Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z."

Transkript

1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2002

2 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli), č. 1/1992 Sb. (o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) a č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) ve znění jejich změn a doplňků u z a v í r a j í zaměstnavatel (na straně jedné) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Dopravní podnik - Elektrické dráhy,o. z., zastoupen Ing. Milanem Pokorným, ředitelem odštěpného závodu (dále jen zaměstnavatel nebo DP-ED) a odborové organizace (na straně druhé) 1. Základní organizace odborového svazu pracovníků v dopravě, silničním hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, (dále jen ZOOS) zastoupená panem Bohumírem Ježkem, předsedou základní organizace 2. Federace řidičů tramvají, (dále jen FŘT) zastoupená panem Ing. Antonínem Dubem, předsedou (odborová nebo odborové organizace) K O L E K T I V N Í S M L O U V U N A R O K za účelem úpravy individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práv a povinností obou smluvních stran. Kolektivní smlouva slouží zabezpečování sociálně ekonomického rozvoje zaměstnavatele, zájmů a potřeb zaměstnanců, ke zlepšování pracovních, mzdových, zdravotních, bezpečnostních a sociálních podmínek, čímž oba partneři uzavírají sociální smír. Uzavřená kolektivní smlouva je závazná pro obě smluvní strany s působností pro odštěpný závod Dopravní podnik Elektrické dráhy. 2

3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA OBSAHUJE TYTO ČÁSTI: I. Základní ustanovení...4 II. Pracovněprávní vztahy...4 III. Pracovněprávní a mzdové nároky...7 IV. Dopravní činnost...8 V. Technická činnost...10 VI. Péče o zaměstnance...10 VII. Sociální náklady...15 VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci...17 IX. Působení odborových organizací u DP ED...18 X. Závěrečná ustanovení...21 Příloha č. 1 Mzdová dohoda č. 2 Způsob podání a řešení stížnosti č. 3 Úhrada nájmu věcí movitých a nemovitých...31 č. 4 Seznam pracovišť a prací za něž náleží příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí...32 č. 5 Seznam směrnic, které upřesňují některá ustanovení kolektivní smlouvy.34 3

4 I. Základní ustanovení Zaměstnavatel prohlašuje, že bude vždy respektovat právo svobodného odborového sdružování zaměstnanců a nebude klást překážky odborové činnosti, prováděné podle právních předpisů a této kolektivní smlouvy. Obě smluvní strany vyjadřují svoji vůli rozvíjet vzájemné korektní vztahy s cílem zabezpečit sociální smír. Za tím účelem se zavazují udržovat neustálý pracovní kontakt a tímto způsobem řešit i vzájemné spory. Smluvní strany se zavazují, že z důvodu optimální pracovní činnosti nebudou samy vyvíjet politickou činnost. Odborovým orgánem příslušným k zastupování zájmů zaměstnanců v pracovněprávních a obdobných vztazích je pro člena odborové organizace příslušný odborový orgán organizace, jejíž je členem. U zaměstnance, který není odborově organizován je odborovým orgánem příslušným k zastupování orgán většinové organizace, pokud zaměstnanec neurčí jinak. Uvádí-li se v této kolektivní smlouvě termín odborový orgán organizace, rozumí se tím v případě Základní organizace odborového svazu pracovníků v dopravě, silničním hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy její závodní výbor (ZV ZOOS), v případě Federace řidičů tramvají je tímto odborovým orgánem předsednický výbor FŘT (PV FŘT). Deleguje-li odborový orgán pravomoc k projednávání či udělování souhlasu v případech stanovených zákoníkem práce nebo touto kolektivní smlouvou na některý ze svých nižších článků, je povinen o této skutečnosti informovat zaměstnavatele písemnou formou s uvedením konkrétních kompetencí, které byly delegovány. Členové odborového orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Tato povinnost jim trvá i po dobu jednoho roku po skončení výkonu jejich funkce, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. II. Pracovněprávní vztahy 1 Pracovněprávní vztahy 1. Smluvní strany se zavazují, že nebudou diskriminovat, pokud jde o oprávněné nároky vyplývající ze zákona, právních předpisů a této kolektivní smlouvy, žádného ze zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutí, odborových organizací a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinnosti k rodině, a to ani nepřímo. 2. Zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 3. Pracovní řád vydaný na základě ustanovení zákoníku práce je právním předpisem závazným pro zaměstnavatele a všechny jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit s jeho 4

5 zněním každého zaměstnance a umožnit mu kdykoliv do něj nahlédnout. Povinnost umožnit nahlédnout do pracovního řádu plní u zaměstnavatele přímý nadřízený příslušného zaměstnance. 2 Vstupní a preventivní prohlídky Před uzavřením pracovního poměru je zaměstnanec povinen podrobit se vstupní prohlídce u smluvního závodního lékaře. Náklady na vstupní prohlídku provedenou smluvním závodním lékařem nese plně zaměstnavatel. V případě, že vstupní prohlídka je podle příslušných zákonných opatření rozšířena o vyšetření na odborných pracovištích, nese zaměstnavatel náklady na tato vyšetření pouze v případě, že pracovní poměr zaměstnance trvá i po uplynutí zkušební doby. Během zaměstnání u DP ED je zaměstnanec povinen podrobit se preventivním zdravotním prohlídkám podle pracovních podmínek a charakteru vykonávané práce. Náklady na tyto prohlídky provedené určeným lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje tuto preventivní péči, ev. odborným lékařem, který byl tímto lékařem požádán o provedení odborné prohlídky a jejichž úhradu nelze provést ze zdravotního pojištění (viz zákon č. 48/97 Sb. 15 a 35 o veřejném zdravotním pojištění), nese plně zaměstnavatel. Celkovou dobu strávenou na výše uvedených lékařských prohlídkách, včetně doby strávené na cestě, bude zaměstnavatel posuzovat jako překážku v práci na straně organizace s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 3 Informování odborové organizace o pracovních poměrech Souhrnnou zprávu o nových pracovních poměrech, o ukončení pracovních poměrů a přeřazení na jinou funkci bude zaměstnavatel prostřednictvím zaměstnaneckého odboru předkládat odborové organizaci 1x měsíčně. Zpráva bude obsahovat jméno a příjmení, útvar, zařazení zaměstnance, datum vzniku nebo ukončení pracovního poměru, datum a důvod přeřazení, důvod skončení pracovního poměru i jeho formu s odvoláním na příslušné ustanovení ZP. 4 Doba trvání pracovního poměru 4.1 Doba nepřetržitého pracovního poměru Zaměstnavatel uznává, že je u zaměstnance nutné přihlížet k nepřetržité délce jeho zaměstnání v DP hl. m. Prahy, a. s. Do doby nepřetržitého zaměstnání u DP hl. m. Prahy, a. s. se zahrnuje: - doba nepřetržitého pracovního poměru k DP hl. m. Prahy i před 18 rokem věku zaměstnance (doba učebního pracovního poměru se však nezapočítává), - doba nepřetržitého pracovního poměru u jiného zaměstnavatele, jehož práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů přešla na DP hl. m. Prahy, - doba nepřetržitého pracovního poměru v jiné organizační složce DP hl. m. Prahy, a.s., pokud zaměstnanec přešel na základě dohody uvnitř akciové společnosti nebo bezprostředně po ukončení pracovního poměru založil nový pracovní poměr k DP hl. m. Prahy. Do doby nepřetržitého zaměstnání u DP a. s. se započítává také: a) doba nemoci, b) doba výkonu vojenské služby, náhradní nebo civilní služby (pouze část v délce trvání základní vojenské služby) nebo vojenského cvičení podle branného zákona, c) doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte a další povolené neplacené volno z důvodu péče o dítě, čerpané nejvýše do 4 let věku dítěte, d) doba, po kterou byl zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné a odborové funkce, pokud zaměstnanec neprodleně po ukončení výkonu funkce pokračuje v pracovním poměru v DP hl.m. Prahy, e) doba přerušení (ukončení pracovního poměru) na jeden rok z důvodu přechodného snížení stavu zaměstnanců, pokud zaměstnanec na výzvu opět nastoupil, f) doba studia nebo odborné stáže, se kterou zaměstnavatel souhlasil, g) doba výkonu jiné funkce dané volbou, h) doba neplaceného volna, vyplývajícího z kolektivních smluv, i) doba, po kterou byl zaměstnanec v plném nebo částečném invalidním důchodu, pokud po tuto dobu nebyl zaměstnán, a po zlepšení zdravotního stavu nastoupil opět do DP hl. m. Prahy, 5

