Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Terapeutické využití minerálních vod běžně dostupných v lékárně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Terapeutické využití minerálních vod běžně dostupných v lékárně"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Terapeutické využití minerálních vod běžně dostupných v lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. et Mgr. Helena Kutilová Vypracovala: Ivana Štifterová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité i písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne Ivana Štifterová 2

3 Děkuji touto cestou PharmDr. et Mgr. Heleně Kutilové za odborné rady, vedení a trpělivost při zpracování závěrečné absolventské práce. 3

4 Obsah Úvod Cíle práce Hlavní cíl Teoretická část Přírodní minerální vody Pitná kúra a její režim Inhalace Výplachy Voda v organismu Osmotické poměry Mechanizmus účinku PMV Klasifikace přírodních minerálních vod Zaječická hořká Šaratica Vincentka Bílinská kyselka Základní obsažené látky v PMV Analytické metody ke stanovení iontů Odměrná analýza Potenciometrické stanovení ph Argentometrické stanovení chloridů za použití chromanu draselného Titrační stanovení síranů dusičnanem olovnatým Stanovení iontů vápníku a hořčíku Stanovení iontů sodíku a draslíku Praktická část Přehled vzorků Stanovení ph Stanovení chloridů Stanovení č. I Stanovení č. II Stanovení síranů Stanovení č. I Stanovení č. II Stanovení vápníku a hořčíku Stanovení Ca² Stanovení č. I Stanovení č. II Stanovení sumy vápníku a hořčíku

5 3.7.1 Stanovení č. I Stanovení II Atomová absorpční spektrometrie AAS Vyhodnocení Diskuze Závěr Summary Bibliografie Monografie Seriálová publikace Internetové zdroje Elektronické dokumenty Seznam zkratek Přílohy

6 Úvod Ve své absolventské práci se zaměřuji na terapeutické využití minerálních vod a v nich obsažených iontů. Toto téma jsem si vybrala proto, že není vždy nutné léčbu běžných onemocnění zahájit léčbou farmakologickou, ale je dobré zvážit i možnost léčby nefarmakologické nebo léčby podpůrné. První zmínky o využití minerálních vod se objevují již v 5. stol. př. n. l. v době Keltů, voda se lišila na první pohled barvou, chutí, vůní i teplotou. Stejně tak tomu bylo u Germánů a Řeků kolem 2. stol. př. n. l. Těchto vod bylo užíváno především k léčbě chronických chorob ledvin, žlučníku a ke koupelím. Z pohledu farmakoterapie přineslo rozvoj lázeňství až 13. a 14. století pravidelným pitným režimem a koupelemi. Samotná voda v lidském organizmu má nezastupitelný význam. Přivádí živiny do buněk a naopak odvádí odpadní látky a navozuje iontovou rovnováhu. Minerální vody mají vliv především na povrch sliznic, gastrointestinální trakt, dolní močové cesty a ledviny. 6

7 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Vyjmenovat a zhodnotit obsažené ionty, jejich benefity a význam pro lidský organismus v jednotlivých přírodních minerálních vodách. Jejich rizika a přínos v pitném režimu. V praktické části porovnat obsažené ionty uvedené na obalech jednotlivých přírodních minerálních vod se skutečností. 7

8 2 Teoretická část 2.1 Přírodní minerální vody Přírodní minerální vody (dále jen PMV ) jsou zředěné roztoky solí s rozdílným chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi. Pro léčebné účely se využívají přírodní vody vyvěrající z podzemí, vody původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku nebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 o C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kbq/l. Fyzikálními vlastnostmi rozumíme objem, teplotu, vodivost a osmotické poměry přírodních minerálních vod. Využití přírodních minerálních vod určuje jejich složení solí, kationty, anionty, ph a rozpuštěné plyny jako oxid uhličitý nebo sirovodík. Chemických látek obsažených v minerálních vodách využívá obor zvaný balneologie a balneoterapie. Využívá fyzikálně-chemické podněty k obnovení funkcí organismu a působení na hladinu fyziologického ph (7,4). Ovlivňují kůži, sliznice a smyslové orgány. Cíleně mohou regulovat funkci některých tkání, vnitřních orgánů a ozdravné procesy. Využívají zároveň osmotických vlivů i samotného objemu užité vody. Lokálně působí na sliznici respiračního, gastrointestinálního traktu a močové cesty. Působení je primární a sekundární. Primární jsou účinky lokální, kdy jsou stimulovány lokální receptory. Sekundární účinek je přes CNS. Zejména přes hypotalamus. Hypotalamus ovlivňuje a řídí celý autonomní nervový systém (např. tonus hladkých svalů, imunitní a hormonální systém). Zvýšená motilita GITu a změna ph žaludku může ovlivnit vstřebávání pravidelně užívaných léčiv. Způsob aplikace přírodních minerálních vod dělíme podle aplikace na zevní a vnitřní. Zevní léčba zahrnuje vodní koupele, sprchování a zábaly. Využívá především teploty vody, jejích chemických a mechanických vlivů jako tlaku a vztlaku. Vnitřní léčba zahrnuje pitné kúry, inhalace, kloktání, proplach nosu, výplach žaludku, vaginální výplach, laváž střev a klyzma. Další typy nejsou dále specifikovány. V běžné klinické praxi se nepracuje s poměry prvků mezi sebou, ale empirické klinické výsledky pití PMV potvrzují léčebný efekt až po doplnění chybějícího konkrétního prvku. Přesvědčivé důkazy nejsou k dispozici, ale jsou prováděny rozbory 8

