Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a"

Transkript

1 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, Praha 8 Libeň 2. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a IZO: Sídlo organizace: Svídnická 1a/599, Praha 8 Troja Právní forma: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Obor vzdělání: C/01 Základní škola Web: Údaje o vedení školy: ředitelka: Mgr. Milada Bulirschová statutární zástupce: Mgr. Kamila Peterková Škola sdružuje: Základní školu Mazurská kapacita: 630 žáků IZO: Školní jídelnu ZŠ kapacita: 740 jídel IZO: Školní družinu a školní klub kapacita: 340 žáků IZO: Z toho rozdělená kapacita: Školní družina kapacita: 210 žáků Školní klub kapacita: 130 žáků Školská rada: 3 členná od Poslední změna v síti škol Datum rozhodnutí: s účinností od , změna ředitele školy 1

2 4. Školní vzdělávací program, jeho zhodnocení, specifika školy Ve školním roce pracovaly všechny třídy podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Od byl ŠVP nově zpracován tak, aby byl v souladu s platnou legislativou a odpovídal podmínkám školy. Následně byl dodatkem č. 1 upraven od termínu , kdy byl doplněn o tabulky učebního plánu pro 2. stupeň vztažmo k úpravě počtu hodin výuky druhého jazyka (vše projednáno se školskou radou). Pro daný školní rok byly požadované výstupy splněny ve všech třídách. Škola nezřizovala třídy s rozšířenou výukou některých předmětů. Cizí jazyk, další cizí jazyk, tělesná, environmentální a estetická výchova byla posilována prostřednictvím povinně volitelných předmětů a zájmových útvarů. Profilace školy typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Učební plán 1. stupeň ročník Celkem povinně hodin oblasti min předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a 35 Český jazyk a jazyková komunikace 9 literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 20 Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk 5 Pracovní činnosti a svět práce disponibilní celkem Výuka byla realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata byla realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů). 2

3 Učební plán 2. stupeň ročník pro školní rok Celkem povinně hodin Oblasti min předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Jazyk a jazyková 15 Český jazyk a komunikace literatura 12 Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její 15 Matematika aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a společnost 11 Dějepis Občanská výchova Člověk 21 Fyzika a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění 10 Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví Výchova ke zdraví Člověk 3 Pracovní výchova a svět práce Disponibilní 24 Povinné předměty Povinně volitelné předměty CELKEM Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro 2. stupeň využívá 98 hodin, tedy 100% z minimální časové dotace, na výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí plně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Disponibilní časová dotace v počtu 17 vyučovacích hodin je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí nad rámec minimální časové dotace a na výuku dalšího cizího jazyka. Formou povinně volitelných předmětů je využito 7 vyučovacích hodin. Přesný rozpis využití disponibilních hodin je uveden výše v tabulce. Na 2. stupni je navýšení hodinové dotace v povinných předmětech, ale i v předmětech povinně volitelných, využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. 3

4 Disponibilní hodiny povinně volitelné předměty 2. stupeň ročník Nabídka předmětů (PVP) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka pro dyslektiky Další cizí jazyk (německý jazyk) Konverzace v cizím jazyce Cvičení z matematiky Výpočetní technika Přírodovědná praktika Dějepisný seminář Sportovní výchova Sportovní hry Estetická výchova Poznámka PVP se otevírají podle zájmu žáků a personálních podmínek školy. Konkrétní povinně volitelné předměty ve školním roce Předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Seminář z českého jazyka ČjS Další cizí jazyk (německý jazyk) VNj Konverzace v cizím jazyce KoAj Cvičení z matematiky CvM Výpočetní technika VT Dějepisný seminář DjS Sportovní výchova SV Sportovní hry SH Estetická výchova EsV Celkem 0 4 hodin, to je 2/1 žák 4 hodin, to je 2/1 žák 9 hodin, to je 3/1 žák 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve škole se vyučoval anglický jazyk a to od 3. třídy (celkem 274 žáků). Výuka byla doplněna povinně volitelným předmětem Konverzace v anglickém jazyce. Dále se v třídách vyučoval NJ (celkem 48 žáků) a 7. třídě také RJ (celkem 13 žáků). AJ ve škole vyučovalo 7 učitelek (2,3 přepočtených), 1 učitelka vyučovala NJ (0,4 přepočtených) a 1 učitelka vyučovala RJ (0,1 přepočtených). Ve škole fungovaly rovněž 3 kroužky AJ, a to pro žáky 1. třídy jeden kroužek, druhý pro žáky 2. tříd a třetí pro žáky 3. tříd. 1 kroužek pracoval pod hlavičkou školy, 2 pod agenturou Kroužky. Výuku všech tří kroužků vedly učitelky AJ ze školy. Rodiči hodnoceno velmi dobře. 4

