ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E"

Transkript

1 V BRATISLAVA i l'cmxxvl

2 ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E BRATISLAVA / MCMXXVI É D I T É PAR LE S É N A T DE U UNIVERSITĚ KOMENSKÝ IMPRIMERIE DE LÉTAT, PRAGUE (TCHÉCOSLOVAQUIE)

3 ROČENKA UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK Prit. i., Kníinica Ka^inu dajfn Uoi YQrut y Prl', i. *'JVf, Komenského V BRATISLAVĚ / MCMXXVI NÁKLADEM AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERSITY KOMENSKÉHO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁR. OSVĚTY TISKEM STÁTNÍ TISKÁRNY V PRAZE

4 ZPRÁVA ODSTUPUJÍCÍHO REKTORA JEHO MAGN. PROF. Dra KARLA LAŠŤOVKY o stud. roce 1924/25. Slavné shrom áždění! Dámy a pánové! Z ahajuje tuto významnou akademickou slavnost, mám čest a milou povinnost co nejsrdečněji uvítati všechny vzácné hosty, kteří svou návštěvou tuto slavnost poctili; rovněž srdečně vítám i všechny slovutné pány kolegy a celou akademickou obec naší alm ae m atris. Zachovávaje tra d ičn í postup při rektorské installaci, před nesu nejprve stručnou zprávu o nej význačnějších událostech našeho akademického života ve studijním roce 1924/25, v něm ž bylo po pětiletém trvání naší university po prvé vyučování na všech fakultách ve všech oborech a ročnících v plném rozsahu zahájeno. A. V r. 192U/25 působilo na u n iversitě řádných professorů: na právnické f a k u l t ě... 4 na lékařské f a k u l t ě...12 na filosofické f a k u l t ě celkem Jm enován byl dekretem presidenta republiky ze dne 22. prosince 1924 řádným professorem dějin výtvarných umění soukr. doc. Dr. F rantišek žákavec. Koncem stud. r. 1924/25 byl přeložen MUDr. Gustav Midler, řádný profesor porodnictví a gynaekologie, v téže hodnosti na universitu M asarykovu. M im ořádných professotm bylo: na právnické f a k u l t ě... 4 na lékařské f a k u l t ě...6 celkem Dekretem ze dne 22. prosince 1924 byl jm enován MUDr. Antonín Hanák, soukr. docent university K arlovy a suplent univ ersity Komenského, m im ořádným professorem fysiologie, dekretem ze dne 30. května 1925 jm enován byl s účinností od 1. února 1925 Ph. Dr. V iktor Teissier, soukr. docent university Karlovy a suplent univ ersity Kom enského, m im ořádným professorem lékařské fysiky. Soukrom ých docentů b y lo: na právnické f a k u l t ě... 3 na lékařské f a k u l t ě...6 na filosofické f a k u l t ě... 5 celkem R o č e n k a , sig. 1 i

5 V r. 1924/25 byly potvrzeny habilitace: na 'právnické fa ku lte: D ra Jan a Ř íhy z práva ústavního, D ra F ran tišk a Roučka z práva občanského; na filosofické fa ku lte: D ra Josefa Borovičky ze všeobecných dějin. Přenesena byla venia legendi z oboru geografie soukr. docenta D ra F rantišk a Štů ly z university K arlovy na universitu Komenského. 1 soukromý docent na filosofické fakultě měl plný učební příkaz (D r. F rank W oilm an). H onorovaní docenti byli dva, po jednom na lékařské a filosofické fakultě. Protože ani r. 1924/25 nebyly všechny stolice obsazeny, byly některé obory suplovány, a to professory a docenty sesterských universit Karlovy a M asarykovy. Na právnické fakultě byli 4 suplenti, na lékařské fakultě 1, na filosofické fakultě 7. Na právnické fakultě vzdal se koncem r. 1924/25 soukr. docent university Karlovy Dr. Jan M atějka suplenturv práva ústavního. Na filosofické fakultě rozloučil se koncem zimního sem estru 1924/25 s universitou vyslanec Dr. Kamil K rofta, professor university Karlovy, jenž byl suploval na naší universitě přednášky z dějepisu; bylť jm enován vyslancem v Berlíně. Koncem téhož sem estru vzdal se suplenturv zeměpisu prof. Dr. Jiří V. Danes. Koncem stud. r vzdali se suplentury professoři Masarykovy university Dr. Bohumil N avrátil a Dr. Julius Glúcklich, kteří rovněž v minulém roce suplovali přednášky ze všeobecného dějepisu. Od počátku letního sem estru stud. r byl pověřen přednáškam i ze zeměpisu soukr. docent Dr. F ra n tišek štúla. Professorský sbor filosofické fakulty pracoval o obsazení m im ořádných professur srovnávacích dějin slovanských literatu r i tradic lidových, germ anistiky, rom anistiky a řádné professury paedagogiky. N a právnické fak u ltě bylo povoleno zavěsti přednášky z práva dělnického a konáním jich pověřeni prof. Dr. K arel Laštovka a suplent soukr. docent Dr. Antonín Basch. Na filosofické fak u ltě byly zřízeny k u rsy jazyka řeckého pro posluchače všech fak u lt, prozatím o 3 sem estrech. Vedení kursů svěřeno bylo prof. D ru A ntonínu Kolářovi. Lektorů bylo 11, 2 na právnické fakultě, 9 na filosofické. D r. J u ra j Pogonoivski vzdal se koncem r. 1924/25 lektorátu j a zyka polského. Vědeckých pomocných sil bylo celkem 101 (46 asistentů, 19 klinických sekundářů, 28 dem onstrátorů a oper. elévů na lékařské fakultě, 2 asisten ti a 6 knihovníků na filosofické fak u ltě). 2

