KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni"

Transkript

1 ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou, pfedsedou pfedstavenstva IC: DIC: ez bankovni spojeni: Sberbank ez, a.s., cislo uctu: /6800 (dale tez jen "prodavajici") a Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha pi'ispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 IC: DIC: ez bank. spojeni: /0710, CNB Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem (dale tez jen "kupujici") spolecne jako "smluvni strany" se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu 262 odst. 1 zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, ve zneni pozdejslch predpisu (dale jen "ObchZ"), rldl timto zakonem a s pouzitfm 409 a nasi. ObchZ uzavlraji na zaklade, vyberoveho rizeni, zadaneho v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") I. Pfedmet plneni 1. Na zaklade vyberoveho rrzeni c.j. 440/20131DP-UVN ze dne (dale take "Vjberove fizenl") je predmetem plneni kupni smlouvy hmotnostni spektrometr, bllze specifikovany v prnoze c. 1 teto smlouvy (dale take jako "zbozi" nebo "pristroj"). II. Doba a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat prrstroj do , jakoz i splnit dalsi sve smluvni zavazky v souladu s podminkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho fizeni a nabidkou prodavajiclho ucinlmou v ramci Vyberoveho rizeni. 2. Prodavajici se zavazuje dodat pi'istroj na oddeleni mikrobiologie, g. do budovy E, vchod E3 pavilonu... v patfe.. 6'... v sidle kupujiciho. 3. Prodavajici je povinen zajistit technickou podporu a asistenci pi'i spojeni pristroje do laboratornlho informacniho systemu. 4. Dodanim se rozumi pfedani pfistroje bez vad a v souladu s Pi'ilohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadiwaci dokumentaci Vyberoveho rizeni. Dodani pristroje potvrdi smluvni strany na predavacfm protokolu a dodacim listu. 1,)

2 5. Nebude-li dodimo zbozi v souladu se smlouvou nebo rna-ii zbozi vady, neni kupujicl povinen zbozi pfevzit. V tom prlpade je prodavajici povinen stav napravit, tedy dodat bezvadne zbozi dal ich 24 hodin. 6. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet plneni ve IhOte uvedene v odst. 1 tohoto clanku smlouvy, do mista plneni s dolozenim dodaciho listu. 7. Osoba povefena kupujicim k pfevzetf pristroje: Ing. Jakub Kratky. III. Kupni cana 1. Sjednana kupni cena pfistroje ve vy i ,- Kc baz DPH, tj ,- Kc vcetne DPH obsahuje ve kere naklady prodavajlciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatko atd. 2. Smluvni strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize prekrocit pouze ve vyjimecnych pripadech, tj. pri prokazatelnem navy eni cen surovin, paliv, energii, smenneho kurzu koruny voci euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmena ceny musi byt pfedem a dostatecne dopfedu projednana s kupujicim, tento musl zmenu kupni ceny prokazatelne odsouhlasit. V pfipade zmeny celnich ci danovych sazeb moze byt kupni cena navy ena bez dal lho, ov~em jen ve vy i odpovidajici dane zmene. 3. V pflpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pflstroje die teto smlouvy dojde ke snlzeni jeho ceny na trhu, prodavajici je povinen provest snlzeni ceny ve vy~i odpovldajlci dane zmene. 4. V ramci kupn! ceny je zahrnut i zarucni servis pristroje, provadeneho ve smyslu clanku VI. smlouvy, jakoi: i za~koleni obsluhy pflstroje die cl. V. smlouvy. IV. Fakturacni a platabni podminky 1. Kupujici neposkytne k uhrade kupni ceny zbozi zalohu. 2. Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s pristrojem, nejpozdeji do 10ti dno od predani dodaciho listu. 3. Faktura mus! spli'lovat nalezitosti dai'loveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdej~!ch pfedpiso. Ocetni a danovy doklad mus! obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznaeeni povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho plnenl, d) oznaceni peneznlho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznaeeni casti dodavky, g) dovod uctovanl s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ueetniho dokladu, i) seznam priloh, j) dal~1 nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, V pfipade, ze danovy licetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vy~e uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny fadne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho fadneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatni-li jej kupujici do 14ti pracovnich dno ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajiclm. Pocinaje dnem dorueeni opraveneho dai'loveho ucetniho dokladu (faktury) kupujicimu zacne plynout nova IhOta splatnosti. Prodavajlcl, je v ak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadovane pfrlohy, je-ii k tomu kupujicim dodatecne vyzvan i po IhOte vy~e 2

