Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole - název - sídlo - charakteristika školy - zřizovatel školy - adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 2. Vzdělávací koncepce Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT 3. Přehled pracovníků školy, jejich kvalifikace, praxe a odborná způsobilost 4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce, výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Další vztahy školy 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Velešín Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově s účinností od , č.j. 80/96, ve znění změněného rozhodnutí vydaného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy od , č.j.20975/02-21 s identifikátorem zařízení pod identifikačním číslem Škola sdruţuje: 1. Základní škola kapacita: 640 ţáků IZO: Školní druţina kapacita: 120 ţáků IZO: Školní jídelna kapacita. 550 jídel IZO: IČO : Zřizovatel školy: Město Velešín od Ředitelka školy: Mgr. Boţena Dvořáková Adresa školy: Základní škola, Druţstevní Velešín E mail: Školská rada: zřízena radou města usnesením č. 813/44 ze dne v počtu devět členů, poslední volby členů z řad pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků se konaly Školicí středisko SIPVZ: akreditace MŠMT pro školení úrovně Z č.28433/ , P č / ,.. Škola je organizována jako úplná s devíti ročníky. 3

4 2. Vzdělávací koncepce V ročníku byli ţáci vyděláváni podle ŠVP Škola pro ţivot č. j. 281/07, úprava 2. září č. j. 326/13 - verze č. 6 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 1. STUPEŇ Oblasti Součet Předměty Jazyk a jazyková komunikace Ročník Minimální časová dotace Disponibilní hodiny 42 Český jazyk a literatura 9 Cizí jazyk Matematika a její 24 Matematika aplikace Informační a komunikační 1 Informatika 1 1 technologie Člověk a Prvouka jeho svět 15 Vlastivěda Přírodověda 2 2 Umění a Hudební kultura výchova 12 Výtvarná výchova 12 Člověk a Tělesná 10 zdraví výchova Člověk a Pracovní 5 svět práce výchova Celkem hodin

5 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 2. STUPEŇ Oblasti Součet Předměty Ročník Minimální časová dotace Disponibilní hodiny Český jazyk a Jazyk a literatura jazyková 12 Cizí jazyk komunikace 3 Další cizí jazyk 3 3 Matematika a její aplikace 19 Matematika Informační a komunikační 2 Informatika technologie Člověk a Dějepis společnost 12 Občanská výchova Člověk a Fyzika příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova zdraví 11 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 4 Pracovní výchova Volitelné 2 2 Celkem hodin Náboţenství nepovinný předmět 1 hodina ( ročník) Volitelné předměty: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Německý jazyk Umístění a vybavení školy Poloha Základní škola je umístěna na okraji města, školní hřiště sousedí s hlavní komunikací. Komplex budov je tvořen čtyřmi pavilony (tři učební a tělocvična) a hlavní budovou, které jsou vzájemně spojené chodbami. Jeden učební pavilon byl upraven a prostory vyuţívají v přízemí městská knihovna, v prvním patře ZUŠ a v druhém patře zájmové sloţky. Všechny objekty jsou napojeny na centrální vytápění, teplou uţitkovou vodu si škola zabezpečuje sama. 5

