VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007 2008. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

2 Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 6 5. Výsledky vzdělávání 7 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků 7 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 8 8. Činnost školní druţiny Ostatní aktivity směrem k ţákům ve spolupráci s jinými organizacemi Aktivity školy směrem k veřejnosti Inspekční činnost Ostatní Základní údaje o hospodaření školy 16 1

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Májová 997, Ostrov Charakteristika školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Součásti školy: školní druţina školní jídelna Zřizovatel: Postavení školy: Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov příspěvková organizace REDIZO: IZO: IČO: Kontakty: Telefon: Fax: www: Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Výchovná poradkyně: Mgr. Rudolf Radoň Mgr. Ilona Jarošová Mgr. Květoslava Purkytová Školská rada: Mgr: Ivana Zimmermannová Mgr. Jaroslava Roulová Mgr. Libor Bílek Ing. Jiří Bárnet Ing. Roman Kubišta Pavel Zelenka 2

4 2. Obory vzdělání Ţáci 2. aţ 5. ročníku a 7. aţ 9. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu: Základní škola, č. j /96-2 Ţáci 1. a 6. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život, č.j. : R 02/2007 Pro práci se ţáky s poruchami učení a chování bylo vyuţito směrnice MŠMT k integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol č. j / , třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů pracovali s těmito ţáky na základě individuálních plánů. Pozornost učitelů byla téţ zaměřena na ţáky se sociálním znevýhodněním, stejně tak i na ţáky nadané. Vzdělávací program 1. aţ 3. ročníků byl obohacen o prvky činnostního učení Tvořivá škola. V kaţdém ročníku byla zařazena tématika ochrany člověka za mimořádných událostí (pokyn MŠMT č. j /03-22) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala škola na základě Minimálního preventivního programu, který se promítal do jednotlivých vyučovacích předmětů, do mimoškolních aktivit a byl také směřován k rodičovské veřejnosti. Systém volby povolání se promítal do výuky jiţ od 1. stupně. Na 2. stupni byla volba povolání začleněna podrobněji v 6. a 7. ročníku do jednotlivých předmětů. V 8. a 9. ročníku byla volba povolání zařazena jako samostatné vyučovací hodiny v rámci předmětu pracovní činnosti. Výuka volitelných předmětů: 7. ročník: konverzace v anglickém jazyce ruský jazyk 3

5 informatika softbal 8. ročník: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk informatika softbal 9. ročník: konverzace v anglickém jazyce ruský jazyk informatika softbal 4

6 3. Přehled pracovníků školy Celkový přehled od do Počet pracovníků - fyzických - přepočtených - celkem 42 41,21 - pedagogických (ZŠ) 27 26,96 (ŠD) technicko hospodářských správních (ZŠ) 6 5,25 (ŠJ) mateřská dovolená 3 3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků od do Kvalifikovaní Nekvalifikovaní z nich studující Základní škola 77,8 % 22,2 % 83,3 % Školní druţina 100 % 0 % 0 % Vzdělání nekvalifikovaných pracovníků Počet Vzdělání Studující 1. stupeň 3 SPgŠ ano SPgŠ ano SPgŠ ano 2. stupeň 3 SPŠ ano SPŠ ano SPŠ ne Délka praxe pedagogických pracovníků od do Počet let a více Základní škola Školní druţina 2 1 Věkové sloţení pedagogických pracovníků od do Věk do 30 let let let 51 a více let Základní škola Školní druţina 2 1 Aprobovanost v jednotlivých předmětech (v %) Předmět 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Prvouka Přírodověda

7 Vlastivěda Fyzika Přírodopis Chemie Dějepis Zeměpis Občanská výchova Rodinná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova 73 0 Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Výuka byla zajišťována na základě aprobačního vzdělání, příbuznosti aprobace nebo dlouholeté praxe ve výuce daného předmětu. 4. Zápis do 1. tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání. a) Zápis do prvních tříd Počet zapsaných ţáků do 1. tříd pro školní rok 2008/09 59 Počet ţáků, kterým byl udělen odklad školní docházky 6 Počet ţáků, kteří byli zapsáni do 1. třídy v září Počet ţáků prvních třídách ve školním roce 2008/09 54 Počet otevřených prvních tříd 2 Počet ţáků s dodatečným odkladem školní docházky ve školním roce 2007/08 0 Počet ţáků, kteří byli během školního roku 2007/08 přijati do základní školy speciální 2 b) Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání Přijato z ročníku Počet Škola Počet 5. ročník 10 Gymnázium Ostrov ročník 1 Gymnázium Chomutov 1 8. ročník 4 SOŠ obchodu K. Vary 2 SOŠ stavební K. Vary 1 bez podané přihlášky 1 9. ročník 44 Gymnázium Ostrov 1 SPŠ Ostrov 10 6

