VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29 tel: VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní údaje o škole Název: Zřizovatel: Typ organizace: Ředitelka školy: Zást. ředitelky školy: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, Magistrát Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1, Příspěvková organizace Mgr. Vladana Šulcová Mgr. Iva Prášilová Telefonická spojení (škola): Www stránky: Základní charakteristika Základní školy logopedická a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, jsou státní příspěvkovou organizací, zřizovanou Hlavním městem Prahou. Mateřská škola je určena dětem vadně mluvícím. Základní škola vzdělává žáky s vadami řeči v ročníku, tedy na 1. stupni základního vzdělávání a žáky s lehkým mentálním postižením. Proto je součástí školy 7. ročník, kde jsou žáci vzděláváni podle osnov č. j , Zvláštní škola. Škola je dislokována na čtyřech pracovištích, které jsou od sebe dosti vzdálené (řádově několik kilometrů). Všechna pracoviště se nacházejí na území Prahy 10. Mateřská škola je pavilónový typ školy, která se nachází v oblasti Zahradního města. Sestává se z jednoho správního pavilónu a dvou školních pavilónů a velké školní zahrady. Každá třída má své podlaží s vlastním vchodem, šatnou, třídou, tělocvičnou, kuchyňkou a sociálním zařízením. Technický stav školních pavilónů je špatný. Proto v roce 2007 byla realizována naplánovaná komplexní rekonstrukce jednoho pavilonu. Rozvody topení, rozvody teplé a studené vody, výměna oken, včetně fasády. Do budoucna plánujeme opravu dalších pavilonů. Správní budova je částečně pronajata zpracovatelské firmě. V školním roce 2005/2006 bylo v mateřské škole 41 dětí, rozdělených do čtyř tříd. Ve školním roce 2006/2007 to bylo 35 dětí a v roce 2007/2008 je počet dětí k Děti jsou rozdělovány do tříd podle úrovně rozumových schopností a podle handicapů, nikoli podle věku. Všechny třídy jsou smíšené. Děti jsou přijímány na doporučení psychologa, SPC, logopeda, neurologa nebo jiného odborného lékaře. Pro každé dítě je vypracován individuální učební plán. IČ: tel: č.b.ú /6000

2 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2005/2006 Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 41 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2006/2007 Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 35 Počet tříd a počet dětí ve třídách školní rok 2007/2008 / / Počet tříd I. II. III. IV. Počet dětí Celkem dětí 40 Údaje o pracovnících mateřské školy a) personální zabezpečení pracovníci stav k : pedagogičtí 8 nepedagogičtí 4 celkem 11 Základní škola logopedická je určena žákům s vadami řeči a žákům s lehkým mentálním postižením. Ve školním roce 2005/2006 má škola 7 tříd základního vzdělávání ( ročník), kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu č. j /97-20, Obecná škola. Ve školním roce 2006/2007 bylo devět žáků školy vzděláváno podle osnov č. j , Zvláštní škola. Tvořili jednu třídu, která měla dvě oddělení 6. a 9. ročník. Ve školním roce 2007/2008 se výuka v 1. ročníku realizuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Z hlásek slov a vět postavíme svět. Výuka je posílena ve všech ročnících o dvě hodiny individuální logopedické péče tak, aby se speciální pedagog logoped mohl každému žákovi věnovat individuálně při nápravě vad řeči. Úkolem školy a jejího pedagogického působení je soustavnou a efektivní logopedickou péčí v co nejkratší době zmenšit a odstraňovat vady řeči a připravit žáky k začlenění zpět do spádových škol, nejpozději po 5. ročníku. Ve školním roce 2007/2008 má škola 7 tříd základního vzdělávání ( ročník), kde výuka probíhá podle vzdělávacího programu č. j /97-20, Obecná škola. Devět žáků je vzděláváno podle osnov č.j , Zvláštní škola. Celkem k má škola 67 žáků. Počet tříd a počet žáků školní rok 2005/2006 třída I.A I.B II.A+II.B III. IV.B V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník a 7. počet žáků Celkem 57 Počet tříd a počet žáků školní rok 2006/2007 třída I.A I.B II.A+II.B III. IV.B V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník a 8. počet žáků Celkem 67 Počet tříd a počet žáků školní rok 2007/2008 třída I.A II.A II.B III.A+III.B IV. V. V.+ VIII.ZŠ praktická ročník počet žáků Celkem 67