5 6. Údaje o pedagogických pracovnicích včetně vedení školy (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění) Počet (fyzické osoby) k pedagogičtí pracovníci celkem 33 (26 učitelů + 7 vychovatelek) pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací 30 (25 učitelů + 5 vychovatelky) pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace 3 (1 učitel + 2 vychovatelky, z toho 1x zástup za MD) 7. Věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let let let let 61 let a více Celkem počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 45,8 let 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 1 (dokončení magisterského studia) b) celoživotní vzdělávání: 1 (Dějiny psychologie) b) DVPP - průběžně Zaměření vzdělávání - nejčastější Prevence řešení šikany a dalšího rizikového chování žáků Agrese, šikana a proces jejich řešení Odpady a ekologická výchova Jak vyučovat holokaust Sociometrie a její využití Hlasová pedagogika a hlasová reedukace Instruktor školního lyžování Využívání interaktivních tabulí, tabletů a programu Bakalář 9. Počet zapsaných dětí pro školní rok a počet odkladů počet 1. ročníků počet dětí zapsaných počet dětí přijatých do počet odkladů do 1. ročníků 1. ročníků

6 10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů a) počty počet oddělení zapsaní účastníci z 1. stupně z 2. stupně školní družina školní klub Poznámka: Školní klub nebyl ve školním roce otevřen. b) hodnocení Práce dle školního vzdělávacího programu a plánu ŠD na velmi dobré úrovni, vytýčené úkoly splněny. Program ŠD byl tematicky zaměřen Družinové hrátky se zážitky. V ŠD byla zajištěna celá řada akcí. Tyto akce byly zajišťované jednak jako akce společné pro všechna oddělení (lampionový průvod, divadla ve škole, naučné pořady, vánoční a masopustní akce, návštěva ZOO, rozloučení s družinou a další) a jednak samostatně pro jednotlivá oddělení (např. účast na Vánočním jarmarku, návštěva kina, divadel, plavání, muzea apod.). Podrobně jsou akce rozepsány v příloze Akce školy. Během července a srpna 2014 byla plně zrekonstruována a nově vybavena 2 oddělení ŠD, jedno oddělení bylo prostorově rozšířeno a nově byla zřízena a zrekonstruována také sborovna ŠD. Od školního roku začala ŠD využívat e-tk a e-žk. ŠD se aktivně podílela také na výzdobě školy a to jak ve vestibulu, tak v jednotlivých odděleních a na přilehlých chodbách, kde byly pravidelně vystavovány výtvarné a další práce dětí ze ŠD. Spolupráce s rodiči velmi dobrá. Rodiče se řady akcí zúčastnili. Komunikace probíhala jak osobně včetně účasti vychovatelek na třídních schůzkách, tak přes e-žk. Případné náměty i připomínky byly řešeny. ŠK ve škole nepracoval. 11. Poradenské služby Poradenskou činnost školy zajišťovaly dvě výchovné poradkyně, a to poradenství pro 1. i 2. stupeň včetně poradenství k volbě povolání. Výchovné poradkyně úzce spolupracovaly se školním metodikem prevence, se speciálními pedagožkami školy i ostatními učiteli. Podílely se na zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky školy, vedly přehled o integrovaných žácích a metodicky se podílely na zpracování dokumentace práce s těmito žáky. K bylo ve škole evidováno celkem 29 integrovaných žáků. Mezi nimi byli žáci s vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování i s autistickými poruchami. Pro všechny tyto žáky byl vytvořen IVP. Během školního roku byli v PPP vyšetřeni další žáci, takže k bylo ve škole celkem integrováno 31 žáků, a to převážně s vývojovými poruchami učení. Výchovné poradkyně dále zajišťovaly péči a koordinaci metodické i odborné pomoci pro talentované žáky (nadané žáky v souladu s platnou legislativou škola neeviduje). Rovněž zpracovávaly přehled výsledků přijímacího řízení na víceletá a čtyřletá gymnázia a další střední školy. Pro odbor sociální péče zajišťovaly zpracování hlášení o neomluvených hodinách žáků. Účastnily 6

