Plán pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Plán pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2) Organizace školní roku 2014/ ) Funkce, dlouhodobé úkoly. 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny, 5) Počty žáků ve třídách. 6) Seznam povinně volitelných a nepovinných předmětů. 7) Seznam zájmových útvarů. 8) Umístění tříd ve školním roce 2013/ ) Seznam správců kabinetů a sbírek. 10) Složení předmětových komisí 2013/ ) Termínované záležitosti v úvodu školního roku. 12) Termínová listina pravidelných akcí a jiných akcí. 1

2 1) Základní teze ročního plánu pro školní rok 2014/2015 ve vybraných oblastech a. Návrh údržby pro našeho zřizovatele pro rok 2015 Rekonstrukce sociálních zařízení - pokračující rekonstrukce v hlavní budově školy ve 2. a 1. patře poté, co byla v tomto roce provedena rekonstrukce soc. zařízení ve 3. patře (havarijní stav zmíněných soc. zařízení viz též vyjádření HKS LK) nutné též rekonstrukce soc. zařízení ve školní družině. Oprava části plotu (nejlépe kompletní rekonstrukce) u parkoviště u vjezdu k tělocvičně (při parkování bylo opět značně poškozeno parkujícími auty a je nutné tento problém definitivně vyřešit tak, aby k tomuto poškození pravidelně nedocházelo např. zvýšením podezdívky). Průřez stromů ve vnějším areálu školy - akutní je především lípa u víceúčelového hřiště s umělým povrchem, která již poškozuje ochrannou síť u tohoto hřiště. Nutný dosyp křemičitého písku na víceúčelovém sportovním hřišti s umělým povrchem dle doporučení by tak mělo být činěno v intervalu cca dvou let (též forma prevence před poškozením povrchu). Protékající odvětrávací vedení na sociálních zařízeních v administrativní části a v prostoru školního poradenského pracoviště. Zpuchřelá okénka ve školní jídelně v prostorách, kde se odkládá nádobí (plíseň, odlupování nátěru, zpuchřelé dřevo, rezaté plechy, ) na tento problém nás upozorňuje i KHS LK. Problémy se vzduchotechnikou a odsáváním ve školní jídelně (zanesení mřížek, ). Dokončení rekonstrukce osvětlení ve školní družině výměna žárovek za zářivkové osvětlení (žárovky se stávajícím jmenovitým příkonem se v podstatě přestávají nebo již přestaly vyrábět) doposud byla provedena rekonstrukce na chodbě školní družiny a ve spojovacím krčku. Rekonstrukce rozvodů elektro stávající hlavní rozvaděče již byly opraveny. Zde problém spíše do budoucnosti (původní staré hliníkové vedení bude zcela určitě způsobovat značné problémy) Výměna lina na podlahách ve dvou třídách. b. Oblast pedagogicko organizační (výchovně vzdělávací): Plán yychází především z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděl. ČŠI na škol. rok 2014/2015 a Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti na škol. rok 2014/2015. Priority v souladu se závěry z hospitační činnosti 2014/2015 a v souladu s výše uvedenými zdroji.: Rozvoj matematické a finanční gramotnosti v hodinách matematiky. Jasně formulované vhodné výukové cíle a témata hodiny a provedení smysluplného shrnutí v závěru hodiny (očekávané výkony žáků v oblasti vědomostí, dovedností a postojů př.: dnes se seznámíme s koloběhem vody v přírodě je formulace tématu hodiny, ale měli byste koloběh vody v přírodě svými slovy řádně popsat, vysvětlit jeho význam pro život a spojit tento problém s naším každodenním životem a problémy s tím spojenými). 2

