Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni Rada města bere na vědomí výkazy předložené obchodní společností Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni Ing. Studeník 85/02 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni Rada města bere na vědomí výkazy předložené obchodní společností ST SERVIS s. r. o. ke dni Rada města ukládá jednateli společnosti ST SERVIS s. r. o. neprodleně provést revizi rozsahu prací, které jsou nasmlouvány podle dodavatelských smluv s cílem snížit počet a rozsah činností, jež je nyní takto řešen. 3. Rada města ukládá právnímu oddělení MěÚ posoudit právní relevantnost a formální správnost smluv a dodatků dle návrhu předloženého dozorčí radou společnosti ST SERVIS s. r. o. 4. Rada města ukládá útvaru interního auditu a kontroly provést veřejnosprávní kontrolu u společnosti ST SERVIS s. r. o., jejíž předmětem bude prověření veškerých smluv uzavřených v oblasti služeb a dodávek a porovnat nasmlouvané a skutečně fakturované ceny. Ing. Studeník T 2 : Ihned Zodp. 2: Ing. Brož T 3 : Ihned Zodp. 3: Ing. Matocha JUDr. Ivánek T 4 : Ihned Zodp. 4: Ing. Matocha Ing. Plevová 85/03 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 v příjmové oblasti v souvislosti se správným zatříděním prostředků ze Správy aktiv Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 a to tak, že nedaňový příjem, původně zatříděný u oddílu ( ) 6310, položky Užití prostředků ze Správy aktiv ve výši ,- Kč se zatřiďuje do třídy 8 Financování příjmy na položku 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy. Ing. Studeník 1

2 85/04 Nabídka zafixování úrokové sazby na základě požadavku vzneseném na Radě města dne Rada města neschvaluje zafixování úrokové sazby dle předloženého návrhu a ukládá Ing. Studeníkovi v této záležitosti dále jednat o podmínkách zafixování i s jinými subjekty. Ing. Studeník 85/05 Převzetí závazků společnosti ST SERVIS s. r. o. z titulu úvěrové smlouvy registrační číslo ve výši 73,6 miliónů Kč Městem Valašské Meziříčí ke dni a zvýšení základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o. peněžitým vkladem 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s 85, písmenem j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit převzetí závazku Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za obchodní společností ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí, IČ: , plynoucí z titulu úvěrové smlouvy registrační číslo s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: ve výši nesplacených jistin úvěru ( ,- Kč) s předpokladem převzetí ke dni Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s 85, písmenem e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit navýšení základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí, IČ: , peněžitým vkladem ve výši ,- Kč. 3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souvislosti s body 1. a 2. tohoto usnesení schválit započtení závazku Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , z titulu upsaného, dosud nesplaceného peněžitého vkladu proti pohledávce plynoucí z převzetí závazku z úvěrové smlouvy registrační číslo vůči společnosti ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí, IČ: , ve výši ,- Kč. 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města změnit své usnesení č. Z 33/03 bod 7. ze dne a to tak, že režim zvyšování základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí, IČ: , končí převzetím závazku Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , z titulu úvěrové smlouvy registrační číslo s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: ve výši nesplacených jistin úvěru ( ,- Kč). Ing. Studeník 2

3 85/06 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o ,- Kč z investiční dotace z EU a státního rozpočtu na projekty Revitalizace zámeckého parku u zámku Kinských a Silnice II/ Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení příjmové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: - navýšení o ,- Kč u dotací na položce 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad pod účelovým znakem , - navýšení o ,- Kč u dotací na položce 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad pod účelovým znakem , 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na kom. služby a úz. rozv. u inv. výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3639, položce 6121, org Projektové a průzkumné práce), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na ostatní činnosti jinde nezař. u inv. výd. OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 6409, položce 6121, org Budova bývalého SOUP potravin. učiliště), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na zach. a obn. kult. pam. u inv. výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3322, položce 6121, org Multikulturní zařízení v zámku Žerotínů), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na domovy pro seniory u inv. výd. OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 4357, položce 6121, org Dům sociálních služeb V. M.), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na výst. místních inžen. sítí u inv. výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3633, položce 6121, org IS a komunikace Poličná - Kouty, Nad ulicí), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na péči o vzhled a veř. zeleň u inv. výd. OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3745, položce 6121, org Revitalizace parku Kinských I. etapa vlastní prostředky), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na veřejné osvětlení u inv. výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3631, položce 6121, org Prodloužení VO ul. Palackého), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na silnice u invest. výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2212, položce 6121, org Silnice II/150 Město), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na domovy pro seniory u inv. výd. OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 4357, položce 6121, org Dům sociálních služeb V. M.). Ing. Studeník 3

