Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik"

Transkript

1 Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik FINÁLNÍ VERZE Zpráva pro EURELECTRIC, EPSU a EMCEF od Davida Tarrena, Dr. Howarda Pottera, Dr. Siany Mooreové Ústav pro výzkum pracovního života zaměstnanců

2 OBSAH Výkonný souhrn Úvod Obsah restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu Definice: Co je míněno restrukturalizací Účel a rozsah sady nástrojů.7 2. Sociální dialog Proč je sociální dialog důležitý Jak lze adresovat problémy sociálního dialogu? Přístupy k sociálnímu dialogu Úrovně zaměstnanosti Být realistický Monitorování a hodnocení procesů restrukturalizace Přiměřeně vymezený čas pro zástupce odborových organizací Privatizace, liberalizace a restrukturalizace Privatizace Liberalizace SME Agenturní a dočasní zaměstnanci Společné pracovní postupy Využívání zdrojů Odborné školení Podmínky zaměstnávání Kvalita služeb Účtování a odpovědnost za služby Zahraniční služby Sociální dialog: souhrn Kontrolní seznam pro sociální dialog Anticipace a transparence Proč jsou důležité anticipace a transparence Přechod k nízkouhlíkové ekonomii: zvláštní případ pro anticipaci Jak lze adresovat problémy anticipace a transparence? Anticipace Transparence Mechanismy, kterými lze podpořit anticipaci Rámcové dohody Společné texty Pozorovatelny (observatoře) zaměstnanosti Strategické plánování a probíhající restrukturalizace Rovnost a vulnerabilní skupiny Anticipace a transparence: souhrn Kontrolní seznam pro anticipaci a transparenci Školení, opakované školení a redislokace Proč jsou důležitá školení, opakovaná školení a redislokace? Jak lze adresovat problémy školení, opakovaného školení a redislokace? Stanovení formálních mechanismů pro opakované školení zaměstnanců Redislokace a relokace Opakované školení na sektorové úrovni Problémy kvalifikace pracovních sil Předčasný odchod do důchodu a směs kvalifikací Jak se vyhnout úniku kvalifikací? Celoživotní vzdělávání Školení, opakované školení a redislokace: souhrn Kontrolní seznam pro školení, opakované školení a redislokaci Zdravotní a psychosociální problémy Proč jsou důležité zdravotní a psychosociální problémy Jak lze adresovat zdravotní a psychosociální problémy? Intervence na pracovišti Zdravotní a psychosociální problémy: souhrn

3 5.4 Kontrolní seznam pro zdravotní a psychosociální problémy Úloha veřejných autorit Proč jsou důležité veřejné autority Jak lze adresovat problémy zainteresovanosti veřejných autorit? Úsilí o podpory Dočasné intervence Vytváření partnerství při práci Alternativy Úloha veřejných autorit: souhrn Kontrolní seznam pro úlohu veřejných autorit Studium v zahraničí Proč je důležité studium v zahraničí? Jak lze adresovat problémy studia v zahraničí? Evropské rady práce Evropská federace odborových organizací a organizace zaměstnavatelů Úrovně organizace jednotlivých příležitostí Studium v zahraničí: souhrn Kontrolní seznamy pro zahraniční studium 53 Dodatek 1: Hloubková studie případu restrukturalizace ve Vattenfallu.54 Dodatek 2: Hloubková studie případu restrukturalizace v EDF SA/Energy..58 Dodatek 3: Glosář..61 Dodatek 4: Kontakty a zdroje dalších informací..65 Dodatek 5: Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci.74 Reference..77 3

