Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ"

Transkript

1 Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

2 Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli Jen údaje související s prací

3 Rozsah činnosti Pracovní smlouva Stanovena pracovní doba Zákon upřednostňuje Dohoda o pracovní činnosti max. 300 hodin Dohoda o provedení práce max. ½ stanovené pracovní doby v průměru

4 Pracovní poměr Založen pracovní smlouvou: Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu do práce Vzniká dnem nástupu do práce Povinnost přidělovat práci Pracovní smlouva musí být v písemné podobě Minimální věk 15 let ne však dříve než je skončena základní školní docházka Možnost odstoupení značně omezená

5 Mzda Minimální mzda 8.000,-Kč nebo 48,10 Kč/hod Doplatek Zaručená mzda Složitost, namáhavost, odpovědnost ,-Kč 567/2006 Sb.

6 Mzda Smlouva Vnitřní předpis Mzdový výměr Před začátkem práce Přesčas % nebo náhr. volno Lze již zahrnout do mzdy (max. 150 h) Svátek %

7 Mzda Noční práce + 10 % Ztížené pracovní prostředí + 10 % Víkend + 10 % Naturální mzda Konto pracovní doby - min 80 %

8 Zkušební doba max. 3 měsíce u běžných zaměstnanců max. 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců Sjednání před nástupem do práce Nelze prodlužovat

9 Povinnost informovat Nejpozději jeden měsíc po nástupu do práce: a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) bližší označení druhu a místa výkonu práce, c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, d) údaj o výpovědních dobách, e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

10 Trvání pracovního poměru Doba určitá musí být sjednána max. 3 roky, max. 3 prodlužována Lze vymezit i objektivní událostí

11 Pracovní cesty Pouze na nezbytnou dobu Po dohodě se zaměstnancem Vhodné zahrnout do pracovní smlouvy Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem Osaměle pečující o dítě do 15-ti let

12 Dohoda o pracovní činnosti Povinné náležitosti: druh práce rozsah úvazku doba trvání Minimální mzda 15denní výpověď Omezené nároky zaměstnance

13 Dohoda o provedení práce Max. 300 hodin, vč. ostatní činnosti pro zaměstnavatele Povinně doba, na kterou se uzavírá Minimální mzda 8.000,-Kč/měsíc nebo 48,10 Kč/hodinu

14 Skončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební době Uplynutím doby Vykonáním sjednané práce Úmrtím zaměstnance nebo zaměstnavatele FO Vyhoštěním Neplatností povolení k pobytu

15 Skončení dohodou Lze skončit i bezdůvodně Neuplatňuje se ochrana zaměstnance Musí být písemná K jakémukoliv datu, lze určit objektivní skutečností

16 Výpověď z pracovního poměru Výpovědní důvody: Rušení a přemístění zaměstnavatele Nadbytečnost Zdravotní nezpůsobilost Nesplnění předpokladů + neuspokojivé výsledky Závažné porušení povinností zaměstnance Méně závažná s upozorněním Zaměstnanec může kdykoliv Podmínky Písemnost Skutkové vymezení

17 Výpověď z pracovního poměru Výpovědní doba nejméně 2 měsíce Neuvedení nezpůsobuje neplatnost výpovědi

18 Výpověď Pro přemístění Nelze využít, pokud se přemisťuje v rámci místa výkonu práce Pro nadbytečnost Početní i profesní Možná kvalifikační výměna Nemoc z povolání Dlouhodobá nezpůsobilost konat práci Nejméně jeden rok Kvalifikovaný posudek Neuspokojivé pracovní výsledky Upozornění během posledních 12 měsíců Zvlášť hrubé porušení, soustavné méně závažné porušování

19 Zvlášť hrubé porušení Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění 1 měsíc subjektivní/1 rok objektivní lhůta

20 Ochranná doba Pracovní neschopnost Neplatí zpětně Vojenské cvičení Výkon veřejné funkce Těhotenství, mateřská dovolená Platí i zpětně Noční pracovní neschopnost Uplynutí výpovědi v ochranné době výpovědní dobu prodlužuje

21 Výjimky Ruší-li se zaměstnavatel nebo se přemisťuje Organizační změny Neplatí pro těhotné a zaměstnance na mateřské/rodičovské po dobu mateřské Jde-li o důvod pro okamžité zrušení Neplatí pro zaměstnance na mateřské/rodičovské po dobu mateřské Nedodržení léčebného režimu Neplatí pro těhotné zaměstnance na mateřské/rodičovské po dobu mateřské

