PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL"

Transkript

1 PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O PODPORU NA PRODUKTY A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní pojmy 1.3 Předmět podpory 2. Schválení žadatele o podporu 2.1 Jak se stát schváleným žadatelem 2.2 Zveřejnění žadatelů 2.3 Povinnosti schváleného žadatele 2.4 Ukončení dodávání produktů 2.5 Pozastavení a odejmutí schválení 3. Stanovení limitů na žáka, počet dodávek 3.1 Stanovení limitu na doprovodná opatření na jednoho žáka 3.2 Stanovení minimálního počtu dodávek 3.3 Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka 3.4 Roční limit na produkty na jednoho žáka 4. Žádost o poskytnutí podpory na produkty 4.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory na produkty 4.2 Povinné přílohy 5. Výplata podpory, sankce 5.1 Výplata podpory 5.2 Výše podpory 5.3 Sankce a snížení finančních prostředků připadajících na schváleného žadatele v daném školním roce 6. Kontroly na místě žádostí o podporu 6.1 Kontroly na místě u schváleného žadatele 6.2 Kontroly na místě ve školách 7. Formuláře SZIF, kontakty 7.1 Formuláře pro žadatele 7.2 Formuláře pro školy 7.3 Kontakty Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 1/11

2 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/19, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, platném znění - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura, v platném znění - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory - Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009, o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.2 Základní pojmy - Žadatel o schválení je subjekt, který je producentem ovoce a zeleniny a produkty přímo dodává (dále jen Žadatel producent) nebo řídí distribuci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů do vzdělávacích zařízení v rámci projektu, a to prostřednictvím distributora (dále jen Žadatel s distributorem) dle 3 odst. 1 NV č.478/2009 Sb. - Žadatel producent (producent ovoce a zeleniny) uvedený v 3 odst. 1 písm. a) NV č. 478/2009 sb. je zemědělský podnikatel dle 2e odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který podléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona. V případě že se tento subjekt chce zapojit do projektu Ovoce a zelenina do škol musí splnit následující podmínky: Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 2/11

3 a) pěstuje vlastní ovoce a zeleninu na území České republiky, b) z této vlastní produkce je schopen zajistit dodávky do základních škol, se kterými uzavře smlouvy o dodávání produktů, a to po celý školní rok. - Distributor je subjekt, který pro Žadatele s distributorem zajišťuje kompletní službu dodávek produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol. Kompletní službou se rozumí zajištění 100% kvalitních produktů výběrové nebo 1. jakosti, jejich příprava na distribuci (zabalení, označení názvem projektu) a samotná distribuce (dodání do škol). - Škola je definována zákonem č. 561/2004 Sb. Musí se nacházet na území ČR a být zapsána v rejstříku škol ČR. Škola uzavře smlouvu o dodávání produktů se schváleným žadatelem. Smlouvu lze uzavřít buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Škola může podepsat smlouvu na školní rok vždy jen s jedním schváleným žadatelem. Během měsíce září, zašle škola na adresu schváleného žadatele aktuálně vyplněný a potvrzený formulář - Roční hlášení školy účastnící se projektu Ovoce a zelenina do škol, ve kterém bude uveden přesný počet žáků navštěvující první stupeň a přesný počet žáků přihlašujících se do projektu. Pokud škola není s žadatelem spokojena nebo se z jiného důvodu rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit. Pokud se k tomu rozhodne během školního roku zašle svému schválenému žadateli, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávkách produktů - Oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v projektu Ovoce a zelenina do školy v průběhu školního roku. Může k tomu použít formulář vydaný SZIF. K jinému schválenému žadateli se však může přihlásit znovu až od dalšího školního roku. - Cílová skupina (koneční příjemci podpory) žáci 1. stupně základních škol a přípravných tříd a přípravných stupňů základních škol speciálních (dále jen první stupeň ). Žáci dostávají produkty zdarma. 1.3 Předmět podpory Podpora se poskytuje na tyto produkty: - čerstvé ovoce a zeleninu a banány, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, - balené ovocné a zeleninové šťávy, saláty a ovocné protlaky, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla ani konzervanty. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25% celkového počtu porcí dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku. Ovocná a zeleninová šťáva a ovocný protlak musí mít vždy 100% podíl ovocné a zeleninové složky. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy, salátu a ovocného protlaku a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem Ovoce a zelenina do škol. Podíl produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit nejvýše 10% celkového počtu porcí dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů. Pokud schválený žadatel překročí tuto stanovenou maximální hranici, dojde ke krácení podpory nebo k vratce. Podpora se kromě produktů poskytuje, v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie (čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu iii) NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247), na tato doprovodná opatření: - exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny, - vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací, - ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny, Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 3/11

