1/2014 POZEMNÍ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 POZEMNÍ STAVBY"

Transkript

1 1/2014 POZEMNÍ STAVBY

2 SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / DIVADLO VE FRANCOUZSKÉM SAINT-NAZAIRE 14 / TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ PLANETÁRIUM BERLÍNSKÉ MUZEUM ARCHITEKTONICKÉ KRESBY /43 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: SANATORIUM ZONNESTRAAL REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY /56 SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / MUZEUM HISTORIE POLSKÝCH ŽIDŮ 26/ VILA NEDALEKO TURÍNA LEAN CENTER /32 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 OBSAH CONTENT ÚVODNÍK Michal Števula / 2 TÉMA NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 Iveta Sikorová / 3 NEJLEPŠÍ V BETONU HILL TOP HOUSE V OXFORDU / 8 NIZOZEMSKÁ OCENĚNÍ BETONPRIJS 2013 Jitka Prokopičová / 11 STAVEBNÍ KONSTRUKCE TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ PLANETÁRIUM Jan Soukup, Roman Pánek, Milada Mazurová, Radek Syka, Jiří Voska / 14 DIVADLO VE FRANCOUZSKÉM SAINT-NAZAIRE / 20 VILA NEDALEKO TURÍNA / 26 LEAN CENTER Michal Ježek, Ivo Balcar, Hana Gattermayerová / 32 KAPLE JANA PAVLA II. V BUKOVANECH Jaroslav Vlach, Lenka Vlachová / 36 FITNESS PAVILON U RODINNÉHO DOMU V PODKRKONOŠÍ Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička / 40 MATERIÁLY A TECHNOLOGIE BERLÍNSKÉ MUZEUM ARCHITEKTONICKÉ KRESBY / 43 MUZEUM HISTORIE POLSKÝCH ŽIDŮ / 49 SANACE A REKONSTRUKCE SANATORIUM ZONNESTRAAL REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY Jitka Prokopičová / 56 VĚDA A VÝZKUM MOŽNOSTI A LIMITY RECYKLOVÁNÍ BETONU Anette Müller / 64 OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU 11. LABORATÓRNA APLIKÁCIA PARAFÍNOVÉHO NÁSTREKU Peter Briatka, Peter Makýš / 70 PREDPOVEDANIE ODOLNOSTI ŠTÍHLYCH BETÓNOVÝCH STĹPOV PRI STABILITNOM ZLYHANÍ Vladimír Benko, Marián Kišac, Peter Kendický, Alfred Strauss, Tomáš Šalát, Ľubomír Lašán / 75 AKTUALITY ING. ALAIN ŠTĚRBA OSLAVÍ SVÉ DEVADESÁTINY / 25 OČEKÁVANÉ ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI INVESTIČNÍCH AKCÍ / 42 VZPOMÍNKA NA DOC. ING. VOJTĚCHA MENCLA, CSC. / 79 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA / 80 FIREMNÍ PREZENTACE 12 TH ISCR / 25 Construsoft / 31 Betosan / 35 Dlubal Software / 45 Červenka Consulting / 71 Betonconsult / 80 Reckli / 3. strana obálky Štěrbův betonářský slovník / 4. strana obálky ROČNÍK: čtrnáctý ČÍSLO: 1/2014 (vyšlo dne ) VYCHÁZÍ DVOUMĚSÍČNĚ VYDÁVÁ BETON TKS, S. R. O., PRO: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí VYDAVATELSTVÍ ŘÍDÍ: Ing. Michal Števula, Ph.D. ŠÉFREDAKTORKA: Ing. Jana Margoldová, CSc. PRODUKCE: Ing. Lucie Šimečková REDAKČNÍ RADA: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. GRAFICKÝ NÁVRH: 3P, spol. s r. o. Staropramenná 21, Praha 5 SAZBA: 3P, spol. s r. o. Staropramenná 21, Praha 5 ILUSTRACE NA TÉTO STRANĚ: Mgr. A. Marcel Turic TISK: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce a inzerce: Předplatné (i starší výtisky): ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: základní: 720 Kč bez DPH, 828 Kč s DPH snížené pro studenty a nově i seniory nad 70 let: 270,- Kč bez DPH, 311 Kč s DPH pro slovenské předplatitele: 28 EUR bez DPH, 32,20 EUR s DPH (všechny ceny jsou včetně balného a distribuce) Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Divadlo v Saint-Nazaire, foto: Luc Boegly BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 1

