Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole - název - sídlo - charakteristika školy - zřizovatel školy - adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 2. Vzdělávací koncepce Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT 3. Přehled pracovníků školy, jejich kvalifikace, praxe a odborná způsobilost 4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce, výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Další vztahy školy 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Velešín Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově s účinností od , č.j. 80/96, ve znění změněného rozhodnutí vydaného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy od , č.j.20975/02-21 s identifikátorem zařízení pod identifikačním číslem Škola sdruţuje: 1. Základní škola kapacita: 640 ţáků IZO: Školní druţina kapacita: 120 ţáků IZO: Školní jídelna kapacita. 550 jídel IZO: IČO : Zřizovatel školy: Město Velešín od Ředitelka školy: Mgr. Boţena Dvořáková Adresa školy: Základní škola, Druţstevní Velešín E mail: Školská rada: zřízena radou města usnesením č. 813/44 ze dne v počtu devět členů, poslední volby členů z řad pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků se konaly Školicí středisko SIPVZ: akreditace MŠMT pro školení úrovně Z č.28433/ , P č / ,.. Škola je organizována jako úplná s devíti ročníky. 3

4 2. Vzdělávací koncepce V ročníku byli ţáci vyděláváni podle ŠVP Škola pro ţivot č. j. 281/07, úprava 2. září č. j. 326/13 - verze č. 6 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 1. STUPEŇ Oblasti Součet Předměty Jazyk a jazyková komunikace Ročník Minimální časová dotace Disponibilní hodiny 42 Český jazyk a literatura 9 Cizí jazyk Matematika a její 24 Matematika aplikace Informační a komunikační 1 Informatika 1 1 technologie Člověk a Prvouka jeho svět 15 Vlastivěda Přírodověda 2 2 Umění a Hudební kultura výchova 12 Výtvarná výchova 12 Člověk a Tělesná 10 zdraví výchova Člověk a Pracovní 5 svět práce výchova Celkem hodin

5 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 2. STUPEŇ Oblasti Součet Předměty Ročník Minimální časová dotace Disponibilní hodiny Český jazyk a Jazyk a literatura jazyková 12 Cizí jazyk komunikace 3 Další cizí jazyk 3 3 Matematika a její aplikace 19 Matematika Informační a komunikační 2 Informatika technologie Člověk a Dějepis společnost 12 Občanská výchova Člověk a Fyzika příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova zdraví 11 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 4 Pracovní výchova Volitelné 2 2 Celkem hodin Náboţenství nepovinný předmět 1 hodina ( ročník) Volitelné předměty: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Německý jazyk Umístění a vybavení školy Poloha Základní škola je umístěna na okraji města, školní hřiště sousedí s hlavní komunikací. Komplex budov je tvořen čtyřmi pavilony (tři učební a tělocvična) a hlavní budovou, které jsou vzájemně spojené chodbami. Jeden učební pavilon byl upraven a prostory vyuţívají v přízemí městská knihovna, v prvním patře ZUŠ a v druhém patře zájmové sloţky. Všechny objekty jsou napojeny na centrální vytápění, teplou uţitkovou vodu si škola zabezpečuje sama. 5

6 Učebny typ učebny počet označení kmenové učebny 18 z toho kmenové I. stupeň 11 z toho kmenové II. stupeň 7 odborné učebny 1 administrativa 1 angličtina 1 cvičná kuchyňka 1 dřevodílna 1 hudební výchova 1 chemie, fyzika 1 kovodílna 1 němčina 1 přírodopis 1 tělocvična 1 výpočetní technika 1 multimediální učebna školní knihovna, informační centrum 1 školní druţina 3 celkem 34 Škola 19. března 2014 slavnostně otevřela zrekonstruovanou učebnu přírodopisu, nábytek a podlahová byly placeny z projektu OP VK Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku, elektro- a vodoinstalace z provozních financí. Vybavení kabinetů Vybavenost kabinetů učebními pomůckami je na dobré úrovni a průběţně je v rámci moţností doplňována. Vybavení pro relaxaci a sport Škola vyuţívá školní zahradu a venkovní sportoviště, které bylo během hlavních prázdnin rekonstruováno. Nově byl vytvořen běţecký ovál 160 metrů s umělým povrchem, běţecká rovinka, sektor na skok daleký a vrh koulí, prostor na skok vysoký, vše hrazeno z rozpočtu města. Skateboardový park, který je oddělen plotem a je pronajat sportovnímu klubu, byl během roku několikrát upomínán na nedodrţení podmínek smlouvy, zejména byl soustavně poškozován plot. Školní zahrada i venkovní hřiště jsou pravidelně sečeny. Na školní zahradě byl z iniciativy školní druţiny otevřen zookoutek s ţivými drobnými domácími zvířaty, o které se ţáci během školního roku starali. Školní tělocvična je vyuţívána denně od 7: 40 hodin do 22: 00 hodin včetně víkendů (v odpoledních hodinách ji vyuţívají dětské zájmové oddíly např. Taek-won-do, florbal, kopaná, cyklistika, ASPV atd., ve večerních hodinách dospělí). 6

