Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK V Kladně dne Ředitelka školy: Mgr.Taťána Semančíková 1

2 Obsah Úvodník Slovo ředitelky školy 4 A/ Základní údaje o škole 5 Historie školy 6 Charakteristika školy 6 Komplexní péče zajišťovaná školou 7 Mateřská škola 10 Základní škola praktická 13 Základní škola speciální 19 Projektové vyučování 24 Využívání informačních technologií 27 Zájmové kroužky 29 Školní družina 31 Školní aktivity 33 Škola a rodiče 36 Občanské sdružení Korálek 37 Výchovný poradce 38 Školská rada 38 Materiálně technické vybavení školy a údržba školy 40 B/ Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů 41 C/ Personální zabezpečení činnosti školy 42 D/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení 45 E/ Výsledky vzdělávání žáků 46 F/ Prevence sociálně patologických jevů 47 G/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 49 H/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 52 Divadelní a filmová představení 52 Výlety 53 Školní akce 53 Soutěže 54 Výstavy 57 Prezentace školy, propagační materiál 59 2

3 CH/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti /ČŠI/ a ostatních kontrol 60 I/ Základní údaje o hospodaření za kalendářní rok Finanční prostředky získané od institucí a sponzorů školy ve školním roce 2011/12 68 J/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 69 K/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 70 L/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 70 M/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 71 N/ Doložka 75 O/ Propagace školy v tisku 76 3

4 Vážení, otevíráte výroční zprávu kladenské školy známé pod názvem Korálek. Proč Korálek? - Tak jako se na nit navléká korálek za korálkem, až vznikne ucelený náhrdelník, tak dětem v naší škole postupně navlékáme" vědomosti, znalosti, dovednosti a zkušenosti, které potřebují pro svůj praktický život. A stejně tak, jako jsou křehké korálky, je křehká a snadno zranitelná dětská dušička. Učíme děti s úctou a láskou a respektujeme jejich osobnost. Školní rok 2013/14 byl úspěšný. Třídy ZŠP i ZŠS byly naplněny na maximum. Mateřská škola zahájila školní rok v nových prostorách v blízkosti naší školy. V průběhu roku dvě stěny v MŠ oživil svou malbou známý malíř Libor Škrlík. Dokončili jsme dva projekty financované z ESF, s velmi dobrým výsledkem jsme prošli auditem na rovné příležitosti, štěstí nám přálo i u sponzorů, vybavili jsme školu dalšími interaktivními tabulemi a mnoha rozličnými pomůckami, vystavovali jsme v Sládečkově muzeu výtvarné práce žáků za 20 let působení školy, zaznamenali jsme několik úspěchů v soutěžích, podařilo se nám navázat aktivní spolupráci s OS Korálek. Můžeme se pochlubit získáním dvou prestižních cen, a to cenou SMART vzorová škola a cenou European Language Label 2014, na které se podílíme svým partnerstvím. Přeji nám všem, abychom i v dalším školním roce pokračovali v úspěšné práci, a aby nám stále zůstávala naše "Korálková pohoda. Mgr.Taťána Semančíková 4

5 název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 adresa: Pařížská 2199, Kladno odloučené pracoviště: Pařížská 2249, Kladno datová schránka: hgigyqh telefon škola: , telefon MŠ: zřizovatel: Statutární město Kladno typ školy: obecní s právní subjektivitou právní forma: příspěvková organizace identifikátor školy: ředitelka školy: Mgr. Taťána Semančíková telefon: Dosažené vzdělání - VŠ Sppg Ve funkci ředitelky: od září 1992 Další vzdělávání v rámci DVPP: zaměřené především na řídící a manažerskou práci studijní program TOŠ, Gender ve školství zástupce ředitele: Mgr. Lenka Šípková telefon: Dosažené vzdělání VŠ Sppg Ve funkci zástupce ředitele: od ledna 1995 Koordinátor školního vzdělávacího programu Další vzdělávání v rámci DVPP: zaměřené především na řídící a manažerskou práci studijní program TOŠ, Gender ve školství škola sdružuje: 1. základní škola praktická 2. základní škola speciální 3. mateřská škola 4. školní družina 5. školní jídelna Filozofie školy: Dosáhnout u handicapovaných žáků takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být zařazeni v co největší míře do života zdravé populace. 5

6 Škola byla založena v září roku Provoz byl zahájen v budově Dětského rehabilitačního stacionáře Zvonek, kde ve dvou třídách začínaly s osmi žáky dvě učitelky. Od října se obě třídy přestěhovaly do svého stávajícího sídla, kde tehdy provozovala svou činnost 16. Mateřská škola. Původní záměr zakladatelů byl velkolepý, mělo vzniknout jakési centrum, kde by postižené děti měly veškerou péči pod jednou střechou tedy jak školu, tak i péči zdravotníků a sociální péče. Tento záměr však byl závislý na financování ze tří různých rezortů školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Bohužel doba byla taková, že takové financování nebylo možné. Z původního záměru zůstala pouze speciální škola pro žáky s více vadami, která byla oficiálně zřízena od ledna 1992 odborem školství Města Kladna. Ale i to byl přínos pro rodiče, kteří do této doby měli své děti umístěny v ústavech. Každé dítě má právo na vzdělání a naše škola začala poskytovat vzdělání i dětem s nejtěžším handicapem. Mateřská škola měla útlumový program, každý rok místo jedné třídy MŠ jsme získali dvě místnosti, které po stavebních úpravách daly možnost otevření vždy dvou tříd pro žáky naší školy. Od ledna 1995 škola získala právní subjektivitu. Celou budovu škola získala od školního roku 1997/98. V současné době se ve škole v 11 třídách vzdělává téměř 90 žáků a v mateřské škole ve 2 třídách dalších 25 dětí. Všechny prostory školy jsou využity v maximální možné míře, ale i tak jsou nedostatečné a naší snahou je, abychom za pomoci Města Kladna vyprojektovali a postavili přistavbu. Pravdou je, že i ve své dnešní podobě si škola uchovává téměř rodinný ráz, že se žáci pohybují v příjemném prostředí a vzdělávají je pedagogové, kteří svou práci skutečně vnímají jako poslání. Do školy docházejí žáci se souběžným postižením více vadami - žáci s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, se zrakovým a sluchovým postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, žáci s DMO, epileptici, žáci s autismem, děti po těžkých úrazech, Ve školním roce 2013/2014 se v jedenácti třídách vzdělávalo 85 žáků. Výuka probíhala ve čtyřech třídách základní školy praktické a v sedmi třídách základní školy speciální, z nichž tři třídy jsou pro žáky s autismem. Do Mateřské školy docházelo do dvou tříd dalších 15 dětí. Celkový počet v základní škole a mateřské škole byl v tomto školním roce 100 žáků a dětí. 6

7 Nad rámec výchovně vzdělávacího procesu je žákům zajišťována a poskytována další speciální péče: Psychologická Psychologická a pedagogická vyšetření a odborná poradenství k výchově a vzdělávání žáků SPC při Základní škole, Pařížská 2249 v Kladně zaměřené na mentální postižení SPC při Speciálních školách pro zrakově postižené v Praze 2 SPC při Speciální MŠ pro zrakově postižené v Praze 4 SPC VERTIKÁLA při ZŠS Roosweltova v Praze 6 a s občanským sdružením APLA Praha (pro žáky s autismem). Všechna SPC nám umožňují návštěvy v jejich zařízeních a naopak navštěvují naši školu, sledují žáky přímo ve vyučování nebo s nimi pracují individuálně, konzultují případné problémy, vyšetřují žáky, poskytují pedagogům i rodičům odbornou radu a pomáhají pedagogům při vypracování individuálních vzdělávacích plánů. Některá centra pořádají odborné semináře a kurzy v rámci DVPP. Rehabilitační Pronájem prostor fyzioterapeutkám v budově školy, které mají možnost rehabilitovat žáky školy v dopoledních hodinách Logopedická Službu poskytuje klinická logopedka PaedDr. Alena Merunková, která docházela do školy i do mateřské školy jednou za 14 dnů. Pod jejím vedením provádí logopedická cvičení učitelé v řečové výchově, ale i v běžných vyučovacích hodinách a doma rodiče. V letošním školním roce bylo v péči klinické logopedky 34 žáků školy a 7 dětí mateřské školy. Ergoterapie Předmět speciálně pedagogické péče, který je součástí tělesné výchovy a jsou do ní zařazeni žáci, kteří mají psychický, fyzický či mentální handicap, který v důsledku omezuje jejich funkčnost a samostatnost. Do ergoterapie - individuálního cvičení paže, ruky a prstů byly v letošním školním roce zařazeni žáci dvou tříd základní školy speciální. 7

