Podnikání v cestovním ruchu. Miloš Charbuský. 6. listopadu 2009, 13. listopadu 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání v cestovním ruchu. Miloš Charbuský. 6. listopadu 2009, 13. listopadu 2009"

Transkript

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Podnikání v cestovním ruchu Miloš Charbuský 6. listopadu 2009, 13. listopadu 2009 Tradice podnikatelských aktivit se zaměřením na české lázeňství Termíny cestovní ruch, turistická destinace apod. jsou termíny poměrně s krátkou historií. To však neznamená, že by se turismus, tedy cestování lidí z kulturních, sportovních, rekreačních, zdravotních atd. podnětů nerozvíjelo v předchozích vývojových etapách. Již starověké civilizace měly atraktivní střediska, kam lidé zajížděli jako v dnešním smyslu turisté (např. olympijské hry, Delfy apod.). Bylo třeba pro ně zajistit kromě jiného ubytování a stravování. S tím souvisel vznik příslušných podnikatelských aktivit. V prostředí českých zemí se o nich dá hovořit až se šířením křesťanství. To využívalo předchozích pohanských zvyklostí k připoutávání obyvatelstva k vlastní věrouce. Vznikala poutní místa, často se zdrojem pitné vody označované za zázračnou (léčivou). Později již podnikatelské aktivity diferencovaly mezi klienty. Luxusní turistická centra byla vytvářena pro bohatou klientelu (např. Kuks v první čtvrtině 18. stol.). Cílem ještě prioritně nebyl zisk provozovatelů (šlechticů), neboť jim šlo především o naplnění vlastní společenské prestiže. Ekonomické faktory zcela jednoznačně převážily až v závěrečné etapě vytváření lázeňských destinací koncem 19. století. (viz. např. Lázně Bohdaneč a jejich zakladatel Jan Veselý). Ekonomické faktory jsou rozhodující i pro současné poskytování lázeňské péče a formy jejího naplňování.

2 Vývoj právní úpravy českého lázeňství jako předpoklad podnikání v cestovním ruchu na daném úseku Právní úprava lázeňství na českém území má dlouhodobou tradici. První zákonné předpisy jsou již z druhé poloviny předminulého století pro oblast Čech (lázeňský zákon č. 38/1868 č.z.z.) a pro oblast Slezska a Moravy z počátku 20. století (zákon č. 30/1907 s.z.z.; č. 49/1914 m.z.z.). Tato právní úprava byla převzata tzv. recepčním zákonem při vzniku Československa v podstatě beze změny. První vládní nařízení o ochraně přírodních léčivých zdrojů však bylo vydáno až v červnu 1939, tedy v první fázi existence protektorátu Čechy a Morava. Významnou změnu do právního postavení lázeňství přineslo až jeho znárodnění zákonem č. 125/1948 Sb. Zastřešujícím zákonem zestátněného československého lázeňství se stal zákon č. 43/1955 Sb. Další právní úpravy (např. zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu) do postavení českého lázeňství nepřinesly podstatné změny. Teprve společenské změny probíhající od roku 1989 si vynutily podstatné právní úpravy též v oblasti lázeňství. Výsledkem byl nový lázeňský zákon (zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů). Soudobé trendy v celkových podnikatelských aktivitách evropského a světového cestovního ruchu Cestovní ruch plní v současnosti vedle rekreační, zdravotnické, kulturně poznávací a vědecko informační funkce také velice významnou funkci ekonomickou. Jeho ekonomický význam je dán v prvé řadě tím, že v rámci poskytovaných služeb nabízí širokou nabídku zaměstnanosti a vytváří i nová pracovní místa. Dokladem toho je skutečnost, že velikostí svého obratu v globálním měřítku stojí cestovní ruch hned za automobilovým a ropným průmyslem. Pro mnohé státy je cestovní ruch klíčovým zdrojem devizových příjmů. Přitom v evropském i globálním měřítku došlo k dynamickému rozvoji cestovního ruchu až v 19. století. Pro situaci v českých zemích však byly jeho omezujícím faktorem geopolitické faktory (1. a 2. světová válka, existence železné opony apod.). Výraznou změnu přineslo vystoupení Československa z Varšavské smlouvy a pozdější začlenění do Evropské unie. Česká republika se stala významnou

