ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E"

Transkript

1 V BRATISLAVA i l'cmxxvl

2 ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E BRATISLAVA / MCMXXVI É D I T É PAR LE S É N A T DE U UNIVERSITĚ KOMENSKÝ IMPRIMERIE DE LÉTAT, PRAGUE (TCHÉCOSLOVAQUIE)

3 ROČENKA UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK Prit. i., Kníinica Ka^inu dajfn Uoi YQrut y Prl', i. *'JVf, Komenského V BRATISLAVĚ / MCMXXVI NÁKLADEM AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERSITY KOMENSKÉHO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁR. OSVĚTY TISKEM STÁTNÍ TISKÁRNY V PRAZE

4 ZPRÁVA ODSTUPUJÍCÍHO REKTORA JEHO MAGN. PROF. Dra KARLA LAŠŤOVKY o stud. roce 1924/25. Slavné shrom áždění! Dámy a pánové! Z ahajuje tuto významnou akademickou slavnost, mám čest a milou povinnost co nejsrdečněji uvítati všechny vzácné hosty, kteří svou návštěvou tuto slavnost poctili; rovněž srdečně vítám i všechny slovutné pány kolegy a celou akademickou obec naší alm ae m atris. Zachovávaje tra d ičn í postup při rektorské installaci, před nesu nejprve stručnou zprávu o nej význačnějších událostech našeho akademického života ve studijním roce 1924/25, v něm ž bylo po pětiletém trvání naší university po prvé vyučování na všech fakultách ve všech oborech a ročnících v plném rozsahu zahájeno. A. V r. 192U/25 působilo na u n iversitě řádných professorů: na právnické f a k u l t ě... 4 na lékařské f a k u l t ě...12 na filosofické f a k u l t ě celkem Jm enován byl dekretem presidenta republiky ze dne 22. prosince 1924 řádným professorem dějin výtvarných umění soukr. doc. Dr. F rantišek žákavec. Koncem stud. r. 1924/25 byl přeložen MUDr. Gustav Midler, řádný profesor porodnictví a gynaekologie, v téže hodnosti na universitu M asarykovu. M im ořádných professotm bylo: na právnické f a k u l t ě... 4 na lékařské f a k u l t ě...6 celkem Dekretem ze dne 22. prosince 1924 byl jm enován MUDr. Antonín Hanák, soukr. docent university K arlovy a suplent univ ersity Komenského, m im ořádným professorem fysiologie, dekretem ze dne 30. května 1925 jm enován byl s účinností od 1. února 1925 Ph. Dr. V iktor Teissier, soukr. docent university Karlovy a suplent univ ersity Kom enského, m im ořádným professorem lékařské fysiky. Soukrom ých docentů b y lo: na právnické f a k u l t ě... 3 na lékařské f a k u l t ě...6 na filosofické f a k u l t ě... 5 celkem R o č e n k a , sig. 1 i

5 V r. 1924/25 byly potvrzeny habilitace: na 'právnické fa ku lte: D ra Jan a Ř íhy z práva ústavního, D ra F ran tišk a Roučka z práva občanského; na filosofické fa ku lte: D ra Josefa Borovičky ze všeobecných dějin. Přenesena byla venia legendi z oboru geografie soukr. docenta D ra F rantišk a Štů ly z university K arlovy na universitu Komenského. 1 soukromý docent na filosofické fakultě měl plný učební příkaz (D r. F rank W oilm an). H onorovaní docenti byli dva, po jednom na lékařské a filosofické fakultě. Protože ani r. 1924/25 nebyly všechny stolice obsazeny, byly některé obory suplovány, a to professory a docenty sesterských universit Karlovy a M asarykovy. Na právnické fakultě byli 4 suplenti, na lékařské fakultě 1, na filosofické fakultě 7. Na právnické fakultě vzdal se koncem r. 1924/25 soukr. docent university Karlovy Dr. Jan M atějka suplenturv práva ústavního. Na filosofické fakultě rozloučil se koncem zimního sem estru 1924/25 s universitou vyslanec Dr. Kamil K rofta, professor university Karlovy, jenž byl suploval na naší universitě přednášky z dějepisu; bylť jm enován vyslancem v Berlíně. Koncem téhož sem estru vzdal se suplenturv zeměpisu prof. Dr. Jiří V. Danes. Koncem stud. r vzdali se suplentury professoři Masarykovy university Dr. Bohumil N avrátil a Dr. Julius Glúcklich, kteří rovněž v minulém roce suplovali přednášky ze všeobecného dějepisu. Od počátku letního sem estru stud. r byl pověřen přednáškam i ze zeměpisu soukr. docent Dr. F ra n tišek štúla. Professorský sbor filosofické fakulty pracoval o obsazení m im ořádných professur srovnávacích dějin slovanských literatu r i tradic lidových, germ anistiky, rom anistiky a řádné professury paedagogiky. N a právnické fak u ltě bylo povoleno zavěsti přednášky z práva dělnického a konáním jich pověřeni prof. Dr. K arel Laštovka a suplent soukr. docent Dr. Antonín Basch. Na filosofické fak u ltě byly zřízeny k u rsy jazyka řeckého pro posluchače všech fak u lt, prozatím o 3 sem estrech. Vedení kursů svěřeno bylo prof. D ru A ntonínu Kolářovi. Lektorů bylo 11, 2 na právnické fakultě, 9 na filosofické. D r. J u ra j Pogonoivski vzdal se koncem r. 1924/25 lektorátu j a zyka polského. Vědeckých pomocných sil bylo celkem 101 (46 asistentů, 19 klinických sekundářů, 28 dem onstrátorů a oper. elévů na lékařské fakultě, 2 asisten ti a 6 knihovníků na filosofické fak u ltě). 2

