Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1"

Transkript

1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007

2 Pokyny Vaše škola souhlasila s účastí na výzkumu TIMSS 2007, rozsáhlé mezinárodní studii zaměřené na výuku matematiky a přírodních věd ve více než 60 zemích světa. Za podpory Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (IEA) jsou v rámci výzkumu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) měřeny tendence ve vývoji výsledků žáků a zjišťovány rozdíly mezi národními vzdělávacími systémy. Děje se tak ve snaze napomoci celosvětovému zlepšení výuky matematiky a přírodních věd. Tento dotazník je určen ředitelům škol. Prosíme vás tímto o poskytnutí některých informací o škole. Protože se vaše škola stala součástí celonárodního vzorku, jsou vaše odpovědi velmi důležité pro získání informací o školském systému v České republice. Věnujte prosím každé otázce dostatečnou pozornost, aby získané informace co nejvíce odpovídaly situaci ve vaší škole. U některých otázek bude třeba, abyste nahlédl(a) do záznamů o činnosti školy, budete proto možná potřebovat spolupráci dalšího zaměstnance školy. Mnoho otázek se týká 8. ročníku a tyto otázky se vztahují na odpovídající ročník víceletého gymnázia, jestliže je to případ vaší školy. Najděte si prosím dostatek času a vhodné místo, abyste mohl(a) vyplnit tento dotazník, aniž byste byl(a) rušen(a). Vyplnění dotazníku zabere přibližně 30 minut. Aby pro vás bylo vyplňování co nejsnadnější, odpovídá se na většinu otázek pouze zaškrtnutím příslušného kroužku. Jakmile dotazník vyplníte, předejte jej prosím školnímu koordinátorovi nebo jej zašlete na adresu: Oddělení mezinárodních výzkumů Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné náměstí 26, P. O. Box Praha 1 Velice vám děkujeme za čas a úsilí, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku Strana Školní dotazník 8. ročník

3 1 Charakteristika školy 1 A. Jaký je celkový počet žáků vaší školy? Počet žáků: B. Kolik žáků chodí do 8. ročníku? Počet žáků: 4 Přibližně pro kolik procent žáků vaší školy je čeština mateřským jazykem? Zaškrtněte pouze jeden kroužek. Více než 90 % A 76 až 90 % A 50 až 75 % A Méně než 50 % A 2 Kolik obyvatel má obec, ve které se nachází vaše škola? Zaškrtněte pouze jeden kroužek. Více než obyvatel a až obyvatel a až obyvatel a až obyvatel a až obyvatel a obyvatel nebo méně a 5 Pro žáky 8. ročníku vaší školy: A. Jaký je celkový počet vyučovacích dnů za rok? dnů (napište počet) B. Jak dlouho trvá výuka bez přestávek v běžném dni? hodin a minut (napište počet hodin a minut) 3 Přibližně kolik procent žáků vaší školy má následující zázemí? 0 až 10 % 11 až 25 % Více než 50 % 6 až 50 % a) Pochází z ekonomicky slabších rodin A--- A--- A---A b) Pochází z bohatých rodin--- A--- A--- A---A C. Kolik vyučovacích dnů má na vaší škole jeden týden? Zaškrtněte pouze jeden kroužek. 6 dnů A 5 1/2 dne A 5 dnů a 4 1/2 dne A 4 dny a Jiná možnost a Upřesněte prosím Strana Školní dotazník 8. ročník

4 1 Vaše role ředitele/ředitelky 1 Spolupráce rodičů 6 Představte si, že je konec školního roku. Kolik procent asi bude činit doba, kterou jste jako ředitel(ka) věnoval(a) těmto činnostem? Napište podíly v procentech. Celkový součet by měl být 100 %. a) Administrativní povinnosti (např. přijímání zaměstnanců, příprava rozpočtu, rozvrhů, porady) % b) Vedení v oblasti výuky (např. tvorba školního kurikula a rozvoj vyučovacích postupů) % c) Hospitace a hodnocení učitelů a ostatních zaměstnanců % d) Výuka % e) Spolupráce s veřejností a získávání finančních prostředků (fundraising) % f) Jiné % Celkem % 7 Požaduje vaše škola od rodičů, aby dělali následující? a) Účastnili se určitých akcí (např. přírodovědný den, koncert, sportovní akce) A---A b) Získávali pro školu finanční prostředky-- A---A c) Jako dobrovolníci se účastnili školních projektů, programů a výletů A---A d) Starali se o to, aby jejich děti dělaly domácí úkoly A---A e) Stávali se členy výborů či komisí školy (např. pro výběr zaměstnanců školy, kontrolu financí školy) A---A Strana 4 Školní dotazník 8. ročník

