D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální území: Bernartice u Javorníka Zhotovitel projektových prací: ASA Expert a. s. Konečného 1919/ Ostrava IČ: Investor: Obec Bernartice Bernartice Bernartice IČ: Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby Zodpovědný projektant: Autorizovaná osoba: Ing. Jaromír Fober Ing. Pavel Petruška

2 OBSAH a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace... 3 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění... 4 d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost... 5 d.1) Bourací práce... 5 d.2) Výkopové práce... 6 d.3) Základové konstrukce... 7 d.4) Izolace spodní stavby... 7 d.5) Svislé konstrukce nosné... 7 d.6) Svislé konstrukce nenosné... 7 d.7) Vodorovné konstrukce nosné... 7 d.8) Vodorovné konstrukce nenosné... 8 d.9) Střešní konstrukce... 8 d.10) Izolace d.11) Úpravy vnitřních povrchů d.12) Úpravy vnějších povrchů d.13) Výplně otvorů d.14) Zámečnické, truhlářské, klempířské a plastové výrobky d.15) Ostatní práce d.16) Dokončovací práce e) Tepelně technické vlastnosti f) Způsob založení objektu g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí h) Dopravní řešení i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace pro provádění stavby 2

3 a) Účel objektu Jedná se o stavební úpravy objektu občanského vybavení, který konkrétně slouží jako hasičská zbrojnice. V 1.NP jsou garáže, sklady hasebního materiálu a sociální zařízení. V patře je kancelář velitele a místnosti pro volnočasové aktivity. Nachází se v obci Bernartice u Javorníka. Rok výstavby objektu je b) Zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení. Má pultovou střechu s vnějším odvodem srážkové vody na nezpevněnou plochu sousedící s blízkou vodotečí. Součástí objektu je sušící věž se sedlovou střechou, která přiléhá ze severovýchodní strany. Je ponechaná z původní hasičské zbrojnice. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany. Vjezdy do garáží jsou situovány na jihovýchodní fasádě. Celková výška objektu je cca 9,0 m. Konstrukční výška z 1.NP do 2.NP je 4,3 m. Podlaží jsou spojena trojramenným schodištěm. Nosný systém objektu je tvořen soustavou příčných nosných stěn. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z plynosilikátových tvárnic. V úrovni atiky je zdivo vyzděno z plných cihel pálených. Příčky jsou vyzděné z dutých příčkovek. Stropy jsou monolitické ze stropních vložek HURDIS s patkami do ocelových nosníků I spřaženými s betonovou deskou. Podlahy na terénu jsou provedeny na betonové desce bez zateplení. Nášlapné vrstvy jsou z části provedeny z cementové mazaniny a z části teracové dlažby. Střecha je pultová, dvouplášťová s nevětranou vzduchovou dutinou a vnějším odvodem srážkových vod na nezpevněnou plochu. Strop nad 2.NP je stejný jako nad 1.NP. Nosnou část střechy tvoří příčné krokve osazené na pozednicích nad podélnými stěnami. Na krokvích je proveden plnoplošný záklop z dřevěných desek. Krytinu tvoří profilované žárově zinkované ocelové plechy, pod kterými je navíc pojistná hydroizolační vrstva z asfaltové lepenky. Výplně otvorů: Okna jsou dřevěná zdvojená. Na schodišti a v garáži jsou jako výplň použity sklobetonové tvárnice. Otvory v sušící věží jsou opatřeny výplní z dřevěných lamel osazených v dřevěném rámu, které umožňují větrání. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné s částečným zasklením osazené v dřevěné zárubni. Vrata do garáží jsou dvoukřídlá plechová osazená v ocelové zárubni. Dveře do skladu přístupného z vnějšku a do sušící věže jsou jednokřídlé plechové osazené v zárubni z ocelových úhelníků. Z architektonického a urbanistického hlediska bude stavba významněji pozměněna. Při revitalizaci dojde k výměně všech výplní otvorů. U některých dojde k jejich zazdění nebo rozměrovému zmenšení. Dále dojde k zateplení fasády včetně soklu v úrovni 1.NP. V úrovni 2.NP se provede nová konstrukce falešné mansardové střechy z dřevěných nosníků a s lehkou plechovou krytinou, za kterou se na původní fasádu rovněž provede zateplení. Dokumentace pro provádění stavby 3

4 Stávající pultová střecha bude zateplena v úrovni vzduchové mezery nad nosnou konstrukcí stropu a střechy. Z toho důvodu se provede i nová krytina s podkladní vrstvou. V rámci zateplení se vymění všechny klempířské a zámečnické prvky na hlavní budově. Sušící věž se pouze nově omítne v úrovni 1.NP a provedou se na ní nátěry zámečnických a klempířských prvků. Součástí PD je i nové barevné řešení dle výběru investora. Přesné barevné odstíny budou upřesněny při realizaci. Dojde rovněž k výměně zdroje tepla a vytvoření nové otopné soustavy. V objektu v současné místnosti skladu bude umístěno technologické zařízení nového elektrického tepelného čerpadla vzduch voda a zásobník na ohřev vody s topnými výměníky. U objektu bude vybudována zpevněná oplocená plocha pro umístění vnější jednotky tepelného čerpadla. Na nový zdroj tepla bude napojena nová otopná dvoutrubková, protiproudá, uzavřená, soustava s nuceným oběhem, na kterou se napojí nová desková otopná tělesa. Touto částí se zabývá část PD D Zdroj tepla, otopná soustava. Do vnitřních dispozic nebude významně zasahováno. Pouze z místnosti 103 Sklad bude nově místnost pro umístění zdroje tepla. V současné době vnitřní dispozice ani technické řešení neumožňuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento stav nebude stavebními pracemi měněn. Stavební úpravy se netýkají vnitřní dispozice. Vstup do objektu není v současné době řešen jako bezbariérový. Tento stav nebude měněn. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Budova slouží jako objekt občanské vybavenosti, konkrétně slouží jako hasičská zbrojnice. V 1.NP jsou garáže, sklady hasebního materiálu a sociální zařízení. V patře je kancelář velitele a místnosti pro volnočasové aktivity. druh stavby: účel stavby / charakter provozu: stavební úpravy Hasičská zbrojnice místo stavby: Parcela číslo 89/2 katastrální území: parc. číslo pozemku stavby: 89/2 stávající využití nemovitostí: Bernartice zastavěná plocha: 177,9 m 2 Bernartice u Javorníka Hasičská zbrojnice K zastavěné ploše přibude zpevněná oplocená plocha pro umístění jednotky tepelného čerpadla. Obestavený prostor bude zvětšen o objem nové falešné mansardové střechy. Orientace ke světovým stranám nebude měněna, stejně tak jako vstupy a vjezdy do garáží. Dokumentace pro provádění stavby 4

