Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z."

Transkript

1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2002

2 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli), č. 1/1992 Sb. (o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) a č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) ve znění jejich změn a doplňků u z a v í r a j í zaměstnavatel (na straně jedné) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Dopravní podnik - Elektrické dráhy,o. z., zastoupen Ing. Milanem Pokorným, ředitelem odštěpného závodu (dále jen zaměstnavatel nebo DP-ED) a odborové organizace (na straně druhé) 1. Základní organizace odborového svazu pracovníků v dopravě, silničním hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, (dále jen ZOOS) zastoupená panem Bohumírem Ježkem, předsedou základní organizace 2. Federace řidičů tramvají, (dále jen FŘT) zastoupená panem Ing. Antonínem Dubem, předsedou (odborová nebo odborové organizace) K O L E K T I V N Í S M L O U V U N A R O K za účelem úpravy individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práv a povinností obou smluvních stran. Kolektivní smlouva slouží zabezpečování sociálně ekonomického rozvoje zaměstnavatele, zájmů a potřeb zaměstnanců, ke zlepšování pracovních, mzdových, zdravotních, bezpečnostních a sociálních podmínek, čímž oba partneři uzavírají sociální smír. Uzavřená kolektivní smlouva je závazná pro obě smluvní strany s působností pro odštěpný závod Dopravní podnik Elektrické dráhy. 2

3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA OBSAHUJE TYTO ČÁSTI: I. Základní ustanovení...4 II. Pracovněprávní vztahy...4 III. Pracovněprávní a mzdové nároky...7 IV. Dopravní činnost...8 V. Technická činnost...10 VI. Péče o zaměstnance...10 VII. Sociální náklady...15 VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci...17 IX. Působení odborových organizací u DP ED...18 X. Závěrečná ustanovení...21 Příloha č. 1 Mzdová dohoda č. 2 Způsob podání a řešení stížnosti č. 3 Úhrada nájmu věcí movitých a nemovitých...31 č. 4 Seznam pracovišť a prací za něž náleží příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí...32 č. 5 Seznam směrnic, které upřesňují některá ustanovení kolektivní smlouvy.34 3

4 I. Základní ustanovení Zaměstnavatel prohlašuje, že bude vždy respektovat právo svobodného odborového sdružování zaměstnanců a nebude klást překážky odborové činnosti, prováděné podle právních předpisů a této kolektivní smlouvy. Obě smluvní strany vyjadřují svoji vůli rozvíjet vzájemné korektní vztahy s cílem zabezpečit sociální smír. Za tím účelem se zavazují udržovat neustálý pracovní kontakt a tímto způsobem řešit i vzájemné spory. Smluvní strany se zavazují, že z důvodu optimální pracovní činnosti nebudou samy vyvíjet politickou činnost. Odborovým orgánem příslušným k zastupování zájmů zaměstnanců v pracovněprávních a obdobných vztazích je pro člena odborové organizace příslušný odborový orgán organizace, jejíž je členem. U zaměstnance, který není odborově organizován je odborovým orgánem příslušným k zastupování orgán většinové organizace, pokud zaměstnanec neurčí jinak. Uvádí-li se v této kolektivní smlouvě termín odborový orgán organizace, rozumí se tím v případě Základní organizace odborového svazu pracovníků v dopravě, silničním hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy její závodní výbor (ZV ZOOS), v případě Federace řidičů tramvají je tímto odborovým orgánem předsednický výbor FŘT (PV FŘT). Deleguje-li odborový orgán pravomoc k projednávání či udělování souhlasu v případech stanovených zákoníkem práce nebo touto kolektivní smlouvou na některý ze svých nižších článků, je povinen o této skutečnosti informovat zaměstnavatele písemnou formou s uvedením konkrétních kompetencí, které byly delegovány. Členové odborového orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Tato povinnost jim trvá i po dobu jednoho roku po skončení výkonu jejich funkce, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. II. Pracovněprávní vztahy 1 Pracovněprávní vztahy 1. Smluvní strany se zavazují, že nebudou diskriminovat, pokud jde o oprávněné nároky vyplývající ze zákona, právních předpisů a této kolektivní smlouvy, žádného ze zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutí, odborových organizací a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinnosti k rodině, a to ani nepřímo. 2. Zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 3. Pracovní řád vydaný na základě ustanovení zákoníku práce je právním předpisem závazným pro zaměstnavatele a všechny jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit s jeho 4

