VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29 tel: VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní údaje o škole Název: Zřizovatel: Typ organizace: Ředitelka školy: Zást. ředitelky školy: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, Magistrát Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1, Příspěvková organizace Mgr. Vladana Šulcová Mgr. Iva Prášilová Telefonická spojení (škola): Www stránky: Základní charakteristika Základní školy logopedická a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, jsou státní příspěvkovou organizací, zřizovanou Hlavním městem Prahou. Mateřská škola je určena dětem vadně mluvícím. Základní škola vzdělává žáky s vadami řeči v ročníku, tedy na 1. stupni základního vzdělávání a žáky s lehkým mentálním postižením. Proto je součástí školy 7. ročník, kde jsou žáci vzděláváni podle osnov č. j , Zvláštní škola. Škola je dislokována na čtyřech pracovištích, které jsou od sebe dosti vzdálené (řádově několik kilometrů). Všechna pracoviště se nacházejí na území Prahy 10. Mateřská škola je pavilónový typ školy, která se nachází v oblasti Zahradního města. Sestává se z jednoho správního pavilónu a dvou školních pavilónů a velké školní zahrady. Každá třída má své podlaží s vlastním vchodem, šatnou, třídou, tělocvičnou, kuchyňkou a sociálním zařízením. Technický stav školních pavilónů je špatný. Proto v roce 2007 byla realizována naplánovaná komplexní rekonstrukce jednoho pavilonu. Rozvody topení, rozvody teplé a studené vody, výměna oken, včetně fasády. Do budoucna plánujeme opravu dalších pavilonů. Správní budova je částečně pronajata zpracovatelské firmě. V školním roce 2005/2006 bylo v mateřské škole 41 dětí, rozdělených do čtyř tříd. Ve školním roce 2006/2007 to bylo 35 dětí a v roce 2007/2008 je počet dětí k Děti jsou rozdělovány do tříd podle úrovně rozumových schopností a podle handicapů, nikoli podle věku. Všechny třídy jsou smíšené. Děti jsou přijímány na doporučení psychologa, SPC, logopeda, neurologa nebo jiného odborného lékaře. Pro každé dítě je vypracován individuální učební plán. IČ: tel: č.b.ú /6000

2 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2005/2006 Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 41 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2006/2007 Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 35 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2007/2008 / / Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 40 Údaje o pracovnících mateřské školy a) personální zabezpečení pracovníci stav k : pedagogičtí 8 nepedagogičtí 4 celkem 11 Základní škola logopedická je určena žákům s vadami řeči a žákům s lehkým mentálním postižením. Ve školním roce 2005/2006 má škola 7 tříd základního vzdělávání ( ročník), kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu č. j /97-20, Obecná škola. Ve školním roce 2006/2007 bylo devět žáků školy vzděláváno podle osnov č. j , Zvláštní škola. Tvořili jednu třídu, která měla dvě oddělení 6. a 9. ročník. Ve školním roce 2007/2008 se výuka v 1. ročníku realizuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Z hlásek slov a vět postavíme svět. Výuka je posílena ve všech ročnících o dvě hodiny individuální logopedické péče tak, aby se speciální pedagog logoped mohl každému žákovi věnovat individuálně při nápravě vad řeči. Úkolem školy a jejího pedagogického působení je soustavnou a efektivní logopedickou péčí v co nejkratší době zmenšit a odstraňovat vady řeči a připravit žáky k začlenění zpět do spádových škol, nejpozději po 5. ročníku. Ve školním roce 2007/2008 má škola 7 tříd základního vzdělávání ( ročník), kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu č. j /97-20, Obecná škola. Devět žáků je vzděláváno podle osnov č.j , Zvláštní škola. Celkem k má škola 67 žáků. Počet tříd a počet žáků školní rok 2005/2006 třída I.A I.B II.A+II.B III. IV.B V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník a 7. počet žáků Celkem 57 Počet tříd a počet žáků školní rok 2006/2007 třída I.A I.B II.A+II.B III. IV.B V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník a 8. počet žáků Celkem 67 Počet tříd a počet žáků školní rok 2007/2008 třída I.A II.A II.B III.A+III.B IV. V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník počet žáků Celkem 67

