GEOGRAFICKO-SPRÁVNÍ STAROSLOVĚNSKÁ TERMINOLOGIE V PRÁVNÍCH PAMÁTKÁCH 9. STOLETÍ A JEJÍ ŘECKÉ (BYZANTSKÉ) A LATINSKÉ PARALELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOGRAFICKO-SPRÁVNÍ STAROSLOVĚNSKÁ TERMINOLOGIE V PRÁVNÍCH PAMÁTKÁCH 9. STOLETÍ A JEJÍ ŘECKÉ (BYZANTSKÉ) A LATINSKÉ PARALELY"

Transkript

1 . BYZANTSKÁ REVUE 009 GEOGRAFICKO-SPRÁVNÍ STAROSLOVĚNSKÁ TERMINOLOGIE V PRÁVNÍCH PAMÁTKÁCH 9. STOLETÍ A JEJÍ ŘECKÉ (BYZANTSKÉ) A LATINSKÉ PARALELY OLD SLAVONIC TERMINOLOGY OF GEOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE UNITS IN THE NINTH-CENTURY JUDICIAL SOURCES AND THEIR GREEK (BYZANTINE) AND LATIN PARALLELS Lubomíra Havlíková Slovanský ústav Praha Abstract: En étudiant des monuments juridiques vieux-slaves (de l époque de la Grande Moravie) et latins (de l origine ouesteuropéenne) provenant du IX e, éventuellment du début du X e siècle, l auteur examine la fréquence de la terminologie geographico-administrative et la correlation entre les termes vieux-slaves, grecs et latins comme par ex. zemlja / chóra / terra; otьčьstvo /patris / patria; oblastь / paroikia etc. Key words: Old Slavonic sources, Byzantium, Judicial categories, sources. K základním pramenům pro následující úvahy patří nejen památky právního charakteru, které vznikly převážně v 9. století a byly používány jednak ve velkomoravském prostředí, jednak v prostředí bulharském, ale rovněž právní památky dotýkající se poměrů na Velké Moravě a v Bulharsku, ale vzniklé v jiném jazykovém a geografickém prostředí (jazykově půjde o památky staroslověnské a jejich řecké předlohy, zčásti též o památky latinské). 0

2 BYZANTSKÁ REVUE 009. Předmětem našich úvah bude staroslověnská právní terminologie, objevující se v písemných slovanských právních pramenech, která vycházela z řecké i z latinské terminologie a v mnoha případech měla paralely v obou jazykových prostředích. Otázka pojetí a výkladu geograficko-administrativních termínů země, vlast, území, kraj, oblast, místo, případně dalších s nimi souvisejících, jako např. město a ves, hranice a pohraničí, cesta a silnice, nebyla ve středověkých slovanských právních památkách 9. století ještě nikdy zkoumána. S touto terminologií je v kontextu celá řada dalších právních a filozoficko-ekonomických termínů jako národ, svoboda a nesvoboda, útěk, zajetí, vyhnanství či pojetí vlastního, domácího a cizího. Tato terminologie se vytvářela v souvislosti s procesem usazování se Slovanů na určitém území, souvisela se vznikem jejich prvních středověkých slovanských státních útvarů a vznikala s potřebou právně ošetřit a kodifikovat určité státoprávní a církevně právní poměry, s potřebou terminologicky určit jejich územní vymezení, stanovit jejich hranice a vymezit jejich administrativní organizací. K nejvýznamnějším velkomoravským právním památkám 9. století se řadí Zakonъ sudnyi ljudьmъ (dále ZSL), kterému sloužila jako předloha byzantská sbírka civilního práva Ekloga. K označení určitého geografického území, (vládcovy) země, používal staromoravský ZSL stsl. termín zemlja, zatímco řec. Ekloga užila v jednom a tomtéž para- O terminologii ve velkomoravských právních kodifikacích psala autorka tohoto příspěvku ve studiích Vojenské zákony Velké Moravy a jejich byzantská předloha, Časopis Matice moravské 0, 9, 9 ; ead., Transformacija, recepcija i adaptacija vizantijskoj social noj voenno-političeskoj terminologii v slavjanskoj sredě, Vizantijskij vremennik 0, 99, 9 ; Středověké slovanské právo a žena (Žena v právním systému velkomoravské společnosti), in: Byzantinoslovaca I, ed. M. Daniš, Bratislava 00, s. 0; Egredere de terra (v tisku); A propos du rayonnement du droit byzantin au milieu slave (v tisku). Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: Magnae Moraviae fontes historici (dále MMFH), IV. Leges Textus iuridici Supplementa, ed. L. Havlík, Brno 9, s. 9 (řecký text převzat z Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum, Ecloga Leonis et Constantini, Epanagoge Basilii, Leonis et Alexandri, ed. C. E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae ). Přehled vývoje starších názorů na autorství a provenienci velkomoravských právních památek viz v edici MMFH IV u jednotlivých citovaných děl. Nejnověji k ZSL K. A. MAKSIMOVIĆ, Zakonъ sudьnyi ljudьmъ. Istočnikovedčeskije i lingvističeskije aspekty issledovanija slavjanskogo juridičeskogo pamjatnika, Moskva 00; K. ILIEVSKA, Zakonъ sudnyi ljudьmъ, Skopje 00. 0

