Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3 2. Vzdělávací programy 4 3. Pedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o přijímacím řízení žáků 5 5. Žáci 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6 7. Prevence sociálně patologických jevů 7 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Kontrolní činnost Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam a vysvětlení zkratek k výroční zprávě 14 Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za rok Vyhodnocení plánu práce EVVO Zhodnocení ICT plánu Zpráva o poskytování informací za rok 2013 Zhodnocení činnosti školní družiny Zhodnocení DVPP

3 1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ IČO: Identifikátor: IZO ZŠ: IZO ŠD: Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany Vykonavatel státní správy: Odbor školství a mládeže KÚ Středočeského kraje a pověřená obec Říčany Datum zařazení do sítě škol: Kapacita ZŠ: 74 žáků Kapacita školní družiny: 14 Počet žáků přípravné třídy: 12 Škola je plně organizovaná, tj ročník, spolu se speciálními třídami Škola poskytuje vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, pro žáky ze Říčan a okolí Internetové stránky ZŠ Nerudova Říčany: Datová schránka: desmpac Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Macháčková- ředitelka školy Mgr. Blanka Veselá- zástupkyně ředitelky školy Údaje o školské radě Školská rada pracuje v šestičlenném složení Jednání školské rady proběhlo celkem: 3, duben nové volby do školské radyčlenové od dubna 2014: za pedagogický sbor: Mgr. Veselá, Mgr. Bílková, za zřizovatele: pí. Egidová, Ing. Burešová, zástupci zákonných zástupců: pí. Novotná, pí. Blaško Předsedkyní školské rady byla Mgr. Ivana Bílková Školní budova a pozemek V budově se nachází 6 tříd, učebna TV, výukový byt, pracovna dílenských prací, učebna výpočetní techniky, kotelna. Škola je po kompletní rekonstrukci, stala se bezbariérovou. K budově školy je pro pracovní vyučování k dispozici i školní pozemek, skleník. Pro výuku byla využívána učebna na odloučeném pracovišti v Dětském centru Strančice. Ve školním roce pokračovala činnost školní družiny s kapacitou 14 žáků, od je povoleno navýšení kapacity žáků na 22. Dále bylo povoleno vzdělávání předškolních žáků v přípravné třídě KÚ Středočeského kraje Aktivity školy v průběhu školního roku 1. Udržovací fáze projektů: Vzdělávací systém pro učitele a žáky ZŠ Nerudova, Hraní s Vojtou a Davidem - projekty byly financované ze státního rozpočtu a ESF 2. Pokračování projektu financovaného ESF- Ovoce do škol pro žáky 1. stupně 3. Udržovací fáze projektu Veselá zahrada 2

4 4. Zahájení práce na projektu Hrátky s přírodou financovaného KÚ Středočeského kraje- zahájení jaro Obnova PVC ve 2 třídách, broušení PVC ve 2 třídách 6. Vymalování 1. patra budovy školy včetně chodeb a sociálního zařízení 7. Nákup interaktivní techniky- 1 třída 8. Zakončení obložení podlah v suterénu 9. Reklamační práce- sádrokarton ve sborovnách školy 10. Upgrade softwarového vybavení na PC stanicích na Windows Vzdělávací programy Vzdělávací program Sluníčko od dle RVP ZV LMP Vzdělávací program Slunečnice- zpracovaný dle RVP ZŠS Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovaný dle RVP pro předškolní vzdělávání- Klíček pro život, č.j. 453/2012/ZSNR- od Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání- školní družinu- Petrklíč, č.j. 452/2012/ZSNR- od Pedagogičtí pracovníci mají vypracované učební plány pro jednotlivé předměty v souladu s učebními osnovami pro daný předmět a období. 3. Pracovníci školy Vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí vychovatelka ŠD) 3 Pedagogičtí pracovníci 8 (z toho 2 na částečný úvazek) Vychovatelka ŠD 1 Asistenti pedagoga 2 (oba na částečný úvazek) Nepedagogičtí pracovníci 4 /školnice-uklízečka, topič, účetní/ stav k pedagogických pracovníků VŠ PF ŠMVZP učitelství 1 pedagogický pracovník BC 1 vychovatel ŠD SŠ- vychovatelství 2 pedagogický pracovník SŠ 2 pedagogičtí pracovníci-ap 1 SŠ asistent pedagoga, 1 SOU- asistent pedagoga (2 kurz asistenta pedagoga) na mateřské dovolené 1 (1 asistentka pedagoga) od ve starobním důchodu 1 pedagogická pracovnice plně kvalifikovaných pracovníků 8 speciálních pedagogů, 1 vychovatel školní družiny, 2 asistenti pedagoga, tj. 78,57 % Složení pedagogického sboru Provozní zaměstnanci Účetní služby 14 žen 1 žena, 1 muž 2 ženy 3