8 OA a VOŠ K. Vary 3 SOŠ logistická K. Vary 2 SOU stravování a sluţeb K. Vary 5 SOŠ stavební K. Vary 2 SOŠ obchodu K. Vary 4 SOŠ sluţeb Kadaň 2 SZdrŠ K. Vary 5 Stř. lesnická škola Ţlutice 5 Soukromá OA Podnikatel K. Vary 2 SOŠ Nejdek 1 Gymnázium Chomutov 1 bez podané přihlášky 1 5. Výsledky vzdělávání. Výsledky vzdělávání ţáků ve školním roce 2007/08 jsou uvedeny jako příloha číslo 1 této zprávy. 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Kvalifikační studium pět pedagogických pracovníků studuje VŠ b) Funkční studium jeden pedagogický pracovník ukončil funkční studium pro ředitele škol c) Specializační studium d) Ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí: I. Národní institut pro další vzdělávání 5 vzdělávacích akcí jednodenních II. Národní institut pro další vzdělávání 2 vzdělávací akce vícedenní III. Karlovarské vzdělávací středisko 5 vzdělávacích akcí IV. Sdruţení středisek ekologické výchovy 1 vzdělávací akce V. Ekologická konference Praha 1 pracovník VI. Ekologická konference Sokolov 1 pracovník VII. Školení primárních preventistů 1 pracovník VIII. Školení KÚ k ESF 2 pracovníci IX. Kurs instruktora školního lyţování 2 pracovníci X. Oxford University Press 1 vzdělávací akce XI. MEJA 1 pracovník v dlouhodobém jazykovém kursu 7

9 XII. PF ZčU v Plzni Den učitelů dějepisu 1 pracovník XIII. kursy moderní audiovizuální techniky a interaktivních tabulí pořádané pro všechny ped. pracovníky ve škole e) Samostudium samostudium ve školním roce 2007/08 bylo zaměřeno na práci s moderními audiovizuálními technologiemi a jejich uplatnění ve Školním vzdělávacím programu Zelená pro ţivot. 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti. a) Zájmové útvary v rámci školy Zájmový útvar Ročník Vedoucí zájmového útvaru Májová sluníčka pěvecký sbor Mgr. Jana Svobodová Mgr. Eva Jílková Hra na flétnu Mgr. Jana Svobodová Sportovní hry Mgr. Iva Kovářová Softball 3 skupiny Mgr, Rudolf Radoň Florbal 2 skupiny Tereza Plášilová Sportovní hry Mgr. Markéta Hrušková Kopaná 2 skupiny Petr Šikýř Anglický jazyk 2. Michaela Hanakovičová Anglický jazyk 1. Mgr. Zdena Kostková Sportovní hry Mgr. Lenka Vítková Keramika Mgr. Lenka Vítková b) Vědomostní soutěţe Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Olympiáda z Čj * okresní Kutil, Albertová, Mgr. I. Jarošová Maruničová Olympiáda z Čj krajské Albertová Mgr. I. Jarošová Matematická olympiáda okresní Nguyen Thi, Nguyen Mgr. K. Purkytová Chinh Biologická olympiáda okresní Albertová Mgr. I. Lederleitnerová Dějepisná olympiáda okresní Kukrecht, Kaucký Mgr. I. Zimmermannová Pythagoriáda školní Mgr. K. Purkytová Matematický klokan školní Mgr. K. Purkytová Zeměpisná olympiáda okresní Ogorková, Novák, Plaček Mgr. I. Kovářová Angličtina nás baví okresní Rambousková Mgr. H. Ţílová * naše škola byla pořadatelem okresního kola 8

