KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni"

Transkript

1 ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou, pfedsedou pfedstavenstva IC: DIC: ez bankovni spojeni: Sberbank ez, a.s., cislo uctu: /6800 (dale tez jen "prodavajici") a Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha pi'ispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 IC: DIC: ez bank. spojeni: /0710, CNB Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem (dale tez jen "kupujici") spolecne jako "smluvni strany" se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu 262 odst. 1 zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, ve zneni pozdejslch predpisu (dale jen "ObchZ"), rldl timto zakonem a s pouzitfm 409 a nasi. ObchZ uzavlraji na zaklade, vyberoveho rizeni, zadaneho v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") I. Pfedmet plneni 1. Na zaklade vyberoveho rrzeni c.j. 440/20131DP-UVN ze dne (dale take "Vjberove fizenl") je predmetem plneni kupni smlouvy hmotnostni spektrometr, bllze specifikovany v prnoze c. 1 teto smlouvy (dale take jako "zbozi" nebo "pristroj"). II. Doba a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat prrstroj do , jakoz i splnit dalsi sve smluvni zavazky v souladu s podminkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho fizeni a nabidkou prodavajiclho ucinlmou v ramci Vyberoveho rizeni. 2. Prodavajici se zavazuje dodat pi'istroj na oddeleni mikrobiologie, g. do budovy E, vchod E3 pavilonu... v patfe.. 6'... v sidle kupujiciho. 3. Prodavajici je povinen zajistit technickou podporu a asistenci pi'i spojeni pristroje do laboratornlho informacniho systemu. 4. Dodanim se rozumi pfedani pfistroje bez vad a v souladu s Pi'ilohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadiwaci dokumentaci Vyberoveho rizeni. Dodani pristroje potvrdi smluvni strany na predavacfm protokolu a dodacim listu. 1,)

2 5. Nebude-li dodimo zbozi v souladu se smlouvou nebo rna-ii zbozi vady, neni kupujicl povinen zbozi pfevzit. V tom prlpade je prodavajici povinen stav napravit, tedy dodat bezvadne zbozi dal ich 24 hodin. 6. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet plneni ve IhOte uvedene v odst. 1 tohoto clanku smlouvy, do mista plneni s dolozenim dodaciho listu. 7. Osoba povefena kupujicim k pfevzetf pristroje: Ing. Jakub Kratky. III. Kupni cana 1. Sjednana kupni cena pfistroje ve vy i ,- Kc baz DPH, tj ,- Kc vcetne DPH obsahuje ve kere naklady prodavajlciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatko atd. 2. Smluvni strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize prekrocit pouze ve vyjimecnych pripadech, tj. pri prokazatelnem navy eni cen surovin, paliv, energii, smenneho kurzu koruny voci euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmena ceny musi byt pfedem a dostatecne dopfedu projednana s kupujicim, tento musl zmenu kupni ceny prokazatelne odsouhlasit. V pfipade zmeny celnich ci danovych sazeb moze byt kupni cena navy ena bez dal lho, ov~em jen ve vy i odpovidajici dane zmene. 3. V pflpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pflstroje die teto smlouvy dojde ke snlzeni jeho ceny na trhu, prodavajici je povinen provest snlzeni ceny ve vy~i odpovldajlci dane zmene. 4. V ramci kupn! ceny je zahrnut i zarucni servis pristroje, provadeneho ve smyslu clanku VI. smlouvy, jakoi: i za~koleni obsluhy pflstroje die cl. V. smlouvy. IV. Fakturacni a platabni podminky 1. Kupujici neposkytne k uhrade kupni ceny zbozi zalohu. 2. Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s pristrojem, nejpozdeji do 10ti dno od predani dodaciho listu. 3. Faktura mus! spli'lovat nalezitosti dai'loveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdej~!ch pfedpiso. Ocetni a danovy doklad mus! obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznaeeni povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho plnenl, d) oznaceni peneznlho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznaeeni casti dodavky, g) dovod uctovanl s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ueetniho dokladu, i) seznam priloh, j) dal~1 nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, V pfipade, ze danovy licetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vy~e uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny fadne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho fadneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatni-li jej kupujici do 14ti pracovnich dno ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajiclm. Pocinaje dnem dorueeni opraveneho dai'loveho ucetniho dokladu (faktury) kupujicimu zacne plynout nova IhOta splatnosti. Prodavajlcl, je v ak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadovane pfrlohy, je-ii k tomu kupujicim dodatecne vyzvan i po IhOte vy~e 2

