Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:"

Transkript

1 Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Téma: p. Brůna Josef: záležitost vylepování pozvánky na zasedání zastupitelstva města na plakátovací plochy Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych konstatoval, že veřejnost je o konání zasedání zastupitelstva města informována prostřednictvím zveřejnění na úřední desce a v Novoměstsku, které obdrží každá domácnost v Novém Městě na Moravě a v místních částech zdarma, tento způsob informování je plně v souladu se zákonem. Téma: p. Hadač: problematika přístupu na pozemek v soukromém vlastnictví (u RD č.p na ul. Podlouckého v Novém Městě na Moravě), který bezprostředně navazuje na pozemek města cestu Starostka města Zdeňka Marková a místostarosta města Stanislav Marek konstatovali, že příchod z městského pozemku na soukromý pozemek musí být zajištěn, přislíbili prošetření aktuálního stavu (v minulosti již bylo městem řešeno) této připomínky. Po ukončení Hovorů s občany bylo zahájeno v hod. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomni: Josef Brůna, Martin Grepl, Mgr. Miroslav Handschuh, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Ing.Pavel Král, Ing. Jaromír Černý, Mgr.Jiří Maděra, Stanislav Marek, Zdeňka Marková, Mgr. Otakar Německý, Mgr. Otto Ondráček, Petr Pejchal, JUDr. Marie Rusová, Luděk Sečanský, Ladislav Sochor, Michal Šmarda, Martin Švanda V průběhu jednání se dostavili: PaedDr. Milan Pavlík (16.02 hod.), Marcela Krupicová (16.15 hod.) V průběhu jednání se omluvila: JUDr. Marie Rusová (17.00 hod.) Omluveni: Věra Buchtová, Bc. Jaroslav Lempera, Soňa Macháčková Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě (dále je zastupitelstvo města) zvolilo za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Otto Ondráčka a pana Luďka Sečanského. Program dnešního zasedání zastupitelstva města: 1) Zahájení 2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od do ) Kontrola plnění úkolů zastupitelstva města 4) Změna č. V územního plánu obce Nové Město na Moravě 5) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok ) Aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3 7) Výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce ) Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě jako podpora de minimis 1

2 9) Smlouva o poskytnutí dotace pro Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. 10) Smlouva o poskytnutí dotace pro Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 11) Návrh rozpisu příspěvků z Programu regenerace MPZ na rok ) Návrh na rozpis grantů na rok ) Majetkové dispozice Nákup a směny pozemků v k.ú. NMNM - lokalita Tři kříže Bezúplatný převod p.č.419/3, 443/8 v k.ú. NMNM do majetku města - ÚZSVM Úplatný převod p.č. 281/1,2,3 v k.ú. Maršovice do majetku města - ÚZSVM Úplatný převod p.č. 154 v k.ú. Maršovice do majetku města Nabídka zpětného odkupu č.p. 36 v k.ú. Pohledec 14) Smlouva o spolupráci kraje Vysočina s obcemi řešící systém nakládání s odpady v kraji Vysočina 15) Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě 16) Odpis pohledávek převzatých z Novoměstské správy budov s.r.o., Nové Město na Moravě 17) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města 18) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města za období od do ) Diskuse 20) Závěr Hlasování č. 3: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 schváleno k bodu 2) Starostka města Zdeňka Marková vyzvala přítomné členy zastupitelstva města k případným dotazům k činnosti rady města za období od do Z řad členů zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky k činnosti rady města za uvedené období. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí činnost Rady města Nového Města na Moravě od do Hlasování č.4: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 3) Mgr.Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města. Pan Michal Šmarda konstatoval, že úkol z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne , který byl přijat v návaznosti na obdrženou petici občanů proti budování fotbalového stadionu v lokalitě Pod zastávkou v těsné blízkosti obytné zástavby ulic Pavlovova a Mendlova v Novém Městě na Moravě, lze zrušit vzhledem ke změně lokality uvažované pro budování fotbalového stadionu. S tímto návrhem vzhledem k aktuálnímu stavu této záležitosti souhlasila i starostka města. (předložený panem Michalem Šmardou): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje průběžnou zprávu o plnění úkolů zastupitelstva města s tím, že bude vypuštěn ze soupisu úkol z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne tj. Zjistit zpracování konkrétních opatření a žádá radu města, aby tato opatření předložila zastupitelstvu města ještě před započetím výstavby fotbalového stadionu. Hlasování č. 5: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 - schváleno 2

