Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok V Želivě Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Želiv, okres Pelhřimov Adresa: Želiv 220 Součásti školy: základní škola školní družina školní klub školní jídelna Kontakty: tel./fax: IČO: RED-IZO: Ředitelka: Výchovná poradkyně: Vychovatelka školní družiny: Koordinátorka ŠVP: Koordinátor EVVO: Metodik prevence sociálně pat. jevů: Vedoucí školní jídelny: Účetní: Mgr. Marie Dolejšová Mgr. Hana Vaněčková Bc. Dana Nováková Mgr. Irena Strnadová Mgr. Jaromír Cihlář Mgr. Věra Špetlová Jaroslava Nováková Marie Točíková Školská rada: zřízena usnesením 17. zasedání Zastupitelstva obce Želiv ze dne účinnost zřizovací listiny od 1. září 2005 Zřizovatel: Obec Želiv Adresa: Želiv 320 Kontakty: tel.: IČO:

3 Charakteristika školy Předmět činnosti: - zabezpečování výuky a výchovy žáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství - příprava žáků pro další studium a praxi - provozování školní družiny jako zařízení pro využití volného času dětí - provozování školního klubu jako zařízení pro využití volného času dětí - provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování žáků mateřské a základní školy - zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy - škola umožňuje náboženskou výuku Organizace školního roku 2012/ září zahájení školního vyučování 25. a 26. října podzimní prázdniny 22. prosince 2012 až 2. ledna vánoční prázdniny 31. ledna ukončení 1. pololetí 1. února pololetní prázdniny 11. února až 17. února jarní prázdniny 28. a 29. března velikonoční prázdniny 28. června ukončení školního vyučování 29. června až 1. září hlavní prázdniny Důraz je kladen na: - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků - na individuální přístup ke každému žákovi, pozitivní hodnocení pokroku v rozvoji jejich osobnosti - protidrogovou prevenci - rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou literaturou, s osobním počítačem a internetem - rozvoj jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování - péči o talentované žáky, vyhledávání žáků mimořádně nadaných - environmentální výchovu - etickou výchovu - rozvoj čtenářské gramotnosti - podporu finanční gramotnosti projekt Rozumíme penězům - výchovu k volbě povolání Škola je zapojená do akcí: Školní mléko a Ovoce do škol a do Asociace školních sportovních klubů. Ve škole zasedá žákovský parlament, který má 10 členů (po 2 od 5. do 9. ročníku), v jeho čele stojí předseda, kterého volí žáci v tajné volbě. Koordinátorem činnosti parlamentu je pí učitelka Jana Jarošová. Patříme do sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola). Škola organizovala pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově, kurz absolvovalo všech 16 žáků 3. a 4. ročníku.. Žáci 7. ročníku byli na lyžařském výcvikovém kurzu v Krkonoších, zúčastnilo se ho všech žáků 6 žáků 7. ročníku a 2 žáci 9. ročníku. Kurz pořádáme spolu se ZŠ Lukavec. Žáci měli možnost navštěvovat kulturní a společenská představení, besedy, přednášky, absolvovali zážitkové kurzy, školní výlety, zapojovali se do různých soutěží,

4 některé akce připravovali sami žáci 9. ročníku pro ostatní žáky. V průběhu roku připravili žáci 5. až 9. ročníku 4 čísla školního časopisu O nás pro nás. Po celý rok vytvářeli učitelé učební materiály v rámci projektu EU peníze školám. Provedené opravy: - provedeny malířské práce ve třídách a na chodbách školy - byly natřeny dveře tříd, kabinetů a sociálního zařízení - byly vyměněny vadné radiátory (7 ks) - školní jídelna a školní kuchyně byly vymalovány - byly vyměněny některé vodovodní baterie za pákové - byla vyměněna klozetová mísa v dívčích záchodech u jídelny - v kotelně byl opraven vodovodní řád - byla zahájena rekonstrukce školní zahrady s cílem vybudovat přírodní zahradu Změny ve vybavení školy: - zakoupeny nové pylonové tabule do 6. a 8. třídy - do počítačové učebny zakoupeny 3 počítače - pro učitele zakoupeny 2 notebooky - do kabinetů učitelů byly zakoupeny 3 monitory a 2 tiskárny - průběžně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu, a to vše s ohledem na finanční prostředky školy Technický stav budovy s požadavky pro další období: - vylepšovat úroveň a stav počítačů v počítačové učebně - zakoupit nový počítač pro administrativní práce v ředitelně - zinteraktivnit pylonové tabule (dataprojektory, ebeamy) - zakoupit notebooky pro více učitelů - pořídit nové židle do počítačové učebny, aby měly stavitelnou výšku