6 Počet personálu universitní kanceláře a universitních ústavů byl značně ztenčen, a to nejenom restrikcí, nýbrž i dobrovolným odchodem před restrikcí. Jelikož ani ještě před restrikcí nebyl potřebný počet m íst obsazen, pociťuje se nedostatek sil velmi t í živě, zejm éna však v kancelářích, kde ze šesti system isováných m íst úřednických byla obsazena jen 4, a z nich 2 opatřením provisorním. V celku byli v universitní kanceláři 1 účetní úředník, 3 kancelářští (z nich 1 na sm louvu), 9 kancelářských oficiantů a pomocníků, 4 podúředníci a 4 zřízenci. Po ústavech fakultních byli ustanoveni 1 zubní technik, 8 zřízenců definitivních, 3 výpomocní a 12 nám ezdních sil sluhovských. V universitní zahradě byl ustanoven 1 podúředník-zahradník. B. Učební činnost university. V zim ním sem estru studijního roku 1924/25 bylo konáno přednášek, praktických a sem inárních cv ičen í: n a právnické fak u ltě 42 v rozsahu 118 týden, hodin, na lékařské fak u ltě 52 v rozsahu 192 týden, hodin, na filosofické fakultě 96 v rozsahu 202 týden, hodin. V letním sem estru téhož studijního roku bylo přednášek a cvičení: na právnické fakultě 47 o 140 týden, hodinách, na lékařské fakultě 45 o 162 týden, hodinách, na filosofické fakultě 98 o 217 týden, hodinách. E xkursí bylo konáno 7, zúčastnilo se jich 7 sil učitelských a 62 posluchačů. Počet posluchačů opětně vzrostl na všech fakultách. Zapsáno bylo: I. Vr zimním semestru 192U/ za řádné posluchače: a) na fakultě p rá v n ic k é b) na fakultě l é k a ř s k é c) na fakultě f i l o s o f i c k é úhrnem za m im ořádné posluchače (včetně h o sp itan tů) : a) na fakultě p rá v n ic k é (z těch 69 posluchačů stát. účetnictví), b) na fakultě l é k a ř s k é... 4 c) na fakultě f i l o s o f i c k é úhrnem Tedy celkem

7 M ezi nim i bylo: a) Tuzemců ze S lo v e n sk a... z Č e c h... z M o ra v y... ze Slezska z P odkarpatské Rusi úhrnem b) Cizinců z Ju g o sláv ie... z P o l s k a... z U k r a j i n y... z R u s k a... z R u m u n sk a... z Rakouska... z M a ď a rs k a... ze S poj.států Severoamerických úhrnem.. 79 Celkem V souhrnném počtu posluchačů bylo zapsaných žen 110. II. V letním sem estru 192.r>: 1. za řádné posluchače: a) na fakultě p r á v n i c k é b) na fakultě lé k a řs k é c ) na fakultě f ilo s o fic k é úhrnem za m im ořádné posluchači (i s hospitanty) : a) na fakultě p r á v n i c k é (z těch 60 posluch. stá t. účetnictví) b) na fakultě l é k a ř s k é... 1 c) na fakultě filo s o fic k é úhrnem Mezi nim i bylo: Tedy celkem a) Tuzemců ze S lo v e n sk a... z Čech... z M o ra v y... ze S le z s k a... z Podkarpatské Rusi úhrnem

8 b) Cizinců z J u g o s lá v ie...4 z P o l s k a z U k r a j i n y...5 z R u s k a z R u m u n sk a...1 z Rakouska z M a ď a rs k a...3 úhrnem V celku V souhrnném počtu posluchačů bylo zapsaných žen 107. Bylo tedy na celé universitě v zimním sem estru 1924/25 více o 194, v letním o 171 posluchačů ve srovnání s tým iž sem estry roku předcházejícího. Nově bylo immatruculováno v zimním sem estru stud. roku 1924/25 n a fak u ltě právnické na fakultě lé k a ř s k é...82 na fakultě f ilo s o f ic k é posluchači, celkem 372 posluchači; v letním sem estru 1925 na fakultě p r á v n i c k é..., 6 4 na fakultě lé k a ř s k é...17 na fakultě f ilo s o f ic k é posluchačů, celkem 96 posluchačů. Kolejného bylo vybráno: v zimním sem estru Kč, v letním sem estru Kč. Prom inuto bylo kolejné v zimním sem estru v částce Kč, v letním sem estru Kč. Osvobozeno bylo v zimním sem estru : v letním sem estru: 227 posluchačů od celého kolejného 20 % 63,, 8,, Vi» 300 posluchačů od celého kolejného 21 % 17 l/ž 8 rt ft /t, tr Odm ěn za práce v sem inářích bylo uděleno v zim ním semes tru 450 Kč, v letním sem estru 1800 Kč (na filosofické fak u ltě).