5 Osvětlení v místnostech nebude měněno. Oslunění v objektu bude nepatrně zmenšeno úpravou velikosti stávajících oken. Tato změna však nebude mít příliš velký vliv na vnitřní prostředí. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Jednotlivé práce vycházejí z návrhu na potřebné energetické úspory uvedené v energetickém auditu. Z architektonického a urbanistického hlediska bude stavba významněji pozměněna. Při revitalizaci dojde k výměně všech výplní otvorů. U některých dojde k jejich zazdění nebo rozměrovému zmenšení. Dále dojde k zateplení fasády včetně soklu v úrovni 1.NP. V úrovni 2.NP se provede nová konstrukce falešné mansardové střechy z dřevěných nosníků a s lehkou plechovou krytinou, za kterou se na původní fasádu rovněž provede zateplení. Stávající pultová střecha bude zateplena v úrovni vzduchové mezery nad nosnou konstrukcí stropu a střechy. Z toho důvodu se provede i nová krytina s podkladní vrstvou. V rámci zateplení se vymění všechny klempířské a zámečnické prvky na hlavní budově. Sušící věž se pouze nově omítne v úrovni 1.NP a provedou se na ní nátěry zámečnických a klempířských prvků. Součástí PD je i nové barevné řešení dle výběru investora. Přesné barevné odstíny budou upřesněny při realizaci. Dojde rovněž k výměně zdroje tepla a vytvoření nové otopné soustavy. Touto částí se zabývá část PD D Zdroj tepla, otopná soustava. d.1) Bourací práce V rámci bouracích prací nutných k rekonstrukci objektů se musí provést tyto níže uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce stavební části projektu jsou vyznačeny ve výkresech bouracích prací. Bourací práce jsou označeny na výkresech popisovými kolečky se označením B1 až B19. Bourané konstrukce jsou zaznačeny žlutou barvou. Bourací práce: poznámky na výkresech B1 Vysazení křídel dřevěných zdvojených oken a odstranění rámu včetně vnějšího plechového a vnitřního dřevotřískového parapetu. B2 Vybourání výplně otvorů ze sklobetonových tvárnic včetně odstranění vnějšího plechového parapetu B3 Vysazení křídel dřevěných dvoukřídlých dveří s částečným zasklením včetně odstranění dřevěné zárubně B4 Vysazení křídel plechových dvoukřídlých vrat včetně odstranění ocelové zárubně Dokumentace pro provádění stavby 5

6 B5 Vysazení křídel plechových jednokřídlých plných dveří včetně odstranění zárubně z ocelových úhelníků B6 Odstranění dešťového svodu a okapového žlabu z pozinkovaného plechu B7 Odstranění obložení vstupních schodů z teracové dlažby včetně nesoudržných podkladních vrstev. B8 Bourání části zdiva v místě parapetů oken v garáži a na schodišti z plynosilikátových tvárnic s oboustrannou povrchovou úpravou z omítky B9 Demontáž dvířek elektroskříní včetně rámu a dvířek zakrývajících tlačítka vypínačů B10 Odstranění plechových větracích mřížek B11a Provedení výkopu kolem objektu v místě nezpevněných ploch do hloubky 500 mm v šířce cca 600 mm. B11b Provedení výkopu pro provedení zpevněné plochy do hloubky 200 mm o rozměrech 2200 x 3400 mm. B12 Demontáž výplně otvoru z dřevěných lamel včetně dřevěného rámu B13 Demontáž oplechování z pozinkovaného plechu B14 Odstranění ocelového žebříku u výlezu na střechu B15 Odstranění plechové krytiny z profilovaného hliníkového plechu na dřevěných hranolech 80 x 50 mm včetně veškerého oplechování, podkladní asfaltové lepenky a dřevěného plnoplošného bednění z desek na krokvích tl. 24 mm B16 Odstranění keramického obkladu ze soklu B17 Odstranění vzdušného vedení elektropřípojky a kovové konzoly ve zdivu B18 Prorážení otvorů ve zdi z pěnosilikátových tvárnic o 150 mm pod stropem garáže B19 Vybourání otvoru pro osazení elektroskříně na fasádě dle rozměrů na výkrese. Hloubka vybourání zdiva bude cca 100 mm včetně omítky. V případě zjištění jakýchkoliv neshod dokumentace a skutečností zjištěnou na stavbě je nutno před započetím bouracích prací informovat projektanta. d.2) Výkopové práce Výkopové práce o velkých objemech a rozměrech nebudou prováděny. V místě nezpevněných ploch kolem objektu, viz popis ostatní práce OP/01 a OP/02, se v návaznosti na zateplení soklu provede odkop základového pásu do hloubky 500 mm v šířce cca 600.mm a 700 mm. Po zateplení soklu se část zeminy použije na zpětný zásyp. Tloušťka vrstvy zpětného zásypu bude cca 300 mm. Výkop hl. 200 mm se provede i v místě budované zpevněné plochy pod jednotku tepelného čerpadla, viz ostatní práce OP/03. Dle vyznačení na výkrese č. D.1.2.b-01 bude přímo pod jednotku čerpadla proveden hlubší výkop, aby pod něj šel zhotovit Dokumentace pro provádění stavby 6

7 betonový základ na zhutněném podkladu ze štěrkodrti. Rovněž potrubí k jednotce bude vedeno v zemi. Hloubka uložení potrubí se urči dle konkrétního dodavatele systému. Před prováděním výkopů je nutno přesně vytýčit polohu inženýrských sítí. d.3) Základové konstrukce Do základových konstrukcí nebude zasahováno. d.4) Izolace spodní stavby Do izolace spodní stavby nebude zasahováno. d.5) Svislé konstrukce nosné Kvůli osazení oken s jiným tvarem ve fasádách se provede bourání části parapetního zdiva u některých okenních otvorů. Rovněž pro osazení elektroskříně elektroměru je nutno vybourat nový otvor. Dále se na fasádách provede zazdění a dozdívky některých okenních a dveřních otvorů a zazdění zrušených elektroskříní na fasádě. Pro tyto účely se použijí bílé tepelně izolační tvárnice z autoklávového pórobetonu P2 350 P+D o rozměrech 450 x 249 x 599 mm, lepené tenkovrstvou lepící maltou. Tvárnice budou mít pevnosti v tlaku f b = 2,5 N/mm 2 a objemové hmotnosti suchého zdiva 350 kg/m 3. Před provedením vyzdívky bude odstraněna omítka v oblasti šambrány až na nosné zdivo. Vyzdívky se zarovnají s vnitřním lícem zdiva. Při provádění KZS se rozdíl mezi vnějším lícem původní stěny a vyzdívkou srovná vylepením ze stejného izolantu jaký je u KZS pouze s větší tloušťkou. Vnitřní strana bude omítnuta viz kapitola d.11) Úpravy vnitřních povrchů. Vyzdívky se prokotví příponkami se stávajícím zdivem. Použijí se systémové nerezové děrované příponky L, které se umístí do každé ložné vrstvy mezi tvárnicemi. Na šířku zdiva se použijí dvě příponky. Příponka bude kotvena pomocí natloukacích plastových hmoždinek se šroubovacím kovovým hřebem se zápustnou hlavou s křížovou drážkou 8x60/100. d.6) Svislé konstrukce nenosné Do svislých nenosných konstrukcí nebude zasahováno. d.7) Vodorovné konstrukce nosné Do vodorovných konstrukcí nosných nebude zasahováno. Dokumentace pro provádění stavby 7

