Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: www stránky: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2011/2012 Zpracovala: Bc. Dagmar Kuţelová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

2 Obsah PP: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Analýza současného stavu ve škole 4. Cíle prevence 5. Tematické bloky ve výuce 6. Projekty a jejich popis 7. Program proti šikanování 8. Systém vzdělávání pedagogů 9. Spolupráce s rodiči 10. Krizový plán školy- postupy 11. Poradenství 12. Prezentace systému primární prevence 13. Technické a materiální podmínky 14. Časový harmonogram akcí, garant, realizátor 15. Volnočasové aktivity 16. Adresář organizací 17. Dokumenty

3 1. Úvod Preventivní program vychází z Metodického doporučení MŠMT č.j.: 21291/ k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Primární prevence rizikového chování u ţáků je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování ţáků: - agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie - záškoláctví, - závislostní chování, uţívání všech návykových látek, netolismus, gambling - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, - spektrum poruch příjmu potravy, - negativní působení sekt, - sexuální rizikové chování, Aktivity jsou směřovány k rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: -traumatických záţitků- domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání, ohroţování mravní výchovy mládeţe, experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 2. Charakteristika školy Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 je základní škola samostatně zřízená pro ţáky se zdravotním postiţením, je malotřídní základní školou praktickou. Umístěna je v městské zástavbě na okraji města. Budova školy má bezbariérový přístup. Do školy docházejí ţáci z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou. Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb ţáci 2. aţ 9. ročníku. První třídu tvoří 5. a 6. ročník. Druhou třídu tvoří 3., 4. a 8. ročník a třetí třídu tvoří 2., 7. a 9. ročník. Součástí školy je školní druţina. Škola umoţňuje také vzdělávání ţákům s těţkým zdravotním postiţením na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvuje 24 ţáků. 3. Analýza současného stavu ve škole Hlavním problémem, se kterým se trvale potýkáme, je kouření ţáků. Podařilo se zamezit kouření v areálu školy a situace se zlepšila. Probíhají namátkové kontroly o velké přestávce, kterou ţáci tráví na hřišti. Problematice kouření a pití alkoholu se věnujeme průběţně ve vyučovacích hodinách. Z ostatního rizikového chování vidíme sklony k vandalismu, drobným krádeţím a chování s prvky šikany u některých ţáků. Dbáme na zdravý ţivotní styl a prevenci rizikového sexuálního chování. Učíme ţáky, jak předcházet úrazům doma, při sportu, ve škole a v dopravě.

4 4. Cíle prevence - minimalizace výskytu rizikového chování - předávat ţákům informace týkající se rizikového chování - zvýšit odolnost ţáků vůči rizikovému chování - učit ţáky asertivně odmítat návykové látky a drogy - vytvořit ve škole klidnou atmosféru - vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu - učit ţáky, jak správně vyuţívat volný čas - umět řešit různé problémy - znát zásady slušného chování - znát své povinnosti a práva 5. Tematické bloky ve výuce Vyučující se věnují prevenci rizikového chování ve všech ročnících. 1. ročník Prvouka- naše třída, naše škola a okolí, domov a jeho okolí, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování, práva a povinnosti ţáků školy, protiprávní jednání (krádeţ, šikanování), chování v krizových situacích, lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výţiva (denní reţim, zdravá strava, pitný reţim, význam aktivního pohybu), nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání., základy dopravní výchovy. Pracovní vyučování- bezpečnost na ulici, příprava zdravých pokrmů. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 2. ročník Prvouka- škola, prostředí školy a ţivot ve škole a jejím okolí, pravidla slušného chování, základy dopravní výchovy, domov a jeho okolí, právo a spravedlnost, základní práva dítěte, protiprávní jednání (zneuţívání, šikanování), chování v rizikovém prostředí, části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výţiva, návykové látky (nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání), osobní bezpečí- obrana proti agresivním jedincům, prvky sexuální výchovy Pracovní vyučování- bezpečnost na ulici, příprava zdravých pokrmů. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 3. ročník Prvouka- pravidla slušného chování, základy dopravní výchovy, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování, právo a spravedlnost, protiprávní jednání a jeho postih (šikanování, týrání), osobní bezpečí- sluţby odborné pomoci, části lidského těla- rozdíly mezi muţem a ţenou, drobné úrazy a poranění, předcházení úrazům, první pomoc, návykové látky, zdraví (nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání), osobní bezpečí (krizové situace a formy násilí, agresivita, sluţby odborné pomoci), pomoc starším a mladším osobám.

