PROFILE PROFIL WINCOTT PEOPLE WINCOTT PEOPLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFILE PROFIL WINCOTT PEOPLE WINCOTT PEOPLE"

Transkript

1 PROFIL WINCOTT PEOPLE PROFILE WINCOTT PEOPLE 1

2 Hledáte li spolehlivé a motivované zaměstnance či brigádníky... Are you looking to recruit reliable and motivated staff? 0/0/0/50 2

3 Potřebujete li poskytovatele nadstandardních personálních služeb... Do you require excellent human resources services? 3

4 Sázíte li na flexibilitu, zodpovědnost a zkušenosti... Do you require flexibility, responsibility and experience? 4

5 Pak MY jsme připraveni na spolupráci s vámi If so, then WE can help you 5

6 Kdo jsme Who are we Jsme mezinárodní skupina společností, která se specializuje na vyhledávání a výběr zaměstnanců, jejich dočasné přidělení a zároveň poskytování kompletního servisu v oblasti personálního poradenství. 0/0/0/50 We are an international group of companies specializing in identifying and recruiting staff, temporary work placements and supplying full human resources consultation services. 6

7 Zpočátku jsme se orientovali na oblast personálního leasingu převážně ve strojírenském průmyslu. Od roku 2012 plníme požadavky zákazníka na hledání pracovních pozic ve všech odvětvích. Our initial focus was on HR leasing, in particular the engineering industry. Since 2012 we have focused on fulfilling client requirements when seeking to identify and recruit staff throughout every industry. 7

8 Mezi naše konkurenční výhody patří především rychlost jednání a kvalita dodaných zaměstnanců. Díky bohatým zkušenostem a ochotě k výrazně individuálnímu přístupu, zaručujeme vysokou spolehlivost zaměstnanců a taky nadprůměrnou flexibilitu. Our competitive advantages include fast action and the quality of the staff we provide. Our extensive experience and individual approach ensure the reliability of staff and their excellent flexibility. 8

9 Naše služby Our services PERSONÁLNÍ LEASING Jednoduchý a efektivní způsob zabezpečení kvalifikované nebo nekvalifikované síly na volné pozice ve Vaší společnosti. V oblasti pracovně-právních vztahů za Vás převezmeme kompletní péči o zaměstnance. V čem je personální leasing výhodný? Hledáte pracovníky pro nečekaně navýšenou zakázku? Odešli Vám zaměstnanci a Vy nemáte náhradu? Personální leasing je outsourcing pracovníků pro Vaši společnost a projekty. Umožní vám rychle rozvíjet vaše podnikatelské aktivity a to díky pružnému řešení personálních otázek. Pracovní síly si najímáte na dohodnutou dobu, ale můžete jejich objem operativně navýšit nebo snížit, dle aktuálního vývoje projektu. Efektivní využívaní lidských zdrojů tak zvyšuje produktivitu práce a celkovou ziskovost vašich činností. Především v západních oblastech patří outsourcing již několik let k často využívaným službám. Služby outsourcingu zahrnují: Recruitment - vyhledání zaměstnanců podle Vašich požadavků Testing - výběr a důkladné otestování uchazečů Payrolling - vedení personální a mzdové agendy a kompletní administrativy za všechny leasingové zaměstnance - zajištění všech nevyhnutelných administrativních úkonů (vůči státním orgánům) BOZP - zabezpečení absolvování povinného školení BOZP Try&Hire - po určité době leasingu je možné přijmout pracovníka jako kmenového zaměstnance. HR LEASING Simple and effective provision of qualified or unqualified staff to fill vacancies in your company. We take complete care of your employees when it comes to employment law. Why is HR leasing recommended? Are you looking to recruit staff for positions that have unexpectedly arisen? Has someone recently left the company and you have no replacement? HR leasing is the outsourcing of staff to your company and for projects. You can smoothly continue to run your business by flexibly resolving your HR issues. You can hire a labour force for an agreed period while operatively increasing or reducing the number of staff in line with the requirements of the ongoing project. Effective use of human resources increases labour productivity and overall profitability. Outsourcing is often used for services lasting a number of years in western countries. Outsourcing services include: Recruitment - identifying staff according to your requirements Testing - recruitment and consistent testing of applicants Payrolling - operating the HR and payroll agenda and complete administration for all leased staff - provision of all administration required (dealing with state institutions) OHS - ensuring compulsory OHS are completed Try&Hire - after an agreed period of leasing, an employee can be hired as a full time member of staff. 9