7 3. Přehled pracovníků školy Personální zabezpečení pracovníci k k k k fyzické osoby přepočtený počet fyzické osoby přepočtený počet učitelé 24 23, vychovatelky 3 2,47 5 2,82 asistent provozní zaměstnanci 7 6,55 7 6,63 školní jídelna 5 4,13 5 4,25 celkem 42 38, ,7 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let celkem z toho důchodci počet z toho ţen Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci pracovníci celkem I. stupeň 12,1 0 12,1 II. stupeň 9, ,95 ŠD 2,82 0 2,82 Asistent pedagoga celkem 26, ,87 Aprobovanost výuky k celkem aprobovaně neaprobovaně % aprobované výuky I. stupeň ,1% II. stupeň ,3% celkem vyučovaných hodin týdně ,5% Neaprobovaná výuka k předmět počet hodin poznámka tělesná výchova II. stupeň 18 učí učitel 1. stupně zeměpis, pracovní výchova II. stupeň 6 učí učitel 1. stupně I. stupeň 55 učí učitelé 2. stupně celkem 72 7

8 Volitelné předměty Volitelné předměty si ţáci mohli z nabídky podle zájmu vybrat pouze v 9. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně (2 disponibilní hodiny). Ţáci 8. ročníku se učili další cizí jazyk v tříhodinové dotaci, v odůvodněných případech se ţáci místo dalšího cizího jazyka upevňovali vědomosti a konverzační schopnosti v předmětu cvičení z anglického jazyka v dotaci 3 hodiny týdně. předmět 8. ročník 9. ročník (počet ţáků) (počet ţáků) Cvičení z českého jazyka 17 Cvičení z matematiky 17 Německý jazyk Ruština 18 Cvičení z anglického jazyka 5 Nepovinné předměty Římskokatolické náboţenství I. pololetí II. pololetí zapsáno celkem Zájmové útvary ve škole název krouţku zaměření počet zapsaných ţáků Sportovní a pohybové aktivity 5. sportovní činnosti 14 ročník Sportovní a pohybové aktivity 4. sportovní činnosti 17 ročník Pěvecký krouţek I. sborový zpěv 47 Pěvecký krouţek II. sborový zpěv 26 Folkový krouţek folkové písně 17 Pracovní činnosti výtvarné práce 23 Krouţek logopedie pomoc ţákům s vadou výslovnosti 21 Krouţek psaní na počítači základy administrativy 13 Náprava poruch specifické poruchy učení 10 Francouzský jazyk základy jazyka 8 Jazyková výchova logopedie 12 Konverzace v anglickém jazyce pro 9. rozvíjení jazykových schopností 13 ročník Konverzace v německém jazyce rozvíjení jazykových schopností 12 Přírodopisný krouţek rozšíření znalostí v předmětu, praktická činnost K dělení tříd docházelo pouze dle doporučení MŠMT v hodinách cizích jazyků, pracovní výchovy, laboratorních pracích a povinně volitelných předmětech. Péče o zaostávající ţáky je zajišťována individuálním přístupem k ţákům, po doporučení SPC individuálním vzdělávacím programem, úzkou spoluprácí s rodinou, případně opakováním ročníku. Výjimečně nadaným ţákům byla věnována individuální péče a učitelé je zapojovali do soutěţí a olympiád. 8