5 Pracovní vyučování- bezpečnost na ulici, příprava zdravých pokrmů. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 4. ročník Přírodověda- lidské tělo- části lidského těla, hlavní orgány a orgánové soustavy a jejich funkce, rozdíly mezi muţem a ţenou, péče o zdraví, zdravá výţiva- denní reţim, zdravá strava a pitný reţim, význam aktivního pohybu, osobní a intimní hygiena, běţné nemoci a prevence, drobné úrazy a poranění, předcházení úrazům, první pomoc, návykové látky a zdraví- nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání, nebezpečí gamblerství. Vlastivěda- škola a ţivot ve škole, rodina. Pracovní vyučování- osobní hygiena a zdravotní výchova, výţiva a příprava pokrmů, dopravní výchova- dopravní situace, první pomoc. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 5. ročník Přírodověda- základní pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce a pro cyklisty, dopravní testy pro ţáky,jízda zručnosti na kole, osobní bezpečí- krizové situace, formy násilí, agresivita, sluţby odborné pomoci, ochrana člověka za mimořádných událostí Vlastivěda- doprava, vztahy v rodině, chování ve společnosti, osobní bezpečí, situace hromadného ohroţení. Pracovní vyučování- výţiva a příprava pokrmů, jízdní kolo, dopravní situace, první pomoc, jízda zručnosti. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech, informace o pohybových činnostech. 6. ročník Informatika- nebezpečí kyberšikany. Výchova ke zdraví- vztahy mezi lidmi a formy souţití (vztahy ve dvojicích, kamarádství, přátelství, láska), vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity (rodina, škola), dětství, puberta, dospívání- vývojové etapy, tělesné změny, duševní změny, sexuální dospívání a reprodukční zdraví (prevence rizikového sexuálního chování, těhotenství a rodičovství mladistvích), zdraví způsob ţivota a péče o zdraví (výţiva a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv ţivotních podmínek a způsob stravování na zdraví), tělesná a duševní hygiena (zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otuţování), reţim dne- denní činnost, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy (bezpečné způsoby chování před přenosnými chorobami, prevence a lékařská péče, úrazy, prevence, první pomoc při úrazech v domácnosti, v dopravě), rizika ohroţující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, kompenzační a relaxační techniky k překonávání únavy, řešení stresových situací, neúspěch), civilizační choroby- zdravotní rizika, auto-destruktivní závislosti (závislosti ohroţující zdraví- kouření, alkohol, drogová závislost), skryté formy a

6 stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita (šikana, problematika mezilidských vztahů, zneuţívání dětí), bezpečné chování (komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi), dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (bezpečné prostředí ve škole, školní řád), manipulativní reklama a informace (reklamní vlivy), ochrana člověka za mimořádných událostí, podpora zdraví- odpovědnost jedince za zdraví, osobnostní a sociální rozvoj sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě samému, sebehodnocení, zvládání krizových situací, neúspěch, moţnost řešení), seberegulace a sebeorganizace činností a chování(cvičení sebereflexe, zvládání problémových situací), psychohygiena ( sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu), mezilidské vztahy a komunikace (respektování sebe i druhých, přijímání názoru druhého, diskuse, rozhovor), morální rozvoj (rozvíjení rozhodovacích dovedností) Pracovní vyučování- dodrţovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneuţívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný ţivotní styl, stravovací návyky, dodrţovat pitný reţim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí uţívání omamných a návykových látek Občanská výchova- rodina, vztahy ve škole, školní řád. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. 7. ročník Informatika- nebezpečí kyberšikany. Výchova ke zdraví- vztahy mezi lidmi a formy souţití (vztahy ve dvojicích, kamarádství, manţelství, rodičovství), vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity (vrstevnická skupina, zájmová skupina), dětství, puberta, dospívání- společenské změny, citové vztahy k lidem, sexuální dospívání a reprodukční zdraví (předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce, poruchy pohlavní identity), zdraví způsob ţivota a péče o zdraví (výţiva a zdraví, specifické druhy výţivy, poruchy příjmu potravy), tělesná a duševní hygiena (význam pohybu pro zdraví), reţim dne- denní činnost, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy (bezpečné způsoby chování při sexu, pohlavní nemoci, chování v situacích při úrazu ve škole a při sportu, první pomoc, organizace našeho zdravotnictví), rizika ohroţující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, posilování duševní odolnosti, regenerační techniky k překonávání únavy, osobní krize, moţnost řešení), civilizační choroby- preventivní lékařská péče, auto-destruktivní závislost (patologické hráčství, náboţenské sekty, zdravotní a sociální rizika zneuţívání návykových látek), skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita ( formy násilí, sexuální zneuţívání, sluţby odborné pomoci), bezpečné chování (pohyb v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace), dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (ochrana zdraví při různých činnostech), manipulativní reklama a informace (působení medií), ochrana člověka za mimořádných událostí- terorismus, první pomoc, podpora zdravíprevence a intervence, působení na změny kvality prostředí a chování jedince, osobnostní a sociální rozvoj sebepoznání a sebepojetí (vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, asertivní chování, osobní krize, moţnost řešení), seberegulace a sebeorganizace činností a chování(cvičení sebekontroly, sebeovládání, stanovení osobních cílů a postupných