10 Proč leasing? Why choose leasing? Základní výhodou personálního leasingu je, že Vám odpadne neustálé hledání nových pracovních sil a administrativa spojená se změnami v pracovním týmu. Tyto činnosti za vás převezmeme my. Našim agenturním zaměstnancům jsme neustále k dispozici, motivujeme je a koučujeme (zaručujeme zaměstnancům kvalitní podmínky v oblasti odměňování, pravidelně s nimi komunikujeme, posloucháme je a řešíme případné situace, adekvátně s nimi zacházíme, vedeme věrnostní benefitní program se zajímavými motivačními odměnami). Námi dodaní lidé tak pracují rychleji a efektivněji. Pracovníky si můžete na určitou dobu vyzkoušet. Flexibilně a rychle si tak regulujete nábor nových pracovníků využíváte je jenom do té doby, pokud pro ně máte práci (jednorázové projekty, sezónní zaměstnávaní, výpadek vlastních zaměstnanců). Personální leasing snižuje Vaše náklady na administrativní a účetní agendu (zajišťujeme pro Vás například sepisování pracovních smluv, přihlašování a odhlašování na zdravotních pojišťovnách, řešíme nemocenské, kontroly z úřadů práce a pojišťoven, komunikace se státními úřady a dalšími institucemi, uchovávání a evidence dokladů, které ukládá zákon). Můžete outsourcovat pozice, na které nemáte přímý mzdový rozpočet. Dostáváte od nás faktury - nejedná se o přímé mzdové náklady. Snížíte riziko nenastoupení pracovníka, zajistíme Vám rychlou náhradu pracovníka v případě Vaší nespokojenosti. The basic advantage of HR leasing is that a company no longer needs to constantly search for a new labour force and administration as a result of changes to a work team. We will take over these responsibilities for you. We are always available to supply agency staff and to constantly motivate and coach them (we ensure top quality conditions for staff in terms of remuneration, communicate, listen and resolve potential situations, deal with appropriately and provide a loyalty benefit programme with strong financial incentives). Staff supplied by us work quickly and efficiently. You can try staff for a trial period and can flexibly and quickly regulate staff requirements - use them only up to the time you can provide work for them (one-off projects, seasonal employment, failure of own employees). HR leasing reduces your administration costs and accounting agenda (we also provide, preparation of employment contracts, registration and cancellation of registration in insurance companies, processing of sickness benefits, inspections from the labour office and insurance companies, communication with state offices and other institutions, storage and recording of legally required documentation). We can outsource positions that do not have a direct payroll budget. We will invoice you - this does not concern payroll costs and reduces the risk of staff absenteeism and enables to quickly replace any staff that do not meet your expectations. 10

