Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Bezpečnost učitele na Internetu Mgr. Alena Palacká

4 Obsah Úvod... 3 TEORETICKÁ ČÁST Úloha učitele Ochrana soukromí Bezpečí na sociální síti Falešný profil Kyberšikana Další nebezpečné jevy Ochrana počítače Počítačové viry Spyware Nevyţádaná pošta (spam) Hoax Internetové bankovnictví Phishing PRAKTICKÁ ČÁST Výzkum projektu E-bezpečí a Centra PdF UP Dotazníky Dotazník pro ţáky - závěry Dotazník pro učitele - závěry Závěr Seznam grafů Zdroje Seznam příloh

5 Úvod Pro závěrečnou práci studia ICT lídr jsem si vybrala téma zabývající se bezpečným vyuţíváním Internetu. Je to problematika, která se týká téměř kaţdého, protoţe Internet nabízí stále nové moţnosti vyuţívání v různých oblastech ţivota. Je pohodlné sednout si doma k počítači a zaplatit sloţenky v bance, objednat si zboţí, které potřebuji, nebo komunikovat s přáteli i na velkou vzdálenost. S rostoucími moţnostmi ale také rostou rizika zneuţití. Můţe se například stát, ţe někdo vybere peníze z účtu, zboţí, za které je zaplaceno, nedojde, nebo někdo zneuţije toho, co člověk na sebe prostřednictvím sociální sítě prozradí. Obzvlášť děti a dospívající mládeţ často neodhadnou následky svého konání. Učitelé mohou v tomto ohledu na ţáky působit, ale musí mít sami určitý přehled. Povědomí o nebezpečí vyuţívání Internetu je třeba zvyšovat jak mezi ţáky, tak mezi učiteli a v neposlední řadě i mezi rodiči, kteří často o aktivitách svých dětí na Internetu nemají přehled, a tudíţ netuší, do jakých problémů se můţe jejich dítě prostřednictvím Internetu dostat. Ve své práci bych chtěla upozornit na některá často se opakující rizika, se kterými se ţáci i já jako učitel a běţný uţivatel Internetu mohu setkat. V teoretické části se zabývám základními pojmy souvisejícími s danou problematikou a v praktické části uvádím výsledky výzkumů provedených v rámci projektu E-bezpečí.. Tyto doplním o data ze zpracovaného dotazníku provedeného mezi ţáky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, ZŠ a MŠ Mořkov a ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou. 3

6 TEORETICKÁ ČÁST 1 Úloha učitele Internet se díky neustálému vývoji informačních technologií stává médiem, které je stále dynamičtější. Sociální sítě, mobilní telefony a uţivatelsky interaktivní sluţby nabízejí dětem a mladým lidem celou řadu moţností ke komunikaci, interaktivnímu fungování a ke sdílení obsahu a zájmů. V ţivotě typického mladého člověka se nabízí mnoho příleţitostí k pouţívání mobilních a internetových technologií, například: - posílat textové zprávy kamarádům, - pouţívat internet při práci na domácích úkolech, - diskutovat s kamarády na fóru nebo v sociální síti o tom, co dnes zaţili, - fotografovat sebe, rodinu a kamarády ze školy mobilem, - načítat fotografie na vlastní profil v sociální síti a sdílet je s ostatními uţivateli, - hrát on-line hry, - sledovat nejnovější hudební nahrávky, které jsou dostupné pouze na internetu, - stahovat si stopy s hudbou do MP3 přehrávače a poslouchat ji později, - dívat se on-line na videoklipy. Virtuální svět se v mysli dnešních dětí prolíná s tím skutečným a ony často těţce rozeznávají hranice. Virtuální svět, stejně jako svět skutečný, není zcela bezpečný a kaţdý člověk, děti a mládeţ zejména, můţe být poznamenán nevhodným nebo škodlivým kontaktem, který je prostřednictvím těchto sluţeb navázán. Učitelé by měli dětem a dospívajícím zajišťovat bezpečné virtuální prostředí. Aby mohli své ţáky vybavit příslušnými dovednostmi, musejí si nejprve oni sami uvědomit moţná rizika. [1] 2 Ochrana soukromí Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií umoţňuje stále jednodušší způsob komunikace. Technická snadnost komunikace můţe vést k tomu, ţe uţivatelé méně dbají na ochranu svého soukromí, virtuální identity a pověsti, avšak právě tato ochrana je základem zodpovědného vyuţívání ICT. Je na kaţdém, aby zůstal ve virtuálním prostoru v bezpečí, ať 4