9 N a právnické fak u ltě bylo ve stud. r. 1924/ státních zkoušek historicko-právních, z toho 3 ženy, 75 judiciálních, 2 32 státo vědeckých, 1 S tátní zkoušky podle bývalého uherského studijního řádu se ve stud. roce 1924/25 nekonaly. Celkem konáno 291 státních zkoušek. V studijním roce 1924/25 bylo konáno čst. rigoros: historicko-právních 79, z toho 2 ženy, judiciálních 47, 2 státovědeckých 25, 0 Celkem konáno 151 rigoros podle čs. stud. řádu. R igorosa podle uherského studijního řádu skládalo 5 kandidátův, a t o : I. právovědecké rigorosum 2 kandidáti II. 1 III.,, _ «I. doplňovací rigorosum k nabytí doktorátu iuris 1 N a lékařské fakultě bylo konáno: I. rigoros 15 II. 30 III. 18 Na filosofické fakultě byla konána 2 rigorosa hlavni a *>dána byla 1 doktorská dissertace. Promováno bylo: N a právnické fakultě za doktory iuris 19, za doktory iuris universi podle uherského studijního řádu 8; na lékařské fakultě za doktory v eškerého lékařství 18 (z nich 2 nostrifikace) ; na filosofické fakultě za doktora filosofie 1 muž. P ři této příležitosti budiž uvedeno, že m inisterstvo školství a národní osvěty povolilo, aby na universitě Komenského zavedeny byly slavnostní promoce. Promoce tyto budou povolovány všem kandidátům, k teří prokáží m atu ritn í zkoušku s vyznam e náním, jednohlasně výborný prospěch při všech přísných zkouškách a způsobilost k sam ostatné vědecké práci. U n iversita si slibuje od tohoto zařízení v zrů st úrovně p říp rav y posluchačů při zkouškách a touhy po vědecké práci. Rychlejšímu a intensivnějším u budování vědeckých zařízení nepřál stav státního rozpočtu, takže výplata tém ěř veškerých mim ořádných dotací byla zastavena. Přes to však podařilo se rozh o jn iti fak u ltn í, ústavní, sem inární i klinické knihovny o nové 6

10 p řírů stk y, a to na všech fakultách, právnické, lékařské i filosofické. N a filosofické fakultě stav sem inářů a jejich knihoven jeví se takto: N ejvětším i jejím i ústavy jsou sem inář historický a sem inář slovanský. P r o historický seminář university Komenského je rok 1924/2-5 datem velice důležitým, ba bylo by možno po právu říci, že H istorický sem inář teprve toho roku počal svou činnost jako vědecký in stitu t. K jeho založení učiněny byly sice prvé přípravné kroky nezapomenutelným prof. Janem H eidlerem, ale tep rv e v roce 1925 bylo možno řá d něji z počáteční činnosti Heidlerovy těžiti. H istorický sem inář neměl totiž až do roku 1925 nejnutnějších m ístností, neměl ani skříní a jiného vnitřního zařízení, a tak valná část literárních fondů v prvých letech trvání sem ináře zakoupených zůstávala uložena v bednách nebo provisorních skříních bez vědeckého použití. Teprve když H istorickém u sem ináři dostalo se m ístností ve fakultní budově v Reichardově ulici (H istorický sem inář má nyní čty ři ředitelny pro professory a docenty, kancelář pro asistenta, velkou knihovnu, kde se konají i sem inární cvičení, dvě knihovní depot a dosti prostrannou studovnu, v níž um ístěna je i p říru č n í knihovna) a když tyto byly o p atřen y potřebným nábytkem a zařízením, bylo možno sem inář studentům a badatelům historickým otevřití a jeho fondy učiniti přístupným i. Stalo se tak v lednu roku Ovšem že zbývá ještě mnoho práce, než bude možno H istorický sem inář prohlásiti za institut náležitě organisovaný a požadavkům, na nej přednější institut pro studium a badání dějepisné na Slovensku kladeným, náležitě vyhovující. Katalog knihovny, která pomalu blíží se tém ěř svazků, je teprve v počátcích a podobně i jiné pomůcky bibliografické. Práce je ztížena zejm éna tím, že sem inář mimo asistenta nemá jiných sil pomocných. Zastavením m im ořádných dotací pro rok 1925 bylo způsobeno, že knihovna úsatvu nem ohla býti dosud vybudována tak, aby poskytla badatelům o dějinách našeho národa v Čechách, na M oravě a na Slovensku dostatečnou oporu, ba že nem ohla býti doplňována tak, jako v letech m inulých. Přes tato pia desideria lze H istorický sem inář už nyní pokládati za ústav, jenž universitě Komenského svým rozsahem i zařízením je nejen k užitku, ale i ke cti. Knihovna slovanského semináře měla na konci stud. roku 1924/25 celkem svazků; z toho připadá na odd. pro slovanský jazykozpyt a jazyk československý (prof. W eingart) 6252 sv., odd. pro dějiny starší české literatury (prof. H anuš) 1596 sv., odd. pro novou českou literatu ru a pro lite ra tu ru slovenskou (prof. P ra ž á k) 5877 sv., odd. pro jazyk a