4 - pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny nebo podpora vybavení školních pozemků zejména pořízení nářadí, kompostérů, sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku. Podrobné informace o doprovodných opatřeních, předkládání plánu doprovodných opatření, o následném schvalování tohoto plánu a podávání žádostí o podporu na doprovodná opatření bude upraveno v samostatné příručce, která bude zveřejněna k Daň z přidané hodnoty (DPH) a výdaje spojené s personálními náklady nepatří mezi způsobilé náklady, na které by mohla být poskytnuta podpora (čl. 4 odst. 4 NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247). 2. Schválení žadatele o podporu 2.1 Jak se stát schváleným žadatelem Žadatel podává žádost o schválení písemně na formuláři SZIF nejpozději do 31. března kalendářního roku, jestliže chce zahájit dodávky ovoce a zeleniny do škol od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Výjimku tvoří pouze školní rok 2016/2017 kdy žádost o schválení může být podána do 15. června Formulář žádosti o schválení je pro Žadatele producenta a Žadatele s distributorem různý. Oba typy formulářů jsou uveřejněny na našich internetových stránkách a Schválení žadatele je podmíněno písemnými závazky, které jsou součástí žádosti o schválení. K žádosti musí být přiloženy tyto povinné přílohy: a) V případě Žadatele producenta: - osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, - výpis ze systému evidence užívání půdy pro zemědělské dotace (LPIS), ze kterého bude patrná rozloha půdy, na které se pěstují druhy ovoce a zeleniny uvedené v Žádosti o schválení žadatele o podporu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (Producent ovoce a zeleniny) v oddíle 4.B). V žádosti o schválení žadatel uvede produkty, které bude dodávat do základních škol a pro které chce být schválen. Musí se jednat o čerstvé ovoce a zeleninu, kterou sám vypěstuje na území České republiky, a která odpovídá výběrové nebo 1. jakosti. Může také dodávat vlastní 100% ovocnou nebo zeleninovou šťávu a 100% ovocné protlaky, popřípadě saláty, pokud je uvede v žádosti o schválení. Na základě jmenného seznamu podporovaných produktů, které žadatel uvede v žádosti o schválení, mu bude vyhotoveno rozhodnutí o schválení, které je pro žadatele závazné. Žadatel producent nebude dodávat exotické ovoce a zeleninu, které není možné vypěstovat na území České republiky. b) V případě Žadatele s distributorem: - originál nebo úředně ověřená kopie platné smlouvy uzavřená alespoň s jedním distributorem ve věci dodávání způsobilých produktů do škol (ze smlouvy musí být jasné, kdo je distributor a kdo je žadatel, že se jedná o projekt Ovoce a zelenina do škol dle NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, prováděcího NK (EU) 2016/248a NV č.478/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a že distributor zajišťuje kompletní dodávku do škol, se kterými schválený žadatel uzavře smlouvu o dodávání produktů. V případě že distributorem je podnikající fyzická osoba, musí být ve smlouvě uvedeno i jeho rodné číslo.), Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 4/11