8 d.8) Vodorovné konstrukce nenosné Do vodorovných konstrukcí nenosných nebude zasahováno. Nad otvorem pro elektroškříň na fasádě se provede pouze osazení nenosného překladu z bílého autoklávového pórobetonu o rozměrech 1250 x 75 x 250 mm. Nad překladem je pouze parapet okna, proto může být zvolený typ překladu do nenosných zdí. Jedná se o prvek na výkrese pod označením NP1. d.9) Střešní konstrukce Pultová střecha Zateplení v dutině dvouplášťové pultové střechy Skladba na výkresech označena S4. Dvouplášťová pultová střecha se v místě nevětrané dutiny dodatečně zateplí. Součástí zateplení bude parotěsná vrstva a pojistná hydroizolace. Přesný popis nové skladby střešního pláště a provedení detailů na střeše viz odstavec d.10) Izolace Nová horní skladba dvoupláště pultové střechy Skladba na výkresech označena S6. Projekt neřeší posouzení a výměnu nosných části střechy. Doporučuje se proto nejpozději před realizací krytiny celkové posouzení na napadení dřevokaznými škůdci a houbami. Dle provedené sondy do střešní konstrukce bylo zjištěno v místě sondy a v jejím nejbližším okolí pod stávající krytinou, že nosné prvky jsou suché bez viditelného napadení dřevokaznými škůdci a houbami. Po sundání stávající krytiny a podkladních vrstev a po provedení nové tepelné izolace v mezistřeším prostoru, se podélně na stávající krokve připevní dřevěné trámky 80 x 80 mm. Stejné dřevěné trámky se připevní i v kolmém směru po osových vzdálenostech 675 mm. Jednotlivé vrstvy trámků budou k sobě spojeny přeplátováním. Pro kotvení se použijí vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou a s antikorozní úpravou. Horní část dvouplášťové střechy bude provedena z OSB desek tl. 25 mm s nebroušeným povrchem a s perem a drážkou. Použijí se desky o rozměrech 2500 x 675 x 25 mm, které se zkrátí na stavbě na patřičnou délku, aby jejich konce a střed byly podepřeny krokvemi. OSB desky budou připevněny vruty k dřevěným trámkům. Pro kotvení se použijí vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou a s antikorozní úpravou. Desky budou kladeny na sraz. Spoje mezi jednotlivými deskami budou nad krokvemi. Přesné rozměry desek se musí nařezat na stavbě po přesném zaměření odhalených nosných krokví. Vzniknou-li v místě kolmých spojů desek nad krokvemi ozuby, musí se přebrousit, aby se neprorýsovaly na povrch. První hydroizolační vrstva se provede ze za studena samolepících TOP SBS modifikovaných podkladních pásů tl. 1,7 mm, s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 120 g/m 2, která má vysokou odolnost proti protržení. Na spodní straně bude pás opatřen stahovací folií a na vrchní krycí svařovací folií. Dle ČSN EN musí mít ohebnost za nízkých teplot -30 C, odolnost proti stékání +110 C a Dokumentace pro provádění stavby 8

9 protažení dle zkušební metody ČSN EN /2 %. Přesahy jednotlivých pásů budou min. 100mm, nebo dle požadavků výrobce. Přesný postup nanášení a jednotlivých technologických kroků musí být provedeny v souladu s technickými a aplikačními předpisy výrobce. Druhá hydroizolační vrstva bude z plnoplošně nataveného SBS modifikovaného asfaltového pásů tl. 5,2 mm s nosnou vložkou z netkané polyesterové tkaniny o plošné hmotnosti 250g/m 2 a s hrubým minerálním posypem z drcené břidlice. Dle ČSN EN musí mít ohebnost za nízkých teplot -25 C, odolnost proti stékání +100 C a protažení dle zkušební metody ČSN EN /35 %. Přesahy jednotlivých pásů budou min. 100mm, nebo dle požadavků výrobce. Přesný postup nanášení a jednotlivých technologických kroků musí být provedeny v souladu s technickými a aplikačními předpisy výrobce. Pásy krytiny budou vytaženy až na horní plochu atiky Kouty nutno řešit pomocí náběhových klínů z EPS 100S STABIL 50 x 50 mm. Po provedení krytiny se osadí klempířské prvky. Veškeré prvky oplechování na střeše budou z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,5 mm s horní vrstvou s polyesteru tl. 25 µm a na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační vrstvě. Jedná se o oplechování okapu, oplechování závětrnou lištou po okrajích a osazení atikových plechů, atd.. Vytažení pásu krytiny na komínové těleso bude ukončeno systémovou kovovou páskou kotvenou po cca 150 mm samořeznými vruty do zdiva s těsnící podložkou. Horní hrana lišty se zatmelí proti zatečení vody tmelem na bázi polyuretanu. Po provedení krytiny se znovu osadí vodorovné vedení hromosvodu na nové pryžové podložky. Další popis k jímací soustavě viz kapitola d.14.) Zámečnické, truhlářské, klempířské a plastové výrobky. Falešná mansardová střecha Skladba na výkresech označena S5. Nosné prvky falešné mansardové střechy budou z dřevěných prvků. Popis těchto prvků je v samostatné části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Po osazení nosných prvků se na její šikmé prvky provede nová krytina. Součástí skladby bude pojistná hydroizolační vrstva z mikroperforované PE folie s výztužnou mřížkou tl. 0,25 mm s plošnou hmotností 140 g/m 2, která se položí na šikmou hranu nosných prvků konstrukce. Folie bude kladena s přesahy dle pokynů výrobce a její spoje budou lepeny oboustrannou lepící systémovou páskou na spoje. Nesmí se používat pásky na bázi PVC. Na šikmé prvky se připevní dřevěné kontralatě 50 x 60 mm, pro vytvoření větrané vzduchové mezery tl. 50 mm. Pro kotvení se použijí vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou a s antikorozní úpravou. Na kontralatě se připevní latě 50 x 40 mm po osových vzdálenostech 350 mm. Pro kotvení se použijí vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou a s antikorozní úpravou. Dokumentace pro provádění stavby 9

