VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29 tel: VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní údaje o škole Název: Zřizovatel: Typ organizace: Ředitelka školy: Zást. ředitelky školy: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, Magistrát Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1, Příspěvková organizace Mgr. Vladana Šulcová Mgr. Iva Prášilová Telefonická spojení (škola): Www stránky: Základní charakteristika Základní školy logopedická a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, jsou státní příspěvkovou organizací, zřizovanou Hlavním městem Prahou. Mateřská škola je určena dětem vadně mluvícím. Základní škola vzdělává žáky s vadami řeči v ročníku, tedy na 1. stupni základního vzdělávání a žáky s lehkým mentálním postižením. Proto je součástí školy 7. ročník, kde jsou žáci vzděláváni podle osnov č. j , Zvláštní škola. Škola je dislokována na čtyřech pracovištích, které jsou od sebe dosti vzdálené (řádově několik kilometrů). Všechna pracoviště se nacházejí na území Prahy 10. Mateřská škola je pavilónový typ školy, která se nachází v oblasti Zahradního města. Sestává se z jednoho správního pavilónu a dvou školních pavilónů a velké školní zahrady. Každá třída má své podlaží s vlastním vchodem, šatnou, třídou, tělocvičnou, kuchyňkou a sociálním zařízením. Technický stav školních pavilónů je špatný. Proto v roce 2007 byla realizována naplánovaná komplexní rekonstrukce jednoho pavilonu. Rozvody topení, rozvody teplé a studené vody, výměna oken, včetně fasády. Do budoucna plánujeme opravu dalších pavilonů. Správní budova je částečně pronajata zpracovatelské firmě. V školním roce 2005/2006 bylo v mateřské škole 41 dětí, rozdělených do čtyř tříd. Ve školním roce 2006/2007 to bylo 35 dětí a v roce 2007/2008 je počet dětí k Děti jsou rozdělovány do tříd podle úrovně rozumových schopností a podle handicapů, nikoli podle věku. Všechny třídy jsou smíšené. Děti jsou přijímány na doporučení psychologa, SPC, logopeda, neurologa nebo jiného odborného lékaře. Pro každé dítě je vypracován individuální učební plán. IČ: tel: č.b.ú /6000

2 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2005/2006 Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 41 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2006/2007 Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 35 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2007/2008 / / Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 40 Údaje o pracovnících mateřské školy a) personální zabezpečení pracovníci stav k : pedagogičtí 8 nepedagogičtí 4 celkem 11 Základní škola logopedická je určena žákům s vadami řeči a žákům s lehkým mentálním postižením. Ve školním roce 2005/2006 má škola 7 tříd základního vzdělávání ( ročník), kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu č. j /97-20, Obecná škola. Ve školním roce 2006/2007 bylo devět žáků školy vzděláváno podle osnov č. j , Zvláštní škola. Tvořili jednu třídu, která měla dvě oddělení 6. a 9. ročník. Ve školním roce 2007/2008 se výuka v 1. ročníku realizuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Z hlásek slov a vět postavíme svět. Výuka je posílena ve všech ročnících o dvě hodiny individuální logopedické péče tak, aby se speciální pedagog logoped mohl každému žákovi věnovat individuálně při nápravě vad řeči. Úkolem školy a jejího pedagogického působení je soustavnou a efektivní logopedickou péčí v co nejkratší době zmenšit a odstraňovat vady řeči a připravit žáky k začlenění zpět do spádových škol, nejpozději po 5. ročníku. Ve školním roce 2007/2008 má škola 7 tříd základního vzdělávání ( ročník), kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu č. j /97-20, Obecná škola. Devět žáků je vzděláváno podle osnov č.j , Zvláštní škola. Celkem k má škola 67 žáků. Počet tříd a počet žáků školní rok 2005/2006 třída I.A I.B II.A+II.B III. IV.B V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník a 7. počet žáků Celkem 57 Počet tříd a počet žáků školní rok 2006/2007 třída I.A I.B II.A+II.B III. IV.B V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník a 8. počet žáků Celkem 67 Počet tříd a počet žáků školní rok 2007/2008 třída I.A II.A II.B III.A+III.B IV. V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník počet žáků Celkem 67

3 Údaje o pracovnících základní školy a) personální zabezpečení pracovníci stav k pedagogičtí (vč. ředitelky) 14 nepedagogičtí 7 celkem 21 V Základní škole logopedické škole pracuje klinický logoped a psycholog. Sedm učitelek pracuje jako třídní učitelky. Dvě tvoří vedení školy. Jedna učitelka je kvalifikována v oboru tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Hudební výchovu vyučuje absolventka VOŠ hudební. Ve škole pracují tři vychovatelky. Dvě se středoškolským vzděláním, jedna s vysokoškolským vzděláním. Materiálně technické vybavení školy je dobré. Škola má na všech pracovištích světlé, čisté a prostorné třídy. Na pracovištích v ulicích Moskevská a Jakutská je tělocvična. V mateřské škole a na pracovišti K Botiči jsou velké zahrady s pískovišti. Každé pracoviště má vybavenou logopedickou