Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok V Želivě Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Želiv, okres Pelhřimov Adresa: Želiv 220 Součásti školy: základní škola školní družina školní klub školní jídelna Kontakty: tel./fax: IČO: RED-IZO: Ředitelka: Výchovná poradkyně: Vychovatelka školní družiny: Koordinátorka ŠVP: Koordinátor EVVO: Metodik prevence sociálně pat. jevů: Vedoucí školní jídelny: Účetní: Mgr. Marie Dolejšová Mgr. Hana Vaněčková Bc. Dana Nováková Mgr. Irena Strnadová Mgr. Jaromír Cihlář Mgr. Věra Špetlová Jaroslava Nováková Marie Točíková Školská rada: zřízena usnesením 17. zasedání Zastupitelstva obce Želiv ze dne účinnost zřizovací listiny od 1. září 2005 Zřizovatel: Obec Želiv Adresa: Želiv 320 Kontakty: tel.: IČO:

3 Charakteristika školy Předmět činnosti: - zabezpečování výuky a výchovy žáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství - příprava žáků pro další studium a praxi - provozování školní družiny jako zařízení pro využití volného času dětí - provozování školního klubu jako zařízení pro využití volného času dětí - provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování žáků mateřské a základní školy - zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy - škola umožňuje náboženskou výuku Organizace školního roku 2012/ září zahájení školního vyučování 25. a 26. října podzimní prázdniny 22. prosince 2012 až 2. ledna vánoční prázdniny 31. ledna ukončení 1. pololetí 1. února pololetní prázdniny 11. února až 17. února jarní prázdniny 28. a 29. března velikonoční prázdniny 28. června ukončení školního vyučování 29. června až 1. září hlavní prázdniny Důraz je kladen na: - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků - na individuální přístup ke každému žákovi, pozitivní hodnocení pokroku v rozvoji jejich osobnosti - protidrogovou prevenci - rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou literaturou, s osobním počítačem a internetem - rozvoj jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování - péči o talentované žáky, vyhledávání žáků mimořádně nadaných - environmentální výchovu - etickou výchovu - rozvoj čtenářské gramotnosti - podporu finanční gramotnosti projekt Rozumíme penězům - výchovu k volbě povolání Škola je zapojená do akcí: Školní mléko a Ovoce do škol a do Asociace školních sportovních klubů. Ve škole zasedá žákovský parlament, který má 10 členů (po 2 od 5. do 9. ročníku), v jeho čele stojí předseda, kterého volí žáci v tajné volbě. Koordinátorem činnosti parlamentu je pí učitelka Jana Jarošová. Patříme do sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola). Škola organizovala pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově, kurz absolvovalo všech 16 žáků 3. a 4. ročníku.. Žáci 7. ročníku byli na lyžařském výcvikovém kurzu v Krkonoších, zúčastnilo se ho všech žáků 6 žáků 7. ročníku a 2 žáci 9. ročníku. Kurz pořádáme spolu se ZŠ Lukavec. Žáci měli možnost navštěvovat kulturní a společenská představení, besedy, přednášky, absolvovali zážitkové kurzy, školní výlety, zapojovali se do různých soutěží,

4 některé akce připravovali sami žáci 9. ročníku pro ostatní žáky. V průběhu roku připravili žáci 5. až 9. ročníku 4 čísla školního časopisu O nás pro nás. Po celý rok vytvářeli učitelé učební materiály v rámci projektu EU peníze školám. Provedené opravy: - provedeny malířské práce ve třídách a na chodbách školy - byly natřeny dveře tříd, kabinetů a sociálního zařízení - byly vyměněny vadné radiátory (7 ks) - školní jídelna a školní kuchyně byly vymalovány - byly vyměněny některé vodovodní baterie za pákové - byla vyměněna klozetová mísa v dívčích záchodech u jídelny - v kotelně byl opraven vodovodní řád - byla zahájena rekonstrukce školní zahrady s cílem vybudovat přírodní zahradu Změny ve vybavení školy: - zakoupeny nové pylonové tabule do 6. a 8. třídy - do počítačové učebny zakoupeny 3 počítače - pro učitele zakoupeny 2 notebooky - do kabinetů učitelů byly zakoupeny 3 monitory a 2 tiskárny - průběžně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu, a to vše s ohledem na finanční prostředky školy Technický stav budovy s požadavky pro další období: - vylepšovat úroveň a stav počítačů v počítačové učebně - zakoupit nový počítač pro administrativní práce v ředitelně - zinteraktivnit pylonové tabule (dataprojektory, ebeamy) - zakoupit notebooky pro více učitelů - pořídit nové židle do počítačové učebny, aby měly stavitelnou výšku