5 2. Přehled oborů vzdělávání Základní škola Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č. j. 200/ UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

6 UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

7 Volitelné předměty v ročníku: Název 7. r. 8. r. 9. r. Informatika 1 1 Cvičení z českého jazyka Anglická konverzace Přírodovědné praktikum Cvičení z matematiky Místní region 1 Celková časová dotace O zařazení volitelných předmětů do ročníků rozhoduje ředitel školy.

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci /učitelé/: 9 (od pololetí 10) z toho důchodci: 1 Vychovatelka ŠD: 1 Provozní pracovníci: 3 Pracovníci školní jídelny: 3 Účetní: 1 Počet tříd: 7 (spojen ročník, ročník), od pololetí přijata učitelka do 4. ročníku na výuku matematiky a českého jazyka (9 hodin) Počet oddělení ŠD: 1 /přihlášeno 33 žáků/ Počet oddělení ŠK: 1 /přihlášeno 35 žáků/ Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru Jméno Cihlář Jaromír, Mgr. Decastelová Jana (důch.) SVVŠ Kvalifikace UK Praha Učitelství VVP pro SŠ Praxe k roků, 19 dní Způsobilost Výuka předmětů Bi-Ge Z, Př, Ch, Tv, Přp, Mr Čj, M Dolejšová Marie, Mgr. PF Č. Budějovice 31 roků, 36 dnů Jarošová Jana, Mgr. Jihočeská univerzita České Budějovice Učitelství pro SŠ 10 roků, 340 dnů Neradová Iveta, Mgr. UK PF Praha 25 roků, 128 dnů Nováková Dana, Bc. UK Praha - vychovatelství M-Z M M-Bi Př, M, F 1. stupeň 1. stupeň 22 roků, 128 dnů vych. ŠD Poláková Hana, Mgr PF Č. Budějovice 34 roků, 345 dnů Bártlová Dana, Mgr. MD Chybová Ludmila, Mgr. PF Hradec Králové PF Masarykovy univerzity Brno 4 roky, 122 dnů 9 roků, 255 dnů Strnadová Irena, Mgr. PF Č. Budějovice 34 roků, 116 dnů 1. stupeň 1. stupeň M-Vv 1. stupeň 1. stupeň Čj-On Čj, Ov, Vkz, Aj Špetlová Věra, Mgr. PF Č. Budějovice 35 roků, 125 dnů Vaněčková Hana, Mgr. PF Č. Budějovice 26 roků, 129 dnů Čj-Vv-Spd Čj, Vv, Vkz, Pč, D Čj-Hv Čj, Hv, Tv

9 Změny ve složení pedagogického sboru: - pí učitelka Bártlová je od září 2011 na mateřské dovolené - pí učitelka Decastelová nastoupila od pololetí na výpomoc do 4. ročníku Pracovní úvazky: Dolejšová hodina Vaněčková 21 hodin (výchovná poradkyně: -1 hodina) Chybová 22+1 hodina Špetlová 22+1 hodina ostatní 22 hodin (přespočetná hodina je vykazována tehdy, jsou-li odučeny všechny hodiny v týdnu) Ostatní pracovníci v pracovním poměru jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Provozní pracovníci Pikalová Hana uklízečka 0,875/7 Virtová Jana uklízečka 0,875/7 Virt Josef školník 0,875/7 Školní jídelna Nováková Jaroslava vedoucí školní jídelny 0,688/5,5 kuchařka 0,25/2 Vincencová Miloslava kuchařka 0,938/7,5 /od Renata Zajíčková/ Kamešová Květuše kuchařka 0,688/5,5 Účetní Točíková Marie účetní 0,875/7 Ostatní pracovníci na dohodu jméno pracovní zařazení úvazek Vedoucí zájmových útvarů odměna dle vykonané práce, 80 Kč/hod. Učitel náboženství