9 sledovaných biogenních prvků ve vlasech jako je sodík, draslík, chlor, hořčík, vápník, jód, zinek, selen aj. saturací určených prvků pitnou kúrou PMV. Rozborem stopových prvků ve vlasech pak lze rozpoznat počínající onemocnění. Příkladem je vztah selenu a funkce štítné žlázy. [JANDOVÁ, 2009] 2.2 Pitná kúra a její režim Intenzita pitné kúry doporučený denní příjem tekutin pro dospělého člověka o výšce 170 cm a váze 70 kg je 2,5 litrů. Přičemž se nezapočítává močopudná černá káva. Dětem se obvykle podává podle věku a hmotnosti od 0,6-1,8 litrů tekutin na den rozdělených do 3-7 dávek. Jednotlivá dávka PMV k pitné kúře nebo inhalaci je uvedena na jejich popisu spolu s chemickým složením a účinkem. Nejmenší množství PMV podle výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních ( ) by mělo být asi 750 ml/den u dospělé osoby. Některé zahraniční zdroje doporučují provádění pitné kúry 2krát denně a pokládá množství 100 ml/den za dávku s farmakodynamickým účinkem. Ráno mezi hodinou nebo alespoň půl hodiny před jídlem má objem činit ²/₃ z celkového denního příjmu PMV. Druhé pití pak mezi hodinou o objemu ⅓ z celkového denního příjmu PMV a to alespoň půl hodiny před jídlem. Doporučený objem pitného kalíšku je 220 ml a měl by být vypit během 5-8 minut. Při větším množství je doporučeno dodržet pauzu asi 15 minut mezi jednotlivými pohárky. Při indikaci většího množství PMV je rozdělení na více dávek nutné u osob s jednou ledvinou, kardiaků, hypertoniků, epileptiků a osob s glaukomem. Diuretickou odpověď ovlivňuje pohyb, strava a teplota. Pohyb: při procházení je aktuální odpověď nižší než při ležení. Vleže je usnadněn návrat krve k srdci a zároveň je usnadněn i odtok lymfy z dolních končetin k srdci. Doporučují se asi 4 hodiny v klidu. Strava: lépe nalačno. Nejlépe 30 min před jídlem. Strava snižuje diurézu až o 30 %. Teplota: 37 o C znamená rychlejší vstřebávání žaludeční sliznicí. Chladné nebo naopak velmi teplé PMV zůstávají v žaludku do vyrovnání teploty na teplotu žaludeční sliznice. Pití PMV pokojové teploty se doporučuje při poruchách GITu a tam, kde má pitná kúra působit zklidnění peristaltiky, sekrece, po zánětech ledvin a u astmatiků. Chladná voda v ranních hodinách má projímavé účinky. [JANDOVÁ, 2009] 9

10 2.3 Inhalace Inhalanda jsou přípravky určené k inhalaci a aplikují se do dolních cest dýchacích. Vdechují se a vyvolávají systémový nebo lokální účinek. Rozdělená jsou do dvou hlavních skupin. Kapalná a tuhá, při aplikaci se mění na aerodisperze. Mohou také obsahovat stabilizátory, solubilizátory, antimikrobiální látky a hnací plyny. Souhrnný přehled forem látek vhodných k inhalaci nalezneme v následující tabulce. Forma Aplikace kapalina pára, aerodisperze plyn v plynu kapalina disperze kapalina v plynu kapalina tlaková balení kapalina tuhá látka tlaková balení tuhá látka tuhá látka prášky disperze tuhých látek ve vzduchu Tabulka č. 1: Inhalační formy Zdroj: [KOMÁREK, 2006; JANDOVÁ, 2009] Důležitou vlastností inhaland je velikost dispergovaných částic. Čím menší velikost, tím je hlubší průnik do dýchacích cest. Místo v dýchacích cestách Velikost částic [µm] nos, dutiny nad 30 trachea bronchy bronchioly 2-5 alveoly 3 a méně Tabulka č. 2: Velikost částic, místa dosahu a jejich depozice Zdroj: [KOMÁREK, 2006; JANDOVÁ, 2009] 10