5 - originál nebo úředně ověřený doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování projektu Ovoce a zelenina do škol. (SZIF neproplatí žádost o podporu, pokud budou faktury uhrazeny z jiného účtu nebo v hotovosti!) Schválený žadatel může svého distributora i svůj bankovní účet pro projekt Ovoce a zelenina do škol změnit. V případě nového distributora doloží novou platnou smlouvu spolu s žádostí o podporu za měsíc, ve kterém nový distributor začal dodávat. V případě změny čísla bankovního účtu zašle schválený žadatel na SZIF písemné oznámení o změně účtu a opět doloží originál nebo úředně ověřený doklad o zřízení nového účtu. Dříve než bude žadatel schválen, může být podroben kontrole na místě. Kontrola na místě může být provedena i u distributora. 2.2 Zveřejnění žadatelů Pokud je žádost o schválení v pořádku a byly doloženy všechny požadované přílohy, SZIF vydá žadateli rozhodnutí o schválení. Po nabytí právní moci rozhodnutí je schválený žadatel zveřejněn na webových stránkách SZIF a na webových stránkách projektu Ovoce a zelenina do škol ( 3 odst. 5 NV č.478/2009 Sb.). 2.3 Povinnosti schváleného žadatele Souhrnné hlášení je formulář vydaný SZIF, který zasílá schválený žadatel na SZIF nejpozději do 25. září každého kalendářního roku. Nedílnou součástí tohoto hlášení jsou kopie Ročních hlášení škol, se kterými má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na příslušný školní rok. Další nedílnou přílohou Souhrnného hlášení je tabulka v excelu s názvem Přehled přihlášených škol, která se zasílá na SZIF pouze elektronicky. Její vzor obdrží každý schválený žadatel vždy na počátku září. Roční hlášení škol je formulář vydaný SZIF, ve kterém škola vyplní kolik žáků je přihlášeno do projektu na příslušný školní rok. Roční hlášení potvrdí osoba oprávněná jednat jménem školy svým podpisem a razítkem školy. Minimální počet dodávek žadatel je povinen zajistit minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok. Schválený žadatel zajistí stejnou četnost dodávek do všech základních škol, se kterými má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, aby nedošlo k diskriminaci některých škol malým počtem závozů a naopak, aby některé školy nebyly preferované. Dodržování minimální hmotnosti za porci se považuje 1 kus ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 100 g, odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, balení ovocného protlaku nebo salátu o minimální hmotnosti 100 g nebo balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml. Plakát propagace SZIF zajistí tisk plakátu a vytištěné plakáty předá schválenému žadateli. Schválený žadatel zajistí, aby každá základní škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát evropského projektu Ovoce a zelenina do škol v souladu s čl. 10 a přílohou NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, kdy plakát musí být trvale umístěn na viditelném místě u hlavního vchodu školy tak, aby byl dobře čitelný a to v minimální velikosti A3. Plakát si lze také stáhnout a vytisknout z internetových stránek projektu. Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 5/11

6 2.4 Ukončení dodávání produktů Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání produktů, oznámí tuto skutečnost neprodleně SZIF, na jím vydaném formuláři - Oznámení schváleného žadatele o ukončení dodávání produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol a SZIF mu s účinností od začátku následujícího školního roku schválení odejme. 2.5 Pozastavení a odejmutí schválení Jestliže schválený žadatel o podporu nedodrží povinnosti stanovené v NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, schválení se mu pozastaví na dobu od jednoho do dvanácti měsíců, nebo se schválení odejme. Taková opatření se nepoužijí v případě vyšší moci, nebo pokud členský stát zjistí, že daná nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti nebo že nebyla závažná. Na žádost žadatele, pokud byly důvody pro odejmutí odstraněny, se může obnovit schválení žadatele, a to po uplynutí doby minimálně dvanácti měsíců ode dne, kdy důvody k odnětí schválení pominuly. Schválenému žadateli, který neuzavře s žádnou základní školou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok a nepředloží do 25. září příslušného kalendářního roku souhrnné hlášení, bude schválení odejmuto ( 3 odst. 13 NV č. 478/2009 Sb.). 3. Stanovení limitů na žáka, počet dodávek 3.1 Stanovení limitu na doprovodná opatření na jednoho žáka SZIF do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná opatření se vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % celkové podpory stanovené pro Českou republiku pro příslušný školní rok a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice (dle Přílohy prováděcího NK (EU) 2016/248). 3.2 Stanovení minimálního počtu dodávek SZIF nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při jedné dodávce smí být dodány max. 2 porce na žáka. Více porcí nebude proplaceno. 3.3 Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení ročního limitu vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření, a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice (dle Přílohy prováděcího NK (EU) 2016/248), vydělený deseti. Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka platí vždy v měsíci září. 3.4 Roční limit na produkty na jednoho žáka SZIF do 20. října příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na produkty se vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku a počtu žáků prvního stupně všech přihlášených základních škol, vyplývajícího ze souhrnného hlášení všech žadatelů, po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření. V celkovém ročním limitu je již zahrnut i limit, který byl vyčerpán za měsíc září. Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 6/11