4 ÚVODNÍK EDITORIAL VÁŽENÉ DÁMY, PÁNOVÉ, ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI, Znovu přišel čas, abych sepsal některé postřehy z našeho okolí, a tak Vám je nabízím k zamyšlení nebo kritice. O udržitelném rozvoji. Současná doba je i dobou trvale udr - ži telného rozvoje. Hlásím, že je mi myšlenka rozumného nakládání s přírodními zdroji velmi blízká. Ve veřejných sdělovacích prostředcích má však často podobu zaklínání a honu na čarodějnice. Jednou z největších čarodějnic je i, z jejich pohledu, stavebnictví a beton. Přitom beton sám přirozeně plní nároky na něj z tohoto titulu kladené. Průměrná pevnostní třída, a tudíž i trvanlivost, betonu s novými technologiemi roste (viz níže), některé konstrukce jsou zhotoveny z vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů pevností okolo 200 MPa. Rozšiřuje se množství aplikací z pohledového betonu, tudíž není zapotřebí dalších vrstev materiálů, např. omítek. Avšak aby byla jakákoliv myšlenka a záměr realizovatelný, musí se jí zúčastnit celá společnost. Stavebnictví, tzn. investoři, architekti, projektanti, výrobci stavebních materiálů a stavební firmy, se musí chovat v souladu s tímto trendem, aby přežili. To ale nestačí, nepřežijí, nebude-li se trvale udržitelně chovat i státní správa. Nejkřiklavější příklad trvalé NEudržitelnosti z naší oblasti je personální vlnobití na jistém Ředitelství spadajícím pod Ministerstvo dopravy ČR. V následujících větách nehodnotím kvalitu a výkon jednotlivých osob, ale způsob jejich nominací, jmenování, odvolávání a zejména dobu jejich působení ve funkci. Každý, kdo stavěl rodinný dům, ví, že doba od prvních návrhů, přes zpracování projektu, obdržení všech povolení, výstavby a kolaudace se počítá i v těch nejpříznivějších případech na dva až tři roky. Po dobu přípravy a výstavby potřebují všichni zainteresovaní stabilní prostředí, pravidla, která platí kontinuálně několik let. To je ale velmi obtížné v situaci, kdy jsou jednotliví úředníci jmenováni na několik měsíců a po jejich odchodu přichází další, rovněž na několik měsíců. Ptám se tedy: Je povinnost chovat se dle zásad trvale udržitelného rozvoje daná pouze pro beton? O některých bádáních. Již dvakrát jsem si v minulosti vzal do úst některé výzkumné či vědecké práce, projekty a přístupy. A protože ještě stále nevymizely, uvádím další dva, které řadím do kategorie Bádání, nikoliv Věda či Výzkum. Příklad první: vyslechl jsem přednášku na téma Nestejnorodost betonu v závislosti na poloze v konstrukci nebo zkušebním tělese. V prezentaci bylo předvedeno, jak se pevnost betonu na jednom zkušebním tělese liší až o desítky procent. V první chvíli jsem jen zalapal po dechu. Můj betonářský život, mé betonářské přesvědčení, má betonářská hrdost se otřásaly a hrozily zhroucením. Pak mě ale zachránil pohotovější a všímavější kolega otázkou: Co je to za beton, který zkoušejí? (Díky Francesco!). V přednášce bylo uvedeno, ale nikterak zdůrazněno, množství použitého cementu i vody. Zkrátka, vodní součinitel onoho betonu byl 0,79 (sic!). Jen pro pořádek dodávám, že v současnosti je vodní součinitel alfou a omegou (pro příznivce Dana Browna úhelným kamenem ) všech hlavních mechanicko-fyzikálních a trvanlivostních parametrů ztvrdlého betonu. Lapidárně řečeno, čím je vodní součinitel nižší, tím je beton kvalitnější. Běžně je jeho hodnota někde mezi 0,4 a 0,5, přičemž jeho změna o 0,05 je veliká. A tady mi byla naservírována hodnota 0,79! Příklad druhý: prezentace na téma Použití alternativních příměsí do betonu. Závěr prezentace byl vyšperkován grafy, které působivě dokládaly o desítky procent vyšší pevnosti při použití oné zázračné příměsi ve srovnání s referenčním betonem. Zakopaný pes byl právě v referenčním betonu. Onen ubožák vykázal po 28 dnech pevnost okolo 15 MPa na krychli o hraně 100 mm (opět sic!). A opět pro pořádek dodávám, že standardní zkušební krychle má hranu délky 150 mm a na větších tělesech se obvykle naměří nižší pevnosti než na těch menších (size effect). Takže tu máme beton, který pravděpodobně nelze označit ani jako C12/15. A ten tudíž není podle české legislativy betonem, protože ten musí být třídy (rozuměj pevnosti) alespoň oné zmíněné C12/15. Pro úplnost uvádím graf sestavený z údajů ERMCO (Evropský svaz výrobců transportbetonu) ukazující výrobu transportbetonu v České republice v roce 2012 podle pevnostních tříd. Průměrná pevnostní třída transportbetonů v ČR v uvedeném období je někde mezi třídami C20/25 a C30/37. To je poněkud více než může dosáhnout beton s vodním součinitelem 0,79 a poněkud více než C12/15 nebo dokonce C8/10. Nezbývá, než se ptát, proč si autoři těchto bádání vybrali betony, které, mírně řečeno, nejsou betony běžnými, jsou-li to vůbec ještě betony. Odpověď je nasnadě: aby to hezky vyšlo. Zajímalo by někoho navýšení pevnosti například o 4 místo o 40 %, nebo rozdíly v pevnostech jednoho tělesa v jednotlivých procentech místo v desítkách? Mohli bychom nad tím vším mávnout rukou, pokud by tato bádání byla hrazena z prostředků badatelů. Má to však své jenže. Obvykle je pod každou z těchto prací uvedena věta: Vzniklo za podpory GAČR.. apod. Smutné je nejen to, že uvedené studie byly předem připraveny, aby vyhověly nějakému záměru, ale i to, že byly prezentovány jako obecná zjištění na základě vědeckých výzkumů. Prezentace tohoto typu dělají všem betonářům a všem betonům (i těm s pevností 200 MPa) pouze medvědí službu. O optimismu. Jedna definice praví: Optimismus je nedostatek informací. To je jistě velmi pragmatický popis úhlu pohledu, kterým někteří lidé nahlížejí na svět okolo sebe. Optimisté evidentně zaplňují tuto informační mezeru nadějí v lepší závěr. Přes všechny své bolístky a nespokojenosti se cítím být optimistou. Naději ve mně například vyvolávají někteří mladí lidé, kteří se, navzdory obecným stížnostem na chování současné mladé generace, vynořují z davu a s elánem a zdravým sebevědomím se hrnou do práce. Užijte si pěkných slunečných i těch ostatních dnů. Michal Števula, Svaz výrobců betonu ČR 2 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

5 TÉMA TOPIC NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze v rámci soutěže Stavba roku 2013 cenu za nejlepší architektonickou realizaci roku Dům byl současně nominován na titul Stavba roku 2013 za vytvoření ojediněle velkorysé obytné stavby se zřetelem k citlivému vstupu mezi tradiční měšťanské vily. Pohledový beton v kombinaci se dřevem tvoří nejen fasádu, ale také hlavní povrch v interiérech. The apartment house in Procházkova street No. 3 in Prague obtained The Prague Architecture Week Award for the best architecture 2013 in the contest The Construction of the Year The house was also nominated for the title The Construction of the Year 2013 for having created an exceptionally grand residential building, taking also into account the traditional middle-class villas around. The facade and also the main surface in the interiors are created by the architectural concrete in combination with wood. Novostavba domu je situována v Praze 4 v Procházkově ulici mezi původními činžovními vilami, většími rodinnými vilami a malými obytnými domy. Okolní zástavba se pyšní kubistickými formami domů se střechami stanového nebo valbového typu, které se střídají s přístavbami s rovnou střechou a oblými nárožími, arkýři nebo balkóny. Domy jsou zasazené spíše doprostřed zahrad. Architekt řešil otázku jak koncipovat moderní dům do více než sedmdesát let stabilizované obytné zástavby. Architektonické a urbanistické zásady prostředí se podařilo tvůrcům projektu skloubit s novodobými technolo giemi. Oblé tvary vstupních nároží novostavby odkazují na oblé formy sousedních domů. Velmi těsná formální sounáležitost novostavby s okolními domy je také udržena respektováním základního kubického objemu a členěním fasád pomocí jednotlivých, byť velkých, okenních otvorů. Nový dům sice nemá šikmou střechu, ale pomocí ustupujícího patra předvádí klasickou gradaci stavební hmoty. Již na první pohled je patrné, že se jedná o ojedinělý a atypický dům. Od okolních staveb se liší svou konstrukcí, použitými materiály a složitostí konstrukčních detailů. Zvýšená niveleta terénu vůči chodníku umožňuje kontinuální propojení interiéru s exteriérem, a tím využití i prostoru kolem domu jako obytného. Dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je určeno pro relaxaci obyvatel domu a pro jeho technické zázemí. V 1. NP je situována kuchyně, centrální obytný prostor a pracovna, venkovní terasa, garáž a kryté stání. Ve 2. NP jsou obytné prostory a venkovní terasa. Ve stropní konstrukci 1. NP jsou dva otvory tvořící galerii s průhledem do prvního nadzemního podlaží. Ve 3. NP je obytná místnost, koupelna, šatna a obytná terasa. NOSNÁ KONSTRUKCE Nosnou konstrukcí stavby je kombinovaný železobetonový systém (sloupy, stěny a pilíře). Již při statickém návrhu bylo třeba zohlednit, že veškeré stěny a sloupy jsou požadovány z pohledového betonu. S tím souvisí např. přísnější požadavek na šířku trhlin. Dům je založen na železobetonové desce. 80 % suterénu je pod úrovní terénu. Část přízemí, která není podsklepená, je založená na železobetonových pasech. Veškeré sloupy, stěny a pilíře Obr. 1 Uliční pohled s oblými tvary vstupních nároží odkazující na oblé formy sousedních domů Fig. 1 Street view with rounded shapes of the entry corners referring to the rounded forms of the neighbour houses Obr. 2 Situace Fig. 2 Situation jsou provedeny s pohledovou povrchovou úpravou. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými obousměrně pnutými stropními deskami. Střechy jsou navrženy jako klasické, místy s přitěžovací vrstvou z kačírku nebo dřevěnou palubou. Části střechy nad 3. NP jsou navrženy jako soustava dvou železobetonových desek (vnitřní nosná deska a obkladová vnější deska), mezi které je vložena tepelněizolační vrstva z extrudovaného polystyrenu. Obě desky jsou propojeny nerezovými kotvami a seshora překryty geotextilií a hydroizolací /2014 technologie konstrukce sanace BETON 3