10 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 9. ročník: 11 žáků, z toho: gymnázium 1 SOŠ 7 SOU 3 Přehled: SŠ stavební Jihlava obor stavebnictví SPŠ a SOU Pelhřimov dopravní prostředky SPŠ a SOU Pelhřimov informační technologie SPŠ a SOU Pelhřimov mechanik elektrotechnik SPŠ a SOU Pelhřimov kadeřník SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice zahradnictví Trivis SŠ veřejnoprávní Jihlava bezpečnostně právní činnost ŠŠ informatiky a cestovního ruchu ČSMSD Humpolec kuchař-číšník ŠŠ informatiky a cestovního ruchu ČSMSD Humpolec obchodník Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec gymnázium Česká zemědělská akademie Humpolec automechanik Všichni žáci byli přijati na zvolené obory. Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 17. ledna Bylo zapsáno 14 dětí, z toho 4 po ročním odkladu. Všichni zapsaní žáci byli přijati. Následně: rodiče jednoho dítěte požádali dodatečně o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. V průběhu prázdnin se 1 dívka odstěhovala a 1 přistěhovala, jedna žákyně bude mít střídavou péči po pololetí, u zápisu byla v ZŠ v Kolíně. Do 1. třídy nastoupilo 2. září dětí; 7 ze Želiva, 2 ze Sedlice, 1 z Brtné, 2 z Vřesníka, 1 ze Lhotic a 1 z Bolechova.

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 měla škola 7 tříd, z toho 3 třídy na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni. Počty žáků ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující tabulce: Ročník Celkem Chlapci Dívky Celkem stupeň 46 žáků 2. stupeň 33 žáků (v průběhu roku se jedna žákyně odstěhovala) Výsledky vzdělávání: Ročník Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním ) Celkem ) 1 slovní hodnocení S vyznamenáním: 42 žáků = 91 % žáků 1. stupně 11 žáků = 34 % žáků 2. stupně Chování: Na konci roku byla udělena: 2 NTU za časté zapomínání školních pomůcek. Zameškané hodiny celkem: hodin 1. stupeň hodin, 71,24 hodiny na 1 žáka

12 2. stupeň hodin, 124,94 hodiny na 1 žáka 30 žáků obdrželo na konci školního roku knižní odměnu za reprezentaci školy v soutěžích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod. Bylo předáno 10 pochvalných listů za práci ve školním parlamentu, 1 věcná odměna, 20 žáků obdrželo diplom ředitele školy: za 1. až 3. místo v OK, KK soutěže a 8 diplomů ředitele školy žákům 9. Ročníku za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích. Žáci 9. ročníku obdrželi pochvalné listy za přípravu a realizaci zážitkového kurzu.

