I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství"

Transkript

1 I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I.A. Rozdělení kompetencí v oblasti obecního školství Městská část Praha Zličín zajišťuje úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, neboť na svém území zabezpečuje problematiku obecního školství. Statutem hl.m. Prahy byly přeneseny na městské části Praha 1 až Praha 22 povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V oblasti školství pro školy na území MČ Praha Zličín plní tyto povinnosti Úřad MČ Praha 17. Jedná se zejména o úkoly ekonomického charakteru a úkoly spojené s výkaznictvím. Ostatní kompetence zřizovatele obecní školy jsou svěřeny MČ Praha Zličín. Kompetence krajského úřadu ve vztahu k obecnímu školství plní odbor školství Magistrátu hl.m. Prahy. Ten vykonává i další kompetence ve vztahu k MČ plní úkoly nadřízeného správního orgánu pro ředitele mateřských a základních škol zřizovaných městskými částmi, spolupracuje se zřizovatelem při zajišťování bezplatné přípravy směřující k začlenění žáků z EU do základního vzdělávání zahrnujícího výuku českého jazyka, zajišťování kurzů pro doplnění základního vzdělání. Odbor školství MHMP spolupracuje v oblasti školství s městskou částí při konkurzech na funkci ředitelů mateřských či základních škol, vede městkou část metodicky při řešení úkolů ve smyslu školského zákona. Městská část Praha Zličín je ze zákona č. 561/2004 Sb. a na základě svěření záležitostí obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v pl.zn., odpovědná za výkon územní samosprávy ve školství příslušející obci. Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 22/2006 Sb., o školských obvodech základních škol, v příloze č. 1 stanovuje, že 1. stupeň vzdělávání zajišťuje Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, tedy škola, která je zřízena MČ Praha Zličín. Dále uvedená vyhláška stanovuje, že pro 2. stupeň vzdělávání patří tento školský obvod základním školám v MČ Praha 17, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 17. I.B. Rozvojové priority hlavního města Prahy a sousední MČ Praha 17 Hlavní město Praha schválilo v roce 2006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy jako strategický dokument města pro oblast vzdělávání. Tento dokument navázal na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze z roku Definuje priority pro následující období, takto: a) zkvalitnění a modernizace vzdělávání b) sledování a hodnocení kvality vzdělávání c) zvyšování kvality vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných d) budování a rozvoj poradenských a informačních systémů e) prevence sociálně patologických jevů f) rozvoj základního uměleckého a zájmového vzdělávání 1

2 g) zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání h) další vzdělávání v rámci celoživotního učení i) optimalizace sítě škol a jejich vzdělávací nabídky j) využívání Evropského sociálního fondu pro naplňování cílů hl.m. Prahy v oblasti rozvoje lidských zdrojů Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy jako hlavní strategický dokument hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání vychází jak ze strategických dokumentů kraje - Strategický plán hl. m. Prahy, Operační program Praha Adaptabilita, tak z dokumentů republikových - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, i evropských, a to především z aktualizované Lisabonské strategie. Zmíněný Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR zvolil šest základních strategických směrů: a) Rovnost příležitostí ke vzdělávání, b) Kurikulární reforma nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, c) Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, d) Tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení, e) Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků, f) Podpora dalšího vzdělávání.. Hlavní město Praha vychází z těchto priorit s důrazem na specifika, jimiž se hl. m. Praha odlišuje od ostatních krajů ČR - kumulace vzdělávacích institucí hlavně terciárního a sekundárního stupně s celostátní působností, nízká míra nezaměstnanosti obyvatel i absolventů, využívání místních pracovních a studijních příležitostí obyvateli především Středočeského kraje při denním dojíždění, vyšší poptávka po středoškolském, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání, ale i vyšší vzdělanostní úroveň a tím i lepší ekonomické postavení větší části pražských občanů ve srovnání s jinými kraji. Zásadní směřování hl. m. Prahy formuluje dále Strategický plán hl. m. Prahy, který podává ucelenou představu o budoucím rozvoji hlavního města a naznačuje východiska pro jednotlivé oborové koncepce. Pro oblast vzdělávání je podle tohoto dokumentu strategickým záměrem hl. m. Prahy podpora rozvoje vzdělání, vědy a výzkumu směřující k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Při naplňování této role je třeba využívat nadprůměrný kvalifikační potenciál obyvatel a rozsáhlou základnu vědy a výzkumu. Strategickou výhodu, jakou je poměrně vysoká vzdělanostní a kvalifikační úroveň obyvatel Prahy, je nezbytné rozvíjet transformací školské soustavy na kvalitativně vyšší stupeň podporující celoživotní učení, a dosáhnout tak nejen zvýšení celkové vzdělanostní úrovně pražské populace, ale zejména její otevřenosti světu a schopnosti reagovat na požadavky doby, lepšího využití lidského potenciálu města, zvýšení konkurenceschopnosti města a růstu duchovního významu Prahy v celoevropském měřítku. Je vhodné, aby tento dokument zmínil koncepční záměry sousední MČ Praha 17, neboť je pro Zličín spádovou oblastí; a to bez ohledu na historickou úkolu, jakou původní obce Zličín a Řepy v oblasti školství sehrály. MČ Praha 17 vydala dokument Studie základního školství v Praze 17-Řepích, (Jiří Svoboda 2003). Dokument detailně hodnotí dosavadní stav školství na území MČ Praha 17, charakterizuje zde všechny základní školy a dále ZUŠ Blatiny, vyhodnocuje provoz škol a školních jídelen. Dokument vychází z údajů o vývoji počtu obyvatel z roku 2003; hodnotí tedy situaci školství v období, kdy snižování porodnosti bylo celostátně prokázaným jevem a kdy došlo k velkému poklesu počtu dětí v základních školách. Ve smyslu školské koncepce hlavního města Prahy z roku 2000 přistoupila proto 2