3 uvedene s tim, ze v ak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendarnich dnu ode dne doruceni faktury kuplijicimu. 5. Platby budou probfhat vyhradne v ezk a rovnez ve kere cenove udaje budou v teto mene. V. Obchodni podminky, zaskoleni obsluhy pfistroje 1. Prodavajlcf preda kupujlcimu k dodanemu pfistroji neprodlene dodaci list, ihned pfi pfedani pfistroje je povlnen uvest pristroj do provozu (lj. provest Instalaci). Spolu s pfistrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouzitl a postupy v eeskem jazyce, referencni list pfistroje. 2. V souvislosti s instalaci a uvedenim pfistroje do provozu je prodavajici povinen provest za koteni obsluhy pflstroje a uclnit 0 nem oficietnl pisemny zapis, kter5' mus! byt potvrzen pflslu nym pracovnikem kupujlciho. Pisemny zapis musl obsahovat potvrzenl oopravnenosti vy kotenych zamestnancu kupujlciho skolit co do obsluhy pflstroje dais! zamestnance kupujiciho. 3. V pfipade prodlenl prodavajiciho s dodanim pfistroje a jeho instalacl die odst. 1, jakoz I s radnym proskolenlm zamestnancu kupujlciho die odst. 2, je prodavajicl povinen kupujiclmu uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 000,00 Kc za kazdy den prodlenl. narok na nahradu kody tim nenl dotcen. VI. Zaruka a odpov6dnost za vady, zarucni servis 1. Reklamacl zjevnych vad pfistroje kupujlci uplatnl u prodavajiciho pfi pfedani a pfevzetr. nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedanl a pfevzetl zaplsem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbytecneho odkladu plsemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy. 3. Zarueni doba za jakost pfistroje cinl 36 mesicu a pocina bezet dnem dodanlm pfistroje. resp. jeho uvedenim do provozu (instalaci) die cl. V. odst. 1 smlouvy. 4. Prodavajici se zavazuje bezplatne provadet pravidelnou udrtbu pfistroje v intervalu 1x za 12 mesicu, tj. 1 servlsni kontrola (lj. v ech vyrobcem pozadovanych ci doporueenych vykonu. vcetne pri takovych vykonech potrebneho spotrebniho materialu, validace, kalibrace, servisni a preventivnf prohlidky) za rok a to po celou dobu zarucni doby die odst. 3 tohoto climku smlouvy. 5. Prodavajicl je povinen zajistit dobu nastupu servisnlho technika na opravu pristroje v pfipade zarucnlho servisu a odstraneni zavady do 24 hodfn od nahlaseni zavady pfistroje. Po dobu opravy trvajlci vice jak 72 hodin od nahlasenl zavady pfistroje je prodavajici povinen zajistit zapujeeni nahradnlho pfistroje. Prodavajici se zavazuje zajistit dostupnost servisu 7 dni v tydnu. 6. Prodavajici je povlnen spolu s pfistrojem dodat cenik servisnich zasahu veetne ceny vyjezdu technika a zakladnich nahradnich dilu pro pripady. na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis (viz. take Pfiloha c. 2 smlouvy). 7. Prodavajlcl se zavazuje zajistit die potfeby dodavky spotfebnlho materialu pro pi'istroj. VII. Smluvni pokuta a urok z prodleni 1. V pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim zji tenych vad a zavad pfistroje behem zarucni Ihuty ve IhUtach uvedenych v cl. VI. smlouvy je povinen zaplatit prodavajlci kupujiclmu 3