11 Inhalační přípravky tvořící páry (Inhalanda vaporem formantia). Páry se získávají z nízkovroucích, těkavých kapalin (např. sevofluran - inhalační celkové anestetikum) nebo z roztoků silic, které se nakapou na hladinu horké vody. Kapaliny v plynu (Liquida nebulam formantia) určené k přeměně na aerosoly, aplikují se pomocí nebulizerů nebo dávkovacích rozprašovačů. Mohou to být roztoky, suspenze nebo emulze. Vodné tekutiny v kontinuálních rozprašovačích mají hodnotu ph 3 až 8,5. Dávkované tlakové přípravky pro inhalaci (Inhalanda in vasis cum pressu doses emittentia) jsou roztoky, suspenze nebo emulze ve speciálních nádobách s dávkovacím ventilem, až jeho stisknutím teprve vzniká aerodisperze. Mohou se přidat vhodná rozpouštědla, stabilizátory a solubilizátory. Přípravek je pod tlakem díky hnacím plynům. Tuhá inhalanda (Pulveres ad inhalationem) jsou ve formě prášků jednodávkových nebo více-dávkových. U moderních inhalačních pomůcek je tuhé léčivo dispergováno proudem vzduchu vyvolaného vdechem a vdechovaný vzduch má proudit rychlostí 0,5-2,0 l/sec. Léčiva určená k inhalaci jsou bronchodilatancia, parasympatolytika, antiastmatika, glukokortikoidy, antibiotika a protizánětlivá léčiva. Obecná pravidla inhalací PMV. U dospělých se doporučuje inhalovat 5-6 dní v týdnu, 2krát denně 7-15 minut. U dětí a dorostu je zvykem kombinovat individuální inhalace se skupinovou inhalací 1krát denně po dobu minut. (viz příloha č. 1) Stručný přehled různých typů PMV vhodných k inhalaci, jejich hlavní ionty, účinek v návaznosti na obsažené ionty a tepelný účinek jsou shrnuty v následujících tabulkách. PMV Hlavní kationty Hlavní anionty alkalické vody Na+ HCO₃ chlorido sodné Na+ Cl alkalické salinické Na+ SO₄² alkalické zemité Ca²+, Mg²+ HS, S₂O₃² Tabulka č. 3: Rozdělení vod podle obsažených iontů Zdroj: [KOMÁREK, 2006; JANDOVÁ, 2009] 11

12 PMV/obsažené ionty slané, chlorido sodné uhličitany - sodný, vápenatý, lithný jodidy, bromidy vápenaté kationty síra ve směsi sloučenin volný oxid uhličitý Účinek expektorační mukolytický (snížení vazkosti hlenu) mukolytický protizánětlivý, spasmolytický, stimulace řasinkového epitelu antiseptický dilatace cév - odplavování meziproduktů zánětu Tabulka č. 4: Účinky iontů při inhalaci Zdroj: [KOMÁREK, 2006; JANDOVÁ, 2009] Tepelný účinek mlžiny na horní cesty dýchací Teplota PMV ve C mírně sedativní 37 hyperemie, zvýšená sekrece žlázových buněk, aktivace řasinkového epitelu, uvolnění sekretu a krust 39 vazokonstrikce, protizánětlivé působení do 25 Tabulka č. 5: Tepelný účinek na horní cesty dýchací Zdroj: [KOMÁREK, 2006; JANDOVÁ, 2009] Kontraindikace: Akutní hnisavé záněty horních a dolních cest dýchacích. Mechanické překážky v respiračních cestách (defekty nosní přepážky, polypy). [KOMÁREK, 2006; JANDOVÁ, 2009] 2.4 Výplachy K proplachu nosu je vhodné použití konvičky (viz příloha č. 2), která je k tomuto účelu určena. Pomocí odměrky se odleje do konvičky asi 250 ml vhodného roztoku zahřátého na teplotu 37 o C. Nebo například 20 ml koncentrátu PMV Vincentka nasalis a 230 ml zahřáté vody. Poté se přiloží k nosní dírce, pacient se nakloní směrem vzhůru tak, aby roztok samovolně protékal vnitřkem nosu a vytékal druhou nosní dírkou ven. 12

13 Nakonec se jemným smrkáním odstraní zbylý roztok. Kontraindikace nejsou známy. [www.vincentka.cz/cs/produkty/vincentka-nasalis] 2.5 Voda v organismu Voda tvoří základ vnitřního prostředí organismu a je rozpouštědlem, ve kterém probíhají biologické reakce. U dospělého člověka celkový objem tělní vody tvoří 50 až 70 % a u novorozenců ještě více, až 77 %. Intracelulární tekutina (ICT) je voda uvnitř buněk, která tvoří větší část až ⅔ z celkového množství, menší podíl vody je vně buněk a nazýváme ho extracelulární tekutinou (ECT). Vzájemně se od sebe liší koncentrací iontů a jsou od sebe odděleny plazmatickou membránou buněk. Tok iontů přes membránu umožňují udržovat proteiny iontových kanálů. Uvnitř buněk je vyšší koncentrace K+ naopak vně je vyšší koncentrace Na+, Ca²+ a Cl. Voda s elektrolyty a jejich vzájemný poměr rozhoduje o osmotickém tlaku a vnitřním ph. Osmolarita ECT se pohybuje okolo 290 mmol/kg a ph ECT je 7,4. Sodíko-draslíková ATPáza nebo také sodíková pumpa je transportním proteinem, který využívá metabolickou energii pro pohyb Na+ iontů přes buněčnou membránu ven z buňky a K+ iontů dovnitř buňky (proti jejich koncentračnímu spádu). ATPáza váže extracelulární K+ a intracelulární Na+ ionty v poměru 2:3 za probíhající hydrolýzy ATP. Sodíková pumpa pracuje nepřetržitě po celý život buňky a k činnosti ji stimuluje vysoká hladina Na+ uvnitř buňky. [WARD, 2010; TROJAN, 2003; KITTNAR, 2011] 2.6 Osmotické poměry Základem všech osmotických jevů je difúze, pasivní pohyb vody z místa s nízkou koncentrací rozpuštěné látky do místa s vysokou koncentrací rozpuštěné látky. Voda má tendenci vyrovnávat rozdíly koncentrací. Buňka je ve vztahu k okolnímu prostředí oddělena polopropustnou membránou a má tendenci vyrovnat vnitřní prostředí buňky (cytoplazma) s okolním prostředím. Izotonické PMV resorbují se nejrychleji ve všech partiích GIT. Základem je prostředí se stejnou koncentrací rozpuštěných látek. 13