pracovnu. Na pracovišti na Moskevské je kuchyňka, malá keramická dílna, počítačová pracovna s dostatečným množstvím počítačů, připojených k internetu a nově i data-projektorem. Postupně je vybavována knihovna a relaxační koutky ve třídách a školní družina. Škole chybí kvalitní hygienické zázemí (sprchy) a vlastní školní jídelna. Školní stravování je zajištěno v MŠ ve vlastní výdejně. V základní škole je zajištěno na základě smlouvy se ZŠ Jakutská a s Gymnáziem Přípotoční. Žáci jsou přijímáni do prvních tříd z naší mateřské školy a dále na doporučení klinických i pedagogických logopedů, psychologů z celé Prahy i okrajových částí. Výhodou školy je dopravní dostupnost. Pedagogové školy, i když jsou vzájemně odděleni jednotlivými pracovišti, spolupracují na projektech pro všechny žáky školy. Patří k nim. Třídíme odpad, Dny evropských jazyků, Sportovní dny apod. Škola pravidelně od roku 2005 pořádá Dny otevřených dveří, ke Dni dětí společné setkání rodičů a žáků školy, společný Vánoční koncert. Vlastní hodnocení: Vlastní hodnocení školy a hodnocení školy vyžaduje klima důvěry, otevřeného jednání, souhlasu. Komplexní zpracování projektu Sebehodnocení a hodnocení školy je věc náročná a obtížná. Vyhláška č.15/2005 Sb., odst. 2 stanovuje oblasti pro provádění vlastního hodnocení školy následujícím způsobem: a/ Podmínky ke vzdělávání b/ Průběh vzdělávání c/ Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání d/ Výsledky vzdělávání žáků a studentů e/ Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f/ Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Paragraf 9 informuje ve třech bodech o pravidlech a termínech vlastního hodnocení školy: 1) vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků 2) návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit, 3) vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího roku. Ve školním roce 2005/ /2007 bylo provedeno hodnocení v těchto oblastech. Jako prioritu pro toto období jsme si stanovili tyto oblasti: Podmínky pro vzdělávání Průběh vzdělávání

4 Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Zvolili jsme si na samém začátku oblasti, které co nejméně ohrožují učitele. Bez jejich ochoty spolupracovat nemají procesy hodnocení a sebehodnocení naději na úspěch. Zvolené oblasti jsme nejprve rozpracovali do dílčích, uchopitelných suboblastí. Stanovili jsme si cíle, nástroje, metody a kritéria vlastního hodnocení v dané oblasti. Informace pro vlastní hodnocení školy byly čerpány z těchto podkladů: a) pedagogická dokumentace a dokumentace žáků b) ankety a dotazníky zpracované pedagogy a rodiči c) výstupy z kontrolní a hospitační činnosti d) podklady pedagogů e) rozhovory f) pozorování g) interní statistické ukazatele h) záznamy z kontrol a inspekcí i) SWOT analýza j) dotazníky a/ Podmínky pro vzdělávání Cíle zjistit názory na orientaci školy / pro potřeby tvorby ŠVP/ zjistit současný výchozí stav podmínek školy z pohledu pedagogických pracovníků motivovat zaměstnance školy a umožnit otevřenou diskuzi hledat silné a slabé stránky v nejrůznějších oblastech činnosti školy přehledně formulovat strategické vize založené na rozvoji silných stránek, na odstranění slabých stránek na využití budoucích příležitostí a vyhnutí se rizikům Metody a nástroje: SWOT analýza Kriteria: silné stránky školy vytváření strategií vyvarování se hrozeb SWOT analýza je chápána jako jeden z účinných a efektivních nástrojů autoevaluace školy, jehož prostřednictvím lze zjistit očekávání názory a představy pracovníků o škole. V říjnu roku 2005 se stala součástí základních kroků při vytváření vlastního školního vzdělávacího programu důkladná analýza školy. Jako jedna z forem zjišťování byla všemi pedagogickými pracovníky provedena SWOT analýza. Tato metoda byla použita ke zmapování jak vnitřního, tak i vnějšího prostředí školy. Zjištění/závěr SWOT analýza školy: Silné stránky Malý kolektiv žáků ve třídách a umění dát děti z různých sociálních vrstev dohromady Dobré a příjemné pracovní prostředí, pohodová, klidná atmosféra Individuální přístup k žákům a respektování odlišností žáků a specifických poruch učení Slabé stránky Dislokovaná pracoviště-přecházení mezi nimi / čtyři objekty/ Malá tělocvična - její horší materiální vybavení Nedostatek prostoru pro relaxaci žáků v učebnách

5 Provázanost předmětů Vyučování bez zvonění v 1. a 2. ročníku Počítačová pracovna a přístup k internetu Kvalita pracovního kolektivu, vysoká aprobovanost Zájem učitelů o vzdělávání se Dobrá schopnost dohodnout se při řešení problému Možnost relaxace o přestávkách Chybí vlastní školní jídelna Nevyhovující stav sociálního zařízení Příležitosti Smysluplný program Prostor pro žáky s menšími schopnostmi pamětního učení Možnost pro děti s handicapem zvládnout 1. stupeň Prostor pro děti, které by neprospívaly ve velkém kolektivu Odstraňování řečového handicapu průběžně v celém vyučovacím procesu Slovní hodnocení jako možnost hodnocení Projektové vyučování, projektové dny Zlepšení materiálního vybavení Prolínání vyučovacích předmětů Rizika Nedostatek žáků Rozdělení školy do čtyř objektů Absence vlastní školní jídelny Specializace školy na úkor standardu základního vzdělávání Strach rodičů z neúspěchu při přechodu na základní školu b/ Průběh vzdělávání Cíle: zhodnotit používaná pravidla pro hodnocení žáků rozšiřovat programovou nabídku pro žáky se specifickými poruchami učení - spolupráce se školní psycholožkou projektové vyučování ve škole realizace vzdělávacího programu školy Metody a nástroje: analýza hospitačních šetření IVP plány pro žáky se specifickými poruchami učení analýza klasifikačního řádu školy projekty ve výuce Kritéria: relace mezi vzdělávacím programem a nově vytvářeným ŠVP Zaměření školy Naše škola je určena žákům se zdravotním postižením, s vadami řeči. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP pro základní vzdělávání. Je otevřena všem, kteří potřebují, aby byly respektovány jejich individuální schopnosti na 1. stupni základního vzdělávání. Integrujeme děti s lehkou mentální retardací, s vývojovými poruchami učení, děti s ADHD.Chceme se starat i o žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Co je pro nás v Základní škole logopedické důležité: - individuální logopedická péče - péče o děti s vývojovou dysfázií, s dyslálií, balbuties, s huhňavostí, breptavostí - individuální přístup k osobnosti dítěte - spolupráce s odborníky - vedení k využití komunikačních a informačních technologií - nápravy specifických poruch učení - dodržování pravidel - důslednost

6 - chceme žáky učit takové dovednosti a znalosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, projektové vyučování, činnostní učení - nestresující vyučování - schopnost sebehodnocení - kvalita osvojených poznatků na úkor kvantity - mezilidské vztahy - konstruktivní řešení konfliktů - individuální a slovní hodnocení žáků na základě schopností žáků - spolupráce s rodiči - seznámení rodičů se znaky specifických poruch učení a spolupráce při jejich nápravě - integrace žáků s lehkou mentální retardací, výuka podle IVP - vytváření zážitku úspěchu pro všechny děti - volný přístup k internetu - společné prožitky učitelů, rodičů a žáků - všestranný rozvoj každého jedince - komunikace uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností - zdraví životní styl - schopnost kulturního a estetického prožitku žáka Škola propaguje otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti. Navážeme na dobré výsledky, kterých jsme dosáhli, především na úspěšnou integraci našich žáků do běžných základních škol po ukončení pátého ročníku. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Jedním z významných úkolů plánu práce je rozvíjet dovednost hodnocení a sebehodnocení. Pro zjištění stavu byly využity podklady vyučujících, podklady hodnocení a sebehodnocení, vlastní pozorování. Analýza hospitačních šetření prokázala, že metody a formy výuky jsou přizpůsobeny zaměření naší školy a jejím žákům. Ve vyučování volíme skupinovou práci, diferencovanou práci v rámci jedné třídy, prvky kooperativní výuky, prvky kritického myšlení, samostatnou práci, činnostní učení, dramatizaci, a především individuální práci s žákem. Jsou hojně a vhodně využívány pomůcky k názoru a hry, které lépe pomohou žákům chápat učivo. IVP plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole byly ve školním roce stanoveny a popsány speciální metody a formy práce, aby se jednotlivým žákům přizpůsobila výuka dle jejich specifických potřeb. Ve spolupráci se školní psycholožkou a učitelkami jsou vypracovány IVP vždy na pololetí. V období to bylo pro čtyři žáky. Obtíže těchto žáků se promítaly především do vyučovacích hodin Matematiky a Českého jazyka. Analýza klasifikačního řádu školy prokázala, že jedním z významných úkolů plánu práce v oblasti klasifikace je rozvíjet dovednost hodnocení a především sebehodnocení. Žáci jsou hodnoceni slovně, známkou a kombinací těchto forem. Dbáme, aby žáci byli hodnoceni dle Klasifikačního řádu školy a zároveň dle Metodického pokynu ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č. j / , Věstník MŠMT č.9/2002. Pro zjištění stavu byly využity podklady vyučujících, podklady hodnocení a sebehodnocení, vlastní pozorování. Školní a mimoškolní projekty: Ve školním roce 2006/2007 jsme připravili pro žáky celoškolní projekt Třídíme odpad. Tento projekt probíhá ve škole druhým rokem. Třídíme papír, plasty a další. V měsíci červnu jsme projekt vyhodnotili a přihlásili jsme se do mezinárodního programu Ekoškola, jehož cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému prostředí školy. Den evropských jazyků je dalším úspěšným projektem naší školy, který pomáhá dětem získat povědomí o Evropě a pochopit, že jsme členem Evropské unie. Praha plná památek. Žáci se mohli tentokrát do tohoto projektu zapojit samostatně. Proto byl projekt určen především žákům ročníku ZŠ logopedické a ročníku ZŠ praktické. Žáci plnili zadané úkoly, které společně zhodnotili, porovnali a určili ty nejzdařilejší. Celá škola se zapojila již druhým rokem do projektu Náš les. Součástí projektu je mimořádný a unikátní program nazvaný Pražská veverka, ve kterém pomáháme mapovat výskyt chráněných veverek na území hlavního města Prahy.

