Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:"

Transkript

1 Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Téma: p. Brůna Josef: záležitost vylepování pozvánky na zasedání zastupitelstva města na plakátovací plochy Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych konstatoval, že veřejnost je o konání zasedání zastupitelstva města informována prostřednictvím zveřejnění na úřední desce a v Novoměstsku, které obdrží každá domácnost v Novém Městě na Moravě a v místních částech zdarma, tento způsob informování je plně v souladu se zákonem. Téma: p. Hadač: problematika přístupu na pozemek v soukromém vlastnictví (u RD č.p na ul. Podlouckého v Novém Městě na Moravě), který bezprostředně navazuje na pozemek města cestu Starostka města Zdeňka Marková a místostarosta města Stanislav Marek konstatovali, že příchod z městského pozemku na soukromý pozemek musí být zajištěn, přislíbili prošetření aktuálního stavu (v minulosti již bylo městem řešeno) této připomínky. Po ukončení Hovorů s občany bylo zahájeno v hod. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomni: Josef Brůna, Martin Grepl, Mgr. Miroslav Handschuh, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Ing.Pavel Král, Ing. Jaromír Černý, Mgr.Jiří Maděra, Stanislav Marek, Zdeňka Marková, Mgr. Otakar Německý, Mgr. Otto Ondráček, Petr Pejchal, JUDr. Marie Rusová, Luděk Sečanský, Ladislav Sochor, Michal Šmarda, Martin Švanda V průběhu jednání se dostavili: PaedDr. Milan Pavlík (16.02 hod.), Marcela Krupicová (16.15 hod.) V průběhu jednání se omluvila: JUDr. Marie Rusová (17.00 hod.) Omluveni: Věra Buchtová, Bc. Jaroslav Lempera, Soňa Macháčková Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě (dále je zastupitelstvo města) zvolilo za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Otto Ondráčka a pana Luďka Sečanského. Program dnešního zasedání zastupitelstva města: 1) Zahájení 2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od do ) Kontrola plnění úkolů zastupitelstva města 4) Změna č. V územního plánu obce Nové Město na Moravě 5) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok ) Aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3 7) Výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce ) Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě jako podpora de minimis 1

2 9) Smlouva o poskytnutí dotace pro Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. 10) Smlouva o poskytnutí dotace pro Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 11) Návrh rozpisu příspěvků z Programu regenerace MPZ na rok ) Návrh na rozpis grantů na rok ) Majetkové dispozice Nákup a směny pozemků v k.ú. NMNM - lokalita Tři kříže Bezúplatný převod p.č.419/3, 443/8 v k.ú. NMNM do majetku města - ÚZSVM Úplatný převod p.č. 281/1,2,3 v k.ú. Maršovice do majetku města - ÚZSVM Úplatný převod p.č. 154 v k.ú. Maršovice do majetku města Nabídka zpětného odkupu č.p. 36 v k.ú. Pohledec 14) Smlouva o spolupráci kraje Vysočina s obcemi řešící systém nakládání s odpady v kraji Vysočina 15) Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě 16) Odpis pohledávek převzatých z Novoměstské správy budov s.r.o., Nové Město na Moravě 17) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města 18) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města za období od do ) Diskuse 20) Závěr Hlasování č. 3: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 schváleno k bodu 2) Starostka města Zdeňka Marková vyzvala přítomné členy zastupitelstva města k případným dotazům k činnosti rady města za období od do Z řad členů zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky k činnosti rady města za uvedené období. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí činnost Rady města Nového Města na Moravě od do Hlasování č.4: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 3) Mgr.Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města. Pan Michal Šmarda konstatoval, že úkol z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne , který byl přijat v návaznosti na obdrženou petici občanů proti budování fotbalového stadionu v lokalitě Pod zastávkou v těsné blízkosti obytné zástavby ulic Pavlovova a Mendlova v Novém Městě na Moravě, lze zrušit vzhledem ke změně lokality uvažované pro budování fotbalového stadionu. S tímto návrhem vzhledem k aktuálnímu stavu této záležitosti souhlasila i starostka města. (předložený panem Michalem Šmardou): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje průběžnou zprávu o plnění úkolů zastupitelstva města s tím, že bude vypuštěn ze soupisu úkol z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne tj. Zjistit zpracování konkrétních opatření a žádá radu města, aby tato opatření předložila zastupitelstvu města ještě před započetím výstavby fotbalového stadionu. Hlasování č. 5: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 - schváleno 2