6 j) doba vazby, pokud zaměstnanec nebyl pravomocně odsouzen, (bylo-li trestní stíhání proti zaměstnanci zastaveno nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn), k) doba vazby a výkonu trestu, která podléhá zákonu o rehabilitaci. Počítají se celé odpracované kalendářní roky k Využití hlediska nepřetržitého zaměstnání Doba nepřerušeného zaměstnání, zejména s přihlédnutím k délce zaměstnání v DP a.s., je kriteriem pro rozhodování v oblasti péče o zaměstnance, sociálních nákladů a je podpůrným kriteriem při rozhodování o zaměstnancích stejně hodnocených jinými kriterii v těchto oblastech: - obsazování volných míst, - při tarifním a funkčním zařazení, - rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele podle 46, odst. 1, písm. a, b, c, d ZP (přednost náhradního zařazení). 5 Obsazování volných míst Zaměstnavatel bude prostřednictvím počítačové sítě poskytovat průběžně aktualizované informace o všech volných místech tak, aby informace byla přístupná všem uživatelům. Následně zajistí vyvěšení nabídky na určených místech na všech pracovištích. Mimo to má každý zaměstnanec právo a možnost osobně se informovat v zaměstnaneckém odboru. Tím zaměstnavatel umožní všem zaměstnancům v souladu s firemní politikou ucházet se o tato místa. Při obsazování volného místa na základě výběrového řízení bude členem výběrové komise delegovaný zástupce odborové organizace. 6 Výpověď daná zaměstnavatelem z organizačních a zdravotních důvodů Při organizačních změnách, spojených se ztrátou pracovních míst, bude postupováno podle následujících zásad: a) každé konkrétní snížení stavu z důvodu organizačních změn projedná vedoucí zaměstnanec s příslušným odborovým orgánem, b) zaměstnavatel bude podle možnosti uvolňovaným zaměstnancům nabízet volná místa s případnou rekvalifikací a bude vytvářet podmínky pro tuto rekvalifikaci. K projednání předloží (písemně - vyžádá-li si tuto formu odborový orgán): a) důvod a rozsah organizační změny, b) důvody, které vedou k rozhodnutí o uvolnění konkrétního zaměstnance, c) pracovní místa, která byla uvolněnému zaměstnanci v produktivním věku nabídnuta náhradou, event. důvod, proč nebylo náhradní pracovní místo nabídnuto. Zvýšenou ochranu při uvolňování zaměstnanců v produktivním věku z důvodu organizačních změn požívají zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, zaměstnanci sami pečující o dítě do 15 let věku. Těmto zaměstnancům je povinen zaměstnavatel při organizačních změnách nabídnout vždy přiměřené náhradní pracovní místo. Tímto ustanovením není dotčena zvýšená ochrana podle ZP. Pokud zaměstnanec odmítne náhradní pracovní místo bez závažného důvodu (např. zdravotní omezení), budou odborové orgány při projednávání tuto skutečnost považovat za dostatečnou pro souhlas s postupem zaměstnavatele. Zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele 20 a více let, může dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů (podle 46, odst. 1, písm. a) až c) a ze zdravotních důvodů ( 46, odst. 1, písm. d) jen po předchozí dohodě s příslušným odborovým orgánem. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 46 odst. 1, písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Nedílnou součástí dohody o skončení pracovního poměru musí být ujednání, že zaměstnanci bude poskytnuto odstupné, jeho výše a termín výplaty. 6

