Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013/ Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Stoško ředitel školy Zpráva byla zpracována dle zákona č. 561/2004 Sb. ze dne , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 10, odst. 3 a dále dle vyhlášky MŠMT č.15/2004 Sb. z , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 7.

2 Obsah 1. Základní údaje o škole; její charakteristika 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí; kontroly, dohlídky 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1. do Závěry pro práci ve školním roce 2014/2015 Přílohy č. 1 č. 7 2

3 1. Základní údaje o škole; její charakteristika a) Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Kopřivnice, ul. 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Kopřivnice IZO školy: IČO školy: Resortní identifikátor školy: Zařazení do školského rejstříku: Zřizovatel školy: Město Kopřivnice Vedení školy (systém): ŘŠ Provozně ekonomické útvary; úsek výchovně vzdělávací (mateřská škola) ZŘŠ Úsek výchovně vzdělávací všechny útvary (základní škola) Adresa pro dálkový přístup: Telefon: Školní web: b) Charakteristika školy Rozhodující pro přípravu a vytýčení hlavních i dalších úkolů ve školním roce 2013/2014 bylo posouzení možností personálního, materiálního a ekonomického potenciálu organizace a obecně formulované cíle v dlouhodobé koncepci rozvoje školy ( Výhled školy pro období 2013/2014 až 2016/2017 ). Významnou úlohu zde sehrává i naplňování (a respektování) požadavků všech tří školních vzdělávacích programů využívaných školou (pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání a pro školní družinu). Podstatnými faktory, které významně ovlivňují chod organizace, jsou lokalizace školy uvnitř sídlištní zástavby, skladba žáků, obecné vzdělávací cíle dané školskou legislativou, požadavky zákonných zástupců žáků a rovněž možnosti, potřeby a požadavky Města Kopřivnice, zřizovatele školy. K bylo ve dvou třídách mateřské školy soustředěno 52 dětí. V deseti třídách prvního stupně a v šesti třídách druhého stupně bylo k vyučováno 318 žáků (200 žáků v ročníku a 118 žáků v ročníku). Žáků z jiných obcí bylo 32 (Příbor 10, Závišice 4, Nový Jičín 3, Libhošť 2, Veřovice 2, Štramberk 2, Bílovec 2, Praha 1, Studénka 1, Rybí 1, Frenštát p. R. 1, Havířov 1, Starý Jičín 1, Vrbno p. P. - 1). Ve většině případů se jednalo o žáky, kteří se do Kopřivnice přestěhovali, ale jejich zákonní zástupci se dosud nepřihlásili k trvalému pobytu. Ve čtyřech odděleních školní družiny (vč. jednoho oddělení ranního ) jsme k evidovali 94 dětí (z toho 68 v 1. a 2. ročníku); do ranní družiny se během školního roku 2013/2014 průběžně přihlásilo 44 dětí (počet reálně přítomných dětí však nikdy nepřekročil číslo 29; pravidelně docházelo od 20 do 29 dětí). Významnou součástí školy je i velká školní jídelna s oficiální kapacitou 1300 hlavních jídel, která byla v průběhu sledovaného období využívána přibližně na 80 %, a to jak žáky zdejší základní i mateřské školy, tak i žáky ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici. 3

4 K pracovalo v organizaci celkem 31 (28,60 úvazků) pedagogických pracovníků. Výuku v základní škole zajišťovalo 24 pedagogických pracovníků včetně dvou asistentů pedagoga a školního psychologa, o provoz školní družiny se staraly tři vychovatelky (2,5 úvazku), v mateřské škole pracovali čtyři pedagogičtí pracovníci (4,0 úvazků). Na úseku provozně ekonomickém bylo zaměstnáváno 21 osob. Činnosti spojené s technickou správou a administrativou zajišťovalo 10 (přepočtených 9,50) správních zaměstnanců (ekonom, hospodářka, školník-správce budov, 7 uklízeček) a 11 (přepočtených 10,25) zaměstnanců školní jídelny. Podle vlastních školních vzdělávacích programů probíhala ve školním roce 2013/2014 výuka již ve všech ročnících základní školy (ŠVP pro ZV ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 Učíme se pro život ) i v obou třídách mateřské škole (ŠVP pro PV ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 Putování s Rákosníčkem ) a rovněž činnosti školní družiny vycházely z vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP školní družiny při ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 Strom zábavy a odpočinku ). Nabídka volitelných předmětů umožňuje částečnou specializací žáků. Sportovní orientaci školy nyní podporují především tělovýchovně zaměřené zájmové útvary a rovněž úzká spolupráce s FC Kopřivnice a KV Tatra Kopřivnice viz dále. Kromě základních školských zákonů a vyhlášek MŠMT se škola řídila vlastním Organizačním řádem a dále Plánem činnosti školy pro školní rok 2013/2014, jehož podkladem byl Výhled školy pro období 2013/ /2017. Kontrola plnění těchto dokumentů probíhala v rámci pravidelných porad; informace tohoto druhu byly rovněž zveřejňovány ve všech měsíčních plánech práce školy. Provoz v tehdy 24-třídní škole byl zahájen v roce 1991 a školní rok 2013/14 byl ve zdejší škole v pořadí dvacátý třetí. V současné době lze konstatovat, že většina učeben, dílen, sportovišť, ale i místností s technickým zázemím v prostorově značně rozlehlé škole je přiměřeně vybavena (je však zapotřebí ve zvýšené míře zapojit i výpočetní a další didaktickou techniku). To však v plném rozsahu neplatí pro školní hřiště, jehož kvalita po více než dvaceti letech používání značně utrpěla, a tak požadovaná kritéria splňuje jen uměle zavlažované travnaté fotbalové hřiště případně některé technické sektory (skok do dálky). Další prostory školního hřiště vyžadují nutnou rekonstrukci. Ve všech učebnách jsou nainstalována promítací plátna sloužící ke zpětné projekci, přičemž zpětné projektory jsou k dispozici prakticky pro veškeré odborné a většinu kmenových učeben. Rovněž DVD-programy a videoprogramy lze centrálně promítat do řady učeben, byť tato dříve využívaná možnost nebyla vzhledem k dokonalejším technickým prostředkům zohledněna ve výuce prakticky vůbec. V současné době škola vlastní a využívá čtyři interaktivní tabule. V každém podlaží se nacházejí DVD-přehrávače, videorekordéry, videomagnetofony; řada z nich je však již staršího výrobního data, a proto pokračuje jejich postupná obměna. V posledním období jsou převážně do odborných učeben instalovány dataprojektory případně ledkové televize, které ve vazbě na výpočetní techniku umožňují prosazení dokonalejšího modernějšího - pojetí výuky. Ve školním studijním a informačním centru (ŠSIC) je k dispozici 16 PC s připojením na internet a dále tiskárna, skener, kopírka. Do centra patří i celá bývalá učitelská knihovna a stejně tak i multimediální učebna, jejíž součástí je mj. i interaktivní tabule. Středová místnost je vybavena speciálním nábytkem umožňujícím výuku v libovolně velkých skupinách. Školní studijní a informační centrum využíváme nejen ve výuce (převážně předměty s humanitním zaměřením, které nemají vlastní odborné pracovny), ale rovněž i v odpoledních hodinách žáci sem přicházejí plnit úkoly zadané vyučujícími, a to ve vazbě na již ukončený vlastní projekt Začínáme s e-learningem. Současně zde mají možnost bezplatného využití internetu. Kromě již zmíněných 16 PC ve školním studijním a informačním centru využíváme k výuce ještě 15 dalších PC v samostatné učebně informatiky; dalších 13 PC je umístěno v učitelských kabinetech, 1 ve sborovně, kde slouží jako server pro aplikaci Bakalářů, 4 jako součást vybavení multimediálních učeben s interaktivními tabulemi (a dataprojektory) a konečně 7 PC slouží administrativě (program Fenix). Kromě klasických PC využíváme i 15 notebooků. Abychom mohli tento dnes již poměrně vysoký počet vzájemně propojených PC bezproblémově provozovat, museli 4