5 2. Přehled oborů vzdělávání Základní škola Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č. j. 200/ UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

6 UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

7 Volitelné předměty v ročníku: Název 7. r. 8. r. 9. r. Informatika 1 1 Cvičení z českého jazyka Anglická konverzace Přírodovědné praktikum Cvičení z matematiky Místní region 1 Celková časová dotace O zařazení volitelných předmětů do ročníků rozhoduje ředitel školy.

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci /učitelé/: 9 (od pololetí 10) z toho důchodci: 1 Vychovatelka ŠD: 1 Provozní pracovníci: 3 Pracovníci školní jídelny: 3 Účetní: 1 Počet tříd: 7 (spojen ročník, ročník), od pololetí přijata učitelka do 4. ročníku na výuku matematiky a českého jazyka (9 hodin) Počet oddělení ŠD: 1 /přihlášeno 33 žáků/ Počet oddělení ŠK: 1 /přihlášeno 35 žáků/ Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru Jméno Cihlář Jaromír, Mgr. Decastelová Jana (důch.) SVVŠ Kvalifikace UK Praha Učitelství VVP pro SŠ Praxe k roků, 19 dní Způsobilost Výuka předmětů Bi-Ge Z, Př, Ch, Tv, Přp, Mr Čj, M Dolejšová Marie, Mgr. PF Č. Budějovice 31 roků, 36 dnů Jarošová Jana, Mgr. Jihočeská univerzita České Budějovice Učitelství pro SŠ 10 roků, 340 dnů Neradová Iveta, Mgr. UK PF Praha 25 roků, 128 dnů Nováková Dana, Bc. UK Praha - vychovatelství M-Z M M-Bi Př, M, F 1. stupeň 1. stupeň 22 roků, 128 dnů vych. ŠD Poláková Hana, Mgr PF Č. Budějovice 34 roků, 345 dnů Bártlová Dana, Mgr. MD Chybová Ludmila, Mgr. PF Hradec Králové PF Masarykovy univerzity Brno 4 roky, 122 dnů 9 roků, 255 dnů Strnadová Irena, Mgr. PF Č. Budějovice 34 roků, 116 dnů 1. stupeň 1. stupeň M-Vv 1. stupeň 1. stupeň Čj-On Čj, Ov, Vkz, Aj Špetlová Věra, Mgr. PF Č. Budějovice 35 roků, 125 dnů Vaněčková Hana, Mgr. PF Č. Budějovice 26 roků, 129 dnů Čj-Vv-Spd Čj, Vv, Vkz, Pč, D Čj-Hv Čj, Hv, Tv

9 Změny ve složení pedagogického sboru: - pí učitelka Bártlová je od září 2011 na mateřské dovolené - pí učitelka Decastelová nastoupila od pololetí na výpomoc do 4. ročníku Pracovní úvazky: Dolejšová hodina Vaněčková 21 hodin (výchovná poradkyně: -1 hodina) Chybová 22+1 hodina Špetlová 22+1 hodina ostatní 22 hodin (přespočetná hodina je vykazována tehdy, jsou-li odučeny všechny hodiny v týdnu) Ostatní pracovníci v pracovním poměru jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Provozní pracovníci Pikalová Hana uklízečka 0,875/7 Virtová Jana uklízečka 0,875/7 Virt Josef školník 0,875/7 Školní jídelna Nováková Jaroslava vedoucí školní jídelny 0,688/5,5 kuchařka 0,25/2 Vincencová Miloslava kuchařka 0,938/7,5 /od Renata Zajíčková/ Kamešová Květuše kuchařka 0,688/5,5 Účetní Točíková Marie účetní 0,875/7 Ostatní pracovníci na dohodu jméno pracovní zařazení úvazek Vedoucí zájmových útvarů odměna dle vykonané práce, 80 Kč/hod. Učitel náboženství

