Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Bezpečnost učitele na Internetu Mgr. Alena Palacká

4 Obsah Úvod... 3 TEORETICKÁ ČÁST Úloha učitele Ochrana soukromí Bezpečí na sociální síti Falešný profil Kyberšikana Další nebezpečné jevy Ochrana počítače Počítačové viry Spyware Nevyţádaná pošta (spam) Hoax Internetové bankovnictví Phishing PRAKTICKÁ ČÁST Výzkum projektu E-bezpečí a Centra PdF UP Dotazníky Dotazník pro ţáky - závěry Dotazník pro učitele - závěry Závěr Seznam grafů Zdroje Seznam příloh

5 Úvod Pro závěrečnou práci studia ICT lídr jsem si vybrala téma zabývající se bezpečným vyuţíváním Internetu. Je to problematika, která se týká téměř kaţdého, protoţe Internet nabízí stále nové moţnosti vyuţívání v různých oblastech ţivota. Je pohodlné sednout si doma k počítači a zaplatit sloţenky v bance, objednat si zboţí, které potřebuji, nebo komunikovat s přáteli i na velkou vzdálenost. S rostoucími moţnostmi ale také rostou rizika zneuţití. Můţe se například stát, ţe někdo vybere peníze z účtu, zboţí, za které je zaplaceno, nedojde, nebo někdo zneuţije toho, co člověk na sebe prostřednictvím sociální sítě prozradí. Obzvlášť děti a dospívající mládeţ často neodhadnou následky svého konání. Učitelé mohou v tomto ohledu na ţáky působit, ale musí mít sami určitý přehled. Povědomí o nebezpečí vyuţívání Internetu je třeba zvyšovat jak mezi ţáky, tak mezi učiteli a v neposlední řadě i mezi rodiči, kteří často o aktivitách svých dětí na Internetu nemají přehled, a tudíţ netuší, do jakých problémů se můţe jejich dítě prostřednictvím Internetu dostat. Ve své práci bych chtěla upozornit na některá často se opakující rizika, se kterými se ţáci i já jako učitel a běţný uţivatel Internetu mohu setkat. V teoretické části se zabývám základními pojmy souvisejícími s danou problematikou a v praktické části uvádím výsledky výzkumů provedených v rámci projektu E-bezpečí.. Tyto doplním o data ze zpracovaného dotazníku provedeného mezi ţáky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, ZŠ a MŠ Mořkov a ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou. 3

6 TEORETICKÁ ČÁST 1 Úloha učitele Internet se díky neustálému vývoji informačních technologií stává médiem, které je stále dynamičtější. Sociální sítě, mobilní telefony a uţivatelsky interaktivní sluţby nabízejí dětem a mladým lidem celou řadu moţností ke komunikaci, interaktivnímu fungování a ke sdílení obsahu a zájmů. V ţivotě typického mladého člověka se nabízí mnoho příleţitostí k pouţívání mobilních a internetových technologií, například: - posílat textové zprávy kamarádům, - pouţívat internet při práci na domácích úkolech, - diskutovat s kamarády na fóru nebo v sociální síti o tom, co dnes zaţili, - fotografovat sebe, rodinu a kamarády ze školy mobilem, - načítat fotografie na vlastní profil v sociální síti a sdílet je s ostatními uţivateli, - hrát on-line hry, - sledovat nejnovější hudební nahrávky, které jsou dostupné pouze na internetu, - stahovat si stopy s hudbou do MP3 přehrávače a poslouchat ji později, - dívat se on-line na videoklipy. Virtuální svět se v mysli dnešních dětí prolíná s tím skutečným a ony často těţce rozeznávají hranice. Virtuální svět, stejně jako svět skutečný, není zcela bezpečný a kaţdý člověk, děti a mládeţ zejména, můţe být poznamenán nevhodným nebo škodlivým kontaktem, který je prostřednictvím těchto sluţeb navázán. Učitelé by měli dětem a dospívajícím zajišťovat bezpečné virtuální prostředí. Aby mohli své ţáky vybavit příslušnými dovednostmi, musejí si nejprve oni sami uvědomit moţná rizika. [1] 2 Ochrana soukromí Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií umoţňuje stále jednodušší způsob komunikace. Technická snadnost komunikace můţe vést k tomu, ţe uţivatelé méně dbají na ochranu svého soukromí, virtuální identity a pověsti, avšak právě tato ochrana je základem zodpovědného vyuţívání ICT. Je na kaţdém, aby zůstal ve virtuálním prostoru v bezpečí, ať 4