5 jsme přistoupit k vybudování PC-sítě, která byla sice zprovozněna již v roce 2008, nicméně podle potřeby je postupně prodlužována do dalších prostor rozlehlého čtyřpavilonového komplexu. Ve školním roce 2013/2014 byly kromě některých úprav (přepěťová ochrana, eurozásuvky atd.) dobudovány přípojky do některých učeben v pavilonu U 1. Odpovídající potřebám organizace Odpovídající potřebám organizace je i vybavení PC-programy; některé programy však již nelze na moderním hardweru využívat. Ve školním roce 2013/2014 jsme využívali výukové programy firmy Terasoft (Čj, Aj, Nj, M, Fy, Ch, Z, Př, Rv, programy pro výuku na 1. stupni), firmy Didakta (Čj, D, Ch, Aj), dále 602 Pro PC Suite 2000, Bakaláři, Baltazar, Baltík, balík programů MS Office 2000 a 2003 a základní programové vybavení v rámci Projektu P II. Výuce informatiky je ve zdejší škole věnována značná pozornost, čemuž odpovídají i pravidelně vynakládané investice do této oblasti. Kromě běžných kmenových učeben jsme ve sledovaném období využívali k výuce i dalších 17 odborných pracoven - učebny Vv, Hv (vč. interaktivní tabule), Tchv, Ch, Fy, Př, 3 učebny cizích jazyků (v jedné z nich je instalována interaktivní tabule), učebnu informatiky, 2 multimediální učebny (na 1. stupni a jako součást ŠSIC), školní studijní a informační centrum, pracovny šití, pěstitelství, keramickou dílnu, cvičný byt-vaření. Sportovní a tělovýchovná složka byla realizována ve dvou tělocvičnách a na školním hřišti, pro pěstitelství jsme využívali mj. i skleník. Nejnákladnější opravy si vyžádala některá zařízení školní jídelny (cca ,-Kč), na školním hřišti se v nutném rozsahu uskutečnily sanační práce, byla provedena i oprava vypalovací pece, malování prostor školy se uskutečnilo jen v nezbytně nutném rozsahu (s dalším malováním počítáme v období vedlejších prázdnin školního roku 2014/2015). Dále byly realizovány některé instalatérské a stolařské práce, záruční opravy střech apod. Rovněž byla provedena rekonstrukce obou vstupních schodišť u hlavního vstupu a vstupu směrem k pavilonu U 1. U vstupu do mateřské školy byla postavena krytá pergola, která rodičům dětí umožní v případě nepříznivého počasí ponechat v tomto chráněném prostoru kočárky. Během letních prázdnin byla vybudována spolu s některými technickými úpravami přímo v areálu školy přípojka na nový zdroj centrálního vytápění. Další projekt, zajišťovaný zřizovatelem, se zaměřil na optimalizaci vytápění výukových a kancelářských prostor školy stejně jako na optimalizaci osvětlení ve vybraných částech školních budov. Výsledkem posledně jmenovaného projektu by měla být výrazná úspora spotřeby energií. Dlouhodobě přetrvával problém s udržováním všech veřejně přístupných prostor, což je dáno poměrně vysokou hladinou vandalismu uvnitř sídliště, v jehož centru se škola nachází. Potenciálně nejohroženější místa jsou vybavena funkčním zabezpečovacím mechanismem s napojením na městskou policii, rovněž funkční je světelný zabezpečovací systém v prostorách ve směru od školního hřiště. Velmi účinný byl i systém výdeje obědů ve školní jídelně. V průběhu školního roku byly nainstalovány nové výdejní terminály, založené nově na využití stravovacích čipů (do března 2014 byly využívány stravovací karty), vylučují jakoukoli možnost případného neoprávněného odběru stravy; navíc existuje možnost samostatně stravu odhlašovat, a to opět pomocí PC-programu nainstalovaného do školní PC-sítě (tyto činnosti lze provádět i prostřednictvím školních webových stránek, tedy z prostor mimo školní budovy). V souladu s finančními možnostmi školy jsme během celého období průběžně nakupovali jak učební pomůcky, tak i didaktickou techniku. V této souvislosti byly dovybavovány některé kabinety druhého stupně (anglický jazyk, tělesná výchova), kabinet školní družiny apod. (míče, plastové překážky, nářadí do dílen, stolní a jiné hry určené pro školní družinu atd.), ale i mateřská škola. Z didaktické techniky bylo zakoupeno několik PC stejně jako nový router a další vybavení. Podobně jako v uplynulých letech patřila i ve školním roce 2013/2014 správa majetku a udržování jeho funkčnosti (údržba) stejně jako pořizování majetku nového mezi důležité priority zabezpečované organizací. Na řadě zmíněných oprav a rekonstrukcích se výrazně, a to jak finančně, tak i organizačně, podílel odbor majetku města (oddělení technické správy) MÚ Kopřivnice. Z uvedeného vyplývá, že spolupráce se zřizovatelem je na tomto poli (ale i v jiných oblastech) na velmi kvalitní úrovni. 5

