PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010/2011"

Transkript

1 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/ Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé úkoly a činnosti 5. Plán práce školní družiny 1

2 1. Charakteristika školy Ve školním roce 2010/2011 má škola 17 tříd, z toho 10 tříd I. st., 7 tříd 2. stupně s celkovým zahajovacím stavem 358 žák. Průměrně připadají na jednu třídu 21 žák, na jednoho pedagoga 16,07 žáků. Ve školní družině jsou 3 oddělení pro žáky ročníků, celkem 83 žáků. Ve škole jsou odborné učebny Vv, Hv, F, Př, Z, Př-Ch, cvičný byt, dílny na dřevovýrobu a kovovýrobu, 2 učebny informatiky s interaktivní tabulí SMART Board, 2 učebny jazyků, jazyková laboratoř a učebna pro literární výchovu - knihovna. Pro zlepšení výuky Z, F a Př- Ch, Aj-Nj jsou učebny vybaveny počítačem a diaprojektorem na prezenční výuku. Pro nedostatek učeben jsou z některých odborných učeben zřízeny kmenové třídy. Pro výuku Tv jsou k dispozici 2 tělocvičny a hřiště. Během hlavních prázdnin byla na základě investic zřizovatele provedena rekonstrukce podlahové krytiny obou tělocvičen. Pro pobyt dětí ve ŠD je na školním pozemku postavena soustava prolézaček s lavičkami. Na škole je zavedena knihovna, která je rozdělena na 1. a 2. stupeň. Přidělení tříd 1.A Müllerová Helena 1.B Jelínková Jana 2.A Vítková Irena 2.B Baniunynská Ivana 3.A Špalková Mirka 3.B Šťastná Jana 4.A Skalová Alena 4.B Dolanská Jitka 5.A Solařová Eva 5.B Pultarová Hana 6.A Provázek Jozef 6.B Borkovcová Alena 7.A Hošnová Pavlína 7.B Korbičková Michaela 8.A Čamrová Libuše 9.A Jedličková Blažena 9.B Forst Jan Netřídní učitelé Černý Pavel Červená Ivana Dostálová Štěpánka Hlovošková Kateřina Klíchová Jana Kohoutová Zdenka Pečárková Milena Pospíšilová Eva Roupcová Noemi Šafránková Naděžda Trávníčková Alena Vrbata Zdeněk 2

3 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Výuka v a třídě probíhá podle ŠVP Škola podporující tradici, V 5. ročníku bude výuka probíhat podle učebních dokumentů /76, Základní škola. Všechny předmětové komise zpracují jednotné tematické plány s časovým rozvržením učiva. S plány pracují vyučující v průběhu školního roku a rovněž budou uloženy v ředitelně školy. Nepovinné předměty Sborový zpěv Müllerová Helena tř. Přípravný zpěv Müllerová Helena 1. tř. Náprava řeči Vítková Irena tř. Volitelné předměty Domácnost- Červená Ivana 7. tř. Administrativa Trávníčková Alena 7. tř. Informatika Čamrová Libuše 8. tř. Konverzace v Nj Hlovošková Kateřina 8. tř Seminář ze zeměpisu Forst Jan 8. tř. Seminář z přírodopisu Hošnová Pavlína 9. tř. Seminář ze zeměpisu Forst Jan 9. tř. 3. Údaje o pracovnících školy Titul Jméno Zařa Vzděl Aprob. Úvazek Kvalif. z.. Mgr. Baniunynská TU PF 1. st roč. K Mgr. Borkovcová TU PF Čj,D 22 Čj,D K Mgr. Čamrová TU PF F,Pv 20 F,Pč K Mgr. Černý ŘŠ PF M,F 6 M,F K Mgr. Červená U PF 1. st r.,Prv,Tv, K dom.,vo Mgr. Dolanská TU PF 1. st 22 4.roč. K Mgr. Dostálová ZŘ PF 1. st 9 3.r.AJ, K 5.r. Aj,Tv,Hv Mgr. Forst TU PF Z,Tv 22 Z,Tv,sem.Z K Bc. Hlovošková U ČZU 19 Nj,Aj,Vv N Mgr. Hošnová TU PF Ch,Př 22 Ch,Př,sem.Př K Mgr. Jedličková TU PF Čj,Nj 11 Nj,Čj K Mgr. Jelínková TU PF 1. st 22 1.roč. K Mgr. Klíchová U PF Čj 9 Čj K Mgr. Kohoutová U PF D,Rj,Rv 11 Nj,Vo K Mgr. Korbičková TU PF M,Pč 22 M,Vv,Pč K Mgr. Müllerová TU PF 1. st 22 1.r.,sb.,připr.zp. K Mgr. Pečárková U PF 1. st 2 Vv K Mgr. Pospíšilová U PF Z,1. st. 19 Z,Tv,Nj K Ing. Provázek TU VŠ Aj 20 Aj,Vv N Mgr. Pultarová TU PF 1. st 22 5.roč. K Ing. Roupcová U VŠE 12 Aj,Nj N Mgr. Špalková TU PF 1. st 22 3.roč. K Mgr. Skalová TU PF 1. st 22 4.roč. K 3