7 kroků k jejich dosaţení), psychohygiena ( hledání pomoci při problémech), mezilidské vztahy a komunikace (rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy, formování myšlenek), morální rozvoj (dovednosti pro řešení mezilidských vztahů, pomáhající a prosociální chování) Pracovní vyučování- dodrţovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneuţívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný ţivotní styl, stravovací návyky, dodrţovat pitný reţim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí uţívání omamných a návykových látek Občanská výchova- rodina, ţivotní rytmus rodiny- ţivotospráva, jídelní lístek, volný čas, vztahy ve škole, školní řád. Fyzika- škodlivost nadměrného hluku. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. 8. ročník Informatika- nebezpečí kyberšikany. Anglický jazyk- můj volný čas, moje zájmy, oblíbený sport, lidské tělo, jídlo- ovoce, zelenina. Občanská výchova- význam přátelství, vztahy mezi mladými lidmi, láska, sexuální ţivot, rodina, nezaměstnanost, zdravý ţivotní styl, krizová centra. Fyzika- bezpečnost při zacházení s el. spotřebiči- úrazy. Přírodopis- biologie člověka- soustavy, nemoci, úrazy a prevence- příznaky, zásady, poskytování první pomoci, závaţná poranění a ţivot ohroţující stavy. Pracovní vyučování- dodrţovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneuţívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný ţivotní styl, stravovací návyky, dodrţovat pitný reţim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí uţívání omamných a návykových látek Zeměpis- ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota - ţivelné pohromy - opatření, chování a jednání při nebezpečí ţivelných pohrom Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu.

8 9. ročník Anglický jazyk- základní dětské sporty, zájmová činnost, naše tělo, zdraví- lidského tělo, ovoce, zelenina. Dějepis- holocaust. Fyzika- ochrana lidí před radioaktivním zářením (nacvičování při cvičení v přírodě-ochrana člověka za mimořádných událostí, ekologické katastrofy). Chemie- nebezpečné látky a přípravky - značení a uţívání běţných chemikálií; mimořádné události - úniky nebezpečných látek, havárie chemických provozů, ekologické katastrofy (ochrana člověka za mimořádných událostí cvičení v přírodě); léčiva a návykové látky. Informatika- nebezpečí kyberšikany. Občanská výchova- mezilidské vztahy ve společnosti - základní pravidla společenského chování, úcta k člověku; rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin - problémy lidské nesnášenlivosti; otázky víry a náboţenství, nebezpečí náboţenských sekt; člověk a právo - práva a povinnosti občana; základní lidská práva, Listina základních práv a svobod, práva dítěte a jejich ochrana; poškozování lidských práv, týrané a zneuţívané dítě, šikana; národnostní problematika; člověk a volný čas volnočasové aktivity, zájmové a sportovní organizace; nebezpečí drog; nevhodné vyuţívání volného času. Pracovní vyučování- dodrţovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneuţívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný ţivotní styl, stravovací návyky, dodrţovat pitný reţim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí uţívání omamných a návykových látek. Přírodopis- zeleniny, léčivé rostliny. Tělesná výchova -význam pohybu pro zdraví, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. Vyučující se věnují prevenci rizikového chování i v ostatních předmětech, např.: Český jazyk- články o zdravé výţivě, pozitivní vzory hrdinů z četby. Výtvarná výchova- tvorba plakátů k aktuálním tématům (zdravá výţiva, kouření, ). Matematika- ţáci si spočítají, kolik korun prokouří,