3 . BYZANTSKÁ REVUE 009 grafu dva výrazy, jednak topos, jednak eparchia. Řecký termín topos použitý i v dalším paragrafu ZSL ve smyslu zemlja, regio, chápeme obecněji však spíše ve významu konkrétní místo (lat. locus), lokalita, a méně často ho spojujeme s rozlehlejším územím, zemí, pro niž by bylo vhodnějším řeckým ekvivalentem označení chóra. Adekvátní řec. topos je stsl. město, jak označil slovanský zákoník ZSL místo, na kterém došlo ke spáchání násilnosti na ženě-panně, k znásilnění, a které blíže specifikoval jako pusté místo, pustinu (v pustě městě). Do své země a svého města se vraceli také vojíni ze zajetí. Ekloga na rozdíl od ZSL termín země neuvádí, ten je tedy v tomto zákoníku navíc a je zpřesňujícím přídavkem jeho autora, který řecké en té politeia přeložil jako vъ svoju zemlju i gradъ. V právním kontextu Eklogy a ZSL je nutno řecké politeia a slovanské gradъ chápat ve smyslu ius civitatis, civilitas jako znovunabytí občanského práva; návrat zajatců, kteří byli před svým zajetím osobně svobodnými vojáky ve službách svého vládce a patřili k vrstvě profesionálních milites, polemioi, znamenal tedy jejich návrat k plnění občanských práv a povinností. Jedním z trestů ZSL bylo také vyhnání osoby ze země (ot zemli; exoria). Tak byl potrestán ten, kdo jinému podruhé odehnal a tedy v podstatě ukradl stádo. Že šlo v tomto případě o krádež, dokazuje i jeden z následujících článku ZSL, který krádež věcí potrestal rovněž vyhnáním ze země (ot zemli). Pokud se totiž někdo dopustil v noci loupeže posvátných, cenných věcí v chrámu, byl považován za bezbožníka, bit, ostříhán a poslán ze Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s., (= Ecloga XVII. ): ot knęza zemьli toi čresъ zemlju da vъ inoi zemlju prodadętь; hypo men tú kata topon epairesthai archontos kai par autú hyper eparchian pipraskesthai. Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s. 9, (= Ecloga XVII. ): ot vladyky zemьli; hypo men tú kata topon archontos. Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s., 9. Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s. 9, (= Ecloga XVII. ). Dokládá to např. Suprasălský kodex a Christinopolský apoštol. Viz Slovník jazyka staroslověnského Lexicon linguae palaeoslovenicae (dále SJS) I, ed. J. Kurz et al., Praha 9, s. 0. Pro návrat zajatého otroka znala latina termín postliminium, viz MMFH IV, s. 9, poznámka. Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s. 9, (= Ecloga XVII. ): ot zemli da posylaetь sę; exoria parapempesthó. 0

4 BYZANTSKÁ REVUE 009. země. Zatímco ZSL použil termín ot zemli posylaetь sę, řecká Ekloga stejný údaj vyjádřila slovesným tvarem exorizesthó. Pojem hranice neoznačoval pouze hranici mezi zeměmi, etniky apod., ale promítl se rovněž do pojetí vlastního (na svojei nivě; tú idiú chórafiú) a cizího, jako např. ve smyslu určité hranice mezi pozemky (čjužju nivu li čjužь vinogradъ; ta allotria chórafia e tón allotrion ampelóna nebo čjužь lěsъ; en allotria hylé) nebo vlastní a cizí majetek (svoje iměja, svojeja vešti, idion, tú idiú pragmatos; čjuže, allotrion). Určitou hranici mezi pojetím a způsobem života můžeme cítit i v pojmech město a ves, nebo lépe řečeno být či žít ve městě (vъ gradě; en polei) a být, žít na vesnici (vъ vsi li v selě; exó poleós chória e agrús e oikias agrón). Slovanský Nomokanonъ (dále N) měl jako vzor nomokánon byzantský (Synagogé). Ve slovanském N byl stsl. termín oblastь použit pro označení církevní provincie eparchie (v řec. předloze eparchia), stejně jako pro označení jiného církevního okrsku, diecéze (v řec. předloze paroikia). Na jiném místě N použil překladatel stsl. termín oblastь jako ekvivalent řec. polis. Pro označení diecéze se v N vyskytuje Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s. 9 9, (= Ecloga XVII. ). Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s., (= Ecloga XVII. ) a s., (= Ecloga XVII. 0). Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s. 9, (= Ecloga XVII. ). Zakonъ sudnyi ljudьmъ, in: MMFH IV, s., (= Ecloga XVII. ). Nomokanonъ, in: MMFH IV, s. 0 (řecký text převzat z Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum ceteraque eiusdem opera iuridica, ed. V. Beneševič, in: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Neue Folge, Heft, München 9). Nomokanonь (Index L titulorum), in: MMFH IV, s. / I, s. /VII (= Synagogé I, VII): oblasti inogo; vъ oblasti; en té eparchia. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /I (= Synagogé I): vъ vsękoi oblasti; hekastén eparchian, s. -/III (= Synagogé III): ot svojeja oblasti vъ druguju oblastь; apo tés heautú eparchias eis heteran eparchian, s. /XLIX (= Synagogé XLIX): vъ kojeiždo eparchii; en hekasté eparchia, s. /XLIX (= Synagogé XLIX): vъ oblastechъ, en tais eparchiais. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. -9/XII (= Synagogé XII): svojeja oblasti, oblastьju, vъ drugija oblasti; tén heautú paroikian, hypo tés paroikias, hetairais paroikiais) nebo s. 9/L (= Synagogé L): vъ vsękoi oblasti; en pasé paroikia. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. 9/XX (= Synagogé XX): vъ druzěi oblasti; en hetera polei. 0

