Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů"

Transkript

1 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20 Vyřizuje : Ing. Milan Bartoň Tel. : Fax : Dle rozdělovníku Oznámení o zveřejnění žádosti o vydání změny integrovaného povolení č. 2 společnosti FESTA SERVIS spol. s r.o. pro zařízení Galvanická zinkovací linka, Železniční 7, Olomouc. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) oznamuje ve smyslu ust. 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci), zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti o vydání změny integrovaného povolení č. 2 společnosti FESTA SERVIS spol. s r.o., se sídlem Železniční 586/7, Olomouc - Chválkovice, IČ , pro zařízení Galvanická zinkovací linka, Železniční 7, Olomouc podle ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci, na portálu veřejné správy ( a na své úřední desce na dobu 30 dnů a upozorňuje, že do žádosti je možné nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy případně kopie na oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje (budova RCO, Jeremenkova 40 b, Olomouc nebo budova M.R.Štefánika 20, Šumperk). Krajský úřad žádá obec ve smyslu ust. 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, o vyvěšení stručného shrnutí údajů podle ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci na své úřední desce na dobu 30 dnů a zveřejnění informací o tom, kdy a kde je možné do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, případně kopie. Krajský úřad žádá obec o zaslání písemného vyrozumění, kdy došlo k vyvěšení a sejmutí této informace na jeho úřední desce. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení na veřejné desce a portálu veřejné správy může každý ve smyslu ust. 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti. Příslušné správní úřady zašlou v souladu s ust. 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti své vyjádření, které musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. Účastníci řízení mohou zaslat krajskému úřadu v souladu s ust. 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci svá vyjádření nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

2 Krajský úřad žádá odborně způsobilou osobu o zpracování odborného vyjádření k celé žádosti včetně aplikace nejlepších dostupných technik. Současně o tomto postupu informuje krajský úřad účastníky řízení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nebude krajský úřad přihlížet. Příloha : 1. Stručné shrnutí žádosti 2. Žádost v elektronické podobě na CD Mgr. Radomír Studený vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje Rozdělovník : Účastníci řízení : 1. I.N.Z.-Ing. Zdeněk Netopil, U tenisu 15, Přerov 2. Statutární město Olomouc, Horní nám. 1, Olomouc 3. Olomoucký kraj, Jeremenkona 40a, Olomouc - zde 4. PHOTO PLAY spol. s r.o., Železniční 512/7, Olomouc 5. Chválkovické sklady Olomouc, a.s., Železniční č. 7, Olomouc 6. Jaroslav Šafrata, Boreckého 11, Samotišky Dotčené orgány státní správy : 7. Magistrát města Olomouc,Odbor životního prostředí, Horní náměstí 1, Olomouc 8. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek voda, odpady, ovzduší, Jeremenkova 40a, Olomouc - zde 9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc 10. OI ČIŽP Olomouc,Tovární 41, Olomouc Odborně způsobilá osoba : 11. CENIA, Česká informační agentura ŽP, Litevská 8/1174, Praha 10 Na vědomí : 12. FESTA SERVIS spol. s r.o., Železniční 586/7, Olomouc, Chválkovice 13. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno 2

3 Příloha : 4 STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI 1. Identifikace provozovatele (žadatele) FESTA SERVIS spol. s r.o. Železniční 586/7, Olomouc, Chválkovice IČ: Popis zařízení a přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem Změna č. 1 Změna v provozování zdrojů znečišťování ovzduší na hale pro kyselé galvanické zinkování Technická a technologická jednotka dle přílohy č. 1 rozhodnutí IPPC KUOK 89362/2007 ze dne část první kyselé zinkování bod a) spočívající ve zrušení jednoho stávajícího spalovacího zdroje - plynového ohřevu nucené ventilace haly Galvanické zinkovací linky - kyselé zinkování a jeho nahrazení zařízením umožňující pro tento účel využití odpadního tepla kompresoru včetně s tím související změny kategorizace stávajícího zdroje ze středního na malý. V hale galvanické zinkovací linky kyselého zinkování se změní způsob vytápění této haly. V současné době jsou zde provozována dvě stejná stávající zařízení IZOGAS pro plynový ohřev vzduchu nucené ventilace haly se dvěma hořáky WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 2x 171 kw tj. celkem 342 kw, která tvoří střední spalovací zdroj. V rámci této změny bude zrušeno jedno stávající zařízení IZOGAS pro ohřev vzduchu na hale pro kyselé galvanické zinkování tj. spalovacího zdroje s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw a bude nahrazeno zařízením umožňujícím pro tento účel využití odpadního tepla kompresoru. V důsledku této změny bude pro plynový ohřev nucené ventilace haly provozováno pouze jedno zařízení IZOGAS pro plynový ohřev vzduchu haly s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw to znamená, že dojde rovněž ke změně kategorizace stávajícího středního spalovacího zdroje IZOGAS o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 171 kw na malý spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw. Změna č. 2 Nové související technické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona zák. č. 72/2002 Sb.: (pro které provozovatel žádá o vydání integrovaného povolení podle zák. č. 72/2002 Sb. 2 písm. a)) a) Lakovna na práškové barvy Automatická linka b) Lakovna na práškové barvy Ruční pracoviště předúpravy tryskáním c) Ruční pracoviště práškového lakování V současné době provozuje FESTA SERVIS spol. s r.o. výše uvedená zařízení v prostorách pronajatých třetí osobou v průmyslovém areálu na Železniční ulici Olomouc- Chválkovice a to: a) Lakovnu na práškové barvy Automatickou linku v budově na parc. č. 753 v k.ú Olomouc Chválkovice 3