9 6. Projekty a jejich popis TURISTICKÝ POBYT ŽÁKŮ ROČNÍKU Název projektu: U kteréhopak rybníka potkáme Ladova Vodníka? Místo: Zbraslavice U Starého rybníka Termín: Cíl: Cílem projektu U kteréhopak rybníka potkáme Ladova Vodníka? je napomoci utváření kamarádských vazeb a upevnění pravidel souţití ve skupině u mladších ţáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, ţáků se zdravotním postiţením, které nemají moţnost pobývat v jiném kolektivu neţ je školní třída. Během výjezdního turistického pobytu budou mít ţáci příleţitostí k získání dosud nepoznaných zkušeností při činnostech přinášejících radost a uspokojení. Společné záţitky umocněné několikadenním intenzivním souţitím probudí u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání, vnímavost k okolnímu prostředí a přírodě. Turistický pobyt ţáků je přizpůsoben míře zdravotního postiţení ţáků. Naplňuje základní cíl školy: Socializaci - rozvoj a kultivace osobnosti ţáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém ţivotě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání. Ţák získá základní vědomosti srozumitelně se bude vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to moţné, bude zručný a fyzicky zdatný. Turistický pobyt je zaměřen na: a) zdravý ţivotní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví (propojenost se školním preventivním programem dále jen PP) b) vedení k citlivému a vnímavému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví (moţnost turistického pobytu, poznávací exkurze, cvičení v přírodě,.) Turistický pobyt naplňuje cíle ŠVP Škola jako zahrada: - Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti: Poţadavky je nezbytné přizpůsobit moţnostem ţáků a pokračovat navázáním na jiţ zafixované jednodušší normy chování, podporovat rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti, vědomí práv a povinností občanů a vhodným způsobem formovat hodnotovou orientaci ţáků. - Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě: Vhodnou stimulací lze ovlivňovat emoční procesy ţáků vyjadřující jejich vztahy a postoje k okolnímu světu. Je třeba zajišťovat ţákům dostatek příleţitostí k získání zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost, uspokojení, záţitky a tím podporovat jejich psychický vývoj ţádoucím směrem. - Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný: Na základě pochopení základních potřeb zdravého vývoje člověka je třeba vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti ţáků v oblasti péče o zdraví a jeho preventivní ochrany, vést ţáky k pozitivnímu myšlení, k překonávání stresových situací, adekvátnímu jednání v konkrétních situacích a k organizaci denního reţimu ve smyslu dodrţování zdravého ţivotního stylu. Charakteristika turistického pobytu: Je zaměřen na vyučovací předmět Tělesná výchova. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV LMP a učí ţáky pochopení zdraví jako vyváţeného stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli vyuţívat v kaţdodenním ţivotě. Respektuje celistvost osobnosti ţáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umoţňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových moţností a poznání vlastních omezení. Přihlíţí ke zdravotnímu postiţení ţáků. Vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem. Ţáci by se měli naučit chránit zdraví nejen své, ale i

10 druhých, mít úctu k ţivotu, udrţovat zdravý ţivotní styl, získat šetrný vztah k ţivotnímu prostředí, umět vnímat krásy přírody a uvědomovat si význam přírody pro ţivot člověka a pro ţivot na Zemi. Obsahové vymezení: Vzdělávací obsah turistického pobytu prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a vyuţívají. Ţáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohroţuje zdraví v běţných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého ţivotního stylu, osobní a duševní hygieny, výţivy, pohybových aktivit apod. Turistický pobyt navazuje na obsah vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní vyučování, matematika, český jazyk a zdravotní tělesná výchova, na projektové vyučování, PP, EVVO vede je ke zdravému způsobu ţivota, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Ţáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v různých situacích. Turistický pobyt umoţňuje ţákům aktivně vyuţívat a ovlivňovat vlastní pohybové moţnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem, postiţením a pohybovými moţnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Pro pohybové vzdělávání ţáků je důleţité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běţných i specifických formách pohybového učení Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů - přijímá důsledky svých rozhodnutí - nenechá se při řešení problému odradit nezdarem - řeší samostatně běţné ţivotní situace a přiměřeně ke svým moţnostem překonává ţivotní překáţky - dokáţe přivolat pomoc v případě ohroţení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní - vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor Kompetence sociální a personální - posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postiţených lidí - navazuje a udrţuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaţí se upevňovat dobré mezilidské vztahy - rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho moţné důsledky Kompetence občanské - zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla souţití - chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého ţivotního stylu, podílí se na ochraně ţivotního prostředí - dokáţe se chovat v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy Kompetence pracovní - dodrţuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany ţivotního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech Výchovné a vzdělávací strategie: - učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí - umoţňovat ţákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost - podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíţí - naučit ţáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli - učit ţáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých - usilovat, aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování - zúčastňovat se různých soutěţí - podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami - učit ţáky přijímat a respektovat názory druhých