3 Údaje o pracovnících základní školy a) personální zabezpečení pracovníci stav k pedagogičtí (vč. ředitelky) 14 nepedagogičtí 7 celkem 21 V Základní škole logopedické škole pracuje klinický logoped a psycholog. Sedm učitelek pracuje jako třídní učitelky. Dvě tvoří vedení školy. Jedna učitelka je kvalifikována v oboru tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Hudební výchovu vyučuje absolventka VOŠ hudební. Ve škole pracují tři vychovatelky. Dvě se středoškolským vzděláním, jedna s vysokoškolským vzděláním. Materiálně technické vybavení školy je dobré. Škola má na všech pracovištích světlé, čisté a prostorné třídy. Na pracovištích v ulicích Moskevská a Jakutská je tělocvična. V mateřské škole a na pracovišti K Botiči jsou velké zahrady s pískovišti. Každé pracoviště má vybavenou logopedickou pracovnu. Na pracovišti na Moskevské je kuchyňka, malá keramická dílna, počítačová pracovna s dostatečným množstvím počítačů, připojených k internetu a nově i data-projektorem. Postupně je vybavována knihovna a relaxační koutky ve třídách a školní družina. Škole chybí kvalitní hygienické zázemí (sprchy) a vlastní školní jídelna. Školní stravování je zajištěno v MŠ ve vlastní výdejně. V základní škole je zajištěno na základě smlouvy se ZŠ Jakutská a s Gymnáziem Přípotoční. Žáci jsou přijímáni do prvních tříd z naší mateřské školy a dále na doporučení klinických i pedagogických logopedů, psychologů z celé Prahy i okrajových částí. Výhodou školy je dopravní dostupnost. Pedagogové školy, i když jsou vzájemně odděleni jednotlivými pracovišti, spolupracují na projektech pro všechny žáky školy. Patří k nim. Třídíme odpad, Dny evropských jazyků, Sportovní dny apod. Škola pravidelně od roku 2005 pořádá Dny otevřených dveří, ke Dni dětí společné setkání rodičů a žáků školy, společný Vánoční koncert. Vlastní hodnocení: Vlastní hodnocení školy a hodnocení školy vyžaduje klima důvěry, otevřeného jednání, souhlasu. Komplexní zpracování projektu Sebehodnocení a hodnocení školy je věc náročná a obtížná. Vyhláška č.15/2005 Sb., odst. 2 stanovuje oblasti pro provádění vlastního hodnocení školy následujícím způsobem: a/ Podmínky ke vzdělávání b/ Průběh vzdělávání c/ Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání d/ Výsledky vzdělávání žáků a studentů e/ Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f/ Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Paragraf 9 informuje ve třech bodech o pravidlech a termínech vlastního hodnocení školy: 1) vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků 2) návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit, 3) vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího roku. Ve školním roce 2005/ /2007 bylo provedeno hodnocení v těchto oblastech. Jako prioritu pro toto období jsme si stanovili tyto oblasti: Podmínky pro vzdělávání Průběh vzdělávání

