Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!"

Transkript

1 22 Ročník 53 Praha 16. prosince ,60 Kč Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS zdarma. Předplatné je hrazeno z prostředkù Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací. Informace předsedkyně ❶ Upozorňujeme, že na jiném místě NOS zveřejňujeme základní informaci vztahující se k P o s l a n e c k o u sněmovnou PČR přijatému pozměňovacímu návrhu předloženém ministrem práce a sociálních věcí P. Nečasem, kterým se ve státním rozpočtu na rok 2009 zvýšil objem prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství). Jedná se o zaměstnance veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Pro úplnost informace uvádíme, že přijatý pozměňovací návrh připravil odborový svaz, v něm navrhované navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy prosazoval od (návrh byl předložen předsedkyní OS na jednání zástupců OS ROPO se zástupci vlády vedených předsedou vlády) na opakovaných jednáních s některými členy vlády a se zástupci vedení politických stran. V rámci druhého čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 si osvojil a podal ozměňovací návrh poslanec B. Sobotka a současně také ministr práce a sociálních věcí P. Nečas. Jednalo se o identické pozměňovací návrhy jen s tím rozdílem, že pozměňovací návrh P. Nečase byl doplněn o přílohu, která obsahovala rozpis požadovaných finančních prostředků do jednotlivých resortních rozpočtových kapitol. V rámci druhého čtení byly tedy podány dva pozměňovací návrhy, z nichž první, o němž se hlasovalo ve třetím čtení vládního návrhu zákona o státním rozpoč- Odborový svaz státních orgánů a organizací a tu na rok 2009, byl pozměňovací návrh předložený ministrem funkcionářům i ostatním zaměstnancům předsedkyně osobně přeje všem členům, práce a sociálních věcí P. Nečasem a ten byl také přijat. příjemné prožití vánočních svátků, hodně ❷ O způsobu rozdělení finančních prostředků, stanovených zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce. ve státním rozpočtu na rok 2009 na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, se bu- Výbor odborového svazu de dále jednat. Jak uvádíme v Ve dnech 11. a 12. prosince se konalo 4. písemné zprávě o činnosti od minulého zasedání Výboru předsed- informaci zveřejněné na jiném zasedání výboru našeho odborového svazu. Po kontrole usnesení a volbě kyně OS A. Vondrová. Po kratší dis- Pokračování na straně 2 pracovních komisí vystoupila k Pokračování na straně 3 Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy! Dnes byl Poslaneckou sněmovnou PČR schválen zákon o státním rozpočtu na rok V rámci přijatých pozměňovacích návrhů byl přijat také návrh ministra práce a sociálních věcí P. Nečase, kterým se zvyšuje objem prostředků na platy zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství a ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších funkcí, u kterých je platová základna pro roky 2008 až 2010 zmražena) ve výši tisíc Kč. Přijatý pozměňovací návrh připravil odborový svaz, v něm navrhované navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy prosazoval od na opakovaných jednáních s některými členy vlády a se zástupci vedení politických stran. Jedná se o navýšení původně v návrhu státního rozpočtu navrhovaného objemu prostředků na platy (1,5 %) o dalších 2,5 %. Plošné navýšení platů o uvedenou částku zajistí růst průměrného nominálního platu zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství) o cca 4 % místo původně navrhovaných 1,5 %. Tím bude alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 3,5-4 %. Původně v návrhu státního rozpočtu předpokládaný růst průměrného nominálního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, v roce 2009 ve výši 5 % se zvýší na 6,6 %. OS doporučuje všem ZO OS působícím v organizacích zřízených územními samosprávnými celky a v organizacích majících podle příslušného zákona statut veřejné výzkumné instituce (VVI), aby se snažily dohodnout nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 alespoň o 4 %. Jedná se o analogické navýšení prostředků na platy jaké obsahuje schválený státní rozpočet na rok 2009 pro zaměstnance veřejných služeb a správy, vyjma pedagogických pracovníků regionálního školství, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Odbory požadují, aby pro rok 2009 byly valorizovány stupnice platových tarifů, tedy nároková složka platu (tarifní plat), ministr práce a sociálních věcí prosazuje rozdělení finančních prostředků prostřednictvím nenárokových složek platu. Ve věci jedná předsedkyně OS společně s ostatními předsedy OS ROPO. OS státních orgánů a organizací pokládá za jediné věcně správné řešení valorizaci stupnic platových tarifů ( tarifních tabulek ). Tento názor sdílí většina zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a, jak z dosavadních jednání vyplývá, také někteří členové vlády. Prosazení tohoto názoru však nebude jednoduché. V Praze Alena Vondrová předsedkyně OS

