Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:"

Transkript

1 Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Téma: p. Brůna Josef: záležitost vylepování pozvánky na zasedání zastupitelstva města na plakátovací plochy Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych konstatoval, že veřejnost je o konání zasedání zastupitelstva města informována prostřednictvím zveřejnění na úřední desce a v Novoměstsku, které obdrží každá domácnost v Novém Městě na Moravě a v místních částech zdarma, tento způsob informování je plně v souladu se zákonem. Téma: p. Hadač: problematika přístupu na pozemek v soukromém vlastnictví (u RD č.p na ul. Podlouckého v Novém Městě na Moravě), který bezprostředně navazuje na pozemek města cestu Starostka města Zdeňka Marková a místostarosta města Stanislav Marek konstatovali, že příchod z městského pozemku na soukromý pozemek musí být zajištěn, přislíbili prošetření aktuálního stavu (v minulosti již bylo městem řešeno) této připomínky. Po ukončení Hovorů s občany bylo zahájeno v hod. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomni: Josef Brůna, Martin Grepl, Mgr. Miroslav Handschuh, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Ing.Pavel Král, Ing. Jaromír Černý, Mgr.Jiří Maděra, Stanislav Marek, Zdeňka Marková, Mgr. Otakar Německý, Mgr. Otto Ondráček, Petr Pejchal, JUDr. Marie Rusová, Luděk Sečanský, Ladislav Sochor, Michal Šmarda, Martin Švanda V průběhu jednání se dostavili: PaedDr. Milan Pavlík (16.02 hod.), Marcela Krupicová (16.15 hod.) V průběhu jednání se omluvila: JUDr. Marie Rusová (17.00 hod.) Omluveni: Věra Buchtová, Bc. Jaroslav Lempera, Soňa Macháčková Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě (dále je zastupitelstvo města) zvolilo za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Otto Ondráčka a pana Luďka Sečanského. Program dnešního zasedání zastupitelstva města: 1) Zahájení 2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od do ) Kontrola plnění úkolů zastupitelstva města 4) Změna č. V územního plánu obce Nové Město na Moravě 5) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok ) Aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3 7) Výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce ) Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě jako podpora de minimis 1

2 9) Smlouva o poskytnutí dotace pro Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. 10) Smlouva o poskytnutí dotace pro Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 11) Návrh rozpisu příspěvků z Programu regenerace MPZ na rok ) Návrh na rozpis grantů na rok ) Majetkové dispozice Nákup a směny pozemků v k.ú. NMNM - lokalita Tři kříže Bezúplatný převod p.č.419/3, 443/8 v k.ú. NMNM do majetku města - ÚZSVM Úplatný převod p.č. 281/1,2,3 v k.ú. Maršovice do majetku města - ÚZSVM Úplatný převod p.č. 154 v k.ú. Maršovice do majetku města Nabídka zpětného odkupu č.p. 36 v k.ú. Pohledec 14) Smlouva o spolupráci kraje Vysočina s obcemi řešící systém nakládání s odpady v kraji Vysočina 15) Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě 16) Odpis pohledávek převzatých z Novoměstské správy budov s.r.o., Nové Město na Moravě 17) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města 18) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města za období od do ) Diskuse 20) Závěr Hlasování č. 3: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 schváleno k bodu 2) Starostka města Zdeňka Marková vyzvala přítomné členy zastupitelstva města k případným dotazům k činnosti rady města za období od do Z řad členů zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky k činnosti rady města za uvedené období. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí činnost Rady města Nového Města na Moravě od do Hlasování č.4: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 3) Mgr.Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města. Pan Michal Šmarda konstatoval, že úkol z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne , který byl přijat v návaznosti na obdrženou petici občanů proti budování fotbalového stadionu v lokalitě Pod zastávkou v těsné blízkosti obytné zástavby ulic Pavlovova a Mendlova v Novém Městě na Moravě, lze zrušit vzhledem ke změně lokality uvažované pro budování fotbalového stadionu. S tímto návrhem vzhledem k aktuálnímu stavu této záležitosti souhlasila i starostka města. (předložený panem Michalem Šmardou): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje průběžnou zprávu o plnění úkolů zastupitelstva města s tím, že bude vypuštěn ze soupisu úkol z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne tj. Zjistit zpracování konkrétních opatření a žádá radu města, aby tato opatření předložila zastupitelstvu města ještě před započetím výstavby fotbalového stadionu. Hlasování č. 5: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 - schváleno 2