4 smluvnl pokutu ve vy~i 0,05% z ceny pi'lstroje za kazdy zapotaty den prodlenl at do odstraneni vady. 2. V pi'lpade prodlenf kupujlciho s uhradou kupni ceny dodaneho prlstroje ve sjednane Ihute splatnosti je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu smluvnl urok z prodleni ve vy~i 0,02 % z dlutne castky za katdy zapotaty den prodlenl at do uplneho zaplaceni. VIII. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujlcf je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencnl rlzenl, b) navrh na prohla~eni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku, c) prodilvajlci vstoupi do likvidace, d) nastane vy~~i moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu del~i net 90 dncl znemotni nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy. 2. Kupujlci je dale opravnen odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu cinnosti nebo necinnostl prodavajlciho ~koda nebo vznik ~kody hrozi nebo bylo-li po~kozeno dobre jmeno kupujiciho. 3. Kupujici a prodavajici jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pi'lpade podstatneho poru~enl smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou. 4. Odstoupenl od smlouvy musl byt ucineno plsemne a doruceno druhe strane, pi'ieemz ucinky odstoupenl nastavaji dnem dorucenl plsemneho oznamenl Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prlslu~nymi ustanovenlmi obchodnlho zakoniku. 5. Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. IX. Ostatni ujednani 1. Prodavajicl si je vedom pravnlch nasledkcl, ktere pro neho vyplynou v pi'lpade nedodrtenl uvedenych povinnosti. vcetne prava kupujlciho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpclsobene ~kody. 2. Kupujlcl je opravnen narldit prodavajicimu preru~enl dodavky prlstroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravl pracovnlkcl nebo jinych osob, vznikla-ii ~koda nebo jejl vznik hrozl nebo jedna-li prodavajlci proti zajmum kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podminky. za kterych Ize v dodavce pokraeovat. 3. Zjisti-li prodavajicl pi'i provadeni dodavky pi'istroje pi'ekatky ovlivr"lujici jeho dodani, je povinen o tom bez odkladu kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podmlnky, za kterych Ize v dodavce pokracovat. 4. KupujfcI se zavazuje umotnit prodavajlclmu i'adne provedenl dodavky pi'lstroje. Pokud kupujlcl neumotni. z duvodu vzniklych na jeho strane, pokraeovanl nebo dokonceni dodavky v terminu dohodnutem v teto smlouve. je prodavajlcl opravnen potadovat zmenu terminu. 5. Prodavajicl prohla~uje. ze pi'edmet plnenl splr"luje v~echny pi'lslu~ne normy. jakot i v~echny zavazne podmlnky pi'edepsane platnou legislativou (zakon c. 123/2000 Sb., nafizeni vlady c. 336/2004, evropske smernice 93/42/EEC. atd.). ma ve~kera poti'ebna povolenl k utlvanl ve zdravotnictvi, jakot i prohla~enl 0 shode atd. 6. Prodavajlcl prohla uje a deklaruje, te software, ktery bude z jeho strany pi'i dodani a instalace pi'lstroje utit. resp. te k danemu software disponuje prislu nymi majetkovymi autorskyn'li pravy a te k jeho utiti je opravnen kupujlclmu poskytnout licenci. 7. Prodavajlcl udeluje touto smlouvou kupujlclmu nevylucne. tasove neomezene. nepi'evoditelne opravnenl k vykonu prava utlvat objednany a i'adne uhrazeny software v ramci internlch poti'eb kupujlclho na uzemi Geske republiky (nevyhradni licence) pro v echny zpclsoby u.titi, ktere jsou v do be uzavi'eni smlouvy znamy a ktere jsou touto smlouvou pi'edpokladany. 4

5 8. Software se rozuml ve~kere programove vybaveni, ktere bylo prodavajicim die teto smlouvy dodtmo a ve~kera dokumentace k software. 9. Software dodany na zaklade smlouvy mijze zahrnovat zdrojovy k6d, ktery je dodavan jako soucast standardn! dodavky. Takovy zdrojovy k6d k software podleha temto licenenlm podminkam. 10. Odmena za poskytnuti licence k software (liceneni poplatky) je zahrnuta v celkove cene pi'istroje. 11. Prodavajlci se dale mimo jine zavazuje. garantuje a ruei za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy, jakoz i po dobu platnosti poskytovani zarueniho servisu (el. 6 smlouvy) a po celou doby poskytovanl pozarueniho servisu die smlouvy 0 poskytovani pozaruenfho servisu uzavrene mezi smluvnlmu stranami dne... disponuje a bude disponovat prlslu~nymi vyhradnlmi autorskymi pravy, ktere ho opravfluji k upravam, upgradum a dal~im souvisejiclm krokum ve vztahu k software tak, aby mohl byt pfistroj uzlvan v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami kupujiciho. x. Zavirecna ustanoveni 1. Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, i'idi se vzajemne vztahy obou smluvnich stran ustanovenimi obchodniho zakoniku Ceske republiky. 2. Smlouva se uzavira na dobu ureitou a to po celou dobu trvani zarueni doby. 3. V pi'ipade sporu se obe smluvni strany zavazuji pokusit se pi'edev~lm 0 jeho urovnanl smfrem, v prlpade soudnlho sporu bude vec projednavana soudem pi'islu~nym podle obeanskeho soudnlho i'adu. 4. Tuto smlouvu Ize doplflovat ei men it pouze formou pisemneho dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnlch strano 5. Smluvni strany prohla~uji, ze jsou opravneny zavazat se zpijsobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlaseni ukaze nepravdivym, zavazujl se k nahrade ve~kere ~kody, ktera by tak mohla vzniknout. 6. Vule smluvnfch stran je vyjadi'ena v nfie uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvoi'i tate kupni smlouva a jejl pi'ilohy: Pfiloha e. 1 - Specifikace predmetu plnen! + spotl'ebniho materialu 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrii 2 vyhotovenl a prodavajlcl2 vyhotoveni. 8. Tato smlouva je platna a ueinna dnem podpisu obou smluvnich strano 9. Smluvni strany zarovefl potvrzujl, ze si tuto smlouvu pi'ed jejlm podpisem pl'eretly a s jejfm obsahem souhlasl, ze nebyla uzavl'ena v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek. Na dijkaz toho pi'ipojuji sve podpisy. V Praze dne V Brne dne I f/t'. tt? 1$ prodavajicf MUDr. Viktor Ruiieka predseda pfedstavenstva 5