6 TÉMA TOPIC 3a 3c 3b 3d 3e Obr. 3 a) Půdorys 1. PP, b) půdorys 1. NP, c) půdorys 2. NP, d) půdorys 3. NP, e) řez schodištěm Fig. 3 a) Ground plan of the 1 st underground floor, b) ground plan of the ground floor, c) ground plan of the 1 st above-ground floor, d) ground plan of the 2 nd above-ground floor, e) section of the staircase Obr. 4 a) Fasáda z pohledového betonu s plochami dřevěného obkladu a velkými prosklenými plochami, b) pohled z obytné zahrady, která rozšiřuje plochu společenského přízemí domu Fig. 4 a) Façade of exposed concrete with areas of wooden cladding and big glass fields, b) view of the garden which extends the space of social area of the ground floor 4 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

7 TÉMA TOPIC Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje monolitické železobetonové schodiště vetknuté do nosných schodišťových stěn a do stěny výtahové šachty. Mezipodesta mezi 2. a 3. NP je skleněná, což umožňuje průhled do nižších pater. Další vertikální komunikací v objektu je personální výtah umístěný v železobetonové šachtě. SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE FASÁDY Část fasády má dřevěný obklad, ovšem dominantní část je z pohledového betonu. Plochy fasády z pohledového beto nu jsou provedeny jako sendvičová konstrukce, která byla realizována ve dvou krocích. V prvním betonáž interiérové nosné stěny a po opláštění tepelnou izolací ve druhém realizace venkovního finálního povrchu. Celá fasáda je zavěšena na speciálních nerezových závěsech, které byly umístěny do předem vložených profilů v nosných železobetonových stěnách. Na pohledovém betonu jsou otisknuta klasická prkna na svislo a části v místě stropních desek zůstaly hladké. Prkna do bednění byla pečlivě vybírána a upravována tak, aby konečný výsledek splňoval představu architekta. Přerušení tepelných mostů v konstrukcích vrchní stavby je řešeno sériově vyráběnými isokorby, ale i atypickými nerezovými svařenci nebo nerezovými spřahovacími trny v kombinaci s izolací. 4a 4b REALIZACE POHLEDOVÉHO BETONU Splnění pohledovosti železobetonových stěn v interiéru vyžadovalo pečlivou přípravu a důslednou kontrolu bednicích dílců. Dále bylo nutné veškeré instalace, rozvody a světla přesně rozměřit a umístit, a to vždy po jednotlivých bednicích dílcích. Následný posun těchto instalací, z důvodu zachování pohledovosti železobetonových stěn, by již nebyl možný. Pro pohledový beton byly použity nové bednicí desky a rastr bednicích dílců a spínacích tyčí byl konzultován s architekty, stejně jako typ bednění a materiál bednicích desek. Při provádění pohledových betonů bylo nutné důsledně dodržovat technologický postup, obzvláště ošetření bednicích dílců, ukládání betonu, dodržování předepsaného krytí výztuže a konzistence betonové směsi v době ukládání betonu. Důraz 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 5

8 TÉMA TOPIC 5a Obr. 5a, b Terasa ve 3. NP Fig. 5a, b Terrace on the 2 nd above-ground floor Obr. 6 Detail pohledových betonových ploch Fig. 6 Detail of the exposed concrete surface Obr. 7 Interiéry, a) vstup s proskleným zádveřím, b) schodiště s výhledem na pražské Podolí, c) koupelna, d) ložnice v 3. NP Fig. 7 Interiors, a) entrance with glass vestibule, b) staircase with a view to Podolí, a quarter of Prague, c) bathroom, d) bedroom on the 2 nd above-ground floor 6 5b byl také kladen na transport betonové směsi, odbedňování a následně i na kvalitní ošetřování uloženého betonu. Po celou dobu výroby směsi bylo nutno dodržovat konstantní podmínky, aby monolitická konstrukce měla jednotnou barvu. To znamená, že bylo potřeba zachovat stálou křivku zrnitosti kameniva s přihlédnutím k jemným frakcím a stálou vlhkost kameniva. Veškeré pohledové hrany železobetonových konstrukcí jsou na přání architekta pravoúhlé (bez vkládání lišt pro zkosení hrany). Proto bylo nutné velmi opatrné odbedňování a následná ochrana rohů před poškozením v průběhu další výstavby. Betonové konstrukce jsou opatřeny pouze hydrofobním bezbarvým nátěrem. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A OSVĚTLENÍ Jako nášlapná vrstva podlahy vstupního 1. NP je provedena kamenná dlažba. Podlahy mají ve své skladbě instalováno teplovodní podlahové topení. V obytných prostorách 2. a 3. NP bylo použito jako nášlapná vrstva dřevo. V suterénu byla jako podlahová vrstva použita tónovaná stěrka vhodná do vlhkého prostředí. Podružné místnosti suterénu mají betonovou podlahu upravenou kletováním. Venkovní terasy jsou dřevěné palubové. Prostory vjezdu, parkování vozidel a prostor před vstupem do domu byly provedeny z drážkovaného (vymetaného) betonu. Do suterénních prostor přivádí světlo atypický anglický dvorek, který je založen na samostatné železobetonové desce, a jeho dno pokrývají říční kameny. Obytné a komunikační prostory prosvětlují velkoformátová okna. Velké prosklené plochy jsou vyplněny pevným bezrámovým zasklením se zvětšenou reflexí tak, aby jemně zrcadlila své okolí. Ostatní okna mají standardní průhlednost a jsou navržena s dřevěnými rámy z lepených europrofilů. Vnitřní výplně jsou dřevěné, provedené z masivního dřeva, vložené do dřevěných masivních (rámových) zárubní. Veškeré vnitřní dveře jsou atypické na výšku podlaží. Do interiéru byla na míru vyrobena světla, přímo dle návrhu architekta. PARKOVÁNÍ A ZAHRADA Objekt garáže je samostatný, od nosné konstrukce hlavního objektu oddilatovaný. Nosná konstrukce je kombinova- 6 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

9 TÉMA TOPIC 7a Investor Procházkova 3, s. r. o. Generální architekt a projektant AP Atelier, Ing. arch. Josef Pleskot Generální dodavatel STEP, spol. s r. o. Projektový manažer generálního Ing. Jiří Škabrada dodavatele stavby Hlavní stavbyvedoucí Ing. Karel Fišer Doba výstavby srpen 2011 až listopad b 7c ná ocelovo-železobetonová, založená na základové desce lemované základovými pasy. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonová stěna a ocelové sloupy z válcovaných profilů. Vodorovné nosné konstrukce tvoří ocelové příčle částečně spřažené s železobetonovou stropní deskou pomocí spřahovacích trnů. Na příčné hlavní nosné rámy jsou osazeny podélné nosníky z válcovaných profilů, které jsou přestřešené sklem s tabulemi vrstveného tepelně tvrzeného skla. 7d OCENĚNÍ Realizace bytového domu byla náročná řadou složitých konstrukčních detailů, použitých technologií a zejména prováděním betonových konstrukcí v pohledové kvalitě, přesto se vše podařilo úspěšně dokončit. Dům získal cenu Za nejlepší architektonickou realizaci roku 2013 na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha v rámci soutěže Stavba roku 2013, byl nominován na titul Stavba roku 2013 a uspěl také v soutěži Realitní projekt roku 2013, kde získal cenu architektů, cenu odborné poroty a cenu veřejnosti. V textu jsou použity části Technické zprávy k projektové dokumentaci, jejímž autorem je Ing. arch. Josef Pleskot. Ing. Iveta Sikorová STEP, spol. s r. o. Malletova 1141, Praha 9 tel.: Fotografie: Tomáš Souček 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 7