9 Poradenská činnost školy Výchovné poradenství Na doporučení PPP Český Krumlov byli integrováni 3 ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování za pomoci asistentů, 1 ţák byl integrován s asistentem pedagoga na doporučení SPC při centru Arpida v Českých Budějovicích, 2 ţáci s vývojovou dysfázií byli integrováni na doporučení SPC při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou. Spolupráce s PPP a SVP v Českém Krumlově i Českých Budějovicích a SPC při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou je velmi úzká a kvalitní, se souhlasem rodičů jsou odborné zprávy s pracovníky poraden konzultovány tak, aby práce se ţáky byla co nejefektivnější. Výchovná poradkyně koordinuje spolupráci třídních učitelů s poradnami, je integrujícím činitelem zejména v oblasti péče o ţáky s výukovými a výchovnými problémy, spolupracuje se ţáky samými, s jejich rodiči, s PPP, se SVP, SPC a dalšími institucemi, koordinuje činnost třídních učitelů a všech dalších vyučujících, kteří přicházejí ve své výchovně vzdělávací práci do styku s dětmi vyţadujícími specifické přístupy. Průběţně čtvrtletně bylo hodnoceno plnění individuálních vzdělávacích plánů integrovaných ţáků. Ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo v poradně odborně vyšetřeno 10 ţáků. V II. pololetí školního roku 2013/2014 byly shromaţďovány podklady pro prodlouţení integrace s asistencí u 2 ţáků, u dalších dvou ţáků vznikla potřeba integrace a vzdělávání za pomoci asistenta pedagoga, proto probíhala jednání s třídními učiteli, zákonnými zástupce a pracovníky PPP Český Krumlov. Výsledkem tohoto postupu bude zřízení funkce asistenta pedagoga nově u 2 ţáků. V letošním školním roce jiţ nemusela být spolupráce s orgány ochrany a péče o dítě v Kaplici, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, tak častá; jen výjimečně se řešily především neomluvené absence ţáků a podezření ze zanedbání péče zákonných zástupců. Výchovný poradce pro volbu povolání pracuje podle vlastního plánu ve spolupráci s vedením školy především směrem k profesní orientaci ţáků, porady problémovým ţákům, předávání informačních materiálů a informací náborových pracovníků, vyplňování přihlášek na SŠ, informace o přijímacích řízeních. Zpracovala Mgr. Jana Štěpánková, výchovný poradce Zpráva metodika prevence rizikového chování za rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se vyučující v jednotlivých předmětech zaměřili především na vztahy mezi dětmi, chování ţáků k dospělým a zdravý ţivotní styl. Ţáci základní školy od října 2013 absolvovali řadu výukových exkurzí, při kterých byl obsah výše jmenovaných jevů aplikován v praxi. Vyučující vedli ţáky k vzájemné toleranci, ochotě vzájemně si pomáhat, respektovat se při několikahodinových cestách autobusem, ale i při poznávání různých destinací ČR. V průběhu školního roku byli ţáci v jednotlivých předmětech poučováni o škodlivosti kouření, konzumace alkoholu a drog. Během pobytu ţáků ve škole pedagogové dbali na důsledné dodrţování školního řádu. V několika případech však byl řešen problém kouření, nevhodné chování ţáků k vyučujícím, nekázeň o přestávkách. I tento školní rok bylo na druhém stupni odhaleno záškoláctví, drobné krádeţe. Případy byly oznámeny na Odbor sociální péče a zdravotnictví. V prosinci došlo ke krádeţi peněz vyučujícímu, případ byl předán Policii ČR. V několika případech byl řešen případ rizikového chování šikana ţáků, vţdy byl odhalen agresor a potrestán dle školního řádu. I nadále je nutné tento jev sledovat. V tomto školním roce neprobíhaly ţádné aktivity zaměřené na specifickou prevenci z důvodu výše zmíněných výukových exkurzí. Zpracovala metodička prevence rizikového chování Boţena Bednářová 9