6 BioVendor laboratornl medlclna PruLOHA C. 1 -KUPNi SMLOUVY Specifikace predmetu ploeoi + spotreboiho materialu JednaciTizenibezuverejneni Ntizev verejni zaktizky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Nazev nabizeneho predmetu pineni Kompletni system hmotnostni spektrometrie IVD MALDI Biotyper (MALDI-TOF), ryrobce Bruker Daltonik GmbH Nabizenym predmetem poptavky je dodavka stolniho MALDI-TOF hmotnostniho spektrometru microflex LT ryrobce Bruker Daltonik s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim, urceneho pro rychlou identifikaci patogennich mikroorganizmu z klinickych izoiatu, smesi kultur a pozitivnich hemokultivacnich vzorku (a jinych pozitivnich klinickych tekutych vzorku jako napnklad pozitivni vzorek moce ), jehoz technicka specifikace je uvedena nize. Dodavka predmetu plneni zahrnuje: 1) dodavku pnstroje/zatizeni s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim na misto urceni specifikovane z<'lkaznikem 2) odbomou montaz, instalaci a zprovozneni jednotlivych casti predmetu poptavky 3) technickou podporu a asistenci pfi spojeni systemu s laboratomim informacnfm systemem (LIS) laboratore 4) zaskoleni obsluhy v ceskem jazyce, navody k pouzitf, uzivateiske manualy v ceskem jazyce 5) predani predmetu dodavky dodavatelem kupujicimu pfsemnou protokolami formou do uzivarn vcetne pisemneho potvrzeni a zaskoleni obsluhy 6) kompletni dodavka startovaci sady desticek, chemikalii a spotrebniho materiaiu pro okamzite zahajenf provozu a testovani vzorku, ktera vystaci pro provedeni cca identifikaci Specifikace predmetu plneni: Nabizeny predmet verejne zakazky, hmotnostni spektrometr "IVD MALDI Biotyper" je system, ktery je schopen provadet rychlou automatickou identifikaci aerobnich a anaerobnich bakterialnich kmenu a jinych mikroorganismu v ramci porrebnosti identifikaci spektra mikroorganismu v laboratonch klinicke mikrobiologie a je zalozen na principu hmotnostni spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight). Prave diky tomuto principu system rychle identifikuje patogenni mikroorganizmy pnmo z bakterialnich kultur na kultivacnich mikrobiologickych mediich nebo z pozitivni hemokultivacni nadobky (hemokultury), nebo z pozitivnich mocovych vzorku, kde byla pozitivita stanovena mikrobiologickym kultivacnim systemem na principu nefelometrie nebo z jineho mikrobiologicky pozitivniho klinickeho vzorku (napr. vzorky dalsich sterilnich i nesterilnich telnich tekutin). System provadi rychlou identifikaci bakterialniho kmene z izolovane kultury, ale take ze smesi kultur a to primo bez nutnosti dalsi izolace. Nabizeny hmotnostni spektrometr s prislusenstvim je stolniho typu, je umistitelny na standardni laboratomi stul se standardni nosnosti, jeho instalace, uvedeni do provozu a zaskolenf personalu zabmuje maximalne 2-3 pracovni dny.

