řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška"

Transkript

1 dbr žnhiíh prstředí Mag~strát rněst~ Dle rzdělvníku řw7vjuĺwv 9!?CY Váš dpis ze dne čisl jednací vyřizuje I telefn Jihlava MMJ/OZP/1 0231/ Bc.Dskčil/ /2014/MMJ právněná úř. sba un.dskcilc~iihlava-city.cz Rzhdnuti Veřejná vyhláška Magistrát města Jihlavy, dbr živtnih prstředí, jak vdprávní úřad věcně příslušný pdle ustanvení 5104 dst. 2 písm. c) a ustanvení 5106 dst. 1 zákna č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých záknů (dále jen vdní zákn ), ve znění pzdějších předpisů, a jak speciální stavební úřad pdle ustanvení 515 dst. 1 písm. d) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánváni a stavebním řádu (dále jen stavební zákn ), ve zněni pzdějších předpisů, místně příslušný správní rgán pdle ustanveni 511 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve stavebním řízeni přezkumal pdle 5109 a násl. stavebníh zákna žádat stavební pvlení Obec Dluhá Brtnice, IČ: , Dluhá Brtnice 57, Dluhá Brtnice (žadatel, účastník řízení pdle ustanvení 5 27 dst. 1 správníh řádu), (dále jen stavebnik ), a na základě tht přezkumáni pdle ustanveni 5 15 dst. 1 vdníh zákna a ustanvení 5115 stavebníh zákna a 5 2, 5 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., dkladech žádsti rzhdnuti neb vyjádřeni a náležitstech pvlení, suhlasů a vyjádřeni vdprávníh úřadu, ve zněni pzdějších předpisů: I. vydává pvlení pdle ustanveni 5 8 dst. 1 pism. b) bd 1. vdníh zákna k nakládání s pdzemními vdami - k jejich dběru zvrtané studny, umístěné na pzemku p.č. 851, katastrálním území Dluhá Brtnice v bci Dluhá Brtnice, kraji Vysčina, v tmt rzsahu: Průměrný pvlený dběr 0,3 l/s Maximální pvlený dběr 0,6 l/s Maximální měsíční pvlený dběr 780,0 m3/měs. Rční pvlený dběr 9.360,0 m3/rk. Udaje pvleném nakládání s pdzemními vdami: Půvd (debírané) vdy pdzemní vda neurčenéh půvdu Typ dběrnéh bjektu vrtaná atudna K místu dběru je stanven chranné pásm vdníh zdrje: NE Učel pvlenéh nakládáni s pdzemními vdami: zásbvání byvatelstva zásbvání veřejnéh vdvdu bce Dluhá Brtnice. Pčet měsíců v rce, kdy se debírá: 12. Magistrát města Jihlavy Masarykv náměstí 1,58628 Jihlava, tel: , fax: zivtni.prstredit~jihlava-city.cz I

2 Magistrát města Ppis nakládání s vdami: čerpáni pdzemní vdy z jímací studny. Ppis místa nakládání s vdami: pzemkvá parcela č. 851 v k.ú. Dluhá Brtnice. Císl hydrlgickéh přadí: Císl hydrgelgickéh rajnu Krystalinikum v pvdí Jihlavy ID útvaru: Pzice útvaru pdzemních vd: základní. II. stanvuje pdmínky, za kterých se pvlení k nakládání pvluje: 1. Dba, na kteru se pvleni vydává: 10 let de dne nabytí právní mci tht rzhdnutí. 2. Případné změny mající vliv na pvlení k dběru pdzemní vdy musí být pvleny vdprávním úřadem. Ill, vydává stavební pvlení pdle ustanveni ~ 15 dst. 1 vdníh zákna, ve znění pzdějších předpisů a ustanveni ~ 115 stavebníh zákna k prvedeni stavby vdnih dila: Veřejný vdvd bce Dluhá Brtnice. Základní údaje pvlvané stavbě: Učel vdníh díla: jiné Druh vdníh díla: ~ 55 dst. 1 písm. c) a j) stavba vdvdnich řadů a vdárenských bjektů včetně úpraven vd vrtaná studna + vdvdní síť Typ studny: jímací. Členění vdníh díla na stavební bjekty: SO 01 Vrt DB-4 SO 02 Vdjem stavebni část SO 03 Vdvdní řady PS 01 Technlgie úpravny vdy Čísl hydrlgickéh přadi: Císl hydrgelgickéh rajnu 6550 Krystalinikum v pvdí Jihlavy Stavbu budu dtčeny pzemeky p.č. 851, st. 206/2, 903/4, 903/56, 1963/5, 1963/3, 69/1, 1856/2, 1445/4, 1445/6, 1445/8, 1445/9, 1445/10, 1859/1, 238/1, 41, 1958, st. 71/2, 1967, st. 69, st. 116, st. 63, 1895/1, 1895/5, 1895/6 a 12/2v kat. území Dluhá Brtnice. Určeni plhy místa předmětu řízeni (rientačně pdle suřadnic X, Y): - Vrt DB-4: X ,46; Y l ,85. Ppis stavby: - SO 01 Vrt DB-4. Hlubka. 46 rn, průměru 280 mm, vystrjený PVC pažnicí prům. 160 mm, manipulační šachuce bude prvedena z betnvých skruží průměru DN 1000 mm, výšky 1500 mm, se zákrytvu betnvu desku. - SO 02 Vdjem stavební část, řeší výstavbu nvéh bjektu sedimentační jímky a trubních vedení v důsledku instalace technlgie úpravy vdy d vdjemu. - SO 03 Vdvdní řady. Bude nvě vybudván výtlačné ptrubí z vrtu DB-4, které bude napjen na stávající výtlačné ptrubí ze stávajícíh vrtu DB-3. Ptrubí bude prveden z PE 40v délce cca 87,7 m. strana

3 ľji~gistréí rn~sta Dále budu prvedeny nvé vdvdní řady, které budu napjeny na stávající vdvdní systém v bci. Na vdvdních ptrubích budu umístěny pdzemní hydranty a uzavírací armatury. Dále budu prvedeny dvzdušníkvé šachty. Budu prvedeny následující vdvdní řady: Al - průměru DN 80v délce cca 137 m AZ - průměru DN 80v délce cca 196 m a následně DN 40v délce cca 110,7 m 3 - průměru DN 63v délce cca 140 ni Cl - průměru DN 63v délce cca 44 m - průměru DN 63v délce cca 68,9 m C2-1«- průměru DN 63v délce cca 68 ni C2-2 - průměru DN 63v délce cca 81,5 m D - průměru DN 63v délce cca 41,6 m Dále stavba sestává z prvzních subrů: PS 01 Technlgie úpravny vdy Uprava vdy je prváděna za účelem dradnvání vdy, sníženi bsahu železa a manganu a hygienickém zabezpečení. Bude prveden zařizení pr dávkváni vdnéh rztku hydrxidu sdnéh, manganistanu draselnéh a chlranu sdnéh, déle bude vybudvána dvjice filtrů s náplní BIRM a prvzdušňvací věž k dradnvání. IV. stanvuje pdmínky pr prvedeni vdníh díla; Stavba bude prvedena v suladu s předlženu prjektvu dkumentaci vypracvanu panem Ing. Milšem Čmelíkem, ČKAIT , autrizvaný inženýr pr stavby vdníh hspdářství a krajinnéh inženýrství, Vdní zdrje Ekmnitr spl. s r.., IC: , Pišťvy 820, Chrudim v lednu 2013, zak. č Případné změny prti prjektu musí být dsuhlaseny prjektantem a schváleny vdprávnim úřadem, tj. Magistrát města Jihlavy, OZP. 3. P dknčeni stavby musí být pzemky uvedeny d půvdníh resp. řádnéh stavu. 4. V případě pužiti elektrickéh zařízeni (čerpadla) musí být el. instalace prvedena dle příslušných nrem a ke klaudaci bude předlžena el. revize. 5. Je nutn respektvat stanvisk správce vdníh tku Lesy Ceské republiky, s.p., Brn ze dne čj.; LCR952/001275/2014; - Veřejný vdvd bude realizván dle předlžené prjektvé dkumentace vypracvané Ing. Mirslavem Cmelikem, splečnst: Ekmnitr spl. s r,., Píšťvy 820, Chrudim, vyhtveni PD leden Kříženi stávajícíh kryta vdníh tku s veřejným vdvdem, bude prveden klm na su vdníh kryta. - Křiženi bude trvale značen na břehu stávajícíh kryta nad su ulženéh Veřejnéh vdvdu. Označení kříženi = zabetnvanu celvu tyči s infrmační cedulí parametrech křížení (druh kříženi, druh chráničky, hlubka ulženi apd.). - Kříženi pd stávajícím krytem Karlínskéh ptka, bude prveden prtlakem (jak je zmíněn vrz). Hlubka ulženi Veřejnéh vdvdu pd niveletu dna stávajícíh kryta bude min. 1,2 m k chráničce - viz výkres F Stavební materiál ani zemina z výkpvých prací nesmí být ukládán v 6 m chranném pásmu vdních tků (na levém ani pravém břehu vdníh tku) a umístěný materiál musí být zajištěn prti smyvu d vdníh kryta. - Zádáme investra přizvání na kntrlu hlubky ulženi, ke klaudaci a t minimálně 5 dní dpředu, kntaktní sba je Ing. et Bc. Rman Paclik (správce vdnich tků) - P dknčeni výkpvých a mntážnich prací při ukládání Veřejnéh vdvdu Dluhá Brtnice pd krytem stávajícíh vdníh tku budu dtčené klní pzemky uvedeny d přívdníh stavu a sety travním sivem, strana