7 uţ na počítači, nebo při pouţívání mobilního telefonu. Pedagogové by měli ţáky učit chápat, proč je důleţité chránit při práci s technologiemi vlastní soukromí, ale nesmí zapomínat, ţe soukromí při pouţívání mobilu, elektronické pošty nebo sociálních sítí je neméně důleţité i pro ně. Musí pečlivě zváţit, komu dovolí sdílet svůj profil na sociální síti a jaké informace na svém blogu nebo profilu zveřejní. Totéţ platí i pro informace nebo snímky, které mají na svých stránkách v sociální síti jejich přátelé. Velmi osobní nebo nevhodné informace se snadno mohou dostat do nepovolaných rukou a přivést učitele do nepříjemností, protoţe co je veřejně dostupné si mohou prohlíţet i ţáci a všichni ostatní. Je proto nezbytné u sluţeb a přístrojů pouţívaných k osobním účelům věnovat zvýšenou pozornost nastavení bezpečnostních prvků a prvků na ochranu soukromí. Mobil se dá snadno ztratit nebo můţe být ukraden, proto by kaţdý měl pouţívat PIN, aby si zajistil, ţe se k jeho osobním údajům nikdo nedostane a nebude moci je pouţít. Hesla k účtům je nutné uchovávat v tajnosti a zadávat je sloţitě, protoţe ţáci a studenti se mohou pokoušet proniknout do soukromí učitele. [2] 3 Bezpečí na sociální síti Sociální sítě umoţňují uţivatelům vytvářet si vlastní obsah a dělit se o něj s obrovským mnoţstvím jednotlivců, proto je důleţité chránit si své soukromí hned od začátku. Učitel by měl vést ţáky k tomu, aby se na sociálních sítích chovali zodpovědně. Při registraci do sítě je uţivatel poţádán o určité osobní údaje a měl by vědět, jak se s těmito informacemi bude nakládat a co z nich se objeví na uţivatelském profilu. K důleţitým sluţbám portálu pro tvorbu sociálních sítí patří, ţe uţivateli poskytují nástroje, s jejichţ pomocí můţe rozhodnout, které další údaje budou veřejné či soukromé, vybrat si s kým chce být v kontaktu a kdo mu smí na blog nebo profil posílat komentáře. Profil na sociální síti je, jednoduše řečeno, webová stránka, kterou lze snadno vytvořit a kam uţivatel posílá osobní informace, včetně svého jména, ové adresy, fotografií a videosnímků, na nichţ je on sám, jeho kamarádi nebo rodina, kde uvádí svoje zájmy a další informace, které pro něj mají význam a o které se chce podělit s ostatními. Je tudíţ důleţité, aby si ţáci plně uvědomili, co uveřejňují pro oči dalších uţivatelů a jak mohou chránit svoje soukromí a osobní údaje. V důsledku posílání osobních informací do sítě se mohou ţáci snadno stát obětí šikany, nevyţádaných kontaktů ze strany cizích lidí nebo jim můţe být ukradena identita. Aby se tomuto vyhnuli, můţe jim pomoci, kdyţ si před odesláním dat připomenou, co pro ně můţe být potencionálně nebezpečné: osobní údaje, z nichţ lze vyčíst 5