10 Konečný povrch bude z lehké střešní krytiny z velkoplošných plechů s dekorem taškové krytiny. Jedná se o ocelové plechy tl. 0,5 mm žárově pozinkované s povrchovou s horní vrstvou z polyesteru v tl. 25 µm a spodním ochranným lakováním na pasivační vrstvě. Součástí krytiny budou i systémové klempířské prvky oplechování, těsnění, ochranné větrací pásy, větrací mřížky, systémové šrouby s těsnící podložkou v odstínu krytiny, atd.. Na netypické detaily se udělají ze stejného materiálu klempířské prvky na míru. Všechny práce spojené s pokládáním krytiny musí být prováděny dle pokynů dodavatele střešní krytiny. Řezání a dělení plechů se bude provádět ručně nůžkami na plech, ne mechanicky bruskou, aby nedošlo k poškození horní plastové vrstvy. Spoje klempířských prvků budou provedeny dojitými ležatými nebo stojatými drážkami. Plechové šablony krytiny budou kladeny s přesahy dle pokynů konkrétního zvoleného výrobce. U spojů a přesahů musí být zajištěna jejich vodotěsnost např. vložením samolepících butylkaučukových pásek. K podkladním latím bude krytina přichycena pomocí samořezných šroubů s antikorozní úpravou, těsnící podložkou a krycí čepičkou. Prvky pro oplechování detailů můžou být ke krytině přichyceny pomocí kalíškových voděodolných pozinkovaných trhacích nýtů. I u těchto spojů musí být zajištěna jejich vodotěsnost. Šrouby i nýty musí být ve stejném odstínu jako krytina a prvky pro oplechování detailů. Oplechování horních hran závětrnými lištami a atikovými plechy bude kotveno pomocí plechových příponek kotvených k OSB deskám. Provedení detailů Okapová hrana Na okapové hraně budou přibyty dvě dřevěné latě v poloviční osové vzdálenosti, na které se připevní okapový plech zaústěný do okapového žlabu. Okapový žlab bude na nových hácích, které se rovněž připevní na tyto latě. Spodní vodorovná plocha okapové hrany bude obložena podélně s fasádou obkladovými palubkami ze severského smrku tl. 19 mm š. 146 mm dle ČSN v kvalitativní třídě A. Palubky se natřou ochranným fungicidním napouštědlem. Po zaschnutí nátěru se provede 2x nátěr lazurovacím lakem na dřevo. Nátěr napouštědlem a první vrstva lazury se na palubkách provede před montáží. Kotvení palubek bude příchytkami k pomocným latím. Šikmá nároží Budou překryty systémovým rovným hřebenovým plechem se šířkou překrytí 170 mm. Napojení bude se zajištěním proti zatečení a zafoukání dešťové vody. Šikmé hrany v místě ukončení střechy a šikmé hrany u ostění oken Na šikmých hranách bude závětrná lišta spojena s krytinou, kryjící dřevěný obklad kolmých hran. Kolmé hrany ukončení střechy, ostění a nadpraží oken Tyto hrany budou obloženy dřevěnými obkladovými palubkami ze severského smrku tl. 19 mm š. 146 mm dle ČSN v kvalitativní třídě A. Palubky se natřou ochranným fungicidním napouštědlem. Po zaschnutí nátěru se provede 2x nátěr lazurovacím lakem na dřevo. Nátěr napouštědlem a první vrstva lazury se na palubkách provede před montáží. Palubky budou umístěny vodorovně vždy tak, aby drážka byla na spodní straně. Kotvení palubek bude příchytkami k pomocným latím. Dokumentace pro provádění stavby 10

11 Parapet oken Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Parapet oken bude oplechovaný. Parapet se napojí na krytinu, vytáhne se cca 100 mm na obložení ostění a zasune se pod hranu rámu okna. Parapet bude podložen OSB deskou tl. 18 mm. Ukončení u horní větrané hrany střechy Po obvodě atik a hrany pultové střechy bude mezi plechovou krytinou mansardy a OSB deskami mezera umožňující větrání střešní plochy. Do větrané mezery se vloží systémový větrací pás hřebene zabraňující vniknutí větrem hnaného deště. Atikový plech bude ukotven pomocí plechových příponek na OSB desce tl. 18 mm kotvené k atice. Přes OSB desky se nejdříve přetáhnou pásy asfaltové krytiny pultové střechy. Závětrná lišta po okraji pultové střechy bude kotvena na OSB desky tvořící podklad pod asfaltovou krytinu. U ostění, nadpraží a parapetů oken, dále u ukončení střech se použijí pomocné dřevěné latě sloužící k montáži prvků oplechování a obložení. Odvod vody ze střešních ploch Pro odvod střešních ploch se použijí podokapní dešťové žlaby napojené na dešťové svody. Z pultové střechy je nyní voda svedena na nezpevněnou plochu sousedící s blízkou vodotečí. Stávající prvky odvodnění budou nahrazeny za nové. Z plochy falešné mansardové střechy se voda odvede jedním novým svodem do nového betonového žlabu, který je ve spádu k blízké vodoteči. Část odvodnění dál od objektu není projektem řešena. Možnost odvodu srážkových vod do vodoteče musí odsouhlasit správce toku. V případě souhlasu se provede protažení betonového žlabu až k vodoteči. Podobně by se postupovalo u stávajícího svodu. Případně je možnost provést napojení nového svodu na kanalizaci, která je v blízkosti objektu. Plocha pultové střechy se výrazně nenavýší pouze o rozšířené okraje falešné mansardové střechy. Vypočtená plocha falešné mansardové střechy, ze které se bude nově odvádět srážková voda je 100,8 m 2. Prvky odvodnění budou z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s oboustranným lakováním z ochranného PU laku v tl. 50 µm. Stejnou povrchovou úpravu budou mít i všechny pomocné prvky. Jedná se o prvky na výkrese označené pod značkami K/0 1 a K/02. Krycí stříška nad hlavním vstupem ostatní práce OP/04 Stříška bude zmenšena zateplením fasády, proto se nadstaví konstrukcí z dřevěných latí 40 x 60 mm, které se vruty upevní na stávající dřevěné obložení stříšky. Dokumentace pro provádění stavby 11