5 . BYZANTSKÁ REVUE 009 i termín predělъ, který označoval také území, úděl či doslovně vymezené hranice určité oblasti, a proto mu odpovídaly v řecké předloze tři termíny: dioikésis, enoria, hyperoria. Podle N nesměl kněz nejen přecházet bez pozvání hranice své diecéze a vykonávat svěcení mimo ni, ale ani zabírat území jiného církevního distriktu. Termín vъ oblasti odpovídal řeckému té paroikia a znamenal také v okrsku ; stsl. termín strany (řec. tais chórais) znamenal kraje či v krajích. N mluvil také o biskupech každého národa (kogoždo jazyka; hekastú ethnús); pro termín národ, etnikum bylo použito podobně jako v jiných, neprávních památkách stsl. označení jazyk. Biskup nesměl opustit své místo a město (město i gradъ), což Synagogé vyjádřila pouhým polis (tén heautú polin), tedy řecký termín pro místo v tomto případě v předloze N nebyl. Ve slovanském N šlo patrně o synonyma, pouze MSR má polin kai thronon, z čehož lze vyvodit, že stsl. termín město neodpovídal v tomto případě řec. topos, ale byl označením pro biskupský stolec-trůn (thronos), případně biskupské sídlo. Sesazený biskup mohl přesídlit do jiného města, žít v jiném městě (vъ iněchъ graděchъ) a na jeho místo (město) nesměl být ihned vysvěcen jiný biskup, aby měl sesazený možnost bránit se soudní cestou. Rovněž klerik nesměl bez dovolení biskupa ani odcestovat (choditi; apodémein), ani být přijímán v jiných městech (vъ druzěchъ graděchъ; en hetera polei). Pro stsl. sloveso choditi ( cestovat ) Nomokanonь (Index L titulorum), in: MMFH IV, s. /II (= Synagogé II): jako nedostoitь imъ preděla; kai peri tú mé de autús enorian hyfarpazein; ibidem, s. /III (= Synagogé III): kromě preděla svojego; méte de cheirotonein hyperoria. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /I (= Synagogé I): inogo preděla; asiiskago preděla; tais hyperoriois ekklésiais; tés Asianés dioikéseós. Nomokanonь (Index L titulorum), in: MMFH IV, s. /II, III (= Synagogé II, III): jako nedostoitь imъ preděla; kromě preděla svojego; hyperoria. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /II (= Synagogé II). Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /II (= Synagogé II). Nomokanonь (Index L titulorum), in: MMFH IV, s. 9/XII (= Synagogé XII: ne ostavlęti města svojego i grada; ot grada vъ gradъ; tén heautón polin; apo poleós metabainein eis polin. Moskevský synodální rukopis, viz MMFH IV, s. 9, poznámka. Nomokanonь (Index L titulorum), in: MMFH IV, s. /XVI (= Synagogé XVI): ne braniti imъ vъ iněchъ graděchъ žiti; en allais diagein polesi mé kólyesthai. Nomokanonь (Index L titulorum), in: MMFH IV, s. /XX (= Synagogé XX). 09

6 BYZANTSKÁ REVUE 009. bylo vedle řec. apodémein ekvivalentem rovněž řec. hodeuein. V N byl použit také stsl. termín vlast (otьčьstvo; patris), kterou někteří klerici ztratili. Biskup, podobně jako klerik, nesměl přecházet z města do města (ot grada vъ gradъ; apo poleós eis polin) a v městech a vsích (vъ graděchъ i vъ vsьchъ; eis tais poleis kai chóras), které nebyly pod jeho pravomocí, tedy byly mimo hranice jeho diecéze, nesměl světit kněze a ani do těchto míst (vъ městěchъ; eis topús) chodit. Pokud biskup vysvětil někoho bez povolení toho, komu město nebo místo (gradъ ili města ta; tas poleis é tas chóras) podléhalo, měl být zbaven své biskupské hodnosti a také jeho svěcení bylo neplatné. Označení město odpovídá stsl. termín gradъ, zatímco stsl. město znamenalo nejen konkrétní místo, kterému korespondovalo ve většině případů řec. topos, ale i rozsáhlejší území označované v řecké předloze jako chóra. Tento termín označoval rovněž zemi, kraj a byl do stsl. překládán také jako strana (vъ stranachъ; kata chóran). Jak vysvítá z výše uvedených příkladů, použil tedy překladatel z řečtiny do staroslověnštiny pro řec. termín topos stsl. ekvivalent město, zatímco termín chóra byl překládán jako město i jako strana. Mniši z kteréhokoliv města a kraje (vъ vsąkomь gradě i straně; tús de kath hekastén polin kai chóran) měli povinnost podrobovat se biskupům a zdržovat se na místech (vъ nichъže městěchъ; en hois topois), 9 kde byli postřiženi. Jedenkrát N označil termínem město nikoliv místo jako ve výše uvedených případech, ale město ; v řec. originále totiž nacházíme Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. 9/XX (= Synagogé XX). Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. 9/XIX (= Synagogé XIX): pogubiša svoja otьčьstva; hoitines apolesantes tas idias patridas. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. 9/XII (= Synagogé XII). Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /III (= Synagogé III). Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /III (= Synagogé III) nebo např. ibidem, s. 9/XX (= Synagogé XX): na svoja města; tús idiús topús. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /III (= Synagogé III): vъ čjužemь gradě choditi ni vъ město; mé epibainein allotria polei chóra. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /III (= Synagogé III). Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /XXXVII (= Synagogé XXXVII). 9 Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /XXXIII (= Synagogé XXXIII). 0

