Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik"

Transkript

1 Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik FINÁLNÍ VERZE Zpráva pro EURELECTRIC, EPSU a EMCEF od Davida Tarrena, Dr. Howarda Pottera, Dr. Siany Mooreové Ústav pro výzkum pracovního života zaměstnanců

2 OBSAH Výkonný souhrn Úvod Obsah restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu Definice: Co je míněno restrukturalizací Účel a rozsah sady nástrojů.7 2. Sociální dialog Proč je sociální dialog důležitý Jak lze adresovat problémy sociálního dialogu? Přístupy k sociálnímu dialogu Úrovně zaměstnanosti Být realistický Monitorování a hodnocení procesů restrukturalizace Přiměřeně vymezený čas pro zástupce odborových organizací Privatizace, liberalizace a restrukturalizace Privatizace Liberalizace SME Agenturní a dočasní zaměstnanci Společné pracovní postupy Využívání zdrojů Odborné školení Podmínky zaměstnávání Kvalita služeb Účtování a odpovědnost za služby Zahraniční služby Sociální dialog: souhrn Kontrolní seznam pro sociální dialog Anticipace a transparence Proč jsou důležité anticipace a transparence Přechod k nízkouhlíkové ekonomii: zvláštní případ pro anticipaci Jak lze adresovat problémy anticipace a transparence? Anticipace Transparence Mechanismy, kterými lze podpořit anticipaci Rámcové dohody Společné texty Pozorovatelny (observatoře) zaměstnanosti Strategické plánování a probíhající restrukturalizace Rovnost a vulnerabilní skupiny Anticipace a transparence: souhrn Kontrolní seznam pro anticipaci a transparenci Školení, opakované školení a redislokace Proč jsou důležitá školení, opakovaná školení a redislokace? Jak lze adresovat problémy školení, opakovaného školení a redislokace? Stanovení formálních mechanismů pro opakované školení zaměstnanců Redislokace a relokace Opakované školení na sektorové úrovni Problémy kvalifikace pracovních sil Předčasný odchod do důchodu a směs kvalifikací Jak se vyhnout úniku kvalifikací? Celoživotní vzdělávání Školení, opakované školení a redislokace: souhrn Kontrolní seznam pro školení, opakované školení a redislokaci Zdravotní a psychosociální problémy Proč jsou důležité zdravotní a psychosociální problémy Jak lze adresovat zdravotní a psychosociální problémy? Intervence na pracovišti Zdravotní a psychosociální problémy: souhrn

3 5.4 Kontrolní seznam pro zdravotní a psychosociální problémy Úloha veřejných autorit Proč jsou důležité veřejné autority Jak lze adresovat problémy zainteresovanosti veřejných autorit? Úsilí o podpory Dočasné intervence Vytváření partnerství při práci Alternativy Úloha veřejných autorit: souhrn Kontrolní seznam pro úlohu veřejných autorit Studium v zahraničí Proč je důležité studium v zahraničí? Jak lze adresovat problémy studia v zahraničí? Evropské rady práce Evropská federace odborových organizací a organizace zaměstnavatelů Úrovně organizace jednotlivých příležitostí Studium v zahraničí: souhrn Kontrolní seznamy pro zahraniční studium 53 Dodatek 1: Hloubková studie případu restrukturalizace ve Vattenfallu.54 Dodatek 2: Hloubková studie případu restrukturalizace v EDF SA/Energy..58 Dodatek 3: Glosář..61 Dodatek 4: Kontakty a zdroje dalších informací..65 Dodatek 5: Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci.74 Reference..77 3