3 Údaje o pracovnících základní školy a) personální zabezpečení pracovníci stav k pedagogičtí (vč. ředitelky) 14 nepedagogičtí 7 celkem 21 V Základní škole logopedické škole pracuje klinický logoped a psycholog. Sedm učitelek pracuje jako třídní učitelky. Dvě tvoří vedení školy. Jedna učitelka je kvalifikována v oboru tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Hudební výchovu vyučuje absolventka VOŠ hudební. Ve škole pracují tři vychovatelky. Dvě se středoškolským vzděláním, jedna s vysokoškolským vzděláním. Materiálně technické vybavení školy je dobré. Škola má na všech pracovištích světlé, čisté a prostorné třídy. Na pracovištích v ulicích Moskevská a Jakutská je tělocvična. V mateřské škole a na pracovišti K Botiči jsou velké zahrady s pískovišti. Každé pracoviště má vybavenou logopedickou pracovnu. Na pracovišti na Moskevské je kuchyňka, malá keramická dílna, počítačová pracovna s dostatečným množstvím počítačů, připojených k internetu a nově i data-projektorem. Postupně je vybavována knihovna a relaxační koutky ve třídách a školní družina. Škole chybí kvalitní hygienické zázemí (sprchy) a vlastní školní jídelna. Školní stravování je zajištěno v MŠ ve vlastní výdejně. V základní škole je zajištěno na základě smlouvy se ZŠ Jakutská a s Gymnáziem Přípotoční. Žáci jsou přijímáni do prvních tříd z naší mateřské školy a dále na doporučení klinických i pedagogických logopedů, psychologů z celé Prahy i okrajových částí. Výhodou školy je dopravní dostupnost. Pedagogové školy, i když jsou vzájemně odděleni jednotlivými pracovišti, spolupracují na projektech pro všechny žáky školy. Patří k nim. Třídíme odpad, Dny evropských jazyků, Sportovní dny apod. Škola pravidelně od roku 2005 pořádá Dny otevřených dveří, ke Dni dětí společné setkání rodičů a žáků školy, společný Vánoční koncert. Vlastní hodnocení: Vlastní hodnocení školy a hodnocení školy vyžaduje klima důvěry, otevřeného jednání, souhlasu. Komplexní zpracování projektu Sebehodnocení a hodnocení školy je věc náročná a obtížná. Vyhláška č.15/2005 Sb., odst. 2 stanovuje oblasti pro provádění vlastního hodnocení školy následujícím způsobem: a/ Podmínky ke vzdělávání b/ Průběh vzdělávání c/ Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání d/ Výsledky vzdělávání žáků a studentů e/ Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f/ Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Paragraf 9 informuje ve třech bodech o pravidlech a termínech vlastního hodnocení školy: 1) vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků 2) návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit, 3) vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího roku. Ve školním roce 2005/ /2007 bylo provedeno hodnocení v těchto oblastech. Jako prioritu pro toto období jsme si stanovili tyto oblasti: Podmínky pro vzdělávání Průběh vzdělávání

4 Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Zvolili jsme si na samém začátku oblasti, které co nejméně ohrožují učitele. Bez jejich ochoty spolupracovat nemají procesy hodnocení a sebehodnocení naději na úspěch. Zvolené oblasti jsme nejprve rozpracovali do dílčích, uchopitelných suboblastí. Stanovili jsme si cíle, nástroje, metody a kritéria vlastního hodnocení v dané oblasti. Informace pro vlastní hodnocení školy byly čerpány z těchto podkladů: a) pedagogická dokumentace a dokumentace žáků b) ankety a dotazníky zpracované pedagogy a rodiči c) výstupy z kontrolní a hospitační činnosti d) podklady pedagogů e) rozhovory f) pozorování g) interní statistické ukazatele h) záznamy z kontrol a inspekcí i) SWOT analýza j) dotazníky a/ Podmínky pro vzdělávání Cíle zjistit názory na orientaci školy / pro potřeby tvorby ŠVP/ zjistit současný výchozí stav podmínek školy z pohledu pedagogických pracovníků motivovat zaměstnance školy a umožnit otevřenou diskuzi hledat silné a slabé stránky v nejrůznějších oblastech činnosti školy přehledně formulovat strategické vize založené na rozvoji silných stránek, na odstranění slabých stránek na využití budoucích příležitostí a vyhnutí se rizikům Metody a nástroje: SWOT analýza Kriteria: silné stránky školy vytváření strategií vyvarování se hrozeb SWOT analýza je chápána jako jeden z účinných a efektivních nástrojů autoevaluace školy, jehož prostřednictvím lze zjistit očekávání názory a představy pracovníků o škole. V říjnu roku 2005 se stala součástí základních kroků při vytváření vlastního školního vzdělávacího programu důkladná analýza školy. Jako jedna z forem zjišťování byla všemi pedagogickými pracovníky provedena SWOT analýza. Tato metoda byla použita ke zmapování jak vnitřního, tak i vnějšího prostředí školy. Zjištění/závěr SWOT analýza školy: Silné stránky Malý kolektiv žáků ve třídách a umění dát děti z různých sociálních vrstev dohromady Dobré a příjemné pracovní prostředí, pohodová, klidná atmosféra Individuální přístup k žákům a respektování odlišností žáků a specifických poruch učení Slabé stránky Dislokovaná pracoviště-přecházení mezi nimi / čtyři objekty/ Malá tělocvična - její horší materiální vybavení Nedostatek prostoru pro relaxaci žáků v učebnách