7 4. Žádost o poskytnutí podpory na produkty 4.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory na produkty Žádost o poskytnutí podpory na produkty se podává na formuláři vydaném SZIF po skončení příslušného dodávkového období, tj. každého kalendářního měsíce nejpozději do posledního dne třetího měsíce následujícího po uplynutí období, na které se žádost vztahuje. Pokud bude tato lhůta překročena o méně než 60 dní, podpora se vyplatí, ale její částka se sníží takto: a) o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 dní; b) o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 dní. Jakmile je lhůta překročena o více než 60 dní, podpora se za každý další den prodlení dále sníží o 1 % zbývající částky. O včasnosti podání žádosti rozhoduje datum přijetí na SZIF, nikoli datum odeslání. 4.2 Povinné přílohy K žádosti o poskytnutí podpory na produkty musí být přiloženy tyto přílohy: - oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla odstoupit od smlouvy o dodávání produktů v průběhu školního roku (na základě oznámení SZIF poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce), - přehledy měsíčních dodávek produktů - originály potvrzené školami razítkem a podpisem (lze použít formulář vydaný SZIF nebo svůj vlastní měsíční přehled, který obsahuje všechny náležitosti formuláře SZIF včetně možnosti vyjádření se školy ke kvalitě produktů), - Přehled škol elektronická příloha (tabulka) v excelu (tuto přílohu obdrží každý schválený žadatel od SZIF po ukončení kontrol souhrnných hlášení, je vždy aktuální pro daný školní rok a zasílá se pouze elektronicky em nebo datovou schránkou). Schválený žadatel s distributorem doloží k žádosti o podporu navíc: - smlouvu o dodávání produktů do škol uzavřenou mezi žadatelem a distributorem, který začal dodávat produkty až v průběhu příslušného školního roku, - výpis z bankovního účtu určeného k financování projektu Ovoce a zelenina do škol, prokazující uhrazení nárokovaných faktur uvedených v soupisu faktur za příslušné dodávkové období (všechny faktury musí být uhrazeny ke dni podání žádosti), - Soupis faktur elektronická příloha (tabulka) v excelu (tuto přílohu obdrží každý schválený žadatel od SZIF po ukončení kontrol souhrnných hlášení, je vždy aktuální pro daný školní rok a zasílá se pouze elektronicky em nebo datovou schránkou). Za účelem dodržení hranice maximálního množství finančních prostředků připadajících na schváleného žadatele v daném školním roce, ověří SZIF, zda požadovaná částka není větší než nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků připadajících na žadatele. Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 7/11