4 Výkonný souhrn Při existenci velkého množství různých směrnic Evropské Unie pro liberalizaci trhu se stává právě probíhající restrukturalizace aktuálním problémem pro sociální partnery, kteří operují v Evropě v elektrotechnickém sektoru (viz strana 5). V kontextu evropského sociálního modelu chápeme efektivní sociální dialog mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi jako nejlepší způsob adresování efektů restrukturalizace. Tato praxe je navíc podporována oběma legislativními rámci - jak evropským, tak i národními legislativami, což platí i pro případy silného byznysu ( strong business, viz strana 9). Aby byl sociální dialog efektivní, musí být včasný, aktivní, kooperativní a plně zaangažovaný do probíhajících jednání příslušných zaměstnanců. Musí mít také k dispozici mechanismy pro monitorování dosaženého pokroku a zhodnocení výsledků. Sociální dialog musí být založen na realistickém posouzení zvláštních pozic, které každý ze sociálních partnerů zastává. Podpora sociálního dialogu v SME, lepší využívání zdrojů a situací, pokrývajících netypické zaměstnance, může napomocí redukovat efekty tiché restrukturalizace (viz strana 14). Anticipace a transparence mají ústřední význam pro jakoukoliv úspěšnou restrukturalizaci. Tyto přístupy se musí stát součástí každodenního života jakékoliv organizace, pokud mají být efektivně zvládnuty probíhající restrukturalizační změny (viz strana 21). Pro vytvoření vzájemné důvěry, spojené s anticipací a transparencí, musí existovat velké množství struktur a mechanismů, které jsou zasvěceny restrukturalizaci. Dlouhodobé plánování pracovních sil, zahrnující v sobě mechanismy formálního a opakovaného školení a odborného výcviku, i étos celoživotního vzdělávání obecně napomáhají jak při zvyšování zaměstnanosti zaměstnanců, tak i jejich možné redislokaci v rámci společnosti (viz strana 31). Volby restrukturalizace zahrnující ztráty zkušených zaměstnanců, včetně předčasného odchodu do důchodu zvyšují riziko úniku kvalifikací jak na úrovni společnosti, tak i na úrovni sektoru (viz strana 34). Zkušenosti z restrukturalizace mohou mít detrimentální (škodlivý) vliv na zdraví zaměstnanců, ak těch, kteří opouští společnosti, tak i těch, kteří zůstávají. Pro minimalizaci tohoto efektu musí být ještě před restrukturalizací vytvořena strategie pozitivního zdraví, která se následně musí stát součástí organizačního života (viz strana 40). V závislosti na okolnostech, za kterých restrukturalizace probíhá, mohou příznivou roli sehrát veřejné autority na místní, národní a/nebo evropské úrovni ve spojení s aktivitami sociálních partnerů (viz strana 45). To se týká zvláště případů, kdy podnik podléhající restrukturalizaci, je hlavním zaměstnavatelem v rámci specifické geografické oblasti. Sociální partneři si mohou pro lepší zvládání restrukturalizačních změn vyžádat pro své zaměstnance a členy specifickou pomoc z existujících evropských kapitálových a finančních rezerv (viz strana 46). Při stále vzrůstající transnacionální povaze sektoru bude stále více a více nasnadě uvažovat o osvědčených praktických postupech při volbě správné formy restrukturalizace podniků, ať už se nacházejí kdekoliv. To lze usnadnit s pomocí existujících organizací sociálních partnerů na evropské úrovni. 4

5 2.4 Kontrolní seznam pro sociální dialog Jsou si všichni ředitelé vědomi existujících právních ustanovení o konzultacích mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně restrukturalizace? Jsou jasně formulovány příčiny hlavních hybných sil pro organizační změny a správně kolektivně chápány sociálními partnery, např. privatizace, liberalizace, změny technologií, slučování, fúze, přičleňování podniků atd.? Byl proces sociálního dialogu o restrukturalizace dobře naplánován a dohodnut mezi partnery ještě před diskusí? Byli ředitelé řádně zaškoleni v otázkách řešení procesu restrukturalizace? Bylo provedeno kolektivní proškolení mezi sociálními partnery pokud jde o řešení a zvládání procesu restrukturalizace? Jsou vytvořeny struktury sociálního dialogu na různých úrovních organizace, např. Evropská pracovní rada, národní pracovní rady, ekonomický výbor společnosti atd, a jsou tyto struktury kompetentní ke konzultacím o restrukturalizaci? Jsou vytvořena pravidla a mechanismy pro reprezentaci zaměstnanců na všech úrovních organizace restrukturalizace? Vyhradili si zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců práva na informace a/nebo diskuse, pokud jde o předpokládané nebo navrhované organizační změny? Vytvořili si sociální partneři zasvěcené a fungující fórum, v rámci kterého lze proces restrukturalizace prodiskutovat, naplánovat, realizovat a/nebo zhodnotit, například restrukturalizační jednotku nebo tým? Existují třetí strany, které mohou nebo musí být zainteresovány do procesu sociálního dialogu, např.místní, regionální, nebo národní veřejné autority? Měly odborové organizace příležitost navrhnout alternativy k restrukturalizaci anebo k redundantnostem (= nadbytečnostem) v procesu restrukturalizace? Jsou sociální partneři schopni být realističtí v pozicích, které zastávají v průběhu sociálního dialogu, např. jsou schopni odsunout záležitosti mimo kontrolu kteréhokoliv partnera jako vedlejší a podružné? 20