5 Provázanost předmětů Vyučování bez zvonění v 1. a 2. ročníku Počítačová pracovna a přístup k internetu Kvalita pracovního kolektivu, vysoká aprobovanost Zájem učitelů o vzdělávání se Dobrá schopnost dohodnout se při řešení problému Možnost relaxace o přestávkách Chybí vlastní školní jídelna Nevyhovující stav sociálního zařízení Příležitosti Smysluplný program Prostor pro žáky s menšími schopnostmi pamětního učení Možnost pro děti s handicapem zvládnout 1. stupeň Prostor pro děti, které by neprospívaly ve velkém kolektivu Odstraňování řečového handicapu průběžně v celém vyučovacím procesu Slovní hodnocení jako možnost hodnocení Projektové vyučování, projektové dny Zlepšení materiálního vybavení Prolínání vyučovacích předmětů Rizika Nedostatek žáků Rozdělení školy do čtyř objektů Absence vlastní školní jídelny Specializace školy na úkor standardu základního vzdělávání Strach rodičů z neúspěchu při přechodu na základní školu b/ Průběh vzdělávání Cíle: zhodnotit používaná pravidla pro hodnocení žáků rozšiřovat programovou nabídku pro žáky se specifickými poruchami učení - spolupráce se školní psycholožkou projektové vyučování ve škole realizace vzdělávacího programu školy Metody a nástroje: analýza hospitačních šetření IVP plány pro žáky se specifickými poruchami učení analýza klasifikačního řádu školy projekty ve výuce Kritéria: relace mezi vzdělávacím programem a nově vytvářeným ŠVP Zaměření školy Naše škola je určena žákům se zdravotním postižením, s vadami řeči. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP pro základní vzdělávání. Je otevřena všem, kteří potřebují, aby byly respektovány jejich individuální schopnosti na 1. stupni základního vzdělávání. Integrujeme děti s lehkou mentální retardací, s vývojovými poruchami učení, děti s ADHD.Chceme se starat i o žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Co je pro nás v Základní škole logopedické důležité: - individuální logopedická péče - péče o děti s vývojovou dysfázií, s dyslálií, balbuties, s huhňavostí, breptavostí - individuální přístup k osobnosti dítěte - spolupráce s odborníky - vedení k využití komunikačních a informačních technologií - nápravy specifických poruch učení - dodržování pravidel - důslednost

6 - chceme žáky učit takové dovednosti a znalosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, projektové vyučování, činnostní učení - nestresující vyučování - schopnost sebehodnocení - kvalita osvojených poznatků na úkor kvantity - mezilidské vztahy - konstruktivní řešení konfliktů - individuální a slovní hodnocení žáků na základě schopností žáků - spolupráce s rodiči - seznámení rodičů se znaky specifických poruch učení a spolupráce při jejich nápravě - integrace žáků s lehkou mentální retardací, výuka podle IVP - vytváření zážitku úspěchu pro všechny děti - volný přístup k internetu - společné prožitky učitelů, rodičů a žáků - všestranný rozvoj každého jedince - komunikace uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností - zdraví životní styl - schopnost kulturního a estetického prožitku žáka Škola propaguje otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti. Navážeme na dobré výsledky, kterých jsme dosáhli, především na úspěšnou integraci našich žáků do běžných základních škol po ukončení pátého ročníku. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Jedním z významných úkolů plánu práce je rozvíjet dovednost hodnocení a sebehodnocení. Pro zjištění stavu byly využity podklady vyučujících, podklady hodnocení a sebehodnocení, vlastní pozorování. Analýza hospitačních šetření prokázala, že metody a formy výuky jsou přizpůsobeny zaměření naší školy a jejím žákům. Ve vyučování volíme skupinovou práci, diferencovanou práci v rámci jedné třídy, prvky kooperativní výuky, prvky kritického myšlení, samostatnou práci, činnostní učení, dramatizaci, a především individuální práci s žákem. Jsou hojně a vhodně využívány pomůcky k názoru a hry, které lépe pomohou žákům chápat učivo. IVP plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole byly ve školním roce stanoveny a popsány speciální metody a formy práce, aby se jednotlivým žákům přizpůsobila výuka dle jejich specifických potřeb. Ve spolupráci se školní psycholožkou a učitelkami jsou vypracovány IVP vždy na pololetí. V období to bylo pro čtyři žáky. Obtíže těchto žáků se promítaly především do vyučovacích hodin Matematiky a Českého jazyka. Analýza klasifikačního řádu školy prokázala, že jedním z významných úkolů plánu práce v oblasti klasifikace je rozvíjet dovednost hodnocení a především sebehodnocení. Žáci jsou hodnoceni slovně, známkou a kombinací těchto forem. Dbáme, aby žáci byli hodnoceni dle Klasifikačního řádu školy a zároveň dle Metodického pokynu ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č. j / , Věstník MŠMT č.9/2002. Pro zjištění stavu byly využity podklady vyučujících, podklady hodnocení a sebehodnocení, vlastní pozorování. Školní a mimoškolní projekty: Ve školním roce 2006/2007 jsme připravili pro žáky celoškolní projekt Třídíme odpad. Tento projekt probíhá ve škole druhým rokem. Třídíme papír, plasty a další. V měsíci červnu jsme projekt vyhodnotili a přihlásili jsme se do mezinárodního programu Ekoškola, jehož cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému prostředí školy. Den evropských jazyků je dalším úspěšným projektem naší školy, který pomáhá dětem získat povědomí o Evropě a pochopit, že jsme členem Evropské unie. Praha plná památek. Žáci se mohli tentokrát do tohoto projektu zapojit samostatně. Proto byl projekt určen především žákům ročníku ZŠ logopedické a ročníku ZŠ praktické. Žáci plnili zadané úkoly, které společně zhodnotili, porovnali a určili ty nejzdařilejší. Celá škola se zapojila již druhým rokem do projektu Náš les. Součástí projektu je mimořádný a unikátní program nazvaný Pražská veverka, ve kterém pomáháme mapovat výskyt chráněných veverek na území hlavního města Prahy.