5 zněním každého zaměstnance a umožnit mu kdykoliv do něj nahlédnout. Povinnost umožnit nahlédnout do pracovního řádu plní u zaměstnavatele přímý nadřízený příslušného zaměstnance. 2 Vstupní a preventivní prohlídky Před uzavřením pracovního poměru je zaměstnanec povinen podrobit se vstupní prohlídce u smluvního závodního lékaře. Náklady na vstupní prohlídku provedenou smluvním závodním lékařem nese plně zaměstnavatel. V případě, že vstupní prohlídka je podle příslušných zákonných opatření rozšířena o vyšetření na odborných pracovištích, nese zaměstnavatel náklady na tato vyšetření pouze v případě, že pracovní poměr zaměstnance trvá i po uplynutí zkušební doby. Během zaměstnání u DP ED je zaměstnanec povinen podrobit se preventivním zdravotním prohlídkám podle pracovních podmínek a charakteru vykonávané práce. Náklady na tyto prohlídky provedené určeným lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje tuto preventivní péči, ev. odborným lékařem, který byl tímto lékařem požádán o provedení odborné prohlídky a jejichž úhradu nelze provést ze zdravotního pojištění (viz zákon č. 48/97 Sb. 15 a 35 o veřejném zdravotním pojištění), nese plně zaměstnavatel. Celkovou dobu strávenou na výše uvedených lékařských prohlídkách, včetně doby strávené na cestě, bude zaměstnavatel posuzovat jako překážku v práci na straně organizace s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 3 Informování odborové organizace o pracovních poměrech Souhrnnou zprávu o nových pracovních poměrech, o ukončení pracovních poměrů a přeřazení na jinou funkci bude zaměstnavatel prostřednictvím zaměstnaneckého odboru předkládat odborové organizaci 1x měsíčně. Zpráva bude obsahovat jméno a příjmení, útvar, zařazení zaměstnance, datum vzniku nebo ukončení pracovního poměru, datum a důvod přeřazení, důvod skončení pracovního poměru i jeho formu s odvoláním na příslušné ustanovení ZP. 4 Doba trvání pracovního poměru 4.1 Doba nepřetržitého pracovního poměru Zaměstnavatel uznává, že je u zaměstnance nutné přihlížet k nepřetržité délce jeho zaměstnání v DP hl. m. Prahy, a. s. Do doby nepřetržitého zaměstnání u DP hl. m. Prahy, a. s. se zahrnuje: - doba nepřetržitého pracovního poměru k DP hl. m. Prahy i před 18 rokem věku zaměstnance (doba učebního pracovního poměru se však nezapočítává), - doba nepřetržitého pracovního poměru u jiného zaměstnavatele, jehož práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů přešla na DP hl. m. Prahy, - doba nepřetržitého pracovního poměru v jiné organizační složce DP hl. m. Prahy, a.s., pokud zaměstnanec přešel na základě dohody uvnitř akciové společnosti nebo bezprostředně po ukončení pracovního poměru založil nový pracovní poměr k DP hl. m. Prahy. Do doby nepřetržitého zaměstnání u DP a. s. se započítává také: a) doba nemoci, b) doba výkonu vojenské služby, náhradní nebo civilní služby (pouze část v délce trvání základní vojenské služby) nebo vojenského cvičení podle branného zákona, c) doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte a další povolené neplacené volno z důvodu péče o dítě, čerpané nejvýše do 4 let věku dítěte, d) doba, po kterou byl zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné a odborové funkce, pokud zaměstnanec neprodleně po ukončení výkonu funkce pokračuje v pracovním poměru v DP hl.m. Prahy, e) doba přerušení (ukončení pracovního poměru) na jeden rok z důvodu přechodného snížení stavu zaměstnanců, pokud zaměstnanec na výzvu opět nastoupil, f) doba studia nebo odborné stáže, se kterou zaměstnavatel souhlasil, g) doba výkonu jiné funkce dané volbou, h) doba neplaceného volna, vyplývajícího z kolektivních smluv, i) doba, po kterou byl zaměstnanec v plném nebo částečném invalidním důchodu, pokud po tuto dobu nebyl zaměstnán, a po zlepšení zdravotního stavu nastoupil opět do DP hl. m. Prahy, 5