3 uvedene s tim, ze v ak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendarnich dnu ode dne doruceni faktury kuplijicimu. 5. Platby budou probfhat vyhradne v ezk a rovnez ve kere cenove udaje budou v teto mene. V. Obchodni podminky, zaskoleni obsluhy pfistroje 1. Prodavajlcf preda kupujlcimu k dodanemu pfistroji neprodlene dodaci list, ihned pfi pfedani pfistroje je povlnen uvest pristroj do provozu (lj. provest Instalaci). Spolu s pfistrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouzitl a postupy v eeskem jazyce, referencni list pfistroje. 2. V souvislosti s instalaci a uvedenim pfistroje do provozu je prodavajici povinen provest za koteni obsluhy pflstroje a uclnit 0 nem oficietnl pisemny zapis, kter5' mus! byt potvrzen pflslu nym pracovnikem kupujlciho. Pisemny zapis musl obsahovat potvrzenl oopravnenosti vy kotenych zamestnancu kupujlciho skolit co do obsluhy pflstroje dais! zamestnance kupujiciho. 3. V pfipade prodlenl prodavajiciho s dodanim pfistroje a jeho instalacl die odst. 1, jakoz I s radnym proskolenlm zamestnancu kupujlciho die odst. 2, je prodavajicl povinen kupujiclmu uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 000,00 Kc za kazdy den prodlenl. narok na nahradu kody tim nenl dotcen. VI. Zaruka a odpov6dnost za vady, zarucni servis 1. Reklamacl zjevnych vad pfistroje kupujlci uplatnl u prodavajiciho pfi pfedani a pfevzetr. nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedanl a pfevzetl zaplsem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbytecneho odkladu plsemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy. 3. Zarueni doba za jakost pfistroje cinl 36 mesicu a pocina bezet dnem dodanlm pfistroje. resp. jeho uvedenim do provozu (instalaci) die cl. V. odst. 1 smlouvy. 4. Prodavajici se zavazuje bezplatne provadet pravidelnou udrtbu pfistroje v intervalu 1x za 12 mesicu, tj. 1 servlsni kontrola (lj. v ech vyrobcem pozadovanych ci doporueenych vykonu. vcetne pri takovych vykonech potrebneho spotrebniho materialu, validace, kalibrace, servisni a preventivnf prohlidky) za rok a to po celou dobu zarucni doby die odst. 3 tohoto climku smlouvy. 5. Prodavajicl je povinen zajistit dobu nastupu servisnlho technika na opravu pristroje v pfipade zarucnlho servisu a odstraneni zavady do 24 hodfn od nahlaseni zavady pfistroje. Po dobu opravy trvajlci vice jak 72 hodin od nahlasenl zavady pfistroje je prodavajici povinen zajistit zapujeeni nahradnlho pfistroje. Prodavajici se zavazuje zajistit dostupnost servisu 7 dni v tydnu. 6. Prodavajici je povlnen spolu s pfistrojem dodat cenik servisnich zasahu veetne ceny vyjezdu technika a zakladnich nahradnich dilu pro pripady. na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis (viz. take Pfiloha c. 2 smlouvy). 7. Prodavajlcl se zavazuje zajistit die potfeby dodavky spotfebnlho materialu pro pi'istroj. VII. Smluvni pokuta a urok z prodleni 1. V pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim zji tenych vad a zavad pfistroje behem zarucni Ihuty ve IhUtach uvedenych v cl. VI. smlouvy je povinen zaplatit prodavajlci kupujiclmu 3