7 uţ na počítači, nebo při pouţívání mobilního telefonu. Pedagogové by měli ţáky učit chápat, proč je důleţité chránit při práci s technologiemi vlastní soukromí, ale nesmí zapomínat, ţe soukromí při pouţívání mobilu, elektronické pošty nebo sociálních sítí je neméně důleţité i pro ně. Musí pečlivě zváţit, komu dovolí sdílet svůj profil na sociální síti a jaké informace na svém blogu nebo profilu zveřejní. Totéţ platí i pro informace nebo snímky, které mají na svých stránkách v sociální síti jejich přátelé. Velmi osobní nebo nevhodné informace se snadno mohou dostat do nepovolaných rukou a přivést učitele do nepříjemností, protoţe co je veřejně dostupné si mohou prohlíţet i ţáci a všichni ostatní. Je proto nezbytné u sluţeb a přístrojů pouţívaných k osobním účelům věnovat zvýšenou pozornost nastavení bezpečnostních prvků a prvků na ochranu soukromí. Mobil se dá snadno ztratit nebo můţe být ukraden, proto by kaţdý měl pouţívat PIN, aby si zajistil, ţe se k jeho osobním údajům nikdo nedostane a nebude moci je pouţít. Hesla k účtům je nutné uchovávat v tajnosti a zadávat je sloţitě, protoţe ţáci a studenti se mohou pokoušet proniknout do soukromí učitele. [2] 3 Bezpečí na sociální síti Sociální sítě umoţňují uţivatelům vytvářet si vlastní obsah a dělit se o něj s obrovským mnoţstvím jednotlivců, proto je důleţité chránit si své soukromí hned od začátku. Učitel by měl vést ţáky k tomu, aby se na sociálních sítích chovali zodpovědně. Při registraci do sítě je uţivatel poţádán o určité osobní údaje a měl by vědět, jak se s těmito informacemi bude nakládat a co z nich se objeví na uţivatelském profilu. K důleţitým sluţbám portálu pro tvorbu sociálních sítí patří, ţe uţivateli poskytují nástroje, s jejichţ pomocí můţe rozhodnout, které další údaje budou veřejné či soukromé, vybrat si s kým chce být v kontaktu a kdo mu smí na blog nebo profil posílat komentáře. Profil na sociální síti je, jednoduše řečeno, webová stránka, kterou lze snadno vytvořit a kam uţivatel posílá osobní informace, včetně svého jména, ové adresy, fotografií a videosnímků, na nichţ je on sám, jeho kamarádi nebo rodina, kde uvádí svoje zájmy a další informace, které pro něj mají význam a o které se chce podělit s ostatními. Je tudíţ důleţité, aby si ţáci plně uvědomili, co uveřejňují pro oči dalších uţivatelů a jak mohou chránit svoje soukromí a osobní údaje. V důsledku posílání osobních informací do sítě se mohou ţáci snadno stát obětí šikany, nevyţádaných kontaktů ze strany cizích lidí nebo jim můţe být ukradena identita. Aby se tomuto vyhnuli, můţe jim pomoci, kdyţ si před odesláním dat připomenou, co pro ně můţe být potencionálně nebezpečné: osobní údaje, z nichţ lze vyčíst 5

8 jejich domácí adresu, fotografie, podle kterých je lze lokalizovat nebo uţivatelské jméno nebo snímky, které naznačují, ţe jsou starší neţ ve skutečnosti. Ţáci by měli vědět, jaký je rozdíl mezi soukromým a veřejným profilem a měli by si pravidelně procházet seznamy svých přátel a odstraňovat z něj všechny, u nichţ si nepřejí, aby si směli prohlíţet jejich profil. Ţáci se musejí také naučit, ţe nesou zodpovědnost za ochranu jiných lidí a naopak, coţ znamená, ţe by neměli posílat na web fotografie nebo jiné informace týkající se jiné osoby bez jejího svolení. I učitel by měl přemýšlet, neţ něco pošle na veřejný profil, aby neohroţoval své soukromí a bezpečnost, např. fotografie, které by neměli vidět ţáci nebo studenti, protoţe tito jsou technicky velmi zběhlí a snadno objeví nějaký trapný nebo nevhodný materiál. Stejně tak i jeho přátelé a příbuzní by neměli na síť posílat snímky, které mohou ohrozit jeho profesionální postavení. Platí to samé jako pro ţáky - moţná uţ to nepůjde vzít zpátky. [3] 3.1 Falešný profil Jako falešný profil se označuje takový profil vytvořený na sociální síti, který se chce vydávat za někoho jiného. V mnoha případech je vytvoření takového profilu míněno jako legrace, autor však nebere v potaz moţné následky. V některých případech můţe být falešný profil vytvořen se záměrem jiné osobě uškodit nebo ji rozrušit. Zneuţití cizího profilu otevírá cestu k získání důvěrných a jiných informací. Zpravodajský server idnes.cz provedl v říjnu a listopadu 2009 test, jak jsou uţivatelé sociální sítě Facebook ochotni přidat si mezi přátele neznámého člověka a sdílet s ním soukromé informace (viz příloha 1). Byly zaloţeny dva smyšlené profily a osloveno 100 náhodně vybraných českých uţivatelů a uţivatelek Facebooku s ţádostí o přátelství. Neexistujícím sourozencům dal přístup ke svým soukromým informacím kaţdý druhý oslovený. Facebook přitom nabízí několik nástrojů jak soukromí lépe chránit a skrýt citlivé údaje před cizími lidmi. Test ukázal, ţe především mladí čeští uţivatelé si své soukromí nehlídají tak, jak by měli, a vystavují se tak riziku. Šedesát procent náhodně vybraných uţivatelů naletělo na falešný profil neexistující dívky a přidalo si ji mezi přátele. Na neexistujícího mladíka se nachytalo 42 procent. Jen asi pětina poslala zprávu s otázkou, odkud je znají. Většina nachytaných pustila vetřelce ke všem datům, které přes Facebook prezentují: k soukromým fotografiím, fotografiím přátel, ům, telefonům, škole, v několika případech byla sdělena celá domovní adresa. Mezi důvěřivé patřili obvykle mladí uţivatelé 6