10 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 9. ročník: 11 žáků, z toho: gymnázium 1 SOŠ 7 SOU 3 Přehled: SŠ stavební Jihlava obor stavebnictví SPŠ a SOU Pelhřimov dopravní prostředky SPŠ a SOU Pelhřimov informační technologie SPŠ a SOU Pelhřimov mechanik elektrotechnik SPŠ a SOU Pelhřimov kadeřník SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice zahradnictví Trivis SŠ veřejnoprávní Jihlava bezpečnostně právní činnost ŠŠ informatiky a cestovního ruchu ČSMSD Humpolec kuchař-číšník ŠŠ informatiky a cestovního ruchu ČSMSD Humpolec obchodník Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec gymnázium Česká zemědělská akademie Humpolec automechanik Všichni žáci byli přijati na zvolené obory. Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 17. ledna Bylo zapsáno 14 dětí, z toho 4 po ročním odkladu. Všichni zapsaní žáci byli přijati. Následně: rodiče jednoho dítěte požádali dodatečně o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. V průběhu prázdnin se 1 dívka odstěhovala a 1 přistěhovala, jedna žákyně bude mít střídavou péči po pololetí, u zápisu byla v ZŠ v Kolíně. Do 1. třídy nastoupilo 2. září dětí; 7 ze Želiva, 2 ze Sedlice, 1 z Brtné, 2 z Vřesníka, 1 ze Lhotic a 1 z Bolechova.

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 měla škola 7 tříd, z toho 3 třídy na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni. Počty žáků ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující tabulce: Ročník Celkem Chlapci Dívky Celkem stupeň 46 žáků 2. stupeň 33 žáků (v průběhu roku se jedna žákyně odstěhovala) Výsledky vzdělávání: Ročník Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním ) Celkem ) 1 slovní hodnocení S vyznamenáním: 42 žáků = 91 % žáků 1. stupně 11 žáků = 34 % žáků 2. stupně Chování: Na konci roku byla udělena: 2 NTU za časté zapomínání školních pomůcek. Zameškané hodiny celkem: hodin 1. stupeň hodin, 71,24 hodiny na 1 žáka

12 2. stupeň hodin, 124,94 hodiny na 1 žáka 30 žáků obdrželo na konci školního roku knižní odměnu za reprezentaci školy v soutěžích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod. Bylo předáno 10 pochvalných listů za práci ve školním parlamentu, 1 věcná odměna, 20 žáků obdrželo diplom ředitele školy: za 1. až 3. místo v OK, KK soutěže a 8 diplomů ředitele školy žákům 9. Ročníku za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích. Žáci 9. ročníku obdrželi pochvalné listy za přípravu a realizaci zážitkového kurzu.