6 Počet personálu universitní kanceláře a universitních ústavů byl značně ztenčen, a to nejenom restrikcí, nýbrž i dobrovolným odchodem před restrikcí. Jelikož ani ještě před restrikcí nebyl potřebný počet m íst obsazen, pociťuje se nedostatek sil velmi t í živě, zejm éna však v kancelářích, kde ze šesti system isováných m íst úřednických byla obsazena jen 4, a z nich 2 opatřením provisorním. V celku byli v universitní kanceláři 1 účetní úředník, 3 kancelářští (z nich 1 na sm louvu), 9 kancelářských oficiantů a pomocníků, 4 podúředníci a 4 zřízenci. Po ústavech fakultních byli ustanoveni 1 zubní technik, 8 zřízenců definitivních, 3 výpomocní a 12 nám ezdních sil sluhovských. V universitní zahradě byl ustanoven 1 podúředník-zahradník. B. Učební činnost university. V zim ním sem estru studijního roku 1924/25 bylo konáno přednášek, praktických a sem inárních cv ičen í: n a právnické fak u ltě 42 v rozsahu 118 týden, hodin, na lékařské fak u ltě 52 v rozsahu 192 týden, hodin, na filosofické fakultě 96 v rozsahu 202 týden, hodin. V letním sem estru téhož studijního roku bylo přednášek a cvičení: na právnické fakultě 47 o 140 týden, hodinách, na lékařské fakultě 45 o 162 týden, hodinách, na filosofické fakultě 98 o 217 týden, hodinách. E xkursí bylo konáno 7, zúčastnilo se jich 7 sil učitelských a 62 posluchačů. Počet posluchačů opětně vzrostl na všech fakultách. Zapsáno bylo: I. Vr zimním semestru 192U/ za řádné posluchače: a) na fakultě p rá v n ic k é b) na fakultě l é k a ř s k é c) na fakultě f i l o s o f i c k é úhrnem za m im ořádné posluchače (včetně h o sp itan tů) : a) na fakultě p rá v n ic k é (z těch 69 posluchačů stát. účetnictví), b) na fakultě l é k a ř s k é... 4 c) na fakultě f i l o s o f i c k é úhrnem Tedy celkem

7 M ezi nim i bylo: a) Tuzemců ze S lo v e n sk a... z Č e c h... z M o ra v y... ze Slezska z P odkarpatské Rusi úhrnem b) Cizinců z Ju g o sláv ie... z P o l s k a... z U k r a j i n y... z R u s k a... z R u m u n sk a... z Rakouska... z M a ď a rs k a... ze S poj.států Severoamerických úhrnem.. 79 Celkem V souhrnném počtu posluchačů bylo zapsaných žen 110. II. V letním sem estru 192.r>: 1. za řádné posluchače: a) na fakultě p r á v n i c k é b) na fakultě lé k a řs k é c ) na fakultě f ilo s o fic k é úhrnem za m im ořádné posluchači (i s hospitanty) : a) na fakultě p r á v n i c k é (z těch 60 posluch. stá t. účetnictví) b) na fakultě l é k a ř s k é... 1 c) na fakultě filo s o fic k é úhrnem Mezi nim i bylo: Tedy celkem a) Tuzemců ze S lo v e n sk a... z Čech... z M o ra v y... ze S le z s k a... z Podkarpatské Rusi úhrnem

8 b) Cizinců z J u g o s lá v ie...4 z P o l s k a z U k r a j i n y...5 z R u s k a z R u m u n sk a...1 z Rakouska z M a ď a rs k a...3 úhrnem V celku V souhrnném počtu posluchačů bylo zapsaných žen 107. Bylo tedy na celé universitě v zimním sem estru 1924/25 více o 194, v letním o 171 posluchačů ve srovnání s tým iž sem estry roku předcházejícího. Nově bylo immatruculováno v zimním sem estru stud. roku 1924/25 n a fak u ltě právnické na fakultě lé k a ř s k é...82 na fakultě f ilo s o f ic k é posluchači, celkem 372 posluchači; v letním sem estru 1925 na fakultě p r á v n i c k é..., 6 4 na fakultě lé k a ř s k é...17 na fakultě f ilo s o f ic k é posluchačů, celkem 96 posluchačů. Kolejného bylo vybráno: v zimním sem estru Kč, v letním sem estru Kč. Prom inuto bylo kolejné v zimním sem estru v částce Kč, v letním sem estru Kč. Osvobozeno bylo v zimním sem estru : v letním sem estru: 227 posluchačů od celého kolejného 20 % 63,, 8,, Vi» 300 posluchačů od celého kolejného 21 % 17 l/ž 8 rt ft /t, tr Odm ěn za práce v sem inářích bylo uděleno v zim ním semes tru 450 Kč, v letním sem estru 1800 Kč (na filosofické fak u ltě).