4 Ma~istrút rněst~. 6. Musí být ddržen vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, rgánu chrany přírdy a krajiny ze dne čj.: MMJ/OZP/3578/2014: - Při realizaci stavby bude zajištěna chrana dřevin před pškzením a ničením ve smyslu ~ 7 zákna chraně přírdy. Ddržena bude CSN Technlgie vegetačních úprav v krajině - Ochrana strmů, prstů a vegetačních plch při stavebních pracích, a t zejména:. chrana strmů před mechanickým pškzením dle bdu 4.6. chrana křenvé zóny při navážce zeminy a jinéh materiálu dle bdu 4.8. chrana křenvéh prstru při hlubeni výkpů dle bdu 4.10 výkpy v křenvém prstru budu prváděny ručně - Při ukládáni přebytečné vytěžené zeminy nesmí být dtčeny zájmy chrany přírdy dle zákna chraně přírdy. V připadě nejasnstí bude míst depnie prjednán s MMJ OZP, - V rámci realizace stavby bude respektvána becná chrana rstlin a živčichů ve smyslu ~ 5 dst. 3 zákna chraně přírdy. 7. Bude ddržen stanvisk Obvdníh báňskéh úřadu v Liberci ze dne č.j.: a t: - Vrtné práce smí prvádět fyzická neb právnická sba vlastnicí k tét činnsti právněni vydané rgány státní báňské správy. - Při prvádění vrtných prací musí být ddržena příslušná ustanveni vyhl. č. 239/1998 Sb. bezpečnsti a chraně zdraví při práci a bezpečnsti prvzu při těžbě a úpravě rpy a zemníh plynu a při vrtných a gefyzikálních pracích, (dále jen vyhláška č. 239/1998 Sb.«). - Na vrtbě musi být k dispzici příslušná prjektvá a prvzní dkumentace. - Případné trhací práce musí být pvlení OBU se sídlem v Liberci. - V případě mimřádné událsti musí rganizace pstupvat dle ~ 18 vyhl. č. 239/1998 Sb. - Zahájeni, přerušení a uknčeni vrtných prací musí být hlášen na OBU se sidlem v Liberci ve smyslu vyhl. č. 104/1988 Sb., hspdárném využíváni výhradních lžisek, pvlváni a hlašváni hrnické činnsti a hlašváni činnsti prváděné hrnickým způsbem, ve znění pzdějších předpisů. 8. Musi být respektván vyjádřeni Magistrátu města Jihlavy, OZP, ddělení dpadvé hspdářství ze dne , č.j.: MMJ/OZP/20/ OH/Dá: - Půvdce dpadů, právnická neb fyzická sba právněná k pdnikání, při jejíž činnsti dpady vznikají, připadně rganizace stavební práce prvádějící, je pvinen ddržvat všechna ustanveni zákna dpadech a statních suvisejících předpisů v dpadvém hspdářství. 9. Je nutn respektvat stanvisk Krajské hygienické stanice kraje Vysčina ze dne zn. KHSV/19673/2013/Jl/HOKIFiš a t: - Veškeré materiály přicházející d styku s pitnu vdu, které budu pužity při realizaci stavby, musí dpvidat vyhlášce č. 409/2005 Sb., hygienických pžadavcích na výrbky přicházející d příméh styku s vdu a na úpravu vdy. Ptřebné dklady budu k dispzici k řízeni zahájení užívání stavby. - K řízení uvedeni stavby d prvzu bude předlžen úplný rzbr debraný v sítí za úpravnu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy v platném zněni. 10. Budu ddrženy pdmínky vyjádření splečnsti RWE Distribuční služby, s.r.., Brn (dříve JMP DS, s.r..) z pd zn : - Respektvání zákna č.458/2000 Sb. - v chranném a bezpečnstním pásmu RS neumisťvat žádné stavby (vč. mbilních buněk atp.). Neskladvat žádný (ani stavební) materiál v prstru bezpečnstníh pásma bjektu (VTL) RS (bezpečnstním pásmem se rzumí suvislý prstr vymezený svislými rvinami vedenými ve vdrvné vzdálensti d půdrysu plynvéh zařízení měřen klm na jeh brys; velikst pásma je v tmt strana

5 Mis1rá~ měst! případě 10 m). Stavební ani jinu činnsti nepškdit stávající přístup, příjezd, vlastní plcení a bjekt RS a nenarušit jejich statiku. V bezpečnstním pásmu RS mezit činnst na nejnutnější dbu (phyb sb, mechanizace atd.). Ddržvat příslušná mezení pžárně bezpečnstníh pásma - zákaz kuření a manipulaci s tevřeným hněm d vzdálensti 10 m d bjektu RS všemi směry! Ve výše uvedeně blasti chranných a bezpečnstníh pásma je nutné jakékli práce prvádět s největší patrnsti, příp. zemni práce puze ručně a pužitím klasickéh jednduchéh nářadí. Nesmí být pužit stavebních a zemních mechanizmů! Investr neb ddavatel stavby v dtčené blasti sbně známí na.jmp DS, s.r.. (viz kntaktní systém níže) termín zahájeni výkpvých prací cca s 10 denním předstihem a dhdne způsb dhlídek a kntrl nepškzenéh stavu našeh zařízení. Ve věci zajištění ddávky elektřiny je nutn dhdnut zejména časvý plán v případě nezbytné dby dpjeni d sítě nn. Před zahájením zemních prací v dtčené blasti je nutné přesné určeni trasy kabelvéh vedeni - vytýčení kabelu v terénu. V případě narušeni chrannéh pásma kabelu pr zvětšení mechanické dlnsti kabelů pžadujeme ulženi kabelů nn v mistě narušení chrannéh pásma trasy kabelu d půlených plastvých chrániček. Musí být zachván stávajici kryti. Přesah chráničky musí být minimálně d vzdálensti 1 m na bě strany. Ulžení kabelů a následné zpětné zapravení bude vždy prveden dle OSN , v suladu s CSN Před prvedením zásypu výkpu v chranném pásmu plynárenskéh a s ním suvisejicih el. zařízení musí být prvedena kntrla ddrženi pdminek stanvených pr stavební činnsti v chranném pásmu a kntrla vlastníh zařízení (viz kntaktní systém níže). Za případné škdy, které při prvádění prací vzniknu na plynárenském a suvisejicim el. zařízení dpvídá investr. Sučasně si vyhrazujeme upřesnění neb rzšířeni našich pdmínek při zjištěni situace na místě. V blasti musí být vždy zachván atávajici klní terén a zejména místní příslušné kmunikace tak, aby byl zachván bezpečný, bezprblémvý přijezd a přístup k vyhrazenému plynárenskému zařízení- bjektu RS. P celu dbu stavby umžnit pracvníkům RWE bezprblémvý a bezpečný příjezd a přistup k bjektu RS. Upzrnění- zásbvání plynárenských zařízení el. energii lze pvažvat za činnst ve veřejném zájmu, nebť přerušení ddávek d plynárenské sustavy by měl závažné negativní důsledky. Z tht důvdu pžadujeme - pkud djde k pškzeni el. zařízení suvisející s prvzem plynárenskéh zařízení, ppř. k dpjení přívdu sítě nn během stavby je ddavatel - investr pvinný neprdleně infrmvat pracvniky RWE - phtvstní linka, tel (v tmt případě nepřetržitá ddávka el. energie je nezbytná pr prvz technlgie RS). Při realizaci uvedené stavby budu ddrženy pdmínky pr prvádění stavební činnsti v chranném pásmu plynárenskéh zařízení: Za stavební činnsti se pr účely tht stanviska pvažuji všechny činnsti prváděné v chranném pásmu plynárenskéh zařízeni (tzn. i bezvýkpvé technlgie). Stavební činnsti v chranném pásmu plynárenskéh zařízení je mžné realizvat puze při ddrženi pdmínek stanvených v tmt stanvisku. Nebudu-li tyt pdmínky ddrženy, budu stavební činnsti, ppř. úpravy terénu prváděné v chranném pásmu plynárenskéh zařízení pvažvány dle ~ 68 zákna č.458/2000 Sb. ve znění pzdějších předpisů za činnst bez našeh předchzíh suhlasu. Při každé změně prjektu neb stavby (zejména trasy navrhvaných inženýrských sítí) je nutné pžádat nvé stanvisk k tét změně. Před zahájením stavební činnsti v chranném pásmu plynárenských zařízení bude prveden vytyčení plynárenskéh zařízeni. Vytyčeni prvede příslušná prvzní blast (frmulář a kntakt naleznete na w~w.rwe-ds.cz neb Zákaznická linka strana 5 / 20