12 Podhled stříšky a její boky budou opatřeny obkladem z obkladových palubek tl. 19 mm, které se opatří povrchovou úpravou. Povrch se natře ochranným fungicidním napouštědlem. Po zaschnutí se opatří 2x lazurovacím lakem na dřevo. d.10) Izolace Úprava fasády a soklu před prováděním zateplení Před prováděním zateplení se na celé fasádě zkontroluje přídržnost omítky k podkladu. Nedržící poškozená místa se osekají. Celá se fasáda a sokl se očistí tlakovou vodou. Některá místa na fasádě je nutno biologicky ošetřit, na ochranu se použije biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísňovým houbám, mechům a lišejníkům. Ten se přidá do vody při čistění fasády. Nerovnosti po osekané omítce se zarovnají hrubou vápenocementovou omítkou. Obecné informace pro provádění kontaktního zateplovacího systému I. Příprava podkladu a) Požadavky na podklad - Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Průměrná soudržnost podkladu by měla být nejméně 200 kpa (nejmenší přípustná hodnota alespoň 80 kpa). - Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10 mm/m v případě spojení ETICS s podkladem pouze pomocí lepící hmoty. Je-li ETICS spojen s podkladem pomocí lepící hmoty a hmoždinek je maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu 20 mm/m. - Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost a ani nesmí být trvale zvlhčován. Před prováděním KZS musí být zvýšená vlhkost podkladu snížená vhodnými sanační opatřeními, tak aby byla příčina výskytu vlhkosti odstraněna. - Pro KZS spojovaný k podkladu pouze lepící hmotou, nesmí být podklad opatřen povrchovou úpravou vytvořenou omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky). Přípustné je lokální vyrovnání nebo reprofilace podkladu s prokazatelně zaručenou hodnotou soudržnosti minimálně 250 kpa. b) Posouzení a ověření podkladu - Posouzení vhodnosti podkladu se provádí nepřímými diagnostickými metodami (např. vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti, odlupující se místa, vlhké oblasti podkladu,posouzení soudržnosti podkladu poklepem, míry degradace podkladu vrypem, přilnavosti povrchových úprav lepící páskou, posouzení podkladu otěrem, přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou,posouzení vlhkosti podkladu in situ, posouzení stavu dilatačních spár v podkladu apod.) - Rozsah a četnost jednotlivých posouzení dokládající skutečný stav podkladu záleží na druhu podkladu, míry jeho degradace a četnosti výskytu ploch stejného druhu. Ověření vlastností podkladu a stanovení jeho vlastností se provádí v rozsahu dle požadavků investora, projektanta a dalších oprávněných účastníků provádění KZS. - Dokumentace pro provádění stavby 12

13 c) Provedení přípravy podkladu (doporučující opatření) - Při zvýšené vlhkosti podkladu provést analýzu příčin a dle jejich výsledků realizovat sanaci příčin a zajištění vyschnutí podkladu, popř. zajistit pouze vyschnutí podkladu. - Zaprášený podklad nutno omést a omýt tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí podkladu. - Výkvěty na vyschlém podkladu mechanicky odstranit ometením. - Puchýře a odlupující se místa podkladu mechanicky odstranit ometením, v případě nutnosti lokální vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou s prokazatelně zaručenou hodnotou soudržnosti minimálně 250 kpa, vždy při zajištění vyschnutí podkladu. - Při výskytu aktivních trhlin v podkladu provést analýzu příčin, vyhodnocení výsledků a odstranění příčiny, popř. řešit dilatačními spárami. Vždy však návrh konzultovat s projektantem a investorem. - Nedostatečně soudržné vrstvy podkladu je nutné mechanicky odstranit (obvykle za mokra) a případně zajistit vyschnutí podkladu. - Při výskytu odbedňovacích prostředků nebo jiných separačních prostředků na podkladu je nezbytné tyto prostředky odstranit z podkladu vodní parou s použitím čisticích prostředků, následně omýt podklad tlakovou vodou a zajistit jeho vyschnutí. - Podklad, který nevykazuje dostatečnou rovinnost, musí být lokálně vyspraven vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující dostatečnou soudržnost podkladu viz I. a) požadavky na podklad. - Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní. - Dilatační spáry v podkladu musí být v případě potřeby sanovány. II. Lepení desek tepelné izolace - Před realizací budou provedeny odtrhové a výtažné zkoušky. - Před lepením desek musí být osazeny ukončovací a zakládací lišty nebo montážní latě. Na prostupující prvky připevňované k podkladu, navazující části konstrukce a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící prvky. - Příprava lepící hmoty je popsána v technickém listu těchto výrobků. Do lepící hmoty nesmí být přidávány přísady, pokud to nepředepisuje technologický postup. - Lepící hmota se nanáší ručně nebo strojně buď na celý povrch rubu desky tepelné izolace, nebo na celý obvod desky ve formě pásu a zároveň uprostřed desky (nejméně tři terče na jednu desku). - V případě desek z EPS spojovaných s podkladem pouze pomocí lepící hmoty musí být minimálně 40 % povrchu desky spojeno lepící hmotou s podkladem. - Lepící hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních stranách tepelné izolace, ani na ně při jejich osazování vytlačena. - Desky se kladou přitlačením na podklad ve směru od zdola nahoru, na vazbu a bez křížových spár. Výjimku tvoří lepení desek u terénu, kde se desky lepí obvykle od shora dolů. - Desky se lepí vždy těsně na sraz větším rozměrem desky vodorovně. V případě vzniku spáry mezi deskami větší než 2 mm, se musí spára vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. U spáry mezi deskami z EPS do 4mm je možné ji vyplnit pěnovou hmotou dle ETICS. Při vyplňování spár je Dokumentace pro provádění stavby 13