4 85/07 Změny rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu navýšení v příjmové i výdajové části o ,- Kč a z důvodu změny v rozpočtové skladbě 1. Rada města schvaluje změnu v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu změny názvu příjmové položky Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Cyklostezka Poličná, která se mění na položku Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Silnice II/150 - dotace. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně : - v příjmové části u dotací na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Silnice II/150 dotace, - ve výdajové části na orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na silnice u invest. výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2212, položce 6121, org Silnice II/150 dotace). Ing. Studeník 85/08 Vyhlášení zakázky malého rozsahu na přijetí municipálního úvěru do výše úvěrového rámce 30 miliónů Kč na financování výpadku příjmů z prodejů a na projekty ze strukturálních fondů Evropských společenství Rada města souhlasí s vyhlášením zakázky malého rozsahu na přijetí municipálního úvěru do výše úvěrového rámce dle předloženého návrhu na financování výpadku příjmů z prodejů nemovitostí a na projekty ze strukturálních fondů Evropských společenství. Ing. Studeník 85/09 Výsledky hospodaření Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2009 Rada města bere na vědomí hospodářský výsledek společnosti Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace za rok 2009 dle předloženého návrhu a doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozdělení hospodářského výsledku následovně: ,- Kč k úhradě ztrát z předcházejících let, ,- Kč do fondu odměn na rok 2010 ( 32, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších změn) s rozdělením dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Ing. Klepanec 4

5 85/10 Plán odpisů Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2010 Rada města schvaluje Plán odpisů společnosti Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2010 dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Ing. Klepanec 85/11 Schválení 15 pracovních míst veřejně prospěšné práce Technickým službám města Valašské Meziříčí, p. o. Rada města schvaluje zřízení 15 pracovních míst veřejně prospěšné práce Technickým službám města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci na období T: Ihned Zodp.: Ing. Klepanec 85/12 Návrh finančního plánu Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2010 Rada města schvaluje finanční plán společnosti Technických služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace na rok 2010 dle předloženého návrhu a ukládá řediteli příspěvkové organizace dodržet schválené závazné ukazatele. T: Ihned Zodp.: Ing. Klepanec 85/13 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k veřejné zakázce: Správa a provozování pohřebišť města Valašského Meziříčí a návrh na uzavření smlouvy 1. Rada města bere na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne ve věci návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k veřejné zakázce Správa a provozování pohřebišť města Valašského Meziříčí ze dne podané panem Dušanem Drdákem, místem podnikání Poličná 220, Valašské Meziříčí, IČ: Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě nepojmenované o provozování veřejného pohřebiště ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Ing. Václavem Grafem, místem podnikání Masarykova 29, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: dle předloženého návrhu. Mgr. Jakšíková 5

6 85/14 Zpráva o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok 2009 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok 2009 dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Ing. Camfrla 85/15 Schválení termínů a místa konání svatebních obřadů v Kapli zámku Žerotínů Rada města schvaluje ve dnech , , a konání svatebních obřadů v Kapli zámku Žerotínů. Bc. Kasalová 85/16 Možnost promítnutí Územní energetické koncepce města Valašské Meziříčí do Územního plánu města Valašské Meziříčí Rada města bere na vědomí informaci o možném promítnutí Územní energetické koncepce města Valašské Meziříčí do územního plánu města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 85/17 Rozšíření Akčního plánu města 2009/2010 o další projekty Rada města bere na vědomí specifikaci nákladů Akčního plánu města 2009/2010 dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 85/18 Výroční zpráva o evidenci, šetření a vyřizování petic, stížností a podnětů občanů města Valašské Meziříčí za rok 2009 Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o přijímání, evidenci, šetření a vyřizování petic, stížností a podnětů občanů města Valašského Meziříčí za rok Ing. Plevová 85/19 Revize směrnice IV. 5 Pravidla pro příjímání a vyřizování petic, stížností, podnětů, návrhů a připomínek Rada města schvaluje směrnici IV. 5 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podnětů, návrhů a připomínek. Ing. Plevová 6