4 Výkonný souhrn Při existenci velkého množství různých směrnic Evropské Unie pro liberalizaci trhu se stává právě probíhající restrukturalizace aktuálním problémem pro sociální partnery, kteří operují v Evropě v elektrotechnickém sektoru (viz strana 5). V kontextu evropského sociálního modelu chápeme efektivní sociální dialog mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi jako nejlepší způsob adresování efektů restrukturalizace. Tato praxe je navíc podporována oběma legislativními rámci - jak evropským, tak i národními legislativami, což platí i pro případy silného byznysu ( strong business, viz strana 9). Aby byl sociální dialog efektivní, musí být včasný, aktivní, kooperativní a plně zaangažovaný do probíhajících jednání příslušných zaměstnanců. Musí mít také k dispozici mechanismy pro monitorování dosaženého pokroku a zhodnocení výsledků. Sociální dialog musí být založen na realistickém posouzení zvláštních pozic, které každý ze sociálních partnerů zastává. Podpora sociálního dialogu v SME, lepší využívání zdrojů a situací, pokrývajících netypické zaměstnance, může napomocí redukovat efekty tiché restrukturalizace (viz strana 14). Anticipace a transparence mají ústřední význam pro jakoukoliv úspěšnou restrukturalizaci. Tyto přístupy se musí stát součástí každodenního života jakékoliv organizace, pokud mají být efektivně zvládnuty probíhající restrukturalizační změny (viz strana 21). Pro vytvoření vzájemné důvěry, spojené s anticipací a transparencí, musí existovat velké množství struktur a mechanismů, které jsou zasvěceny restrukturalizaci. Dlouhodobé plánování pracovních sil, zahrnující v sobě mechanismy formálního a opakovaného školení a odborného výcviku, i étos celoživotního vzdělávání obecně napomáhají jak při zvyšování zaměstnanosti zaměstnanců, tak i jejich možné redislokaci v rámci společnosti (viz strana 31). Volby restrukturalizace zahrnující ztráty zkušených zaměstnanců, včetně předčasného odchodu do důchodu zvyšují riziko úniku kvalifikací jak na úrovni společnosti, tak i na úrovni sektoru (viz strana 34). Zkušenosti z restrukturalizace mohou mít detrimentální (škodlivý) vliv na zdraví zaměstnanců, ak těch, kteří opouští společnosti, tak i těch, kteří zůstávají. Pro minimalizaci tohoto efektu musí být ještě před restrukturalizací vytvořena strategie pozitivního zdraví, která se následně musí stát součástí organizačního života (viz strana 40). V závislosti na okolnostech, za kterých restrukturalizace probíhá, mohou příznivou roli sehrát veřejné autority na místní, národní a/nebo evropské úrovni ve spojení s aktivitami sociálních partnerů (viz strana 45). To se týká zvláště případů, kdy podnik podléhající restrukturalizaci, je hlavním zaměstnavatelem v rámci specifické geografické oblasti. Sociální partneři si mohou pro lepší zvládání restrukturalizačních změn vyžádat pro své zaměstnance a členy specifickou pomoc z existujících evropských kapitálových a finančních rezerv (viz strana 46). Při stále vzrůstající transnacionální povaze sektoru bude stále více a více nasnadě uvažovat o osvědčených praktických postupech při volbě správné formy restrukturalizace podniků, ať už se nacházejí kdekoliv. To lze usnadnit s pomocí existujících organizací sociálních partnerů na evropské úrovni. 4

5 2.4 Kontrolní seznam pro sociální dialog Jsou si všichni ředitelé vědomi existujících právních ustanovení o konzultacích mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně restrukturalizace? Jsou jasně formulovány příčiny hlavních hybných sil pro organizační změny a správně kolektivně chápány sociálními partnery, např. privatizace, liberalizace, změny technologií, slučování, fúze, přičleňování podniků atd.? Byl proces sociálního dialogu o restrukturalizace dobře naplánován a dohodnut mezi partnery ještě před diskusí? Byli ředitelé řádně zaškoleni v otázkách řešení procesu restrukturalizace? Bylo provedeno kolektivní proškolení mezi sociálními partnery pokud jde o řešení a zvládání procesu restrukturalizace? Jsou vytvořeny struktury sociálního dialogu na různých úrovních organizace, např. Evropská pracovní rada, národní pracovní rady, ekonomický výbor společnosti atd, a jsou tyto struktury kompetentní ke konzultacím o restrukturalizaci? Jsou vytvořena pravidla a mechanismy pro reprezentaci zaměstnanců na všech úrovních organizace restrukturalizace? Vyhradili si zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců práva na informace a/nebo diskuse, pokud jde o předpokládané nebo navrhované organizační změny? Vytvořili si sociální partneři zasvěcené a fungující fórum, v rámci kterého lze proces restrukturalizace prodiskutovat, naplánovat, realizovat a/nebo zhodnotit, například restrukturalizační jednotku nebo tým? Existují třetí strany, které mohou nebo musí být zainteresovány do procesu sociálního dialogu, např.místní, regionální, nebo národní veřejné autority? Měly odborové organizace příležitost navrhnout alternativy k restrukturalizaci anebo k redundantnostem (= nadbytečnostem) v procesu restrukturalizace? Jsou sociální partneři schopni být realističtí v pozicích, které zastávají v průběhu sociálního dialogu, např. jsou schopni odsunout záležitosti mimo kontrolu kteréhokoliv partnera jako vedlejší a podružné? 20