14 Hypotonické PMV mají koncentraci solí nižší než je v buňkách, buňka tedy vodu přijímá. PMV se resorbují v žaludku, duodenu středně rychle a střevní obsah se zahušťuje. Pití hypotonických vod vede k zavodnění organismu, následně k aktivaci osy hypofýza nadledvinky a výsledkem je zvýšení diurézy. V kůře nadledvinek jsou syntetizovány dvě skupiny steroidních hormonů: Glukokortikoidy (příkladem je kortizol), které ovlivňují metabolismus bílkovin a sacharidů a mineralokortikoidy (příkladem je aldosteron), které řídí hospodaření s minerály a s vodou. Hypertonické PMV mají vyšší koncentraci solí než v buňkách. Buňka vodu odevzdává. PMV v tenkém střevě váží tekutinu, zvětšují objem střevního obsahu a mechanicky urychlují peristaltiku. Účinek se zvyšuje přítomností kationtů sodíku nebo hořčíku, popř. aniontu sulfátu. [JANDOVÁ, 2009; WARD, 2010; TROJAN, 2003] 2.7 Mechanizmus účinku PMV Kyselky jsou PMV s oxidem uhličitým, který způsobuje překrvení žaludeční sliznice a dochází ke snadné resorpci již v žaludku nejen oxidu uhličitého, ale také např. iontů, léčiv a alkoholu. Zároveň zvyšují sekreci žaludeční šťávy. Jsou hypotonické, proto působí diureticky. Zvýšením motility GIT se zkracuje doba setrvání žaludečních šťáv v žaludku, a tím dochází ke stimulaci slinivky břišní a mírní se příznaky zánětů GIT. Alkalické vody, jde o natriumhydrogenové PMV s ionty Na+, K+ a HCO₃. Pitnou kúrou neutralizují žaludeční šťávu u hyperacidity. Výrazně lepší efekt vykazuje jejich pití během jídla než půl hodiny před jídlem. Zvyšuje se krevní alkalická rezerva, nastupují změny v extracelulární tekutině a dochází ke zvyšování mechanické odolnosti pojiva. Dále zvyšují tvorbu žluči a její vylučování (choleretický, cholecystokinetický efekt). Stimulačně působí na slinivku břišní v zevní i vnitřní sekreci. Potencují inzulinoterapii a dochází k poklesu hyperglykémie. Někteří autoři uvádějí indikaci pití alkalické PMV u chronického zánětu ledvinné pánvičky (pyelitida) a u zánětů močového měchýře (cystitida). Díky jejich schopnosti rozpouštět hleny je častou indikací pití a inhalace u nemocí respiračního traktu a u stavů hypersekrece hlenu. Slané vody jsou PMV, které obsahují převážně Na+ a Cl. Na vstřebávání a metabolismus NaCl při pitné kúře PMV se podílí regulace osy hypofýza nadledvinky podle osmotické potřeby. Klinické efekty jsou značné. Pro pitnou kúru jsou vhodné jen 14