7 85/20 Organizační a personální záležitosti procesní a personální audit (výzva OP LZZ č. 53 a č. 57) Rada města schvaluje podání žádosti do výzvy č. 57 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce a kraje - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě dle předloženého návrhu. 85/21 Přidělení bytu Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu těmto žadatelům: xxx xxx byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, Podmínka přidělení: vrácení dosud užívaného bytu na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Schlattauerova ve Valašském Meziříčí, Podmínka přidělení: vrácení dosud užívaného bytu na ulici Jičínská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Jičínská ve Valašském Meziříčí. 85/22 Výměna bytu Rada města schvaluje výměnu nájemních bytů takto: 1. byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, jehož nájemkyní je paní xxx xxx, za byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, jehož nájemkyní je paní xxx xxx, 2. byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, jehož nájemcem je pan xxx xxx, za byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, jehož nájemcem je pan xxx xxx. 85/23 Prodloužení nájemních smluv v městských bytech Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv v městských bytech dle přílohy č. 1 se zapracováním rozhodčí doložky. 7

8 85/24 Prominutí ½ poplatků z prodlení za dlužný nájem v městském bytě 1. Rada města schvaluje prominutí ½ poplatků z prodlení za dlužný nájem městského bytu paní xxx xxx ve výši 4.664,50,- Kč dle předloženého návrhu v souladu s usnesením Rady města č. 52/38 ze dne Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prominutí ½ poplatků z prodlení za dlužný nájem městského bytu paní xxx xxx ve výši ,60,- Kč dle předloženého návrhu v souladu s usnesením Rady města č. 52/38 ze dne /25 Vyhlášení záměru na prodej volného bytu formou on-line výběrového řízení Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej volného bytu č. 2 o velikosti na ploše 38,78 m 2 na ulici Na Příkopě 581 ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možné doručit do 3. května /26 Prodej provozní budovy čp umístěné na pozemku p. č. 1954/13 a pozemku p. č. 1949, pozemku p. č. 1954/13 o výměře 688 m 2 a pozemku p. č o výměře 169 m 2 a stavby dvojgaráže v prostoru Manského dvora umístěné na pozemku p. č. 1954/14 a pozemku p. č. 1954/14 o výměře 84 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej provozní budovy čp na pozemku p. č. 1954/13 a pozemku p. č. 1949, pozemku p. č. 1954/13 o výměře 688 m 2 a pozemku p. č o výměře 169 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu 2. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej stavby dvojgaráže v prostoru Manského dvoru umístěné na pozemku p. č. 1954/14 a pozemku p. č. 1954/14 o výměře 84 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. 85/27 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1836/10 a části pozemku p. č. 1836/1, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 1836/10 o výměře cca 700 m 2 a části pozemku p. č. 1836/1 o výměře cca 150 m 2 vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. 8

9 85/28 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2090/2 o výměře cca 7 m 2 v k. ú. Poličná Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 2090/2 o výměře cca 7 m 2 v k. ú. Poličná dle předloženého návrhu. 85/29 Prodej části pozemku p. č. 561/9 o výměře cca 828 m 2 v k. ú. Krhová Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 561/9 o výměře cca 828 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 85/30 Prodej pozemku p. č. 737/1 o výměře 350 m 2 v k. ú. Krhová Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 737/1 o výměře 350 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 85/31 Prodej pozemku p. č. st. 63 o výměře 454 m 2 a pozemku p. č. 971 o výměře 148 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. st. 63 o výměře 454 m 2 a pozemku p. č. 971 o výměře 148 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 85/32 Prodej části pozemku p. č. 1057/1 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1057/1 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou manželům xxx a xxx xxx za cenu 1.201,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 85/33 Prodej části pozemku p. č. 462/2 o výměře cca 122 m 2 a části pozemku p. č. 462/3 o výměře cca 67 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 462/2 o výměře cca 122 m 2 a části pozemku p. č. 462/3 o výměře cca 67 m 2, 9