10 c) výtvarné soutěţe Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Třídím, Třídíš?, třídíme krajská 1. stupeň Mgr. J. Roulová, Mgr. I. Lederleitnerová Nejkrásnější podzimní městské 4. B Mgr. L. Vítková závěs Odpady kolem nás očima dětí krajské 1. stupeň Mgr. J. Roulová, Mgr. I. Lederleitnerová Kytička pro maminku městské Zelenka Mgr. J. Roulová O nejlepší husitskou zbraň školní vítěz J. Jabůrek (7.A) Mgr. I. Zimmermannová d) hudební soutěţe Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Pískání pro zdraví krajské Flétničky Mgr. J. Svobodová e) sportovní soutěţe I. Malá sportovní olympiáda žáků 1. stupně garant: Mgr. Jaroslava Roulová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Běţecké štafety 3. Přespolní běh 2. Přehazovaná Gymnastický trojboj 2. pořádali jsme okresní a krajské kolo Plavání 4. Míčový trojboj 2. Florbal dívky pořádali jsme okrskové kolo Florbal hoši 2. pořádali jsme okrskové kolo Vybíjená - dívky 3. Vybíjená hoši Minibasketbal dívky 2. Minibasketbal - hoši 2. Minikopaná 2. Atletický trojboj pořádali jsme okrskové kolo Celkové umístění školy v Malé sportovní olympiádě 1. stupně: 2. místo v okrese Nejlepší sportovci 2. stupně: Markéta Lubinová, Jan Šuták, Karel Vančura, Šárka Tillingerová, Koutský David, Daniela Kovářová, Pavel Hariš, Dominik Tran, Václav Vyleta II. Sportovní olympiáda žáků 2. stupně Soutěž Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Házená dívky 2. Házená - hoši 5. Atletický čtyřboj dívky Atletický čtyřboj hoši 7. garant: Mgr. Iva Kovářová Poznámka 9

11 Minikopaná 3. Přespolní běh ml. dívky Přespolní běh st. dívky 13. Přespolní běh ml. hoši 5. Přespolní běh st. hoši 12. Šplh - dívky Šplh - hoši Florbal dívky Florbal hoši 1. Halový fotbal - hoši 3. Basketbal dívky pořádali jsme okrskové kolo Basketbal - hoši pořádali jsme okrskové kolo Volejbal dívky Volejbal hoši Pohár rozhlasu ml. dívky 4. Pohár rozhlasu st. dívky 2. Pohár rozhlasu ml. hoši 10. Pohár rozhlasu st. hoši Celkové umístění školy ve Sportovní olympiádě 2. stupně: 3. místo v okrese Nejlepší sportovci 2. stupně: Vladimíra Náglová, Zuzana Dongová, Kateřina Hluchá, Petr Filák, David Istrate, Daniel Markovi, Karin Zichová, Miroslav Lisičan Celkové umístění školy v kombinaci Malé sportovní olympiády 1. stupně a Sportovní olympiády 2. stupně okresu Karlovy Vary: 2. místo III. Sportovní soutěže MDDM Ostrov O pohár Rady města soutěţ pro ţáky 1. stupně Celkové umístění v rámci ostrovských škol: 2. místo Soutěţe zajišťovali učitelé 1. stupně. O pohár starosty města soutěţ pro ţáky 2. stupně Celkové umístění v rámci ostrovských škol: 2. místo Soutěţe zajišťovali učitelé tělesné výchovy na 2. stupni. 10

12 IV. Softbalové soutěže garant: Mgr. Rudolf Radoň Softbalové soutěţe jsou zajišťovány Softball Clubem 3. ZŠ Ostrov, který jako samostatný právní subjekt spolupracuje se školou právě v oblasti softbalu, a to jak personálně, tak i materiálně. Regionální soutěţe: Severočeský přebor konečné pořadí: kadeti 3. místo muţi 5. místo Celostátní soutěţe: Mistrovství ČR kadeti 2. místo 1. liga kadetů kadeti 7. místo Celostátních soutěţí se naši hráči zúčastnili ve společném druţstvu s K. Vary. V. Atletické soutěže garant: Mgr. Iva Kovářová Ţáci školy se zúčastňovali atletických soutěţí v rámci atletického oddílu MDDM Ostrov. Aktivně si zvláště počínala druţstva mladších ţáků a ţákyň v oblastním přeboru druţstev i někteří jednotlivci v oblastním přeboru jednotlivců. Při těchto soutěţích vypomáhaly i naše dvě atletické rozhodčí, Mgr. J. Roulová a Mgr. E. Jílková. VI. Ostatní sportovní soutěže a akce Hry I. olympiády dětí a mládeže města Ostrova Zúčastnili jsme se soutěţí v atletice a florbalu. Nejúspěšnější bylo druţstvo našich florbalistů, které zvítězilo. Kinderiáda Ţáci 1. stupně nás pod vedením paní učitelky Mgr. J. Roulové reprezentovali na oblastním kole Kinderiády. Sjezdové lyžování a jachting Na republikové i mezinárodní úrovni naši školu výborně reprezentoval ţák 7. A Štěpán Novotný, a to ve sjezdovém lyţování a jachtingu. Dopravní soutěž V dopravní soutěţi škol okresu K. Vary obsadili ţáci 5. tříd 6. místo a ţáci 8. tříd 7. místo. Ostatní Z důvodu velmi špatných sněhových podmínek se letos neuskutečnilo ani zimní soustředění, ani lyţařský výcvikový zájezd. 11