11 lit. ruskou (prof. Pogorělov) asi 500 sv. a odd. pro slovanské tradice a literatury (prof. W ollman) 2319 sv. Za m inulý stud. rok přibylo přibližně 1200 sv. Slov. sem. byl obohacen zejm éna koupí knihovny D ra Iliadora Stripského z Budapešti, která obsahuje důležité pram eny pro dějiny literatu ry a nářečí karpatoruského. Dialektologický m ateriál slovenský, získaný dotazníkovou methodou, byl uložen při odd. pro jazyk československý a tam též uloženy také první příspěvky k budoucímu linguistickém u atlasu Slovenska, totiž řad a m ap s dialektickými isoglossami, kreslenými podle dotazníkové akce M atice Slovenské péčí D ra Václava Vážného. Trpce jest pociťován nedostatek velkého literárního archivu v B ratislavě. A by alespoň částečně byl tento nedostatek zm írněn, byl zřízen při odd. pro novou českou literatu ru a pro literatu ru slovenskou archiv, v němž se chovají pam átky slovenské. S podporou m in isterstv a šk. a n. o. totiž bylo počato se soustavným sbíráním literá rn íc h i jazykových pam átek. Cenného obohacení nabylo archivní oddělení rukopisným m ateriálem, získaným od fará ře Vlad. Roye z Puchová. Závadou je dosud chudé oddělení ruské a sta rší slovenské litera tu ry. Co do m ístností je slovanský sem inář nyní opatřen ta k to : m á 5 ředitelen, 1 velkou síň pro knihovnu, kde se zároveň konají slavistické přednášky, 1 studovnu s p říru čn í knihovnou pro posluchače, 2 čítárny časopisů, kde je vyloženo 38 časopisů běžných a úplné serie odborných časopisů domácích i zahraničních; celkem je v příruční knihovně vyloženo přes 3000 svazku, které jsou denně od 8 h. ráno do 8 h. več. volně k disposici členům semináře. Úhrnem má tedy slovanský sem inář 9 m ístností. Ty však pro rychlý vzrůst knihovny nedostačují a bude potřebí aspoň 2 m ístností dalších. Celkem slovanský sem inář p atři k nejvétším ú sta vům toho druhu v Evropě. S tav ostatních semin. knihoven jeví se tak to: Pctedagogický sem inář 870 univ. čísel, hudebné-védeck} 8100, sem inář pro dějiny výtvarných uměni 950 (z toho 300 diapositivů a 150 reprodukcí), geografický 1200 knih a časopisů a 265 map, sem inář pro srovnávací jazykozpyt 250 sv., sem inář germ ánský 426 sv., rom ánský 268. U niversitní knihovna vzrostla od založeni univ. Kom enského o svazků a m á nyní okrouhle svazků. Připojena k ní letos zákupem mimo jiné knihovna Chalúpkova tou částí, k te rá zůstala na fa ře v H ornej Lehote u Podbrezovej. Tím bylo podstatně obohaceno slovenské oddělení univ ersitn í bibliothéky, kteréž soustavně doplňováno čítá k 15. listopadu 1925 již na 5500 sv., knihovnicky zpracovaných. Podobně soustavného a ustavičného doplňování dostává se oddělení slovanskému, které čítá k témuž datu víc než 4500 sv., v nichž ovšem nejsou započítány dvě veliké počátkem roku 1925 zakou- <?