4 b) Ruční pracoviště práškového lakování a Ruční pracoviště předúpravy tryskáním v části budovy na parc. č. 759/5 v k.ú. Olomouc Chválkovice Vzhledem k ekonomickým důvodům souvisejících s pronájmem prostor potřebných pro provoz předmětných zařízení se FESTA SERVIS spol. s r.o. rozhodla k přemístění těchto zařízení do budov ve svém vlastnictví a na vlastních pozemcích a to: a) Lakovnu na práškové barvy Automatickou linku a Ruční pracoviště předúpravy tryskáním do nově postavené haly na parc. č. 479/112 v k.ú. Olomouc Chválkovice. Záměr vybudovat Lakovnu na práškové barvy Automatickou linku a Ruční pracoviště předúpravy tryskáním je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Olomouc, schváleným Zastupitelstvem města Olomouce viz příloha č b) Ruční pracoviště práškového lakování do budovy Přístavby skladu kovových výrobků 2 na parc. č. 479/109 a p. č. 179/104 v k.ú. Olomouc Chválkovice. Přístavba je povolena Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním odd. pozemních staveb č. j. SmOl/OPS/42/3611/2008/Fil ze dne Záměr přemístění ručního pracoviště práškového lakování do této budovy je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Olomouc, schváleným Zastupitelstvem města Olomouce viz příloha č a proto bude příslušný stavební úřad požádám písemný souhlas se změnou v účelu užívání stavby. Grafické znázornění umístění dosud provozovaných a přemístěných zařízení viz příloha č.i. V těchto nových prostorách budou soustředěna a provozována stejná zařízení, která byla již předtím provozována na jiném místě v pronajatých prostorách průmyslovém areálu na Železniční ulici č. 586/7, Olomouc Chválkovice. Dochází tedy k prostorové změně soustředění stávajících provozů zařízení do jednoho stavebního objektu. Na ruční pracoviště práškového lakování budou dále nově instalována následující zařízení: Vypalovací pec práškových nátěrových barev SURFIN včetně příslušného hořáku o jmenovitém tepelném výkonu 300 kw a kabina pro stříkání práškových nátěrových SURFIN. Na ručním pracovišti předúpravy tryskáním bude nově instalováno zařízení ruční otryskávací kabina s rekuperací abraziva. Odpadní vody v množství 158 m3 vznikající v technologii odmašťování dílů před nanášením práškových barev v automatické lince pro lakování práškovými barvami tj. využité pracovní odmašťovací lázně budou předávány oprávněné osobě dle zákona číslo 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad katalogové číslo Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky v množství 38m3 a oplachové vody z tohoto procesu budou předávány oprávněné osobě jako nebezpečný odpad katalogové číslo Oplachové vody obsahující nebezpečné látky v množství 120m3. V důsledku přemístění uvedených technologií tj. Změny č. 2 - nedojde ke změně Technických a technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zák. č. 72/2002 Sb. části první Kyselé zinkování bodu b) a části druhé Alkalické zinkování v rozhodnutí o IPPC KUOK 89362/2007 ze dne bodu b) a ke změně příslušných provozních řádů. Je nutno rovněž doplnit stávající Havarijní plány, schválené rozhodnutím o IPPC KUOK 89362/2007 ze dne bod 15. písm. c). o Havarijní plán nových technických jednotek popsaných v této změně. 4