6 Magistrát města 33 55). Při žádsti uvede žadatel naši značku (čísl jednací) uvedenu v úvdu tht stanviska. Bez vytyčení a přesnéh určeni ulženi plynárenskéh zařízení nesmí být stavební činnsti zahájeny. Vytyčeni plynárenskéh zařízeni pvažujeme za zahájeni stavební činnsti v chranném pásmu plynárenskéh zařízení. O prvedeném vytyčeni bude sepsán prtkl. Bude ddržena mj. CSN , TPG tab. 8, zákn č Sb. ve znění pzdějších předpisů, případně další předpisy suvisející s uvedenu stavbu. Pracvnici prvádějící stavební činnsti budu prkazatelně seznámeni s plhu plynárenskéh zařízení, rzsahem chrannéh pásma a těmit pdmínkami. Při prvádění stavební činnsti v chranném pásmu plynárenskéh zařízení je investr pvinen učinit takvá patření, aby nedšl k pškzení plynárenskéh zařízení neb vlivnění jeh bezpečnsti a splehlivsti prvzu. Nebude pužit nevhdnéh nářadí, zemina bude těžena puze ručně bez pužití pneumatických, elektrických, baterivých a mtrvých nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu neb při přerušeni stavební činnsti řádně zabezpečen prti jeh pškzení. V případě pužití bezvýkpvých technlgií (např. prtlaku) bude před zahájením stavební činnsti prveden bnažení plynárenskéh zařízeni v místě křížení. Neprdleně známit každé i sebemenší pškzeni plynárenskéh zařízení (vč. izlace, signalizačníh vdiče, výstražné fólie atd.) na telefn Před prvedením zásypu výkpu v chranném pásmu plynárenskéh zařízeni bude prvedena kntrla ddržení pdmínek stanvených pr stavební činnsti v chranném pásmu plynárenskéh zařízení a kntrla plynárenskéh zařízeni. Kntrlu prvede příslušná prvzní blast (frmulář a kntakt naleznete na neb Zákaznická linka ). Při žádsti uvede žadatel naši značku (čísl jednací) uvedenu v úvdu tht stanviska. Pvinnst kntrly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebyl dhalen. O prvedené kntrle bude sepsán prtkl. Bez prvedené kntrly nesmí být plynvdní zařízeni zasypán. V případě, že nebudu ddrženy výše uvedené pdmínky, je stavebník pvinen na základě výzvy prvzvatele PZ, neb jeh zástupce dlžit průkaznu dkumentaci nepškzeni PZ během výstavby-neb prvést na své náklady kntrlní sndy v místě styku stavby s PZ. Plynárenské zařízeni bude před zásypem výkpu řádně pdsypán a bsypán těženým piskem, zhutněn a bude sazena výstražná fólie žluté barvy, vše v suladu s CSN EN , TPG , TPG Neprdleně p sknčení stavební činnsti budu řádně sazeny všechny pklpy a nadzemní prvky plynárenskéh zařízení. Pklpy uzávěrů a statních armatur na plynárenském zařízeni vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na dběrném plynvém zařízení udržvat stále přístupné a funkční p celu dbu trváni stavební činnsti. Případné zřizvání staveniště, skladvání materiálů, stavebních strjů apd. bude realizván mim chranné pásm plynárenskéh zařízeni (není-li ve stanvisku uveden jinak). Bude zachvána hlubka ulženi plynárenskéh zařízení (není-li ve stanvisku uveden jinak). Při pužití nákladních vzidel, stavebních strjů a mechanismů zabezpečit případný přejezd pres plynárenské zařízení ulžením panelů v místě přejezdu plynárenskéh zařízeni. 11. Budu ddrženy pdmínky vyjádřeni splečnsti EON Servisní, ar., C. Budějvice ze dne zn. D8626-Z : Při prvádění zemních neb jiných prací, které mhu hrzit předmětné distribuční a sdělvací zařízeni, jste pvinni dle zákna C. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 strana 6 / 20

7 M~istrát města Sb., učinit veškerá patření, aby nedšl ke škdám na rzvdném zařízeni, na majetku neb na zdraví sb elektrickým prudem, zejména tím, že bude zajištěn: V OP elektrické stanice, nadzemníh a pdzemníh vedení budu při realizaci udělenéh suhlasu přiměřeně ddrženy pdmínky dle ~ 46 dst. 8 zákna č. 458/2000 Sb., v platném zněni, kde se knstatuje, že v OP těcht rzvdných zařízeni je zakázán pd písmeny: c) prvádět činnsti, které by mhly hrzit splehlivst a bezpečnst prvzu těcht zařízení neb hrzit živt, zdraví či majetek sb d) prvádět činnsti, které by znemžňvaly neb pdstatně znesnadňvaly přístup k těmt zařízením Zakreslení trasy nadzemníh i pdzemníh vedení vyskytujícíh se v zájmvém území d všech paré prváděcí dkumentace a jeh vyznačeni dbře viditelným způsbem přím v terénu. Jedná se zejména místa kříženi či suběhu trasy vedení s trasu phybu mechanizace, s trasu vedení výkpů a pdbně tak, aby pracující na staveništi byli hranicích chrannéh pásma trvale infrmváni. Objednáni přesnéh vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a t nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízksti pdzemníh kabelvéh vedení. V případě, že nebude mžné trasu kabelu bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů zaměstnanců ECZR. Vytýčeni kabelů zajisti p. Jelínek. Prváděni zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez pužití jakýchkli mechanismů s nejvyšší patrnstí, nebude-li prvzvatelem zařízení stanven jinak. Vhdné zabezpečeni bnaženéh kabelu (pdlžení, vyvěšeni,...) aby nedšl k jeh pškzení pruchu neb nepvlanu sbu a značení výstražnými tabulkami, bude prveden pdle pkynů pracvníka ECZR. Další pdmínky pr zabezpečeni našeh zařízení si vyhrazujeme při vytýčení neb p jeh dkrytí. Vyřešeni způsbu prvedení suběhů a křížení výše zmíněné akce s rzvdným zařízením musí dpvídat příslušným CSN. Přizvání zástupce ECZR ke kntrle křižvatek a suběhů před záhzem výkpu. O kntrle bude prveden zápis d mntážníh neb stavebníh deníku. Při neddrženi tét pdmínky, budu pruchy vzniklé na zařizeni dstraňvány na náklady investra stavby. P dknčení musí stavba z phledu chrany před prvzními a pruchvými vlivy distribuční sustavy dpvídat příslušným nrmám, zejména PNE , PNE , PNE , CSN EN , PNE , CSN EN 50522, CSN EN P dknčení stavby připmínáme, že v OP zařízeni je dále zakázán: zřizvat bez suhlasu vlastníka těcht zařízení stavby či umisťvat knstrukce a jiná pdbná zařízení, jakž i uskladňvat hřlavé a výbušné látky. prvádět bez suhlasu jeh vlastníka zemni práce u nadzemníh vedeni nechávat růst prsty nad výšku 3 m u pdzemníh vedení vysazvat trvalé prsty a přejíždět vedení mechanizmy celkvé hmtnsti nad 6t. Veškerá stavební činnst v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemníh vedení VN, pdzemníh vedení VN a NN, bude před jejím zahájením knzultvána s příslušnu Reginální správu (dále jen RS), která stanví bezpečnstní patření pr práce v OP příslušnéh rzvdnéh zařízení dle platné CSN EN Veškerá stavební činnst v OP nadzemníh a pdzemníh vedeni WN bude před jejím zahájením knzultvána s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnst v OP sdělvacíh pdzemníh vedení bude knzultvána s útvarem Správa přensů dat a radivé sítě. Strana 7! 20