6 Byly na místě vytvořeny takové struktury, aby proces restrukturalizace mohl být monitorován a vyhodnocován sociálními partnery, například je zde zřízena tzv. permanentní referenční skupina? (Vattenfall, viz dodatek) Mají zástupci zaměstnanců vyhrazen dostatek času od pracoviště pro přípravu sociálního dialogu a pro konzultaci s jejich klienty nebo zákazníky? Postihnou organizační změny agenturní nebo dočasné zaměstnance a jsou tito adekvátně zastoupeni v rámci procesu? Uvažovali sociální partneři o škále možností, jako je vytváření pracovních sdružení, pro zmírnění možných efektů na zaměstnanost během a po organizačních změnách? Zvážili sociální partneři efekty na zaměstnance, provádějící ne-hlavní aktivity společnosti během organizačních změn? 21

7 3.6 Kontrolní seznam pro anticipaci a transparenci Existuje dočasná výměna informací mezi sociálními partnery o zdravotním zajištění, možném ohrožení zdraví a možnostech nápravy? Je společnost poháněna k permanentní restrukturalizaci v kontextu ekonomických, průmyslových a ekologických změn, včetně jejich efektu na pracovní síly? Byl zahájen dialog o požadavcích na budoucí kvalifikace, i o požadavcích na opakovaný výcvik a dislokaci ve světle těchto požadavků? Jsou ředitelé dobře zaškoleni v anticipaci a řešení restrukturalizačních změn? Byly vytvořeny dobře zabezpečené kanály, kterými by mohla probíhat vzájemná komunikace mezi všemi subjekty potenciálně postižitelnými restrukturalizačními změnami, např. komunikace mezi HR a managementem obchodu, mezi zástupci odborových organizací a dalšími zaměstnanci, atd.? Existují potenciální bariéry výměny informací z důvodu možné obchodní delikátnosti výměny takových informací? Existuje atmosféra důvěry mezi sociálními partnery, umožňující nezbytnou flexibilitu při posuzování možných řešení, v předstihu před organizačními změnami? Jsou informace a reprezentace při možných organizačních změnách k dispozici těm, kteří mohou být restrukturalizací postiženi, např.zaměstnanci, čelící možné redundanci (nadbytečnosti)? Z hlediska dané legislativy rovnosti ve Vaší zemi dá se považovat proces výběru pro relokaci, opakované školení nebo redundantnost (nadbytečnost), za konzistentní, férový a spravedlivý? Byla stanovena kritéria pro výběr zaměstnanců pro možnou relokaci, opakované školení, nebo redundantnost tak široce, jak jen je to možné, aby nemohla být limitována čistě jenom obchodními potřebami společnosti? Byli sociální partneři při diskusích o tom, jak přistupovat k organizačním změnám, odkazováni na mezinárodní rámcové dohody, nebo předem dohodnuté společné texty? Stanovili si sociální partneři své vlastní pozorovatelny zaměstnanosti, anebo byli odkazováni k takovým pozorovatelnám zaměstnanosti, které mohou včas poskytnout informace o trendech v zaměstnanosti, demografice a/nebo potřebách HR v rámci sektoru?

8 Kontrolní seznam pro školení, opakované školení a opakovanou redislokaci Byl vytvořen dlouhodobý profil kvalifikací, který by organizační strategie splňovaly při restrukturalizaci a školení? Dá se říci, že široké prognózy kvalifikací v rámci sektoru a anticipace tranzitivních ekologických opatření dostatečně informují o organizační strategii? Byl vytvořen dlouhodobý program opakovaných dislokací usnadňující přesuny zaměstnanců od obsolentních (zastaralých) prací do oblastí, kde se kladou daleko větší požadavky na kvalifikaci a jsou v místě vytvořeny mechanismy pro monitorování a usnadnění těchto přesunů? Byly ve Vaší zemi vytvořeny sektorové mechanismy, zajišťující opakované školení pro ty zaměstnance, kteří byli postiženi organizačními změnami? Byl při diskusích mezi sociálními partnery o organizačních změnách blíže adresován problém směsi kvalifikací pracovních sil? Pokud byla využita strategie předčasného odchodu do důchodu, bylo blíže adresováno potenciální riziko úniku kvalifikací? Pokud bylo navrženo použití obecných, dobrovolných a redundantních plateb, uvažovalo se o alternativním použití těchto plateb při opakovaném školení jednotlivců? Uvažovali sociální partneři o potenciálním problému ponechání si starších zaměstnanců, včetně např. výhod z toho plynoucích, a o důsledcích plynoucích z evropské a národní legislativy proti věkové diskriminaci a o podpoře celoživotního vzdělávání? Pokud byla učiněna rozhodnutí o využití redundantních zaměstnanců v průběhu organizačních změn, byly vytvořeny formální mechanismy, které napomohou jednotlivcůmnalézt alternativní zaměstnání v rámci organizace i mimo organizaci? Uvažovalo se o využití zástupců pro opakované školení a výuku v rámci Unie, které by předcházelo organizačním změnám, anebo probíhalo během organizačních změn, a nebo v kontextu celoživotního vzdělávání?