7 . BYZANTSKÁ REVUE 009 termín polis a jemu by měl adekvátně odpovídat stsl. termín gradъ jako v jiných případech. Slovanský N podobně jako jeho řecká předloha reflektoval rovněž pojímání cizího (stranьnъ, čjužь; xenos, allotrios) a vlastního, domácího (svoj; idios). Zatímco moravské zákoníky ZSL a N vznikly na základě byzantských předloh, jiná velkomoravská církevně právní památka penitenciál Zapovědi svętyichъ otьcь (dále ZSO) byl sestaven s pomocí latinské předlohy. V ZSO se zkoumaná terminologie až na termín označující vlast, domovinu (otьčьstvo) nevyskytuje. Tomuto staroslověnskému termínu odpovídalo latinské patria. Z právních památek latinské provenience je třeba zmínit Responsa Nicolai papae I. ad consulta Bulgarorum (dále Responsa), která byla odpovědí papežské kurie, papeže Mikuláše I., na otázky bulharského panovníka Borise I. v souvislosti s jeho pokřtěním, christianizací Bulharska a jeho uvedením mezi státy křesťanské oikumeny (pax christiana). Text dokumentu byl určen pro bulharské milieu a připomínal Bulharům základní povinnosti a práva křesťana. Responsa podobně jako ZSO použila lat. termín patria pro označení země, vlasti. Podle jejich doporučení měl být člověk, který se neoprávněně vydával za kněze a Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. /XLIX (= Synagogé XLIX): vъ svoichъ městěchъ; tais heautón polesi. Např. Nomokanonь (Synagoga L titulorum), in: MMFH IV, s. 9 9/XX (= Synagogé XX): ot stranьnychъ jepiskopъ, stranьnymъ klirikomъ; tón xenón episkopón, xenús klerikús; na svoja města, tús idiús topús. Zapovědi svętyichъ otьcь, in: MMFH IV, s.. Staroslověnský text podle Euchologium Sinaiticum, starocerkvenoslovanski glagolski spomenik I-II, ed. R. Nahtigal, Ljubljana 9 9. Slovanský text ZSO je srovnatelný s latinským tzv. Merseburským penitenciálem z poloviny 9. století, který je zachován v kodexu č. 0 merseburské katedrální knihovny (F. W. H. WASSERSCHLEBEN, Die Bußordnungen der abendländischen Kirche, Halle ; H. J. SCHMITZ, Die Bußbücher und das kanonische Busverfahren II, Düsseldorf 9). Podrobněji viz MMFH IV, s.. Zapovědi svętyichъ otьcь, in: MMFH IV, s., : vъ svoe otьčьstvo (= Mers. ). Viz Lexicon linguae palaeoslovenicae Slovník jazyka staroslověnského (dále SJS) II, ed. J. Kurz et al., Praha 9, s.. Citováno podle Responsa Nicolai papae I ad consulta Bulgarorum, in: MMFH IV, s. 0.

8 BYZANTSKÁ REVUE 009. křtil jiné, potrestán vyhoštěním ze země. Ze své země (de patria sua) mohl uprchnout také svobodný člověk; rovněž světci mohli odejít de patria sua a žít v jiné zemi. Pro označení země použila Responsa vedle lat. termínu patria také termín terra, který se ovšem v tomto případě vyskytl jen v biblickém citátu. V 9. století existovaly u Bulharů hlídané hranice (termini). Na hranicích či poblíž hranic (iuxta terminos), které oddělovaly bulharskou zemi, označenou v prameni jako patria vestra, od jiných zemí ([patria] aliorum), hlídali pohraničníci, strážci hranic (custodes); pokud přes jejich stráž (per eandem custodiam) někdo uprchl, bývali hlídači neodkladně utraceni. Termínem patria označovala Responsa jakoukoliv zemi, vedle země Bulharů i zemi Řeků, tj. Byzantinců. Rozlišena je také vlastní země (patria sua; terra sua) od cizí země (patria vestra; [patria] aliorum). 9 Celá země, okrsek zemský se v Responsích nazýval lat. termínem orbis terrarum, 0 termín mundus označoval svět a termín locus jednotlivé místo či místa, případně zemi. Pro domov, dům byl použit lat. termín proprium, propria. Responsa, in: MMFH IV, s. /XVI: ad poenam illi repulsio a patria vestra. Responsa, in: MMFH IV, s. /XX: qui de patria sua fuga lapsus fuerit. Responsa, in: MMFH IV, s. /XX: de patria sua exisse et in alia fuisse. Responsa, in: MMFH IV, s. /XX: exi de terra sua (Gn,). Responsa, in: MMFH IV, s. /XXV. Responsa, in: MMFH IV, s. /XXV: consuetudinis esse patriae vestrae perhibetis semper custodes inter patriam vestram et aliorum iuxta terminos invigilare, s. 0/XL: consuetudinem patriae vestrae perhibetis inesse, s. 9/LXXV: episcopi nostri, quos in patriam vestram missimus, s. 0/CIV: in patria vestra, s. 0, 0/CVI: in patriam vestram. Responsa, in: MMFH IV, s. /XXV: Consuetudinis esse patriae vestrae perhibetis semper custodes inter patriam vestram et aliorum iuxta terminos invigilare; et si servus aut liber per eandem custodiam quocumque modo fugerit, sine omni intermissione custodes pro eo interimuntur. Responsa, in: MMFH IV, s. 00/XCIV: Graecos dicere perhibetis, quod in illorum patria chrisma oriatur. 9 Responsa, in: MMFH IV, s. /XVI: a patria vestra; ibidem, s. /XXV: [patria] aliorum; ibidem, s. /XX: de patria sua; de terra sua (Gn,). 0 Responsa, in: MMFH IV, s. /XVIII. Responsa, in: MMFH IV, s. 00/XCIV: per totum mundum. Responsa, in: MMFH IV, s. 00/XCII: in alio loco, s. 0/XCIX: ad eadem sacra loca, s. 0/CVI: de diversis locis.