7 Cílem těchto školních i mimoškolních projektů je především rozvíjet u žáků samostatnost při hledání a třídění informací z internetu a jiných dostupných informačních zdrojů. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný minimální preventivní program, prevence probíhala ve všech ročnících. K posílení prevence škola realizovala tato opatření: školní řád schránka důvěry podpora aktivního odpočinku o přestávkách podpora zdravého životního stylu Zjištění/závěr Pro zjištění stavu byly využity výsledky hospitační činnosti vedení školy, rozhovory s pracovníky a vlastní pozorování vedení školy. Využívání efektivních metod a forem práce ve výuce, jak bylo zjištěno hospitační činností, je převážně na velmi dobré nebo dobré úrovni. Téměř všechny vyučovací hodiny byly na vysoké pedagogické úrovni. Využívání pestrých metod a forem práce považujeme za optimální, včetně využívání frontální práce a drilování. Pozitivní výsledky byly zjištěny v oblasti využívání ICT. Schopnost hodnocení a sebehodnocení je rozvíjena ve vyučovacích hodinách i mimo ně. Byla zjištěna vyšší úroveň hodnocení a sebehodnocení oproti minulým rokům. Možnosti žáků školy jsou však limitovány jejich věkem a jejich handicapem v oblasti řečové. Vyučující budou pro hodnocení a sebehodnocení vytvářet dostatečný prostor, budou usilovat o jeho objektivitu. Pro žáky se specifickými poruchami učení jsou zpracovány IVP, aby pomohly žákovi s přizpůsobením se jeho specifickým potřebám. Ve školním roce 2005/2006 jsme postupně začali do výuky začleňovat celoškolní projekty, které budou navazovat i v dalších letech. Jejich prostřednictvím pak hodláme plnit průřezová témata Školního vzdělávacího programu Z hlásek slov a vět postavíme svět. c/ Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání. Spokojenost a očekávání rodičů, spolupráce s rodiči Cíle: zmapovat názory a podněty k objektivnímu posouzení školy Metody a nástroje: dotazník pro rodiče žáků školy silové pole (co zkoumané oblasti pomáhá, co ji brzdí) Kritéria: odstraňování nedostatků v komunikaci mezi školou a rodiči spolupráce na řízení školy 1) Dotazník pro rodiče DOTAZNÍK PRO RODIČE Vážení rodiče, máme zájem na tom, aby Vaše děti byly ve škole spokojené a práce školy se zkvalitňovala. V této snaze nám pomůžete, když vyplníte tento dotazník. Vaše názory a podněty mohou pomoci k objektivnímu posouzení činnosti školy, mohou také přispět k odstranění případných problémů, které Vás, nebo vaše dítě trápí. Budeme rádi, když se Vaše sdělení bude týkat také dobrých stránek činností školy. Dotazník není třeba podepisovat. Zakroužkujte, prosím u každé otázky některou z hodnot 1 až 4. (1 - výborná, 2 - dobrá, 3 - s nedostatky, 4 - neuspokojivá). V případě, že otázka Vám není zcela jasná, zakroužkujte otazník.

8 Číslo otázk y Otázka Z odpovědí vyberte takovou, která se podle vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti. Odpovědi zakroužkujte. 1. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky ve škole? 2. Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům? 3. Jak hodnotíte zacházení s Vaším dítětem ve škole? 4. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují učitelé Vašemu dítěti když má problémy? 5. Vzbuzuje škola zájem o učení a poznávání u vašeho dítěte? 6. Těší se Vaše dítě na něco ve škole? 7. Jaká je informovanost o práci a chování Vašeho dítěte ve škole? 8. Jaké je jednání učitelů s rodiči při informačních schůzkách? 9. Jak posuzujete náročnost školy na domácí přípravu Vašeho dítěte na vyučování (včetně úkolů)? 10. Jste spokojeni s nabídkou školy v zájmových činnostech? 11. Jaká je podle vašeho názoru činnost školy celkově? 12. Jaká je, podle Vás, materiální vybavení školy? 13. Jak hodnotíte práci ve školní družině? 14. Využíváte služeb školního psychologa? ano ne nevím, že škola má svého? psychologa pokračování na druhé straně!!! Chcete-li se vyjádřit i k jiným záležitostem, využijte, prosím, tuto část dotazníku: Místo pro vaše sdělení: Místo pro vaše sdělení: Mám přístup k internetu ano ne Navštěvuji internetové stránky školy ano ne Děkujeme Vám, že jste odpověděli na naše otázky. Váš názor na naši školu je pro nás velmi důležitý. Vyhodnocení dotazníku v Základní škole logopedické:

9 Odpovědi Průměrná známka Nejhorší hodnocení Otázka č ,32 3 Otázka č ,12 2 Otázka č ,11 3 Otázka č ,14 3 Otázka č ,44 4 Otázka č ,51 4 Otázka č ,14 2 Otázka č ,11 2 Otázka č ,45 2 Otázka č ,26 2 Otázka č ,25 3 Otázka č ,32 2 Otázka č ,44 2 Otázka č ,40 3 Zjištění/závěr Celkem bylo odevzdáno 32 dotazníků. Procento odevzdaných dotazníků 53,03%. Celková průměrná známka1,26 v ZŠ logopedické. Výsledky se pohybují mezi známkou 1 2. Nejhorší známku 4 obdržela od rodičů otázka č. 5, a 6. Pro naši práci z toho vyplývá, více rodiče informovat o tom, co ve škole chystáme, jaký je každodenní program ve třídách apod. Jednoznačně je třeba přiznat, že nemáme správně a aktuálně zařazované aktuality na webových stránkách. Tento dotazník byl prvním, který rodiče ze strany ZŠ logopedické vyplňovali, jistý prvek nedůvěry je patrný v odevzdaných a vyplněných dotaznících. Je třeba více rodičům vysvětlovat. 2) Metoda silového pole Méně známá metoda byla hojně využívána v projektu Bridges across Boundaries v rámci programu Sokrates a popisuje ji MacBeath (2006) jako vhodný prostředek k průzkumu dynamických sil, které proti sobě působí ve směru k dosažení určitého cíle nebo určitého směru. Metoda tyto protisměrné síly zviditelňuje. Využili jsme této metody k vypracování hodnocení této oblasti se zaměřením na spokojenost a očekávání rodičů. Provedl ho pedagogický sbor školy. Silové pole spolupráce s rodiči žáků, pedagogický sbor ZŠ logopedické vypracoval toto silové působení: Zjištění/závěr Co spolupráci s rodiči podporuje Rodiče se mohou přijít podívat na vyučování Výzva k rodičům k podávání podnětů Akceptování podnětů rodičů školou Pozitivní motivace rodičů k návštěvě školy Komunikace s rodiči přes Sdružení rodičů a přátel školy Společné akce pro rodiče a žáky školy a učitele Pomoc rodičům v oblasti poradenství Informace rodičům v oblasti protidrogové prevence Nabídka k využívání technického zázemí školy Co spolupráci s rodiči brzdí Zákaz vstupu rodičů do vyučování Rodiče se školy bojí Rodiče nejsou k podnětům vyzýváni Neakceptování rodičovských podnětů Nemožnost komunikace přes Rodiče nemají žádné společné sdružení Arogance vedení školy a učitelů Nevhodné řešení konfliktů v oblasti protidrogové prevence