15 hypotonické a izotonické vody, které zvyšují sekreci žaludečních šťáv a zmírňují projevy gastritid. Hypertonické slané PMV jsou indikovány k inhalacím a zevní balneologii. Při inhalaci rozpouští hlen a jsou indikovány ke kloktání, výplachům dutiny ústní a inhalaci pro urychlení ciliárního pohybu v průduškách. Síranové (sulfátové) PMV mají nízké ph, které urychluje sorpci a přítomnost oxidu uhličitého urychluje vstřebávání PMV. Vedou k okyselení moči a posouvají její ph k nižším hodnotám. Sulfátové vody obsahují většinou kationty vápníku, sodíku, hořčíku a vyskytují se jako hypotonické až hypertonické PMV. Sulfátové vody s vyšším obsahem kationtu sodíku jsou vhodné k pitné kúře pro rozpouštění hlenů. Zároveň zvyšují toleranci cukrů v těle a ovlivňují metabolismus zvýšením vylučování kyseliny močové. Kontraindikací je vzplanutí (exacerbace) chorob GIT, nadměrné užívání (abúzus) léků. Jódové PMV. Jód v organizmu nalezneme ve formě jodidu, který se lehce resorbuje sliznicemi, kůží a oční rohovkou. Jeho sloučeniny jsou značně reaktivní. Po vypití terapeutické dávky dosahuje vstřebaný jodid maximální hladiny v krvi již asi za dvě hodiny. Jódové PMV zvyšují sekreci žaludečních šťáv, zvláště obsah pepsinu. Mají dezinfekční a mukolytický účinek, působí příznivě na sliznici respiračního systému, hydratují sliznici a podporují retenci vody. Sekundárně dochází díky zvýšení hladiny tyroxinu ke zvýšení metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin. Nejdůležitější účinek jodidu je stimulace štítné žlázy a hypofýzy. Hypofýza tyreotropním hormonem zvyšuje tvorbu tyroxinu a podporuje vyplavení hormonů do oběhu. Kontraindikací je alergie na jód. [JANDOVÁ, 2009] 15

16 2.8 Klasifikace přírodních minerálních vod Klasifikace PMV vod je uváděna dle platné legislativy viz Vyhláška MZ ČR č. 423/2001 Sb., podle celkové mineralizace. Kategorie PMV Množství rozpuštěných látek v PMV [mg/l] velmi silně mineralizované vody silně mineralizované vody až středně mineralizované vody 500 až 1500 slabě mineralizované vody 50 až 500 velmi slabě mineralizované vody 50 Tabulka č. 6: Klasifikace přírodních minerálních vod dle celkové mineralizace Zdroj: Autorka PMV klasifikované jako velmi silně mineralizované, jsou vody s obsahem rozpuštěných látek (RL) vyšším než mg/l. Nejedná se o tvrdost vody, tu určuje součet obsahu Ca²+ a Mg²+! Název PMV Množství rozpuštěných Kategorie PMV látek v PMV [mg/l] Zaječická hořká velmi silně mineralizované Šaratica velmi silně mineralizované Vincentka velmi silně mineralizované Bílinská kyselka velmi silně mineralizované Mlýnský pramen velmi silně mineralizované Tabulka č. 7: Klasifikace zkoumaných přírodních minerálních vod dle celkové mineralizace Zdroj: Autorka Poznámka: Mlýnský pramen ve své práci dále nezmiňuji, nejedná se PMV běžně dostupnou v lékárně. 16

17 PMV klasifikované podle osmotického tlaku. Hodnocení dle osmotického tlaku Osmotický tlak [kpa] Osmotický tlak [mosm] hypotonické isotonické hypertonické Tabulka č. 8: Klasifikace přírodních minerálních vod podle osmotického tlaku Zdroj: Autorka Název PMV Hodnocení dle osmotického tlaku Osmotický tlak [kpa] Zaječická hořká hypertonická 760 Šaratica hypotonická 710 Vincentka hypotonická 710 Bílinská kyselka hypotonická 710 Tabulka č. 9: Klasifikace zkoumaných přírodních minerálních vod podle osmotického tlaku Zdroj: Autorka [Potužák, 2011; JANDOVÁ, 2009; Vyhláška MZČR č. 404/2006 Sb] 17

18 2.8.1 Zaječická hořká Hypertonická PMV, vyvěrá z pramene u obce Zaječice u Mostu v severních Čechách. Svým složením patří mezi silně mineralizované minerální vody síranohořečnatého typu, je studená, nepatrně opaleskuje, je nažloutlá, bez pachu, má svíravě hořkou chuť. Z chemického složení Zaječické hořké vody pak vyplývá i mechanismus účinků na lidský organismus. Minerální vody s vyšším obsahem kationtů hořčíku s vazbou na sírany mají silný projímavý efekt. Zástupcem těchto vod je jak Zaječická hořká, tak Šaratica. Použití: choroby žaludku, střev hemoroidy, zácpa onemocnění žlučníku, jater dna otylost vhodné pro děti Dávkování: Dospělí ml na lačný žaludek 2krát denně (ráno, večer). Děti jednu polévkovou lžíci po jedné až dvou hodinách. Upozornění: Skladovat v chladu, chránit před slunečním světlem. Kontraindikace: Nejsou uvedeny. [www.samoleceni.cz] Šaratica Hypotonická přírodní minerální voda s nažloutlým odstínem bez pachu. Čerpaná v obci Šaratice na Brněnsku s charakteristickou chutí, silně mineralizovaná síranosodno-hořečnatá PMV se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité. Projímavé účinky působí síran hořečnatý a síran sodný. Při dlouhodobém užívání nevzniká návyk. Během skladování může vzniknout vločkovitý sediment. Použití: léčba obezity onemocnění ledvin poruchy štítné žlázy 18