14 vždy nutné dodržet rovinatost vrstvy tepelné izolace. Spáry musí být vyplněny v celé tloušťce desek. - Pokud je to možné, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Přířezy (zbytky) je možné použít pouze v případě, je-li jejich šířka nejméně 150 mm. Takové přířezy desek se nesmí osazovat na nárožích, v koutech, v ukončení systému na stěně nebo podhledu a ani v místech navazující na ostění výplní otvorů. Přířezy smí být pouze jednotlivě rozmístěny v ploše KZS. Svislý rozměr desky tepelné izolace nelze zajišťovat skládáním zbytků desek na sebe. - Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty (příp. pomocí montážní latě). Spára mezi zakládací lištou a podkladem musí být utěsněna. - Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci zakládací lišty, nesmí ji přesahovat ani být zapuštěny. - Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Je doporučeno desky lepit s přesahem oproti hraně nároží a následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a zabrousí. - Desky tepelné izolace nesmějí překrývat dilatační spáru. V případě upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo změn materiálůpodkladu se desky tepelné izolace osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny minimálně 100 mm. - U výplní otvoru se desky tepelné izolace osazují tak, aby křížení jejich spár bylo minimálně 100 mm od rohů těchto otvorů. Lepení desek se u otvorů doporučuje s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. - Ponechání vnějšího ostění výplní bez KZS se nepřipouští bez prokázaného zajištění technických požadavků dle normy ČSN Tepelná ochrana budov-požadavky. - Při provádění zateplení s deskami z EPS je možné po zatvrdnutí lepící hmoty (obvykle 1-2 dny) rovinnost povrchu vrstvy EPS upravit zbroušením. Pokud je přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí se vnější povrch desek zbrousit z důvodu odstranění degradované povrchové vrstvy. Po broušení je nutné prach z broušení z povrchu desek odstranit. III. Kotvení hmoždinkami - Druh hmoždinek, jejich počet, poloha a rozmístění v ploše desek tepelné izolace vychází z podmínek a výsledků zkoušek související se stabilitou KZS na podkladu a z podmínek a výsledků zkoušek hmoždinek. - Hmoždinky se osazují tak, aby nedošlo k posunu nebo narušení izolantu, zpravidla 1-3 dny po lepení desek tepelné izolace a před provedením základní vrstvy. Při osazování nesmí být překročena maximální doba vystavení hmoždinek UV záření, tzn. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. Maximální dobu vystavení hmoždinek UV zářením stanovuje jejich výrobce. - Obecné zásady při osazování hmoždinek: - Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. - Do podkladu z vysoce porézních hmot a dutinových materiálů se otvory vrtají bez příklepu. Dokumentace pro provádění stavby 14

15 - Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm větší než je předepsaná kotevní délka dané hmoždinky. - Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinek od okraje nosné konstrukce je 100 mm. - Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. - Osazování zatloukacích hmoždinek se provádí gumovou palicí. Při zatloukání trnu nesmí dojít k jeho poškození. - Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka musí být poblíž nahrazena novou. Špatně osazená hmoždinka se celá odstraní a zbylý otvor se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. IV. Provádění základní vrstvy - Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. - Příprava stěrkové hmoty je popsána v technickém listu těchto výrobků. Do stěrkové hmoty není dovoleno přidávat žádné přísady. - Před zahájením provádění základní vrstvy je nutné zajistit ochranu před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. - Před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní pomocí stěrkové hmoty ukončovací, nárožní a dilatační lišty. - Stěrková hmota se pro základní vrstvy nebo pro zesilující vyztužení aplikuje na suché a čisté desky tepelné izolace zpravidla 1-3 dny od ukončení lepení desek a po případném kotvení hmoždinkami. Stěrkovou hmotu lze nanášet ručně nebo strojně. - Základní vrstva musí být provedena maximálně do 14 dnů od ukončení lepení desek. (Pokud bude tato doba překročena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tepelné izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. - Zesilující vyztužení se realizuje před provedením základní vrstvy vtlačením příslušného druhu síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na desky tepelné izolace. Druh síťoviny a časový odstup před nanášením určuje technologický postup výrobce. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Pokud je předepsáno zesilující vyztužení pro větší mechanickou odolnost zateplovacího systému, ukládají se jednotlivé zesilující pásy na sraz bez přesahů. - U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy provede diagonální zesilující vyztužení pruhem skleněné síťoviny o rozměrech minimálně 300 x 200 mm. - V případě styku dvou rozdílných tepelně izolačních materiálu bez přiznané spáry se musí provést zesilující vyztužení ve vzdálenosti minimálně 150mm na každou stranu od styku materiálů. - Základní vrstva se provádí obvykle v tloušťce 2-6 mm. Pokud není tloušťka základní vrstvy dostatečná, zajistí se požadovaná tloušťka nanesením druhé vrstvy stěrkové hmoty na vyrovnanou, nezatuhlou a vyschlou původní základní vrstvu (původně nanesená stěrková hmota se skleněnou síťovinou). - Vyztužení základní vrstvy se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na podklad izolantu tak, aby se pás Dokumentace pro provádění stavby 15

16 síťoviny odvíjel shora dolů, vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100mm. - Výztuž základní vrstvy, tedy skleněná síťovina musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být krytí stěrkovou hmotou minimálně 1 mm, v místech přesahů síťoviny pak nejméně 0,5 mm. Pokud to umožňuje tloušťka základní vrstvy, musí být síťovina uložena ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. - Rovinnost základní vrstvy je dána zejména druhem omítky. Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. - V případě těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy se musí nejprve vytvořit spára o šířce a hloubce potřebná pro daný tmel dle předpisu výrobce. - Dekorativní prvky se zpravidla lepí na dokončenou základní vrstvu v časovém odstupu dle technologie výrobce. Spára po jejich obvodu se zpravidla těsní pružným tmelem určeným k tomuto použití. V. Provádění konečné povrchové úpravy - Před prováděním omítky popř. omítky s nátěrem se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. - Příprava omítky nebo nátěrové hmoty a práci s nimi je dán technologickým postupem výrobce. Do výrobků nesmí být přidávány přísady. - Před nanášením omítky je nutné základní vrstvu penetrovat podkladním nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy z důvodu zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a snížení savosti podkladu. Penetrační nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem na vyzrálou základní vrstvu. - Barevný odstín penetračního nátěru musí být shodný s odstínem omítky v případě možnosti proškrábnutí až na základní vrstvu (např. rýhování omítek) - Omítka se nanáší na suchou a neznečištěnou základní vrstvu, opatřenou penetračním nátěrem ručně nebo strojně. Provádí se zpravidla shora dolů. Pohledově ucelené plochy se musí provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce je možné pouze na hranici stejnobarevné plochy, na nárožích a na jiných vodorovných a svislých hranách. - Na jedné stejnobarevné ploše je zakázáno použít více výrobních šarží omítek nebo nátěrů. izolace stěn Skladba S1 Zateplovací systém s izolací z polystyrénu EPS 70F: Fasády se zateplí tepelnou izolací z desek ze stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrénu EPS 70 F. Tloušťka zateplení bude 120 mm. Hodnota izolace λ nesmí být větší jak 0,039 W. m -1. K -1. Objemová hmotnost v rozmezí 13,5-18 kg/m³. Trvalá zatížitelnost v tlaku max kg/m 2. Měrná tepelná kapacita J/kg.K. Pevnost v tlaku 70 kpa při 10% deformaci, pevnost v tahu 100 kpa, pevnost v ohybu 100 kpa. Faktor difúzního odporu µ = Maximální objemová nasákavost při úplném ponoření je 5%. Třída reakce na oheň E dle ČSN Použije se certifikovaný systém ETICS s certifikací dle ETAG 004. Dokumentace pro provádění stavby 16