6 j) doba vazby, pokud zaměstnanec nebyl pravomocně odsouzen, (bylo-li trestní stíhání proti zaměstnanci zastaveno nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn), k) doba vazby a výkonu trestu, která podléhá zákonu o rehabilitaci. Počítají se celé odpracované kalendářní roky k Využití hlediska nepřetržitého zaměstnání Doba nepřerušeného zaměstnání, zejména s přihlédnutím k délce zaměstnání v DP a.s., je kriteriem pro rozhodování v oblasti péče o zaměstnance, sociálních nákladů a je podpůrným kriteriem při rozhodování o zaměstnancích stejně hodnocených jinými kriterii v těchto oblastech: - obsazování volných míst, - při tarifním a funkčním zařazení, - rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele podle 46, odst. 1, písm. a, b, c, d ZP (přednost náhradního zařazení). 5 Obsazování volných míst Zaměstnavatel bude prostřednictvím počítačové sítě poskytovat průběžně aktualizované informace o všech volných místech tak, aby informace byla přístupná všem uživatelům. Následně zajistí vyvěšení nabídky na určených místech na všech pracovištích. Mimo to má každý zaměstnanec právo a možnost osobně se informovat v zaměstnaneckém odboru. Tím zaměstnavatel umožní všem zaměstnancům v souladu s firemní politikou ucházet se o tato místa. Při obsazování volného místa na základě výběrového řízení bude členem výběrové komise delegovaný zástupce odborové organizace. 6 Výpověď daná zaměstnavatelem z organizačních a zdravotních důvodů Při organizačních změnách, spojených se ztrátou pracovních míst, bude postupováno podle následujících zásad: a) každé konkrétní snížení stavu z důvodu organizačních změn projedná vedoucí zaměstnanec s příslušným odborovým orgánem, b) zaměstnavatel bude podle možnosti uvolňovaným zaměstnancům nabízet volná místa s případnou rekvalifikací a bude vytvářet podmínky pro tuto rekvalifikaci. K projednání předloží (písemně - vyžádá-li si tuto formu odborový orgán): a) důvod a rozsah organizační změny, b) důvody, které vedou k rozhodnutí o uvolnění konkrétního zaměstnance, c) pracovní místa, která byla uvolněnému zaměstnanci v produktivním věku nabídnuta náhradou, event. důvod, proč nebylo náhradní pracovní místo nabídnuto. Zvýšenou ochranu při uvolňování zaměstnanců v produktivním věku z důvodu organizačních změn požívají zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, zaměstnanci sami pečující o dítě do 15 let věku. Těmto zaměstnancům je povinen zaměstnavatel při organizačních změnách nabídnout vždy přiměřené náhradní pracovní místo. Tímto ustanovením není dotčena zvýšená ochrana podle ZP. Pokud zaměstnanec odmítne náhradní pracovní místo bez závažného důvodu (např. zdravotní omezení), budou odborové orgány při projednávání tuto skutečnost považovat za dostatečnou pro souhlas s postupem zaměstnavatele. Zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele 20 a více let, může dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů (podle 46, odst. 1, písm. a) až c) a ze zdravotních důvodů ( 46, odst. 1, písm. d) jen po předchozí dohodě s příslušným odborovým orgánem. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 46 odst. 1, písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Nedílnou součástí dohody o skončení pracovního poměru musí být ujednání, že zaměstnanci bude poskytnuto odstupné, jeho výše a termín výplaty. 6