7 Cílem těchto školních i mimoškolních projektů je především rozvíjet u žáků samostatnost při hledání a třídění informací z internetu a jiných dostupných informačních zdrojů. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný minimální preventivní program, prevence probíhala ve všech ročnících. K posílení prevence škola realizovala tato opatření: školní řád schránka důvěry podpora aktivního odpočinku o přestávkách podpora zdravého životního stylu Zjištění/závěr Pro zjištění stavu byly využity výsledky hospitační činnosti vedení školy, rozhovory s pracovníky a vlastní pozorování vedení školy. Využívání efektivních metod a forem práce ve výuce, jak bylo zjištěno hospitační činností, je převážně na velmi dobré nebo dobré úrovni. Téměř všechny vyučovací hodiny byly na vysoké pedagogické úrovni. Využívání pestrých metod a forem práce považujeme za optimální, včetně využívání frontální práce a drilování. Pozitivní výsledky byly zjištěny v oblasti využívání ICT. Schopnost hodnocení a sebehodnocení je rozvíjena ve vyučovacích hodinách i mimo ně. Byla zjištěna vyšší úroveň hodnocení a sebehodnocení oproti minulým rokům. Možnosti žáků školy jsou však limitovány jejich věkem a jejich handicapem v oblasti řečové. Vyučující budou pro hodnocení a sebehodnocení vytvářet dostatečný prostor, budou usilovat o jeho objektivitu. Pro žáky se specifickými poruchami učení jsou zpracovány IVP, aby pomohly žákovi s přizpůsobením se jeho specifickým potřebám. Ve školním roce 2005/2006 jsme postupně začali do výuky začleňovat celoškolní projekty, které budou navazovat i v dalších letech. Jejich prostřednictvím pak hodláme plnit průřezová témata Školního vzdělávacího programu Z hlásek slov a vět postavíme svět. c/ Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání. Spokojenost a očekávání rodičů, spolupráce s rodiči Cíle: zmapovat názory a podněty k objektivnímu posouzení školy Metody a nástroje: dotazník pro rodiče žáků školy silové pole (co zkoumané oblasti pomáhá, co ji brzdí) Kritéria: odstraňování nedostatků v komunikaci mezi školou a rodiči spolupráce na řízení školy 1) Dotazník pro rodiče DOTAZNÍK PRO RODIČE Vážení rodiče, máme zájem na tom, aby Vaše děti byly ve škole spokojené a práce školy se zkvalitňovala. V této snaze nám pomůžete, když vyplníte tento dotazník. Vaše názory a podněty mohou pomoci k objektivnímu posouzení činnosti školy, mohou také přispět k odstranění případných problémů, které Vás, nebo vaše dítě trápí. Budeme rádi, když se Vaše sdělení bude týkat také dobrých stránek činností školy. Dotazník není třeba podepisovat. Zakroužkujte, prosím u každé otázky některou z hodnot 1 až 4. (1 - výborná, 2 - dobrá, 3 - s nedostatky, 4 - neuspokojivá). V případě, že otázka Vám není zcela jasná, zakroužkujte otazník.