19 hypotenze vhodné pro diabetiky vhodné pro těhotné ženy Dávkování: Při zácpě a hubnutí 9-17 polévkových lžic denně na lačný žaludek. Při zažívacích poruchách, onemocnění jater, žlučníku, ledvin, kožních onemocnění dospělí 3-5 polévkových lžic 2-3 denně. Upozornění: Skladovat v chladu, chránit před slunečním světlem. Kontraindikace: Nejsou uvedeny. [www.saratica.cz; Vincentka Hypotonická přírodní uhličitá, voda, vyvěrající v blízkosti lázní Luhačovice. Silně mineralizovaná, jódová, uhličitá voda. Hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů, kyseliny borité, odželezněná. Svým osmotickým tlakem 634,7 π se blíží osmolaritě lidské krve, tedy vnitřnímu prostředí člověka. Bikarbonáty a kyselina boritá mají pufrační účinek. Bikarbonáty zároveň ředí hlen, usnadňují expektoraci. Vincentka je vhodná k pitné kúře, i inhalaci, i ke kloktání. Pomáhá regeneraci při velkých ztrátách vody pocením, při horečce. Silně mineralizovaná voda určená k proplachu nosních dutin a nosohltanu. Působení je preventivní proti bakteriální infekci a chronické rhinitidě, sinusitidě a polypózní nasopharyngitidě. Použití: pitné, inhalační kúry onemocnění dýchacích cest, hlasivek vředové choroby žaludku, dvanácterníku velká zduření jater diabetes mellitus choroby látkové výměny rekonvalescence těhotné, děti neuvedeno Na přímé dotazování autorky výrobce uvádí, že Vincentka je čistá minerální voda z přírodního léčivého zdroje, bez jakékoliv příměsi. Proto není použití nosního 19

20 spreje omezeno ani u těhotných, kojících a kojenců. Pouze upozorňuje na nutnou opatrnost u kojenců z důvodu možného poranění aplikátorem. Dávkování: Pitná kúra 2krát denně (ráno, večer) na lačný žaludek, cca ml. 15 až 20 dní. Studená nebo ohřátá. Dalších 30 min. nejíst, nepít. Upozornění: Skladovat v chladu, chránit před slunečním světlem. Kontraindikace: Pacienti se selháváním ledvin. Opatrnost u pacientů s onemocněním ledvin, s otoky dolních končetin. Užívání po konzultaci s lékařem. Další formy: Vincentka nasalis 300 ml Vincentka nosní sprej STANDARD 25 ml Vincentka hydratační sprej 50 ml Vincentka nosní sprej JUNIOR 25 ml Vincentka pastilky bylinné 18 ks Vincentka pastilky ovocné 18 ks Vincentka Sirup Vincentka nasalis 300 ml Připravený roztok je izotonický. Obsahuje glycerol, který je mírným antiseptikem, zvlhčovadlem a upravuje osmotický tlak roztoku. Neobsahuje oxid uhličitý, který je při proplachu dutin nepříjemný. Při zánětech horních cest dýchacích, akutních i chronických. Před použitím je vhodné roztok zahřát na teplotu 37 C. Vincentka nosní sprej STANDARD 25 ml 100 % přírodní produkt, naplněno přírodní minerální vodou Vincentka. Pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice. Vincentka hydratační sprej 50 ml 100 % přírodní produkt, přírodní minerální voda Vincentka. Mechanický rozprašovač. 20

21 Vincentka nosní sprej JUNIOR 25 ml 100 % přírodní produkt, přírodní minerální voda Vincentka. Od spreje Standard se liší poloviční dávkou a nižším tlakem dávkovače. Použití je možné i u kojenců s velkou opatrností při aplikaci. Na mé dotazování výrobce uvedl, že v roce 2011 proběhla registrace (zdravotnický prostředek) pro použití u dětských pacientů od 3 let věku. V roce 2013 dojde k postupné výměně obalů již s novým schválením od 0 měsíců. Vincentka Sirup Přípravek s obsahem rostlinných extraktů z jitrocele a mateřídoušky v kombinaci s minerální vodou Vincentka. Výrobek není určen pro děti do 3 let. Jitrocelový extrakt s obsahem slizu, aukubinu, tříslovin a kyseliny křemičité je vhodný při kašli a zahlenění dýchacího ústrojí. Mateřídouškový extrakt s obsahem silic, tymolu, hořčin, tříslovin a flavonů působí příznivě na dýchací cesty, zmírňuje kašel a má antioxidační účinky. [www.vincentka.cz; Bílinská kyselka Hypotonická, přírodní hydrogenuhličitano-sodná voda. Má vyšší obsah iontů vápníku, hořčíku, draslíku a železa. Díky vyššímu obsahu CO₂ je přirozeně perlivá. Pramení v Českém středohoří. Záznamy o jejím užívání sahají až do 16. století. Díky převaze iontů Na+, K+a HCO₃ má v organismu alkalizující účinek, neutralizuje žaludeční kyselinu. Dále způsobuje změny v extracelulární tekutině a zvyšuje odolnost sliznic. Z hlediska jejího použití převažuje léčba GITu, respiračních onemocnění a urogenitálního traktu. Bílinská kyselka svým obsahem HCO₃ při konzumaci 1,5 l-denně posouvá ph moči na hodnotu 7,2. V alkalickém prostředí moči se lépe rozpouští močové a ledvinové kameny. [www.bilinskakyselka.cz; JANDOVÁ, 2009] Použití: choroby žaludku (pálení žáhy, katar) zánět slinivky onemocnění ledvin a močového měchýře onemocnění jater a žlučníku dna 21