8 Individuální cvičení bylo zaměřené na procvičování správného úchopu předmětů různých tvarů, velikostí a materiálu. Důraz byl kladen na cvičení obou rukou a na co nejčastější zapojování slabší ruky do činnosti. Individuální činnost sloužila zároveň i pro zklidnění a soustředění se na práci. Do činností byla zahrnuta i stimulace nohou, kdy bylo žákům umožněno vnímat lýtkem nebo stehnem různé povrchy a materiály. Individuální cvičení byla organizována v rámci hodiny rehabilitační tělesné výchovy a probíhala ve speciální pracovně, kde je k dispozici celá řada pomůcek. V letošním roce se opět podařilo zajistit další nové vhodné pomůcky pro cvičení motoriky rukou. Všechny pomůcky mohou rovněž využívat pí učitelky při dalším vyučování ve třídách nebo mohou pracovnu využívat pro individuální vyučování. Canisterapie Canisterapie je terapeutická metoda, při které žáci kontaktem se psem získávají přirozený vztah ke zvířeti. S pomocí psa je podporován zájem o činnosti, které mohou být za jiných okolností neoblíbené a je prohlubována pozornost a motivace k přirozenému pohybu. Protože pí učitelka canisterapeutka byla na MD, probíhala tato jen omezeně. Od května 2014 zahájila naše škola spolupráci s Dobrovolnickým centrem Canisterapie Kladno. Paní Stuchlíková se psem Šagalem navštěvovala 1x týdně dvě třídy 2.S a 6.S. Děti si se psem hrají, dávají mu pamlsky, češou ho, hladí a tím si odbourávají strach a stres. Muzikoterapie V letošním roce byli vybraní žáci ze 4 tříd ZŠS a 1 třídy ZŠP zařazeni do individuální a skupinové muzikoterapie. Při terapii žáci verbálně i neverbálně vzájemně komunikovali, aktivně využívali hudební nástroje, tvořili a doprovázeli hudbu, zpívali a hráli si. Velmi dobře přijímali dotekovou terapii, relaxaci i pohybové aktivity. Muzikoterapie sloužila také k didaktickým cílům - rozvoji komunikace a kognitivních procesů - paměti, myšlení, koncentrace a k rozvoji hybnosti. Také plnila i další cíle - podporovala žáky při hudebních aktivitách a rozvíjela jejich tvořivost, muzikálnost a sociální dovednosti. Tvořila a podporovala sebeuvědomění žáků, spokojenost a pohodu. Vytvářela bezpečné prostředí, podporovala dobrý vzájemný vztah mezi žákem a terapeutem. Muzikoterapie se u žáků setkávala s nadšením. V průběhu roku se vytvořila i skupina pedagogů, kteří se věnovali muzikoterapii a vyzkoušeli si různé její techniky. Muzikoterapie splnila svou funkci - pomohla obnovovat fyzické a psychické síly, jež jsou velice potřebné pro výchovný proces. 8

9 Plavání a hry ve vodě Probíhá v rámci tělesné výchovy, vždy pro skupinku 15 žáků, po celý školní rok jedenkrát měsíčně v kladenském Aquaparku. Bezplatné návštěvy vodních atrakcí i plaveckého bazénu nám umožňuje člen Zastupitelstva Města Kladna pan Lukáš Kubica (Sportovní areály města Kladna). Žáci si oblíbili vodní hry, využívali vířivé koupele a nejvíce se líbily skluzavky, tobogán a návštěva sauny a páry. Zároveň si procvičují sebeobsluhu a dopravní výchovu. Z aquaparku vždy žáci odchází spokojeni a už se těší na příští návštěvu. Návštěvy Solenky V letošním roce opět dvě třídy ZŠS navštěvovaly Solnou jeskyni - na podzim a na jaře. Pobyt v solném prostředí dětem velice prospívá - zlepšil se u nich zdravotní stav a tím i docházka do školy. Naučili se více soustředit na poslech pohádky, dokáží delší dobu odpočívat a relaxovat. Rodiče jsou velice spokojeni a rádi děti do solné jeskyně se školou posílají. 9

10 1. oddělení 8 dětí 2. oddělení 7 dětí Celkem 15 dětí MŠ v novém Školní rok 2013/2014 byl pro MŠ rokem velkých změn. V červnu 2013 se podařilo získat pro naši MŠ nové prostory v Základní škole v Pařížské ulici, které se během prázdnin rekonstruovaly, uklízely a stěhovaly. V září 2013 za účasti primátora Ing. Dana Jiránka proběhlo slavnostní otevření MŠ a děti začínaly v nových, velmi pěkných, ale nepříliš vybavených prostorách. Vybavení do MŠ bylo objednané a čekalo se na jeho dodání. Stěny MŠ započaly učitelky zútulňovat svými malbami a výtvory. V té době byly v MŠ zaměstnány dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga na 15 přihlášených dětí, které byly rozděleny do dvou tříd do třídy pro mladší děti Myšky a pro třídy pro starší děti Žabky. Slavnostní otevření MŠ primátorem Ing. Danem Jiránkem Výchovně vzdělávací činnosti vycházely z ŠVP Rok v Mateřské škole. Tento program byl přizpůsoben potřebám každého dítěte. Třídní program byl připravován vždy v rozsahu jednoho týdne k aktuálnímu tématu. Při vzdělávání dětí byly především uplatňovány metody praktické, ale i slovní, nejvíce dialogické a diskusní. 10

11 Ve třídě byly prostřídávány činnosti zaměřené na zrakovou a sluchovou percepci, logopedii, grafomotoriku a základní matematické představy. Pro udržení pozornosti dětí se činnosti musí často obměňovat a tak se zařazovaly pohybové hry, výtvarné, pracovní a hudební činnosti. Vzdělávání bylo zaměřeno též na sebeobsluhu, hygienu, výchovu k samostatnosti a sebedůvěry. Součástí MŠ je i velmi pěkná zahrada, která ale zpočátku školního roku nebyla uzpůsobena potřebám dětí, a proto se častěji k denním procházkám využíval blízký les. Na procházky se děti vždy velmi těšily a to především proto, že zde mohly pozorovat nejen rostliny, ale i mnoho ptactva a zvěře. Mateřskou školu pravidelně navštěvovala logopedka a fyzioterapeutka. V polovině školního roku nás oslovil malíř a výtvarník Libor Škrlík, s kterým jsme pod záštitou ČSOB pojišťovny uskutečnili výmalbu prostor MŠ. Jednalo se o unikátní projekt pod názvem Živá malba, který spočíval v tom, že obrázky - pohádkové motivy pro děti a zemědělská farma mají v sobě zakomponovány didaktické prvky. Tento projekt byl přínosem především pro děti s postižením v oblasti zlepšení komunikace a socializace. Patronkou slavnostního otevření malované školky byla spisovatelka Bára Nesvadbová, která dětem přečetla i jednu svou pohádku. Během školního roku si učitelky s dětmi připravily dvě besídky pro rodiče. První z nich se uskutečnila v prosinci a jejím cílem bylo nejen předvedení toho, co se děti v nové MŠ naučily, ale především se jednalo o přátelské a velmi vlídné posezení s rodiči nad vánočním cukrovím. Při této příležitosti si rodiče s dětmi mohli vyzkoušet i zdobení perníků a jablíček. 11

12 Druhá besídka proběhla na konci května a byla v duchu lidových říkanek a písniček. Na konci besídky byl připravený taneček pro rodiče, který odlehčil slavnostní vyřazování absolventů naší MŠ, kteří již v září nastoupí do školy. Obě besídky měly mimořádný ohlas, a to především díky velké snaze dětí i učitelek. Další akce, které proběhly jsou již tradicí - uskutečnil se karneval a rej čarodějnic, lampionový průvod, několikrát děti navštívily divadlo Lampion. A velký ohlas měl u dětí výlet do pražské ZOO, kterého se MŠ zúčastnila zároveň se školou. Na konci školního roku proběhly i personální změny. Vzhledem k tomu, že se zvýšil počet dětí a jedna z učitelek, která nesplňovala kvalifikační předpoklady pro speciální školství, odešla v květnu do jiného zaměstnání, bylo nutné posílit kolektiv o dvě nové pracovní síly, což se ke konci školního roku podařilo. Učitelky i asistentka pedagoga se během roku účastnily několika vzdělávacích kurzů. Jedna učitelka dostudovala VŠ a získala kvalifikaci speciálního pedagoga. Za největší úspěch považujeme to, že i děti, které měly problémy s docházkou do kolektivu, jsou v MŠ spokojené a přátelská atmosféra panuje nejen s nimi, ale i s jejich rodiči. Ve školním roce 2014/15 chceme pokračovat v tom, co se nám začalo dobře dařit, ale především stabilizovat učitelský kolektiv. Naším cílem je vybavit školní zahradu herními prvky a uzpůsobit ji potřebám dětí tak, aby ji mohly plnohodnotně využívat. Ve školce byl Ježíšek Na hradě ve škole 12

13 2.A 11 žáků - 1.p.r./6 žáků; 2.p.r./4 žáci; 3.p.r.ZŠS/1 žákyně 3.A 9 žáků - 3.p.r./5 žáků; 4.p.r./3 žáci; 3.p.r.ZŠS/1 žákyně 5.A 11 žáků - 5.p.r./7 žáků; 6.p.r./4 žáci 7.A 7 žáků - 7.p.r./6 žáků; 8.p.r./1 žákyně Celkem: 38 žáků Vzdělávání: - v post. ročníku - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP. ŠVP Učíme se pro život respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní předpoklady i možnosti a umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů a forem, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat právě takových výsledků, které odpovídají jejich zdravotním, psychickým i fyzickým možnostem. Hlavním cílem vzdělávání žáků v ZŠP je příprava na společenské a profesní uplatnění. Škola by měla být místem, které žákům nabízí tvořivé a motivující prostředí. Charakter práce má žákům umožnit vidět, slyšet, prožít, porovnat, pochopit, ztotožnit se a lépe si zapamatovat vědomosti a osvojit si dovednosti na základě kterých budou rozvíjet a zdokonalovat kompetence užitečné pro život. Vzhledem k různorodosti vzdělávacích potřeb žáků je škola místem, kde se jim dostává kvalitní a kvalifikované výchovně-vzdělávací péče, ale i místem, kam chodí rádi. A k takovým místům naše škola bezesporu patří. K dalším výchovně-vzdělávacím strategiím ZŠP patří i využívání různých zdrojů informací, nových vyučovacích metod a forem výuky, spolupráce s rodiči, ostatními školami a dalšími institucemi, vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Vzdělávání v ZŠP není založeno na osvojování co největšího objemu faktů, ale na systematické struktuře základních pojmů a vztahů, které umožní zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění a potřebné životní praxe. Ve školním roce 2013/2014 zahrnovala ZŠP 4 kmenové třídy, ve kterých se vyjma 9. ročníku vzdělávali žáci všech ostatních postupných ročníků. Třídu 2.A navštěvovali žáci 1. a 2. p.r., kteří spolu úspěšně spolupracovali. Prvňáci se na školu a školní docházku rychle zadaptovali, druháci je zase kamarádsky do třídního kolektivu přijali. Třídní kolektiv se v průběhu roku obměnil, jeden žák 1. ročníku přestoupil na konci 1. pololetí na jinou školu a jeden žák v druhém pololetí naopak přestoupil na tu naši. Jedna žákyně 1. ročníku má výrazné zdravotní omezení, přesto má v ostatních spolužácích maximální podporu a absolvuje 13