8 jejich domácí adresu, fotografie, podle kterých je lze lokalizovat nebo uţivatelské jméno nebo snímky, které naznačují, ţe jsou starší neţ ve skutečnosti. Ţáci by měli vědět, jaký je rozdíl mezi soukromým a veřejným profilem a měli by si pravidelně procházet seznamy svých přátel a odstraňovat z něj všechny, u nichţ si nepřejí, aby si směli prohlíţet jejich profil. Ţáci se musejí také naučit, ţe nesou zodpovědnost za ochranu jiných lidí a naopak, coţ znamená, ţe by neměli posílat na web fotografie nebo jiné informace týkající se jiné osoby bez jejího svolení. I učitel by měl přemýšlet, neţ něco pošle na veřejný profil, aby neohroţoval své soukromí a bezpečnost, např. fotografie, které by neměli vidět ţáci nebo studenti, protoţe tito jsou technicky velmi zběhlí a snadno objeví nějaký trapný nebo nevhodný materiál. Stejně tak i jeho přátelé a příbuzní by neměli na síť posílat snímky, které mohou ohrozit jeho profesionální postavení. Platí to samé jako pro ţáky - moţná uţ to nepůjde vzít zpátky. [3] 3.1 Falešný profil Jako falešný profil se označuje takový profil vytvořený na sociální síti, který se chce vydávat za někoho jiného. V mnoha případech je vytvoření takového profilu míněno jako legrace, autor však nebere v potaz moţné následky. V některých případech můţe být falešný profil vytvořen se záměrem jiné osobě uškodit nebo ji rozrušit. Zneuţití cizího profilu otevírá cestu k získání důvěrných a jiných informací. Zpravodajský server idnes.cz provedl v říjnu a listopadu 2009 test, jak jsou uţivatelé sociální sítě Facebook ochotni přidat si mezi přátele neznámého člověka a sdílet s ním soukromé informace (viz příloha 1). Byly zaloţeny dva smyšlené profily a osloveno 100 náhodně vybraných českých uţivatelů a uţivatelek Facebooku s ţádostí o přátelství. Neexistujícím sourozencům dal přístup ke svým soukromým informacím kaţdý druhý oslovený. Facebook přitom nabízí několik nástrojů jak soukromí lépe chránit a skrýt citlivé údaje před cizími lidmi. Test ukázal, ţe především mladí čeští uţivatelé si své soukromí nehlídají tak, jak by měli, a vystavují se tak riziku. Šedesát procent náhodně vybraných uţivatelů naletělo na falešný profil neexistující dívky a přidalo si ji mezi přátele. Na neexistujícího mladíka se nachytalo 42 procent. Jen asi pětina poslala zprávu s otázkou, odkud je znají. Většina nachytaných pustila vetřelce ke všem datům, které přes Facebook prezentují: k soukromým fotografiím, fotografiím přátel, ům, telefonům, škole, v několika případech byla sdělena celá domovní adresa. Mezi důvěřivé patřili obvykle mladí uţivatelé 6

9 a uţivatelky mezi lety, průměrný věk byl 19 let. Test jasně ukázal, ţe lze jednoduše proniknout do soukromí cizích lidí. Takto získané údaje můţe vyuţít kdokoli. Závěr testu - pouţívat Facebook jako nástroj pro veřejnou, ne soukromou komunikaci, pokud si uţivatel není stoprocentně jistý, ţe má vše dokonale zabezpečeno. Nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem jak falešný profil ze sociální sítě odstranit je poţádat o to autora - pokud je známý. Pokud ne, lze se obrátit na poskytovatele sluţby, protoţe falešný profil porušuje podmínky, které poskytovatel stanovuje pro odběr svých sluţeb. [3] 4 Kyberšikana Šikana ve školách je stále závaţným společenským problémem. S rozvojem komunikačních prostředků dostává ale šikana nový rozměr. Objevuje se nová forma ubliţování kyberšikana. Kybešikana (cyber bullying) je druh šikany, který k poniţování a ubliţování vyuţívá informační a komunikační technologie. Mezi její nejobvyklejší projevy patří zasílání uráţejících či výhruţných ů a textových zpráv nebo zveřejňování pomlouvačných, falešných a poniţujících materiálů, např. choulostivých rozhovorů, fotografií či videozáběrů na Internetu. Oproti tradiční šikaně má kyberšikana své specifické znaky: Útočníci jsou anonymní. Ve virtuálním prostředí většinou útočníci vystupují většinou pod přezdívkou, pouţívají pro oběť neznámou ovou adresu nebo telefonní číslo apod. Oběť tak má malou šanci přijít na to, kdo na ní útočí. Anonymita útočníka posiluje agresorovu odvahu zkoušet drsnější metody a formy útoků a vůbec tyto útoky podnikat. Mění se profil útočníků a profil obětí. Ve virtuálním světě nezáleţí na věku, pohlaví, síle, postavení nebo úspěšnosti. Původcem kyberšikany můţe být kaţdý, kdo má potřebné znalosti informačních a komunikačních technologií, tedy i fyzicky slabý jedinec. Výzkumy zahraničních univerzit (Univerzity Antwerpy ( ), Li (2007), Dehue (2008)) ukazují, ţe útočníci tráví na internetu velké mnoţství času a to bez dohledu rodičů, kteří se příliš nezajímají, k čemu jejich děti internet pouţívají. Pachatelé kyberšikany jsou také obvykle původci tradičního šikanování. Zajímavý je poznatek, ţe kyberútočníci bývají často také sami oběťmi kyberšikany, nebo jejími pozorovateli. Výše zmíněné výzkumy zjistily, ţe oběťmi se často stávají děti, které jsou na internetu nebo mobilním telefonu závislé. Sociální kontakty 7