9 . BYZANTSKÁ REVUE 009 Zatímco staroslověnština používala pro označení národa termín jazyk (N), řečtina ethnos (Synagogé), latinská Responsa uvedla jednak termín gens, jednak generatio. Termínem gens se označoval původně rod, ve středověku pak byl také používán ve významu národ, kmen nebo lid a byl adekvátní lat. termínům natio a populus. Termín generatio měl původně v klasické latině význam generace, pokolení, ve středověké latině označoval navíc také národ podobně jako uvedené latinské výrazy populus, natio a gens. V kontextu výkladu o uprchnutí či odejití z vlasti, případně o lidské svobodě a nesvobodě, je třeba upozornit na latinské termíny jako svobodný člověk (homo liber či liber homo; liber esse ), vyhnanec (exulus) 9 nebo cizí člověk, cizinec (extraneus, 0 alienigenus ). S touto problematikou souvisejí také latinská verba a substantiva, označující odchod nebo útěk ze země (exire, egredior, fugere, fuga lapsus esse/fuerit, exitus); podobně fugam arripere, confugere aj. Země, národy a lidi odjakživa spojovaly cesty, ve středověku suchozemské nebo vodní. Po nich probíhal jakýkoliv pohyb lidí, zboží, peněz, a to jak v míru, tak ve válkách. Latinský termín via označoval nejen cestu ve smyslu fyzickém, ale také ve smyslu duchovním, jak Responsa, in: MMFH IV, s. 0/CVI: id est Graeci, Armeni et ex ceteris locis. Responsa, in: MMFH IV, s. 0/C: ad propria sit; ad propria reportandus est. Responsa, in: MMFH IV, s. 9/LXXII: episcopos gentium singularum, s. 9/LXXX: quaecumque gens; nisi gentis, s. 9/LXXXIV: cum gentes, s. 9/LXXXVI a s. 0/CVI: doctor gentium, s. 0/CVI: vobis, quemadmodum ceteris gentibus. Responsa, in: MMFH IV, s. 9/LXXX: cum generatione, s. 9/LXXXI: cum generatione. Viz Slovník středověké latiny v českých zemích Latinitatis medii aevi lexicon bohemorum (dále SSL), Praha 99, s.. SSL, s.. Responsa, in: MMFH IV, s. /XX, s. 9/LXXXVI. Responsa, in: MMFH IV, s. /XX. 9 Responsa, in: MMFH IV, s. /XX. 0 Responsa, in: MMFH IV, s. /XVIII, s./ci. Responsa, in: MMFH IV, s. 9/LXXXII: cum alienigenis. Responsa, in: MMFH IV, s. /XX; další termíny např. s. /XXV (fugere), s. 00/XCV (ad ecclesiam fugiunt, ad ecclesiam fugerit, ad asylum templum fugientes). Responsa, in: MMFH IV, s. /XXII. Responsa, in: MMFH IV, s. /XXIV.

10 BYZANTSKÁ REVUE 009. v Responsích ukazuje použití biblického citátu. S cestami, cestováním souvisí také termín, označující světského nebo církevního posla a vyslance (legatus) a vzdáleněji i termín přítel (amicus) a nepřítel (hostis, inimicus). K latinským právním památkám západoevropské provenience se vztahem k slovanskému světu a především k velkomoravské říši patří rovněž Inquisitio de theloneis (dále Inquisitio), celní řád z Raffelstetten. Přestože Inquisitio pochází až z přelomu 9. a 0. století, má k právním památkám 9. století velmi blízko: zachycuje tutéž historickou realitu a terminologicky, chronologicky i teritoriálně tvoří s nimi stejný okruh. Celními předpisy, které Inquisitio obsahuje, se řídili zejména Bavoři, kteří obchodně putovali většinou podél Dunaje nebo se plavili po Dunaji do zemí Slovanů, cestovali do východních zemí. Termín východní krajiny (partes orientales) označoval nejen vlastní Východní marku (marchia orientalis), ale také oblast Karantánie a Panonie, a tvořily je tři hrabství (tres comitatus). Při cestách do oněch krajin (in illis partibus) byli prý bavorští kupci stíháni nespravedlivým clem a neoprávněným mýtem, 9 a proto požadovali prošetření této kauzy, 0 tedy prošetření celních práv a míry proclívání. Určité místo (lokalitu) označoval termín locus. K proclívání kupců docházelo na k tomu Responsa, in: MMFH IV, s. 0/XVII: et non, ut convertatur a viis suis (Ez,). Responsa, in: MMFH IV, s. 9/LXXII: priusquam legati nostri, quos vobiscum mittimus, reversi fuerint. Responsa, in: MMFH IV, s. 9/LXXIV. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. 9. Vedle obchodních karavan se tudy ubírali i misionáři a vojenské oddíly na válečná tažení, a to nejen Bavoři. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. : in orientalem partes iter habebant. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., pozn., s. (in hiis tribus comitatibus) a s., pozn. 9 (tres comitatus tvořily. hrabství Traungau,. hrabství mezi Enží a Vídeňským lesem a. hrabství, ležící jihovýchodně od posledně jmenovaného, v Panonii). Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s.. 9 Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. : dicentes se iniusto theloneo et inique muta constrictos. 0 Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. : investigaret ad iura thelonica modumque thelonii exploraret.