14 s nimi všechny akce ve škole i mimo školu. Žáci v průběhu školního roku kromě poměrně obtížného osvojování učiva absolvovali mnoho zajímavých akcí. Společně se třídou 3.S pokračovali celý školní rok v projektu s názvem Děti jako my. Vyvrcholením již dvouleté spolupráce s pražskou ZŠ Lupáčova bylo společně strávené dopoledne na Kladenském Sletišti v Trampolínovém parku. Zde si žáci obou škol se svými pedagogy i řediteli užili zábavné dopoledne, zhodnotili spolupráci i významné evropské ocenění společně realizovaného projektu. Pochutnali si na pohoštění a plánovali další společné akce i pobyt. Kromě spolupráce s pražskou školou naši žáci koncem roku navštívili Otvovice, kde proběhly společné sportovní i výtvarné aktivity s žáky z místní ZŠ. V průběhu školního roku též žáci 2.A několikrát úspěšně pracovali v sociálně terapeutických dílnách Zahrada, navštívili Aquapark, mnohá divadelní představení realizovaná ve škole, či v divadle Lampion a U zvonu, užili si sportování na Sletišti, atrakce na Matějské a Svatováclavské pouti v Praze. Třídu 3.A navštěvovalo v letošním školním roce devět dětí, tři žákyně a šest žáků. Během tohoto roku se žáci zúčastnili mnoha akcí, soutěží, exkurzí a výletů. Dvakrát v tomto školním roce vyjeli na školu v přírodě. V prosinci do Kytlice nedaleko Nového Boru, v květnu navštívili Strážovice nedaleko Písku. Na podzim se rozjeli do Prahy na Svatováclavskou pouť, v březnu pak na Matějskou pouť. V prosinci si užili Mikulášskou besídku v Kulihrášku a prohlídku vánočního Kladna. Ze školních akcí Korálku je potřeba zmínit účast na tréninkové jednotce Rytířů Kladno na zimním stadionu a v květnu na závodech v běhu lesním terénem. Několikrát navštívili divadlo Lampion a divadlo U zvonu v Kladně. Žáci se také zúčastnili výukových programů, které organizovalo NSEV nebo Labyrint. V červnu žáci přespali ve škole. Akce byla doplněna výletem na Sletiště, pobytem v Trampolínovém parku, výletem na Kožovu horu s místní rozhlednou a opékáním buřtů na školní zahradě. 14

15 Ve třídě 5.A se v letošním školním roce vzdělávali žáci žákyně 5. a 6. Postupného ročníku. Výuka byla z velké části založena na praktických dovednostech. Ve výuce byla hojně využívána interaktivní tabule a pro oživení výuky hlasovací zařízení, pomocí kterého si žáci nenásilnou formou opakovali učivo. Někteří žáci třídy již samostatně vytvoří jednoduché programy pro své vrstevníky. Již tradičně byla do výuky zařazena celá řada akcí, ať už třídních nebo společných, ve snaze propojit teoretické znalosti s praktickými ukázkami na výletech a jiných aktivitách. Malí školní včelaři Cesta medu 15

16 Všechny výlety si žáci připravovali s pomocí paní učitelky, učili se tak organizovat svůj volný čas, pracovat s mapou, překonávat překážky, pomáhat menším a slabším, spolupracovat ve skupině. Během roku se žáci zúčastnili různých projektů na prevenci šikany a na podporu kolektivního cítění, pořádali a absolvovali mnoho různých závodů, při kterých se učili toleranci a komunikaci se svými vrstevníky, prohlubovali spolupráci s jinými školami. Je třeba žákům ukázat a nabídnout aktivity, které jim rozšíří nejen vědomosti, ale i dovednosti v různých oborech. Třídu 7.A navštěvovalo 7 žáků, z toho 6 chlapců (7.ročník) a 1 dívka (8.ročník). Prospěchově jde o slabší třídu, kde stále přetrvávají problémy se čtením a tím vznikají potíže s porozuměním hlavně v naukových předmětech. Velmi slabá domácí příprava a nezájem o práci ve škole odpovídá věkovému složení třídy. Věk představuje rovněž velmi specifické projevy chování, které je nutno opakovaně usměrňovat. Ve třídě byla opakovaně udělena důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. Žáci projevují výrazný zájem o počítače, rádi pracují ve výukových programech a na interaktivní tabuli. Spolupráce s rodiči se jeví jako slabší, akcí školy se účastnili málo a ani účast na třídních schůzkách nebyla úplná, a tak musela tř. učitelka s rodiči domlouvat individuální termíny. Zeměpis Přírodopis V průběhu školního roku se žáci ZŠP zúčastnili několika výtvarných, dovednostních i sportovních soutěží na úrovni školní, okresní, krajské, celorepublikové i mezinárodní. Svoje zdařilá výtvarná díla a keramické výrobky zasílali prostřednictvím pedagogů do nejrůznějších soutěží, zúčastnili se dovednostního klání na České abilympiádě v Jedličkově ústavu, poměřili své síly v Běhu pro zdraví ve školní soutěži. V mnoha soutěžích dobře reprezentovali školu a získali významná ocenění. 16

17 Žáci ZŠP úspěšně pracovali ve školních zájmových kroužcích, zde též účinně spolupracovali s žáky ZŠS. V listopadu navštívili žáci ZŠP unikátní výstavu v OC Šestka Korunovační klenoty na dosah, kde mohli shlédnout zdařilé makety korunovačních klenotů, dobového oblečení a vyslechnout si odborný výklad k této tématice. V měsíci listopadu též většina žáků ZŠP se svými třídami navštívila Sládečkovo muzeum, kde probíhala výstava naší školy Korálek 20 let výtvarných činností. V únoru v období ZOH vyjeli starší žáci ZŠP do Olympijského parku v Praze na Letné, který byl vybudován k této příležitosti. Žáci okusili roli olympioniků, vyzkoušeli některé zimní sporty jako biatlon, sjezd i bruslení. Je dobře, že žáci mohli areál navštívit a užít si tam sportovní olympijskou atmosféru. V březnu v rámci spolupráce s občanským sdružením se celá naše škola mohla zúčastnit tréninku kladenských hokejistů Rytířů. Vedle tréninku se uskutečnilo též posezení a debata se známými kladenskými hokejisty. Z celého setkání si žáci odnesli spoustu zážitků. I žáci ZŠP společně s ostatními žáky školy podpořili Světový den autismu. Na tzv. Modrý den si sami se svými pedagogy nabatikovali trička a vyjádřili při společném setkání významnou podporu osobám s autismem. Tradičně koncem dubna vyjely třídy ZŠP do Naučného střediska ekologické výchovy Kladno Čabárna. Tak jako v minulých letech si zaměstnanci střediska ve spolupráci se ZŠ Kladno Švermov nachystali pro žáky bohatý program Dne Země. Žáci vyšších tříd ZŠ a přírodovědného kroužku si připravili několik stanovišť, kterými naši žáci praktických tříd postupně procházeli a plnili zajímavé přírodovědné a ekologické aktivity. Poznávali a přiřazovali přírodniny, obrázky, ohmatávali kůry stromů, procvičovali správné třídění odpadů. Na závěr si žáci prohlédli vodní ptáky v jejich přirozeném prostředí a výběhy s domácími zvířaty. Žáci vyšších tříd ZŠP se účastnili více výukových programů organizovaných NSEV, jako například programy Co se děje v trávě, Člověk a zvířata a Meteorologie. Všechny programy, které středisko pořádá, jsou velmi dobře připravené, poučné i zábavné. V průběhu šk. roku se uskutečnily pro ročník ZŠP dvě besedy o pravidlech silničního provozu a chování cyklistů jako účastníků silničního provozu. Žáci řešili dopravní situace ve výukovém programu, snažili se zorientovat ve spleti značek a dopravních předpisů. To vše jim zprostředkovaly lektorky z volnočasového centra Labyrint Kladno. Dopravní výchova I v letošním školním roce žáci naší školy jedenkrát měsíčně navštěvovali kladenský Aquapark. Bezplatné návštěvy vodních atrakcí i plaveckého bazénu žákům svým vstřícným přístupem umožňuje člen zastupitelstva města Kladna pan Lukáš Kubica (Sportovní areály města Kladna). Každé návštěvy se zúčastnila skupina 15 žáků střídavě z praktických i speciálních tříd. Návštěvy sociálně terapeutických dílen Zahrada se uskutečňovaly i v průběhu letošního školního roku. Třídy ZŠP střídavě s ZŠS jezdily jedenkrát týdně do zařízení pracovat podle 17