10 vše v k. ú. Krásno nad Bečvou manželům xxx a xxx xxx za cenu 305,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 85/34 Prodej části pozemku p. č. 1907/1 o výměře cca 115 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1907/1 o výměře cca 115 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město společnosti BONVER INVEST a. s., se sídlem Jakubská 2/647, Praha 1, IČ: za cenu 1.455,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 85/35 Pronájem nebytových prostor místnosti č. 02 o výměře 16,17 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor místnosti č. 02 o výměře 16,17 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec panu xxx xxx xxx na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 150,- Kč/m 2 /rok dle předloženého návrhu. 85/36 Pronájem části pozemku p. č. 22/7 o výměře 54 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 22/7 o výměře 54 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 85/37 Revokace usnesení č. 52/22 ze dne na pronájem nebytových prostor o výměře 33,3 m 2 v budově čp. 573 v k. ú. Krhová v 1. NP (prostor po městské knihovně) ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své usnesení č. 52/22 ze dne a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se textem novým takto: Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 33,3 m 2 v 1. NP v budově čp. 573 v k. ú. Krhová ve Valašském Meziříčí společnosti MEDKOTECH s. r. o., se sídlem Krhová 573, Valašské Meziříčí 3, IČ: od do za cenu 500,- Kč/m 2 /rok, dle předloženého návrhu. 10

11 85/38 Žádost o snížení ceny za pronájem části pozemku p. č. st o výměře 38 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města nevyhovuje žádosti o snížení ceny za pronájem části pozemku p. č. st o výměře 38 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého materiálu. 85/39 Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí a Českým svazem ochránců přírody Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne , ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Českým svazem ochránců přírody - Severomoravské regionální sdružení, se sídlem U Rajky 15, Valašské Meziříčí, IČ: výpovědí dle bodu 3.1. Smlouvy dle předloženého návrhu. 85/40 Žádost paní xxx xxx o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na část pozemku p. č o výměře 200 m 2 v k. ú. Krhová dohodou ke dni dle předloženého návrhu. 85/41 Majetkoprávní dořešení pozemků na ul. Vsetínská ve Valašském Meziříčí 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 833 o výměře cca 85 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od paní xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 835/1 o výměře cca 42 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od manželům xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 837 o výměře cca 34 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od pana xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 839 o výměře cca 34 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 11

12 140,- Kč/m 2 od manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 5. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 841 o výměře cca 35 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od paní xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 6. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 844 o výměře cca 32 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od manželů xxx xxx a xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 7. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 848 o výměře cca 87 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od paní xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 8. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 854 o výměře cca 15 m 2 a pozemku p. č. 855 o výměře cca 44 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od paní xxx xxx a paní xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 9. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 858 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od manželů xxx xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 10. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 860 o výměře cca 19 m 2 a pozemku p. č. 861 o výměře 20 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od paní manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 11. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 870 o výměře 20 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 877 o výměře 32 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od manželů xxx xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 882 o výměře cca 38 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od společnosti Laboratoře Mikrochem, a. s. se sídlem podnikání Nezvalova 984/2, Olomouc, IČ: dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 12. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 885 o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 12

13 85/42 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování distribučního kabelového zemního vedení NN na pozemcích p. č. 736, p. č. 737/1 a p. č. 738 vše v k. ú. Křivé Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování distribučního kabelového zemního vedení NN, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 736, pozemku p. č. 737/1 a pozemku p. č. 738, vše v k. ú. Křivé mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 736, pozemku p. č. 737/1 a pozemku p. č. 738, vše v k. ú. Křivé právo umístění a provozování distribučního kabelového zemního vedení NN, jeho opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč bez DPH. 85/43 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování liniové stavby optického kabelu pro akci Optické připojení objektu sila ulice Hranická, Valašské Meziříčí trasa A a trasa B 1. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování liniové stavby optického kabelu, její opravy a údržby na pozemku p. č. 284/6, pozemku p. č. 285/3, pozemku p. č. 289/6, pozemku p. č. 293/1, pozemku p. č. 293/66, pozemku p. č. 293/70, pozemku p. č. 293/71, pozemku p. č. 293/91, pozemku p. č. 956/15 a pozemku p. č. 293/69, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi společností T - Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene s podmínkou, že vedení pod komunikací bude provedeno protlakem a hloubka výkopu pro pokládku ochranných HDPE trubek nenaruší vzrostlou zeleň v úseku trasy. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 284/6, pozemku p. č. 285/3, pozemku p. č. 289/6, pozemku p. č. 293/1, pozemku p. č. 293/66, pozemku p. č. 293/70, pozemku p. č. 293/71, pozemku p. č. 293/91, pozemku p. č. 956/15 a pozemku p. č. 293/69 vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování liniové stavby Optické napojení objektu sila ulice Hranická, Valašské Meziříčí trasa A její opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný 13