10 Environmentální výchova Ve školním roce 2013/2014 probíhala environmentální výchova ve všech ročnících 1. a 2. stupně v rámci jednotlivých předmětů, mezipředmětových vztahů. Hlavní důraz byl však kladen na uskutečňování projektu s názvem Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s vyuţitím metod interaktivního způsobu výuky projektové dny a především odborných terénních praktik výuky v terénu s důrazem na zajímavé přírodovědné destinace, přírodovědné a technické subjekty. Odborné exkurze byly spojeny s tvorbou nových výukových materiálů pracovních listů, při jejich zpracování se ţáci seznámili s danou problematikou či subjektem před plánovanou exkurzí, dále jim tyto pracovní listy slouţily k lepší orientaci při samotné realizaci exkurze a také při projektových dnech. Konkrétní přínosy pro ţáky z realizace těchto aktivit: - kontakt s přírodou ze zcela nové perspektivy, - moţnost práce s novými výukovými materiály, - nové metody výuky, např. pozorování, rozhovor, - získání základních principů ochrany přírody, - zlepšení práce s informacemi, zlepšení týmové spolupráce (projektové dny), - moţnost práce v nové přírodopisné učebně. Škola pokračuje také ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Cassiopeia, v září proběhl pro ţáky 5. ročníků výukový program Putování přírodou České republiky. V říjnu se konal výukový program Centra ekologické výchovy Cassiopeia tentokrát pro 4. ročník s názvem Jak se ţije v lese. Proběhly téţ první exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 6. ročník, Stezku v korunách stromů na Lipně navštívili ţáci 4., 5., 7. ročníků. 2. a 3. ročník navštívil Terčino údolí, konaly se také celodenní exkurze do Boubínského pralesa 7. ročník, ţáci 6. ročníku navštívili Botanickou zahradu v Praze a 9. ročník Povydří. V listopadu probíhaly přípravy na projektový den, pokračovalo se v exkurzích do Planetária 3. a 5. ročník, JE Dukovany a přečerpávací nádrţe Dalešice navštívil 9. ročník. Centrum Cassiopeia připravilo pro ţáky 3. ročníku program Včelí království. Velice očekávanou byla exkurze do Národního technického muzea v Praze - 2., 4., 5., 6., 8. a 9. ročník. V prosinci se do projektu zapojili i ţáci 1. ročníku a to návštěvou Muzea lesnictví, rybářství a myslivosti, navštívili také ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou spojenou se zajímavou přednáškou. Této exkurze se postupně zúčastnily i 2., 3., 5. ročník. Pro mnoho ţáků bylo velice neobvyklé, ale zajímavé navštívit ZOO právě v tomto období. Stále probíhala exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 4. a 9. ročník. Velice zajímavá byla pro ţáky 8. třídy exkurze do Moravského zemského muzea v Brně pavilon Anthropos. Pro ţáky 2. ročníků byl Cassiopeiou připraven program Poznáváme lesní zvířata. Proběhl téţ dlouho připravovaný projektový den s ekologickou tematikou nazvaný Mraveniště. V lednu navštívili ţáci 2. ročníků Planetárium, konal se výukový program Stromeček, stromek, strom. Proběhl sběrový den. Ţáci 1. ročníku navštívili v únoru Planetárium v Českých Budějovicích, 1., 3. a 5. ročník navštívil Technické muzeum v Praze, ţáci 9. ročníků navštívili Moravské zemské muzeum, ţáci 6. a 7. 10

11 ročníků navštívili zajímavý Mořský svět v Praze, pro ţáky 6. ročníků byl připraven Centrem Cassiopeia pořad Putování přírodou jiţních Čech, proběhlo školní kolo biologické olympiády. V březnu připravilo Centrum Cassiopeia pro ţáky 7. ročníků výukový program Jak se ţije v lese, konalo se okresní kolo biologické olympiády 8. a 9. ročník, 9. ročník navštívil Hornické muzeum v Příbrami. Proběhl také úklid okolí školy. V dubnu proběhl velmi zajímavý program pro 8. ročník Cesty jídla, ţáci 6. a7. ročníku se zúčastnili okresního kola biologické olympiády, proběhlo krajské kolo ekologické soutěţe v Třeboni, ţáci 5. ročníků navštívili v rámci projektu Muzeum lesnictví, rybářství a myslivosti, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, ročník a 7. ročník navštívil Botanickou zahradu hl. města Prahy, proběhla exkurze do Grafitového dolu v Českém Krumlově 8., 9. ročník. Proběhl projektový den s národopisnou tematikou. Pro 1. stupeň bylo téma Velikonoce, 2. stupeň získával informace z témat Masopust, Velikonoce, Letnice, Posvícení a Vánoce. V květnu proběhly další plánované exkurze. Ţáci 7. ročníku navštívili Zámecké arboretum v Průhonicích. Proběhl další výukový program pro 9. třídy Putování přírodou České republiky. Ţáci ročníků navštívili dlouho očekávanou exkurzi ZOO Praha. Naopak ţáci 7. a 9. ročníků jeli do ZOO DinoParku Plzeň. V červnu proběhly tyto exkurze: - exkurze na Stezku v korunách stromů na Lipně - 1., 2. a 3. ročník - exkurze do Terčina údolí 4. a 5. ročník - exkurze do Moravského krasu 7. a 9. ročník - exkurze do Boubínského pralesa 6. ročník. Proběhla téţ sběrová akce. Pro ţáky 2. stupně byl otevřen Přírodovědný krouţek. Do aktivit spojených s EVVO se zapojila i školní druţina, vznikl ZOO koutek. Školní druţina se pravidelně zapojuje do výtvarných soutěţí s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Zpracovala Mgr. Libuše Rynešová, koordinátor EVVO 11

12 4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce, výsledek ukončení školního vzdělání Výsledky přijímacích řízení Typ školy upřesnění počet počet přijatých počet přijatých po počet nepřijatých přihlášených v 1. kole 2. kole Gymnázia osmileté šestileté čtyřleté Střední odborné školy maturitní obory nematuritní obory Celkem ţáků z toho z 5. ročníku ze 7. ročníku z 8. ročníku z 9. ročníku Zápis do 1. tříd Zápis dětí do prvních tříd proběhl ve dnech 15. a 16. ledna K zápisu se dostavilo celkem 56 dětí. Rodiče 7 ţáků poţádali o odklad školní docházky, 2ţáci se odstěhovali, 1nastoupí do speciální školy, 4 ţáci se přistěhovali, takţe do školy k 1. září 2014 nastoupí 50 ţáků. Počet Zápis do 1. ročníku 56 Doporučení PPP 7 Odloţená školní docházka lékaře 4 klinický psycholog 3 Dodatečně odloţená školní docházka Předčasné zaškolení Celkem nastoupilo Počet ţáků, kteří ukončili školní docházku ročník chlapci dívky celkem celkem