11 - učit ţáky znát fungování demokracie v osobním ţivotě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodrţovat pravidla společenského chování - učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji - učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro ţivot člověka a pro ţivot na Zemi - umět se ovládat a kultivovaně jednat - získat šetrný vztah k ţivotnímu prostředí a znalosti, které ţákům pomohou správně posuzovat zacházení se ţivotním prostředím - pořádat turistické akce, výlety, - učit ţáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti - pomáhat těţce zdravotně postiţeným spoluţákům a začleňovat je do kolektivu (IVP) - pomáhat spoluţákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy - být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem - učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich ţivotu - organizovat soutěţe - chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka - učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování, sexuální výchova - naplňovat preventivní program a program prevence šikany, aktivně ţáky zapojovat do jeho plnění - učit ţáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky - klást důraz na environmentální výchovu, vést ţáky k třídění odpadů (viz. plán EVVO) - organizovat denní reţim ve prospěch ţáků (časově a obsahově) - vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro ţáky Průřezová témata obsažená v ŠVP a jejich naplnění na turistickém pobytu: OSV Osobnostní a sociální výchova OSVA) Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopností poznávání a) cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 2. Sebepoznání a sebepojetí d) moje vztahy k druhým lidem (Etv) 3. Seberegulace a sebeorganizace a) cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i proţívání, vůle 4. Psychohygiena a) dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému d) hledání pomoci při potíţích OSVB) Sociální rozvoj 1. Poznávací schopnosti a) vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 2. Mezilidské vztahy a) péče o dobré vztahy (Etv) b) chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc (Etv) c) vztahy a naše skupina/třída (Etv) 3. Komunikace e) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, ţádost apod.) - (Etv) 4. Spolupráce a soutěţivost a) rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěţe a konkurence (Etv) OSVC) Morální rozvoj 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti a) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí (Etv) 2. Hodnoty, postoje, praktická etika a) vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.

12 b) dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne EV - Environmentální výchova 1. Ekosystémy a) les b) pole c) vodní zdroje d) moře a tropický deštný les e) lidské sídlo město vesnice f) kulturní krajina KONDIČNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 (celoroční projekt) Úvod: Kondiční program se soustřeďuje na celkové povzbuzení organismu a posílení kondice. Je určen k předcházení civilizačním chorobám a následkům nezdravého ţivotního stylu. Zajišťuje na škole výchovu ke zdraví. Se zdravým ţivotním stylem souvisí prevence úrazů, první pomoc, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí a před sociálně patologickými jevy Cviky a disciplíny jsou jednoduché, zvládne je kaţdý ţák (zaţije úspěch). Motivace: Cvičením posílíš zdraví v zdravém těle zdravý duch. Cíl: - získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám - znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaţit se začleňovat pohyb do denního reţimu - zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné drţení těla Očekávané výstupy: Ţák bude: - dodrţovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách - zvládat podle pokynů základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umět uţívat cviky na odstranění únavy - zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné drţení těla - zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle svých pohybových moţností a schopností - dodrţovat pravidla her a jednat v duchu fair play -znát základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu raněného - uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu - zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěţi, při rekreačních činnostech - posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků Průřezová témata: OSVA - Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj- 3) Seberegulace a sebeorganizace: a) cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i proţívání, vůle b) organizace vlastního času 4)Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, organizace času EV - Environmentální výchova: 3)Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: f) ochrana přírody při masových sportovních akcích - zásady MOV

13 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: 1. vést ţáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k ţákům maximalizovat jejich šanci proţít úspěch 2. učit ţáky třídit informace 3. vytvářet takové situace, aby ţáka učení bavilo 4. učit ţáky objektivně posuzovat sami sebe Kompetence k řešení problémů: 1. vnímat problémové situace, rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení 2. řešit samostatně běţné ţivotní situace a přiměřeně ke svým moţnostem překonávat ţivotní překáţky 3. přijímat důsledky svých rozhodnutí 4. nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 5. dokázat popsat problém a svěřit se s ním, při řešení sloţitějších problémů poţádat o radu a řídit se jí 6. dokázat přivolat pomoc v případě ohroţení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní: 1. učit ţáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 3. vybízet ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i v mimoškolní činnosti i mimo školu 4. umět obhajovat svou práci, vhodně argumentovat Kompetence sociální a personální: 1. usilovat, aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 2. naplňovat minimální preventivní program a program prevence šikany a aktivně ţáky zapojit 3. pomáhat spoluţákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy 5. učit chránit zdraví druhých a mít úctu k ţivotu Kompetence občanské: 1. podporovat přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami 2. učit ţáky přijímat a respektovat názory druhých 3. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy Kompetence pracovní: 2. učit ţáky poznávat, ţe bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 3. vést ţáky k objektivnímu sebehodnocení Časový harmonogram Září Kondiční program: skok do dálky, krátký běh (sprint)., vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem do dálky Nácvik: Tenis. Malá kopaná. Košíková. Dopravní soutěţ jízda na kole, koloběţce, dopravní testy (22.9. Evropský den bez aut) Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných událostí, nebezpečí úrazů Turistický pobyt ţáků roč., Zbraslavice U Starého rybníka Říjen Kondiční program: běh na místě s vysoko zvednutými koleny na čas Nácvik: Florball. Házená. Odbíjená. Listopad Kondiční program: dovednosti s malým míčem: vyhoď tleskni chyť (kolik za 1 minutu) : ţebřiny přednoţování ve visu Zdravotní soutěţ poskytnutí první pomoci (Den bez cigaret 16.11). Rizikové sporty a jejich nebezpečí.