10 navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě příliš kamarádů nemají. Jsou to také často oběti tradiční šikany. Mění se místo a čas útoků. Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy k útoku dojde (např. ve škole nebo na hřišti), s kyberšikanou se lze setkat kdykoli a kdekoli, třeba v bezpečí domova a o půlnoci. Stačí být připojen k internetu nebo mít u sebe svůj mobilní telefon. Ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než ve skutečném světě. Mohou udávat jiný věk, jiné pohlaví, jiné povolání a záměrně tak manipulovat s těmi, se kterými komunikují. Ve virtuálním světě se také někteří lidé chovají méně opatrně neţ ve světě reálném (jsou odváţnější v komunikaci, často probírají citlivá témata bez zábran). Někdy zkoušejí to, co by se v reálném světě báli udělat (např. jiné osobě vyhroţovat nebo ji vydírat), protoţe je menší šance na jejich dopadení. Při šíření kybešikany pomáhá útočníkovi publikum. Prostředky kyberšikany (zprávy a pořízené záznamy) se dají jednoduše rozesílat dál, útočník nemusí oběť napadat opakovaně, stačí, kdyţ citlivé zprávy publikuje na internetu, o jejich šíření se postarají jiní. Toto publikum umoţňuje zvyšovat intenzitu útoku a zhoršovat dopad na jeho oběť. Dopady kybešikany na oběť není snadné rozpoznat. Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, které není snadné poznat, na rozdíl od modřin, které mohou doprovázet fyzickou šikanu. Oběti jsou často uzavřené do sebe a o svých problémech s okolím nekomunikují. Na řešení svých problémů tak často zůstávají sami, coţ můţe vést k tomu, ţe situaci nezvládnou. Kybešikana může být způsobena i neúmyslně. Někdy můţe být kyberšikana výsledkem toho, ţe špatně odhadneme situaci nebo reakci daného člověka, a to co bylo myšleno jako ţert, můţe ublíţit. 4.1 Další nebezpečné jevy Kromě kyberšikamy se mohou ţáci na internetu setkat s dalšími nebezpečnými jevy, jako je např. sexting, kybergrooming nebo stalking a kyberstalking. 8

11 Sexting (česky sextování) je poměrně nový jev, který je spojený s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi (první případy byly zdokumentovány v roce 2005). Slovo sexting je sloţeninou vzniklou ze slov sex a textování. Jedná se o elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií nebo videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy jsou často zveřejněny na internetu, hlavně kdyţ dojde k ukončení vztahu mezi mladistvými. Kybergrooming je termín, který označuje chování uţivatelů internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímţ cílem je oběť pohlavně zneuţít. Útočníci jsou často pedofilové. Proces manipulace s dítětem obvykle prochází několika základními etapami: 1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť. Kybergroomer se staví do pozice osoby, která dítěti rozumí, chápe jeho problémy, protoţe má problémy stejné, a pomůţe je dítěti vyřešit. Často s dětmi řeší citlivá témata jako např. manţelské problémy, sexuální ţivot dospělých apod. Zároveň útočník izoluje oběť od okolí (rodiče ti nerozumí, já ano., nikomu to neříkej, ostatní děti by ţárlily, maminka by tě nenáviděla..). V této etapě často získá dítěte, telefonní číslo na mobil, adresu nebo adresu školy, kterou dítě navštěvuje. 2. Podplácení dárky nebo různými službami, budování kamarádského stavu. Získaný vztah posiluje kybergroomer různými dárky (např. peníze, mobil, drahé oblečení) nebo sluţbami (návštěva kina). Tyto dárky dává dítěti bez příčiny. 3. Vyvolání emoční závislosti na osobě útočníka. V této etapě vzniká emoční závislost oběti na osobě útočníka, který zná její nejintimnější tajemství. Děti pak často lţou rodičům o tom, jak a s kým tráví svůj volný čas, nesvěřují se rodičům, ale důvěřují kybergroomerovi. 4. Osobní setkání. Pokud dosud nedošlo k osobnímu kontaktu, ve fázi emoční závislosti pravděpodobně k nějakému druhu kontaktu dojde. 5. Sexuální obtěžování a zneužití dítěte. 9