4 Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Zvolili jsme si na samém začátku oblasti, které co nejméně ohrožují učitele. Bez jejich ochoty spolupracovat nemají procesy hodnocení a sebehodnocení naději na úspěch. Zvolené oblasti jsme nejprve rozpracovali do dílčích, uchopitelných suboblastí. Stanovili jsme si cíle, nástroje, metody a kritéria vlastního hodnocení v dané oblasti. Informace pro vlastní hodnocení školy byly čerpány z těchto podkladů: a) pedagogická dokumentace a dokumentace žáků b) ankety a dotazníky zpracované pedagogy a rodiči c) výstupy z kontrolní a hospitační činnosti d) podklady pedagogů e) rozhovory f) pozorování g) interní statistické ukazatele h) záznamy z kontrol a inspekcí i) SWOT analýza j) dotazníky a/ Podmínky pro vzdělávání Cíle zjistit názory na orientaci školy / pro potřeby tvorby ŠVP/ zjistit současný výchozí stav podmínek školy z pohledu pedagogických pracovníků motivovat zaměstnance školy a umožnit otevřenou diskuzi hledat silné a slabé stránky v nejrůznějších oblastech činnosti školy přehledně formulovat strategické vize založené na rozvoji silných stránek, na odstranění slabých stránek na využití budoucích příležitostí a vyhnutí se rizikům Metody a nástroje: SWOT analýza Kriteria: silné stránky školy vytváření strategií vyvarování se hrozeb SWOT analýza je chápána jako jeden z účinných a efektivních nástrojů autoevaluace školy, jehož prostřednictvím lze zjistit očekávání názory a představy pracovníků o škole. V říjnu roku 2005 se stala součástí základních kroků při vytváření vlastního školního vzdělávacího programu důkladná analýza školy. Jako jedna z forem zjišťování byla všemi pedagogickými pracovníky provedena SWOT analýza. Tato metoda byla použita ke zmapování jak vnitřního, tak i vnějšího prostředí školy. Zjištění/závěr SWOT analýza školy: Silné stránky Malý kolektiv žáků ve třídách a umění dát děti z různých sociálních vrstev dohromady Dobré a příjemné pracovní prostředí, pohodová, klidná atmosféra Individuální přístup k žákům a respektování odlišností žáků a specifických poruch učení Slabé stránky Dislokovaná pracoviště-přecházení mezi nimi / čtyři objekty/ Malá tělocvična - její horší materiální vybavení Nedostatek prostoru pro relaxaci žáků v učebnách

5 Provázanost předmětů Vyučování bez zvonění v 1. a 2. ročníku Počítačová pracovna a přístup k internetu Kvalita pracovního kolektivu, vysoká aprobovanost Zájem učitelů o vzdělávání se Dobrá schopnost dohodnout se při řešení problému Možnost relaxace o přestávkách Chybí vlastní školní jídelna Nevyhovující stav sociálního zařízení Příležitosti Smysluplný program Prostor pro žáky s menšími schopnostmi pamětního učení Možnost pro děti s handicapem zvládnout 1. stupeň Prostor pro děti, které by neprospívaly ve velkém kolektivu Odstraňování řečového handicapu průběžně v celém vyučovacím procesu Slovní hodnocení jako možnost hodnocení Projektové vyučování, projektové dny Zlepšení materiálního vybavení Prolínání vyučovacích předmětů Rizika Nedostatek žáků Rozdělení školy do čtyř objektů Absence vlastní školní jídelny Specializace školy na úkor standardu základního vzdělávání Strach rodičů z neúspěchu při přechodu na základní školu b/ Průběh vzdělávání Cíle: zhodnotit používaná pravidla pro hodnocení žáků rozšiřovat programovou nabídku pro žáky se specifickými poruchami učení - spolupráce se školní psycholožkou projektové vyučování ve škole realizace vzdělávacího programu školy Metody a nástroje: analýza hospitačních šetření IVP plány pro žáky se specifickými poruchami učení analýza klasifikačního řádu školy projekty ve výuce Kritéria: relace mezi vzdělávacím programem a nově vytvářeným ŠVP Zaměření školy Naše škola je určena žákům se zdravotním postižením, s vadami řeči. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP pro základní vzdělávání. Je otevřena všem, kteří potřebují, aby byly respektovány jejich individuální schopnosti na 1. stupni základního vzdělávání. Integrujeme děti s lehkou mentální retardací, s vývojovými poruchami učení, děti s ADHD.Chceme se starat i o žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Co je pro nás v Základní škole logopedické důležité: - individuální logopedická péče - péče o děti s vývojovou dysfázií, s dyslálií, balbuties, s huhňavostí, breptavostí - individuální přístup k osobnosti dítěte - spolupráce s odborníky - vedení k využití komunikačních a informačních technologií - nápravy specifických poruch učení - dodržování pravidel - důslednost