11 . BYZANTSKÁ REVUE 009 určených místech (loca thelonio) a lodě, které pluly po Dunaji, nesměly přistát v žádném (jiném) místě (in nullo loco). Celní nařízení, jak je patrné z jeho textu, se vztahovalo nejen na bavorské kupce, ale rovněž na obchodníky (mercatores) slovanské, židovské, a patrně i na další kupce z blízkého a vzdáleného Orientu (Armény, Chazary, Araby aj.), kteří přicházeli do bavorských končin odkudkoliv z této i jiných zemí (de ista patria vel de aliis patriis). Vedle východních zemí se Inquisitio zmínilo také o západních zemích (partes occidentales), odkud připlouvaly lodě kupců, které, když opustily Pasovský les (egresse sint silvam Patavicam) a chtěly přistát v Rosdorfu (ad Rosdorf) nebo plout níže až k Linci (si inferius ire voluerint ad Lintzam) či přistát jinde a obchodovat v oblasti až po Český les (usque ad silvam Boemicam), musely platit různě odstupňované celní poplatky. Vedle termínu pars bylo v Inquisitio použito k označení určité oblasti, země, vlasti také termínů regio a patria. 9 V tomto případě šlo, jak vyplývá z dalšího textu, o označení Traungau, které obývali Bavoři a Slované a kde kupci, pokud chtěli minout určité tržní místo, měli přecházet středem silnice (per mediam plateam). 0 Silnicí byla patrně míněna stará římská veřejná cesta (illa publica strata), vedoucí po jižním břehu Dunaje a připomínaná v lokalitě zvané Ybbs, ležící na Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. : loca thelonio et modum thelonei. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. 9, VII. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., II (Bawari), s., IV (Bawari vel Sclavi), s., V (Bawari), s., VI (Sclavi; Bawari vero vel Sclavi) a s. 9, IX: mercatores, id est Iudei et ceteri mercatores. Případně na trh Moravanů ad mercatum Marahorum (Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. 9, VIII). Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. 9, IX. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., I. Pasovsky les (silva Patavica) se rozkládal na území od Pasova až po Ischachbach. Český les (silva Boemica) či Nordwald začínal na řekách Kremže (Krems) a Chúba (Kamp) a na západě na něj navazoval Bavorský les. Šlo v podstatě o oblast dnešní Rakouské granitové plošiny (Österreichisches Granit-Plateau). 9 Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., IV: si autem Bawari vel Sclavi istius patrie ipsam regionem intraverint. 0 Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., V: per mediam plateam transeant. Viz také tamtéž poznámka.

12 BYZANTSKÁ REVUE 009. stejnojmenné řece v roce. Zřejmě o stejnou cestu se jednalo i v dalším článku celního řádu Inquisitio, který uváděl, že obchodníci se solnými vozy přejížděli po řádné cestě přes řeku Enži (per stratam legittimam), která pro ně patrně tvořila určitou celní hranici. Termín strata legittima byl podle L. Niederla označením hlavní cesty. Za používání hlavních dopravních tepen, kterých v raném středověku nebylo mnoho a pro které byly v daném textu použity lat. termíny platea a strata, se sice muselo platit, ale cestování po nich bylo relativně bezpečné a na nich nebo v jejich blízkosti se soustředila hlavní tržiště a vznikala středověká města. Z dalších substantiv používala latina pro označení cesty termín via (viz Responsa výše), případně via publica. Latinským termínům via a platea odpovídalo řecké hodos a plateia, lat. strata řec. termín stróté a ve stsl. textech termín pôtь, který se ovšem ve sledovaných slovanských právních památkách nevyskytuje. Oblast, kraj nebo země mohla být vyjádřena v textu také nepřímo, předložkovou vazbou bez výše uváděných substantiv, jak dokládají např. výrazy de Boemanis, postquam silvam [Boemicam], ad Eperaespurch, ad Mutarun. Inquisitio rozlišovalo rovněž mezi pojmy vlastní a cizí, jak to dokumentuje např. výraz až do svého vlastního domu (ad propriam domum suam). 9 A také používalo různé termíny pro pohyb na suchozemských i vodních cestách, přicházení a odcházení, putování, cestování, plavení se, přistávání, dopravování aj. (egredior, ire, exire, transire, venire, intravenire, pervenire, iter habere, sedere, transmittere). 0 Cf. listina č. datovaná v Ohobergu. září, in: MMFH III. Diplomata, epistolae, textus historici varii, ed. L. Havlík, Brno 99, s.. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. -, V: per stratam legittimam Anesim fluvium transeunt a poznámky a. L. NIEDERLE, Život starých Slovanů III/, Praha 9, s. 0. Lexicon linguae paleoslovenicae Slovník jazyka staroslověnského (dále SJS) III, ed. J. Kurz et al., Praha 9, s.. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., VI. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., VII. Šlo patrně o dnešní Stein. Viz Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. 9, VII a poznámka. Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. 9, VII. 9 Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s., II. 0 Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s.,,,, 9.

13 . BYZANTSKÁ REVUE 009 Geograficko-administrativní termíny, které jsou předmětem našeho výkladu, se vyskytují rovněž v jiných latinských právních památkách s okrajovým vztahem k velkomoravskému prostředí. Objevují se zde lat. termíny jako pars, partes (partibus Sclavorum et Avarorum a partibus Saxos; partibus Hispaniae sive Avariae a partibus Beheim; qui ab orientali parte Baioariae sunt ), patria (circa Surabis patria), locus (loca inferius denominata), pagus (in pago Nortgaoe) a fines. Vedle tradičních označení geografických územních celků jako pars apod. se k vymezení rozsahu určitého teritoria a státního celku používala v latinských pramenech také označení lokalit, místních pomezních hvozdů a pohraničních řek, vymezená často upřesňujícím výrazem ve smyslu sahat až do, až k (ad) a uvozená zejména předložkami ad, usque ad, in, circa, postquam. V latinských pramenech západoevropského právního původu byly často používány také termíny pro označení organizační jednotky, jako bylo město (in civitate Magontia), 9 metropole (metropoli Germaniae) 0 nebo ves, osada (villa) a ve smyslu geograficko-organizačně politickém rovněž termíny jako říše (imperium), království (regnum), marka (marka či marca) nebo hrabství (comitatus). Středověké latinské právní památky, jak bylo ukázáno již výše v případě Responsí, reflektovaly i otázku osobní svobody a nesvobody člověka (vyhnání ze Capitulare missorum, in: MMFH IV, s.. Capitula de causis diversis, in: MMFH IV, s.. Divisio imperii, in: MMFH IV, s.. Capitula de causis diversis, in: MMFH IV, s.. Divisio imperii, in: MMFH IV, s.. Divisio imperii, in: MMFH IV, s.. Decreta synodi Moguntiensis, Canon Hludowici regis, in: MMFH IV, s. : ad extremos fines regni. Capitulare missorum, in: MMFH IV, s.. 9 Decreta synodi Moguntiensis, Canon Hludowici regis, in: MMFH IV, s.. 0 Decreta synodi Moguntiensis, Canon Hludowici regis, in: MMFH IV, s.. Divisio imperii, in: MMFH IV, s. : duas villas dominicales. Divisio imperii, in: MMFH IV, s. : totius imperii nostri. Decreta synodi Moguntiensis, Canon Hludowici regis, in: MMFH IV, s. : ad extremos fines regni. Divisio imperii, in: MMFH IV, s. : markam Tolossanam totam. Divisio imperii, in: MMFH IV, s. : comitatos quatuor; Inquisitio de theloneis, in: MMFH IV, s. : in comitatu Arbonis; in hiis tribus comitatibus.

