Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999"

Transkript

1 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. na základě návrhu uchazeče - Jiřího Pilnáčka, podnikajícího pod obchodním jménem Jiří Pilnáček "SPS - EKVITA", s místem podnikání Nerudova 768, Jirkov, PSČ a Ing. Hynka Podolky, podnikajícího pod obchodním jménem Ing. Hynek Podolka, s místem podnikání Žižkova 442, Jirkov, PSČ , proti rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče na přezkoumání úkonů zadavatele při zadání veřejné zakázky: "Základní škola Chomutov - Výměna oken 4. etapa" zadané zadavatelem výzvou více zájemcům ve smyslu 49 odst. 1 zákona r o z h o d l t a k t o : tím, že zadavatel - 4. Základní škola Chomutov, se sídlem Kadaňská č. p. 2334, Chomutov, PSČ , zastoupený ředitelkou Mgr. Miluší Müllerovou - nevyloučil z další účasti ve výzvě uchazeče, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady podle 2c zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., porušil 49 odst. 5 zákona a proto se mu ukládá ve smyslu 60 písm b) citovaného zákona vyloučit uchazeče, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady a provést do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nový výběr nejvhodnější nabídky. O d ů v o d n ě n í : 4. Základní škola Chomutov, se sídlem Kadaňská č. p. 2334, Chomutov, PSČ , zastoupená ředitelkou Mgr. Miluší Müllerovou (dále jen "zadavatel"), vyzvala dne výzvou více zájemcům podle 49 odst. 1 zákona 8 zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Základní škola Chomutov - Výměna oken 4. etapa". Dne předal zadavatel osobně výzvu PPM sdružení - Ing. Hynkovi Podolkovi, podnikajícímu pod obchodním jménem Ing. Hynek Podolka, s místem podnikání Žižkova 442, Jirkov, PSČ Dne zaslal zadavatel dodatek k učiněné výzvě všem zájemcům, které vyzval dne k podání nabídky na veřejnou zakázku a zároveň i zájemci PPM sdružení - Ing. Hynkovi Podolkovi, podnikajícímu pod obchodním jménem Ing. Hynek Podolka. V soutěžní lhůtě obdržel zadavatel 6 nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo Na doporučení komise byly ze soutěže a z dalšího hodnocení vyřazeny 2 nabídky IDEALFENSTER a. s., Chudeřice, Bílina a PPM - sdružení, Údlice, které jak je uvedeno v "Protokolu z výběrového řízení " nebyly osloveny zadavatelem. Nejvhodnější nabídkou vybrala komise jmenovaná zadavatelem, která zasedala dne nabídku uchazeče OKIN plus, spol. s. r. o., se sídlem Kundratická 4596, Chomutov, PSČ Zadavatel výběr nejvhodnější nabídky potvrdil. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo zasláno vybranému uchazeči dopisem ze dne , č. j. 180/99. Ostatním uchazečům bylo zasláno dopisem ze dne oznámení o nevybrání jejich nabídek. Dopisem ze dne podali Jiří Pilnáček, Jirkovská č. 125, Údlice, PSČ a Ing. Hynek Podolka, Jirkovská č. 125, Údlice, PSČ PPM