6 Byly na místě vytvořeny takové struktury, aby proces restrukturalizace mohl být monitorován a vyhodnocován sociálními partnery, například je zde zřízena tzv. permanentní referenční skupina? (Vattenfall, viz dodatek) Mají zástupci zaměstnanců vyhrazen dostatek času od pracoviště pro přípravu sociálního dialogu a pro konzultaci s jejich klienty nebo zákazníky? Postihnou organizační změny agenturní nebo dočasné zaměstnance a jsou tito adekvátně zastoupeni v rámci procesu? Uvažovali sociální partneři o škále možností, jako je vytváření pracovních sdružení, pro zmírnění možných efektů na zaměstnanost během a po organizačních změnách? Zvážili sociální partneři efekty na zaměstnance, provádějící ne-hlavní aktivity společnosti během organizačních změn? 21

7 3.6 Kontrolní seznam pro anticipaci a transparenci Existuje dočasná výměna informací mezi sociálními partnery o zdravotním zajištění, možném ohrožení zdraví a možnostech nápravy? Je společnost poháněna k permanentní restrukturalizaci v kontextu ekonomických, průmyslových a ekologických změn, včetně jejich efektu na pracovní síly? Byl zahájen dialog o požadavcích na budoucí kvalifikace, i o požadavcích na opakovaný výcvik a dislokaci ve světle těchto požadavků? Jsou ředitelé dobře zaškoleni v anticipaci a řešení restrukturalizačních změn? Byly vytvořeny dobře zabezpečené kanály, kterými by mohla probíhat vzájemná komunikace mezi všemi subjekty potenciálně postižitelnými restrukturalizačními změnami, např. komunikace mezi HR a managementem obchodu, mezi zástupci odborových organizací a dalšími zaměstnanci, atd.? Existují potenciální bariéry výměny informací z důvodu možné obchodní delikátnosti výměny takových informací? Existuje atmosféra důvěry mezi sociálními partnery, umožňující nezbytnou flexibilitu při posuzování možných řešení, v předstihu před organizačními změnami? Jsou informace a reprezentace při možných organizačních změnách k dispozici těm, kteří mohou být restrukturalizací postiženi, např.zaměstnanci, čelící možné redundanci (nadbytečnosti)? Z hlediska dané legislativy rovnosti ve Vaší zemi dá se považovat proces výběru pro relokaci, opakované školení nebo redundantnost (nadbytečnost), za konzistentní, férový a spravedlivý? Byla stanovena kritéria pro výběr zaměstnanců pro možnou relokaci, opakované školení, nebo redundantnost tak široce, jak jen je to možné, aby nemohla být limitována čistě jenom obchodními potřebami společnosti? Byli sociální partneři při diskusích o tom, jak přistupovat k organizačním změnám, odkazováni na mezinárodní rámcové dohody, nebo předem dohodnuté společné texty? Stanovili si sociální partneři své vlastní pozorovatelny zaměstnanosti, anebo byli odkazováni k takovým pozorovatelnám zaměstnanosti, které mohou včas poskytnout informace o trendech v zaměstnanosti, demografice a/nebo potřebách HR v rámci sektoru?

8 Kontrolní seznam pro školení, opakované školení a opakovanou redislokaci Byl vytvořen dlouhodobý profil kvalifikací, který by organizační strategie splňovaly při restrukturalizaci a školení? Dá se říci, že široké prognózy kvalifikací v rámci sektoru a anticipace tranzitivních ekologických opatření dostatečně informují o organizační strategii? Byl vytvořen dlouhodobý program opakovaných dislokací usnadňující přesuny zaměstnanců od obsolentních (zastaralých) prací do oblastí, kde se kladou daleko větší požadavky na kvalifikaci a jsou v místě vytvořeny mechanismy pro monitorování a usnadnění těchto přesunů? Byly ve Vaší zemi vytvořeny sektorové mechanismy, zajišťující opakované školení pro ty zaměstnance, kteří byli postiženi organizačními změnami? Byl při diskusích mezi sociálními partnery o organizačních změnách blíže adresován problém směsi kvalifikací pracovních sil? Pokud byla využita strategie předčasného odchodu do důchodu, bylo blíže adresováno potenciální riziko úniku kvalifikací? Pokud bylo navrženo použití obecných, dobrovolných a redundantních plateb, uvažovalo se o alternativním použití těchto plateb při opakovaném školení jednotlivců? Uvažovali sociální partneři o potenciálním problému ponechání si starších zaměstnanců, včetně např. výhod z toho plynoucích, a o důsledcích plynoucích z evropské a národní legislativy proti věkové diskriminaci a o podpoře celoživotního vzdělávání? Pokud byla učiněna rozhodnutí o využití redundantních zaměstnanců v průběhu organizačních změn, byly vytvořeny formální mechanismy, které napomohou jednotlivcůmnalézt alternativní zaměstnání v rámci organizace i mimo organizaci? Uvažovalo se o využití zástupců pro opakované školení a výuku v rámci Unie, které by předcházelo organizačním změnám, anebo probíhalo během organizačních změn, a nebo v kontextu celoživotního vzdělávání?