18 svých možností, ověřovat svoje dovednosti a čerpat nové náměty ve čtyřech pracovních dílnách keramické, textilní, výtvarné a počítačové. Žáci ZŠP se v průběhu školního roku zapojili do tří projektových dnů Ničeho se nebojíme. V průběhu těchto projektových dnů si žáci upevňovali a ověřovali důležité vědomosti a dovednosti z oblasti zdravého životního stylu, osobního bezpečí, zdravovědy, požární ochrany, prevence úrazů a bezpečnosti silničního provozu, prevence sociálně patologických jevů. Nezapomenutelným zážitkem pro žáky ZŠP byl na závěr školního roku výlet do pražské ZOO. Za krásného počasí mohli skoro celý den procházet rozsáhlý areál, pozorovat cizokrajná zvířata a užívat si místních hrátek. Na začátku června se žáci zúčastnili velmi dobře organizované oslavy Dne dětí. Na školní zahradě si žáci i se svými rodiči užívali sportovních činností, soutěží, diskotéky, bohatého občerstvení, opékání buřtů, sledovali vystoupení kickboxerů a měli radost z dárkových balíčků. Pro správný výběr budoucího učebního oboru i povolání se starší žáci ZŠP zúčastňují takových akcí a exkurzí, které jim tuto volbu usnadní. V rámci přípravy na své budoucí profesní zaměření v průběhu školního roku spolupracujeme s Odborným učilištěm a Praktickou školou v Kladně Vrapicích. Žáci druhého stupně ZŠP se zúčastnili tradičního Vrstevnického dne a dále Projektového dne zaměřeného na technické obory. Učni prezentovali jednotlivé učební obory a žáci měli možnost si některé činnosti pod jejich vedením vyzkoušet. Školní rok rychle uběhl, žáci si více či méně úspěšně osvojili požadované učivo a prožili společně mnoho pěkných chvil při různých akcích. Vždyť musíme mít na paměti, že prostřednictvím modelových situací, hry a zážitků se nejvíce naučí každý jedinec. Učíme se od učňů v OU Vrapice 18

19 1.S - 7 žáků 2.S - 7 žáků 3.S - 7 žáků 6.S - 7 žáků 7.S - 7 žáků 8.S - 7 žáků 9.S - 7 žáků Celkem 49 žáků Vzdělávání: - v a post. ročníku - Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Učíme se pro život díl I. a díl II. V 5. a 6. post. ročníku Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. 19

20 V ZŠS je nejdůležitějším cílem výchovně vzdělávacího procesu komplexní speciálně pedagogické působení na tělesný a duševní vývoj našich žáků s respektováním jejich individuálních potřeb. Pro uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků je potřebná empatie, emociální síla, nápaditost, kreativita všech pracovníků. Pro dobré výsledky vzdělávání je nezbytná spolupráce s rodinou a její přímá podpora, aby se správně rozvíjela osobnost každého žáka. Veškeré komplexní pedagogické působení všech pracovníků školy na žáky směřuje k tomu, aby se u nich co nejvíce rozvinula samostatnost, soběstačnost, vhodné chování, vyjadřování a mohli se co nejlépe zapojit do běžného, praktického života. Ve vzdělávacím procesu si žáci osvojují základní pracovní a pohybové dovednosti, hygienické a sebeobslužné návyky, poznatky o přírodě a společnosti. Rozvíjí si schopnost orientace v okolním světě, vytváří si osobní vztahy k lidem, k vlastní osobě, k okolnímu prostředí i k správnému společenskému chování. U žáků ZŠS jsou cíleně rozvíjeny komunikační dovednosti ve všech běžných hodinách při všech činnostech i v řečové výchově. Učitelé pracují i s různými formami alternativní a augmentativní komunikace a snaží se najít vhodnou formu dorozumívání pro každého žáka. K dosažení nejlepších výsledků ve vzdělávacím procesu napomáhají různorodé metody práce pedagogů, ale i vhodné kompenzační a didaktické pomůcky a nadstandartně vybavené kabinetní sbírky s moderními didaktickými 20

21 pomůckami. Kabinetní sbírky se i v letošním roce velice rozrostly. Navíc v rámci vyučování u vybraných žáků probíhala během celého roku logopedie, ergoterapie, muzikoterapie a rehabilitační cvičení. Výuka je pestřejší a zábavnější díky vybavení celé školy a všech tříd ICT technikou. Žáci aktivně využívají PC, PC doplněné dotykovými monitory, interaktivní tabule a ipady. Při výuce využívají nepřeberné množství výukových programů a digitálních učebních materiálů (DUM) vytvořených pedagogy v rámci projektu EU Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života. Některé učitelky v letošním roce prošly dalším školením k aktivnímu používání interaktivní tabule, všichni pedagogové byli proškoleni v efektivnějším využití ipadů a tvorbě DUM. Vyučování je proto kreativnější, zajímavější a poutavější. Žáci různých tříd ZŠS provádějí mnohé aktivity společně, často i s žáky ZŠP. Při společných činnostech budují a rozvíjejí správné mezilidské vztahy, vzájemnou komunikaci, toleranci a pomoc, učí se dodržovat pravidla společenského chování. Společná setkání a akce tříd probíhají ve školních prostorách i na zahradě školy. Jsou to divadelní a hudební představení, hry, soutěže, sportovní aktivity, realizace projektů. Žáci se společně účastní kulturních i sportovních akcí na Sletišti, v kladenském Aquaparku, v Kulihrášku. Společně se účastní Školní Abilympiády, kde poměřují své dovednosti s žáky praktické školy v 21

22 řemeslných a výtvarných dovednostech, ve skládání puzzle a lega. Všechny akce rozvíjejí sociální dovednosti žáků. Dobré vztahy jsme utužovali s rodiči žáků na společných akcích - např. Pečení perníků, Kavárna s rodiči, Dětský den, procházky po Lapáku, Ekodny,. Během školního roku se žáci ZŠS zúčastnili tří celoškolních projektů Ničeho se nebojíme. Žáci formou hry získali mnoho zážitků a dovedností, naučili se spolupráci a dalším sociálním dovednostem. Tímto projektem žáci plní Minimální preventivní program a Chování člověka za mimořádných událostí. V projektu Děti celého světa se žáci dozvěděli mnoho nového o historii, kultuře, tradicích lidí a dětech žijících u nás i na jiných kontinentech. V prosinci rou 2013 skončil projekt EU Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života. Žáci ještě 4 měsíce plnili mnoho rozmanitých úkolů ve třech klíčových aktivitách - Člověk a příroda, Zlepšování podmínek pro využívání ICT a Strukturované učení. Poznávali přírodu, získávali nové poznatky, učili se lépe ovládat PC, IT, ipad a další technologie. Byli vyučováni metodou strukturovaného učení. Žáci prokázali, že i přes jejich handicap jsou vnímaví a rádi plní všechny činnosti, pokud jsou uzpůsobené jejich možnostem a schopnostem. V rámci projektu se na podzim zúčastnili přírodovědného pobytu v Českém Ráji Bartošova Pec. Po celou dobu trvání projektu je všechny aktivity velice obohacovaly, žáci se dozvěděli mnoho nového o přírodě, měli hezké zážitky. Ale i po skončení projektu pokračují v nastartovaných aktivitách a mohou využívat vytvořené pomůcky, programy a didaktické pomůcky. Dalším projektem byl inkluzivní projekt Děti jako my. Naši žáci ZŠS i ZŠP spolupracovali při mnoha rozličných akcích s dětmi z pražské ZŠ Lupáčova a spolupráce přesáhla i hranice České republiky, naše děti navštívili i maďarští žáci. Tento projekt byl mimořádně úspěšný, získal 1. místo v mezinárodní soutěži inkluzivních projektů- Evropská jazyková soutěž LABEL. Žáci ZŠS navštěvovali Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna. Pracovníci centra připravili pro naše žáky výchovně vzdělávací programy s ekologickým zaměřením, které probíhaly v rámci projektu Kvalitní a efektivní výuka. Tradicí se stal Den Země, kdy žáci plnili úkoly týkající se naší Země, seznámili se světadíly, malovali přání pro naší zemi, určovali a hledali živočichy v přírodě, vyráběli ptačí budky. Programy jsou velmi dobře přizpůsobeny mentální úrovni, možnostem a schopnostem našich žáků, kteří se z nich dozvěděli poutavou formou mnoho nového o přírodě, zvířatech, ročních obdobích, o životě 22

23 hmyzu. Dvě třídy byli i na přírodovědném pobytu NSEV Kladno Čabárna. Při všech akcích si žáci si rozšiřovali znalosti a dovednosti spojené s ochranou přírody a naší planety Země. Ekologii se žáci i rodiči věnovali i při společných Ekodnech podzimním a jarním úklidu zahrady a okolí školy. Škola také příjemně naplňovala volný čas žáků a vyhledávala a napomáhala rozvíjet jejich vlohy a schopnosti. V zájmových kroužcích sportovně turistickém, výtvarném a keramickém, dramatickém, muzikoterapii, Pohodě, Všeználkovi a canisterapii si žáci upevňovali pracovní dovednosti, rozvíjeli svou kreativitu a estetické cítění, hudebnost, vztah k přírodě a zvířatům. Výrobky z výtvarného a keramického kroužku během celého roku posíláme na různé výstavy a soutěže, kde žáci získávali různá ocenění. Během celého školního roku žáci navštěvovali Sociálně terapeutické dílny v areálu Zahrady. Pracovali ve čtyřech dílnách: keramické, textilní, výtvarné a počítačové. Zde využívají celou škálu terapeutických metod, kterými si rozšiřují své pracovní dovednosti i sociální schopnosti. Při návštěvách Aquaparku rozvíjeli nejen své plavecké dovednosti, ale těšili se i z ostatních aktivit, např. ze skluzavky, toboganu, sauny, vířivky Solnou jeskyni, která je bohatá na minerály a solné prvky, navštěvovaly v letošním roce dvě třídy ZŠS. Prostředí jeskyně nejen že posiluje imunitní systém, ale v neposlední řadě pomáhá našim žákům naučit se odpočívat a relaxovat, a tím se zklidnit. Výuka ve všech třídách ZŠS přechází od ranních komunikačních činností do vyučovacích předmětů daných rozvrhem hodin. Ve třídách, kde jsou žáci s poruchami autistického spectra, je dodržována struktura. Žáci pracují podle denního režimu, který je vizualizován piktogramy. Každá třída si podle potřeb žáků nastavuje realizaci projektů. Žáci v nich poznávali více přírodu, okolí školy, město, region. Chodili na cílené vycházky do okolí, do města (poznávali zimní i jarní přírodu, faunu i floru, pamětihodnosti). Zúčastnili se výletů (Otvovice, Zoo Zájezd), učili se společenskému vystupování (návštěvy divadel, muzea). Ve všech třídách ZŠS je nutností během vyučování vystřídat mnoho různých činností, z 23