4 smluvnl pokutu ve vy~i 0,05% z ceny pi'lstroje za kazdy zapotaty den prodlenl at do odstraneni vady. 2. V pi'lpade prodlenf kupujlciho s uhradou kupni ceny dodaneho prlstroje ve sjednane Ihute splatnosti je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu smluvnl urok z prodleni ve vy~i 0,02 % z dlutne castky za katdy zapotaty den prodlenl at do uplneho zaplaceni. VIII. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujlcf je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencnl rlzenl, b) navrh na prohla~eni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku, c) prodilvajlci vstoupi do likvidace, d) nastane vy~~i moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu del~i net 90 dncl znemotni nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy. 2. Kupujlci je dale opravnen odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu cinnosti nebo necinnostl prodavajlciho ~koda nebo vznik ~kody hrozi nebo bylo-li po~kozeno dobre jmeno kupujiciho. 3. Kupujici a prodavajici jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pi'lpade podstatneho poru~enl smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou. 4. Odstoupenl od smlouvy musl byt ucineno plsemne a doruceno druhe strane, pi'ieemz ucinky odstoupenl nastavaji dnem dorucenl plsemneho oznamenl Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prlslu~nymi ustanovenlmi obchodnlho zakoniku. 5. Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. IX. Ostatni ujednani 1. Prodavajicl si je vedom pravnlch nasledkcl, ktere pro neho vyplynou v pi'lpade nedodrtenl uvedenych povinnosti. vcetne prava kupujlciho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpclsobene ~kody. 2. Kupujlcl je opravnen narldit prodavajicimu preru~enl dodavky prlstroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravl pracovnlkcl nebo jinych osob, vznikla-ii ~koda nebo jejl vznik hrozl nebo jedna-li prodavajlci proti zajmum kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podminky. za kterych Ize v dodavce pokraeovat. 3. Zjisti-li prodavajicl pi'i provadeni dodavky pi'istroje pi'ekatky ovlivr"lujici jeho dodani, je povinen o tom bez odkladu kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podmlnky, za kterych Ize v dodavce pokracovat. 4. KupujfcI se zavazuje umotnit prodavajlclmu i'adne provedenl dodavky pi'lstroje. Pokud kupujlcl neumotni. z duvodu vzniklych na jeho strane, pokraeovanl nebo dokonceni dodavky v terminu dohodnutem v teto smlouve. je prodavajlcl opravnen potadovat zmenu terminu. 5. Prodavajicl prohla~uje. ze pi'edmet plnenl splr"luje v~echny pi'lslu~ne normy. jakot i v~echny zavazne podmlnky pi'edepsane platnou legislativou (zakon c. 123/2000 Sb., nafizeni vlady c. 336/2004, evropske smernice 93/42/EEC. atd.). ma ve~kera poti'ebna povolenl k utlvanl ve zdravotnictvi, jakot i prohla~enl 0 shode atd. 6. Prodavajlcl prohla uje a deklaruje, te software, ktery bude z jeho strany pi'i dodani a instalace pi'lstroje utit. resp. te k danemu software disponuje prislu nymi majetkovymi autorskyn'li pravy a te k jeho utiti je opravnen kupujlclmu poskytnout licenci. 7. Prodavajlcl udeluje touto smlouvou kupujlclmu nevylucne. tasove neomezene. nepi'evoditelne opravnenl k vykonu prava utlvat objednany a i'adne uhrazeny software v ramci internlch poti'eb kupujlclho na uzemi Geske republiky (nevyhradni licence) pro v echny zpclsoby u.titi, ktere jsou v do be uzavi'eni smlouvy znamy a ktere jsou touto smlouvou pi'edpokladany. 4

5 8. Software se rozuml ve~kere programove vybaveni, ktere bylo prodavajicim die teto smlouvy dodtmo a ve~kera dokumentace k software. 9. Software dodany na zaklade smlouvy mijze zahrnovat zdrojovy k6d, ktery je dodavan jako soucast standardn! dodavky. Takovy zdrojovy k6d k software podleha temto licenenlm podminkam. 10. Odmena za poskytnuti licence k software (liceneni poplatky) je zahrnuta v celkove cene pi'istroje. 11. Prodavajlci se dale mimo jine zavazuje. garantuje a ruei za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy, jakoz i po dobu platnosti poskytovani zarueniho servisu (el. 6 smlouvy) a po celou doby poskytovanl pozarueniho servisu die smlouvy 0 poskytovani pozaruenfho servisu uzavrene mezi smluvnlmu stranami dne... disponuje a bude disponovat prlslu~nymi vyhradnlmi autorskymi pravy, ktere ho opravfluji k upravam, upgradum a dal~im souvisejiclm krokum ve vztahu k software tak, aby mohl byt pfistroj uzlvan v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami kupujiciho. x. Zavirecna ustanoveni 1. Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, i'idi se vzajemne vztahy obou smluvnich stran ustanovenimi obchodniho zakoniku Ceske republiky. 2. Smlouva se uzavira na dobu ureitou a to po celou dobu trvani zarueni doby. 3. V pi'ipade sporu se obe smluvni strany zavazuji pokusit se pi'edev~lm 0 jeho urovnanl smfrem, v prlpade soudnlho sporu bude vec projednavana soudem pi'islu~nym podle obeanskeho soudnlho i'adu. 4. Tuto smlouvu Ize doplflovat ei men it pouze formou pisemneho dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnlch strano 5. Smluvni strany prohla~uji, ze jsou opravneny zavazat se zpijsobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlaseni ukaze nepravdivym, zavazujl se k nahrade ve~kere ~kody, ktera by tak mohla vzniknout. 6. Vule smluvnfch stran je vyjadi'ena v nfie uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvoi'i tate kupni smlouva a jejl pi'ilohy: Pfiloha e. 1 - Specifikace predmetu plnen! + spotl'ebniho materialu 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrii 2 vyhotovenl a prodavajlcl2 vyhotoveni. 8. Tato smlouva je platna a ueinna dnem podpisu obou smluvnich strano 9. Smluvni strany zarovefl potvrzujl, ze si tuto smlouvu pi'ed jejlm podpisem pl'eretly a s jejfm obsahem souhlasl, ze nebyla uzavl'ena v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek. Na dijkaz toho pi'ipojuji sve podpisy. V Praze dne V Brne dne I f/t'. tt? 1$ prodavajicf MUDr. Viktor Ruiieka predseda pfedstavenstva 5