5 Návrh tohoto havarijního plánu je zpracován a je přílohou č. 8 Popis zařízení a technologie. Lakovna na práškové barvy - automatická linka Pracoviště automatické linky je určeno pro komerční povrchovou úpravu kovových výrobků práškovými barvami. Na automatické lince jsou neupravené výrobky navěšovány na závěsy, podvěsným automatickým dopravníkem dopraveny do odmašťovacího a oplachového tunelu. Dále jsou výrobky dopravovány do plynové sušárny. Ze sušárny jsou výrobky na závěsech dopraveny do stříkací kabiny pro oboustranný nástřik práškových barev. Poté jsou dopraveny do vytvrzovací plynové pece. Po výpalu práškové barvy jsou závěsy se zbožím přemístěny do prostoru svěšování. Lakovna na práškové barvy - Ruční pracoviště předúpravy tryskáním Na ručním pracovišti budou povrch výrobků upraven pomocí tryskání pro nanášení práškových barev v tryskacích kabinách. Manipulace výrobků bude prováděna pomocí ručních vozíků. Na tomto ručním pracovišti budou umístěna a provozována následující zařízení: ruční otryskávací kabiny s rekuperací abraziva, automatický tryskač SIMPLETA ruční tryskač. Ruční pracoviště práškového lakování Ruční pracoviště řeší komerční povrchovou úpravu práškovými barvami nanášenými na výrobky, které jsou následně vytvrzovány v pecích. Pracoviště bude sestaveno ze 2 samostatných pracovišť: prvním pracovním místem je ruční pracoviště pro povrchovou úpravu menších dílců, vybavené dvěma stříkacími kabinami a jednou vypalovací pece. Manipulace s výrobky je prováděna pomocí manipulačních zavážecích vozíků. druhým pracovním místem je ruční pracoviště pro povrchovou úpravu dílců do max. délky 5000 mm, vybavené ruční stříkací kabinou, vypalovací pecí a ruční podvěsnou dopravou. Změna č. 3 Změna přímo spojené činnosti rozhodnutí IPPC KUOK 89362/2007 ze dne část první a část druhá bod c) Kontrola parametrů týkající se : technologických lázní na galvanických linkách kyselého i alkalického zinkování spalovacího zařízení k vytápění haly IZOGAS o jmenovitém tepelném výkonu 171 kw Tato změna spočívá: a) ve zrušení povinnosti měřit emise TZL u funkčních lázní na galvanických linkách kyselého i alkalického zinkování a to u: - odsávání zinkovací linky kyselého zinkování emisní zdroj výduch odsávání galvanické bubnové zinkovací linky alkalického zinkování emisní zdroj výduch č. 1 - odsávání zinkovací linky alkalického zinkování emisní zdroj výduch č. 2 - odsávání mořící ruční linky pro předúpravu materiálů linky alkalického zinkování emisní zdroj výduch č. 5 Uvedená povinnost měřit emise TZL se v novelizovaném nařízení vlády č. 615/2006 Sb. příloze č. 1 bodu 2.6 Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových 5

6 materiálů na procesy v galvanické lince, které používají pracovní lázně nevztahuje. Tato povinnost je v poznámce č. 4 tohoto nařízení vlády stanovena pouze pro procesy bez použití lázní. b) zrušení povinnosti měřit emise NO2, CO, SO2 u stávajících dvou zařízení IZOGAS pro ohřev vzduchu na hale pro kyselé galvanické zinkování tj. spalovacích zdrojů s hořáky WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 2x 171 kw z důvodu zrušení jednoho tohoto zdroje (viz změna č. 1) a s tím spojeného překategorizování druhého dále provozovaného zdroje zařízení IZOGAS o jmenovitém tepelném výkonu 171 kw na malý spalovací zdroj. 3. Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií Lakovna na práškové barvy - automatická linka V této lakovně se budou pro povrchovou úpravu používat bezrozpouštědlové práškové nátěrové hmoty od různých výrobců. Pro odmašťování a fosfátování ve vodné lázni budou používány: přípravky klasifikované jako Xi dráždivé (Korynt 5115, Korynt 30N) demineralizovaná voda vyrobená v přístroji pro výrobu demineralizované vody umístěném na lakovně Ruční pracoviště předúpravy tryskáním Otryskávání bude prováděno tryskacím materiálem - ocelová drť GL 40 Lakovna na práškové barvy - Ruční pracoviště práškového lakování V této lakovně se budou pro povrchovou úpravu rovněž používat bezrozpouštědlové práškové nátěrové hmoty od různých výrobců. Další vstupy: Voda po úpravě demineralizovaná pro přípravu a údržbu odmašťovací lázně a pro oplachy automatické linky nanášení práškových nátěrových hmot a pitná voda pro sociální účely Zemni plyn bude používán k ohřevu vypalovacích pecí na obou lakovnách, k ohřevu plynové sušárny automatické linky a k teplovzdušnému vytápění hal obou lakoven Elektrická energie pro stříkací kabiny práškových nátěrových hmot, vypalovací pece, odmašťovací a oplachové tunel, kompresor tlakového vzduchu, přístroj pro výrobu demi vody, podvěsnou dopravu, tryskače, osvětlení haly, a napájení hlavního rozvaděče haly. Tlakový vzduch pro stříkací kabiny, pro ruční otryskávací kabinu s rekuperací abraziva, mazání zařízení podvěsného dopravníku Teplo k vytápění haly linky kyselého zinkování pomocí tepelného čerpadla 4. Popis zdrojů emisí ze zařízení, popř. dalších vlivů zařízení na životní prostředí Blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší a výduchů - viz příloha č. II. Lakovna na práškové barvy - automatická linka V této lakovně budou provozovány následující zdroje znečišťování ovzduší ve kterých budou vznikat emise: vypalovací plynová pec TKS 350 nanesených práškových nátěrových hmot - střední zdroj znečišťování ovzduší emitující tuhé znečišťující látky (TZL) a těkavé organické látky (TOC) hořák vypalovací pece - Weishaupt WG30 o jmenovitém tepelném výkonu 300 kw střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší emitující znečišťující látky oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx) 6