10 TÉMA TOPIC NEJLEPŠÍ V BETONU HILL TOP HOUSE V OXFORDU EXCELENT IN CONCRETE HILL TOP HOUSE, OXFORD 1 Celkovým vítězem a nositelem ocenění Excellence in Concrete Awards 2013, udělovaným každoročně britskou betonářskou společností, se stal projekt Hill Top House v Oxfordu. Overall winner and the holder of the Excellence in Concrete Awards 2013, presented annually by The Concrete Society, become the project of Hill Top House, Oxford. Hill Top House Dům na vršku je moderní soukromé obydlí včleněné mezi dva starší domky v rezidenční čtvrti Oxfordu, kde se mísí různé architektonické styly. Sám architekt popisuje projekt jako malou, ale příkladnou etudu ve využití betonu k vytvoření celé konstrukce i interiéru domu. Dům je neústupně důkladný v používání betonu, využívá technologii prefabrikátů s jejími známými výhodami vysokého standardu povrchu a přesnosti rozměrů, snadnosti a rychlosti stavby a nejvýznamněji ceny. Dům také demonstruje, že beton je rozumný, trvale vyhovující materiál i pro jednorázovou stavbu domů v husté zástavbě a s běžným rozpočtem. Byl navržen tak, aby interiér nebyl rušen in - s talacemi, takže zbývá jen materiál vymezující prostor s tvary zdůrazněnými přirozeným světlem. PŘÍSTUP K PROJEKTU Klienti chtěli stavbu, kde konstrukční prvky jsou zároveň pohledovými prvky interiéru: syrovou konstrukci vyhlazenou pro bydlení. A navíc se musela začlenit do úzkého prostoru na terasovité ulici a vystačit s omezeným rozpočtem, odpovídajícím běžné stavbě. Řešení bylo nalezeno v použití technologie betonových prefabrikovaných prvků pro celou konstrukci a současně i jako finální povrchy v interiéru. Konstrukční systém příčných stěn vyvinutý firmou Cornish Concrete to umožnil, a nejen to. Výhodou systému jsou prefabrikované betonové prvky v profesionální pohledové kvalitě. Panelová stěnová konstrukce je oproti skeletu s jeho nedostatky, problémy při namáhání smykem a s dalšími výplňovými konstrukcemi, výhodnější. Použitý beton obsahuje cornwallský bílý písek, což přispívá ke světlému vzhledu stavby. Výsledný povrch zůstává takový, jaký je po odbednění: bez omývání kyselinou, jen s tenkou stěrkou k vyplnění dutin po bublinách a nátěrem průhledným lakem. Výsledkem je hladký povrch různých barev a textur: i přesto má dobrou kvalitu. Beton není bez poskvrnky. Místy má skvrny, hrubší zkosené hrany a zaspárovaná závěsná oka, ale není tam nic rušivého: spojovací mechanismy mezi panely nejsou viditelné a spáry obdivuhodně těsně přiléhají. Použitý stěnový systém byl vylepšován řadu let při stavbě hotelů, bytových domů i věznic. Panely stěny, podlahy, schodiště, zakřivené a lichoběžníkové stropní panely se odlévaly v Cornwallu a pak byly převezeny na sever a na místě sestaveny během několik dní. Dům je zasazen do terasovité ulice s různorodým architektonickým charakterem. Místní úřady podporovaly princip nového domu a moderního projektu, ale požadovaly, aby se začlenil mezi sousední domy s arkýřovými okny a sedlovými střechami. To vedlo k moderní interpretaci arkýřových oken, směřujících výhledy nahoru a dolu ulicí. DOMOVNÍ INSTALACE Aby projekt nebyl ohrožen špatnými detaily, nevzhlednými spoji nebo nezakrytými instalacemi, bylo zapotřebí dostatečné předvídavosti a koordinace projektu. Na makro úrovni je dům velmi dobře uspořádán se všemi rozvody v centrálních instalačních zónách a se zavěšenými stropními podhledy, zřetelně oddělenými od betonových stěn a podlah. Na mikro úrovni jsou boční 8 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

11 TÉMA TOPIC 2a 2b a příčné stěny kolem šachty schodiště udržovány prosté všech rušivých prvků žádné zásuvky ani vypínače. Hlavní boční stěny vedou světlo odrazem na hladkém povrchu skrz naskrz celým domem. ÚČELNOST NÁKLADŮ Bez použití prefabrikovaných panelů by dům nemohl splnit klientovy představy s jeho omezeným rozpočtem. Předpokládaná cena byla 2 500/m 2 za celou stavbu a nabídky přišly v této cenové úrovni. Nakonec stál dům víc, ale to bylo způsobeno jinými faktory, jako byl bankrot prvního stavitele. Celková cena byla těsně nad , což pro prostorný třípodlažní městský dům postavený na zakázku není špatné. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Každý projekt musí splňovat požadavky týkající se vlivu na životní prostředí. V tomto směru chtěl klient dům s výborným vysvědčením, s nízkou uhlíkovou stopou. Jde tak o postupný proces stavby s omezeným rozpočtem, a zařízení k využívání obnovitelné energie dosud není instalováno. Přesto je budova i v současném stavu dobrým příkladem ohledu na životní prostředí svým umístěním, konstrukcí, využitím i údržbou a životností: dům je ve středu města; není tam automobil; pohyb z domu je jen pěšky nebo na kole, má dvě společné boční stěny, jižní fasáda má velké zasklené prostory pro zisk solární energie, v projektu je pamatováno na umístění solárních panelů na střeše, použití prefabrikátů snížilo dobu výstavby a zátěž pro okolí při současném zvýšení kvality a bezpečnosti, projektovaná životnost je celý lidský život, dům je postaven z bezúdržbového solidního materiálu, který stárne nejen pomalu, ale i důstojně, všechny rozvody jsou soustředěny v dobře přístupných instalačních zónách. Dům ukazuje, jak je prefabrikovaný beton životaschopný, přizpůsobivý, vlídný k životnímu prostředí a ekonomický nejen pro velké projekty, ale i pro malé jednorázové stavby. Obr. 1 Zahradní fasáda Hill Top House Fig. 1 Hill top House, rear Obr. 2a, b Dokončený interior obytného prostoru Fig. 2a, b Completed interior living space Architekt Spolupracující inženýr Hlavní dodavatel Prefabrikovaný beton Podlahy z leštěného betonu Tmel pro beton Systém ploché střechy Dodavatel materiálu Dodavatel materiálu Adrian James Architects Price & Myers WG Carter Cornish Concrete Products EJ Lazenby Contracts Keim Mineral Paints RoofKrete Cotswold Metal Roofing Airseal Insulation VYJÁDŘENÍ POROTY Toto je výborné využití betonových prefabrikovaných prvků v domácím projektu zjednodušená, úsporná stavba, která upozorňuje na výhody betonu. Je tu velmi vysoký poměr plochy viditelného betonu na jednotku zastavěné plochy. Majitelé jsou velmi spokojeni se vzhledem i funkčností svého nového domu, který maximálně vy užil do- 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 9