6 Učebny typ učebny počet označení kmenové učebny 18 z toho kmenové I. stupeň 11 z toho kmenové II. stupeň 7 odborné učebny 1 administrativa 1 angličtina 1 cvičná kuchyňka 1 dřevodílna 1 hudební výchova 1 chemie, fyzika 1 kovodílna 1 němčina 1 přírodopis 1 tělocvična 1 výpočetní technika 1 multimediální učebna školní knihovna, informační centrum 1 školní druţina 3 celkem 34 Škola 19. března 2014 slavnostně otevřela zrekonstruovanou učebnu přírodopisu, nábytek a podlahová byly placeny z projektu OP VK Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku, elektro- a vodoinstalace z provozních financí. Vybavení kabinetů Vybavenost kabinetů učebními pomůckami je na dobré úrovni a průběţně je v rámci moţností doplňována. Vybavení pro relaxaci a sport Škola vyuţívá školní zahradu a venkovní sportoviště, které bylo během hlavních prázdnin rekonstruováno. Nově byl vytvořen běţecký ovál 160 metrů s umělým povrchem, běţecká rovinka, sektor na skok daleký a vrh koulí, prostor na skok vysoký, vše hrazeno z rozpočtu města. Skateboardový park, který je oddělen plotem a je pronajat sportovnímu klubu, byl během roku několikrát upomínán na nedodrţení podmínek smlouvy, zejména byl soustavně poškozován plot. Školní zahrada i venkovní hřiště jsou pravidelně sečeny. Na školní zahradě byl z iniciativy školní druţiny otevřen zookoutek s ţivými drobnými domácími zvířaty, o které se ţáci během školního roku starali. Školní tělocvična je vyuţívána denně od 7: 40 hodin do 22: 00 hodin včetně víkendů (v odpoledních hodinách ji vyuţívají dětské zájmové oddíly např. Taek-won-do, florbal, kopaná, cyklistika, ASPV atd., ve večerních hodinách dospělí). 6

7 3. Přehled pracovníků školy Personální zabezpečení pracovníci k k k k fyzické osoby přepočtený počet fyzické osoby přepočtený počet učitelé 24 23, vychovatelky 3 2,47 5 2,82 asistent provozní zaměstnanci 7 6,55 7 6,63 školní jídelna 5 4,13 5 4,25 celkem 42 38, ,7 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let celkem z toho důchodci počet z toho ţen Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci pracovníci celkem I. stupeň 12,1 0 12,1 II. stupeň 9, ,95 ŠD 2,82 0 2,82 Asistent pedagoga celkem 26, ,87 Aprobovanost výuky k celkem aprobovaně neaprobovaně % aprobované výuky I. stupeň ,1% II. stupeň ,3% celkem vyučovaných hodin týdně ,5% Neaprobovaná výuka k předmět počet hodin poznámka tělesná výchova II. stupeň 18 učí učitel 1. stupně zeměpis, pracovní výchova II. stupeň 6 učí učitel 1. stupně I. stupeň 55 učí učitelé 2. stupně celkem 72 7

8 Volitelné předměty Volitelné předměty si ţáci mohli z nabídky podle zájmu vybrat pouze v 9. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně (2 disponibilní hodiny). Ţáci 8. ročníku se učili další cizí jazyk v tříhodinové dotaci, v odůvodněných případech se ţáci místo dalšího cizího jazyka upevňovali vědomosti a konverzační schopnosti v předmětu cvičení z anglického jazyka v dotaci 3 hodiny týdně. předmět 8. ročník 9. ročník (počet ţáků) (počet ţáků) Cvičení z českého jazyka 17 Cvičení z matematiky 17 Německý jazyk Ruština 18 Cvičení z anglického jazyka 5 Nepovinné předměty Římskokatolické náboţenství I. pololetí II. pololetí zapsáno celkem Zájmové útvary ve škole název krouţku zaměření počet zapsaných ţáků Sportovní a pohybové aktivity 5. sportovní činnosti 14 ročník Sportovní a pohybové aktivity 4. sportovní činnosti 17 ročník Pěvecký krouţek I. sborový zpěv 47 Pěvecký krouţek II. sborový zpěv 26 Folkový krouţek folkové písně 17 Pracovní činnosti výtvarné práce 23 Krouţek logopedie pomoc ţákům s vadou výslovnosti 21 Krouţek psaní na počítači základy administrativy 13 Náprava poruch specifické poruchy učení 10 Francouzský jazyk základy jazyka 8 Jazyková výchova logopedie 12 Konverzace v anglickém jazyce pro 9. rozvíjení jazykových schopností 13 ročník Konverzace v německém jazyce rozvíjení jazykových schopností 12 Přírodopisný krouţek rozšíření znalostí v předmětu, praktická činnost K dělení tříd docházelo pouze dle doporučení MŠMT v hodinách cizích jazyků, pracovní výchovy, laboratorních pracích a povinně volitelných předmětech. Péče o zaostávající ţáky je zajišťována individuálním přístupem k ţákům, po doporučení SPC individuálním vzdělávacím programem, úzkou spoluprácí s rodinou, případně opakováním ročníku. Výjimečně nadaným ţákům byla věnována individuální péče a učitelé je zapojovali do soutěţí a olympiád. 8