9 a uţivatelky mezi lety, průměrný věk byl 19 let. Test jasně ukázal, ţe lze jednoduše proniknout do soukromí cizích lidí. Takto získané údaje můţe vyuţít kdokoli. Závěr testu - pouţívat Facebook jako nástroj pro veřejnou, ne soukromou komunikaci, pokud si uţivatel není stoprocentně jistý, ţe má vše dokonale zabezpečeno. Nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem jak falešný profil ze sociální sítě odstranit je poţádat o to autora - pokud je známý. Pokud ne, lze se obrátit na poskytovatele sluţby, protoţe falešný profil porušuje podmínky, které poskytovatel stanovuje pro odběr svých sluţeb. [3] 4 Kyberšikana Šikana ve školách je stále závaţným společenským problémem. S rozvojem komunikačních prostředků dostává ale šikana nový rozměr. Objevuje se nová forma ubliţování kyberšikana. Kybešikana (cyber bullying) je druh šikany, který k poniţování a ubliţování vyuţívá informační a komunikační technologie. Mezi její nejobvyklejší projevy patří zasílání uráţejících či výhruţných ů a textových zpráv nebo zveřejňování pomlouvačných, falešných a poniţujících materiálů, např. choulostivých rozhovorů, fotografií či videozáběrů na Internetu. Oproti tradiční šikaně má kyberšikana své specifické znaky: Útočníci jsou anonymní. Ve virtuálním prostředí většinou útočníci vystupují většinou pod přezdívkou, pouţívají pro oběť neznámou ovou adresu nebo telefonní číslo apod. Oběť tak má malou šanci přijít na to, kdo na ní útočí. Anonymita útočníka posiluje agresorovu odvahu zkoušet drsnější metody a formy útoků a vůbec tyto útoky podnikat. Mění se profil útočníků a profil obětí. Ve virtuálním světě nezáleţí na věku, pohlaví, síle, postavení nebo úspěšnosti. Původcem kyberšikany můţe být kaţdý, kdo má potřebné znalosti informačních a komunikačních technologií, tedy i fyzicky slabý jedinec. Výzkumy zahraničních univerzit (Univerzity Antwerpy ( ), Li (2007), Dehue (2008)) ukazují, ţe útočníci tráví na internetu velké mnoţství času a to bez dohledu rodičů, kteří se příliš nezajímají, k čemu jejich děti internet pouţívají. Pachatelé kyberšikany jsou také obvykle původci tradičního šikanování. Zajímavý je poznatek, ţe kyberútočníci bývají často také sami oběťmi kyberšikany, nebo jejími pozorovateli. Výše zmíněné výzkumy zjistily, ţe oběťmi se často stávají děti, které jsou na internetu nebo mobilním telefonu závislé. Sociální kontakty 7

10 navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě příliš kamarádů nemají. Jsou to také často oběti tradiční šikany. Mění se místo a čas útoků. Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy k útoku dojde (např. ve škole nebo na hřišti), s kyberšikanou se lze setkat kdykoli a kdekoli, třeba v bezpečí domova a o půlnoci. Stačí být připojen k internetu nebo mít u sebe svůj mobilní telefon. Ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než ve skutečném světě. Mohou udávat jiný věk, jiné pohlaví, jiné povolání a záměrně tak manipulovat s těmi, se kterými komunikují. Ve virtuálním světě se také někteří lidé chovají méně opatrně neţ ve světě reálném (jsou odváţnější v komunikaci, často probírají citlivá témata bez zábran). Někdy zkoušejí to, co by se v reálném světě báli udělat (např. jiné osobě vyhroţovat nebo ji vydírat), protoţe je menší šance na jejich dopadení. Při šíření kybešikany pomáhá útočníkovi publikum. Prostředky kyberšikany (zprávy a pořízené záznamy) se dají jednoduše rozesílat dál, útočník nemusí oběť napadat opakovaně, stačí, kdyţ citlivé zprávy publikuje na internetu, o jejich šíření se postarají jiní. Toto publikum umoţňuje zvyšovat intenzitu útoku a zhoršovat dopad na jeho oběť. Dopady kybešikany na oběť není snadné rozpoznat. Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, které není snadné poznat, na rozdíl od modřin, které mohou doprovázet fyzickou šikanu. Oběti jsou často uzavřené do sebe a o svých problémech s okolím nekomunikují. Na řešení svých problémů tak často zůstávají sami, coţ můţe vést k tomu, ţe situaci nezvládnou. Kybešikana může být způsobena i neúmyslně. Někdy můţe být kyberšikana výsledkem toho, ţe špatně odhadneme situaci nebo reakci daného člověka, a to co bylo myšleno jako ţert, můţe ublíţit. 4.1 Další nebezpečné jevy Kromě kyberšikamy se mohou ţáci na internetu setkat s dalšími nebezpečnými jevy, jako je např. sexting, kybergrooming nebo stalking a kyberstalking. 8

