ode dne za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;"

Transkript

1 Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze /37 Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv: a) k bytu o velikosti 0+1, č., v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem L.Š., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; b) k bytu o velikosti 0+1, č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou B. V., nar., Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; c) k bytu o velikosti 0+1, č. v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou V.P., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; d) k bytu o velikosti 3+1, č., v domě č. p., í ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou J. G., nar.,. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; e) k bytu o velikosti 2+1, č., v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli R. M. nar. renštát pod Radhoštěm a Š.V., nar. renštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc; f) k bytu o velikosti 1+1, č. domě zvláštního určení č. p. Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli K.S., nar. Mgr. K. S., nar. renštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za cenu nájmu ve výši 16,69 Kč/1m 2 /měsíc; g) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, uzavřít nájemní smlouvy v souladu s písm. a) a f) tohoto usnesení. 827/37 Rada města: a) schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ze dne , a to v čl. VI., odst. 3, písm. c), pro paní E.M., nar. renštát pod Radhoštěm a ukládá odboru ISOM zaevidovat žádost paní E.M. do evidence žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm; b) ukládá bytové komisi rady města řešit bytovou situaci paní E.M. bytem startovacím o maximální velikosti 1+1; c) schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ze dne , a to v čl. VI., odst. 3, písm. c), pro paní L. M., nar. a ukládá odboru ISOM zaevidovat žádost paní M. do evidence žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm; d) ukládá bytové komisi rady města řešit bytovou situaci paní L. M. bytem startovacím o minimální velikosti 1+1; e) schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ze dne , a to v čl. VI., odst. 3, písm. c), pro pana B. M., nar., a paní V. M., Frenštát pod Radhoštěm a ukládá odboru ISOM zaevidovat žádost manželů M. do evidence žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm; f) ukládá bytové komisi rady města řešit bytovou situaci manželů M. bytem startovacím o minimální velikosti 1+1; 37. URM

2 g) neschvaluje udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví Města Frenštát pod Radhoštěm ze dne , a to v čl. VI., odst. 3, písm. c), pro pana V. S.,., a paní V.S., nar., Frenštát pod Radhoštěm. 828/37 Rada města schvaluje aktualizaci, verzi 03, Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ze dne včetně aktualizace ze dne /37 Rada města schvaluje: a) podání žaloby na vyklizení: bytu č. o velikosti 2+1 v domě č. p ve Frenštátě pod Radhoštěm M. K., nar. ; bytu č. o velikosti 1+1 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm L. F., nar. ; b) podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm J.K., nar. ; c) uzavření smlouvy o nájmu bytu č o velikosti 0+1 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s uživatelem předmětného bytu, panem F.B., nar ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nájemní poměr se sjednává na dobu určitou 6 měsíců, počínaje dnem za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. 830/37 Rada města: a) bere na vědomí podání vysvětlení paní Z.G.,, Frenštát pod Radhoštěm ve věci předčasného převodu vlastnictví bytu č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm, kterým došlo k porušení ust. čl. V. Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne , uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a paní Z.G.; b) doporučuje zastupitelstvu města vzdát se práva a prominout smluvní pokutu ve výši ,- Kč vyplývající z ust. čl. V. Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne , uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a paní Z. G.; c) doporučuje zastupitelstvu města uložit paní Z. G., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm povinnost uhradit částku ve výši,- Kč, která představuje náklady spojené s převodem vlastnictví bytové jednotky č. 3 v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm. 831/37 Rada města: a) projednala žádost pana P. L.,, Frenštát pod Radhoštěm o prodloužení lhůty druhého podnájemního vztahu k bytu č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm; b) revokuje část usnesení č. 728/34 b) Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne , a to v době podnájmu, který nově stanovuje do ; c) ukládá odboru ISOM vyzvat účastníky podnájemního vztahu k doložení smlouvy o podnájmu bytu ve lhůtě do /37 Rada města: a) bere na vědomí odstoupení firmy Mézl a Janíček s. r. o, Zašová 170, IČ , z výběrového řízení na realizaci akce Výměna oken Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm, b) schvaluje v návaznosti na usnesení č. 789/36 rady města ze dne uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Výměna oken Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm s firmou vyhodnocenou jako druhou v pořadí, a to s firmou PVC OKNA s. r. o., Nová Ves č. ev. 139, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH ( ,- Kč bez DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. 833/37 Rada města: 37. URM