6 Ve školním roce 2014/2015 počítáme s částečnou rekonstrukcí školního hřiště (vybudování hřiště pro halové sporty). Jednou z priorit bude i úprava budovy bývalého výměníku tepla, který se stane v případě, že ji školy získá, trvalou součástí hospodářského zázemí organizace, načež bude využit pro garážování sekačky (traktorku), pro uskladnění hnojiv používaných v souvislosti s provozem na uměle zavlažovaném fotbalovém hřišti i k uskladnění nářadí určeného pro práce na školním pozemku. Rovněž dojde k rekonstrukci stávající odborné pracovny fyziky, když finanční prostředky na tuto akci ve výši 1,5 mil. Kč. škola získala z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (prioritní osa 2 - podpora prosperity regionu; oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb; dílčí oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání; zaměření výzvy: Modernizace výuky na základních školách). c) Specifické zvláštnosti školy Specifikem školy je, jak již bylo řečeno, její umístění v prostoru panelové zástavby sídliště Sever, sociálně nejsložitější části města Kopřivnice, z čehož následně vyplývají i určité negativní tendence stejně jako aktuálnost řešení některých problémů, které se ve školách umístěných v jiných částech města neobjevují nebo se vyskytují v omezenějším měřítku. Častěji se setkáváme se složitou ekonomickou situací rodin a někdy i z ní vyplývajícími nedostatečnými kulturními podněty směrem k dětem. O složitosti celkové situace svědčí i skutečnost, že nadále pokračuje trend spojený s poměrně velkou migrací žáků zaznamenávaný ve zvýšené míře již od školního roku 2009/2010. U řady z nich tak evidujeme trvalé bydliště mimo Kopřivnici. Negativním tendencím se snažíme předcházet pokud možno vždy s určitým předstihem a za tím účelem jsme zřídili (a již čtvrtým rokem využíváme) i pracovní místo školního psychologa, který společně s výchovným poradcem a školním metodikem prevence vytvářejí školní poradenské pracoviště. Takto vytvořený tým výrazně pomáhá řešit výchovné, ale i další problémy spojené s integrací žáků (viz kap. VI). Ve školním roce 2013/2014 pokračoval trend nárůstu počtu žáků výrazněji narušujících výuku. Ve většině případů se jedná o jedince jen minimálně motivované domácím prostředím, a proto bylo zapotřebí problematiku řešit společně s oddělením sociálně právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ Kopřivnice. Ve školním roce 2013/2014 jsme se rovněž setkávali se záškoláctvím, při jehož potírání se bohužel občas vyskytuje jeho tolerování ze strany některých zákonných zástupců. V porovnání s předchozími školním roky došlo k výraznému poklesu počtu neomluvených hodin (2010/11: 441 hodin, 2011/12: 246 hodin, 2012/13: 75 hodin, 2013/14: 43 hodin). Občas se vyskytoval i vandalismus a také vzájemné ubližování si mezi dětmi. V porovnání s minulými lety se krádeže přímo v prostorách školy řešily ve výrazně nižší míře a totéž platí i o počtu vyšetřování žáků školy Policií ČR za krádeže či jiné přestupky na veřejnosti. Na rozdíl od předcházejících školními roků došlo se již nevyskytovala poškození venkovních fasád případně dalších integrálních součástí školních budov sprejery. Spolupráci s Policií ČR, a to jak s novojičínskou, tak i kopřivnickou, hodnotíme jako velmi dobrou. Jako mj. provozní problém vnímáme pokles počtu žáků a tím i pedagogů, k němuž došlo v minulém období. Tato skutečnost s sebou přinesla vyšší časový nárok na výkon učitelských dozorů. Negativním tendencím jsme čelili jak snahou o důslednost při jejich odhalování a využívání legislativou daných výchovných opatření, tak i vlastní preventivní činností. Obecnou a z hlediska časového i dlouhodobou tendencí, kterou organizace realizuje, je rovněž zvyšování školních příležitostí uplatnění se dětí v nejrůznějších zájmových útvarech. Podobně tělovýchovné a zábavné aktivity školy a spolupráce se sportovními kluby (FC Kopřivnice, VK Tatra Kopřivnice apod.) v nemalé míře pomáhají předcházet výchovným problémům. Nadále se však objevuje poměrně vysoké procento žáků (33 %), kteří se do zájmových činností, a máme tím na mysli i aktivity mimo základní školu, nezapojují vůbec, a u některých z nich se následně objevují kázeňské přestupky. Kromě Policie ČR škola na tomto poli rovněž účinně spolupracovala s oddělením sociálně právní ochrany Odboru 6

