Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a"

Transkript

1 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, Praha 8 Libeň 2. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a IZO: Sídlo organizace: Svídnická 1a/599, Praha 8 Troja Právní forma: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Obor vzdělání: C/01 Základní škola Web: Údaje o vedení školy: ředitelka: Mgr. Milada Bulirschová statutární zástupce: Mgr. Kamila Peterková Škola sdružuje: Základní školu Mazurská kapacita: 630 žáků IZO: Školní jídelnu ZŠ kapacita: 740 jídel IZO: Školní družinu a školní klub kapacita: 340 žáků IZO: Z toho rozdělená kapacita: Školní družina kapacita: 210 žáků Školní klub kapacita: 130 žáků Školská rada: 3 členná od Poslední změna v síti škol Datum rozhodnutí: s účinností od , změna ředitele školy 1

2 4. Školní vzdělávací program, jeho zhodnocení, specifika školy Ve školním roce pracovaly všechny třídy podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Od byl ŠVP nově zpracován tak, aby byl v souladu s platnou legislativou a odpovídal podmínkám školy. Následně byl dodatkem č. 1 upraven od termínu , kdy byl doplněn o tabulky učebního plánu pro 2. stupeň vztažmo k úpravě počtu hodin výuky druhého jazyka (vše projednáno se školskou radou). Pro daný školní rok byly požadované výstupy splněny ve všech třídách. Škola nezřizovala třídy s rozšířenou výukou některých předmětů. Cizí jazyk, další cizí jazyk, tělesná, environmentální a estetická výchova byla posilována prostřednictvím povinně volitelných předmětů a zájmových útvarů. Profilace školy typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Učební plán 1. stupeň ročník Celkem povinně hodin oblasti min předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 35 Český jazyk a jazyková komunikace 9 literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 20 Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk 5 Pracovní činnosti a svět práce disponibilní celkem Výuka byla realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata byla realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů). 2

3 Učební plán 2. stupeň ročník pro školní rok Celkem povinně hodin Oblasti min předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Jazyk a jazyková 15 Český jazyk a komunikace literatura 12 Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její 15 Matematika aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a společnost 11 Dějepis Občanská výchova Člověk 21 Fyzika a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění 10 Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví Výchova ke zdraví Člověk 3 Pracovní výchova a svět práce Disponibilní 24 Povinné předměty Povinně volitelné předměty CELKEM Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro 2. stupeň využívá 98 hodin, tedy 100% z minimální časové dotace, na výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí plně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Disponibilní časová dotace v počtu 17 vyučovacích hodin je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí nad rámec minimální časové dotace a na výuku dalšího cizího jazyka. Formou povinně volitelných předmětů je využito 7 vyučovacích hodin. Přesný rozpis využití disponibilních hodin je uveden výše v tabulce. Na 2. stupni je navýšení hodinové dotace v povinných předmětech, ale i v předmětech povinně volitelných, využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. 3

4 Disponibilní hodiny povinně volitelné předměty 2. stupeň ročník Nabídka předmětů (PVP) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka pro dyslektiky Další cizí jazyk (německý jazyk) Konverzace v cizím jazyce Cvičení z matematiky Výpočetní technika Přírodovědná praktika Dějepisný seminář Sportovní výchova Sportovní hry Estetická výchova Poznámka PVP se otevírají podle zájmu žáků a personálních podmínek školy. Konkrétní povinně volitelné předměty ve školním roce Předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Seminář z českého jazyka ČjS Další cizí jazyk (německý jazyk) VNj Konverzace v cizím jazyce KoAj Cvičení z matematiky CvM Výpočetní technika VT Dějepisný seminář DjS Sportovní výchova SV Sportovní hry SH Estetická výchova EsV Celkem 0 4 hodin, to je 2/1 žák 4 hodin, to je 2/1 žák 9 hodin, to je 3/1 žák 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve škole se vyučoval anglický jazyk a to od 3. třídy (celkem 274 žáků). Výuka byla doplněna povinně volitelným předmětem Konverzace v anglickém jazyce. Dále se v třídách vyučoval NJ (celkem 48 žáků) a 7. třídě také RJ (celkem 13 žáků). AJ ve škole vyučovalo 7 učitelek (2,3 přepočtených), 1 učitelka vyučovala NJ (0,4 přepočtených) a 1 učitelka vyučovala RJ (0,1 přepočtených). Ve škole fungovaly rovněž 3 kroužky AJ, a to pro žáky 1. třídy jeden kroužek, druhý pro žáky 2. tříd a třetí pro žáky 3. tříd. 1 kroužek pracoval pod hlavičkou školy, 2 pod agenturou Kroužky. Výuku všech tří kroužků vedly učitelky AJ ze školy. Rodiči hodnoceno velmi dobře. 4