17 Bude předložen řez skladba navrhovaného systému ETICS včetně popisů jednotlivých položek skladby. Musí být předložen i technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS. Před lepením se doloží protokol o provedení výtažných zkoušek kotevní techniky a odtrhových zkoušek lepící vrstvy od podkladu konkrétního navrhovaného lepícího materiálu. Kotvení je popsáno v samostatné části D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. Použití kotevní techniky bude dle ETAG 014 a budou doloženy výtažně zkoušky navrhované kotevní techniky. Zateplení ostění a nadpraží výplní otvorů bude provedeno z izolace EPS 70F tl. 30 mm. Zateplení parapetů oken bude provedeno z izolace XPS F tl. 30 mm. U vyměněných oken se bude postupovat individuálně podle ponechané šířky spodního rámu. V případě nerovností fasády nutno počítat s rezervou v zateplovacím systému na použití tlustších desek izolace. Desky se po nalepení srovnají broušením do roviny. V místech s tlustší izolací se prodlouží kotvy o podlepovanou délku. Menší nerovnosti je možno srovnat lepícím tmelem. Stejně se bude postupovat v místě dozdívek z tvárnic, které budou zarovnány s vnitřní stranou, pokud nebudou lícovat s vnější stranou. V opačném případě pokud budou přečnívat, musí se zbrousit Veškeré detaily budou řešeny podle technologických zásad zvoleného zateplovacího systému a s využitím systémových lišt jako jsou zakládací profil zateplovacího systému, rohovníky s integrovanou tkaninou, lišty s okapnicí s integrovanou tkaninou a začišťovací lišty kolem oken a dveří a dilatační profily. Dilatační profily se použijí v místě napojení objektu na sušící věž. Nově vzniklé izolované plochy budou překryty armovací tkaninou se stěrkou, opatřeny penetrací. Povrchovou úpravu tvoří ekologická hydrofilní probarvená pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganizmů bez obsahu biocidních přísad, zrno 2 mm viz d.12) Úpravy vnějších povrchů. Přesný barevný odstín upřesní investor. Součástí projektové dokumentace je barevný návrh. Případné příplatkové barvy nejsou v rozpočtu zohledněny. Použité odstíny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsány. Použité odstíny budou mít rovněž HBW v intervalu odpovídající ČSN Izolace ve falešné mansardové střeše Skladba S2 Zateplovací systém s izolací z polystyrénu EPS 70F: Při zateplení se bude postupovat stejně jako při zateplení skladby S1. S lepením izolace se začne po montáži dřevěných nosných prvků falešné mansardové střechy. V místě těchto dřevěných prvků bude pro přerušení tepelných mostů vnější část svislých nosných prvků překryta vrstvou tepelné izolace, která bude přesahovat boční hrany prvků o tloušťku izolace. Nosný prvek má šířku 50 mm, půjde tedy o překrytí min. v šířce = 290 mm. Ostění oken bude zatepleno stejnou izolací tl. 20 mm. V místě nadpraží bude zateplení fasády přetaženo 20 mm přes rám oken, které budou osazeny na vnější líc stávajícího zdiva. Zateplení bude bez povrchové úpravy. Dokumentace pro provádění stavby 17

18 Izolace soklu Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Skladba S3 Zateplení soklu deskami ze soklového polystyrénu Sokl se zateplí dle ČSN vnějším kontaktním zateplovacím certifikovaným systémem s tepelnou izolací ze soklových EPS desek tl. 100 mm, které mají oboustrannou vaflovitou strukturu. Hodnota izolace λ nesmí být větší jak 0,034 W. m -1. K -1. Objemová hmotnost kg/m³. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kpa. Faktor difúzního odporu µ = Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření jsou 3%. Třída reakce na oheň E dle ČSN Výška zateplení soklu je uvedena ve výkresech pohledů. Izolace bude ukončena 500 mm pod terénem. Izolace pod terénem bude chráněna nopovanou folií, která bude uchycena 50 mm nad terénem pomocí lišty. V místě zpevněných ploch a tam kde je sokl již dostatečně vysoký a podlaha je tudíž výše nad terén bude začínat izolace soku 20 mm na zakládací liště. Sokl bude opatřen soklovou středně zrnnou mozaikovou omítkou viz d.12) Úpravy vnějších povrchů. Přesný odstín upřesní investor. Součástí PD je barevný návrh. Kotvení je popsáno v samostatné části D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. Ostatní izolace Zateplení v dutině dvouplášťové pultové střechy Skladba S4 Zateplení stropu nad vytápěným prostorem pásy z měkké MV Dutina dvouplášťové ploché pultové střechy se po rozebrání původního střešního pláště zaizoluje pásy z měkké minerální vlny pojené organickou pryskyřicí, která bude v celém objemu hydrofobizovaná. Celková tloušťka izolace bude 260 mm mm. Druhá vrstva se provede kolmo k první vrstvě. Hodnota izolace λ nesmí být větší jak 0,039 W. m -1. K -1 Pásy izolace se volně položí na sraz. Před položením je nutno na podlahu položit parotěsnou PE folie s integrovanou AL vložkou a lepící spojovací páskou tl. 0,27 mm, s plošnou hmotností 170 g/m 2 a s propustností páry S d > 300 m. Samolepící pásku je nutno použít i veškerých napojení na pevné obvodové konstrukce. Horní povrch izolace bude chráněn pojistnou hydroizolační vrstvou z difuzní membrány z netkané PE textilie a horního funkčního zátěru pro kontaktní i nekontaktní systémy v nevětraných střechách s lepenými spoji o plošné hmotnosti 270 g/m 2. d.11) Úpravy vnitřních povrchů Omítky Nově vyzděné plochy v interiéru se opatří jednovrstvou vápenocementovou omítkou ze suché směsi s pevností v tlaku 1,5 5,0 N/mm 2, zrnitostí 0 0,7 mm a přídržností min. 0,2 N/mm 2. Tloušťka omítky bude cca 10 mm. Před prováděním omítky musí být srovnány nerovnosti zdiva a zarovnány spáry. Omítka bude nanesena ve dvou krocích na předem navlhčený podklad. Po krátkém zavadnutí první vrstvy se provede do předem vytvořené drážky další vrstva, která se na povrchu vyhladí filcovým nebo Dokumentace pro provádění stavby 18