8 Magistrát města O Veškeré práce s mechanizací, jejichž Části se za prvzu mhu přiblížit k vdičům v OP nadzemníh vedení 22 kv a výkpvé práce v OP pdzemníh vedeni 22 kv, je nutn prvádět za beznapěťvéh stavu vedení a vypnuti pžadujeme bjednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kvje nutn prvádět za beznapěťvéh stavu vedeni a vypnuti pžadujeme bjednat nejpzději d 10 dne předchzíh měsíce. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvlané stavbu (hradí investr stavby), není Ii písemnu dhdu stanven jinak. Neprušení stability pdpěrných bdů nadzemníh vedení a nenarušenĺ pdzemníh uzemňvacíh vedeni. Neprdlené hlasem jakéhkliv pškzeni distribučníh a sdělvacíh zařizeni v prvzváni ECD. 12. Budu ddrženy pdmínky suhlasu Magistrátu města Jihlavy, OZP, rgánu ZPF ze dne , čj.: MMJIOZP/9249/201 3: - Prjednat včas prvádění prací se všemi vlastníky, ppřipadě nájemci dtčených pzemků náležejících d ZPF. Neprjednané prvádění prací by mhl v knečném důsledku vést k tmu, že vlastníkvi neb nájemci bude znemžněn hspdařením suladu s ~ 3 dst. 1 zákna. - Prvádět všechny práce především v dbě vegetačníh klidu tak, aby na zemědělském půdnim fndu a jeh vegetačnim krytu dšl k c nejmenším škdám, dnímat jen nejnutnější plchu ZPF c nejméně narušvat jeh rganizaci, hydrlgické a dtkvé pměry a síť zemědělských kmunikací, - Zajistit na vlastní náklady řádné prvedení skrývky kulturních vrstev půdy v šířce pracvníh pruhu s dděleným ukládáním rnice a pdrničí a jeji pětvné rzprstření P prvedení záhzu rýhy. Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna prti rzplavvání, zaplevelvání a dcizvání. - V případě pškzeni vlžených investic d půdy zajistit na vlastni náklady jejich pravu. - Při prváděni stavby učinit patřeni k zabráněni ůniku pevných, kapalných a plynných látek pškzujícich ZPF a jeh vegetační kryt. - P uknčeni nezemědělské činnsti uvést dtčené pzemky d půvdnih stavu dle evidence katastru nemvitstí (rná půda, zahrada). 13. Budu ddrženy pdmínky vyjádření splečnsti Krajská správa a ůdržba silnic Vysčiny, příspěvkvá rganizace, Jihlava ze dne čj.: 0370/11: - V suběhu pd silničním tělesem v zeleném pásu bude zařizení chráněn s krytím min. 1,20 m k niveletě pvrchu vzvky. - Příčný přechd vzvky pr ulženi vdvdníh řadu bude prveden prtlakem neb pd vrtem. - Startvací a cílvé jámy nesmí zasahvat d tělesa silnice, tj. jejich kraje budu: za zvýšeným brubníkem min. 0,60 m za vnější hranu příkpu v místech bez brubníku a bez příkpu min. 1,0 m za krajem živičné vzvky. v místě suběhu ve vzvce d stavební rýhy suběhu - Ve vzvce silnice bude zařízení ulžen v chráničce s krytím min. 1,20 m k niveletě pvrchu vzvky a zárveň min. 0,60 m pde dnem vyčištěnéh silničníh přikpu. - Délka chráničky musi být takvá, aby její knce zasahvaly zcela mim těles silnice tj. za zvýšeným brubníkem, min. 0,60 m za vnější hranu přikpu či paty násypu, v místech bez brubníku a bez přikpu min. 1,0 m za krajem živičné vzvky, - Investr stavby je pvinen pžádat u silničníh správníh úřadu - Magistrát města Jihlavy, dbr dpravy - pvleni zvláštníh uživáni silnice pr umístění zařízeni v silničním tělese. strana 8 J 20

9 MagistráL rně~t~ P sknčení prací musí být těles silnice (zelený pás) uveden d řádnéh stavu (urvnání, seti). Pdrbné pdmínky prváděni praci v tělese silnice a úplatný prnájem silniční stavby stanvíme ve smluvě, kteru s námi uzavře investr před zahájením zemních prací v silnici. Na základě tét smluvy ddavatel stavby pžádá příslušný silniční správní úřad pvleni zvláštníh užíváni silnic pr prváděni prací v silničním tělese. Případné změny rzsahu dtčeni silnic prti výše uvedenému je nutn s námi předem prjednat. Práce v silničním tělese a jeh bezprstřední blízksti lze prvádět puze v bdbí Od 1.dubna d 15.řijna kalendářníh rku vzhledem k zimní údržbě silnic. P dknčení stavby investr stavby předá správci silnic dkumentaci skutečnéh prvedení stavby a GPL s vyznačením věcnéh břemene. Výkresvá dkumentace musí mj. bsahvat kóty kryti zařízeni v suběhu (p 25 m) a v místě příčnéh přechdu k niveletě sy vzvky. 14. Budu ddrženy pdmínky vyjádření splečnsti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne č.j.: /13: Rešení střetu: Dle ustanvení ~ 104 Zákna elektrnických kmunikaci a změně dalších záknů se na vedení SEK umístěné na nemvitsti vztahuje režim věcných břemen, který mezuje vlastníka v jeh pužívání. Veškeré náklady spjené s úpravu dtčenéh úseku vedení SEK nese stavebník, který uvedené práce vyvlal a t na úrvni stávajícíh technickéh řešení. Stavba zasahuje d trasy a chrannéh pásma pdzemníh vedeni sítě elektrnických kmunikaci. Jedná se trasy metalických a ptických kabelů. Dále se zde nachází i přípjka NN. Všechna křížení budu vedena pd trasu PVSEK a NN v naši správě, v místech křížení ulžit tt zařízeni d chrániček (např. plastvé či betnvé žlaby) s dstatečným přesahem na bě strany. Přesnější plhu kabelvé je mžné trasy určit sndami neb vytýčením. Ddržet ČSN Před záhzem křížení (suběhu, sndy na kabelu a pd.) pžadujeme přizvat pracvníka naší splečnsti ke kntrle. Až P prvedení kntrly a přízení zápisu je mžné výkp zahrnut. Všebecné pdmínky chrany SEK splečnsti Telefónica Obecná ustanveni Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen při prváděni jakýchkliv činnstí, zejména stavebních neb jiných prací, při dstraňvání havárii a prjektvání staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a dbrnými nrmami (včetně dpručených), správnu praxi v bru stavebnictvi a technlgickými pstupy a učinit veškerá patřeni nezbytná k tmu, aby nedšl k pškzení neb hržení sítě elektrnických kmunikací ve vlastnictví splečnsti Telefónica a je výslvně srzuměn s tím, že SEK jsu sučásti veřejné kmunikačni sítě, jsu zajišťvány ve veřejném zájmu a jsu chráněny právními předpisy. Při jakékliv činnsti v blízksti vedení SEK je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen respektvat chranné pásm SEK lak, aby nedšl k pškzeni neb zamezeni přístupu k SEK. Při křížem neb suběhu Cinnsti se SEK je pvinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a dbrnými nrmami (včetně dpručených), správnu praxí v bra stavebnictví a technlgickými pstupy. Při jakékliv činnsti ve vzdálenstí menší než 1,5 m d krajníh vedení vyznačené trasy pdzemníh vědem SEK (dále jen PVSEK) nesmí pužívat mechanizačních prstředků a nevhdnéh nářadí. Pr případ prušení kterékliv z pvinnstí stavebníka, neb jím pvěřené třetí sby, zalžené Všebecnými pdmínkami chrany SEK splečnsti Telefónica je strana 9! 20

10 Magistrát niůst~ O stavebník, neb jim pvěřená třetí sba, dpvědný za veškeré náklady a Škdy, které splečnsti Telefónica vzniknu prušením jeh pvinnsti. V případě, že budu zemní práce zahájeny p uplynutí dby platnsti tht Vyjádření, nelze lt Vyjádřeni pužit jak pdklad pr vytyčení a je třeba pžádat vydáni nvéh Vyjádřeni. Bude-li žadatel na splečnsti Telefónica pžadvat, aby se jak účastník správníh řízení, pr jehž účely byl tt Vyjádření vydán, vzdala práva na dvlání prti rzhdnutí vydanému ve správním řízení, pr jehž účely byl tt Vyjádřeni vydán, je pvinen kntaktvat POS. Sučinnst stavebníka při Cinnstech v blízksti SEK Zapčetí činnsti je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen známit POS. Oznámení bude bsahvat Císl Vyjádření, k němuž se vztahuji tyt pdminky. Před zapčetím zemních prací či jakékliv jiné činnsti je stavebnik, neb jim pvěřená třen* sba, pvinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle plhpisné dkumentace. S vyznačenu trasu PVSEK prkazatelně seznámí všechny sby, které budu a neb by mhly činnsti prvádět. Stavebník, neb jím pvěřená třeti sba, je pvinen upzrnit jakukliv třetí sbu, jež bude prvádět zemni práce, aby zjistila neb věřila stranvu a hlubkvu plhu PVSEK příčnými sndami, a je srzuměn s tím, že mžná dchylka ulženi středu trasy PVSEK, stranvá i hlubkvá, činí ±1-30 cm mezi skutečným ulžením PVSEK a plhvými údaji ve výkresvé dkumentaci. Při prvádění zemních prací v blízksti PVSEK je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen pstupvat tak, aby nedšl ke změně hlubky ulžení neb prstrvéh uspřádáni PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen zabezpečit prti prvěšení, pškzeni a dcizení. Při zjištění jakéhkliv rzpru mezi údaji v prjektvé dkumentaci a skutečnstí je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen bez zbytečnéh dkladu přerušit práce a zjištění rzpru známit POS. V přerušených pracích lze pkračvat teprve pté, c d POS prkazatelně bdržel suhlas k pkračváni v pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země d budvy, rzvaděče, na slup apd. je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen vyknávat zemni práce se zvýšenu miru patrnsti s hledem na ubývající kryti nad PVSEK. Výkpvé práce v blízksti slupů nadzemníh vedeni SEK (dále jen NVSEK) je pvinen prvádět v takvé vzdálensti, aby nedšl k narušeni jejich stability, t vše za ddrženi platných právních předpisů, technických a dbrných nrem, správné praxi v bru stavebnictví a technlgických pstupů. Při prvádění zemních prací, u kterých nastane dkryti PVSEK, je pvinen stavebník, neb jím pvěřená třetí sba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kntrle. Záhz je právněn prvést až pté, kdy prkazatelně bdržel suhlas POS. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn manipulvat s kryty kabelvých kmr a vstupvat d kabelvých kmr bez suhlasu splečnsti Teletónica. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn trasu PVSEK mim vzvku přejíždět vzidly neb stavební mechanizaci, a t až d dby, než PVSEK řádně zabezpečí prti mechanickému pškzeni. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen prjednat s ROS způsb mechanické chrany trasy PVSEK. Při přepravě vyskéh nákladu neb mechanizace pd trasu NVSEK je stavebník, neb jim pvěřená třetí sba, pvinen respektvat výšku NVSEK nad zemi. strana10 / 20