7 sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kopřivnice, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém Jičíně (a její pobočkou v Kopřivnici), se speciálními pedagogickými centry v Novém Jičíně, Ostravě a Valašském Meziříčí a některými dalšími organizacemi. V rámci zabezpečení organizované činností žáků sehrávají důležitou roli i zdravotní a psychohygienická hlediska. Z nich vycházíme především při sestavování rozvrhu vyučovacích hodin. V době odpovídajících klimatických podmínek trávily děti velké přestávky mimo školní pavilony, přesněji ve vyhrazeném prostoru zajištěném pedagogickým dozorem. V průběhu školního roku jsme rovněž realizovali pitný režim. O dříve využívaný způsob přípravy nápojů ve školní jídelně a jeho přepravování v určených nádobách do učeben žáci (i jejich rodiče) nejevili odpovídající zájem, a proto ve školním roce 2013/2014 nebyl využíván. Důvodem byla možnost zakoupit si nápoje přímo ve školní prodejně, kterou provozovala k naší spokojenosti firma Polášek. Svou roli sehrál i prodej Školního mléka, který jsme ve školním roce 2013/2014 zajišťovali pro všechny žáky školy. Využíváno bylo především žáky ročníku. Navíc je k dispozici i automat na studené nápoje, který ale žáci příliš nevyužívají Pro žáky ročníku jsme ve spolupráci s Ovocentrem Valašské Meziříčí s.r.o. zajišťovali pravidelné dodávky ovoce a zeleniny ( Ovoce do škol ). Celkově jsme ve školním roce 2013/2014 v základní škole v knize úrazů evidovali 32 školních úrazů (ve školním roce 2012/ úrazů), z nichž 24 bylo registrovaných (7 dívek, 17 chlapců; přestávky 10, tělesná výchova 9, sportovní akce 2, LVK 1, školní družina 2). Všechny úrazy byly určeny jako lehké, těžký úraz jsme neevidovali. 21 úrazů pojišťovna na základě smluvního vztahu se školou odškodnila; celková vyplacená částka činila ,-Kč. Ve školním roce 2013/2014 se nevyskytl žádný pracovní úraz zaměstnance školy a stejně tak jsme neevidovali žádný školní úraz v mateřské škole. d) Údaje o školské radě Školská rada pracovala ve školním roce 2013/2014 v počtu šesti osob, po dvou za zřizovatele, za zákonné zástupce žáků a za pedagogy školy. V průběhu školního roku se školská rada sešla celkem dvakrát a vyjádřila se ke školnímu vzdělávacímu programu, schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Školní řád pro školní rok 2013/14, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád školy - součást školního řádu), dále projednala návrh obou rozpočtů školy na rok 2014 a vyjádřila se i k rozborům hospodaření za kalendářní rok 2013; byly řešeny i otázky spojené se zapojením se školy do projektové činnosti; v souladu s potřebami rozvoje organizace se posuzovaly i některé záměry spojené s uvažovanou stavební (a investiční) činností, diskutovaným námětem byly i činnosti mateřské školy. e) Mateřská škola charakteristika, specifické zvláštnosti Mateřská škola je v provozu tři roky (byla otevřena 19. září 2011). Jako součást Základní školy a Mateřské školy Kopřivnice, 17. listopadu 1225 nese neoficiální, nicméně veřejností přijatý název Polárka. Je umístěna v prvním podlaží pavilonu U1, a to v oddělené části pavilonu se samostatným vstupem. Má k dispozici dvě prostorné herny, jednu ložnici (druhá vzniká pravidelným stavěním dětských lůžek v prostorách jedné z heren), sociální vybavení, jídelnu a šatny. Děti mohou využívat tělocvičny základní školy, keramickou dílnu či další specializované prostory základní školy. Součástí je dostatečně velká zahrada po celkové rekonstrukci, která je dostatečně velká, prozatím však scházejí stinná místa pro děti, což vyřeší osázení stromy a keři. Ve školním roce 2013/2014 byl do mateřské školy vybudován zastřešený vstup (vstupní pergola). 7

8 Mateřská škola se nachází v okrajové části města, a přestože je v sídlištní zástavbě, je izolována od hlavních komunikací, a tudíž i od hluku. Pozitivní je pozvolný přechod lokality do volnější, přírody. Pro vycházky je tu ideální prostředí spojené s množstvím podnětů (pole, louky a les). Děti jsou tak každodenně venku a mají potřebnou míru volného pohybu. Mateřská škola Polárka je dvojtřídní mateřskou školou, s celkovou kapacitou 56 dětí. Třídy jsou věkově smíšené od 3 do 7 let, s možností umístění sourozenců a kamarádů spolu ve třídě. Zařízení a vybavení tříd odpovídá počtu dětí, jejich zájmům a potřebám, slouží ke skupinové a individuální činnosti dětí. Pro děti je připraveno příjemné prostředí s rodinnou atmosférou. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku, rovněž jsou respektovány potřeby dětí formou prožitkového a situačního učení, organizace dne v mateřské škole je dostatečně flexibilní. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětem i zaměstnancům. Dětem je poskytována plnohodnotná a pestrá strava dle příslušných norem a předpisů. Pitný režim je samozřejmostí a je zajištěn dostatečným množstvím nápojů v průběhu celého dne. 8

9 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obor vzdělání: C/01 Základní škola ročník: Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 Učíme se pro život MŠ: Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 Putování s Rákosníčkem Vzdělávací program Mateřská škola i Školní vzdělávací program Putování s Rákosníčkem je rozpracován pro obě třídy mateřské školy. Vzdělávací program Základní škola i Školní vzdělávací program Učíme se pro život je rozpracován pro jednotlivé ročníky po linii metodických sdružení a předmětových komisí v podobě časově tématických plánů, které jsou zveřejněny na školní PC-síti, a v případě neplánovaného zastupování pedagoga jsou k dispozici. Jejich plnění bylo vedením školy v průběhu uplynulého školního roku sledováno v rámci kontrolní a hospitační činnosti. Veřejnost má možnost seznámit se se školním vzdělávacím programem přímo ve škole nebo v omezenější míře na webových stránkách školy. 9

