KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni"

Transkript

1 ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou, pfedsedou pfedstavenstva IC: DIC: ez bankovni spojeni: Sberbank ez, a.s., cislo uctu: /6800 (dale tez jen "prodavajici") a Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha pi'ispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 IC: DIC: ez bank. spojeni: /0710, CNB Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem (dale tez jen "kupujici") spolecne jako "smluvni strany" se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu 262 odst. 1 zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, ve zneni pozdejslch predpisu (dale jen "ObchZ"), rldl timto zakonem a s pouzitfm 409 a nasi. ObchZ uzavlraji na zaklade, vyberoveho rizeni, zadaneho v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") I. Pfedmet plneni 1. Na zaklade vyberoveho rrzeni c.j. 440/20131DP-UVN ze dne (dale take "Vjberove fizenl") je predmetem plneni kupni smlouvy hmotnostni spektrometr, bllze specifikovany v prnoze c. 1 teto smlouvy (dale take jako "zbozi" nebo "pristroj"). II. Doba a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat prrstroj do , jakoz i splnit dalsi sve smluvni zavazky v souladu s podminkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho fizeni a nabidkou prodavajiclho ucinlmou v ramci Vyberoveho rizeni. 2. Prodavajici se zavazuje dodat pi'istroj na oddeleni mikrobiologie, g. do budovy E, vchod E3 pavilonu... v patfe.. 6'... v sidle kupujiciho. 3. Prodavajici je povinen zajistit technickou podporu a asistenci pi'i spojeni pristroje do laboratornlho informacniho systemu. 4. Dodanim se rozumi pfedani pfistroje bez vad a v souladu s Pi'ilohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadiwaci dokumentaci Vyberoveho rizeni. Dodani pristroje potvrdi smluvni strany na predavacfm protokolu a dodacim listu. 1,)

2 5. Nebude-li dodimo zbozi v souladu se smlouvou nebo rna-ii zbozi vady, neni kupujicl povinen zbozi pfevzit. V tom prlpade je prodavajici povinen stav napravit, tedy dodat bezvadne zbozi dal ich 24 hodin. 6. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet plneni ve IhOte uvedene v odst. 1 tohoto clanku smlouvy, do mista plneni s dolozenim dodaciho listu. 7. Osoba povefena kupujicim k pfevzetf pristroje: Ing. Jakub Kratky. III. Kupni cana 1. Sjednana kupni cena pfistroje ve vy i ,- Kc baz DPH, tj ,- Kc vcetne DPH obsahuje ve kere naklady prodavajlciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatko atd. 2. Smluvni strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize prekrocit pouze ve vyjimecnych pripadech, tj. pri prokazatelnem navy eni cen surovin, paliv, energii, smenneho kurzu koruny voci euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmena ceny musi byt pfedem a dostatecne dopfedu projednana s kupujicim, tento musl zmenu kupni ceny prokazatelne odsouhlasit. V pfipade zmeny celnich ci danovych sazeb moze byt kupni cena navy ena bez dal lho, ov~em jen ve vy i odpovidajici dane zmene. 3. V pflpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pflstroje die teto smlouvy dojde ke snlzeni jeho ceny na trhu, prodavajici je povinen provest snlzeni ceny ve vy~i odpovldajlci dane zmene. 4. V ramci kupn! ceny je zahrnut i zarucni servis pristroje, provadeneho ve smyslu clanku VI. smlouvy, jakoi: i za~koleni obsluhy pflstroje die cl. V. smlouvy. IV. Fakturacni a platabni podminky 1. Kupujici neposkytne k uhrade kupni ceny zbozi zalohu. 2. Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s pristrojem, nejpozdeji do 10ti dno od predani dodaciho listu. 3. Faktura mus! spli'lovat nalezitosti dai'loveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdej~!ch pfedpiso. Ocetni a danovy doklad mus! obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznaeeni povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho plnenl, d) oznaceni peneznlho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznaeeni casti dodavky, g) dovod uctovanl s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ueetniho dokladu, i) seznam priloh, j) dal~1 nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, V pfipade, ze danovy licetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vy~e uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny fadne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho fadneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatni-li jej kupujici do 14ti pracovnich dno ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajiclm. Pocinaje dnem dorueeni opraveneho dai'loveho ucetniho dokladu (faktury) kupujicimu zacne plynout nova IhOta splatnosti. Prodavajlcl, je v ak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadovane pfrlohy, je-ii k tomu kupujicim dodatecne vyzvan i po IhOte vy~e 2