2 Pokračování ze strany 1 místě, odbory požadují, aby pro rok 2009 byly valorizovány stupnice platových tarifů. Tento požadavek opakovaně vznesli zástupci odborů, také na jednání pracovního týmu pro mzdy a platy RHSD (tripartita) dne a to i přesto, že tento problém nebyl předmětem jednání, neboť v té době nebyl ještě schválen vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009 (schválen ). Důvod pro předložení tohoto požadavku úzce souvisel s předmětem jednání, který se týkal možnosti zrušení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy. MPSV se souhlasem MŠMT navrhlo, aby byli od správní zaměstnanci regionálního školství odměňováni, stejně jako pedagogičtí pracovníci regionálního školství, podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2. příslušného nařízení vlády s tím, že stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 1. by zůstala nadále v platnosti. Strana odborů naopak trvala na zrušení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1. V současné době je podle této stupnice odměňováno, dle sdělení ministerstva financí, zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Z tohoto počtu je správních zaměstnanců regionálního školství, zbývajících zaměstnanců jsou zaměstnanci státních příspěvkových organizací a ojediněle také zaměstnanci některých organizačních složek státu. Vzhledem k tomu, že je již politicky a věcně rozhodnuto o převodu správních zaměstnanců regionálního školství pod režim stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2, a to počínaje , znamená to, že by pod režimem stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 zůstalo zbývajících zaměstnanců. Odbory považují tuto situaci za věcně a politicky nepřijatelnou a 2 NOS 22/2008 Informace předsedkyně OS proto trvají na definitivním zrušení této stupnice, a to ke stejnému datu, i za cenu, že bude zvýšení tarifních platů dotčených zaměstnanců řešeno z větší části na úkor restrukturalizace jednotlivých složek platu. Z ministerstvem práce a sociálních věcí provedeného šetření vyplývá, že se zrušením stupnice nesouhlasí ministerstvo kultury, které požaduje finanční zabezpečení navýšení platů dotčených zaměstnanců ze strany ministerstva financí, které tento požadavek odmítá akceptovat. Pro úplnost uvádíme, že v přímo řízených organizacích v resortu ministerstva kultury je podle této stupnice odměňováno cca 2600 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že odbory trvají na zrušení stupnice, dospěl pracovní tým pro mzdy a platy RHSD k následující dohodě. Ministerstvo práce a sociálních věcí se znovu obrátí na všechny resorty se žádostí o vyjádření, zda jsou schopny z vlastních zdrojů, včetně případné restrukturalizace platu dotčených zaměstnanců, finančně zabezpečit přechod zaměstnanců pod režim odměňování podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 příslušného nařízení vlády. S ministerstvem kultury bude MPSV jednat samostatně. S ministrem kultury bude ve věci jednat také předsedkyně OS jako mluvčí OS ROPO. Závěry šetření budou známy do Poté by měl znovu jednat ve věci pracovní tým pro mzdy a platy. Předsedkyně OS hodlá do té doby také jednat s předsedou Asociace hejtmanů, s nímž je již na společném jednání dohodnuta, a se zástupci Svazu měst a obcí, které o jednání v následujících dnech požádá. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud se podaří zrušit uvedenou stupnici a prosadit valorizaci ostatních stupnic platových tarifů (tarifních tabulek), pak tato valorizace by s největší pravděpodobností byla provedena k I v případě, že by nedošlo ke zrušení uvedené stupnice, je nutné předpokládat, že by k valorizaci stupnic platových tarifů nedošlo k , ale později. Obce a kraje by měly vzít, při přípravě svých rozpočtů a rozpočtů jimi zřizovaných organizací, tuto situaci v úvahu. Jednání o valorizaci stupnic platových tarifů, které vede předsedkyně OS, již probíhají. Další informace zveřejníme v příštím čísle NOS a na webové stránce OS. ❸ Na jiném místě zveřejňujeme informaci o projektu šetření zaměřeném na problematiku stresu, která je současně výzvou zaměstnancům veřejné správy k účasti na šetření, jehož součástí je dotazník Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek. Šetření je náhodné, to znamená, že nepokrývá všechny zaměstnance, anonymní a účast v něm je dobrovolná. Doporučujeme, aby se šetření zúčastnili zaměstnanci v co největším počtu, především však ti zaměstnanci, kteří jsou při výkonu agend v přímém, stálém kontaktu s klienty a zaměstnanci, kteří vykonávají často činnosti či úkoly jednorázové povahy, odborně náročné či pracné se stanovenými velmi krátkými časovými lhůtami na zpracování. Šetření musí být ukončeno nejpozději a to z důvodu termínu stanoveného pro vyhodnocení. Vyplněné dotazníky je proto nutné zaslat co nejdříve.v případě potřeby další informace podá přímo předsedkyně OS mobilní spojení Dle sdělení ministerstva vnitra zaslal odbor rozvoje lidských zdrojů online dotazník k přímému vyplnění personálním ředitelům všech ústředních orgánů státní správy, ředitelům krajských úřadů a tajemníkům obcí 3. stupně, které požádal, aby umožnili zaměstnancům zapojit se do šetření. (Zda této žádosti bylo vždy vyhověno není známo). I přes tuto skutečnost pokládá odborový svaz, po dohodě se zpracovatelem, za vhodné, aby v těch organizacích, kde odborové organizace obdržely od odborového svazu tištěnou verzi dotazníku, zaměstnanci dotazník vyplnili. Žádáme proto dotčené ZO OS, aby postupovaly podle pokynu OS, který obdržely spolu s dotazníky. Odborový svaz státních orgánů a organizací byl spoluiniciátorem zaměření projektu na stres a spolupodílel se také na formulaci některých otázek v dotazníku. Vzhledem k závažnosti šetření má proto mimořádný zájem na co největší návratnosti vyplněných dotazníků. Upozorňujeme, že šetření je jedinečné a nebude se v nejbližších letech opakovat Je potřeba tuto možnost plně využít! Obdobné šetření bude probíhat i ve vybraných členských zemích Evropské unie. Závěry šetření budou předmětem semináře, který se uskuteční v dubnu příštího roku v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. Závěry šetření odborový svaz zveřejní. ❹ Odborový svaz byl požádán ministerstvem vnitra, aby se vyjádřil k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk 675/0), který předložila skupina poslanců ČSSD dne Stanovisko OS se připravuje a bude v požadovaném termínu zasláno ministerstvu vnitra. Za stejným účelem byla svolána na pracovní skupina pro přípravu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Členy této pracovní skupiny jsou také zástupci odborových organizací působících ve vězeňské službě a v celní správě. O závěrech jednání pracovní skupiny budou příslušníci vězeňské služby a celní správy informováni. V Praze dne Alena Vondrová předsedkyně OS P Ř E Č E T L I Obrácení ministra Nečase Takové věci se opravdu na domácí politické scéně nestávají často. Byla to proměna, téměř jak vystřižená z biblického Nového zákona. Ministr práce a sociálních věcí za ODS Petr Nečas okopíroval (doslovně, včetně důvodové zprávy a zdrojů financování) návrh ČSSD na zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru v příštím roce o 21,7 miliardy korun a osobně ho předložil při projednávání zákona o státním rozpočtu. Jen několik dní předtím proti stejnému návrhu hlasovali na jednání rozpočtového výboru všichni poslanci ODS i KDU-ČSL. Byl to právě ministr Nečas, kdo