3 MČ Praha 17, jako i ostatní části Prahy, k provedení nezbytných opatření směřujících k minimalizaci škol a školských zařízení s nadnormativní potřebou zdrojů. S ohledem na klesající počet dětí a další uvolňování škol přistoupila MČ Praha 17 k tomu, že uvolněné školní prostory nabídla střednímu a vysokému školství. Koncepce školství MČ Praha Zličín vychází z potřeb daných prudkým rozsáhlým rozvojem území a respektuje priority hl.m. Prahy a zásady vývoje v oblasti školství a vzdělávání. II. Z historických pramenů Až do roku 1863 chodily zličínské děti spolu s řepskými do farní školy v Liboci. Protože však cesta do školy byla zejména pro malé děti náročná, vyučoval učitelský pomocník libocké školy po chalupách a dostával za to stravu. O zřízení a výstavbě vlastní školy vedl Zličín a Řepy dlouholeté spory. Nakonec však došlo k dohodě, takže v roce 1860 podaly obě obce c.k. místodržitelství společnou žádost o zřízení školy. Místodržitelství žádosti vyhovělo a svým dekretem č ze dne 19. října 1860 rozhodlo školu zřídit. Obě obce při tom na sebe vzaly závazek patronátního břemene. Zavázaly se, že školu postaví k počátku školního roku a učiteli budou vyplácet ročně 210 zlatých rakouského čísla. Dále měly obce škole zajistit otop 7 sáhů dřeva, platit vikáři poplatek školní přehlídky a duchovnímu z Liboce 40 zlatých r.č. ročně za výuku náboženství. Za vhodné místo ke stavbě školy byl vybrán pozemek poblíž rybníka Chobotu proti klášteru. Stavba byla zadána staviteli Pavlu Šafaříkovi z Hostivice. Škola byla postavená v termínu, s vyučováním se začalo ve školním roce Její zřízení a otevření bylo pro obě obce významnou událostí. Škola byla za početné účasti obyvatel posvěcena a k jejímu otevření byla dokonce ražena pamětní medaile. V prvním roce výuky měla škola zapsány 92 žáky. Významnou změnou v rakousko-uherském školství byl nový školský zákon vydaný v roce Podle něho vznikly místní, okresní a zemské školní rady a současně byl zrušen církevní dozor nad školami. Plat učitele byl téměř zdvojnásoben, činil ročně 400 zlatých r.č.a v roce 1871 určila okresní školní rada rovněž poplatek za úklid ve výši 12 zlatých 60 kr. ročně. Když v roce 1882 stoupl počet žáků na 125, musela být dosavadní jedna třída rozdělena na dvě, z nichž jedna byla provizorně umístěna v hospodě U Ouřadů. Stále se zvyšující počet dětí, stejně jako nemožnost dalšího dělení tříd v současných podmínkách způsobily, že v roce 1887 došlo k jednání s Kongregací sester sv. Karla Boromejského o darování nebo prodeji vhodného pozemku k výstavbě nové, větší školy. Jednání byla vleklá, protože Zličín opět vyvinul snahu o vlastní školu. Tato snaha vyvrcholila dokonce užitím právních prostředků. Okresní školní rada na Smíchově učinila těmto sporům přítrž, aby se stavba neoddalovala. Základní kámen k nové škole byl položen na pozemku mezi klášterem a budovou staré školy dne 11. srpna Stavba školy plynule pokračovala, takže 9. května 1897 se konalo její posvěcení. V roce 1932 chodilo do školy v Řepích 125 dětí ze Zličína. Dětí z Řep a Zličína přibývalo, proto byla škola v roce 1937 přistavěna o další patro. Škola se dlouho ze zlepšených podmínek netěšila. V roce 1942 byla totiž zabrána německým vojskem. Proto se učilo po hospodách v Řepích a ve Zličíně. Myšlenkou zřídit ve Zličíně mateřskou školu se poprvé obec zabývá v roce Tehdy se totiž stavěla patrová budova úřadu, v jejímž přízemí byl ponechán prostor pro mateřskou školu. Nepodařilo se však dosáhnout výstavby všeobecně vzdělávací školy. Zličín měl stále společně školu s obcí Řepy, na jejíž provoz přispíval odpovídající částkou z rozpočtu. O postavení vlastní školy 3

4 se Zličín znovu snažil v roce Ukázalo se však plně, jakou velkou chybou bylo, když obec v minulosti nedbala o postavení vlastní, byť i jen malotřídní školy. Důležitá jednání o škole ve Zličíně pokračovala v roce Tehdy se v srpnu sešli zástupci Zličína a Řep, aby se dohodli, kde bude postavena nová školní budova, jejíž stavba byla původně plánována na Bílou Horu. Protože ale Bílá Hora měla připadnout ku Praze, bylo rozhodnuto, že se škola postaví někde na rozhraní Řep a Zličína, aby to vyhovovalo dětem z obou obcí. Ve Zličíně měla škola stát na pozemku nad vodárnou vedle bytových jednotek. Zástupci Řep navrhovali vystavět školu vedle dosavadní školní budovy v Řepích nebo na poli naproti domu č.p. 53 na zličínském katastru. Zličínští s tímto návrhem nesouhlasili, neboť obě místa jsou známa jako nevhodná pro výstavbu, protože se na nich drží povrchová voda a naopak, nemají vodu pitnou. Rada ONV Praha- Západ nakonec rozhodla postavit školu v Řepích. Zličínští se však proti tomuto rozhodnutí odvolali. Na základě odvolání došlo k řadě dalších jednání, která skončila tím, že oprávněnost zličínských připomínek byla uznána. Bylo rozhodnuto postavit školu v Řepích, avšak s tím, že se ponechá možnost Zličínu podniknout v této věci další kroky, které uzná za vhodné. Zličín jednal na krajském úřadě. Na základě toho bylo přislíbeno, že stavba národní školy ve Zličíně bude uskutečněna v roce O tom bylo vydáno obci písemné potvrzení. Při všech jednáních se ukázalo, že obec otázku školy dříve zanedbávala. Kdyby byla ve Zličíně alespoň dvoutřídka, mohlo jednání dopadnout zcela jinak. Ve zličínské kronice se píše: I tak zůstáváme přesvědčeni, že budoucnost dá v brzké době za pravdu nám a chyby budou napraveny. V roce 1960 byly sloučeny obce Zličín a Sobín. A opět vyvstal problém škola. Bylo rozhodnuto, že v rámci výstavby nové hasičské zbrojnice ve Zličíně, která už byla zahájena, budou ve druhém podlaží vystavěny dvě učebny pro školní děti. Velkou zásluhu na tom měl pan Miloslav Kašpar. Současně byla vedena jednání s podnikem Stavební stroje o výstavbě mateřské školy. Nová škola ve Zličíně se dvěma třídami byla otevřena 1. září Od roku 1972 byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu mateřské školy v plánovaném sídlišti ve Zličíně. Stavba mateřské školy byla zahájena až v roce Nová školka byla slavnostně otevřena 15. května Od 1. ledna 1985 se stala mateřská školka závodní školkou n.p. Stavební stroje pro kapacitu 160 dětí. Ve školním roce byla pro školní děti ze Zličína určena ZŠ Weberova v Praze 5 a ZŠ Španielova v Řepích. V roce 1989 se otevřela znovu diskuse o nutnosti výstavby základní školy ve Zličíně. Projektové dokumentace navrhovaly novou školu na zemědělské pozemky poblíž zličínského hřiště. Snahy o realizaci nové budovy se však opět nepodařilo uskutečnit. Proto přistoupilo zastupitelstvo MČ Praha Zličín k náhradnímu řešení. Protože podnik Stavební stroje, n.p. předal mateřskou školku ve zličínském sídlišti obci, nabízela se možnost vymezit část rozsáhlého areálu právě pro základní školství. Od 1. září 1992 usedli do školních lavic v západním pavilonu školky poprvé žáčci 1. třídy základní školy. Základní škola byla tehdy pobočkou základní školy ve Stodůlkách. Roce 1996 došlo k rekonstrukci vnitřních prostor zřízením dalších tříd, šaten a školní jídelny. Ve školním roce bylo ve škole po jedné třídě v každém ročníku I. stupně základní školy. Základní a mateřská škola Zličín byla rozhodnutím Školského úřadu Praha 5 zařazena do sítě škol s účinností od Od se mění název školy na Základní a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5 Zličín. Od 1. ledna 2001 došlo ke změně v právní formě školského zařízení. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5- Zličín. Součástí školy je základní škola I. stupně, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 4