3 uvedene s tim, ze v ak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendarnich dnu ode dne doruceni faktury kuplijicimu. 5. Platby budou probfhat vyhradne v ezk a rovnez ve kere cenove udaje budou v teto mene. V. Obchodni podminky, zaskoleni obsluhy pfistroje 1. Prodavajlcf preda kupujlcimu k dodanemu pfistroji neprodlene dodaci list, ihned pfi pfedani pfistroje je povlnen uvest pristroj do provozu (lj. provest Instalaci). Spolu s pfistrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouzitl a postupy v eeskem jazyce, referencni list pfistroje. 2. V souvislosti s instalaci a uvedenim pfistroje do provozu je prodavajici povinen provest za koteni obsluhy pflstroje a uclnit 0 nem oficietnl pisemny zapis, kter5' mus! byt potvrzen pflslu nym pracovnikem kupujlciho. Pisemny zapis musl obsahovat potvrzenl oopravnenosti vy kotenych zamestnancu kupujlciho skolit co do obsluhy pflstroje dais! zamestnance kupujiciho. 3. V pfipade prodlenl prodavajiciho s dodanim pfistroje a jeho instalacl die odst. 1, jakoz I s radnym proskolenlm zamestnancu kupujlciho die odst. 2, je prodavajicl povinen kupujiclmu uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 000,00 Kc za kazdy den prodlenl. narok na nahradu kody tim nenl dotcen. VI. Zaruka a odpov6dnost za vady, zarucni servis 1. Reklamacl zjevnych vad pfistroje kupujlci uplatnl u prodavajiciho pfi pfedani a pfevzetr. nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedanl a pfevzetl zaplsem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbytecneho odkladu plsemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy. 3. Zarueni doba za jakost pfistroje cinl 36 mesicu a pocina bezet dnem dodanlm pfistroje. resp. jeho uvedenim do provozu (instalaci) die cl. V. odst. 1 smlouvy. 4. Prodavajici se zavazuje bezplatne provadet pravidelnou udrtbu pfistroje v intervalu 1x za 12 mesicu, tj. 1 servlsni kontrola (lj. v ech vyrobcem pozadovanych ci doporueenych vykonu. vcetne pri takovych vykonech potrebneho spotrebniho materialu, validace, kalibrace, servisni a preventivnf prohlidky) za rok a to po celou dobu zarucni doby die odst. 3 tohoto climku smlouvy. 5. Prodavajicl je povinen zajistit dobu nastupu servisnlho technika na opravu pristroje v pfipade zarucnlho servisu a odstraneni zavady do 24 hodfn od nahlaseni zavady pfistroje. Po dobu opravy trvajlci vice jak 72 hodin od nahlasenl zavady pfistroje je prodavajici povinen zajistit zapujeeni nahradnlho pfistroje. Prodavajici se zavazuje zajistit dostupnost servisu 7 dni v tydnu. 6. Prodavajici je povlnen spolu s pfistrojem dodat cenik servisnich zasahu veetne ceny vyjezdu technika a zakladnich nahradnich dilu pro pripady. na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis (viz. take Pfiloha c. 2 smlouvy). 7. Prodavajlcl se zavazuje zajistit die potfeby dodavky spotfebnlho materialu pro pi'istroj. VII. Smluvni pokuta a urok z prodleni 1. V pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim zji tenych vad a zavad pfistroje behem zarucni Ihuty ve IhUtach uvedenych v cl. VI. smlouvy je povinen zaplatit prodavajlci kupujiclmu 3