3 k bodu 4) Pan Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ, seznámil přítomné se změnou č. V územního plánu města, která byla pořizována zejména v návaznosti na možnost lepšího využití areálu zimních sportů u hotelu SKI pro sportovní a rekreační aktivity a realizaci staveb pro uspořádání soutěží v biatlonu. V rámci tohoto bodu proběhla prezentace Sportovního klubu Nové Město na Moravě na téma Biatlon a Nové Město na Moravě, za přítomnosti zástupců Sportovního klubu Nové Město na Moravě pana Doc. Ing. Ladislava Slonka CSc. a pana Ing. Jiřího Hamzy. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje zadání Změny č. V územního plánu obce Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu. Hlasování č. 6, 7: prohlášeno z technických důvodů na zmatečné Hlasování č. 8: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno k bodu 5) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu hospodaření města za rok 2009, jehož součástí jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhů na rozdělení výsledků hospodaření a obchodní společnosti města. Dále byla předložena i zpráva společnosti HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou o výsledku přezkoumání hospodaření města. Předložený materiál byl rovněž projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet hospodaření města včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 2009 ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Vedoucí finančního výboru upozornila členy zastupitelstva města na chybu v předloženém písemném materiálu na str. 36 v tabulce Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 u organizace Centrum Zdislava a požádala je o opravu finanční částky na Fondu odměn na ,- a Rezervním fondu na ,27. Tyto částky korespondují s částkami uvedenými na str. 30 předloženého textového materiálu, kde jsou uvedeny správně. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2009" - rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2009 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě ukládá finančnímu odboru města předložit návrh na vypořádání výsledků hospodaření u jednotlivých místních částí města za rok Hlasování č. 9: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 6) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3, který je předkládán zejména z důvodu potřeby navýšit příjmovou a výdajovou část o odvod odpisů a provozní příspěvek u příspěvkových 3

4 organizací a převodu investičních akcí do neinvestiční části rozpočtu města z důvodu změny právních norem a úprav ve výdajové části rozpočtu, které však neovlivní celkovou výši rozpočtu. Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předloženou aktualizaci rozpočtu ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ). Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 3. Hlasování č. 10: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 2, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 7) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce Ve stanoveném termínu obdrželo město 7 žádostí, které byly posuzovány a vyhodnocovány v souladu s Pravidly pro použití účelových prostředků z FRB ve znění dodatku č. 1 schváleného zastupitelstvem města dne , s celkovým požadavkem na tis. Kč. Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z prostředků FRB ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje 1) výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nového Města na Moravě pro rok 2010 dle přílohy 2) návrh vzorové Smlouvy o půjčce dle přílohy 3) návrh vzorové Dohody o převzetí ručení dle přílohy. Hlasování č. 11: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 8) Paní Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě v režimu de minimis přidělení dotace jako podpory malé rozsahu. Dotace bude použita na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních lyžařských závodů a její výše byla odsouhlasena zastupitelstvem města v rámci schválení rozpočtu města na rok Předložený materiál byl projednán na zasedání finančního výboru zastupitelstva města na zasedání dne s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě v režimu de minimis ke schválení. Stanovisko finančního výboru obdrželi všichni členové zastupitelstva města (viz. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne ) na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, IČ: , se sídlem Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních lyžařských závodů za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z 4

5 rozpočtu města Nové Město na Moravě, která je přílohou tohoto materiálu. Dotace bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU dne , L 379/5. Hlasování č. 12: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 9) Mgr. Petr Švanda, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Hospicové hnutí Vysočina, o.s. Finanční prostředky ve výši ,- Kč na činnost Hospicového hnutí Vysočina, o.s. na letošní rok byly vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2010 schváleném ZM dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě občanskému sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, o.s., Žďárská 610, Nové Město na Moravě. Hlasování č. 13: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 10) Mgr. Petr Švanda, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě o.s. Finanční prostředky ve výši ,- Kč na činnost Sdružení Nové Město na Moravě o.s. na letošní rok byly vyčleněny v rámci rozpočtu na rok 2010 schváleném ZM dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, Nové Město na Moravě. Hlasování č. 14: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 11) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na rozdělení finančních příspěvků na opravy fasád a střech památkových objektů a nemovitostí v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě a ostatním památek na Novoměstsku. Předložený návrh rozpisu příspěvků z Programu regenerace MPZ na rok 2010 včetně účelu použití byl projednán v komisi pro regeneraci MPZ a památek města a radě města, která jej doporučila ZM ke schválení. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje : a) návrh rozpisu finančních příspěvků na regeneraci památek v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2010, a to dle přílohy č.1 předloženého materiálu. b) návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci památek v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2010, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 5