7 se jednání výchovných komisí. Výsledky práce výchovného poradenství prezentovaly na pedagogických radách. Ve škole pracovala rovněž školní metodička prevence. Ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a ostatními pedagogy zajišťovala akce a vzdělávání v souvislosti s prevencí rizikového chování žáků (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasismus, kiberšikana, poruchy příjmu potravy a další), v rámci této prevence i prevenci směřující k multikulturní toleranci a bezkonfliktní komunikaci. Školní metodička prevence rovněž vypracovala Minimální preventivní program školy, pro žáky školy zajišťovala přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování, zajišťovala a předávala odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence ostatním pedagogickým pracovníkům školy, na pedagogických radách prezentovala výsledky preventivní práce školy, koordinovala vzdělávání a činnost ostatních učitelů v oblasti prevence. V případě potřeby se účastnila jednání výchovných komisí. Škola zajišťuje spolupráci s Křesťansko pedagogicko psychologickou poradnou, Městskou částí Praha 8 protidrogovou koordinátorkou Mgr. Karmelitovou, s DDM Prahy 8 Spirála, Metou, PPP Praha 8, Glowackého 6/555 (Dr. Kyselová), SPC, Policií ČR (projektové dny), psychology, OSPODem, s Linkou bezpečí, případně s dalšími subjekty. Spolupráce s výše uvedenými subjekty je na velmi dobré úrovni. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Škola organizuje pravidelně třídní schůzky, konzultační hodiny i dny otevřených dveří. S rodiči komunikuje jak osobně prostřednictvím jednotlivých vyučujících, vedení školy či vychovatelek (podle potřeby i denně), tak prostřednictvím e-žk. Na velmi dobré úrovni škola spolupracuje se Školskou radou a se SRPŠ při ZŠ (výbor, třídní důvěrníci). Při pravidelných, popř. mimořádných, jednáních informuje vedení školy zástupce ŠR i SRPŠ o činnosti školy, o plnění školního vzdělávacího programu, projednává školní řád, informuje o akcích školy, o úpravách ve škole (rekonstrukce sociálního zařízení, ŠD, učebny PC apod.) i o vizi školy. Zároveň škola vnímá náměty, podněty a případné připomínky ŠR, SRPŠ i z řad rodičů. Ty se snaží zakomponovat do další činnosti či řešit. Rovněž spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni. Velmi dobrá spolupráce probíhala s Městskou částí Praha 8, škola se zapojila do některých projektů Prahy 8 (např. Daruj knihu, Den Země, Osmička proti rasismu a xenofobii, OPPA Operační program Praha Adaptabilita Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a další). Rovněž spolupráci s KPPP, s DDM Prahy 8 Spirála, s výborem OVOV (Odznak všestrannosti olympijského výboru), Policií ČR, OSPODem pro Prahu 8 (výchovné komise, metodická pomoc) a podobně lze hodnotit jako velice dobrou. Nově navázala škola spolupráci s Mateřskou školou Krynická a Mateřskou školou Řešovská, kdy žáci devátých ročníků pod vedením svých třídních učitelek pomáhali uvedeným MŠ s organizací a zajištěním lampionového průvodu a Dne dětí. V květnu a červnu pak chodili naši žáci svým malým kamarádům číst pohádky před spaním. Mezi nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří účast na akcích pořádaných školou pro žáky i jejich rodiče (Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark, Jarní koncert apod.). Podrobný rozpis všech aktivit viz akce školy v příloze č. 1. 7

8 13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola se rozvojových programů a mezinárodních programů ve školním roce nezúčastnila. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadaní žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a příslušnými vyhláškami nejsou ve škole evidovaní. U talentovaných žáků je zaměřen jejich rozvoj individuálně sport, projekty, olympiády, spolupráce těchto žáků se žáky slabšími, spolupráce s rodiči. Žáci jsou do těchto aktivit pod vedením příslušných učitelů cíleně zapojováni a dosahují velmi dobré až vynikající výsledky. 15. Polytechnická výchova Polytechnická výuka je zařazena především do předmětu pracovní výchova, ale i do dalších předmětů (např. F, Ch, Př, VV, VT) včetně předmětů povinně volitelných, do školních i mimoškolních aktivit (výtvarné, keramické a další dílny, činnost kroužků) i do činnosti školní družiny. Žáci si osvojují technologické postupy v jednotlivých oblastech úměrně svému věku při práci s různými materiály, seznamují se se základy bezpečnosti práce, vytvářejí si pocit úcty k manuální práci i k práci jiných a také úctu k hodnotám vytvořeným předchozími generacemi. Ve školním roce žáci 2. stupně navštěvovali 9 povinně volitelných předmětů a to seminář z českého jazyka, německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, cvičení z matematiky, výpočetní techniku, dějepisný seminář, sportovní výchovu, sportovní hry a estetickou výchovu. Ve škole pracovalo celkem 30 kroužků. Ty byly organizovány jako kroužky školní, kroužky školní družiny a kroužky organizované agenturami. Většinu kroužků vedli učitelé školy. Přesný rozpis kroužků je uveden v příloze č Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Přípravné třídy nebyly ve škole zřízeny, s dodatečným odkladem školní docházky byl v ZŠ evidován jeden žák. Pro žáky budoucích 1. tříd byl zajištěn přípravný kurz. Kurz vedly budoucí třídní učitelky prvních tříd. Děti byly do skupin rozděleny náhodně (docházelo cca 45 dětí), paní učitelky se ve skupinách postupně vystřídaly. Cílem přípravného kurzu bylo seznámit děti se školou, s učitelkami, vychovatelkami a se základními činnostmi, které by děti měly zvládnout před vstupem do školy. Naší snahou bylo odstranit obavy dětí z neznámého prostředí, z neznámých činností a seznámit je s budoucími spolužáky. Účast byla bezplatná a zcela dobrovolná. Při integraci a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy se uplatňuje individuální spolupráce učitele i vedení školy s rodiči, zjišťování problémů a vytýčení úkolů spolupráce. Probíhala rovněž spolupráce s ostatními učiteli, výchovnou komisí, KPPP a ÚMČ Praha 8 Libeň (OSPOD), vše na velmi dobré úrovni. Ve školním roce se konalo 30 výchovných komisí, z toho s některými žáky a jejich zákonných zástupců opakovaně. Výchovné komise v přítomnosti kurátorky pro Prahu 8 se konaly 2x. Řešilo se především nevhodné chování žáků (porušování školního řádu) a 8