11 M~istrát rně~t~i Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn na trase PVSEK (včetně chrannéh pásma) jakkliv měnit niveletu terénu, vysazvat trvalé prsty ani měnit rzsah a knstrukci zpevněných plch (např. kmunikací, parkvišť, vjezdů aj.). Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen manipulační a skladvé plchy zřizvat v takvé vzdálensti d NVSEK, aby činnstí na/v manipulačních a skladvých plchách nemhly být vyknávány ve vzdálenst menši než im d NVSEK. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen brátit se na POS v průběhu stavby, a t ve všech případech, kdy by i nad rámec těcht Všebecných pdmínek chrany SEK splečnsti Telefónica mhl djit ke střetu stavby se SEK. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn užívat, přemisťvat a dstraňvat technlgické, chranné a pmcné prvky SEK. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn bez předchzíh prjednání s POS jakkliv manipulvat s případně dkrytými prvky SEK, zejména s chrannu skříní ptických spjek, ptickými spjkami, technlgickými rezervami či jakýmkliv jiným zařizením SEK. Stavebník, neb jim pvěřená třetí sba, je výslvně srzuměn s tím, že technlgická rezerva představuje něklik desítek metrů kabelu stčenéh d kruhu a chranu ptické spjky je skříň hraně cca im. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen každé pškzení Ci krádež SEK neprdleně d kamžiku zjištění takvé skutečnsti, známit POS neb pruchvé službě splečnsti Telefónica. Ill. Práce v bjektech a dstraňváni bjektů Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen před zahájením jakýchkliv prací v budvách a jiných bjektech, kterými by mhl hrzit stávající SEK, prkazatelně kntaktvat POS a zajistit u splečnsti Telefónica bezpečné dpjeni SEK. Při prváděni činnsti v budvách a jiných bjektech je stavebník, neb jim pvěřená třeti sba, pvinen v suladu s právními předpisy, technickými a dbrnými nrmami (včetně dpručených), správnu praxi v bru stavebnictví a technlgickými pstupy prvést mim jiné průzkum vnějších i vnitřních vedeni SEK na mítce i pd ní. IV. Sučinnst stavebníka při přípravě stavby Pkud by činnstí stavebníka, neb jim pvěřené třetí sby, k níž je třeba pvleni správníh rgánu dle zvláštníh právníh předpisu, mhl djít k hržení či mezení SEK, je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen kntaktvat POS a předlžit zakreslení SEK d příslušné dkumentace stavby (prjektvé, realizační, krdinační atp.). V případě, že pr činnsti stavebníka, neb jím pvěřené třetí sby, není třeba pvleni správníh rgánu dle zvláštníh právníh předpisu, je stavebnik, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen předlžit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami d zjedndušené dkumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná mira dtčeni SEK. Při prjektvání stavby, reknstrukce či přelžky vedeni a zařízeni silvých elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvaji, nejpzději však před zahájením správníh řízení ve věci pvlení stavby, reknstrukce či přelžky vedení a zařízení silvých elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvaji, je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen prvést výpčet rušivých vlivů, zpracvat chranná patřeni a předat je POS. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn d dby, než bdrží d POS vyjádřeni k návrhu patření, strana11120

12 Ma~jistrát města -~ zahájit činnst, která by mhla způsbit hržení či pškzení SEK. Způsbem uvedeným v předchzí větě je stavebnik, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen pstupvat také při prjektvání stavby, reknstrukce či přelžky prduktvdů s katdvu chranu. Při prjektvání stavby, při reknstrukcí, která se nachází v chranném pásmu radivých tras splečnsti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským pvrchem, a t včetně dčasných bjektů zařízeni staveniště (jeřáby, knstrukce, atd.), nejpzději však před zahájením správníh řizení ve věci pvleni takvé stavby, je stavebník neb jirn pvěřená třetí sba, pvinen kntaktvat POS za účelem prjednáni pdmínek chrany těcht radivých tras. Ochranné pásm radivých tras v Siři 50m je zakreslen d situačníh výkresu. Je tvřen dvěma pdélnými pruhy šíři 25 m P bu stranách radivéh paprsku v celé jeh délce, resp. 25 m kruhem klem vysílacíh radivéh zařízení. Pkud se v zájmvém území stavby nachází pdzemní silnprudé vedení (NN) splečnsti Telefónica je stavebnik, neb jim pvěřená třetí sba, před zahájením správníh řízeni ve věci pvleni správníh rgánu k činnsti stavebníka, neb jím pvěřené třetí sby, nejpzději však před zahájením stavby, pvinen kntaktvat POS. Pkud by navrhvané stavby (prduktvdy, energvdy aj.) svými chrannými pásmy zasahvaly d prstru stávajících tras a zařízeni SEK, či d jejich chranných pásem, je stavebník, neb jim pvěřená třetí sba, pvinen realizvat takvá patřeni, aby mhla být prváděna údržba a pravy SEK, a t i za pužití mechanizace, tevřenéh plamene a pdbných technlgií. V. Křížení a suběh se SEK Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen v místech křižení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pzemními kmunikacemi, parkvacími plchami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v záknnými předpisy stanvené hlubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každu stranu d hrany křížení. Chráničku je pvinen utěsnit a zamezit vnikání nečistt Stavebník neb jím pvěřená třetí sba, je výslvně srzuměn s tím, že v případě, kdy hdlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je pvinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hlubce menší než 0,6 m a ptické nebyly umístěny v hlubce menší než I m. V případě, že stavebník, neb jim pvěřená sba, není schpen zajistit pvinnsti dle předchzí věty, je pvinen kntaktvat POS. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen základy (stavby, pěrné zdi, pdezdívky apd.) umístit tak, aby ddržel minimální vdrvný dstup 1,5 m Od krajníh vedení, případně kntaktvat POS. a Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetnváním). Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je při křížení a suběhu stavby neb sití technické infrastruktury s kabelvdem pvinen zejména:. pkud plánvané stavby neb trasy sítí technické infrastruktury budu umístěny v blízksti kabelvdu ve vzdálensti menší než 2 m neb při kříženi kabelvdu ve vzdálensti menší než 0,5 m nad neb kdekli pd kabelvdem, předlžit POS a následně prjednat zakresleni v příčných řezech d příčnéh řezu zakreslit také prfil kabelvé kmry v případě, kdy jsu sitě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízksti kabelvé kmry ve vzdálensti menší než 2 m,. neumísťvat nad trasu kabelvdu v pdélném směru sítě technické infrastruktury, stranal2i2