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu 2012/2013 Minimální program byl splněn: - návštěvy ÚP žáky 8. a 9. ročníku, - dva žáci se zúčastnili protidrogového výcviku na DDM Pelhřimov, - přednáška HIV+ a AIDS, drogová závislost příběh z vlastního života p. Hornycha, - pořad Hrou proti AIDS StZÚ Jihlava, - pořad sdružení Sananin Jihlava na téma Než užiješ alkohol - pořad Korporátní bubnování pro snížení agresivity, - žáci 8. roč. absolvovali dvanáctihodinový výcvik první pomoci vedený pracovníky ČČK, rychlou záchrannou službou, IZS, - žáci 8. a 9. roč. připravili pro žáky školy Den zdraví a bezpečí, který byl zaměřen na poskytnutí první pomoci a na dopravní výchovu a ochranu člověka za mimořádných událostí, proběhl zážitkový kurz na 1. i 2. stupni zaměřený na rozvoj přátelství, pomoci a spolupráci, - školní parlament pod vedením pí uč. Jarošové zajistil po celý školní rok bufet pro všechny žáky školy, - školní parlament připravil různé akce: např. Společenský den, Barevný den, Cesta závity mozku.., - žáci 9. roč. spolu se SRPDŠ a rodiči připravili školní ples spojený se šerpováním vycházejících žáků, - žáci vytvářeli čtyři vydání školního časopisu O nás pro nás, - pracovaly velmi dobře všechny zájmové útvary, - veřejnost se zapojila do práce v keramickém kroužku, - pí učitelka Jarošová se celý školní rok připravovala na funkci školního metodika, navštěvovala školení, - celá škola byla zapojena do projektů Rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční dílna, Přírodní zahrada, Země EU..., - rodiče se podíleli na přípravě některých akcí školy, např. Dětský maškarní karneval - spolupracovali jsme s ZD Vysočina při sběru kamene, finanční prostředky použity na zážitkový kurz, - zapojení do programu Školní mléko a Ovoce do škol, - třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a všichni učitelé v jednotlivých předmětech. Během školního roku nebyly řešeny žádné vážné přestupky proti školnímu řádu. Zpracovala: Věra Špetlová, metodik prevence

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Bártlová Cihlář Dolejšová Chybová MD DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina Přírodovědná gramotnost Vysočina málo známá ICT pro pokročilé Pohyblivé animace DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Mimořádné události ve škole a jejich řešení dopravní výchova ŠVP změny a realizace ve výuce Finanční gramotnost v ZŠ aneb základy pro všechny Elektronizace a skartace v rámci archivní a spisové služby Písmo Comenia Script ŠVP změny a realizace ve výuce Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard ICT pro pokročilé Pohyblivé animace Jarošová Trénink koordinátora parlamentu I. Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ nejen v matematice DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky na základní škole Třídnické hodiny jako nástroj primární prevence Normální je nekouřit zaměřeno na 1. stupeň Neradová Písmo Comenia Script DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování Rozvoj matematický představ a dovedností v předškolním věku Nováková Poláková DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Pohybem a hrou II. Genetická metoda čtení DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Strnadová Špetlová DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování Pracovní seminář ke standardům pro základní vzdělávání DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Židé, dějiny a kultura Velikonoční a jarní inspirace

15 Výtvarné inspirace podzim a Vánoce Vaněčková DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování

16 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení žáků do soutěží Druh Školní kolo/obk Okresní kolo Umístění sportovní stolní tenis - ŠK Orion florbal Cup ŠK OK ml. žáci OK st. žáci Preventan Cup - OK vybíjená malá kopaná OK st. žáci 3. m. sálová kopaná šachy ŠK ObK ml. žáci ObK st. žáci OK ml. žáci KK ml. žáci OK st. žáci 2. m. 3. m. 5. m. humanitní předměty: recitační soutěž - ŠK všech kat., ObK olympiáda v českém jazyce - ŠK dějepisná olympiáda - ŠK konverzační soutěž v anglickém jazyce - ŠK OK OK OK přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. Klokan ŠK 3.-9.r. Pythagoriáda 6., 7. a 8. r. - ŠK OK 6. roč. OK 9. roč. 10. m. 11. m. ostatní soutěže ICT Humpolec 1. a 2. m 1. m. v soutěži škol Finanční gramotnost ŠK OK I. kat. OK II. kat. 2. m 2. m. Krásná jako kvítka 2012 RpK Diplom za úspěšnou účast v Mezinárodní dětské výtvarné soutěži 7 vystavených prací Malování na počítači OK st. žáci 5. m. Všeználek Pelhřimovský zvonek OK 5. roč. OK II. a III. kat.