11 Sexting (česky sextování) je poměrně nový jev, který je spojený s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi (první případy byly zdokumentovány v roce 2005). Slovo sexting je sloţeninou vzniklou ze slov sex a textování. Jedná se o elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií nebo videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy jsou často zveřejněny na internetu, hlavně kdyţ dojde k ukončení vztahu mezi mladistvými. Kybergrooming je termín, který označuje chování uţivatelů internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímţ cílem je oběť pohlavně zneuţít. Útočníci jsou často pedofilové. Proces manipulace s dítětem obvykle prochází několika základními etapami: 1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť. Kybergroomer se staví do pozice osoby, která dítěti rozumí, chápe jeho problémy, protoţe má problémy stejné, a pomůţe je dítěti vyřešit. Často s dětmi řeší citlivá témata jako např. manţelské problémy, sexuální ţivot dospělých apod. Zároveň útočník izoluje oběť od okolí (rodiče ti nerozumí, já ano., nikomu to neříkej, ostatní děti by ţárlily, maminka by tě nenáviděla..). V této etapě často získá dítěte, telefonní číslo na mobil, adresu nebo adresu školy, kterou dítě navštěvuje. 2. Podplácení dárky nebo různými službami, budování kamarádského stavu. Získaný vztah posiluje kybergroomer různými dárky (např. peníze, mobil, drahé oblečení) nebo sluţbami (návštěva kina). Tyto dárky dává dítěti bez příčiny. 3. Vyvolání emoční závislosti na osobě útočníka. V této etapě vzniká emoční závislost oběti na osobě útočníka, který zná její nejintimnější tajemství. Děti pak často lţou rodičům o tom, jak a s kým tráví svůj volný čas, nesvěřují se rodičům, ale důvěřují kybergroomerovi. 4. Osobní setkání. Pokud dosud nedošlo k osobnímu kontaktu, ve fázi emoční závislosti pravděpodobně k nějakému druhu kontaktu dojde. 5. Sexuální obtěžování a zneužití dítěte. 9

12 Kyberstalking je zneuţívání internetu, mobilních a dalších informačních a komunikačních technologií ke stalkingu. Stalking je termín, který označuje opakované a stupňované obtěţování oběti nevyţádanou a nechtěnou pozorností. Pronásledovatel svou oběť bombarduje SMS zprávami, y, telefonáty nebo dárky, které oběť nechce. V případě kyberstalkingu jde o zasílání různých zpráv pomocí instant messenger (pozn.: messenger je internetová sluţba, která umoţňuje uţivatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou připojeni; např. ICQ, Skype), chatu, prostřednictvím VoIP technologií (tj. technologií, které umoţňují přenášet hlasovou komunikaci prostřednictvím Internetu nebo počítačové sítě). Nejlepší obranou před těmito nebezpečnými jevy je prevence. Ta spočívá především v dobré komunikaci rodičů s dětmi. Rodiče by měli dětem věnovat dostatek času a hovořit s nimi o jejich problémech, aby si vytvořili s dětmi důvěrný vztah, a děti se mohli se svými problémy svěřit rodičům a ne cizím lidem na internetu. Zároveň je nutné děti informovat o tom, jaká nebezpečí jim hrozí a jak se jim vyhnout. Tady můţe významnou roli sehrát škola. [10,11,12] 5 Ochrana počítače Kaţdý, kdo pouţívá Internet, je vědomě nebo nevědomě terčem neţádoucího zájmu. Na Internetu jsou viry a další aktivity, které se snaţí získat citlivé informace, jako např. soubory z disků, informace o tom, co je nainstalováno na PC, pouţívaná uţivatelská jména a hesla, navštěvovaná místa na Internetu, staţené soubory apod. Většina těchto činností je prováděná skrytě tak, ţe při připojení na Internet jsou informace odesílány z počítače bez vědomí uţivatele. Důsledkem takto nasbíraných informací o uţivateli je mimo ztráty soukromí minimálně to, ţe uţivateli začnou přicházet nevyţádané reklamní y a samovolně vyskakovat reklamní okna, ale mohou být i mnohem závaţnější. Problematika nevyţádaného softwaru (tzv. malware - souhrnný název) je závaţným problémem a je třeba se proti němu efektivně bránit. [13] 5.1 Počítačové viry Počítačové viry jsou malé softwarové programy určené k šíření z jednoho počítače do jiného a narušování počítače. Virus můţe poškodit nebo odstranit data v počítači, vyuţít ou aplikaci k vlastnímu rozšíření do jiných počítačů nebo dokonce vymazat všechna data na 10