12 Kyberstalking je zneuţívání internetu, mobilních a dalších informačních a komunikačních technologií ke stalkingu. Stalking je termín, který označuje opakované a stupňované obtěţování oběti nevyţádanou a nechtěnou pozorností. Pronásledovatel svou oběť bombarduje SMS zprávami, y, telefonáty nebo dárky, které oběť nechce. V případě kyberstalkingu jde o zasílání různých zpráv pomocí instant messenger (pozn.: messenger je internetová sluţba, která umoţňuje uţivatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou připojeni; např. ICQ, Skype), chatu, prostřednictvím VoIP technologií (tj. technologií, které umoţňují přenášet hlasovou komunikaci prostřednictvím Internetu nebo počítačové sítě). Nejlepší obranou před těmito nebezpečnými jevy je prevence. Ta spočívá především v dobré komunikaci rodičů s dětmi. Rodiče by měli dětem věnovat dostatek času a hovořit s nimi o jejich problémech, aby si vytvořili s dětmi důvěrný vztah, a děti se mohli se svými problémy svěřit rodičům a ne cizím lidem na internetu. Zároveň je nutné děti informovat o tom, jaká nebezpečí jim hrozí a jak se jim vyhnout. Tady můţe významnou roli sehrát škola. [10,11,12] 5 Ochrana počítače Kaţdý, kdo pouţívá Internet, je vědomě nebo nevědomě terčem neţádoucího zájmu. Na Internetu jsou viry a další aktivity, které se snaţí získat citlivé informace, jako např. soubory z disků, informace o tom, co je nainstalováno na PC, pouţívaná uţivatelská jména a hesla, navštěvovaná místa na Internetu, staţené soubory apod. Většina těchto činností je prováděná skrytě tak, ţe při připojení na Internet jsou informace odesílány z počítače bez vědomí uţivatele. Důsledkem takto nasbíraných informací o uţivateli je mimo ztráty soukromí minimálně to, ţe uţivateli začnou přicházet nevyţádané reklamní y a samovolně vyskakovat reklamní okna, ale mohou být i mnohem závaţnější. Problematika nevyţádaného softwaru (tzv. malware - souhrnný název) je závaţným problémem a je třeba se proti němu efektivně bránit. [13] 5.1 Počítačové viry Počítačové viry jsou malé softwarové programy určené k šíření z jednoho počítače do jiného a narušování počítače. Virus můţe poškodit nebo odstranit data v počítači, vyuţít ou aplikaci k vlastnímu rozšíření do jiných počítačů nebo dokonce vymazat všechna data na 10

13 pevném disku. Viry se nejčastěji šíří v přílohách ových zpráv nebo rychlých zpráv. Proto je důleţité nikdy neotevírat přílohy ů, pokud neznáte odesílatele a neočekáváte je. Viry mohou být zamaskovány jako přílohy v podobě zábavných obrázků, přání nebo zvukových souborů a videosouborů. Šíří se také stahováním z internetu, mohou být skryty v nelegálním softwaru a dalších souborech nebo programech, které lze stáhnout. Pokud se uţivatel chce virům vyhnout, je nutné počítač průběţně aktualizovat nejnovějšími aktualizacemi a antivirovými nástroji a dodrţovat základní pravidla při procházení Internetu, stahování souborů a otevírání příloh: - pouţívat bránu firewall pro připojení k Internetu (brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě, a v závislosti na svém nastavení je buď zablokuje, nebo jim umoţní projít do počítače), - pouţívat funkci automatické aktualizace, - pouţívat aktuální antivirový software, - neotevírat přílohu u od osoby, kterou neznáte, - neotevírat ové přílohy ani od známých osob, pokud uţivatel přesně neví, co příloha obsahuje. [7, 17] 5.2 Spyware Spyware se v terminologii PC označuje veškerý software, který byl na PC nainstalován bez uţivatelova vědomí a který sbírá informace o uţivateli pro pozdější předání tomu, kdo spyware ovládá. Chová se například tak, ţe zobrazuje reklamu nebo mění konfiguraci počítače, obvykle bez osobního souhlasu uţivatele. Spyware se můţe do počítače dostat různými způsoby, například při instalaci jiného poţadovaného softwaru, programu pro sdílení souborů hudby nebo videa. Neznamená to, ţe kaţdý software poskytující reklamu nebo sledující on-line aktivity uţivatele je škodlivý, ale můţe obtěţovat. Při kaţdé instalaci softwaru do počítače je nutné pečlivě si pročíst veškerou dokumentaci, včetně licenční smlouvy a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Někdy je zahrnutí neţádoucího softwaru do dané instalace uvedeno, ale můţe se zobrazovat aţ na konci licenční smlouvy nebo prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Je proto důleţité rozumět podmínkám a souhlasit s nimi, pokud se například uţivatel zaregistruje u nějaké bezplatné internetové sluţby. [4, 7] 11

