obec Malý Újezd Malý Újezd 95, Velký Borek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek"

Transkript

1 Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), vyzývá tímto v souladu s ust. 38 zákona o veřejných zakázkách k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku Multifunkční hřiště - Vavřineč - II. etapa - Fotbalové hřiště 1. ÚDAJE O ZADAVATELI Název: obec Malý Újezd Sídlo: Malý Újezd 95, Velký Borek IČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jaroslav Peleška, DiS., starosta obce Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Mělník č.ú.: /0100 Telefon: , Datová schránka: j9ujdtq 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Název: Financování: Druh: Způsob zadání: Multifunkční hřiště - Vavřineč - II. etapa - Fotbalové hřiště veřejná zakázka bude spolufinancována z Programu rozvoje venkova veřejná zakázka na stavební práce zjednodušené podlimitní řízení 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a jiné práce nezbytné k vybudování fotbalového hřiště v obci Malý Újezd, část obce Vavřineč, k.ú. Jelenice u Mělníka, a to v rozsahu: - fotbalové hřiště (30 x 50 metrů) s přírodním trávníkem - umělá závlaha pro zavlažování fotbalového hřiště - studna jako zdroj vody pro umělou závlahu. V prostoru, kde by mělo být vybudováno fotbalové hřiště, je v současné době zaplevelená nesourodá vrstva nevyhovující písečné zeminy, pod níž se nachází zbytky inertního materiálu. Stavební práce budou zahrnovat mj. zemní práce a terénní úpravy urovnání, případné odstranění nezbytné části inertního materiálu, zhutnění, navezení drenážní vrstvy (štěrkopísek tl. 120 mm) a vegetační vrstvy (ornice, rašelina, písek tl. 120 mm) a osázení travním semenem vhodným pro vysokou zátěž

2 (sportoviště). Součástí fotbalového hřiště budou dvě kotvené fotbalové branky (5 x 2 metry) a čtyři rohové praporky. Pro fotbalové hřiště bude vybudován nový závlahový systém se sedmi závlahovými tryskami. Zdrojem vody pro závlahový systém bude nově vybudovaná studna umístěná v blízkosti hřiště Přesný rozsah díla, včetně stavebních prací a souvisejících dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky, vyplývá z dokumentace pro realizaci stavby (včetně s tím souvisejících projektových dokumentací) představující technické podmínky veřejné zakázky, vypracované spol. Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, v 11/2011 (fotbalové hřiště - stavba SO 07), Ing. Robertem Michalovičem, ČKAIT , v 11/2011 (závlaha) a p. Petrem Hniličkou v 03/2012 (studna), z rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru výstavby a rozvoje, č.j.: Výst. 564/12/M ze dne , které nabylo právní moci dne (územní rozhodnutí o umístění stavby - stavba SO 07), z rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: 410/ZP/12/LETO, ze dne (povolení k nakládání s vodami a stavební povolení), a z výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je přílohou č. 7 této výzvy Technické podmínky veřejné zakázky (dokumentaci pro realizaci stavby a projektové dokumentace) předá nebo odešle zadavatel uchazeči do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče a zaplacení úhrady nákladů souvisejících s jejich poskytnutím (náklady na reprodukci, náklady na poštovné) ve výši 200,-Kč Součástí předmětu veřejné zakázky je mj.: úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů, provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně dočasného napojení na inženýrské sítě zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení díla účast na pravidelných kontrolních dnech stavby veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, bezpečností práce a ochranou životního prostředí likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně poplatku za uskladnění v souladu v souladu s platnými právními předpisy uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených provedení přejímky díla proškolení zadavatele o způsobu ovládání a obsluhy umělé závlahy zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla dodání průvodní technické dokumentace, atestů materiálů a dokladů dle platných právních předpisů, včetně uživatelské příručky či jiného dokumentu ke způsobu ovládání a obsluhy umělé závlahy zpracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně zaměření skutečného stavu provedení díla po jeho dokončení (vytyčení prostorové polohy staveb) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks. Výše uvedené činnosti (nejsou-li zvlášť uvedeny ve výkazu výměr) zahrne uchazeč do cen jednotlivých stavebních prací Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV): CPV Stavební práce CPV Stavební úpravy sportovních zařízení CPV Stavební práce vztahující se k závlahovému potrubí CPV Pomocné práce pro elektrické vedení CPV Drenážní práce CPV Stavební práce vztahující se k drenáži CPV Vyrovnávání povrchu pro sportoviště CPV Zakládací práce a vrtání studní CPV Elektroinstalační práce 2