13 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělání Ţáci celkový přehled I. stupeň II. stupeň celkem k k počet tříd průměr na třídu k ,1 21,6 21,9 přepočtený počet učitelů 12,1 10,95 23,05 Počet ţáků na učitele 18,3 13,8 16,1 ročník počet tříd počet ţáků k počet ţáků k celkem Integrovaní ţáci SVPU zrakové sluchové vada řeči autismus počet celkem Na doporučení pedagogických poraden a SPC byli integrováni 4 ţáci za pomoci pedagogického asistenta. Cizí státní příslušníci stát chlapci dívky celkem Rusko Ukrajina Slovensko Celkem Chování ţáků I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem ţáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé II. stupeň celkem ţáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Škola celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

14 Další kázeňská opatření I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem ţáků napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy II. stupeň celkem ţáků napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy Škola celkem napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy Pochvaly a věcné odměny: 22 ţákům prvního stupně byla udělena pochvala a kniţní odměna za vzorné chování a prospěch, svědomitou a aktivní práci ve škole, za vzornou domácí přípravu či reprezentaci v soutěţích. 24 ţákům druhého stupně byla udělena pochvala s kniţní odměnou za reprezentaci školy na soutěţích a olympiádách, za pečlivou a svědomitou práci ve škole, v ţákovské samosprávě a třídním kolektivu. Zameškané hodiny I. pololetí na ţáka II. pololetí na ţáka I. stupeň celkem ţáků , ,19 omluvené , ,19 neomluvené 22 0, II. stupeň celkem ţáků , ,82 omluvené , ,19 neomluvené 2 0, ,63 Škola celkem , ,51 Prospěch ţáků omluvené , ,25 neomluvené 24 0, ,26 I. pololetí % II. pololetí % I. stupeň celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováni II. stupeň celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli neklasifikováni Škola celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli neprospěli neklasifikováni

15 Kurzy Plaveckého kurzu se účastnili ţáci 4. ročník v 1. pololetí školního roku 2013/14 (od 6. září do 17. ledna ve dvouhodinových blocích) v počtu 36 ţáků. Lyţařský kurz zajištěný pro ţáky 7. ročníku se ve školním roce 2013/2014 konal v Lipně nad Vltavou, účastnilo se ho 32 ţáků. Ţákovská samospráva Letos působila ţákovská samospráva ve stejném sloţení jako kaţdý rok. Třetí aţ deváté třídy měly kaţdá po dvou zástupcích, aţ na výjimku, devátá třída měla zástupce čtyři. První a druhé třídy zastupovali zástupci devátých tříd. Ţákovská samospráva se scházela jednou měsíčně ve sborovně školy. Na začátku roku si zástupci tříd zvolili hlavní organizátory školy. Měli na výběr předsedu, místopředsedu, jednatele, tiskového mluvčího a nástěnkáře. Za předsedkyni byla zvolena Tereza Urešová za místopředsedu Petra Pavlová, za jednatele Matyáš Petrášek, tisková mluvčí byla Jana Tůmová nástěnkář Jan Hůda. Na kaţdé schůzi byly samozřejmě přítomny také paní ředitelka Boţena Dvořáková a paní zástupkyně ředitele Jana Štěpánková. V září byl na první schůzi sestaven plán akcí na celý rok, který byl schválen jak ŢS, tak vedením školy. Na dalších schůzích se tedy projednávalo, jaké konkrétní akce se v daném měsíci uskuteční. Ve školním roce 2013/2014 se ŢS zapojila do těchto akcí: Říjen: Listopad: Sběrová akce. Turnaj šestých a sedmých tříd ve florbale. Prosinec: 9. třídy se zúčastnily akce Mikuláš, ve které připravily program pro MŠ a pro první stupeň ZŠ. 9. třídy se zúčastnily projektu Mraveniště Leden: Turnaj osmých a devátých tříd ve florbale. Pomoc při zápisu dětí do prvních tříd. Únor: 9. třídy zorganizovaly masopust pro první stupeň ZŠ. Březen: Sběrová akce. Duben: Národopisný projekt Květen: Červen: Koncerty školního pěveckého sboru ve Velešíně. Besídka deváté třídy. Branný den. Sběrová akce Zakončení školního roku 2013/2014. Nebyl dostatečný prostor na samostatné akce, protoţe ţáci školy v rámci projektu EU OPVK jezdili často na výuku do terénu. Tereza Urešová, předsedkyně ŢS Během školního roku bylo kladně vyřízeno 52 ţádostí rodičů o uvolnění z vyučování na 1 2 týdny za účelem rodinné rekreace, ozdravných pobytů a sportovních soustředění ţáků. 15