6 - chceme žáky učit takové dovednosti a znalosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, projektové vyučování, činnostní učení - nestresující vyučování - schopnost sebehodnocení - kvalita osvojených poznatků na úkor kvantity - mezilidské vztahy - konstruktivní řešení konfliktů - individuální a slovní hodnocení žáků na základě schopností žáků - spolupráce s rodiči - seznámení rodičů se znaky specifických poruch učení a spolupráce při jejich nápravě - integrace žáků s lehkou mentální retardací, výuka podle IVP - vytváření zážitku úspěchu pro všechny děti - volný přístup k internetu - společné prožitky učitelů, rodičů a žáků - všestranný rozvoj každého jedince - komunikace uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností - zdraví životní styl - schopnost kulturního a estetického prožitku žáka Škola propaguje otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti. Navážeme na dobré výsledky, kterých jsme dosáhli, především na úspěšnou integraci našich žáků do běžných základních škol po ukončení pátého ročníku. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Jedním z významných úkolů plánu práce je rozvíjet dovednost hodnocení a sebehodnocení. Pro zjištění stavu byly využity podklady vyučujících, podklady hodnocení a sebehodnocení, vlastní pozorování. Analýza hospitačních šetření prokázala, že metody a formy výuky jsou přizpůsobeny zaměření naší školy a jejím žákům. Ve vyučování volíme skupinovou práci, diferencovanou práci v rámci jedné třídy, prvky kooperativní výuky, prvky kritického myšlení, samostatnou práci, činnostní učení, dramatizaci, a především individuální práci s žákem. Jsou hojně a vhodně využívány pomůcky k názoru a hry, které lépe pomohou žákům chápat učivo. IVP plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole byly ve školním roce stanoveny a popsány speciální metody a formy práce, aby se jednotlivým žákům přizpůsobila výuka dle jejich specifických potřeb. Ve spolupráci se školní psycholožkou a učitelkami jsou vypracovány IVP vždy na pololetí. V období to bylo pro čtyři žáky. Obtíže těchto žáků se promítaly především do vyučovacích hodin Matematiky a Českého jazyka. Analýza klasifikačního řádu školy prokázala, že jedním z významných úkolů plánu práce v oblasti klasifikace je rozvíjet dovednost hodnocení a především sebehodnocení. Žáci jsou hodnoceni slovně, známkou a kombinací těchto forem. Dbáme, aby žáci byli hodnoceni dle Klasifikačního řádu školy a zároveň dle Metodického pokynu ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č. j / , Věstník MŠMT č.9/2002. Pro zjištění stavu byly využity podklady vyučujících, podklady hodnocení a sebehodnocení, vlastní pozorování. Školní a mimoškolní projekty: Ve školním roce 2006/2007 jsme připravili pro žáky celoškolní projekt Třídíme odpad. Tento projekt probíhá ve škole druhým rokem. Třídíme papír, plasty a další. V měsíci červnu jsme projekt vyhodnotili a přihlásili jsme se do mezinárodního programu Ekoškola, jehož cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému prostředí školy. Den evropských jazyků je dalším úspěšným projektem naší školy, který pomáhá dětem získat povědomí o Evropě a pochopit, že jsme členem Evropské unie. Praha plná památek. Žáci se mohli tentokrát do tohoto projektu zapojit samostatně. Proto byl projekt určen především žákům ročníku ZŠ logopedické a ročníku ZŠ praktické. Žáci plnili zadané úkoly, které společně zhodnotili, porovnali a určili ty nejzdařilejší. Celá škola se zapojila již druhým rokem do projektu Náš les. Součástí projektu je mimořádný a unikátní program nazvaný Pražská veverka, ve kterém pomáháme mapovat výskyt chráněných veverek na území hlavního města Prahy.