9 Poradenská činnost školy Výchovné poradenství Na doporučení PPP Český Krumlov byli integrováni 3 ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování za pomoci asistentů, 1 ţák byl integrován s asistentem pedagoga na doporučení SPC při centru Arpida v Českých Budějovicích, 2 ţáci s vývojovou dysfázií byli integrováni na doporučení SPC při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou. Spolupráce s PPP a SVP v Českém Krumlově i Českých Budějovicích a SPC při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou je velmi úzká a kvalitní, se souhlasem rodičů jsou odborné zprávy s pracovníky poraden konzultovány tak, aby práce se ţáky byla co nejefektivnější. Výchovná poradkyně koordinuje spolupráci třídních učitelů s poradnami, je integrujícím činitelem zejména v oblasti péče o ţáky s výukovými a výchovnými problémy, spolupracuje se ţáky samými, s jejich rodiči, s PPP, se SVP, SPC a dalšími institucemi, koordinuje činnost třídních učitelů a všech dalších vyučujících, kteří přicházejí ve své výchovně vzdělávací práci do styku s dětmi vyţadujícími specifické přístupy. Průběţně čtvrtletně bylo hodnoceno plnění individuálních vzdělávacích plánů integrovaných ţáků. Ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo v poradně odborně vyšetřeno 10 ţáků. V II. pololetí školního roku 2013/2014 byly shromaţďovány podklady pro prodlouţení integrace s asistencí u 2 ţáků, u dalších dvou ţáků vznikla potřeba integrace a vzdělávání za pomoci asistenta pedagoga, proto probíhala jednání s třídními učiteli, zákonnými zástupce a pracovníky PPP Český Krumlov. Výsledkem tohoto postupu bude zřízení funkce asistenta pedagoga nově u 2 ţáků. V letošním školním roce jiţ nemusela být spolupráce s orgány ochrany a péče o dítě v Kaplici, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, tak častá; jen výjimečně se řešily především neomluvené absence ţáků a podezření ze zanedbání péče zákonných zástupců. Výchovný poradce pro volbu povolání pracuje podle vlastního plánu ve spolupráci s vedením školy především směrem k profesní orientaci ţáků, porady problémovým ţákům, předávání informačních materiálů a informací náborových pracovníků, vyplňování přihlášek na SŠ, informace o přijímacích řízeních. Zpracovala Mgr. Jana Štěpánková, výchovný poradce Zpráva metodika prevence rizikového chování za rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se vyučující v jednotlivých předmětech zaměřili především na vztahy mezi dětmi, chování ţáků k dospělým a zdravý ţivotní styl. Ţáci základní školy od října 2013 absolvovali řadu výukových exkurzí, při kterých byl obsah výše jmenovaných jevů aplikován v praxi. Vyučující vedli ţáky k vzájemné toleranci, ochotě vzájemně si pomáhat, respektovat se při několikahodinových cestách autobusem, ale i při poznávání různých destinací ČR. V průběhu školního roku byli ţáci v jednotlivých předmětech poučováni o škodlivosti kouření, konzumace alkoholu a drog. Během pobytu ţáků ve škole pedagogové dbali na důsledné dodrţování školního řádu. V několika případech však byl řešen problém kouření, nevhodné chování ţáků k vyučujícím, nekázeň o přestávkách. I tento školní rok bylo na druhém stupni odhaleno záškoláctví, drobné krádeţe. Případy byly oznámeny na Odbor sociální péče a zdravotnictví. V prosinci došlo ke krádeţi peněz vyučujícímu, případ byl předán Policii ČR. V několika případech byl řešen případ rizikového chování šikana ţáků, vţdy byl odhalen agresor a potrestán dle školního řádu. I nadále je nutné tento jev sledovat. V tomto školním roce neprobíhaly ţádné aktivity zaměřené na specifickou prevenci z důvodu výše zmíněných výukových exkurzí. Zpracovala metodička prevence rizikového chování Boţena Bednářová 9