19 pěnových hladítkem. V ploše se vyztuží sklotextilní síťovinou. Rovněž přechody mezi starou a novou omítkou nebo mezi různými materiály se překryjí s přesahem min. 100 mm sklotextilní síťovinou a rohy se vyztuží rohovníkem. Při zpracování a omítání se musí postupovat podle technologického předpisu konkrétního výrobce omítkové směsi. U nových vyzdívek, které průběžně navazují na původní stěny, může při jejich kolmém vyzdívání dojít i uvnitř ke vzniku ozubů. Proto se vyzdívka provede buď ve stejném sklonu jaký má původní stěna, nebo se vzniklé rozdíly vylepí deskami z minerální vlny. Pokud vyzdívka bude přečnívat přes hranu, tak se zbrousí do roviny původní stěny. Po provedení výměny oken a dveří bude rovněž provedena oprava vnitřních omítek, především v místě nadpraží, ostění a parapetního zdiva. Přechod mezi starou a novou omítkou uvnitř se překryje sklotextilní síťovinou. Pokud při montáži oken a dveří vzniknou větší rozdíly v tloušťce montážní spáry mezi rámem a ostěním nebo nadpraží, tak se vzniklé rozdíly můžou vylepit z desek z minerální vlny. Nesmí být použito polystyrénu. S tímto vylepením není v rozpočtu počítáno. Aby k tomuto vylepování nedošlo, doporučuje se přesné zaměření oken a dveří. V místě dozdívek po jejich provedení nebo po přesném rozměření s přihlédnutím k délce nových vyzdívek. Podlahy v místě prahů měněných dveří Poškozená místa podlah v místě prahů měněných dveří se vhodně doplní, tak aby navazovaly na původní nášlapné vrstvy. V případě betonových mazanin se bude postupovat podle popisu repasovací práce R3 (viz kapitola d.12) Úprava vnějších povrchů). Malby Malby budou provedeny bílou disperzní malbou pouze v místech kolem vnitřního ostění, nadpraží a parapetu měněných oken a dveří a nových vyzdívkách. Nejdříve se musí plocha stěn očistit, případně oškrábat od nedržících nebo nevhodných dřívějších maleb. Rovněž se opraví případné výtluky v omítce přetmelením a přebroušením. Povrch se před prováděním maleb napenetruje pro sjednocení savosti povrchu. d.12) Úpravy vnějších povrchů Úprava fasády - Skladba označená na výkrese S1 Nově vzniklé izolované plochy budou překryty armovací tkaninou se stěrkou, opatřeny penetrací. Povrchovou úpravu tvoří ekologická hydrofilní probarvená pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganizmů bez obsahu biocidních přísad, zrno 2 mm. Fasáda bude v odstínu, který upřesní investor. Součástí dokumentace je barevný návrh. Úprava soklu - Skladba označená na výkrese S3 Vrchní povrchovou úpravu zateplení soklu tvoří soklová střednězrnná soklová mozaiková omítka. Přesný odstín vybere investor. Součástí dokumentace je barevný návrh. Dokumentace pro provádění stavby 19

20 Úprava neizolovaných ploch - Skladba označená na výkrese S7 Příprava povrchu fasády bude stejná jako před zateplováním (viz kapitola d.10) Izolace). Pro zabránění tvorby trhlin se provede výztužná vrstva z tmelu a sklotextilní síťoviny. Plochy po osekaných obkladech se srovnají hrubou vápenocementovou omítkou. Plochy se penetrují. Konečnou povrchovou úpravu tvoří ekologická hydrofilní probarvená pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganizmů bez obsahu biocidních přísad, zrno 2 mm v odstínu, který upřesní investor. Součástí dokumentace je barevný návrh. Nátěry kovových konstrukcí popis repasovací práce R2 R7 Plechové dveře do sušící věže a její krytina se nově natřou. Veškeré repasovací nátěry kovových konstrukcí uvedené ve výkresech se provedou jednosložkovou antikorozní barvou na kov s obsahem syntetických pryskyřic a zinkofosfátů. Povrch se před provedením nátěru očistí od hrubých nečistot a rzi ocelovým kartáčem a povrch se přebrousí jemným brusným papírem. V rámci potřeby se povrch před nátěrem také odmastí. Úprava podlahy v místě měněných garážových vrat Repasovací práce R3 U Podlahy v místě prahu měněných vrat se vysekají šikmé nadbetonované části vyrovnávající přejezd přes původní práh vrat. Plochy se po osekávání očistí od všech nedržících částí původní cementové mazaniny a prachu. Před provedením srovnávací vrstvy se povrch natře disperzní penetrací. Následně se provede na celém povrchu opravný jemný cementový potěr s přídavkem v tl. cca mm. Použije se rychletuhnoucí cementová hmota s přídavkem syntetických pryskyřic. S přísadou štěrkopísku frakce 0 4 mm a vody. Stejnou hmotou se vyplní i větší výtluky v podkladu. Nakonec se provede na povrchu ochranný nátěr betonových konstrukcí z tenkovrstvého epoxidového dvousložkového nátěru vhodného do namáhaných prostor. Plocha opravované podlahy bude oddilatována od vnější betonové plochy nájezdu vložením kovového profilu do vodorovné drážky. Nátěr stávajících dřevěných konstrukcí repasovací práce R5 Stávající podbití pultové střechy se přebrousí a následně se opatří novou povrchovou úpravou. Povrch se natře ochranným fungicidním napouštědlem. Po zaschnutí se opatří 3x nátěrem akrylátovou barvou na dřevo základní nátěr a 2x krycí nátěr. Nátěr nových dřevěných konstrukcí Tento nátěr se provede na nových dřevěných prvcích na fasádě. Jedná se o podbití mansardové střechy a obklad ne jejich kolmých hranách. Jedná se rovněž o povrchovou úpravu ostění a nadpraží oken osazených ve falešné mansardové střeše. Povrch se natře ochranným fungicidním napouštědlem. Po zaschnutí se opatří 2x lazurovacím lakem na dřevo. Dokumentace pro provádění stavby 20

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže Kontaktní zateplovací systém Technologický předpis montáže Vydání č. 2 Datum vydání: 02/2016 Tato verze nahrazuje vydání č.1 z 03/2014 OBSAH: 1. Základní pojmy 2. Seznámení se systémy vnější tepelné izolace

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU HERINK Do Višňovky 28, Herink, 251 01 TECHNICKÝ POPIS A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník: OÚ Herink, Do Višňovky 28, Herink, 251 01 Zastoupený

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více