8 Číslo otázk y Otázka Z odpovědí vyberte takovou, která se podle vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti. Odpovědi zakroužkujte. 1. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky ve škole? 2. Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům? 3. Jak hodnotíte zacházení s Vaším dítětem ve škole? 4. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují učitelé Vašemu dítěti když má problémy? 5. Vzbuzuje škola zájem o učení a poznávání u vašeho dítěte? 6. Těší se Vaše dítě na něco ve škole? 7. Jaká je informovanost o práci a chování Vašeho dítěte ve škole? 8. Jaké je jednání učitelů s rodiči při informačních schůzkách? 9. Jak posuzujete náročnost školy na domácí přípravu Vašeho dítěte na vyučování (včetně úkolů)? 10. Jste spokojeni s nabídkou školy v zájmových činnostech? 11. Jaká je podle vašeho názoru činnost školy celkově? 12. Jaká je, podle Vás, materiální vybavení školy? 13. Jak hodnotíte práci ve školní družině? 14. Využíváte služeb školního psychologa? ano ne nevím, že škola má svého? psychologa pokračování na druhé straně!!! Chcete-li se vyjádřit i k jiným záležitostem, využijte, prosím, tuto část dotazníku: Místo pro vaše sdělení: Místo pro vaše sdělení: Mám přístup k internetu ano ne Navštěvuji internetové stránky školy ano ne Děkujeme Vám, že jste odpověděli na naše otázky. Váš názor na naši školu je pro nás velmi důležitý. Vyhodnocení dotazníku v Základní škole logopedické:

9 Odpovědi Průměrná známka Nejhorší hodnocení Otázka č ,32 3 Otázka č ,12 2 Otázka č ,11 3 Otázka č ,14 3 Otázka č ,44 4 Otázka č ,51 4 Otázka č ,14 2 Otázka č ,11 2 Otázka č ,45 2 Otázka č ,26 2 Otázka č ,25 3 Otázka č ,32 2 Otázka č ,44 2 Otázka č ,40 3 Zjištění/závěr Celkem bylo odevzdáno 32 dotazníků. Procento odevzdaných dotazníků 53,03%. Celková průměrná známka1,26 v ZŠ logopedické. Výsledky se pohybují mezi známkou 1 2. Nejhorší známku 4 obdržela od rodičů otázka č. 5, a 6. Pro naši práci z toho vyplývá, více rodiče informovat o tom, co ve škole chystáme, jaký je každodenní program ve třídách apod. Jednoznačně je třeba přiznat, že nemáme správně a aktuálně zařazované aktuality na webových stránkách. Tento dotazník byl prvním, který rodiče ze strany ZŠ logopedické vyplňovali, jistý prvek nedůvěry je patrný v odevzdaných a vyplněných dotaznících. Je třeba více rodičům vysvětlovat. 2) Metoda silového pole Méně známá metoda byla hojně využívána v projektu Bridges across Boundaries v rámci programu Sokrates a popisuje ji MacBeath (2006) jako vhodný prostředek k průzkumu dynamických sil, které proti sobě působí ve směru k dosažení určitého cíle nebo určitého směru. Metoda tyto protisměrné síly zviditelňuje. Využili jsme této metody k vypracování hodnocení této oblasti se zaměřením na spokojenost a očekávání rodičů. Provedl ho pedagogický sbor školy. Silové pole spolupráce s rodiči žáků, pedagogický sbor ZŠ logopedické vypracoval toto silové působení: Zjištění/závěr Co spolupráci s rodiči podporuje Rodiče se mohou přijít podívat na vyučování Výzva k rodičům k podávání podnětů Akceptování podnětů rodičů školou Pozitivní motivace rodičů k návštěvě školy Komunikace s rodiči přes Sdružení rodičů a přátel školy Společné akce pro rodiče a žáky školy a učitele Pomoc rodičům v oblasti poradenství Informace rodičům v oblasti protidrogové prevence Nabídka k využívání technického zázemí školy Co spolupráci s rodiči brzdí Zákaz vstupu rodičů do vyučování Rodiče se školy bojí Rodiče nejsou k podnětům vyzýváni Neakceptování rodičovských podnětů Nemožnost komunikace přes Rodiče nemají žádné společné sdružení Arogance vedení školy a učitelů Nevhodné řešení konfliktů v oblasti protidrogové prevence

10 d/výsledky vzdělávání žáků Cíle: sledovat průběžně výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným dílčím cílům vzdělávání Metody a nástroje: Kritéria: školní dokumentace pozorování efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání výsledky žáků v soutěžích V souladu s hodnocením výsledků vzdělávání a chování je využíváno hodnocení klasifikačními stupni nebo slovního hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků je prováděna na základě podkladů vyučujících. Podklady jsou zajišťovány ústním a písemným zkoušením, hodnocením aktivity a zapojením žáků do výuky a hodnocením domácí přípravy. Známky jsou zapisovány do žákovských knížek. Hodnocení a klasifikace žáků je doplňována sebehodnocením žáků. Žáci jsou s dosaženými výsledky průběžně seznamováni, vyučující se společně s dětmi pokoušejí o analyzování stavu a zavedení opatření k odstranění nedostatků. Důraz je kladen na motivování žáků k dosahování úspěchů. Vyučující citlivě pracují s chybou, která je chápána jako běžná součást učení. Hodnocení a klasifikace žáků je předmětem jednání pedagogické rady. Pravidelně jsou zadávány a vyhodnocovány prověrky učiva