5 6. Údaje o pedagogických pracovnicích včetně vedení školy (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění) Počet (fyzické osoby) k pedagogičtí pracovníci celkem 33 (26 učitelů + 7 vychovatelek) pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací 30 (25 učitelů + 5 vychovatelky) pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace 3 (1 učitel + 2 vychovatelky, z toho 1x zástup za MD) 7. Věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let let let let 61 let a více Celkem počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 45,8 let 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 1 (dokončení magisterského studia) b) celoživotní vzdělávání: 1 (Dějiny psychologie) b) DVPP - průběžně Zaměření vzdělávání - nejčastější Prevence řešení šikany a dalšího rizikového chování žáků Agrese, šikana a proces jejich řešení Odpady a ekologická výchova Jak vyučovat holokaust Sociometrie a její využití Hlasová pedagogika a hlasová reedukace Instruktor školního lyžování Využívání interaktivních tabulí, tabletů a programu Bakalář 9. Počet zapsaných dětí pro školní rok a počet odkladů počet 1. ročníků počet dětí zapsaných počet dětí přijatých do počet odkladů do 1. ročníků 1. ročníků

6 10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů a) počty počet oddělení zapsaní účastníci z 1. stupně z 2. stupně školní družina školní klub Poznámka: Školní klub nebyl ve školním roce otevřen. b) hodnocení Práce dle školního vzdělávacího programu a plánu ŠD na velmi dobré úrovni, vytýčené úkoly splněny. Program ŠD byl tematicky zaměřen Družinové hrátky se zážitky. V ŠD byla zajištěna celá řada akcí. Tyto akce byly zajišťované jednak jako akce společné pro všechna oddělení (lampionový průvod, divadla ve škole, naučné pořady, vánoční a masopustní akce, návštěva ZOO, rozloučení s družinou a další) a jednak samostatně pro jednotlivá oddělení (např. účast na Vánočním jarmarku, návštěva kina, divadel, plavání, muzea apod.). Podrobně jsou akce rozepsány v příloze Akce školy. Během července a srpna 2014 byla plně zrekonstruována a nově vybavena 2 oddělení ŠD, jedno oddělení bylo prostorově rozšířeno a nově byla zřízena a zrekonstruována také sborovna ŠD. Od školního roku začala ŠD využívat e-tk a e-žk. ŠD se aktivně podílela také na výzdobě školy a to jak ve vestibulu, tak v jednotlivých odděleních a na přilehlých chodbách, kde byly pravidelně vystavovány výtvarné a další práce dětí ze ŠD. Spolupráce s rodiči velmi dobrá. Rodiče se řady akcí zúčastnili. Komunikace probíhala jak osobně včetně účasti vychovatelek na třídních schůzkách, tak přes e-žk. Případné náměty i připomínky byly řešeny. ŠK ve škole nepracoval. 11. Poradenské služby Poradenskou činnost školy zajišťovaly dvě výchovné poradkyně, a to poradenství pro 1. i 2. stupeň včetně poradenství k volbě povolání. Výchovné poradkyně úzce spolupracovaly se školním metodikem prevence, se speciálními pedagožkami školy i ostatními učiteli. Podílely se na zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky školy, vedly přehled o integrovaných žácích a metodicky se podílely na zpracování dokumentace práce s těmito žáky. K bylo ve škole evidováno celkem 29 integrovaných žáků. Mezi nimi byli žáci s vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování i s autistickými poruchami. Pro všechny tyto žáky byl vytvořen IVP. Během školního roku byli v PPP vyšetřeni další žáci, takže k bylo ve škole celkem integrováno 31 žáků, a to převážně s vývojovými poruchami učení. Výchovné poradkyně dále zajišťovaly péči a koordinaci metodické i odborné pomoci pro talentované žáky (nadané žáky v souladu s platnou legislativou škola neeviduje). Rovněž zpracovávaly přehled výsledků přijímacího řízení na víceletá a čtyřletá gymnázia a další střední školy. Pro odbor sociální péče zajišťovaly zpracování hlášení o neomluvených hodinách žáků. Účastnily 6