6 BioVendor laboratornl medlclna PruLOHA C. 1 -KUPNi SMLOUVY Specifikace predmetu ploeoi + spotreboiho materialu JednaciTizenibezuverejneni Ntizev verejni zaktizky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Nazev nabizeneho predmetu pineni Kompletni system hmotnostni spektrometrie IVD MALDI Biotyper (MALDI-TOF), ryrobce Bruker Daltonik GmbH Nabizenym predmetem poptavky je dodavka stolniho MALDI-TOF hmotnostniho spektrometru microflex LT ryrobce Bruker Daltonik s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim, urceneho pro rychlou identifikaci patogennich mikroorganizmu z klinickych izoiatu, smesi kultur a pozitivnich hemokultivacnich vzorku (a jinych pozitivnich klinickych tekutych vzorku jako napnklad pozitivni vzorek moce ), jehoz technicka specifikace je uvedena nize. Dodavka predmetu plneni zahrnuje: 1) dodavku pnstroje/zatizeni s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim na misto urceni specifikovane z<'lkaznikem 2) odbomou montaz, instalaci a zprovozneni jednotlivych casti predmetu poptavky 3) technickou podporu a asistenci pfi spojeni systemu s laboratomim informacnfm systemem (LIS) laboratore 4) zaskoleni obsluhy v ceskem jazyce, navody k pouzitf, uzivateiske manualy v ceskem jazyce 5) predani predmetu dodavky dodavatelem kupujicimu pfsemnou protokolami formou do uzivarn vcetne pisemneho potvrzeni a zaskoleni obsluhy 6) kompletni dodavka startovaci sady desticek, chemikalii a spotrebniho materiaiu pro okamzite zahajenf provozu a testovani vzorku, ktera vystaci pro provedeni cca identifikaci Specifikace predmetu plneni: Nabizeny predmet verejne zakazky, hmotnostni spektrometr "IVD MALDI Biotyper" je system, ktery je schopen provadet rychlou automatickou identifikaci aerobnich a anaerobnich bakterialnich kmenu a jinych mikroorganismu v ramci porrebnosti identifikaci spektra mikroorganismu v laboratonch klinicke mikrobiologie a je zalozen na principu hmotnostni spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight). Prave diky tomuto principu system rychle identifikuje patogenni mikroorganizmy pnmo z bakterialnich kultur na kultivacnich mikrobiologickych mediich nebo z pozitivni hemokultivacni nadobky (hemokultury), nebo z pozitivnich mocovych vzorku, kde byla pozitivita stanovena mikrobiologickym kultivacnim systemem na principu nefelometrie nebo z jineho mikrobiologicky pozitivniho klinickeho vzorku (napr. vzorky dalsich sterilnich i nesterilnich telnich tekutin). System provadi rychlou identifikaci bakterialniho kmene z izolovane kultury, ale take ze smesi kultur a to primo bez nutnosti dalsi izolace. Nabizeny hmotnostni spektrometr s prislusenstvim je stolniho typu, je umistitelny na standardni laboratomi stul se standardni nosnosti, jeho instalace, uvedeni do provozu a zaskolenf personalu zabmuje maximalne 2-3 pracovni dny.