7 III. Pracovněprávní a mzdové nároky 1 Pracovněprávní a mzdové předpisy Pro r byl dohodnut nárůst objemu mzdových prostředků ve výši 7,5 % proti objemu v roce Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v roce 2002 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledované kategorii pod úroveň dosaženou v roce Mzdová dohoda je součástí této kolektivní smlouvy a vychází z Dohody o mzdovém vývoji v roce 2002 uzavřené mezi DP Praha a. s. a všemi odborovými organizacemi u DP Praha, a. s. dne Dohoda o mzdovém vývoji v roce 2002 včetně dodatků je závazná pro obě strany. 1.1 Pracovní doba Pracovní doba je stanovena na 37,5 hod. týdně pro všechny zaměstnance vyjma řidičů tramvaje, jejichž pracovní doba činí 40 hod. týdně s tím, že v této době je zahrnuta i přiměřená doba pro oddech a jídlo. Případná změna pracovní doby dispečerů bude dořešena nejpozději do Doba potřebná na očistu po skončení práce v délce 10 minut u pracovních činností kategorie 1., 2. a 3. určené Sm. Ř o. z. č. 1/2001 Zdravotní a hygienická péče se započítává do pracovní doby. 1.2 Základní principy odměňování a) Zaměstnavatel je povinen realizovat způsob odměňování v souladu s pracovní smlouvou zaměstnance a platnou KS. b) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, a to nejméně ve výši zaměstnavatelem stanovené minimální mzdy, určené na 55,- Kč/hod. (s výjimkou mzdy řidiče tramvaje) a 8 400,- Kč pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou. Uvedená výše minimální mzdy je stanovena pro týdenní pracovní dobu 37,5 hodin. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby (kratší pracovní doba individuálně sjednaná v pracovní smlouvě na žádost zaměstnance) se výše minimální mzdy úměrně krátí. V ostatních případech se postupuje ve smyslu nařízení vlády ČR o minimální mzdě. c) Řidiči tramvaje přísluší mzda ve výši jednotného tarifu 84,- Kč/hod., který zohledňuje i práci v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, přičemž praxe získaná v řízení tramvaje v Praze je zohledňována zvláštním příplatkem. d) Náměstci ředitele a vedoucí zaměstnaneckého odboru jsou odměňováni podle podmínek zakotvených ve smlouvě o mzdě, které budou stanoveny v závislosti na manažerské smlouvě ředitele DP-ED, která bude uzavřena s generálním ředitelem na základě rozhodnutí představenstva a. s. DP hl. m. Prahy. e) Vedoucí provozoven a ostatní vedoucí útvarů přímo podřízení řediteli a vedoucím zaměstnancům, uvedeným v předchozím bodě, zdravotničtí zaměstnanci a řidič silničního motorového vozidla útvaru budou odměňováni podle podmínek zakotvených ve smlouvě o mzdě, kterou uzavřou s ředitelem DP-ED. Tyto mzdy budou stanoveny v rozpětí od do Kč. O uplatnění smlouvy o mzdě u dalších funkcí a povolání rozhodne ředitel DP-ED po projednání s odborovými organizacemi. f) Mzda je splatná pozadu za měsíční období v jednom termínu, 12. den po skončení měsíčního období, za něž se poskytuje. Pokud je 12. dnem sobota nebo neděle, je výplatním dnem poslední pracovní den před tímto termínem. g) Zaměstnanci se nezávisle na celkových výsledcích DP-ED zaručují vzniklé nároky na tarifní mzdu, dohodnuté náhrady mzdy, mzdová zvýhodnění a mzdové příplatky poskytované zaměstnavatelem a s výjimkou zaměstnanců uvedených pod písm. d) tohoto bodu i zvláštní mimořádné odměny. 1.3 Zařazování zaměstnanců do povolání, funkcí a tarifních stupňů Zařazování zaměstnanců do funkcí a tarifních stupňů musí být v souladu s platným katalogem funkcí THZ a dělnických povolání (do tohoto katalogu zaměstnavatel umožní odborovým organizacím kdykoliv nahlédnout), příslušnou vnitřní normou (Směrnice ředitele o.z. č. 6/1999 Zařazování zaměstnanců do povolání a funkcí), platnou KS a pracovním řádem. 7