6 Hlasování č. 15: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno k bodu 12) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na rozdělení finančních prostředků ve výši ,- Kč určených na program grantů pro organizace a spolky na rok Rada města doporučila zastupitelstvu města snížení částek navrhovaných grantovou komisí u některých organizací. Celková finanční částka určená na granty pro rok 2010 by tedy nebyla po této úpravě rozdělena, část finančních prostředků by tak bylo ještě možné využití ještě v průběhu roku. Protinávrh usnesení (předložený panem Michalem Šmardou): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje : 1) návrh rozpisu grantů organizacím a spolkům na rok 2010 z programu grantů a příspěvků města Nové Město na Moravě dle původního návrhu předloženého grantovou komisí. 2) návrh smlouvy o poskytování dotace za účelem realizace grantu na rok 2010 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Hlasování č. 16: Pro: 8, Proti: 3, Zdrželo se: 8, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - neschváleno Původní návrh usnesení (doporučený radou města): Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje : 1) návrh rozpisu grantů organizacím a spolkům na rok 2010 z programu grantů a příspěvků města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 2) návrh smlouvy o poskytování dotace za účelem realizace grantu na rok 2010 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Hlasování č. 17: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13.1) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem nákupu a směny pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě lokalita Tři kříže, a to v návaznosti na požadavek rady města na zajištění výhledu z lokality Tři kříže na panorama města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje 1) nákup pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: p.č (1460 m2) - lesní pozemek, p.č (4843 m2) - lesní pozemek, p.č (818 m2) - neplodná půda, a to z majetku XXX, bytem XXX v podílu 1/2 a XXX, bytem XXX v podílu 1/2 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ,-Kč,p.č. 2548/13 (217 m2) - lesní pozemek, a to z majetku paní XXX, bytem Nové Město na Moravě (18) v podílu 1/2 do majetku města za dohodnutou kupní cenu 500,-Kč, p.č.2548/11 (106 m2) - lesní pozemek, a to z majetku pana XXX, bytem XXX do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1000,-Kč 2) směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: převod z majetku manželů XXX, bytem XX do majetku města: p.č. 2548/12 (2171 m2) - lesní pozemek, převod z majetku města do majetku XXX, bytem XXX: p.č. 2578/1 (273 m2) zahrada, p.č (508 m2) - trvalý travní porost, část p.č. 2565/1 - orná (dle geom. zaměření p.č.2565/3) o výměře 1390 m2 bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Hlasování č. 18: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 4, Omluveno: 4 - schváleno 6

7 k bodu 13.2) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. Jedná se o pozemky v lokalitě ul. Masarykova, které jsou zařazeny do paspartu veřejné zeleně města a jsou městem pravidelně udržovány. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje bezúplatný převod p.č.419/3 o výměře 88 m2 (ost. plocha, zeleň) a p.č. 443/8 o výměře 129 m2 (ost. plocha, zeleň) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ). Hlasování č. 19: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 5, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13.3) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu pozemků v k.ú. Maršovice z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. Tyto pozemky tvoří vzdušnou část hráze umělé vodní nádrže koupaliště v Novém Městě na Moravě. p. Martin Grepl a p. Ladislav Sochor sdělili, že nebudou v tomto bodu hlasovat z důvodu střetu zájmu jsou zástupci místní organizace Moravského rybářského svazu, která rovněž projevila zájem o převod předmětných pozemků do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/BZR/7979/2009-BZRM, jejímž předmětem je úplatný převod p.č.281/1 (ost. pl.) o výměře 679 m2, p.č. 281/2 (ost. plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 281/3 (ost. plocha) o výměře 175 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ), za kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 20: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 4, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 13. 4) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu pozemků v k.ú. Maršovice z majetku XXX do majetku města. Důvodem nákupu je skutečnost, že se na předmětném pozemku nachází stávající místní komunikace, ve které je zřízen rozvod plynu a následně by tímto pozemkem měla vést plánovaná výstavba kanalizace obce. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje nákup p.č.154 (ost. plocha) o výměře 310 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě z majetku XXX (1933), bytem XXX- v podílu vyjádřeném 3/4 a XXX (1978), bytem XXX - v podílu vyjádřeném 1/4 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 21: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 3, Omluveno: 4 schváleno k bodu 13.5) 7