3 k bodu 4) Pan Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ, seznámil přítomné se změnou č. V územního plánu města, která byla pořizována zejména v návaznosti na možnost lepšího využití areálu zimních sportů u hotelu SKI pro sportovní a rekreační aktivity a realizaci staveb pro uspořádání soutěží v biatlonu. V rámci tohoto bodu proběhla prezentace Sportovního klubu Nové Město na Moravě na téma Biatlon a Nové Město na Moravě, za přítomnosti zástupců Sportovního klubu Nové Město na Moravě pana Doc. Ing. Ladislava Slonka CSc. a pana Ing. Jiřího Hamzy. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje zadání Změny č. V územního plánu obce Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu. Hlasování č. 6, 7: prohlášeno z technických důvodů na zmatečné Hlasování č. 8: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno k bodu 5) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu hospodaření města za rok 2009, jehož součástí jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhů na rozdělení výsledků hospodaření a obchodní společnosti města. Dále byla předložena i zpráva společnosti HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou o výsledku přezkoumání hospodaření města. Předložený materiál byl rovněž projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet hospodaření města včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 2009 ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Vedoucí finančního výboru upozornila členy zastupitelstva města na chybu v předloženém písemném materiálu na str. 36 v tabulce Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 u organizace Centrum Zdislava a požádala je o opravu finanční částky na Fondu odměn na ,- a Rezervním fondu na ,27. Tyto částky korespondují s částkami uvedenými na str. 30 předloženého textového materiálu, kde jsou uvedeny správně. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009" - rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2009 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě ukládá finančnímu odboru města předložit návrh na vypořádání výsledků hospodaření u jednotlivých místních částí města za rok Hlasování č. 9: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 6) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3, který je předkládán zejména z důvodu potřeby navýšit příjmovou a výdajovou část o odvod odpisů a provozní příspěvek u příspěvkových 3

4 organizací a převodu investičních akcí do neinvestiční části rozpočtu města z důvodu změny právních norem a úprav ve výdajové části rozpočtu, které však neovlivní celkovou výši rozpočtu. Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předloženou aktualizaci rozpočtu ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ). Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3. Hlasování č. 10: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 2, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 7) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce Ve stanoveném termínu obdrželo město 7 žádostí, které byly posuzovány a vyhodnocovány v souladu s Pravidly pro použití účelových prostředků z FRB ve znění dodatku č. 1 schváleného zastupitelstvem města dne , s celkovým požadavkem na tis. Kč. Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z prostředků FRB ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje 1) výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nového Města na Moravě pro rok 2010 dle přílohy 2) návrh vzorové Smlouvy o půjčce dle přílohy 3) návrh vzorové Dohody o převzetí ručení dle přílohy. Hlasování č. 11: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 8) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě v režimu de minimis přidělení dotace jako podpory malé rozsahu. Dotace bude použita na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních lyžařských závodů a její výše byla odsouhlasena zastupitelstvem města v rámci schválení rozpočtu města na rok Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě v režimu de minimis ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, IČ: , se sídlem Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních lyžařských závodů za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z 4