9 N a právnické fak u ltě bylo ve stud. r. 1924/ státních zkoušek historicko-právních, z toho 3 ženy, 75 judiciálních, 2 32 státo vědeckých, 1 S tátní zkoušky podle bývalého uherského studijního řádu se ve stud. roce 1924/25 nekonaly. Celkem konáno 291 státních zkoušek. V studijním roce 1924/25 bylo konáno čst. rigoros: historicko-právních 79, z toho 2 ženy, judiciálních 47, 2 státovědeckých 25, 0 Celkem konáno 151 rigoros podle čs. stud. řádu. R igorosa podle uherského studijního řádu skládalo 5 kandidátův, a t o : I. právovědecké rigorosum 2 kandidáti II. 1 III.,, _ «I. doplňovací rigorosum k nabytí doktorátu iuris 1 N a lékařské fakultě bylo konáno: I. rigoros 15 II. 30 III. 18 Na filosofické fakultě byla konána 2 rigorosa hlavni a *>dána byla 1 doktorská dissertace. Promováno bylo: N a právnické fakultě za doktory iuris 19, za doktory iuris universi podle uherského studijního řádu 8; na lékařské fakultě za doktory v eškerého lékařství 18 (z nich 2 nostrifikace) ; na filosofické fakultě za doktora filosofie 1 muž. P ři této příležitosti budiž uvedeno, že m inisterstvo školství a národní osvěty povolilo, aby na universitě Komenského zavedeny byly slavnostní promoce. Promoce tyto budou povolovány všem kandidátům, k teří prokáží m atu ritn í zkoušku s vyznam e náním, jednohlasně výborný prospěch při všech přísných zkouškách a způsobilost k sam ostatné vědecké práci. U n iversita si slibuje od tohoto zařízení v zrů st úrovně p říp rav y posluchačů při zkouškách a touhy po vědecké práci. Rychlejšímu a intensivnějším u budování vědeckých zařízení nepřál stav státního rozpočtu, takže výplata tém ěř veškerých mim ořádných dotací byla zastavena. Přes to však podařilo se rozh o jn iti fak u ltn í, ústavní, sem inární i klinické knihovny o nové 6

10 p řírů stk y, a to na všech fakultách, právnické, lékařské i filosofické. N a filosofické fakultě stav sem inářů a jejich knihoven jeví se takto: N ejvětším i jejím i ústavy jsou sem inář historický a sem inář slovanský. P r o historický seminář university Komenského je rok 1924/2-5 datem velice důležitým, ba bylo by možno po právu říci, že H istorický sem inář teprve toho roku počal svou činnost jako vědecký in stitu t. K jeho založení učiněny byly sice prvé přípravné kroky nezapomenutelným prof. Janem H eidlerem, ale tep rv e v roce 1925 bylo možno řá d něji z počáteční činnosti Heidlerovy těžiti. H istorický sem inář neměl totiž až do roku 1925 nejnutnějších m ístností, neměl ani skříní a jiného vnitřního zařízení, a tak valná část literárních fondů v prvých letech trvání sem ináře zakoupených zůstávala uložena v bednách nebo provisorních skříních bez vědeckého použití. Teprve když H istorickém u sem ináři dostalo se m ístností ve fakultní budově v Reichardově ulici (H istorický sem inář má nyní čty ři ředitelny pro professory a docenty, kancelář pro asistenta, velkou knihovnu, kde se konají i sem inární cvičení, dvě knihovní depot a dosti prostrannou studovnu, v níž um ístěna je i p říru č n í knihovna) a když tyto byly o p atřen y potřebným nábytkem a zařízením, bylo možno sem inář studentům a badatelům historickým otevřití a jeho fondy učiniti přístupným i. Stalo se tak v lednu roku Ovšem že zbývá ještě mnoho práce, než bude možno H istorický sem inář prohlásiti za institut náležitě organisovaný a požadavkům, na nej přednější institut pro studium a badání dějepisné na Slovensku kladeným, náležitě vyhovující. Katalog knihovny, která pomalu blíží se tém ěř svazků, je teprve v počátcích a podobně i jiné pomůcky bibliografické. Práce je ztížena zejm éna tím, že sem inář mimo asistenta nemá jiných sil pomocných. Zastavením m im ořádných dotací pro rok 1925 bylo způsobeno, že knihovna úsatvu nem ohla býti dosud vybudována tak, aby poskytla badatelům o dějinách našeho národa v Čechách, na M oravě a na Slovensku dostatečnou oporu, ba že nem ohla býti doplňována tak, jako v letech m inulých. Přes tato pia desideria lze H istorický sem inář už nyní pokládati za ústav, jenž universitě Komenského svým rozsahem i zařízením je nejen k užitku, ale i ke cti. Knihovna slovanského semináře měla na konci stud. roku 1924/25 celkem svazků; z toho připadá na odd. pro slovanský jazykozpyt a jazyk československý (prof. W eingart) 6252 sv., odd. pro dějiny starší české literatury (prof. H anuš) 1596 sv., odd. pro novou českou literatu ru a pro lite ra tu ru slovenskou (prof. P ra ž á k) 5877 sv., odd. pro jazyk a