10 Environmentální výchova Ve školním roce 2013/2014 probíhala environmentální výchova ve všech ročnících 1. a 2. stupně v rámci jednotlivých předmětů, mezipředmětových vztahů. Hlavní důraz byl však kladen na uskutečňování projektu s názvem Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s vyuţitím metod interaktivního způsobu výuky projektové dny a především odborných terénních praktik výuky v terénu s důrazem na zajímavé přírodovědné destinace, přírodovědné a technické subjekty. Odborné exkurze byly spojeny s tvorbou nových výukových materiálů pracovních listů, při jejich zpracování se ţáci seznámili s danou problematikou či subjektem před plánovanou exkurzí, dále jim tyto pracovní listy slouţily k lepší orientaci při samotné realizaci exkurze a také při projektových dnech. Konkrétní přínosy pro ţáky z realizace těchto aktivit: - kontakt s přírodou ze zcela nové perspektivy, - moţnost práce s novými výukovými materiály, - nové metody výuky, např. pozorování, rozhovor, - získání základních principů ochrany přírody, - zlepšení práce s informacemi, zlepšení týmové spolupráce (projektové dny), - moţnost práce v nové přírodopisné učebně. Škola pokračuje také ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Cassiopeia, v září proběhl pro ţáky 5. ročníků výukový program Putování přírodou České republiky. V říjnu se konal výukový program Centra ekologické výchovy Cassiopeia tentokrát pro 4. ročník s názvem Jak se ţije v lese. Proběhly téţ první exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 6. ročník, Stezku v korunách stromů na Lipně navštívili ţáci 4., 5., 7. ročníků. 2. a 3. ročník navštívil Terčino údolí, konaly se také celodenní exkurze do Boubínského pralesa 7. ročník, ţáci 6. ročníku navštívili Botanickou zahradu v Praze a 9. ročník Povydří. V listopadu probíhaly přípravy na projektový den, pokračovalo se v exkurzích do Planetária 3. a 5. ročník, JE Dukovany a přečerpávací nádrţe Dalešice navštívil 9. ročník. Centrum Cassiopeia připravilo pro ţáky 3. ročníku program Včelí království. Velice očekávanou byla exkurze do Národního technického muzea v Praze - 2., 4., 5., 6., 8. a 9. ročník. V prosinci se do projektu zapojili i ţáci 1. ročníku a to návštěvou Muzea lesnictví, rybářství a myslivosti, navštívili také ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou spojenou se zajímavou přednáškou. Této exkurze se postupně zúčastnily i 2., 3., 5. ročník. Pro mnoho ţáků bylo velice neobvyklé, ale zajímavé navštívit ZOO právě v tomto období. Stále probíhala exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 4. a 9. ročník. Velice zajímavá byla pro ţáky 8. třídy exkurze do Moravského zemského muzea v Brně pavilon Anthropos. Pro ţáky 2. ročníků byl Cassiopeiou připraven program Poznáváme lesní zvířata. Proběhl téţ dlouho připravovaný projektový den s ekologickou tematikou nazvaný Mraveniště. V lednu navštívili ţáci 2. ročníků Planetárium, konal se výukový program Stromeček, stromek, strom. Proběhl sběrový den. Ţáci 1. ročníku navštívili v únoru Planetárium v Českých Budějovicích, 1., 3. a 5. ročník navštívil Technické muzeum v Praze, ţáci 9. ročníků navštívili Moravské zemské muzeum, ţáci 6. a 7. 10