9 problémy se začleněním dítěte do kolektivu třídy. V jednom případě žák docházel na dvouměsíční diagnostický pobyt do Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Klíčov. Cizinci v postavení azylanta nebo žadatele o azyl na naší škole nebyli. 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ státy EU počet žáků Bulharsko 3 Itálie 1 Rumunsko 1 Slovensko 1 ostatní evropské státy počet žáků Rusko 1 Ukrajina 9 ostatní státy světa Počet žáků Čína 1 Kazachstán 2 Vietnam 3 celkem počet žáků 9 států 22 Hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním cizinců do prostředí ZŠ Začleňování žáků cizinců je bez problémů, spolupráce s rodiči je ve většině případů dobrá, výuka ČJ, AJ, M i ostatních předmětů bez zásadnějších komplikací, neboť u všech žáků již dlouhodobější pobyt v ČR. Případné studijní problémy souvisí spíše s oblastí sociálního znevýhodnění než s problematikou integrace do prostředí ZŠ. Většina žáků cizinců byla zapojena do programu OPPA. Rovněž začlenění do kolektivu žáků bez problémů. Blíže viz Multikulturní výchova. 18. Environmentální výchova V uplynulém školním roce se opět naše škola zapojila do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do realizace se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy. V rámci naší práce jsme spolupracovali s některými organizacemi (ZOO Praha, Stanice přírodovědců hlavního města Prahy, DDM Prahy 8 Spirála, Lesy Praha, Tereza, Psí útulek, Ornita a další). Environmentální výchova je začleněna do Školního vzdělávacího programu, byla začleněna také do tematických plánů jednotlivých předmětů. Žáci i učitelé využívali při přípravě na vyučování různých dostupných zdrojů (encyklopedie, internet, návštěva knihovny a podobně). Výuka byla doplňována návštěvami různých akcí (např. návštěvy ZOO a botanické zahrady, přednášky ve škole Ornita, návštěvy muzeí, planetária, hvězdárny, kulturní pořady zaměřené na lidové zvyky a tradice, na vztahy mezi lidmi, přednášky, 9

10 vycházky a exkurze, aktivity v rámci předmětu Pracovní výchova, aktivity během pobytů na škole v přírodě, na školních výletech i při výjezdu do Španělska, aktivní pomoc přírodě, třídění odpadů, sběr papíru a baterií a další). Podrobný rozpis viz příloha č. 1 Akce školy. 19. Multikulturní výchova Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním cizinců do prostředí základní školy byly a jsou velmi dobré. Žáci cizinci, kteří absolvují základní vzdělávání na naší škole, nepociťují jazykovou barieru, protože se v ČR buď narodili, nebo zde žijí již delší dobu. Žáci nevybočují svými znalostmi z průměru ostatních spolužáků. Většina z nich má dobrou pracovní morálku a jsou v řadě případů příkladem pro ostatní spolužáky. Totéž lze říci o jejich společenské a kulturní integraci. Ojedinělé kázeňské problémy pramení z povahových rysů jedinců, nikoliv z národnostní odlišnosti. Jako opatření k eliminaci problémů žáků cizinců byly využívány například konzultační hodiny s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní, konzultační hodiny s vyučujícími českého jazyka a speciální hodiny českého jazyka se speciálními pedagogy, zapojení do zájmové činnosti školy. Ve školním roce se škola zapojila do programu OPPA Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni žáci cizinci byli do tohoto programu začleněni. Škola se rovněž zúčastnila projektového dne Osmička proti rasismu a xenofobii. Rovněž spolupráce v rámci preventivního programu Křesťanské pedagogicko psychologické poradny měla na multikulturní výchovu pozitivní dopad. Naše pozornost při multikulturní výchově byla zaměřena na rozvoj osobnosti, tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám. Tematické okruhy multikulturní výchovy vycházely z aktuální situace ve škole, reflektovaly aktuální dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace byly výsledkem vzájemné dohody učitelů, učitelů a žáků, učitelů a rodičů. Škola měla zapracovaná témata multikulturní výchovy do Školního vzdělávacího programu. Multikulturní výchova i aktivity probíhají nenásilnou formou po celý rok. Do výuky jsou zařazována téma o českoněmeckých vztazích, komplexní informace o holocaustu Židů a Romů (výjezd do Mauthausenu), poznávání kultur, jazyka a každodenního života národností a etnik žijících v ČR se zaměřením na životní styl menšin navštěvujících naši školu. Žáci jsou rovněž vhodnou formou úměrnou jejich věku informováni o současných extremistických skupinách mládeže jako je antisemitismus, islámofobie, neonacismus, pravicový a levicový extremismus. Ve výchově žáků je akcentována prevence směřující k tolerantní a bezkonfliktní komunikaci se žáky národnostních menšin, rasová nesnášenlivost a intolerance k národnostním menšinám nebyla ve škole zaznamenána. Multikulturní výchova je v ZŠ podporována i vhodnými, tematicky zaměřenými programy, kdy žáci diskutují s aktéry, kteří aktivně žáky do programu zapojují. Školní metodička prevence zajišťuje ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a ostatními pedagogy v rámci prevence rizikového chování žáků programy směřující k multikulturní toleranci a bezkonfliktní komunikaci. Velmi dobrá spolupráce probíhá s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 8, Městskou částí Prahy 8 protidrogovou koordinátorkou Mgr. Karmelitovou, s DDM Prahy 8 Spirála, Metou. V případě potřeby navazujeme kontakty s dalšími specializovanými poradenskými pracovišti podle povahy problému, který potřebujeme řešit. 10