11 lit. ruskou (prof. Pogorělov) asi 500 sv. a odd. pro slovanské tradice a literatury (prof. W ollman) 2319 sv. Za m inulý stud. rok přibylo přibližně 1200 sv. Slov. sem. byl obohacen zejm éna koupí knihovny D ra Iliadora Stripského z Budapešti, která obsahuje důležité pram eny pro dějiny literatu ry a nářečí karpatoruského. Dialektologický m ateriál slovenský, získaný dotazníkovou methodou, byl uložen při odd. pro jazyk československý a tam též uloženy také první příspěvky k budoucímu linguistickém u atlasu Slovenska, totiž řad a m ap s dialektickými isoglossami, kreslenými podle dotazníkové akce M atice Slovenské péčí D ra Václava Vážného. Trpce jest pociťován nedostatek velkého literárního archivu v B ratislavě. A by alespoň částečně byl tento nedostatek zm írněn, byl zřízen při odd. pro novou českou literatu ru a pro literatu ru slovenskou archiv, v němž se chovají pam átky slovenské. S podporou m in isterstv a šk. a n. o. totiž bylo počato se soustavným sbíráním literá rn íc h i jazykových pam átek. Cenného obohacení nabylo archivní oddělení rukopisným m ateriálem, získaným od fará ře Vlad. Roye z Puchová. Závadou je dosud chudé oddělení ruské a sta rší slovenské litera tu ry. Co do m ístností je slovanský sem inář nyní opatřen ta k to : m á 5 ředitelen, 1 velkou síň pro knihovnu, kde se zároveň konají slavistické přednášky, 1 studovnu s p říru čn í knihovnou pro posluchače, 2 čítárny časopisů, kde je vyloženo 38 časopisů běžných a úplné serie odborných časopisů domácích i zahraničních; celkem je v příruční knihovně vyloženo přes 3000 svazku, které jsou denně od 8 h. ráno do 8 h. več. volně k disposici členům semináře. Úhrnem má tedy slovanský sem inář 9 m ístností. Ty však pro rychlý vzrůst knihovny nedostačují a bude potřebí aspoň 2 m ístností dalších. Celkem slovanský sem inář p atři k nejvétším ú sta vům toho druhu v Evropě. S tav ostatních semin. knihoven jeví se tak to: Pctedagogický sem inář 870 univ. čísel, hudebné-védeck} 8100, sem inář pro dějiny výtvarných uměni 950 (z toho 300 diapositivů a 150 reprodukcí), geografický 1200 knih a časopisů a 265 map, sem inář pro srovnávací jazykozpyt 250 sv., sem inář germ ánský 426 sv., rom ánský 268. U niversitní knihovna vzrostla od založeni univ. Kom enského o svazků a m á nyní okrouhle svazků. Připojena k ní letos zákupem mimo jiné knihovna Chalúpkova tou částí, k te rá zůstala na fa ře v H ornej Lehote u Podbrezovej. Tím bylo podstatně obohaceno slovenské oddělení univ ersitn í bibliothéky, kteréž soustavně doplňováno čítá k 15. listopadu 1925 již na 5500 sv., knihovnicky zpracovaných. Podobně soustavného a ustavičného doplňování dostává se oddělení slovanskému, které čítá k témuž datu víc než 4500 sv., v nichž ovšem nejsou započítány dvě veliké počátkem roku 1925 zakou- <?

12 pené slavistické knihovny, obsahující převážně literatu ru ruskou a čítající dohrom ady na 3000 děl. V čítárně vědeckých periodik vyloženo je v téže době 336 revuí a časopisů. Bohužel knihovna přes stále rychlý vzrůst trp í nesm írně naprostým nedostatkem m ístností, takže lze potřebě vědeckého čtenářstva vyhověti jenom s nej větším napětím sil knihovní správy, tím spíše, že rostoucí frekvence hlavní čítárny vykázala za 11 měsíců mimo měsíc srpen od 1. listopadu 1924 do konce ř íjn a čtenářů. C. Vědecká a publikační činnost fakult a jednotlivých členů v r. 1924/25 se bohatě rozvinula. N a právnické fakultě prof. Dr. K arel Laštovka vydal své knihy župní zákon I. díl, v knihovně právnické fakulty vyšla další řa d a prací členů fak u lty i badatelů jiných. Jsou to sv. 8. Dr. Leopold H eyrovský: Římský proces civilní, sv. 9. D r. Rudolf R auscher: Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy, sv. 10. Dr. M iroslav Boháček: Ademptio legati, sv. 11. Dr. Jan Vážný: Custodia v právu římském, sv. 12. Dr. V ratislav B ušek: Církevní soudnictví ve věcech církevních v říši řím ské v I. V. století. Rovněž na lékařské fakultě byla vydána řada vědeckých prací, zejm éna v orgánu lékařské fak u lty B ratislavské lék ařské listy a v časopise pro zdravotnictví prof. D ra Stanislava Růžičky. V Sborníku filosofické fakulty vyšel redakcí prof. D ra M. W eingarta a prof. D ra V. Chaloupeckého konec ročníku II. a ročník III. (č ), ve Spisech filosofické fakulty vyšlo dílo s. doc. Dr. W ollm ana: Srbochorvatské dram a (č. Spisů V.), mimo Spisy vyšla práce s. doc. D ra Eugena Perfeckého: Sociálně-hospodářské poměrv Podkarpatské Rusi ve století X III. -XV.. Tituly jednotlivých prací ze Sborníku filcsof. fakulty jsou: č. 27, prof. Dr. Jan H eidler: Zápisky M arie Červinkové (R iegrové), č. 28, prof. Dr. Antonín K olář: Kosmovy vztahy k antice, č. 29, prof. Dr. Jos. H anuš: Ze slovenských knihoven, č. 30, prof. D r. Václav Chaloupecký: Dvě studie k dějinám P odkarpatská, č. 31, prof. Dr. Josef B audiš: Poznámky k vývoji indoevropské s tru k tu ry gram atické, č. 32, prof. Dr. V alerij Pogorělov: Iz nabljudenij v oblasti drevne-slavj. perevodnoj litera tu ry, č. 33, s. doc. Dr. F rank W ollm an: První dram atisace zrady T ugom irovy a Gerovy, č. 34, hon. doc. D r. J. E. Perfeckij : C ar P e tr I. a Leibniz, 9