7 se jednání výchovných komisí. Výsledky práce výchovného poradenství prezentovaly na pedagogických radách. Ve škole pracovala rovněž školní metodička prevence. Ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a ostatními pedagogy zajišťovala akce a vzdělávání v souvislosti s prevencí rizikového chování žáků (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasismus, kiberšikana, poruchy příjmu potravy a další), v rámci této prevence i prevenci směřující k multikulturní toleranci a bezkonfliktní komunikaci. Školní metodička prevence rovněž vypracovala Minimální preventivní program školy, pro žáky školy zajišťovala přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování, zajišťovala a předávala odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence ostatním pedagogickým pracovníkům školy, na pedagogických radách prezentovala výsledky preventivní práce školy, koordinovala vzdělávání a činnost ostatních učitelů v oblasti prevence. V případě potřeby se účastnila jednání výchovných komisí. Škola zajišťuje spolupráci s Křesťansko pedagogicko psychologickou poradnou, Městskou částí Praha 8 protidrogovou koordinátorkou Mgr. Karmelitovou, s DDM Prahy 8 Spirála, Metou, PPP Praha 8, Glowackého 6/555 (Dr. Kyselová), SPC, Policií ČR (projektové dny), psychology, OSPODem, s Linkou bezpečí, případně s dalšími subjekty. Spolupráce s výše uvedenými subjekty je na velmi dobré úrovni. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Škola organizuje pravidelně třídní schůzky, konzultační hodiny i dny otevřených dveří. S rodiči komunikuje jak osobně prostřednictvím jednotlivých vyučujících, vedení školy či vychovatelek (podle potřeby i denně), tak prostřednictvím e-žk. Na velmi dobré úrovni škola spolupracuje se Školskou radou a se SRPŠ při ZŠ (výbor, třídní důvěrníci). Při pravidelných, popř. mimořádných, jednáních informuje vedení školy zástupce ŠR i SRPŠ o činnosti školy, o plnění školního vzdělávacího programu, projednává školní řád, informuje o akcích školy, o úpravách ve škole (rekonstrukce sociálního zařízení, ŠD, učebny PC apod.) i o vizi školy. Zároveň škola vnímá náměty, podněty a případné připomínky ŠR, SRPŠ i z řad rodičů. Ty se snaží zakomponovat do další činnosti či řešit. Rovněž spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni. Velmi dobrá spolupráce probíhala s Městskou částí Praha 8, škola se zapojila do některých projektů Prahy 8 (např. Daruj knihu, Den Země, Osmička proti rasismu a xenofobii, OPPA Operační program Praha Adaptabilita Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a další). Rovněž spolupráci s KPPP, s DDM Prahy 8 Spirála, s výborem OVOV (Odznak všestrannosti olympijského výboru), Policií ČR, OSPODem pro Prahu 8 (výchovné komise, metodická pomoc) a podobně lze hodnotit jako velice dobrou. Nově navázala škola spolupráci s Mateřskou školou Krynická a Mateřskou školou Řešovská, kdy žáci devátých ročníků pod vedením svých třídních učitelek pomáhali uvedeným MŠ s organizací a zajištěním lampionového průvodu a Dne dětí. V květnu a červnu pak chodili naši žáci svým malým kamarádům číst pohádky před spaním. Mezi nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří účast na akcích pořádaných školou pro žáky i jejich rodiče (Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark, Jarní koncert apod.). Podrobný rozpis všech aktivit viz akce školy v příloze č. 1. 7

8 13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola se rozvojových programů a mezinárodních programů ve školním roce nezúčastnila. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadaní žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a příslušnými vyhláškami nejsou ve škole evidovaní. U talentovaných žáků je zaměřen jejich rozvoj individuálně sport, projekty, olympiády, spolupráce těchto žáků se žáky slabšími, spolupráce s rodiči. Žáci jsou do těchto aktivit pod vedením příslušných učitelů cíleně zapojováni a dosahují velmi dobré až vynikající výsledky. 15. Polytechnická výchova Polytechnická výuka je zařazena především do předmětu pracovní výchova, ale i do dalších předmětů (např. F, Ch, Př, VV, VT) včetně předmětů povinně volitelných, do školních i mimoškolních aktivit (výtvarné, keramické a další dílny, činnost kroužků) i do činnosti školní družiny. Žáci si osvojují technologické postupy v jednotlivých oblastech úměrně svému věku při práci s různými materiály, seznamují se se základy bezpečnosti práce, vytvářejí si pocit úcty k manuální práci i k práci jiných a také úctu k hodnotám vytvořeným předchozími generacemi. Ve školním roce žáci 2. stupně navštěvovali 9 povinně volitelných předmětů a to seminář z českého jazyka, německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, cvičení z matematiky, výpočetní techniku, dějepisný seminář, sportovní výchovu, sportovní hry a estetickou výchovu. Ve škole pracovalo celkem 30 kroužků. Ty byly organizovány jako kroužky školní, kroužky školní družiny a kroužky organizované agenturami. Většinu kroužků vedli učitelé školy. Přesný rozpis kroužků je uveden v příloze č Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Přípravné třídy nebyly ve škole zřízeny, s dodatečným odkladem školní docházky byl v ZŠ evidován jeden žák. Pro žáky budoucích 1. tříd byl zajištěn přípravný kurz. Kurz vedly budoucí třídní učitelky prvních tříd. Děti byly do skupin rozděleny náhodně (docházelo cca 45 dětí), paní učitelky se ve skupinách postupně vystřídaly. Cílem přípravného kurzu bylo seznámit děti se školou, s učitelkami, vychovatelkami a se základními činnostmi, které by děti měly zvládnout před vstupem do školy. Naší snahou bylo odstranit obavy dětí z neznámého prostředí, z neznámých činností a seznámit je s budoucími spolužáky. Účast byla bezplatná a zcela dobrovolná. Při integraci a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy se uplatňuje individuální spolupráce učitele i vedení školy s rodiči, zjišťování problémů a vytýčení úkolů spolupráce. Probíhala rovněž spolupráce s ostatními učiteli, výchovnou komisí, KPPP a ÚMČ Praha 8 Libeň (OSPOD), vše na velmi dobré úrovni. Ve školním roce se konalo 30 výchovných komisí, z toho s některými žáky a jejich zákonných zástupců opakovaně. Výchovné komise v přítomnosti kurátorky pro Prahu 8 se konaly 2x. Řešilo se především nevhodné chování žáků (porušování školního řádu) a 8