3 Pokračování ze strany 1 Výbor odborového svazu kusi byla schválena průběžná zpráva o hospodaření OS ke a rozpočet OS na rok V bodě programu majetkové aktivity OS bylo na základě písemných materiálů a ústní informace místopředsedy OS J. Rovenského schváleno uvolnění finančních prostředků na probíhající rekonstrukci hotelu Arnika ve Špindlerově Mlýně a na nákup bytové jednotky v Praze-Černém mostě od Majetkové správní a delimitační unie odborových svazů. Dále pak byl schválen rozpočet na provoz rekreačního střediska Smrk Lázně Libverda. K pracím na návrhu zákona o úřednících veřejné správy, výsledku připomínkového řízení k věcnému záměru zákona, podala informace předsedkyně OS A. Vondrová. K problematice platů v roce 2009 A. Vondrová informovala o navýšení prostředků na platy a o jednání ohledně navýšení platových tarifů. Pracovnice aparátu OS Ing. M. Fabianová informovala o přípravě katalogu prací. Výbor odborového svazu projednal písemný materiál Zhodnocení svazové rodinné rekreace v roce 2008 a její zabezpečení v roce Rekreace bude v roce 2009 zajištěna obdobným způsobem jako tomu bylo dosud. Ke koncepční novele zákoníku práce, návrhům na důchodovou reformu, sloučení výběru daní a zákonného pojistného, směrnici EU J S M E spolu s ministrem financí Kalouskem prosadil před více než rokem pro půl miliónu veřejných zaměstnanců tříletou platovou redukční dietu. Tvrdou a nelítostnou platovou restrikci pro všechny, bez ohledu na to, jestli pracují dobře nebo špatně. Postihlo to učitele i školníky, policisty i hasiče, celníky i úředníky a také pracovníky v sociálních a zdravotních službách. Veřejným zaměstnancům kvůli této politice Topolánkovy vlády v letošním roce poklesly jejich reálné platy o tři procenta a podobná neradostná perspektiva je čekala i v letech 2009 a Nerozumný a nemotivující přístup vlády opoziční ČSSD od počátku kritizovala a opakovaně navrhovala zvýšit tyto platy alespoň nad úroveň inflace. Jsem rád, že jsme konečně uspěli a vláda ustoupila. Ale ani racionální opoziční argumenty, ani přicházející ekonomické zpomalení by nejspíš na zlomení Nečasova odporu nestačily. Tím skutečným důvodem byl nepochybně výsledek krajských a senátních voleb. Odlesk oranžové mapy dolehl i do kanceláří Topolánkových ministrů a nutí je odhazovat politické principy, za než byli ještě před dvěma měsíci ochotni (alespoň verbálně) krvácet na barikádě tzv. reformy veřejných rozpočtů. A pak že naše demokracie alespoň v něčem nefunguje. K volbám, i k těm krajským a senátním, má smysl chodit. Všem, kdo o tom ještě pochybují, doporučuji zhlédnout záznam ze středečního rozpočtového jednání Poslanecké sněmovny. Pohled na náhlé obrácení ministra Petra Nečase za to opravdu stojí. Bohuslav Sobotka, Právo PROVOZNÍ FOND OS na r (z rozpočtu schváleného VOS ) Výnosy v tis. Kč Tvorba PF z podílu člen. příspěvků ,1 Úroky výnosy z vkladů u peněž. ústavů ,0 Splátky půjček z PSF ,0 Výnosy celkem ,1 Náklady Zasedání orgánů a komisí ,9 Porady, aktivy, semináře ,4 Školení ,0 Činnost sekcí ,4 Cest. náhrady pracovníků a funkc. OS ,0 Publikace, časopisy, noviny ,0 Mezinárodní činnost ,0 Právní zastup. a poradenství ,0 Péče o funkcionáře ,0 Mzdové náklady ,3 Zákonné pojištění ,6 Příděly SF ,4 Provozní náklady ,0 Péče o pracovníky ,0 Nákup drobného majetku ,0 Náklady autoprovozu ,0 Náklady IPC ,2 Náklady spojené s vyd.čas. NOS ,0 Příspěvek na činnost ČMKOS ,5 Příspěvek na činnost BOZP ,1 Příspěvky PSI ,4 Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR ,7 Příspěvek Evropskému hnutí v ČR ,5 Systém podpor a dotací pro čl. OS (PSF) ,0 Náklady celkem ,4 Výnosy celkem ,1 Výsledek hospodaření (schodek) ,3 tis. Kč o pracovní době informoval a zodpověděl dotazy v diskusi vedoucí právního oddělení ČMKOS JUDr. Vít Samek. VOS vzal na vědomí ustavení nové sekce OS Vězeňská služba. Jejím předsedou je Bc. Josef Malý, který sekci zastupuje v předsednictvu VOS a ve VOS. VOS schválil termíny zasedání PVOS a VOS v roce První den se jednání ze 40 členů Výboru odborového svazu účastnilo 28, druhý den pak 24 členů. Ze zprávy o činnosti V rámci legislativní činnosti zpracoval OS samostatné stanovisko k návrhu části IV. Institucionální reforma materiálu ministerstva financí Reforma daňového systému 2010 teze k veřejné diskusi, ve kterém uvedl, že návrh integrace daňové a celní správy a sloučení výběru pojistného nepovede k podstatnému zvýšení efektivnosti výkonu daňové a celní správy a k vyšší efektivnosti výběru pojistného, ale naopak přispěje výraznou měrou k destabilizaci daňové a celní správy a následně i ke snížení výnosu daní a cel a k dalším negativním ekonomickým dopadům. Proto OS předložený návrh odmítl. Ve sledovaném období byly do vnějšího připomínkového řízení předloženy Teze zákona o úřednících ve veřejné správě. Ve stanovisku k předloženému návrhu OS odmítá jednotnou právní úpravu právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě a trvá na tom, aby byla zachována samostatná úprava zaměstnanců vykonávajících v orgánech státní správy a ve správních úřadech správní činnost. A obdobně, aby byla zachována samostatná právní úprava upravující právní postavení úředníků územních samosprávných celků, která se v praxi navíc osvědčila. V průběhu sledovaného období byla ze strany OS a PVOS věnována zvýšená pozornost problematice zákoníku práce. V právním poradenství jsou v OS nejčastěji používanou formou telefonické konzultace a osobní návštěvy. Vzrůstá podíl dotazů konzultovaných prostřednictvím u. Četnost dotazů na pracovišti v Praze je cca dvě desítky telefonních dotazů, 3-5 ů a dvě osobní návštěvy denně. Písemné dotazy, případů měsíčně, jsou časově náročnější s ohledem na rozdílnost stanovisek zaměstnance a zaměstnavatele. Největší podíl na konzultacích mají otázky spojené se vznikem, změnami a především se skončením pracovního poměru, překážky v práci, náhrady mzdy, platové zařazení a otázky pracovní kázně. V období od minulého zasedání v dubnu je nově zastoupeno prostřednictvím regionálního právního poradenství u soudu 8 členů (skončeno 7, celkem 27), prostřednictvím advokáta 1 člen (skončeno 0, celkem 16), prostřednictvím dr. Kubalíkové nově 3 (skončeno 1, celkem 8), svazovým právníkem nově 14 (skončeno 12, celkem 37). Úspěšnost soudních sporů je cca 75 %, dopočet do 100 % netvoří pouze neúspěšné sporty, ale i mimosoudní vyrovnání a zpětvzetí žaloby. V roce 2008 uzavřelo kolektivní smlouvu více než 80 % základních organizací OS, k čemuž přispívá trvalá systematická vzdělávací a konzultační činnost ze strany odborového svazu a jeho odborných pracovníků. Hodnocení kolektivního vyjednávání týkajícího se některých nových ustanovení, např. oblasti poskytování náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, zpráva předpokládá ve zprávě o činnosti na příštím zasedání VOS v dubnu V oblasti platů a mezd mezi nejdůležitější úkoly patřilo vyjednávání o růstu objemu prostředků na platy v roce OS se věnoval dále pracím na katalozích pracovních činností. Osobní konzultace a písemné dotazy členů OS ze mzdové oblasti se orientují na správné zařazení zaměstnanců do platových tříd a délku započitatelné praxe, příplatky za vedení, zvláštní příplatky a postup při přiznávání a zejména snižování osobních příplatků. V oblasti BOZP bylo od dubna do listopadu 2008 provedeno svazovými inspektory 427 kontrol a metodických pomocí. Závady jsou odstraňovány v předepsaných termínech. Vstup svazových inspektorů do jednání se zaměstnavateli má kladné výsledky. -dě- NOS 22/2008 3