7 2 ks hořáků DHP40-G plynové sušárny TKS 080 nanesených práškových nátěrových hmot o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 40kW - malý spalovací zdroj znečišťování ovzduší emitující znečišťující látky - oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx) vytápění haly lakovny sálavým plynovým zářičem KASPO K 20NTL zařízení o jmenovitém tepelném výkonu 40 kw bez výduchu do vnějšího ovzduší - malý spalovací zdroj znečišťování ovzduší Ruční pracoviště předúpravy tryskáním Na tomto pracovišti budou provozovány následující zdroje znečišťování ovzduší ve kterých budou vznikat emise: automatický tryskač SIMPLETA s výduchem z filtračního zařízení do vnějšího ovzduší - střední zdroj znečišťování ovzduší emitující tuhé znečišťující látky (TZL) ruční tryskač bez výduchu do vnějšího ovzduší střední zdroj znečišťování ovzduší, který neemituje žádné znečišťující látky do vnějšího ovzduší ruční otryskávací kabina s rekuperací abraziva s výduchem z filtračního zařízení do vnějšího ovzduší - střední zdroj znečišťování ovzduší emitující tuhé znečišťující látky (TZL) Lakovna na práškové barvy - ruční pracoviště práškového lakování V této lakovně budou provozovány následující zdroje znečišťování ovzduší ve kterých budou vznikat emise: vypalovací pec skříňová SURFIN nanesených práškových nátěrových hmot - střední zdroj znečišťování ovzduší emitující tuhé znečišťující látky (TZL) a těkavé organické látky (TOC) hořák vypalovací pece SURFIN Weishaupt WG30 o jmenovitém tepelném výkonu 300 kw střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší emitující znečišťující látky oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx) vypalovací pec skříňová TKS 080 nanesených práškových nátěrových hmot - střední zdroj znečišťování ovzduší emitující tuhé znečišťující látky (TZL) a těkavé organické látky (TOC) 2 ks plynový agregát DHP 40-G vypalovací pece skříňové TKS 080 o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 40 kw - malý spalovací zdroj znečišťování ovzduší vytápění haly sálavým plynovým zářičem KASPO K 20NTL zařízením o jmenovitém tepelném výkonu 40 kw bez výduchu do vnějšího ovzduší - malý spalovací zdroj znečišťování ovzduší Galvanická zinkovací linka hala kyselého zinkování Na tomto pracovišti bude zrušeno jedno stávající zařízení IZOGAS pro ohřev vzduchu tj. spalovacího zdroje s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw a bude nahrazeno zařízením umožňujícím pro tento účel využití odpadního tepla kompresoru. V důsledku této změny bude pro plynový ohřev nucené ventilace haly provozováno namísto těchto dvou pouze jedno zařízení IZOGAS pro plynový ohřev vzduchu haly s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw - malý spalovací zdroj znečišťování ovzduší emitující znečišťující látky oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx) 7

8 5. Předpokládané množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí Podle odborného posudku na záměr Lakovna na práškové barvy č. 235/11 ze dne vypracovaného firmou EKOME, spol. s r.o. Zlín (viz příloha č. 9) Emise do ovzduší: Lakovna na práškové barvy - automatická linka Lakovna na práškové barvy - ruční pracoviště práškového lakování Jedná se o emise z vytvrzovacích pecí. Zdrojem emisí organických látek do ovzduší je polymerační reakce plastové práškové barvy v peci. Dle protokolu o autorizovaném měření emisí č. 325/11 ze dne firmy EKOME, spol. s r.o. Zlín (Viz příloha č. 10) byly naměřeny na stávající vytvrzovací peci automatické linky tyto hodnoty emisí: Naměřená koncentrace pro TZL 1,94 mg/m3 Naměřená koncentrace pro TOC 22 mg/m3 Dle protokolu o autorizovaném měření emisí č. 444/08 ze dne 6. a firmy ECOME, spol. s r.o. Zlín (viz. příloha č. 11 byly naměřeny na stávající vytvrzovací peci na ručním pracovišti práškového lakování tyto hodnoty emisí: Naměřená koncentrace pro TZL 0,67 mg/m3 Naměřená koncentrace pro TOC 10,5 mg/m3 Ruční pracoviště předúpravy tryskáním Filtrační systémy garantují emise TZL u tryskačů do 0,5 mg/m3. Tepelné spalovací zdroje Tepelné zdroje byly vybrány tak, aby byly schopny plnit zákonné emisní limity. Maximální emise : CO 100 mg/m3 NOx 200 mg/m3 Dodržení emisních limitů bude prokázáno autorizovaným měřením emisí. Maximálně možné emise - automatická linka NOx jako NO2 CO Emise za rok max. 166 kg/rok 82 kg/rok Maximálně možné emise - ruční linka NOx jako NO2 CO Emise za rok max. 127 kg/rok 63 kg/rok Galvanická zinkovací linka - hala kyselého zinkování Bude zrušeno jedno stávající zařízení IZOGAS pro ohřev vzduchu na hale pro kyselé galvanické zinkování tj. spalovacího zdroje s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw a bude nahrazeno zařízením umožňujícím pro tento účel využití odpadního tepla kompresoru. V důsledku této změny bude pro plynový ohřev nucené ventilace haly provozováno namísto těchto dvou pouze jedno zařízení IZOGAS pro plynový ohřev vzduchu haly s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw. Tudíž množství emisí z tohoto zdroje se sníží cca na polovinu oproti stávající produkci. 8