3 k bodu 4) Pan Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ, seznámil přítomné se změnou č. V územního plánu města, která byla pořizována zejména v návaznosti na možnost lepšího využití areálu zimních sportů u hotelu SKI pro sportovní a rekreační aktivity a realizaci staveb pro uspořádání soutěží v biatlonu. V rámci tohoto bodu proběhla prezentace Sportovního klubu Nové Město na Moravě na téma Biatlon a Nové Město na Moravě, za přítomnosti zástupců Sportovního klubu Nové Město na Moravě pana Doc. Ing. Ladislava Slonka CSc. a pana Ing. Jiřího Hamzy. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje zadání Změny č. V územního plánu obce Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu. Hlasování č. 6, 7: prohlášeno z technických důvodů na zmatečné Hlasování č. 8: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno k bodu 5) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu hospodaření města za rok 2009, jehož součástí jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhů na rozdělení výsledků hospodaření a obchodní společnosti města. Dále byla předložena i zpráva společnosti HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou o výsledku přezkoumání hospodaření města. Předložený materiál byl rovněž projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet hospodaření města včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 2009 ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Vedoucí finančního výboru upozornila členy zastupitelstva města na chybu v předloženém písemném materiálu na str. 36 v tabulce Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 u organizace Centrum Zdislava a požádala je o opravu finanční částky na Fondu odměn na ,- a Rezervním fondu na ,27. Tyto částky korespondují s částkami uvedenými na str. 30 předloženého textového materiálu, kde jsou uvedeny správně. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009" - rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2009 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě ukládá finančnímu odboru města předložit návrh na vypořádání výsledků hospodaření u jednotlivých místních částí města za rok Hlasování č. 9: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 6) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3, který je předkládán zejména z důvodu potřeby navýšit příjmovou a výdajovou část o odvod odpisů a provozní příspěvek u příspěvkových 3

4 organizací a převodu investičních akcí do neinvestiční části rozpočtu města z důvodu změny právních norem a úprav ve výdajové části rozpočtu, které však neovlivní celkovou výši rozpočtu. Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předloženou aktualizaci rozpočtu ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ). Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3. Hlasování č. 10: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 2, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 7) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce Ve stanoveném termínu obdrželo město 7 žádostí, které byly posuzovány a vyhodnocovány v souladu s Pravidly pro použití účelových prostředků z FRB ve znění dodatku č. 1 schváleného zastupitelstvem města dne , s celkovým požadavkem na tis. Kč. Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z prostředků FRB ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje 1) výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nového Města na Moravě pro rok 2010 dle přílohy 2) návrh vzorové Smlouvy o půjčce dle přílohy 3) návrh vzorové Dohody o převzetí ručení dle přílohy. Hlasování č. 11: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 8) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě v režimu de minimis přidělení dotace jako podpory malé rozsahu. Dotace bude použita na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních lyžařských závodů a její výše byla odsouhlasena zastupitelstvem města v rámci schválení rozpočtu města na rok Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě v režimu de minimis ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, IČ: , se sídlem Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních lyžařských závodů za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z 4

5 rozpočtu města Nové Město na Moravě, která je přílohou tohoto materiálu. Dotace bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU dne , L 379/5. Hlasování č. 12: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 9) Mgr. Petr Švanda, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Hospicové hnutí Vysočina, o.s. Finanční prostředky ve výši ,- Kč na činnost Hospicového hnutí Vysočina, o.s. na letošní rok byly vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2010 schváleném ZM dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě občanskému sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, o.s., Žďárská 610, Nové Město na Moravě. Hlasování č. 13: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 10) Mgr. Petr Švanda, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě o.s. Finanční prostředky ve výši ,- Kč na činnost Sdružení Nové Město na Moravě o.s. na letošní rok byly vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2010 schváleném ZM dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, Nové Město na Moravě. Hlasování č. 14: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 11) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na rozdělení finančních příspěvků na opravy fasád a střech památkových objektů a nemovitostí v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě a ostatním památek na Novoměstsku. Předložený návrh rozpisu příspěvků z Programu regenerace MPZ na rok 2010 včetně účelu použití byl projednán v komisi pro regeneraci MPZ a památek města a radě města, která jej doporučila ZM ke schválení. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje : a) návrh rozpisu finančních příspěvků na regeneraci památek v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2010, a to dle přílohy č.1 předloženého materiálu. b) návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci památek v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2010, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 5