11 Recruiting Recruitment Tato služba je řešením, které ušetří Váš čas a vynaložené úsilí zaměřené na vyhledávání pracovníků na trvalý pracovní poměr. Výběry provádějí zkušení a vyškolení odborníci v oblasti personalistiky. Ušetříte čas a náklady vynaložené na vyhledání vhodných kandidátů, od inzerce, selekce, po osobní pohovory kandidátů. Uchazeči jsou testováni podle specifických potřeb klienta a podle náročnosti obsazované pozice. V případě odchodu zaměstnance během sjednané zkušební doby Vám garantujeme bezplatné nalezení náhradního kandidáta, nebo vrácení poměrné výše úhrady za podmínek uvedených ve smlouvě. Fakturaci za poskytnuté personální služby Vám vyhotovujeme až v den nástupu kandidáta do zaměstnání. Kolik vás to bude stát? Poplatek za vyhledání a nalezení kandidáta na základě Vašich požadavků je závislý na mzdové kategorii nalezeného kandidáta (kategorie jsou specifikovány ve smlouvě a upřesněny v objednávce). Recruiting zahrnuje analýzu (požadavky na zkušenosti a předchozí praxi kandidáta, kritéria výběru, specifika pracovního místa, pracovní podmínky, popis pracovní činnosti), strategii výběru (výběr z interní databáze, inzerce, přímé vyhledání, jiné zdroje), výběr kandidáta (výběr z CV ověření referencí, pohovory s kandidáty, testování, posouzení předpokladů pro danou pozici), zhodnocení kvality kandidáta (komunikace, potenciál a jiné). This service is a solution that saves both time and effort spent on identifying potential full-time staff. Recruitment is by experienced and trained experts in the area of human resources. This will save time and costs spent on identifying suitable candidates, from advertising, selection, through to interviewing candidates. Applicants are tested according to the specific requirements of the client and the demands of the position. Should an employee leave during the probation period, we guarantee to find a suitable replacement or to refund the appropriate level of payment under the terms of the contract. We invoice for the HR services provided from the date the candidate starts work in the company. How much does it cost? The fee for identifying and recruiting a candidate on the basis of your requirements depends on the candidate s payroll category (categories are specified in the contract and in the order). The recruitment includes the analysis (requirements for the candidate s previous experience candidate, selection criteria, work place requirements, work duties, selection strategy (selection from the internal database, advertisement, direct searching, other sources (selection from CV, verification of references, interviews with candidates, evaluation of preconditions for the stated position), evaluation of the quality of the candidate (communication, potential and other). 11

12 Brigádnický servis Brigade Service Osvědčený způsob pro rychlé vyřizování objednávek. Pracovní sílu Vám zabezpečíme do 24 hodin podle Vašich požadavků. Vaší společnosti dokážeme zajistit okamžité řešení při dočasném nedostatku pracovní síly (sezónní práce, nárazové zakázky, časově ohraničené projekty). Výhodou je zajímavá cenová politika: náklady na brigádníka jsou o 35 až 40% nižší, než náklady na kmenového zaměstnance. V případě potřeby je možné modifikovat systém spolupráce podle Vašich požadavků. Tento způsob šetří Váš čas, který byste potřebovali na vyhledávání a selekci brigádníků a zároveň jste osvobozeni od administrativy spojené s přijímáním nových a propouštěním nevyhovujících zaměstnanců. Výhodou je také to, že pracovní síla je Vám k dispozici nonstop, i během svátků. Well established method for fast order processing. We can provide a labour force for you within 24 hours according to your requirements. We can immediately provide your company with a solution if you suddenly require an additional labour force (seasonal work, one-off jobs, time restricted projects). The advantage is the competitive price policy: the costs for a brigade are 35% to 40% lower than the costs for a full time employee. Cooperation between us can be modified according to your requirements, which can save the usually spent identifying and recruiting of brigade staff, herby, releasing you from the time consuming associated administration. A further advantage is that your labour force is available 24 hours per day, including during holidays. 12