7 Cílem těchto školních i mimoškolních projektů je především rozvíjet u žáků samostatnost při hledání a třídění informací z internetu a jiných dostupných informačních zdrojů. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný minimální preventivní program, prevence probíhala ve všech ročnících. K posílení prevence škola realizovala tato opatření: školní řád schránka důvěry podpora aktivního odpočinku o přestávkách podpora zdravého životního stylu Zjištění/závěr Pro zjištění stavu byly využity výsledky hospitační činnosti vedení školy, rozhovory s pracovníky a vlastní pozorování vedení školy. Využívání efektivních metod a forem práce ve výuce, jak bylo zjištěno hospitační činností, je převážně na velmi dobré nebo dobré úrovni. Téměř všechny vyučovací hodiny byly na vysoké pedagogické úrovni. Využívání pestrých metod a forem práce považujeme za optimální, včetně využívání frontální práce a drilování. Pozitivní výsledky byly zjištěny v oblasti využívání ICT. Schopnost hodnocení a sebehodnocení je rozvíjena ve vyučovacích hodinách i mimo ně. Byla zjištěna vyšší úroveň hodnocení a sebehodnocení oproti minulým rokům. Možnosti žáků školy jsou však limitovány jejich věkem a jejich handicapem v oblasti řečové. Vyučující budou pro hodnocení a sebehodnocení vytvářet dostatečný prostor, budou usilovat o jeho objektivitu. Pro žáky se specifickými poruchami učení jsou zpracovány IVP, aby pomohly žákovi s přizpůsobením se jeho specifickým potřebám. Ve školním roce 2005/2006 jsme postupně začali do výuky začleňovat celoškolní projekty, které budou navazovat i v dalších letech. Jejich prostřednictvím pak hodláme plnit průřezová témata Školního vzdělávacího programu Z hlásek slov a vět postavíme svět. c/ Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání. Spokojenost a očekávání rodičů, spolupráce s rodiči Cíle: zmapovat názory a podněty k objektivnímu posouzení školy Metody a nástroje: dotazník pro rodiče žáků školy silové pole (co zkoumané oblasti pomáhá, co ji brzdí) Kritéria: odstraňování nedostatků v komunikaci mezi školou a rodiči spolupráce na řízení školy 1) Dotazník pro rodiče DOTAZNÍK PRO RODIČE Vážení rodiče, máme zájem na tom, aby Vaše děti byly ve škole spokojené a práce školy se zkvalitňovala. V této snaze nám pomůžete, když vyplníte tento dotazník. Vaše názory a podněty mohou pomoci k objektivnímu posouzení činnosti školy, mohou také přispět k odstranění případných problémů, které Vás, nebo vaše dítě trápí. Budeme rádi, když se Vaše sdělení bude týkat také dobrých stránek činností školy. Dotazník není třeba podepisovat. Zakroužkujte, prosím u každé otázky některou z hodnot 1 až 4. (1 - výborná, 2 - dobrá, 3 - s nedostatky, 4 - neuspokojivá). V případě, že otázka Vám není zcela jasná, zakroužkujte otazník.

8 Číslo otázk y Otázka Z odpovědí vyberte takovou, která se podle vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti. Odpovědi zakroužkujte. 1. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky ve škole? 2. Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům? 3. Jak hodnotíte zacházení s Vaším dítětem ve škole? 4. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují učitelé Vašemu dítěti když má problémy? 5. Vzbuzuje škola zájem o učení a poznávání u vašeho dítěte? 6. Těší se Vaše dítě na něco ve škole? 7. Jaká je informovanost o práci a chování Vašeho dítěte ve škole? 8. Jaké je jednání učitelů s rodiči při informačních schůzkách? 9. Jak posuzujete náročnost školy na domácí přípravu Vašeho dítěte na vyučování (včetně úkolů)? 10. Jste spokojeni s nabídkou školy v zájmových činnostech? 11. Jaká je podle vašeho názoru činnost školy celkově? 12. Jaká je, podle Vás, materiální vybavení školy? 13. Jak hodnotíte práci ve školní družině? 14. Využíváte služeb školního psychologa? ano ne nevím, že škola má svého? psychologa pokračování na druhé straně!!! Chcete-li se vyjádřit i k jiným záležitostem, využijte, prosím, tuto část dotazníku: Místo pro vaše sdělení: Místo pro vaše sdělení: Mám přístup k internetu ano ne Navštěvuji internetové stránky školy ano ne Děkujeme Vám, že jste odpověděli na naše otázky. Váš názor na naši školu je pro nás velmi důležitý. Vyhodnocení dotazníku v Základní škole logopedické:

9 Odpovědi Průměrná známka Nejhorší hodnocení Otázka č ,32 3 Otázka č ,12 2 Otázka č ,11 3 Otázka č ,14 3 Otázka č ,44 4 Otázka č ,51 4 Otázka č ,14 2 Otázka č ,11 2 Otázka č ,45 2 Otázka č ,26 2 Otázka č ,25 3 Otázka č ,32 2 Otázka č ,44 2 Otázka č ,40 3 Zjištění/závěr Celkem bylo odevzdáno 32 dotazníků. Procento odevzdaných dotazníků 53,03%. Celková průměrná známka1,26 v ZŠ logopedické. Výsledky se pohybují mezi známkou 1 2. Nejhorší známku 4 obdržela od rodičů otázka č. 5, a 6. Pro naši práci z toho vyplývá, více rodiče informovat o tom, co ve škole chystáme, jaký je každodenní program ve třídách apod. Jednoznačně je třeba přiznat, že nemáme správně a aktuálně zařazované aktuality na webových stránkách. Tento dotazník byl prvním, který rodiče ze strany ZŠ logopedické vyplňovali, jistý prvek nedůvěry je patrný v odevzdaných a vyplněných dotaznících. Je třeba více rodičům vysvětlovat. 2) Metoda silového pole Méně známá metoda byla hojně využívána v projektu Bridges across Boundaries v rámci programu Sokrates a popisuje ji MacBeath (2006) jako vhodný prostředek k průzkumu dynamických sil, které proti sobě působí ve směru k dosažení určitého cíle nebo určitého směru. Metoda tyto protisměrné síly zviditelňuje. Využili jsme této metody k vypracování hodnocení této oblasti se zaměřením na spokojenost a očekávání rodičů. Provedl ho pedagogický sbor školy. Silové pole spolupráce s rodiči žáků, pedagogický sbor ZŠ logopedické vypracoval toto silové působení: Zjištění/závěr Co spolupráci s rodiči podporuje Rodiče se mohou přijít podívat na vyučování Výzva k rodičům k podávání podnětů Akceptování podnětů rodičů školou Pozitivní motivace rodičů k návštěvě školy Komunikace s rodiči přes Sdružení rodičů a přátel školy Společné akce pro rodiče a žáky školy a učitele Pomoc rodičům v oblasti poradenství Informace rodičům v oblasti protidrogové prevence Nabídka k využívání technického zázemí školy Co spolupráci s rodiči brzdí Zákaz vstupu rodičů do vyučování Rodiče se školy bojí Rodiče nejsou k podnětům vyzýváni Neakceptování rodičovských podnětů Nemožnost komunikace přes Rodiče nemají žádné společné sdružení Arogance vedení školy a učitelů Nevhodné řešení konfliktů v oblasti protidrogové prevence

10 d/výsledky vzdělávání žáků Cíle: sledovat průběžně výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným dílčím cílům vzdělávání Metody a nástroje: Kritéria: školní dokumentace pozorování efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání výsledky žáků v soutěžích V souladu s hodnocením výsledků vzdělávání a chování je využíváno hodnocení klasifikačními stupni nebo slovního hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků je prováděna na základě podkladů vyučujících. Podklady jsou zajišťovány ústním a písemným zkoušením, hodnocením aktivity a zapojením žáků do výuky a hodnocením domácí přípravy. Známky jsou zapisovány do žákovských knížek. Hodnocení a klasifikace žáků je doplňována sebehodnocením žáků. Žáci jsou s dosaženými výsledky průběžně seznamováni, vyučující se společně s dětmi pokoušejí o analyzování stavu a zavedení opatření k odstranění nedostatků. Důraz je kladen na motivování žáků k dosahování úspěchů. Vyučující citlivě pracují s chybou, která je chápána jako běžná součást učení. Hodnocení a klasifikace žáků je předmětem jednání pedagogické rady. Pravidelně jsou zadávány a vyhodnocovány prověrky učiva připravované společně vyučujícími paralelních tříd. Zaměřili jsme se na dovednosti spolupracovat a dovednosti komunikace. Každý žák má zpracován Individuální plán logopedické péče, kde jsou stanoveny priority a dovednosti v komunikaci, které musí každý žák plnit a každý rok jsou výsledky zapsány a doporučeny další postupy ke zlepšování. Výsledky žáků v soutěžích v roce Nejlepší práce z keramické dílny a obrázky, které žáci nakreslili v hodinách výtvarné výchovy, byly vybrány do výtvarných soutěží. Žáci se tak zúčastnili výtvarné soutěže DDM Šumná a získali Čestné uznání za výsledky v dětské výtvarné soutěži Vánoční malování. Výtvarná soutěž, pořádaná Městskou částí Praha 