7 III. Pracovněprávní a mzdové nároky 1 Pracovněprávní a mzdové předpisy Pro r byl dohodnut nárůst objemu mzdových prostředků ve výši 7,5 % proti objemu v roce Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v roce 2002 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledované kategorii pod úroveň dosaženou v roce Mzdová dohoda je součástí této kolektivní smlouvy a vychází z Dohody o mzdovém vývoji v roce 2002 uzavřené mezi DP Praha a. s. a všemi odborovými organizacemi u DP Praha, a. s. dne Dohoda o mzdovém vývoji v roce 2002 včetně dodatků je závazná pro obě strany. 1.1 Pracovní doba Pracovní doba je stanovena na 37,5 hod. týdně pro všechny zaměstnance vyjma řidičů tramvaje, jejichž pracovní doba činí 40 hod. týdně s tím, že v této době je zahrnuta i přiměřená doba pro oddech a jídlo. Případná změna pracovní doby dispečerů bude dořešena nejpozději do Doba potřebná na očistu po skončení práce v délce 10 minut u pracovních činností kategorie 1., 2. a 3. určené Sm. Ř o. z. č. 1/2001 Zdravotní a hygienická péče se započítává do pracovní doby. 1.2 Základní principy odměňování a) Zaměstnavatel je povinen realizovat způsob odměňování v souladu s pracovní smlouvou zaměstnance a platnou KS. b) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, a to nejméně ve výši zaměstnavatelem stanovené minimální mzdy, určené na 55,- Kč/hod. (s výjimkou mzdy řidiče tramvaje) a 8 400,- Kč pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou. Uvedená výše minimální mzdy je stanovena pro týdenní pracovní dobu 37,5 hodin. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby (kratší pracovní doba individuálně sjednaná v pracovní smlouvě na žádost zaměstnance) se výše minimální mzdy úměrně krátí. V ostatních případech se postupuje ve smyslu nařízení vlády ČR o minimální mzdě. c) Řidiči tramvaje přísluší mzda ve výši jednotného tarifu 84,- Kč/hod., který zohledňuje i práci v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, přičemž praxe získaná v řízení tramvaje v Praze je zohledňována zvláštním příplatkem. d) Náměstci ředitele a vedoucí zaměstnaneckého odboru jsou odměňováni podle podmínek zakotvených ve smlouvě o mzdě, které budou stanoveny v závislosti na manažerské smlouvě ředitele DP-ED, která bude uzavřena s generálním ředitelem na základě rozhodnutí představenstva a. s. DP hl. m. Prahy. e) Vedoucí provozoven a ostatní vedoucí útvarů přímo podřízení řediteli a vedoucím zaměstnancům, uvedeným v předchozím bodě, zdravotničtí zaměstnanci a řidič silničního motorového vozidla útvaru budou odměňováni podle podmínek zakotvených ve smlouvě o mzdě, kterou uzavřou s ředitelem DP-ED. Tyto mzdy budou stanoveny v rozpětí od do Kč. O uplatnění smlouvy o mzdě u dalších funkcí a povolání rozhodne ředitel DP-ED po projednání s odborovými organizacemi. f) Mzda je splatná pozadu za měsíční období v jednom termínu, 12. den po skončení měsíčního období, za něž se poskytuje. Pokud je 12. dnem sobota nebo neděle, je výplatním dnem poslední pracovní den před tímto termínem. g) Zaměstnanci se nezávisle na celkových výsledcích DP-ED zaručují vzniklé nároky na tarifní mzdu, dohodnuté náhrady mzdy, mzdová zvýhodnění a mzdové příplatky poskytované zaměstnavatelem a s výjimkou zaměstnanců uvedených pod písm. d) tohoto bodu i zvláštní mimořádné odměny. 1.3 Zařazování zaměstnanců do povolání, funkcí a tarifních stupňů Zařazování zaměstnanců do funkcí a tarifních stupňů musí být v souladu s platným katalogem funkcí THZ a dělnických povolání (do tohoto katalogu zaměstnavatel umožní odborovým organizacím kdykoliv nahlédnout), příslušnou vnitřní normou (Směrnice ředitele o.z. č. 6/1999 Zařazování zaměstnanců do povolání a funkcí), platnou KS a pracovním řádem. 7