8 Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámil přítomné s nabídkou zpětného nákupu č.p. 36 v k.ú. Pohledec od organizace Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý štít v Novém Městě na Moravě. Osadní výbor místní části Pohledec doporučuje předkupního práva města využít s tím, že by se provedla demolice objektu, pozemek by se ponechal částečně v majetku města (pro možnost výhledového využití pro stavbu místní komunikace) a částečně nabídnout k odprodeji vlastníku sousedního objektu na zřízení zahrady. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje využít předkupního práva města, jakožto práva věcného, ve vztahu k č.p. 36 se st. p.č. 101 (69 m2) v k.ú. Pohledec, vyplývající z darovací smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem NMNM, jakožto dárcem a Junákem - svazem skautů a skautek ČR, středisko "Bílý štít" Nové Město na Moravě (IČ: ), jakožto obdarovaným s tím, že město zaplatí Junáku, v souladu s darovací smlouvou, finanční částku ,-Kč, a to z rozpočtové rezervy místní části Pohledec. Hlasování č. 22: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0,Omluveno: 4 - schváleno k bodu 14) Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města MěÚ, seznámila přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s krajem Vysočina v oblasti nakládání s komunálními odpady. Jedná se o projekt Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina, jehož účelem je nastavení uceleného systému nakládání s komunálními odpady v kraji Vysočina. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Nové Město na Moravě a krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ v předloženém znění, řešící integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina. Hlasování č. 23: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 15) Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky MěÚ, seznámil přítomné s návrhem na revokaci usnesen ZM z ve věci schválení projektu Technologické centra ORP Nové Město na Moravě a podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4, a to v návaznosti na zrušenou Výzvu č. 4 a současně s návrhem na schválení projektu Technologického centra ORP Nové Město na Moravě k podání o dotaci do nové Výzvy č. 6. Na návrh starostky města bylo o obou částech předkládaného usnesení hlasováno samostatně. Návrh první části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě revokuje část svého usnesení ze dne 23. června 2009, a to "Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený projekt Technologického centra ORP Nové Město na Moravě a současně schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu, vč. navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace." Hlasování č. 24: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 schváleno 8

9 Návrh druhé části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předkládaný projekt "Technologického centra ORP Nové Město na Moravě" k podání o dotaci do Výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlasování č. 25: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 16) Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila přítomné s návrhem na odpis pohledávek z nájemních vztahů na nebytové prostory převzatých z Novoměstské správy budov s.r.o., v likvidaci které přešly na město po ukončení činnosti společnosti. Odpis pohledávek doporučil i finanční výbor zastupitelstva města. Vzhledem k proběhlé složité diskusi předložila starostka města návrh na procedurální hlasování. Návrh na procedurální hlasování: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje stažení tohoto bodu programu z dnešního jednání zastupitelstva s tím, že bude předložen nový materiál na základě projednání s tělovýchovnou jednotou. Hlasování č. 26: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 2, Omluveno: 4 schváleno k bodu 17) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s obdrženou korespondencí adresovanou zastupitelstvu města, a to s žádostí XXX o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se převodu nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě a schválení názvu ulice Nad Městem doručená dne ). K předmětné žádosti sdělil, že na obsahově totožnou žádost adresovanou na město již bylo žadateli v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. odpovězeno tajemníkem MěÚ dne Současně jednotlivým členům zastupitelstva města byla v zalepených obálkách předána další písemnost XXX adresovaná jednotlivě všem členům zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí předložený soupis korespondence adresované zastupitelstvu města, a to žádost pana XXX, XXX, Nové Město na Moravě o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se převodu nemovitostí p.č včetně stavby, p.č. 3363/7 a p.č. 3363/10 z majetku ČR do majetku města a schválení názvu ulice Nad Městem (č.j. MUNMNM/16198/2001 ze dne ) a odpověď (č.j. MUNMNM/13587/2010/2) ze dne uvedenou v příloze č. 2. Hlasování č. 27: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 3, Omluveno: 4 - schváleno k bodu 18) Mg. Jiří Maděra, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města, seznámil přítomné s činností kontrolního výboru za období od do , ve kterém se kontrolní výbor zabýval zejména kontrolou plnění vybraných usnesení zastupitelstva města a kontrolou řešení stížností s tím, že stížnost na postup a činnost redakční rady Novoměstska dosud probíhá. 9