5 III. Prognóza vývoje obyvatelstva na území MČ Praha Zličín III.A. Obyvatelstvo Rozložení obyvatelstva hl.m. Prahy není dlouhodobě stabilní. Jak vypovídají výsledky získané ze sčítání lidu z roku 2001 dochází k vysidlování především centrální části města. V průběhu roku 2006 se počet obyvatel hl. m. Prahy zvýšil především v důsledku kladného salda migrace cizinců. Mimořádně však byl v tomto roce zaznamenán také přírůstek obyvatel přirozenou měnou. O necelých 5 % se oproti roku 2005 zvýšil počet živě narozených dětí a současně o 5 % poklesl počet zemřelých. V průběhu roku 2006 se v Praze živě narodilo dětí, což bylo o 587 více než v roce předchozím a nejvíce od roku K růstu počtů narozených v Praze dochází každoročně již od roku Trvale bydlící obyvatelstvo v MČ Praha Zličín nevykazovalo do konce roku 2006 odlišnosti oproti údajům za hlavní město Prahu. Obr. 1 Počet obyvatel trvale hlášených na území MČ Praha Zličín Vývoj počtu obyvatel v letech počet obyvatel roky zdroj: ČSÚ poznámka:údaje za roky před rokem 1960 jsou uváděny jako součet údajů za obec Zličín a obec Sobín Od roku 2002 uvádí údaj o počtu obyvatelstva počet trvale bydlících občanů ČR a počet cizích státních příslušníků s trvalým nebo dlouhodobým povolením k pobytu. 5

6 III.B. Národnostní a sociální složení Z údajů podle sčítání obyvatel z roku 2001 nevykazuje MČ Praha Zličín odlišnost oproti hl.m. Praze ani v údajích týkajících se sociálního složení a národnostního zastoupení. V MČ Praha Zličín bylo k zaznamenáno 93,8 % obyvatel české národnosti, 0,1 % moravské národnosti a 1,4 % slovenské národnosti. Celkově nejsou národnostní menšiny v Praze ani ve Zličíně výrazně územně koncentrovány, nedochází k národnostní ani etnické segregaci. Na území MČ Praha Zličín je zastoupena romská národnostní menšina s výrazným zastoupením dětí předškolního věku v této skupině. Vznik nových obytných čtvrtí s nadstandardním bydlením ukazuje na možnost sociální segregace části obyvatelstva. Do současné doby nedocházelo k podstatnému rozdílu mezi bohatými a chudými nebo znatelné diverzifikaci střední vrstvy. Lze však očekávat, že nově vznikající obytné celky mohou do MČ Praha Zličín při stěhování přivést osoby z vyšších příjmových tříd. Na výrazné příjmové rozvrstvení obyvatel v Praze, ke kterému dochází v posledních letech, poukazují i strategické dokumenty hl.m. Prahy. Již nyní sílí tendence stěhování osob z vyšších příjmových tříd do lokalit s vyšším bytovým standardem. III.C. Prognóza vývoje obyvatelstva V posledních letech doznává populační vývoj České republiky, jejích regionů a měst zásadních změn. Některé základní vývojové trendy přetrvávají dvě desetiletí, například klesající celková úroveň úmrtnosti; jiné trendy se naopak mění a jsou nahrazovány zcela novými směry vývoje. Přitom některé z nových trendů mají diametrálně odlišnou orientaci v porovnání s dřívějšími, jako příklad slouží soudobý obrat ve vývoji úhrnné porodnosti. Vedle těchto zásadních vývojových změn je dále výrazná změna struktury migrace, zde dochází vedle změn struktur demografických a demosociálních, také ke změnám geografické charakteristiky migrace orientace a síly hlavních migračních proudů směřujících jako do České republiky, tak z ní. Tyto změny jsou vyvolány zejména změnou prostředí - jako důsledek vstupu České republiky do Evropské unie. Uvedený vývoj zasáhl také hlavní město Prahu, zejména však městské části v okrajových oblastech hlavního města, kde probíhá intenzivní bytová výstavba. Městská část Praha Zličín má na svém území k dispozici rozsáhlé plochy určené pro bytovou výstavbu, které jsou navíc z hlediska polohy značně atraktivní. Tyto výhody spojené s vývojem trhu s bydlením vedou bezpochyby k bouřlivému rozvoji bytové výstavby ve Zličíně; s tím bude souviset změna v počtu obyvatel. A zde je třeba, aby samospráva na nezbytné změny reagovala, zejména v oblasti předškolní výchovy a základního vzdělávání, a dále v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Vývoj počtu obyvatel MČ Praha Zličín do roku 2030 vychází z prognózy odborníků (Prognostický odhad vývoje obyvatelstva MČ Praha Zličín na období , RNDr. Boris Burcin, RNDr. Tomáš Kučera, CSc., 2007). Z provedené demografické analýzy je vytvořena odborná prognóza, která má sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů Městské části Praha Zličín, výsledky studie jsou také bezprostředním východiskem prognostických úvah o vývoji řady jiných, nedemografických charakteristik obyvatelstva, stejně jako nejrůznějších reálných systémů s obyvatelstvem bezprostředně spojených. Prognóza MČ počítá vzhledem k realizaci nové výstavby ve Zličíně, že obsazování nových bytů bude s největší pravděpodobností koncentrováno do úzkého, přibližně čtyřletého období. Počet nových bytů v tomto období dosáhne ze současného počtu cca 1200 bytů počtu cca Přitom se 6

7 předpokládá, že rozhodující posuny budou ukončeny k roku 2011 a poté již bude docházet pouze k omezeným změnám celkové úrovně a struktury procesu. Do hodnocení pro účely prognostického vývoje byly zahrnuty bytové soubory: Zličínské zahrady, Zličínský dvůr, NeoZličín, Malometrážní byty HMP a bytové soubory Metropole na Radosti, které měly vydáno územní či stavební povolení. Není zde zohledněna připravovaná zástavba bývalého areálu Technocon, rodinná výstavba na katastru Sobína, rodinná či bytová výstavba na rozvojových plochách severně a západně od historické zástavby Zličína. Obr. 2: Předpokládaný vývoj počtu obyvatel hlavního města Prahy do roku 2020, podle variant předpoklad podle údajů u roku PřF UK střední PřF UK nízká PřF UK vysoká ČSÚ (bez migrace) zdroj: PřF UK, ČSÚ, STR URM Obr.3: Předpokládaný vývoj počtu obyvatel hlavního města Prahy do roku 2020, podle variant předpoklad podle roku 2006 současný vývoj ČSÚ (bez migrace) PřF UK nízká PřF UK střední PřF UK vysoká Zdroj: ČSÚ, PřF UK, STR ÚRM 7

8 Obr.4: Prognóza vývoje celkového počtu obyvatel MČ Praha Zličín, ,střední varianta Prognóza vývoje obyvatelstva, střední varianta Počet obyvatel Rok obě pohlaví zdroj: B.Burcin, T. Kučera: Prognostický odhad vývoje obyvatelstva MČ Praha Zličín Obr. 5: Očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže Prahy do roku Zdroj: PřF UK, STR ÚRM 8

9 Obr. 6: Očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže MČ Zličín střední varianta až 2 3 až 5 6 až až až až 23 zdroj: B.Burcin, T. Kučera: Prognostický odhad vývoje obyvatelstva MČ Praha Zličín Obr. 7: Očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže MČ Zličín vysoká varianta až 2 3 až 5 6 až až až až 23 zdroj: B.Burcin, T. Kučera: Prognostický odhad vývoje obyvatelstva MČ Praha Zličín Porovnáním údajů v tabulkách dle obr.2 s předpokládaným vývojem počtu obyvatel hlavního města Prahy jako celku do roku 2020 (PřF UK, 2003) a obr.3 s prognostickým odhadem vývoje počtu obyvatel hlavního města Prahy jako celku do roku 2020 (PřF UK, 2006) jsou patrné diametrálně odlišné závěry. Podle prognózy hl.m. Prahy z roku 2006 je patrný nárůst obyvatel hl.m. Prahy ve všech variantách, zejména však ve střední a vysoké variantě. 9