připravované společně vyučujícími paralelních tříd. Zaměřili jsme se na dovednosti spolupracovat a dovednosti komunikace. Každý žák má zpracován Individuální plán logopedické péče, kde jsou stanoveny priority a dovednosti v komunikaci, které musí každý žák plnit a každý rok jsou výsledky zapsány a doporučeny další postupy ke zlepšování. Výsledky žáků v soutěžích v roce Nejlepší práce z keramické dílny a obrázky, které žáci nakreslili v hodinách výtvarné výchovy, byly vybrány do výtvarných soutěží. Žáci se tak zúčastnili výtvarné soutěže DDM Šumná a získali Čestné uznání za výsledky v dětské výtvarné soutěži Vánoční malování. Výtvarná soutěž, pořádaná Městskou částí Praha 10, Zima, pohádka a knižní ilustrace ve výtvarném projevu dětí Prahy 10 byla pro naši školu velmi úspěšnou. Ocenění získali žáci ve všech kategoriích. První místo pak za keramickou práci a třetí místo Katka Karfíková, Jakub Klouda, Jakub Kulhavý za společnou práci. Další obrázky byly zaslány do projektu Malování s čokoládovou hvězdičkou radosti, což je tradiční charitativní akce, pořádaná firmou Nestlé Česko s. r. o. V měsíci květnu se žáci zapojili do soutěže s barvami na látky. Připravili si batikovaná trička, sukně i ubrousky. Fotografickou dokumentaci pak zaslali do firmy Iberie, která tuto soutěž pro děti všech věkových kategorií vypsala. Žáci 2. ročníku, 3. ročníku, 4. ročníku, 5. a 7. ročníku získali za svá díla diplom a drobné ceny. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži, kterou v projektu Pražská veverka organizovalo Sdružení Ornita. Žáci Petr Kočiš, Pavel Kočiš a Diana Bylová byli vybráni do užšího kola soutěže. Jejich obrázky jsou vystaveny v Národním muzeu v Praze. Zjištění/závěr Ve škole je využíván efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání žáků, zatím nelze hodnotit dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP, jelikož jsme na samém začátku jejího plnění. Žáci pracují dle Individuálních logopedických plánů, aby zlepšovali úroveň řečových schopností a dovedností a byly odstraňovány vady řeči. Žáci jsou úspěšnými především ve výtvarných soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

11 e/řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle: kultura školy stanovení kulturní mezery ve škole Metody a nástroje: Kritéria: Kultura školy dotazník pro zaměstnance školy zjištění úrovně kultury naší školy pomocí Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery Počet respondentů a jejich charakteristika Dotazník Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery jsme zadali pedagogickým pracovníkům tedy učitelkám a vychovatelkám Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29. Celkem 8 učitelek ZŠ 3 vychovatelky ZŠ a sedm učitelek MŠ. Zpracovaný dotazník rozdíly mezi současným a očekávaným stavem v jednotlivých faktorech: Faktor Očekávaný stav 4,4 4,7 5 4,7 4,7 4,2 4,8 4,6 4,7 4,7 4,8 4,3 4,8 Stávající stav 4,0 3,8 4,6 3,7 4,1 4,1 3,6 3,4 4,1 3,5 3,5 3,7 3,7 Kulturní mezera 0,4 0,9 0,4 1 0,1 0,1 1,2 1,2 0,6 1,2 1,3 0,6 Celkem 18 respondentů anonymně hodnotilo otázky zadané dotazníkem. Kroužkem označovali hodnocení faktoru-současný stav, kroužek umisťovali do vybraného pole. Křížkem označovali hodnocení faktoru-požadovaný (očekávaný) stav. V dotazníku, který jsme použili ke zjištění kultury naší školy, bylo stanoveno celkem 12 faktorů v 12 otázkách. Výsledky v hodnocení, kterými respondenti vybírali z hodnotící škály: 1 =nejhorší, 5 = nejlepší uvádějí následující tabulky a grafy. Domníváme se, že rozdíl mezistávajícím stavem a očekávaným stavem vyjadřuje onu kulturní mezeru. Hledání mezer mezi skutečným a ideálním umožní pak nastavit ideální autoevaluační postupy a nastínit procesy vedoucí ke změnám, kterých chceme docílit nebo se jim přiblížit. Nerozhodli jsme se kulturu školy pouze poznat. Budeme následně dál na ní pracovat, měnit ji, hledat její silná a slabá místa. Pokusíme se proto u některých otázek vysvětlit příčiny a okolnosti výsledků. Zjištění/závěr V našich podmínkách nás zajímaly výsledky otázky č. 8 Komunikace a informovanost pracovníků škola má 4 pracoviště důležité je včasné informování Výsledky ukazují, že přece jen očekávání respondentů je vysoké /5/ celkem 12, což představuje v průměru 66% respondentů. lépe propojit komunikaci mezi pracovišti (chybí internet)!! Otázka č. 6 Kontrola 15 respondentů, což představuje v průměru 83% respondentů, by si představovali, aby kontrola byla systematická /5/ v hodnotící škále lépe nastavit rozvrh a plán kontroly V našich podmínkách nás zajímaly výsledky otázky č. 8 Komunikace a informovanost pracovníků škola má 4 pracoviště důležité je včasné informování Výsledky ukazují, že přece jen očekávání respondentů je vysoké /5/ celkem 12, což představuje v průměru 66% respondentů. lépe propojit komunikaci mezi pracovišti (chybí internet)!!