12 TÉMA TOPIC 3a 3b 3c 4 Obr. 3a, b, c Schodiště Fig. 3a, b, c Staircase Obr. 4 Uliční pohled na Hill Top House Fig. 4 Hill Top House, front stupnou stavební plochu a dohodnutý rozpočet. Snaha o co nejlepší využití stavební plochy, zejména šířky, při dodržení potřebné tloušťky tepelné a zvukové izolace přispěla k volbě prefabrikované konstrukce. Základy, přízemí a potěr podlah jsou monolitické, vnější stěny, stropy, schodiště a příčné stěny jsou prefabrikované prvky. Přední fasáda se pokouší replikovat rysy sousedních domů v modernistické interpretaci arkýřových oken a sedlových střech. V zadní části velké prosklené plochy dovolují přirozenému světlu pronikat hluboko dovnitř domu. Všechny instalace jsou soustředěny v centrálním jádru, v kterém je i třípodlažní jednoramenné schodiště; osvětlení je v částečném podhledu. Na viditelném povrchu prefabrikátů nejsou už prakticky žádné instalace, což přispívá ke zvýraznění betonu. Původní článek vyšel v časopise Concrete, Vol. 47, November Issue 09. Redakce děkuje časopisu za laskavé svolení s českým přetiskem. 10 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

13 TÉMA TOPIC NIZOZEMSKÁ OCENĚNÍ BETONPRIJS 2013 DUTCH AWARDS BETONPRIJS 2013 Jitka Prokopičová V článku jsou představeny některé stavby, které získaly v loňském roce ocenění Betonprijs Ocenění jsou udělována každé dva roky nizozemskou asociací betonářů Betonvereniging. We present constructions which were awarded the Betonprijs 2013 last year. The prize is biannually awarded by the Dutch concrete association Betonvereniging. Cílem nizozemské asociace Betonvereniging je podpora rozvoje vzdělávání v oblasti betonového stavitelství, společné řešení výzkumných projektů a vzájemné sdílení informací. Vedle řady aktivit vyhlašuje asociace každé dva roky soutěž o nejlepší nizozemské betonové stavby. V roce 2013 bylo do soutěže přihlášeno celkem devadesát devět projektů v osmi kategoriích. Vítězové ročníku 2013 byli vyhlášeni v rámci konference Betonářské dny v Rotterdamu v listopadu loňského roku. jejíž výstavbě byly použity moderní technologie, jako např. systém tepelné aktivace betonových prvků nebo vylehčování jádra betonového průřezu použitím vložek z lehkých materiálů. Celkové provedení stavby je oslavou špičkového řemesla architektů a stavbařů, jehož výsledkem je tento kolos postavený v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Při pohledu na architekturu a na kombinaci prefabrikovaného a monolitického betonu je vidět, že beton se do městského prostředí docela dobře hodí. Této v podstatě dvojbudově (jedná se o dvě v dolní části propojené věže) přiřkla porota i cenu za nejlepší konstrukční řešení. V kategorii užitných budov byla opravdu silná konkurence a mezi nominovanými byly další slavné stavby roku, jako renovované a po deseti letech znovu otevřené Rijksmuseum v Amsterodamu nebo renovované Ministerstvo obrany, jehož střecha nad atriem konstruovaná ze skla a betonu je nejen vynikajícím konstrukčním ale i uměleckým dílem. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění Rijksgebouwendienst, Den Haag Kollhoff Architecten GmbH, Berlín Zonneveld Ingenieurs b.v., Rotterdam Jubi b.v. (BAM Utiliteitsbouw, Rotterdam a Ballast Nedam Speciale Projecten, Bunnik) Inbo b.v., Woudenberg 1 KATEGORIE UŽITNÉ BUDOVY A KATEGORIE KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI A MINISTERSTVO VNITRA V DEN HAAG Nová, 146 m vysoká budova o 41 podlažích, v které sídlí dvě uvedená ministerstva, je jedním z největších a nejzajímavějších projektů uprostřed hlavního města Nizozemska (obr. 1). Celý objekt velkého objemu vznikl na malém stavebním prostoru ve složitém městském prostředí v samém centru města. Je to největší kancelářská budova v Nizozemsku s přibližně pěti tisíci pracovními místy, při Obr. 1 Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra v Den Haag, vítěz v kategoriích Užitné budovy a Konstrukční řešení Fig. 1 Ministry of Justice and Ministry of Interior in The Hague, winner in the Utility Buildings and Best Construction category 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 11

14 TÉMA TOPIC KATEGORIE OBYTNÉ DOMY: HUIZE HET OOSTEN ULTRA TENKÉ BALKONY V Bilthovenu nedaleko Utrechtu byly postaveny bytové jednotky pro seniory s ultratenkými Hi-Con balkony (obr. 2). Jedná se o nový typ balkonu vyvinutý pro nizozemský trh. Balkonové desky mají třetinovou tloušťku oproti tradičním. Jsou ze speciálního typu vláknobetonu s ocelovými vlákny s vysokou pevností (CRC Compact Reinforced Composite). Použitý materiál je vysoce ekologický a balkony s projektovanou životností sto let jsou navrženy na hraně možností, protože takto tenké desky jsou extrémně únosné. Projekt ukazuje, že dobrá architektura a moderní technologie ruku v ruce přinášejí kvalitní a zajímavé výsledky. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění Huize Het Oosten TenBrasWestinga architectuur interieur stedenbouw B.V., Amersfoort Pieters Bouwtechniek b. v., Haarlem i. c. m. Delft Van Norel Bouwgroep Hi-CON, Denemarken jako dodavatel balkonů 2 KATEGORIE REKONSTRUKCE: NEDINSCO BÝVALÁ TOVÁRNA PŘEMĚNĚNÁ NA BYTOVÝ KOMPLEX Bývalý industriální komplex ve Venlo je národní kulturní památkou (obr. 3). Byl postaven v roce 1923 architektem Hansem Schlagem pro německou firmu Carl Zeiss ve stylu Bauhaus. Vyráběly se v něm optické přístroje převážně pro vojenský průmysl a jeho věž sloužila k jejich zaměřování. Během druhé světové války byla budova bombardována a částečně zničena, po válce ale nadále sloužila pro průmyslové účely. Železobetonová konstrukce s jednoduchými liniemi je typickou ukázkou holandského industriálního funkcionalismu vedle jiných slavných továren jako Van Nelle Fa briek v Rotterdamu nebo Philipsova De Witte Dame v Eindhovenu. V posledních letech 20. století byla tato industriální národní památka opuštěná, ale již na začátku století bylo rozhodnuto ji revitalizovat a přeměnit na byty a kanceláře. Změna funkce z průmyslové budovy na bytový komplex byla provedena velmi citlivě a byly zachovány původní prvky včetně konstrukce a fasády. Při renovaci byly použity moderní technologie rekonstrukce betonu a plášť byl téměř kompletně obnoven do své původní podoby. Nedinsco je krásným příkladem, jak může být starým budovám vdechnut nový život. Zadavatel Woningcorporatie Woonwenz Architekt Diederendirrix b. v., Eindhoven Dodavatel Vogel b. v. KATEGORIE TECHNOLOGIE BETONU: MOST PŘES HOEKERSINGEL (ROTTERDAM) Z ULTRA VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU Jako krajka natažená přes vodu vypadá tato ekologická lávka pro pěší a cyklisty v Rotterdamu (obr. 4). V roce 2011 zadalo zastupitelstvo v Rotter - damu úkol na návrh mostu, který by splňoval přísná kritéria trvale udržitelného rozvoje nízké emise CO 2 a životnost sto let. K tomu ještě nesměl stát více než stávající podobné projekty. Most je 19 m dlouhý a na jeho výstavbu bylo spotřebováno méně než 10 m 3 ultra vysokopevnostního betonu C170/200 (ve skutečnosti bylo dosaženo pevnosti betonu 240 MPa). Konstrukce je velmi subtilní, její tloušťka je pouhých 65 mm. Bylo velmi obtížné najít pro tuto stavbu dodavatele, protože nikdo nechtěl podstoupit tak velké riziko. A tak se architekt s projektantem rozhodli stavbu zorganizovat sami. Výsledkem je kouzelná lávka, která se jakoby vznáší nad vodou. Vzájemné propojení nosníku a zábradlí v jeden konstrukční prvek si podle poroty zaslouží ocenění. Porota také ocenila odvahu, vytrvalost a nadšení všech zúčastněných, kteří se pustili do tak smělého a inovativního projektu. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Gemeente Rotterdam Chris Bosse FDN Engineering BV (Functional Design NL) FDN Construction BV KATEGORIE PROVEDENÍ: NOVÁ BUDOVA ERASMUS MEDICAL CENTRUM Nová výšková budova Lékařské fakulty s nemocnicí Univerzity Erasmus v Rotterdamu (Erasmus Medisch Centrum) BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