9 Odpady: Lakovna na práškové barvy - automatická linka včetně ručního pracoviště předúpravy tryskáním Tuhé: O, O/N Plastový obal znečištěný max. 60 kg ročně O, O/N Kovový obal znečištěný max. 40 kg ročně O Kovový odpad z tryskání max kg ročně O Odpadní práškové barvy max. 600 kg ročně N Absorpční činidla.. max. 200 kg ročně Kapalné : Odpadní vody N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky max. 38 m3/rok N Oplachové vody obsahující nebezpečné látky max. 120 m3/rok N Olej z odlučovače oleje 400 l ročně N Kaly z odlučovačů olejů 100 l ročně Lakovna na práškové barvy - ruční pracoviště práškového lakování Tuhé: Opotřebované pomůcky, nádoby a obaly od chemikálií a režijní materiál O,O/N Papírové a lepenkové obaly max. 500 kg ročně O,O/N Plastový obal znečištěný max. 100 kg ročně O,O/N Kovový obal znečištěný max. 40 kg ročně O Odpadní práškové barvy max. 100 kg ročně O Kovový odpad z tryskání max kg ročně 6. Charakteristika stavu dotčeného území Zařízení se nachází v průmyslové zóně města Olomouce, na ulici Železniční 586/7. Areál zařízení není uveden v regionálním seznamu starých ekologických zátěží vypracovaným ministerstvem životního prostředí ČR. Kvalita ovzduší v ukazatelích oxidu siřičitého, oxidů dusíku a polétavého prachu je celkově relativně dobrá klasifikována nejvýše stupněm 3 tj. mírně znečistěné ovzduší zdravotně přijatelné ovzduší. 7. Popis technologie a dalších technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení Ruční otryskávací kabina s rekuperací abraziva - Odsávání prachů z pracovního prostoru kabiny probíhá prostřednictvím odsávacího ventilátoru. Ten se nachází v horní části filtračního zařízení. Filtrační zařízení je spojeno s kabinou pomocí potrubí. Filtrační zařízení se skládá z filtrační komory s 6ti kusy filtračních patron, nad ní se nachází komora s čištěním patron pomocí rázu tlakového vzduchu. Výstupní příruba odsávacího ventilátoru je opatřena koncovým filtrem. Odsávaná vzdušina prochází pomocí potrubí do filtrační komory. Tam se na filtračních patronách odloučí pevné nečistoty. Čistá vzdušina dále pokračuje přes odsávací ventilátor do koncového filtru, kde se odloučí zbylé jemné nečistoty a dále výduchem ven do venkovního prostředí. Přípustné procento nezadržených prachů je menší jak 0,5%, dle EN Při zohlednění množství odsávaného vzduchu, je výsledná zbytková prašnost vypouštěná do venkovního prostředí menší jak 0,5mg/m3. Množství odsávaného vzduchu je 9.000m3/h. Výška výduchu je cca 5 m nad terénem. 9