10 Prognóza hlavního města Prahy z roku 2003 (obr. 2) počítá vzhledem k vývoji porodnosti, úmrtnosti i migrace s poklesem celkového počtu obyvatel. Střední a nízká varianta prognózy se od sebe liší intenzitou poklesu. Vysoká varianta připouští určitou možnost zachování výchozího počtu obyvatel. Příčinou předpokladu poklesu počtu obyvatel Prahy bude pokračující deficit přirozené měny; počet narozených dětí nebude nahrazovat počet zemřelých osob a bilance přirozené měny se bude zhoršovat také díky nízké úrovni porodnosti. Pražská populace, dlouhodobě závislá na počtech přistěhovalých, však bude podle prognostických očekávání v migrační ztrátě. Úbytek počtu obyvatel v Praze bude tedy přibližně stejně závislý na přirozené měně i na migraci. Rozdíly se však výrazně objeví pouze u některých věkových skupin. Pokles je předpokládán u počtu dětí ve věku 0-14 let, dle prognózy hl.m. Prahy lze očekávat do roku 2008 snížení počtu dětí o 13 tisíc, poté má nastat vzestup počtu dětí o 7 tisíc do roku 2015 a nakonec opět pokles o 5 tisíc dětí do roku Prognóza vývoje obyvatelstva pro hl.m. Prahu z roku 2006 (obr. 3) (Přírodovědecká fakulta UK; ve třech variantách) počítá již, vzhledem k současnému vývoji porodnosti, úmrtnosti i migrace, s růstem počtu obyvatel. Významnou změnou bylo započítání cizinců do trvale bydlících obyvatel a jejich zvyšující se počet. Střední varianta prognózy pro hl.m. Prahu představuje nejpravděpodobnější podobu budoucího vývoje. Vysoká a nízká varianta pak vymezují možné extrémy. Projekce ČSÚ, zpracovaná na rozdíl od prognózy PřF UK bez vlivu migrace, předpokládá pokles počtu obyvatel. Ukazuje, jak by se počet obyvatel vyvíjel bez stěhování. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy z roku 2006 je zpracován na základě Prognózy vývoje obyvatelstva hlavního města Prahy z roku Nově schválený dokument, který by zohlednil aktuální situaci v hl.m. Praze není MČ Praha Zličín v současné době k dispozici. Z tohoto důvodu jsou dále hodnoceny aktuální údaje získané z prognózy MČ Praha Zličín s tím, že je známa existence prognózy vývoje obyvatelstva hl.m. Prahy z roku 2006, která předpokládá nárůst počtu obyvatelstva hl.m. Prahy. Vzhledem k tomu, že obdobný rozvoj bytové výstavby probíhá i v jiných okrajových částech města lze předpokládat, že bude nutné přehodnotit situaci občanské vybavenosti na těchto městských částech, zejména zařízení pro předškolní výchovu, školství, vzdělávání a možnosti mimoškolních aktivit. Prognostický odhad vývoje obyvatelstva MČ Praha Zličín na období je zpracován odborníky z Přírodovědecké fakulty UK - RNDr. Borisem Burcinem a RNDr. Tomášem Kučerou, CSc., zpracovaným na základě zadání a podkladů MČ Praha Zličín v roce Prognóza je zpracována ve třech variantách, obdobně jako prognóza hl.m. Prahy. Také zde střední varianta prognózy představuje nejpravděpodobnější podobu budoucího vývoje. Vysoká a nízká varianta pak vymezují možné extrémy. Výsledky obou prognóz jsou snadno porovnatelné. Podle výsledků odpovídající střední variantě prognózy MČ se zvýší počet obyvatel MČ Praha Zličín ze současných 3400 na více než 8200 osob kolem roku 2020, když dvojnásobku výchozího počtu bude dosaženo s největší pravděpodobností již v průběhu roku Po roce 2020 je třeba počítat s postupným úbytkem obyvatelstva. Zde je znovu třeba připomenout, že do prognózy nebyly zapojeny další plánované celky bytové či rodinné výstavby, které je možné realizovat na základě platného Územního plánu SÚ HMP a v době zpracovávání prognózy nebyly k dispozici početní údaje o těchto aktivitách. Jedná se však o rozsáhlá území na katastru Zličína (areál bývalého Technocomu, rozvojové plochy západně a severně od staré zástavby Zličína a území katastru Sobín). Předpokládaný úbytek k roku 2020 souvisí s předpokladem, že nedojde k dalšímu impulsu v podobě nové bytové výstavby. Úbytek by měl souviset s tím, jak se budou děti těch, kteří se v nejbližší době do Zličína přistěhují, postupně osamostatňovat. Na velikost přirozeného přírůstku obyvatel MČ Praha Zličín bude mít vliv několik faktorů. Ovlivní jej objem a selektivnost imigrace, jejíž intenzivní fáze bude koncentrována do velmi krátkého časového úseku, dále fakt vyřešení základních bytových potřeb většiny nově přistěhovalých nebo vzniklých domácností, stejně jako nestárnutí celé populace. V důsledku působení těchto faktorů by se po několik let prakticky vyrovnané počty narozených a zemřelých měly v perspektivě jednoznačně rozejít, a to i přes to, že vývoj obou složek reprezentovaný celkovým počtem narozených a zemřelých se bude ubírat v nejbližších letech stejným směrem. Vzestup počtu narozených však bude mnohonásobně intenzivnější v porovnání se vzestupem počtu 10