13 Personální poradenství HR Consultancy Máte otázky týkající se personalistiky? Obraťte se na nás, a my poskytneme informace ověřené praxí. Potřebujete nové pracovníky do svého týmu? Tlačí Vás termíny a chybí Vám kvalifikovaní pracovníci? Využije naše služby! Personální poradenství představuje pro vaši společnost podpůrné aktivity, které šetří Váš čas a prostředky pří výběru pracovníků na volné pozice. Podpora se skládá z různých prvků. Můžete využít všechny, případně zvolit jen některé: Náborová kampaň včetně inzerce Výběr uchazečů - roztřídění životopisů, které přišly jako reakce na inzerci a zaslání zprávy o přijetí životopisu. V případě, že uchazeč nevyhovuje požadovanému profilu, zaslání zamítavého vyrozumění. CV vyhovujících uchazečů se prezentují společnosti a na základě toho se přistupuje k osobním pohovorům. Zpracování ohlasů, jejich evidence a statistika Kompletní komunikace s uchazeči Výběrové pohovory Testovaní kandidátů (IQ, EQ testy, testy osobností, jazykové testy a jiné). Do you have any questions concerning HR? Contact us for information that has been verified in practice. Does your team need new employees? Do you have urgent deadlines and does your company need highly qualified employees? You can use our services. HR consultation provides support to your company to save you time and money when recruiting staff. The support consists of various elements, with the option to use all, or just some of. Recruitment campaign, including advertising Recruitment of applicants - classification of CVs received as a response for advertising and issuing CV receipts. Should the applicant not meet the requested profile, then sending a rejection notification. CVs from successful applicants are presented to the company followed by an interview. Processing of responses, recording and statistics Full communication with applicants Selective interviews Testing of candidates (IQ, EQ tests, personality tests, language tests and others). 13

14 Školení a tréninkové programy Training and training programmes Na základě Vašich požadavků připravíme různé odborné vzdělávací programy šité na míru potřebám souvisejících s výkonem pracovní činnosti Vašich zaměstnanců. Odevzdáme jim nejen teoretické informace, ale především poznatky z praxe, které získáváme denně při řešení reálných úkolů. Pracovníci získají nové znalosti, vědomosti a zručnosti, ze kterých může vaše společnost profitovat. On the basis of your requirements, we can prepare various turn-key professional educational programs for the work duties of your employees. We provide theoretical information and knowledge from our experience obtained on a daily basis from resolving actual tasks. Staff acquire new knowledge and skills that can only profit your company. CMYK 0/100/0/19 0/0/0/50 14

15 Od roku 2012 nabízíme našim partnerům / franšízantům ke spolupráci s Wincott People know how, propracované provozně technické manuály, veškerou podporu v oblasti marketingu, hr, tréninku, financí, včetně konzultací Since2012 we have offered our partners / franchisees cooperation with Wincott People know how, sophisticated operating technical manuals, all support in the areas of marketing, HR, training, finances, including consulting 15

16 Kde působíme Places we work in Aktuálně spolupracujeme v Evropě s cca 100 podniky. Zaměstnáváme 3000 lidí. We have currently been cooperating with about 100 companies in Europe and employing 3,000 people Polsko Poland Německo Germany Česká republika Czech Republic Slovensko Slovakia Rakousko Austria Rumunsko Romenia 16

17 Na čem si zakládáme Things we are proud of RŮST GROWTH KOMUNIKACE COMMUNICATION? Našim hlavním cílem je RŮST. Růst naší společnosti začíná u vývoje každého jednotlivce. S růstem našich dovedností a schopností rosteme i my - Wincott People. We see growth as our main goal. Growth of our company begins with development of each individual. We are growing up together with growth of our skills and abilities - Wincott People. Základem úspěšného růstu je úspěšná mezilidská KOMUNIKACE. Neznamená to jenom mezi sebou mluvit a předávat si správné informace, ale i navzájem se lépe poznat a chápat práci druhých. Successful interpersonal COMMUNICATION is meant as the basis of the growth. It is not only about talking and sharing right information with each other; it is also about better mutual knowing each other and understanding work of others. TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE EFFECTIVE TEAMWORK POZITIVNÍ ENERGIE POSITIVE ENERGY Díky tomu pak vznikne efektivní TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, každý dělá to v čem je nejlepší a ostatní jeho práci respektují. EFFECTIVE TEAMWORK arises right on this people do things they are best at; and others respect their work. Tím pak vzniká prostředí plné POZITIVNÍ ENERGIE, jež napomáhá k dobré náladě a lepší pracovní výkonnosti a kreativnímu prostředí, kde žádný nápad/návrh není špatný. This makes an environment filled with POSITIVE ENERGY which contributes to good mood and better working performance and creative environment where no idea/proposal is bad. ZISK PROFIT Tato energie je jedním ze dvou základních zdrojů pro cílený rozvoj. Tím druhým je ZISK. This energy is one of the two basic sources for targeted development. The second one is PROFIT. 17