14 BYZANTSKÁ REVUE 009. země), které se odráží např. v pojmu exilium. Tyto termíny se však nevztahují k meritu zkoumané problematiky, a proto nebyly zkoumány. Závěrem si proveďme malou terminologicko-věcnou rekapitulaci. Staroslověnský termín zemlja označoval nejen zemi jako kosmické těleso či pevninu, ale také půdu, kraj, území, vlast etc., a odpovídal řeckým ekvivalentům gé, oikumené, chóra, patris, topos, eparchia, edafos, arúra, chersos a latinským termínům terra, tellus, regio, provincia, patria, territorium, solum, pavimentum, imum. Ve sledovaných právních památkách byl stsl. termín zemlja (ZSL) v korelaci s řec. termíny chóra (v ZSL-Ec jako exoria), topos (ZSL-Ec), eparchia (ZSL-Ec) a lat. termíny terra (Responsa; ta uvádějí také termíny orbis terrarum, mundus), regio (Inquisitio) a patria (= země, Responsa, Inquisitio). V korelaci se stsl. termínem zemlja byl také stsl. termín otьčьstvo (N-Syn, ZSO), který podobně jako termín zemlja znamenal vlast, domov, domovinu a byl ekvivalentem řec. patris (N- Syn) a lat. patria (= vlast, Responsa), případně regio. Ve smyslu země, krajina/y se objevují v právních textech raného středověku také lat. termíny pars, partes (Capitulare, Capitula de causis, Divisio, Inquisitio) nebo pagus (Divisio) a rovněž termíny označující světské administrativně správní jednotky jako lat. imperium (Divisio), regnum (Decreta synodi), comitatus (Inquisitio, Divisio imperii), marca (Divisio); ne všechny se však vztahují k slovanskému prostředí. Církevní správní okrsky jako řec. eparchia nebo paroikia odpovídaly ve sledovaných památkách většinou spíše stsl. termínu oblastь. Staroslověnský termín oblastь byl označením jednak pro moc a vládu (stsl. moščь, vlastь; řec. exúsia; lat. potestas), jednak pro oblast, kraj a území. V souvislosti se zkoumanou problematikou nás zajímal druhý význam slova a v tomto případě stsl. oblastь (N) odpovídalo řec. chóra, perichóros a lat. regio a regnum. Ve sledovaných slovanských právních dokumentech označoval termín oblastь různé církevní distrikty: řec. eparchia (N-Syn) nebo řec. paroikia (N-Syn), v jednom případě odpovídal také řec. termínu polis (N-Syn). Decreta synodi Moguntiensis, Canon Hludowici regis, in: MMFH IV, s. : iussu regis in exilium missus (šlo o útěk Albgise s unesenou manželkou na Moravu, na níž se moc východofranského panovníka Ludvíka Němce nevztahovala). SJS I, s. 0. SJS II, s.. SJS II, s..

15 . BYZANTSKÁ REVUE 009 Staroslověnský termín město znamenající obvykle místo nebo prostor byl ekvivalentem pro řecké topos, chóra, chóros, chórion a latinské locus, spatium. Ve sledovaných textech odpovídaly stsl. termínu město (N) obvykle řec. termíny topos (N-Syn), chóra (N-Syn) a lat. termín locus (Responsa, Inquisitio). V ZSL se vyskytující město pusto by odpovídalo lat. termínu locus desertus, desertum a řec. termínu topos ermos, ermia (en ermia), který ale v řec. předloze ZSL, v Ekloze není uveden a celá pasáž obsahující tento termín je přídavkem slovanského autora. Ve slovanském N byl termín město v některém případě ekvivalentní také řec. termínu polis nebo métropolis, které bylo jinak do staroslověnštiny obvykle překládáno jako gradъ (viz dále). Kromě toho spojení vъ vьsěchъ městěchъ odpovídalo příslovečnému určení místa všude, (lat. ubique), spojení vъ druzěchъ městěchъ výrazu jinde (lat. alibi, alias). Staroslověnský termín predělъ (prědělъ) označoval v textu jednak hranici, mez a odpovídal řec. horion, dioria, horos, horothesia a lat. finis, terminus, jednak území, končiny, kraj podobně jako řec. ta horia, ta klimata, perichóros, enoria a lat. fines, termini. Toto druhé použití stsl. termínu bylo častější. Ve sledovaných právních dílech označoval stsl. termín predělъ (N) jednak určité církevní správní území, diecézi (lat. dioecesis) a odpovídaly mu řecké termíny dioikésis (N-Syn), enoria (N-Syn) a hyperoria (N-Syn), jednak skutečné hlídané hranice, v latině označené jako termini (Responsa), nebo vzdálené končiny lat. fines (Decreta synodi). Staroslověnský termín gradъ, který znamenal opevněné místo, hrad nebo město, odpovídal řec. polis, řidčeji métropolis, kómé a lat. výrazům civitas, urbs a vzácně castellum. Ve sledovaných dokumentech byl gradъ (ZSL, N) nejčastěji ekvivalentem řec. termínu polis (ZSL-Ec, N-Syn) a lat. civitas (Decreta synodi) nebo urbs (termín Urbs byl na západě rovněž ekvivalentem pro Řím podobně jako na východě, v Byzanci řec. Polis pro Konstantinopol). Řecký termín pro velké, případně hlavní město byl métropolis, kterému v latině odpovídal termín metropolis (Decreta synodi). Staroslověnský termín gradъ byl v jednom případě ekvivalentem pro řec. politeia (ZSL-Ec). SJS II, s.0. SJS III, s.. SJS I, s. 0. 9