6 Hlasování č. 15: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 12) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na rozdělení finančních prostředků ve výši ,- Kč určených na program grantů pro organizace a spolky na rok Rada města doporučila zastupitelstvu města snížení částek navrhovaných grantovou komisí u některých organizací. Celková finanční částka určená na granty pro rok 2010 by tedy nebyla po této úpravě rozdělena, část finančních prostředků by tak bylo ještě možné využití ještě v průběhu roku. Protinávrh usnesení (předložený panem Michalem Šmardou): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje : 1) návrh rozpisu grantů organizacím a spolkům na rok 2010 z programu grantů a příspěvků města Nové Město na Moravě dle původního návrhu předloženého grantovou komisí. 2) návrh smlouvy o poskytování dotace za účelem realizace grantu na rok 2010 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Hlasování č. 16: Pro: 8, Proti: 3, Zdrželo se: 8, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - neschváleno Původní návrh usnesení (doporučený radou města): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje : 1) návrh rozpisu grantů organizacím a spolkům na rok 2010 z programu grantů a příspěvků města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 2) návrh smlouvy o poskytování dotace za účelem realizace grantu na rok 2010 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Hlasování č. 17: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13.1) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem nákupu a směny pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě lokalita Tři kříže, a to v návaznosti na požadavek rady města na zajištění výhledu z lokality Tři kříže na panorama města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje 1) nákup pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: p.č (1460 m2) - lesní pozemek, p.č (4843 m2) - lesní pozemek, p.č (818 m2) - neplodná půda, a to z majetku XXX, bytem XXX v podílu 1/2 a XXX, bytem XXX v podílu 1/2 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ,-Kč,p.č. 2548/13 (217 m2) - lesní pozemek, a to z majetku paní XXX, bytem Nové Město na Moravě (18) v podílu 1/2 do majetku města za dohodnutou kupní cenu 500,-Kč, p.č.2548/11 (106 m2) - lesní pozemek, a to z majetku pana XXX, bytem XXX do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1000,-Kč 2) směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: převod z majetku manželů XXX, bytem XX do majetku města: p.č. 2548/12 (2171 m2) - lesní pozemek, převod z majetku města do majetku XXX, bytem XXX: p.č. 2578/1 (273 m2) zahrada, p.č (508 m2) - trvalý travní porost, část p.č. 2565/1 - orná (dle geom. zaměření p.č.2565/3) o výměře 1390 m2 bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Hlasování č. 18: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 4, Omluveno: 4 - schváleno 6

7 k bodu 13.2) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. Jedná se o pozemky v lokalitě ul. Masarykova, které jsou zařazeny do paspartu veřejné zeleně města a jsou městem pravidelně udržovány. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje bezúplatný převod p.č.419/3 o výměře 88 m2 (ost. plocha, zeleň) a p.č. 443/8 o výměře 129 m2 (ost. plocha, zeleň) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ). Hlasování č. 19: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 5, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13.3) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu pozemků v k.ú. Maršovice z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. Tyto pozemky tvoří vzdušnou část hráze umělé vodní nádrže koupaliště v Novém Městě na Moravě. p. Martin Grepl a p. Ladislav Sochor sdělili, že nebudou v tomto bodu hlasovat z důvodu střetu zájmu jsou zástupci místní organizace Moravského rybářského svazu, která rovněž projevila zájem o převod předmětných pozemků do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/BZR/7979/2009-BZRM, jejímž předmětem je úplatný převod p.č.281/1 (ost. pl.) o výměře 679 m2, p.č. 281/2 (ost. plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 281/3 (ost. plocha) o výměře 175 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ), za kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 20: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 4, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13. 4) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu pozemků v k.ú. Maršovice z majetku XXX do majetku města. Důvodem nákupu je skutečnost, že se na předmětném pozemku nachází stávající místní komunikace, ve které je zřízen rozvod plynu a následně by tímto pozemkem měla vést plánovaná výstavba kanalizace obce. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje nákup p.č.154 (ost. plocha) o výměře 310 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě z majetku XXX (1933), bytem XXX- v podílu vyjádřeném 3/4 a XXX (1978), bytem XXX - v podílu vyjádřeném 1/4 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 21: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 3, Omluveno: 4 schváleno k bodu 13.5) 7