14 5.3 Nevyžádaná pošta (spam) Spam jsou y, které uţivatel nechce dostávat a které jej obtěţují, například uţ tím, ţe zabírají místo ve schránce. Tyto y by uţivatel měl ignorovat tím, ţe: - bude nevyţádané ové zprávy odstraňovat, aniţ by je otevřel, - nebude odpovídat na nevyţádanou zprávu, pokud si není jistý, ţe pochází z legitimního zdroje, - bude aktualizovat program nevyţádané pošty a ové filtry, - nebude poskytovat osobní informace v u ani v rychlé zprávě, - otevření přílohy nebo klepnutí na odkaz si důkladně rozmyslí, - nebude nakupovat ani přispívat na charitativní účely propagované prostřednictvím nevyţádané pošty (autoři takovéto pošty často prodávají ové adresy lidí, kteří u nich nakoupili, takţe následkem můţe být ještě větší mnoţství nevyţádané pošty), - nebude předávat řetězové ové zprávy (nejenţe ztratí kontrolu nad tím, kdo uvidí jeho ovou adresu, ale můţe předat falešnou zprávu nebo napomáhat šíření viru). Preventivně se můţe uţivatel spamu bránit tím, ţe nebude zbytečně zveřejňovat svou ovou adresu na www stránkách a pro dočasné akce, jakými jsou třeba zveřejnění inzerátu nebo účast v nějaké soutěţi, si zřídí speciální adresu, kterou bude moci později bez problému zrušit. Pokud uţivatel uvádí svou adresu na veřejné webové stránce, např. v konverzační místnosti, měl by svou ovou maskovat tím, ţe v adrese nebo. napíše slovy. Tímto způsobem druhá osoba adresu rozpozná, ale automatizované programy vyuţívané odesílateli nevyţádané pošty to nedokáţí. Při nákupech online je nutné dávat pozor na předem zaškrtnutá políčka, označující, ţe zákazník souhlasí s prodejem nebo poskytnutím své adresy jiným stranám. [9] 5.4 Hoax Slovo hoax označuje poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím nebo obsahuje nepřesné, zkreslující informace a směs lţí a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůţe s jistotou posoudit. Nejčastěji varuje před neexistujícím nebezpečným virem. Mezi hoaxy patří také fámy o mobilních telefonech, pyramidové hry, různé nabídky na snadné výdělky, řetězové dopisy štěstí, smyšlené petice, podvodné loterie apod. 12

15 Typický text poplašné zprávy obsahuje většinou tyto body: - stručný popis nebezpečí a způsob šíření, - snaţí se přesvědčit, ţe varování přišlo od důvěryhodných zdrojů, - výzvu k dalšímu rozeslání. Tyto nesmysly se lavinovitě šíří proto, ţe mnoho nezkušených uţivatelů bez přemýšlení výzvu uposlechne a zprávu přepošle. Na první pohled se šíření hoaxů nezdá škodlivé, ale při bliţším pohledu na problém lze zjistit, ţe můţe obtěţovat příjemce a zbytečně zatěţuje linky a servery. Největším nebezpečím je, ţe šířením hoaxů se mohou vyzradit důvěrné informace tím, ţe ten, kdo zprávu přeposílá, dává k dispozici seznam ových adres náhodným příjemcům. Tím, ţe se zprávy šíří lavinovitě, nemůţe vědět, komu bude doručen v dalších úrovních. Seznam adres vyuţívají spameři, kteří na získané adresy posílají nevyţádané y. Jak na hoax reagovat? Pokud příjemce hromadné zprávy nemá jistotu, zda obdrţená zpráva je hoax, můţe si prohlédnout seznam hoaxů na adrese je také moţné slušně odpovědět pouze odesílateli a upozornit ho, ţe zpráva, kterou poslal, je hoax. [8,9] 6 Internetové bankovnictví Jednou z moţností, které nabízí internet ke zjednodušení ţivota, je internetové bankovnictví (internetbanking). Díky němu nemusí lidé navštěvovat banku tak často, protoţe mnoho věcí si mohou vyřídit z domova nebo kteréhokoliv jiného místa. Stačí jim k tomu jen počítač a připojení k internetu a internetový prohlíţeč. Výhodou je snadná obsluha a přístup 24 hodin denně. Zabezpečení internetbankingu je nutné věnovat pozornost, protoţe snadno můţe dojít k odcizení důvěrných dat nebo k finanční ztrátě. K základním bezpečnostním doporučením patří: - pouţívat pouze legální software a chránit si svůj počítač, - neotvírat podezřelé y nebo jejich přílohy, - nesdělovat osobní údaje, hesla nebo PIN em. [14] 6.1 Phishing Phishing je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaţí z uţivatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneuţít je pro svoje 13