14 z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč bez DPH. 2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování liniové stavby optického kabelu, její opravy a údržby na pozemku p. č. 284/6, pozemku p. č. 307/1, pozemku p. č. 308/1, pozemku p. č. 308/4 a pozemku p. č. 293/69, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi společností T - Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene s podmínkou, že vedení pod komunikací bude provedeno protlakem a hloubka výkopu pro pokládku ochranných HDPE trubek nenaruší vzrostlou zeleň v úseku trasy. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 284/6, pozemku p. č. 307/1, pozemku p. č. 308/1, pozemku p. č. 308/4 a pozemku p. č. 293/69, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování liniové stavby Optické napojení objektu sila ul. Hranická, Valašské Meziříčí trasa B, její opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč bez DPH. 85/44 Žádost o zrušení věcného břemene předkupního práva váznoucího ve prospěch města Valašské Meziříčí na pozemku p. č. 2 o výměře 359 m 2 v k. ú. Krhová Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zrušením věcného břemene předkupního práva váznoucího ve prospěch města Valašské Meziříčí na pozemku p. č. 2 o výměře 359 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 85/45 Bezúplatný převod části pozemku p. č. 707 o výměře cca 32 m 2 a části pozemku p. č. 706/2 o výměře cca 7 m 2, vše v k. ú. Krhová od pana xxx xxx xxx a pana xxx xxx do vlastnictví Města Valašské Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 707 o výměře cca 32 m 2 a části pozemku p. č. 706/2 o výměře cca 7 m 2, vše v k. ú. Krhová od pana xxx xxx xxx podíl ½ a pana xxx xxx podíl ½ do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 14

15 85/46 Revokace usnesení č. Z 34/38 ze dne na bezúplatný převod pozemků p. č. 1545/65 o výměře 322 m 2, p. č. 1545/67 o výměře 1779 m 2, p. č. 1545/68 o výměře 8021 m 2, p. č. 1545/69 o výměře 8 m 2, p. č /70 o výměře 300 m 2, p. č. 1545/71 o výměře 4947 m 2, p. č. 1545/79 o výměře 23 m 2, p. č. 2513/26 o výměře 1306 m 2 a p. č. 2513/27 o výměře 750 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 34/38, bod č. 2 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1545/33 o výměře 56 m 2, pozemku p. č. 1545/65 o výměře 322 m 2, pozemku p. č. 1545/67 o výměře 1779 m 2, pozemku p. č. 1545/68 o výměře 8021 m 2, pozemku p. č. 1545/69 o výměře 8 m 2, pozemku p. č /70 o výměře 300 m 2, pozemku p. č. 1545/71 o výměře 4947 m 2, pozemku p. č. 1545/79 o výměře 23 m 2, pozemku p. č. 2513/26 o výměře 1306 m 2 a pozemku p. č. 2513/27 o výměře 750 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu za podmínek: 1. Nemovitosti se převádějí z důvodu veřejného zájmu. Na pozemích se nachází veřejné prostranství, které zahrnuje místní komunikaci s odstavnými parkovacími plochami pro osobní automobily, chodníky, které spojují bytové domy, sídlištní zeleň a inženýrské sítě. Převáděné nemovitosti budou nadále využity jako veřejná prostranství. 2. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze k dosavadním účelům, tj. zejména je nevyužije ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 3. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lez uložit i opakovaně. 4. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 5. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného kalendářního roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předávat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jejichž dodržování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši Kč. 15

16 85/47 Splašková kanalizace Obce Lešná Rada města nesouhlasí s předloženým projektem Splašková kanalizace obce Lešná. 85/48 Územní rozhodnutí a změně stavby a změně vlivu stavby na využití území prodejny obuvi na bar a hernu ulice Máchova čp na pozemku p. č. 1907/5 v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města nesouhlasí se změnou stavby prodejny obuvi na bar a hernu ulice Máchova čp na pozemku p. č. 1907/5 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 85/49 Inflace za rok 2009 dodatky k nájemním smlouvám 1. Rada města bere na vědomí informaci o míře inflace za rok 2009 ve výši 1,0 %. 2. Rada města schvaluje jako hranici ročního nájemného, od které bude inflační dodatek zpracováván a uplatňován, částku ve výši ,- Kč. 3. Rada města souhlasí s tím, že inflační dodatek v roce 2010 nebude uplatňován u nájemného v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí. 85/50 Ukončení Nájemní smlouvy ze dne na pronájem PK 470/1 o výměře cca 800 m 2, PK 470/2 o výměře cca 230 m 2, EN 470/5 o výměře cca 450 m 2, EN 470/6 o výměře cca 980 m 2, PK 387/1 o výměře cca 350 m 2, PK 387/2 o výměře cca 750 m 2 a PK 387/3 o výměře cca 400 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Pronájem části pozemku p. č. 446/55 o výměře 4255 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem xxx xxx, místo podnikání Mikoláše Alše 10, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem PK 470/1 o výměře cca 800 m 2, PK 470/2 o výměře cca 230 m 2, EN 470/5 o výměře cca 450 m 2, EN 470/6 o výměře cca 980 m 2, PK 387/1 o výměře cca 350 m 2, PK 387/2 o výměře cca 750 m 2 a PK 387/3 o výměře cca 400 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dohodou ke dni dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 446/55 o výměře 4255 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 16