7 BioVendor Laboratom! mediclna Technicka specifdmce hmotnostniho spektrometrujpristroje microflex LT: a) Ionizacni zdroj MALDI - Matrix-Assisted-Laser-DesorptioniIonization Iontovy zdroj microscout lm s vylepsenou patentovanou technologii pro zpozd~nou pulzni extrakci desorbovanych a ionizovanych molekul pulzni iontove extrakce iontu - PAN ScanTM. "Bez-mfizkova" iontova optika zdroje pro nejvyssi ionizacni a akceleracni vykon. Hardwarovy modul pro pravidelne, automatizovane Cisteni MALDI ionizacniho zdroje bez nutnosti fyzickeho zasahu operatora / pracovnika laboratofe. b) Dusikovy laser s vlnovou delkou 337 nm Pracuje s variabilni frekvenci v rozsahu 1 az 60 Hz. Obecna zivotnost laseru v ramci nabizeneho zafizeni je cca nastfelu neboli "shotu", kdy pro 1 provedenou identifikaci laser provede cca 600 mistfelu vzorku. Tato technologie umoziiuje vyliziti jednoho typu MALDI matrice a-cyano-4 hydroxyskoficove kyseliny. Vysoce rozlisena pozorovaci optika (kamera) zobrazujici zvetseny obraz vybrane pozice terciku pfimo na displeji PC v ovladacim programu flex Control. Intuitivni graficky interface programu flexcontrol pro jednoduchc urceni pfesne XN pozice laseroveho pulzu pomoci kliknuti ukazatele mysi na dane misto na realnem obraze z kamery. c) Hmotnostni analyzator "Time-of-Flight" (TOF) v linearnim m6du Linearni TOF analyzator se 105 cm dlouhou letovou trubici. Ultracitlivy system dualniho-mcp detektoru iontu s moznosti ovlivnit jejich propustnost pro potlaceni matrice. Moznost detekce iontu jak v pozitivnim, tak v negativnim m6du. Ultra-stabilni zdroj napeti pro analyzator a detektor TOF. Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro peptidy: > pro m/z 1 619,8 (bombesin). Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro proteiny: > 450 pro m/z = (Protein A). Rozliseni pfistroje v sirsim rozsahu hmot (diky PAN Scan): > 400 pro m/z (Insulin) spolecn~ s > 600 pro m/z 8476 (Myoglobin) > 700 pro m/z = (Cytochrom C) > 800 pro m/z (Myoglobin) M~fene zaroveii pomoci PAN Scan technologie. Hmotnostni rozsah v linearnim MALDI m6du 100 Da kda Presnost mefene hmoty v linearnim MALDI m6du mefena na Substanci P (1 347,7 Da) pfi kalibraci Angiotensinem II (1 046, 5 Da) a Bombesinem (1 619,8): chyba pfi interni kalibraci 155 ppm, chyba pfi externi kalibraci 200 ppm. Citlivost v linearnim MALDI m6du: pomer signal/sum 3 50: 1 pro 500 finol pro m/z = (BSA) po 500 laserovych pulzech. d) System generovani vakua ve spektrometru Extremne tichy provoz diky nejnovejsi vakuove technologii. Membranova bezolejova nizko-vakuova pumpa pfed naslednou turbo-molekularni pumpou pro MALDI zdroj a TOF analyzator. Jednotka pro mefeni vakua a kontrolu pump. Ovladani vsech parametru pfimo se softwarem.

8 BioVendor Laboratomi medlelna e) Terciky pro provadeni identifikace mikroorganismu Zakladnf MALDI desticka s terciky typu microscout 0 velikosti ~ standardnf mikrotitracni desticky, 96 pozic (terciku) pro vzorek, OPAKOV ATELNE POUZITELNA, pine kompatibilni s robotizaci pro automatickou pfipravu vzorku na tercik Tento system take umoinuje pouiiti MALDI desticek BioTarget, desticek na J pouiiti; J takowito desticka obsahuje 48 pozic (terciku) pro vzorek a je vhodna pro pouiiti pfi identifikaci vzorku z laboratofe vyssi tfidy nebezpecnosti (napf. mykobakteriologicke laboratore) nebo vysoce patogennich mikroorganismu zahrnurych do skupiny "BSL 3 ", protoie eliminuje nutnost mytf a Cisteni desticky po jejfm pouiiti. Pocet vzorku ph provedeni identifikace v jednom case neni pevne stanoven, je mozno identifikovat 1 vzorek samostatne aniz by doslo k znehodnoceni zbyieho poctu pozic na prave pouzivane desticce (obou typech), MALDI de sticky je mozno opakovane pouzivat az do vycerpani pozic desticky slouzicich pro naneseni vzorku. Nabizene zafizeni obsahuje v ramci dodavky sadu 4 kusu MALDI desticek z Iestene oceli urcenych pro opakovane pouziti. 1) VzdaIena diagnostika zafizeni pres internet Moznost vzdalene diagnostiky pfistroje ptes sit'ove rozhrani (WebEx session) pnmo techniky spolecnosti Broker s.r.o. vcetne moznosti vzdaiene validace a kalibrace systemu servisnim technikem. K teto operaci dochazi vzdy az se souhlasem zakaznika a po jeho explicitni zeidosti 0 jeji provedeni. Timto zpusobem, dojde k okamzite lokalizaci zavady technikem, v pnpade jednoduchosti jejiho odstraneni take k doporoceni jak zavadu opravit vlastnimi silami. V pfipade nutnosti vetsiho zasahu se pak jiz technik domlouva se zakaznikem na konkretnim reseni. Vzdalena diagnostika je sluzbou volitelnou, je soucasti balicku servisnich sluzeb "Broker Hotline podpora", podrobna specifikace servisnich sluzeb je uvedena ve specifikaci servisniho zabezpeceni. g) DigitaIni datovy system pro pnstroj microflex L T Digitizer s 500 MHz vzorkovaci frekvenci. Technicka specifikace prislusenstvi zjkiadniho pffstroje microflex LT: System s Dual Core procesorem min 2,4 OHz Pamet' 3 OB RAM Harddisk 500 OB Jednotka DVD+-RWIR Operacni system Windows 7 anglicka verze se stfedoevropskou lokalizaci Dodavka kompletniho PC pro spravu systemu obsahuje: pocitac, 20" LCD displej, klavesnici, mys, laserovou tiskarnu HP, laserovou ctecku carovych k6du a UPS zaiozni zdroj Technicka specifikace softwaroveho vybaveni zakiadniho systemujpristroje micro flex LT: a) Softwarovy bahk MALDI Biotyper 3.1 SRI: Kompletni SW balik pro identifikaci mikroorganizmu pomoci mereni MS spekter a srovnani jejich proteinovych fingerprintu s referencnimi spektry v databazich. SW pracuje se spektry zmetenymi uzivatelem a srovmiva je se spektry z referencnich knihoven.