16 obohacení. K získání těchto důvěrných informací vyuţívají podvodné y, které na první pohled vypadají, ţe jsou odeslány přímo z banky a snaţí se přesvědčit uţivatele, aby kliknul na odkaz. Text můţe vypadat jako informace o neprovedení platby, výzva k aktualizaci bezpečnostních údajů, oznámení o dočasném zablokování účtu nebo platební karty, výzkum klientské spokojenosti nebo jako elektronický bulletin pro klienty. Pokud neopatrný uţivatel na tento falešný odkaz klikne, dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm poţadovány přístupové údaje k účtům, platebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Pokud je uţivatel vyplní, získají tato data podvodníci, kteří je následně vyuţijí ve svůj prospěch. Důleţité je si pamatovat, ţe banka takovéto zprávy nikdy nerozesílá a nemá důvod tyto informace od klientů poţadovat. [15, 16] 14

17 PRAKTICKÁ ČÁST 7 Výzkum projektu E-bezpečí a Centra PdF UP Výzkumný tým projektu E-bezpečí a Centra Pdf UP (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace) realizoval v září listopadu 2009 a v listopadu prosinci 2010 výzkumná šetření zaměřené na výskyt nebezpečných jevů spojených s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií. Šetření bylo zaměřeno zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting a další nebezpečné jevy, se kterými se setkávají nejen ţáci a učitelé, ale také dospělí uţivatelé internetu. Do výzkumného šetření se v roce 2009 zapojilo téměř respondentů a v roce 2010 více neţ respondentů ze základních a středních škol z celé České republiky. Některé zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v příloze číslo 4. Při porovnání obou výzkumů lze pozorovat, ţe u řady sledovaných skutečností došlo ke změnám. Znatelný je například nárůst původců kyberšikany z 27,8 % na 41,8 %. Počet obětí se zvýšil asi o 6 % (z 53,2 % na 59,38 %). Za pozitivní lze povaţovat, ţe pomoc při řešení kyberšikany by u rodičů hledalo 3,5x více respondentů. Zatímco počet dětí, které jsou ochotny jít na osobní schůzku s neznámou osobou z internetu, zůstal téměř na stejných hodnotách (39,2 % a 39,09 %), počet těch, které by o schůzce neřeklo, vzrostl více neţ dvojnásobně. Větší opatrnost lze pozorovat při nakládání s osobními údaji. U všech sledovaných údajů byl zaznamenán pokles (u některých i o více neţ 10 %). Co se týká zveřejňování nebo odesílání sexuálně laděných fotografií nebo videozáznamů, jsou hodnoty na stejné úrovni. [6] Z těchto závěrů plyne, ţe o riziku spojeném s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií je nutné ve školách hovořit. Učitelé by se měli s touto problematikou seznamovat a učit ţáky jak se mají ve virtuálním prostředí chovat. 15

18 8 Dotazníky 8.1 Dotazník pro žáky - závěry Pro srovnání se závěry uvedenými výše, jsem uskutečnila dotazníkové šetření ve škole, kde učím a ve dvou dalších školách v okolí. Celý dotazník je uveden v příloze 2. Graf 1: Navštěvovaný ročník základní školy Dotazník vyplnilo celkem 160 ţáků druhého stupně ze tří vesnických základních škol. Nejvíce ţáků bylo z 9. třídy (31 %) a 7. třídy (30 %). Poměr chlapců a dívek byl téměř vyrovnaný (48 % odpovídajících byli chlapci, 52 % dívky). Graf 2: Účet na sociální síti Na otázku, zda má ţák účet na nějaké sociální síti, odpověděli všichni ţáci. Na sociální síti má účet 90 % ţáků, naprostá většina (90 %) na Facebooku. 16