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků cykly seminářů a studium počet zúčastněných Brána jazyků, jazykové kurzy NIDV 2 jednotlivé semináře a kurzy Z důvodu časové vytíţeností pedagogických pracovníků účastí na projektu školy jsme nevyuţili nabídek vzdělávacích středisek. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast a výsledky ţáků v naukových soutěţích název soutěţe působnost účast nejlepší výsledek Biologická olympiáda kat. C okresní kolo místo Biologická olympiáda kat. D okresní kolo 3 5. místo (19. a 20. místo) Pythagoriáda 7. třídy okresní kolo 3 2. a 3. místo Pythagoriáda 5. třídy okresní kolo 2 3. místo Matematická olympiáda 9. tříd okresní kolo 2 3. místo Matematická olympiáda 9. tříd krajské kolo 1 2. místo Matematická olympiáda 6., 7. tříd okresní kolo 2 2 x 6. místo Ekologická soutěţ (Třeboň) krajské kolo 2 4. a 14. místo Rybářská vědomostní soutěţ (Třeboň) školní kolo 6 bez umístění Soutěţ s O.B. tampony celorepubliková 6 1. místo (odměna fotoaparát) Rybářská olympiáda školní kolo 17 bez umístění Účast a výsledky ţáků ve výchovných soutěţích název soutěţe předmět působnost účast nejlepší výsledek Jihočeský zvonek Hv okresní kolo 9 1 x 2. místo,1x 3. místo, 1x zvláštní cena poroty Účast a výsledky ţáků ve sportovních soutěţích název soutěţe působení účast nejlepší výsledek Večerní běh Kaplicí okres 20 ţáků 1x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo Malá kopaná okres IV. H (ţáci 8. a 9. ročníku) 5. místo Atletická olympiáda I. stupeň okres ml. ţáci a ţákyně ( třída)- 9 škol 3. místo Atletická olympiáda I. stupeň okres jednotlivci 6x 1. místo Atletická olympiáda II. stupně okres ţáci II. stupně- 13 škol 3. místo Atletická olympiáda II. stupně okres jednotlivci 6x 1. místo, 2x 2. místo, 3x 3. místo Florbal okres IV. D (starší ţákyně) 3. místo Coca Cola Cup okres ročník 4. místo Podzimní turnaj SOŠ Velešín Jihočeský kraj starší ţáci z toho: IT 4. místo futsal 5. místo Open aréna 3. místo 16

17 Ve školním roce 2013/2014 škola pořádala řadu exkurzí, dva projektové dny, účastnila se vzdělávacích programů, proto jsme ve školním roce byli nuceni omezit kulturní, výchovné a sportovní akce, abychom dokázali splnit učební plány. Kulturní, výchovné, sportovní a vzdělávací akce ve školním roce ZÁŘÍ Výukový program Cassiopeia pro 5. ročník Putování přírodou České republiky Návštěva kostela 7. ročník Minifotbal v Kaplici 8. a 9. ročník - chlapci Výukový pořad Za kamerou ročník Večerní běh Kaplicí ŘÍJEN Filmové představení Nicholas Winton Síla lidskosti ročník Soutěţ v SOŠ Velešín 8. a 9. ročník Soutěţ v halovém fotbale v Kaplici 6. a 7. ročník Coca cola cup Kaplice ročník Výukový program Cassiopeia pro 4. ročník Jak se ţije v lese Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 6. ročník Exkurze na Stezku v korunách stromů na Lipně - 4., 5., 7. ročník Exkurze do Terčina údolí 2., 3. ročník Exkurze do Boubínského pralesa 7. ročník Exkurze - Povydří 9. ročník Exkurze do Botanické zahrady v Praze 6. ročník Velešínský půlmaratón doprovodný závod pro děti LISTOPAD Výchovný koncert Hodina zpívání v městské knihovně ročníky Vzdělání a řemesla - návštěva výstavy v Českých Budějovicích - 9. ročník Projekt Příběhy bezpráví beseda a projekce filmu 9. ročník Velešínský kros Soutěţ o nejlepšího draka Projektový den v SOŠ Velešín 9. ročník Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 3., 5. ročník Exkurze do Národního technického muzea v Praze 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročníky Exkurze do JE Dukovany a přečerpávací nádrţe Dalešice 9. ročník Výukový program Cassiopeia pro 3. ročník Včelí království Olympiáda v českém jazyce školní kolo Okrskové kolo ve florbale v Kaplici 8., 9. ročník dívky PROSINEC Exkurze do Muzea lesnictví, rybářství a myslivosti, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 1., 2., 3., 5. ročníky Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 4., 9. ročník Exkurze do Moravského zemského muzea v Brně pavilon Anthropos 8. třídy Mikulášská nadílka pro ţáky I. stupně a MŠ 9. ročník Projektový den s ekologickou tematikou Mraveniště ročník Vánoční tradice ve školní druţině pro ţáky a rodiče Výchovně vzdělávací pořad o I. světové válce 5. ročník Olympiáda v dějepise školní kolo Výukový program Cassiopeia pro 2. ročník Poznáváme lesní zvířata 17