5 1 Školní učební klima 1 Výuka matematiky a přírodních věd v 8. ročníku 8 Jak byste v rámci vaší školy charakterizoval(a) každý z následujících aspektů? Velmi vysoký Vysoký Střední Velmi nízký Nízký a) Pracovní uspokojení učitelů A -- A--- A--- A---A b) Pochopení učitelů pro kurikulární záměry školy A -- A--- A--- A---A c) Úspěšnost učitelů při realizaci školního kurikula----- A -- A--- A--- A---A d) Nároky učitelů na výsledky žáků----- A -- A--- A--- A---A e) Pomoc rodičů žákům s učením, aby dosahovali dobrých výsledků---- A -- A--- A--- A---A f) Zapojení rodičů do činnosti školy----- A -- A--- A--- A---A g) Kladný vztah žáků k majetku školy A -- A--- A--- A---A h) Snaha žáků dobře ve škole prospívat---- A -- A--- A--- A---A Jsou ve vaší škole žáci 8. ročníku rozdělováni pro výuku matematiky podle schopností? Zaškrtněte pouze jeden kroužek A---A Nabízí vaše škola žákům 8. ročníku následující možnosti? a) Rozšířenou výuku matematiky A---A b) Doučování z matematiky A---A Jsou ve vaší škole žáci 8. ročníku rozdělováni pro výuku přírodovědných předmětů podle schopností? Zaškrtněte pouze jeden kroužek A---A 12 Nabízí vaše škola žákům 8. ročníku následující možnosti? a) Rozšířenou výuku přírodovědy A---A b) Doučování z přírodovědy A---A Strana 5 Školní dotazník 8. ročník

6 1 Učitelé 8. ročníku ve vaší škole Kolik procent učitelů 8. ročníku se v posledních dvou letech zúčastnilo dalšího vzdělávání v matematice a přírodních vědách zaměřeného na následující oblasti? 5 % nebo méně Žádní 6 50 % % % a) Realizace národního nebo regionálního kurikula ve výuce----- A -- A--- A--- A---A b) Navrhování a formulace cílů školy zaměřených na její rozvoj A -- A--- A--- A---A c) Rozšíření znalostí----- A -- A--- A--- A---A d) Rozšíření didaktických dovedností A -- A--- A--- A---A e) Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce-- A -- A--- A--- A---A Jsou následující hlediska používána ve vaší škole k hodnocení učitelů matematiky v 8. ročníku? a) Hospitace ředitele nebo jiného vedoucího pracovníka A---A b) Hodnocení výuky školní inspekcí nebo jiným nadřízeným orgánem A---A c) Výsledky žáků A---A d) Vzájemná hospitace učitelů A---A Jsou následující hlediska používána ve vaší škole k hodnocení učitelů přírodovědných předmětů v 8. ročníku? Jak těžké bylo obsadit v tomto školním roce volná místa učitelů 8. ročníku v následujících předmětech? byla žádná volná místa pro tento předmět Velmi náročné Poněkud náročné Snadné a) Hospitace ředitele nebo jiného vedoucího pracovníka A---A b) Hodnocení výuky školní inspekcí nebo jiným nadřízeným orgánem A---A c) Výsledky žáků A---A d) Vzájemná hospitace učitelů A---A a) Matematika A--- A--- A---A b) Přírodovědné předměty---- A--- A--- A---A c) Informatika a výpočetní technika A--- A--- A---A Nabízí vaše škola v současné době nějaká zvýhodnění (např. platové zvýhodnění, ubytování, náborový příspěvek, menší počet žáků ve třídě), aby získala nebo si udržela učitele 8. ročníku v následujících oblastech? a) Matematika A---A b) Přírodovědné předměty A---A c) Jiné A---A Strana 6 Školní dotazník 8. ročník

7 1 Chování žáků 18 Jak často se ve vaší škole mezi žáky 8. ročníku vyskytují uvedené kázeňské problémy? Jestliže k nim dochází, jak závažný problém představují? A. Četnost problému ve vaší škole Zaškrtněte jeden kroužek v každém řádku této části. Nikdy Denně Týdně Měsíčně Zřídka a) Pozdní příchody na vyučování A -- A--- A--- A---A b) Absence (tj. neomluvené) A -- A--- A--- A---A c) Chození za školu A -- A--- A--- A---A d) Výstřední či neslušné oblékání A -- A--- A--- A---A e) Vyrušování ve třídě A -- A--- A--- A---A f) Podvádění A -- A--- A--- A---A g) Vulgární vyjadřování, nadávání A -- A--- A--- A---A h) Vandalismus A -- A--- A--- A---A i) Krádeže A -- A--- A--- A---A j) Zastrašování nebo slovní napadání ostatních žáků A -- A--- A--- A---A k) Fyzické násilí vůči ostatním žákům--- A -- A--- A--- A---A l) Zastrašování nebo slovní napadání učitelů nebo jiných zaměstnanců školy A -- A--- A--- A---A m) Fyzické násilí vůči učitelům nebo jiným zaměstnancům školy A -- A--- A--- A---A B. Závažnost problému ve vaší škole Zaškrtněte jeden kroužek v každém řádku této části. Vážný problém Menší problém ní to problém Strana 7 Školní dotazník 8. ročník