17 85/51 Pronájem nebytového prostoru garáže č. 4 o výměře 22,75 m 2 v budově čp. 418 na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru garáže č. 4 o výměře 22,75 m 2 v budově čp. 418 na ul. J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 85/52 Pronájem kanceláře č. 210 o výměře 21,50 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem kanceláře č. 210 o výměře 21,50 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí paní Ing. Janě Děcké, místo podnikání Krhová 323, Valašské Meziříčí, IČ: , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od , dle podmínek společnosti AVAL spol. s r. o. dle předloženého návrhu. 85/53 Smlouva o právu provést stavbu Penzion na ulici J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí, Horkovodní přípojka, Výměníková stanice, na pozemku p. č. 2546/18 a pozemku p. č. 2546/19, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu Penzion na ulici J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí, Horkovodní přípojka, Výměníková stanice na pozemku p. č. 2546/18 a pozemku p. č. 2546/19, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: jako vlastníkem nemovitostí a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: jako stavebníkem dle předloženého návrhu. 85/54 Provádění montáže, údržby, oprav a revizí elektrické instalace na objektech a zařízeních města Valašské Meziříčí Rada města určuje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Provádění montáže, údržby, oprav a revizí elektrické instalace na objektech a zařízeních města Valašské Meziříčí Františka Křenka, místo podnikání Hrachovec 214, Valašské Meziříčí, IČ: a schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na provádění montáže, údržby, oprav a revizí elektrické instalace na objektech a zařízeních města Valašské Meziříčí s tímto dodavatelem dle předloženého návrhu. 17

18 85/55 Úklidové práce v budovách města Valašské Meziříčí námitka uchazeče FORCORP GROUP spol. s r. o., rozhodnutí o průběhu elektronické aukce 1. Rada města rozhodla o námitkách stěžovatele společnosti FORCORP GROUP spol. s r. o., se sídlem Hamerská 812, Olomouc Holice, IČ: ze dne k nadlimitní veřejné zakázce na službu Úklidové práce v budovách města Valašské Meziříčí tak, že námitkám stěžovatele nevyhovuje dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje výsledky opakované elektronické aukce nadlimitní veřejné zakázky na službu Úklidové práce v budovách města Valašské Meziříčí, která proběhla dne od 13:00 hodin. 85/56 Hospodaření Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí a Městské knihovny Valašské Meziříčí ke dni Rada města bere na vědomí předložené účetní výkazy za rok 2009 příspěvkových organizací, a to Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace a Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 85/57 Návrh na udělení generálního souhlasu s bezplatným použitím znaku města Valašské Meziříčí příjemcům veřejné podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí v roce 2010 Rada města Valašské Meziříčí uděluje generální souhlas s bezplatným použitím znaku města Valašské Meziříčí příjemcům veřejné podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí v roce 2010 k zajištění publicity projektů spolufinancovaných městem Valašské Meziříčí, a to za podmínky, že příjemce před zahájením realizace projektu předloží odboru školství, kultury a sportu písemnou žádost o udělení souhlasu s bezplatným použitím znaku a grafický návrh k posouzení. Ing. Skácalová 85/58 Žádost Základní umělecké školy Valašské Meziříčí o dotaci na rok 2010 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přidělení účelové neinvestiční dotace Základní umělecké škole Valašské Meziříčí, se sídlem Komenského 67, Valašské Meziříčí, IČ: , a to ve výši 600 tis. Kč na úhradu nájmu budovy Komenského č. p. 67 na pozemku p. č. 84, k. ú. Valašské Meziříčí město za rok Ing. Skácalová 18