12 pené slavistické knihovny, obsahující převážně literatu ru ruskou a čítající dohrom ady na 3000 děl. V čítárně vědeckých periodik vyloženo je v téže době 336 revuí a časopisů. Bohužel knihovna přes stále rychlý vzrůst trp í nesm írně naprostým nedostatkem m ístností, takže lze potřebě vědeckého čtenářstva vyhověti jenom s nej větším napětím sil knihovní správy, tím spíše, že rostoucí frekvence hlavní čítárny vykázala za 11 měsíců mimo měsíc srpen od 1. listopadu 1924 do konce ř íjn a čtenářů. C. Vědecká a publikační činnost fakult a jednotlivých členů v r. 1924/25 se bohatě rozvinula. N a právnické fakultě prof. Dr. K arel Laštovka vydal své knihy župní zákon I. díl, v knihovně právnické fakulty vyšla další řa d a prací členů fak u lty i badatelů jiných. Jsou to sv. 8. Dr. Leopold H eyrovský: Římský proces civilní, sv. 9. D r. Rudolf R auscher: Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy, sv. 10. Dr. M iroslav Boháček: Ademptio legati, sv. 11. Dr. Jan Vážný: Custodia v právu římském, sv. 12. Dr. V ratislav B ušek: Církevní soudnictví ve věcech církevních v říši řím ské v I. V. století. Rovněž na lékařské fakultě byla vydána řada vědeckých prací, zejm éna v orgánu lékařské fak u lty B ratislavské lék ařské listy a v časopise pro zdravotnictví prof. D ra Stanislava Růžičky. V Sborníku filosofické fakulty vyšel redakcí prof. D ra M. W eingarta a prof. D ra V. Chaloupeckého konec ročníku II. a ročník III. (č ), ve Spisech filosofické fakulty vyšlo dílo s. doc. Dr. W ollm ana: Srbochorvatské dram a (č. Spisů V.), mimo Spisy vyšla práce s. doc. D ra Eugena Perfeckého: Sociálně-hospodářské poměrv Podkarpatské Rusi ve století X III. -XV.. Tituly jednotlivých prací ze Sborníku filcsof. fakulty jsou: č. 27, prof. Dr. Jan H eidler: Zápisky M arie Červinkové (R iegrové), č. 28, prof. Dr. Antonín K olář: Kosmovy vztahy k antice, č. 29, prof. Dr. Jos. H anuš: Ze slovenských knihoven, č. 30, prof. D r. Václav Chaloupecký: Dvě studie k dějinám P odkarpatská, č. 31, prof. Dr. Josef B audiš: Poznámky k vývoji indoevropské s tru k tu ry gram atické, č. 32, prof. Dr. V alerij Pogorělov: Iz nabljudenij v oblasti drevne-slavj. perevodnoj litera tu ry, č. 33, s. doc. Dr. F rank W ollm an: První dram atisace zrady T ugom irovy a Gerovy, č. 34, hon. doc. D r. J. E. Perfeckij : C ar P e tr I. a Leibniz, 9

13 č. 35, prof. Dr. A lbert P ražák: Studentská léta Svetozara H urbana Vajanského, č. 36, prof. Dr. Dobroslav O re l: F ra n tišek Liszt a B ra tislava, č. 37, prof. Dr. F rantišek žákavec: W iliam R itter, č. 38, prof. Dr. M. W eingart: Dobrovského Institutiones, část II. (dokončení). Jako další stadium rozvoje vědeckého života v Bratislavě nutno uvésti, že se m ohla již i organisovati práce mimo universitu za účasti a vedení universitních professorú ve vědeckých společnostech. V r byla založena československá společnost orthopedická za předsednictví prof. D ra Vítězslava Chlumského; prvý je jí sjezd v září 1925 v B ratislavě shromáždil řadu vynikajících hostí z ciziny. 0 letnicích uspořádán byl na lékařské fakultě za vedení prof. D ra Stanislava R ů žičk y k u rs z preventivního zdravotnictví. V r byla založena čsl. Společnost E u b io tic k á; předsedou zvolen prof. D r. S. Růžička. Dále bylo uvažováno o založení učené společnosti v B ratislavě z podnětu prof. D ra Alberta Pražáka. 1 s vědeckou cizinou byly pěstovány čilé styky. P ro f. D r. O tak ar Som m er a prof. Dr. V ratislav B itiek zastupovali universitu na oslavách jedenáctistoletého jubilea university v Pavii. členové university zúčastnili se mezinárodních kongresu vědeckých (prof. Dr. K. H ynek sjezdu francouzských lékařů v Nancy, prof. Dr. V. Chlum x ký sjezdu orthopedů v H annoveru a j.). Rovněž na m ezinárodních sjezdech, konaných v tu zemsku, byla naše u n iversita zastoupena. Písem né blahopřejné projevy byly zaslány universitám v Leijdenu, Záhřebe, George Peabody College for Teachers v Nashville k jejich jubileím a universitě v Jerusalém é ke dni otevření. Všechny fakulty vyměňovaly hojně své publikace s cizinou; v r. 1924/25 navázala fak u lta právnická čilé styky s právnickými fakultam i, hlavně polskými a jihoslovanskými. Fakulta filosofická pěstuje čilé styky se zahraničním i slavisty. Koncem roku 1924/25 začaly se navazovati výměnné styky s vysokými školam i v Rusku. Potěšitelné jest, že i počet posluchačů naší university, odebírajících se na studium v cizině, rok od roku stoupá; zejména prázdninové k u rsy francouzských un iv ersit jsou hojně navštěvovány a m inisterstvo školství a národní osvěty um ožňuje nem ajetným posluchačům jejich návštěvu štědrým i podporam i. I styky s tuzem ským i vysokými školam i jsou hojné a p řá telské. K utužení jich velmi přispěl zájezd českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských do Bratislavy ve dnech 3. až 5. říjn a