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu 2012/2013 Minimální program byl splněn: - návštěvy ÚP žáky 8. a 9. ročníku, - dva žáci se zúčastnili protidrogového výcviku na DDM Pelhřimov, - přednáška HIV+ a AIDS, drogová závislost příběh z vlastního života p. Hornycha, - pořad Hrou proti AIDS StZÚ Jihlava, - pořad sdružení Sananin Jihlava na téma Než užiješ alkohol - pořad Korporátní bubnování pro snížení agresivity, - žáci 8. roč. absolvovali dvanáctihodinový výcvik první pomoci vedený pracovníky ČČK, rychlou záchrannou službou, IZS, - žáci 8. a 9. roč. připravili pro žáky školy Den zdraví a bezpečí, který byl zaměřen na poskytnutí první pomoci a na dopravní výchovu a ochranu člověka za mimořádných událostí, proběhl zážitkový kurz na 1. i 2. stupni zaměřený na rozvoj přátelství, pomoci a spolupráci, - školní parlament pod vedením pí uč. Jarošové zajistil po celý školní rok bufet pro všechny žáky školy, - školní parlament připravil různé akce: např. Společenský den, Barevný den, Cesta závity mozku.., - žáci 9. roč. spolu se SRPDŠ a rodiči připravili školní ples spojený se šerpováním vycházejících žáků, - žáci vytvářeli čtyři vydání školního časopisu O nás pro nás, - pracovaly velmi dobře všechny zájmové útvary, - veřejnost se zapojila do práce v keramickém kroužku, - pí učitelka Jarošová se celý školní rok připravovala na funkci školního metodika, navštěvovala školení, - celá škola byla zapojena do projektů Rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční dílna, Přírodní zahrada, Země EU..., - rodiče se podíleli na přípravě některých akcí školy, např. Dětský maškarní karneval - spolupracovali jsme s ZD Vysočina při sběru kamene, finanční prostředky použity na zážitkový kurz, - zapojení do programu Školní mléko a Ovoce do škol, - třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a všichni učitelé v jednotlivých předmětech. Během školního roku nebyly řešeny žádné vážné přestupky proti školnímu řádu. Zpracovala: Věra Špetlová, metodik prevence

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Bártlová Cihlář Dolejšová Chybová MD DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina Přírodovědná gramotnost Vysočina málo známá ICT pro pokročilé Pohyblivé animace DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Mimořádné události ve škole a jejich řešení dopravní výchova ŠVP změny a realizace ve výuce Finanční gramotnost v ZŠ aneb základy pro všechny Elektronizace a skartace v rámci archivní a spisové služby Písmo Comenia Script ŠVP změny a realizace ve výuce Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard ICT pro pokročilé Pohyblivé animace Jarošová Trénink koordinátora parlamentu I. Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ nejen v matematice DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky na základní škole Třídnické hodiny jako nástroj primární prevence Normální je nekouřit zaměřeno na 1. stupeň Neradová Písmo Comenia Script DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování Rozvoj matematický představ a dovedností v předškolním věku Nováková Poláková DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Pohybem a hrou II. Genetická metoda čtení DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Strnadová Špetlová DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování Pracovní seminář ke standardům pro základní vzdělávání DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Židé, dějiny a kultura Velikonoční a jarní inspirace

15 Výtvarné inspirace podzim a Vánoce Vaněčková DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování

16 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení žáků do soutěží Druh Školní kolo/obk Okresní kolo Umístění sportovní stolní tenis - ŠK Orion florbal Cup ŠK OK ml. žáci OK st. žáci Preventan Cup - OK vybíjená malá kopaná OK st. žáci 3. m. sálová kopaná šachy ŠK ObK ml. žáci ObK st. žáci OK ml. žáci KK ml. žáci OK st. žáci 2. m. 3. m. 5. m. humanitní předměty: recitační soutěž - ŠK všech kat., ObK olympiáda v českém jazyce - ŠK dějepisná olympiáda - ŠK konverzační soutěž v anglickém jazyce - ŠK OK OK OK přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. Klokan ŠK 3.-9.r. Pythagoriáda 6., 7. a 8. r. - ŠK OK 6. roč. OK 9. roč. 10. m. 11. m. ostatní soutěže ICT Humpolec 1. a 2. m 1. m. v soutěži škol Finanční gramotnost ŠK OK I. kat. OK II. kat. 2. m 2. m. Krásná jako kvítka 2012 RpK Diplom za úspěšnou účast v Mezinárodní dětské výtvarné soutěži 7 vystavených prací Malování na počítači OK st. žáci 5. m. Všeználek Pelhřimovský zvonek OK 5. roč. OK II. a III. kat.