8 5. Výplata podpory, sankce 5.1 Výplata podpory Podpora je žadateli vyplacena do tří měsíců ode dne předložení žádosti o podporu. Podpora je hrazena maximálně z 88 % z prostředků EU a minimálně z 12 % z prostředků státního rozpočtu ČR. Přepočet částky podpory z EUR na CZK se provádí na základě směnného kurzu naposledy stanoveného ECB před 1. lednem předcházejícímu školnímu roku, na který se žádost o poskytnutí podpory vztahuje. 5.2 Výše podpory Schválenému žadateli podle 3 odst. 1 písm. a) Žadatel producent se poskytne podpora na dodávání schválených produktů ve výši 100 % částek uvedených níže. Schválenému žadateli podle 3 odst. 1 písm. b) Žadatel s distributorem se poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše částek uvedených níže. Skupina Druh ovoce a zeleniny Velikost porce I. skupina ovoce a zelenina uvedených druhů II. skupina ostatní ovoce a zelenina s výjimkou kiwi a ananasu III. skupina saláty, kdy se v jednom kelímku či sáčku nachází porcované ovoce anebo zelenina Maximální výše podpory na porci v Kč*) jablka 1 ks 6,76 hrušky 1 ks 7,67 broskve a nektarinky 1 ks 9,01 hroznové víno minimálně 100 g 9,48 meruňky minimálně 100 g 11,52 jahody minimálně 100 g 11,56 švestky minimálně 100 g 6,77 rajčata minimálně 100 g 7,49 mrkev minimálně 100 g 5,49 ředkvičky minimálně 100 g 7,24 papriky 1 ks 9,12 kedlubny 1 ks 8,82 pomeranče 1 ks 7,43 mandarinky minimálně 100 g 8,36 banány 1 ks 8,01 okurky minimálně 100 g 7,93 třešně minimálně 100 g 10,76 minimálně 100 g 8,00 minimálně 100 g 15,00 Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 8/11

9 IV. skupina - balení čerstvého ovoce a zeleniny, kdy se v jednom kelímku či sáčku nachází 3 a více druhů neporcovaného drobného ovoce anebo zeleniny V. skupina - ovocné a zeleninové šťávy VI. skupina - ovocné protlaky minimálně 100 g 10,00 minimálně 200 ml 12,00 minimálně 100 g 12,00 Uvedená výše podpory v Kč je bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce. 5.3 Sankce a snížení finančních prostředků připadajících na schváleného žadatele v daném školním roce V případě neoprávněných plateb, které nebyly způsobeny zjevnými chybami, a v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti, za kterou žadatel zodpovídá, žadatel jednak vrátí neoprávněně vyplacené částky a jednak uhradí částku, která se rovná rozdílu mezi původně vyplacenou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok. (čl. 9 NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247). V případě nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc SZIF sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce ( 3 odst. 8 NV č. 478/2009 Sb.), stejně tak bude SZIF postupovat i v případě odstoupení školy z projektu v průběhu školního roku. 6. Kontroly na místě žádostí o podporu 6.1 Kontroly na místě u schváleného žadatele Kontroly na místě se provádějí během celého období od 1. srpna do 31. července a pokrývají období nejméně dvanácti předchozích měsíců. Kontrola na místě probíhá u schváleného žadatele, ve školách a může probíhat i u distributorů. Kontrola na místě je zaměřena zejména na: - účetnictví, - kontrolu smluv mezi školami a žadatelem a jejich platnost, - kontrolu nárokovaných faktur vystavených distributorem za produkty a za všechny služby spojené s dodávkou produktů dodaných v příslušném dodávkovém období. Faktury musí být vystavovány jednotlivě za každé dodávkové období. Na faktuře musí být kromě ceny a povinných účetních údajů, dále uvedeno: druh a množství dodaných produktů a soupis náležejících dodacích listů. Čísla faktur a částky (bez DPH i částky včetně DPH), se musí shodovat se soupisem faktur, - kontrolu výpisu z bankovního účtu určeného k financování projektu prokazující uhrazení nárokovaných způsobilých faktur, - kontrolu potvrzených dodacích listů, - kontrolu jednotlivých produktů (označení šťáv a protlaků na obalu a každého balení čerstvého ovoce a zeleniny nápisem Ovoce a zelenina do škol ), - případnou kontrolu čerstvých produktů, - dodržení minimální hmotnosti 100 g na porci, - kontrolu údajů o zemi původu dodaných produktů, - kontrolu smluv s distributory, jejich evidence dodávek (počet stanovených dodávek, max. 25 % podíl šťáv a ovocných protlaků), - kontrolu údajů, které jsou součástí žádosti. Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 9/11