11 20. Prevence rizikového chování Ve škole pracuje učitelka pověřená funkcí školní metodik prevence. Ta zpracovává Minimální preventivní program v souladu s příslušnými metodickými pokyny MŠMT, s metodickými pokyny ředitelky školy i metodickými pokyny dalších odborníků (školení metodika apod.). V rámci prevence rizikového chování škola postupovala podle výše uvedeného Minimálního preventivního programu. Ten je zaměřen především na vytvoření příznivého klimatu školy (práce třídních učitelů se třídou, nabídka kroužků, výjezdy tříd na školu v přírodě a ozdravné pobyty, výjezd do Španělska apod.), na zařazení témat prevence do výuky všech vhodných předmětů a na spolupráci s organizacemi, které poskytují naší škole programy a přednášky pro žáky. Má stanoveny cíle krátkodobé i dlouhodobé, zahrnuje prevenci primární, sekundární i terciální. Mezi hlavní aktivity v rámci Minimálního preventivního programu patřilo průběžné sledování situace ve škole z hlediska výskytu rizikového chování žáků, zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů (drogové závislosti, kriminalita, virtuální drogy, záškoláctví, šikanování a vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus), vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy i spolupráce s rodiči v oblasti prevence problémů ve výchově dětí. Škola klade důraz na prevenci předcházení rizikovému chování žáků a na velmi dobrou spolupráci uvnitř školy a především na spolupráci školy s rodiči. Škola rovněž spolupracuje s odborníky na tuto problematiku. Ve spolupráci s KPPP, Pernerova, Praha 8 je zajištěn velmi kvalitní preventivní program. Tato spolupráce trvá již přes 9 let. Dále jsou zajištěny další preventivní programy ve škole i mimo školu, je zajištěna spolupráce s MČ Praha 8, s Policií ČR včetně preventivních programů (dopravní výchova, šikana, drogy, právní odpovědnost a podobně). Rovněž je zajištěn preventivní program na vztahy ve třídě i komunikaci ve spolupráci s DDM Praha 8 Spirála a dalšími subjekty. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Středočeský kraj 9 1 Jihočeský kraj 1 0 Moravskoslezský kraj 1 0 Celkem Další údaje o základní škole Charakteristika školy Základní škola Mazurská je zařazena do sítě škol a jejími součástmi jsou základní škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola je fakultní školou UK, pro kterou zabezpečuje praxi studentů, v právní subjektivitě je od Základní škola je úplná s prvním. i druhým stupněm a ve školním roce měla 19 tříd a navštěvovalo ji 396 žáků (stav k ). Z toho 277 žáků navštěvovalo I. stupeň (13 tříd) a 119 žáků II. stupeň (6 tříd). Průměrná naplněnost tříd byla 20,84 žáků. Dalších 8 11

12 žáků navštěvovalo ZŠ v souladu s 38, tedy v zahraniční škole. Celkem tedy bylo k ve škole zapsáno 404 žáků. Ve školním roce pracovaly všechny třídy podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Škola nezřizovala třídy s rozšířenou výukou předmětů, v souladu s platnou legislativou se ve škole začaly od 7. třídy vyučovat další cizí jazyky (NJ, RJ) jako povinné předměty. Anglický jazyk, další cizí jazyk (NJ v 9. třídách), tělesná, environmentální a estetická výchova byly posilovány prostřednictvím povinně volitelných předmětů a zájmových útvarů. Ve škole je zajištěna činnost dvou výchovných poradkyň, školní metodičky prevence i speciálních pedagožek. Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hodin do 17,00 hodin a nabízí dětem pestrou a bohatou činnost (viz bod 10.). Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně. Provoz školy zabezpečovalo 33 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, 24 učitelů, vedoucí vychovatelka, 6 vychovatelek) a 12 ostatních zaměstnanců (hospodářka školy, školník, vrátná, 4 uklízečky, vedoucí a účetní školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka a 2 pomocné kuchařky), tedy 45 zaměstnanců, což je 44,64 přepočtených. Údaje o výsledku inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekční činnost provedená ČŠI proběhla ve škole ve dnech S výsledky byla seznámena jak pedagogická rada, školská rada. Obě rady inspekční zprávu i protokol o kontrole projednaly a vzaly na vědomí jejich obsah i závěry. Inspekční zpráva Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a družinou Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů obsahuje informace o řízení školy, personálních podmínkách, Materiálních a finančních podmínkách. Doporučení a hodnocení: Na PR poskytovat informace z hospitační činnosti a projednávat návrhy ke zvýšení účinnosti pedagogické práce. Během ČŠI byl doplněn školní řád o podrobnosti k plnění povinné školní docházky dle 38 a cizinců schváleno PR a ŠR. Během ČŠI byl upraven a doplněn ŠVP pro školní družinu. ŠVP ZV upraven k dílčí nedostatky v tabulaci učebního plánu (2. cizí jazyk), v učebních osnovách přírodovědy a vlastivědy 4. a 5. ročník, konkretizace očekávaných výstupů OV, Z bylo doplněno a schváleno PR a ŠR během ČŠI. Kniha úrazů neobsahovala všechny údaje podle vyhlášky 64/2005Sb. vše doplněno během inspekce ČŠI. Příznivé personální podmínky z hlediska odborné kvalifikace, stabilizovaný učitelský sbor. DVPP podporováno. 12