19 85/59 Finanční plány příspěvkových organizací v kompetenci OŠKS na rok 2010 Rada města schvaluje finanční plány příspěvkových organizací města Valašské Meziříčí základních a mateřských škol zřizovaných městem Valašské Meziříčí, SVČ Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, Plavecké školy Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace a Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2010 dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 85/60 Revize Pravidel pro udělování ocenění města Valašské Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit revidovaná Pravidla pro udělování ocenění města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 85/61 Dodatek ke smlouvě o dílo TV Beskyd s. r. o. Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1 o dílo uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností TV Beskyd s. r. o. se sídlem Králova 380, Valašské Meziříčí, IČ: ze dne dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 85/62 Žádost Klubu TEMPO Zašová o převzetí záštity nad festivalem TANEC 2010 Rada města schvaluje převzetí záštity nad festivalem TANEC 2010 dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 85/63 Informace o financování akcí: Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí Rada města bere na vědomí informaci o financování akcí Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a doporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční spoluúčast na realizaci obou akcí. Mgr. Chajdrna 19

20 85/64 Výběr dodavatele veřejné zakázky na službu zpracování projektové dokumentace a autorský dozor Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí Rada města určuje z důvodu vypracování předchozích stupňů projektové dokumentace dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu zpracování projektové dokumentace a autorský dozor Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí společnost BP projekt, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, IČ: Mgr. Chajdrna 85/65 Výběr dodavatele veřejné zakázky na službu zpracování projektové dokumentace a autorský dozor Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí Rada města určuje z důvodu vypracování předchozích stupňů projektové dokumentace dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu zpracování projektové dokumentace a autorský dozor Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí společnost BP projekt, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, IČ: Mgr. Chajdrna 85/66 Rozšíření a posílení vodovodu Valašské Meziříčí Bynina uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o vstupu na pozemek a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s právem umístit a provozovat stavbu Rozšíření a posílení vodovodu Valašské Meziříčí - Bynina, včetně jejich oprav a údržby mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Krásno nad Bečvou: p. č. 503/1 xxx xxx p. č. 503/36 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx, podíl ½, p. č. 503/38 SJM xxx xxx xxx a xxx xxx xxx, p. č. 503/39 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx, podíl ½, p. č. 503/40 xxx xxx, p. č. 503/41 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx, podíl ½, p. č. 503/42 xxx xxx, podíl ½, 20

21 xxx xxx, podíl ½, p. č. 503/44 xxx xxx, p. č. 503/45 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx xxx, podíl ½, p. č. 503/46 xxx xxx, p. č. 503/47 xxx xxx, p. č. 503/49 xxx xxx, p. č. 653 xxx xxx, podíl 3/8, xxx xxx, podíl 3/8, p. č. 654/1 xxx xxx, podíl 3/8, xxx xxx, podíl 3/8, a v k. ú. Bynina: p. č. 420/10 xxx xxx, p. č. 420/14 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx, podíl ½, p. č. 420/18 xxx xxx, p. č. 425/25 xxx xxx xxx., p. č. 425/28 xxx xxx, p. č. 564/37 xxx xxx xxx., p. č. 564/39 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx, podíl ½, p. č. 564/41 xxx xxx, p. č. 564/42 SJM xxx xxx a xxx xxx, p. č. 564/44 xxx xxx xxx, p. č. 564/47 xxx xxx, podíl 1/9, xxx xxx xxx, podíl 2/6, SJM xxx xxx a xxx xxx, podíl 1/6, xxx xxx, podíl 1/6, xxx xxx xxx, podíl 1/9, xxx xxx xxx, podíl 1/9, p. č. 564/48 xxx xxx, podíl 1/3, xxx xxx xxx, podíl 1/3, xxx xxx xxx, podíl 1/3, p. č. 564/53 xxx xxx, podíl ½, xxx xxx, podíl ½, p. č. 564/54 xxx xxx, jako povinnými z věcného břemene. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o vstupu na pozemek a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s právem umístit a provozovat stavbu Rozšíření a posílení vodovodu Valašské Meziříčí - Bynina včetně jejich oprav a údržby 21