9 problémy se začleněním dítěte do kolektivu třídy. V jednom případě žák docházel na dvouměsíční diagnostický pobyt do Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Klíčov. Cizinci v postavení azylanta nebo žadatele o azyl na naší škole nebyli. 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ státy EU počet žáků Bulharsko 3 Itálie 1 Rumunsko 1 Slovensko 1 ostatní evropské státy počet žáků Rusko 1 Ukrajina 9 ostatní státy světa Počet žáků Čína 1 Kazachstán 2 Vietnam 3 celkem počet žáků 9 států 22 Hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním cizinců do prostředí ZŠ Začleňování žáků cizinců je bez problémů, spolupráce s rodiči je ve většině případů dobrá, výuka ČJ, AJ, M i ostatních předmětů bez zásadnějších komplikací, neboť u všech žáků již dlouhodobější pobyt v ČR. Případné studijní problémy souvisí spíše s oblastí sociálního znevýhodnění než s problematikou integrace do prostředí ZŠ. Většina žáků cizinců byla zapojena do programu OPPA. Rovněž začlenění do kolektivu žáků bez problémů. Blíže viz Multikulturní výchova. 18. Environmentální výchova V uplynulém školním roce se opět naše škola zapojila do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do realizace se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy. V rámci naší práce jsme spolupracovali s některými organizacemi (ZOO Praha, Stanice přírodovědců hlavního města Prahy, DDM Prahy 8 Spirála, Lesy Praha, Tereza, Psí útulek, Ornita a další). Environmentální výchova je začleněna do Školního vzdělávacího programu, byla začleněna také do tematických plánů jednotlivých předmětů. Žáci i učitelé využívali při přípravě na vyučování různých dostupných zdrojů (encyklopedie, internet, návštěva knihovny a podobně). Výuka byla doplňována návštěvami různých akcí (např. návštěvy ZOO a botanické zahrady, přednášky ve škole Ornita, návštěvy muzeí, planetária, hvězdárny, kulturní pořady zaměřené na lidové zvyky a tradice, na vztahy mezi lidmi, přednášky, 9

10 vycházky a exkurze, aktivity v rámci předmětu Pracovní výchova, aktivity během pobytů na škole v přírodě, na školních výletech i při výjezdu do Španělska, aktivní pomoc přírodě, třídění odpadů, sběr papíru a baterií a další). Podrobný rozpis viz příloha č. 1 Akce školy. 19. Multikulturní výchova Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním cizinců do prostředí základní školy byly a jsou velmi dobré. Žáci cizinci, kteří absolvují základní vzdělávání na naší škole, nepociťují jazykovou barieru, protože se v ČR buď narodili, nebo zde žijí již delší dobu. Žáci nevybočují svými znalostmi z průměru ostatních spolužáků. Většina z nich má dobrou pracovní morálku a jsou v řadě případů příkladem pro ostatní spolužáky. Totéž lze říci o jejich společenské a kulturní integraci. Ojedinělé kázeňské problémy pramení z povahových rysů jedinců, nikoliv z národnostní odlišnosti. Jako opatření k eliminaci problémů žáků cizinců byly využívány například konzultační hodiny s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní, konzultační hodiny s vyučujícími českého jazyka a speciální hodiny českého jazyka se speciálními pedagogy, zapojení do zájmové činnosti školy. Ve školním roce se škola zapojila do programu OPPA Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni žáci cizinci byli do tohoto programu začleněni. Škola se rovněž zúčastnila projektového dne Osmička proti rasismu a xenofobii. Rovněž spolupráce v rámci preventivního programu Křesťanské pedagogicko psychologické poradny měla na multikulturní výchovu pozitivní dopad. Naše pozornost při multikulturní výchově byla zaměřena na rozvoj osobnosti, tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám. Tematické okruhy multikulturní výchovy vycházely z aktuální situace ve škole, reflektovaly aktuální dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace byly výsledkem vzájemné dohody učitelů, učitelů a žáků, učitelů a rodičů. Škola měla zapracovaná témata multikulturní výchovy do Školního vzdělávacího programu. Multikulturní výchova i aktivity probíhají nenásilnou formou po celý rok. Do výuky jsou zařazována téma o českoněmeckých vztazích, komplexní informace o holocaustu Židů a Romů (výjezd do Mauthausenu), poznávání kultur, jazyka a každodenního života národností a etnik žijících v ČR se zaměřením na životní styl menšin navštěvujících naši školu. Žáci jsou rovněž vhodnou formou úměrnou jejich věku informováni o současných extremistických skupinách mládeže jako je antisemitismus, islámofobie, neonacismus, pravicový a levicový extremismus. Ve výchově žáků je akcentována prevence směřující k tolerantní a bezkonfliktní komunikaci se žáky národnostních menšin, rasová nesnášenlivost a intolerance k národnostním menšinám nebyla ve škole zaznamenána. Multikulturní výchova je v ZŠ podporována i vhodnými, tematicky zaměřenými programy, kdy žáci diskutují s aktéry, kteří aktivně žáky do programu zapojují. Školní metodička prevence zajišťuje ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a ostatními pedagogy v rámci prevence rizikového chování žáků programy směřující k multikulturní toleranci a bezkonfliktní komunikaci. Velmi dobrá spolupráce probíhá s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 8, Městskou částí Prahy 8 protidrogovou koordinátorkou Mgr. Karmelitovou, s DDM Prahy 8 Spirála, Metou. V případě potřeby navazujeme kontakty s dalšími specializovanými poradenskými pracovišti podle povahy problému, který potřebujeme řešit. 10