14 U niversita Komenského se projevila též pro ti snahám chtějícím oklestiti universitu M asarykovu. V r. 1924/25 byly obnoveny konference rek to rů všech vysokých škol v republice, jejichž účelem jest jednati o otázkách, společných všem vysokým školám. J e st to v republice dosud je diná instituce, společná všem vysokým školám. D. č in n o st popularisační. Extens.e university Komenského konala ve stud. roce 1924/25 za vedení prof. W eingarta tyto přednášky: 24. říjn a 1924 slavnost u příležitosti převezení ostatků Sienkiewiczových do vlasti, přednášeli prof. W eingart a D r. P ogonow ski; krom ě toho ty to příležitostné projevy: O studiu na filosofické fakultě (prof. W eingart), o looletém jubileu Kollárovy Slávy dcery přednášeli prof. Pražák v Uh. Skalici, prof, škultéty v Přerově a prof. W eingart o slovanské vzájem nosti ve Vídni, o 200. výročí sm rti cara P etra Velikého přednášel v B ratislavě prof. Pogorělov a Perfeckij, o abstinentism u prof. Růžička, o M. J. Husovi prof. H anuš, o Cyrillu a M ethodovi prof. W eingart (z příležitosti zavedení stá t. svátků 5. a 6. července). Celkem 10 přednášek. Pravidelné ku rsy Gtipřednáškové byly konány v B ra tislavě ty to : prof. B uchtala: V ybrané kapitoly z lékařské chemie, prof. V ážný: D ějiny řím ské ústavy, prof. T om sa: Filosofie přítom nosti, prof. B u šek: O pom ěru církve a státu. prof. L aštovka: Problémy správní, prof. K o lá ř: ženská otázka v starověku, prof. T om sa: Filosofie přítom nosti, doc. P e rfe c k ij: D ějiny moskevského státu, prof. D aneš: Austrálie, prof. B uchtala: V raždy otravou. Celkem 60 přednášek. Kromě Bratislavy pořádala Extense zejm éna cyklus ve Vídni, pěstujíc tak soustavné styky s čsl. menšinou vídeňskou. Tyto přednášky byly pořádány péčí Akademického spolku ve Vídni a konaly se v sále Slovanské Besedy. P řednášeli: prof. P ražák: Slovenská literární přítom nost, prof. Chotek: Národopisné otázky Slovenska, prof. Chaloupecký: H usitství a demokratismus, prof. K rá l: T. G. M asaryk (p ři slavnosti 50. výročí M asarykova předsednictví v tom to spolku 2. V. 1925). 11

15 Dále byly pořádány přednášky po slovenských venkovských m ěstech, a to: A. na slovenském západě: v Uh. Skalici: prof. R ůžička: 0 eubiotice, prof. W eingart: Miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov, prof. D aneš: A u strálie; v T rnavě: prof. K o lář: Dem okracie v starověku. B. na slovenském východě v m ěste ch: Kežmarok Levoča Košice P rešo v : prof. P ražák: Slovenská literární přítom nost, prof. W ein g art: Miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov a Slovanské bájeslovie (toto v Košicích a Levoči), prof. R ůžička: E ubiotika (též ve Spiš. N. V si). C. ve slovenském středu, v m ěstech: Lipt. Sv. M ikuláš Ružomberok Turč. Sv. M artin Krem nica Zvolen Báň. B ystrica: prof. H orná: Národnostní problémy, zvi. menšiny v Polsku, prof. W eingart: Slovanská vzájemnost (Ružomberok, Lipt. Sv. Mikuláš, Zvolen, Báň. Bystrica) Miesto sloveně. (Turč. Sv. M a rtin), Počiatky Slovanov (K rem nica), prof. P ražák: Národní hnutí na Slovensku ' letech 1848 až O prázdninách 1925 uspořádala Extense společně s Extensí pražských vysokých škol cyklus přednášek v m ěstech: N itra K rem nica Zvolen B. B ystrica B. Štiavnica: prof. D aneš: O A ustrálii, prof. W eigner: Tělesná výchova jako složka k u ltu ry celonárodní, prof. P ra ž á k : M inulost a přítom nost Matice Slovenské, prof. C hotek: N árodopisné otázky slovenské. S tátní svátek oslavila Extense přednáškou prof. Krále (o M asarykovi) v Košicích dne 25. ř íjn a Celkem uspořádala E xtense za stu d ijn í íok 1924/25 p řed nášek 129; od svého založení úhrnem 348. Vedle této přednáškové činnosti rozvinula Extense v roce 1924/25 také činnost vydavatelskou, a to péčí a zásluhou prof. JU D ra Richarda H orny. Jeho redakcí a nákladem fy Academia začala vycházeti 12

