Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik"

Transkript

1 Restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu: Soubor nástrojů pro sociálně odpovědnou restrukturalizaci s pomocí Příručky nejlepších praktik FINÁLNÍ VERZE Zpráva pro EURELECTRIC, EPSU a EMCEF od Davida Tarrena, Dr. Howarda Pottera, Dr. Siany Mooreové Ústav pro výzkum pracovního života zaměstnanců

2 OBSAH Výkonný souhrn Úvod Obsah restrukturalizace v elektrotechnickém průmyslu Definice: Co je míněno restrukturalizací Účel a rozsah sady nástrojů.7 2. Sociální dialog Proč je sociální dialog důležitý Jak lze adresovat problémy sociálního dialogu? Přístupy k sociálnímu dialogu Úrovně zaměstnanosti Být realistický Monitorování a hodnocení procesů restrukturalizace Přiměřeně vymezený čas pro zástupce odborových organizací Privatizace, liberalizace a restrukturalizace Privatizace Liberalizace SME Agenturní a dočasní zaměstnanci Společné pracovní postupy Využívání zdrojů Odborné školení Podmínky zaměstnávání Kvalita služeb Účtování a odpovědnost za služby Zahraniční služby Sociální dialog: souhrn Kontrolní seznam pro sociální dialog Anticipace a transparence Proč jsou důležité anticipace a transparence Přechod k nízkouhlíkové ekonomii: zvláštní případ pro anticipaci Jak lze adresovat problémy anticipace a transparence? Anticipace Transparence Mechanismy, kterými lze podpořit anticipaci Rámcové dohody Společné texty Pozorovatelny (observatoře) zaměstnanosti Strategické plánování a probíhající restrukturalizace Rovnost a vulnerabilní skupiny Anticipace a transparence: souhrn Kontrolní seznam pro anticipaci a transparenci Školení, opakované školení a redislokace Proč jsou důležitá školení, opakovaná školení a redislokace? Jak lze adresovat problémy školení, opakovaného školení a redislokace? Stanovení formálních mechanismů pro opakované školení zaměstnanců Redislokace a relokace Opakované školení na sektorové úrovni Problémy kvalifikace pracovních sil Předčasný odchod do důchodu a směs kvalifikací Jak se vyhnout úniku kvalifikací? Celoživotní vzdělávání Školení, opakované školení a redislokace: souhrn Kontrolní seznam pro školení, opakované školení a redislokaci Zdravotní a psychosociální problémy Proč jsou důležité zdravotní a psychosociální problémy Jak lze adresovat zdravotní a psychosociální problémy? Intervence na pracovišti Zdravotní a psychosociální problémy: souhrn

3 5.4 Kontrolní seznam pro zdravotní a psychosociální problémy Úloha veřejných autorit Proč jsou důležité veřejné autority Jak lze adresovat problémy zainteresovanosti veřejných autorit? Úsilí o podpory Dočasné intervence Vytváření partnerství při práci Alternativy Úloha veřejných autorit: souhrn Kontrolní seznam pro úlohu veřejných autorit Studium v zahraničí Proč je důležité studium v zahraničí? Jak lze adresovat problémy studia v zahraničí? Evropské rady práce Evropská federace odborových organizací a organizace zaměstnavatelů Úrovně organizace jednotlivých příležitostí Studium v zahraničí: souhrn Kontrolní seznamy pro zahraniční studium 53 Dodatek 1: Hloubková studie případu restrukturalizace ve Vattenfallu.54 Dodatek 2: Hloubková studie případu restrukturalizace v EDF SA/Energy..58 Dodatek 3: Glosář..61 Dodatek 4: Kontakty a zdroje dalších informací..65 Dodatek 5: Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci.74 Reference..77 3