17 Sapere vědět jak žít OK I. kat 1. m. ŠK Hravě žij zdravě KK 19. m. ZAV psaní na klávesnici Dopravní soutěž cyklistů OK Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěž ObK - oblastní kolo soutěže OK - okresní kolo soutěže KK - krajské kolo soutěže RpK - republikové kolo soutěže OK ml. žáci OK st. žáci 10. m. Přehled akcí pro žáky Září: Říjen: Listopad: Prosinec: - Slavnostní zahájení školního roku - DDH Pelhřimov 4. ročník - Cvičení v přírodě 1. stupeň - Než užiješ alkohol Sananin Jihlava 7. a 8. ročník - Halloween v tělocvičně školy - Projekt Den EU Německo celá škola - Přednáška pí Jany Svobodové, ředitelky PPP v Pelhřimově Připravenost žáků do 1. třídy - SCIO testy 6. ročník - FG Dovolená 9. ročník - Houbové odpoledne výstava hub (175 druhů) spojená s odbornou přednáškou p. Jiřího Pejchala - Sběr kaštanů a žaludů ve spolupráci s MS Petrovice - Hrou proti AIDS StZÚ Jihlava 8. a 9. Ročník - SCIO testy 9. ročník - Příběhy bezpráví Nikomu jsem neublížil 8. a 9. ročník host pí Kokšová, Sedlice - Ples školy - Mozaika škol v Pelhřimově 8. a 9. ročník - Vánoční dílna spojená s prodejem výrobků - Vánoční dílna - Mikulášská nadílka - Projekt: Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (společný projekt školy, obce a zájmových složek obce) - Písničkový pořad v Humpolci Jaroslav Uhlíř celá škola - Den naruby akce školního parlamentu - Ukázka techniky Encaustika, žáci měli možnost vyrobit si vánoční přání - Vánoční besídky ve třídách

18 - Připomenutí starých lidových zvyků Lucky připravil dramatický kroužek Leden: Únor: - společné dopoledne s dětmi z MŠ, zápis nanečisto - zápis do 1. Třídy - Logogames aneb myšlení bolí odpoledne s deskovými hrami 2. stupeň - LVZ v Krkonoších 7. ročník - Projekt SAPERE - zaměřený na zdravou výživu ročník - Masopust ve škole připravili žáci 9. ročníku spojeno s karnevalem v tělocvičně školy Březen: Duben: Květen: - Jednodenní protidrogový program pro žáky 8. a 9. tříd okresu Pelhřimov (účast dvou žáků) - Návštěva ÚP v Pelhřimově 8. ročník informační dopoledne k volbě povolání - První pomoc do škol pro žáky 8. ročníku - HZS a Záchranná služba Pelhřimov pokračování projektu První pomoc do škol - Maškarní karneval - Zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku - Ukázka a výroba smaltových šperků - Společenský den jak se správně chovat, pravidla slavnostně připravené tabule, výuka společenských tanců připravil žákovský parlament - Pečujeme o chrup přednáška o zubní hygieně, prevence pro žáky 1. stupně - SCIO testy 8. Ročník - - Návštěva knihovny pasování na čtenáře 1. ročník - Velikonoční výstavka v hlavní chodbě školy - Akce Čistá Vysočina - Exkurze Praha Česká televize, Vyšehrad 2. Stupeň - Exkurze Praha 1. stupeň - Projektový den Den Země - příprava netradičních záhonů pro výsev a výsadbu v souvislosti s budováním přírodní zahrady - Projekt Rozumíme penězům Kupujeme auto 8. r. - Stonožka účast 3 žáků a učitele na oslavě 70. narozenin kardinála Dominika Duky (na pozvání Bely Gran Jensen) - SCIO testy 7. ročník - Korporátní bubnování výchovný pořad pro žáky všech tříd - Drogy HIV beseda s p. Hornychem pro žáky Ročníku - Den zdraví a bezpečí celodenní projekt první pomoc, dopravní výchova, ochrana za mimořádných událostí - Výlet školního parlamentu do Prahy (odměna ze celoroční práci) - Dopravní hřiště 4. ročník - Barevný den akce školního parlamentu pro žáky školy - Výlet do Telče školní družina - Pohádkový les pomoc při organizaci (spolupráce s Jeřabinami)