11 ročníků navštívili zajímavý Mořský svět v Praze, pro ţáky 6. ročníků byl připraven Centrem Cassiopeia pořad Putování přírodou jiţních Čech, proběhlo školní kolo biologické olympiády. V březnu připravilo Centrum Cassiopeia pro ţáky 7. ročníků výukový program Jak se ţije v lese, konalo se okresní kolo biologické olympiády 8. a 9. ročník, 9. ročník navštívil Hornické muzeum v Příbrami. Proběhl také úklid okolí školy. V dubnu proběhl velmi zajímavý program pro 8. ročník Cesty jídla, ţáci 6. a7. ročníku se zúčastnili okresního kola biologické olympiády, proběhlo krajské kolo ekologické soutěţe v Třeboni, ţáci 5. ročníků navštívili v rámci projektu Muzeum lesnictví, rybářství a myslivosti, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, ročník a 7. ročník navštívil Botanickou zahradu hl. města Prahy, proběhla exkurze do Grafitového dolu v Českém Krumlově 8., 9. ročník. Proběhl projektový den s národopisnou tematikou. Pro 1. stupeň bylo téma Velikonoce, 2. stupeň získával informace z témat Masopust, Velikonoce, Letnice, Posvícení a Vánoce. V květnu proběhly další plánované exkurze. Ţáci 7. ročníku navštívili Zámecké arboretum v Průhonicích. Proběhl další výukový program pro 9. třídy Putování přírodou České republiky. Ţáci ročníků navštívili dlouho očekávanou exkurzi ZOO Praha. Naopak ţáci 7. a 9. ročníků jeli do ZOO DinoParku Plzeň. V červnu proběhly tyto exkurze: - exkurze na Stezku v korunách stromů na Lipně - 1., 2. a 3. ročník - exkurze do Terčina údolí 4. a 5. ročník - exkurze do Moravského krasu 7. a 9. ročník - exkurze do Boubínského pralesa 6. ročník. Proběhla téţ sběrová akce. Pro ţáky 2. stupně byl otevřen Přírodovědný krouţek. Do aktivit spojených s EVVO se zapojila i školní druţina, vznikl ZOO koutek. Školní druţina se pravidelně zapojuje do výtvarných soutěţí s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Zpracovala Mgr. Libuše Rynešová, koordinátor EVVO 11

12 4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce, výsledek ukončení školního vzdělání Výsledky přijímacích řízení Typ školy upřesnění počet počet přijatých počet přijatých po počet nepřijatých přihlášených v 1. kole 2. kole Gymnázia osmileté šestileté čtyřleté Střední odborné školy maturitní obory nematuritní obory Celkem ţáků z toho z 5. ročníku ze 7. ročníku z 8. ročníku z 9. ročníku Zápis do 1. tříd Zápis dětí do prvních tříd proběhl ve dnech 15. a 16. ledna K zápisu se dostavilo celkem 56 dětí. Rodiče 7 ţáků poţádali o odklad školní docházky, 2ţáci se odstěhovali, 1nastoupí do speciální školy, 4 ţáci se přistěhovali, takţe do školy k 1. září 2014 nastoupí 50 ţáků. Počet Zápis do 1. ročníku 56 Doporučení PPP 7 Odloţená školní docházka lékaře 4 klinický psycholog 3 Dodatečně odloţená školní docházka Předčasné zaškolení Celkem nastoupilo Počet ţáků, kteří ukončili školní docházku ročník chlapci dívky celkem celkem

13 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělání Ţáci celkový přehled I. stupeň II. stupeň celkem k k počet tříd průměr na třídu k ,1 21,6 21,9 přepočtený počet učitelů 12,1 10,95 23,05 Počet ţáků na učitele 18,3 13,8 16,1 ročník počet tříd počet ţáků k počet ţáků k celkem Integrovaní ţáci SVPU zrakové sluchové vada řeči autismus počet celkem Na doporučení pedagogických poraden a SPC byli integrováni 4 ţáci za pomoci pedagogického asistenta. Cizí státní příslušníci stát chlapci dívky celkem Rusko Ukrajina Slovensko Celkem Chování ţáků I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem ţáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé II. stupeň celkem ţáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Škola celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