4 Výkonný souhrn Při existenci velkého množství různých směrnic Evropské Unie pro liberalizaci trhu se stává právě probíhající restrukturalizace aktuálním problémem pro sociální partnery, kteří operují v Evropě v elektrotechnickém sektoru (viz strana 5). V kontextu evropského sociálního modelu chápeme efektivní sociální dialog mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi jako nejlepší způsob adresování efektů restrukturalizace. Tato praxe je navíc podporována oběma legislativními rámci - jak evropským, tak i národními legislativami, což platí i pro případy silného byznysu ( strong business, viz strana 9). Aby byl sociální dialog efektivní, musí být včasný, aktivní, kooperativní a plně zaangažovaný do probíhajících jednání příslušných zaměstnanců. Musí mít také k dispozici mechanismy pro monitorování dosaženého pokroku a zhodnocení výsledků. Sociální dialog musí být založen na realistickém posouzení zvláštních pozic, které každý ze sociálních partnerů zastává. Podpora sociálního dialogu v SME, lepší využívání zdrojů a situací, pokrývajících netypické zaměstnance, může napomocí redukovat efekty tiché restrukturalizace (viz strana 14). Anticipace a transparence mají ústřední význam pro jakoukoliv úspěšnou restrukturalizaci. Tyto přístupy se musí stát součástí každodenního života jakékoliv organizace, pokud mají být efektivně zvládnuty probíhající restrukturalizační změny (viz strana 21). Pro vytvoření vzájemné důvěry, spojené s anticipací a transparencí, musí existovat velké množství struktur a mechanismů, které jsou zasvěceny restrukturalizaci. Dlouhodobé plánování pracovních sil, zahrnující v sobě mechanismy formálního a opakovaného školení a odborného výcviku, i étos celoživotního vzdělávání obecně napomáhají jak při zvyšování zaměstnanosti zaměstnanců, tak i jejich možné redislokaci v rámci společnosti (viz strana 31). Volby restrukturalizace zahrnující ztráty zkušených zaměstnanců, včetně předčasného odchodu do důchodu zvyšují riziko úniku kvalifikací jak na úrovni společnosti, tak i na úrovni sektoru (viz strana 34). Zkušenosti z restrukturalizace mohou mít detrimentální (škodlivý) vliv na zdraví zaměstnanců, ak těch, kteří opouští společnosti, tak i těch, kteří zůstávají. Pro minimalizaci tohoto efektu musí být ještě před restrukturalizací vytvořena strategie pozitivního zdraví, která se následně musí stát součástí organizačního života (viz strana 40). V závislosti na okolnostech, za kterých restrukturalizace probíhá, mohou příznivou roli sehrát veřejné autority na místní, národní a/nebo evropské úrovni ve spojení s aktivitami sociálních partnerů (viz strana 45). To se týká zvláště případů, kdy podnik podléhající restrukturalizaci, je hlavním zaměstnavatelem v rámci specifické geografické oblasti. Sociální partneři si mohou pro lepší zvládání restrukturalizačních změn vyžádat pro své zaměstnance a členy specifickou pomoc z existujících evropských kapitálových a finančních rezerv (viz strana 46). Při stále vzrůstající transnacionální povaze sektoru bude stále více a více nasnadě uvažovat o osvědčených praktických postupech při volbě správné formy restrukturalizace podniků, ať už se nacházejí kdekoliv. To lze usnadnit s pomocí existujících organizací sociálních partnerů na evropské úrovni. 4

5 2.4 Kontrolní seznam pro sociální dialog Jsou si všichni ředitelé vědomi existujících právních ustanovení o konzultacích mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně restrukturalizace? Jsou jasně formulovány příčiny hlavních hybných sil pro organizační změny a správně kolektivně chápány sociálními partnery, např. privatizace, liberalizace, změny technologií, slučování, fúze, přičleňování podniků atd.? Byl proces sociálního dialogu o restrukturalizace dobře naplánován a dohodnut mezi partnery ještě před diskusí? Byli ředitelé řádně zaškoleni v otázkách řešení procesu restrukturalizace? Bylo provedeno kolektivní proškolení mezi sociálními partnery pokud jde o řešení a zvládání procesu restrukturalizace? Jsou vytvořeny struktury sociálního dialogu na různých úrovních organizace, např. Evropská pracovní rada, národní pracovní rady, ekonomický výbor společnosti atd, a jsou tyto struktury kompetentní ke konzultacím o restrukturalizaci? Jsou vytvořena pravidla a mechanismy pro reprezentaci zaměstnanců na všech úrovních organizace restrukturalizace? Vyhradili si zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců práva na informace a/nebo diskuse, pokud jde o předpokládané nebo navrhované organizační změny? Vytvořili si sociální partneři zasvěcené a fungující fórum, v rámci kterého lze proces restrukturalizace prodiskutovat, naplánovat, realizovat a/nebo zhodnotit, například restrukturalizační jednotku nebo tým? Existují třetí strany, které mohou nebo musí být zainteresovány do procesu sociálního dialogu, např.místní, regionální, nebo národní veřejné autority? Měly odborové organizace příležitost navrhnout alternativy k restrukturalizaci anebo k redundantnostem (= nadbytečnostem) v procesu restrukturalizace? Jsou sociální partneři schopni být realističtí v pozicích, které zastávají v průběhu sociálního dialogu, např. jsou schopni odsunout záležitosti mimo kontrolu kteréhokoliv partnera jako vedlejší a podružné? 20