3 Správně kladené problémové otázky - schopnost učitele komunikovat s žáky tak, aby si novou látku či mnohé jiné logické souvztažnosti mohli odvodit spíše sami pouze s malou pomocí učitele. Klima třídy - komunikace se žáky musí působit povzbuzujícím dojmem učitel si všímá drobných úspěchů, oslovuje samozřejmě žáky jejich křestními jmény, projevuje uznání a často chválí, posiluje sebedůvěru a sebeúctu žáků, ve třídě je pořádek a čistota a učebna je vkusně vyzdobena. Využití sebehodnocení žáků (viz ŠVP) Komunikace se žáky a mezi žáky ve výuce cizích jazyků. Soulad tématického plánu se zápisy do TK minimální časový skluz v tém. plánu (zdůvodnitelný učitelem). Soulad tématického plánu s ŠVP!! Zvýšenou pozornost věnovat nadanějším dětem - diferenciace v hodinách (ve vlastní hodině i písemných pracích) - volba přiměřeného tempa úrovni jednotlivých žáků s pomalejšími lze opakovat výklad a rychlejší již mohou pracovat na náročnějších úlohách. Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení. Využívání různých didaktických, skupinových a individuálních metod výuky. Využití učebny informatiky a učeben s interaktivní tabulí ve všech hlavních předmětech. c. Oblast personální včetně dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků: efektivní podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků též s důrazem na prioritní pozice dané vyhláškou č. 317/2005 Sb.; vzdělávání pedagogů v oblasti školního vzdělávacího programu a péče o děti integrované a se SVPUCH; vzdělávání v oblasti sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky; vzdělávání v oblasti matematické, finanční, čtenářské a informační gramotnosti. d. Oblast řídící a kontrolní: důraz na kontrolu a hospitační činnost v 1.ročnících, kontrola dodržování tematických plánů, pravidel hodnocení, vedení dokumentace školy; kontrola činnosti všech předmětových komisí; kontrola realizace všech dílčích plánů s důrazem na plán prevence; další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na důležité metodické funkce a specializace (koordinátor ŠVP, metodik prevence, ); zlepšení image školy na veřejnosti, prezentace školy, spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty účinná komunikace se školskou radou; pokračování v úzké spolupráci s dislokovaným pracovištěm mateřské školy Havlíčkova. e. Oblast BOZP a hygieny: průběžné řešení hygienických problémů v souladu se základní hygienickou vyhláškou popisující provoz a hygienické podmínky školských zařízení, dále viz vybrané body z části 1 (materiálně-technická oblast). 3

4 Přílohy ročního plánu: Minimální preventivní program školy Plán práce výchovného poradce Seznam dětí s poruchami učení ve školním roce 2014/2015 (včetně seznamu integrovaných dětí s kvalitně vypracovanými individuálními vzdělávacími plány) Plán ICT (informační technologie) 2014/2016 Plán environmentální výchovy 2013/2014 Plán koordinátora školního vzdělávacího programu 2014/2015 Rozvrhy hodin Soubor ped. org. opatření pro školní rok 2014/2015 Seznamy žáků a všech pracovníků školy včetně oddělených seznamů sportovních atletických tříd. 2) Organizace školního roku 2014/2015 Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 3) Funkce na vybraných pozicích, dlouhodobé úkoly Vedoucí pracovníci Výchovná poradkyně Koordinátor ŠVP 1.st. dle organizačního řádu školy Mgr. Miroslava Machová Mgr. Marta Ciprová 4

5 Koordinátor ŠVP 2.st. Péče o webové stránky školy Metodik prevence Metodik ICT a koordinátor ICT Koordinátor EVVO 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny, Mgr. Jitka Krotilová Mgr. Marta Ciprová Mgr. Alena Vojtěchová Mgr. Marie Hoskovcová Mgr. Bohumila Matějčková Úvodní pedagogická rada (úterý) Harmonizační pobyt žáků 6.roč čtvrtletní pedagogická rada (úterý) Třídní schůzky (čtvrtek) Den otevřených dveří (čtvrtek) Pololetní pedagogická rada (čtvrtek) 3. čtvrtletní pedagogická rada (úterý) Třídní schůzky (čtvrtek) Mimořádná schůzka rodičů budoucích prvňáčků Květen 2015 Schůzka rodičů žáků budoucí 6.A (ST) Červen 2015 Závěrečná pedagogická rada (pondělí) 5) Počty žáků ve třídách TŘÍDA POČET CH D 1.A B A B A B A B A B Celkem 1.st A B A B A B A B Celkem 2.st CELKEM