9 Byly vytvořeny mechanismy pro monitorování a hodnocení programu opakovaného školení? Kontrolní seznam pro zdravotní a psychosociální problémy Byly společnosti profesionálních zdravotnických služeb zařazeny do procesu organizačních změn? Poskytují odborové organizace, zainteresované při organizačních změnách, rady a/nebo praktickou podporu při záležitostech, které se týkají zdraví? Uvažovali sociální partneři o potenciálních efektech organizačních změn jako intenzifikace práce ve vztahu ke zdraví zbývajících pracovních sil? Uvažovali sociální partneři o mechanismech monitorování vlastního zdravotního stavu zaměstnanců a pokud ano, jsou zjištěné informace dány k dispozici těm, kteří provádějí strategická rozhodování týkající se organizačních změn?

10 6.4 Kontrolní seznam pro úlohu veřejných autorit 43 Byly na místě přijaty evropské, národní anebo regionální iniciativy, které by mohly pomáhat při organizačních změnách ve Vaší lokalitě, např. Evropský sociální fond, financované programy regenerace nebo edukační iniciativy? Lze Vaši lokalitu prezentovat veřejným autoritám, jako potenciálně mající jedinečné socioekonomické potřeby, vyplývající z organizačních změn, které vyžadují, aby byly blíže adresovány prostřednictvím evropských a/nebo národních vládních intervencí? Předkládají partneři požadavky veřejným autoritám již v časném stadiu, aby napomohli zmírnění širokého dopadu restrukturalizace na regiony, včetně efektu na řetězec dodávek? Předkládají partneři požadavky veřejným autoritám pro pomoc organizačnímu plánu pro širší změny v sektoru, včetně přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku? Usilují veřejné autority tam, kde mají potenciální vliv na organizační změny, o stejné výsledky jako sociální partneři?

11 7.4 Kontrolní seznam pro výuku v zahraničí 49 Provádějí evropské pracovní rady monitorování a anticipaci organizačních změn na evropské úrovni a podávají své expertízy pro řešení problémů restrukturalizace na národní úrovni? Byly nasazeny federace zaměstnanců a zaměstnavatelů pro usnadnění využití dobrých praktik při provádění organizačních změn i v dalších společnostech? Byly prozkoumány možnosti výuky v zahraničí na organizační úrovni buď v rámci HR a nebo funkcí odborových organizací?