8 1.4 Růst mezd Zaměstnavatel poskytne odborovým organizacím standardní vnitropodnikové a státní statistické údaje (včetně vývoje inflace), které vypracovává v oblasti personální a mzdové, s přihlédnutím k ochraně osobních dat zaměstnance. Informace o dosažených průměrných mzdách budou pravidelně poskytovány podle jednotlivých kategorií nejméně každé čtvrtletí, případně podle požadavku odborové organizace. 2 Dovolená na zotavenou Zaměstnavatel poskytne v roce 2002 všem zaměstnancům ve smyslu 102, odst. 2 ZP dovolenou delší o jeden týden nad výměru stanovenou v odst ZP a vytvoří podmínky pro poskytnutí této dovolené. 3 Mzdové formy Mzdová dohoda tvoří přílohu č. 1 této KS. Zaměstnavatel uplatňuje tyto mzdové formy: časová mzda smluvní mzda výkonnostní odměny mimořádné odměny zvláštní mimořádné odměny IV. Dopravní činnost 1 Délka a skladba směn Zaměstnavatel se zavazuje, že: a) délka pracovních směn řidičů tramvají, včetně zálohy a jiných činností, bude nejvýše 12 hodin za podmínky, že denní doba řízení nepřesáhne ve smyslu zákona č. 475/2001 Sb. o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravně 9 hodin, přičemž se za dobu řízení považuje doba vlastního řízení včetně přerušení řízení na dobu kratší než 10 minut. Doba řízení může být dvakrát v týdnu prodloužena na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období 2 po sobě následujících týdnů. b) pracovní doba ranní směny u převážné části vlaků bude ukončena do hodin; c) zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby délka jeho směny nepřekročila 9 hodin; d) směny řidičů tramvají budou ve skladbě: ranní, odpolední, dělené, noční a pouze se souhlasem řidiče celodenní; e) bezpečnostní přestávky jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 475/2001 Sb. ze dne , tj. 30 minut vcelku nebo dělené na max. tři desetiminutové, dále např. 2 x 15 minut, 1 x 10 minut a 1 x 20 minut části nejpozději po 4 hodinách řízení vozidla; f) přiměřená doba na jídlo a oddech je poskytována ve smyslu a zákona č. 475/2001 Sb., tuto dobu lze sdružovat s bezpečnostními přestávkami a tato doba je součástí pracovní doby (viz bod e). g) Nejpozději po každých 4,5 hodinách během směny musí zaměstnavatel řidiči tramvaje přidělit přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Pokud je řidiči přidělena přiměřená doba na oddech a jídlo, musí být mezi časem výstupní a nástupní zastávky minimálně 18 minut. 8

9 Přiměřená doba na oddech a jídlo při délce směny je: ga) do 4,5 hod. = 0 gb) 4,5 6 hod. = 1 x 18 min. gc) 6 9 hod. až 2 x 18 min. gd) 9 12 hod. až 3 x 18 min. Zavedení tohoto systému je možné nejpozději k zahájení prázdninového provozu. Současně s tím budou provedeny změny jízdních dob po projednání s odborovými organizacemi. h) Bezpečnostní přestávka musí být označena ve vlakovém jízdním řádu symbolem B, přiměřená doba na jídlo a oddech symbolem P. Pokud probíhá bezpečnostní přestávka i přiměřená doba na oddech a jídlo současně, pak symbolem BP i) Přiměřenou dobu na oddech a jídlo a dobu na vyplnění jízdních dokladů lze poskytnout nejdříve hodinu po začátku směny, přiměřenou dobu na oddech a jídlo nelze poskytnout později než hodinu před koncem směny. Pokud nelze přiměřenou dobu na vyplnění jízdních dokladů poskytnout dříve než hodinu před koncem směny, poskytne se řidiči po zatažení ve vozovně. Pokud je čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo dle bodu gc) jen 1 x 18 minut nebo gd) jen 2 x 18 minut, pak se uplatní po zatažení doba na vyplnění jízdních dokladů v délce 18 minut. j) bude rozšiřovat střídání řidičů na přestávky v bodech s odpovídajícím zázemím pro střídající i střídané řidiče; k) průměrná délka povinných směn řidičů tramvají, stanovená ze součtu délek směn všech vypravovaných vlaků, nebude kratší než 8 hodin; toto pravidlo platí jak v součtu za celý DP- ED, tak i pro každou provozovnu zvlášť; l) pokud z provozních důvodů budou nutné výjimky z ustanovení bodu 1 d), vyžádá si zaměstnavatel předem souhlas odborového orgánu; m) střídací body bude situovat co nejblíže mateřské provozovně řidiče, případně v místech s nejvhodnějším spojením od ní s ohledem na bezpečnost řidiče; n) délka obratového času bude podle povahy konečných zastávek, nejméně však 3 minuty, pokud nebudou čerpány přestávky typu B a resp. P nejméně 5 minut. 2 Fond pracovní doby řidičů Zaměstnavatel je povinen přidělovat řidičům tramvají práci tak, aby při řádném odpracování všech směn podle platného rozpisu směn každý řidič odpracoval alespoň 8 hodin v průměru na každou povinnou směnu. Minimální délka zálohové směny nesmí být kratší než 3 hodiny, ve svátek 6 hodin. Budou-li řidiči v kalendářním měsíci přiděleny více než 2 zálohové směny, nebude každá další zálohová směna kratší než 6 hodin. Kdyby řidič na základě nesprávného způsobu přidělování služeb neodpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen mu příslušný rozdíl proplatit průměrným výdělkem. Při posuzování toho, zda řidič odpracoval povinnou měsíční pracovní dobu, se každá směna z volna považuje za práci přesčas, což platí i pro jiné pracovní kategorie při práci ve směnném provozu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. 3 Povinnosti dopravní a technické kontroly a provozního dispečinku tramvají Pracovníci dopravní a technické kontroly a provozního dispečinku tramvají mají povinnost oznámit porušení provozního předpisu řidičem mateřské výpravně a současně podat služební hlášení ve smyslu předpisu O 7/1-2-3 o služebních hlášeních. Při provádění kontrol nesmí být dotčena důstojnost kontrolovaných ani kontrolujících zaměstnanců. Řidič musí být informován na voze, ve výjimečných případech, pokud to není možné, dispečerem pomocí RST. 4 Podmínky pro výkon práce řidiče tramvají Zaměstnavatel vytvoří přijatelné podmínky pro výkon povolání řidiče tramvají zejména v těchto bodech: 9