24 důvodů krátkodobé udržitelnosti pozornosti. Do vyučovacích hodin jsou zařazovány jak relaxace, tak pohybové aktivity. Každá třída ZŠS pracuje podle svých metod s přihlédnutím k možnostem a intelektovým schopnostem žáků. Ke všem žákům přistupují pedagogové individuálně a hledají různé metody a pomůcky, které pomáhají ke zlepšení dovedností každého žáka a k posunu v jejich socializaci. Nadstavbou vyučovacího procesu je praktické vyučování mimo školu škola v přírodě. Žáci si mohli získané poznatky a potřebné jednání(chování) vyzkoušet v jiném, novém, neznámém prostředí. Během roku se někteří žáci ZSŠ i ZŠP vypravili na školu v přírodě do Bartošovy pece, Kytlice, Strážovic, Milíčova. Zde provozovali turistiku, hráli si, sportovali, zpívali, upevňovali si sebeobslužné a sociální dovednosti, poznávali přírodu, seznámili se s životem na vesnici, navštívili různá města a jejich pamětihodnosti. Získali a upevnili si mnoho dovedností. Všechny uplatní, využijí ve škole, ale především v dalším životě. A to je smyslem a cílem výuky v ZŠS. Projektové vyučování je jednou z mnoha metod vzdělávání v ZŠP ale i v ZŠS. Je založeno na prožitku a má nezastupitelnou úlohu v moderním vzdělávání. Některými tématy žáci plní Minimální preventivní program a Chování člověka za mimořádných událostí. Zařazením Osobnostní a sociální výchovy a Multikulturní výchovy plní průřezové téma. Ničeho se nebojíme Projektové vyučování na téma Ničeho se nebojíme plní úkoly z oblasti Chování člověka za mimořádných situací. Proběhly tři celoškolní projektové dny s tématikou: Dopravní výchova 24

25 Bezpečnost ve škole i mimo ni První pomoc Zdravý způsob života V ZŠP byla preventivně realizována i témata kouření, alkohol, drogy. Pí učitelky v jednotlivých třídách připravovaly aktivity vedoucí k získání kompetencí převážně v oblastech řešení problémů a komunikaci, tak, aby žák porozuměl obsahu sdělení a přiměřeně reagoval. Cíle projektových dnů jsou naplňovány jedná se především o získávání a prohlubování dovedností a schopností, využívání dovedností v praxi, spolupráce v kolektivu třídy i mezi třídami nebo o podporu rozvoje odpovědnosti za vlastní jednání. Žáci řešili samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem se učili překonávat životní překážky. Žáci 25

26 praktické školy získávají kompetence k rozpoznání nevhodného a rizikového chování a začínají si uvědomovat jeho možné důsledky. Pí učitelky hojně v aktivitách využívaly formu hry, ať už didaktickou nebo pohybovou. Výukové programy z portálu Záchranného kruhu svou stavbou dobře odpovídají možnostem našich žáků. Poprvé byly rovněž využity deskové hry Záchranného kruhu. Téma Dopravní výchova doplnili žáci 4. a 5.ročníku projektem Dopravní výchova pořádaného SVČ Labyrint, který je realizován ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a Středočeským krajem. Žáci absolvovali teoretickou přípravu, praktické jízdy na dopravním hřišti a plnili dopravní testy. Po splnění všech částí a úspěšném napsání testu žáci obdrželi Průkazy cyklisty. Děti celého světa Projekt Děti celého světa je projektem, který téma čerpá z průřezového tématu Multikulturní výchova, blíže se zabývá tématickými okruhy - kulturní rozdíly, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity, dále čerpá z tématu Výchova k myšlení v evropských souvislostech a zabývá se tematickým okruhem objevujeme Evropu a svět. Projektový den na téma: Děti celého světa proběhl v letošním roce ve třídách 2.A, 4.A, 5.A v ZŠP a v 3.S, 6.S, 9.S v ZŠS. Žáci poznali mnoho nového o historii, kultuře a tradicích lidí a dětí žijících u nás i na jiných kontinentech. Dozvěděli se nové informace, nebo postupně rozvíjeli a upevňovali již získané poznatky z předcházejících projektových dnů, které proběhly v minulých letech. Ve všech třídách žáci s pedagogy pracovali zajímavými, poutavými formami učení. Prožili si hezký den a vše si prakticky vyzkoušeli. 26

27 Žáci poznávali děti různých etnik, jejich domov, cestovali za nimi, hráli na etnické nástroje, zpívali, tančili, hráli si, plnili úkoly, malovali, oblékli se do typických oděvů různých lidí žijících na celé planetě. Společně se sešli na defilé masek dětí všech kontinentů. Dobrou odezvu u všech dětí mělo muzicírování a tanec na etnickou hudbu, kterou si žáci navzájem zahráli a zabubnovali. Projektový den byl velmi zdařilý a pro žáky velice prožitkový. Cesta světla Projektový den Cesta světla se uskutečnil 19. listopadu V průběhu října a listopadu vyráběly děti v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy různé lampičky a lampiony z papíru, kartonu, lina, textilu, keramické hlíny nebo plastu. Střihaly, malovaly, lepily, modelovaly apod. Jejich snažení vyvrcholilo lampionovým průvodem do naší MŠ, kde proběhla přehlídka všech světelných objektů. Akce se jmenovala Cesta světla, protože jsme vymýšleli, jak světýlko přenést a připomněli jsme si také, že už se pomalu blíží advent a překrásný čas Vánoc. 27

28 Výuka PC probíhala ve třech třídách (6.ročníků). Žáci se v hodinách učili praktickým dovednostem, které mohou využít v běžném životě seznamují se s klávesovými zkratkami, s tvorbou tabulek a grafů, psaním a úpravou textu, tvorbou prezentací, stahováním a úpravou fotografií. V nižších ročnících poznávají funkce na klávesnici, učí se používat pravé tlačítko myši, orientovat se v programu malování a v nových výukových programech. Žáci získávali nové zkušenosti z oblasti internetových aplikací využití volně stažitelných programů, cílené vyhledávání, seznamovali se s pravidly bezpečného používání internetu a sociálních sítí. Zúčastnili se již tradičně akce Bezpečnější internet, tentokrát na téma Vytvořme společně lepší internet. Cílem bylo upozornit na možná rizika online prostředí a neustálý boj proti škodlivému obsahu. Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou propojení výtvarné výchovy s počítačem. V této soutěži získala Hana Poštolková Zvláštní cenu poroty, kterou si osobně převzala v Moravské Třebové. I v tomto školním roce naše škola získala prestižní ocenění SMART vzorová škola. Výuka pomocí ICT 28

29 Zájmová činnost rozvíjí u žáků zájmy, schopnosti a dovednosti. Ovlivňuje jejich další rozvoj. ZK jsou zaměřeny na praktické činnosti - pracovní, výtvarnou a estetickou výchovu, hudební a dramatickou výchovu, sport a turistiku, nácvik sebeoblužných činností a relaxaci. ZK výtvarný -. žáků žáci, kteří mají zvýšený zájem o výtvarnou výchovu a kteří mají hravý a kreativní přístup k tvořivé práci. Snažíme se žáky v této oblasti rozvíjet, podporovat jejich tvorbu v nových a alternativních technikách a zajistit pro ně ideální pomůcky, materiály a nástroje. Žáci pracují převážně v ateliéru, ale také v plenéru - na zahradě nebo v přírodě v okolí školy. Mají k dispozici malířské stojany pro práci v budově, ale i venku. Práce, které zde vznikají jsou z oblasti malby, kresby, grafiky, ale také koláže a nejrůznější kombinované techniky. V průběhu školního roku žáci navštěvují také výtvarné výstavy např. v září 2013 jsme se zúčastnili výtvarné výstavy Mařákovi žáci ve Sládečkově muzeu v Kladně. Žáci shlédli krajinomalby z okolí Kladna. Dále jsme se zúčastnili výstavy dětských prací Kladenská veverka a Mezinárodní výstavy Lidice. Návštěva výstav je pro žáky inspirací pro jejich další výtvarnou tvorbu. Dále se zúčastňují mnoha výtvarných soutěží a také práce žáků využíváme i k prodeji na Vánoční a Velikonoční výstavě. Získané prostředky slouží potom na nákup nových, zajímavých nebo speciálních pomůcek. Nejkrásnější díla jsou také součástí výzdoby naší školy. ZK keramický - 6 žáků - různých věkových kategorií. Nová skupina žáků, která se s keramickou hlínou seznamovala, a každý se podle svých možností zapojoval do práce. Žáci učili modelovat, glazovat. Povedlo se jim mnoho výrobků, které se pak vystavovaly na našich školních výstavách. Některé výrobky byly použity jako dárky a dělají radost ostatním. V keramickém kroužku se žáci věnovali nejen vyrábění, ale využívali i různé prvky z arteterapie. ZK sportovně turistický - 7 žáků - různých věkových kategorií. Kroužek je zaměřen na rozvoj vytrvalostních, obratnostních, rychlostních a silových schopností. Doplňkovou činností je cvičení s hudbou, relaxace s hudbou, posilování s činkami, gumou, cvičení na step bedýnkách. Žáci si upevňují přirozený pohyb chůzi, běh, skákání, lezení, plazení. Rozvojí si dovednost házení, chytání, prolézání, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí. V zimním období je to technika běhu na běžeckých lyžích, bobujeme, rozvíjíme poznatky zimní turistikou. Tyto získané schopnosti a pohybové dovednosti mohou žáci dále rozvíjet a využívat ve sportovních a pohybových hrách - vybíjená, basketbal, přehazovaná, fotbal, florbal, stolní tenis, trampoline, déle při pěší turistice výlety, orientace v přírodě a atletických disciplínách Překonávání psychických zábran a zvyšování fyzické zdatnosti si rozvíjí při hrách a soutěžích stopovaná v lesním terénu, hry v přírodě. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi vedeme všechny žáky ke sportovnímu pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní seberealizaci. Respektujeme celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjíme 29