4 Mgr. Solařová TU PF 1. st 22 5.roč. K Mgr. Šafránková U PF Rj,Hv 7 Hv K Mgr. Šťastná TU PF 1. st 22 4.roč. K Trávníčková U EŠ 1 Administrativa N Mgr. Vítková TU PF 1. st 22 2.roč.,nápr.uč. K Ing. Vrbata U VŠ 20 M,D,Pč K Z celkového počtu 496 odučených hodin se aprobovaně učí 442 (89%), neaprobovaně 54 (11%). Na mateřské dovolené je Bc. Lucie Kubalová. Školní družina Hofericová Kristýna Houdková Hana Šmídková Dobroslava Provozní zaměstnanci Bednaríková Eva Havlová Danuše Hršelová Danuše Klečková Anna Toboříková Zuzana Šverdík Zdeněk vedoucí THP Šenderová Jarmila Stanovené kompetence: Výchovný poradce Mgr. Pospíšilová Eva Metodik prevence Mgr. Kohoutová Zdeňka ICT metodik: Ing. Vrbata Zdeněk Mgr. Čamrová Libuše Hospodářka školy Trávníčková Alena Finanční účetní Hottmarová Jaroslava Mzdová účetní Dvořáková Jana Zaměstnanci školní jídelny Dočkalová Marta vedoucí školní jídelny Kozáková Zdenka Našincová Alena Šverdíková Lenka Šenderová Jarmila Metodické sdružení a předmětové komise 1.-2.r. Müllerová jaz. 1. st. Špalková Čj,D Borkovcová F,M,Ch,Př Korbičková Nj 2.st. Kohoutová Aj 2. st. Provázek VO Kohoutová Z,Tv Pospíšilová Koordinátor EVVO: Mgr. Hošnová Pavlína 4. Jednotlivé úkoly a činnosti Porady vedoucích pracovníků budou probíhat průběžně dle potřeby a dále první středu v měsíci. Ředitel školy bude spolupracovat s vychovatelkami a koordinovat spolupráci škola družina. Spojení s provozními zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny bude organizováno podle potřeb. Hospitace budou probíhat dle plánu: ředitelka 10x, zástupce 20x za školní rok. 4