5 rozpočtu města Nové Město na Moravě, která je přílohou tohoto materiálu. Dotace bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU dne , L 379/5. Hlasování č. 12: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 9) Mgr. Petr Švanda, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Hospicové hnutí Vysočina, o.s. Finanční prostředky ve výši ,- Kč na činnost Hospicového hnutí Vysočina, o.s. na letošní rok byly vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2010 schváleném ZM dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě občanskému sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, o.s., Žďárská 610, Nové Město na Moravě. Hlasování č. 13: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 10) Mgr. Petr Švanda, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě o.s. Finanční prostředky ve výši ,- Kč na činnost Sdružení Nové Město na Moravě o.s. na letošní rok byly vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2010 schváleném ZM dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, Nové Město na Moravě. Hlasování č. 14: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 11) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na rozdělení finančních příspěvků na opravy fasád a střech památkových objektů a nemovitostí v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě a ostatním památek na Novoměstsku. Předložený návrh rozpisu příspěvků z Programu regenerace MPZ na rok 2010 včetně účelu použití byl projednán v komisi pro regeneraci MPZ a památek města a radě města, která jej doporučila ZM ke schválení. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje : a) návrh rozpisu finančních příspěvků na regeneraci památek v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2010, a to dle přílohy č.1 předloženého materiálu. b) návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci památek v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2010, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 5

6 Hlasování č. 15: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 12) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na rozdělení finančních prostředků ve výši ,- Kč určených na program grantů pro organizace a spolky na rok Rada města doporučila zastupitelstvu města snížení částek navrhovaných grantovou komisí u některých organizací. Celková finanční částka určená na granty pro rok 2010 by tedy nebyla po této úpravě rozdělena, část finančních prostředků by tak bylo ještě možné využití ještě v průběhu roku. Protinávrh usnesení (předložený panem Michalem Šmardou): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje : 1) návrh rozpisu grantů organizacím a spolkům na rok 2010 z programu grantů a příspěvků města Nové Město na Moravě dle původního návrhu předloženého grantovou komisí. 2) návrh smlouvy o poskytování dotace za účelem realizace grantu na rok 2010 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Hlasování č. 16: Pro: 8, Proti: 3, Zdrželo se: 8, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - neschváleno Původní návrh usnesení (doporučený radou města): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje : 1) návrh rozpisu grantů organizacím a spolkům na rok 2010 z programu grantů a příspěvků města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 2) návrh smlouvy o poskytování dotace za účelem realizace grantu na rok 2010 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Hlasování č. 17: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13.1) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem nákupu a směny pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě lokalita Tři kříže, a to v návaznosti na požadavek rady města na zajištění výhledu z lokality Tři kříže na panorama města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje 1) nákup pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: p.č (1460 m2) - lesní pozemek, p.č (4843 m2) - lesní pozemek, p.č (818 m2) - neplodná půda, a to z majetku XXX, bytem XXX v podílu 1/2 a XXX, bytem XXX v podílu 1/2 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ,-Kč,p.č. 2548/13 (217 m2) - lesní pozemek, a to z majetku paní XXX, bytem Nové Město na Moravě (18) v podílu 1/2 do majetku města za dohodnutou kupní cenu 500,-Kč, p.č.2548/11 (106 m2) - lesní pozemek, a to z majetku pana XXX, bytem XXX do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1000,-Kč 2) směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: převod z majetku manželů XXX, bytem XX do majetku města: p.č. 2548/12 (2171 m2) - lesní pozemek, převod z majetku města do majetku XXX, bytem XXX: p.č. 2578/1 (273 m2) zahrada, p.č (508 m2) - trvalý travní porost, část p.č. 2565/1 - orná (dle geom. zaměření p.č.2565/3) o výměře 1390 m2 bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Hlasování č. 18: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 4, Omluveno: 4 - schváleno 6