30 psychomotorické I psychické schopnosti a pohybové dovednosti. Součástí všech aktivit je znalost a dodržování jednoduchých pravidel, vzájemný respekt a pomoc, týmová spolupráce. ZK Pohoda - 12 žáků - s těžkým handicapem různých věkových kategorií 8 žáků navštěvovalo skupinové activity, se 4 žáky pracovala učitelka individuální. Při skupinových aktivitách žáci prošli různými terapiemi a relaxačními aktivitami, které navozovaly pohodové chvíle a posilovaly pozitivní vztahy ve skupině. Nosnou aktivitou byla Muzikoterapie a Doteková terapie", při kterých byli procvičovány různorodé techniky - rušné, spontánní, improvizace, hraní na nástroje, zpívání, hry a relaxace. Akční části se střídaly s klidnými a přecházely do zklidňující psychorelaxace. Pasivní i aktivní formou žáci naslouchali hře, zvukům a zpěvu, spontánně reagovali gesty, zvuky, zpěvem, rytmickými pohyby těla, rukou apod. Aktivně se zapojovali hrou na nástroje, které si sami vybrali. Měli možnost projevit svoje emoce při individuální práci i ve skupině. Při individuální muzikoterapii byli žáci zařazeni v lekci Jen pro ně, kdy byl kladen důraz především na uspokojení jejich individuálních potřeb, na spokojenost dětí, uvolnění a relaxaci. ZK dramatický - 5 žáků ZŠS. Kroužek je zaměřen na čtení a vyprávění pohádek, příběhů s následným opakováním textu. Žáci kroužek navštěvují velice rádi - prohlíží si knížky i obrázkový material, vypráví si o lidových tradicích - velikonoce, vánoce, apod.), pracují i na interaktivní tabuli. ZK Všeználek 9 žáků ZŠS. Zaměřen na zručnost a různé dovednosti žáků - činnosti, které mají děti rády. Rozvíjeli si svou tvořivost, zvídavost, motoriku, pozorování, kreativitu a to vše formou hry. Na kroužku si stavěli ze stavebnic, skládali puzzle, učili se stříhat, krájet. K vzdělávání a zábavě využívali i interaktivní tabuli. Absolvovali několik procházek do přírody a okolí školy. Nakupovali a vařili jednoduchá jídla. ZK Ergoterapeutický - 5 žáků autistické třídy 8.S čtyřikrát týdně. Náplní kroužku bylo cílené a smysluplné zaměstnání všech žáků. Byl upřednostňován individuální přístup a zároveň zohledňovány schopnosti a dovednosti každého žáka. Nácvik probíhal v jednotlivých oblastech, se kterými se žáci mohou setkat a setkávají v každodenních činnostech sebeobsluha - oblékání, svlékání, zapínání patentek a zipu, pracovní činnosti, domácí práce a hry s ergoterapeutickými pomůckami. Největší pokrok a úspěch u žáků byl zaznamenán v sebeobsluze a v nácviku domácích prací. Protože u autistických žáků je velice přínosné opakování známých témat a oblastí, je dobré postupovat pomalu a přidávat další vhodné náročnější aktivity od nácviku až po osvojení. Žáci plnili úkoly s radostí a některé oblíbené i sami vyhledávali. 30

31 odpolední ŠD - 18 žáků ranní ŠD - 14 žáků Školní družinu navštěvují žáci různých věkových skupin a s různými handicapy. Vychovatelky ŠD se zaměřovaly hlavně na rozvoj samostatnosti při sebeobsluze, sociální integraci, vzájemnou pomoc šikovnějších slabším, rozvoj komunikačních dovedností, smyslového vnímání a motoriky, rozšiřování všeobecného přehledu. To vše prostřednictvím didaktických a námětových her, sportovních aktivit, hudebních a kreativních činností. Chod ŠD je podřízen měsíčnímu a poté týdennímu rozvrhu, který v sobě zahrnuje: - Činnosti odpočinkové - Činnosti zájmové - Přípravu na vyučování - Ostatní činnosti V těchto čtyřech oblastech byli naší hlavní náplní didaktické a námětové hry, vycházky do přírody, pobyt na školní zahradě, výtvarné a pracovní činnosti, relaxační a oddechová cvičení, motorická cvičení, sportovní aktivity, poslech hudby, zpěv písní, dramatizace, práce na interaktivní tabuli, hádanky a kvízy, omalovánky, četba a reprodukce pohádek, komunikační kruh, montážní stavebnice, výukové programy, práce s i Pady, sledování zábavných a naučných pořadů pro děti a spousta dalších. Plán ŠD Září - Zpátky ve škole Seznámení a přivítání s nově příchozími i stávajícími spolužáky a vychovatelkami v ŠD, Seznámení se školou, zahradou, školním řádem a řádem ŠD, pravidly bezpečnosti při volnočasových aktivitách. Vyprávění zážitků z prázdnin. Říjen - Počasí se mění Výtvarné a pracovní aktivity spojené s nástupem nového ročního období podzimu. Vycházky do lesa a po okolí školy, pozorování přírody a změn v důsledku ochlazování. Sběr přírodních materiálů, úklid školní zahrady (příprava na zimu), výzdoba ŠD. 31

32 Listopad - Zima ťuká na dveře Aktivity spojené s brzkým příchodem zimy sběr přírodnin a pomoc lesní zvěři. Poučení o bezpečnosti při zimních sportech, prevence před onemocněním. Prosinec - Těšíme se na Vánoce Vánoční výzdoba ŠD, výroba drobných předmětů s vánoční tématikou na prodejní výstavu školy, výroba vánočních přání. Seznámení s vánočními tradicemi a zvyky spojenými s příchodem nového roku. Poučení o bezpečnosti při sportech během vánočních prázdnin, prevence před onemocněními. Leden - Je nám zima Zimní sporty, vycházky do lesa, pozorování zimní přírody a změn. Aktivity zaměřené na zimní činnostibobování, sáňkování, stavění sněhuláků, koulovačky. Procházky zasněženou krajinou. Únor- Hrajeme si na sněhuláky Otužování, předcházení nemocem, význam zdravé výživy, konzumace ovoce a zeleniny, celkový zdravý způsob života. Úklid sněhu na školním pozemku, pozorování přírody na konci zimy. Březen - Voláme jaro Seznámení s jarními rostlinami, pozorování přírody na jaře, barvy jara. Aktivity spojené s opakováním zvířat a jejich mládat. Duben - A jak je to se zvířátky? Aktivity zaměřené na pozorování přírody zvířat a rostlin v lese, na poli, na zahradě. Ochrana přírody, rozmnožování zvířat a rostlin. Příprava na čarodějnice a Velikonoce, tradice, výzdoba a dekorace, básničky a písničky s jarní tématikou. Květen - Příroda a my Aktivity zaměřené na ochranu přírody, třídění odpadu - úklid školní zahrady a okolí školy. Pozorování změn v přírodě (rostliny, stromy). Poznávání volně žijící zvěře. Červen - Bezpečně na prázdniny Činnosti zaměřené na bezpečnost při prázdninových radovánkách, plánování prázdnin, sport, procházky okolní přírodou. Poučení před nebezpečnými situacemi, se kterými se žáci mohou setkat o prázdninách poranění při sportu, hmyzí kousnutí, klíště, popáleniny od sluníčka, úpal, atd. Všemi aktivitami vychovatelky u žáků dotvářely a rozvíjely klíčové kompetence, čímž pomáhaly naplňovat a uskutečňovat některé z výchovně vzdělávacích oblastí ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. 32