22 mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Krásno nad Bečvou: p. č. 503/48 Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, Lešná 35, Lešná, IČ: p. č. 653 ČR - Pozemkový fond České republiky, podíl ¼,, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ: , p. č. 654/1 ČR - Pozemkový fond České republiky, podíl ¼, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ: , p. č. 936/1 ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČ: , a v k. ú. Bynina: p. č. 155/4 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město, IČ: , p. č. 155/6 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město, IČ: , p. č. 695 ČR - Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ: , p. č. 696/1 ČR - Lesy Česká republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ: p.č. 699/1 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město, IČ: , p.č. 699/3 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město, IČ: , jako povinnými z věcného břemene. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Mgr. Chajdrna 85/67 Žádost o povolení umístění letní zahrádky před cukrárnou na ulici Křižná Rada města souhlasí s vydáním povolení ke zřízení letní zahrádky na části chodníku před cukrárnou na ulici Křižná pro rok 2010 v rozsahu 10 m 2 v termínu od do s provozní dobou denně max. od 9:00 hod. do 22:00 hod. dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna 22

23 85/68 Uzavření smlouvy na umístění a provozování kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a. s. a Městem Valašské Meziříčí Rada města schvaluje smlouvu na umístění a provozování kontejnerů na zpětný odběr elektromateriálu mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 3000/60, Praha 4, IČ: Mgr. Chajdrna 85/69 Uzavření smlouvy na přenesení práv a povinností na umístění a provozování kontejnerů pro zpětný odběr elektrozařízení na TS Valašské Meziříčí s. r. o. Rada města schvaluje smlouvu o přenesení práv a povinností mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností TS Valašské Meziříčí s. r. o., se sídlem M. Alše 833, Valašské Meziříčí, IČ: Mgr. Chajdrna 85/70 Celoroční údržba zeleně lokalita Obora, Štěpánov, Vyhlídka a místní části v roce 2010 a 2011 Rada města schvaluje Smlouvu o celoroční údržba zeleně lokalita Obora, Štěpánov, Vyhlídka, centrum města a místní části uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 726, Valašské Meziříčí, IČ: na období od do dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna 85/71 Smlouvy pro účely realizace stavby Protipovodňová opatření toku Loučka ve Valašském Meziříčí - Poličné Rada města revokuje své usnesení č. 81/86 ze dne 15. prosince 2009, a to tak, že se bod 2. ruší v celém rozsahu a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o práv provést stavbu Protipovodňová opatření na toku Loučka ve Valašském Meziříčí Poličné mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Poličná dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna 23

24 85/72 Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín, IČ: dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová 85/73 Organizační a personální záležitosti Rada města zrušuje funkční místo č sekretářka (odbor KaS) ke dni Rada města zřizuje nové funkční místo referent oddělení organizačního a zaměstaneckého k beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 85/74 Schválení zahraniční služební cesty do Sevlieva, Bulharsko Rada města schvaluje zahraniční služební cestu pana Jiřího Částečky, Mgr. Jiřího Pernického a Mgr. Krassimiry Kolchevy do družebního města Sevlievo (Bulharsko) ve dnech s použitím služebního vozidla. 85/75 Přijetí daru Honebního společenstva Branky Poličná - Juřinka 1. Rada města schvaluje přijetí finančního daru od Honebního společenství Branky - Poličná - Juřinka, se sídlem Branky 162, IČ: , ve výši 7.000,- Kč na výročí 700 let první písemné zmínky o obci Poličná. 2. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši 7.000,- Kč, a to následovně: - v příjmové části u nedaňových příjmů na oddílu ( ) 3319, položce přijaté neinvestiční dary - ve výdajové části na orj. 3, na oddílu ( ) 3319, položce 5169, org let od první písemné zmínky o obci Poličná. Ing. Skácalová 85/76 Revokace usnesení č. 82/88 bod č. 2 ze dne Kanalizace Krhová uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Rada města revokuje své usnesení č. 82/88 bod č. 2 ze dne a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: 24

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 7/01 MŠ Kraiczova - převod movitých věcí k hospodaření Rada města schvaluje

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 101. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. října 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 101/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 15. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 28. června 2007 ve 12:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 15/01 Záměr na pronájem placených parkovišť v majetku Města Valašské

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.10/2014 konaného dne 19. 5. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen rady příchod

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. Číslo zasedání: 13. Termín zasedání: 28. 1. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

RO 42. VÝTAH z USNESENÍ ze 42. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 28.5.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 42. VÝTAH z USNESENÍ ze 42. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 28.5.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 42. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Lubomír

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Zápis. z 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2016 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2016 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2016 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Tomáš Krejčí

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 Město Trutnov - Zpracováno dne : 24.09.2007 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 OBSAH Kontrola usnesení 2007-199/5 Kontrola plnění usnesení Majetek města Nemovitosti

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o zřízení

Více