3 a) schvaluje předložený způsob zadání veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě p.r. a zadávací podklady včetně seznamu firem k podání cenové nabídky na realizaci akce, b) ukládá OISOM zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě p.r c) schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Zdeněk Bartoš, Jana Machková. 834/37 Rada města a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodavatele zakázky Vyhotovení geometrických plánů, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene a zajištění vkladu věcného břemene do katastru nemovitosti staveb plynárenského zařízení mezi městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ a vítězným uchazečem GIS-STAVINVEX, a. s., Bučinská 1773, Petřvald, IČ , v předloženém znění. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou GIS- STAVINVEX, a. s., dodavatelem plnění zakázky bude firma uvedená jako druhá v pořadí, případně firma jako třetí v pořadí s odkazem na usnesení rady města č. 761/35 ze dne b) ukládá OISOM informovat RM 1x za čtvrtletí o plnění smlouvy. Z: OISOM T: 1 x čtvrtletně 835/37 Rada města: a) bere na vědomí žádost Františka Halamíčka, IČ , se sídlem Valašská 1657, Rožnov pod Radhoštěm, o snížení výše nájemného dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor, venkovní plochy a ekonomickém nájmu movitých věcí ze dne ; b) schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, venkovní plochy a ekonomickém nájmu movitých věcí ze dne , uzavřenou mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a nájemcem Františkem Halamíčkem, IČ , se sídlem Valašská 1657, Rožnov pod Radhoštěm, jehož předmětem bude změna splatnosti jednotlivých splátek nájemného pro období nájmu letní sezóny 2012 a 2013, a to následovně: - splatnost 1. splátky do daného kalendářního roku - splatnost 2. splátky do daného kalendářního roku. c) ukládá OISOM sepsat dodatek ke smlouvě dle odstavce b) tohoto usnesení. 836/37 Rada města: a) schvaluje výběr dodavatele silové elektřiny pro odběrná místa města Frenštát pod Radhoštěm v hladině nízkého napětí formou nákupu na komoditní burze, přičemž do seznamu odběrných míst budou zahrnuta i odběrná místa příspěvkových organizací města Frenštát pod Radhoštěm; b) ukládá odboru ISOM připravit podklady k realizaci nákupu silové elektřiny na komoditní burze a smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a příspěvkovými organizacemi města Frenštát pod Radhoštěm; Z:OISOM T: c) doporučuje ZM schválit v rámci rozpočtového opatření č. 4 zařazení částky 70 tis. Kč na zajištění soutěže na dodavatele silové elektřiny. 837/37 Rada města: 37. URM

4 a) bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 407, ul. Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm, b) doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č 141/27 ze dne , kterým je stanoven účel pronájmu využití budovy v oblasti školství, kultury a sociální. 838/37 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu na rok 2012 rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu s následujícími úpravami: Výdaje tis. Kč Rekonstrukce plochy parkoviště Rožnovská nad podz. garážemi 6000,0 Hasičská zbrojnice - rekonstrukce podlah, izolace garážových stání, oprava 500,0 omítek Hasičská zbrojnice - rekonstrukce 5 ks aut.garáž.vrat - zlepšení průjezdnosti 800,0 ZŠ Záhuní - rekonstrukce sociálních zařízení (rozvody vody, odpady, obklady) 400,0 MŠ Markova - výměna podlahových krytin v šatnách 70,0 Účelová rezerva na profinancování projektů schválených k podání žádosti o -6032,0 dotaci Mikroregion Frenštátsko - poplatek 32,0 ZŠ Tyršova budova 10,0 Dolní č. p rekonstrukce sociálního zařízení 2. NP 100,0 839/37 Rada města bere na vědomí informace o vymáhání pohledávek v samostatné působnosti. 840/37 Rada města: a) schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín ve výši ,37 Kč, schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření ,37 Kč do rezervního fondu v částce ,37 Kč a do fondu odměn ve výši ,00 Kč, bere na vědomí stavy jednotlivých fondů k a bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření za rok 2011, b) schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín ve výši 0,00 Kč, bere na vědomí stavy jednotlivých fondů k a bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření za rok 2011, c) schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011 příspěvkové organizace Astra, centrum volného času, Frenštát p. R. ve výši 3 073,17 Kč, schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření 3 073,17 Kč v plné výši do rezervního fondu organizace, bere na vědomí stavy jednotlivých fondů k a bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření za rok /37 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za 1. pololetí 2012, dle neveřejné přílohy, ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městem Frenštát pod Radhoštěm, s účinností od paní ředitelce Mgr. Karle Stiborkové, paní ředitelce RNDr. Zdeňce Murasové a paní ředitelce Mgr. Dagmar Klímkové. Odměna bude uhrazena z přímých nákladů na vzdělávání z finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu nebo z příspěvkovou organizací vytvořeného peněžního fondu odměn. 842/37 Rada města uděluje písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín k přijetí finančních účelově určených darů ve výši ,- Kč od dárců dle přílohy předkládaného materiálu na zakoupení Výukového preventivního programu Filip Žirafí příběhy + pracovní sešity pro žáky 1. tříd Základní školy Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm. 37. URM