10 Automatický tryskač SIMPLETA - Nezbytnou součástí je filtrační zařízení typu MINIJET MT 6, které zabezpečuje filtraci odsávaného vzduchu. Množství odsávaného vzduchu je m3/h, výška výduchu je cca 5 m nad terénem. Při zohlednění množství odsávaného vzduchu, je výsledná zbytková prašnost vypouštěná do venkovního prostředí menší jak 0,5mg/m3. Ruční tryskač - Odsávání prachů z pracovního prostoru zařízení probíhá prostřednictvím odsávacího ventilátoru. Ten se nachází v zadní části připojený sací přírubou přímo na filtrační jednotce. Filtrační jednotka je tvořena komorou s jednou filtrační patronou a zařízením pro čištění této patrony rázem tlakového vzduchu. Odsávaná vzdušina prochází přes filtrační patronu, kde se odloučí pevné nečistoty. Čistá vzdušina dále pokračuje přes odsávací ventilátor do prostoru haly. Přípustné procento nezadržených prachů je menší jak 0,1%, dle EN Při zohlednění množství odsávaného vzduchu, je výsledná zbytková prašnost vypouštěná do okolí (prostředí haly) menší jak 0,1mg/m3. Množství odsávaného vzduchu je 480m3/h. 8. Popis opatření k předcházení vzniku, úpravě a využití odpadu S veškerými odpady vznikajícími při provozu zařízení je nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech. Dle tohoto zákona jsou předávány pouze osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Technickými opatřeními (betonové vodotěsné záchytné jímky pod odmašťovacím a oplachovým tunelem automatické linky) je zabráněno vniknutí odpadů do životního prostředí a tím jeho ohrožení nebo poškození. Veškeré odpady jsou shromažďovány dle druhů a kategorií do řádně vybavených a zajištěných shromažďovacích prostředků. O odpadech je vedena průběžná evidence v souladu s platnou legislativou. Odpadní vody vznikající v technologii odmašťování dílů před nanášením práškových barev v automatické lince pro lakování práškovými barvami tj. využité pracovní odmašťovací lázně budou předávány oprávněné osobě dle zákona číslo 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad katalogové číslo Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky a oplachové vody z tohoto procesu budou předávány oprávněné osobě jako nebezpečný odpad katalogové číslo Oplachové vody obsahující nebezpečné látky. Z povrchu odmašťovací nádrže bude pomocí pásového odlučovače oleje odstraňován olej do záchytné vany a odtud bude předáván oprávněné osobě k likvidaci pod katalogovým číslem Olej z odlučovače oleje, 9. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí (Blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší a výduchů - viz příloha č. II. Způsob monitorování emisí a přenosů Lakovna na práškové barvy - automatická linka Monitoring ovzduší, zdroj č. 1 - vypalovací plynová pec TKS 350 výduch č.1 Ukazatel Perioda měření Místo měření tuhé znečišťující látky (TZL) těkavé organické látky (TOC) 1x za 5 let viz příloha č

11 Monitoring ovzduší, zdroj č. 2 - hořák vypalovací pece - Weishaupt WG kw výduch č.2 Ukazatel Perioda měření Místo měření Oxid uhelnatý (CO) Oxidy dusíku jako (NO2) Oxid siřičitý (SO2) 1x za 5 let viz příloha č. 13 Monitoring ovzduší, zdroj č. 3-2 ks hořáků DHP40-G plynové sušárny TKS 080 2x 40W výduch č.3 Provádět kontrolu tohoto malého spalovacího zdroje nejméně jedenkrát za dva roky podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. v současně platném znění Monitoring ovzduší, zdroj č. 4 - sálavý plynový zářič KASPO K 20NTL o jmenovitém tepelném výkonu 40 kw bez výduchu do vnějšího ovzduší Provádět kontrolu tohoto malého spalovacího zdroje nejméně jedenkrát za dva roky podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. v současně platném znění Ruční pracoviště předúpravy tryskáním Monitoring ovzduší, zdroj č. 1 - automatický tryskač SIMPLETA výduch č.1 Ukazatel Perioda měření Místo měření tuhé znečišťující látky 1x za 3 roky viz příloha č. 14 (TZL) Monitoring ovzduší, zdroj č. 2 - ruční otryskávací kabina s rekuperací abraziva výduch č.2 Ukazatel Perioda měření Místo měření tuhé znečišťující látky 1x za 3 roky viz příloha č. 14 (TZL) Lakovna na práškové barvy - Ruční pracoviště práškového lakování Monitoring ovzduší, zdroj č. 1 - vypalovací pec skříňová SURFIN výduch č.1 Ukazatel Perioda měření Místo měření tuhé znečišťující látky (TZL) těkavé organické látky (TOC) 1x za 5 let viz příloha č. 15 Monitoring ovzduší, zdroj č. 2 - hořák vypalovací pece SURFIN 300 kw výduch č.2 Ukazatel Perioda měření Místo měření Oxid uhelnatý (CO) Oxidy dusíku jako (NO2) Oxid siřičitý (SO2) 1x za 5 let viz příloha č