13 M~ktrát města. předlžit POS vypracvaný dbrný statický psudek včetně návrhu chrany tělesa kabelvdu pd stavbu, ve vjezdu neb pd zpevněnu plachu,. nezakrývat vstupy d kabelvých kmr, a t ani dčasně,. prjednat s POS, nejpzději ve fázi prjektvé přípravy, jakékliv výkpvé práce, které by mhly být vedeny v úrvni či pd úrvní kabelvdu neb kabelvé kmry a veškeré případy, kdy jsu trajektrie pdvrtů a prtlaků ve vzdálensti menší než 1,5 m d kabelvdu. 15. Před zahájením stavby vdníh díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENN, který bdrží stavebník, jakmile tt rzhdnutí nabude právní mci. Stitek musí být chráněn před pvětrnstními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a pnechán na staveništi d vydání klaudačníh suhlasu stavby vdníh díla. 16. P vybudvání studny neb před pvlením jejíh užíváni je nutn studnu vyčistit, dezinfikvat. 17. Studna musí být prvedena puze z jakstních a čistých, dsud nepužitých stavebních hmt, které jsu dlné prti škdlivým vlivům vdy a půdy a dpvídají příslušným materiálvým nrmám. 18. Osazení čerpacíh zařízeni musí být prveden pdle mntážních pkynů výrbce a tak, aby se při jeh prvzváni vylučil znečišťváni vdy ve studni. Při dběru nesmí vyčerpávaná vda vtékat zpět d studny. 19. Stavba bude prváděna ddavatelsky. Jmén a adresa ddavatele stavby bude investrem písemně známena vdprávnímu úřadu min. 10 dnů před zahájením stavebních prací. 20. Uknčení každé etapy stavby známí stavebník vdprávnímu úřadu v dstatečném předstihu v suladu s plánem kntrlních prhlídek. 21. P dknčeni stavebních bjektů vdníh díla a před prvedením zasypání výtlačnéh řad d studny ke stávajícímu vdjemu bude vdprávním úřadem prvedena kntrlní prhlídka stavby, vdprávnímu úřadu bude termín známen min 7 dní předem. 22. P dknčení stavby pžádá investr vydáni klaudačníh suhlasu. 23. K návrhu na vydání klaudačníh suhlasu budu předlženy tyt dklady: gemetrické zaměření stavby, výkres skutečnéh prvedení stavby s vyznačením případných změn, revizní zkušky elektr, předávací prtkl, atesty, svědčeni ppř. shdy pužitých materiálů, kpie stavebníh deníku, dklad tlakvé zkušce vdvdníh ptrubí, dklad dezinfekci a prplachu vdvdů, dklad funkčnsti vyhledávacíh vdiče a armatur, úplný rzbr vdy a dklad nezávadném způsbu likvidace dpadů ze stavby. 24. Dále v případě, že v dbě pdání žádsti klaudační suhlas bude mít stavba z technickéh hlediska charakter prvzně suvisejícíh vdvdu, bude k návrhu na vydání klaudačníh suhlasu předlžena písemná dhda (smluva), kteru budu upraveny vzájemná práva a pvinnsti stavebníků či vlastníků vdvdů prvzně suvisejicich, ppřípadě jejich částí prvzně suvisejících. V. stanvuje se, že stavbu lze užívat je na základě klaudačníh suhlasu Vl. stanvuje se termín pr dknčeni stavby: d VII. pdaných námitkách účastníků řízení se rzhduje takt; Námitky či připmínky nebyly uplatněny. strana13120

14 M~istrál rněstči Odůvdněni Magistrát města Jihlavy, dbr živtníh prstředí, vdprávní úřad bdržel dne žádst investra, kterým je Obec Dluhá Brtnice, IC: , Dluhá Brtnice 57, Dluhá Brtnice pd čj. MMJ/OZP/10231/2013 pvlení stavby - Veřejný vdvd bce Dluhá Brtnice Investr sučasně pžádal pvleni k nakládáni s vdami spčívající v dběru pdzemní vdyz tét studny pr zásbvání veřejnéh vdvdu bce Dluhá Brtnice pd čj.: MMJ/OZP/3564/2013 (MMJ/OZP/1 0231/2013-5). Žádst nebyla dlžena ptřebnými dklady, Byl vydán usnesení přerušeni dne čj.: MMJ/OZP/10231/ splu s výzvu čj.: MMJ/OZP/10231/ Rízeni byl přerušen d Dne pd čj.: MMJ/OZP/10231/ dlžil zástupce Obec Dluhá Brtnice všechny chybějící dklady. Žádst byla dlžena všemi pvinnými dklady pdle ustanvení 5 2 a 5 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., dkladech žádsti rzhdnuti neb vyjádření a náležitstech pvlení, suhlasů a vyjádřeni vdprávníh úřadu ve znění pzdějších předpisů a dalšími dklady, a t: - územní rzhdnuti byl vydán Městským úřadem Třešť, stavebním dbrem dne pd čj. 5232/ / /2011-STU, a právní mcí dne , - suhlas dle 5 15 stavebníh zákna vydal Městský úřad Třešť, stavební dbr dne pd čj.: 4155/ / /2013-STU, snímek katastrální mapy, vyjádřeni splečnsti RWE Distribuční služby, s.r.., Brn (dříve JMP DS, s.r..) z pd zn , - vyjádření splečnsti E.ON Servisní, s.r.., Č. Budějvice ze dne Zn. D8626- Z , - vyjádření splečnsti Telefónica Czech Republic, as. ze dne čj.: /13, - stanvisk Krajské hygienické stanice Kraje Vysčina se sídlem v Jihlavě ze dne zn. KHSV/19673/2013/Jl/HOK/Fiš, - stanvisk Obvdníh báňskéh úřadu Liberec ze dne čj.: SBS 06655/2014, - vyjádřeni splečnsti Krajská správa a údržba silnic Vysčiny, příspěvkvá rganizace, Jihlava ze dne čj.: 0370/11, - vyjádřeni Magistrátu města Jihlavy, OŽP, rgánu chrany přírdy a krajiny ze dne čj.: MMJ/OZP/3578/2014, - suhlas Magistrátu města Jihlavy, OŽP, rgánu ZPF ze dne , čj.: MMJ/OZP/9249/201 3, - vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, dděleni dpadvé hspdářství ze dne , čj.: MMJ/OZP/20/201 1-OH/Dá, - stanvisk správce vdníh tku Lesy České republiky, sp., Brn ze dne čj.: LCR952/ /2014, - vyjádření Pvdí Mravy, s.p., Brn ze dne čj.: PM063476/ /Kr, - vyjádření sby a dbrnu způsbilstí vypracvané panem Ing. Jsefem Drahkupilem, Odbrná způsbylst v hydrgelgii a gelgických pracích sanacích, č. 1358/2001 v listpadu 2012, - dklad zaplaceni správníh pplatku č /3 ze dne , - rzhdnutí ddělení lesníh hspdářství a myslivsti, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne , čj.: MMJ/OZP/2090/2014-3, které nabyl právní mci dne , - rzhdnuti dbru dpravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne čj.: MMJ/OZP/24344/201 1, které nabyl právní mci dne , strana14120

15 Magistrát rn~sta dklady majetkprávních vztazích k dtčenému pzemku (výpisy z KN, situační snímek), smluva smluvě buducí mezi investrem akce a Krajem Vysčina ze dne , smluva buducí smluvě zřízeni věcnéh břemene mezi investrem akce a Statutárním městem Jihlava ze dne , smluva suhlasu s umístěním a realizaci stavby mezi investrem akce a Cesku republiku Uřadem pr zastupváni státu ve věcech majetkvých ze dne , smluva buducí smluvě zřízeni věcnéh břemene mezi investrem akce a panem Karlem Dhnalem a paní Ivanu Dhnalvu ze dne , smluva buducí smluvě zřizeni věcnéh břemene mezi investrem akce a paní Milslavu Hrádkvu ze dne 20, , smluva buducí smluvě zřízeni věcnéh břemene mezi investrem akce a pani Marii Brychtvu, paní Janu Jirků a panem Zdeňkem Mlejnkem ze dne , smluva buducí smluvě zřízeni věcnéh břemene mezi investrem akce a panem Mirslavem Mtáčkem a paní Drahmíru Mtáčkvu ze dne , smluva buducí smluvě zřizeni věcnéh břemene mezi investrem akce a Cesku republiku Státním pzemkvým úřadem ze dne , vyjádřeni Obce Dluhá Brtnice ze dne , prjektvá dkumentace zpracvaná panem Ing. Milšem Čmelíkem, CKAIT , autrizvaný inženýr pr stavby vdníh hspdářství a krajinnéh inženýrství, Vdní zdrje Ekmnitr spl. s r.., IC; , Pišťvy 820, Chrudim v lednu 2013, zak. č Pdle ustanvení ~ 115 vdníh zákna a ~ 112 stavebníh zákna známil příslušný vdprávní úřad zahájení vdprávníh a stavebníh řízeni všem známým účastníkům řízení i dtčeným rgánům známením čj.; MMJ/OZP/10231/ ze dne , kterým byla stanvena lhůta 10 dnů de dne dručení pr vzneseni námitek či připmínek. Dále byli účastníci řízení a dtčené rgány upzrněni, že na námitky, které nebudu sděleny ve stanvené lhůtě, nebude mžn, pdle ustanveni ~ lisa dst. 8 vdníh zákna, brát zřetel. V rámci zahájenéh stavebníh a vdprávníh řízeni nebyly vzneseny žádné námitky či připminky ze strany účastníků řízeni ani dtčených rgánů. Byl upuštěn Od místníh šetřeni vzhledem k tmu, že jsu stavebnímu úřadu známy pměry staveniště a žádst pskytuje dstatečný pdklad pr psuzeni stavby. Připmínáme, že pvinnstí investra respektive ddavatele je ddržvat během výstavby všechna ustanveni zákna č. 185/2001 Sb. dpadech a statních suvisejících předpisů v dpadvém hspdářství ve zněni pzdějších předpisů. Pdmínky vyplývající ze zákna vdách, které uvedl správce pvdí a správce tku ve svém stanvisku, nebyly zapracvány, prtže se jedná pvinnsti vlastníka stavby vyplývající ze zákna. Upzrňujeme, že majitel stavby v záplavvém území a v blízksti vdnih tku je vázán pvinnstmi uvedenými v ~ 52 a v ~ 85 vdníh zákna, zejména je pvinen dbát jeji staticku bezpečnst a celkvu údržbu, aby nehržvala plynulý dtk pvrchvých vd a zabezpečit ji prti škdám způsbeným vdu a dchdem ledu. Dále upzrňujeme, že při realizačních pracích nesmí djít ke znečištění pdzemních a pvrchvých vd závadnými látkami ve smyslu ~ 39 zákna vdách, zejména rpnými prdukty ze stavebních a dpravních prstředků. Investr musí rvněž respektvat ust. ~ 7 zákna č. 114/1992 Sb. chranné přírdy a krajiny, ve zněni pzdějších předpisů (chrana dřevin, které nebudu vykáceny), ~ 5 dst. 3 tht zákna (becná chrana rstlin a živčichů). strana 15J20