13 pevném disku. Viry se nejčastěji šíří v přílohách ových zpráv nebo rychlých zpráv. Proto je důleţité nikdy neotevírat přílohy ů, pokud neznáte odesílatele a neočekáváte je. Viry mohou být zamaskovány jako přílohy v podobě zábavných obrázků, přání nebo zvukových souborů a videosouborů. Šíří se také stahováním z internetu, mohou být skryty v nelegálním softwaru a dalších souborech nebo programech, které lze stáhnout. Pokud se uţivatel chce virům vyhnout, je nutné počítač průběţně aktualizovat nejnovějšími aktualizacemi a antivirovými nástroji a dodrţovat základní pravidla při procházení Internetu, stahování souborů a otevírání příloh: - pouţívat bránu firewall pro připojení k Internetu (brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě, a v závislosti na svém nastavení je buď zablokuje, nebo jim umoţní projít do počítače), - pouţívat funkci automatické aktualizace, - pouţívat aktuální antivirový software, - neotevírat přílohu u od osoby, kterou neznáte, - neotevírat ové přílohy ani od známých osob, pokud uţivatel přesně neví, co příloha obsahuje. [7, 17] 5.2 Spyware Spyware se v terminologii PC označuje veškerý software, který byl na PC nainstalován bez uţivatelova vědomí a který sbírá informace o uţivateli pro pozdější předání tomu, kdo spyware ovládá. Chová se například tak, ţe zobrazuje reklamu nebo mění konfiguraci počítače, obvykle bez osobního souhlasu uţivatele. Spyware se můţe do počítače dostat různými způsoby, například při instalaci jiného poţadovaného softwaru, programu pro sdílení souborů hudby nebo videa. Neznamená to, ţe kaţdý software poskytující reklamu nebo sledující on-line aktivity uţivatele je škodlivý, ale můţe obtěţovat. Při kaţdé instalaci softwaru do počítače je nutné pečlivě si pročíst veškerou dokumentaci, včetně licenční smlouvy a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Někdy je zahrnutí neţádoucího softwaru do dané instalace uvedeno, ale můţe se zobrazovat aţ na konci licenční smlouvy nebo prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Je proto důleţité rozumět podmínkám a souhlasit s nimi, pokud se například uţivatel zaregistruje u nějaké bezplatné internetové sluţby. [4, 7] 11

14 5.3 Nevyžádaná pošta (spam) Spam jsou y, které uţivatel nechce dostávat a které jej obtěţují, například uţ tím, ţe zabírají místo ve schránce. Tyto y by uţivatel měl ignorovat tím, ţe: - bude nevyţádané ové zprávy odstraňovat, aniţ by je otevřel, - nebude odpovídat na nevyţádanou zprávu, pokud si není jistý, ţe pochází z legitimního zdroje, - bude aktualizovat program nevyţádané pošty a ové filtry, - nebude poskytovat osobní informace v u ani v rychlé zprávě, - otevření přílohy nebo klepnutí na odkaz si důkladně rozmyslí, - nebude nakupovat ani přispívat na charitativní účely propagované prostřednictvím nevyţádané pošty (autoři takovéto pošty často prodávají ové adresy lidí, kteří u nich nakoupili, takţe následkem můţe být ještě větší mnoţství nevyţádané pošty), - nebude předávat řetězové ové zprávy (nejenţe ztratí kontrolu nad tím, kdo uvidí jeho ovou adresu, ale můţe předat falešnou zprávu nebo napomáhat šíření viru). Preventivně se můţe uţivatel spamu bránit tím, ţe nebude zbytečně zveřejňovat svou ovou adresu na www stránkách a pro dočasné akce, jakými jsou třeba zveřejnění inzerátu nebo účast v nějaké soutěţi, si zřídí speciální adresu, kterou bude moci později bez problému zrušit. Pokud uţivatel uvádí svou adresu na veřejné webové stránce, např. v konverzační místnosti, měl by svou ovou maskovat tím, ţe v adrese nebo. napíše slovy. Tímto způsobem druhá osoba adresu rozpozná, ale automatizované programy vyuţívané odesílateli nevyţádané pošty to nedokáţí. Při nákupech online je nutné dávat pozor na předem zaškrtnutá políčka, označující, ţe zákazník souhlasí s prodejem nebo poskytnutím své adresy jiným stranám. [9] 5.4 Hoax Slovo hoax označuje poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím nebo obsahuje nepřesné, zkreslující informace a směs lţí a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůţe s jistotou posoudit. Nejčastěji varuje před neexistujícím nebezpečným virem. Mezi hoaxy patří také fámy o mobilních telefonech, pyramidové hry, různé nabídky na snadné výdělky, řetězové dopisy štěstí, smyšlené petice, podvodné loterie apod. 12