4 Zásadní změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009: Co by měli vědět zaměstnavatelé Zaniká rozdělování zaměstnavatelů na malé organizace (do 25 zaměstnanců) a organizace (nad 25 zaměstnanců) a pro obě skupiny se používá pojem zaměstnavatel. Nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro zaměstnavatele povinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení proto přináší stručných přehled nejdůležitějších z nich. Zaměstnavatel, který byl dosud povinen vyplácet svým zaměstnancům dávky nemocenského pojištění (tzn. organizace s více než 25 zaměstnanci) pokračuje i v roce 2009 ve výplatě dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před a tento nárok přechází do roku 2009, a to po dobu nejvýše 1 roku. Tyto dávky se vyplácí podle právních předpisů platných před Podle těchto předpisů se musí k přepočítat vyplácené dávky podle nových redukčních hranic. K se pro účely tohoto přepočtu zvyšuje dosavadní redukční hranice 550 Kč na 610 Kč a dosavadní redukční hranice 790 Kč na 870 Kč. Přepočet dávek k bude proveden bez žádosti příjemce dávky, provede jej ten, kdo dávku vyplácí. Pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, má v nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací povinnost. Do 8 dnů od nástupu prvního zaměstnance se musí na předepsaném tiskopise přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské) - OSSZ/PSSZ/MSSZ - do registru zaměstnavatelů. Stejně tak má povinnost do 8 dnů hlásit jakoukoliv změnu a podat odhlášku z registru zaměstnavatelů od skončení zaměstnání posledního zaměstnance. Informuje o nástupu nového zaměstnance do zaměstnání nejpozději do 8 dnů od jeho nástupu příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ na novém tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání. Hlásí také jakékoliv změny údajů uvedených na tiskopisu a při ukončení zaměstnaneckého poměru oznamuje příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončení zaměstnání. Přijímá od svých zaměstnanců, případně od bývalých zaměstnanců, žádosti o dávky nemocenského pojištění (tj. např. k tomu určenou část tzv. neschopenky, rozhodnutí o potřebě ošetřování, žádost o peněžitou pomoc v mateřství, žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). K žádosti zaměstnavatel připojí vyplněný tiskopis Příloha žádosti o dávku nemocenského pojištění a neprodleně vše pošle příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Sráží pojistné zaměstnanci ze mzdy (platu) a odvádí je spolu s pojistným, které musí platit sám, na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Spolupracuje s orgány nemocenského pojištění, například na jejich žádost sděluje údaje potřebné pro stanovení nároku a výše dávek nemocenského pojištění a poskytuje součinnost kontrolním pracovníkům OSSZ/PSSZ/MSSZ. Vyplácí zaměstnanci prvních 14 dnů pracovní neschopnosti (PN) nebo karantény náhradu mzdy. A to zaměstnanci, který je nemocensky pojištěn a splňuje také podmínky nároku na nemocenské. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny při dočasné PN od čtvrtého pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne), a to jen v době trvání pracovního vztahu. Náhrada mzdy není dávkou nemocenského pojištění a zaměstnavatel ji vyplácí na základě předložení dokladů o PN (tím je rozhodnutí o vzniku dočasné PN a rozhodnutí o ukončení dočasné PN nebo potvrzení o trvání PN, trvá-li PN déle než 14 kalendářních dnů). Vypočítává se z průměrného výdělku, který se stanovuje stejně, jako kdyby v den vzniku PN nastupoval zaměstnanec na dovolenou. Náhrada mzdy se do výše nároku podle zákoníku práce nedaní, zaměstnavatel si v roce 2009 polovinu částky, kterou zaměstnancům zúčtoval podle zákoníku práce na náhradě mzdy v kalendářním měsíci, odečte z pojistného odvedeného v tomto měsíci. Z náhrady mzdy do výše nároku podle zákoníku práce se neplatí pojistné na sociální či zdravotní pojištění. Kromě této povinnosti má zaměstnavatel oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopné- 4 NOS 22/2008 ho pojištěnce po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné PN. O této kontrole pořizuje písemný záznam, ve kterém uvede výsledek kontroly. Pokud při kontrole zjistí porušení režimu, zasílá zaměstnavatel záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Může dát také příslušné OSSZ podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné PN a ke kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Stejně tak může požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době dočasné PN a o rozsahu a době povolených vycházek. Nemocenského pojištění nově nejsou účastni společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou společností odměňováni, a členové v družstvech, kde podmínkou členství v družstvu není pracovněprávní vztah k družstvu. Tyto osoby odhlásí zaměstnavatel do a současně oznámí, zda činnost těchto osob zakládá účast na důchodovém pojištění. Dále je zaměstnavatel povinen písemně ohlásit příslušné OSSZ do smluvní zaměstnance a zaměstnance, jejichž zaměstnání je od zaměstnáním malého rozsahu, tj. zaměstnáním, ve kterém je sjednán započitatelný příjem nižší než rozhodný příjem (v roce 2009 činí rozhodný příjem 2000 Kč) nebo není sjednán vůbec. Další informace o změnách v nemocenském pojištění od najdete na webových stránkách: a v publikaci Průvodce novým nemocenským pojištěním v roce Publikace je pro širokou veřejnost dostupná zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ a rovněž na webu ČSSZ na adrese: ČSSZ, Praha Dávky při nemoci od ledna 2009 Od 1. ledna 2009 začne platit nový zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), který podstatně mění pravidla výplaty dávek. Nemocenské dávky již nebudou vyplácet zaměstnavatelé, podle nového zákona provádějí nemocenské pojištění pouze orgány nemocenského pojištění. Výjimku v tomto představuje výplata dávek přecházejících z roku Přechod nároků na dávky z roku 2008 Zaměstnavatelé, kteří vypláceli dávky, na které vznikl nárok v roce 2008, budou pokračovat v jejich výplatě i v roce Tyto dávky budou i nadále náležet podle starých předpisů, platných k 31. prosinci Automaticky se však přepočítá jejich výše, neboť od 1. ledna 2009 se pro tyto případy zvyšují redukční hranice ze stávajících 550 Kč na 610 Kč (první redukční hranice) a z 790 Kč na 870 Kč (druhá redukční hranice). Zvýšení se týká dávek stanovených z vyššího průměrného měsíčního příjmu než cca Kč, což odpovídá úrovni první redukční hranice. Do dávek vypočtených z příjmů pod touto částkou se zvýšení redukčních hranic nepromítne. Zvýšení nemocenského v důsledku úprav redukčních hranic (v Kč) Průměrná mzda Nemocenské za 30 dní Navýšení (za 2. měsíc nemoci)