11 20. Prevence rizikového chování Ve škole pracuje učitelka pověřená funkcí školní metodik prevence. Ta zpracovává Minimální preventivní program v souladu s příslušnými metodickými pokyny MŠMT, s metodickými pokyny ředitelky školy i metodickými pokyny dalších odborníků (školení metodika apod.). V rámci prevence rizikového chování škola postupovala podle výše uvedeného Minimálního preventivního programu. Ten je zaměřen především na vytvoření příznivého klimatu školy (práce třídních učitelů se třídou, nabídka kroužků, výjezdy tříd na školu v přírodě a ozdravné pobyty, výjezd do Španělska apod.), na zařazení témat prevence do výuky všech vhodných předmětů a na spolupráci s organizacemi, které poskytují naší škole programy a přednášky pro žáky. Má stanoveny cíle krátkodobé i dlouhodobé, zahrnuje prevenci primární, sekundární i terciální. Mezi hlavní aktivity v rámci Minimálního preventivního programu patřilo průběžné sledování situace ve škole z hlediska výskytu rizikového chování žáků, zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů (drogové závislosti, kriminalita, virtuální drogy, záškoláctví, šikanování a vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus), vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy i spolupráce s rodiči v oblasti prevence problémů ve výchově dětí. Škola klade důraz na prevenci předcházení rizikovému chování žáků a na velmi dobrou spolupráci uvnitř školy a především na spolupráci školy s rodiči. Škola rovněž spolupracuje s odborníky na tuto problematiku. Ve spolupráci s KPPP, Pernerova, Praha 8 je zajištěn velmi kvalitní preventivní program. Tato spolupráce trvá již přes 9 let. Dále jsou zajištěny další preventivní programy ve škole i mimo školu, je zajištěna spolupráce s MČ Praha 8, s Policií ČR včetně preventivních programů (dopravní výchova, šikana, drogy, právní odpovědnost a podobně). Rovněž je zajištěn preventivní program na vztahy ve třídě i komunikaci ve spolupráci s DDM Praha 8 Spirála a dalšími subjekty. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Středočeský kraj 9 1 Jihočeský kraj 1 0 Moravskoslezský kraj 1 0 Celkem Další údaje o základní škole Charakteristika školy Základní škola Mazurská je zařazena do sítě škol a jejími součástmi jsou základní škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola je fakultní školou UK, pro kterou zabezpečuje praxi studentů, v právní subjektivitě je od Základní škola je úplná s prvním. i druhým stupněm a ve školním roce měla 19 tříd a navštěvovalo ji 396 žáků (stav k ). Z toho 277 žáků navštěvovalo I. stupeň (13 tříd) a 119 žáků II. stupeň (6 tříd). Průměrná naplněnost tříd byla 20,84 žáků. Dalších 8 11

12 žáků navštěvovalo ZŠ v souladu s 38, tedy v zahraniční škole. Celkem tedy bylo k ve škole zapsáno 404 žáků. Ve školním roce pracovaly všechny třídy podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Škola nezřizovala třídy s rozšířenou výukou předmětů, v souladu s platnou legislativou se ve škole začaly od 7. třídy vyučovat další cizí jazyky (NJ, RJ) jako povinné předměty. Anglický jazyk, další cizí jazyk (NJ v 9. třídách), tělesná, environmentální a estetická výchova byly posilovány prostřednictvím povinně volitelných předmětů a zájmových útvarů. Ve škole je zajištěna činnost dvou výchovných poradkyň, školní metodičky prevence i speciálních pedagožek. Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hodin do 17,00 hodin a nabízí dětem pestrou a bohatou činnost (viz bod 10.). Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně. Provoz školy zabezpečovalo 33 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, 24 učitelů, vedoucí vychovatelka, 6 vychovatelek) a 12 ostatních zaměstnanců (hospodářka školy, školník, vrátná, 4 uklízečky, vedoucí a účetní školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka a 2 pomocné kuchařky), tedy 45 zaměstnanců, což je 44,64 přepočtených. Údaje o výsledku inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekční činnost provedená ČŠI proběhla ve škole ve dnech S výsledky byla seznámena jak pedagogická rada, školská rada. Obě rady inspekční zprávu i protokol o kontrole projednaly a vzaly na vědomí jejich obsah i závěry. Inspekční zpráva Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a družinou Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů obsahuje informace o řízení školy, personálních podmínkách, Materiálních a finančních podmínkách. Doporučení a hodnocení: Na PR poskytovat informace z hospitační činnosti a projednávat návrhy ke zvýšení účinnosti pedagogické práce. Během ČŠI byl doplněn školní řád o podrobnosti k plnění povinné školní docházky dle 38 a cizinců schváleno PR a ŠR. Během ČŠI byl upraven a doplněn ŠVP pro školní družinu. ŠVP ZV upraven k dílčí nedostatky v tabulaci učebního plánu (2. cizí jazyk), v učebních osnovách přírodovědy a vlastivědy 4. a 5. ročník, konkretizace očekávaných výstupů OV, Z bylo doplněno a schváleno PR a ŠR během ČŠI. Kniha úrazů neobsahovala všechny údaje podle vyhlášky 64/2005Sb. vše doplněno během inspekce ČŠI. Příznivé personální podmínky z hlediska odborné kvalifikace, stabilizovaný učitelský sbor. DVPP podporováno. 12