15 TÉMA TOPIC stojí v těsné blízkosti stávající fakultní nemocnice (obr. 5). 120 m vysoká štíhlá stavba byla vybudována v rekordním termínu devíti měsíců. Konstrukce z betonových prefabrikátů, ocelových sloupů a bílých pohledových fasádních sendvičových prvků umožnila sestavit celou stavbu jako stavebnici přímo na místě. Postavení budovy a vysoká váha jednotlivých elementů (35 t) přimělo stavitele zvolit speciální techniku zvanou hijsloods. Jedná se o vybavení skládající se ze dvou 450t mostových jeřábů s hydraulickými zvedáky. Po každé dokončené úrovni byl schopen tento 60 m dlouhý a 25 m široký kolos zvednout sám sebe o jedno patro a pokračovat. Tímto způsobem mohlo být každý týden sestaveno jedno patro budovy. Vzhledem k tomu, že také logistika během výstavby fungovala výborně, byla stavba dokončena v krátkém termínu, aniž by narušila chod kolem přilehlých budov včetně nemocnice. Porotu nadchl tento úspěšný příklad kombinace znalostí, zkušeností a stavbařského fortelu. Investor Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění 5 Erasmus MC EGM Architecten BV Aronsohn Constructies Raadgevend Ingenieurs BV Bouwcombinatie Erasmus MC Hurks Delphi Engineering, Hurks Prefabbeton, Adviesburo Snijders B.V., De Boer CT a Heidelberg Cement Group ČESTNÉ UZNÁNÍ: BETONOVÁ PLASTIKA V ARNHEMU Vždy se vyskytne pár projektů, které je obtížné zařadit do jednotlivých kategorií, které se vymykají nastaveným kritériím, ale jsou velmi inspirativní. Jedním z takových není ani most nebo věž, ale gigantická betonová socha zvířete žijícího v Africe zvaného česky Hrabáč (Orycteropus afer), kterou darovala městu Arnhem místní zoologická zahrada u příležitosti svého stého výročí. Hrabáč, jemuž se také někdy říká podzemní sele, je posledním přežívajícím druhem z řádu Hrabáčů, a tak v tom je jistá symbolika. Tento 30 m dlouhý, 9 m vysoký a 13 m široký kolos z betonu vážící 150 t si teď spokojeně pochrupuje na zádech na volné ploše uprostřed města k velké radosti dětí, které na něm dovádějí. Tvůrci se tak podařilo dostat beton doslova k lidem porota udělila projektu čestné uznání. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění Královská Zoologická zahrada Arnhem Florentijn Hofman (umělec) ABT BV Job Saltzherr JobArt Grouttech, Cantillana, Keim, RhineTech 6 Obr. 2 Obytné domy Huize het Oosten ultra tenké balkony, vítěz kategorie Obytné budovy Fig. 2 Residential buildings Huize het Oosten ultra thin balconies, winner in the Residential Buildings Obr. 3 Nedinsco bývalá továrna přeměněná na obytný komplex, vítěz kategorie Rekonstrukce Fig. 3 Nedinsco formerly a manufacture building converted in a residential complex, winner in the Reconstruction category Obr. 4 Most přes Hoekersingel v Rotterdamu z ultra vysokopevnostního betonu, vítěz kategorie Technologie betonu Fig. 4 Bridge over the Hoekersingel in Rotterdam built of ultra high strength concrete, winner in the Concrete Technology category Obr. 5 Nová budova Erasmus Medical Centrum, vítěz kategorie Provedení Fig. 5 New building of the Erasmus Medical Centre in Rotterdam, winner in the Performance category Obr. 6 Betonová plastika v Arnhemu, Čestné uznání Fig. 6 Concrete sculpture in Arnhem, Certificate of Merit ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ Do soutěže bylo přihlášeno celkem 99 projektů, z kterých porota vybrala třicet nominovaných. Při výběru posuzovala několik kritérií a jedním z nich byla technologie betonu. Mnoho projektů v soutěži ukázalo praktické použití progresivních technologií, jako je ultra vysokopevnostní beton, samozhutňující beton nebo samohojení betonu. Metoda samohojení betonu je velmi slibná technologie, která je teprve na počátku svého vývoje. Nizozemsko je v tomto ohledu na špičce zejména díky úsilí v oblasti výzkumu, který je prováděn na Technické univerzitě v Delftu. V následujících letech se dá očekávat, že tato progresivní technologie bude čím dál více pronikat do praxe. Přes uvedený pozitivní vývoj je ale třeba neustále pracovat na tom, aby se nové technologie více uplatňovaly v praxi, při realizaci nových projektů. Ultra vysokopevnostní beton, vláknobeton a samozhutňující beton velkou měrou přispívají k tomu, že vznikají lepší, odolnější, ale také levnější stavby. Stavební sektor by si měl více uvědomit, že dobrá spolupráce je zárukou úspěchu. Spolupráce je u oceněných staveb zřejmá téměř bez výjimky. Porota považuje za potěšující, že navzdory těžkostem, které v současné době ve stavebnictví přetrvávají, dokázali všichni zúčastnění vždy spojit své síly a znalosti k dosažení dobrého výsledku. Zkušenost a zručnost ve spojení s novými postupy jako je BIM a 3D modelování posunuje obor stavebnictví stále dál. Všechny přihlášené projekty měly společnou ekologickou šetrnost a soulad s principy trvale udržitelného rozvoje. Bez náročných ekologických kritérií se v podstatě již nedá stavět. Je to faktor, který je na jednu stranu výzvou pro stavebnictví, ale současně motivuje architekty, konstrukční inženýry i vědce přicházet s inovacemi, které se ve stále větší míře objevují v nových stavbách i rekonstrukcích. Mezi zaslanými projekty byla opravdu mistrovská díla, která ukazují, že stavbaři mají nejen vysoké znalosti, zkušenosti a dovednosti, ale také velkou dávku odvahy a vášeň, bez níž by tak úžasná díla nemohla vzniknout. Jitka Prokopičová autorka žije v Holandsku Fotografie: archiv asociace Betonvereniging 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 13