3 turistickou destinací pro zahraniční klientelu a zároveň velice rychle vzrostl počet výjezdů jejich občanů, umocněný vstupem do tzv. Schengenského prostoru. Snahou je i z ekonomického hlediska plně využít předností jak tzv. tvrdého, tak měkkého turismu. Současné předpoklady rozvoje podnikatelských aktivit v cestovním ruchu ve východočeském regionu Turistický region Východní Čechy má rozlohu 9277 km 2 a skládá se tak z území Pardubického a Královéhradeckého kraje. Ne všechny jeho oblasti jsou však stejně turisticky přitažlivé. Nejatraktivnějšími mikroregiony jsou Krkonoše, Orlické hory, Českokladské pomezí a východočeské Polabí. Vyplývá z toho, že výhodnější geografické podmínky k rozvoji turistického ruchu má kraj Královéhradecký. Všeobecně totiž platí, že potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu je přednostně určen jeho přírodními podmínkami a mírou soustředění kulturních a společenských příležitostí. Potenciální předpoklady intenzifikace turistického ruchu budou tak i nadále spočívat v kvalitnějším využití stávajících možností na úseku kulturních a sportovních tradic (např. Smetanova Litomyšl, Velká pardubická apod.); nových forem venkovské turistiky; ve zkvalitňování dopravní infrastruktury; ve zlepšování ubytovacího kapacit apod. Charakteristika podniku a vývoje podnikání Novodobý podnik a novodobé podnikání přímo souvisí s procesem tzv. průmyslové revoluce. V jejím procesu se změnil charakter výroby i sociální rozvrstvení společnosti. Počátky průmyslové revoluce spadají do Anglie poslední třetiny 17. století, na evropském kontinentu se prosazovala později. V českých zemích se nejdříve zvolna prosazovala od počátku 19. století v textilním průmyslu, od třicátých let téhož století již zasáhla všechna významná hospodářská odvětví. Za postupného prosazování ústavnosti a tím i svobody podnikání došlo v českých zemích k završení průmyslové revoluce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století. Hospodářský vzestup byl současně doprovázen demografickým skokem, který ve svých důsledcích přispěl k nástupu nacionalismu. Hospodářský cyklus vedl k rozvoji i teoretických poznatků. Postupně se vytvářely koncepce, odpovídající na to, co je podnik -

4 podnikání. Charakteristiky obou pojmů podléhaly dobovým ideologickým i politickým poměrům. V současnosti je tak podnik chápán jako instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání. Podnikatelský plán jako součást podnikového plánování; zásady finančního řízení Plánování je charakterizováno jako manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace určuje čeho a jak má být dosaženo. V podmínkách České republiky došlo zejména v publicistice k radikálnímu odmítání plánování po roce Důvodem byl předchozí systém centrálního plánování. Jeho prvky se v někdejší československé ekonomice projevovaly již před rokem To umožnilo, aby společně s celkovými emocionálními, ekonomickými a politickými podmínkami byl otevřen prostor pro převzetí sovětského modelu plánování, k němuž došlo plně na počátku padesátých let 20. století. Rozhodujícím faktorem pro chování podniku se stalo centrální plánování. Projevující se ekonomické těžkosti však vedly k opakovaným snahám centrální plánování modifikovat. Reformní snahy vyvrcholily v roce Po návratu k plnému centrálnímu plánování došlo v osmdesátých letech 20. století k další snaze o reformu. Teprve však změny od listopadu 1989 vytvářely podmínky k úplnému opuštění centrálního řízení ekonomiky. Prvotní velice striktní odmítání jakéhokoliv plánování bylo velmi brzy opuštěno. Plán (podnikový plán) je dnes chápán jako most mezi tím, kde se podnik nachází, a tím, kam chce dojít. Plán není chápán jako neměnný. Součástí celkového podnikového plánování je finanční řízení. V jeho rámci vznikající finanční plánování má v chodu podniku specifické postavení, dané jeho výrazně integrujícím charakterem. Finanční řízení musí obsahovat analýzu finanční situace; plán tržeb; plán peněžních toků; plánovanou rozvahu; investiční rozpočet; rozpočet externího plánování. Personální řízení firmy Cílem personální práce v podniku je zajistit jak potřebnou kvantitativní stránku lidských zdrojů (počet, strukturu a formální kvalifikaci), tak kvalitativní stránku (výkonnost, tvořivost, motivaci, identifikaci s výhledy firmy apod.). Personální práce v podniku je