5 V průběhu roku ukončen pracovní poměr na vlastní žádost 1 pedagogické pracovnice ze zdravotních důvodů, s jedním pracovníkem po ukončení pracovního poměru na dobu určitouk vychovatelka školní družiny Studium na Pedagogické fakultě UK v Praze- 1 pedagogický pracovník- bakalářské studium Tabulka č. 1 Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce Jméno a příjmení, Aprobovanost poznámky titul Jitka Macháčková, ŠMVZP- Ředitel školy, koordinátor ŠVP Mgr. učitelství Blanka Veselá, Mgr. ŠMVZPučitelství Zástupce ředitele školy, výchovný poradce, metodik ICT, členka školské rady, členka stravovací komise, člen školské komise Ivana Bílková, Mgr ŠMVZP- Předseda školské rady, metodik prevence Ivana Löffelmannová, Mgr Jana Smutná, Mgr Svatava Kadlecová, Mgr. Jitka Rosůlková, Mgr. Eva Divíšková, Mgr. Olga Maláková Ladislava Výšková Renata Žáková Táňa Havrilová, Bc. Jitka Vlková Jana Kadeřábková učitelství ŠMVZPučitelství ŠMVZPučitelství ŠMVZPučitelství ŠMVZPučitelství ŠMVZPučitelství SpgŠ vychovatelství Bakalářské studium Třídní pedagog speciální třídy Kronikář školy Třídní pedagog 1.,2.,3.,4. ročníku Zdravotník zotavovacích akcí Třídní pedagog 5.,6. ročníku Třídní pedagog 7.,8. ročníku Koordinátor EVVO Třídní pedagog 9. ročníku Třídní pedagog přípravné třídy Pedagog- částečný úvazek- bakalářské studium Pedagog- částečný úvazek- ukončení pracovního poměru v průběhu školního roku Vedoucí školní družiny Vychovatelka školní družiny- částečný úvazek Asistent pedagoga- částečný úvazek Asistent pedagoga- částečný úvazek Tabulka č. 2- Věkové složení pedagogického sboru, asistentů pedagoga pracujících ve školním roce , včetně nepedagogických pracovníků Věkové rozhraní Mužů Žen celkem

6 a více celkem Věkový průměr pedagogického sboru 47,5 let Z těchto pedagogických pracovníků pracuje na škole 1 výchovný poradce, 1 ICT koordinátor 1 metodik preventista, 1 koordinátor ŠVP, 1 koordinátor EVVO. Účetnictví školy bylo zajišťováno zřizovatelem- Bc. Nejedlíková Markéta-zaměstnána na DPP Mzdová účetní pí. Vladimíra Hampejsková. Náslechy studentů za školní rok Tabulka č. 3- Přehled náslechů studentů Místo praxe Počet studentů Náslechy studentů, asistentů pedagoga- Agentura Rytmus 1 Náslechy studentů, práce ve výchovných zařízeních- Pedagogická fakulta 1 Hradec Králové Náslechy studentů- UJAK- vychovatelství 2 4. Údaje o přijímacím řízení žáků Tabulka č. 4- zápis do přípravné třídy Počet přihlášených Nebylo žádné odvolání o nepřijetí. Tabulka č. 5 Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ Celkový počet žáků Počet přijatých žáků ke v přípravné třídě ve školním vzdělávání v 1. ročníku dle roce RVP ZV Přijatých v rámci správního řízení Počet přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku dle RVP ZV- LMP Tabulka č. 6- Zápis do prvního ročníku Počet přihlášených Přijatých v rámci správního řízení 7 7 (z toho 3 do speciální třídy) Tabulka č. 7- Přijímací řízení žáků 9. ročníku Počet žáků Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků 9. ročník