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy; přehled pracovníků školy (kvalifikace, praxe, aprobovanost) a) Provozní zaměstnanci Ve školním roce 2013/2014 bylo na úseku provozně ekonomickém zaměstnáno 21 osob, z toho 1 ekonom, 1 hospodářka školy, 1 správce budov školník a 1 vedoucí školní jídelny. Úklid zabezpečovalo 7 uklízeček, (6,5 pracovního úvazku) včetně jedné v mateřské škole (1,0 pracovního úvazku). Ve školní jídelně připravovalo obědy pro žáky a zaměstnance dvou škol i pro tzv. cizí strávníky 8 kuchařek a 3 pracovnice obchodního provozu (10,25 úvazku). Délka praxe na tomto úseku se pohybuje od 9 do 41 let, průměrná délka praxe činí 35 let a průměrný věk provozních pracovníků je 50 let. b) Pedagogičtí pracovníci Mezi pracovníky pedagogického sboru bylo na začátku školního roku 2013/ učitelů prvního stupně, 16 učitelů druhého stupně (včetně ředitele školy, zástupce ředitele školy, školního psychologa a asistenta pedagoga) a 4 učitelky MŠ. Dále zde svou praxi vykonávaly 3 vychovatelky školní družiny (včetně 1 vedoucí ŠD). Délka praxe byla podobně jako u provozních zaměstnanců velmi různorodá (od 2 do 39 let), průměr na jednoho pracovníka činil 23 let. Věkový průměr pedagogů školy byl 47 let. Stávající věková struktura: do 20 let žádný pracovník, let 2 pracovníci, let 4 pracovníci, let 12 pracovníků a nad 50 let 10 pracovníků. Pedagogičtí pracovníci základní i mateřské školy stejně jako vychovatelky školní družiny mají požadovanou kvalifikaci. Podrobnější informace k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků spolu s jeho vyhodnocením poskytuje 7. kapitola této zprávy. c) Absence pracovníků nemocnost, OČR Absence zaměstnanců školy zaznamenala v porovnáním se školním rokem 2012/2013 poměrně výrazný nárůst, když činila 811 dní (2012/ zameškaných dní). Je však nutné podotknout, že až 596 dní z uvedeného počtu tvořila doba čerpání mateřské případně rodičovské dovolené a s nimi spojené čerpání peněžité pomoci v mateřství. Na zbývajících 215 dnech se podílely pracovní neschopnosti zaměstnanců případně ošetřování člena rodiny a doba čerpání peněžité pomoci v mateřství (596 dní). Absence nad 100 dní se ve školním roce 2013/2014 vyskytla ve třech případech, a to vždy v souvislosti s čerpáním peněžité pomoci v mateřství. Nejvyšší nepřítomnost v zaměstnání: 154 dní. Průměr neodpracovaných pracovních dní na jednoho pracovníka činil 13,98 (2012/2013 9,45). Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č.7. Rozložení absence zaměstnanců organizace bylo v zásadě rovnoměrné v průběhu celého školního roku (první pololetí: 410 dní, druhé pololetí vč. letních měsíců 401 dní. Poměrně výrazný nárůst nepřítomnosti v zaměstnání byl v porovnání se školním rokem 2012/2013 zaznamenán u pedagogických pracovníků školy (634 dní, tj. 21,13 v průměru na jednoho zaměstnance), u pracovníků správy školy se projevil rovněž nárůst celoroční absence (177 dní, tj. 2,09 v průměru na jednoho zaměstnance). Nejvyšší absence se projevila v měsících prosinci dní (13,44 % vhledem k celému školnímu roku), v listopadu dní (12,82 % vzhledem k celému školnímu 10

11 roku), v říjnu dní (10,60 % vzhledem k celému školnímu roku) a v červenci dní (9,24 % vzhledem k celému školnímu roku). d) Aprobovanost roč.: 89,4 % roč. dle jednotlivých předmětů (v %) Čj Aj M Prv Př Vl Hv Vv Inf. ČSP/Pč Tv Vp- Vpin Aj ,7 33, , roč.: 78 % roč. dle jednotlivých předmětů (v %) Čj Aj Rj M Inf Ch F Př Z D VO VZ Hv Vv Tv Vp ČSP , ,8 0 Celkově: 84,2 % ŠD: 100 % e) Výuka cizích jazyků Od 3. do 9. ročníku jsme povinně vyučovali anglický jazyk, ve 2. ročníku byl anglický jazyk jedním z volitelných předmětů. Druhý cizí jazyk jsme vyučovali v 8. a 9. ročníku, a to vždy 3 hodiny týdně; vzhledem k tomu, že se již druhým rokem projevuje ze strany žáků (zákonných zástupců) jen minimální zájem o jazyk německý, vyučovali jsme jako druhý povinný cizí jazyk výhradně jazyk ruský. Výuku anglického jazyka jsme zajišťovali i pro zájemce z prvních tříd, a to ve formě zájmového útvaru - viz příloha č. 6. Mateřská škola zařadila cizí jazyk do ŠVP a TVP. Hravou formou seznamuje děti se základy anglického jazyka. Nejedná se o klasickou výuku, ale o práci s obrázky, písničkami, pohybovými aktivitami. Výuka probíhala jako nadstandardní aktivita kroužek 1x týdně vedený učitelkou mateřské školy. f) Hospitační a kontrolní činnost Hospitační a kontrolní činnost vedení školy se řídila ve školním roce 2013/2014 Plánem kontrolní a hospitační činnosti, který byl zpracován jako neveřejná příloha Plánu činnosti školy. Při hospitacích jsme se zaměřili na kvalitu výuky s důrazem na aktivní (a efektivní) učení a rovněž na vnější podmínky, které ovlivňovaly vzdělávání žáků. Vedení školy (ředitel spolu s jedním pedagogickým zástupcem ředitele) v průběhu školního roku realizovalo 29 přímých kontrol vyučovacího procesu a 21 přímých hospitací. Všechny byly vždy ukončeny řádným rozborem se stanovením konkrétních závěrů. Kontrolní činnost probíhá na základě zpracovaného harmonogramu. Ve školním roce 2013/2014 jsme ji opět orientovali jak do oblasti pedagogické (nástupy vyučujících do vyučovacích 11