13 Ţáci 1.stupně vyuţívali pravidelně nový zimní stadion a jedenkrát za čtrnáct dní chodili bruslit. V květnu 2008 proběhly kaţdoroční výběrové testy do třídy se sportovním zaměřením. 8. Činnost školní druţiny Hodnocení činnosti školní druţiny je samostatnou přílohou této zprávy. 9. Ostatní aktivity směrem k ţákům ve spolupráci s jinými organizacemi a) testování ţáků Ve spolupráci se společností CERMAT proběhlo testování ţáků 9. tříd v oblasti českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů. Ve spolupráci se společností SCIO byli testováni ţáci 8. tříd v modulu Potenciály, zaměřeném na budoucí studijní potenciál ţáků. b) dramatická výchova, kulturní chování I. ţáci se zúčastnili soutěţe Superčtenář, pořádané Městskou knihovnou v Ostrově II. ve spolupráci se ZUŠ Ostrov navštěvovali ţáci školy jejich divadelní představení a dramatická pásma, a to i v německém jazyce III. ţáci se zúčastnili v roli diváků i jako členové dětské poroty Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana IV. v předvánoční době shlédli ţáci film Shrek 3 v DK v Ostrově V. interaktivní výchova probíhala v Letohrádku pro ţáky 1. stupně VI. výstavu Bible kniha knih navštívili ţáci 8. tříd v Posvátném okrsku VII. v tělocvičně školy vystoupilo hudební divadlo z K. Varů s pásmem pro ţáky 4. a 5. tříd VIII. divadelní představení spojené s exkurzí shlédli v K. Varech ţáci 2. a 3. tříd IX. ţáci 2. stupně navštívili výchovný pořad Vývoj divadla v Domě kultury v Ostrově X. ţáci prvních tříd shlédli v Domě kultury v Ostrově představení Co je divadlo 12

14 XI. programy pro čtenáře všech ročníků připravila Městská knihovna v Ostrově XII. přehlídku Souznění v Domě kultury navštívili ţáci 5. tříd XIII. ţáci 6. tříd v rámci návštěvy Prahy navštívili Národní muzeum a poté shlédli představení v třírozměrném kině, vše na téma pravěk XIV. divadlo v K. Varech navštívili i ţáci 1. a 4. tříd c) zdravý ţivotní styl, prevence proti sociálně patologickým jevům I. pro ţáky 2. a 3. ročníku zase Policie ČR připravila a realizovala projekt Ajax II. ţáci 3. a 4. ročníků absolvovali ve spolupráci se ZŠ Ostrov, Masarykova plavecké kurzy III. ţáci 8. tříd se zúčastnili soutěţe Paragraf, pořádané MDDM Ostrov a obsadili 1. místo ve městě IV. besedy na téma právní vědomí, prevence trestných činů, daktyloskopie, dopravní výchova a zdravověda organizovala na naší škole Policie ČR i Městská policie Ostrov V. ke Dni Země zorganizovala škola ekologické aktivity VI. ţáci 4. tříd se v rámci dopravní výchovy zúčastnili testů na dětském dopravním hřišti v Karlových Varech VII. ţáci 4. tříd navštívili stanici Záchranné sluţby v K. Varech VIII. den ekologické výchovy na 1. stupni zajistil KÚ v K. Varech IX. stejně tak zajistil KÚ ekologickou exkurzi 6. tříd X. ţáci 1. stupně se po celý rok zúčastňovali programů, které pro ně připravilo Ekocentrum v Ostrově XI. ţáci 4. A vyjeli na školu v přírodě do Ţihle d) charitativní činnost I. ve spolupráci s Diecézní charitou Praha pokračuje podpora ugandské dívky v oblasti Adopce na dálku II. ve spolupráci s občanským sdruţením Ţivot dětem se škola zapojila do akce Srdíčkový den na pomoc nemocným a postiţeným dětem III. zapojili jsme se do podpory hiporehabilitace ve spolupráci se sdruţením Chrpa 13