10 a) bude ve spolupráci s příslušnými orgány pokračovat v prosazování odstranění všech překážek, které způsobují neprůjezdnost tratí, včetně technických řešení; b) vzhledem ke zvýšené kriminalitě bude pokračovat ve spolupráci s příslušnými orgány v realizaci opatření k zajištění bezpečnosti řidičů tramvají, zejména v polonočním a nočním provozu; zaměstnavatel bude nejméně 2x ročně informovat odborové organizace o přijatých opatřeních. c) bude pokračovat v roce 2002 v úpravě zasklení kabin a dalších opatřeních zvyšujících bezpečnost řidiče, která budou projednána a dohodnuta s PEK a TEK, vozy s kabinou typu T3SU po prohlídce PO v ÚD Hostivař budou vybaveny bezpečnostním sklem ve dveřích; d) přidělí každému řidiči a dispečerovi soubor základních dopravních předpisů; e) umožní každému zaměstnanci pořízení kopie vnitropodnikových norem (na disketu 3,5 z počítačové sítě DP-ED) potřebných k výkonu jeho povolání nebo funkce a k přípravě na zkoušky a přezkoušení, souvisejících s výkonem jeho práce; f) zapůjčí každému zaměstnanci potřebné materiály (v dostatečném časovém předstihu) k přípravě na zkoušky a přezkoušení souvisejících s výkonem jeho povolání; g) dojde-li k zadržení Oprávnění k řízení vozidel na tramvajové dráze v kolejové síti DP hl. m. Prahy (dále jen Oprávnění ), přizná zaměstnanci nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za celou dobu, kdy nemohl pracovat podle rozpisu pravidelných směn; nárok na náhradu však nemá, pokud dojde k zadržení Oprávnění pro porušení vnitřních předpisů. V. Technická činnost Zaměstnavatel se zavazuje, že bude trvale sledovat, zlepšovat a zajišťovat: a) pracoviště, pracovní pomůcky a metody tak, aby sledovaly úroveň obvyklou a vyhovovaly příslušným normám; b) v oblasti vybavení zaměstnanců a pracovišť, podle svých možností, vhodné nářadí pro jednotlivá povolání, včetně nářadí speciálního; dovybavení se bude provádět na základě vzájemné spolupráce vedení o. z. s technicko-ekonomickou komisí (TEK) odborového orgánu; c) potřebnou studijní literaturu ke zkouškám a přezkušování z odborných a bezpečnostních norem potřebných pro výkon stěžejních povolání. d) novelizaci schémat trakčních vozidel a pevných zařízení, podle možností, na základě dodané dokumentace od výrobce; Zaměstnavatel se zavazuje v technické oblasti důsledně pokračovat v dohodnuté činnosti a konkretizovat jednotlivé závazky, včetně řešení případných rozporů v oblasti technologie a norem spotřeby práce. Zásadní změny technologických postupů projedná před jejich zavedením s TEK. Zaměstnavatel se dále zavazuje spolu s TEK odborového orgánu ke vzájemné spolupráci při řešení uvedené problematiky. Zástupce TEK bude pravidelně zván na porady vrchních mistrů. Zásadní změny technologických postupů, délku kilometrických proběhů na jednotlivé druhy prohlídek a norem spotřeby práce projedná před jejich zavedením s TEK. VI. Péče o zaměstnance 1 Závodní stravování Zaměstnavatel umožní v souladu s 140 ZP zaměstnancům ve všech směnách stravování. 1.1 Forma a rozsah závodního stravování Zařízením závodního stravování se rozumí: - výdejny jídel; - kantýny. 10