10 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě bere na vědomí závěry kontrol provedených kontrolním výborem za rok 2010 s tím, že kontrola stížnosti na postup a činnost redakční rady Novoměstska a redaktorky Novoměstska bude ukončena v 1. pololetí roku Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě bere na vědomí činnost kontrolního výboru za období od do Hlasování č. 28: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 4 schváleno k bodu 19) V rámci diskuse vystoupili následující členové zastupitelstva města se svými náměty a připomínkami: Pan Martin Grepl - informoval o vypouštění novoměstských rybníků ze strany MRS Nové Město na Moravě, s tím, že všechny výlovy byly vždy řádně nahlášeny. Pan Luděk Sečanský - reagoval na článek v Novoměstsku o úklidu Masarykovy ulice na náklady TS služby s.r.o. a požádal i o úklid kruhového objezdu Jednatel TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě Ing. František Laštovička přislíbil provedení úklidu i kruhového objezdu na státní silnici I/19 na náklady společnosti. Mgr. Jiří Maděra - konstatoval, že nesouhlasí se snížením grantů u některých novoměstských organizací a spolků - konstatoval, že pozitivně hodnotí úpravu veřejných prostranství zeleně a květinovou výsadbu Mgr. Otakar Německý - reagoval na sdělení p. Martina Grepla ohledně vypouštění novoměstských rybníků a anonymní udání na ČIŽP a následně provedenou kontrolu na Kazmírově rybníce Pan Josef Brůna - požádal o šetrné řešení při odlesňování lokality Tři kříže, konstatoval, že by mělo dojít ke zpracování studie řešení celé lokality Kaplisko Starostka města konstatovala, že před vytvořením lesoparku musí dojít k odlesnění kopce, na tento zásah musí být zpracován projekt a odlesnění řádně povoleno. Dále uvedla, že problémem celého města je živelná výsadba stromů na pozemcích města ze strany občanů města, a s tím následně související kácení mnohdy takto velmi nevhodně zasazených stromů. 10

11 Starostka města ukončila v hod. dnešní zasedání zastupitelstva města. Zapsala: Lenka Stará Ověřili: Mgr. Otto Ondráček, v.r. Luděk Sečanský, v.r. Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města Pozn.: Ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje záznam, tento výstup z hlasovacího systému je uložen na sekretariátě Kanceláře vedoucího úřadu a je zveřejněn na webových stránkách města, současně je pro účely archivace pořizován i zvukový záznam. 11

12 12

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 13.02.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 2.3. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila

Více

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á z n a m z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 3. 11. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Marková Zdeňka, starostka

Více

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě Zápis z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 4.4.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 Starosta města zahájil v 15:05 hodin dnešní schůzi rady

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 27.08.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Hovory s občany 15:31:36. Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Hovory s občany 15:31:36. Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á z n a m 12.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.06.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 15 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 23.3.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10.12.2012 v budově Kulturního domu Nové Město na Moravě, Tyršova 1001 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 18.04.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Přítomni: Havlíková Jana JUDr., Kadlec Zdeněk MUDr., Marek Stanislav, Marková Zdeňka, Sečanský Luděk, Omluveni: Krupicová

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 29.04.2013 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15:31 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15:31 hod. Hovory s občany. Z á p i s z 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.06.2012 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Zápis z 66. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19. 10. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,59 hodin dnešní řádnou

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014 Page 1 of 22 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.9.2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 52/3/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004

Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004 Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Marcela Krupicová, Martin Grepl, Ing. Josef Krška, V průběhu schůze přišli:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města. V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města. V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky: Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6.2014 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis z XI. řádného zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 22. června 2004

Zápis z XI. řádného zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 22. června 2004 Zápis z XI. řádného zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 22. června 2004 Hovory s občany Téma: Oprava fasády radnice, zeleň před radnicí, výzdoba radnice květinami. Přítomni:

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Hovory s občany. Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos. Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Hovory s občany. Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos. Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Záznam z 3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.3.2015 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady.

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady. Zápis z 43. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.10. 2008 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:31 hodin dnešní řádnou

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více