7 BioVendor Laboratom! mediclna Technicka specifdmce hmotnostniho spektrometrujpristroje microflex LT: a) Ionizacni zdroj MALDI - Matrix-Assisted-Laser-DesorptioniIonization Iontovy zdroj microscout lm s vylepsenou patentovanou technologii pro zpozd~nou pulzni extrakci desorbovanych a ionizovanych molekul pulzni iontove extrakce iontu - PAN ScanTM. "Bez-mfizkova" iontova optika zdroje pro nejvyssi ionizacni a akceleracni vykon. Hardwarovy modul pro pravidelne, automatizovane Cisteni MALDI ionizacniho zdroje bez nutnosti fyzickeho zasahu operatora / pracovnika laboratofe. b) Dusikovy laser s vlnovou delkou 337 nm Pracuje s variabilni frekvenci v rozsahu 1 az 60 Hz. Obecna zivotnost laseru v ramci nabizeneho zafizeni je cca nastfelu neboli "shotu", kdy pro 1 provedenou identifikaci laser provede cca 600 mistfelu vzorku. Tato technologie umoziiuje vyliziti jednoho typu MALDI matrice a-cyano-4 hydroxyskoficove kyseliny. Vysoce rozlisena pozorovaci optika (kamera) zobrazujici zvetseny obraz vybrane pozice terciku pfimo na displeji PC v ovladacim programu flex Control. Intuitivni graficky interface programu flexcontrol pro jednoduchc urceni pfesne XN pozice laseroveho pulzu pomoci kliknuti ukazatele mysi na dane misto na realnem obraze z kamery. c) Hmotnostni analyzator "Time-of-Flight" (TOF) v linearnim m6du Linearni TOF analyzator se 105 cm dlouhou letovou trubici. Ultracitlivy system dualniho-mcp detektoru iontu s moznosti ovlivnit jejich propustnost pro potlaceni matrice. Moznost detekce iontu jak v pozitivnim, tak v negativnim m6du. Ultra-stabilni zdroj napeti pro analyzator a detektor TOF. Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro peptidy: > pro m/z 1 619,8 (bombesin). Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro proteiny: > 450 pro m/z = (Protein A). Rozliseni pfistroje v sirsim rozsahu hmot (diky PAN Scan): > 400 pro m/z (Insulin) spolecn~ s > 600 pro m/z 8476 (Myoglobin) > 700 pro m/z = (Cytochrom C) > 800 pro m/z (Myoglobin) M~fene zaroveii pomoci PAN Scan technologie. Hmotnostni rozsah v linearnim MALDI m6du 100 Da kda Presnost mefene hmoty v linearnim MALDI m6du mefena na Substanci P (1 347,7 Da) pfi kalibraci Angiotensinem II (1 046, 5 Da) a Bombesinem (1 619,8): chyba pfi interni kalibraci 155 ppm, chyba pfi externi kalibraci 200 ppm. Citlivost v linearnim MALDI m6du: pomer signal/sum 3 50: 1 pro 500 finol pro m/z = (BSA) po 500 laserovych pulzech. d) System generovani vakua ve spektrometru Extremne tichy provoz diky nejnovejsi vakuove technologii. Membranova bezolejova nizko-vakuova pumpa pfed naslednou turbo-molekularni pumpou pro MALDI zdroj a TOF analyzator. Jednotka pro mefeni vakua a kontrolu pump. Ovladani vsech parametru pfimo se softwarem.

8 BioVendor Laboratomi medlelna e) Terciky pro provadeni identifikace mikroorganismu Zakladnf MALDI desticka s terciky typu microscout 0 velikosti ~ standardnf mikrotitracni desticky, 96 pozic (terciku) pro vzorek, OPAKOV ATELNE POUZITELNA, pine kompatibilni s robotizaci pro automatickou pfipravu vzorku na tercik Tento system take umoinuje pouiiti MALDI desticek BioTarget, desticek na J pouiiti; J takowito desticka obsahuje 48 pozic (terciku) pro vzorek a je vhodna pro pouiiti pfi identifikaci vzorku z laboratofe vyssi tfidy nebezpecnosti (napf. mykobakteriologicke laboratore) nebo vysoce patogennich mikroorganismu zahrnurych do skupiny "BSL 3 ", protoie eliminuje nutnost mytf a Cisteni desticky po jejfm pouiiti. Pocet vzorku ph provedeni identifikace v jednom case neni pevne stanoven, je mozno identifikovat 1 vzorek samostatne aniz by doslo k znehodnoceni zbyieho poctu pozic na prave pouzivane desticce (obou typech), MALDI de sticky je mozno opakovane pouzivat az do vycerpani pozic desticky slouzicich pro naneseni vzorku. Nabizene zafizeni obsahuje v ramci dodavky sadu 4 kusu MALDI desticek z Iestene oceli urcenych pro opakovane pouziti. 1) VzdaIena diagnostika zafizeni pres internet Moznost vzdalene diagnostiky pfistroje ptes sit'ove rozhrani (WebEx session) pnmo techniky spolecnosti Broker s.r.o. vcetne moznosti vzdaiene validace a kalibrace systemu servisnim technikem. K teto operaci dochazi vzdy az se souhlasem zakaznika a po jeho explicitni zeidosti 0 jeji provedeni. Timto zpusobem, dojde k okamzite lokalizaci zavady technikem, v pnpade jednoduchosti jejiho odstraneni take k doporoceni jak zavadu opravit vlastnimi silami. V pfipade nutnosti vetsiho zasahu se pak jiz technik domlouva se zakaznikem na konkretnim reseni. Vzdalena diagnostika je sluzbou volitelnou, je soucasti balicku servisnich sluzeb "Broker Hotline podpora", podrobna specifikace servisnich sluzeb je uvedena ve specifikaci servisniho zabezpeceni. g) DigitaIni datovy system pro pnstroj microflex L T Digitizer s 500 MHz vzorkovaci frekvenci. Technicka specifikace prislusenstvi zjkiadniho pffstroje microflex LT: System s Dual Core procesorem min 2,4 OHz Pamet' 3 OB RAM Harddisk 500 OB Jednotka DVD+-RWIR Operacni system Windows 7 anglicka verze se stfedoevropskou lokalizaci Dodavka kompletniho PC pro spravu systemu obsahuje: pocitac, 20" LCD displej, klavesnici, mys, laserovou tiskarnu HP, laserovou ctecku carovych k6du a UPS zaiozni zdroj Technicka specifikace softwaroveho vybaveni zakiadniho systemujpristroje micro flex LT: a) Softwarovy bahk MALDI Biotyper 3.1 SRI: Kompletni SW balik pro identifikaci mikroorganizmu pomoci mereni MS spekter a srovnani jejich proteinovych fingerprintu s referencnimi spektry v databazich. SW pracuje se spektry zmetenymi uzivatelem a srovmiva je se spektry z referencnich knihoven.