5 Náhrada mzdy Od 1. ledna 2009 má zaměstnavatel povinnost poskytovat svému zaměstnanci náhradu mzdy v době prvních 14 kalendářních dní jeho pracovní neschopnosti. (Od 15. kalendářního dne nemoci náleží nemocenské ze systému nemocenského pojištění). Náhrada mzdy náleží podle zákoníku práce pouze za pracovní dny. Zákon nestanovuje zaměstnavateli povinnost vyplácet náhradu mzdy při nemoci od prvního dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží podle zákona až od 4. pracovního dne, a to ve výši 60 % průměrného výdělku redukovaného obdobně jako v případě nemocenského. (Výjimku představuje nařízená karanténa, kdy zaměstnanci náleží náhrada i za první tři dny, a to ve výši 25 %.) Redukční hranice z nemocenského pojištění jsou pro tyto účely upraveny tak, aby byly použitelné pro redukci hodinového výdělku a navíc byl zohledněn i přechod z kalendářních dní (za které se vyplácí nemocenské) na pracovní dny. Pro rok 2009 platí následující hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku: 1. redukční hranice 137,55 Kč 2. redukční hranice 206,15 Kč 3. redukční hranice 412,30 Kč. Průměrný hodinový výdělek se pro náhradu mzdy redukuje tak, že do první redukční hranice se započítá z 90 %, částka nad první hranicí do druhé redukční hranice se zohlední ze 60 % a z částky nad druhou hranicí do třetí redukční hranice se započítá 30 %. K průměrnému hodinovému výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výše náhrady mzdy při 30denní pracovní neschopnosti (v Kč) Průměrný hodin Orientační úroveň Náhrada mzdy za výdělek měsíční hrubé mzdy 7 pracovních dnů (56 hodin) 61, , , , , , , Zákoník práce současně připouští, že lze dojednat (v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise) vyšší náhradu mzdy, a to již od prvního dne pracovní neschopnosti. Takto dojednaná náhrada mzdy však nesmí být vyšší než průměrný výdělek. Výměnou za povinnost poskytovat náhradu mzdy se zaměstnavatelům od 1. ledna 2009 snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění ze stávajících 3,3 % na 2,3 %. Navíc bude v příštím roce všem zaměstnavatelům z veřejného systému nemocenského pojištění refundována polovina vyplacené náhrady mzdy, kterou stanovuje zákon. Refundovat se tedy zaměstnavateli bude polovina ze 60 % redukovaného průměrného výdělku od 4. dne nemoci. Zdanění náhrady mzdy Náhrada mzdy poskytovaná v zákonné výši je na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů a ani se z ní neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Jiná je však situace, pokud se podaří dojednat vyšší náhrada mzdy nad zákonné sazby. Část náhrady mzdy, která je nad zákonem danou úroveň, je totiž na straně zaměstnance zdaněna a je z ní i odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Znamená to, že za první tři dny nemoci podléhá zdanění i odvodu pojistného celá (dojednaná) náhrada mzdy za první tři dny nemoci a od 4. dne nemoci pouze ta část, která převýší 60 % redukovaného průměrného výdělku. Na straně zaměstnavatele se celá vyplacená náhrada mzdy (včetně navýšení dle kolektivní smlouvy nebo ve vnitřním předpise) pokládá za daňově uznatelný výdaj. Nemocenské Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenské z veřejného systému. Od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti se vyplácí ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti ve výši 66 % a po té ve výši 72 %. Redukce denního vyměřovacího základu Nemocenské se vypočítává z hrubých příjmů (vyměřovacích základů) dosažených v předcházejících 12 kalendářních měsících před vznikem pracovní neschopnosti přepočítaných na kalendářní den. Denní vyměřovací základ se dále redukuje. Nový zákon zavádí tři redukční hranice. První z nich odpovídá úrovni statisticky zjištěné průměrné mzdy, další hranice jsou 1,5 a 3 násobkem první hranice. Pro rok 2009 se při redukci bude vycházet z následujících částek (z. č. 396/2008 Sb.): 1. redukční hranice 786 Kč 2. redukční hranice Kč 3. redukční hranice Kč. Denní vyměřovací základ se redukuje tak, že do částky první redukční hranice se u nemocenského a ošetřovného započítá z 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se zohlední 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K části vyměřovacího základu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenské při 30denní pracovní neschopnosti (prvních 14 dní náleží náhrada mzdy) Průměrná mzda Denní vyměřovací Nemocenské základ (od 15. dne nemoci) Výplata nemocenského Nemocenské vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (resp. příslušný služební útvar). Dávka se vyplácí na základě žádosti o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař. Zaměstnavatel ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu (denní vyměřovací základ apod.) zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Ta dávku vyplatí do jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla žádost doručena. Zaměstnanec na žádosti o dávku vyznačí způsob výplaty nemocenského, zda si ho přeje zaslat na svůj účet, či raději upřednostní výplatu v hotovosti, tj. poštovní poukázkou. V takovém případě však zaměstnanec hradí náklady za doručení (poštovné) Ing. Hana Popelková ČMKOS Odborová organizace OZ Policie ČR S Jmk Brno nabízí k prodeji chatku, která je situovaná v katastru ÚMČ Brno-Bystrc (Brněnská přehrada). Kapacita chaty 8 lůžek. Bližší podrobnosti upřesní pí. Dagmar Zimčíková, VPŠ MV Brno, telefon NOS 22/2008 5