6 Byly na místě vytvořeny takové struktury, aby proces restrukturalizace mohl být monitorován a vyhodnocován sociálními partnery, například je zde zřízena tzv. permanentní referenční skupina? (Vattenfall, viz dodatek) Mají zástupci zaměstnanců vyhrazen dostatek času od pracoviště pro přípravu sociálního dialogu a pro konzultaci s jejich klienty nebo zákazníky? Postihnou organizační změny agenturní nebo dočasné zaměstnance a jsou tito adekvátně zastoupeni v rámci procesu? Uvažovali sociální partneři o škále možností, jako je vytváření pracovních sdružení, pro zmírnění možných efektů na zaměstnanost během a po organizačních změnách? Zvážili sociální partneři efekty na zaměstnance, provádějící ne-hlavní aktivity společnosti během organizačních změn? 21

7 3.6 Kontrolní seznam pro anticipaci a transparenci Existuje dočasná výměna informací mezi sociálními partnery o zdravotním zajištění, možném ohrožení zdraví a možnostech nápravy? Je společnost poháněna k permanentní restrukturalizaci v kontextu ekonomických, průmyslových a ekologických změn, včetně jejich efektu na pracovní síly? Byl zahájen dialog o požadavcích na budoucí kvalifikace, i o požadavcích na opakovaný výcvik a dislokaci ve světle těchto požadavků? Jsou ředitelé dobře zaškoleni v anticipaci a řešení restrukturalizačních změn? Byly vytvořeny dobře zabezpečené kanály, kterými by mohla probíhat vzájemná komunikace mezi všemi subjekty potenciálně postižitelnými restrukturalizačními změnami, např. komunikace mezi HR a managementem obchodu, mezi zástupci odborových organizací a dalšími zaměstnanci, atd.? Existují potenciální bariéry výměny informací z důvodu možné obchodní delikátnosti výměny takových informací? Existuje atmosféra důvěry mezi sociálními partnery, umožňující nezbytnou flexibilitu při posuzování možných řešení, v předstihu před organizačními změnami? Jsou informace a reprezentace při možných organizačních změnách k dispozici těm, kteří mohou být restrukturalizací postiženi, např.zaměstnanci, čelící možné redundanci (nadbytečnosti)? Z hlediska dané legislativy rovnosti ve Vaší zemi dá se považovat proces výběru pro relokaci, opakované školení nebo redundantnost (nadbytečnost), za konzistentní, férový a spravedlivý? Byla stanovena kritéria pro výběr zaměstnanců pro možnou relokaci, opakované školení, nebo redundantnost tak široce, jak jen je to možné, aby nemohla být limitována čistě jenom obchodními potřebami společnosti? Byli sociální partneři při diskusích o tom, jak přistupovat k organizačním změnám, odkazováni na mezinárodní rámcové dohody, nebo předem dohodnuté společné texty? Stanovili si sociální partneři své vlastní pozorovatelny zaměstnanosti, anebo byli odkazováni k takovým pozorovatelnám zaměstnanosti, které mohou včas poskytnout informace o trendech v zaměstnanosti, demografice a/nebo potřebách HR v rámci sektoru?