12 Monitoring ovzduší, zdroj č. 3 - vypalovací pec skříňová TKS 080 výduch č.3 Ukazatel Perioda měření Místo měření tuhé znečišťující látky (TZL) těkavé organické látky (TOC) 1x za 5 let viz příloha č. 16 Monitoring ovzduší, zdroj č. 4-2 ks plynový agregát DHP 40-G vypalovací pece skříňové TKS 080 2x 40 kw výduch č.4 Provádět kontrolu tohoto malého spalovacího zdroje nejméně jedenkrát za dva roky podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. v současně platném znění Monitoring ovzduší, zdroj č. 5 - sálavý plynový zářič KASPO K 20NTL o jmenovitém tepelném výkonu 40 kw bez výduchu do vnějšího ovzduší Provádět kontrolu tohoto malého spalovacího zdroje nejméně jedenkrát za dva roky podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. v současně platném znění Galvanická zinkovací linka - kyselé a alkalické zinkování Výduch č. 4 uvedený v rozhodnutí č.j. KUOK 89362/2007 ze dne část první kyselé zinkování/ střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší bod c) IZOGAS spalovací zdroj s hořákem WEISHAUPT T WG 30N/1 C o jmenovitém tepelném výkonu 1x 171 kw pro ohřev vzduchu na hale pro kyselé galvanické zinkování Provádět kontrolu tohoto malého spalovacího zdroje nejméně jedenkrát za dva roky podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. v současně platném znění Poznámka: U zdrojů nebo zařízení se neprovádí měření emisí oxidu siřičitého, jedná-li se o zdroj spalující plynné palivo, pokud dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní limit. Distributor paliva Severomoravská plynárenská a.s. udává obsah síry v zemním plynu 0,2 mg/m3, což odpovídá, při vývinu suchých spalin za normálních podmínek a při obsahu O2 3 % cca 10 m3 z 1 N m3 zemního plynu, koncentraci ve spalinách 0,04 mg/m3. Podíl předpokládané koncentrace na emisním limitu pro SO2 35 mg/m3 je cca 0,11%. 10. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami Porovnání podle odborného posudku na záměr Lakovna na práškové barvy č. 235/11 ze dne vypracovaného firmou EKOME, spol. s r.o. Zlín (viz příloha č. 9) Porovnání s obdobnými technologiemi a nejlepší dostupnou technologií (BAT) Práškové lakování Technologie nanášení práškových barev přestavuje nejlepší dostupnou technologii. Tepelné spalovací zdroje Tepelné zdroje není nutno posuzovat a hodnotit dle BAT, jelikož tato technologie není Zařízením vyjmenovaným technologiemi v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Povinnost volit nejlepší dostupné techniky je rovněž při výstavbě nových a změně stávajících zvlášť velkých stacionárních zdrojů 12

13 znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, což tento zdroj není. Emisní rezerva Práškové lakování Emisní limit TOC 50 mg/m3 a TZL 3 mg/m3 bude splněn s dostatečnou rezervou Tryskací boxy Emisní limit bude splněn s velkou rezervou. Tepelné zdroje Emisní limity u tepelných zdrojů budou splněny. 11. Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru Riziko havárií při výstavbě a provozu záměru je minimální. Nelze vyloučit havárie, které jsou vždy spojeny s podobnými budovami (výbuch plynu, požár, teroristický útok). Jejich rizika jsou eliminována provozními opatřeními. Požárně nebezpečný prostor nebude přesahovat pozemek záměru. Příjezd požárních vozidel do vzdálenosti menší než 20 m od vchodů bude zajištěn po komunikaci, která splňuje požadavky ČSN. Z požárních úseků je možné pro evakuaci použít nechráněné únikové cesty pro únik na rovině. Protihavarijní prostředky budou umístěny na přístupných a dobře viditelných místech tak, aby nebránily úniku osob. Technologie nepoužívá plynné látky, ani látky, které se intenzivně odpařují. Zemní plyn, spalovaný ve výhřevných hořácích, je proti samovolnému úniku zajištěn podle platných bezpečnostních norem. Případné provozní poruchy jsou obsluze signalizovány akusticky i opticky tak, že signál je dobře zaznamenatelný z kteréhokoliv místa pracovní haly. Provoz lakovny vyžaduje trvalou přítomnost tří pracovníků, kteří jsou prokazatelným způsobem seznámeni s opatřeními bezpečnosti provozu. Nepředvídatelné přerušení dodávky zemního plynu nebo elektrické energie vede k okamžitému odstavení celé lakovací linky a k akustickému a optickému hlášení havarijního stavu pomocí záložního zdroje elektrické energie v řídícím rozvaděči. Ovládací prvky se v takovém případě nastaví do výchozích poloh, které zabrání úniku jakýchkoliv látek do okolního prostředí. Nepředvídatelné přerušení dodávky zemního plynu nebo elektrické energie vede k okamžitému odstavení celého lakovacího zařízení a k akustickému a optickému hlášení havarijního stavu pomocí záložního zdroje elektrické energie v řídícím rozvaděči. Ovládací prvky se v takovém případě nastaví do výchozích poloh, které zabrání úniku jakýchkoliv látek do okolního prostředí. Další povinnosti preventivního charakteru: Práškové lakování a tryskání Dbát na dobrý technický stav zařízení Provádět pravidelné předepsané zkoušky a revize zařízení Vést provozní evidenci Obsluhu zařízení svěřit osobě s patřičnou odbornou kvalifikací Dbát na pokyny pro provoz a obsluhu zařízení Dodržovat místní provozní řád Tepelné spalovací zdroje Tepelné zdroje budou schopny plnit emisní limity za následujících předpokladů: Budou provozovány dle návodů výrobce 13