4 smluvnl pokutu ve vy~i 0,05% z ceny pi'lstroje za kazdy zapotaty den prodlenl at do odstraneni vady. 2. V pi'lpade prodlenf kupujlciho s uhradou kupni ceny dodaneho prlstroje ve sjednane Ihute splatnosti je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu smluvnl urok z prodleni ve vy~i 0,02 % z dlutne castky za katdy zapotaty den prodlenl at do uplneho zaplaceni. VIII. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujlcf je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencnl rlzenl, b) navrh na prohla~eni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku, c) prodilvajlci vstoupi do likvidace, d) nastane vy~~i moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu del~i net 90 dncl znemotni nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy. 2. Kupujlci je dale opravnen odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu cinnosti nebo necinnostl prodavajlciho ~koda nebo vznik ~kody hrozi nebo bylo-li po~kozeno dobre jmeno kupujiciho. 3. Kupujici a prodavajici jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pi'lpade podstatneho poru~enl smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou. 4. Odstoupenl od smlouvy musl byt ucineno plsemne a doruceno druhe strane, pi'ieemz ucinky odstoupenl nastavaji dnem dorucenl plsemneho oznamenl Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prlslu~nymi ustanovenlmi obchodnlho zakoniku. 5. Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. IX. Ostatni ujednani 1. Prodavajicl si je vedom pravnlch nasledkcl, ktere pro neho vyplynou v pi'lpade nedodrtenl uvedenych povinnosti. vcetne prava kupujlciho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpclsobene ~kody. 2. Kupujlcl je opravnen narldit prodavajicimu preru~enl dodavky prlstroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravl pracovnlkcl nebo jinych osob, vznikla-ii ~koda nebo jejl vznik hrozl nebo jedna-li prodavajlci proti zajmum kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podminky. za kterych Ize v dodavce pokraeovat. 3. Zjisti-li prodavajicl pi'i provadeni dodavky pi'istroje pi'ekatky ovlivr"lujici jeho dodani, je povinen o tom bez odkladu kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podmlnky, za kterych Ize v dodavce pokracovat. 4. KupujfcI se zavazuje umotnit prodavajlclmu i'adne provedenl dodavky pi'lstroje. Pokud kupujlcl neumotni. z duvodu vzniklych na jeho strane, pokraeovanl nebo dokonceni dodavky v terminu dohodnutem v teto smlouve. je prodavajlcl opravnen potadovat zmenu terminu. 5. Prodavajicl prohla~uje. ze pi'edmet plnenl splr"luje v~echny pi'lslu~ne normy. jakot i v~echny zavazne podmlnky pi'edepsane platnou legislativou (zakon c. 123/2000 Sb., nafizeni vlady c. 336/2004, evropske smernice 93/42/EEC. atd.). ma ve~kera poti'ebna povolenl k utlvanl ve zdravotnictvi, jakot i prohla~enl 0 shode atd. 6. Prodavajlcl prohla uje a deklaruje, te software, ktery bude z jeho strany pi'i dodani a instalace pi'lstroje utit. resp. te k danemu software disponuje prislu nymi majetkovymi autorskyn'li pravy a te k jeho utiti je opravnen kupujlclmu poskytnout licenci. 7. Prodavajlcl udeluje touto smlouvou kupujlclmu nevylucne. tasove neomezene. nepi'evoditelne opravnenl k vykonu prava utlvat objednany a i'adne uhrazeny software v ramci internlch poti'eb kupujlclho na uzemi Geske republiky (nevyhradni licence) pro v echny zpclsoby u.titi, ktere jsou v do be uzavi'eni smlouvy znamy a ktere jsou touto smlouvou pi'edpokladany. 4