7 Tabulka č. 8- Přijímací řízení do OU Kuchařské práce Šití oděvů Elektronické a strojně montážní práce Řezníkuzenář Zahradnické práce Opravář mechanik motorových vozidel Reprodukční grafik Truhlář, truhlářské práce Všichni žáci byli přijati na OU, SOU. 5. Žáci Tabulka č. 9- Přehled docházky žáků ve školním roce Zahajovací statistika 58 Závěr školního roku 58 Nárůst úbytek během roku 0 Povinnou školní docházku ukončilo 10 žáků 9. ročníku Kuchařčíšník Tabulka č. 10- Počet tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících k stav ke stav ke nárůst, úbytek poznámky třída Přípravná třída ST/Ř ,2., 3., 4. ročník ,6. ročník , 8. ročník ročník celkem Průměrný počet žáků ve třídě byl ve školním roce 9,66 žáka Ve školním roce nebyl žádný diagnostický pobyt Tabulka č. 11 Počet žáků v zájmovém vzdělávání- školní družině Kapacita školní družiny Počet přihlášených žáků Tabulka č. 12- Počet zameškaných hodin v jednotlivých ročnících Třída Počet oml. hodin- 1. pol. Průměr na žáka Počet neoml. hodin 1. pol. Průměr na žáka Počet oml. hodin- 2. pol. Průměr na žáka Počet neoml. hodin 2. pol. Průměr na žáka Celkový roční průměr omluv. - neomluvených 6

8 hodin 1.,2.,3., , , ,185 5., , ,865 ročník 7.,8. ročník , , , ,83 61,125 (8,706) 9. ročník , , ,7 (1,727) Spec. třída , , ,745 Tabulka č. 13 Přehled prospěchu podle jednotlivých tříd 1. pololetí Název třídy Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Celkový průměrný prospěch Speciální ,813 třída 1.,2., ,108 ročník 5.,6. ročník ,451 7.,8. ročník ,25 9.ročník ,149 Celkem žáků pololetí Název třídy Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Celkový průměrný prospěch Speciální ,829 třída 1.,2.,3., ,081 ročník 5.,6. ročník ,478 7.,8. ročník ,182 9.ročník ,129 Celkem žáků ,7398 Jeden žák byl na konci 2. pololetí klasifikován nedostatečně z jednoho předmětu, byly vykonány opravné zkoušky v srpnu. Jeden žák pokračoval 10. rokem v dokončení základního vzdělávání na základě 55, školského zákona v platném znění. Provoz školní družiny- viz příloha této zprávy 6. DVPP 7

9 Viz příloha této zprávy Vedení školy se zaměřuje především na vzdělávání celého pedagogického sboru, byly uskutečněny 4 vzdělávací akce- viz zhodnocení plánu DVPP za školní rok Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný: Plán minimální prevence Krizový plán školy Program proti šikanování Program výchovy proti projevům extremismu, rasismu, xenofobii a intolerance Součástí této výroční zprávy je zhodnocení MPP za školní rok viz příloha Škola čerpala pouze z provozních prostředků od zřizovatele na tuto oblast. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní činnost je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu v každé škole, v současné době v základní škole praktické a ve speciálních třídách, je ještě důležitější, a to z několika důvodů: 1. rodiče se některým dětem příliš nevěnují, děti neznají divadla, výstavy, historické památky, nebo-li škola, zde supluje rodinu a zajišťuje dětem tak nejen zážitky zábavné, ale i poučné 2. při různých soutěžích se dětem zvyšuje sebevědomí, které jim většinou chybí 3. učí se samostatnosti a ohleduplnosti k druhým 4. učí se vnímat přírodu, chovat se k ní a vidět hezké věci okolo sebe 5. učí se pracovitosti a odpovědnosti za svou práci Mimoškolní činnost je součástí všech učebních tématických plánů, neděje se na úkor vyučování, je doplňkem, navazuje na učivo a u mladších žáků k hravému přístupu k učení. Předpokladem zdařilé mimoškolní činnosti je: 1. zpracovaný plán jednotlivých třídních učitelů se zaměřením na specifičnost své třídy 2. vzájemná dobrá spolupráce a pochopení všech vyučujících 3. obětavost pedagogických pracovníků při další mimo vyučování a další činnosti mimo vyučování 4. motivace žáků 5. spolupráce s rodiči 6. snaha a schopnost navázat kontakt s různými institucemi a v další spolupráci s nimi V průběhu celého školního roku vedení školy informovalo o činnosti školy pravidelně v místním tisku- Říčanský kurýr, na webových stránkách školy a projektech EU, MAS Říčansko Škola se zapojila do akce Škola udržitelného rozvoje, kdy tento titul byl škole propůjčen KÚ Středočeského kraje na další 3 roky. Aktivní zapojení do sběru papíru a hliníku- viz zhodnocení EVVO plánu. 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí 1. Oblast kultury a vzdělávání 8