6 6) Přestupy žáků do naší školy k datu Jméno Ročník Pozn. Rozh. 1. Vedralová Karolína 6. ZŠ Rádlo ano 2. Sébastien Jan Fiala 6. Svobodná ZŠ, Jbc ano 3. Kobrová Adéla 6. ZŠ 5. května, Jbc ano 4. Vondrová Andrea 6. ZŠ 5. května, Jbc ano 5. Hloušková Karolína 6. ZŠ Kokonín, Jbc ano 6. Polcarová Lucie 2. ZŠ Lučany n.n. ano 7. Sofia Shalena 2. Ukrajina ano 8. Sohphia Serhijivna Dmytryshyn 5. Ukrajina ano 9. Strnádková Veronika 6. ZŠ Rýnovice, Jbc ano 10. Neškoda David 6. ZŠ Česká Kamenice ano 11. Posnerová Veronika 5. ZŠ Jilemnice ano 7) Seznam povinně volitelných předmětů 2014/2015 TŘÍDA PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B angl jazyk - konverzace výpočetní technika výpočetní technika český jazyk seminář výpočetní technika Hamáčková Krupa, Správková, Chvátalová Hamáčková Správková, Hoskovcová, Matějčková Krupa Hamáčková, Hoskovcová,Matějčková Krupa Krotilová, Matějčková 8) Seznam zájmových útvarů 2014/2015 VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK Drábek Vladimír Míčové hry Palatová Vendula Včelařský Veličková Hana Anglický jazyk

7 Veličková Hana Aerobic, Zumba Stadtherrová Věra Sportovní Tomášová Ivana Keramika Tomášová Ivana Zpívánky Klenerová Naďa Keramika Klenerová Naďa Tvořivá dílna Matějčková Bohumila Počítače Hoskovcová Marie Počítače 1.A,B Hoskovcová Marie Počítače 2.A,B Hoskovcová Marie Počítače 3.A,.B Hoskovcová Marie Počítače 4.A,B Ciprová Marta Flétna Radek Holata Badminton let Iva Lišková Věda nás baví let 9) Umístění tříd ve školním roce 2014/2015 Hlavní budova POSCHODÍ 2013/ /2015 TŘÍDNÍ UČITEL I. Učeb. Aj/Nj Učeb. Aj/Nj I. 7.B 8.B Drábek I. 6A 7.A Hoskovcová I. 9.B 6.A Správková I. 7.A 8.A Krupa II. 6.A 7.B Matějčková II. 8.B 9.B Krotilová II. 8.A 9.A Staněk II. 9.A 6.B Chvátalová 7

8 II. Učeb. Aj/Nj Učeb. Aj/Nj III. 5.A Rejsková Budova 1.stupně UMÍSTĚNÍ 2013/ /2015 TŘÍDNÍ UČITEL Cd* 4.B 5.B Svobodová Cd 3.A 4.A Makuševová Dd 1.B 2.B Veverková Dd 5.B 1.B Doležalová Dn 2.B 3.B Štěpánová Dn 1.A 2.A Ciprová Ed 3.B 4.B Letáčková En 2.A 3.A Berková En 4.A 1.A Jakoubová *budovy C,D,E )dle plánu školy od vstupu, d-dole, n - nahoře 10) Seznam správců kabinetů a sbírek UČITEL Berková Jana Doležalová M. Krupa J. Drábek V. Hamáčková V. Hoskovcová M. Hoskovcová M. Chmelík L. Krotilová J. Matějčková B. Hoskovcová M. SBÍRKA Kabinet 1. 2.ročník Kabinet ročník Kabinet technických prací a školní dílna Matematika (kabinet) Tělesná výchova ( kabinet) Multimediální učebna Informatika (učebny) Přírodopis (kabinet, učebna) Dějepis (kabinet) Zeměpis (kabinet) Chemie ( kabinet, učebna) 8