10, Zima, pohádka a knižní ilustrace ve výtvarném projevu dětí Prahy 10 byla pro naši školu velmi úspěšnou. Ocenění získali žáci ve všech kategoriích. První místo pak za keramickou práci a třetí místo Katka Karfíková, Jakub Klouda, Jakub Kulhavý za společnou práci. Další obrázky byly zaslány do projektu Malování s čokoládovou hvězdičkou radosti, což je tradiční charitativní akce, pořádaná firmou Nestlé Česko s. r. o. V měsíci květnu se žáci zapojili do soutěže s barvami na látky. Připravili si batikovaná trička, sukně i ubrousky. Fotografickou dokumentaci pak zaslali do firmy Iberie, která tuto soutěž pro děti všech věkových kategorií vypsala. Žáci 2. ročníku, 3. ročníku, 4. ročníku, 5. a 7. ročníku získali za svá díla diplom a drobné ceny. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži, kterou v projektu Pražská veverka organizovalo Sdružení Ornita. Žáci Petr Kočiš, Pavel Kočiš a Diana Bylová byli vybráni do užšího kola soutěže. Jejich obrázky jsou vystaveny v Národním muzeu v Praze. Zjištění/závěr Ve škole je využíván efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání žáků, zatím nelze hodnotit dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP, jelikož jsme na samém začátku jejího plnění. Žáci pracují dle Individuálních logopedických plánů, aby zlepšovali úroveň řečových schopností a dovedností a byly odstraňovány vady řeči. Žáci jsou úspěšnými především ve výtvarných soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

11 e/řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle: kultura školy stanovení kulturní mezery ve škole Metody a nástroje: Kritéria: Kultura školy dotazník pro zaměstnance školy zjištění úrovně kultury naší školy pomocí Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery Počet respondentů a jejich charakteristika Dotazník Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery jsme zadali pedagogickým pracovníkům tedy učitelkám a vychovatelkám Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29. Celkem 8 učitelek ZŠ 3 vychovatelky ZŠ a sedm učitelek MŠ. Zpracovaný dotazník rozdíly mezi současným a očekávaným stavem v jednotlivých faktorech: Faktor Očekávaný stav 4,4 4,7 5 4,7 4,7 4,2 4,8 4,6 4,7 4,7 4,8 4,3 4,8 Stávající stav 4,0 3,8 4,6 3,7 4,1 4,1 3,6 3,4 4,1 3,5 3,5 3,7 3,7 Kulturní mezera 0,4 0,9 0,4 1 0,1 0,1 1,2 1,2 0,6 1,2 1,3 0,6 Celkem 18 respondentů anonymně hodnotilo otázky zadané dotazníkem. Kroužkem označovali hodnocení faktoru-současný stav, kroužek umisťovali do vybraného pole. Křížkem označovali hodnocení faktoru-požadovaný (očekávaný) stav. V dotazníku, který jsme použili ke zjištění kultury naší školy, bylo stanoveno celkem 12 faktorů v 12 otázkách. Výsledky v hodnocení, kterými respondenti vybírali z hodnotící škály: 1 =nejhorší, 5 = nejlepší uvádějí následující tabulky a grafy. Domníváme se, že rozdíl mezistávajícím stavem a očekávaným stavem vyjadřuje onu kulturní mezeru. Hledání mezer mezi skutečným a ideálním umožní pak nastavit ideální autoevaluační postupy a nastínit procesy vedoucí ke změnám, kterých chceme docílit nebo se jim přiblížit. Nerozhodli jsme se kulturu školy pouze poznat. Budeme následně dál na ní pracovat, měnit ji, hledat její silná a slabá místa. Pokusíme se proto u některých otázek vysvětlit příčiny a okolnosti výsledků. Zjištění/závěr V našich podmínkách nás zajímaly výsledky otázky č. 8 Komunikace a informovanost pracovníků škola má 4 pracoviště důležité je včasné informování Výsledky ukazují, že přece jen očekávání respondentů je vysoké /5/ celkem 12, což představuje v průměru 66% respondentů. lépe propojit komunikaci mezi pracovišti (chybí internet)!! Otázka č. 6 Kontrola 15 respondentů, což představuje v průměru 83% respondentů, by si představovali, aby kontrola byla systematická /5/ v hodnotící škále lépe nastavit rozvrh a plán kontroly V našich podmínkách nás zajímaly výsledky otázky č. 8 Komunikace a informovanost pracovníků škola má 4 pracoviště důležité je včasné informování Výsledky ukazují, že přece jen očekávání respondentů je vysoké /5/ celkem 12, což představuje v průměru 66% respondentů. lépe propojit komunikaci mezi pracovišti (chybí internet)!!