6 Šance pro všechny zaměstnance veřejné správy I Váš názor je důležitý! Všichni zaměstnanci se mohou prostřednictvím vyplnění dotazníku zúčastnit rozsáhlého šetření v České republice. Dotazníkové šetření otevírá prostor pro zaměstnance státní a veřejné správy k vyjádření aktuálních názorů a postojů k významným faktorům pracovních podmínek, které mají vliv na psychickou pohodu a zdraví zaměstnanců, a také se ve svém důsledku promítají do produktivity i kvality práce každého orgánu či organizace. Cílem je identifikovat nejčastější a nejzávažnější stresory působící na pracovišti, zhodnotit jejich závažnost a navrhnout opatření k omezení jejich vlivu či eliminaci. Projekt šetření reaguje na přijaté závazky a aktuální potřebu řešit problematiku vzhledem k českému předsednictví v Radě EU v roce 2009 (pracovní skupina Sociální dialog pod gescí odboru rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR). Priorita a příspěvek české strany je orientován na identifikování a rozpracování problematiky stresu, neúměrné zátěže a dalších negativních jevů, násilí a obtěžování na pracovištích ve veřejné správě. Vyhodnocené výsledky šetření a získané poznatky budou využity k návrhům opatření zaměřených ke zvýšení kvality pracovního života, k vyšší kultuře práce a kvalitě pracovních míst, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Bez zkvalitnění prevence rizik, při neustálém růstu složitosti změn technologií, forem organizace práce i rychle se měnících podmínek práce nebude možné zajistit růst požadavků na výkonnost i kvalitu práce. Šetření, jehož součástí je dotazník Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek proběhne v termínu od do , je anonymní a jeho vyhodnocení provádí nezávislá instituce, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, , Praha 1 Dotazník byl distribuován v tištěné podobě prostřednictvím odboru rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR a Odborového svazu státních orgánů a organizací. Z důvodů ekonomických byl počet dotazníků omezen. Všem zaměstnancům je mimo jiné i proto také k dispozici elektronická verze dotazníku na stránce (ke stažení, vyplnění a zaslání na adresu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. s označením na obálce STRES ) a online dotazník k přímému vyplnění na webové adrese Dotazník lze stáhnout také z webové stránky Odborového svazu státních orgánů a organizací Po vyplnění je možné dotazník zaslat také na adresu Odborového svazu státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, Praha 1. Na webové stránce odborového svazu lze také přímo vyplnit online dotazník. Přispějte svým ohodnocením podmínek Vaší práce k získání aktuálních poznatků o dané problematice. Jen tak mohou být Vaše problémy identifikovány a řešeny. Za Váš čas a vyplnění dotazníku Vám velmi děkujeme! 6 NOS 22/2008 Odborový svaz státních orgánů a organizací Alena Vondrová v.r., předsedkyně ODPOVÍDÁME Vyšší podpora v nezaměstnanosti Od 1. ledna 2009 platí pro poskytování podpory v nezaměstnanosti nová pravidla podle novely zákona o zaměstnanosti č. 382/2008 Sb. Podmínka: důchodové pojištění Pokud úřad práce uchazeči o zaměstnání (dále uchazeč ) nezprostředkuje vhodné zaměstnání, bude mu poskytovat podporu v nezaměstnanosti. Obdrží ji pouze tehdy, jeli zařazen do evidence uchazečů a jestliže mu úřad práce vhodné zaměstnání nezprostředkoval ani mu nezabezpečil rekvalifikaci. Uchazeč musí dále prokázat, že v posledních třech letech jeho zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů trvalo nejméně 12 měsíců a byl po tuto dobu důchodově pojištěn. Doba zaměstnání potřebná pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, alespoň po dobu 12 měsíců v posledních třech letech, je v zákoně charakterizována tak, že toto zaměstnání musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění. Novela ZOZ zakládá vazbu na důchodové pojištění po dobu 12 měsíců v posledních 3 letech. To odpovídá principu, že ten, kdo přispíval na státní politiku zaměstnanosti, má nárok na to, aby mu z těchto prostředků byla hrazena podpora v nezaměstnanosti v době, kdy zaměstnání nemá. Ten, kdo do tohoto systému zapojen nebyl nebo byl, ale po kratší než stanovenou dobu, má nárok na služby ze strany úřadu práce, ale podporu v nezaměstnanosti nebude pobírat. Jako zaměstnání (náhradní doba) se např. posuzuje osobní péče o dítě do čtyř let, pobírání invalidního důchodu, příprava na zaměstnání osoby se zdravotním postižením apod. Tyto doby se nebudou započítávat, pokud spadají do doby zaměstnání a kryjí-li se navzájem, započítávají se jen jednou Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne tomu uchazeči, který je poživatelem starobního důchodu, neboť je finančně zabezpečen z jiného systému. Podporu by však dostal v případě, kdy by měl nárok na starobní důchod, tuto dávku však nepobíral a stal by se uchazečem o zaměstnání. Porušení pracovních povinností vylučuje podporu v nezaměstnanosti Podporu rovněž nedostane uchazeč, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (dále jen hrubé porušení pracovních povinností ). Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel vůči zaměstnanci - sice nezvolil okamžité zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností ačkoliv mohl, ale dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z tohoto důvodu podle 52 písm. g) zákoníku práce nebo - okamžitě s ním zrušil pracovní poměr z tohoto důvodu ( 55 odstavec 1 písm. b) zákoníku práce). Vzhledem k tomu, že i pracovní zapojení podle dohody o pracovní činnosti zakládá účast na důchodovém pojištění a na odvodu příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který pracoval jen podle dohody o pracovní činnosti (neměl pracovní smlouvu) a skončil tuto dohodu pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. Nárok na podporu v nezaměstnanosti rovněž nevznikne uchazeči, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce. Jedná se o opatření, které má zabránit účelovým nástupům do zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce a jejich opakovanému ukončování bez vážných důvodů jenom pro to, aby uchazeč vykazoval součinnost s úřadem práce. Při posuzování porušování této povinnosti uchazečem musí se prokázat, že k ukončení zaměstnání došlo ve stanoveném období nejméně dvakrát, a že k ukončení neměl uchazeč vážné důvody (např. rodinné, sociální, péče o dítě, zdravotní stav apod.). Za takové ukončení zaměstnání bude možné považovat zrušení pracovního poměru uchazečem ve zkušební době bez vážných důvodů.