2 S 155-R/99-863/140/Ná 2 sdružení u zadavatele námitky proti úkonům zadavatele. Námitky směřovaly proti způsobu oznámení nejvhodnější nabídky, kdy v oznámení zadavatel neuvedl jméno vybraného uchazeče s nejvhodnější nabídkou a proti tomu, že zadavatel vybral nejvhodnější nabídkou nabídku uchazeče, který nesplnil jeden z kvalifikačních předpokladů způsobem podle 2 c zákona - nedoložil živnostenský list na stavební práce, ale pouze živnostenský list na výrobu oken. Zadavatel podané námitky přezkoumal a námitkám nevyhověl. Ve své odpovědi ze dne uvedl, že vyhovět námitkám nebylo možné z důvodu, že shora jmenované neoslovil k podání nabídky a tudíž nebyli uchazečem a námitky podle 53 odst. 2 zákona nemůže podat ten, kdo uchazečem vůbec nebyl. Druhým uvedeným důvodem zadavatele byla skutečnost, že v případě shora jmenovaných jde o "sdružení firem". Sdružení však podle 829 a následujících občanského zákoníku není právnickou osobou a nemá právní subjektivitu, nemůže proto být účastníkem žádného řízení a tedy ani "uchazečem". Dne podali Jiří Pilnáček, Jirkovská č. 125, Údlice, PSČ a Ing. Hynek Podolka, Jirkovská č. 125, Údlice, PSČ jako členové PPM sdružení u orgánu dohledu faxem návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který byl potvrzen písemně dne V podaném návrhu namítají: Uchazeči - navrhovateli byla výzva k podání nabídky předána zadavatelem při osobním jednání. Zadavatel jednal s navrhovatelem po celou dobu výběrového řízení jako s uchazečem o veřejnou zakázku, což je zřejmé zejména z jeho úkonů, které učinil, když doručil navrhovateli písemně poštou dodatek k výzvě k podání nabídky ze dne , nevyloučil uchazeče z účasti na veřejném otevírání obálek konaném dne , nabídka uchazeče byla na tomto jednání otevřena a prověřována z hlediska úplnosti prokázání kvalifikačních předpokladů, nabídka nebyla odmítnuta, navrhovatel nebyl jako uchazeč vyloučen pro neprokázání kvalifikačních předpokladů, při jednání byla zveřejněna cenová nabídka navrhovatele a další údaje z jeho nabídky. Nabídka navrhovatele byla dále posuzována a hodnocena, což dokládá písemné oznámení zadavatele, že navrhovatel nebyl vybrán jako dodavatel veřejné zakázky. Na oprávněnost být uchazečem výběrového řízení jako "sdružení, které nemá právní subjektivitu zákon jednoznačně pamatuje v 2 písm. b) i c) a zejména v 2a odst. 4 zákona, kdy podává nabídku více osob. V nabídce navrhovatele byly předloženy kvalifikační předpoklady všech osob - členů sdružení. Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neuvedl výběr nejvhodnější nabídky, přestože mu to povinnost ukládá 49 odst. 4 zákona. Zadavatel posuzoval a vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče, která byla shledána při veřejném otevírání obálek jako neúplná. Tento uchazeče nedoložil způsobem dle 2c zákona jeden z kvalifikačních předpokladů - živnostenský list na stavební práce. Zadavatel nepostupoval podle ustanovení 49 odst. 5 zákona, když tohoto uchazeče nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce. V podaném návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele je požadováno, aby orgán dohledu zadavateli uložil provést nový výběr a vyloučit uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady. Účastníci řízení: a) Základní škola Chomutov, se sídlem Kadaňská č. p. 2334, Chomutov PSČ , zastoupená ředitelkou Mgr. Miluší Müllerovou, b) Jiří Pilnáček, podnikající pod obchodním jménem Jiří Pilnáček "SPS - EKVITA", s místem podnikání Nerudova 768, Jirkov, PSČ , c) Ing. Hynek Podolka, podnikající pod obchodním jménem Ing. Hynek Podolka, s místem podnikání Žižkova 442, Jirkov, PSČ Úřad přezkoumal podle 57 zákona a následujících napadnuté rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele. Ve správním řízení Úřad provedl, podle 32 odst. 1 a 34