12 f/úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Cíle: organizovat společné akce školy Metody a nástroje: pozorování Kritéria: prezentace školy na veřejnosti a odezva účast žáků a rodičů na společných akcích Prezentace školy: Nejúspěšnější prezentací školy jsou výsledky ve výtvarných soutěžích, kterých se aktivně účastníme. V letošním školním roce nebyla účast tak hojná, přesto neméně úspěšná. Kromě již pravidelných účastí v Domě UM Prahy 10 např. vánoční výstava nebo výstava ke Dni Země, jsme si připravili výtvarné práce do výtvarné soutěže Prahy 10 Vánoce, zima, pohádky, pověsti a biblické příběhy ve výtvarném projevu dětí Prahy 10, kde žáci získali za své práce čestné uznání. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži, kterou v projektu Pražská veverka organizovalo Sdružení Ornita. Žáci Petr Kočiš, Pavel Kočiš a Diana Bylová byli vybráni do užšího kola soutěže. Jejich obrázky jsou vystaveny v Národním muzeu v Praze. Žáci 6. a 8. ročníku Základní školy praktické se zúčastnili 2. ročníku soutěže Barevné jako Iberia. V letošním ročníku jsme dostali poděkování za účast. Abychom prezentovali naší školu i širší veřejnosti a to nejen Prahy 10, uspořádali jsme Den otevřených dveří. Žáci a učitelé15.listopadu 2006 seznamovali po celý den na všech pracovištích a informovali o naší škole o jejich programech návštěvníky. V prostorách školy děti vystavovali své práce. Akce pro rodiče a žáky školy: Žáci školy se aktivně podílejí na výzdobě školy, připravují si drobná vystoupení v rámci třídních besídek (oslava svátku Mikuláše, vánoční, masopustní rej masek, velikonoční besídka). Velmi zdařilé je pak vystoupení skupiny žáků hrajících na flétnu. Ti se zúčastnili malého koncertu pro děti z MŠ. Vrcholem jejich vystoupení byl koncert pro maminky v rámci oslav Dne matek a vystoupení na Zahradní slavnosti školy. Třídní učitelé připravují každoročně Den dětí. Soutěže, hry a odpoledne plné zábavy podporují i rodiče. Pozváni byli tentokrát i žáci, kteří již školu nenavštěvují, protože ukončili pátý ročník. Ve spolupráci s Klubem přátel školy byl 27. června zorganizován autobusový zájezd na hrad Kost. Třídy IV. A, III. ZŠ logopedické jely pak vlakem na zámek Kačina a třídy VI. a VIII. do Jílového u Prahy. Každoročně navštíví třídní učitelky s dětmi Pražskou bambiriádu, která se letos konala na Střeleckém ostrově s velkým množstvím soutěží a zajímavostí pro děti. Zjištění/závěr Škola efektivně využívala všechny zdroje (lidské, materiální, finanční). Učitelé si průběžně doplňují kvalifikaci. Postupně se zvyšuje využívání moderní techniky, v plánu je proto modernizace počítačové učebny, zavedení internetu na pracoviště MŠ. Podařilo se vytvořit vlastní vzdělávací program Z hlásek, slov a vět postavíme svět. Závěr Cílem autoevaluace je získat informace potřebné pro rozhodování a dalším rozvoji. Tyto informace poskytují zpětnou vazbu, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a jejího zkvalitnění. Na základě vlastního hodnocení školy v daných oblastech jsme si stanovili do budoucna tyto priority: Poskytnout předškolní a základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením a to nejen s vadami logopedickými, s lehkou mentální retardací, ale i jiným zdravotním postižením, děti a žáci se sociálním znevýhodněním či zdravotním znevýhodněním a dále žáci, kteří mají problémy s adaptabilitou ve velkém školním kolektivu a to v1.-5. ročníku základního vzdělávání Vysvětlovat zřizovateli, proč jsou 4 pracoviště nevýhodou pro žáky se zdravotním postižením a pokusit se tento stav společně řešit a změnit

13 Rozvíjet osobnost každého dítěte Mateřské a Základní školy logopedické tak, aby byly respektovány jeho individuální potřeby Vychovat zdravě sebevědomého žáka Hodnocení dětí a žáků nebude zaměřeno na vynikající studijní výsledky, ale na cílové kompetence žáků a na jejich osobní maximum Vřazování dětí a žáků do naší školy bude probíhat na základě doporučení odborného pracoviště, klinického logopeda, speciálního pedagoga, foniatra, pediatra a psychologa Vytváření podmínek pro sociální dovednosti a vzájemné respektování žáků Plná aprobovanost pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání v rámci DVPP Rozšíření nabídky školních zájmových aktivit Žákům IVP Zkvalitnění materiálně technického zázemí Mateřské školy a Základní školy (vybavení školních zahrad) Využívat speciálně pedagogických metod k odstraňování vad