10 d/výsledky vzdělávání žáků Cíle: sledovat průběžně výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným dílčím cílům vzdělávání Metody a nástroje: Kritéria: školní dokumentace pozorování efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání výsledky žáků v soutěžích V souladu s hodnocením výsledků vzdělávání a chování je využíváno hodnocení klasifikačními stupni nebo slovního hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků je prováděna na základě podkladů vyučujících. Podklady jsou zajišťovány ústním a písemným zkoušením, hodnocením aktivity a zapojením žáků do výuky a hodnocením domácí přípravy. Známky jsou zapisovány do žákovských knížek. Hodnocení a klasifikace žáků je doplňována sebehodnocením žáků. Žáci jsou s dosaženými výsledky průběžně seznamováni, vyučující se společně s dětmi pokoušejí o analyzování stavu a zavedení opatření k odstranění nedostatků. Důraz je kladen na motivování žáků k dosahování úspěchů. Vyučující citlivě pracují s chybou, která je chápána jako běžná součást učení. Hodnocení a klasifikace žáků je předmětem jednání pedagogické rady. Pravidelně jsou zadávány a vyhodnocovány prověrky učiva připravované společně vyučujícími paralelních tříd. Zaměřili jsme se na dovednosti spolupracovat a dovednosti komunikace. Každý žák má zpracován Individuální plán logopedické péče, kde jsou stanoveny priority a dovednosti v komunikaci, které musí každý žák plnit a každý rok jsou výsledky zapsány a doporučeny další postupy ke zlepšování. Výsledky žáků v soutěžích v roce Nejlepší práce z keramické dílny a obrázky, které žáci nakreslili v hodinách výtvarné výchovy, byly vybrány do výtvarných soutěží. Žáci se tak zúčastnili výtvarné soutěže DDM Šumná a získali Čestné uznání za výsledky v dětské výtvarné soutěži Vánoční malování. Výtvarná soutěž, pořádaná Městskou částí Praha 10, Zima, pohádka a knižní ilustrace ve výtvarném projevu dětí Prahy 10 byla pro naši školu velmi úspěšnou. Ocenění získali žáci ve všech kategoriích. První místo pak za keramickou práci a třetí místo Katka Karfíková, Jakub Klouda, Jakub Kulhavý za společnou práci. Další obrázky byly zaslány do projektu Malování s čokoládovou hvězdičkou radosti, což je tradiční charitativní akce, pořádaná firmou Nestlé Česko s. r. o. V měsíci květnu se žáci zapojili do soutěže s barvami na látky. Připravili si batikovaná trička, sukně i ubrousky. Fotografickou dokumentaci pak zaslali do firmy Iberie, která tuto soutěž pro děti všech věkových kategorií vypsala. Žáci 2. ročníku, 3. ročníku, 4. ročníku, 5. a 7. ročníku získali za svá díla diplom a drobné ceny. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži, kterou v projektu Pražská veverka organizovalo Sdružení Ornita. Žáci Petr Kočiš, Pavel Kočiš a Diana Bylová byli vybráni do užšího kola soutěže. Jejich obrázky jsou vystaveny v Národním muzeu v Praze. Zjištění/závěr Ve škole je využíván efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání žáků, zatím nelze hodnotit dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP, jelikož jsme na samém začátku jejího plnění. Žáci pracují dle Individuálních logopedických plánů, aby zlepšovali úroveň řečových schopností a dovedností a byly odstraňovány vady řeči. Žáci jsou úspěšnými především ve výtvarných soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

11 e/řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle: kultura školy stanovení kulturní mezery ve škole Metody a nástroje: Kritéria: Kultura školy dotazník pro zaměstnance školy zjištění úrovně kultury naší školy pomocí Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery Počet respondentů a jejich charakteristika Dotazník Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery jsme zadali pedagogickým pracovníkům tedy učitelkám a vychovatelkám Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29. Celkem 8 učitelek ZŠ 3 vychovatelky ZŠ a sedm učitelek MŠ. Zpracovaný dotazník rozdíly mezi současným a očekávaným stavem v jednotlivých faktorech: Faktor Očekávaný stav 4,4 4,7 5 4,7 4,7 4,2 4,8 4,6 4,7 4,7 4,8 4,3 4,8 Stávající stav 4,0 3,8 4,6 3,7 4,1 4,1 3,6 3,4 4,1 3,5 3,5 3,7 3,7 Kulturní mezera 0,4 0,9 0,4 1 0,1 0,1 1,2 1,2 0,6 1,2 1,3 0,6 Celkem 18 respondentů anonymně hodnotilo otázky zadané dotazníkem. Kroužkem označovali hodnocení faktoru-současný stav, kroužek umisťovali do vybraného pole. Křížkem označovali hodnocení faktoru-požadovaný (očekávaný) stav. V dotazníku, který jsme použili ke zjištění kultury naší školy, bylo stanoveno celkem 12 faktorů v 12 otázkách. Výsledky v hodnocení, kterými respondenti vybírali z hodnotící škály: 1 =nejhorší, 5 = nejlepší uvádějí následující tabulky a grafy. Domníváme se, že rozdíl mezistávajícím stavem a očekávaným stavem vyjadřuje onu kulturní mezeru. Hledání mezer mezi skutečným a ideálním umožní pak nastavit ideální autoevaluační postupy a nastínit procesy vedoucí ke změnám, kterých chceme docílit nebo se jim přiblížit. Nerozhodli jsme se kulturu školy pouze poznat. Budeme následně dál na ní pracovat, měnit ji, hledat její silná a slabá místa. Pokusíme se proto u některých otázek vysvětlit příčiny a okolnosti výsledků. Zjištění/závěr V našich podmínkách nás zajímaly výsledky otázky č. 8 Komunikace a informovanost pracovníků škola má 4 pracoviště důležité je včasné informování Výsledky ukazují, že přece jen očekávání respondentů je vysoké /5/ celkem 12, což představuje v průměru 66% respondentů. lépe propojit komunikaci mezi pracovišti (chybí internet)!! Otázka č. 6 Kontrola 15 respondentů, což představuje v průměru 83% respondentů, by si představovali, aby kontrola byla systematická /5/ v hodnotící škále lépe nastavit rozvrh a plán kontroly V našich podmínkách nás zajímaly výsledky otázky č. 8 Komunikace a informovanost pracovníků škola má 4 pracoviště důležité je včasné informování Výsledky ukazují, že přece jen očekávání respondentů je vysoké /5/ celkem 12, což představuje v průměru 66% respondentů. lépe propojit komunikaci mezi pracovišti (chybí internet)!!