16 S b írk a přednášek a rozprav E xten se u n ive rsity Kom enského v B ratislavě, k terá m á přinášeti studie a knihy o aktuálních problémech našeho státu, národa československého a všeho Slovanstva, ve zpracování přístupném širším kruhům vzdělaného čtenářstva, úspěch této sbírky byl takový, že za necelý rok byly některé svazky rozebrány. Dosud vyšlo 6 čísel, a to: prof. H orná: H ranice RČS. v historickém osvětlení, prof. L aštovka: Vývoj organisace veřejné správy v republice československé, prof. W eingart: Sto knih slavistových, prof. K ro fta: O úkolech slovenské historiografie, s. doc. Basch: Měnová reform a v Německu, prof. P ra ž á k: N árod československý. Přízeň této Sbírce projevil pan m inistr JU D r. Josef Kállay, přispěv na ni značnou částkou. E. Z kroniky universitní uvádím : Na paměť 75tých narozenin presidenta republiky konána byla dne 6. března 1925 ve vládní budově universitní slavnost, na níž po proslovu rektorově pronesl prof. D r. Josef K rál slavnostní přednášku. Panu presidentu republiky zaslán byl blahopřejný telegram. Dne 28. říjn a 1924 blahopřál rektor za universitu panu presidentovi republiky i vládě a zúčastnil se s prorektorem a děkany fak u lt oficiálních oslav státn íh o svátku. Dne 24. říjn a 1924 navštívil universitu pan m inistr školství a nár. osvěty Dr. Ivan Markovič, prohlédl si universitní budovy a zařízení a pojednal s akademickými funkcionáři o potřebách u niversity. Na smuteční oslavě prof. D ra F rantiška D rtiny přednášel prof. K rál a projevy učinili re k to r i děkan filosof, fakulty. Installace rektora konala se dne 10. června Tento pozdní term ín vysvětluje se tím, že budova právnické fakulty byla přestavována, a že auditorium m axim um, v němž p ři nedostatku jiných m ístností m ohly býti u n iv ersitn í slavnosti konány, bylo zh ru b a dohotoveno tep rv e koncem roku studijního. R ektor u n iv ersity byl zvolen za člena M ezinárodního kongresu Olympijského v Praze 1925 a byla mu udělena pam ětní m edaile kongresová. F. Sociální péče o studentstvo. I. Stipendistii bylo v zim ním sem estru 1924/25 na právnické fakultě 48, z toho 28 státních, na lékařské fakultě 18, vesměs státních, n a filosofické fak u ltě 15, vesměs nestátních. 13

17 Vyplaceno bylo stipendií v úhrnné částce Kč, z toho Kč stipendií stá tn íc h ; v letním sem estru 1924/25 bylo stipendistů na právnické fakultě 46, z nich 30 státních, na lékařské fak u ltě 18, z nich 18 státních, n a filosofické fakultě 34, z nich 25 státních. Ú hrnná částka vyplacených stipendií činila Kč a fr. fr., z toho připadalo na stipendia státní Kč a f r. fr. Podpory poskytly jednotlivé župy pro posluchače svých obvodů (v celkové výši asi K č), město Ružom berok vypsalo dvě stipendia po 784 Kč 50 h pro posluchače, k teří se n a rodili v Ružom berku. Sociální péče studentská soustředěna je st ve dvou in stitu cích, stále m ohutnějících, Sboru pro sociální pečlivost o vysokoškolské studentstvo v B ratislavě a v podnicích, svěřených K u ra to riu universitního in te rn á tu a akadem ické mensy. II. Sbor pro sociální pečlivost vysokoškolského studentstva zahájil svou činnost hned na počátku studijního roku a poskytoval posluchačům inform ace o zápisu, podporách a slevách stu dentstvu vyhrazených. Na ja ře t. r. poskytlo m inisterstvo školství a nár. osvěty podporu Kč na ošacení stu d en tstv a university Komenského. Peníz ten byl rozdělen podle potřeby jednotlivých posluchačů. Poněvadž však se ukázalo, že podpora od m inisterstva nestačí k tom u, aby byli aspoň ti nejchudobnější posluchači ošaceni, vydal na ošacení Sbor z vlastních prostředků ještě částku Kč. V celku byla poskytnuta podpora 102 posluchačům, a to 7 podpor po 500 Kč, 35 podpor po 250 Kč a 60 pod»or m> 100 Kč. Sbor pro sociální pečlivost spolupracoval se SSS při udíleni stipendií z Jarníkova fondu a taktéž byl dotazován Kuratoriem m ensy a in te rn átu, pokud šlo o udílení slev v m ense a \ in te r nátech. Přece však do koňce školního roku nemohla se sociální pečlivost vyvinouti tak, jak by bylo bývalo žádoucí. Značné obtíže způsoboval zprvu nedostatek m ístností, čímž styk se stu d en t stvem byl velmi ztěžován. Když však byla v měsíci červnu získána m ístnost v Cintorínské ulici č. 2, rozvinula se agenda Sboru bohatěji, a to zvláště v době školních prázdnin, kdy zejm éna bylo získáno 10 stipendií po Kč od m ěsta B ra tislavy a 4 stipendia po 1000 Kč od m ěsta Košic. Před začátkem nového školního roku vydalo m inisterstvo školství a nár. osvěty v dohodě se Sborem informační brožuru o naší universitě. P ři Sboru pro sociální pečlivost vysokoškolského stu d e n t stva je st zřízen jako sam ostatný odbor Z dravotní ústav stu- 14