13 č. 35, prof. Dr. A lbert P ražák: Studentská léta Svetozara H urbana Vajanského, č. 36, prof. Dr. Dobroslav O re l: F ra n tišek Liszt a B ra tislava, č. 37, prof. Dr. F rantišek žákavec: W iliam R itter, č. 38, prof. Dr. M. W eingart: Dobrovského Institutiones, část II. (dokončení). Jako další stadium rozvoje vědeckého života v Bratislavě nutno uvésti, že se m ohla již i organisovati práce mimo universitu za účasti a vedení universitních professorú ve vědeckých společnostech. V r byla založena československá společnost orthopedická za předsednictví prof. D ra Vítězslava Chlumského; prvý je jí sjezd v září 1925 v B ratislavě shromáždil řadu vynikajících hostí z ciziny. 0 letnicích uspořádán byl na lékařské fakultě za vedení prof. D ra Stanislava R ů žičk y k u rs z preventivního zdravotnictví. V r byla založena čsl. Společnost E u b io tic k á; předsedou zvolen prof. D r. S. Růžička. Dále bylo uvažováno o založení učené společnosti v B ratislavě z podnětu prof. D ra Alberta Pražáka. 1 s vědeckou cizinou byly pěstovány čilé styky. P ro f. D r. O tak ar Som m er a prof. Dr. V ratislav B itiek zastupovali universitu na oslavách jedenáctistoletého jubilea university v Pavii. členové university zúčastnili se mezinárodních kongresu vědeckých (prof. Dr. K. H ynek sjezdu francouzských lékařů v Nancy, prof. Dr. V. Chlum x ký sjezdu orthopedů v H annoveru a j.). Rovněž na m ezinárodních sjezdech, konaných v tu zemsku, byla naše u n iversita zastoupena. Písem né blahopřejné projevy byly zaslány universitám v Leijdenu, Záhřebe, George Peabody College for Teachers v Nashville k jejich jubileím a universitě v Jerusalém é ke dni otevření. Všechny fakulty vyměňovaly hojně své publikace s cizinou; v r. 1924/25 navázala fak u lta právnická čilé styky s právnickými fakultam i, hlavně polskými a jihoslovanskými. Fakulta filosofická pěstuje čilé styky se zahraničním i slavisty. Koncem roku 1924/25 začaly se navazovati výměnné styky s vysokými školam i v Rusku. Potěšitelné jest, že i počet posluchačů naší university, odebírajících se na studium v cizině, rok od roku stoupá; zejména prázdninové k u rsy francouzských un iv ersit jsou hojně navštěvovány a m inisterstvo školství a národní osvěty um ožňuje nem ajetným posluchačům jejich návštěvu štědrým i podporam i. I styky s tuzem ským i vysokými školam i jsou hojné a p řá telské. K utužení jich velmi přispěl zájezd českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských do Bratislavy ve dnech 3. až 5. říjn a

14 U niversita Komenského se projevila též pro ti snahám chtějícím oklestiti universitu M asarykovu. V r. 1924/25 byly obnoveny konference rek to rů všech vysokých škol v republice, jejichž účelem jest jednati o otázkách, společných všem vysokým školám. J e st to v republice dosud je diná instituce, společná všem vysokým školám. D. č in n o st popularisační. Extens.e university Komenského konala ve stud. roce 1924/25 za vedení prof. W eingarta tyto přednášky: 24. říjn a 1924 slavnost u příležitosti převezení ostatků Sienkiewiczových do vlasti, přednášeli prof. W eingart a D r. P ogonow ski; krom ě toho ty to příležitostné projevy: O studiu na filosofické fakultě (prof. W eingart), o looletém jubileu Kollárovy Slávy dcery přednášeli prof. Pražák v Uh. Skalici, prof, škultéty v Přerově a prof. W eingart o slovanské vzájem nosti ve Vídni, o 200. výročí sm rti cara P etra Velikého přednášel v B ratislavě prof. Pogorělov a Perfeckij, o abstinentism u prof. Růžička, o M. J. Husovi prof. H anuš, o Cyrillu a M ethodovi prof. W eingart (z příležitosti zavedení stá t. svátků 5. a 6. července). Celkem 10 přednášek. Pravidelné ku rsy Gtipřednáškové byly konány v B ra tislavě ty to : prof. B uchtala: V ybrané kapitoly z lékařské chemie, prof. V ážný: D ějiny řím ské ústavy, prof. T om sa: Filosofie přítom nosti, prof. B u šek: O pom ěru církve a státu. prof. L aštovka: Problémy správní, prof. K o lá ř: ženská otázka v starověku, prof. T om sa: Filosofie přítom nosti, doc. P e rfe c k ij: D ějiny moskevského státu, prof. D aneš: Austrálie, prof. B uchtala: V raždy otravou. Celkem 60 přednášek. Kromě Bratislavy pořádala Extense zejm éna cyklus ve Vídni, pěstujíc tak soustavné styky s čsl. menšinou vídeňskou. Tyto přednášky byly pořádány péčí Akademického spolku ve Vídni a konaly se v sále Slovanské Besedy. P řednášeli: prof. P ražák: Slovenská literární přítom nost, prof. Chotek: Národopisné otázky Slovenska, prof. Chaloupecký: H usitství a demokratismus, prof. K rá l: T. G. M asaryk (p ři slavnosti 50. výročí M asarykova předsednictví v tom to spolku 2. V. 1925). 11