8 Kontrolní seznam pro školení, opakované školení a opakovanou redislokaci Byl vytvořen dlouhodobý profil kvalifikací, který by organizační strategie splňovaly při restrukturalizaci a školení? Dá se říci, že široké prognózy kvalifikací v rámci sektoru a anticipace tranzitivních ekologických opatření dostatečně informují o organizační strategii? Byl vytvořen dlouhodobý program opakovaných dislokací usnadňující přesuny zaměstnanců od obsolentních (zastaralých) prací do oblastí, kde se kladou daleko větší požadavky na kvalifikaci a jsou v místě vytvořeny mechanismy pro monitorování a usnadnění těchto přesunů? Byly ve Vaší zemi vytvořeny sektorové mechanismy, zajišťující opakované školení pro ty zaměstnance, kteří byli postiženi organizačními změnami? Byl při diskusích mezi sociálními partnery o organizačních změnách blíže adresován problém směsi kvalifikací pracovních sil? Pokud byla využita strategie předčasného odchodu do důchodu, bylo blíže adresováno potenciální riziko úniku kvalifikací? Pokud bylo navrženo použití obecných, dobrovolných a redundantních plateb, uvažovalo se o alternativním použití těchto plateb při opakovaném školení jednotlivců? Uvažovali sociální partneři o potenciálním problému ponechání si starších zaměstnanců, včetně např. výhod z toho plynoucích, a o důsledcích plynoucích z evropské a národní legislativy proti věkové diskriminaci a o podpoře celoživotního vzdělávání? Pokud byla učiněna rozhodnutí o využití redundantních zaměstnanců v průběhu organizačních změn, byly vytvořeny formální mechanismy, které napomohou jednotlivcůmnalézt alternativní zaměstnání v rámci organizace i mimo organizaci? Uvažovalo se o využití zástupců pro opakované školení a výuku v rámci Unie, které by předcházelo organizačním změnám, anebo probíhalo během organizačních změn, a nebo v kontextu celoživotního vzdělávání?

9 Byly vytvořeny mechanismy pro monitorování a hodnocení programu opakovaného školení? Kontrolní seznam pro zdravotní a psychosociální problémy Byly společnosti profesionálních zdravotnických služeb zařazeny do procesu organizačních změn? Poskytují odborové organizace, zainteresované při organizačních změnách, rady a/nebo praktickou podporu při záležitostech, které se týkají zdraví? Uvažovali sociální partneři o potenciálních efektech organizačních změn jako intenzifikace práce ve vztahu ke zdraví zbývajících pracovních sil? Uvažovali sociální partneři o mechanismech monitorování vlastního zdravotního stavu zaměstnanců a pokud ano, jsou zjištěné informace dány k dispozici těm, kteří provádějí strategická rozhodování týkající se organizačních změn?

10 6.4 Kontrolní seznam pro úlohu veřejných autorit 43 Byly na místě přijaty evropské, národní anebo regionální iniciativy, které by mohly pomáhat při organizačních změnách ve Vaší lokalitě, např. Evropský sociální fond, financované programy regenerace nebo edukační iniciativy? Lze Vaši lokalitu prezentovat veřejným autoritám, jako potenciálně mající jedinečné socioekonomické potřeby, vyplývající z organizačních změn, které vyžadují, aby byly blíže adresovány prostřednictvím evropských a/nebo národních vládních intervencí? Předkládají partneři požadavky veřejným autoritám již v časném stadiu, aby napomohli zmírnění širokého dopadu restrukturalizace na regiony, včetně efektu na řetězec dodávek? Předkládají partneři požadavky veřejným autoritám pro pomoc organizačnímu plánu pro širší změny v sektoru, včetně přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku? Usilují veřejné autority tam, kde mají potenciální vliv na organizační změny, o stejné výsledky jako sociální partneři?

11 7.4 Kontrolní seznam pro výuku v zahraničí 49 Provádějí evropské pracovní rady monitorování a anticipaci organizačních změn na evropské úrovni a podávají své expertízy pro řešení problémů restrukturalizace na národní úrovni? Byly nasazeny federace zaměstnanců a zaměstnavatelů pro usnadnění využití dobrých praktik při provádění organizačních změn i v dalších společnostech? Byly prozkoumány možnosti výuky v zahraničí na organizační úrovni buď v rámci HR a nebo funkcí odborových organizací?