15 Typický text poplašné zprávy obsahuje většinou tyto body: - stručný popis nebezpečí a způsob šíření, - snaţí se přesvědčit, ţe varování přišlo od důvěryhodných zdrojů, - výzvu k dalšímu rozeslání. Tyto nesmysly se lavinovitě šíří proto, ţe mnoho nezkušených uţivatelů bez přemýšlení výzvu uposlechne a zprávu přepošle. Na první pohled se šíření hoaxů nezdá škodlivé, ale při bliţším pohledu na problém lze zjistit, ţe můţe obtěţovat příjemce a zbytečně zatěţuje linky a servery. Největším nebezpečím je, ţe šířením hoaxů se mohou vyzradit důvěrné informace tím, ţe ten, kdo zprávu přeposílá, dává k dispozici seznam ových adres náhodným příjemcům. Tím, ţe se zprávy šíří lavinovitě, nemůţe vědět, komu bude doručen v dalších úrovních. Seznam adres vyuţívají spameři, kteří na získané adresy posílají nevyţádané y. Jak na hoax reagovat? Pokud příjemce hromadné zprávy nemá jistotu, zda obdrţená zpráva je hoax, můţe si prohlédnout seznam hoaxů na adrese je také moţné slušně odpovědět pouze odesílateli a upozornit ho, ţe zpráva, kterou poslal, je hoax. [8,9] 6 Internetové bankovnictví Jednou z moţností, které nabízí internet ke zjednodušení ţivota, je internetové bankovnictví (internetbanking). Díky němu nemusí lidé navštěvovat banku tak často, protoţe mnoho věcí si mohou vyřídit z domova nebo kteréhokoliv jiného místa. Stačí jim k tomu jen počítač a připojení k internetu a internetový prohlíţeč. Výhodou je snadná obsluha a přístup 24 hodin denně. Zabezpečení internetbankingu je nutné věnovat pozornost, protoţe snadno můţe dojít k odcizení důvěrných dat nebo k finanční ztrátě. K základním bezpečnostním doporučením patří: - pouţívat pouze legální software a chránit si svůj počítač, - neotvírat podezřelé y nebo jejich přílohy, - nesdělovat osobní údaje, hesla nebo PIN em. [14] 6.1 Phishing Phishing je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaţí z uţivatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneuţít je pro svoje 13

16 obohacení. K získání těchto důvěrných informací vyuţívají podvodné y, které na první pohled vypadají, ţe jsou odeslány přímo z banky a snaţí se přesvědčit uţivatele, aby kliknul na odkaz. Text můţe vypadat jako informace o neprovedení platby, výzva k aktualizaci bezpečnostních údajů, oznámení o dočasném zablokování účtu nebo platební karty, výzkum klientské spokojenosti nebo jako elektronický bulletin pro klienty. Pokud neopatrný uţivatel na tento falešný odkaz klikne, dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm poţadovány přístupové údaje k účtům, platebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Pokud je uţivatel vyplní, získají tato data podvodníci, kteří je následně vyuţijí ve svůj prospěch. Důleţité je si pamatovat, ţe banka takovéto zprávy nikdy nerozesílá a nemá důvod tyto informace od klientů poţadovat. [15, 16] 14

17 PRAKTICKÁ ČÁST 7 Výzkum projektu E-bezpečí a Centra PdF UP Výzkumný tým projektu E-bezpečí a Centra Pdf UP (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace) realizoval v září listopadu 2009 a v listopadu prosinci 2010 výzkumná šetření zaměřené na výskyt nebezpečných jevů spojených s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií. Šetření bylo zaměřeno zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting a další nebezpečné jevy, se kterými se setkávají nejen ţáci a učitelé, ale také dospělí uţivatelé internetu. Do výzkumného šetření se v roce 2009 zapojilo téměř respondentů a v roce 2010 více neţ respondentů ze základních a středních škol z celé České republiky. Některé zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v příloze číslo 4. Při porovnání obou výzkumů lze pozorovat, ţe u řady sledovaných skutečností došlo ke změnám. Znatelný je například nárůst původců kyberšikany z 27,8 % na 41,8 %. Počet obětí se zvýšil asi o 6 % (z 53,2 % na 59,38 %). Za pozitivní lze povaţovat, ţe pomoc při řešení kyberšikany by u rodičů hledalo 3,5x více respondentů. Zatímco počet dětí, které jsou ochotny jít na osobní schůzku s neznámou osobou z internetu, zůstal téměř na stejných hodnotách (39,2 % a 39,09 %), počet těch, které by o schůzce neřeklo, vzrostl více neţ dvojnásobně. Větší opatrnost lze pozorovat při nakládání s osobními údaji. U všech sledovaných údajů byl zaznamenán pokles (u některých i o více neţ 10 %). Co se týká zveřejňování nebo odesílání sexuálně laděných fotografií nebo videozáznamů, jsou hodnoty na stejné úrovni. [6] Z těchto závěrů plyne, ţe o riziku spojeném s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií je nutné ve školách hovořit. Učitelé by se měli s touto problematikou seznamovat a učit ţáky jak se mají ve virtuálním prostředí chovat. 15

18 8 Dotazníky 8.1 Dotazník pro žáky - závěry Pro srovnání se závěry uvedenými výše, jsem uskutečnila dotazníkové šetření ve škole, kde učím a ve dvou dalších školách v okolí. Celý dotazník je uveden v příloze 2. Graf 1: Navštěvovaný ročník základní školy Dotazník vyplnilo celkem 160 ţáků druhého stupně ze tří vesnických základních škol. Nejvíce ţáků bylo z 9. třídy (31 %) a 7. třídy (30 %). Poměr chlapců a dívek byl téměř vyrovnaný (48 % odpovídajících byli chlapci, 52 % dívky). Graf 2: Účet na sociální síti Na otázku, zda má ţák účet na nějaké sociální síti, odpověděli všichni ţáci. Na sociální síti má účet 90 % ţáků, naprostá většina (90 %) na Facebooku. 16