15 e) spolupráce se sdruţením rodičů, přátel a dětí školy SRPDŠ je samostatným subjektem vytvořeným ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Po celý rok úzce spolupracovalo se školou, pomáhalo jí zabezpečovat řadu akcí pro děti (kniţní odměny nejlepším ţákům, odměny sportovcům, odměny vycházejícím ţákům, sladkosti na vánoční nadílku ve školní druţině, ke Dni dětí, pro děti do škol v přírodě). Pomáhalo při materiálním vybavení školy a přispívalo ţákům na dopravu při účasti na soutěţích. f) ostatní I. v rámci volby povolání navštívili ţáci 9. ročníku Úřad práce v Ostrově II. ţáci 6. tříd, tak jako kaţdoročně navštívili hvězdárnu v K. Varech III. ţáci 9. tříd se rozloučili se základní školou Posledními kroky v Letohrádku 10. Aktivity školy směrem k veřejnosti a) koncerty Májová sluníčka a Flétničky b) koncert Májových sluníček při rozsvícení vánočního stromu v Ostrově c) vystoupení Flétniček při vyhlášení soutěţe Kytička pro maminku d) organizace lehkoatletických závodů Ostrovská minitretra e) škola má zaloţeny své internetové stránky (www.3zsostrov.cz), na kterých prezentuje základní informace o škole a zároveň pravidelně informuje veřejnost o celkovém dění v průběhu školního roku 11. Inspekční činnost Ve dnech aţ proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola interním auditorem MÚ Ostrov za účelem kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Výsledkem kontroly je zjištění, ţe při pouţití veřejné finanční podpory nebylo zjištěno ţádné porušení ustanovení zákona o účetnictví. Dne proběhla na škole kontrola Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje s tímto předmětem a účelem kontroly: 14

16 - plnění povinností vyplývajících ze zákona 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Výsledky kontroly jsou uvedeny v kontrolní zprávě a z jejího závěru vyplývají následující nedostatky: - Základní škola není upravena pro zdravotně tělesně postiţené ţáky, nemá zajištěno bezbariérové prostředí ve smyslu poţadavku uvedeného v 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Pro zdravotně postiţené ţáky chybí WC, coţ neodpovídá poţadavku uvedenému v 4 odst. 5 citované prováděcí vyhlášky. - Počty WC pro dívky a chlapce, počty pisoárů pro chlapce odpovídají plánované kapacitě školy. V umývárnách u WC dívek i chlapců je nedostatečný počet umyvadel pro osobní očistu ţáků, k umyvadlům není zavedená tekoucí teplá voda, chybí hygienické kabiny pro dívky, u umyvadel chybí vysoušeč rukou nebo zásobníky na papírové ručníky, coţ neodpovídá poţadavku uvedenému v 4 odst. 5vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. - Odborná učebna školní dílna nemá zajištěno vybavení podle poţadavku 6 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Chybí zde vhodně upravený a vybavený prostor pro odkládání civilního oděvu a mytí rukou v umyvadlech s napojením na tekoucí teplou a studenou pitnou vodu (na 5 ţáků l umyvadlo) a zařízení pro osoušení rukou. - V odborné učebně školní dílna se jeví nedostatečné denní a umělé osvětlení. Svítidla nejsou umístěna tak, aby osvětlovaly pracovní místo. Ve smyslu poţadavku 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a je proto nutné zajistit proměření normových hodnot. - Řady svítidel umělých osvětlovacích souprav ve většině učeben nejsou umístěny rovnoběţně s okenní stěnou dle poţadavku 15 odst. l vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 15

17 Na základě zjištěných nedostatků škola zaţádala o udělení výjimky z poţadavků do Tato výjimka jí byla rozhodnutím KHSKK udělena. 12. Ostatní a) Na škole konaly souvislou praxi 3 studentky SPgŠ a gymnázia v Karlových Varech a 2 studentky SOŠ z Nejdku. b) Škola na výchovných aktivech s rodiči řešila převáţně kázeňské problémy ţáků ve škole a záškoláctví. c) V oblasti péče o děti se specifickými potřebami učení škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. Individuální plán na základě vyšetření škola vytvořila pro 17 ţáků. 13. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s prostředky na provoz od zřizovatele školy (Město Ostrov), s prostředky na přímé výdaje ve školství (od MŠMT prostřednictvím KÚ Karlovarského kraje) a s fondy, které vytváří ze zlepšeného hospodářského výsledku. Zdroj prostředků Příjmy Výdaje Město Ostrov ,00 Kč ,09 Kč MŠMT ,00 Kč ,40 Kč Vlastní příjmy ,02 Kč ,44 Kč Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě školy dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne za školskou radu Mgr. Rudolf Radoň - ŘŠ 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2008 2009. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2008 2009. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008 2009 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 2013 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 2014. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 2014. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 2014 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022 Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N O S T I Š K O L Y za školní rok 2013/2014 Části: a) Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více