11 zemřelých. Počet narozených by měl kulminovat v roce 2012 hodnotou přibližně čtyř a pětinásobně vyšší (asi 150 živě narozených dětí za rok), než je poslední statisticky zaznamenaná (33 dětí v roce 2006) s následným pozvolnějším poklesem na hladinu 60 živě narozených dětí v závěru období platnosti prognózy. Počet zemřelých na rozdíl od počtu narozených patrně po celé období prognózy poroste společně s růstem celkového počtu obyvatel a jejich stárnutím; ze současných cca 25 osob ročně by měl vzrůst na 50 až 60 osob v roce Prognózovaný vývoj jednotlivých složek reprodukce obyvatel MČ Praha Zličín zásadním způsobem ovlivní nejen početní stav obyvatelstva, ale také naprosto změní jeho výchozí věkovou strukturu. Věková struktura je z řady hledisek všeobecně důležitější populační charakteristikou, než jeho početní stav. Během příštích pěti let by měl věk obyvatel, který v současnosti odpovídá celorepublikovému průměru a činí přibližně 40,2 roků, poklesnout na 35,9 roků. K tomuto poklesu by mělo dojít v době, kdy obyvatelstvo ČR rapidně stárne. Rozdělením populace do základních věkových kategorií, tj předproduktivní, produktivní a poproduktivní složky prognóza zjišťuje, že nejvýraznějších změn v relativním vyjádření se dočká patrně předproduktivní neboli dětská složka. Její velikost vzroste 4,5krát k roku 2020, následovaná složkou produktivní s 2,5násobným růstem k roku 2030, která zároveň vykáže nejvyšší přírůstky absolutní, a produktivní s téměř stejným přírůstkem 2,45násobným, avšak k podstatně dřívějšímu datu, nejspíše kolem roku Hodnocení dětské složky je důležité pro rozhodování o kapacitě předškolních a školních zařízení. Z prognózy MČ Praha Zličín vyplývá, že v následujících přibližně deseti letech lze v důsledku zvyšující se plodnosti a rozsáhlé bytové výstavby reálně očekávat meziroční zvyšování počtu dětí ve věku 3-5 let o desítky procent. V polovině příští dekády tak na území MČ Praha Zličín bude s největší pravděpodobností žít více než šestinásobek počtu dětí ve věku, kdy obvykle navštěvují mateřskou školu, než kolik jich zde ke konci roku 2006 vykázala oficiální statistika. Přitom ještě v roce 2030 těchto dětí bude přibližně dvojnásobek současného stavu. Srovnatelně výrazný růst čeká absolutní i relativní počty dětí ve skupině 6-10 let, která vymezuje děti na prvním stupni základních škol. Podle střední varianty prognózy by na území MČ Praha Zličín měl žít v horizontu roku 2020 bezmála šestinásobek současného počtu dětí této věkové kategorie, přičemž v roce 2030 jich lze očekávat stále ještě více než trojnásobný počet v porovnání s koncem roku Počet dětí věkem odpovídající žákům druhého stupně základních škol (věková skupina dokončených let) dosáhne svého maxima na úrovni více než pětinásobku výchozího počtu kolem roku 2024, přičemž ke konci roku 2030 bude činit 3,5násobek současného stavu. Věková struktura obyvatel jednotlivých městských částí hl.m. Prahy se výrazně liší. Nejpříznivější je v Petrovicích a Praze 13, kde je více než 20% dětí a kolem 8% osob starších 60 let. Velmi příznivá situace se jeví v Újezdě, Libuši, Praze 17, Praze 14 a Přední Kopanině, kde jsou lokalizována novější panelová sídliště. Nejméně příznivá je situace v Praze 10, Praze 6, Praze 4 a Královicích, kde je početní převaha obyvatel v poproduktivním věku. Také v centru města (Praha 1, Praha 2 a Praha 3) je situace nepříznivá. IV. Analýza současného stavu školství na území MČ Praha Zličín Území městské části Praha Zličín se skládá z katastrálního území Zličín, katastrálního území Sobín a severní části katastrálního území Třebonice, kde hranici území vymezuje severní okraj komunikace Rozvadovská spojka. MČ Praha Zličín sousedí s územím MČ Praha 17, MČ Praha 13 a malou částí též s územím MČ Praha 6 a dále s obcemi Středočeského kraje - Chrášťany, Chýně a městem Hostivice. Na území MČ Praha Zličín ve Zličíně a Sobíně - chybí úplná základní školská vybavenost; není zde žádný objekt základní devítileté školy. Je zde pouze jeden jednopodlažní areál v sídlišti, který umožňuje výchovu pro předškolní děti v mateřské škole a vzdělání dětí I. stupně základní školy. Jako 11

12 spádová škola je pro zličínské děti určena Základní škola JANA WERICHA, Praha Řepy, Španielova 19/1111, která je v sousedních Řepích na území MČ Praha 17. Neúplnost tohoto občanského vybavení má přímé dopady na život v městské části. Ve svém důsledku tento stav způsobuje trvalý odliv dětí školního věku ze Zličína, neboť starší sourozenci odvádí do Řep také žáky I. stupně. Jak je patrné z archivních dokumentů, usilovala obec Zličín o vybudování vlastní školy po celá desetiletí. Výsledkem snah je zřízení I. stupně základní školy v omezených prostorách bývalé mateřské školy, a to na úkor tříd mateřské školy. Prudký náhlý rozvoj nové bytové výstavby na území Zličína a připravovaný rozvoj rozsáhlé rodinné výstavby na území Sobína vedou orgány MČ Praha Zličín k tomu, aby činily právě v tomto období opatření, která povedou k tomu, aby ve Zličíně, na plochách určených Územním plánem SÚ HMP pro školství současně s probíhající výstavbou bytů byla vystavěná moderní devítiletá škola. Na území MČ Praha Zličín je jen omezená kapacita pro mateřskou školu, v současné době je vyčerpaná, bez možnosti dalšího rozšíření ve stávajících prostorách. V objektu školy naprosto chybí sál, umožňující organizovat společenská setkání rodičů s pedagogy a dětmi. Ve Zličíně není zastoupena možnost gymnaziálního ani středního odborného vzdělávání. Naprosto chybí prostory pro základní umělecké vzdělávání a zájmové vzdělávání zaměřené na rozvoj umění či kultury. IV.A. Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace MČ Praha Zličín zřídila k příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5-Zličín, (dále jen škola), a to ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola je organizace s s právní subjektivitou. Vedle výchovy dětí v mateřské škole umožňuje vzdělání jen pro děti I. stupně základní školy. Základní kompetence školy jsou vymezeny ve zřizovací listině. Organizace je školou, která je součástí vzdělávací soustavy ve smyslu 7 školského zákona s druhem škol - mateřská škola a základní škola. Součástí školy je dále školní jídelna a školní družina. Hlavním účelem školy je poskytování předškolní výchovy a základního vzdělání podle vzdělávacích programů. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání ve smyslu školského zákona, vyplývajícím z hlavního účelu jejího zřízení: - všestranný rozvoj dítěte předškolního věku - vzdělávací a výchovná činnost - školní družina - prezentace výsledků žákovských prací - osvětová činnost - organizace zotavovacích pobytů žáků ve zdravotně příznivém prostředí, výjezdy do zahraničí, exkursí - zařízení školního stravování - zabezpečení závodního stravování zaměstnancům škol a školských zařízení ve vlastním zařízení školního stravování 12

13 K využití hospodářských možností organizace a odbornosti zaměstnanců slouží doplňková činnost. Tato činnost nesmí omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a je sledována odděleně. Jedná se o : - výchova a mimoškolní vzdělávání - pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb, ubytovací služby - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti - výuka v oblasti umění a společenského tance - výuka jazyků IV.B. Charakteristika školy Areál školy je umístěn na okraji sídliště ve Zličíně v přímém sousedství se sportovním areálem. Škola je velmi dobře přístupná z konečné stanice metra B nebo z centra autobusem č Je to neúplná základní škola pouze s I. stupněm vzdělávání. Její součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Pro pohybové aktivity dětí školního i předškolního věku využívá školní tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, které splňuje nejpřísnější evropské normy, tenisový kurt, obecní hřiště a velkou školní zahradu. Tabulka 1: Kapacita školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Počet 125 žáků 50 žáků 200 žáků 80 dětí Výhodou školy je pavilonové řešení, starší, mladší žáci a děti ze školky se vzájemně neruší ve svých aktivitách. Její bezbarierový přístup umožňuje výuku i handicapovaným dětem. Kolem celé budovy školy je velká zahrada (6000 m 2 ), jejíž jednu část využívá k výchově mateřská škola a druhou část základní škola k výuce, relaxaci žáků, při mimoškolních aktivitách a v hojné míře je využita školní družinou. Základní škola je páteří celého výchovně-vzdělávacího systému. Žáci zde získávají základní návyky, vědomosti a dovednosti, kterými by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívání se s lidmi a uplatnění se v životě. Cílem všech pracovníků školy je vytvořit pro děti klidné a harmonické prostředí, ve kterém jsou nenásilnou formou připravovány k přechodu pro další formy vzdělávání. Důraz je kladem na individuální přístup k dítěti, podchycení a vyzdvižení schopností jednotlivců a v neposlední řadě i k potlačení nežádoucích sociálně-patologických jevů, které jsou v současné době velkým problémem v celé naší společnosti (šikana, dětská kriminalita, užívání návykových látek). Pedagogický sbor základní školy má 9 členů (pedagogů, asistentů, vychovatelů školní družiny). Ve škole pracuje výchovný poradce, jehož hlavním úkolem je evidence všech integrovaných žáků, spolupráce s pedagogy při nápravě problémů, spolupráce s rodiči, s PPP a odborem soc. péče a ped. centrem. Pracuje zde též metodik prevence sociálně patologických jevů. Jeho hlavní náplní je organizování besed a přednášek nejen pro děti, ale i pro rodiče. Při výuce žáků pomáhají i dva pedagogičtí asistenti. Pedagogové se snaží učit moderními výukovými a inovativními metodami. 13