19 - FG Nové bydlení, Spoření a investice 9. roč. Červen: - Zážitkový kurz žáků 1. stupně - Zážitkový kurz žáků 2. Stupně - FG Spoření a investice, Internetové nakupování, Zodpovědné zadlužování, Smlouvy 9. ročník - Divadelní vystoupení MŠ Paraplíčko Zlatovláska 1. stupeň - Nejen šaty dělají člověka přednáška, jak pečovat o vlasy a pleť spojená s ukázkami pro 2. stupeň - školní vodácký výlet 8. ročníku Sázava - Cesta závity mozku putování po naučné stezce okolím Želiva připravil školní parlament - Příběhy bezpráví: Moderní dějiny 50. a 60 léta 20. století páter Šimek a pan Šaman (pamětníci) - školní výlet 6. ročníku do Jihlavy ZOO, vodní ráj - Slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce - Workshop pro veřejnost stavba jezírka na školním pozemku - Cvičení v přírodě 1. stupeň - rozloučení žáků 9. ročníku s MŠ - slavnostní zakončení školního roku Přehled zájmových útvarů Název Ročník Vedoucí Počet žáků Aerobik Markéta Krčilová Výtvarný Mgr. Věra Špetlová Keramický Mgr. Iveta Neradová Florbal Mgr. Hana Poláková Florbal Mgr. Irena Strnadová 10 9 Florbal Mgr. Jaromír Cihlář 9 9 Německý jazyk 9. Mgr. Marie Dolejšová 2 2 Stolní tenis Bc. Dana Nováková 9 5 Moderní gymnastika Mgr. Hana Vaněčková Tenis Mgr. Jaromír Cihlář 11 5 Anglický jazyk 1. Mgr. Ludmila Chybová Dramatický Bc. Dana Nováková 8 8 Šachy Robert Pavlíček Počítačový Mgr. Iveta Neradová 8 9

20 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 ČŠI neprovedla žádnou kontrolu.

21 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 Mzdové prostředky (přímé NIV) Poskytnuté k Použité k NIV , ,- mzdové prostředky , ,- z MP platy peda , ,- platy nepeda , ,- OPPP peda , ,- OPPP nepeda 0,- 0,- pojistné , ,- FKSP , ,- ONIV , ,- z ONIV přímé , ,- z toho zák. poj ,- plav. výuka ,- DVPP 2 740,- OOPP 5 122,- uč. pom ,- náhrady 8 000, ,- prostředky ESF ,- dotace na provoz Obec ,- Sportovní aktivity dětí ,- Ve zdravém těle zdravý duch ,- Školní ovocný sad ,- Škola pro udržitelný život ,- Třídíme odpady ,- Zpracovala: M. Točíková

22 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola není zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Zdravé zuby aktivně jsme zapojeni do dlouhodobého výukového programu. První pomoc do škol Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina 8. ročník. Vánoční dílna a slavnostní rozsvícení vánočního stromu Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život Ve zdravém těle zdravý duch Kraj Vysočina v rámci zařazení naší školy mezi Školy podporující zdraví Ve zdravém těle zdravý duch 2 Kraj Vysočina v rámci zařazení naší školy mezi Školy podporující zdraví Zahradní altán, místo vzdělávacích i zábavných akcí Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život Školní zahrada jako přírodní učebna Ministerstvo životního prostředí Revolvingový fond Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce - Od 1. února 2011 naše škola realizuje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt s názvem Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky, inovaci stávajících učebních pomůcek a tvorbu nových učebních pomůcek, větší využití informačních technologií ve výuce.

23 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupracujeme s rodiči a dalšími subjekty: se SRPDŠ, SPC Jihlava, PPP Pelhřimov, ÚP Pelhřimov, místní mateřskou školou, se zřizovatelem Obec Želiv, se zájmovými složkami v obci (rybáři, hasiči, sportovci, myslivci, sdružení Jeřabiny), umožňujeme zástupcům středních škol a středních odborných učilišť prezentovat jejich školu žákům 9. ročníku. 15. Schválení výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou na provozní poradě dne Školská rada schválila výroční zprávu dne Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov 394 44 ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 V Ţelivě 29. 8. 2008 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více