8 1.4 Růst mezd Zaměstnavatel poskytne odborovým organizacím standardní vnitropodnikové a státní statistické údaje (včetně vývoje inflace), které vypracovává v oblasti personální a mzdové, s přihlédnutím k ochraně osobních dat zaměstnance. Informace o dosažených průměrných mzdách budou pravidelně poskytovány podle jednotlivých kategorií nejméně každé čtvrtletí, případně podle požadavku odborové organizace. 2 Dovolená na zotavenou Zaměstnavatel poskytne v roce 2002 všem zaměstnancům ve smyslu 102, odst. 2 ZP dovolenou delší o jeden týden nad výměru stanovenou v odst ZP a vytvoří podmínky pro poskytnutí této dovolené. 3 Mzdové formy Mzdová dohoda tvoří přílohu č. 1 této KS. Zaměstnavatel uplatňuje tyto mzdové formy: časová mzda smluvní mzda výkonnostní odměny mimořádné odměny zvláštní mimořádné odměny IV. Dopravní činnost 1 Délka a skladba směn Zaměstnavatel se zavazuje, že: a) délka pracovních směn řidičů tramvají, včetně zálohy a jiných činností, bude nejvýše 12 hodin za podmínky, že denní doba řízení nepřesáhne ve smyslu zákona č. 475/2001 Sb. o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravně 9 hodin, přičemž se za dobu řízení považuje doba vlastního řízení včetně přerušení řízení na dobu kratší než 10 minut. Doba řízení může být dvakrát v týdnu prodloužena na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období 2 po sobě následujících týdnů. b) pracovní doba ranní směny u převážné části vlaků bude ukončena do hodin; c) zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby délka jeho směny nepřekročila 9 hodin; d) směny řidičů tramvají budou ve skladbě: ranní, odpolední, dělené, noční a pouze se souhlasem řidiče celodenní; e) bezpečnostní přestávky jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 475/2001 Sb. ze dne , tj. 30 minut vcelku nebo dělené na max. tři desetiminutové, dále např. 2 x 15 minut, 1 x 10 minut a 1 x 20 minut části nejpozději po 4 hodinách řízení vozidla; f) přiměřená doba na jídlo a oddech je poskytována ve smyslu a zákona č. 475/2001 Sb., tuto dobu lze sdružovat s bezpečnostními přestávkami a tato doba je součástí pracovní doby (viz bod e). g) Nejpozději po každých 4,5 hodinách během směny musí zaměstnavatel řidiči tramvaje přidělit přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Pokud je řidiči přidělena přiměřená doba na oddech a jídlo, musí být mezi časem výstupní a nástupní zastávky minimálně 18 minut. 8

9 Přiměřená doba na oddech a jídlo při délce směny je: ga) do 4,5 hod. = 0 gb) 4,5 6 hod. = 1 x 18 min. gc) 6 9 hod. až 2 x 18 min. gd) 9 12 hod. až 3 x 18 min. Zavedení tohoto systému je možné nejpozději k zahájení prázdninového provozu. Současně s tím budou provedeny změny jízdních dob po projednání s odborovými organizacemi. h) Bezpečnostní přestávka musí být označena ve vlakovém jízdním řádu symbolem B, přiměřená doba na jídlo a oddech symbolem P. Pokud probíhá bezpečnostní přestávka i přiměřená doba na oddech a jídlo současně, pak symbolem BP i) Přiměřenou dobu na oddech a jídlo a dobu na vyplnění jízdních dokladů lze poskytnout nejdříve hodinu po začátku směny, přiměřenou dobu na oddech a jídlo nelze poskytnout později než hodinu před koncem směny. Pokud nelze přiměřenou dobu na vyplnění jízdních dokladů poskytnout dříve než hodinu před koncem směny, poskytne se řidiči po zatažení ve vozovně. Pokud je čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo dle bodu gc) jen 1 x 18 minut nebo gd) jen 2 x 18 minut, pak se uplatní po zatažení doba na vyplnění jízdních dokladů v délce 18 minut. j) bude rozšiřovat střídání řidičů na přestávky v bodech s odpovídajícím zázemím pro střídající i střídané řidiče; k) průměrná délka povinných směn řidičů tramvají, stanovená ze součtu délek směn všech vypravovaných vlaků, nebude kratší než 8 hodin; toto pravidlo platí jak v součtu za celý DP- ED, tak i pro každou provozovnu zvlášť; l) pokud z provozních důvodů budou nutné výjimky z ustanovení bodu 1 d), vyžádá si zaměstnavatel předem souhlas odborového orgánu; m) střídací body bude situovat co nejblíže mateřské provozovně řidiče, případně v místech s nejvhodnějším spojením od ní s ohledem na bezpečnost řidiče; n) délka obratového času bude podle povahy konečných zastávek, nejméně však 3 minuty, pokud nebudou čerpány přestávky typu B a resp. P nejméně 5 minut. 