17 Sapere vědět jak žít OK I. kat 1. m. ŠK Hravě žij zdravě KK 19. m. ZAV psaní na klávesnici Dopravní soutěž cyklistů OK Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěž ObK - oblastní kolo soutěže OK - okresní kolo soutěže KK - krajské kolo soutěže RpK - republikové kolo soutěže OK ml. žáci OK st. žáci 10. m. Přehled akcí pro žáky Září: Říjen: Listopad: Prosinec: - Slavnostní zahájení školního roku - DDH Pelhřimov 4. ročník - Cvičení v přírodě 1. stupeň - Než užiješ alkohol Sananin Jihlava 7. a 8. ročník - Halloween v tělocvičně školy - Projekt Den EU Německo celá škola - Přednáška pí Jany Svobodové, ředitelky PPP v Pelhřimově Připravenost žáků do 1. třídy - SCIO testy 6. ročník - FG Dovolená 9. ročník - Houbové odpoledne výstava hub (175 druhů) spojená s odbornou přednáškou p. Jiřího Pejchala - Sběr kaštanů a žaludů ve spolupráci s MS Petrovice - Hrou proti AIDS StZÚ Jihlava 8. a 9. Ročník - SCIO testy 9. ročník - Příběhy bezpráví Nikomu jsem neublížil 8. a 9. ročník host pí Kokšová, Sedlice - Ples školy - Mozaika škol v Pelhřimově 8. a 9. ročník - Vánoční dílna spojená s prodejem výrobků - Vánoční dílna - Mikulášská nadílka - Projekt: Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (společný projekt školy, obce a zájmových složek obce) - Písničkový pořad v Humpolci Jaroslav Uhlíř celá škola - Den naruby akce školního parlamentu - Ukázka techniky Encaustika, žáci měli možnost vyrobit si vánoční přání - Vánoční besídky ve třídách

18 - Připomenutí starých lidových zvyků Lucky připravil dramatický kroužek Leden: Únor: - společné dopoledne s dětmi z MŠ, zápis nanečisto - zápis do 1. Třídy - Logogames aneb myšlení bolí odpoledne s deskovými hrami 2. stupeň - LVZ v Krkonoších 7. ročník - Projekt SAPERE - zaměřený na zdravou výživu ročník - Masopust ve škole připravili žáci 9. ročníku spojeno s karnevalem v tělocvičně školy Březen: Duben: Květen: - Jednodenní protidrogový program pro žáky 8. a 9. tříd okresu Pelhřimov (účast dvou žáků) - Návštěva ÚP v Pelhřimově 8. ročník informační dopoledne k volbě povolání - První pomoc do škol pro žáky 8. ročníku - HZS a Záchranná služba Pelhřimov pokračování projektu První pomoc do škol - Maškarní karneval - Zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku - Ukázka a výroba smaltových šperků - Společenský den jak se správně chovat, pravidla slavnostně připravené tabule, výuka společenských tanců připravil žákovský parlament - Pečujeme o chrup přednáška o zubní hygieně, prevence pro žáky 1. stupně - SCIO testy 8. Ročník - - Návštěva knihovny pasování na čtenáře 1. ročník - Velikonoční výstavka v hlavní chodbě školy - Akce Čistá Vysočina - Exkurze Praha Česká televize, Vyšehrad 2. Stupeň - Exkurze Praha 1. stupeň - Projektový den Den Země - příprava netradičních záhonů pro výsev a výsadbu v souvislosti s budováním přírodní zahrady - Projekt Rozumíme penězům Kupujeme auto 8. r. - Stonožka účast 3 žáků a učitele na oslavě 70. narozenin kardinála Dominika Duky (na pozvání Bely Gran Jensen) - SCIO testy 7. ročník - Korporátní bubnování výchovný pořad pro žáky všech tříd - Drogy HIV beseda s p. Hornychem pro žáky Ročníku - Den zdraví a bezpečí celodenní projekt první pomoc, dopravní výchova, ochrana za mimořádných událostí - Výlet školního parlamentu do Prahy (odměna ze celoroční práci) - Dopravní hřiště 4. ročník - Barevný den akce školního parlamentu pro žáky školy - Výlet do Telče školní družina - Pohádkový les pomoc při organizaci (spolupráce s Jeřabinami)