9 BioVendor Laboratoml medldna OF SW umoziiuje tvorbu vlastnich knihoven referencnich spekter, pndavani vlastnich spekter do stavajicich knihoven a dalsi upravy techto knihoven. SW pracuje se ziskan)rmi spektry a databazemi a provadi on-line anal)izy a identifikace mikroorganizmu velice efektivne a rychle - v fadech desitek sekund, max. minut. Metoda vyhodnocovani a ID pomoci MALDI Biotyper je univerzalni a dostatecne robustni a neni zavisla na typu mikroorganizmu (gram-pozitivni vs. gram-negativni organizmus). SW dovoluje take provadeni pokrocilejsich vyhodnocovacich postupu, jako jsou napfiklad tvorby taxonomickych stromu pro identifikovane mikroorganizmy, epidemiologicke studie a podobne. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. b) Software IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ Kompletni software pro IVD rychlou a automatizovanou identifikaci mikroorganizmu z klinickych izolatu, smesi kultur a pozitivnich klinickych vzorku jako napf. hemokultivacnich vzorku, pozitivnich vzorku moce a jinych Uzivatelske rozhrani softwaru v ceskem jazyce. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. c) Databaze-CD Btyp3.0 - Library pro MALDI BioTyper: Referencnf knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra mikroorganizmu obsahujici vsechny podstatne klinicky, environmentalne a hygienou monitorovane a relevantni druhy. V soucasne dobe Knihovna 3.0 obsahuje ruznych referencnich druhu. Referencnf spektra jsou generovana pro dobfe zname druhy a jsou doplnena spektry ziskan)rmi z prumyslovych, veterinarnich a klinickych izolaru. Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. d) Knihovna MALDI Fungi Library 1.0 Tato samostatne dodavana knihovna obsahuje dais! referencnf spektra, konkretne spektra pro vyuiiti v mykologicke laboraton pro identifikaci kvasinek a vlaknirych hub. Prvni verze teto knihovny vlaknitych hub zahrnuje vice nez 110 druhu pnblizne 40 ruznych rodu. Soucasti dodavky teto knihovny je rozsifene zaskoleni pracovniku laboratofe pro jiny postup zpracovani vzorku v preanalyticke fazi tak, aby byla identifikace uspesna Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvanl zaruky. d) Knihovna Security Relevant Library 1.0 -" Vojenskil databaze" - Referencni knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra vysoce patogennich mikroorganismu, ktere jsou legislativou CRIEU zahrnuty do skupiny "Biosafety Level 3" (dale jen "BSL-3") a nejsou soucasti standardni MALDI knihovny. Vzhledem k tomu, ze referencnf spektra teto knihovny patti do skupiny klinicke mikrobiologie a "detekce bojovych biologickych latek", vztahuje se na koupi teto knihovny vyfizenf vyvozne-dovozni licence na dovoz vojenskeho materialu a jeji koupe je tedy podminena podpisem dalsich zavaznych dokumenru v prubehu realizace koupe.