3 S 155-R/99-863/140/Ná 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve spojení s ustanovením 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k těmto závěrům: orgán dohledu, při přezkoumání návrhu Jiřího Pilnáčka a Ing. Hynka Podolky zjistil, že v nabídce, kterou předložili Jiří Pilnáček a Ing. Hynek Podolka, vystupující jako PPM sdružení, chybí smlouva o sdružení. Tzn., že sdružení je v nabídce pouze deklarováno nikoliv prokázáno. Jmenovaní tak neuvedli, kdo je oprávněn jednat jménem sdružení. Dále orgán dohledu uvádí: ze zadavatelem předložené dokumentace i z jeho písemného vyjádření ze dne vyplývá, že zadavatel předal dne při návštěvě školy Ing. Podolkovi písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Základní škola Chomutov - Výměna oken 4. etapa" (zadavatel uvádí, že tuto výzvu k podání nabídky předal zájemci o veřejnou zakázku na jeho žádost a byla zcela totožná s tou, kterou rozeslal dne jím vybraným zájemcům). Následně dne rozeslal zadavatel zájemcům o veřejnou zakázku "dodatek k výzvě podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne ". Tento dodatek zadavatel zaslal i panu Ing. Podolkovi, jak je zřejmé z podacího lístku, který je adresován na: PPM sdružení, Ing. Hynek Podolka, Jirkovská 125, Údlice. Tzn., podle shora uvedených dokladů, že zadavatel výzvu i její dodatek zájemci o veřejnou zakázku předal. Pokud zadavatel neměl zájem, aby se výzvy zájemce zúčastnil, měl mu již při jeho osobní návštěvě na škole jednoznačně sdělit, že zájemce na shora uvedenou veřejnou zakázku již oslovil a obeslal a výzvu zájemci nepředat a neposílat mu dodatek k výzvě. Jakmile zadavatel písemnou výzvu zájemci předal ať písemně nebo osobně, pak zájemce jednoznačně oslovil. Nelze potom reagovat tak jak zadavatel při posuzování a hodnocení nabídek reagoval, kdy je v "Protokolu z výběrového řízení" uvedeno: "na doporučení komise byly ze soutěže a z dalšího hodnocení vyřazeny 2 nabídky od firem, které nebyly osloveny zadavatelem a to: Poř. č. 3 - PPM sdružení Údlice" a následně napsat při přezkoumání námitky, kterou podali u zadavatele Ing. Hynek Podolka a Jiří Pilnáček vystupující jako PPM sdružení, že nebyli osloveni a nejsou proto uchazeči ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. Orgán dohledu zjistil, že nabídka Jiřího Pilnáčka a Ing. Hynka Podolky neobsahuje čestné prohlášení podle 2b písm. f) zákona, tzn., že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zároveň není úplné čestné prohlášení podle 2b písm. b) ve kterém uchazeč uvádí: "1. na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, 2. nebylo se mnou zahájeno konkursní ani vyrovnávací řízení". Chybí tedy prohlášení: nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a není v likvidaci. Rovněž tak nabídka uchazeče Delta-stavby spol. s r. o., se sídlem Kochova 1330, Chomutov, PSČ , neobsahuje čestné prohlášení podle 2b písm. f) zákona. Nabídka vítězného uchazeče OKIN plus, spol. s. r. o., se sídlem Kundratická 4596, Chomutov, PSČ , obsahuje živnostenské listy na výrobu oken a dveří z umělohmotných elementů a zprostředkování obchodní činnosti, neobsahuje živnostenský list na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, který je k veřejné zakázce na výměnu oken potřebný (při této činnosti se jedná o zasahování do stavby). Uchazeč EXIMET PLAST spol. s r. o., se sídlem Libočanská cesta 925, Žatec, PSČ , předložil v nabídce živnostenské listy na předmět podnikání výroba plastových oken a montáž plastových oken, nepředložil živnostenský list na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Tím ani tito uchazeči nesplnili kvalifikační předpoklady nutné k plnění veřejné zakázky. Zadavatel měl postupovat podle 49 odst. 5 zákona, který mu ukládá: "Doklady a údaje předložené uchazečem zadavatel vyhodnotí podle 2c, popřípadě podle kritérií stanovených v zadání nebo v kvalifikační dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel z další účasti na veřejné zakázce

4 S 155-R/99-863/140/Ná 4 vyloučit". Tím, že zadavatel shora jmenované uchazeče z výzvy nevyloučil porušil citované ustanovení zákona. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel neučinil v souladu s 49 odst. 4 zákona, který mu ukládá "Výběr nejvhodnější nabídky musí zadavatel oznámit všem uchazečům ". Zadavatel tím, že pouze oznámil ostatním uchazečům kromě vybraného uchazeče, že nebyli vybráni k realizaci veřejné zakázky porušil 49 odst. 4 zákona (uchazečům jejichž nabídky nebyly vybrány mělo být zasláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, tzn., že zadavatel měl v oznámení uchazečům uvést, že nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka uchazeče OKIN Plus spol. s r. o.). Orgán dohledu poznamenává, že při úkonech týkajících se vzájemného styku mezi zadavatelem a uchazeči, u nichž zákon ukládá povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, zadavatel nepostupoval v souladu s 68 odst. 2 zákona, který mu výslovně stanovuje povinnost oznámit je příslušnému uchazeči doporučeně s doručenkou - zadavatel toto neučinil; u některých dokladů jsou pouze přiloženy podací lístky. Tím zadavatel porušil 68 odst. 2 zákona. Na základě skutečností shora uvedených se zadavateli ukládá znovu posoudit a hodnotit všechny nabídky uchazečů, vyloučit ty uchazeče, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady a provést nový výběr nejvhodnější nabídky. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: a) 4. Základní škola Chomutov, Kadaňská č. p. 2334, Chomutov PSČ b) Jiří Pilnáček, Jirkovská 125, Údlice, PSČ c) Ing. Hynek Podolka, Jirkovská 125, Údlice, PSČ

5 S 155-R/99-863/140/Ná 5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Lazarská 7, pošt. přihr. 871, Praha 1 tel , fax V Praze dne Věc: Vrácení nabídek a dokumentace V příloze Vám vracíme dokumentaci k veřejné zakázce, které byly součástí spisu č. j.: S 155-R/99/140/Ná. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže žádá zadavatele - Základní školu Chomutov - o podání zprávy o provedení nového výběru do 1 měsíce od provedení výběrového řízení, které bylo zadavateli uloženo ve výše uvedeném rozhodnutí. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu Příloha: dle textu

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 *uohsx001ro8q* UOHSX001RO8Q PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více