14 Bude pravidelně min. 1 x ročně prováděna servisní kontrola, tj. seřízení spalovacích poměrů eventuelně čištění kotle Budou pravidelně dle příslušných předpisů prováděny 14

I Č! ._~~_!.ZofO_J /ty.; /10.: f Pocer lis!" I priloh : -.-..- -,

I Č! ._~~_!.ZofO_J /ty.; /10.: f Pocer lis! I priloh : -.-..- -, t Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 67433/2010 SpZn : KÚOKl23015/201 0/OŽPZl140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20 Vyřizuje: Ing.Bartoň

Více

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 93501/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79364/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 80180/2016 V Olomouci dne 5. 8. 2016 SpZn: KÚOK/80180/2016/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

R O Z H O D N U T Í. mění

R O Z H O D N U T Í. mění KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše j.: Ze dne: Naše j.: Spis. zn.: Počet listů: 10 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 72 ŽP/6812/14 ZN/3267/ŽP/05 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Ve lhůtě 30 dnů, podle 8 odst. 2 zákona, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření s konkrétními připomínkami k žádosti.

Ve lhůtě 30 dnů, podle 8 odst. 2 zákona, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření s konkrétními připomínkami k žádosti. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 81699/2012 V Olomouci dne 21.9.2012 SpZn: KÚOK/74765/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

dle rozdělovníku Počet listů: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2

dle rozdělovníku Počet listů: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 32400/2018 V Olomouci dne 14. 3. 2018 SpZn: KÚOK/49068/2017/OŽPZ/140 Vyřizuje: Ing. Milan

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení !!+LVDCY11GWIQX+! KUCBX00FVHPW O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 49201/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 29610/2014/mipi datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 87844/2010 V Olomouci dne 30. 9. 2010 SpZn.: KÚOK/87844/2010/OŽPZ/7411 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. října 2011 Mgr. Martina Vybíralová KUZL 67414/2011 KUSP 67414/2011 ŽPZE-MV ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. října 2011 Mgr. Martina Vybíralová KUZL 67414/2011 KUSP 67414/2011 ŽPZE-MV ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. října 2011 Mgr. Martina Vybíralová KUZL 67414/2011 KUSP 67414/2011

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01EU198* Čj: MSK 55825/2014 Sp. zn.: ŽPZ/13187/2014/KoL 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Ph. D. Lucie

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 97974/2009 V Olomouci dne 18. 12. 2009 SpZn: KÚOK/97974/2009/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

4 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

4 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje oznamuje, že v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti o integrované povolení společnosti CROMODORAWHEELS

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Nová galvanizační linka Zn-Ni. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice, provozovna Český Dub

Nová galvanizační linka Zn-Ni. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice, provozovna Český Dub Oznámení záměru podle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 Nová galvanizační linka Zn-Ni ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Třemošnice provozovna Český Dub Evidenční

Více

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. 5.1. Změna zařazení ZZO 1. Identifikace provozovatele SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 2. Název zařízení Slévárna z tvárné litiny s technologiemi tavení kovů, formovací

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_098591/2015/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, linka 855 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroie dle _ 11 odst. 2 písm. b).

vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroie dle _ 11 odst. 2 písm. b). KUMSP00SCI81 jsfr Bucek s.r.o. Táborská 191/125, 615 00 Brno IČ: 28266111, DIČ: CZ28266111 email: jakub.bucek@seznam.cz tel: 723 495 422 Společnost BUCEK s.r.o. předkládá Žádost o: Krajský úřad Moravskoslezského

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Původní znění opravovaných kapitol:

Původní znění opravovaných kapitol: Popis zařízení: Původní znění opravovaných kapitol: b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Stříkárna (lakovna) - 3 pracoviště sloužící k dekorování výrobků

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DQP51* Čj: MSK 137975/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

Rozhodnutí. Tabulka č. 4 emisní limity pro provoz 200 Formovna. Emisní limity (mg/m 3 ) Strana 1 (celkem 8)

Rozhodnutí. Tabulka č. 4 emisní limity pro provoz 200 Formovna. Emisní limity (mg/m 3 ) Strana 1 (celkem 8) Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 19361/2014 V Olomouci dne 18.2.2014 SpZn: KÚOK/104099/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik CS CABOT, spol. s r.o. Masarykova 753 757 27 Valašské Meziříčí datum 17. prosince 2007 vyřizuje Ing. Jan Blažek číslo jednací

Více

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod.

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod. Výroková část I. Popis zařízení intenzivního chovu prasat, Související zařízení intenzivního chovu prasat s e d o p l ň u j e t a k t o: - záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Záměr: Realizace pracovišť povrchových úprav TRANZA a.s., provoz Lednice k.ú. 679828 Lednice - parc.č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Záměr: Realizace pracovišť povrchových úprav TRANZA a.s., provoz Lednice k.ú. 679828 Lednice - parc.č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více