18 Jak si vedeme na trhu Our performance in the market Jsme jediná společnost v České republice a na Slovensku, která nabízí franšízové podnikání v oblasti lidských zdrojů. Máme 28 franšíz. We are the only company in the Czech republic and Slovakia which offer franchise business in the field of human resources. We have 28 franchises. CMYK 0/100/0/19 0/0/0/50 18

19 Reference Reference Česká republika / Czech Republic ALVE spol. s r.o. JOHNSON CONTROLS-Bezdečín BLANCO Professional CZ spol. s.r.o. Kögel, s.r.o. Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Kostelecké uzeniny a.s. Cikautxo Cz s.r.o. METRA BLANSKO a.s. CoorsTek Advanced Materials Turnov s.r.o. Mobis Automotive Czech s.r.o. DAS Czech Republic, s.r.o. MONTIS BAU s.r.o., organizační složka DONGWON CZ, s.r.o. MP Krásno, a.s. EC - TECH a.s. PEPSICO CZ s.r.o. EKOVA ELECTRIC a.s. PMP KOVO Ewals Cargo Care spol. s. r. o. PWO Czech Republic a.s. Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. S.CH.W. service s.r.o. Fritzmeier s.r.o SEJONG Czech s.r.o. Futaba CZ Schwarzmüller s.r.o. GIOL anticor, s.r.o. Strojírna TEDESCO, a.s. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.-lipovka ŠKODA VAGONKA a.s. GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. Trimsol CZ, s.r.o. Haas Profile s.r.o. TRUMPF Strojírenská výroba CZ s.r.o. Hanwha L&C Czech, s.r.o. UTP Czech, s.r.o. HESTEGO s.r.o. VOP CZ, s.p. HONGIK czech s.r.o. Zoeller Systems s.r.o. HYUNNAM CZECH s.r.o. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s. MB 19

20 Reference Reference Slovensko / Slovakia ANKRA, spol. s r.o. DONGWON SK, s. r. o. Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava Faurecia Slovakia, s.r.o. odš.závod Lozorno Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Hyundai Dymos Czech, s.r.o. Johnson Controls Lučenec, s.r.o. KIA Motors Slovakia s.r.o. Krasplast AMG, s.r.o. (SK) LICHNA TRADE CZ, s.r.o. LINOS Color s.r.o. Mobis Slovakia s.r.o. SEJONG Slovakia s.r.o. Sungwoo Hitech Slovakia s.r.o. Trim Leader, a.s. UI LOGISTIC SOLUTION s.r.o.. VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. Německo / Germany Deutsche Bahn AG Karl Schnell GmbH Montaplan GmbH OWS Weiden GmbH S.M.A. Metalltechnik KG 20

21 Kontakt Contact Slovensko / Slovakia Wincott People, a.s. Pekná cesta Bratislava Česká republika/ Czech Republic Wincott People, a.s., organizační složka Oběžná 1086/ Ostrava Mariánské Hory Německo / Germany Wincott Deutschland Leitzstraße Stuttgart mail: 21 Realizace design aha trading s.r.o.

22 CMYK 0/100/0/19 0/0/0/50 22

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

PROFIL WINCOTT PEOPLE PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANSZYZA FRANŠÍZA. www.wincottpeople.com

PROFIL WINCOTT PEOPLE PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANSZYZA FRANŠÍZA. www.wincottpeople.com 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANSZYZA Chcete-li podnikat pod značkou dynamické společnosti... Każdemu, kto pragnie działać pod marką dynamicznej firmy... 0/0/0/50 2 Láká-li vás

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň 04 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic

Více