13 Materiální a finanční podmínky dobré, jejich využívání efektivní. Závěr ČŠI: Podmínky k realizaci vzdělávacího programu jsou na požadované úrovni. Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům doporučení: Důsledně akceptovat VVS formulované v charakteristikách předmětů. Přizpůsobit tempo výkladu schopnostem žáků. Umožnit žákům seberealizaci a kreativitu. Uplatňovat ve větší míře vnitřní diferenciaci u žáků se SVP. Zařazovat kooperativní výuku. Pracovat se závěry hodiny obsah, hodnocení, sebehodnocení. Závěr ČŠI: V průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu převažuje požadovaný stav. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům doporučení: Věnovat se více přechodu žáků na 2. stupeň nepřiměřené odchylky v klasifikaci. Málo motivační hodnocení v začínajících předmětech F, Př, Z, D. Závěr ČŠI: V oblasti výsledků vzdělávání převažuje požadovaný stav. Závěr obsahuje: Silné stránky školy Slabé stránky školy Návrhy na zlepšení stavu školy Závěr ČŠI: Škola úspěšně realizuje zvolenou koncepci, poskytuje všeobecné základní vzdělávání žáků na standardní úrovni, svým zaměřením vytváří příznivé podmínky pro rozvoj sportovních aktivit. Protokol o kontrole Kontrolou ŠVP Škola pro život platného od bylo zjištěno, že je v souladu s RVP ZV a školským zákonem. Kontrolou školního řádu bylo zjištěno, že obsahuje všechny údaje požadované právními předpisy. Údaje o výsledku dalších kontrol provedených ve škole Vnitřní Audit HACCAP bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Audit nezávislého auditora na ověření účetní uzávěrky bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Hygienická stanice HM Prahy (školní jídelna a běžný provoz) běžný provoz bez připomínek, v souladu s platnou legislativou, školní jídelna doporučena celková rekonstrukce školní kuchyně i jídelny, běžný provoz ŠJ bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Hygienická stanice HM Prahy školní jídelna a běžný provoz v souvislosti s výskytem žloutenky typu A ve škole běžný provoz i provoz školní jídelny bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Stanovena opatření v průběhu 13

14 karantény, následná kontrola plnění opatření bez připomínek, v souladu s vytyčenými opatřeními a platnou legislativou. Finanční kontrola z MČ Praha 8 bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Pražská správa sociálního zabezpečení bez připomínek, v souladu s platnou legislativou. Integrace žáků Ve škole bylo k vedeno 29 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně, po vyšetřeních ve školských poradenských zařízeních během školního roku, bylo k ve škole celkově evidováno 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, převážně s vývojovými poruchami učení. Všichni byli integrováni do běžných tříd. Pro všechny integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány. Individuální vzdělávací plány byly sestaveny třídními učiteli na základě spolupráce s PPP, SPC, výchovnou poradkyní, ostatními učiteli a rodiči žáků. Další údaje viz bod 11. Ve škole vyučují dvě speciální pedagožky. Ty kromě výuky v běžných třídách, vedly na I. stupni pro integrované žáky také hodiny náprav. Vyučování bylo zaměřeno především na zdokonalování a zpřesňování čtenářských dovedností a pomocí grafomotorických cviků i na zúhlednění a správnost projevu písemného. Nedílnou součástí práce v těchto hodinách bylo i zaměření na zlepšení schopnosti porozumět obsahu čteného textu a rozšiřovaní slovní zásoby, vyjadřovacích i komunikativních dovedností. Na II. stupni se žákům se SPU v rámci povinně volitelných předmětů seminář z ČJ a cvičení z matematiky věnovala vyškolená učitelka českého jazyka a učitelka matematiky. Jazyky Ve škole probíhá výuka AJ od 3. třídy, výuka dalšího cizího jazyka od 7. třídy NJ, RJ) a dále v povinně volitelném předmětu německý jazyk probíhala v 9. třídě. Výuka AJ byla na 2. stupni posílena hodinami konverzace, na 1. stupni formou kroužků AJ, které vedly učitelky školy. Další údaje viz bod 5. Sport Tělesná výchova je školou podporována a je zaměřena především na lehkou atletiku a míčové hry. Žáci naší školy dosahují výborné sportovní výsledky nejen v Praze 8, ale i na celopražských akcích. Škola je rovněž pořadatelem některých sportovních akcí v Praze 8 (Pohár Rozhlasu, Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, trojboj a další). Žáci 3. tříd se účastnili plaveckého výcviku. Někteří žáci 3., 4., 6. a 7. tříd se zúčastnili lyžařského výcviku. Žáci 1. stupně v Jánských Lázních, žáci 2. stupně v Peci pod Sněžkou. Oba výjezdy lze hodnotit velmi pozitivně. Ve škole pracovala také řada sportovních kroužků, kterými se škola snaží zpestřit nabídku mimoškolní činnosti mládeže a nabídnout jí konkrétní hodnotný program jako formu prevence před sociálně patologickými jevy ve společnosti. Environmentální výchova Škola se věnuje rovněž environmentální výchově. Je zapojena do sítě škol s ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Blíže viz bod 18. Estetická výchova Škola dbala na rozvoj estetického cítění žáků nejen zavedením povinně volitelného předmětu estetická výchova, ale především pořádáním různých kulturních akcí, výzdobou školy, vystavováním žákovských prací v prostorách školy i tříd, vedením žáků ke kultivovanému 14