12 f/úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Cíle: organizovat společné akce školy Metody a nástroje: pozorování Kritéria: prezentace školy na veřejnosti a odezva účast žáků a rodičů na společných akcích Prezentace školy: Nejúspěšnější prezentací školy jsou výsledky ve výtvarných soutěžích, kterých se aktivně účastníme. V letošním školním roce nebyla účast tak hojná, přesto neméně úspěšná. Kromě již pravidelných účastí v Domě UM Prahy 10 např. vánoční výstava nebo výstava ke Dni Země, jsme si připravili výtvarné práce do výtvarné soutěže Prahy 10 Vánoce, zima, pohádky, pověsti a biblické příběhy ve výtvarném projevu dětí Prahy 10, kde žáci získali za své práce čestné uznání. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži, kterou v projektu Pražská veverka organizovalo Sdružení Ornita. Žáci Petr Kočiš, Pavel Kočiš a Diana Bylová byli vybráni do užšího kola soutěže. Jejich obrázky jsou vystaveny v Národním muzeu v Praze. Žáci 6. a 8. ročníku Základní školy praktické se zúčastnili 2. ročníku soutěže Barevné jako Iberia. V letošním ročníku jsme dostali poděkování za účast. Abychom prezentovali naší školu i širší veřejnosti a to nejen Prahy 10, uspořádali jsme Den otevřených dveří. Žáci a učitelé15.listopadu 2006 seznamovali po celý den na všech pracovištích a informovali o naší škole o jejich programech návštěvníky. V prostorách školy děti vystavovali své práce. Akce pro rodiče a žáky školy: Žáci školy se aktivně podílejí na výzdobě školy, připravují si drobná vystoupení v rámci třídních besídek (oslava svátku Mikuláše, vánoční, masopustní rej masek, velikonoční besídka). Velmi zdařilé je pak vystoupení skupiny žáků hrajících na flétnu. Ti se zúčastnili malého koncertu pro děti z MŠ. Vrcholem jejich vystoupení byl koncert pro maminky v rámci oslav Dne matek a vystoupení na Zahradní slavnosti školy. Třídní učitelé připravují každoročně Den dětí. Soutěže, hry a odpoledne plné zábavy podporují i rodiče. Pozváni byli tentokrát i žáci, kteří již školu nenavštěvují, protože ukončili pátý ročník. Ve spolupráci s Klubem přátel školy byl 27. června zorganizován autobusový zájezd na hrad Kost. Třídy IV. A, III. ZŠ logopedické jely pak vlakem na zámek Kačina a třídy VI. a VIII. do Jílového u Prahy. Každoročně navštíví třídní učitelky s dětmi Pražskou bambiriádu, která se letos konala na Střeleckém ostrově s velkým množstvím soutěží a zajímavostí pro děti. Zjištění/závěr Škola efektivně využívala všechny zdroje (lidské, materiální, finanční). Učitelé si průběžně doplňují kvalifikaci. Postupně se zvyšuje využívání moderní techniky, v plánu je proto modernizace počítačové učebny, zavedení internetu na pracoviště MŠ. Podařilo se vytvořit vlastní vzdělávací program Z hlásek, slov a vět postavíme svět. Závěr Cílem autoevaluace je získat informace potřebné pro rozhodování a dalším rozvoji. Tyto informace poskytují zpětnou vazbu, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a jejího zkvalitnění. Na základě vlastního hodnocení školy v daných oblastech jsme si stanovili do budoucna tyto priority: Poskytnout předškolní a základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením a to nejen s vadami logopedickými, s lehkou mentální retardací, ale i jiným zdravotním postižením, děti a žáci se sociálním znevýhodněním či zdravotním znevýhodněním a dále žáci, kteří mají problémy s adaptabilitou ve velkém školním kolektivu a to v1.-5. ročníku základního vzdělávání Vysvětlovat zřizovateli, proč jsou 4 pracoviště nevýhodou pro žáky se zdravotním postižením a pokusit se tento stav společně řešit a změnit