7 Uchazeč musí dále prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Od 1. ledna 2009 to je možné nově evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem), potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné činnosti. Osoba samostatně výdělečně činná může skutečnosti rozhodující pro přiznání podpory prokázat potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nově se stanoví, že uchazeč může skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů osvědčit čestným prohlášením ( 27 odstavec 3 ZOZ). Tato možnost před novelou ZOZ neexistovala. Doba poskytování podpory Zásadní změny nastávají v délce poskytování podpory v nezaměstnanosti (podpůrčí doba). Uchazeč ve věku do 50 let může dostávat podporu v nezaměstnanosti až po dobu 5 měsíců (dosud 6 měsíců), ve věku nad 50 do 55 let věku 8 měsíců (dosud 9 měsíců) a nad 55 let věku 11 měsíců (dosud 12 měsíců). Podporu v nezaměstnanosti bude úřad práce poskytovat až do vzniku pracovního poměru, maximálně po dobu 11 měsíců, nenastanou-li okolnosti pro její dřívější ukončení Rozhodující je, kdy vzniká pracovní poměr. Podle zákoníku práce je Informování a projednávání Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance mimo jiné: - o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele, důsledcích jeho činnosti na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních - o pravděpodobném vývoji zaměstnanosti u zaměstnavatele - o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních a opatřeních v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců - o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - o opatřeních zaměstnavatele směřujících k zajištění rovného zacházení a k zamezení diskriminace - o nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou Odborové organizace jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě. Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami. Zaměstnavatel informuje odborovou organizaci zejména o vývoji mezd, platů, průměrné mzdy a jejich jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, pokud není dohodnuto jinak. Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací zejména - ekonomickou situaci zaměstnavatele - množství práce a pracovní tempo - změny organizace práce - systém odměňování a hodnocení zaměstnanců - systém školení a vzdělávání zaměstnanců. mpsv.cz to dnem, který byl uveden v pracovní smlouvě. Nestačí, že v určité době byla podepsána pracovní smlouva, poněvadž v pracovní smlouvě může být uveden pozdější termín vzniku pracovního poměru (např. pracovní smlouva uzavřená dnem se dnem nástupu do práce od ), ale je třeba skutečného vzniku pracovního poměru. Kromě toho může zaměstnavatel i zaměstnanec od pracovní smlouvy ještě do uplynutí sjednaného dne odstoupit. Zaměstnání je tedy zprostředkováno až vznikem pracovního poměru, do té doby je uchazeč - při splnění stanovených podmínek - úřadem práce hmotně zabezpečen podporou v nezaměstnanosti. Výše podpory Podpora v nezaměstnanosti vychází z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, používaného u uchazeče o zaměstnání naposledy pro pracovněprávní účely. Novela ZOZ mění výši podpory. Uchazeči, který splňuje požadované podmínky, přísluší v prvních dvou (dříve třech) měsících podpora ve výši 65 % (dříve 50 %) průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu maximálně do 11 měsíců 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné. Uchazeči, který nastoupil rekvalifikaci, přísluší 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním zaměstnání až do ukončení rekvalifikace. Příklad: Uchazeči, který měl v posledním zaměstnání průměrný čistý měsíční výdělek Kč, bude náležet podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců ve výši 9444 Kč měsíčně, tj. o 2179 Kč vyšší než podle dřívější právní úpravy. Třetí měsíc bude mít podporu v nezaměstnanosti stejnou jako doposud, čtvrtý měsíc bude mít podle nové úpravy podporu ve výši 7265 Kč, tj. vyšší už jen o 726 Kč, a po zbytek podpůrčí doby bude mít výši podpory opět stejnou jako dříve. Vyšší podpora Podpora v nezaměstnanosti je omezena horními limity a je odvozena od příslušného násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2008 je Kč. Růst mezd zvyšuje i maximální výši podpory v nezaměstnanosti. V roce 2009 může dosáhnout částky Kč (průměrná mzda Kč x 0,58), zatímco v roce 2008 to byla částka Kč (průměrná mzda Kč x 0,58). Když zaměstnanec neprokáže výdělek V praxi nastávají případy, kdy uchazeč nemůže doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného výdělku, např. při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele, nevyhotovení potvrzení o výši výdělku apod., a proto nelze zjistit výši podpory v nezaměstnanosti z jeho průměrného výdělku. Přitom je třeba ho zabezpečit alespoň minimální částkou. I v těchto případech se vychází z průměrné mzdy zjištěné v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Novela přináší zásadní změny týkající se výše podpory, kdy uchazeč neprokáže svůj výdělek. Za první dva (dříve tři) měsíce podpůrčí doby to je ve výši 0,15(dříve 0,12)násobku, další dva měsíce ve výši 0,12násobku a za zbývající měsíce podpůrčí doby (maximálně do 11 měsíců), ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Tato průměrná mzda v roce 2009 významně ovlivní výši podpory. Za první až třetí čtvrtletí 2008 je průměrná mzda Kč, zatímco za rok 2007 byla Kč. Vyjdeme-li z průměrné mzdy pro rok 2007 v částce Kč, která platila pro rok 2008, pak by byla u těchto uchazečů podpora v nezaměstnanosti za první dva měsíce 3168 Kč, za další dva měsíce 2534 Kč a za zbývající měsíce 2323 Kč. V roce 2009 bude však podpora u uchazečů, kteří neprokáží výši čisté průměrné mzdy za první dva měsíce, 3472 Kč, za další dva měsíce 2777 Kč a za zbývající měsíce 2546 Kč. V případě, že uchazeč dodatečně doloží potvrzení o svých příjmech, úřad práce podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci doplatí, pokud nárok na ni bude vyšší než poskytovaná částka. Výdělek vedle podpory Uchazeč si může vedle podpory v nezaměstnanosti přivydělávat. Nové podmínky jsou stanoveny v 25 odstavec 3 ZOZ. Může pracovat v pracovním nebo služebním poměru, ale jeho výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, v současnosti 4 tisíce korun. Rovněž může pracovat podle dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Jeho pravidelná měsíční odměna rovněž nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Jestliže by měl sjednánu jednorázovou splatnost odměny nesmí průměrná měsíční odměna přesáhnout polovinu minimální mzdy Příklad: Uchazeč měl sjednánu dohodu o provedení práce na 6 měsíců s odměnou po vykonání této práce 30 tisíc korun. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by neměl, neboť jeho průměrná měsíční odměna by byla 5 tisíc korun. Aby měl podporu i po tuto dobu, musela by být jeho celková odměna maximálně ve výši 24 tisíc korun, tedy v průměru 4 tisíce korun měsíčně. Zaměstnanec může pracovat i v pracovním poměru nebo v dohodě o pracovní činnosti, např. po dobu 4 měsíců, ale jeho odměna nesmí přesáhnout 4 tisíce korun měsíčně. JUDr. L. Jouza NOS 22/2008 7