16 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 1 TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ PLANETÁRIUM TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PILSEN PLANETARIUM Jan Soukup, Roman Pánek, Milada Mazurová, Radek Syka, Jiří Voska Planetárium a virtuárium Techmania Science Center našlo své místo ve sto let staré budově bývalé závodní kantýny v areálu podniku Škoda Plzeň. Jako promítací plochy budou sloužit dvě nově postavené betonové kopule o průměru 11 a 17,5 m. Na jejich výstavbu byl z větší části použit samozhutnitelný beton, u něhož byl sledován vývoj modulů pružnosti v čase. Kulovité bednění kopulí nemá v našich zemích obdobu a běžné není ani v blízkém okolí. Planetarium and virtuarium Techmania Science Center found its place in a one-hundred-year-old building of a Škoda Pilsen manufacture canteen. Two newly built concrete domes of diameter 11 and 17,5 m respectively, will serve for screening. These were built of self compacting concrete where development of the modulus of elasticity in time was followed. Spherical formworks are absolutely unique in the Czech Republic and it is not commonly used even in the surrounding countries. Společnost Škoda Transportation, a. s., a Západočeská univerzita v Plzni založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost s cílem vybudovat v areálu plzeňské Škodovky moderní interaktivní centrum, v zahraničí označované jako science centrum. Zakladatelé se tak snaží reagovat na celospolečenský trend snížení zájmu o technické obory a science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob, vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku, přičemž hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Pro umístění Techmanie, jejíž součástí je i planetárium, byly vybrány dva objekty v areálu podniku Škoda v Plzni, při východní hranici průmyslové zástavby areálu. V roce 2007 byla v části objektu označeného č. 55 otevřena 1. etapa expozice Techmanie. V současné době je uzavřena a probíhají zde stavební práce na propojení menší původní části s již dokončovanou realizací celého centra. Pro účely planetária a vesmírné expozice byla vybrána budova č. 56, tzv. ASAP, která byla postavena v roce 1917 jako kantýna zaměstnanců Škoda (obr. 3). Později sloužila podniku ASAP, předchůdci mladoboleslavského automobilového podniku, jehož vlastníkem byla Škoda Plzeň. Po osamostatnění se mladoboleslavského podniku se do ní původní funkce vrátila. Jednalo se o první stavbu na území tehdejších Čech a Moravy, postavenou s použitím dřevěných lepených rámů tzv. Hetzerovy konstrukce (obr. 2). Rea lizátorem byla firma Müller a Kapsa, která byla pro Čechy nositelem patentu této konstrukce. Architektonický návrh vypracoval Ludwig Tremmel, profesor Německé průmyslové školy v Plzni. Objekt byl uzavřen v 90. letech z důvodu zhoršujícího se technického stavu. REKONSTRUKCE OBJEKTU Vlastní práce na obnově stavby jsou řešeny s ohledem na budoucí funkci, ale s respektem k původnímu konstrukčnímu řešení, které je jedním z mála objektů zmíněné konstrukce v České republice, jež se dodnes zachovaly. Nosná konstrukce z polokruhových vazníků byla zcela rozebrána a podrobena detailnímu průzkumu. Z deseti původních vazníků bylo možné zrekonstruovat a zachránit dva, zbývajících osm jsou repliky vyrobené pomocí moderních technologií. Plášť budovy byl znovu vystavěn s dostatečnými tepelným izolacemi. Hmota stavby a architekto- 14 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

17 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 2 3 pt=9.50 sociální zařízení zázemí zaměstnanci požární ut=8.52 únik pt=9.95 úklid garáž ut=8.52 dílny dílny dílny pt=11.00 sklady Obr. 1 Monolitické betonové konstrukce kopulí plzeňského Planetária Fig. 1 Cast-in-site concrete construction of the domes of the Pilsner Planetarium požární únik pt=8.58 expozice 0,000=11,92 (sklady) planetárium r - 4m kapacita cca 52 míst obslužný prostor Obr. 2 Letecký pohled na závod Škoda v Plzni z roku 1924, objekty současné Techmanie a Planetária uprostřed v dolní části Fig. 2 Aerial view of the Skoda Manufacture in Pilsen in 1924, present Techmania and Planetarium in the bottom middle 4a 4b c 4d hlavní vchod DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Hlavními prezentačními prostorami jsou dvě kopule, vestavěné tak, aby konstrukce haly byla viditelná a plně se v prostoru uplatňovala. Ve velké kopuli je astronomický sál s hledištěm, sklopeným pod úhlem 35 a kapacitě 130 sedadel (obr. 4c), který je řešen jako multifunkční sál s kulovou zobrazovací plochou, tzv. virtuárium. V této kopuli je instalována 3D promítací technologie, která funguje jako digitální planetárium, první toho druhu v České republice. Pod touto kopulovitou stavbou je druhá menší kopule, kde je instalována technologie Science on a Sphere, tzv. inverzní planetárium s digitálním promítáním na zavěšenou kouli. V ostatních prostorech planetária jsou expozice z vývoje zkoumání vesmíru, kosmonautiky a interaktivní přístroje a zařízení pro seznámení se s problematikou kosmického prostoru. V přístavcích, které byly původně kuchyní se zázemím, jsou kanceláře, klubovny, knihovna a technické a hygienické zá- technické prostory, expozice (sklady) technické prostory, vzduchotechnika vzduchotechnika požární únik pt=7.96 pt= požární únik pt=9.50 sociální zařízení pt=8.58 vstupní hala pt=7.96 pt=10.24 požární únik vstupní prostor expozice expozice expozice expozice požární pt=9.95 únik zázemí zaměstnanci šatna pokladna suvenýry expozice pt=11.00 pt=11.48 sociální zařízení sociální studovna knihovna zařízení kuchyňka sekretariát ředitelna kancelář chodba kancelář kancelář expozice planetárium r 7m kapacita cca 160 míst kancelář pt=12.15 sklad pt=11.08 pt=11.16 pt=11.95 požární únik exponát - simulace - pohybu planet tisk - promítání expozice noční obloha (souhvězdí)- světelné efekty expozice klubovna garáž vstup - kanceláře 1m konstrukce kanceláře obslužný prostor klubovna velké planetárium r 7m garáž malé planetárium r 4m 5m Obr. 3 Pohled do interiéru objektu z roku 1951, kdy sloužil jako závodní kantýna Fig. 3 View into the interior of the building from 1951, when it was used as a canteen Obr. 4 a) Půdorys 1. PP, b) půdorys 1. NP, c) podélný řez, d) příčné řezy Fig. 4 a) Layout of the 1 st underground floor, b) layout of the ground floor, c) longitudinal section, d) cross sections nický výraz byl ponechán, včetně původních větracích věžiček (obr. 4). 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 15