9 BioVendor Laboratoml medldna OF SW umoziiuje tvorbu vlastnich knihoven referencnich spekter, pndavani vlastnich spekter do stavajicich knihoven a dalsi upravy techto knihoven. SW pracuje se ziskan)rmi spektry a databazemi a provadi on-line anal)izy a identifikace mikroorganizmu velice efektivne a rychle - v fadech desitek sekund, max. minut. Metoda vyhodnocovani a ID pomoci MALDI Biotyper je univerzalni a dostatecne robustni a neni zavisla na typu mikroorganizmu (gram-pozitivni vs. gram-negativni organizmus). SW dovoluje take provadeni pokrocilejsich vyhodnocovacich postupu, jako jsou napfiklad tvorby taxonomickych stromu pro identifikovane mikroorganizmy, epidemiologicke studie a podobne. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. b) Software IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ Kompletni software pro IVD rychlou a automatizovanou identifikaci mikroorganizmu z klinickych izolatu, smesi kultur a pozitivnich klinickych vzorku jako napf. hemokultivacnich vzorku, pozitivnich vzorku moce a jinych Uzivatelske rozhrani softwaru v ceskem jazyce. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. c) Databaze-CD Btyp3.0 - Library pro MALDI BioTyper: Referencnf knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra mikroorganizmu obsahujici vsechny podstatne klinicky, environmentalne a hygienou monitorovane a relevantni druhy. V soucasne dobe Knihovna 3.0 obsahuje ruznych referencnich druhu. Referencnf spektra jsou generovana pro dobfe zname druhy a jsou doplnena spektry ziskan)rmi z prumyslovych, veterinarnich a klinickych izolaru. Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. d) Knihovna MALDI Fungi Library 1.0 Tato samostatne dodavana knihovna obsahuje dais! referencnf spektra, konkretne spektra pro vyuiiti v mykologicke laboraton pro identifikaci kvasinek a vlaknirych hub. Prvni verze teto knihovny vlaknitych hub zahrnuje vice nez 110 druhu pnblizne 40 ruznych rodu. Soucasti dodavky teto knihovny je rozsifene zaskoleni pracovniku laboratofe pro jiny postup zpracovani vzorku v preanalyticke fazi tak, aby byla identifikace uspesna Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvanl zaruky. d) Knihovna Security Relevant Library 1.0 -" Vojenskil databaze" - Referencni knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra vysoce patogennich mikroorganismu, ktere jsou legislativou CRIEU zahrnuty do skupiny "Biosafety Level 3" (dale jen "BSL-3") a nejsou soucasti standardni MALDI knihovny. Vzhledem k tomu, ze referencnf spektra teto knihovny patti do skupiny klinicke mikrobiologie a "detekce bojovych biologickych latek", vztahuje se na koupi teto knihovny vyfizenf vyvozne-dovozni licence na dovoz vojenskeho materialu a jeji koupe je tedy podminena podpisem dalsich zavaznych dokumenru v prubehu realizace koupe.