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Nacionalizmus Ve světových dějinách se od konce 18. století nacionalizmus stal fenoménem,

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

České země od příchodu. Slovanů. po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ

České země od příchodu. Slovanů. po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ Nakladatelství Libri Praha 2006 prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., 2006 Illustrations archiv autora, 2006 Odborný recenzent: PhDr. Vladimír

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

E ŽIVOTA PŘÁT L - v(lf,. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. ,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15.

E ŽIVOTA PŘÁT L - v(lf,. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. ,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15. , v(lf,.,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15.) E ŽIVOTA PŘÁT L -, KRI.STA PAN Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. Na psal Th. Dr. BOHUMIL tspáčil'!t. J.,

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1)

STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 6. VÝCHODNÍ EVROPA 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více

C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo 2010 - kategorie A

C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo 2010 - kategorie A C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo 2010 - kategorie A Nomen: Schola: I/ Pars textualis Přeložte uvedený příběh do češtiny: De delphinis et hominibus Iam antiquis temporibus delphini erant animalia

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Č. Jméno Adresa školy Adresa bydliště. 38. ročník 2008/2009

Č. Jméno Adresa školy Adresa bydliště. 38. ročník 2008/2009 Č. Jméno Adresa školy Adresa bydliště (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Dějepisná olympiáda 38. ročník 2008/2009 Zadání úkolů okresního

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

pregnancí, je výrazem nových forem inten nimiž se tehdy teologicko-geografickou a politickou entitu, nazývanou christianitas nebo Europa.

pregnancí, je výrazem nových forem inten nimiž se tehdy teologicko-geografickou a politickou entitu, nazývanou christianitas nebo Europa. v Ackermann aus Böhmen meckého jazyka z pregnancí, je výrazem nových forem inten nimiž se tehdy setkáváme v Totentanz nám známou-neznámou teologicko-geografickou a politickou entitu, nazývanou christianitas

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 179 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ iv) za oddíl J. ITÁLIE se vkládají nové oddíly, které znějí: 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

Více

Obsah. Lenka Bobková, Luděk Březina, Jan Zdichynec a Zuzana Bláhová (pravěk), Libri, ISBN - - - -

Obsah. Lenka Bobková, Luděk Březina, Jan Zdichynec a Zuzana Bláhová (pravěk), Libri, ISBN - - - - Obsah Rukopis knihy byl zpracován v rámci plnění výzkumného záměru MSM: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je FF UK v Praze. Lenka Bobková, Luděk Březina, Jan Zdichynec a Zuzana

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.02 Integrovaná střední škola

Více

Lucie GALBAVÁ Martina HALÍŘOVÁ Jana STRÁNÍKOVÁ. Vývoj obsahu pojmu bratrstva v nejstarších česky psaných slovnících

Lucie GALBAVÁ Martina HALÍŘOVÁ Jana STRÁNÍKOVÁ. Vývoj obsahu pojmu bratrstva v nejstarších česky psaných slovnících Tomáš JIRÁNEK Jiří KUBEŠ (edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby (= III. pardubické bienále, 29. 30. dubna 2004),

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodního práva Obchodní

Více

SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Latinský text

SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Latinský text SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Latinský text Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků. Mimořádné číslo vydané u příležitosti křtu knihy Divizní generál Ondřej MÉZL v kontextu doby Březen 2011 Po oznámení kapitulace v noci z 8. na 9. května opustila německá vojska své obranné postavení u

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

Knihovna stav k 31.12 2011

Knihovna stav k 31.12 2011 EVENT.ČÍSLO TITUL POZNÁMKA 001/1 Backeberg díl 1 Německy 001/2 Backeberg díl 2 Německy 001/3 Backeberg díl 3 Německy 001/4 Backeberg díl 4 Německy 001/5 Backeberg díl 5 Německy 001/6 Backeberg díl 6 Německy

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012

PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012 PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s příchodem Slovanů na české území Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Antické ekonomické vztahy

Antické ekonomické vztahy Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

ŘEKOVÉ MEZI ATHÉNAMI A CAŘIHRADEM

ŘEKOVÉ MEZI ATHÉNAMI A CAŘIHRADEM Rozhovor s knězem Jiřím Jánem o podobách vztahu Řeků k pravoslaví ŘEKOVÉ MEZI ATHÉNAMI A CAŘIHRADEM Miloš Mrázek Otec Mgr. Jiří Ján, Th. D. (*1973), studoval na ETF UK a na theologické fakultě athénské

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více