9 Byly vytvořeny mechanismy pro monitorování a hodnocení programu opakovaného školení? Kontrolní seznam pro zdravotní a psychosociální problémy Byly společnosti profesionálních zdravotnických služeb zařazeny do procesu organizačních změn? Poskytují odborové organizace, zainteresované při organizačních změnách, rady a/nebo praktickou podporu při záležitostech, které se týkají zdraví? Uvažovali sociální partneři o potenciálních efektech organizačních změn jako intenzifikace práce ve vztahu ke zdraví zbývajících pracovních sil? Uvažovali sociální partneři o mechanismech monitorování vlastního zdravotního stavu zaměstnanců a pokud ano, jsou zjištěné informace dány k dispozici těm, kteří provádějí strategická rozhodování týkající se organizačních změn?

10 6.4 Kontrolní seznam pro úlohu veřejných autorit 43 Byly na místě přijaty evropské, národní anebo regionální iniciativy, které by mohly pomáhat při organizačních změnách ve Vaší lokalitě, např. Evropský sociální fond, financované programy regenerace nebo edukační iniciativy? Lze Vaši lokalitu prezentovat veřejným autoritám, jako potenciálně mající jedinečné socioekonomické potřeby, vyplývající z organizačních změn, které vyžadují, aby byly blíže adresovány prostřednictvím evropských a/nebo národních vládních intervencí? Předkládají partneři požadavky veřejným autoritám již v časném stadiu, aby napomohli zmírnění širokého dopadu restrukturalizace na regiony, včetně efektu na řetězec dodávek? Předkládají partneři požadavky veřejným autoritám pro pomoc organizačnímu plánu pro širší změny v sektoru, včetně přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku? Usilují veřejné autority tam, kde mají potenciální vliv na organizační změny, o stejné výsledky jako sociální partneři?

11 7.4 Kontrolní seznam pro výuku v zahraničí 49 Provádějí evropské pracovní rady monitorování a anticipaci organizačních změn na evropské úrovni a podávají své expertízy pro řešení problémů restrukturalizace na národní úrovni? Byly nasazeny federace zaměstnanců a zaměstnavatelů pro usnadnění využití dobrých praktik při provádění organizačních změn i v dalších společnostech? Byly prozkoumány možnosti výuky v zahraničí na organizační úrovni buď v rámci HR a nebo funkcí odborových organizací?