8 1 Zdroje a technologie 19 Je výuka ovlivněna nedostatkem nebo nevhodností následujících faktorů? Vůbec Do jisté míry Trochu Značně a) Výukové materiály (např. učebnice) A--- A--- A---A b) Finanční prostředky na kancelářské potřeby (např. papír, tužky) A--- A--- A---A c) Školní budovy a pozemky A--- A--- A---A d) Vytápění a osvětlení A--- A--- A---A e) Výukové prostory (např. třídy) A--- A--- A---A f) Speciální vybavení pro postižené žáky A--- A--- A---A g) Počítače pro výuku matematiky A--- A--- A---A h) Počítačové programy pro výuku matematiky A--- A--- A---A i) Kalkulačky pro výuku matematiky A--- A--- A---A j) Materiály ve školní knihovně pro výuku matematiky A--- A--- A---A k) Audiovizuální pomůcky pro výuku matematiky A--- A--- A---A Vůbec Do jisté míry Trochu Značně l) Laboratorní vybavení a potřeby pro výuku přírodovědných předmětů A--- A--- A---A m) Počítače pro výuku přírodovědných předmětů-- A--- A--- A---A n) Počítačové programy pro výuku přírodovědných předmětů-- A--- A--- A---A o) Kalkulačky pro výuku přírodovědných předmětů-- A--- A--- A---A p) Materiály ve školní knihovně pro výuku přírodovědných předmětů A--- A--- A---A q) Audiovizuální pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů-- A--- A--- A---A r) Učitelé A--- A--- A---A s) Zaměstnanci, kteří se starají o počítače A--- A--- A---A Strana 8 Školní dotazník 8. ročník

9 20 A. Má vaše škola přírodovědnou laboratoř? Zaškrtněte pouze jeden kroužek A---A B. Je běžné, že vaši učitelé mají asistenta, když žáci provádějí přírodovědné pokusy? 22 Je ve vaší škole někdo, kdo by učitelům pomohl s využíváním informačních a komunikačních technologií pro výukové účely? Zaškrtněte pouze jeden kroužek A---A Zaškrtněte pouze jeden kroužek A---A 1 Národní otázky 21 A. Jaký je ve vaší škole celkový počet počítačů, které mohou žáci 8. ročníku využít pro výuku? Počet počítačů: Jestliže žádný, přejděte prosím k otázce 22 B. Kolik z těchto počítačů, které mohou žáci 8. ročníku využít pro výuku, je připojeno k internetu ( nebo webové stránky)? Zaškrtněte pouze jeden kroužek. Všechny A Většina A Některé A Žádný A 23 Vyučuje se ve vaší škole druhý cizí jazyk? Jakou formou a od jakého ročníku? a) Jako povinný předmět A---A - od... ročníku b) Jako povinně volitelný předmět A---A od... ročníku c) Jako nepovinný předmět A---A - od... ročníku 24 Měli by učitelé vaší školy zájem zúčastnit se semináře zaměřeného na výsledky a úlohy z mezinárodních výzkumů (např. TIMSS, PISA)? Zaškrtněte pouze jeden kroužek A---A Strana 9 Školní dotazník 8. ročník

10 1 Národní otázky (pokračování) Vyplňujete školní dotazník, který je možné vyplnit dvojím způsobem - v tištěné podobě nebo elektronicky prostřednictvím internetu. Stejnou možnost volby mají učitelé vaší školy při vyplňování učitelských dotazníků. Uvažujeme o tom, že v příštím cyklu výzkumu TIMSS bychom připravili i elektronickou verzi žákovského dotazníku. Jsme si vědomi toho, že tento způsob vyplňování dotazníků je ovlivněn technickými možnostmi jednotlivých škol. 25 A. Kolik počítačů z těch, které mohou žáci 8. ročníku využívat pro výuku, je připojeno k internetu? počítačů (napište prosím počet) B. Kolik počítačů z těch, které mohou žáci 8. ročníku využívat pro výuku, má CD nebo DVD mechaniku? počítačů (napište prosím počet) C. Kolik počítačů z těch, které mohou žáci 8. ročníku využívat pro výuku, má USB port? počítačů (napište prosím počet) D. Kolik počítačů z těch, které mohou žáci 8. ročníku využívat pro výuku, je zapojeno do lokální sítě? počítačů (napište prosím počet) Strana 10 Školní dotazník 8. ročník

11 Děkujeme vám za vyplnění tohoto dotazníku

12 Školní dotazník 8. ročník

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, únor 2014 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3/457, Praha 1 KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S11 Tato zpráva je

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-04. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-04. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1023/09-04 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Adresa: Nám. Odboje

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-237/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Sídlo: 675

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram Chraštice 44, 262 72 Březnice Identifikátor školy: 600 054 471 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bystřany, okres Teplice. 417 61 Bystřany, Pražská 216. Identifikátor školy: 600 084 604

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bystřany, okres Teplice. 417 61 Bystřany, Pražská 216. Identifikátor školy: 600 084 604 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bystřany, okres Teplice 417 61 Bystřany, Pražská 216 Identifikátor školy: 600 084 604 Termín konání inspekce: 7. - 10. prosinec

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-455/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Sídlo: 439

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-108/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 2. základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více