13 Materiální a finanční podmínky dobré, jejich využívání efektivní. Závěr ČŠI: Podmínky k realizaci vzdělávacího programu jsou na požadované úrovni. Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům doporučení: Důsledně akceptovat VVS formulované v charakteristikách předmětů. Přizpůsobit tempo výkladu schopnostem žáků. Umožnit žákům seberealizaci a kreativitu. Uplatňovat ve větší míře vnitřní diferenciaci u žáků se SVP. Zařazovat kooperativní výuku. Pracovat se závěry hodiny obsah, hodnocení, sebehodnocení. Závěr ČŠI: V průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu převažuje požadovaný stav. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům doporučení: Věnovat se více přechodu žáků na 2. stupeň nepřiměřené odchylky v klasifikaci. Málo motivační hodnocení v začínajících předmětech F, Př, Z, D. Závěr ČŠI: V oblasti výsledků vzdělávání převažuje požadovaný stav. Závěr obsahuje: Silné stránky školy Slabé stránky školy Návrhy na zlepšení stavu školy Závěr ČŠI: Škola úspěšně realizuje zvolenou koncepci, poskytuje všeobecné základní vzdělávání žáků na standardní úrovni, svým zaměřením vytváří příznivé podmínky pro rozvoj sportovních aktivit. Protokol o kontrole Kontrolou ŠVP Škola pro život platného od bylo zjištěno, že je v souladu s RVP ZV a školským zákonem. Kontrolou školního řádu bylo zjištěno, že obsahuje všechny údaje požadované právními předpisy. Údaje o výsledku dalších kontrol provedených ve škole Vnitřní Audit HACCAP bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Audit nezávislého auditora na ověření účetní uzávěrky bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Hygienická stanice HM Prahy (školní jídelna a běžný provoz) běžný provoz bez připomínek, v souladu s platnou legislativou, školní jídelna doporučena celková rekonstrukce školní kuchyně i jídelny, běžný provoz ŠJ bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Hygienická stanice HM Prahy školní jídelna a běžný provoz v souvislosti s výskytem žloutenky typu A ve škole běžný provoz i provoz školní jídelny bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Stanovena opatření v průběhu 13

14 karantény, následná kontrola plnění opatření bez připomínek, v souladu s vytyčenými opatřeními a platnou legislativou. Finanční kontrola z MČ Praha 8 bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Pražská správa sociálního zabezpečení bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Integrace žáků Ve škole bylo k vedeno 29 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně, po vyšetřeních ve školských poradenských zařízeních během školního roku, bylo k ve škole celkově evidováno 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, převážně s vývojovými poruchami učení. Všichni byli integrováni do běžných tříd. Pro všechny integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány. Individuální vzdělávací plány byly sestaveny třídními učiteli na základě spolupráce s PPP, SPC, výchovnou poradkyní, ostatními učiteli a rodiči žáků. Další údaje viz bod 11. Ve škole vyučují dvě speciální pedagožky. Ty kromě výuky v běžných třídách, vedly na I. stupni pro integrované žáky také hodiny náprav. Vyučování bylo zaměřeno především na zdokonalování a zpřesňování čtenářských dovedností a pomocí grafomotorických cviků i na zúhlednění a správnost projevu písemného. Nedílnou součástí práce v těchto hodinách bylo i zaměření na zlepšení schopnosti porozumět obsahu čteného textu a rozšiřovaní slovní zásoby, vyjadřovacích i komunikativních dovedností. Na II. stupni se žákům se SPU v rámci povinně volitelných předmětů seminář z ČJ a cvičení z matematiky věnovala vyškolená učitelka českého jazyka a učitelka matematiky. Jazyky Ve škole probíhá výuka AJ od 3. třídy, výuka dalšího cizího jazyka od 7. třídy NJ, RJ) a dále v povinně volitelném předmětu německý jazyk probíhala v 9. třídě. Výuka AJ byla na 2. stupni posílena hodinami konverzace, na 1. stupni formou kroužků AJ, které vedly učitelky školy. Další údaje viz bod 5. Sport Tělesná výchova je školou podporována a je zaměřena především na lehkou atletiku a míčové hry. Žáci naší školy dosahují výborné sportovní výsledky nejen v Praze 8, ale i na celopražských akcích. Škola je rovněž pořadatelem některých sportovních akcí v Praze 8 (Pohár Rozhlasu, Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, trojboj a další). Žáci 3. tříd se účastnili plaveckého výcviku. Někteří žáci 3., 4., 6. a 7. tříd se zúčastnili lyžařského výcviku. Žáci 1. stupně v Jánských Lázních, žáci 2. stupně v Peci pod Sněžkou. Oba výjezdy lze hodnotit velmi pozitivně. Ve škole pracovala také řada sportovních kroužků, kterými se škola snaží zpestřit nabídku mimoškolní činnosti mládeže a nabídnout jí konkrétní hodnotný program jako formu prevence před sociálně patologickými jevy ve společnosti. Environmentální výchova Škola se věnuje rovněž environmentální výchově. Je zapojena do sítě škol s ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Blíže viz bod 18. Estetická výchova Škola dbala na rozvoj estetického cítění žáků nejen zavedením povinně volitelného předmětu estetická výchova, ale především pořádáním různých kulturních akcí, výzdobou školy, vystavováním žákovských prací v prostorách školy i tříd, vedením žáků ke kultivovanému 14