12 53 Dodatek 5 Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci

13 Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci Tento oddíl se dá použít jako rychlý referenční bod pro čtenáře pro obecnou kontrolu jejich aktuálních zkušeností a procedur. Čtenáře upozorňujeme na to, že tento kontrolní seznam je pouze obecný, je to zkrácený seznam, a skutečnou pomocí bude pro čtenáře pouze tehdy, pokud si současně přečtou mnohem podrobnější analýzu spolu s komplexním kontrolním seznamem, který je uveden na konci každé kapitoly v rámci tohoto souboru nástrojů. Jsou si všichni ředitelé vědomi existujících právních ustanovení, týkajících se konzultací mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, pokud jde o restrukturalizaci, jsou zavedena pravidla a mechanismy pro zástupce zaměstnanců na všech úrovních organizace restrukturalizace? Byli ředitelé dostatečně zaškoleni, aby mohli zastávat lepší pozice při anticipaci změn? Dá se proces výběru pro opakovanou dislokaci, opakované školení nebo redundanci, považovat za důsledný, férový a spravedlivý? Byly jasně formulovány hlavní příčiny hybných sil pro organizační změny a správně kolektivně chápány sociálními partnery takové pojmy, jako např. privatizace, liberalizace, změny technologií, slučování (fúze) podniků, přidružování podniků atd? Byl proces sociálního dialogu o restrukturalizaci, včetně jeho hodnocení, dobře naplánován a dohodnut mezi partnery ještě před prodiskutováním? Byly vytvořeny struktury sociálního dialogu na různých úrovních organizace, např. vropské rady práce, národní rady práce, ekonomický výbor společnosti atd., a jsou tyto kompetentní pro konzultace o restrukturalizaci? Provádějí Evropské rady práce monitoring a anticipaci organizačních změn na evropské úrovni a podávají své expertízy o problémech restrukturalizace na národní úrovni? Byly využity federace zaměstnavatelů a zaměstnanců pro usnadnění rozšiřování dobrých praktik používaných při organizačních změnách v dalších společnostech? Byl zaveden dialog o požadavcích na budoucí kvalifikaci, opakované školení a opakovanou dislokaci a má společnost (z hlediska těchto požadavků) vytvořenou dlouhodobou strategii kvalifikací? Byli zaškoleni příslušní zástupci zaměstnavatele pro řešení procesů restrukturalizace a bylo provedeno společné zaškolení mezi sociálními partnery? Vyhradili si zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců práva na informace a/nebo diskuse, týkající se očekávaných anebo navrhovaných organizačních změn? Týkají se tato ustanovení v rámci těchto práv načasování výměny informací mezi sociálními partnery a mají zástupci zaměstnanců dostatek času pro adekvátní přípravu a konzultaci s jejich zákazníky a s klientelou? Byli sociální partneři odkázáni na mezinárodní rámcové dohody, anebo na dříve dohodnuté společné texty, při jejich diskusích o tom, jak přistupovat k organizačním změnám? 74 Ustanovili si sociální partneři své vlastní pozorovatelny zaměstnanosti, anebo byli odkázáni na ty pozorovatelny zaměstnanosti, které mohou poskytovat informace o trendech v zaměstnanosti, demografice a/nebo potřebách HR v rámci sektoru? Existují třetí strany, které by mohly být zainteresovány do procesů a iniciativ, zejména evropských či národních a/nebo regionálních v místě uskutečnování, které by mohly pomoci

14 organizačním změnám ve Vaší lokalitě, např. Evropský sociální fond, financované programy obnovy, nebo edukační iniciativy? 75 Usilují veřejné autority tam, kde mají potenciální vliv na organizační změny, o dosažení stejných výsledků, jako sociální partneři? Měly odborové organizace příležitost navrhnout alternativy pro restrukturalizaci nebo redundanci a uvažovali partneři o tom, jak zmírnit negativní dopady restrukturalizace? Byl vytvořen dlouhodobý program opakovaných dislokací, usnadňující přesuny zaměstnanců od prací, které se staly obsoletními, do oblastí, kde je poptávka po kvalifikacích, a je na místě vytvořen mechanismus pro monitorování a usnadnění takových možností? Uvažovali sociální partneři o potenciálním problému ponechat si starší zaměstnance, včetně například výhod, které plynou z ponechání si starších zaměstnanců, a o důsledcích vropské a národní legislativy proti věkové diskriminaci a o podpoře celoživotního vzdělávání? Byly vytvořeny mechanismy pro monitorování a hodnocení programů opakovaného školení? Uvažovali sociální partneři o potenciálních efektech organizačních změn, jako intenzifikace práce ve vztahu ke zdraví zbývajících pracovních sil a o efektu redundance na odcházející zaměstnance? Byly profesionální zdravotní služby společnosti zahrnuty do procesu organizačních změn? Jsou odborové organizace zainteresovány do organizačních změn při poskytování rad a/nebo praktické podpory při řešení problémů, týkajících se zdraví? Uvažovali sociální partneři o mechanismech pro monitorování vlastního zdravotního stavu zaměstnanců a pokud ano, jsou výsledné informace k dispozici těm, kteří činí strategická rozhodnutí, týkající se organizačních změn? 76

15

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce Mezinárodní úřad práce ACTRAV Bureau for Workers Activities Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? MOP Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace A. Úvod 53. Na první Konferenci Organizace spojených národů - Habitat, konané ve Vancouvru před dvaceti lety, byl přijat program rozvoje lidských sídel. Od

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Demografické změny na evropském trhu s elektřinou. Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu

Demografické změny na evropském trhu s elektřinou. Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu Demografické změny na evropském trhu s elektřinou Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu Komise evropský sociálního dialogu o elektřině EURELECTRIC, EPSU a EMCEF 2008 Dr Jane

Více

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA)

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA) EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 22.6.2011 COM(2011) 367 konečná verze ZELENÁ KNIHA Modernizace směrnice pro odbornou kvalifikaci (text se závažností EEA) 1 1. ÚVOD Občané EU 1 poskytující širokou škálu odborných

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více