22 Okamžité zrušení Odsouzení za úmyslný TČ na dobu delší než 1 rok Odsouzení za úmyslný TČ související s plněním pracovních povinností > 6M Zvlášť hrubé porušení povinností Absence, vulgarita, poškozování, krádež, alkohol Nelze u těhotné a zaměstnance na mateřské/rodičovské po dobu mateřské Účinky ihned

23 Okamžité zrušení zaměstnancem Nemůže vykonávat práci a zaměstnavatel ho nepřeřadí Zpoždění s výplatou mzdy po dobu 15 dnů Účinky ihned Náhrada mzdy v rozsahu výpovědní doby Skutkové vymezení, nelze dodatečně měnit Nedoručitelnost - dnem nedoručení

24 Hromadné propouštění a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.

25 Hromadné propouštění Informovat odbory Výsledkem má být zmírnění sociálních dopadů Informovat Úřad práce, doručit výsledky jednání s odbory Nejsou-li odbory, projednává se se zaměstnancem

26 Obsah jednání a) důvodech hromadného propouštění, b) počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, c) o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni, d) době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit, e) hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, f) odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

27 Odstupné Ruší-li se zaměstnavatel Přemisťuje-li se zaměstnavatel Nadbytečnost a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky, d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle 86 odst. 4.

28 Odstupné Nemoc z povolání 12 násobek Vyplácí se v nejbližším výplatním termínu

29 Neplatná výpověď Oznámení na trvání pracovního poměru Náhrada ušlého výdělku Pouze zaměstnanci 6 a více měsíců: soud může snížit

30 Překážky v práci Důležité osobní překážky Pracovní neschopnost Karanténa Mateřská, rodičovská Ošetřování dítěte do 10 let Nemocenská Náhrada mzdy den lze krátit při porušení 60 % průměru

31 Mateřská dovolená 28 týdnů / 37 týdnů Nástup 6 týdnů před porodem Nejdříve 8 týdnů 14 dní v případě narození mrtvého dítěte

32 Rodičovská dovolená Matka po skončení mateřské Otec od narození Nejvýše do věku tří let

33 Jiné důležité překážky Povinnost poskytnout pracovní volno V určitých případech i náhradu mzdy Výkon veřejných funkcí, občanských povinností nelze-li konat mimo pracovní dobu Člen zastupitelstva, svědek, tlumočník, znalec, živelné události

34 Obecný zájem Odboráři, rada zaměstnanců, odborářská školení s náhradou Dárce krve volný den + náhrada mzdy Dárce biologických materiálů 48-96hod. + náhrada Přednášky max. 12 směn/rok Horská služba Vedoucí táborů 3 týdny Podmínka soustavné práce s dětmi

35 Obecný zájem Sčítání osob Zdravotník Červeného kříže Organizace tělovýchovné akce Branná povinnost Školení a studium náhrada mzdy

36 Školení a studium Zvyšování a prohlubování kvalifikace Účast na výuce 2 prac. dny na zkoušku 5 dnů na záv. zkoušku, maturitu, absolutorium 10 dnů na absolventskou práci 40 dnů na státní zkoušku

37 Povinnosti Včas požádat nebo uvědomit prokázat

38 Překážky zaměstnavatele Prostoj (provozní příčiny) 80 % Nepřízeň počasí, živelná událost 60 % Ostatní 100 % (např. překročení prac. doby) Odbyt lze snížit na 60 % Pracovní cesta

39 Přestávka v práci 30 min po 6 hodinách Mladiství po 4,5 hodinách Lze rozdělit Nelze poskytnout na začátku a konci Nejde o pracovní dobu U bezpečnostní ano

40 Doba odpočinku Směny rozvrženy: 12 hodin odpočinku během 24 hodin Lze zkrátit na 8/24, ale následující se musí prodloužit Nejméně 35hod v týdnu Nepřetržitý provoz vyrovnání 2 týdny

41 Pracovní právo I. Děkuji za pozornost

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon Část první Všeobecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012 Významné změny v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti 24. února 2012 I. Novela zákoníku práce Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více