11 1.1.1 Zaměstnavatel poskytne služby závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů: - formou teplého jídla - dovezeného do vlastních výdejen stravy; - podávaného ve vlastních zařízeních závodního stravování pronajatých na základě nájemní smlouvy; - podávaného v jiném než vlastním zařízení závodního stravování; - formou poukázek na stravování ve vybrané síti restaurací Zaměstnavatel umožní a přispěje na úhradu stravování: - všem zaměstnancům bez rozdílu za stejných podmínek s výjimkou řidičů tramvaje - frekventantů kurzu po celou dobu trvání kurzu a učňů, dále jen zaměstnancům; zaměstnanci se mohou stravovat oběma formami podle odst ; příspěvek (stravenky nebo poukázky) se poskytují po ukončení měsíce podle dále uvedených podmínek; - délka směny rozhodná pro nárok nesmí být kratší než 4 hodiny. Toto se týká i zaměstnanců na VPP, vedlejší činnost i studentů řádného studia brigádníků. - starobním a plně invalidním důchodcům (včetně delimitovaných), kteří do odchodu do důchodu pracovali v DP-ED alespoň 5 let, dále jen důchodcům, poskytne za níže uvedených podmínek úhrady zaměstnavatel závodní stravování pouze formou teplého jídla; poživatel důchodu - bývalý zaměstnanec DP-ED, který uzavřel s DP-ED pracovní poměr, se stravuje jako zaměstnanec. 1.2 Stanovení výše nároku na stravu s příspěvkem zaměstnavatele Nárok na příspěvek náleží: a) Zaměstnanci na jedno hlavní jídlo za každou směnu, tj. část stanovené týdenní pracovní doby (bez přestávek v práci) a bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, pokud ji zaměstnanec odpracuje v celém rozsahu. Je-li přítomnost zaměstnance na pracovišti (tj. úhrn pracovní doby vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat během 24 hodin po sobě jdoucích a doby přestávek v práci, přičemž pro zjištění délky přítomnosti zaměstnance na pracovišti není rozhodující, zda zaměstnanec tráví přestávky na pracovišti) delší než 11 hodin, náleží zaměstnanci další příspěvek na jedno hlavní jídlo. Toto ustanovení se nevztahuje na zaměstnance pracujícího v režimu pružné pracovní doby a na zaměstnance, který si po dohodě s přímým nadřízeným napracovává dobu, kterou neodpracoval nebo neodpracuje z důvodu osobních překážek v práci. Směna se považuje za odpracovanou i tehdy, pokud zaměstnanec v rámci pracovní směny: - se účastní povinného školení nebo přezkušování nařízeného zaměstnavatelem (včetně mimořádného přezkoušení); - se účastní se souhlasem zaměstnavatele školení a studia při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, - se po nezbytně nutnou dobu (vč. cesty) podrobil zdravotní periodické prohlídce v rámci zdravotní preventivní péče; - využil nezbytně nutnou dobu k odběru stejnokroje v oděvním skladu; - na nezbytně nutnou dobu navštívil lékaře nebo doprovodil člena rodiny k lékaři a tuto návštěvu nebylo možné uskutečnit mimo pracovní dobu zaměstnance; - neodpracuje pracovní směnu nebo její část proto, že si vybírá náhradní volno za práci přesčas; - čerpá mimořádné volno z důvodu účasti na projednávání KS se zaměstnavatelem nebo jednání odborového orgánu o KS, pokud se jedná o uvolnění zaměstnance ve smyslu ustanovení této kolektivní smlouvy v části IX., odst. 7 f), kdy není jeho mzda zaměstnavateli refundována a nebyla mu strava poskytnuta z prostředků odborové organizace; - čerpá mimořádné volno z důvodu výkonu práv ZOOS a PV FŘT vyplývajících z této KS; - čerpá mimořádné volno z důvodu krátkodobého uvolnění na jednání odborového orgánu nebo v souvislosti s prací pro odborový orgán, pokud je jeho mzda zaměstnavateli refundována 11