10 BioVendor Labor.toml mediclna - Soucasml verze teto knihovny obsahuje 105 referencnich spekter. - Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. e) Software flexcontrol pro uzivatelskou spnlvu spektrometru (validace. kalibrace): Software flexcontrol je SW, ktery fidi cinnost hmotnostniho spektrometru a usnadnuje akvizici dat. Validace a kalibrace se provadf pomoci validacnich a kalibracnich tercikii s nanesen:0n standardem, ktere se analyzuji jako bezne vzorky vyhodnoceni kalibrace a validace se nasledne provadf pomoci SW flexcontrol. Softwarovy modul pro automaticke kalibrace MALDI-TOF zafizeni. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. Souvisejici sluzby: Servis nabizeneho zafizeni je firmou BioVendor -laboratomi medicina a.s. zajist'ovan pomoci subdodavatele, firmy Bruker s.r.o., ktera je autorizovan:0n servisnim strediskem techto systemu v Ceske republice a Slovenske republice. Dodavky veskerych nahradnich dflii jsou taktez zajist'ovany prostrednictvfm stejneho subdodavatele Kompletni spotrebni material (chemikalie, plastovy material) rna ve sve nabidce standardne firma Bio Vendor - Laboratomi medicina a.s. a veskere polozky rna neustale skladem. POLOZKOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi 1) POLOZKA 1 Dodavka zakladniho pfistroje microflex LT, katalogove Cislo: L8 Dodavka pfislusenstvi zakladnfho pfistroje: Pocitacova jednotka HP Z400 vcetne klavesnice a mysi LCD displej HP Compaq LA2205wg Laserova tiskama HP Laser Printer P3015D Laserova ctecka carovych k6dii Zalozni zdroj APC Smart-UPS, 2200V A LCD MSP96 desticka s terciky z lestene oceli s MrovYm k6dem, celkem v dodavce 4 kusy desticek, katalogove cislo: Reference Physiocare Pack Eppendorf, katalogove cislo: , ktery obsahuje: 3 kusy manualnich jednokanalovych pipet s variabilnim objemem, vjrobce Eppendorf, typ EppendorfReference PhysioCare Concept (0,5-10 ul, ul a ul), 3 ddaky jednokanalovych pipet typu Eppendorf a 3 kusy zasobnfch krabicek na pipetovaci spicky (format 96 ks), max. kapacita max. 20, 200 a 1000 ul Dodavka softwaroveho vybaveni pfistroje microflex LT: Softwarovy balik MALDI Biotyper 3.1 SRI, katalogove cislo: Software flexcontrol Databaze-CD Btyp3.0-Library pro MALDI Biotyper, katalogove cislo: Dodavka startovaci balicku spotrebniho materialu (chemikolie a spotfebni material) na provedeni celkem cca 1800 identifikaci z jakehokoli typu materialu (izolat, pozitivni krevni kultura, atd.) balicek obsahuje: Ix Bruker Bacterial Standard (kalibrant), baleni 5 tubicek, katalogove Cislo: Ix MALDI HCCA, portioned (matrice), baleni lox2,5 mg, katalogove cislo: Ix Ethanol, absolute, baleni I litr, katalogove cislo: L-R

11 BioVendor I.lIboratomi me<ilclna Ix Fonnic acid 98% (kys.mravenci), baleni 100 ml, kalalogove Cislo: ML Ix Acetonitrile 99,9%, baleni 250 ml, katalogove Cislo: ML Ix Trifluoroacetic acid, 99%, baleni 100 ml, kalalogove cislo: T ML Ix Water, baleni 1 litr, katalogove cislo: L Ix 2-PropanoI, 99,9%, 1 litr, kalalogove cislo: L Ix pipet. spicky ept.i.p.s., 0,1-10 ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky ept.i.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky eptj.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix mikrozkumavky Safe-Lock 1,5 ml, baleni 1000 ks, kalalogove cislo: Ix Uterky KIMTECH Science, baleni 200 ks, katalogove Cislo: 7216 Ix Mini-rotator s casovanim na zkumavky, katalogove cislo: Rio RS-24 2) POLOZKA2 IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ, katalogove cislo: ) POLOZKA3 Knihovna MALDI Fungi Library 1.0, katalogove cisl: ) POLOZKA4 Knihovna Security relevant Library 1.0, katalogove cfslo: POLOZKOVA CENOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi A CELKOVA NABIDKOV A CENA 1) POLOZKA 1 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 2) POLOZKA2 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v K6 vcetne DPH: , 3) POLOZKA3 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: 46200,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 4) POLOZKA4 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , CELKOVA NABIDKOVA CENA ZA KOMPLETNi PREDMET PLNENI Celkova cena v K6 bez DPH: , DPH 21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: ,- Na cely predmet pineni je poskytovana zafucni doba v deice 36 mesicu, ktera bezl ode dne predani instalovaneho, provozuschopneho kompletniho systemu kupujicimu.