12 53 Dodatek 5 Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci

13 Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci Tento oddíl se dá použít jako rychlý referenční bod pro čtenáře pro obecnou kontrolu jejich aktuálních zkušeností a procedur. Čtenáře upozorňujeme na to, že tento kontrolní seznam je pouze obecný, je to zkrácený seznam, a skutečnou pomocí bude pro čtenáře pouze tehdy, pokud si současně přečtou mnohem podrobnější analýzu spolu s komplexním kontrolním seznamem, který je uveden na konci každé kapitoly v rámci tohoto souboru nástrojů. Jsou si všichni ředitelé vědomi existujících právních ustanovení, týkajících se konzultací mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, pokud jde o restrukturalizaci, jsou zavedena pravidla a mechanismy pro zástupce zaměstnanců na všech úrovních organizace restrukturalizace? Byli ředitelé dostatečně zaškoleni, aby mohli zastávat lepší pozice při anticipaci změn? Dá se proces výběru pro opakovanou dislokaci, opakované školení nebo redundanci, považovat za důsledný, férový a spravedlivý? Byly jasně formulovány hlavní příčiny hybných sil pro organizační změny a správně kolektivně chápány sociálními partnery takové pojmy, jako např. privatizace, liberalizace, změny technologií, slučování (fúze) podniků, přidružování podniků atd? Byl proces sociálního dialogu o restrukturalizaci, včetně jeho hodnocení, dobře naplánován a dohodnut mezi partnery ještě před prodiskutováním? Byly vytvořeny struktury sociálního dialogu na různých úrovních organizace, např. vropské rady práce, národní rady práce, ekonomický výbor společnosti atd., a jsou tyto kompetentní pro konzultace o restrukturalizaci? Provádějí Evropské rady práce monitoring a anticipaci organizačních změn na evropské úrovni a podávají své expertízy o problémech restrukturalizace na národní úrovni? Byly využity federace zaměstnavatelů a zaměstnanců pro usnadnění rozšiřování dobrých praktik používaných při organizačních změnách v dalších společnostech? Byl zaveden dialog o požadavcích na budoucí kvalifikaci, opakované školení a opakovanou dislokaci a má společnost (z hlediska těchto požadavků) vytvořenou dlouhodobou strategii kvalifikací? Byli zaškoleni příslušní zástupci zaměstnavatele pro řešení procesů restrukturalizace a bylo provedeno společné zaškolení mezi sociálními partnery? Vyhradili si zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců práva na informace a/nebo diskuse, týkající se očekávaných anebo navrhovaných organizačních změn? Týkají se tato ustanovení v rámci těchto práv načasování výměny informací mezi sociálními partnery a mají zástupci zaměstnanců dostatek času pro adekvátní přípravu a konzultaci s jejich zákazníky a s klientelou? Byli sociální partneři odkázáni na mezinárodní rámcové dohody, anebo na dříve dohodnuté společné texty, při jejich diskusích o tom, jak přistupovat k organizačním změnám? 74 Ustanovili si sociální partneři své vlastní pozorovatelny zaměstnanosti, anebo byli odkázáni na ty pozorovatelny zaměstnanosti, které mohou poskytovat informace o trendech v zaměstnanosti, demografice a/nebo potřebách HR v rámci sektoru? Existují třetí strany, které by mohly být zainteresovány do procesů a iniciativ, zejména evropských či národních a/nebo regionálních v místě uskutečnování, které by mohly pomoci

14 organizačním změnám ve Vaší lokalitě, např. Evropský sociální fond, financované programy obnovy, nebo edukační iniciativy? 75 Usilují veřejné autority tam, kde mají potenciální vliv na organizační změny, o dosažení stejných výsledků, jako sociální partneři? Měly odborové organizace příležitost navrhnout alternativy pro restrukturalizaci nebo redundanci a uvažovali partneři o tom, jak zmírnit negativní dopady restrukturalizace? Byl vytvořen dlouhodobý program opakovaných dislokací, usnadňující přesuny zaměstnanců od prací, které se staly obsoletními, do oblastí, kde je poptávka po kvalifikacích, a je na místě vytvořen mechanismus pro monitorování a usnadnění takových možností? Uvažovali sociální partneři o potenciálním problému ponechat si starší zaměstnance, včetně například výhod, které plynou z ponechání si starších zaměstnanců, a o důsledcích vropské a národní legislativy proti věkové diskriminaci a o podpoře celoživotního vzdělávání? Byly vytvořeny mechanismy pro monitorování a hodnocení programů opakovaného školení? Uvažovali sociální partneři o potenciálních efektech organizačních změn, jako intenzifikace práce ve vztahu ke zdraví zbývajících pracovních sil a o efektu redundance na odcházející zaměstnance? Byly profesionální zdravotní služby společnosti zahrnuty do procesu organizačních změn? Jsou odborové organizace zainteresovány do organizačních změn při poskytování rad a/nebo praktické podpory při řešení problémů, týkajících se zdraví? Uvažovali sociální partneři o mechanismech pro monitorování vlastního zdravotního stavu zaměstnanců a pokud ano, jsou výsledné informace k dispozici těm, kteří činí strategická rozhodnutí, týkající se organizačních změn? 76

15

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Koordinování kolektivního vyjednávání

Koordinování kolektivního vyjednávání Kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve verejných službách 4. Konference EPSU o kolektivním vyjednávání Koordinování kolektivního vyjednávání Nástin soucasné politiky EPSU v otázce kolektivního vyjednávání

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002 ~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook, Personalistika Computer Press Praha 2002 i Obsah. vii ÚVOD KAPTOLA Úvod do rízení lidských zdroju 3 Hlavní aktivity personálního managementu a rízení lidských zdroju S

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vládní návrh předložen v květnu 2013 49 novela zákona o zaměstnanosti (od 1.10. 2004) Současně jsou novelizovány zákon č.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy

Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy Opatření 1.1 - Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání...2 Opatření

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více