12 hodin, dozory, vyhodnocování pedagogické dokumentace, kontrola žákovských písemností apod.), tak do oblasti ekonomické, personální i obecně správní. V mateřské škole byly provedeny dvě přímé hospitace. Obě byly ukončeny řádným rozborem se stanovením konkrétních závěrů. Kontrolní činnost byla prováděna průběžně, podle potřeby, podle plánu práce a operativně. 12

13 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku zapsaných žáků pro školní rok 2013/ z toho přijatých k základnímu vzdělávání 54 z toho s odročenou školní docházkou 8 z toho osvobozených od povinné školní docházky 0 do 1. ročníku 2012/2013 nastoupilo 53 Víceletá gymnázia, umístění vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Statistika v absolutních číslech celkem chlapci dívky Víceletá gymnázia Osmileté studium Šestileté studium Celkem Vycházející žáci Žáci vycházející z 6. ročníku Žáci vycházející z 7. ročníku Žáci vycházející z 8. ročníku Žáci vycházející z 9. ročníku Celkem Podíl maturitních a nematuritních oborů (8. a 9. ročník): Střední školy s maturitou (M) Střední školy a učiliště bez maturity Vycházející žáci (statistika): Střední školy s maturitou včetně gymnázií 52 % 44 % 62 % (čtyřletých) Střední školy a učiliště bez maturity 48 % 56 % 38 % Zápis do mateřské školy (termín zápisu přijímání dětí podle stanovených kritérií počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/ počet přijatých dětí pro školní rok 2013/ počet volných míst k odvolání pro školní rok 2013/ počet odvolání 1 13

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Tabulka prospěchu za II. pololetí školního roku 2013/2014 ročník počet žáků prospělo s vyzn. prospělo neprospělo neklasifikováno Celkem za 1. st Celkem za 2. st Celkem Tabulka docházky a chování za první i druhé pololetí školního roku 2013/2014 omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem průměrný počet oml. hodin na žáka průměrný počet neoml. hodin na žáka počet žáků s 2. st. z chování počet žáků s 3. st. z chování 1. stupeň ,3 0, stupeň ,1 0, Celkem ,9 0, Chování žáků ve školním roce 2013/2014 doznalo v porovnání s předchozími dvěma školními roky z hlediska udělených druhých stupňů z chování (počítáno za obě pololetí) zhoršení, naopak třetí stupeň byl udělen jen jeden. St. 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/ St. 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / /

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů se řídila Preventivním programem pro školní rok 2013/2014. Počet pracovníků pověřených prevencí ve škole: Touto problematikou se primárně zabývali dva pracovníci - metodik školní prevence a školní psycholog a dále i vedení školy, výchovný poradce, třídní učitelé a ostatní vyučující prvního a druhého stupně. Využíváme i odborníky Hnutí Buď OK z Ostravy, přizvané na besedy do jednotlivých třídních kolektivů. V letošním školním roce nám besedu zorganizoval i odbor sociálně právní ochrany dětí MÚ v Kopřivnici. Uskutečňované programy sledovaly propagaci zdravého životního stylu; častými metodami byly besedy a řízená diskuze stejně jako diagnostikování pomocí anonymních dotazníků. Úkoly byly začleněny do následujících oblastí: a) Problematika drog a gemblérství Prostřednictvím předmětových komisí a metodických sdružení proběhly v přípravném týdnu konzultace, které řešily PNL z hlediska začlenění do výuky v jednotlivých ročnících prvního a druhého stupně a současně i spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem a výchovným poradcem. Vyučující ročníku probírali v rámci hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, chemie, fyziky, ale i přírodopisu, cizích jazyků apod. (všude, kde se probírají otázky spojené s využíváním volného času, otázky životního stylu a úskalí rizikového chování) s žáky následující témata: Osobnostní výchova (ve spolupráci se školním psychologem): ročník Finanční gramotnost dluhová past půjčky, úvěry, automaty, Stop šikaně : 7. ročník Tolerance a netolerance, domácí násilí, sociálně právní ochrana dětí, Důvěrně o sexualitě : 8. roč. Netolismus a kyberšikana : 8. a 9. ročník Tolerance akceptace menšin : 9. ročník Školní projektová činnost: Své poznatky žáci shrnuli v projektových hodinách a nabídli k prohlédnutí pomocí nástěnek ve třídách a na chodbách školy. Témata: Drogy problém neřeší, aneb Umíme žít bez závislostí : ročník Mezilidské vztahy - globální problém lidstva : 7. a 9. ročník Zdravý životní styl : 6. ročník Tolerance a akceptace menšin : 9. Ročník Dotazů přes schránku důvěry bylo v letošním školním roce málo, a tak se schránka důvěry využívala i jako místo pro dotazy školní samosprávy, načež byly zde umístěny i tiskoviny či spoty města Kopřivnice k problematice drog a gemblérství. Fungovala i internetová schránku důvěry,kterou spravoval Městský úřad v Kopřivnici, jejíž adresa byla žákům předána, ale její využití našimi žáky bylo minimální. 15