12 53 Dodatek 5 Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci

13 Hlavní kontrolní seznam pro restrukturalizaci Tento oddíl se dá použít jako rychlý referenční bod pro čtenáře pro obecnou kontrolu jejich aktuálních zkušeností a procedur. Čtenáře upozorňujeme na to, že tento kontrolní seznam je pouze obecný, je to zkrácený seznam, a skutečnou pomocí bude pro čtenáře pouze tehdy, pokud si současně přečtou mnohem podrobnější analýzu spolu s komplexním kontrolním seznamem, který je uveden na konci každé kapitoly v rámci tohoto souboru nástrojů. Jsou si všichni ředitelé vědomi existujících právních ustanovení, týkajících se konzultací mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, pokud jde o restrukturalizaci, jsou zavedena pravidla a mechanismy pro zástupce zaměstnanců na všech úrovních organizace restrukturalizace? Byli ředitelé dostatečně zaškoleni, aby mohli zastávat lepší pozice při anticipaci změn? Dá se proces výběru pro opakovanou dislokaci, opakované školení nebo redundanci, považovat za důsledný, férový a spravedlivý? Byly jasně formulovány hlavní příčiny hybných sil pro organizační změny a správně kolektivně chápány sociálními partnery takové pojmy, jako např. privatizace, liberalizace, změny technologií, slučování (fúze) podniků, přidružování podniků atd? Byl proces sociálního dialogu o restrukturalizaci, včetně jeho hodnocení, dobře naplánován a dohodnut mezi partnery ještě před prodiskutováním? Byly vytvořeny struktury sociálního dialogu na různých úrovních organizace, např. vropské rady práce, národní rady práce, ekonomický výbor společnosti atd., a jsou tyto kompetentní pro konzultace o restrukturalizaci? Provádějí Evropské rady práce monitoring a anticipaci organizačních změn na evropské úrovni a podávají své expertízy o problémech restrukturalizace na národní úrovni? Byly využity federace zaměstnavatelů a zaměstnanců pro usnadnění rozšiřování dobrých praktik používaných při organizačních změnách v dalších společnostech? Byl zaveden dialog o požadavcích na budoucí kvalifikaci, opakované školení a opakovanou dislokaci a má společnost (z hlediska těchto požadavků) vytvořenou dlouhodobou strategii kvalifikací? Byli zaškoleni příslušní zástupci zaměstnavatele pro řešení procesů restrukturalizace a bylo provedeno společné zaškolení mezi sociálními partnery? Vyhradili si zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců práva na informace a/nebo diskuse, týkající se očekávaných anebo navrhovaných organizačních změn? Týkají se tato ustanovení v rámci těchto práv načasování výměny informací mezi sociálními partnery a mají zástupci zaměstnanců dostatek času pro adekvátní přípravu a konzultaci s jejich zákazníky a s klientelou? Byli sociální partneři odkázáni na mezinárodní rámcové dohody, anebo na dříve dohodnuté společné texty, při jejich diskusích o tom, jak přistupovat k organizačním změnám? 74 Ustanovili si sociální partneři své vlastní pozorovatelny zaměstnanosti, anebo byli odkázáni na ty pozorovatelny zaměstnanosti, které mohou poskytovat informace o trendech v zaměstnanosti, demografice a/nebo potřebách HR v rámci sektoru? Existují třetí strany, které by mohly být zainteresovány do procesů a iniciativ, zejména evropských či národních a/nebo regionálních v místě uskutečnování, které by mohly pomoci