33 Ekologie Prolíná životem školy po celý školní rok. Ve škole se již několik let třídí odpad, 2x ročně s pomocí rodičů uklízíme v areálu školy i v jejím blízkém okolí a v lese. Členové NSEV Kladno Čabárna organizovali pro žáky školy mnoho výukových program, hodinových i dopoledních. Tradicí se stal Den Země. NSEV Kladno nabízí žákům přírodovědně a ekologicky zaměřené aktivity vedené formou her, povídání a diskuzí. Další poznatky z environmentální výchovy získávali žáci zapojením se do projektu Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života, kde jedna klíčová aktivitou byla Člověk a příroda. Velkou měrou k rozvoji vnímání přírody a její ochrany příspívají i přírodovědné pobyty a třídní výlety. Během programů a všech ostatních aktivit je žákům prezentována příroda v mnoha vazbách a souvislostech. Výjezdové pobyty Přírodovědný pobyt v Bartošově peci v Českém ráji - 30.září - 4.října 2013 uskutečnil se v rámci projektu EU Kvalitní a efektivní výuka. Hlavním cílem 4. přírodovědného pobytu bylo upevňovat získané znalosti o přírodě formou her, vycházek a poznávacích výletů do přírody, čímž podporujeme přirozenou zvídavost žáků a žáci získávají nové vědomosti a znalosti o přírodě. Pedagogové se žáky ověřovali tematický celek Podzim v přírodě - poznávali stromy, přiřazovali ke stromům listy, hledali houby a sbírali přírodniny. Se zvířátky se potkali na kozí farmě v areálu Pěnčín, kde viděli nejen kozy, ale také prasata, ovce, osla, páva, kachny a husy. Další zvířata pozorovali denně při vycházkách do okolí, protože nedaleko penzionu byla další farma, kde ještě navíc byli koně. Téměř všichni žáci vyšlapali na hrad Frýdštejn, na kterém se natáčela scéna s čarodějnicemi z pohádky O létajícím ševci. A tak se v jeskyních z dětí staly čarodějnice, čarovaly a proměňovaly se v různá zvířátka. Navštívili jsme i továrnu na výrobu dřevěných hraček v Albrechticích. Tady žáci viděli, jak vznikají jednotlivé komponenty a z nich celé hračky. Největší úspěch měl Krteček a jeho kamarádi. Večer žáci s pomocí pedagogů doplňovali pracovní listy, ve kterých plnili úkoly, které se učili nebo procvičovali během dne. Práci pak vystřídaly aktivity odpočinkové a relaxační tzv. muzikohraní. Po dobu celého pobytu se prostřídaly činnosti sportovní, turistické, pracovní, výtvarné, hudební, ale i odpočinkové a relaxační. Nechyběly ani soutěže a hry na písku. 33

34 Přírodovědný pobyt v CEV Kladno Účast 15 žáků naší školy na přírodovědného pobytu v CEV Kladno. Všichni žáci už byli na pobytu několikrát a i tentokrát se všem akce moc líbila. První odpoledne šli po lesní cestě směrem ke Švermovskému hřbitovu a zpět po cyklotrase směrem od Korei na Ferdinandku. Žáci pozorovali podzimní přírodu, poznávali stromy a keře a sbírali lesní plody (kaštany, žaludy a oříšky). Druhý den měli naplánovaný celodenní výlet do Podholí u obce Kováry. Cílem výletu bylo dojít na určené místo, kde si žáci opekli buřty a zahráli jednoduché hry. Po návratu se navečeřeli a společně si zazpívali. Páteční dopoledne patřilo výrobě krmítek. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a s pomocí učitelů a dvou pracovníků CEV Kladno se učili opracovat dřevo smirkováním a zatloukat hřebíky. Po skončení výukového programu si prohlédli zvířecí obyvatele záchranné stanice AVES. Žáci pojmenovávali domácí zvířata, napodobovali jejich zvuky a hlazením zvířat si procvičovali hmatové vnímání. Celé pobyt zakončili u voliér s dravými ptáky. ŠvP Kytlice žáci 8.S, 7.A, 5A, 3.A trávili několik předvánočních dní v Kytlicích v Lužických horách. Program byl velmi pestrý. Penzion obklopovala nádherná příroda, kterou žáci využili k mnoha různým hrám. Absolvovali několik turisticko poznávacích výletů - na Tolštejn, do Chřibské, na hrad do České Kamenice, do Dolní Poustevny v části Šluknovského výběžku, k Hraničnímu rybníku, do Jedlové na rozhlednu a do sklárny v Polevsku u Nového boru, kde měli možnost vyzkoušet si, jak se fouká sklo. Po náročných výletech relaxovali v hydromasážním whirpoolu. Večer před odjezdem domů je navštívili čert, Mikuláš a anděl s nadílkou. Pobyt se velmi líbil a domů si vezli plno zážitků. Škola v přírodě v Strážovicích května na školu v přírodě žáci zavítali do Strážovic u Mirotic. Okolí lákalo hned od prvního dne k příjemným vycházkám i pro vozíčkáře. Za každým rohem na nás čekala dobrodružství. Navštívili jsme blízskou westernovou pevnost fort Hary, kde si děti vyzkoušely střelbu z pušky, z luku, házení tomahavkem, práskání bičem, jízdu na koni a spoustu dalších aktivit. Na celodenní výlet jsme jeli do Písku. Zrovna zde probíhala akce Cipískoviště. Měli jsme možnost pozorovat sochaře při vytváření 34

35 soch z písku, projít si zrcadlové bludiště, prohlédnout si výstavu rybářství v muzeu. Obdivovali jsme architekturu v centru města. Nejhezčí setkání však byla se zvířaty na pastvinách, které byly všude kolem našeho zámku, kde jsme byli ubytováni. Největší dík patří provozovatelům zařízení. Setkali jsme se vřelým přijetím a nebývalou ochotou nám ve všem vyhovět. Všechna, snad i nevyslovená přání byla hned splněna a porozumění našim dětem bylo překvapující. Starali se o nás jako bychom byli jejich staří známí a také jsme se tak všichni cítili. Určitě bychom se všichni do Strážovic rádi vrátili. Třídní výlet do Miličova žáků 8.S doplněné o tři další žáky z jiných tříd. Oproti loňskému roku, kdy jsme odjížděli v době povodní, jsme letos měli slunečné počasí. V úterý došli žáci na Krakovec, který v loňském roce nezdolali ani na druhý pokus a ve středu vyrazili na celý den do přírody. Cílem cesty bylo Hedecko, kde se nachází ekologická farma. Žáci měli možnost seznámit se s životem na venkově a naučnou formou procvičit vědomosti o domácích hospodářských zvířatech a jejich chovu. Z Hedecka pak došli na Uhrovic mlýn, kde mohli pohladit hospodářská zvířata a také se svézt na velbloudech, které na mlýně chovají. Žákům se nejvíce líbilo mládě velblouda jménem Sultán, které se narodilo v březnu a kráva Pampeliška. Během pobytu samozřejmě denně zpívali, opekli si vuřty a ve čtvrtek došlo i na koupání. Třídní výlety pí učitelka upřednostňuje vzhledem k menšímu počtu žáků, a také proto, že žáci s autismem mají problémy s přenášením dosažených dovedností do jiného prostředí. Právě tyto výlety v menším počtu žáků rozvíjí jejich samostatnost, jemnou a hrubou motoriku a samozřejmě i hygienické a sebeobslužné dovednosti. Vedou k osvojení zdravého životního stylu pravidelnou stravou, pitným režimem a vycházkami po okolí. 35

36 Spokojený rodič je přáním všech pedagogů. Usilujeme o to, aby se problémy řešily společně s námi. K tomu volíme kromě tradičních způsobů (třídní schůzky, pohovory s rodiči, návštěvy pedagogů v rodinách) i netradiční, což jsou různé akce, při nichž se odbourávají bariéry mezi učiteli a rodiči, rodiče se učitelům více otevřou a jednají s nimi bez ostychu a s větší přirozeností. Ekoden s rodiči - 4.listopadu 2013 Rodiče se společně s žáky a pedagogy zapojili do úklidu školní zahrady. Většinou se jednalo o hrabání listí, ale také se plelo rašeliniště a ostatní záhony. Rodičům sedmi žáků naší školy patří velký dík za skutečně vydatnou pomoc. Bez nich bychom tak velký úsek školní zahrady nikdy nezvládli uklidit. Mikulášské perníky - řemeslné dílny rodičů - 5. a 12. listopadu 2013 Pod rukama ochotných maminek a jednoho tatínka se ve dvou listopadových dnech proměnila hora perníkového těsta v překrásně zdobené perníčky. Ty si žáci mohli zakoupit na Mikuláše. V dnešní uspěchané době nám opět rodiče dokázali věnovat svůj čas. Velice si vážíme jejich ochoty. Výroba adventních věnců - vánoční dílny s rodiči - 27.listopadu 2013 Vyrobit adventní věnce, ale i jiné vánoční dekorace pomáhaly maminky naší škole i v letošním roce. Věnce i jiné dekorace se prodávaly ve spolupráci s firmou LEGO v jejich firmě a na Vánoční výstavě ve škole. Velmi si vážíme ochoty a pomoci rodičů, a tímto jim děkujeme za práci a volný čas, který naší škole věnovali. Velikonoční perníky - řemeslné dílny rodičů - 1.dubna 2014 Maminky našich žáků vytvořily znovu na Řemeslných dílnách velké množství tradičních perníčků. Žáci i ostatní návštěvníci si kupovali perníky na velikonoční výstavě. Velice si vážíme zájmu a pomoci rodičů současných i bývalých žáků. Kavárna pro rodiče Kavárna byla již tradičně obohacena o sponzorský dar od paní Soni Šestákové a její kolegyně darovaly maminkám krásný relaxační zážitek a pohoduv podobě masáže. Možnost nechat se namasírovat měly všechny maminky, příležitost využilo 12 maminek. Ekoden s rodiči - 5. května 2014 Rodiče se spolu s jednotlivými třídami postarali o jarní úklid zahrady. Během akce se všichni prostřídali u ohně a došlo i na zpívání s kytarou. Je škoda, že účast ze strany rodičů je velmi malá. Věříme, že jich na příštím Ekodnu bude víc, vzhledem k počtu všech žáků ve škole. Další akce pro rodiče: Vánoční a velikonoční besídky Matějská pouť Společné třídní akce s rodiči cvičení v přírodě, malování s rodiči, posezení ke dni matek, rozloučení se školním rokem Za zájem, ochotu a pomoc na všech akcích rodičům DĚKUJEME!!! 36