16 b) Oblast kouření tabákových výrobků V této oblasti žáci zpracovávali dané téma prostřednictvím projektového dne: Řekni drogám ne, který byl realizován rámci Dne prevence v prvním pololetí školního roku. V projektu nebyla řešena pouze problematika domácího násilí, ale i možnosti dalších závislostí. Žákům bylo promítnuto video Hráči, které vzniklo ve spolupráci s městem, načež k diskusi byly využity mj. i otázky, které materiál obsahoval. Zaměření Anatomie a fyziologie kouření Nebezpečí kouření pro život Profil kuřáka Způsoby, jak nekouřit volný čas Vliv reklamy tabákových výrobků na člověka V této souvislosti bylo žákům připomenuto datum jako Den boje proti kouření. c) Oblast využití volného času žáky školy Kvalitní využití volného času dětí má rozhodující podíl na snížení negativních jevů jako je kriminalita mládeže, drogy, gemblérství, předčasný sexuální život atd. Proto žákům školy nabízíme pestrou škálu zájmových útvarů a nepovinných předmětů, které spolu s nabídkou DDM, ZUŠ a sportovních klubů vytvářejí široké možnosti trávení volného času. Ze školních aktivit patří k oblíbeným kopaná, volejbal, anglický jazyk pro děti z prvních tříd, sportovní gymnastika, pěvecký sbor atd. Ve volném čase se mohou děti účastnit také aktivit pořádaných Klubem Kamarád, který svou činnost vyvíjí v gesci Města Kopřivnice. V měsíci říjnu, v rámci Valné hromady SRPDŠ, proběhla v jídelně školy tradiční vstupní přednáška pro rodiče žáků na téma Sociálně právní ochrana dětí. Rovněž byli rodiče žáků seznámeni s konzultačními hodinami metodika školní prevence i školní psycholožky spolu s možností smluvit si s nimi individuální konzultaci. c) Prevence v rámci výuky prvního a druhého stupně: Prevence PNL je obsažena v následujících vzdělávacích oborech prvního a druhého stupně: roč.: V rámci přírodovědy a učiva Výchova ke zdraví se probírají témata Denní režim žáka, Lékařská pomoc, Osobní hygiena, Zdraví a jeho ochrana. Všichni žáci prvního stupně absolvovali besedu Správná pětka. Žáci 6-9. ročníku zpracovávali ve VV komiks na téma: Netolerantní vztahy, stop rasismu. 6. ročník: V rámci předmětu výchova k občanství se probírá tématický celek Naše obec, škola, region, kde se žákům připomínají volnočasové aktivity organizované školou, městem a aktivity Klubu Kamarád. V rámci výchovy ke zdraví se vyučující zaměřuje témata Režim dne, Zdravý životní způsob, vysvětluje se pojem droga, závislost. Žáci zpracovávali pracovní list na téma Dětská práva diskutovali o nich. 7.ročník: V rámci výchovy k občanství se žáci seznamují s problémy současné mladé generace, které bývají spojeny s mezigeneračními konflikty s rodiči a s pubertou. Vysvětluje se jim nebezpečí AIDS, 16

17 infekčních nemocí a globální problémy lidstva. Žáci získávají základní informace o finanční gramotnosti a nebezpečí dluhové pasti. Pracovali s materiálem Bludný kruh financí. Výchova ke zdraví rozšiřuje znalosti o nebezpečích zneužívání drog. Diskutuje se s dětmi o účincích marihuany, promítá se videokazeta na téma Drogy a já a Hráči se životem, což je materiál, který vytvořili žáci kopřivnických škol pod vedením pracovníků MÚ zabývající se touto problematikou. Lyžařský výcvik: Součástí doprovodného programu byla práce s textem Příběh, který se stal ; po shlédnutí DVD žáci diskutovali na téma Nejlepší droga je sport. Pro žáky 8. a 9. ročníku jsme objednali také besedu Správná pětka. 8.ročník: Ve výchově k občanství, výchově ke zdraví a přírodopisu se probírají následující témata: Drogy a pohlavní život, Přenos pohlavních nemocí, Drogy a kriminalita mládeže, Člověk a citový život - sexuální deviace, poškození lidského organismu, Vliv stresu, kouření a drog na lidský život. Diskutuje se s dětmi na téma Násilí na dětech. 9. ročník: Zde se rozšiřují poznatky o PNL nejen ve výchově k občanství a výchově ke zdraví, ale i v chemii, kde se problematice věnují vyučovací témata Deriváty uhlovodíku a Chemický popis alkoholu. Znovu se podávají informace o finanční gramotnosti a nebezpečí dluhové pasti. Pracovali s materiálem: Bludný kruh financí. Dále probíhal preventivní program podle stanoveného harmonogramu. Žáci ročníku se zabývali otázkou stresu. Z odevzdaných odpovědí vyplynulo, že se převážně obávají zkoušení, popř. učitelů nebo rodičů, pro žáky 9. ročníku přibylo oproti předchozím letem i přijímací řízení na maturitní obory středních škol. V rámci pravidelně organizovaných besed jsme se v letošním školním roce opět obrátili na Hnutí Buď O. K. z Ostravy, které pro nás připravilo následující námi objednaná témata : 6. ročník: 2. pololetí: Šikana její průběh a důsledky 7. ročník: 1. pololetí: Virtuální komunikace, kyberšikana 8. ročník: 2. pololetí: Netolismus 9. ročník: 1. pololetí: Tolerance a akceptace menšin 2. pololetí: Netolismus Žáci 8. a 9. ročníku se seznámili s videem a manuálem k diskusi na téma Hráči (zpracováno odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s Komisí prevence kriminality a protidrogové prevence. V 1. i 2. pololetí školního roku byl zorganizován pro žáky druhého stupně tradiční Den prevence: 6. ročník: Návštěva Městské policie v Kopřivnici Osobnostní výchova Rozbor vztahů v kolektivu třídy s psychologem školy 7. ročník: Virtuální komunikace a kyberšikana (beseda) Osobnostní výchova Rozbor vztahů v kolektivu třídy s psychologem školy 8. ročník: Návštěva MÚ- odbor sociálních věcí, matrika, beseda se starostou města, zdravé město Osobnostní výchova Rozbor vztahů v kolektivu třídy s psychologem školy 9. ročník: Tolerance a akceptace menšin (beseda) Osobnostní výchova Rozbor vztahů v kolektivu třídy s psychologem školy 17