19 Graf 3. Ověření přátel Na otázku, zda si ţák ověří, odkud jej zná někdo, kdo chce, aby si jej přidal mezi přátele, odpovědělo 149 ţáků, coţ je 93 % těch, kteří mají účet na nějaké sociální síti. Převáţná většina (84 %) si ověřuje, odkud ho dotyčný zná. Graf 4. Poskytování osobních údajů 140 dotazovaných (98 %) sdílí na Facebooku fotografie a 76 dotazovaných (53 %) . Telefon a adresu poskytují pouze 3 % ţáků. Fotografie sdílí na Facebooku 140 respondentů, coţ je 98 %, 76 respondentů (53 %). Telefon a adresu sdílí pouze 3 % respondentů. 17

20 Graf 5: Znalost pojmu kyberšikana Pojem kyberšikana znají téměř všichni ţáci (98 %), kteří odpověděli na otázku. Dva ţáci (1 %) na otázku neodpověděli. Graf 6: Urážející nebo výhrůžné y nebo SMS - příchozí Graf 7: Urážející nebo výhrůžné y nebo SMS - odeslané 18

21 Graf 8: Urážející nebo výhrůžné y nebo SMS přicházející známým Graf 9: Urážející nebo výhrůžné y posílané známými Z grafů 6 9 plyne, ţe s uráţejícími nebo výhrůţnými y má osobní zkušenost pouze kolem 10 % ţáků, kteří odpověděli na dané otázky (na otázku ke grafu 6 neodpovědělo 5 ţáků, na otázky ke grafům 7 9 neodpověděl vţdy jeden ţák). Zhruba stejné procento takovéto y dostalo i samo odeslalo. Zprostředkovaně se s takovými y setkalo dvakrát aţ třikrát tolik (30 % zná někoho, kdo takovéto y dostává a 20 % někoho, kdo je sám posílá). Nejvíce ţáků (18 %) si myslí, ţe ti, kteří posílají uráţející nebo výhrůţné y, to dělají pro zábavu a stejné procento si myslí, ţe důvodem je zastrašení nebo poníţení adresáta. 14 % uvádí jako důvod nudu a stejné procento si myslí, ţe si autor chce zvýšit sebevědomí. Ostatní důvody, jako například závist, pomstu, psychický problém aj., uvedlo méně neţ 10 % ţáků. 15 % uvedlo, ţe neví. 19

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.06 Název Teorie internetu- bezpečnost Téma hodiny Bezpečné užívání

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU PREVENCE NEBEZPEČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRAKTIK SPOJENÝCH S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY (406/08/P106)

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_IKT_K_55 Autor: Jaromír Škrabal Tematický celek: Základy hardware a sítí Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika Materiál

Více

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou Jana Razakowská Rozdíl l mezi šikanou a kyberšikanou Šikana je: jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje jak fyzický

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Centrum prevence rizikové virtuální komunikace NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2 ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU E-BEZPEČÍ

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše?

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_058

Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_058 Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra Dne: 11. 1. 2012 VY_32_Inovace/1_058 1 Anotace: Interaktivní prezentace seznamuje žáka s nejběžnějšími typy PC virů a způsoby, jak se před nimi bránit. Prezentace

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Trojské koně Viz předchozí hodina. Škodlivý program, který v počítači vytváří podmínky pro přijímání dalších škodlivých programů.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Soukromí? Co to je? 38% z dětí na Facebooku má méně než 13 let 4 děti ze 100 na Facebooku má 6 a méně roků? Je možné mít na Facebooku soukromí? Ideální věk pro založení

Více

Šablona: III/2 Inovace ve výuce prostřednictvím ICT Číslo výukového materiálu: 383 Informatika - software Mgr. Lenka Hanykýřová

Šablona: III/2 Inovace ve výuce prostřednictvím ICT Číslo výukového materiálu: 383 Informatika - software Mgr. Lenka Hanykýřová Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

Počítačové viry a jiné hrozby

Počítačové viry a jiné hrozby Počítačové viry a jiné hrozby Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT aktivity Vzdělávací oblast Počítačové

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

E-MAIL, E-MAILOVÝ KLIENT

E-MAIL, E-MAILOVÝ KLIENT E-MAIL, E-MAILOVÝ KLIENT EMAIL Elektronická pošta, zkráceně e-mail (často také nesprávně email), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. termín e-mail se

Více

Stinnou stránkou elektronické komunikace nejsou jenom HOAXy. Josef Džubák www.hoax.cz

Stinnou stránkou elektronické komunikace nejsou jenom HOAXy. Josef Džubák www.hoax.cz Stinnou stránkou elektronické komunikace nejsou jenom HOAXy Josef Džubák www.hoax.cz HOAX? Co to je? Anglické slovo, znamená v překladu: - Mystifikace Podvod Žert Novinářská kachna Kde je začátek? Fámy

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Škodlivý kód, útok na aplikace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007

Škodlivý kód, útok na aplikace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007 Škodlivý kód, útok na aplikace Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007 Viry (1) Nejstaršíforma škodlivého kódu. Základní funkce: Šíření Destrukce Techniky šíření: Bootovacíviry z diskety Souborové viry

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Informační a komunikační technologie. 1.5 Malware

Informační a komunikační technologie. 1.5 Malware Informační a komunikační technologie 1.5 Malware Učební obor: Kadeřník, Kuchař-číšník Ročník: 1 Malware ( malicius - zákeřný) Mezi tuto skupinu patří: Viry Červi Trojské koně Spyware Adware... a další