7 k bodu 13.2) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. Jedná se o pozemky v lokalitě ul. Masarykova, které jsou zařazeny do paspartu veřejné zeleně města a jsou městem pravidelně udržovány. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje bezúplatný převod p.č.419/3 o výměře 88 m2 (ost. plocha, zeleň) a p.č. 443/8 o výměře 129 m2 (ost. plocha, zeleň) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ). Hlasování č. 19: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 5, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13.3) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu pozemků v k.ú. Maršovice z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. Tyto pozemky tvoří vzdušnou část hráze umělé vodní nádrže koupaliště v Novém Městě na Moravě. p. Martin Grepl a p. Ladislav Sochor sdělili, že nebudou v tomto bodu hlasovat z důvodu střetu zájmu jsou zástupci místní organizace Moravského rybářského svazu, která rovněž projevila zájem o převod předmětných pozemků do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/BZR/7979/2009-BZRM, jejímž předmětem je úplatný převod p.č.281/1 (ost. pl.) o výměře 679 m2, p.č. 281/2 (ost. plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 281/3 (ost. plocha) o výměře 175 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ), za kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 20: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 4, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13. 4) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu pozemků v k.ú. Maršovice z majetku XXX do majetku města. Důvodem nákupu je skutečnost, že se na předmětném pozemku nachází stávající místní komunikace, ve které je zřízen rozvod plynu a následně by tímto pozemkem měla vést plánovaná výstavba kanalizace obce. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje nákup p.č.154 (ost. plocha) o výměře 310 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě z majetku XXX (1933), bytem XXX- v podílu vyjádřeném 3/4 a XXX (1978), bytem XXX - v podílu vyjádřeném 1/4 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 21: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 3, Omluveno: 4 schváleno k bodu 13.5) 7

8 Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s nabídkou zpětného nákupu č.p. 36 v k.ú. Pohledec od organizace Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý štít v Novém Městě na Moravě. Osadní výbor místní části Pohledec doporučuje předkupního práva města využít s tím, že by se provedla demolice objektu, pozemek by se ponechal částečně v majetku města (pro možnost výhledového využití pro stavbu místní komunikace) a částečně nabídnout k odprodeji vlastníku sousedního objektu na zřízení zahrady. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje využít předkupního práva města, jakožto práva věcného, ve vztahu k č.p. 36 se st. p.č. 101 (69 m2) v k.ú. Pohledec, vyplývající z darovací smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem NMNM, jakožto dárcem a Junákem - svazem skautů a skautek ČR, středisko "Bílý štít" Nové Město na Moravě (IČ: ), jakožto obdarovaným s tím, že město zaplatí Junáku, v souladu s darovací smlouvou, finanční částku ,-Kč, a to z rozpočtové rezervy místní části Pohledec. Hlasování č. 22: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0,Omluveno: 4 - schváleno k bodu 14) Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámila přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s krajem Vysočina v oblasti nakládání s komunálními odpady. Jedná se o projekt Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina, jehož účelem je nastavení uceleného systému nakládání s komunálními odpady v kraji Vysočina. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Nové Město na Moravě a krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ v předloženém znění, řešící integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina. Hlasování č. 23: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 15) Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky MěÚ, seznámil přítomné s návrhem na revokaci usnesen ZM z ve věci schválení projektu Technologické centra ORP Nové Město na Moravě a podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4, a to v návaznosti na zrušenou Výzvu č. 4 a současně s návrhem na schválení projektu Technologického centra ORP Nové Město na Moravě k podání o dotaci do nové Výzvy č. 6. Na návrh starostky města bylo o obou částech předkládaného usnesení hlasováno samostatně. Návrh první části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě revokuje část svého usnesení ze dne 23. června 2009, a to "Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený projekt Technologického centra ORP Nové Město na Moravě a současně schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu, vč. navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace." Hlasování č. 24: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno 8