22 těhotné, děti neuvedeno Dávkování: Dospělí 250 ml denně před jídlem. Upozornění: Skladovat v chladu, chránit před slunečním světlem. Kontraindikace: Neuvedeno. Obecné kontraindikace lázeňské léčby stanoví Vyhláška č. 267/2012 Sb, která vstoupila v platnost 1. října Vyhláška č. 58/ 1997 Sb. ze dne 13. března 1997 jí byla nahrazena. [www.zakonyprolidi.cz/cs/ #p1] 2.9 Základní obsažené látky v PMV Na+ je hlavním kationtem extracelulárních tekutin, v organizmu plní funkci ochrany před hyperhydratací a dehydratací. Podílí se na udržení osmolarity a acidobazické rovnováhy. Neutralizují žaludeční kyseliny. K+ je hlavní intracelulární kationt, zajišťuje vedení nervových vzruchů, k jeho ztrátám může dojít při dlouhodobých průjmech, užívání projímadel, při užívání diuretik. Nedostatek může vést k bolestem hlavy, únavě, zácpě, poruchám srdečního rytmu. Stálou hladinu nitrobuněčného draslíku zajišťuje sodíko-draslíková pumpa. Čerpá ionty draslíku do buňky a ionty sodíku z buňky ven. Pumpa je poháněna energií z rozštěpeného ATP. Na+, K+ společně podporují nervovou aktivitu, zajišťují hospodaření s vodou. Jsou důležité pro činnost svalů a srdce. Ca²+ se z 99 % podílí na struktuře zubů a kostí, zbylé 1% je v extracelulární tekutině. Jeho množství v těle se odhaduje asi na 1,3 kg. Doporučená denní potřeba se u dospělého pohybuje okolo mg. Nedostatek vápníku (hypokalcémie) u dospělých vede k řídnutí (osteoporóza) a měknutí (osteomalacie) kostí. U dětí může způsobit poruchy růstu. Naopak k předávkování (hyperkalcémie) může dojít u nepohyblivých pacientů nebo při intoxikaci vitamínem D. K příznakům hyperkalcémie patří žízeň, slabost, zvracení a tvorba ledvinových kamenů. Vápník má vliv na srážlivost krve a pomáhá udržovat chemickou rovnováhu v organizmu. K přesunům a udržení hladiny dochází za pomoci parathormonu (PTH), kalcitoninu a vitamínu D₂ v extracelulární tekutině, intracelulární tekutině, kostech a ledvinách. PTH je peptidický 22

23 hormon vylučovaný v příštítných tělískách, jeho hlavní funkcí je zvyšovat hladinu iontů vápníku v krvi. Uvolňuje jej z kostí, zvyšuje zpětné vstřebání z moči a za pomoci vitamínu D jeho absorbci z tenkého střeva. Kalcitonin je tvořen štítnou žlázou, snižuje hladinu iontů vápníku v krvi a přesouvá ho do kostí. Mg²+ dvojmocný nitrobuněčný kation. Denní příjem by měl být asi 250 až 300 mg. Podílí se na stavbě kostní hmoty, aktivaci enzymů potřebných například k syntéze proteinů, k aktivaci aminokyselin, na membránovém transportu. Po iontu draslíku je druhým nejvíce zastoupeným minerálem uvnitř buňky. Nedostatek vede ke křečím, únavě a nervozitě. F se nachází se v kostech, zubech a zubní sklovině, která je tak odolnější vůči kyselému prostředí a vzniku zubního kazu. V dutině ústní má mírný antimikrobiální účinek. Narušuje totiž látkovou přeměnu bakterií v dutině ústní. S výjimkou nízkých dávek je jeho podávání kontraindikováno v těhotenství a kojení a také u těžších poruch funkce ledvin. Jeho obsah v organismu je 2 3 mg. Cl je hlavním extracelulárním aniontem a zároveň je funkčně důležitý pro udržení acidobazické rovnováhy. Společně s ionty sodíku má zásadní podíl na udržení osmotického tlaku extracelulárních tekutin. Vstřebáván je v GITu a vylučován ledvinami. CO₂ mírně zvyšuje diurézu, neovlivňuje ph moči. Obsah oxidu uhličitého u PMV za léčebným účinkem je 1-2,5 g/l. V uměle sycených nápojích je množství 5-8 g/l. U některých osob nápoje s CO₂ mohou být špatně tolerovány pro meteorismus a flatulenci. [Benda; Čihák, 2011; ŠKAPÍK; WARD, 2010; JANDOVÁ, 2009] 23