14 Prosinec Kondiční program: skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty libovolný styl, počet přeskoků za 1 minutu Nácvik: Stolní tenis. Leden Kondiční program: Stoj leh na břicho stoj (kolik za 1 minutu) Nácvik: Bruslení. Únor Kondiční program: Cvičení s gumou: vzpaţ a roztahuj ruce (upaţuj) kolik za 1 minutu bobování, sáňkování Březen Kondiční program: velký míč drţ oběma rukama a předpaţ upaţ na 1 stranu předpaţ upaţ na druhou stranu, kolik za 1 minutu Nácvik: Florball. Házená. Odbíjená. Duben Kondiční program: přeskok lavičky s drţením rukama snoţmo po dobu 1 min počet přeskoků Globální týden bezpečnosti na silnicích: Bezpečné chování na silnicích- spolupráce s Policií ČR, DV při docházce na cvičiště 1. ZŠ. Lehkoatletický čtyřboj (7.4. Světový den zdraví). Dopravní soutěţ. Květen Kondiční program: hod na koš kolik z 5 pokusů Lehká atletika. Štafetový běh. Červen Kondiční program: tenisová průprava nadhazování míčku na tenisovou raketu kolikrát za 1 minutu Projektový den: Olympijský den netradiční sporty sportem proti nezdravému způsobu ţivota (26.6. Mezinárodní den boje proti drogám). KONCEPCE SEXUÁLNÍ VÝCHOVY Cíl Ţáci získají informace z oblasti sexuální výchovy. Realizace koncepce ve škole Téma je probíráno průběžně v rámci výuky, je součástí školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada: 1. ročník- Prvouka učivo: - části lidského těla - ţivot rodiny - role členů rodiny - mezilidské vztahy 2. ročník- Prvouka učivo: - funkce rodiny - role členů rodiny - části lidského těla, rozdíly mezi muţem a ţenou - osobní a intimní hygiena - vztahy mezi pohlavími

15 3. ročník - Prvouka učivo: - části lidského těla, rozdíly mezi muţem a ţenou 4. ročník Přírodopis učivo: - části lidského těla, rozdíly mezi muţem a ţenou - osobní a intimní hygiena 5. ročník Vlastivěda učivo: - vztahy v rodině 6. ročník- Výchova ke zdraví učivo: - vztahy ve dvojicích - kamarádství, přátelství, láska - změny v ţivotě člověka a jejich reflexe - dětství, puberta, dospívání - vývojové etapy, tělesné změny, duševní změny - sexuální dospívání a reprodukční zdraví - prevence rizikového sexuálního chování - těhotenství a rodičovství mladistvých - tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny - skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita - šikana, problematika mezilidských vztahů, zneuţívání dětí 6.,7. ročník- Pracovní vyučování učivo: - péče o dítě - sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce - výběr ţivotního partnera - plánované rodičovství - ţivotospráva těhotné ţeny - Zákon o rodině 7. ročník- Výchova ke zdraví učivo: - vztahy ve dvojících - manţelství - rodičovství - změny v ţivotě člověka a jejich reflexe - dětství, puberta, dospívání - společenské změny - citové vztahy k lidem - sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost - antikoncepce - poruchy pohlavní identity - základy péče o dítě - tělesná a duševní hygiena - ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování při sexu - pohlavní nemoci - skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita - formy násilí - sexuální zneuţívání - sluţby odborné pomoci 8. ročník- Občanská výchova učivo: - význam přátelství, vztahy mezi mladými lidmi, láska, hledání partnera, sexuální ţivot