18 Návštěva výstavy na Kantůrkovci I. stupeň LEDEN Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách Tříkrálové nokturno koncert pěveckých sborů v kině pro ţáky a pro veřejnost Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 2. ročník Výukový program Cassiopeia pro 1. třídy Stromeček, stromek, strom Matematická olympiáda okresní kolo v Českém Krumlově 9. třídy Školní kolo olympiády v NJ Sběrový týden ÚNOR Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Českém Krumlově Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích 1. ročník Exkurze do Jihostroje projekt SOU Velešín Okresní kolo zeměpisné olympiády Školní kolo olympiády v AJ Exkurze do Národního technického muzea 1., 3., 5., ročníky Exkurze do Moravského zemského muzea pavilon Anthropos 9. ročník Exkurze do Mořského světa v Praze 6., 7. ročník Školní kolo biologické olympiády Výukový program Cassiopeia pro 6. ročník Putování přírodou jiţních Čech BŘEZEN Výukový program Cassiopeia pro 7. ročník Jak se ţije v lese Projekt Masopust - průvod, karneval I. stupeň a 9. ročník Školní kolo pěvecké soutěţe Jihočeský zvonek Okresní kolo biologické olympiády 8. a 9. ročník Výchovný koncert ZUŠ ročník Exkurze do Hornického muzea v Příbrami 9. ročník Biologická olympiáda v Českém Krumlově DUBEN Výukový program Cassiopeia pro 8. ročník Cesty jídla Velikonoční tradice ve školní druţině interaktivní dílny za účasti rodičů Vystoupení pěveckého sboru Borůvky pro rodiče Návštěva městské knihovny 2. ročník Matematická olympiáda okresní kolo v Českém Krumlov - 6., 7., 8. Ročník Matematická olympiáda krajské kolo Okresní kolo biologické olympiády 6., 7. ročník Krajské kolo ekologické soutěţe v Třeboni Okresní kolo Jihočeský zvonek Projektový den s národopisnou tematikou ročník Ekologická olympiáda krajské kolo v Třeboni Pasování na čtenáře ţáků 1. tříd v městské knihovně Exkurze do Muzea lesnictví, rybářství a myslivosti, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 5. třídy Exkurze do Botanické zahrady hl. města Prahy a 7. ročník Exkurze do Grafitového dolu v Českém Krumlově 8., 9. ročník KVĚTEN Fotografování tříd Okresní kolo Pythagoriády v Českém Krumlově 5., 6. ročník 18