10 BioVendor Labor.toml mediclna - Soucasml verze teto knihovny obsahuje 105 referencnich spekter. - Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. e) Software flexcontrol pro uzivatelskou spnlvu spektrometru (validace. kalibrace): Software flexcontrol je SW, ktery fidi cinnost hmotnostniho spektrometru a usnadnuje akvizici dat. Validace a kalibrace se provadf pomoci validacnich a kalibracnich tercikii s nanesen:0n standardem, ktere se analyzuji jako bezne vzorky vyhodnoceni kalibrace a validace se nasledne provadf pomoci SW flexcontrol. Softwarovy modul pro automaticke kalibrace MALDI-TOF zafizeni. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. Souvisejici sluzby: Servis nabizeneho zafizeni je firmou BioVendor -laboratomi medicina a.s. zajist'ovan pomoci subdodavatele, firmy Bruker s.r.o., ktera je autorizovan:0n servisnim strediskem techto systemu v Ceske republice a Slovenske republice. Dodavky veskerych nahradnich dflii jsou taktez zajist'ovany prostrednictvfm stejneho subdodavatele Kompletni spotrebni material (chemikalie, plastovy material) rna ve sve nabidce standardne firma Bio Vendor - Laboratomi medicina a.s. a veskere polozky rna neustale skladem. POLOZKOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi 1) POLOZKA 1 Dodavka zakladniho pfistroje microflex LT, katalogove Cislo: L8 Dodavka pfislusenstvi zakladnfho pfistroje: Pocitacova jednotka HP Z400 vcetne klavesnice a mysi LCD displej HP Compaq LA2205wg Laserova tiskama HP Laser Printer P3015D Laserova ctecka carovych k6dii Zalozni zdroj APC Smart-UPS, 2200V A LCD MSP96 desticka s terciky z lestene oceli s MrovYm k6dem, celkem v dodavce 4 kusy desticek, katalogove cislo: Reference Physiocare Pack Eppendorf, katalogove cislo: , ktery obsahuje: 3 kusy manualnich jednokanalovych pipet s variabilnim objemem, vjrobce Eppendorf, typ EppendorfReference PhysioCare Concept (0,5-10 ul, ul a ul), 3 ddaky jednokanalovych pipet typu Eppendorf a 3 kusy zasobnfch krabicek na pipetovaci spicky (format 96 ks), max. kapacita max. 20, 200 a 1000 ul Dodavka softwaroveho vybaveni pfistroje microflex LT: Softwarovy balik MALDI Biotyper 3.1 SRI, katalogove cislo: Software flexcontrol Databaze-CD Btyp3.0-Library pro MALDI Biotyper, katalogove cislo: Dodavka startovaci balicku spotrebniho materialu (chemikolie a spotfebni material) na provedeni celkem cca 1800 identifikaci z jakehokoli typu materialu (izolat, pozitivni krevni kultura, atd.) balicek obsahuje: Ix Bruker Bacterial Standard (kalibrant), baleni 5 tubicek, katalogove Cislo: Ix MALDI HCCA, portioned (matrice), baleni lox2,5 mg, katalogove cislo: Ix Ethanol, absolute, baleni I litr, katalogove cislo: L-R

11 BioVendor I.lIboratomi me<ilclna Ix Fonnic acid 98% (kys.mravenci), baleni 100 ml, kalalogove Cislo: ML Ix Acetonitrile 99,9%, baleni 250 ml, katalogove Cislo: ML Ix Trifluoroacetic acid, 99%, baleni 100 ml, kalalogove cislo: T ML Ix Water, baleni 1 litr, katalogove cislo: L Ix 2-PropanoI, 99,9%, 1 litr, kalalogove cislo: L Ix pipet. spicky ept.i.p.s., 0,1-10 ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky ept.i.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky eptj.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix mikrozkumavky Safe-Lock 1,5 ml, baleni 1000 ks, kalalogove cislo: Ix Uterky KIMTECH Science, baleni 200 ks, katalogove Cislo: 7216 Ix Mini-rotator s casovanim na zkumavky, katalogove cislo: Rio RS-24 2) POLOZKA2 IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ, katalogove cislo: ) POLOZKA3 Knihovna MALDI Fungi Library 1.0, katalogove cisl: ) POLOZKA4 Knihovna Security relevant Library 1.0, katalogove cfslo: POLOZKOVA CENOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi A CELKOVA NABIDKOV A CENA 1) POLOZKA 1 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 2) POLOZKA2 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v K6 vcetne DPH: , 3) POLOZKA3 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: 46200,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 4) POLOZKA4 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , CELKOVA NABIDKOVA CENA ZA KOMPLETNi PREDMET PLNENI Celkova cena v K6 bez DPH: , DPH 21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: ,- Na cely predmet pineni je poskytovana zafucni doba v deice 36 mesicu, ktera bezl ode dne predani instalovaneho, provozuschopneho kompletniho systemu kupujicimu.

12 Laboratoml mediclna Cenik chemikalli a spotiebniho materiaiu pro rok 2013 v Kc Dodavky chemikalii a spotfebniho materialu zajist'uje firma Biovendor - Laboratorni medicina a.s., a jejich plnlniprovadi na zakladl platnych dilcich objednavek kupujiciho tubicek Bruker Bacterial Standard, 5 tubes 6925, tubicek MALDI alpba-cyano-4-bydroxycinnamic acid, portioned 3960, (po 2,5 mg) L-R 1 litr Ethanol, absolute extra pure 1250, NEBO 02862MI000 1 litr Ethylalkohol, p.a., absolutni, min. 99,8% 1 100, ML 100 ml Formic acid, puriss.p.a., 98% 348, ML 250 ml Acetonitrile, LC-MS CBROMASOLV, 99,9% 2158,- T MLlOO m! Tritluoroacetic acid, Reagent Plus, 99% 406, L 1 litr 2-Propanol, CHROMASOLV, for HPLC, 99,9 0 /0 1596, L 1 litr Water, LC-MS CBROMASOLV 554, NEBO C23CllX 2,5 Htru VodaHPLC 474, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, 0,1-10 ul volume 1416, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf Safe-Lock microtubes, PCR clean, capacity 1,5 mi 1129, Dais! spotfebni material k dispozici: kslbal. Uterky KIMTECB Science, 2-vrstve, bile, rozmcr-20,5x20 ern 187, ks MSP 96 target polished steel- ocelovy tercik 6425, pouze do vycerpdnl sk/adovych zdsob, pak nahrazeno nds/edujlci p%tkou: ks MSP 96 target polished steel BC oeelovj tercik s c. k6dern 7037, ks MSP 48 target polished steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7037, ks MSP 96 target ground steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7 037, ks BioTarget (1 desticka obsahuje 48 pozic I terciku.) 18277, - MALDI desticky s terciky najedno pouiiti loks Transportni boxy pro BioTarget desticky 1 896, I ks MSP adapter pro MALDI BioTarget 4 992, Adapter do pfistroje nutny pfi pouiiwini BioTarget desticek testu MALDI Sepsityper Kit 5968, (Ceny v Kc bez DPH21%; platnost ceniku od )