10 Hurá do opery- PT, vybraní žáci 1. stupně, spec. třídy Návštěva knihovny- 5.,6. ročník Exkurze do Hasičské zbrojnice Říčany ročník, ST Malování na Rynku Výtvarná soutěž- Říčanský hrad Návštěva Solné jeskyně Říčany- PT, 1.,2.,3.,4. ročník Divadelní představení Krejčík Honza, aneb kdo si hraje- nezlobí -PT, ST, 1. stupeň Výukový program Planeta Země- Madagaskar- 2. stupeň Výukový program Cesty integrace na dopravním hřišti Poznávací vycházka- Památná místa v Říčanech- PT Výstavka fotografií- Výpěstky škol- Říčanský hrad Den otevřených dveří Prodejní vánoční výstavka prací žáků školy Státní opera- balet Divadelní představení O princezně Mlsalce Velikonoční výstavka na Říčanském hradě Vánoční stromek školy- PT, ŠD Státní opera- Opera Čert a Káča Výstavka prací žáků- pasáž Staré radnice Říčany Oslava MDD-PT,ST, 1. stupeň, 9. ročník Mikulášská nadílka Třídní vánoční besídky 2. Ekologická oblast Ekoolympiáda Kostelec n. Černými Lesy- vybraní žáci Podzimní vycházka-st, PT Muzeum Říčany- Výstava Obojživelníci-5.,6. ročník Soutěž- Erb Říčan- v rámci projektu Patriot Den Země- celá škola Den správné výživy- soutěž O nejzdravější svačinu Soutěž 5.,6. ročníku- v rámci projektu Patriot Sběr sušin Ekologické vycházky v rámci projektu Hrátky s přírodou 3. Sportovní oblast Sáňkování a bobování-st, 2.,-4. ročník Plavecký výcvik-pt., 1. stupeň Lehkoatletické závody- celá školy Oblastní kolo v dopravní soutěži- vybraní žáci Turisticko branný závod- okolí Marvánku 4. Oblast minimální preventivních jevů Beseda se zástupci Věznice Jiřice-2. stupeň a vybraní žáci ST Nácvik evakuace budovy školy Legální drogy- Cesta integrace-7.,8. ročník Primární prevence- 9.,5.,6. ročník Nelegální drogy-7.,8 ročník Právní odpovědnost-7.,8.,9. ročník Protidrogová tématika-5.,6. ročník7 Poskytování první pomoci- 5.,6. ročník 9