19 Výukový program Cassiopeia pro 9. třídy Putování přírodou České republiky Exkurze do Zámeckého arboreta v Průhonicích 7. ročník Exkurze do ZOO Praha ročník Exkurze do ZOO a Dinoparku Plzeň 7. a 9. ročník Projektový den v SOU Velešín 8. ročník Mladý záchranář Hasičem v akci krajské kolo v Českých Budějovicích 9. ročník Sportovní den školy II. stupeň Sportovní den školy I. stupeň Vystoupení pěveckých sborů Koťata ke dni matek v KIC V rámci výuky náboţenství účast na Vikariátní dětské pouti Pohoří ČERVEN Okresní atletická olympiáda v Kaplici I. stupeň Okresní atletická olympiáda v Kaplici II. stupeň Společné vystoupení sborů Rolničky a Koťata pro ţáky a pro rodiče v KIC Vystoupení pěveckého sboru Borůvky pro rodiče Exkurze na Stezku v korunách stromů na Lipně - 1., 2., 3. ročník Exkurze do Terčina údolí 4., 5. ročník Exkurze do Moravského krasu 7. a 9. ročník Exkurze do Boubínského pralesa 6. ročník Exkurze s partnerskou školou SOU Velešín do firmy Engel Kaplice Sběrová akce Branné cvičení školy Slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení se ţáky 9. tříd v kinosále za přítomnosti starosty města, vedení školy a vyučujících 8. Další vztahy školy Sdruţení rodičů Pro rodiče byly uspořádány klasické třídní schůzky, konzultační odpoledne, jedna speciální schůzka pro rodiče ţáků budoucích prvních tříd. SRPŠ přispělo na dárky a odměny pro ţáky, na dopravu na soutěţe a olympiády; na dopravu na plavecký výcvik 4. tříd a lyţařský výcvik 7. ročníku; na materiál pro ţáky při projektech školy, na papíry na kopírování pro ţáky, odměny pro úspěšné ţáky; dárek pro ţáky 1. ročníku při pasování na čtenáře. Finanční příspěvek na pronájem sálu při slavnostním rozloučení se ţáky 9. tříd. Školská rada Školská rada projednávala výroční zprávy školy, změny ve školním řádu, návrh rozpočtu, plány a organizaci školy, čerpání rozpočtu, ŠVP, některé další organizační záleţitosti. 2. června 2014 se konaly volby do školské rady z řad zákonných zástupců ţáků a z řad pedagogických pracovníků školy. Školská rada se v novém sloţení sejde na svém 1. zasedání v září Školní druţina V průběhu školního roku 2013/2014 pracoval ve školní druţině kolektiv 5 vychovatelek. Druţinu navštěvovalo 108 ţáků, neboť se nám podařilo navýšit kapacitu školní druţiny na 120 ţáků, takţe jsme mohli uspokojit poptávku. O vedlejších prázdninách byla druţina uzavřena pro nezájem ze strany rodičů. V letošním roce docházely děti do folkového krouţku Borůvky a do krouţku pracovních činností. Děti zde pouţívají různé výtvarné techniky a vyuţívají různé materiály. Tento školní rok byl při druţině zřízen ZOO-koutek. Děti se staraly o drobná zvířata na školní zahradě. 19

20 Letos se uskutečnila v druţině výtvarná soutěţ Nejoblíbenější zvíře v Zoo-koutku a zapojili jsme se do výtvarné soutěţe Lesy a příroda kolem nás. Pro děti i rodiče jsme připravily akce Vánoce v druţině a Velikonoce v druţině. Děti společně s rodiči si vyráběly různé výrobky. Folkový krouţek měl dvě vystoupení, zpívali jsme na akci Velikonoce v druţině a na závěr roku pro rodiče. Pro dětský den ve Velešíně vychovatelky vyráběly ukazatele na stanoviště. Vychovatelky pomáhaly na branném dni školy a na sportovním dnu. Byly jsme také zapojeny do projektu školy Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku. Všechna čtyři oddělení spolupracovala na celoroční výzdobě chodeb, schodiště a jídelny školy. Dana Weiglová, vedoucí vychovatelka ŠD Školní stravování Školní stravování pro ţáky zajišťuje vlastní školní jídelna, která je součástí školy. Školní jídelna umoţňuje i závodní stravování pro zaměstnance školy. Do školní jídelny mohou docházet téţ důchodci naší organizace. Ke stravování bylo přihlášeno 302 ţáků. Ve školním roce 2013/2014 bylo uvařeno ve školní jídelně cca obědů. Stravování probíhá za dodrţování vyhlášek č. 107/2005 Sb., o školním stravování, č. 602/2006 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a č. 84/2005 Sb., o závodním stravování. Ţáci jsou zařazeni do tří věkových kategorií pro platbu oběda (7-10 let,10-14 let, 15 let), zaměstnancům je přispíváno z FKSP. O hlavních prázdninách došlo k rozsáhlým stavebním úpravám (výměna elektroinstalace, podlah, výdejních okýnek, dveří a myčky nádobí), na které bylo vyhlášeno výběrové řízení. Stíţnosti počet a výsledek řešení Ve školním roce 2013/2014 vyhověla škola stíţnostem zákonných zástupců ţáků 1. a 2. tříd, kteří chtěli sjednotit začátek školního vyučování. Začátek školního vyučování byl pro celou školu stanoven jednotně na 8:00 hodin. Ve školním roce 2013/2014 podali dva zákonní zástupci ţádost o přezkoumání klasifikace podle zákona č. 458/2011 Sb., 52, odst. 4. Po komisionálním přezkoušení byly shledány obě stíţnosti neoprávněné. Informace o svobodném přístupu k informacím Ve školním roce 2013/2014 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. vyţádány ţádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou stránku či informací poskytnutých zákonným zástupcům na třídních schůzkách. Dvě zákonné zástupkyně poţádaly o nahlédnutí do projektové smlouvy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola ČŠI kontrolována. 20

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více