14 Průběžně se vzdělávají. Jsou absolventy počítačových kurzů, kurzů alternativních způsobů výuky, autoevaluace školy a multikulturní výchovy. IV.C. Finanční hospodaření školy Škola hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu MČ Praha Zličín. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí. Městská část Praha Zličín poskytuje škole příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Pokud škola vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. MČ Praha Zličín může škole povolit i jiné využití tohoto zdroje. Rozpočet MČ Praha Zličín zprostředkovává vztah školy ke státnímu rozpočtu. Protože jde o příspěvkovou organizaci zřízenou městskou částí, též k rozpočtu hlavního města Prahy. Městská část Praha Zličín, jako zřizovatel, provádí kontrolu hospodaření školy. Tabulka 2: Přehled přidělených finančních prostředků v letech rok Dotace na provoz Granty od MČ na mimoškolní aktivity Dotace z příspěvků , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Přijetím školského zákona došlo od k dílčím změnám právní úpravy financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu. Z prostředků státního rozpočtu jsou financovány mzdové výdaje a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a na učebnice, pokud jsou poskytovány bezplatně, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a konečně na výdaje na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Úřad Městské části Praha 17, jako úřad obce s rozšířenou působností, zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením ve své působnosti, a to podle zásad stanovených MŠMT a předává je krajskému úřadu. Poté, co stanoví krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) rozpis těchto prostředků jednotlivým školám a školským zařízení, nemá již úřad obce s rozšířenou působností žádné kompetence k dalšímu přerozdělení těchto prostředků. Magistrát hl. m Prahy tyto prostředky státního rozpočtu poskytuje školám přímo. Škola může žádat i o čerpání prostředků z jiných zdrojů: a) ze strukturálních fondů EU b) z MŠMT od r se od základu změnila dotační politika MŠMT. Školy mohou žádat o podporu v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání, a to o dotace na připojení na internet, na vzdělávání pedagogických pracovníků, výukové SW, HW či na projekty. c) z MHMP účast v celoměstských programech (podpora vzdělávání, sportu a tělovýchovy) podpora individuálně integrovaných žáků 14

15 IV.D. Náklady na opravy objektu a investiční akce Koncepce školství Zřizovací listinou je škole vymezen majetek ve vlastnictví městské části, který je škole předán do správy či k nájmu k jejímu vlastnímu využití. Dále jsou zde vymezena taková majetková práva, jež škole umožní, aby svěřený a najatý majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Druhým hlavním zdrojem financí, které směřují z rozpočtu MČ Praha Zličín ke škole je financování oprav budov a investičních akcí, které jsou uskutečňovány podle předem schváleného plánu oprav a investic. Podrobný přehled finančních prostředků, které byly poskytnuty na opravy a investice školy za posledních 6 let je uveden v tabulce. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že náklady na opravy a investice z rozpočtu MČ Praha Zličín mají stoupající tendenci. Tabulka č. 3: Investice do objektu školy (plus neinvestiční výdaje související s rekonstrukcí kuchyně) rok ázev investice v Kč einvestiční výdaje v Kč Celkem v roce Kč rekonstrukce kuchyně 2, ,50 2, , rekonstrukce kuchyně 2, ,80 stroje, přístroje a zařízení ,50 nákup drobného hmotného ,90 majetku nákup majetku do oper ,- evidence materiál. výdaje v rámci 8.130,80 rekonstrukce Služby v rámci rekonstrukce ,- kuchyně 3, , zateplení školy 3, ,80 3, , zateplení školy ,20 rekonstrukce střechy školy , , zateplení školy-zádržné ,40 rekonstrukce střechy školy 3, ,- 3, , Rekonstrukce vstupu suterénu , ,- Městská část Praha Zličín pečuje o svěřený majetek města, rekonstrukcemi se udržuje stav tohoto majetku v provozuschopném stavu. Část prostor, které původně v době výstavby zličínského sídliště - sloužily pro výchovu dětí v mateřské škole, byl rekolaudován na třídy pro I. stupeň základního vzdělávání. Prostory neumožňují další rozšiřování při zvýšení nároků na umístění dalších dětí do mateřské školy či základní školy. 15

16 IV.E. Stavebně technický stav školy Škola je umístěna na pozemku parc.č. 281/145, k.ú. Zličín a je obklopena zahradou na pozemku parc.č. 281/14, k.ú. Zličín o výměře m 2. Objekt školy je přízemní dřevostavba z roku Objekt má tvar kříže, v ramenech jsou čtyři samostatné pavilony, střed tvoří pátý pavilon se spojovacími chodbami k ostatním pavilonům. Pavilony jsou od sebe odděleny zděnými požárními stěnami. V původním řešení stavby byly mezi chodbami atria, která byla později zastřešena. V nově vzniklých prostorách vznikly šatny pro školní děti a kancelář ředitele. Byl přestřešen a uzavřen i jeden vstup do budovy. Objekt školy sousedí přes veřejný pozemek, který je komunikací Ke Zličínskému hřišti, s rozsáhlou plochou sportovního areálu. Zde je travnaté fotbalové hřiště, minihřiště s umělým povrchem a další nové hřiště s povrchem s umělou trávou III. generace. Do areálu je možné zařadit též objekt školní tělocvičny, nazývané sportovní hala. Veškerý tento majetek je zapsán na listě vlastnictví pro Hl.m. Prahu, svěřeno MČ Praha Zličím. Dále na západ od sportovního areálu je plocha určená územním plánem pro parkově upravené plochy a na tuto plochu navazuje plocha určená územním plánem pro veřejné vybavení. Územním plánem je zde vyhlášena veřejně prospěšná stavba č. 53/VS/57 Zličín základní škola u sportovního hřiště. Pozemky v této ploše jsou rovněž zapsány na LV pro Hl.m. Prahu, svěřeno MČ Praha Zličín. IV. F. Škola a sport Sportovní aktivity základní školy i mateřské školy jsou omezeny na základní osnovy. Škole je plně k dispozici školní tělocvična - sportovní hala Zličín a hřiště Fotbalového klubu FC Zličín. Ve Zličíně je aktivní Fotbalový klub FC Zličín, který je zde největším občanským sdružením v oblasti sportu; má celkem osm mládežnických družstev ve věku od 6ti do 18ti let, s celkkovým počtem 128 dětí. Působí ve sportovním areálu na Zličíně; areál je v majetku MČ Zličín a fotbalový klub ho užívá na základě věcného břemene s právem užíváním, zapsaném v katastru nemovitostí. Dále se sportovní aktivitám věnuje Sbor dobrovolných hasičů Zličín s mládežnickou základnou cca 30 dětí. Sbor užívá prostory hasičské zbrojnice a jejího okolí. V zimních měsících využívá sportovní halu ve Zličíně. Na územní MČ je pro sport k dispozici fotbalový stadion s travnatou hrací plochou s umělou trávou a veřejné hřiště na minifotbal s umělou trávou. Sportovní hala je vhodná pro všechny halové sporty, zejména florbal, basketbal, volejbal, ale i pro tenis. Veřejně jsou dále přístupná víceúčelová asfaltová hřiště ve Zličíně a Sobíně. Privátně je provozováno Fitnnes v objektu Metropole Zličín, ve kterém je k dispozici i bowling. Dvě bowlingové dráhy jsou i v Tipsport baru na sídlišti Zličín. Nejcitelnější ve Zličíně je absence tenisových kurtů. V. Základní principy vzdělávání Velkým problémem současného školství na všech stupních jsou nežádoucí sociálně patologické jevy (šikana, dětská kriminalita, kouření, užívání alkoholu a drog, týrání dětí). V současné době jsou na základní škole tyto problémy minimalizované díky menšímu počtu žáků ve třídách a příjemnému rodinnému prostředí. S přibývajícím počtem obyvatel se otázka prevence sociálně patologických jevů stane více než aktuální. Nejúčinnější prevencí je nabídnout dětem všech věkových kategorií 16