2 Fond pracovní doby řidičů Zaměstnavatel je povinen přidělovat řidičům tramvají práci tak, aby při řádném odpracování všech směn podle platného rozpisu směn každý řidič odpracoval alespoň 8 hodin v průměru na každou povinnou směnu. Minimální délka zálohové směny nesmí být kratší než 3 hodiny, ve svátek 6 hodin. Budou-li řidiči v kalendářním měsíci přiděleny více než 2 zálohové směny, nebude každá další zálohová směna kratší než 6 hodin. Kdyby řidič na základě nesprávného způsobu přidělování služeb neodpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen mu příslušný rozdíl proplatit průměrným výdělkem. Při posuzování toho, zda řidič odpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, se každá směna z volna považuje za práci přesčas, což platí i pro jiné pracovní kategorie při práci ve směnném provozu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. 3 Povinnosti dopravní a technické kontroly a provozního dispečinku tramvají Pracovníci dopravní a technické kontroly a provozního dispečinku tramvají mají povinnost oznámit porušení provozního předpisu řidičem mateřské výpravně a současně podat služební hlášení ve smyslu předpisu O 7/1-2-3 o služebních hlášeních. Při provádění kontrol nesmí být dotčena důstojnost kontrolovaných ani kontrolujících zaměstnanců. Řidič musí být informován na voze, ve výjimečných případech, pokud to není možné, dispečerem pomocí RST. 4 Podmínky pro výkon práce řidiče tramvají Zaměstnavatel vytvoří přijatelné podmínky pro výkon povolání řidiče tramvají zejména v těchto bodech: 9

10 a) bude ve spolupráci s příslušnými orgány pokračovat v prosazování odstranění všech překážek, které způsobují neprůjezdnost tratí, včetně technických řešení; b) vzhledem ke zvýšené kriminalitě bude pokračovat ve spolupráci s příslušnými orgány v realizaci opatření k zajištění bezpečnosti řidičů tramvají, zejména v polonočním a nočním provozu; zaměstnavatel bude nejméně 2x ročně informovat odborové organizace o přijatých opatřeních. c) bude pokračovat v roce 2002 v úpravě zasklení kabin a dalších opatřeních zvyšujících bezpečnost řidiče, která budou projednána a dohodnuta s PEK a TEK, vozy s kabinou typu T3SU po prohlídce PO v ÚD Hostivař budou vybaveny bezpečnostním sklem ve dveřích; d) přidělí každému řidiči a dispečerovi soubor základních dopravních předpisů; e) umožní každému zaměstnanci pořízení kopie vnitropodnikových norem (na disketu 3,5 z počítačové sítě DP-ED) potřebných k výkonu jeho povolání nebo funkce a k přípravě na zkoušky a přezkoušení, souvisejících s výkonem jeho práce; f) zapůjčí každému zaměstnanci potřebné materiály (v dostatečném časovém předstihu) k přípravě na zkoušky a přezkoušení souvisejících s výkonem jeho povolání; g) dojde-li k zadržení Oprávnění k řízení vozidel na tramvajové dráze v kolejové síti DP hl. m. Prahy (dále jen Oprávnění ), přizná zaměstnanci nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za celou dobu, kdy nemohl pracovat podle rozpisu pravidelných směn; nárok na náhradu však nemá, pokud dojde k zadržení Oprávnění pro porušení vnitřních předpisů. V. Technická činnost Zaměstnavatel se zavazuje, že bude trvale sledovat, zlepšovat a zajišťovat: a) pracoviště, pracovní pomůcky a metody tak, aby sledovaly úroveň obvyklou a vyhovovaly příslušným normám; b) v oblasti vybavení zaměstnanců a pracovišť, podle svých možností, vhodné nářadí pro jednotlivá povolání, včetně nářadí speciálního; dovybavení se bude provádět na základě vzájemné spolupráce vedení o. z. s technicko-ekonomickou komisí (TEK) odborového orgánu; c) potřebnou studijní literaturu ke zkouškám a přezkušování z odborných a bezpečnostních norem potřebných pro výkon stěžejních povolání. d) novelizaci schémat trakčních vozidel a pevných zařízení, podle možností, na základě dodané dokumentace od výrobce; Zaměstnavatel se zavazuje v