14 Další kázeňská opatření I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem ţáků napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy II. stupeň celkem ţáků napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy Škola celkem napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy Pochvaly a věcné odměny: 22 ţákům prvního stupně byla udělena pochvala a kniţní odměna za vzorné chování a prospěch, svědomitou a aktivní práci ve škole, za vzornou domácí přípravu či reprezentaci v soutěţích. 24 ţákům druhého stupně byla udělena pochvala s kniţní odměnou za reprezentaci školy na soutěţích a olympiádách, za pečlivou a svědomitou práci ve škole, v ţákovské samosprávě a třídním kolektivu. Zameškané hodiny I. pololetí na ţáka II. pololetí na ţáka I. stupeň celkem ţáků , ,19 omluvené , ,19 neomluvené 22 0, II. stupeň celkem ţáků , ,82 omluvené , ,19 neomluvené 2 0, ,63 Škola celkem , ,51 Prospěch ţáků omluvené , ,25 neomluvené 24 0, ,26 I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováni II. stupeň celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli neklasifikováni Škola celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli neprospěli neklasifikováni

15 Kurzy Plaveckého kurzu se účastnili ţáci 4. ročník v 1. pololetí školního roku 2013/14 (od 6. září do 17. ledna ve dvouhodinových blocích) v počtu 36 ţáků. Lyţařský kurz zajištěný pro ţáky 7. ročníku se ve školním roce 2013/2014 konal v Lipně nad Vltavou, účastnilo se ho 32 ţáků. Ţákovská samospráva Letos působila ţákovská samospráva ve stejném sloţení jako kaţdý rok. Třetí aţ deváté třídy měly kaţdá po dvou zástupcích, aţ na výjimku, devátá třída měla zástupce čtyři. První a druhé třídy zastupovali zástupci devátých tříd. Ţákovská samospráva se scházela jednou měsíčně ve sborovně školy. Na začátku roku si zástupci tříd zvolili hlavní organizátory školy. Měli na výběr předsedu, místopředsedu, jednatele, tiskového mluvčího a nástěnkáře. Za předsedkyni byla zvolena Tereza Urešová za místopředsedu Petra Pavlová, za jednatele Matyáš Petrášek, tisková mluvčí byla Jana Tůmová nástěnkář Jan Hůda. Na kaţdé schůzi byly samozřejmě přítomny také paní ředitelka Boţena Dvořáková a paní zástupkyně ředitele Jana Štěpánková. V září byl na první schůzi sestaven plán akcí na celý rok, který byl schválen jak ŢS, tak vedením školy. Na dalších schůzích se tedy projednávalo, jaké konkrétní akce se v daném měsíci uskuteční. Ve školním roce 2013/2014 se ŢS zapojila do těchto akcí: Říjen: Listopad: Sběrová akce. Turnaj šestých a sedmých tříd ve florbale. Prosinec: 9. třídy se zúčastnily akce Mikuláš, ve které připravily program pro MŠ a pro první stupeň ZŠ. 9. třídy se zúčastnily projektu Mraveniště Leden: Turnaj osmých a devátých tříd ve florbale. Pomoc při zápisu dětí do prvních tříd. Únor: 9. třídy zorganizovaly masopust pro první stupeň ZŠ. Březen: Sběrová akce. Duben: Národopisný projekt Květen: Červen: Koncerty školního pěveckého sboru ve Velešíně. Besídka deváté třídy. Branný den. Sběrová akce Zakončení školního roku 2013/2014. Nebyl dostatečný prostor na samostatné akce, protoţe ţáci školy v rámci projektu EU OPVK jezdili často na výuku do terénu. Tereza Urešová, předsedkyně ŢS Během školního roku bylo kladně vyřízeno 52 ţádostí rodičů o uvolnění z vyučování na 1 2 týdny za účelem rodinné rekreace, ozdravných pobytů a sportovních soustředění ţáků. 15