12 Laboratoml mediclna Cenik chemikalli a spotiebniho materiaiu pro rok 2013 v Kc Dodavky chemikalii a spotfebniho materialu zajist'uje firma Biovendor - Laboratorni medicina a.s., a jejich plnlniprovadi na zakladl platnych dilcich objednavek kupujiciho tubicek Bruker Bacterial Standard, 5 tubes 6925, tubicek MALDI alpba-cyano-4-bydroxycinnamic acid, portioned 3960, (po 2,5 mg) L-R 1 litr Ethanol, absolute extra pure 1250, NEBO 02862MI000 1 litr Ethylalkohol, p.a., absolutni, min. 99,8% 1 100, ML 100 ml Formic acid, puriss.p.a., 98% 348, ML 250 ml Acetonitrile, LC-MS CBROMASOLV, 99,9% 2158,- T MLlOO m! Tritluoroacetic acid, Reagent Plus, 99% 406, L 1 litr 2-Propanol, CHROMASOLV, for HPLC, 99,9 0 /0 1596, L 1 litr Water, LC-MS CBROMASOLV 554, NEBO C23CllX 2,5 Htru VodaHPLC 474, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, 0,1-10 ul volume 1416, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf Safe-Lock microtubes, PCR clean, capacity 1,5 mi 1129, Dais! spotfebni material k dispozici: kslbal. Uterky KIMTECB Science, 2-vrstve, bile, rozmcr-20,5x20 ern 187, ks MSP 96 target polished steel- ocelovy tercik 6425, pouze do vycerpdnl sk/adovych zdsob, pak nahrazeno nds/edujlci p%tkou: ks MSP 96 target polished steel BC oeelovj tercik s c. k6dern 7037, ks MSP 48 target polished steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7037, ks MSP 96 target ground steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7 037, ks BioTarget (1 desticka obsahuje 48 pozic I terciku.) 18277, - MALDI desticky s terciky najedno pouiiti loks Transportni boxy pro BioTarget desticky 1 896, I ks MSP adapter pro MALDI BioTarget 4 992, Adapter do pfistroje nutny pfi pouiiwini BioTarget desticek testu MALDI Sepsityper Kit 5968, (Ceny v Kc bez DPH21%; platnost ceniku od )

13 BioVendor Laboratoml mediclna ;,}

14 rno-re&ovice 12I1iG5 hiov('l!<' PRILOHA C. 2 -KUPNi SMLOUVY BioVendor Laboratoml medldna '" Cenik servisnich zasaho, ceny vfiezdu technika a zakladnich nahradnich duo pro pripady, na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis Jednacilhenibezuvelejneni Nazev velejne zakazky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Do zarucniho servisu, ktery je poskytovan na predmet pineni teto verejne zakazky, jsou zahrnuty jakekoli servisni zasahy, ktens se mohou na predmetu pineni v dobe jeho provozu vyskytnout. BezpIatny zarucni servis se vztahuje na jakykoli servisni pnpad, a proto tato Ptiloha c. 2 neobsahuje a ani nemme obsahovat zadny vycet servisnich zasahii., ceny vyjezdu technika, cenik mihradnich dilii., na ktere se bezpiatny z8.rucni servis nevztahuje.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj : 440-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne 6.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 na jednací řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) a Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013 Hemokultivační analyzátor Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, provádí poptávka na zápůjčku hemokultivačního analyzátoru včetně spotřebního

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 Smluvni strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace Zflzena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200,

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Gold Group s.r.o. Nad rybníkem 174, Pitka ing. Svatoplukem Mikuškou CZ

KUPNÍ SMLOUVA. Gold Group s.r.o. Nad rybníkem 174, Pitka ing. Svatoplukem Mikuškou CZ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Gold Group s.r.o. Nad rybníkem 174, 252 03 Pitka ing. Svatoplukem Mikuškou 48109975

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky K Čj.: 440/2013/DP/ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Hmotnostní spektrometr ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele č.j.: 3122/2015-ÚVN V Praze dne: 28.5. 2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL

KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL I. SMLUVNÍ STRANY Prodávající : GEOTRONICS Praha, s.r.o. Se sídlem : Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4, Braník Zastoupený : Ing. Davidem Jindrou, CSc. - jednatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Věc: Dodávka přístroje pro měření elasticity jater

Věc: Dodávka přístroje pro měření elasticity jater V Praze dne 05. 05. 2014 Čj.: 568-29/2014 - ÚVN Věc: Dodávka přístroje pro měření elasticity jater Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje poptávku na dodání přístroje pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Nákup kátrovacího stroje a 200 ks nádob na bioodpad v rámci projektu Vybavení kompostárny pro město Horšovský Týn

Nákup kátrovacího stroje a 200 ks nádob na bioodpad v rámci projektu Vybavení kompostárny pro město Horšovský Týn OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

Kupní smlouva. Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN Praha. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/

Kupní smlouva. Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN Praha. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/ KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN Praha Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/05.06578 Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik")

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik) KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, (ddlejen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN V Praze dne 28. května 2013 E K G Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více