9 Mašková M. Mužíčková H. Mužíčková H. Mašková M. Machová M. Machová M. Staněk M. Krotilová J. Šreková M. Tomášová I. Vojtěchová A. Český jazyk (kabinet) Rodinná výchova (učebna) Pěstitelské práce (kabinet) Německý jazyk (kabinet, učebna) Výchovné poradenství (kabinet) Občanská výchova (kabinet) Anglický jazyk (kabinet, učebna) Kabinet Vv a učebna Vv Hudební výchova (učebna) Kabinet a sborovna školní družiny Fyzika (kabinet, učebna) 11) Předmětové komise 2014/15 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 2013/2014 Předměty Složení Vedoucí Český jazyk St, Šr, Mš, Kro Mgr. Marie Šreková Matematika, Fyzika, Chemie, Informatika Zeměpis, Přírodopis, Dějepis, Rodinná a Občanská výchova Anglický a Německý jazyk Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Praktické činnosti Hz, Dr, Vj, Mj Cm, Kp, Šr, Mž, Mch, Mj, Kro Vo, St, Mš, Sk, Cl, Če St, Šr, Ha, Kp, Cm, Mž, Sk Mgr. Vladimír Drábek Mgr. Ladislav Chmelík Mgr. Lucie Správková Mgr. Věra Hamáčková 1.st. všechny učitelky PaeDr. Jaroslava Rejsková MS školní družiny všechny vych. Iva Tomášová 9

10 12) Termínované záležitosti v úvodu školního roku Termín Odpovídá Odevzdat seznamy žáků skupiny jazyky, Pč, TU Inf,Vt Nahlášení počtu žáků ve třídách :30 h TU Vyvěšení dozorů na chodbách a ve ZŘŠ sborovnách TK seznam žáků, poučení o BOZP (vložená TU tabulka), seznam s kontakty na rodiče,... Třídní výkazy TU Dokumentace ŠD ved. ŠD Katalogové listy (včetně zápisu do Bakalářů) TU Tématické plány (elektronicky a 1x vytisknuto PP a podepsáno) Žádosti rodičů o uvolnění z předmětu TU Plány (vých. poradenství, prevence, ICT, EVVO) Vp, metodici Výběr financí na školní potřeby (330 Kč), ŠSK (40 Kč) a SRPŠ (100 Kč) celkem 500 Kč TU 13) Termínová listina pravidelných akcí a jiných akcí Název akce Termín Harmonizační pobyt žáků 6.roč Veletrh vzdělávání Ámos Zimní soustředění sportovních tříd (Jizerka) Realizace projektu spolupráce ZŠ a MŠ průběžně Jarní soustředění sportovních tříd Doksy u ČL) Výroční schůze Občanského sdružení Pasířská duben 2015 Zápis do 1.roč. únor 2015 Tesyt pro výběr žáků do sportovní 6. třídy Činnost Žákovského parlamentu průběžně Sběr odpadových surovin (papír) od data Lyžařský výcvik žáků 7.tříd Tradiční účast na vybraných olympiádách a soutěžích průběžně Paskiáda zábavné sportovní a soutěživé odpoledne pro děti a rodiče Školní akademie Školička průběžně dle rozpisu Jablonec nad Nisou, Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy 10

11 11

12 12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr.

Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. šk.r. 007/008 Zpracoval: ř. Mgr. Jiří Novák Charakteristika školy,pojetí výuky a prioritní cíle: Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky 6. - 5. leté podle učebních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více