10 Předmětem kontroly je také Souhrnné hlášení a Roční hlášení škol. 6.2 Kontroly na místě ve školách Ve školách je při kontrole na místě ověřováno toto: - platná smlouva o dodávání produktů uzavřená se schváleným, - zda souhlasí celkový počet žáků na Ročním hlášení školy, - potvrzené dodací listy, - zda byly podporované produkty spotřebovány žáky 1. stupně základní školy, - zda je ve škole vyvěšen plakát evropského projektu Ovoce a zelenina do škol na dobře viditelném místě, - zda se škola účastní doprovodného opatření k programu, - zda jsou označeny šťávy na obalu a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny či ovocného protlaku nápisem Ovoce a zelenina do škol (zajišťuje schválený žadatel, nikoliv škola), - zda nejsou podporované produkty používány ve školní kuchyni nebo vydávány neoprávněným osobám. Z výše uvedeného plyne, že předmětem kontroly ve školách je předložení zejména následujících dokladů: platná smlouva se schváleným žadatelem, Roční hlášení školy, výkazy o počtu žáků a dodací listy potvrzující dodání produktů. Kontroly na místě probíhají před výplatou podpory nebo po výplatě podpory. 7. Formuláře SZIF, kontakty 7.1 Formuláře pro žadatele - Žádost o schválení pro dodávání produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (Žadatel s distributorem) - Žádost o schválení pro dodávání produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (Producent ovoce a zeleniny) - Souhrnné hlášení schváleného žadatele pro dodávání produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (včetně elektronické přílohy) - Žádost o poskytnutí podpory na produkty v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dle NV č. 478/2009 Sb. (včetně elektronických příloh) - Oznámení schváleného žadatele o ukončení dodávání produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol - Plán doprovodných opatření schváleného žadatele v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dle NV č. 478/2009 Sb. (včetně elektronické přílohy) - Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dle NV č. 478/2009 Sb. (včetně elektronických příloh) - Přehled měsíčních dodávek produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (vyplní žadatel, správnost potvrdí škola razítkem a podpisem vyplní se úhrnně za celý měsíc na základě potvrzených dodacích listů. Dodací listy zůstávají u žadatele a na školách pro případnou kontrolu na místě). 7.2 Formuláře pro školy - Roční hlášení školy účastnící se projektu Ovoce a zelenina do škol - Oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol v průběhu školního roku (tento formulář se použije, pokud se škola rozhodne odstoupit od smlouvy s žadatelem během školního roku). Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 10/11

11 7.3 Kontakty Veškeré informace o projektu Ovoce a zelenina do škol a kontakty jsou uveřejněny na internetových stránkách projektu a na webových stránkách SZIF Metodická příručka pro žadatele platná od Strana 11/11

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních jak vyplývá

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V Praze dne 09.05.2016 KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Informace o dodávaných produktech a způsobu dodávek produktů dodavateli (schválenými žadateli) v projektu Ovoce a zelenina do škol ve školním roce 2015/2016

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

Příručka pro žadatele Soukromé skladování sýrů. dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852

Příručka pro žadatele Soukromé skladování sýrů. dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 Příručka pro žadatele Soukromé skladování sýrů dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 Obsah 1. Obecné podmínky pro složení záruk... 2 2. Záruky na soukromé skladování sýrů... 3 3. Závěrečná

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

ROSTLINY Ovoce a zelenina

ROSTLINY Ovoce a zelenina Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROSTLINY Ovoce a zelenina Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr.Jitka

Více

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou 1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zveřejňuje dle 11c

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0254(COD) 3. 5. 2011. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0254(COD) 3. 5. 2011. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 3. 5. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