5 Pedagogické rady Září plán práce školy, výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10, školní řád, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Listopad hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 1.čtvtl., zájmová činnost žáků. Leden klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. Duben hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtletí, zapojení a výsledky v soutěžích, olympiádách. Červen klasifikace prospěchu a chování, hodnocení práce za celý školní rok. Výchovná a vzdělávací činnost Všichni vyučující - podporovat zapojení všech pedagogů do DVPP podle nabídky, informovat ostatní vyučující v MS a PK a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce, - sledovat články v UN a v časopisu Školství, - soustředit se na soutěže ve Vv, čtenářské soutěže, recitace, olympiády v jednotlivých předmětech, Pythagoriádu, Archimediádu, matematickou soutěž Klokánek, ad. - zvýšenou individuální pozornost věnovat zaostávajícím i talentovaným žákům, - vyhodnocovat vyučování podle ŠVP a případně navrhovat úpravy. Hlavní cíle - práce školy podle ŠVP Škola podporující tradici, bude zaměřena na oblast estetická výchova, informační a komunikační technologii, - věnovat zvýšenou pozornost péči dětem s poruchami učení a pracovat podle individuálního plánu a dětem z méně podnětného sociálního prostředí, - rozvoj spolupráce vyučujících, asistentů pedagoga, integrovaných žáků a ostatních žáků - věnovat pozornost rozvoji mimořádně nadaných žáků soutěže, Menza ČR - zvyšovat kvalitu výuky Nj, Aj, rozvoj partnerství škol - vzhledem k umístění školy klást důraz na environmentální výchovu a ochranu přírody, - pokračovat v zavedeném předmětu v 9. ročníku Svět práce pracovní činnosti, vést žáky k uvážené volbě studia na střední škole, - podporovat a nenásilně propagovat ve škole zdravý životní styl (Ov, Rv), - zvýšenou pozornost věnovat ochraně člověka za mimořádných událostí zařazení do výuky jednotlivých předmětů podle věku žáka. - připravit a začít realizovat projekt v rámci ESF - VPK Školská rada Je ustanovena školská rada, která má 9 členů. Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Vítková, Mgr. Pospíšilová, Mgr. Hošnová. Z řad rodičů: Mgr. Pečárková, J. Hoika, V. Kavková. Za zřizovatele: Ing. M. Bezchlebová, Ing. J. Hegerová, RNDr. E. Kastl. Školská rada se sejde v měsíci září, aby schválila výroční zprávu o činnosti školy, plán práce na školní rok 2010/2011, návrhy k chodu Spolupráce školy s rodiči žáků Říjen třídní kroužky v jednotlivých třídách za vedení TU. Prosinec+duben Den otevřených dveří. Červen zhodnocení práce dětí za celý školní rok. 5

6 Konzultační hodiny vyučujících první úterý v měsíci h. mimo měsíce kdy se konají TK RRPŠ. Spolupráce MŠ a ZŠ - prohloubit spolupráci mezi MŠ a ZŠ, - učitelky MŠ se zúčastní zápisu dětí do školy, - učitelky budoucích žáků 1. tříd a učitelky MŠ si sjednotí požadavky na vědomosti a zručnost žáků předškolního věku, - předškolní děti navštíví 1. třídy v měsíci květnu, aby poznaly změnu hlavní činnosti v MŠ, tedy ze hry na učení v ZŠ, - učitelky MŠ se budou více věnovat logopedii, - učitelky ZŠ vypracují seznam dovedností a vědomostí, které by měl budoucí prvňáček zvládat, - škola poskytne MŠ prostory tělocvičen, - MŠ předá ZŠ pedagogickou diagnostiku žáků 1. tříd. Pochodová cvičení Pochodová cvičení budou probíhat v září a v květnu dle počasí. Třídní učitelé vypracují plán, který předloží řediteli školy 2 dny před konáním cvičení. Plavecký a lyžařský výcvik, Zlatá míle, MDD Plavecký výcvik bude prováděn ve spolupráci učitelek 3. a 4. tříd. V 1. pololetí 4. tř., ve 2. pololetí 3. tř. Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd bude probíhat v zimním období dle vypracovaného plánu vyučujících Tv. Přespolní běh Zlatá míle bude organizován na podzim a na jaře. V červnu proběhne sportovní den k MDD. Pokračování v akcích Cesty za uměním a Projektové dny 1. a 2. stupeň. 1.stupeň Bláznivý den 4x do roka Soutěže: Člověče, nezlob se (prosinec) Pexeso (červen) Sudoku (červen) Čtenářská soutěž (březen) Projektové dny Den Země (duben) Napříč profesemi (2denní červen) Žijeme v Evropě ČR (říjen) Čarodějnice (výt. duben) Den sportovních her (květen červen) Špalková, Šťastná 2. stupeň Ekologický den, zdravověda (duben) Soutěže: Práce s PC dějepis Knihovna test vědomostí Nejlepší čtenář Výchova demokratického občana, volba školního parlamentu (říjen) Škola bude nadále rozvíjet partnerství s partnerskou školou Mittelschule Netzschkau v rámci prohlubování dovedností žáků v Nj, pokusí se navázat partnerství se školou v oblasti Aj. Spolupráce s Krajským muzeem a archivem v Chebu. 6