12 z prostředků odborové organizace a nebyla mu v této době poskytnuta strava z prostředků odborové organizace. Příspěvek na stravu se zaměstnanci neposkytuje pokud zaměstnanec neodpracuje celou směnu nebo její část z těchto důvodů: - při refundaci mzdy, pokud není dále uvedeno jinak; - je-li zaměstnanec vyslán na služební cestu, která trvá déle než 5 hodin; - pracuje-li zaměstnanec přesčas po dobu kratší než 4,5 hodin mimo rozvrh směn, přičemž tato práce bezprostředně nenavazuje na směnu vyplývající z tohoto jeho pravidelného rozpisu směn; - účastní-li se zaměstnanec školení během něhož je mu poskytnuta strava hrazená zaměstnavatelem. Zaměstnavatel stanoví zaměstnanci výši nároku na poukázky (Ticket Restaurant) nebo stravenky ve smyslu pravidel daných příslušnou vnitropodnikovou normou (Sm. Ř o. z. č. 8/99 Závodní stravování v DP-ED) vždy po ukončení měsíce. b) Důchodci, příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu, poskytne zaměstnavatel příspěvek na stravenky (důchodcům poskytuje zaměstnavatel služby závodního stravování pouze formou teplé stravy) nejvýše do počtu pracovních dnů v měsíci. c) Funkcionáři odborového orgánu dlouhodobě uvolněnému pro práci v odborovém orgánu, jehož mzda je zaměstnavateli refundována z prostředků odborové organizace, a to nejvýše v počtu skutečně odpracovaných směn. Příspěvek nenáleží za směny neodpracované z důvodu nemoci, dovolené a za dobu - směnu, kdy zaměstnanci byla poskytnuta strava z prostředků odborové organizace nebo zaměstnavatele Zaměstnavatel přispěje na závodní stravování tak, že strávník hradí. 27,- Kč. Poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů mají hodnotu 60,- Kč. Zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování pouze formou nepeněžního plnění, a to: - zaměstnanci jako příspěvek na stravenky nebo poukázky, kterými se hradí strava ve vybrané síti restaurací a hotelů, - důchodci na stravenky. Způsob a dobu prodeje poukázek a stravenek určí vedoucí útvaru po dohodě s odborovým orgánem. 1.3 Práva a povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel: a) může uzavírat, měnit nebo rušit smlouvy o všech formách závodního stravování jen po projednání s odborovou organizací, případně dodatkem KS; b) podle svých možností zajistí provoz zařízení závodního stravování i v době dovolených; případná omezení budou předem projednána s příslušným odborovým orgánem; c) poskytne zaměstnancům stravu za podmínek poskytování závodního stravování z jednotlivých výdejen v ranní směně; d) bude rozvíjet všechny formy zajišťování občerstvení řidičů a zkvalitňování těchto služeb; způsoby řešení bude minimálně 2 x ročně projednávat s oborovými organizacemi; e) přizve zástupce ZV ZOOS a PV FŘT k výběrovému řízení na pronájem zařízení závodního stravování na vozovnách a prodejních stánků na obratištích tramvají; f) bude provádět průběžnou kontrolu zařízení závodního stravování za účasti zástupce odborového orgánu a pololetně vyhodnocovat jejich úroveň. 1.4 Poskytování nápojů Zaměstnavatel poskytne bezplatně nápoje zaměstnancům pracujícím při ztížených klimatických podmínkách, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a příslušnou vnitřní normou (Směrnice ředitele o.z. č. 5/1995 Zásady pro poskytování nápojů, polévek nebo příplatků v období ztížených klimatických podmínek). 12

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Elektrické dráhy o. z., KS 2001. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Elektrické dráhy o. z., KS 2001. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2001 1 Na základě zákona č. 2/1991 Sb. - o kolektivním vyjednávání, zákona č. 120/1990 Sb., zákona č. 1/1992 Sb. -

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2004

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2004 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2004 1 Na základě zákonů č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, č. 120/1990 Sb., kterým se

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. platná od 1. 7. 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. platná od 1. 7. 2011 VEBAGAL, s.r.o. Soukenická 48 550 01 Broumov (dále jen společnost) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA platná od 1. 7. 2011 uzavřená ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání mezi společností zastoupenou

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Úplné znění kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné a 1. základní odborová

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2007

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2007 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2007 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP) a s odvoláním na zákon č. 2/1991 Sb.,

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2008-2009

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2008-2009 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2008-2009 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP) a s odvoláním na

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Svazem bank a pojišťoven (dále jen SBP ), se sídlem, ul. Na Příkopě 33, Praha 1, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Šimkem, Ph.D., MSc., M.B.A.

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více