16 8. ročník- Přírodopis učivo: - soustava reprodukční - vývin jedince 8.,9. ročník- Pracovní vyučování učivo: - péče o dítě - sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce - úloha rodiny pro správný vývoj dítěte - výběr ţivotního partnera - plánované rodičovství - těhotenství a porod - ţivotospráva těhotné ţeny - Zákon o rodině - základní péče o kojence, výţiva kojence, péče o nemocné dítě Projektové týdny: Prosinec 2011 Ţáci ročníku Témata: ţivot v rodině, role členů rodiny, funkce rodiny, mezilidské vztahy, vztahy mezi pohlavími. Dívky ročníku Témata: změny v období dospívání, menstruace, hygiena, vztahy ve dvojicích, sexualita a média- bezpečný internet. Chlapci ročníku Témata: změny v období dospívání, hygiena, vztahy ve dvojicích, sexualita a médiabezpečný internet. Březen 2012 Ţáci ročníku Témata: části lidského těla, rozdíly mezi muţem a ţenou, osobní a intimní hygiena. Dívky ročníku Témata: pohlavně přenosné nemoci a jejich prevence, antikoncepce, plánované rodičovství, sexuální zneuţívání, prostituce. Chlapci ročníku Témata: pohlavně přenosné nemoci a jejich prevence, antikoncepce, plánované rodičovství, sexuální zneuţívání. Motivace - práce na PC s výuk. programy - práce s literaturou: Důvěrně a otevřeně pro chlapce a děvčata Svět muţe, ţeny a jejich dětí Encyklopedie pohlavního ţivota 7-9 let, let Konečně to chápu! První láska Ţít naplno Pohlavní ţivot od 7 do 10 let Zázrak ţivota Dospívání kluků Dospívání dívek Petr, Ida a miminko

17 - video: Láska je láska Péče o novorozence Školní lidské tělo Lidské tělo- zrození Dospívání a menstruace Klíčové kompetence Kompetence k učení: - ţák chápe obecně pouţívané termíny, znaky, symboly Kompetence sociální a personální: - ţák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho moţné následky - ţák si uvědomuje nebezpečí moţného psychického i fyzického zneuţívání vlastní osoby Kompetence občanské: - ţák zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla souţití, chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého ţivotního stylu Kompetence k řešení problémů: - ţák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení - ţák řeší samostatně běţné ţivotní situace a přiměřeně ke svým moţnostem překonává ţivotní překáţky Kompetence komunikativní: - ţák vyuţívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běţně uţívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům Průřezová témata OSVA2 d) moje vztahy k druhým lidem (Etv) OSVC1 a) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí (Etv) OSVC2 a) vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. VDO2 a) občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angaţovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) - (Etv) MeV3 b) vliv médií na kaţdodenní ţivot, společnost, politický ţivot a kulturu (Etv) Závěr Ţáci získají v průběhu dvou projektových týdnů a v průběhu celého školního roku informace z oblasti sexuální výchovy. CELOŠKOLNÍ PROJEKT OVOCE DO ŠKOL Úvod Jako ovoce označujeme zpravidla sladké jedlé plody, plodenství nebo semena víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin. Ovoce je zdrojem vitamínů. Obsahuje nejvíce vítamínů C, B, A. Nedostatek těchto vitamínů v našem těle způsobuje únavu, nechutenství, sniţuje odolnost proti nemocem. Cukry z ovocných plodů přecházejí při trávení přímo do krve a odstraňují únavu svalů. Důleţité je jíst ovoce zralé, syrové a čistě omyté. Dlouhým uskladněním a zpracováním vysokými teplotami se z ovoce ztrácejí vitamíny.

18 Cíl Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Realizace projektu ve škole V rámci projektu budou dostávat ţáci ročníku nejméně jednou za měsíc zdarma ovoce a zeleninu, popřípadě ovocné nebo zeleninové šťávy. Škola podepsala smlouva o spolupráci s CZ FRUIT, odbytovým druţstvem, Pláničkova 443/7, Praha 6 na dodávku ovoce pro ţáky ročníku. Téma je probíráno průběžně v rámci výuky, je součástí školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada: 1. ročník- Prvouka Školní výstupy učivo - vědět, jak se sklízí na podzim ovoce - sezónní práce na zahradě a na poli v zahradě a zelenina z polí - naučit se pravidelně a zdravě jíst a pít - zdravá strava, pitný reţim 2. ročník- Prvouka Školní výstupy učivo - znát zásady správné výţivy -zdravá výţiva 3. ročník- Prvouka Školní výstupy - rozlišovat základní druhy ovoce a zeleniny - uvědomovat si význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví učivo - sezónní práce na zahradě a na poli 4. ročník- Přírodověda Školní výstupy učivo - pečovat o svoje zdraví - zdravá strava a pitný reţim 4. ročník- Pracovní vyučování Školní výstupy učivo - znát pravidla zdravé výţivy - výţiva a příprava pokrmů 5. ročník- Pracovní vyučování Školní výstupy učivo - znát pravidla zdravé výţivy - výţiva a příprava pokrmů 6. ročník- Výchova ke zdraví Školní výstupy - pochopit vliv ţivotních podmínek a způsob stravování na zdraví učivo - výţiva a zdraví - zásada zdravého stravování - vliv ţivotních podmínek a způsob stravování na zdraví