17 zajímavý a bohatý mimoškolní program. Na území MČ Praha Zličín není v této době příliš široká nabídka mimoškolních aktivit. Naprostou většinu volnočasových aktivit zajišťuje škola spolu s občanskými sdruženími - organizací hasičů a zličínským fotbalovým klubem. Tyto organizace nabízejí především sportovní vyžití. Nabídka kulturních a uměleckých programů je minimální, protože zcela chybí technické zázemí a prostory pro tuto činnost. V budoucnu by mělo vzniknou technické zázemí pro působení ZUŠ, která by nabízela široké umělecké vyžití nejen pro děti, ale i pro mládež a dospělé. Takovéto kulturní centrum by nabízelo své služby již dětem předškolním - Mateřské centrum, školním a v neposlední řadě i dospělým. K prevenci vzniku nežádoucích jevů ve společnosti patří dobře fungující osvěta. Tou se na školách zabývají odborníci, především výchovní poradci a preventisté soc. patologických jevů. Také oni potřebují pro svou práci odpovídající zázemí. Pořádají přednášky, besedy nebo se naopak individuálně věnují dětem a rodičům. V současné době stále přibývá dětí se specifickými poruchami učení a chování. Právě tyto děti potřebují k nápravě individuální přístup pedagoga. Stávající škola již v současné době poskytuje vzdělání všem dětem I. stupně vzdělávání. Integruje děti nejen handicapované, ale i děti z jiných minoritních a etnických skupin. Tento způsob vzdělání klade na pedagogy velké nároky nejen po stránce profesní, ale i po stránce materiální a prostorové vybavenosti. Na území MČ bydlí v současné době početná komunita romských obyvatel. Právě tyto děti potřebují zvýšenou péči pro vstup do školy. Při škole pracuje občanské sdružení, které vzniklo především z iniciativy rodičů. Jeho základna se stále rozšiřuje a bude potřebovat větší prostory pro svou činnost. Současně se rozvíjí činnost mateřského centra, které rovněž postrádá vhodné prostory. Velmi úspěšně je rozvinuta spolupráce školy a MČ. Některé aktivity ale nelze realizovat, protože k tomu nejsou dostatečné a vhodné prostory. Východiskem z této situace je realizovat ve Zličíně první v území plánované školské zařízení pro základní vzdělávání - veřejně prospěšnou stavbu 53/VS/57 Zličín základní škola u sportovního hřiště. MČ Praha Zličín tak aktivně začne řešit mnohaletý handicap, kterým absence úplného devítiletého školského zařízení nepochybně je. Na druhou stranu bude vyhovovat nárokům na toto veřejného vybavení při prudkém nárůstu obyvatelstva. V.A. Základní škola Obsah a cíle výuky v jednotlivých předmětech a ročnících jsou závazně stanoveny jednak osnovami a jednak Školním vzdělávacím programem (ŠVP). Od školního roku začíná škola od 1. ročníku pracovat podle vlastního ŠVP a postupně budou přibývat další ročníky, až škola plynule přejde na vlastní ŠVP. Ostatní ročníky budou zatím vzdělávány dále podle programu Základní školy až do ukončení jeho působení. Hlavním cílem Rámcového vzdělávacího programu, z něhož vychází i Školní vzdělávací program školy je vést žáky k získání klíčových kompetencí, které představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Klíčové kompetence nejsou vedle sebe izolované, různými způsoby se prolínají a mají nadpředmětovou podobu. K jejich utváření musí směřovat a přispívat veškerý obsah i činnosti, které ve škole probíhají. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat v celoživotním vzdělávání. Záleží především na osobnosti učitele a jeho tvůrčím přístupu, jak vytyčených cílů dosáhne. Například: Používáním názorných a přitažlivých pomůcek, střídáním různých forem práce, využitím 17

18 zážitků z mimoškolních aktivit dětí a jejich rodičů. Jednotlivé získané dílčí poznatky z výuky se zhodnotí a procvičí v řadě připravených projektů ( např.praha plná zajímavostí). Významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání jsou průřezová témata okruhy aktuálních problémů současného světa. Poskytují nejlepší příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Je velmi žádoucí zapojit rodiče stále více do samotného procesu výuky a snažit se využít i odborníky různých profesí z řad rodičů. Vzájemná spolupráce s rodiči ve vzdělávacím procesu by se měla prohloubit ještě více ve výchovném procesu. Neboť na výchově dětí se mimo školy podílejí především rodiče a v neposlední řadě i okolí, kde dítě žije a tráví svůj volný čas. Příjemná spolupráce se rozvíjí s dobrovolnými institucemi např: hasiči, myslivci, atp. Samozřejmá je spolupráce s profesionálními institucemi odborem sociálních věcí, pedagogicko -psychologickými poradnami, speciálními centry, městskou policií, pediatry a další. Školní vzdělávací plán jsme na naší škole zaměřili na všeobecné vzdělání a zaštítili ho mottem: ŠKOLA PRO VŠECHNY. Jeho cílem je poskytnout co nejširší všeobecné vzdělání všem dětem, nejen těm průměrným, ale i dětem s handicapem nebo výjimečně nadaným. Školní vzdělávací program není neměnný dokument, ale naopak se bude vyvíjet podle potřeb žáků. Na jeho dalších proměnách se budou podílet i žáci svými dosaženými výsledky. ŠVP je od školního roku k nahlédnutí na Škola pro všechny znamená umožnit vzdělání i dětem se specifickými potřebami, minoritním skupinám, handicapovaným dětem( děti s poruchami učení, ale i děti mentálně či fyzicky handicapované). Pro výuku dětí je nejvhodnější přirozené prostředí, kde může fungovat nápodoba, zapojení se mezi vrstevníky a učení se v reálných situacích. Integrace nemá jednostranný význam. Je přínosem nejen dětem postiženým, ale především jejich spolužákům. Děti přirozenou cestou objevují takové hodnoty, jako je pomoc druhým, tolerance, ohleduplnost. Motivují též učitele k další tvořivé práci a dávají průchod opravdovým citům.děti se specifickými potřebami jsou i děti nadprůměrně inteligentní, které potřebují také náš individuální přístup. Základní škola ve Zličíně splňuje všechny předpoklady, jak do svých lavic přijmout i děti problémové. Vyplývá to z atmosféry malé, klidné školy. I v budoucnu v nové, úplné škole předpokládáme, že budeme pokračovat v již nastoupené cestě. V.B. Mateřská škola Mateřská škola se zaměřuje na výchovu dítěte do doby, kdy dítě odchází do základní školy, to znamená do 6-7 let a na jeho dobrou přípravu na vstup do školy. Cílem je podílet se na výchově tělesně i duševně zdravého dítěte, nabídnout mu podle individuální potřeby dostatek podnětů pro všestranný rozvoj, probouzet v něm pozitivní vztahy a postoje, naučit dítě žít v kolektivu a podřídit se mu tak, aby se cítilo v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Specifickým cílem mateřské školy je seznamování a obnovování lidových tradic, rozvoj kulturně estetických dovedností a prevence agresivity dětí. V současné době jsou v mateřské škole 2 třídy integrované a 1 třída předškoláků. Od školního roku přibude jedna třída dětí maminek na mateřské dovolené, tzv. 4hodinových. Vzhledem k současnému uspořádání tříd, které nejsou stavebně oddělené, není prostředí pro dětí ideální (nedostačující plocha či velký hluk znamenají zejména pro citlivější děti velkou psychickou zátěž). Cíle výchovy v mateřské škole jsou směřovány k prevenci šikany a agresivity dětí. 18