15 kamarádskému chování i k udržování pořádku v prostorách školy. Velmi úspěšně pracovaly rovněž 2 kroužky keramiky (ve škole je keramická dílna, ve které jsou žákům k dispozici 2 keramické pece, hrnčířský kruh a válcovací stůl). O keramiku je ve škole veliký zájem. Informatika, výpočetní technika Základy práce na PC získávají žáci již ve 4. třídě. Tuto činnost rozvíjejí dále na 2. stupni v povinných i povinně volitelných předmětech informatika a výpočetní technika. Studijní výsledky školy a prospěch žáků a) Ve školním roce měla škola 19 tříd a celkem 396 žáků (stav k ). b) Počty tříd v ročnících a počty žáků ve třídách k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem c) Přehled o třídách a žácích celková statistika tříd k Třída Počet žáků V P N PPT Výchovná opatření Průměrná absence na žáka omluvená neomluvená Pochvala ŘŠ Důtka ŘŠ Snížená známka z chování 1. A , , B , , C , , A , , B , , C , , A , , B , ,29 0,24 (5) 3. C , ,

16 4. A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , ,00 0,04 (1) 8. A , , A , , B , , , ,89 0,14 (6) Vysvětlivky: V: prospěl s vyznamenáním P: prospěl N: neprospěl PPT: průměrný prospěch na třídu Výsledky přijímacího řízení Na víceletá gymnázia odešlo celkem 12 žáků, z toho všichni žáci z 5. tříd, ze 7. třídy neodešel žádný žák. Z 9. třídy odešlo 33 žáků, z toho 3 žáci na gymnázium, 28 žáků na střední odborné školy (10 žáků na ekonomické školy, 3 žáci na gastronomické školy, 13 žáků na průmyslové školy, 2 žáci na ostatní střední školy) a 2 žáci na učební obory. Celkem na střední školy odešlo 45 žáků. Školská rada a SRPŠ Od působí ve škole tříčlenná školská rada (zástupce pedagogů, zástupce rodičů, zástupce zřizovatele). Nové volby proběhly v lednu 2009 a následně během ledna a února Školská rada se schází pravidelně. Z jednání ŠR jsou pořizovány zápisy. Ty jsou uloženy u ŠR a u ředitelky školy a jsou zveřejňovány na webu školy. Ve škole působí také SRPŠ, které je právním subjektem. Pravidelně se schází výbor SRPŠ, na který jsou zvány ředitelka a zástupkyně školy. Z jednání jsou pořizovány zápisy. Ty jsou uloženy u SRPŠ a ředitelky školy a jsou rovněž zveřejněny na webu školy. Činnost školské rady i výboru SRPŠ má velmi dobrou úroveň a spolupráce s vedením školy i s pedagogickými pracovníky je na velmi dobrá. Ve školním roce se školská rada s vedením školy sešla celkem 4x, 1x proběhla ŠR korespondenční formou. S výborem SRPŠ 3x a s třídními důvěrníky vždy před třídními schůzkami. Ve všech případech docházelo o vzájemné informace o dění ve škole (výsledky výchovně vzdělávací práce, organizační záležitosti související s chodem školy), rozpočet, náměty, podněty, připomínky, záměry a činnost školy. 16