24 PMV které jsou zdrojem čerpání všech dále uváděných informací. Přírodní minerální voda Expirace Zaječická Šaratica Vincentka Bílinská kyselka Tabulka č. 10: Expirace hodnocených PMV Zdroj: Údaje od výrobce na obalech jednotlivých PMV Přehled vybraných iontů obsažených ve všech čtyřech PMV běžně dostupných v lékárně a jejich chemická analýza prezentovaná na obalech je zaznamenána v tabulce č. 8 a 9. PMV Ca²+ Na+ Mg²+ K+ Li+ Ba²+ Zaječická 451, , ,0 646,0 Šaratica 400, , ,0 41,2 Vincentka 258, ,0 15,6 134,0 11,1 6,9 Bílinská kyselka 144, ,0 45,6 81,2 3,9 Tabulka č. 11: Chemické analýza obsažených iontů uvedená v mg/1000 ml PMV Zdroj: Údaje od výrobce na obalech jednotlivých PMV PMV F I SO₄² NO₂ HCO₃ Cl Zaječická 2,8 0, , ,0 323,0 Šaratica 1, ,0 0,08 616,0 66,6 Vincentka 3,1 6, , ,0 Bílinská kyselka 5,5 568, ,0 224,0 Tabulka č. 12: Chemické analýza obsažených iontů uvedená v mg/1000 ml PMV Zdroj: Údaje od výrobce na obalech jednotlivých PMV 24

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

BALNEOLOGIE. Mgr. Jana Stávková Mgr. Jana Petrová

BALNEOLOGIE. Mgr. Jana Stávková Mgr. Jana Petrová BALNEOLOGIE Mgr. Jana Stávková Mgr. Jana Petrová Úvod definice, legislativa BALNEOLOGIE Balneo z řečtiny znamená: vanu, koupel, lázeň, koupání. V širším slova smyslu, je celosvětově používáno slovo balneologie

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

VINCENTKA KATALOG PRODUKTŮ

VINCENTKA KATALOG PRODUKTŮ HISTORIE PLNĚNÍ VINCENTKY LUHAČOVICKÝ ZÁZRAK První písemná zmínka o existenci luhačovických minerálních vod pochází od fyzika a lékaře Jana Ferdinanda Hertoda z Todtenfeldu. V roce 1669 vydal písemnou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

Funkce vody v lidské těle (45-75 %):

Funkce vody v lidské těle (45-75 %): Voda němá živina Často se voda mezi živiny neřadí, přestože je opomíjená, je nepostradatelná. Po vzduchu je voda druhou nejdůležitější podmínkou života, bez vzduchu mohou lidé žít pouze několik minut,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Komplexotvorné rovnováhy

Komplexotvorné rovnováhy Komplexotvorné rovnováhy ion kovu (analyt) + komplexotvorné činidlo (ligand) rozpustných komplexních sloučenin (koordinační sloučenina) podmínky vzniku: ligand obsahovat alespoň jeden nevazebný elektronový

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Odměrná analýza, srážecí titrace

Odměrná analýza, srážecí titrace Odměrná analýza, srážecí titrace precipitační titrace = absolutní metoda založená na měření objemu odměrné stanovení, při němž vznikají málo rozpustné sloučeniny (sraženiny) nebo málo disociované sloučeniny

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Anorganické látky v buňkách - seminář Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Zastoupení prvků v přírodě anorganická hmota kyslík (O) 50% křemík (Si) 25% hliník (Al) 7% železo (Fe) 5% vápník

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Mochna husí nať řezaná

Mochna husí nať řezaná Mochna husí nať řezaná Droga působí zejména na hladké svalstvo, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a svíravě. Dle J.A.Zentricha ji zle použít proti křečím, při kolikových bolestech či krvavých průjmech,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015 Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky Novinky SANOFI Srpen 2015 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky Léčivá látka v tekuté formě: ibuprofenum 400 mg (ibuprofen

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

APO seminář 3 4: TITRAČNÍ METODY V ANALÝZE POTRAVIN

APO seminář 3 4: TITRAČNÍ METODY V ANALÝZE POTRAVIN APO seminář 3 4: TITRAČNÍ METODY V ANALÝZE POTRAVIN Princip: Výpočet množství analytu z množství činidla (= ODMĚRNÉHO ROZTOKU) spotřebovaného při reakci s analytem při titraci do BODU EKVIVALENCE STECHIOMETRICKÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK chemické reakce: - srážecí mají největší význam, vzniklé sraženiny rozlišujeme podle zbarvení a podle jejich rozpustnosti v různých rozpouštědlech - komplexotvorné

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

Odměrná analýza - volumetrie

Odměrná analýza - volumetrie Page 1 of 8 Odměrná analýza - volumetrie Při odměrných stanoveních se k roztoku látky, jež má být stanovena, přidává z byrety roztok odměrného činidla Odměrné činidlo se přidává tak dlouho, až reakce proběhne

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp. zn. sukls56073/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta LACTULOSA BIOMEDICA (lactulosi solutio) sirup Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pojmem

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce VG STUDENT CHEMIE T É M A: SRÁŽENÍ, IZOLACE SRAŽENIN Vypracoval/a: Spolupracoval/a: Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s pojmem sraženina a srážení, provedou srážení jodidu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více