3 CPV CPV Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Vybavení hřišť 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1. Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení prací: červen Předpokládaný termín ukončení prací: září Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla Místo plnění: Místo plnění veřejné zakázky: pozemky p.č. 403/3, p.č. 403/5 a p.č. 122/16 v k.ú. Jelenice u Mělníka, obec Malý Újezd, část obce Vavřineč, okres Mělník. 5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5.1. Součástí této výzvy je rovněž zadávací dokumentace, která je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o veřejných zakázkách Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k zadávací dokumentaci. 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 6.1. Uchazeč je povinen nejpozději do uplynutí lhůty stanovené pro podávání nabídek prokázat splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu ust. 53, 54 a 56 odst. 3) zákona o veřejných zakázkách Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady (vzor v příloze č. 3 této výzvy) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou uchazečem předloženy v kopiích, před případným uzavřením smlouvy o dílo musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii ne starší 90 kalendářních dnů Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. 56 odst. 3) zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením seznamu minimálně tří obdobných zakázek odpovídajících předmětu této veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v posledních pěti letech. Hodnota každé z realizovaných veřejných zakázek musí být minimálně ,-Kč bez DPH. Seznam bude vypracován ve formě čestného prohlášení uchazeče a jeho součástí bude stručný popis zakázek, cena, místo a doba jejich realizace a telefonní a ové kontakty na objednatele zakázek. Uchazeč vyjádří v seznamu souhlas, že zadavatel je oprávněn si údaje ze seznamu ověřit u objednatelů zakázek a dotázat se rovněž na údaje v seznamu neuvedené Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. 127 zákona o veřejných zakázkách nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. 134 zákona o veřejných zakázkách, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v ust. 143 zákona o veřejných zakázkách Není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části profesních či technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v plném rozsahu, je povinen postupovat v souladu s ust. 51 odst. 4) zákona o veřejných zakázkách. 3

4 6.7. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, musí být postupováno v souladu s ust. 51 odst. 5) a 6) zákona o veřejných zakázkách. 7. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 7.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,-Kč bez DPH Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky uchazečem v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1. Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů dokumentace pro realizaci stavby (včetně s tím souvisejících projektových dokumentací) a dle výkazu výměr (položkového rozpočtu) Nabídková cena bude uchazečem uvedena v českých korunách v členění: cena bez DPH sazba a výše DPH cena včetně DPH Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná (nepřekročitelná) po celou dobu realizace veřejné zakázky (tj. po celou dobu účinnosti smlouvy, kterou uzavře zadavatel s vybraným uchazečem), kterou je možno překročit nebo změnit pouze v případě, že po podpisu smlouvy o dílo, před dokončením realizace veřejné zakázky, dojde ke změně zákonem stanovené sazby DPH Do nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče nezbytné k řádné, úplné, bezvadné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky, vyplývající z dokumentace a navrženého technického řešení, správních rozhodnutí, stanovisek orgánů a organizací a soutěžních podmínek, včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, zisk, předpokládaná rizika, apod.) Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet a časový a objemový harmonogram realizace díla Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ust. 67 zákona o veřejných zakázkách Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení nabídkové ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, a to ani, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná. 9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 9.1. Uchazeč je povinen podat jedinou nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku Zadavatel nepřipouští variantní ani dílčí řešení veřejné zakázky. Nabídky, které nebudou obsahovat komplexní plnění zakázky, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny Zadavatel si vyhrazuje právo od realizace veřejné zakázky a smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, a to v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodu nedostatku finančních prostředků Zadavatel neposkytuje zálohy Cena za dílo bude zadavatelem uhrazena bezhotovostně na základě jedné faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem a odsouhlasené zadavatelem, a to po řádném dokončení a předání díla zadavateli. Fakturovaná částka musí být uvedena v členění: fotbalové hřiště závlaha studna. Součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a zadavatelem odsouhlasený soupis provedených prací. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti dodavateli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zadavateli Splatnost faktury bude 30 dnů Pokud uchazeč zjistí potřebu doplnění (opravy) projektové dokumentace nebo výkazů výměr, které budou mít vliv na průběh a cenu veřejné zakázky, uvede tyto údaje zvlášť s tím, že takováto změna 4