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: sociální sítě Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_16 Název školy Střední průmyslová

Více

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok,

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok, Seminární práce Téma Jméno, Příjmení, rok, Obsah 1. O projektu... 2 2. Procházení webu... 2 3. Phishing... 3 a. Co dělat, pokud se stanu obětí phishingu?... 3 b. Falešné webové stránky neboli Spoofing...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010/2011 Tento program navazuje na koncepci prevence zneuţívání návykových látek a dalších

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Nebezpečí na internetu

Nebezpečí na internetu Nebezpečí na internetu Přehled Útoky proti strojům: proti osobním počítačům, viry, útoky proti serverům, DoS, DDoS, hackeři. Útoky proti lidem: riziková komunikace. Aktuálně (9. 1. 2015) http://zena.centrum.cz/deti/zajimavosti/cla

Více

Bezpečnost a virová problematika

Bezpečnost a virová problematika Počítačový virus: Program, který se dokáže šířit sám a bez vědomí uživatele. Vznik již na přelomu 60. a 70. let 20. stol. Vkládá vlastní škodlivý kód do jiných spustitelných souborů, dokumentů. Musí se

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Co to je počítačový spam? Otázka 1 Počítačový virus Masově šířená zpráva Šunka, prodávaná online Druh spywaru Odpověď 1 Počítačový spam je nevyžádané masově šířené mediální sdělení,

Více

a další nebezpečí internetu

a další nebezpečí internetu a další nebezpečí internetu Veškeré nebezpečí, které hrozí uživateli z internetu je dílem člověka. Tvoří jej lidé, kteří chtějí druhým škodit nebo získat cenné informace. počítačový vir program, který

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1.

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele Verze: 1.2 Test - Základy informační bezpečnosti pro uživatele Stránka 2 z

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

Na internetu bezpečně

Na internetu bezpečně lennicka14: muzu ale prijit az vecer, nasi budou u babicky kony19: tak teda v 8 na zastavce u hriste. donesu ti ten mobil za ty fotky cos poslala. jak jsem slibil! Anonymita. Úzký kontakt s někým, o kom

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Elektronické bankovnictví IV. čtvrtek, 31. května 12

Elektronické bankovnictví IV. čtvrtek, 31. května 12 Elektronické bankovnictví IV. Hrozby elektronického bankovnictví Slepá důvěra a hloupost = možnost zneužití sociálního inženýrství Phishing Vážený kliente, obracíme se na Vás se žádostí ověření vašeho

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Bezpečná komunikace online

Bezpečná komunikace online Bezpečná komunikace online E-learning pro seniory, Lekce 2. Internet vstřícný pro seniory Národní centrum bezpečnějšího internetu 2015 Mgr. Markéta Kalousková, Mgr. Rostislav Jakoubek e-mail: seniori@saferinternet.cz

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Zásady slušného chování na internetu

Zásady slušného chování na internetu Netetika, netiquette Zásady slušného chování na internetu Co je netetika? Pravidla chování v prostředí internetu Net (síť, internet) Etika (soubor pravidel a zásad slušného chování) E-mail, diskusní fóra,

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012.

Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012. Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012. Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, obtěžování, ztrapňování) s využitím internetu či jiných informačních technologií.

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče Projekt ebezpečnost Cíl projektu: cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného s užíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání.

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Webové hrozby KDO 6.5.2008

Webové hrozby KDO 6.5.2008 Webové hrozby KDO 6.5.2008 INFOSEC informační bezpečnost Fyzická bezpečnost (PHYSEC) Počítačová bezpečnost (COMPUSEC) Personální bezpečnost (PERSEC) Komunikačni bezpečnost (COMSEC) Logická bezpečnost (LOGISEC)

Více

Počítačová bezpečnost Aktualizace OS a aplikačních programů Firewall a další bezpečnostní nástroje

Počítačová bezpečnost Aktualizace OS a aplikačních programů Firewall a další bezpečnostní nástroje Počítačová bezpečnost aktualizace operačního systému a aplikačních programů firewall a další bezpečnostní nástroje počítačové viry a červy, spyware metody útoků přes webové stránky a elektronickou poštu

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Šablona: III/2 Sada: 3 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: IX.A Datum: 10. 12. 2013 IX.B 17. 12. 2013

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika Děti na internetu: očima rodičů Přístup dětí k internetu v domácnosti O: Má/mají Vaše dítě/děti doma přístup k internetu? Lze vybrat více odpovědí. Ano - máme doma

Více

Jak nenaletět kyberšmejdům

Jak nenaletět kyberšmejdům Jak nenaletět kyberšmejdům E-learning pro seniory, Lekce 3. Internet vstřícný pro seniory Národní centrum bezpečnějšího internetu 2015 Mgr. Markéta Kalousková e-mail: seniori@saferinternet.cz www.seniori.bezpecne-online.cz

Více

V digitálním světě slušně a odpovědně

V digitálním světě slušně a odpovědně V digitálním světě slušně a odpovědně Co se naučíte V digitálním světě existují určitá pravidla jednání a komunikace, kterým říkáme netiketa (slovo vzniklo složením dvou slov: net = digitální síť a etiketa

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více