15 Dále byly pořádány přednášky po slovenských venkovských m ěstech, a to: A. na slovenském západě: v Uh. Skalici: prof. R ůžička: 0 eubiotice, prof. W eingart: Miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov, prof. D aneš: A u strálie; v T rnavě: prof. K o lář: Dem okracie v starověku. B. na slovenském východě v m ěste ch: Kežmarok Levoča Košice P rešo v : prof. P ražák: Slovenská literární přítom nost, prof. W ein g art: Miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov a Slovanské bájeslovie (toto v Košicích a Levoči), prof. R ůžička: E ubiotika (též ve Spiš. N. V si). C. ve slovenském středu, v m ěstech: Lipt. Sv. M ikuláš Ružomberok Turč. Sv. M artin Krem nica Zvolen Báň. B ystrica: prof. H orná: Národnostní problémy, zvi. menšiny v Polsku, prof. W eingart: Slovanská vzájemnost (Ružomberok, Lipt. Sv. Mikuláš, Zvolen, Báň. Bystrica) Miesto sloveně. (Turč. Sv. M a rtin), Počiatky Slovanov (K rem nica), prof. P ražák: Národní hnutí na Slovensku ' letech 1848 až O prázdninách 1925 uspořádala Extense společně s Extensí pražských vysokých škol cyklus přednášek v m ěstech: N itra K rem nica Zvolen B. B ystrica B. Štiavnica: prof. D aneš: O A ustrálii, prof. W eigner: Tělesná výchova jako složka k u ltu ry celonárodní, prof. P ra ž á k : M inulost a přítom nost Matice Slovenské, prof. C hotek: N árodopisné otázky slovenské. S tátní svátek oslavila Extense přednáškou prof. Krále (o M asarykovi) v Košicích dne 25. ř íjn a Celkem uspořádala E xtense za stu d ijn í íok 1924/25 p řed nášek 129; od svého založení úhrnem 348. Vedle této přednáškové činnosti rozvinula Extense v roce 1924/25 také činnost vydavatelskou, a to péčí a zásluhou prof. JU D ra Richarda H orny. Jeho redakcí a nákladem fy Academia začala vycházeti 12

16 S b írk a přednášek a rozprav E xten se u n ive rsity Kom enského v B ratislavě, k terá m á přinášeti studie a knihy o aktuálních problémech našeho státu, národa československého a všeho Slovanstva, ve zpracování přístupném širším kruhům vzdělaného čtenářstva, úspěch této sbírky byl takový, že za necelý rok byly některé svazky rozebrány. Dosud vyšlo 6 čísel, a to: prof. H orná: H ranice RČS. v historickém osvětlení, prof. L aštovka: Vývoj organisace veřejné správy v republice československé, prof. W eingart: Sto knih slavistových, prof. K ro fta: O úkolech slovenské historiografie, s. doc. Basch: Měnová reform a v Německu, prof. P ra ž á k: N árod československý. Přízeň této Sbírce projevil pan m inistr JU D r. Josef Kállay, přispěv na ni značnou částkou. E. Z kroniky universitní uvádím : Na paměť 75tých narozenin presidenta republiky konána byla dne 6. března 1925 ve vládní budově universitní slavnost, na níž po proslovu rektorově pronesl prof. D r. Josef K rál slavnostní přednášku. Panu presidentu republiky zaslán byl blahopřejný telegram. Dne 28. říjn a 1924 blahopřál rektor za universitu panu presidentovi republiky i vládě a zúčastnil se s prorektorem a děkany fak u lt oficiálních oslav státn íh o svátku. Dne 24. říjn a 1924 navštívil universitu pan m inistr školství a nár. osvěty Dr. Ivan Markovič, prohlédl si universitní budovy a zařízení a pojednal s akademickými funkcionáři o potřebách u niversity. Na smuteční oslavě prof. D ra F rantiška D rtiny přednášel prof. K rál a projevy učinili re k to r i děkan filosof, fakulty. Installace rektora konala se dne 10. června Tento pozdní term ín vysvětluje se tím, že budova právnické fakulty byla přestavována, a že auditorium m axim um, v němž p ři nedostatku jiných m ístností m ohly býti u n iv ersitn í slavnosti konány, bylo zh ru b a dohotoveno tep rv e koncem roku studijního. R ektor u n iv ersity byl zvolen za člena M ezinárodního kongresu Olympijského v Praze 1925 a byla mu udělena pam ětní m edaile kongresová. F. Sociální péče o studentstvo. I. Stipendistii bylo v zim ním sem estru 1924/25 na právnické fakultě 48, z toho 28 státních, na lékařské fakultě 18, vesměs státních, n a filosofické fak u ltě 15, vesměs nestátních. 13

17 Vyplaceno bylo stipendií v úhrnné částce Kč, z toho Kč stipendií stá tn íc h ; v letním sem estru 1924/25 bylo stipendistů na právnické fakultě 46, z nich 30 státních, na lékařské fak u ltě 18, z nich 18 státních, n a filosofické fakultě 34, z nich 25 státních. Ú hrnná částka vyplacených stipendií činila Kč a fr. fr., z toho připadalo na stipendia státní Kč a f r. fr. Podpory poskytly jednotlivé župy pro posluchače svých obvodů (v celkové výši asi K č), město Ružom berok vypsalo dvě stipendia po 784 Kč 50 h pro posluchače, k teří se n a rodili v Ružom berku. Sociální péče studentská soustředěna je st ve dvou in stitu cích, stále m ohutnějících, Sboru pro sociální pečlivost o vysokoškolské studentstvo v B ratislavě a v podnicích, svěřených K u ra to riu universitního in te rn á tu a akadem ické mensy. II. Sbor pro sociální pečlivost vysokoškolského studentstva zahájil svou činnost hned na počátku studijního roku a poskytoval posluchačům inform ace o zápisu, podporách a slevách stu dentstvu vyhrazených. Na ja ře t. r. poskytlo m inisterstvo školství a nár. osvěty podporu Kč na ošacení stu d en tstv a university Komenského. Peníz ten byl rozdělen podle potřeby jednotlivých posluchačů. Poněvadž však se ukázalo, že podpora od m inisterstva nestačí k tom u, aby byli aspoň ti nejchudobnější posluchači ošaceni, vydal na ošacení Sbor z vlastních prostředků ještě částku Kč. V celku byla poskytnuta podpora 102 posluchačům, a to 7 podpor po 500 Kč, 35 podpor po 250 Kč a 60 pod»or m> 100 Kč. Sbor pro sociální pečlivost spolupracoval se SSS při udíleni stipendií z Jarníkova fondu a taktéž byl dotazován Kuratoriem m ensy a in te rn átu, pokud šlo o udílení slev v m ense a \ in te r nátech. Přece však do koňce školního roku nemohla se sociální pečlivost vyvinouti tak, jak by bylo bývalo žádoucí. Značné obtíže způsoboval zprvu nedostatek m ístností, čímž styk se stu d en t stvem byl velmi ztěžován. Když však byla v měsíci červnu získána m ístnost v Cintorínské ulici č. 2, rozvinula se agenda Sboru bohatěji, a to zvláště v době školních prázdnin, kdy zejm éna bylo získáno 10 stipendií po Kč od m ěsta B ra tislavy a 4 stipendia po 1000 Kč od m ěsta Košic. Před začátkem nového školního roku vydalo m inisterstvo školství a nár. osvěty v dohodě se Sborem informační brožuru o naší universitě. P ři Sboru pro sociální pečlivost vysokoškolského stu d e n t stva je st zřízen jako sam ostatný odbor Z dravotní ústav stu- 14