5 musí vyplynout z požadavku na zlepšení funkčnosti a hodnoty veřejné zakázky a musí být předem odsouhlasena zadavatelem Záruka za jakost poskytovaná uchazečem (dodavatelem) bude v délce minimálně 24 měsíců na travní plochu a 60 měsíců na ostatní práce a dodávky, přičemž záruční doba počne běžet dnem vyhotovení a předání řádného díla bez vad a nedodělků zadavateli Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval tu část zakázky, která se vztahuje k vybudování umělé závlahy a studny a k zaměření staveb, skutečného stavu a prostorového umístění staveb po jejich dokončení, za pomoci subdodavatelů. V případě, že uvedená část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, musí uchazeč ve své nabídce uvést, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění veřejné zakázky. V souladu s ust. 69 zákona o veřejných zakázkách musí být současně v takovém případě v nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce (úprava či doplnění seznamu subdodavatelů) je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu Po dobu realizace díla povede vybraný uchazeč (dodavatel) mj. stavební deník, přičemž je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální., a evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci V případě prodlení dodavatele s dokončením a předáním díla bude dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu bude dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody Další obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6 této výzvy. Návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou k tomu zmocněnou, je uchazeč povinen předložit v nabídce; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude mj.: - harmonogram prací, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění veřejné zakázky - položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen, k jehož zpracování uchazeč použije výkaz výměr (slepý rozpočet). Výběrem nabídky nevzniká na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce mezi zadavatelem a vybraným uchazečem právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy dále jednat a upřesnit a upravit její konečné znění Dodavatel (a případní subdodavatelé) je dle ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství) Dodavatel bude mít povinnost po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli poslední platba. 10. OBSAH NABÍDKY A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ Nabídku podá uchazeč v písemné formě v českém jazyce ve formátu A4 nebo složenou do formátu A4. Nabídka i veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat ručně vepisované opravy ani přepisy. Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Nabídka, včetně veškerých 5