12 f/úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Cíle: organizovat společné akce školy Metody a nástroje: pozorování Kritéria: prezentace školy na veřejnosti a odezva účast žáků a rodičů na společných akcích Prezentace školy: Nejúspěšnější prezentací školy jsou výsledky ve výtvarných soutěžích, kterých se aktivně účastníme. V letošním školním roce nebyla účast tak hojná, přesto neméně úspěšná. Kromě již pravidelných účastí v Domě UM Prahy 10 např. vánoční výstava nebo výstava ke Dni Země, jsme si připravili výtvarné práce do výtvarné soutěže Prahy 10 Vánoce, zima, pohádky, pověsti a biblické příběhy ve výtvarném projevu dětí Prahy 10, kde žáci získali za své práce čestné uznání. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži, kterou v projektu Pražská veverka organizovalo Sdružení Ornita. Žáci Petr Kočiš, Pavel Kočiš a Diana Bylová byli vybráni do užšího kola soutěže. Jejich obrázky jsou vystaveny v Národním muzeu v Praze. Žáci 6. a 8. ročníku Základní školy praktické se zúčastnili 2. ročníku soutěže Barevné jako Iberia. V letošním ročníku jsme dostali poděkování za účast. Abychom prezentovali naší školu i širší veřejnosti a to nejen Prahy 10, uspořádali jsme Den otevřených dveří. Žáci a učitelé15.listopadu 2006 seznamovali po celý den na všech pracovištích a informovali o naší škole o jejich programech návštěvníky. V prostorách školy děti vystavovali své práce. Akce pro rodiče a žáky školy: Žáci školy se aktivně podílejí na výzdobě školy, připravují si drobná vystoupení v rámci třídních besídek (oslava svátku Mikuláše, vánoční, masopustní rej masek, velikonoční besídka). Velmi zdařilé je pak vystoupení skupiny žáků hrajících na flétnu. Ti se zúčastnili malého koncertu pro děti z MŠ. Vrcholem jejich vystoupení byl koncert pro maminky v rámci oslav Dne matek a vystoupení na Zahradní slavnosti školy. Třídní učitelé připravují každoročně Den dětí. Soutěže, hry a odpoledne plné zábavy podporují i rodiče. Pozváni byli tentokrát i žáci, kteří již školu nenavštěvují, protože ukončili pátý ročník. Ve spolupráci s Klubem přátel školy byl 27. června zorganizován autobusový zájezd na hrad Kost. Třídy IV. A, III. ZŠ logopedické jely pak vlakem na zámek Kačina a třídy VI. a VIII. do Jílového u Prahy. Každoročně navštíví třídní učitelky s dětmi Pražskou bambiriádu, která se letos konala na Střeleckém ostrově s velkým množstvím soutěží a zajímavostí pro děti. Zjištění/závěr Škola efektivně využívala všechny zdroje (lidské, materiální, finanční). Učitelé si průběžně doplňují kvalifikaci. Postupně se zvyšuje využívání moderní techniky, v plánu je proto modernizace počítačové učebny, zavedení internetu na pracoviště MŠ. Podařilo se vytvořit vlastní vzdělávací program Z hlásek, slov a vět postavíme svět. Závěr Cílem autoevaluace je získat informace potřebné pro rozhodování a dalším rozvoji. Tyto informace poskytují zpětnou vazbu, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a jejího zkvalitnění. Na základě vlastního hodnocení školy v daných oblastech jsme si stanovili do budoucna tyto priority: Poskytnout předškolní a základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením a to nejen s vadami logopedickými, s lehkou mentální retardací, ale i jiným zdravotním postižením, děti a žáci se sociálním znevýhodněním či zdravotním znevýhodněním a dále žáci, kteří mají problémy s adaptabilitou ve velkém školním kolektivu a to v1.-5. ročníku základního vzdělávání Vysvětlovat zřizovateli, proč jsou 4 pracoviště nevýhodou pro žáky se zdravotním postižením a pokusit se tento stav společně řešit a změnit

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Úvod Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS tvoří jeden subjekt, jenž byl do projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více