17 Školní a další projekty Ve škole proběhla rovněž řada projektů. Ty probíhaly buď jako celoškolní projekty, projety jednotlivých tříd nebo projekty ve spolupráci s jinými subjekty. Mezi nejzdařilejší patřily například projekt Také jsme chodili do školky, při kterém žáci 9. tříd pod vedením třídních učitelek spolupracovali s MŠ Krynická a MŠ Řešovská (pomoc s organizačním zajištěním lampionového průvodu, dětského dne, čtení pohádek a příběhů), Ochrana člověka za mimořádných situací ve spolupráci s Policií ČR, Sportuje celá škola, projekt ve spolupráci s MČ Praha 8 Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, projekty zaměřené na prevenci rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasismus, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání a další), Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark a další. Zájmová činnost a mimoškolní činnost Ve škole pracovalo 7 oddělení školní družiny, do kterých docházelo celkem 201 žáků I. stupně. Činnost školní družiny je blíže uvedena v bodě 10. Škola rovněž organizovala školy v přírodě, plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků, školní výlety, exkurze, projektové dny, probíhala návštěva divadelních a jiných kulturních představení. Jako součást těchto aktivit se např. uskutečnil jazykově poznávací zájezd ozdravný pobyt u moře ve Španělsku. Škola zřizovala také zájmové útvary kroužky. Tyto zájmové útvary jsou vedeny jednak učiteli školy, jednak je jejich činnost zajišťována Dětskou agenturou Kroužky. Největší zájem mezi dětmi byl o keramiku, florbal a AJ. Ve škole pracovaly i další kroužky např. kroužek bojových sportů, aerobiku, výtvarný a další (viz příloha č. 2). Dále škola spolupracuje se ZUŠ Taussigova. Učitelé ZUŠ zde vyučovali hru na klavír, housle, flétnu a kytaru. Vybavení školy Výuka probíhala v kmenových učebnách a v učebnách odborných. Ve škole je k dispozici 10 interaktivních tabulí (studovna, třídy I. stupně). Pro výuku informatiky slouží 2 počítačové učebny se stálým připojením k internetu, z nichž 1 byla plně rekonstruována a vybavena novými PC i novým nábytkem. Ve škole jsou dále odborné učebny pro předměty chemie, přírodopis a fyzika, cvičná kuchyňka a učebna pro výuku výtvarné výchovy a keramiky. ZŠ má 2 dobře vybavené tělocvičny a velmi kvalitní venkovní sportovní areál určený k využití školou i veřejností. K dispozici je rovněž knihovna, která byla rovněž nově upravena, studovna a multifunkční kinosál. Škola je nově zateplena. V průběhu srpna začátku prosince 2013 proběhla 1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení (WC pro žáky a učitele v celém objektu školy). Následně v období červenec srpen 2014 proběhlo dokončení 1. etapy rekonstrukce sociálního zařízení. Zároveň proběhla 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení (WC a zázemí u kabinetu TV, sprchy a šatny u tělocvičen, WC a zázemí u kanceláře školy, WC a zázemí u školní jídelny). Proběhla také celková rekonstrukce cvičné kuchyňky pro žáky včetně vybavení kuchyňky novými kuchyňskými linkami a elektrospotřebiči a částečná rekonstrukce stoupaček. 17

18 Rovněž probíhá postupné nové vybavování běžných tříd. Novými skříňovými sestavami byly vybaveny 2 budoucí první třídy, lavicemi a židlemi 3 budoucí čtvrté třídy a 6. třída. Dále je plánována rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, obou tělocvičen včetně jejich zázemí a revitalizace venkovních prostor určených pro hry a odpočinek dětí v ŠD. K relaxaci žáků během dne slouží prostory v sektorech II. D a III. D, které jsou vybaveny zabudovanými žebřinami. Akce školy Akce školy jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1. Účast žáků v soutěžích V průběhu školního roku škola pořádala řadu tradičních akcí (Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark, Karneval, Jarní koncert a další). Žáci školy se pravidelně zúčastňovali různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí sportovní i vědomostní soutěže, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, žáci navštěvovali divadla, koncerty, výstavy, vyjeli na ozdravné pobyty (škola v přírodě, LVK, Španělsko) a podobně. Některé akce probíhaly přímo ve školním sále vystoupení umělců, přednášky, Ornita a další. Podrobný rozpis v příloze Akce školy. Účast ve vědomostních, sportovních i kulturních soutěžích vyhlášených MŠMT, DDM Prahy 8 Spirála a školami Prahy 8 byla v mnoha případech velmi dobrá, kdy se žáci školy v obvodním kole umístili na medailových pozicích a postoupili tak do celopražských kol. I zde, jak ve vědomostních, tak ve sportovních soutěžích, dosahovali velmi dobré výsledky. Velmi úspěšní byli naši žáci v řešení Matematického klokana, a to i v celostátním měřítku (121 našich žáků z celkově soutěžících v ČR mělo plný počet bodů a obsadilo 1. místo). Také v mezinárodním matematickém semináři Taktik byli naši žáci velmi úspěšní a mezi 318 školami z ČR a Slovenska jsme obsadili 1. místo. Rovněž v dílčích sportovních soutěžích jak v Praze 8, tak v celopražských byli naši žáci velmi úspěšní, takže v hodnocení obvodního kola škol Prahy 8 s převahou zvítězili a v červnu 2014 za 1. místo slavnostně převzali pohár. Závěr Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život, kvalitní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy a vyprofilování školy postupně na typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Škola podporuje dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči. Podporujeme rovněž sportovní, environmentální a estetickou výchovu. Velký důraz klademe rovněž na prevenci rizikového chování žáků a spolupráci s rodiči v oblasti výchovného poradenství. V Praze dne Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy 18

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více