14 organizačním změnám ve Vaší lokalitě, např. Evropský sociální fond, financované programy obnovy, nebo edukační iniciativy? 75 Usilují veřejné autority tam, kde mají potenciální vliv na organizační změny, o dosažení stejných výsledků, jako sociální partneři? Měly odborové organizace příležitost navrhnout alternativy pro restrukturalizaci nebo redundanci a uvažovali partneři o tom, jak zmírnit negativní dopady restrukturalizace? Byl vytvořen dlouhodobý program opakovaných dislokací, usnadňující přesuny zaměstnanců od prací, které se staly obsoletními, do oblastí, kde je poptávka po kvalifikacích, a je na místě vytvořen mechanismus pro monitorování a usnadnění takových možností? Uvažovali sociální partneři o potenciálním problému ponechat si starší zaměstnance, včetně například výhod, které plynou z ponechání si starších zaměstnanců, a o důsledcích vropské a národní legislativy proti věkové diskriminaci a o podpoře celoživotního vzdělávání? Byly vytvořeny mechanismy pro monitorování a hodnocení programů opakovaného školení? Uvažovali sociální partneři o potenciálních efektech organizačních změn, jako intenzifikace práce ve vztahu ke zdraví zbývajících pracovních sil a o efektu redundance na odcházející zaměstnance? Byly profesionální zdravotní služby společnosti zahrnuty do procesu organizačních změn? Jsou odborové organizace zainteresovány do organizačních změn při poskytování rad a/nebo praktické podpory při řešení problémů, týkajících se zdraví? Uvažovali sociální partneři o mechanismech pro monitorování vlastního zdravotního stavu zaměstnanců a pokud ano, jsou výsledné informace k dispozici těm, kteří činí strategická rozhodnutí, týkající se organizačních změn? 76

15

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Sociální služby pro všechny

Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny 4 Silný hlas hájící pracovníky v oblasti sociálních služeb po celé Evropě EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Sdružuje

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 503. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 62. schůze konané dne 18. února 2010 ke Sdělení Komise Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra Henelová - ENVIROS s.r.o. Východiska

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Úvod Pro zabezpečení přípravy komplexního setu Národních akreditačních standardů zdravotnických

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Koordinování kolektivního vyjednávání

Koordinování kolektivního vyjednávání Kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve verejných službách 4. Konference EPSU o kolektivním vyjednávání Koordinování kolektivního vyjednávání Nástin soucasné politiky EPSU v otázce kolektivního vyjednávání

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK Cílem této kapitoly je identifikovat a popsat, pokud možno eliminovat resp. navrhnout opatření ke snížení a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu implementace strategie. Rizika

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Kompetence, kvalifikace a očekávání změny v evropském odvětví elektrické energie

Kompetence, kvalifikace a očekávání změny v evropském odvětví elektrické energie Kompetence, kvalifikace a očekávání změny v evropském odvětví elektrické energie Společný rámec akcí evropských sociálních partnerů v odvětví elektrické energie I. Úvod V posledních letech se činnosti

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance)

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) Konference Nekonfliktně k hlubinnému úložišti 25. - 26. Listopad 2009, Praha Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) WP5 Hodnocení, testování a aplikace moderních přístupů k dialogu a participaci veřejnosti

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území skupiny venkova na období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik (verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015) Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Strana 5 z 11. Strana 6 z 11

Strana 5 z 11. Strana 6 z 11 Vítáme Vás! Duševní zdraví? Špatné duševní zdraví má dopad na nás na všechny. Každý čtvrtý člověk může očekávat, že bude mít během života problém s duševním zdravím. Zranitelnost vůči psychosociálnímu

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha O projektu Zaměření: Projekt VaV, priorita implementace strategií udržitelného

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV.

NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV. NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV. OBSAH Část Název Stránka I. Úvod 3 II. Obsah Národního programu ochrany kritické infrastruktury 3 1) Zásady určování prvků kritické infrastruktury 4

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002 ~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook, Personalistika Computer Press Praha 2002 i Obsah. vii ÚVOD KAPTOLA Úvod do rízení lidských zdroju 3 Hlavní aktivity personálního managementu a rízení lidských zdroju S

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Dodatky a textové přílohy

Dodatky a textové přílohy Dodatky a textové přílohy 78 Dodatek: Přehled projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných programem Phare Rozvoj lidských zdrojů PALMIF (CZ 9305-02) Cílem projektu byla podpora místních iniciativ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Strategický plán rozvoje města Vamberk Implementační část

Strategický plán rozvoje města Vamberk Implementační část Strategický plán rozvoje města Vamberk 2014-2024 Implementační část 18. 11. 2014 OBSAH 1. ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ SPRM... 3 1.1 Způsob realizace... 3 1.1.1 Řídící autorita: Řídící výbor

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více