DODÁVKA CUKRU Z INTERVENČNÍCH ZÁSOB VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2008

DODÁVKA CUKRU Z INTERVENČNÍCH ZÁSOB VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1) Zakázka malého rozsahu s názvem : DODÁVKA CUKRU Z INTERVENČNÍCH

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Přesnídávky. Svačiny

Přesnídávky. Svačiny Internetové fitness televize FitnessTV.cz Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům Přesnídávky ananas banán blumy broskev grapefruit hroznové víno hruška jablko jahody kiwi mandarinka meloun

Více

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu Září 2014 Oddělení dotací včelařských opatření a propagace propagace_eu@szif.cz Obsah 1. Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 23932/2016 - MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel )

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel ) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poteč číslo: 16/2015 uzavřená dle 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů Ing. Jana Tollingerová Základní právní předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17.12. 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV a o

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 6612/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu Catering I. - OPVK Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche od: 18. kola příjmu Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Spolkový život a sport 4.Vymezení Fiche Cíl: Rozšiřování možností

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zakázky: Rekonstrukce II. NP pavilonu A severního křídla Psychiatrické léčebny Červený Dvůr Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Psychiatrická léčebna

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Číslo: uzavřená mezi těmito smluvními stranami

KUPNÍ SMLOUVA. Číslo: uzavřená mezi těmito smluvními stranami Návrh kupní smlouvy Část 4 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: uzavřená mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných rezerv se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana jednající:

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Vícesložkovost přímých plateb 2 Sektorové obálky Citlivé sektory Brambory na výrobu škrobu Chmel Ovoce Zelenina Konzumní brambory Cukrová

Více

Závazný obsah smlouvy

Závazný obsah smlouvy SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "smlouva") Smluvní strany: Objednatel: Domov pro seniory Chodov sídlo: Donovalská 2222/31

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014. Mgr. Jan Kořán. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014. Mgr. Jan Kořán. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014 Mgr. Jan Kořán Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Platná právní úprava od 1. 1. 2014 Klíčové právní normy (Nový)

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

Snídaně. Sýry. Tvaroh. Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům. Internetové fitness televize FitnessTV.cz

Snídaně. Sýry. Tvaroh. Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům. Internetové fitness televize FitnessTV.cz Internetové fitness televize FitnessTV.cz Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům Snídaně Sýry sýr Apetito linie Sýr light tavený Sýr cottage light Hermelín Figura Hermelín Figura Camembert

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 3.10. - 7.10.2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 3.10. - 7.10.2011 Škola Kavčí hory - Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 3.10. - 7.10.2011 PONDĚLÍ chléb polévka gulášová rohlík pomazánka jahodové knedlíky jogurt z tuňáka

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

"Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové"

Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE A ZADÁVACíDOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNí PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

Více

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 SOKOLOV vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA Veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Zakázka zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 8 Řemesla a služby Vymezení Fiche - podpora tradičních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH ROČNÍK XXV listopad 2015 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH SMĚRNICE A DODATKY Směrnice MŽP č. 4/2015..1 Dodatek č. 5 ke Směrnici MŽP

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže

Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže Tato příručka má informativní charakter a obsahuje pouze vybrané informace.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST PRO PRAVIDELNÝ PRODEJ NA TRŽIŠTI NA ZELNÉM TRHU V ROCE 2016

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST PRO PRAVIDELNÝ PRODEJ NA TRŽIŠTI NA ZELNÉM TRHU V ROCE 2016 Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2016/0004735/VOJM Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0139127/3 Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341 ID datové schránky: qykbwe7 VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Statut periodika Městské noviny Lanškroun

Statut periodika Městské noviny Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 43399/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53.2 Statut

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ...

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... 6 3.1. Preferenční dovoz mimo režim kvót... 7 3.2. Dovoz

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany _ KUHSP38SI6YL ; MíY- \\ ANYKí l /Sk', '.'Jt.-Z. fvrajsk- " a\m.''t,!.-,-. «. vrarrsc Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 Smluvní

Více