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků cykly seminářů a studium počet zúčastněných Brána jazyků, jazykové kurzy NIDV 2 jednotlivé semináře a kurzy Z důvodu časové vytíţeností pedagogických pracovníků účastí na projektu školy jsme nevyuţili nabídek vzdělávacích středisek. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast a výsledky ţáků v naukových soutěţích název soutěţe působnost účast nejlepší výsledek Biologická olympiáda kat. C okresní kolo místo Biologická olympiáda kat. D okresní kolo 3 5. místo (19. a 20. místo) Pythagoriáda 7. třídy okresní kolo 3 2. a 3. místo Pythagoriáda 5. třídy okresní kolo 2 3. místo Matematická olympiáda 9. tříd okresní kolo 2 3. místo Matematická olympiáda 9. tříd krajské kolo 1 2. místo Matematická olympiáda 6., 7. tříd okresní kolo 2 2 x 6. místo Ekologická soutěţ (Třeboň) krajské kolo 2 4. a 14. místo Rybářská vědomostní soutěţ (Třeboň) školní kolo 6 bez umístění Soutěţ s O.B. tampony celorepubliková 6 1. místo (odměna fotoaparát) Rybářská olympiáda školní kolo 17 bez umístění Účast a výsledky ţáků ve výchovných soutěţích název soutěţe předmět působnost účast nejlepší výsledek Jihočeský zvonek Hv okresní kolo 9 1 x 2. místo,1x 3. místo, 1x zvláštní cena poroty Účast a výsledky ţáků ve sportovních soutěţích název soutěţe působení účast nejlepší výsledek Večerní běh Kaplicí okres 20 ţáků 1x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo Malá kopaná okres IV. H (ţáci 8. a 9. ročníku) 5. místo Atletická olympiáda I. stupeň okres ml. ţáci a ţákyně ( třída)- 9 škol 3. místo Atletická olympiáda I. stupeň okres jednotlivci 6x 1. místo Atletická olympiáda II. stupně okres ţáci II. stupně- 13 škol 3. místo Atletická olympiáda II. stupně okres jednotlivci 6x 1. místo, 2x 2. místo, 3x 3. místo Florbal okres IV. D (starší ţákyně) 3. místo Coca Cola Cup okres ročník 4. místo Podzimní turnaj SOŠ Velešín Jihočeský kraj starší ţáci z toho: IT 4. místo futsal 5. místo Open aréna 3. místo 16