16 Magistrát r~sta Při vymezvání kruhu účastníků řízení dspěl Vdprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní pstavení účastníka řízení v suladu s ust stavebníh zákna vdaném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pzemku a vlastníka stavby na pzemku, na kterém má být stavba prváděna, aneb th, kd má k tmut pzemku neb stavbě práv dpvídající věcnému břemenu a jejich práva mhu být navrhvanu stavbu přím dtčena) puze vlastníkům aneb správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dtčených předmětnu stavbu. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemvitstem nemhu být tímt rzhdnutím přím dtčena. Vdprávní úřad psudil předlženu stavbu z hlediska zájmů chráněných vdním záknem a k němu vydaným prváděcím předpisům a přilženým dkladům rgánů a účastníků řízení. Z hlediska vdhspdářskéh je výše uvedená stavba mžná. S hledem na uvedené skutečnsti rzhdl vdprávní úřad tak, jak je výše uveden. Seznam všech účastníků řízení: Obec Dluhá Brtnice, Lesy Ceské republiky, ap. Pvdí Mravy, sp., Statutární měst Jihlava, Krajská správa a údržba silnic Vysčiny, příspěvkvá rganizace, Uřad pr zastupváni státu ve věcech majetkvých, Karel Dhnal, Ivana Dhnalvá, Mirslava Hrádkvá, Marie Brychtvé, Jana Jirků, Zdeněk Mlejnek, Mirslav Mtáček, Drahmíra Mtáčkvá, Státní pzemkvý úřad, Telefónica Czech Republic, a.s., EON Servisní, s.r.., RWE Distribuční služby, a.r.., majitelé susedních pzemků p.č. v kat. území Dluhá Brtnice: st. 91, st. 903/2, at. 90, st. 88, st. 87, st. 86, at. 84, st. 83/1, at. 81, at. 80, st. 75, st. 70, at. 68, st. 64, at. 63, at. 34, at. 239, at. 236, st. 235, st. 234, at. 233, at. 216, st. 185, st. 170, 922, 903/75, 903/57, 903/42, 9/3, 865/5, 865/4, 865/2, 865/1 3, 865/1 2, 865/1, 861/1, 854, 85, 845, 843, 840/1, 839/13, 79/2, 75/1, 70, 69/2, 69/2, 68/3, 68/2, 68/1, 675/2, 64, 637/18, 607/12, 590/37, 590/1, 589, 56/23, 56/2, 55/1, 49/3, 49/2, 48, 46/2, 43/4, 43/3, 3856, 3827, 249/4, 239/6, 239/3, 239/19, 239/18, 239/17, 238/2, 238/15, 232/1, 1963/6, 1946, 1945, 1944, 1943, 1914, 1913, 1896, 1895/4, 1895/39, 1895/3, 1895/3, 1895/1, 1889/1, 1883, 1881/4, 1881/2, 1881/1, 1877/8, 1877/4, 1877/3, 1859/2, 1859/1, 1858, 1857, 1856/5, 1856/4, 1856/3, 1855/5, 1855/3, 1570/56, 1570/50, 1570/48, 1570/47, 1570/44, 1570/43, 1570/42, 1570/41, 1570/40, 1570/39, 1570/37, 1526, 1486, 1485, 1477/3, 1477/1, 1463/2, 1456/39, 1445/7, 1445/66, 1445/6, 1445/59, 1445/52, 1445/4, 1445/4, 1445/38, 1445/37, 1445/36, 1445/35, 1445/34, 1445/33, 1445/32, 1445/ /301445/29, 1445/22, 1445/21, 1445/20, 1445/2, 1445/13, 1445/12, 1443/1, 1428/3, 1425, 1417/2, 1416/3, 1416/2, 1416/1, 1407/4, 1407/3, 1407/2, 1407/1, 1405, 1401, 1400, 1398/1, 1397/2, 1395, 1392, 1391, 134/1, 13/1, 1296/83, 1296/82, 1296/79, 1296/78, 1296/75, 1296/74, 1296/71, 1296/70, 1296/67, 1296/66, 1296/63, 1296/62, 1296/59, 1296í58, 126/1, 100/14, 1445/68, 1445/69, 1449, 1451, 1464/2, 1454, 1456, 1463/1, 1570/38, 1570/45, 49/4, at. 169, 62/2, 62/3, 1445/5, 1445/3, at. 186, 65, 66, at. 189, 1445/7, 1445/11, at. 103/2, 233/22, 235/3, 236/1, 236/6, 1863, 1817, 1898/1, 235/1, 237/2, 240, 264, 1897, 68/2, 71, 73/1, 73/3, 74/1, 74/9, 233/21, at. 92, 1905/1, 238/2, 238/20, at. 96/3, 238/17, at. 96/4, 238/16, 238/18, 138/19, at. 73, 1958, 1909, at. 71/2, 1935, 1967, 1909, 1936, at. 69, at. 1, 1, at. 2, at. 3, at. 4, 2/1, 2/2, at. 5, 37, 38, at. 6, at. 7, at. 8, at. 9, at. 11/1, 560/3, at. 12/1, at. 12/2, 6, 1895/34, at. 14/1,7,574, at. 14/2, at. 15,8,1895/15, at. 16, at. 171, at. 17, 1895/8, 1982, at. 18/1, at. 18/3, at. 18/5, 1895/38, 1972, at. 18/2, 35/2, 1895/36, 1895/37, at. 19, at. 20, 36/1, 1895/11, at. 21, at. 22, at. 23, 35/3, 1948, at. 24, 1895/33, at. 25, at. 26, 1906, 1895/32, at. 28, at. 29, at. 30/1, 11, 583/1, 1968, at. 30/3, 12/1, at. 32, at. 226, 1895/31, at. 33/2, at. 33/3, at. 35, 13/3, at. 37, at. 65/1, at. 66, at. 131, at. 135, 543/1, 543/2, 9/1, 9/2, 36/2, 550/2, 550/3, 553, 554, 559, 560/4, 565/1, 565/3, 567, 575, 590/16, 605/1, 605/2, 607/2, 607/11, 1895/16,1881/3,1895/35. Pučení účastníků Prti tmut rzhdnuti se lze pdle ustanvení 5 83 dat. 1 zákna č. 500/2004 Sb. (aprávní řád) dvlat d 15 dnů de dne jeh dručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysčina pdáním učiněným pratřednictvím dbru živtníh pratředi Magiatrátu měata Jihlavy. V pdaném dvláni ae uvede, strana16120

17 Ma~jistrát města V Jakém rzsahu se rzhdnutí napadá a dále namítaný rzpr správními předpisy neb nesprávnst rzhdnutí či řízeni, Jež mu předcházel. Pdané dvlání má v suladu s ustanvením ~ 85 dst. 1 správníh řádu dkladný účinek. Odvlání Jen prti důvdněni rzhdnuti Je nepřípustné. Stavební pvlení pzbývá platnsti, jestliže d dvu let de dne, kdy nabyl právní mci, nebude stavba zahájena. Ing. Katarína R USC h kvá veducí dbru živtníh prstředí Vypraven dne: Strana17 J 20