8 Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s nabídkou zpětného nákupu č.p. 36 v k.ú. Pohledec od organizace Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý štít v Novém Městě na Moravě. Osadní výbor místní části Pohledec doporučuje předkupního práva města využít s tím, že by se provedla demolice objektu, pozemek by se ponechal částečně v majetku města (pro možnost výhledového využití pro stavbu místní komunikace) a částečně nabídnout k odprodeji vlastníku sousedního objektu na zřízení zahrady. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje využít předkupního práva města, jakožto práva věcného, ve vztahu k č.p. 36 se st. p.č. 101 (69 m2) v k.ú. Pohledec, vyplývající z darovací smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem NMNM, jakožto dárcem a Junákem - svazem skautů a skautek ČR, středisko "Bílý štít" Nové Město na Moravě (IČ: ), jakožto obdarovaným s tím, že město zaplatí Junáku, v souladu s darovací smlouvou, finanční částku ,-Kč, a to z rozpočtové rezervy místní části Pohledec. Hlasování č. 22: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0,Omluveno: 4 - schváleno k bodu 14) Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámila přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s krajem Vysočina v oblasti nakládání s komunálními odpady. Jedná se o projekt Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina, jehož účelem je nastavení uceleného systému nakládání s komunálními odpady v kraji Vysočina. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Nové Město na Moravě a krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ v předloženém znění, řešící integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina. Hlasování č. 23: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 15) Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky MěÚ, seznámil přítomné s návrhem na revokaci usnesen ZM z ve věci schválení projektu Technologické centra ORP Nové Město na Moravě a podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4, a to v návaznosti na zrušenou Výzvu č. 4 a současně s návrhem na schválení projektu Technologického centra ORP Nové Město na Moravě k podání o dotaci do nové Výzvy č. 6. Na návrh starostky města bylo o obou částech předkládaného usnesení hlasováno samostatně. Návrh první části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě revokuje část svého usnesení ze dne 23. června 2009, a to "Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený projekt Technologického centra ORP Nové Město na Moravě a současně schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu, vč. navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace." Hlasování č. 24: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno 8

9 Návrh druhé části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předkládaný projekt "Technologického centra ORP Nové Město na Moravě" k podání o dotaci do Výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlasování č. 25: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 16) Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na odpis pohledávek z nájemních vztahů na nebytové prostory převzatých z Novoměstské správy budov s.r.o., v likvidaci které přešly na město po ukončení činnosti společnosti. Odpis pohledávek doporučil i finanční výbor zastupitelstva města. Vzhledem k proběhlé složité diskusi předložila starostka města návrh na procedurální hlasování. Návrh na procedurální hlasování: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje stažení tohoto bodu programu z dnešního jednání zastupitelstva s tím, že bude předložen nový materiál na základě projednání s tělovýchovnou jednotou. Hlasování č. 26: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 2, Omluveno: 4 schváleno k bodu 17) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s obdrženou korespondencí adresovanou zastupitelstvu města, a to s žádostí XXX o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se převodu nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě a schválení názvu ulice Nad Městem doručená dne ). K předmětné žádosti sdělil, že na obsahově totožnou žádost adresovanou na město již bylo žadateli v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. odpovězeno tajemníkem MěÚ dne Současně jednotlivým členům zastupitelstva města byla v zalepených obálkách předána další písemnost XXX adresovaná jednotlivě všem členům zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí předložený soupis korespondence adresované zastupitelstvu města, a to žádost pana XXX, XXX, Nové Město na Moravě o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se převodu nemovitostí p.č včetně stavby, p.č. 3363/7 a p.č. 3363/10 z majetku ČR do majetku města a schválení názvu ulice Nad Městem (č.j. MUNMNM/16198/2001 ze dne ) a odpověď (č.j. MUNMNM/13587/2010/2) ze dne uvedenou v příloze č. 2. Hlasování č. 27: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 3, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 18) Mg. Jiří Maděra, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města, seznámil přítomné s činností kontrolního výboru za období od do , ve kterém se kontrolní výbor zabýval zejména kontrolou plnění vybraných usnesení zastupitelstva města a kontrolou řešení stížností s tím, že stížnost na postup a činnost redakční rady Novoměstska dosud probíhá. 9