5 843/37 Rada města bere na vědomí informaci o zápisu a přijetí dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Frenštát pod Radhoštěm, pro školní rok 2012/ /37 Rada města: a) doporučuje zastupitelstvu města po projednání s výborem T.J. Frenštát pod Radhoštěm o. s., Martinská čtvrť 1704, Frenštát p. R., IČ převést areál zimního stadionu do majetku města; b) odročuje projednání navýšení rozpočtu města v kap. Sport a tělovýchova o částku ,- Kč vč. DPH na dotaci účelově určenou na odstranění havárie chladícího média na zimním stadionu pro žadatele, T.J. Frenštát pod Radhoštěm o. s., Martinská čtvrť 1704, Frenštát p. R., IČ ; c) odročuje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč na provoz zimního stadionu (částečná úhrada provozu a údržby-energie, materiál, služby, PHM, mzda a odvody) a uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2012 s žadatelem T.J. Frenštát pod Radhoštěm o. s., Martinská čtvrť 1704, Frenštát p. R., IČ /37 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi českým městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: , zastoupeným starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišinovou a slovenským městem Krásno nad Kysucou, ul. 1. Mája 1255, Krásno nad Kysucou, IČ , zastoupeným primátorem Ing. Jozefem Grapou. 846/37 Rada města uděluje souhlas s užitím znaku města Frenštát pod Radhoštěm Jiřím Vojtovičem, Lumírova 523/28, Ostrava-Jih, IČ Znak města bude použit na skládací a nástěnné mapě města Frenštát pod Radhoštěm. Časové rozmezí použití znaku je od do /37 Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění Programu rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm za období /37 Rada města a) neschvaluje v současné době přípravu a podání žádosti o podporu projektu Systemizace strategického řízení a plánování ve Frenštátě p. R. do OP LZZ, výzvy č. 89; b) ukládá ORDKP sledovat vhodné výzvy v dalším plánovacím období. Z: ORDKP T: průběžně 849/37 Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Domě kultury, Dr. Parmy 254, Frenštát pod Radhoštěm a) sociální zařízení pro hosty restaurace Lubina o celkové výměře 18m 2 za cenu 744,- Kč bez DPH /m 2 /rok, b) nevytápěných prostor v suterénu DK - bývalá akumulátorovna o celkové výměře 9,58 m 2 za cenu 437,- Kč bez DPH /m 2 /rok. 850/37 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prodejního stánku umístěného v areálu autokempu na pozemku p. č. 1018/1, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, s nájemcem Ing. Vlastimilem Víchou, Skotnice 173, Skotnice, IČ , DIČ CZ Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , výše nájmu 3000,- Kč bez DPH za uvedené období nájmu, cena energií bude stanovena podle aktuální spotřeby nájemce. 37. URM