18 Magistrát města O Tt rzhdnutí musí být vyvěšen P dbu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Obce Dluhá Brtnice, Zveřejněn bude též způsbem umžňujícím dálkvý přístup pdle věty druhé ~ 25 dst. 2 správníh řádu. Patnáctý den p dni vyvěšeni tét veřejné vyhlášky na úřední desce správníh rgánu, který písemnst dručuje, je psledním dnem známení. P uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vdprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmuti, patřenu razítkem a pdpisem. Datum vyvěšen Datum sejmutí Pdpis právněné sby, ptvrzující vyvěšení Razítk: Pdpis právněné sby, ptvrzující vyvěšení Razltk: V elektrnické pdbě zveřejněn ď 12, V elektrnické pdbě zveřejněn d~ Pdpis právněné sby, ptvrzujlcí vyvěšeni Razítk: Pdpis právněné sby, ptvrzující vyvěšeni Razítk: Přílhy pr stavebníka (p nabytí právní mci tht rzhdnutí): 1. Ověřená PD stavby 2. Stitek STAVBA POVOLENA s uvedením údajů pdle ust. ~ 21 dst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kteru se prvádějl některá ustanveni stavebníh zákna. Statutární měst Jihlava -5 strana18120

19 Magistrát města Rzdělvník: Účastníci řízení d vlastních ruku: 1. Obec Dluhá Brtnice, IC: , Dluhá Brtnice 57, Dluhá Brtnice Učastníci řízení dručen veřejnu vyhlášku: 2. Lesy Ceaké republiky, sp. IC: , Přemyslva 1106, Hradec Králvé 3. Pvdí Mravy, s.p., IC: , Dřevařská 11, Brn 4. Statutární měst Jihlava, IC: , Masarykv náměstí 1,58628 Jihlava 5. Krajská správa a údržba silnic Vysčiny, příspěvkvá rganizace, IC: , Ksvská 1122/16, Jihlava 6. Uřad pr zastupváni státu ve věcech majetkvých, IC: , Rašínv nábřeží 390/42, Praha 2 7. Karel Dhnal, Dluhá Brtnice 96, Dluhá Brtnice 8. Ivana Dhnalvá, Dluhá Brtnice 96, Dluhá Brtnice 9. Mirslava Hrádkvá, Nežárecká 145, Jindřichův Hradec 10. Marie Brychtvá, Na Kpci 4201 /20, Jihlava 11. Jana Jirků, Nerudva 1271/20,58901 Třešť 12. Zdeněk Mlejnek, Zahradní 638, Luka nad Jihlavu 13. Mirslav Mtáček, Dluhá Brtnice 66,58834 Dluhá Brtnice 14. Drahmíra Mtáčkvá, Dluhá Brtnice 66, Dluhá Brtnice 15. Státní pzemkvý úřad, IC: , Husinecká 1024/ha, Praha Telefónica Czech Republic, as., IC: , Za Brumlvku 266/2, Praha E.ON Servisní, s.r.., IC: , F.A.Gerstnera 2151/6,37049 České Budějvice 18. RWE Distribuční služby, s.r.., IC: , Plynárenská 449/1,60200 Brn Majitelé susedních pzemků p.č. v kat. území Dluhá brtnice: st. 91, st. 903/2, at. 90, at. 88, at. 87, st. 86, at. 84, st. 83/1, st. 81, st. 80, st. 75, at. 70, at. 68, st. 64, at. 63, at. 34, at. 239, at. 236, at. 235, at. 234, at. 233, st. 216, at. 185, at. 170, 922, 903/75, 903/57, 903/42, 9/3, 865/5, 865/4, 865/2, 865/1 3, 865/1 2, 865/1, 861/1, 854, 85, 845, 843, 840/1, 839/13, 79/2, 75/1, 70, 69/2, 69/2, 68/3, 68/2, 68/1, 675/2, 64, 637/18, 607/12, 590/37, 590/1, 589, 56/23, 56/2, 55/1, 49/3, 49/2, 48, 46/2, 43/4, 43/3, 3856, 3827, 249/4, 239/6, 239/3, 239/19, 239/18, 239/17, 238/2, 238/15, 232/1, 1963/6, 1946, 1945, 1944, 1943, 1914, 1913, 1896, 1895/4, 1895/39, 1895/3, 1895/3, 1895/1, 1889/1, 1883, 1881/4, 1881/2, 1881/1, 1877/8, 1877/4, 1877/3, 1859/2, 1859/1, 1858, 1857, 1856/5, 1856/4, 1856/3, 1855/5, 1855/3, 1570/56, 1570/50, 1570/48, 1570/47, 1570/44, 1570/43, 1570/42, 1570/41, 1570/40, 1570/39, 1570/37, 1526, 1486, 1485, 1477/3, 1477/1, 1463/2, 1456/39, 1445/7, 1445/66, 1445/6, 1445/59, 1445/52, 1445/4, 1445/4, 1445/38, 1445/37, 1445/36, 1445/35, 1445/34, 1445/33, 1445/32, 1445/31, 1445/301445/29, 1445/22, 1445/21, 1445/20, 1445/2, 1445/13, 1445/12, 1443/1, 1428/3, 1425, 1417/2, 1416/3, 1416/2, 1416/1, 1407/4, 1407/3, 1407/2, 1407/1, 1405, 1401, 1400, 1398/1, 1397/2, 1395, 1392, 1391, 134/1, 13/1, 1296/83, 1296/82, 1296/79, 1296/78, 1296/75, 1296/74, 1296/71, 1296/70, 1296/67, 1296/66, 1296/63, 1296/62, 1296/59, 1296/58, 126/1, 100/14, 1445/68, 1445/69, 1449, 1451, 1464/2, 1454, 1456, 1463/1, 1570/38, 1570/45, 49/4, at. 169, 62/2, 62/3, 1445/5, 1445/3, at. 186, 65, 66, at. 189, 1445/7, 1445/11, at. 103/2, 233/22, 235/3, 236/1, 236/6, 1863, 1817, 1898/1, 235/1, 237/2, 240, 264, 1897, 68/2, 71, 73/1, 73/3, 74/1, 74/9, 233/21, at. 92, 1905/1, 238/2, 238/20, at. 96/3, 238/17, at. 96/4, 238/16, 238/18, 138/19, at. 73, 1958, 1909, at. 71/2, 1935, 1967, 1909, 1936, at. 69, at. 1, 1, at 2, at. 3, at 4,2/1,2/2, ats, 37, 38, at 6, at. 7, at. 8, at. 9, at 11/1, 560/3, at. 12/1, at. 12/2, 6, 1895/34, at. 14/1, 7, 574, at. 14/2, at. 15, 8, 1895/15, at. 16, at. 171, at. 17, 1895/8, 1982, at. 18/1, at. 18/3, at. 18/5, 1895/38, 1972, at. 18/2, 35/2, 1895/36, 1895/37, at. 19, at. 20, 36/1, 1895/11, at. 21, at. 22, at. 23, 35/3, 1948, at. 24, 1895/33, at. 25, at. 26, 1906, 1895/32, at. 28, at. 29, at. 30/1, 11, 583/1, 1968, at. 30/3, 12/1, at. 32, at. 226, 1895/31, at. 33/2, at. 33/3, at. 35, 13/3, at. 37, at. 65/1, at. 66, at. 131, at. 135, 543/1, 543/2, 9/1, 9/2, 36/2, 550/2, 550/3, 553, 554, 559, 560/4, 565/1, 565/3, 567, 575, 590/16, 605/1, 605/2, 607/2, 607/11, 1895/16, 1881/3, 1895/35. strana19120

20 Magistrát města Dtčené rgány: 19. Krajská hygienická stanice kraje Vysčina, IC: , Tlstéh 15, Jihlava 20. Obvdní báňský úřad pr území krajů Libereckéh a Vysčina, IC: , Tři máje 858/26, PO BOX 16, Liberec I 21. Městský úřad Třešť, stavební dbr, Revluční 20J1, Třešť 22. Magistrát města Jihlavy, OZP-OH, Masarykv náměstí 1, Jihlava 23. Magistrát města Jihlavy, OZP-SSL, Masarykv náměstí 1, Jihlava 24. Magistrát města Jihlavy, OZP-ZPF, Masarykv náměstí 1, Jihlava 25. Magistrát města Jihlavy, OZP-OPK, Masarykv náměstí 1, Jihlava 26. Magistrát města Jihlavy, dbr dpravy, Tyršva 18, Jihlava Na vědmí: 27. Pvdí Mravy, sp., prvz Jihlava, IČ: , Mlýnská 37, Jihlava 28. Lesy Ceské republiky, sp., IC: , správa tků blast pvdí Dyje, Jezuitská 13, Brn Na vyvěšení: 29. Magistrát města Jihlavy inf. centrum, Masarykv náměstí 1, Jihlava 30. Obec Dluhá Brtnice, IC: , Dluhá Brtnice 57, Dluhá Brtnice 31. Internet Vypraven dne Strana

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška Dle rzdělvníku Váš dpis ze dne čísl jednací vyřizuje / telefn Jihlava 04.05.2015 MMJ/OŽP/4508/2015-3 Bc. Dskčil/726 24.06.2015 106048/2015/MMJ právněná úř. sba jiri.dskcil@jihlava-city.cz Rzhdnutí Veřejná

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dpis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králvé 3. 4. 2014 4587.3 /DS/14/TI 6. 6. 2014 Odbr ddělení Vyřizuje linka e-mail dbr dpravy

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více