19 Graf 3. Ověření přátel Na otázku, zda si ţák ověří, odkud jej zná někdo, kdo chce, aby si jej přidal mezi přátele, odpovědělo 149 ţáků, coţ je 93 % těch, kteří mají účet na nějaké sociální síti. Převáţná většina (84 %) si ověřuje, odkud ho dotyčný zná. Graf 4. Poskytování osobních údajů 140 dotazovaných (98 %) sdílí na Facebooku fotografie a 76 dotazovaných (53 %) . Telefon a adresu poskytují pouze 3 % ţáků. Fotografie sdílí na Facebooku 140 respondentů, coţ je 98 %, 76 respondentů (53 %). Telefon a adresu sdílí pouze 3 % respondentů. 17

20 Graf 5: Znalost pojmu kyberšikana Pojem kyberšikana znají téměř všichni ţáci (98 %), kteří odpověděli na otázku. Dva ţáci (1 %) na otázku neodpověděli. Graf 6: Urážející nebo výhrůžné y nebo SMS - příchozí Graf 7: Urážející nebo výhrůžné y nebo SMS - odeslané 18

21 Graf 8: Urážející nebo výhrůžné y nebo SMS přicházející známým Graf 9: Urážející nebo výhrůžné y posílané známými Z grafů 6 9 plyne, ţe s uráţejícími nebo výhrůţnými y má osobní zkušenost pouze kolem 10 % ţáků, kteří odpověděli na dané otázky (na otázku ke grafu 6 neodpovědělo 5 ţáků, na otázky ke grafům 7 9 neodpověděl vţdy jeden ţák). Zhruba stejné procento takovéto y dostalo i samo odeslalo. Zprostředkovaně se s takovými y setkalo dvakrát aţ třikrát tolik (30 % zná někoho, kdo takovéto y dostává a 20 % někoho, kdo je sám posílá). Nejvíce ţáků (18 %) si myslí, ţe ti, kteří posílají uráţející nebo výhrůţné y, to dělají pro zábavu a stejné procento si myslí, ţe důvodem je zastrašení nebo poníţení adresáta. 14 % uvádí jako důvod nudu a stejné procento si myslí, ţe si autor chce zvýšit sebevědomí. Ostatní důvody, jako například závist, pomstu, psychický problém aj., uvedlo méně neţ 10 % ţáků. 15 % uvedlo, ţe neví. 19

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU PREVENCE NEBEZPEČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRAKTIK SPOJENÝCH S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY (406/08/P106)

Více

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (příručka pro učitele a rodiče)

RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (příručka pro učitele a rodiče) RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (příručka pro učitele a rodiče) Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Mgr. Veronika Krejčí NET UNIVERSITY, Olomouc, 2010 Realizováno v rámci projektu Nebezpečné komunikační jevy pro učitele

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

(NE)bezpečný Internet

(NE)bezpečný Internet Obsah 1. Předmluva 2. Vznik a vývoj Internetu 3. Nejpoužívanější komunikační technologie a aplikace Internetu a. E-mail b. Chat c. IM d. SMS brány e. Sociální sítě f. P2P sítě 4. Podstata nebezpečí internetové

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí

Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí Bakalářská práce Autor: Kateřina Doubková Ekonomika a management zdravotních

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Využití platebních systémů přes internet

Využití platebních systémů přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

Více

SBORNÍK STUDIÍ. děti a jejich problémy III

SBORNÍK STUDIÍ. děti a jejich problémy III SBORNÍK STUDIÍ děti a jejich problémy III Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. děti a jejich problémy III SBORNÍK STUDIÍ děti a jejich problémy III Sdružení

Více

Průvodce bezpečného užívání internetu

Průvodce bezpečného užívání internetu Průvodce bezpečného užívání internetu Mgr. Kateřina Drahá Vážení rodiče, průvodce, kterého začínáte číst, je sestaven s vědomím, že každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší, vychovává ho a ochraňuje.

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce BRNO 2012 Hana Hanusová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP

PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP projekt: Vzdělávání napříč KHK PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Prevence

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Kyberšikana. Jako zdroj informací k této besedě byly použity materiály z www.e-bezpeci.cz. (Projekt E-Bezpečí, Univerzita Palackého, 2007-2011)

Kyberšikana. Jako zdroj informací k této besedě byly použity materiály z www.e-bezpeci.cz. (Projekt E-Bezpečí, Univerzita Palackého, 2007-2011) Kyberšikana Jako zdroj informací k této besedě byly použity materiály z www.e-bezpeci.cz. (Projekt E-Bezpečí, Univerzita Palackého, 2007-2011) Obsah 1. Co je kyberšikana?... 4 2. Rozdíl mezi šikanou a

Více