19 6.,7. ročník- Pracovní vyučování Školní výstupy učivo - mít základní znalosti o sklizni, skladování a zpracování zeleniny - pěstovat plodovou, cibulovou a kořenovou zeleninu - znát druhy ovocných rostlin, čas sklizně a způsob skladování - sklízet a správně skladovat ovoce, kompotování - umět vytvořit saláty - zásady zdravé výţivy - zelenina - pěstování vybraných druhů zeleniny - ovocné rostliny - ošetřování ovocných stromů - sklizeň ovoce 7. ročník- Přírodopis Školní výstupy - poznávat a zařazovat běţné druhy a vybrané zástupce niţších a vyšších rostlin 7. ročník- Výchova ke zdraví Školní výstupy - pochopit význam dodrţování správných stravovacích návyků a zásad správné výţivy učivo - ovocné stromy a keře učivo - výţiva a zdraví - specifické druhy výţivy 8. ročník-anglický jazyk Školní výstupy učivo - upevňovat znalost druhů zeleniny, ovoce - ovoce 8.,9. ročník- Pracovní vyučování Školní výstupy učivo - mít základní znalosti o sklizni, skladování a zpracování zeleniny - pěstovat plodovou, cibulovou a kořenovou zeleninu - znát druhy ovocných rostlin, čas sklizně a způsob skladování - sklízet a správně skladovat ovoce, kompotování - umět vytvořit saláty - zásady zdravé výţivy - zelenina - pěstování vybraných druhů zeleniny - ovocné rostliny - ošetřování ovocných stromů - sklizeň ovoce 9. ročník- Anglický jazyk Školní výstupy učivo - pojmenovat ovoce, zeleninu - ovoce, zelenina 9. ročník- Přírodopis Školní výstupy učivo - určit význam rostlin pro výţivu člověka - zeleniny

20 Dva týdny od do jsou na škole věnovány výuce ke Světovému dni výživy. Průběh vyučování : Pracovní vyučování chlapci, dívky - ţáci si vytvoří plakáty, na které nalepí obrázky potravin; potraviny roztřídí na zdravé a nezdravé - ţáci si připraví zdravé pokrmy ve školní kuchyňce ( těstoviny, česneková pomazánka) - vypracují si pracovní listy na interaktivní tabuli - ţáci se dozví, jak vypadá potravinová pyramida Pracovní vyučování mladší ţáci - ţáci si připraví zdravý pokrm ve školní kuchyňce - vypracují si pracovní listy Výchova ke zdraví 6., 7. ročník - ţáci si zopakují zásady zdravého stravování Český jazyk - ţáci si přečtou články týkající se zdravé výţivy- vyuţití knih Nenič své chytré tělo, Filipova dobrodruţství Přednáška Kult těla (kult těla jako důsledek psychické manipulace, mentální anorexie, bulimie, plastické operace)- pan Radek Pospíšil lektor ACET ČR. Klíčové kompetence Kompetence k učení: - ţák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami - ţák pouţívá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí - ţák dokáţe vyhledat a vyuţívat informace v praktickém ţivotě - ţák chápe obecně pouţívané termíny, znaky, symboly Kompetence sociální a personální: - ţák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho moţné následky Kompetence občanské: - ţák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého ţivotního stylu, podílí se na ochraně ţivotního prostředí Kompetence k řešení problémů: - ţák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení - ţák řeší samostatně běţné ţivotní situace a přiměřeně ke svým moţnostem překonává ţivotní překáţky Kompetence komunikativní: - ţák vyuţívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běţně uţívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům - ţák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog Průřezová témata EV1 a) les b) pole EV2 a) voda b) ovzduší c) půda EV3 a) zemědělství a ţivotní prostředí, ekologické zemědělství EV4 b) náš ţivotní styl (Etv)

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část)

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část) Výchova ke zdraví B 2014/15 Mgr. Jana Hejdová - požadavky na studenty: seznámení se s ŠVP Šalamoun - část o VZ dodržování témat. plánu Poklady pro praxi vytvoření přípravy na danou vyučovací jednotku,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Tlustice vychází z pokynů MŠMT, č.j.1454/2000-51. Je zpracován

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PREVENCE ŠIKANY Č.j.:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah Výchova ke zdraví 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Vztahy mezi lidmi Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více