technické oblasti důsledně pokračovat v dohodnuté činnosti a konkretizovat jednotlivé závazky, včetně řešení případných rozporů v oblasti technologie a norem spotřeby práce. Zásadní změny technologických postupů projedná před jejich zavedením s TEK. Zaměstnavatel se dále zavazuje spolu s TEK odborového orgánu ke vzájemné spolupráci při řešení uvedené problematiky. Zástupce TEK bude pravidelně zván na porady vrchních mistrů. Zásadní změny technologických postupů, délku kilometrických proběhů na jednotlivé druhy prohlídek a norem spotřeby práce projedná před jejich zavedením s TEK. VI. Péče o zaměstnance 1 Závodní stravování Zaměstnavatel umožní v souladu s 140 ZP zaměstnancům ve všech směnách stravování. 1.1 Forma a rozsah závodního stravování Zařízením závodního stravování se rozumí: - výdejny jídel; - kantýny. 10

11 1.1.1 Zaměstnavatel poskytne služby závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů: - formou teplého jídla - dovezeného do vlastních výdejen stravy; - podávaného ve vlastních zařízeních závodního stravování pronajatých na základě nájemní smlouvy; - podávaného v jiném než vlastním zařízení závodního stravování; - formou poukázek na stravování ve vybrané síti restaurací Zaměstnavatel umožní a přispěje na úhradu stravování: - všem zaměstnancům bez rozdílu za stejných podmínek s výjimkou řidičů tramvaje - frekventantů kurzu po celou dobu trvání kurzu a učňů, dále jen zaměstnancům; zaměstnanci se mohou stravovat oběma formami podle odst ; příspěvek (stravenky nebo poukázky) se poskytují po ukončení měsíce podle dále uvedených podmínek; - délka směny rozhodná pro nárok nesmí být kratší než 4 hodiny. Toto se týká i zaměstnanců na VPP, vedlejší činnost i studentů řádného studia brigádníků. - starobním a plně invalidním důchodcům (včetně delimitovaných), kteří do odchodu do důchodu pracovali v DP-ED alespoň 5 let, dále jen důchodcům, poskytne za níže uvedených podmínek úhrady zaměstnavatel závodní stravování pouze formou teplého jídla; poživatel důchodu - bývalý zaměstnanec DP-ED, který uzavřel s DP-ED pracovní poměr, se stravuje jako zaměstnanec. 1.2 Stanovení výše nároku na stravu s příspěvkem zaměstnavatele Nárok na příspěvek náleží: a) Zaměstnanci na jedno hlavní jídlo za každou směnu, tj. část stanovené týdenní pracovní doby (bez přestávek v práci) a bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, pokud ji zaměstnanec odpracuje v celém rozsahu. Je-li přítomnost zaměstnance na pracovišti (tj. úhrn pracovní doby vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat během 24 hodin po sobě jdoucích a doby přestávek v práci, přičemž pro zjištění délky přítomnosti zaměstnance na pracovišti není rozhodující, zda zaměstnanec tráví přestávky na pracovišti) delší než 11 hodin, náleží zaměstnanci další příspěvek na jedno hlavní jídlo. Toto ustanovení se nevztahuje na zaměstnance pracujícího v režimu pružné pracovní doby a na zaměstnance, který si po dohodě s přímým nadřízeným napracovává dobu, kterou neodpracoval nebo neodpracuje z důvodu osobních překážek v práci. Směna se považuje za odpracovanou i tehdy, pokud zaměstnanec v rámci pracovní směny: - se účastní povinného školení nebo přezkušování nařízeného zaměstnavatelem (včetně mimořádného přezkoušení); - se účastní se souhlasem zaměstnavatele školení a studia při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, - se po nezbytně nutnou dobu (vč. cesty) podrobil zdravotní periodické prohlídce v rámci zdravotní preventivní péče; - využil nezbytně nutnou dobu k odběru stejnokroje v oděvním skladu; - na nezbytně nutnou dobu navštívil lékaře nebo doprovodil člena rodiny k lékaři a tuto návštěvu nebylo možné uskutečnit mimo pracovní dobu zaměstnance; - neodpracuje pracovní směnu nebo její část proto, že si vybírá náhradní volno za práci přesčas; - čerpá mimořádné volno z důvodu účasti na projednávání KS se zaměstnavatelem nebo jednání odborového orgánu o KS, pokud se jedná o uvolnění zaměstnance ve smyslu ustanovení této kolektivní smlouvy v části IX., odst. 7 f), kdy není jeho mzda zaměstnavateli refundována a nebyla mu strava poskytnuta z prostředků odborové organizace; - čerpá mimořádné volno z důvodu výkonu práv ZOOS a PV FŘT vyplývajících z této KS; - čerpá mimořádné volno z důvodu krátkodobého uvolnění na jednání odborového orgánu nebo v souvislosti s prací pro odborový orgán, pokud je jeho mzda zaměstnavateli refundována 11