8 Evropská odborová demonstrace ve Štrasburku: Stop prodlužování pracovní doby! Na 150 českých odborářů se zúčastní demonstrace, kterou pořádá Evropská odborová konfederace ve Štrasburku dne v předvečer hlasování Evropského parlamentu o revizi směrnice o pracovní době, o níž se jedná již několik let. Evropský parlament má spolurozhodovací pravomoc a bude reagovat na stanovisko ministrů práce a sociálních věcí zemí EU, které ignorovalo vyvážené návrhy Evropského parlamentu přijaté v jeho prvním čtení přesvědčivou většinou. Pro evropské odboráře je současná pozice Rady EU, tedy ministrů práce a sociálních věcí, nepřijatelná. Ze změn navrhovaných Radou EU mezi jinými plyne, že přípustný rozsah pracovní doby mohl být na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prodloužen až na 60, nebo dokonce až 65 hodin týdně. Změna má být provedena také v posuzování doby, kdy zaměstnanec na pracovišti nepracuje a je k výkonu práce připraven. Navrhuje se, aby tato doba nebyla na základě směrnice považována za pracovní dobu. To vyplývá z následujících tří hlavních návrhů Rady EU: zachovat individuální výjimky(opt-out), na jejichž základě se zaměstnavatelé mohou se svými pracovníky dohodnout, že nebudou uplatňována u- stanovení o maximální pracovní době; definovat tzv. neaktivní části doby pohotovosti tak, že nepůjde o pracovní dobu, a to i v případě, že pracovník bude muset být k dispozici na pracovišti; prodloužit referenční období pro počítání průměrného maximálního pracovního týdne, který činí 48 hodin, ze 4 na 12 měsíců, aniž by existovala jakákoli ochranná opatření. Evropské odbory proto vyzývají Evropský parlament, aby při druhém čtení souhlasil jen se změnami, které jsou v souladu se skutečnými cíli směrnice, tj.: chránit zdraví a bezpečnost pracovníků; podporovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem; prosazovat sociální dialog; zlepšit organizaci práce. K tomu, aby byly zamítnuty nepřijatelné návrhy Rady EU, musí Evropský parlament ve druhém čtení přijmout absolutní většinou všechny pozměňovací návrhy obsažené ve zprávě člena Evropského parlamentu A. Cercase. Tyto pozměňovací návrhy již přijal Výbor EP pro zaměstnanost a sociální otázky. Nyní bude na všech poslancích, aby zamítli návrhy Rady EU a zabránili poškození a oslabení práv zaměstnanců. V tomto smyslu se již ČMKOS obrátila na některé váhající české europoslance, aby schválení Cercasovy zprávy podpořili. Obdobně jednala i EOK s některými politickými frakcemi EP. Cílem evropské demonstrace je nejen dát europoslancům pozitivní motivaci, ale zároveň varovat Radu EU, aby vzala stanovisko EP vážně. Spolupráce PSI a EPSU Organizační výbor PSI (Mezinárodní odborová organizace ve veřejných službách) na svém zasedání, které se konalo ve dnech listopadu v Ženevě, jednohlasně doporučil řídící radě PSI schválení Dohody o spolupráci mezi PSI a EPSU (Evropská odborová organizace ve veřejných službách). Pokud by byl text této dohody schválen, tak by vstoupila v platnost 1. ledna PSI vítá vytvoření jednotného dokumentu, který by měl položit základy pevnějšího svazku mezi PSI a EPSU. Podle této dohody PSI a EPSU souhlasí se spojením EPSU a PSI Europe do jedné federace pod názvem Evropská federace odborů ve veřejných službách. Ekvádor: Odbory ve veřejných službách čelí likvidaci Pobočky PSI v Ekvádoru upozornily na fakt, že ekvádorská vláda se nyní zabývá revizí kolektivních dohod a procesu kolektivního vyjednávání. Zdá se, že s okamžitou platností by mělo začít platit nové jednostranné vládní nařízení ohledně jedotného měřítka mezd ve veřejném sektoru. Nikdo z pracovníků ve veřejném sektoru by tak neměl dostávat víc, než stanovují nové vládní limity. Pracovníci by tak mohli přijít i o další výhody jako jsou například důchodové dávky, placená dovolená a přesčas. Vláda se rovněž zmocnila k možnosti prohlásit za neplatné i další části kolektivních dohod. Vláda rovněž ruší možnost odborů napadnout vládní rozhodnutí u soudu. Navíc od ledna 2009 bude zrušeno přispívání do penzijních fondů za pracovníky ve veřejném sektoru. PSI pracuje na přípravě stížnosti, která bude zaslána Mezinárodní pracovní organizaci (ILO). Strana evropských socialistů dává ve svém volebním manifestu na první místo evropský legislativní rámec o veřejných službách Zástupci evropských sociálně demokratických stran postavili přijetí evropského rámce o veřejných službách na první místo ve svém volebním prohlášení pro rok Manifest Strany evropských socialistů (Party of European Socialists PES) nese název Lidé na prvním místě: Nový směr pro Evropu. Generální tajemnice EPSU, Carola Fischbach-Pyttel řekla: Toto rozhodnutí přinese pracovníkům ve veřejném sektoru napříč celou EU naději, že jejich důležitá role ve společnosti bude konečně uznána na evropské úrovni. Těším se na spolupráci se zástupci všech progresivních stran za účelem dosažení silného evropského legislativního rámce ve veřejných službách. Zde je výňatek z manifestu: Navrhujeme, aby byl vytvořen evropský legislativní rámec pro veřejné služby, který by zaručoval univerzální a rovnocenný přístup pro občany, kvalitu, regionální autonomii a transparentnost ve veřejných službách. To vše za dodržování vzájemné integrity podle jednotlivých národních přístupů, aby tak nedocházelo ke střetům mezi evropskými obchodními pravidly a právy občanů. Navíc by při udělování evropských veřejných zakázek měla být rozšířena a posílena sociální a environmentální kritéria. GUE-NGL staví zamítnutí neúplné směrnice na pracovní dobu na první místo Evropská parlamentní skupina GUE-NGL (Evropská spojená levice Nordická zelená levice) postavila na první místo své agendy zrušení návrhu na směrnici o pracovní době, kterou navrhla Evropská komise. Podle indikací na webových stránkách skupiny GUE-NGL je připraveno 41 členů evropského parlamentu z této skupiny podpořit snahu o zastavení pokusu Evropské rady, která usiluje o snížení rozsahu směrnice o pracovní době jen na minimum. Evropské odbory ve veřejných službách mobilizovali pro získání 393 hlasů pro EU směrnici o pracovní době EPSU pořádalo kampaň mezi více než 200 odborovými organizacemi ve veřejných službách s cílem přesvědčit poslance Evropského parlamentu k hlasování proti zeštíhlení EU směrnice o pracovní době. Evropský parlament (EP) má hlasovat o této směrnici 17. prosince a k odmítnutí zeštíhleného návrhu Rady ministrů je zapotřebí 393 hlasů. Členové EPSU kontaktovali všechny členy EP, aby tak zajistili zamítnutí tohoto návrhu. Carola Fischbach-Pyttel, generální tajemnice EPSU, uvedla: Vysoké zdravotní a bezpečnostní standardy, podložené rozumnými pracovními hodinami, jsou rozhodující pro nejzákladnější služby pro pracovníky a spotřebitele tito pracovníci nemůžou podstupovat riziko vyčerpání kvůli práci přesčas. Poslancům EP bude 16. prosince znovu připomenuto, že pokud nebudou hlasovat proti návrhu Rady ministrů, tak to bude poprvé v historii EU, kdy se udělá krok zpět v evropské sociální politice. Evropská odborová konfederace (ETUC) organizuje 16. prosince demonstraci ve Štrasburku, které by mělo zúčastnit až pracovníků. EPSU odsuzuje rozhodnutí maďarské vlády ohledně mezd pracovníků ve veřejných službách Odsuzujeme snahy maďarské vlády připravit maďarské pracovníky ve veřejných službách o 13. plat v roce 2009, čímž se vláda jednostranně pokouší porušit kolektivní dohody. Dále odsuzujeme i vládní plány na snižování počtu pracovních míst ve veřejných službách a to opět bez jakýchkoliv pokusů o vyjednávání s odbory, kterých se toto propouštění týká. Je nepřijatelné, aby zaměstnanci ve veřejných službách a jejich rodiny dopláceli na selhání vládní politiky, která vedla v Maďarsku k současné finanční krizi. Vyzýváme maďarskou vládu, aby dostála svým smluvním závazkům. Pracovníci ve veřejném sektoru nemůžou být zneužiti k vyrovnávání schodků v rozpočtu. Vyzýváme maďarské ministerského předsedu Gyurcsányho: Zastavte tuto politiku systematického ničení veřejných služeb, zastavte propouštění ve veřejnému sektoru!. Rezoluce ETUC volá po silném evropském programu obnovy Výkonný výbor Evropské odborové konfederace (ETUC) se dohodl na svém postoji k evropskému plánu obnovy, který si klade za cíl ochranu pracovních míst, mezd, kolektivního vyjednávání a penzí. ETUC naléhá na představitele EU a zástupce jednotlivých vlád, aby učinili kroky nutné k záchraně pracovních míst a reálné ekonomiky před recesí. Výbor, který je reprezentován všemi přidruženými organizacemi, přijal Rezoluci o evropském programu obnovy. Když je teď zcela zřejmé, že trhy nedokážou vyřešit každý problém, obzvláště za současných podmínek, je nutné, aby viditelná ruka veřejnosti pomohla řídit hospodářství a aby zorganizovala solidaritu napříč celou Evropou. Výhled pro hospodářský růst v roce 2009 a pro další roky je alarmující, když to v tuto chvíli vypadá, že spíše než zlepšování můžeme čekat další zhoršování situace. Domníváme se, že ke zlepšení může dojít jen v případě, že dojde k fundamentální změně v myšlení: odklon od utěšujícího, ale nerealistického návratu k obvyklému náhledu na obchod, investování do lidského kapitálu, inovace a udržitelný rozvoj, změna úlohy vlády při regulaci trhů, poskytování veřejných služeb a boji proti mzdovým nerovnostem. -pm- NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizací Vychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, Praha, e- mail: statorg.cmkos.cz. IČO Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: , Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra Černochová, Schulhoffova 857, Praha, tel Tisk Regleta s.r.o. Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j. 3443/96-P ze dne ISSN , MK ČR 4664

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Informace předsedkyně OS. Zimní svazová rodinná rekreace 2008. kompletní nabídka v NOS č. 18 přihlášky a dotazy. http://statorg.cmkos.

Informace předsedkyně OS. Zimní svazová rodinná rekreace 2008. kompletní nabídka v NOS č. 18 přihlášky a dotazy. http://statorg.cmkos. 21 Ročník 52 Praha 22. listopadu 2007 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

ANALÝZA DOPADŮ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

ANALÝZA DOPADŮ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ANALÝZA DOPADŮ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ZPRACOVAL SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA MODERNIZACI INSTITUCÍ, ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 16 Ročník 52 Praha 21. září 2007 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení. Bc. Eva Slováková

Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení. Bc. Eva Slováková Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení Bc. Eva Slováková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem práce je navrhnout ekonomičtější a efektivnější strukturu České správy

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 296/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Ústavní soud rozhodl dne 23. dubna 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos.

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos. 14 Ročník 57 Praha 10. září 2012 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Podtržený

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více