řeči Veřejnosti poskytnout základní a objektivní informace o škole (Den otevřených dveří), nabízet jim vhodné služby (pronájem tělocvičny, učeben) Připravovat pro rodiče kulturní programy (vánoční koncerty, školní akademie, výstavky dětských prací) Být v kontaktu s odborníky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vize školy Naše škola bude školou, ve které se budou vzdělávat děti s logopedickými vadami a jiným zdravotním postižením, ale i žáci se sociálním znevýhodněným a my jim poskytneme kvalitní vzdělání, ne však při encyklopedickém charakteru výuky, ale ukážeme jim, že poznání a učení je zajímavé. Chtěli bychom vytvořit takové prostředí na základě věku dětí a žáků, nikoliv handicapu, barvy pleti, vyznání, psychické odlišnosti, zdravotního postižení, národnosti. Budeme rozvíjet jejich komunikační dovednosti, a tím rozšíříme schopnosti dětí orientovat se v dnešním světě. Povedeme je k vlastní zodpovědnosti. Budeme je učit prosazovat vlastní názor a zvyšovat jejich sebevědomí. Poskytneme dětem a žákům speciální kompenzační a učební pomůcky, aby dosahovali, co nejlepších výsledků v nápravách vad řeči či specifických poruch učení. Systematicky budeme rozvíjet řeč dětí a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje tak, aby mohl být žák úspěšně integrován do základní školy běžného typu. Žáky a děti učíme nemyslet jenom na sebe, ale nebýt lhostejnými ke svému okolí. Samostatnosti, kreativnosti, spolupráci, vzájemné pomoci se děti a žáci učí při celoškolních projektech. Chceme, aby si děti a žáci osvojovali pojmy a vztahy prostřednictvím zážitků z reálného života. Hodnocení žáků nám poskytuje zpětnou vazbu, známky také plní funkci vnější motivace, ale působí také jako stres, proto jsme zvolili i jiné přístupy hodnocení: slovní hodnocení a individuálního přístupu, kdy normy nejsou závazné pro všechny bez rozdílu. Naše škola se bude prezentovat a bude okolím vnímána jako škola, která svým klidným, příjemným prostředím nabízí přátelské a bezpečné podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků, i když se nachází na čtyřech pracovištích. Žáci, děti, rodiče, učitelé a další pracovníci chodí do této školy rádi a jsou na ni hrdi. Naší vizí je, aby se všechny děti a učitelé měli možnost vzájemně stýkat a podílet se na aktivitách školního života. Školní roky 2007/ /2009/, plán vlastního hodnocení, projednaný na pedagogické radě V daném období budeme hodnotit všechny oblasti, jako prioritu jsme si stanovili: Stanovené priority: Spokojenost a očekávání rodičů, spolupráce s rodiči cíl: zmapovat názory a podněty k objektivnímu posouzení školy

14 metody a nástroje dotazník pro rodiče žáků školy analýza dokumentace kritéria: odstraňování nedostatků v komunikaci mezi školou a rodiči spolupráce na řízení školy Počty žáků, kteří přicházejí během školní docházky na jinou školu ( a jejich důvody ) cíl: analyzovat a popsat důvody odchodu žáků ze školy během ročníku metody a nástroje: analýza dokumentace (třídní výkazy) na začátku školního roku analýza dokumentace v pololetí, na konci roku deník přehledu zapsaných žáků kritéria: důvody změny (zdravotní, osobní, nespokojenost se školou, výchovné problémy, jiné) Návštěvnost akcí školy rodiči a širší veřejností cíl: zhodnotit plán práce školy na školní rok a jeho jednotlivé akce pro žáky a rodiče metody a nástroje: analýza dokumentace rozhovor neřízený se zástupci jednotlivých tříd Klubu přátel školy kritéria: množství akcí, možnosti výběru, vhodné časové zařazení akce Služby žákům cíl: zkvalitnit a rozšířit služby žákům - využívání školní knihovny, počítačové učebny, školního bufetu, zájmových kroužků metody a nástroje: rozhovor se žáky řízený dotazník pro žáky ročníku kriteria: umožnit, co největšímu počtu žáků využívat nabízené kroužky, využívat školní knihovnu apod. Řízení pedagogického procesu cíl: jak kvalitní je v naší škole vedení školy a jeho řízení z pohledu pedagogických pracovníků metody a nástroje: dotazník pro učitele otevřené otázky pro učitele kriteria: vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru školy V Praze schválila Pedagogická rada školy Zpracovala Mgr. Iva Prášilová Mgr. Vladana Šulcová ředitelka školy

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Obrataň 148 394 12 Obrataň 148 Identifikátor školy: 600 061 434 Zřizovatel: Obec Obrataň, 394 12 Obrataň Školský úřad Pelhřimov,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více