18 Programy sledovaly propagaci zdravého životního stylu, diagnostiku žáků pomocí anonymních dotazníků i vytváření možnosti řešit vzniklé problémy ve vztazích mezi žáky. Věnovali jsme se i diagnostikování a testování žáků ročníků formou anonymních dotazníků, které se týkaly zkušeností s kouřením, alkoholem, drogami, kybešikanou. Ve 2. pololetí jsme testovali žáky na nový problém, který se objevil v souvislostí s využíváním internetu a všech sociálních sítí na netolismus. d) Výskyt sociálně patologických jevů snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol ve škole ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 počet hodin Počet žáků počet žáků počet případů počet žáků počet případů počet žáků počet případů počet žáků počet případů Čas od času se objevovaly i agresivní formy chování tj. především nevhodné chování vůči spolužákovi e) Školní psycholog Zabýval se zjišťováním klimatu tříd, prevencí a v případě problému i přímou intervencí ve třídách; zajišťoval zpětnou vazbu učitelům, navrhoval opatření k řešení; prováděl individuální činnosti s žáky s výchovnými a výukovými obtížemi či vztahovými problémy; jako na důvěryhodnou osobu se na něho mohli žáci obracet v případě potřeby. Školní psycholog vytvořil a realizoval dvoudwenní program adaptačního kurzu pro šestý ročník. Proběhlo i 8 pracovních setkání Školního poradenského pracoviště. Počty klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2013/2014 péče školního psychologa: kategorie žáků celkový počet žáků, z toho individuální péče kterým byla věnována péče z toho jednorázově z toho opakovaně (počet žáků) MŠ ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Celkem z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách) Počet odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání (konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) : kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově rodiče/konzultace

19 rodiče/besedy 2 2 učitelé/vedení ZŠ vedení školy 4 Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče školního psychologa: pořadí: výukové problémy 1. výchovné problémy, poruchy hování 2. vztahové obtíže 3. problémy v osobnostním vývoji 4. školní zralost 5. péče o integrované žáky 6. profesní poradenství 7. mimořádné nadání 8. poruchy učení 8. d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti školního psychologa: počet aktivit: prevence školního selhávání 11 depistáže, skupinová diagnostika 9 primární diagnostika 5 reedukace, terapie 7 práce se třídou (bez diagnostiky) 12 konzultace, příp. pomoc v přípravě IVP 0 součinnost v primární prevenci sociálně patolog.jevů 6 podpora vzdělávacích aktivit školy 0 koordinační činnost v rámci školního poradenského pracoviště 3 metodická činnost pro učitele 0 vedení přednášky, semináře 0 tvorba metodických materiálů 2 zapojení do projektu školy 0 psaní zpráv, sdělení pro instituce 6 f) Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2014/2015: úvodní mapování klimatu třídy, osobnostní výchova vztahy ve třídě beseda pro rodiče žáků 9. ročníku (zástupci Policie ČR v Kopřivnici) n a téma Kriminalita a trestní odpovědnost mladistvých nebo oslovit odbor sociálně právní ochrany dětí a připravit základní informace pro rodiče na Valné hromadě SRPDŠ. Nadále spolupracovat s Centrem primární prevence společností Buď O.K. Renarkon z Ostravy. vypracování systému přednášek a besed (využití Hnutí Buď OK z Ostravy) a psychologa školy: 6. roč.: Šikana, kyberšikana Návštěva Městské policie v Kopřivnici Vztahy v kolektivu 7.roč.: Virtuální komunikace 19

20 Osobnostní výchova Drogy, nebezpečí drog 8. roč.: Poruchy příjmu potravy Sociálně právní ochrana dětí Netolismus 9. roč.: Tolerance a akceptace menšin Netolismus Osobnostní výchova organizace zájmové činnosti žáků v odpoledních hodinách v rámci aktivního využívání volného času (kroužky ve škole, ve městě) navázat spolupráci s novým psychologem školy. Spolupracovat s výchovnou poradkyní a TU na řešení rizikových forem chování. Pokusit se prosadit třídnické hodiny vždy v pondělí první vyučovací hodinu. osobnostní výchova v rámci projektového dne prevence v rámci LV zorganizujeme pro žáky ročníku zaměstnání s pracovními listy na témata sport a drogy - doping ; dále Konflikty kolem nás pokračovat ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Kopřivnice monitorovat případné fyzické i psychické ubližování žákům, předcházet mu, popř. ho okamžitě řešit. Všímat si agresivního chování žáků vůči sobě a nepřecházet jejich vulgárního vyjadřování. další aktivity realizovat podle nabídek, které budou přicházet do školy. g) Mateřská škola prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálních patologických jevů byl kladen důraz na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení byly realizovány při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách a činnostech. Posilovali jsme sebedůvěru dětí, samostatnost při sebeobsluze a rozhodování, tvořivost dětí, rozvíjeli jsme dovednosti ke zdravému životnímu stylu, ochraně přírody a životního prostředí, tvořili jsme s dětmi pravidla chování v MŠ, prostřednictvím pohádek, příběhů, scének a divadelních představení jsme řešili nejrůznější situace. Konkrétní vztahy byly rozebírány v komunitním kruhu. V obou třídách byla prevence zařazována průběžně do TVP, proběhly exkurze na pracovištích bezpečnostních složek, součástí bylo i pořádání sportovních olympiád, polodenních výletů po okolí, otužování na školní zahradě. Cíle prevence v mateřské škole: zvýšit informovanost o možném nebezpečí uvnitř i mimo mateřskou školu nácvik sociálních dovedností k sobě samým, vést děti k rozpoznání šikany vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu Používané techniky prevence: individuální a skupinová interakce spolupráce s Policií ČR, s Hasiči města, s poliklinikou besedy, dopravní hřiště, exkurze na pracovištích praktický nácvik sociálních dovedností zdravá pětka v MŠ 20

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 právu předkládá: Mgr. Jiří Stoško ředitel školy Zpráva

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více