17 Ve školním roce 2013/2014 škola pořádala řadu exkurzí, dva projektové dny, účastnila se vzdělávacích programů, proto jsme ve školním roce byli nuceni omezit kulturní, výchovné a sportovní akce, abychom dokázali splnit učební plány. Kulturní, výchovné, sportovní a vzdělávací akce ve školním roce ZÁŘÍ Výukový program Cassiopeia pro 5. ročník Putování přírodou České republiky Návštěva kostela 7. ročník Minifotbal v Kaplici 8. a 9. ročník - chlapci Výukový pořad Za kamerou ročník Večerní běh Kaplicí ŘÍJEN Filmové představení Nicholas Winton Síla lidskosti ročník Soutěţ v SOŠ Velešín 8. a 9. ročník Soutěţ v halovém fotbale v Kaplici 6. a 7. ročník Coca cola cup Kaplice ročník Výukový program Cassiopeia pro 4. ročník Jak se ţije v lese Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 6. ročník Exkurze na Stezku v korunách stromů na Lipně - 4., 5., 7. ročník Exkurze do Terčina údolí 2., 3. ročník Exkurze do Boubínského pralesa 7. ročník Exkurze - Povydří 9. ročník Exkurze do Botanické zahrady v Praze 6. ročník Velešínský půlmaratón doprovodný závod pro děti LISTOPAD Výchovný koncert Hodina zpívání v městské knihovně ročníky Vzdělání a řemesla - návštěva výstavy v Českých Budějovicích - 9. ročník Projekt Příběhy bezpráví beseda a projekce filmu 9. ročník Velešínský kros Soutěţ o nejlepšího draka Projektový den v SOŠ Velešín 9. ročník Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 3., 5. ročník Exkurze do Národního technického muzea v Praze 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročníky Exkurze do JE Dukovany a přečerpávací nádrţe Dalešice 9. ročník Výukový program Cassiopeia pro 3. ročník Včelí království Olympiáda v českém jazyce školní kolo Okrskové kolo ve florbale v Kaplici 8., 9. ročník dívky PROSINEC Exkurze do Muzea lesnictví, rybářství a myslivosti, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 1., 2., 3., 5. ročníky Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 4., 9. ročník Exkurze do Moravského zemského muzea v Brně pavilon Anthropos 8. třídy Mikulášská nadílka pro ţáky I. stupně a MŠ 9. ročník Projektový den s ekologickou tematikou Mraveniště ročník Vánoční tradice ve školní druţině pro ţáky a rodiče Výchovně vzdělávací pořad o I. světové válce 5. ročník Olympiáda v dějepise školní kolo Výukový program Cassiopeia pro 2. ročník Poznáváme lesní zvířata 17

18 Návštěva výstavy na Kantůrkovci I. stupeň LEDEN Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách Tříkrálové nokturno koncert pěveckých sborů v kině pro ţáky a pro veřejnost Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 2. ročník Výukový program Cassiopeia pro 1. třídy Stromeček, stromek, strom Matematická olympiáda okresní kolo v Českém Krumlově 9. třídy Školní kolo olympiády v NJ Sběrový týden ÚNOR Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Českém Krumlově Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 1. ročník Exkurze do Jihostroje projekt SOU Velešín Okresní kolo zeměpisné olympiády Školní kolo olympiády v AJ Exkurze do Národního technického muzea 1., 3., 5., ročníky Exkurze do Moravského zemského muzea pavilon Anthropos 9. ročník Exkurze do Mořského světa v Praze 6., 7. ročník Školní kolo biologické olympiády Výukový program Cassiopeia pro 6. ročník Putování přírodou jiţních Čech BŘEZEN Výukový program Cassiopeia pro 7. ročník Jak se ţije v lese Projekt Masopust - průvod, karneval I. stupeň a 9. ročník Školní kolo pěvecké soutěţe Jihočeský zvonek Okresní kolo biologické olympiády 8. a 9. ročník Výchovný koncert ZUŠ ročník Exkurze do Hornického muzea v Příbrami 9. ročník Biologická olympiáda v Českém Krumlově DUBEN Výukový program Cassiopeia pro 8. ročník Cesty jídla Velikonoční tradice ve školní druţině interaktivní dílny za účasti rodičů Vystoupení pěveckého sboru Borůvky pro rodiče Návštěva městské knihovny 2. ročník Matematická olympiáda okresní kolo v Českém Krumlov - 6., 7., 8. Ročník Matematická olympiáda krajské kolo Okresní kolo biologické olympiády 6., 7. ročník Krajské kolo ekologické soutěţe v Třeboni Okresní kolo Jihočeský zvonek Projektový den s národopisnou tematikou ročník Ekologická olympiáda krajské kolo v Třeboni Pasování na čtenáře ţáků 1. tříd v městské knihovně Exkurze do Muzea lesnictví, rybářství a myslivosti, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 5. třídy Exkurze do Botanické zahrady hl. města Prahy a 7. ročník Exkurze do Grafitového dolu v Českém Krumlově 8., 9. ročník KVĚTEN Fotografování tříd Okresní kolo Pythagoriády v Českém Krumlově 5., 6. ročník 18

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více