15 kamarádskému chování i k udržování pořádku v prostorách školy. Velmi úspěšně pracovaly rovněž 2 kroužky keramiky (ve škole je keramická dílna, ve které jsou žákům k dispozici 2 keramické pece, hrnčířský kruh a válcovací stůl). O keramiku je ve škole veliký zájem. Informatika, výpočetní technika Základy práce na PC získávají žáci již ve 4. třídě. Tuto činnost rozvíjejí dále na 2. stupni v povinných i povinně volitelných předmětech informatika a výpočetní technika. Studijní výsledky školy a prospěch žáků a) Ve školním roce měla škola 19 tříd a celkem 396 žáků (stav k ). b) Počty tříd v ročnících a počty žáků ve třídách k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem c) Přehled o třídách a žácích celková statistika tříd k Třída Počet žáků V P N PPT Výchovná opatření Průměrná absence na žáka omluvená neomluvená Pochvala ŘŠ Důtka ŘŠ Snížená známka z chování 1. A , , B , , C , , A , , B , , C , , A , , B , ,29 0,24 (5) 3. C , ,

16 4. A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , ,00 0,04 (1) 8. A , , A , , B , , , ,89 0,14 (6) Vysvětlivky: V: prospěl s vyznamenáním P: prospěl N: neprospěl PPT: průměrný prospěch na třídu Výsledky přijímacího řízení Na víceletá gymnázia odešlo celkem 12 žáků, z toho všichni žáci z 5. tříd, ze 7. třídy neodešel žádný žák. Z 9. třídy odešlo 33 žáků, z toho 3 žáci na gymnázium, 28 žáků na střední odborné školy (10 žáků na ekonomické školy, 3 žáci na gastronomické školy, 13 žáků na průmyslové školy, 2 žáci na ostatní střední školy) a 2 žáci na učební obory. Celkem na střední školy odešlo 45 žáků. Školská rada a SRPŠ Od působí ve škole tříčlenná školská rada (zástupce pedagogů, zástupce rodičů, zástupce zřizovatele). Nové volby proběhly v lednu 2009 a následně během ledna a února Školská rada se schází pravidelně. Z jednání ŠR jsou pořizovány zápisy. Ty jsou uloženy u ŠR a u ředitelky školy a jsou zveřejňovány na webu školy. Ve škole působí také SRPŠ, které je právním subjektem. Pravidelně se schází výbor SRPŠ, na který jsou zvány ředitelka a zástupkyně školy. Z jednání jsou pořizovány zápisy. Ty jsou uloženy u SRPŠ a ředitelky školy a jsou rovněž zveřejněny na webu školy. Činnost školské rady i výboru SRPŠ má velmi dobrou úroveň a spolupráce s vedením školy i s pedagogickými pracovníky je na velmi dobrá. Ve školním roce se školská rada s vedením školy sešla celkem 4x, 1x proběhla ŠR korespondenční formou. S výborem SRPŠ 3x a s třídními důvěrníky vždy před třídními schůzkami. Ve všech případech docházelo o vzájemné informace o dění ve škole (výsledky výchovně vzdělávací práce, organizační záležitosti související s chodem školy), rozpočet, náměty, podněty, připomínky, záměry a činnost školy. 16