18 dentský v Bratislavě. Úkolem jeho jest pečovati o studentstvo vysokých škol po stránce zdravotní. K aždý posluchač je s t začátkem školního roku celkově vyšetřen, a onemocní-li, má nárok, aby byl náležitě ošetřován a léčen. Potřebné léky dostává bezplatně, předpokládajíc, že jest příslušníkem RčS, osvobozen od placení kolejného a nem ajetný. Nemohl-li by posluchač prokázati nem ajetnost, vyšetření se sice poskytne bezplatně, případné léky však obdrží za režijn í cenu. P říp a d y tyto jsou však ojedinělé. Výkonným orgánem je výbor, v němž zasedají mimo univ. professory též přednosta expositury m in iste rstv a veřej, z d ra votnictví a tělesné výchovy, m in. ra d a D r. K raicz a za studentstvo předseda sociální kom ise Sväzu Slovenského Studentstva. Předsedou je prof. Dr. K ristian H ynek, pokladníkem doc. Dr. B. W iškovský, jednatelem MUC. S. Kadlečík, lékaři jsou: asist. D r. J. Sum bal pro v n itřn í a asist. Dr. J. Fabián pro derm atologické a venerické nemoci. Zdravotní ústav studentský má dvé am bulatoria: všeobecné (pro vnitřní choroby) a zvláštní (pro choroby kožní a pohlavní). Všeobecné am bulatorium navštívilo do konce letního semestru 309 posluchačů, celkový počet ordinací byl 672. Podle oboru studia bylo: 167 právníku 104 mediků 31 filosofů 2 theologové 3 farm aceu ti 2 posluchači notářského kursu 309 Ve stá tn í nemocnici na in te rn í klinice prof. D ra H ynka leželo 15 posluchačů, v jednom případě na infekčním oddělení ( d ifte rie). Odborného ošetřování na jiných klinikách se poskytlo v 140 případech, a t o : na zubní klinice na rhinolaryngologii na oční klinice na chirurgické klinice na ušní klinice na orthopedické klinice na gynaekologické klinice 59 posluchačům posluchačce Roentgenováno bylo po čas vyšetřování 136 posluchačů, mimo to byl roentgenován při povinné prohlídce každý obyvatel in te rn átu, nestalo-li se ta k již dříve

19 Fvsikální th era p ie bylo použito 10,, a to: roentgenové diatherm ie horské slunce anionisace 3 X 3 X 3 X I X 10X Nemohl-li posluchač sám jiti k lékaři Zdravotního ústavu, oznámil to, a lékař nemocného navštívil. N ávštěv bylo v bytech 17, a to 12 v internátech, 5 v soukromých bytech. Jak výše bylo uvedeno, počet ordinací činil 672. Většinou to byly nemoce přechodné, ponejvíce bronchitídy, pharingitidy, lehké případy influence, obtíže žaludeční a gastroenteritidy, 2 iktery, časté obtíže srdeční, z nich jen ve 1 případech zjištěno vitium, 1 petit mal, 1 botulismus, strum y incipientní s příznaky hypersekrecie (12) a velmi často obtíže nervové. N ejvětší zřetel věnován byl nemocem plienim. B.vlo nalezeno 8 pokročilých případů tuberkulosy (3 případy s positivním nálezem Kochových bacilů ve sputu), které byly um ístěny jednak na klinice in tern í, jednak v sanatořích. Jeden nemocný s destru k tiv n í phtisou kom binovanou s luposním onemocněním zemřel v domácím ošetřování po předchozím dlouhém pobyté na klinice a v san ato riu v T atrách. Většinou šlo o zastavené procesy hrotové bez příznaku progresse (32 p říp a d ů). Jen u 15 nemocných daly se zjistiti incipientní processy onemocnění, jevící známky progresse. Tyto případy však se namnoze zlepšily už průběhem ošetřování, jen jednom u z nich poskytnuta byla pod pora na zlepšení stra v y při domácím ošetřování. Z vlá štn í am bulatorium (pro choroby kožní a pohlavní) n a vštívilo 89 posluchačů, celkový počet ordinací byl 352, a to : a) u obývat clu internátu 11 (práv. 3U, med. 11, filosofi 3), b) u soukromně bydlících 45 (práv. 27, med. 15, filos. 2, teolog 1). O ordinacích jak ve všeobecném, tak i ve zvláštním ambulatoriu, vede lék ař podrobné záznam y. N áklady zdravotního ústavu studentského hrazeny byly z podpory p er Kč, kterouž poskytlo m inisterstvo v eřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, částky té bylo použito takto : I. K ancelářské výlohy: Jednatelské výlohy (poštovné, tiskopisy, zařízení kane. m ístností atd.) Kč 16