11 Prohlídka sanitního vozu celá škola 5. Volba povolání Pracovní workshop- projektu Řemeslo má zlaté dno - pečení chleba- 2.stupeň Návštěva OU Jarov-9. ročník Pracovní workshop- projektu Řemeslo má zlaté dno - Ozdobný špendlík- 7.,8. ročník Pracovní workshop- projektu Řemeslo má zlaté dno -Šití na šicím stroji, výroba dřevěného šperku Pracovní workshop- projektu Řemeslo má zlaté dno -Šití módních doplňků-7.,8. ročník Návštěva ÚP- 8. ročník Školní výlet- návštěva výroby cukrářských výrobků- Sedlčany Návštěva výstavky v Muzeu Říčany- Řemeslo má zlaté dno 10. Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Udržování projektů financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR- Hraní s Vojtou a Davidem, Vzdělávací systém učitelů a žáků ZŠ Nerudova Říčany Pokračování v realizaci projektu EU Ovoce školám - jedná se o bezplatnou dodávku ovoce a zeleniny pro žáky 1. stupně Podání žádosti na MŠMT ČR o rozvojový program logopedické péče pro předškolní žáky Schválení a začátek realizace projektu financovaného z prostředků KÚ Středočeského kraje-životní prostředí- Hrátky s přírodou - projekt pro žáky přípravné třídy, speciální třídy a žáky 1. stupně školy Partnerství projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu, SZIF - Město Říčany, Muzeum Říčany Zapojení do projektů EU- výzvy 51 a 53- partneři projektu 11. Kontrolní činnost Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Středočeský kraj Předmět kontroly: Kontrola poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za rok 2010 Termín kontroly: Závěr: Kontrolou FÚ nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 odst.1 písm. b zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní orgán: VZP 10

12 Předmět kontroly: kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Termín kontroly: Závěr: k vyúčtování nebyly zjištěny žádné závazky vůči VZP ČR a jiné evidenční nedostatky Kontrolní orgán: OSSZ pro Středočeský kraj Předmět kontroly: plánovaná kontrola plnění povinností o nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvod pojistného na sociálním zabezpečení za období Termín kontroly: Závěr: nápravná opatření nebyla uložena Kontrolní orgán: Útvar interního auditu Města Říčan Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola formou dotazníku pro příspěvkové organizace Termín kontroly: leden 2014 Vnitřní kontrolní systém Na základě platných směrnic je pravidelně kontrolován stav pokladní hotovosti a pokladní kniha, faktury. Hospitační činnost je prováděna na základě plánu hospitací ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy, zhodnocení byla provedena a učiněny zápisy jednotlivých hospitačních činností 12. Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb. V průběhu celého školního roku nebyla podána žádná stížnost ze strany rodičů, ani jiných zákonných zástupců žáků. V únoru byla zpracována Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- viz příloha Nikdo nepožadoval žádnou informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. 13. Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Tabulka č. 14- Základní zdroje finančních příspěvků MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Středočeského kraje Zřizovatel Město Říčany Mzdové prostředky pracovníků školy, prostředky ONIV Provozní prostředky Granty, účelové dotace Město Říčany- oblast minimální prevence Plavání- Město Říčany Projekt Hrátky s přírodou - KÚ 11

13 Středočeského kraje Vlastní zdroje v letošním školním roce byly finanční prostředky za sběr papíru, pronájem nebytových prostor, prodej sazenic a výrobků V tabulce je uvedeno hospodaření školy za první pololetí roku 2014 součástí příloh je Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Tabulka č. 15- Přehled čerpání finančních prostředků leden- červen 2014 Název položky Č. ÚČTU KÚ MÚ Celkem Výnosy Tržby ŠD , ,00 - pronájem , ,00 - prodej materiálu ,00 0,00 Ostatní výnosy-sběr , ,00 Ostatní výnosy-náhrady , ,00 Ostatní výnosy-jiné , ,00 Pojistné plnění 0,00 0,00 Zúčtování fondů , ,00 Připsané úroky ,20 842,20 Přijaté příspěvky na provoz , , ,84 Příjmy celkem 6xx , , ,04 Výdaje Spot. mat.- kanc.potř ,00 652,00 - úklidového mat , ,00 - mat.na opravy , ,00 - prac. oděvy ,00 0,00 - časopisy,tisk.liter , ,55 - režijní m , ,72 - učebnice,uč.pomůcky ŠD ,00 158,00 - učebnice,uč.pomůcky , ,50 - pomůcky na PČ , ,17 - nákup PHM ,00 200,00 - nákup ODHM (500KČ -3TIS.KČ) , ,83 Spot. energie ,00 0,00 Spotřeba plynu ,00 0,00 Spotřeba vody ,00 0,00 12