19 V.C. Mimoškolní činnost V současné době je vhodné nabídnout dětem širokou škálu volnočasových aktivit a tak zabránit nežádoucím vlivům, které vyplývají z nečinnosti. Již několik let tradičně nabízí škola tyto kroužky: anglický jazyk pro začátečníky a pokročilé pohybové hry turistický kroužek vlastivědný kroužek dramatický kroužek šikovné ruce počítačový kroužek tenis kopaná keramika hra na flétnu Škola má snahu rozšířit nabídku zájmové činnosti a do svých řad přivítat externí spolupracovníky z řad rodičů a studentů VŠ. Je však omezena nedostatkem prostoru v objektu školy k takovým činnostem. V.D. Spolupráce základní školy se školou mateřskou Předností školy je možnost úzké spolupráce školy a školky. Předškolní děti navštěvují pravidelně hodiny výuky v 1. ročníku a tak se nenásilnou formou seznamují s prostředím školy. Budoucím prvňáčkům tyto návštěvy umožní lépe překlenout náročný vstup do 1. třídy. Od školního roku bude škola nabízet budoucím žákům první třídy přípravné kurzy v pěti blocích. Jejich cílem bude seznámit děti a rodiče hravou formou s výchovně vzdělávacím programem školy. Škola a školka spolu s MČ usiluje o obnovu starých českých zvyků a obyčejů. Při takových příležitostech se tradičně setkávají všechny děti, rodiče, pedagogové a příznivci z řad široké veřejnosti. Nejoblíbenější je masopustní rej masek, lampionový průvod a posvícení. Integrovaná základní a mateřská škola přináší řadu výhod - těsná spolupráce učitelek, každodenní kontakt a výměna informací, posilování dětských přátelství, společná účast na akcích a výletech, bezproblémový přechod z mateřské do základní školy, společná návštěva kroužků a účast předškoláků při výuce a především přirozený kontakt a pomoc starších dětí mladším. V.E. Vazba školy na sportovní aktivity Vzhledem k výsledkům demografické studie lze s očekávaným nárůstem počtu obyvatel současně očekávat i velmi výrazný nárůst potřeby na nové sportovní aktivity a kapacity. Dynamicky se rozvíjející bytová výstavba přivede do MČ Praha Zličín okolo 5 tisíc nových obyvatel v horizontu pěti let, a to převážně s nižších věkových skupin. Ve společnosti se výrazně mění životní styl a jeho tendence směřují k využívání volného času sportovními aktivitami. Spojení sportu a školy je ve světě zcela běžnou kombinací, prospívající oběma stranám. Proto je třeba i na území MČ Zličín toto spojení podporovat a rozvíjet. Lze očekávat, 19

20 že s výstavbou nové základní školy dojde k dobudování stávajícího sportovního areálu; je to ideální příležitostí k rozšíření sportovních aktivit občanů všech věkových skupin. VI. Plánovaný rozvoj školství na území MČ Praha Zličín VI.1. Vztah k Územnímu plánu SÚ HMP Škola připravuje děti na budoucí život. Je vždy centrem dění v obci. Vedle základních výchovných a vzdělávacích procesů napomáhá vytvářet vztahy mezi místními lidmi. Proto s plochami pro školství počítá i územní plán. Území MČ Praha Zličín je územím rozvojovým, a to jak na území katastru Zličína, kde jsou určeny rozsáhlé plochy zejména pro bytovou výstavbu, tak na území Sobína, kde se předpokládá zástavba území převážně rodinnými domky. Územní plán SÚ hlavního města Prahy vymezuje na území Zličína funkční plochy určené pro školství a z důvodu jejich významnosti v území je současně stanovuje jako stavby veřejně prospěšné. Územní plán hl.m. Prahy vychází z potřeb obyvatelstva. Při jeho tvorbě se však ve svých výpočtech pro určení kapacit opíral o údaje, které zohledňovaly klesající trend v počtu narozených dětí a celkového počtu obyvatel. V současné době však nastala situace, kdy dochází ke změně v prognózách vývoje obyvatelstva, tyto se opírají o skutečné údaje ČSÚ. Předškolní výchova, základní školství i mimoškolní výchova úzce navazují na potřeby obyvatel vyplývající z rozložení obytné zástavby. Neopominutelným a významným faktorem je dostupnost a bezpečnost docházky. Plochy určené pro školství na území MČ Praha Zličín vycházejí z posouzení z hlediska územních možností. V devadesátých letech minulého století došlo ve Zličíně k rozsáhlé výstavbě obchodních zařízení nadregionálního charakteru a k podstatné změně využití některých stávajících průmyslových areálů. Ve svém důsledku mohou mít tato zařízení negativní dopad na prostředí, v němž děti žijí, spočívající ve změně jejich životního stylu a vlivu na prostředí. Tato zařízení mohou mít velký vliv také na vyplňování volného času dětí a mládeže. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo v roce 2000 Závěrečný protokol k urbanistické studii Zličín-Sobín, kde stanovilo pro oblast rozvoje školství tyto zásady: stávající objekt školy bude sloužit v budoucnu jen pro potřeby mateřské školy pro základní školství bude sloužit nově navrhovaná 18ti třídní škola - Územním plánem hl. m. Prahy, vyhlášená jako stavba veřejně prospěšná 53/VS/57 Zličín základní škola u sportovního hřiště tato osmnáctitřídní škola je situována poblíž sportovního areálu v návaznosti na stávající i navrhovanou hromadnou bytovou zástavbu. pro základní školství bude dále sloužit nově navrhovaná 9ti třídní škola s mateřskou školou (se 6. třídami) - Územním plánem hl. m. Prahy, vyhlášená jako stavba veřejně prospěšná 54/VS/57 Zličín základní škola, mateřská škola severozápadní část tato devítitřídní škola je umístěna v severní části původní zástavby obce Zličína tak, aby byla i v dosahu docházky dětí ze Sobína. Při tvorbě územního plánu vycházel počet žákovských míst z výpočtů stanovených na předpokládaný celkový počet obyvatel MČ Praha Zličín v počtu Při povolování staveb obytných souborů došlo u všech stavebně povolených celků k úpravě územního plánu, tedy k navýšení koeficientu zástavby; tedy k jejímu zkapacitnění. Jak vyplývá z demografické studie Prognostický odhad vývoje obyvatelstva v MČ Praha Zličín vypracované v roce 2007 zvýší se počet obyvatel 20

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008

Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008 Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008 (Kromě toho školy zpracovávají vlastní výroční zprávy podle části třetí vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více