6 851/37 Rada města schvaluje doplnění ceníku autokempu Frenštát pod Radhoštěm o poplatek za parkování autobusu v ceně 100,- Kč včetně DPH/den. 852/37 Rada města schvaluje doplnění ceníku technických služeb o cenu za pronájem mulčovací sekačky SCAG v ceně 600,- Kč vč. DPH za hodinu práce stroje včetně obsluhy. 853/37 Rada města bere na vědomí: a) zápis z 15. jednání bytové komise ze dne , b) návrhy bytové komise na přidělení uvolněných bytů a řešení bytových pohledávek, c) souhlasné stanovisko bytové komise k aktualizaci Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm PRA , verze /37 Rada města bere na vědomí zápis z 9. jednání komise školství ze dne /37 Rada města bere na vědomí: a) zápis z 6. jednání komise pro zrušení a zasypání dolu Frenštát ze dne b) návrh komise na připojení města Frenštát pod Radhoštěm k iniciativě STOP HF (Stop hydraulickému štěpení), která bojuje proti těžbě břidlicového plynu a doporučuje ZM připojení města k této iniciativě c) návrh komise na uspořádání setkání představitelů města Frenštát pod Radhoštěm a obce Trojanovice se zástupci firem sídlících nebo podnikajících v objektech v areálu dolu Frenštát, kterým vypršela doba platnosti kolaudačního rozhodnutí; ukládá vedení města iniciovat toto setkání s cílem přednesení nabídky pomoci Frenštátu p. R. a Trojanovic při zajištění náhradních prostor pro podnikání d) upozornění komise na aktivity Nadace OKD v našem regionu. 856/37 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: a) účast v projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v letech , b) uzavření Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a Moravskoslezským krajem. 857/37 Rada města: a) bere na vědomí seznámení se s principy fungování MAS, programem Leader a návrhem nových stanov Místní akční skupiny Lašsko, o. s., IČ , b) doporučuje ZM schválit začlenění území města Frenštát pod Radhoštěm do územní působnosti Místní akční skupiny Lašsko, o. s., IČ , c) doporučuje ZM schválit členství města Frenštát pod Radhoštěm v Místní akční skupině Lašsko, o. s., IČ , d) pověřuje starostku obce Mgr. Zdeňku Leščišinovou zajištěním a provedením potřebných úkonů. 858/37 Rada města doporučuje zastupitelstvu města: a) vyslovit souhlas s podáním žádosti dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Frenštátsko o dotaci na realizaci projektu Cyklistická stezka Lomná Lubina, b) převést v rámci rozpočtového opatření č. 4 z účelové rezervy na profinancování projektů finanční částku ve výši 32 tis. Kč do kapitoly 25, org. 817 Mikroregion Frenštátsko poplatek. 859/37 Rada města: a) bere na vědomí informace o plnění usnesení ZM 133/11 b), c). 37. URM

7 b) doporučuje ZM schválit informace o plnění usnesení ZM 133/11 b), c). 860/37 Rada města schvaluje: a) vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele osobního užitkového automobilu pro potřeby OSTS a vyhodnocenou firmu MOTO Morava s. r. o., Olomouc, Brněnská 57, IČ , b) uzavření kupní smlouvy s firmou MOTO Morava s. r. o., Olomouc, Brněnská 57, IČ na nákup automobilu Ford Transit kombi pro OSTS za cenu ,- Kč vč. DPH. 861/37 Rada města: a) bere na vědomí žádost Mgr. Stanislava Hrabovského, IČ , Střelniční 1577, Frenštát pod Radhoštěm, o splátkový kalendář na dlužnou částku nájemného + služeb s nájmem spojených; b) schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu mezi věřitelem městem Frenštát pod Radhoštěm a dlužníkem Mgr. Stanislavem Hrabovským, Střelniční 1577, Frenštát pod Radhoštěm, IČ , na celkovou dlužnou částku,- Kč dle předloženého členění splátek. Stanovené měsíční úhrady budou spláceny počínaje měsícem červencem 2012 se splatností vždy do 15. dne v daném měsíci až do úplného zaplacení dlužné částky pod sankcí ztráty výhody splátek v případě porušení dohody; c) ukládá právníkovi města vypracovat dohodu o splátkách dluhu mezi věřitelem městem Frenštát pod Radhoštěm a dlužníkem Mgr. Stanislavem Hrabovským, Střelniční 1577, Frenštát p. R., IČ , na celkovou dlužnou částku,- Kč dle předloženého členění. V případě, že nedojde k podpisu dohody, bude předmětná pohledávka vymáhána soudní cestou. 862/37 Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a vzít na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2011, Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2011 a zápisy č. 1/2011 a č. 2/2011 z jednání dozorčí rady. Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta 37. URM

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni Z á p i s z 14. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 10.6.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský (přítomen od

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j: MUCH 81228/2009 KS TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 18. schůze

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05,- Kč/1m 2 /měsíc; h) k bytu o velikosti 3+1, č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli

za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05,- Kč/1m 2 /měsíc; h) k bytu o velikosti 3+1, č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli Usnesení 46. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 29. 11. 2012 1066/46 Rada města schvaluje program 46. schůze rady města, konané 29. 11. 2012. 1067/46 Rada města bere na vědomí plnění

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Usnesení č. 193 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22. 02. 2010. Usnesení č. 194 Rada města na základě protokolu ze zasedání komise

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více