5 závislá na organizačním uspořádání firmy, velikosti a struktuře lidských zdrojů. Realizuje se prostřednictvím řady činností: plánování zaměstnanců (počtu, profesní a kvalifikační struktury); získávání a výběr zaměstnanců; rozmisťování zaměstnanců (ukončování pracovního poměru, zařazování do pracovní činnosti); hodnocení pracovníků (plánování osobního rozvoje zaměstnanců); hodnocení a popis pracovních míst; odměňování; firemní systémy vzdělávání; kolektivní vyjednávání; sociální péče; personální informační systém. S personálním řízením úzce souvisí problém vytváření etického prostředí. V obecné poloze se etika v personální oblasti zabývá tím, jaké postoje by měl zaměstnanec (případně firma) zaujímat, aby jednal v souladu s tím, co je všeobecně považováno za správné a spravedlivé. Etické myšlení je přitom podmíněno historicky a geograficky. To, co je v některé zemi považováno za neetické, tak je třeba v České republice tolerováno. V současnosti je zapotřebí etické myšlení stále kultivovat. Formy řízení aktivit v cestovním ruchu S novodobým cestovním ruchem se na území dnešní České republiky setkáváme od první poloviny 19. století. V té době vznikaly např. v Krkonoších první turistické hotely na místech dříve vybudovaných horských budov. Rozšířenou se stává příměstská turistika zejména do okolí Prahy (významným koordinátorem turistických aktivit byl Klub českých turistů). Se systematicky řízeným a zajišťovaným cestovní ruchem se ovšem setkáváme zejména až po vzniku Československé republiky (například v roce 1920 byla založena nejstarší cestovní kancelář Čedok Československá cestovní a dopravní kancelář). Čedok si své monopolní postavení uchoval až do 60. let minulého století (od sedmdesátých let vznikaly další cestovní kanceláře CKM, Rekrea, Sportturist, Autoturist, Slovakoturist). Pasivní cestovní ruch byl orientován především na Sovětský svaz, země střední a východní Evropy. K zásadnímu přelomu v řízení cestovního ruchu došlo od přelomu 80. a 90. let dvacátého století. To umožnilo, aby např. v porovnání s r byl v roce 1996 počet výjezdů občanů ČR do zahraničí vyšší o 760%. Podstatně se změnila i materiálně technická základna turismu. Přibylo cestovních kanceláří, například již v roce 1990 se u nás cestovním ruchem zabývalo téměř čtyři tisíce

6 cestovních kanceláří. Důležité bylo, že dnem 1. října 2000 nabyl účinnosti zákon č. 159/1999 Sb., který mimo jiné stanovuje povinnost pojištění cestovních kanceláří proti úpadku. Zlepšila se dopravní dostupnost, úroveň nabízených ubytovacích, kulturních, stravovacích či sportovních kapacit. Kvalita managementu turistických destinací však zůstává v České republice nadále rozdílná. Obecně platí, že stále ještě zaostává ve své většině za vyspělými turistickými destinacemi typu Rakouska nebo Švýcarska. Proto bude zapotřebí vytvořit systém kvalitních poradenských a vzdělávacích služeb pro podnikatele v cestovním ruchu; zkvalitnit přípravu lidských zdrojů pro cestovní ruch; vypracovávat marketingové studie nadregionálního charakteru; vytvářet nové produkty cestovního ruchu.

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika na management Studijní obor: Obchodní podnikání - cestovní ruch Bakalářská

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více