10 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě bere na vědomí závěry kontrol provedených kontrolním výborem za rok 2010 s tím, že kontrola stížnosti na postup a činnost redakční rady Novoměstska a redaktorky Novoměstska bude ukončena v 1. pololetí roku Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě bere na vědomí činnost kontrolního výboru za období od do Hlasování č. 28: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 4 schváleno k bodu 19) V rámci diskuse vystoupili následující členové zastupitelstva města se svými náměty a připomínkami: Pan Martin Grepl - informoval o vypouštění novoměstských rybníků ze strany MRS Nové Město na Moravě, s tím, že všechny výlovy byly vždy řádně nahlášeny. Pan Luděk Sečanský - reagoval na článek v Novoměstsku o úklidu Masarykovy ulice na náklady TS služby s.r.o. a požádal i o úklid kruhového objezdu Jednatel TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě Ing. František Laštovička přislíbil provedení úklidu i kruhového objezdu na státní silnici I/19 na náklady společnosti. Mgr. Jiří Maděra - konstatoval, že nesouhlasí se snížením grantů u některých novoměstských organizací a spolků - konstatoval, že pozitivně hodnotí úpravu veřejných prostranství zeleně a květinovou výsadbu Mgr. Otakar Německý - reagoval na sdělení p. Martina Grepla ohledně vypouštění novoměstských rybníků a anonymní udání na ČIŽP a následně provedenou kontrolu na Kazmírově rybníce Pan Josef Brůna - požádal o šetrné řešení při odlesňování lokality Tři kříže, konstatoval, že by mělo dojít ke zpracování studie řešení celé lokality Kaplisko Starostka města konstatovala, že před vytvořením lesoparku musí dojít k odlesnění kopce, na tento zásah musí být zpracován projekt a odlesnění řádně povoleno. Dále uvedla, že problémem celého města je živelná výsadba stromů na pozemcích města ze strany občanů města, a s tím následně související kácení mnohdy takto velmi nevhodně zasazených stromů. 10

11 Starostka města ukončila v hod. dnešní zasedání zastupitelstva města. Zapsala: Lenka Stará Ověřili: Mgr. Otto Ondráček, v.r. Luděk Sečanský, v.r. Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města Pozn.: Ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje záznam, tento výstup z hlasovacího systému je uložen na sekretariátě Kanceláře vedoucího úřadu a je zveřejněn na webových stránkách města, současně je pro účely archivace pořizován i zvukový záznam. 11

12 12

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města: Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.4.2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:38 hodin dnešní řádnou

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 13.02.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á z n a m z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 3. 11. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Marková Zdeňka, starostka

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 2.3. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 21.01.2013 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 27.08.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě Zápis z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 4.4.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 Starosta města zahájil v 15:05 hodin dnešní schůzi rady

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 14.4.2014 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě,Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z 52. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Zápis z 52. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXV. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 15. 12. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Hovory s občany 15:31:36. Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Hovory s občany 15:31:36. Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á z n a m 12.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.06.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 15 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 23.3.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 29.04.2013 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10.12.2012 v budově Kulturního domu Nové Město na Moravě, Tyršova 1001 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 18.04.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Přítomni: Havlíková Jana JUDr., Kadlec Zdeněk MUDr., Marek Stanislav, Marková Zdeňka, Sečanský Luděk, Omluveni: Krupicová

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15:31 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15:31 hod. Hovory s občany. Z á p i s z 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.06.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Zápis z 66. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19. 10. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,59 hodin dnešní řádnou

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis [13/ZM/ ] Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zápis [13/ZM/ ] Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 7 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 31.10.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014 Page 1 of 22 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.9.2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města. V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města. V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky: Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6.2014 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004

Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004 Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Marcela Krupicová, Martin Grepl, Ing. Josef Krška, V průběhu schůze přišli:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 16. 12. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více