7 Uskuteční se exkurze do kina IMAX a do planetária v Praze (2. st.). Návštěva planetária Praha (1. st.). Soutěže a olympiády - matematická olympiáda a Pythagoriáda Korbičková - fyzikální olympiáda Černý - biologická olympiáda Hošnová - olympiáda v Čj Borkovcová - soutěž dětských recitátorů Špalková - sportovní soutěže Forst, Pospíšilová - dopravní soutěž Černý, Forst - výtvarné soutěže Pečárková - chemická olympiáda Hošnová - zeměpisná olympiáda Pospíšilová - dějepisná olympiáda Klíchová - technické práce Dočkal - zdravotnická soutěž - Šťastná - olympiáda z Nj, Aj Špalková, Jedličková, Provázek. Správci kabinetů 1.-2.tř. Müllerová 3.-5.tř. Pultarová Z Pospíšilová Čj Borkovcová D Borkovcová Dílny Korbičková Př, Ch Hošnová Nj, Aj Provázek Hv Šafránková Rv Kohoutová M Korbičková F Černý Vv Pečárková Tv Forst Informatika Čamrová Cvičný byt Červená Přístroje Špalková Učebnice: 1.st. Vítková 2.st. Pospíšilová Knihovna: 1.st. Skalová 2.st. Klíchová ŠD Šmídková 5. Plán školní družiny Školní družina je rozdělena na tři oddělení: 1. odd. 1.A + 1.B - ŠIKULOVÉ 2. odd. 2.A + 2.B MALENKY a MAZLÍČCI 3. odd. ostatní ročníky - KOUMÁCI Školní družina pracuje podle ŠVP. Během školního roku pracujeme na dlouhodobých projektech a jednotlivé týdny jsou tematicky zaměřené. Dlouhodobé projekty: - Místo, kde žijeme - Lidé kolem nás - Lidé a čas - Člověk a jeho zdraví - Rozmanitost přírody Tématické zaměření: - Pohyb nám sluší - Dopravní značky 7

8 - Povolání - Barvy - Pohádky - Večerníčky - Domácí zvířátka - Zvířátka v lese - Zvířátka v ZOO - Ovoce a zelenina - Květiny - Listy a stromy - Rodina - Jíme zdravě - Lidé kolem nás - Pomáháme si Výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova a dramatická výchova vychází z výše uvedených témat. Pohybový rozvoj dětí probíhá v tělocvičně, na školním hřišti i v zahradě, v blízkém parku a na vycházkách. Během roku budou probíhat ve ŠD tyto soutěže: - Výtvarná: Malujeme s pohádkou probíhá ve spolupráci s dětskou knihovnou. - Vědomostní: Poznej a chraň zaměřeno na Cheb, ČR a na znalosti o fauně a floře. Zlatá zebra dopravní soutěž, jak se chovat na chodníku i na vozovce, součástí je znalost základních dopravních značek. - Sportovní: Atletický trojboj běh na 60 m, skok z místa, hod míčkem. Pro lesní závod Františkovy Lázně budeme sbírat lesní plody: kaštany, žaludy a bukvice. Další činnost během roku: - Vánoce (výroba dárků a ozdobné balení, výroba dekoračních předmětů, vánoční zvyky a tradice). - Velikonoce (využití různé techniky při barvení vajec, výroba velikonočních přání, velikonoční zvyky a tradice). - Den matek (výroba přání a dárků). - Den dětí (zábavné soutěžní odpoledne). - Výroba a prodej vánočních a zimních dekoračních předmětů na adventních trzích města Cheb. - Pálení čarodějnic (tradice v Čechách). - Rozloučení se školním rokem (v areálu školního hřiště: soutěže, společenské hry, opékání vuřtů). Plán činnosti školy na školní rok 2010/2011 schválila pedagogická rada dne Školská rada byla s plánem činnosti školy seznámena dne

9 Mgr. Pavel Černý, ředitel školy 9

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Pedagogická rada schválila Zprávu o činnosti školy 2013/2014 dne: 15. 9. 2014. Školská rada seznámena se Zprávou o činnosti školy 2013/2014 dne: 16. 9. 2014.

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ 767 01, tel./fax: 573 338 164, URL: www.zssypky.cz, e-mail: reditelka@zssypky.cz Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail:

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: spec.zs@zrak.opava.cz PLÁNY ČINNOSTI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více