6 příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí i sebepoškození. Použité bezpečnostní prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, včetně návrhu smlouvy o dílo, musí být podepsána uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku Nabídka bude zpracována v následujícím členění: - krycí list nabídky (vzor v příloze č. 1 této výzvy) - základní údaje o uchazeči - doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku a v ní obsaženou dokumentaci, jednat jménem či za uchazeče (originál či úředně ověřená kopie) - čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (vzor v příloze č. 2 této výzvy) - doklady k prokázání splnění kvalifikace - doklady dle ust. 68 odst. 3) zákona o veřejných zakázkách (vzor v příloze č. 4 této výzvy) - nabídková cena celkem a položkový rozpočet - doba plnění veřejné zakázky harmonogram prací - délka záruční doby a záruční podmínky - návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem - smlouva o sdružení či jiná obdobná listina týkající se plnění veřejné zakázky, pokud existuje - seznam a identifikace subdodavatelů, pokud bude uchazeč část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů (vzor v příloze č. 5 této výzvy) - případné další dokumenty - prohlášení uchazeče o celkovém počtu všech listů v nabídce. 11. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podávání nabídek končí dne ve hodin Za datum a čas podání nabídky se považuje datum a čas uvedený na dokladu o předání nabídky zadavateli Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne ve hod. na Obecním úřadě Malý Újezd. 12. ZPŮSOB, FORMA A MÍSTO PODÁVÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeči podávají nabídky doporučeně poštou nebo osobně (v úředních hodinách: pondělí a středa hod. a hod.) na adresu zadavatele tak, aby nabídka byla do skončení lhůty pro podávání nabídek doručena zadavateli (rozhodující je předání zásilky s nabídkou zadavateli, nikoliv její podání na poště) Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Obálka musí být označena takto: Veřejná zakázka Multifunkční hřiště - Vavřineč - II. etapa - Fotbalové hřiště NEOTVÍRAT Zadavatel požaduje předložení nabídky v jednom vyhotovení (originálu) Zadávací lhůta činí 120 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky. 13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Zadavatel umožňuje všem uchazečům zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky, která se uskuteční dne se zahájením v 8.30 hodin v sídle zadavatele. Prohlídky místa plnění veřejné zakázky se mohou z důvodů kapacitních zúčastnit maximálně dva zástupci za každého uchazeče o veřejnou zakázku. Účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky je na vlastní riziko zástupců uchazeče o veřejnou zakázku. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím místem plnění veřejné zakázky a s jeho parametry. Při prohlídce místa plnění 6

7 veřejné zakázky mohou uchazeči vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné V případě, že uchazeč bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci, je povinen tento dotaz podat písemně a doručit jej na adresu zadavatele nebo elektronicky na ovou adresu zadavatele nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve shora uvedené lhůtě, poskytne zadavatel požadované informace nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna tato výzva Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Nad rámec shora uvedeného neposkytuje zadavatel uchazečům jakékoliv informace ani vysvětlení. V zájmu dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. 14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena bez DPH při zachování komplexnosti zakázky. 15. OSTATNÍ PODMÍNKY Realizace veřejné zakázky bude probíhat za účasti odborného stavebního dozoru, kterého určí zadavatel Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny Nabídky jednotlivých uchazečů se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče. Uchazeč, který nepodal nabídku, může být subdodavatelem více uchazečů Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být personálně ani majetkově propojen ani nesmí být osobou blízkou se zadavatelem nebo s jiným uchazečem Zadavatel si vyhrazuje právo: změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této výzvy a zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu zadávací dokumentace obsažené v této výzvě zadavatel oznámí všem uchazečům způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle ust. 60 odst. 2) a 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách - v takovém případě se oznámení o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; uchazeč je povinen poskytnout zadavateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost dále jednat o návrhu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky. 7

8 16. PŘÍLOHY Součástí této výzvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče (vzor) Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit část předmětu veřejné zakázky (vzor) Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o údajích dle ust. 68 odst. 3) zákona o veřejných zakázkách (vzor) Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 7 - Výkaz výměr (slepý rozpočet) V Malém Újezdě dne 2013 Za zadavatele: Jaroslav Peleška, DiS. starosta obce Malý Újezd 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov 55 ks strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Tato veřejná zakázka je zadána v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu (vydané MŠMT pod č.j.: 2371/2009-14) a Dodatky č. 1 a 2 této směrnice pod názvem:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na dodávku komponentů pro optiku a počítačové vybavení Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA Veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Zakázka zadávaná

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASEKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zadávací dokumentace Dodávka ovoce, zeleniny a loupaných brambor Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ

UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: 09 567/2016 ČJ.: ÚMČ P15 09 567/2016/OŽP/VVa VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Venclíková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí č. 2/2015, o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby Inženýrská činnost - stavební dozor dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která se uskuteční formou

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více