13 BioVendor Laboratoml mediclna ;,}

14 rno-re&ovice 12I1iG5 hiov('l!<' PRILOHA C. 2 -KUPNi SMLOUVY BioVendor Laboratoml medldna '" Cenik servisnich zasaho, ceny vfiezdu technika a zakladnich nahradnich duo pro pripady, na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis Jednacilhenibezuvelejneni Nazev velejne zakazky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Do zarucniho servisu, ktery je poskytovan na predmet pineni teto verejne zakazky, jsou zahrnuty jakekoli servisni zasahy, ktens se mohou na predmetu pineni v dobe jeho provozu vyskytnout. BezpIatny zarucni servis se vztahuje na jakykoli servisni pnpad, a proto tato Ptiloha c. 2 neobsahuje a ani nemme obsahovat zadny vycet servisnich zasahii., ceny vyjezdu technika, cenik mihradnich dilii., na ktere se bezpiatny z8.rucni servis nevztahuje.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj : 440-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne 6.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 na jednací řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) a Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 Smluvni strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace Zflzena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013 Hemokultivační analyzátor Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, provádí poptávka na zápůjčku hemokultivačního analyzátoru včetně spotřebního

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky K Čj.: 440/2013/DP/ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Hmotnostní spektrometr ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele č.j.: 3122/2015-ÚVN V Praze dne: 28.5. 2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 EDOMED EDOMED s.r.o. U vinohradske nemocnice 3 13000Praha3 Ceska republika KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 Smluvni strany: EDOMED s. r. o. IC:CZ63673169 sidlem Praha 3, U Vinohradske nemocnice 3, PSC: 130 00

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Magistrát smlouva zaevidována POdC Kupní smlouva uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení občanský zákoník. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 1. Prodávající: AutoCont CZ a.s I. Smluvní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA část II. veřejné zakázky

KUPNÍ SMLOUVA část II. veřejné zakázky KUPNÍ SMLOUVA část II. veřejné zakázky uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I.P.Pavlova 185/6, 779 00

Více

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN V Praze dne 28. května 2013 E K G Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace Příloha č. 7 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni PHloha cislo: 3 KUPNI SMLOUVA Smluvni strany: MIMO Bohemia,a.s. zapis v OR: vedeneho Mestskym soudem v Praze,oddfl B,vloZka 11808 se sidlem: Horomencka 2316/4, 164 00 Praha 6 zastoupena: Romanem Mizerou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf C. smlouvy objednatele: bd-5'-j/f1lt/,to or- C. smlouvy zhotovitele: 07L134019 "Zpracovani projektove dokumentace - Rekonstrukce ul.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I.

KUPNÍ SMLOUVA. č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I. KUPNÍ SMLOUVA č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I. Smluvní strany Název firmy: [DOPLNÍ UCHZAČ] Sídlo: [DOPLNÍ UCHZAČ] IČ: [DOPLNÍ

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Zadávací dokumentace. Dodávky reagencií pro analyzátor COBAS

Zadávací dokumentace. Dodávky reagencií pro analyzátor COBAS Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Dodávky reagencií

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

UVN Do ru ~ en o: 16. 09.2015 63 20 12 015-UVN

UVN Do ru ~ en o: 16. 09.2015 63 20 12 015-UVN UVN Do ru ~ en o: 16. 09.2015 63 20 12 015-UVN Smluvni strany: KUPNisMLOUVAf.KS2~15 \ l/sv O~\\'~\I i'i'iii~\\ l\i\~i~\ \~ml\~ MEDESA s.r.o. zapis V OR Krajskeho soudu V Hradci Kralove, oddil C, vlozka

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ:

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNl SMLOUV A. I. Predmet plneni

KUPNl SMLOUV A. I. Predmet plneni l~ '~ II/e. herdcntal.cz liafi"h"d,n "l~ ce a laborslofe.. c - \. D i l'! (.l\i.. ;. KUPNl SMLOUV A. Smluvni strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha pnspevkova organizace

Více