19 - FG Nové bydlení, Spoření a investice 9. roč. Červen: - Zážitkový kurz žáků 1. stupně - Zážitkový kurz žáků 2. Stupně - FG Spoření a investice, Internetové nakupování, Zodpovědné zadlužování, Smlouvy 9. ročník - Divadelní vystoupení MŠ Paraplíčko Zlatovláska 1. stupeň - Nejen šaty dělají člověka přednáška, jak pečovat o vlasy a pleť spojená s ukázkami pro 2. stupeň - školní vodácký výlet 8. ročníku Sázava - Cesta závity mozku putování po naučné stezce okolím Želiva připravil školní parlament - Příběhy bezpráví: Moderní dějiny 50. a 60 léta 20. století páter Šimek a pan Šaman (pamětníci) - školní výlet 6. ročníku do Jihlavy ZOO, vodní ráj - Slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce - Workshop pro veřejnost stavba jezírka na školním pozemku - Cvičení v přírodě 1. stupeň - rozloučení žáků 9. ročníku s MŠ - slavnostní zakončení školního roku Přehled zájmových útvarů Název Ročník Vedoucí Počet žáků Aerobik Markéta Krčilová Výtvarný Mgr. Věra Špetlová Keramický Mgr. Iveta Neradová Florbal Mgr. Hana Poláková Florbal Mgr. Irena Strnadová 10 9 Florbal Mgr. Jaromír Cihlář 9 9 Německý jazyk 9. Mgr. Marie Dolejšová 2 2 Stolní tenis Bc. Dana Nováková 9 5 Moderní gymnastika Mgr. Hana Vaněčková Tenis Mgr. Jaromír Cihlář 11 5 Anglický jazyk 1. Mgr. Ludmila Chybová Dramatický Bc. Dana Nováková 8 8 Šachy Robert Pavlíček Počítačový Mgr. Iveta Neradová 8 9

20 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 ČŠI neprovedla žádnou kontrolu.

21 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 Mzdové prostředky (přímé NIV) Poskytnuté k Použité k NIV , ,- mzdové prostředky , ,- z MP platy peda , ,- platy nepeda , ,- OPPP peda , ,- OPPP nepeda 0,- 0,- pojistné , ,- FKSP , ,- ONIV , ,- z ONIV přímé , ,- z toho zák. poj ,- plav. výuka ,- DVPP 2 740,- OOPP 5 122,- uč. pom ,- náhrady 8 000, ,- prostředky ESF ,- dotace na provoz Obec ,- Sportovní aktivity dětí ,- Ve zdravém těle zdravý duch ,- Školní ovocný sad ,- Škola pro udržitelný život ,- Třídíme odpady ,- Zpracovala: M. Točíková

22 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola není zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Zdravé zuby aktivně jsme zapojeni do dlouhodobého výukového programu. První pomoc do škol Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina 8. ročník. Vánoční dílna a slavnostní rozsvícení vánočního stromu Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život Ve zdravém těle zdravý duch Kraj Vysočina v rámci zařazení naší školy mezi Školy podporující zdraví Ve zdravém těle zdravý duch 2 Kraj Vysočina v rámci zařazení naší školy mezi Školy podporující zdraví Zahradní altán, místo vzdělávacích i zábavných akcí Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život Školní zahrada jako přírodní učebna Ministerstvo životního prostředí Revolvingový fond Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce - Od 1. února 2011 naše škola realizuje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt s názvem Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky, inovaci stávajících učebních pomůcek a tvorbu nových učebních pomůcek, větší využití informačních technologií ve výuce.

23 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupracujeme s rodiči a dalšími subjekty: se SRPDŠ, SPC Jihlava, PPP Pelhřimov, ÚP Pelhřimov, místní mateřskou školou, se zřizovatelem Obec Želiv, se zájmovými složkami v obci (rybáři, hasiči, sportovci, myslivci, sdružení Jeřabiny), umožňujeme zástupcům středních škol a středních odborných učilišť prezentovat jejich školu žákům 9. ročníku. 15. Schválení výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou na provozní poradě dne Školská rada schválila výroční zprávu dne Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více