14 Opravy a údržba , ,15 Cestovné , ,00 Služby repre , ,00 telekomunikační služby , ,29 revize,doprava,bozp , ,00 odvoz odpadu , ,00 školení a vzdělávání , ,00 poštovné , ,00 odborné služby , ,00 tisk plakátů, propagace ,00 768,00 desinfekce, deratizace ,00 0,00 protidrogová prevence , ,00 náklady na plavání , ,00 aktualizace programů , ,33 servis výtahů , ,17 správa internet.stránek ,00 0,00 bankovní poplatky , ,35 Osobní náklady hrubé mzdy ,00 0, ,00 hrubé mzdy - dohoda , , ,00 Náhrady za nemoc ,00 0, ,00 zdravotní pojištění ,00 0, ,00 sociální pojištění ,00 0, ,00 Zákonné sociální náklady Kooperativa ,00 0, ,00 Příděl do FKSP ,84 0, ,84 Preventivní prohlídky , ,00 Neživotní pojištění , ,33 Jiné ostatní náklady - stravování , , ,00 odpisy majetku , ,00 Nákup DDHM (od 3tis - 40tis Kč) , ,00 Výdaje celkem 5xx , , ,23 HV 0, , , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není organizována odborová organizace, z toho důvodu není navázána spolupráce s jinou odborovou organizací. 13

15 V letošním školním roce škola realizovala partnerské smlouvy s Ekocentrem Říčany- projekt z prostředků OP VK Řemesla, Městem Říčany- Obnova říčanského hradu, partnerství na projektu Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ v Říčanech Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: Dětské centrum Strančice Všechny základní školy v oblasti obcí zřizovaných v rámci P III Základní škola praktická a speciální Kostelec nad Černými lesy Základní škola praktická a speciální Benešov S PPP Středočeského kraje, SPC Brandýs nad Labem Stará Boleslav, První pražskou pedagogicko- psychologickou poradnou, SPC Benešov Se školami v místě a okolí /sportovní akce v rámci integrace/ S Českou Policií v rámci protidrogové osvěty a osvěty kriminality mládeže S PhDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem -protidrogová osvěta S dalšími organizacemi v Říčanech v rámci kultury: MěKS Labuť Říčany, Husova knihovna Říčany IPS na ÚP Praha-východ Občanské sdružení Cesta integrace MUDr. Zahálková Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy Spolupráce s rodiči Ekocentrum Říčany Muzeum Říčany Partnerství při podání žádosti projektu Vzdělávání pro zdraví na základních školách o.p.s. Magdaléna Partnerství při podání žádosti projektu Centrum for Modern Education 17. Závěr V rámci bezbariérovosti mohla být zahájena výuka jednoho žáka z Dětského centra Strančice. Škola má v současné době moderní interaktivní vybavení pro výuku. Byl obnoven školní pozemek, vytvořeny nové záhonky, nakoupen nový zahradní mobiliář. V Říčanech, dne 12. srpna

16 Seznam zkratek vyskytujících se ve Výroční zprávě o činnosti Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Zkratka ZŠ PT ŠD IČO DIČ IZO VŠ PF ŠMVZP VOŠ ICT SIPVZ RVVP BOZP DVPP OPPP MŠMT ČR FKSP MěÚ MěKS MAČP PČR ŠVP AP ST/Ř OU SOU ROP Pol. vysvětlení Základní škola přípravná třída školní družina identifikační číslo organizace daňové číslo organizace identifikační zařazení organizace vysoká škola, pedagogická fakulta, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči vyšší odborná škola informační technik počítačové sítě státní informační politika ve vzdělání rámcový výchovně vzdělávací program bezpečnost a ochrana zdraví při práci další vzdělávání pedagogických pracovníků okresní pedagogicko-psychologická poradna Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Městský úřad Říčany městské kulturní středisko mezinárodní atletický čtyřboj Policie České republiky školní vzdělávací program asistent pedagoga speciální třída Říčany odborné učiliště střední odborné učiliště regionální operační program pololetí 15

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období 2014-2019 Mgr. Macháčková Jitka 9.2.2014 Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy Obsah: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 27. 9. 2012 Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Sochor, ředitel ZŠ Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola, Broumov,

Základní škola, Broumov, Základní škola, Broumov, Kladská 164, 550 01 Broumov 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012-2013 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více