9 Návrh druhé části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předkládaný projekt "Technologického centra ORP Nové Město na Moravě" k podání o dotaci do Výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlasování č. 25: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 16) Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na odpis pohledávek z nájemních vztahů na nebytové prostory převzatých z Novoměstské správy budov s.r.o., v likvidaci které přešly na město po ukončení činnosti společnosti. Odpis pohledávek doporučil i finanční výbor zastupitelstva města. Vzhledem k proběhlé složité diskusi předložila starostka města návrh na procedurální hlasování. Návrh na procedurální hlasování: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje stažení tohoto bodu programu z dnešního jednání zastupitelstva s tím, že bude předložen nový materiál na základě projednání s tělovýchovnou jednotou. Hlasování č. 26: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 2, Omluveno: 4 schváleno k bodu 17) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s obdrženou korespondencí adresovanou zastupitelstvu města, a to s žádostí XXX o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se převodu nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě a schválení názvu ulice Nad Městem doručená dne ). K předmětné žádosti sdělil, že na obsahově totožnou žádost adresovanou na město již bylo žadateli v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. odpovězeno tajemníkem MěÚ dne Současně jednotlivým členům zastupitelstva města byla v zalepených obálkách předána další písemnost XXX adresovaná jednotlivě všem členům zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí předložený soupis korespondence adresované zastupitelstvu města, a to žádost pana XXX, XXX, Nové Město na Moravě o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se převodu nemovitostí p.č včetně stavby, p.č. 3363/7 a p.č. 3363/10 z majetku ČR do majetku města a schválení názvu ulice Nad Městem (č.j. MUNMNM/16198/2001 ze dne ) a odpověď (č.j. MUNMNM/13587/2010/2) ze dne uvedenou v příloze č. 2. Hlasování č. 27: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 3, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 18) Mg. Jiří Maděra, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města, seznámil přítomné s činností kontrolního výboru za období od do , ve kterém se kontrolní výbor zabýval zejména kontrolou plnění vybraných usnesení zastupitelstva města a kontrolou řešení stížností s tím, že stížnost na postup a činnost redakční rady Novoměstska dosud probíhá. 9

10 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě bere na vědomí závěry kontrol provedených kontrolním výborem za rok 2010 s tím, že kontrola stížnosti na postup a činnost redakční rady Novoměstska a redaktorky Novoměstska bude ukončena v 1. pololetí roku Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě bere na vědomí činnost kontrolního výboru za období od do Hlasování č. 28: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 4 schváleno k bodu 19) V rámci diskuse vystoupili následující členové zastupitelstva města se svými náměty a připomínkami: Pan Martin Grepl - informoval o vypouštění novoměstských rybníků ze strany MRS Nové Město na Moravě, s tím, že všechny výlovy byly vždy řádně nahlášeny. Pan Luděk Sečanský - reagoval na článek v Novoměstsku o úklidu Masarykovy ulice na náklady TS služby s.r.o. a požádal i o úklid kruhového objezdu Jednatel TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě Ing. František Laštovička přislíbil provedení úklidu i kruhového objezdu na státní silnici I/19 na náklady společnosti. Mgr. Jiří Maděra - konstatoval, že nesouhlasí se snížením grantů u některých novoměstských organizací a spolků - konstatoval, že pozitivně hodnotí úpravu veřejných prostranství zeleně a květinovou výsadbu Mgr. Otakar Německý - reagoval na sdělení p. Martina Grepla ohledně vypouštění novoměstských rybníků a anonymní udání na ČIŽP a následně provedenou kontrolu na Kazmírově rybníce Pan Josef Brůna - požádal o šetrné řešení při odlesňování lokality Tři kříže, konstatoval, že by mělo dojít ke zpracování studie řešení celé lokality Kaplisko Starostka města konstatovala, že před vytvořením lesoparku musí dojít k odlesnění kopce, na tento zásah musí být zpracován projekt a odlesnění řádně povoleno. Dále uvedla, že problémem celého města je živelná výsadba stromů na pozemcích města ze strany občanů města, a s tím následně související kácení mnohdy takto velmi nevhodně zasazených stromů. 10

11 Starostka města ukončila v hod. dnešní zasedání zastupitelstva města. Zapsala: Lenka Stará Ověřili: Mgr. Otto Ondráček, v.r. Luděk Sečanský, v.r. Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města Pozn.: Ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje záznam, tento výstup z hlasovacího systému je uložen na sekretariátě Kanceláře vedoucího úřadu a je zveřejněn na webových stránkách města, současně je pro účely archivace pořizován i zvukový záznam. 11

12 12

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více