37 Další spolupráce s rodiči probíhá již mnoho let v úrovni školy a Občanského sdružení Korálek, které vzniklo v březnu 2001 a sdružuje hlavně rodiče našich žáků. V letošním školním roce má OS Korálek od dubna 2014 nové vedení. Předsedou se stal pan Miloš Patera. Spolupráce mezi školou a OS se od této doby velmi zkvalitnila. Během dvou měsíců OS pro děti uspořádalo setkání s kladenskými hokejisty Rytíři Kladno a Den dětí. Ve škole začali sbírat víčka, zpracovali projekt na výstavbu parkoviště ve škole, Dort pro děti z Korálku Cíle OS: - Sdružit rodiny, které pečují o dítě se zdravotním handicapem - Pomoci rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné situaci - Organizovat pro členy sdružení akce a posilovat pocit sounáležitosti Poslání OS: - Zlepšit život rodin se zdravotně handicapovaným dítětem - Zajištovat a realizovat veřejně prospěšnou činnost ve spolupráci se všemi lidmi, kteří mají zájem a potřebu pomáhat zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům Věříme, že spolupráce bude v tomto duchu pokračovat. Den dětí - DĚKUJEME!!! 37

38 Cílem práce výchovného poradce je pomáhat vystupujícím žákům a jejich rodičům s výběrem dalšího studia či umístěním, poskytnout informace rodičům žáků týkající se jejich vzdělávání a řešit výchovné problémy žáků. poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání: V tomto školním roce končili školní docházku výhradně žáci speciální školy. Rodiče měli omezené možnosti pro výběr dalšího studia či umístění svých dětí. Poprvé byl přijat jeden žák do Praktické školy ve SOU Kladno Vrapice. Většina ostatních žáků nastupuje do Stacionáře Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově. Žáci praktické školy ročníku navštívili opakovaně SOU a aktivně se zúčastnili prezentace učebních oborů. V občanské výchově se zároveň zabývali možnostmi dalšího studia, poznávali jednotlivá povolání a besedovali o předpokladech pro určitá zaměstnání. řešení výchovných problémů a docházky do školy: Byla řešena nedostatečná a neomluvená docházka do školy, výchovná komise se sešla 3 krát, neomluvené hodiny byly dále předány k řešení na MMK odbor sociálně právní ochrany dítěte. Výchovná komise rovněž řešila i kázeňské problemy, a to kouření žáka při vyučování. Jednání ŠR byla ve školním roce dvě: Na zasedání v říjnu ŠR: projednala a schválila výroční zprávu za školní rok seznámila se s fungováním nově otevřené mateřské školy schválila dodatek č.1č.j.121/2010 ZŠS/1 ke ŠVP Učíme se pro život pro Základní školu speciální a přípravný stupeň a dodatek č.2č.j.800/2002ke ŠVP Učíme se pro život pro Základní školu praktickou, a to nový název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 předsedkyně školské rady informovala členy o vzniku nového zařízení pro zdravotně postižené Klubíčko Beroun,o.p.s. Projekt Kvalitní a efektivní výuka - Pí Šípková informovala přítomné o činnostech a výsledcích dosažených v 5. a 6. monitorovacím období. Přítomní nahlédli do příruček vzniklých z projektu. Dále informovala o připravovaném projektu v Bartošově peci, kde budou žáci ověřovat tematický okruh Podzim v přírodě Na zasedání v dubnu ŠR: seznámila se se zprávou o hospodaření za rok 2013 Pí ředitelka informovala školskou radu o ukončení Projektu Kvalitní a efektivní výuka k Seznámila členy školské rady s problémy projektu: - Zdlouhavá jednání s KÚ nefunkční korespondence s projektovými manažerkami na KÚ 38

39 - S oznámením o podezření na nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně příjemce. Pí ředitelka vysvětlila přítomným vzniklou situaci chyba vznikla /platba za přírodovědné pobyty převodem na účet a nikoliv hotově/, ale byla opakovaně schválena kontrolními orgány. Velmi dlouhou dobu se KÚ a MŠMT k chybě vyjadřovalo a projekt mezitím k skončil. Dne vedení školy podalo na KÚ Odvolání proti oznámením o podezření na nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně příjemce a zaslalo kopii na MŠMT. - Vedení školy musí převést z rozpočtu školy na projektový účet ,-Kč. - Vzhledem k nepřítomnosti p.syblíka, byla dohodnuta osobní schůzka na MMK dne Pan Syblík byl na této schůzce se vzniklou situací seznámen. Občanské sdružení Korálek, sdružující rodiče a učitele školy, má nové vedení. V minulých dnech proběhly volby. Sdružení se nyní chystá na změnu statutu, jak přikazuje zákon. Na základě výběrového řízení byla ustanovena nová vedoucí učitelka Kateřina Šíchová a přijata jedna učitelka. V současnosti navštěvuje mateřskou školu 18 dětí. Rodiče jsou spokojeni. Volná místa ještě jsou. V červnu proběhly doplňující volby do školské rady z důvodu ukončení činnosti pí Jitky Jiroutové zvolené z řad rodičů. Nově byla do školské rady zvolena pí Věra Puppová. 39

40 Vybavení školy bylo hrazeno z vlastních zdrojů školy, ze sponzorských darů, z projektů EU nebo získané formou věcného daru: ZŠ 3 x Interaktivní tabule 2 do školy a jedna do mateřské školy Trampolína zabudovaná do země pro trampolinink těžce postižených žáků včetně pozemních úprav Didaktické a speciální pomůcky Koberce do tří tříd MŠ Nová MŠ v budově ZŠ Pařížská 2249, Kladno rekonstrukce stávajících prostor 2 třídy, 1 jídelna/pracovna, kabinet, kuchyńka, umývárna, záchody, šatny Vybavení tříd Vybavení šaten Vybavení kuchyňky Vybavení umývárny a záchodů Třída Třída Šatna Jídelna Toalety Umývárna 40

41 Škola poskytuje žákům vzdělání bezplatně, a to obory vzdělání, ve kterých žáci dosáhnou základního vzdělání a základů vzdělání: Základní škola praktická Školní vzdělávací program zpracovaný podle přílohy pro žáky LMP Učíme se pro život Základní škola speciální Školní vzdělávací program pro ZŠS Učíme se pro život díl I. v a p.r. Školní vzdělávací program pro ZŠS Učíme se pro život díl II. v a p.r. Vzdělávací program Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy /MŠMT ČR č.j /97-22 s platností od / p.r. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy / MŠMT ČR č.j / / p.r. Mateřská škola Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok v mateřské škole V ZŠP i ZŠSvyužívají těžce handicapovaní žáci i alternativních vzdělávacích programů: Alternativní komunikace / MŠMT ČR č.j /95-24 ze dne / Od prvního hlasu k prvním slovům / MŠMT ČR č.j /95-24 ze dne / První čtení - výuka čtení globální metodou / MŠMT ČR č.j /97-24 ze dne / Vlastní komunikační knihy, ipad vlastní program na komunikaci 41

42 Personální analýza školy je zaměřena na věkové složení, délku pedagogické praxe a kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Data jsou k Počet všech pracovnic školy Pracovní pozice Přepočtené úvazky Učitelky MŠ 2 2 Učitelky Vychovatelky 8 6,45 Asistentky pedagoga 7 4,51 Vychovatelky ŠD 4 2,52 Provozní zaměstnankyně 6 4,5 Ženy na rod.dovolené 4 4 Pohlaví pedagogických pracovnic školy / fyzické osoby včetně žen na MD Ženy 34 Muži 0 Věk pedagogických pracovnic školy / fyzické osoby včetně žen na MD nad Průměrný věk pedagogických pracovnic je 42,6 let. Většina pracovnic je ve věku nad čtyřicet let. Výhodou je dlouholetá praxe, zkušenosti, přehled, vyhraněné názory, aktivita, snaha učit se stále nové a nové věci. Občas je ale znát fyzická i psychická únava. Mladší pracovnice vnáší do kolektivu chuť do práce, nové nápady a názory. 42

43 Délka praxe pedagogických pracovnic školy / fyzické osoby bez žen na MD nad nad 25 Ve škole jsou zastoupeny skupiny pedagogů jak služebně starých, tak i mladých. Pro kolektiv to znamená vzájemnou pomoc, spolupráci, předávání zkušeností, ale i respekt a zvídavost. Kvalifikace pedagogických pracovnic školy / pracovní pozice 30 Kvalifikovaní 26 Nekvalifikovaní kvalifik. nekvalif. 5 0 Graf je společný pro všechny pedagogické pracovnice školy pro učitelky, vychovatelky a asistentky pedagoga. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole těžce postižení žáci, pracují ve třídách ZŠS zároveň učitelka a vychovatelka, ve všech třídách asistentka pedagoga. Kvalifikovaných je 74%, nekvalifikovaných je 26%. Čtyři pracovnice si doplňují vzdělání - 1 studuje učitelství pro 1.stupeň ZŠ na UJEP v Ústí nad Labem, 1 studuje speciální pedagogiku na UK v Praze v programu celoživotního vzdělávání, 1 pracovníce studuje obor speciální pedagogika na UJAK Praha, 1 předškolní a mimoškolní pedagogiku na SPgŠ v Berouně. 43

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více