20 MAPKA SLO V EN SK A S VYZNAČENÍM MĚST, V NICH?. SI KONALY V LETECH PR EDNÁŠK Y F.XTENSE UNIVERSITY K O M E N SK ÉH O.

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 9 V l á d n í n a ř í z e n í ze dne 21. prosince 1945, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8 Ú v o d e m... 5 H ledání a poznávám M n i c h o v...8 P r o te k to r á t... 9 Válka...11 Z atčení o t c e...13 D ůvěra v lepší b u d o u c n o s t...15 Stadion a K u ra to riu m...18 T o ta lein satz...20

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

ANNUAIRE DE ĽUNIVERSITE KOMENSKÝ POUR ĽANNÉE 1926-1927 BRATISLAVA / MCMXXVII

ANNUAIRE DE ĽUNIVERSITE KOMENSKÝ POUR ĽANNÉE 1926-1927 BRATISLAVA / MCMXXVII ANNUAIRE DE ĽUNIVERSITE KOMENSKÝ POUR ĽANNÉE 1926-1927 BRATISLAVA / MCMXXVII É D I T É PAR LE S Is N AT DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ I M PRÍMERIE DE LÉTAT, PRAGUE (TCHÉCOSLOVAQUIE) ROČENKA UNIVERSITY KOMENSKÉHO

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

SOCIÁLNÍ POLITIKA 4.2 O becná charakteristika procesu tra n sfo rm a c e Sociální refo rm a O rientace procesu transform ace v dalš

SOCIÁLNÍ POLITIKA 4.2 O becná charakteristika procesu tra n sfo rm a c e Sociální refo rm a O rientace procesu transform ace v dalš OBSAH Ú v o d... 11 1. oddíl 1 S ociální p o litik a, je jí p o d sta ta a zákla d n í c h a ra k te ristik a... 17 1.1 M ísto sociální politiky ve společenském systém u... 17 1.2 Pojetí sociální p o litik

Více

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 P O D R O B N Ý O B S A H STRUČNÝ OBSAH 5 PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 ÚVOD Cíle a obsah knihy Klasické a m im o řá d n é projekty 15 16 17 K rátký p ře h le d lite ra tu ry k té m a tu institu cio n

Více

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e...

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... Ú v o d...1 1 K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a... 1 2 C o n a le z n e te v t é t o k n iz e... 1 2 T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... 1 3 1. S e z n á m e n í s d a ta b á z e m i...1 5 1.1

Více

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15 O b s a h O b s a h C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k... 13 P ř e d m l u v a...15 Č á s t 1 - O b e c n á č á s t o z á v a z c íc h 1. k a p ito la - P o je m z á v a z e k a t ř í d ě n í...

Více

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 P ř e d m l u v a... V I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 I I. V l á d n í n á v r h t r e s t n í h o z á k o n í k u... 23 Č á s t p r v n í. O b e c n á č á s t...23 H la v a

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

ROČENKA UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK

ROČENKA UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK ROČENKA UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1924-1925 V BRATISLAVĚ / MCMXXV NÍKLADEM AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERSITY KOMENSKÉHO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁR.OSVĚTY TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 05.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 05.06.1948 do: 21.05.1965 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 148 D o h o d a o kulturních

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Dějepis Jednoty českých mathematiků

Dějepis Jednoty českých mathematiků Dějepis Jednoty českých mathematiků II. Změna stanov; studentský spolek se rozšiřuje na Jednotu českých mathematiků In: Václav Posejpal (author): Dějepis Jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 21/2002 Název: Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze K provedení: 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Obsah. Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13

Obsah. Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13 Obsah Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13 Bekynč a ženské náb o žen sk é h n u tí ve 12. a 13. století / 15 Bekyně M arkéta Porete / 27 Jazyk a žánr / 33 Zrcadlo a kurtoazie

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě...

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... OBSAH Kopřivnice... 11 Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně... 13 Zprávy knižní a literární......................................... 18 Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... 21 Před 25 lety...

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21 Obsah Seznam použitých z k ra te k...14 Předmluva... 17 D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O... 19 HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21 1 R odina a ro d in n é p ráv o. P ojem a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 24/2016

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 24/2016 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 24/2016 Název: Knihovní řád Univerzity Karlovy K provedení: zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění Účinnost: 1. 10. 2016 Knihovní řád Univerzity

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ K U J C P 0 1 7 I P V 6 SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ uzavřená podle podle ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: Jihočeským krajem jehož úřad sídlí v

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Obsah. O autorech Používané zkratky Úvodem... 17

Obsah. O autorech Používané zkratky Úvodem... 17 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem... 17 1. Pojetí sociálního práva a jeho systém... 21 1.1 Pojem sociálního práva... 21 1.2 Vývoj, který vedl ke vzniku sociálního práva... 22 1.3 Pojetí

Více

L LEKTORÁT ČJL B o h e mis NA t ik U a N n I a V U ER n Z iv IT e Ě rz i V t ě P v IS P E ise

L LEKTORÁT ČJL B o h e mis NA t ik U a N n I a V U ER n Z iv IT e Ě rz i V t ě P v IS P E ise L LEKTORÁT ČJL NA UNIVERZITĚ V PISE Bohemistika na Univerzitě v Pise Itálie z hlediska obratu 5. místo v zahraničním obchodu České republiky, 3. nejvyšší počet návštěvníků České republiky Bohemistika univerzity

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

O a u to re c h Ú v o d e m... 13

O a u to re c h Ú v o d e m... 13 Obsah O a u to re c h... 11 Ú v o d e m... 13 1. C h a ra k te ristik a p rá v a sociálního z a b e z p e č e n í... 15 1.1 Pojem práva sociálního zabezpečení... 15 1.2 Povaha práva sociálního zabezpečení...

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více