18 dentský v Bratislavě. Úkolem jeho jest pečovati o studentstvo vysokých škol po stránce zdravotní. K aždý posluchač je s t začátkem školního roku celkově vyšetřen, a onemocní-li, má nárok, aby byl náležitě ošetřován a léčen. Potřebné léky dostává bezplatně, předpokládajíc, že jest příslušníkem RčS, osvobozen od placení kolejného a nem ajetný. Nemohl-li by posluchač prokázati nem ajetnost, vyšetření se sice poskytne bezplatně, případné léky však obdrží za režijn í cenu. P říp a d y tyto jsou však ojedinělé. Výkonným orgánem je výbor, v němž zasedají mimo univ. professory též přednosta expositury m in iste rstv a veřej, z d ra votnictví a tělesné výchovy, m in. ra d a D r. K raicz a za studentstvo předseda sociální kom ise Sväzu Slovenského Studentstva. Předsedou je prof. Dr. K ristian H ynek, pokladníkem doc. Dr. B. W iškovský, jednatelem MUC. S. Kadlečík, lékaři jsou: asist. D r. J. Sum bal pro v n itřn í a asist. Dr. J. Fabián pro derm atologické a venerické nemoci. Zdravotní ústav studentský má dvé am bulatoria: všeobecné (pro vnitřní choroby) a zvláštní (pro choroby kožní a pohlavní). Všeobecné am bulatorium navštívilo do konce letního semestru 309 posluchačů, celkový počet ordinací byl 672. Podle oboru studia bylo: 167 právníku 104 mediků 31 filosofů 2 theologové 3 farm aceu ti 2 posluchači notářského kursu 309 Ve stá tn í nemocnici na in te rn í klinice prof. D ra H ynka leželo 15 posluchačů, v jednom případě na infekčním oddělení ( d ifte rie). Odborného ošetřování na jiných klinikách se poskytlo v 140 případech, a t o : na zubní klinice na rhinolaryngologii na oční klinice na chirurgické klinice na ušní klinice na orthopedické klinice na gynaekologické klinice 59 posluchačům posluchačce Roentgenováno bylo po čas vyšetřování 136 posluchačů, mimo to byl roentgenován při povinné prohlídce každý obyvatel in te rn átu, nestalo-li se ta k již dříve

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ ť n m ~ r 5Sp Státní ref. reál. gym ndsiilm v Českém Tešino. ČINNOST 0874 SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU A HLUCÍNSKU Slezská Ostrava 1931. Nákladem Slezské Matice osvěty lidové se sídlem ve

Více

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ZBIORY a ZAHRADNÍKA Č I N N O S T S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TESINSKU A HLUCINSKU ZA ROK 1937 K TISKU U SPO ŘÁD A L A N T O N ÍN H O Ř ÍN E

Více

SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj

SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj . Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1933 tvv:- \ ř iti» *. I. i. * i. v Činnost SLEZSKÉ MATIC :e o s v ě t y l id o v é N A TĚŠÍNSK

Více

ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV.

ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV. ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV. n i i L u i L t e DE LA FACULTÉ DU DROIT DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR Ľ A N N É 1934-35 BRATISLAVA EDITÉ PAR

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, 2011

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více

Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71

Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71 Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71 Život Emila Weyra In: Jindřich Bečvář (author); Martina Bečvářová (author); Jan Škoda (author): Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71. (Czech). Praha:

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury. ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA. Porodnická a gynekologická klinika. Jubileum Lékařské fakulty UK. Zavádění a úhrady nových technologií

1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA. Porodnická a gynekologická klinika. Jubileum Lékařské fakulty UK. Zavádění a úhrady nových technologií 1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA Porodnická a gynekologická klinika Jubileum Lékařské fakulty UK Zavádění a úhrady nových technologií ČASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Životní

Více

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905 Historie školy Historie naší školy se začala psát r. 1888. V národnostně složité situaci se královédvorská obec v čele se starostou MUDr. Josefem Moravcem rozhodla podpořit český živel ve Dvoře Králové

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

Divadelní spolek Zdobničan

Divadelní spolek Zdobničan ROČNÍK 14/ ČÍSLO 3 BŘEZEN 2004 Divadelní spolek Zdobničan 2. února 2004 se sešli bývalí i současní vamberští ochotníci na Valné hromadě divadelního spolku Zdobničan, aby zhodnotili svoji činnost v loňském

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku Záštita nad oslavami Okresní národní výbor v Rakovníku Městský národní výbor v Rakovníku Delegace na oslavách Ministr školství

Více

Historie Státního zdravotního ústavu v Praze

Historie Státního zdravotního ústavu v Praze Jaroslav Kříž, Renata Beranová Historie Státního zdravotního ústavu v Praze Praha, červenec 2005 ACTA HYGIENICA, EPDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA Zvláštní číslo Vytiskl Ústav jaderných informací, Praha

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. suplementa 2006/1. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25. - 26. dubna 2006

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. suplementa 2006/1. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25. - 26. dubna 2006 Muzeum a škola Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně suplementa 2006/1 František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf Konference k 100. výročí úmrtí Nebojte se muzea Škola a muzeum Sborník příspěvků z konference

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 1 OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1 ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Mezinárodní seminář CASLIN 2004 - Věra Jurmanová, Petr Škyřík...5 Udělení

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více