18 S TAV E B N Í K O N S T R U K C E 5a STRUCTURES 5b 6a zemí. Hlavní vstup do budovy je ze severu, z mostu přes stávající vlečku, který budovu spojuje s objektem vlastní Techmanie. Pro potřeby návštěvníků byl v areálu vybudován i dvoupodlažní parkovací objekt, částečně zapuštěný, s kapacitou 180 míst. KOPULE Obě kopule byly navrženy jako monolitické betonové konstrukce bez vzájemného kontaktu, ale zasunuté do sebe v jedné třetině. Bednění kopulí Při průměrech kopulí 11 a 17,5 m bylo jasné, že nejde o jednoduchý stavební úkol a to od projektu bednění až po konečnou úpravu odbedněných ploch. Bednění kopulí bylo tvořeno deskami Doka 3SO, nařezanými na kónické proužky, které byly napruženy na kruhové ramenáty. Ty pak byly montovány na řadu paždíků. Právě kvůli kulovému tvaru bednění bylo v kopuli vysoké pnutí a ani letní výkyvy teplot a zejména proměnná vlhkost dřevěnému bednění pří16 liš neprospěly. S tím se ale při projektování počítalo, a tak byla konstrukce dostatečně tuhá, aby bednění všechny letní rozmary počasí vydrželo. U kupolovitého tvaru je více než kdy jindy důležité pečlivé plánování každého detailu bednění. Povrch není ani v jednom směru rovinný, není tak možné udělat jednoduchý rovný rošt s ramenáty s jedním zakřivením. Bylo třeba naplnit záměr architekta, ale s možnostmi bednicích forem, které musí být dimenzovány přesně podle typu použitého betonu. Kvůli prostorové křivosti bylo nutné plánovat a vytvářet projekt ve trojdimenzionálním pohledu. Obě kopule díky nemožnosti vibrování se z větší části betonovaly samozhutnitelným betonem (SCC). U něj sice odpadne starost s vibrováním, ale na druhou stranu beton vytváří vyšší tlak na bednění. Bylo třeba zajistit vyšší tuhost jeho konstrukce, a proto bylo provedeno zesílení ramenátů. Náročná byla i příprava nasazení podpůrných věží, které sice nebyly atypicky stavěné, ale musely být postaveny radiálně a podpírat každý jednotlivý panel. Menší kopule o průměru 11 m byla betonována ve dvou výškových taktech, přičemž vnitřní bednění kopule o povrchu 127 m2 bylo montováno najednou, vnější pak ve dvou krocích (obr. 5a, b). Poslední byl vybetonován vrchlík s podporou pouze vnitřního bednění. I když byl tento postup relativně finančně náročnější, rozhodně se vyplatil, protože byl pro realizační tým stavby jednodušší a celkově na staveništi ušetřil čas. Tab. 1 Receptura a požadavky na betonovou směs Tab. 1 Composition and requirements for fresh concrete Receptura Písek Kamenivo Cement Příměs (filer) Superplastifikační přísada Konzistence SCC Doba zpracovatelnosti Pevnost Modul pružnosti 0/4mm DTK pískovna Příšov 4/8 mm a 8/16 mm HTK, obě frakce pískovna Roztyly Radotín CEM I 42,5R Rozliv více než 500 mm, optimum 610 až 650 mm 90 min, pomalé a plynulé ukládání Odbednění po 48 h Požadavek dosáhnout 80 % normové hodnoty (26,4 GPa) po 3 d BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

19 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 6b Obr. 5a, b Bednění malé kopule Fig. 5a, b Formworks of the small dome Obr. 6 Větší kopule, a) schéma výstavby bednění, b) pohled z jeřábu na bednění 3. taktu Fig. 6 The larger dome, a) formwork scheme, b) formwork of the 3 rd cycle from the crane Obr. 7 Průměrný vývoj pevnosti betonu a statického modulu pružnosti v závislosti na stáří betonu Fig. 7 Average development of the concrete strength and static elasticity modulus dependant on the age of concrete [MPa, GPa] Betonáž kopulí Pro některé takty byl u obou kopulí vzhledem k jejich rozměrům, tloušťce stěn a rozmístění výztuže použit samozhutnitelný beton SCC Easycrete SV. Tento beton se běžně na stavbách již využívá, ale dle požadavku projektanta bylo odbednění možné, až když beton dosáhl modulu pružnosti 26 GPa, tj. 80 % požadované hodstatický modul pružnosti [GPa] pevnost betonu v tlaku [MPa] [d] 7 U velké kopule byly vnější panely od třetího taktu zavěšeny na už odbedněném prstenci, vnitřní panely pak vyneseny podpůrnými věžemi Staxo 100 (obr. 6). Vzhledem k velikosti kopule by nebylo hospodárné bednit ji vcelku, a tak bylo nutné naplánovat správný počet taktů i vyrobit optimálně nasaditelné sady bednění. Na kulové ploše bylo nakonec šest taktů čtyři s oboustranným bedněním, kde byl opět použit samozhutnitelný beton (SCC), a dva takty s využitím pouze vnitřního bednění, kdy bylo betonováno tradiční betonovou směsí s vibrováním. Pro první čtyři výškové takty byly použity stejné sady bednění, které byly po odbednění předchozího taktu pouze na místě upraveny na menší průměr a větší sklon prstence. Všechny spáry v bednění musely být dokonale utěsněny proti vytékání cementového mléka. Pro odbednění byl použit olej Sika TR 15. Na stavbě byl průběžně přítomen nejen montážní technik z dílny na zakázkové bednění, ale také projektant, který bednění navrhoval. Budování bednění dohlížel i geodet, který sledoval správné umístění jednotlivých dílů dle plánů celé stavby. Bednění kopulí bylo připraveno na míru projektu a truhláři jeho výrobou strávili více než měsíc času. Pečlivá práce se ale vyplatila, protože např. obednění malé kopule trvalo pouhé čtyři dny a odbedňovat bylo možné za týden. 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 17

20 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 8c 8b 8a Obr. 8 a) Kopule po odbednění, b) detail spodního líce, viditelné jednotlivé takty betonáže, c) detail vzájemného zasunutí kopilí Fig. 8 a) Dome after removing the formwork, b) detail of the bottom side, visible individual cycles of the concreting, c) detail of the mutual insertion of the domes 9 Obr. 9 Budova Planetária, z části již opláštěna, v druhé části dřevěné lepené vazníky tzv. Hetzerovy konstrukce nad betonovými kopulemi Fig. 9 The Planetarium building partly cladded, in the second part wooden glued girders of the so called Hetzer s construction above the concrete domes Obr. 10 a) Pohled na dokončené Planetárium z Borské ulice, b) expozice Planetária s kopulemi virtuárií Fig. 10 a) Finished Planetarium form the Borská Street, b) Planetarium exhibition with the virtuarium domes 18 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení 1. Identifikační údaje Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 2. Urbanistické řešení -

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI Dům se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Je situován ve spodní části svažitého

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7 NUVO i Jedná se o typový funkcionalistický rodinný dům menší velikostní kategorie, nepodsklepený s třemi podlažími. V objektu je situována jedna obytná jednotka. Objekt je navržen svojí dispozicí pro mírně

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA Řešení skutečně pro každého Program Akce D.E.E.D. Dobře promyšlené varianty nízkoenergetických domů Ekonomicky výhodné vybavení v základní nabídce Ekologicky

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více