12 z prostředků odborové organizace a nebyla mu v této době poskytnuta strava z prostředků odborové organizace. Příspěvek na stravu se zaměstnanci neposkytuje pokud zaměstnanec neodpracuje celou směnu nebo její část z těchto důvodů: - při refundaci mzdy, pokud není dále uvedeno jinak; - je-li zaměstnanec vyslán na služební cestu, která trvá déle než 5 hodin; - pracuje-li zaměstnanec přesčas po dobu kratší než 4,5 hodin mimo rozvrh směn, přičemž tato práce bezprostředně nenavazuje na směnu vyplývající z tohoto jeho pravidelného rozpisu směn; - účastní-li se zaměstnanec školení během něhož je mu poskytnuta strava hrazená zaměstnavatelem. Zaměstnavatel stanoví zaměstnanci výši nároku na poukázky (Ticket Restaurant) nebo stravenky ve smyslu pravidel daných příslušnou vnitropodnikovou normou (Sm. Ř o. z. č. 8/99 Závodní stravování v DP-ED) vždy po ukončení měsíce. b) Důchodci, příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu, poskytne zaměstnavatel příspěvek na stravenky (důchodcům poskytuje zaměstnavatel služby závodního stravování pouze formou teplé stravy) nejvýše do počtu pracovních dnů v měsíci. c) Funkcionáři odborového orgánu dlouhodobě uvolněnému pro práci v odborovém orgánu, jehož mzda je zaměstnavateli refundována z prostředků odborové organizace, a to nejvýše v počtu skutečně odpracovaných směn. Příspěvek nenáleží za směny neodpracované z důvodu nemoci, dovolené a za dobu - směnu, kdy zaměstnanci byla poskytnuta strava z prostředků odborové organizace nebo zaměstnavatele Zaměstnavatel přispěje na závodní stravování tak, že strávník hradí. 27,- Kč. Poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů mají hodnotu 60,- Kč. Zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování pouze formou nepeněžního plnění, a to: - zaměstnanci jako příspěvek na stravenky nebo poukázky, kterými se hradí strava ve vybrané síti restaurací a hotelů, - důchodci na stravenky. Způsob a dobu prodeje poukázek a stravenek určí vedoucí útvaru po dohodě s odborovým orgánem. 1.3 Práva a povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel: a) může uzavírat, měnit nebo rušit smlouvy o všech formách závodního stravování jen po projednání s odborovou organizací, případně dodatkem KS; b) podle svých možností zajistí provoz zařízení závodního stravování i v době dovolených; případná omezení budou předem projednána s příslušným odborovým orgánem; c) poskytne zaměstnancům stravu za podmínek poskytování závodního stravování z jednotlivých výdejen v ranní směně; d) bude rozvíjet všechny formy zajišťování občerstvení řidičů a zkvalitňování těchto služeb; způsoby řešení bude minimálně 2 x ročně projednávat s oborovými organizacemi; e) přizve zástupce ZV ZOOS a PV FŘT k výběrovému řízení na pronájem zařízení závodního stravování na vozovnách a prodejních stánků na obratištích tramvají; f) bude provádět průběžnou kontrolu zařízení závodního stravování za účasti zástupce odborového orgánu a pololetně vyhodnocovat jejich úroveň. 1.4 Poskytování nápojů Zaměstnavatel poskytne bezplatně nápoje zaměstnancům pracujícím při ztížených klimatických podmínkách, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a příslušnou vnitřní normou (Směrnice ředitele o.z. č. 5/1995 Zásady pro poskytování nápojů, polévek nebo příplatků v období ztížených klimatických podmínek). 12

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o. na rok 2013 uzavřená mezi Metrostav a.s. se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více