13 Rozvíjet osobnost každého dítěte Mateřské a Základní školy logopedické tak, aby byly respektovány jeho individuální potřeby Vychovat zdravě sebevědomého žáka Hodnocení dětí a žáků nebude zaměřeno na vynikající studijní výsledky, ale na cílové kompetence žáků a na jejich osobní maximum Vřazování dětí a žáků do naší školy bude probíhat na základě doporučení odborného pracoviště, klinického logopeda, speciálního pedagoga, foniatra, pediatra a psychologa Vytváření podmínek pro sociální dovednosti a vzájemné respektování žáků Plná aprobovanost pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání v rámci DVPP Rozšíření nabídky školních zájmových aktivit Žákům IVP Zkvalitnění materiálně technického zázemí Mateřské školy a Základní školy (vybavení školních zahrad) Využívat speciálně pedagogických metod k odstraňování vad řeči Veřejnosti poskytnout základní a objektivní informace o škole (Den otevřených dveří), nabízet jim vhodné služby (pronájem tělocvičny, učeben) Připravovat pro rodiče kulturní programy (vánoční koncerty, školní akademie, výstavky dětských prací) Být v kontaktu s odborníky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vize školy Naše škola bude školou, ve které se budou vzdělávat děti s logopedickými vadami a jiným zdravotním postižením, ale i žáci se sociálním znevýhodněným a my jim poskytneme kvalitní vzdělání, ne však při encyklopedickém charakteru výuky, ale ukážeme jim, že poznání a učení je zajímavé. Chtěli bychom vytvořit takové prostředí na základě věku dětí a žáků, nikoliv handicapu, barvy pleti, vyznání, psychické odlišnosti, zdravotního postižení, národnosti. Budeme rozvíjet jejich komunikační dovednosti, a tím rozšíříme schopnosti dětí orientovat se v dnešním světě. Povedeme je k vlastní zodpovědnosti. Budeme je učit prosazovat vlastní názor a zvyšovat jejich sebevědomí. Poskytneme dětem a žákům speciální kompenzační a učební pomůcky, aby dosahovali, co nejlepších výsledků v nápravách vad řeči či specifických poruch učení. Systematicky budeme rozvíjet řeč dětí a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje tak, aby mohl být žák úspěšně integrován do základní školy běžného typu. Žáky a děti učíme nemyslet jenom na sebe, ale nebýt lhostejnými ke svému okolí. Samostatnosti, kreativnosti, spolupráci, vzájemné pomoci se děti a žáci učí při celoškolních projektech. Chceme, aby si děti a žáci osvojovali pojmy a vztahy prostřednictvím zážitků z reálného života. Hodnocení žáků nám poskytuje zpětnou vazbu, známky také plní funkci vnější motivace, ale působí také jako stres, proto jsme zvolili i jiné přístupy hodnocení: slovní hodnocení a individuálního přístupu, kdy normy nejsou závazné pro všechny bez rozdílu. Naše škola se bude prezentovat a bude okolím vnímána jako škola, která svým klidným, příjemným prostředím nabízí přátelské a bezpečné podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků, i když se nachází na čtyřech pracovištích. Žáci, děti, rodiče, učitelé a další pracovníci chodí do této školy rádi a jsou na ni hrdi. Naší vizí je, aby se všechny děti a učitelé měli možnost vzájemně stýkat a podílet se na aktivitách školního života. Školní roky 2007/ /2009/, plán vlastního hodnocení, projednaný na pedagogické radě V daném období budeme hodnotit všechny oblasti, jako prioritu jsme si stanovili: Stanovené priority: Spokojenost a očekávání rodičů, spolupráce s rodiči cíl: zmapovat názory a podněty k objektivnímu posouzení školy

14 metody a nástroje dotazník pro rodiče žáků školy analýza dokumentace kritéria: odstraňování nedostatků v komunikaci mezi školou a rodiči spolupráce na řízení školy Počty žáků, kteří přicházejí během školní docházky na jinou školu ( a jejich důvody ) cíl: analyzovat a popsat důvody odchodu žáků ze školy během ročníku metody a nástroje: analýza dokumentace (třídní výkazy) na začátku školního roku analýza dokumentace v pololetí, na konci roku deník přehledu zapsaných žáků kritéria: důvody změny (zdravotní, osobní, nespokojenost se školou, výchovné problémy, jiné) Návštěvnost akcí školy rodiči a širší veřejností cíl: zhodnotit plán práce školy na školní rok a jeho jednotlivé akce pro žáky a rodiče metody a nástroje: analýza dokumentace rozhovor neřízený se zástupci jednotlivých tříd Klubu přátel školy kritéria: množství akcí, možnosti výběru, vhodné časové zařazení akce Služby žákům cíl: zkvalitnit a rozšířit služby žákům - využívání školní knihovny, počítačové učebny, školního bufetu, zájmových kroužků metody a nástroje: rozhovor se žáky řízený dotazník pro žáky ročníku kriteria: umožnit, co největšímu počtu žáků využívat nabízené kroužky, využívat školní knihovnu apod. Řízení pedagogického procesu cíl: jak kvalitní je v naší škole vedení školy a jeho řízení z pohledu pedagogických pracovníků metody a nástroje: dotazník pro učitele otevřené otázky pro učitele kriteria: vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru školy V Praze schválila Pedagogická rada školy Zpracovala Mgr. Iva Prášilová Mgr. Vladana Šulcová ředitelka školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580. Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc. Identifikátor školy: 600 039 196

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580. Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc. Identifikátor školy: 600 039 196 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy: 600 039 196 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Linhartice, okres Svitavy Linhartice 116, 571 01 Moravská Třebová Identifikátor školy: 600 100 375 Zřizovatel: Obec Linhartice

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více