17 Školní a další projekty Ve škole proběhla rovněž řada projektů. Ty probíhaly buď jako celoškolní projekty, projety jednotlivých tříd nebo projekty ve spolupráci s jinými subjekty. Mezi nejzdařilejší patřily například projekt Také jsme chodili do školky, při kterém žáci 9. tříd pod vedením třídních učitelek spolupracovali s MŠ Krynická a MŠ Řešovská (pomoc s organizačním zajištěním lampionového průvodu, dětského dne, čtení pohádek a příběhů), Ochrana člověka za mimořádných situací ve spolupráci s Policií ČR, Sportuje celá škola, projekt ve spolupráci s MČ Praha 8 Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, projekty zaměřené na prevenci rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasismus, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání a další), Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark a další. Zájmová činnost a mimoškolní činnost Ve škole pracovalo 7 oddělení školní družiny, do kterých docházelo celkem 201 žáků I. stupně. Činnost školní družiny je blíže uvedena v bodě 10. Škola rovněž organizovala školy v přírodě, plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků, školní výlety, exkurze, projektové dny, probíhala návštěva divadelních a jiných kulturních představení. Jako součást těchto aktivit se např. uskutečnil jazykově poznávací zájezd ozdravný pobyt u moře ve Španělsku. Škola zřizovala také zájmové útvary kroužky. Tyto zájmové útvary jsou vedeny jednak učiteli školy, jednak je jejich činnost zajišťována Dětskou agenturou Kroužky. Největší zájem mezi dětmi byl o keramiku, florbal a AJ. Ve škole pracovaly i další kroužky např. kroužek bojových sportů, aerobiku, výtvarný a další (viz příloha č. 2). Dále škola spolupracuje se ZUŠ Taussigova. Učitelé ZUŠ zde vyučovali hru na klavír, housle, flétnu a kytaru. Vybavení školy Výuka probíhala v kmenových učebnách a v učebnách odborných. Ve škole je k dispozici 10 interaktivních tabulí (studovna, třídy I. stupně). Pro výuku informatiky slouží 2 počítačové učebny se stálým připojením k internetu, z nichž 1 byla plně rekonstruována a vybavena novými PC i novým nábytkem. Ve škole jsou dále odborné učebny pro předměty chemie, přírodopis a fyzika, cvičná kuchyňka a učebna pro výuku výtvarné výchovy a keramiky. ZŠ má 2 dobře vybavené tělocvičny a velmi kvalitní venkovní sportovní areál určený k využití školou i veřejností. K dispozici je rovněž knihovna, která byla rovněž nově upravena, studovna a multifunkční kinosál. Škola je nově zateplena. V průběhu srpna začátku prosince 2013 proběhla 1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení (WC pro žáky a učitele v celém objektu školy). Následně v období červenec srpen 2014 proběhlo dokončení 1. etapy rekonstrukce sociálního zařízení. Zároveň proběhla 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení (WC a zázemí u kabinetu TV, sprchy a šatny u tělocvičen, WC a zázemí u kanceláře školy, WC a zázemí u školní jídelny). Proběhla také celková rekonstrukce cvičné kuchyňky pro žáky včetně vybavení kuchyňky novými kuchyňskými linkami a elektrospotřebiči a částečná rekonstrukce stoupaček. 17

18 Rovněž probíhá postupné nové vybavování běžných tříd. Novými skříňovými sestavami byly vybaveny 2 budoucí první třídy, lavicemi a židlemi 3 budoucí čtvrté třídy a 6. třída. Dále je plánována rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, obou tělocvičen včetně jejich zázemí a revitalizace venkovních prostor určených pro hry a odpočinek dětí v ŠD. K relaxaci žáků během dne slouží prostory v sektorech II. D a III. D, které jsou vybaveny zabudovanými žebřinami. Akce školy Akce školy jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1. Účast žáků v soutěžích V průběhu školního roku škola pořádala řadu tradičních akcí (Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark, Karneval, Jarní koncert a další). Žáci školy se pravidelně zúčastňovali různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí sportovní i vědomostní soutěže, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, žáci navštěvovali divadla, koncerty, výstavy, vyjeli na ozdravné pobyty (škola v přírodě, LVK, Španělsko) a podobně. Některé akce probíhaly přímo ve školním sále vystoupení umělců, přednášky, Ornita a další. Podrobný rozpis v příloze Akce školy. Účast ve vědomostních, sportovních i kulturních soutěžích vyhlášených MŠMT, DDM Prahy 8 Spirála a školami Prahy 8 byla v mnoha případech velmi dobrá, kdy se žáci školy v obvodním kole umístili na medailových pozicích a postoupili tak do celopražských kol. I zde, jak ve vědomostních, tak ve sportovních soutěžích, dosahovali velmi dobré výsledky. Velmi úspěšní byli naši žáci v řešení Matematického klokana, a to i v celostátním měřítku (121 našich žáků z celkově soutěžících v ČR mělo plný počet bodů a obsadilo 1. místo). Také v mezinárodním matematickém semináři Taktik byli naši žáci velmi úspěšní a mezi 318 školami z ČR a Slovenska jsme obsadili 1. místo. Rovněž v dílčích sportovních soutěžích jak v Praze 8, tak v celopražských byli naši žáci velmi úspěšní, takže v hodnocení obvodního kola škol Prahy 8 s převahou zvítězili a v červnu 2014 za 1. místo slavnostně převzali pohár. Závěr Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život, kvalitní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy a vyprofilování školy postupně na typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Škola podporuje dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči. Podporujeme rovněž sportovní, environmentální a estetickou výchovu. Velký důraz klademe rovněž na prevenci rizikového chování žáků a spolupráci s rodiči v oblasti výchovného poradenství. V Praze dne Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy 18

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více