5 8. Software se rozuml ve~kere programove vybaveni, ktere bylo prodavajicim die teto smlouvy dodtmo a ve~kera dokumentace k software. 9. Software dodany na zaklade smlouvy mijze zahrnovat zdrojovy k6d, ktery je dodavan jako soucast standardn! dodavky. Takovy zdrojovy k6d k software podleha temto licenenlm podminkam. 10. Odmena za poskytnuti licence k software (liceneni poplatky) je zahrnuta v celkove cene pi'istroje. 11. Prodavajlci se dale mimo jine zavazuje. garantuje a ruei za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy, jakoz i po dobu platnosti poskytovani zarueniho servisu (el. 6 smlouvy) a po celou doby poskytovanl pozarueniho servisu die smlouvy 0 poskytovani pozaruenfho servisu uzavrene mezi smluvnlmu stranami dne... disponuje a bude disponovat prlslu~nymi vyhradnlmi autorskymi pravy, ktere ho opravfluji k upravam, upgradum a dal~im souvisejiclm krokum ve vztahu k software tak, aby mohl byt pfistroj uzlvan v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami kupujiciho. x. Zavirecna ustanoveni 1. Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, i'idi se vzajemne vztahy obou smluvnich stran ustanovenimi obchodniho zakoniku Ceske republiky. 2. Smlouva se uzavira na dobu ureitou a to po celou dobu trvani zarueni doby. 3. V pi'ipade sporu se obe smluvni strany zavazuji pokusit se pi'edev~lm 0 jeho urovnanl smfrem, v prlpade soudnlho sporu bude vec projednavana soudem pi'islu~nym podle obeanskeho soudnlho i'adu. 4. Tuto smlouvu Ize doplflovat ei men it pouze formou pisemneho dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnlch strano 5. Smluvni strany prohla~uji, ze jsou opravneny zavazat se zpijsobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlaseni ukaze nepravdivym, zavazujl se k nahrade ve~kere ~kody, ktera by tak mohla vzniknout. 6. Vule smluvnfch stran je vyjadi'ena v nfie uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvoi'i tate kupni smlouva a jejl pi'ilohy: Pfiloha e. 1 - Specifikace predmetu plnen! + spotl'ebniho materialu 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrii 2 vyhotovenl a prodavajlcl2 vyhotoveni. 8. Tato smlouva je platna a ueinna dnem podpisu obou smluvnich strano 9. Smluvni strany zarovefl potvrzujl, ze si tuto smlouvu pi'ed jejlm podpisem pl'eretly a s jejfm obsahem souhlasl, ze nebyla uzavl'ena v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek. Na dijkaz toho pi'ipojuji sve podpisy. V Praze dne V Brne dne I f/t'. tt? 1$ prodavajicf MUDr. Viktor Ruiieka predseda pfedstavenstva 5

6 BioVendor laboratornl medlclna PruLOHA C. 1 -KUPNi SMLOUVY Specifikace predmetu ploeoi + spotreboiho materialu JednaciTizenibezuverejneni Ntizev verejni zaktizky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Nazev nabizeneho predmetu pineni Kompletni system hmotnostni spektrometrie IVD MALDI Biotyper (MALDI-TOF), ryrobce Bruker Daltonik GmbH Nabizenym predmetem poptavky je dodavka stolniho MALDI-TOF hmotnostniho spektrometru microflex LT ryrobce Bruker Daltonik s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim, urceneho pro rychlou identifikaci patogennich mikroorganizmu z klinickych izoiatu, smesi kultur a pozitivnich hemokultivacnich vzorku (a jinych pozitivnich klinickych tekutych vzorku jako napnklad pozitivni vzorek moce ), jehoz technicka specifikace je uvedena nize. Dodavka predmetu plneni zahrnuje: 1) dodavku pnstroje/zatizeni s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim na misto urceni specifikovane z<'lkaznikem 2) odbomou montaz, instalaci a zprovozneni jednotlivych casti predmetu poptavky 3) technickou podporu a asistenci pfi spojeni systemu s laboratomim informacnfm systemem (LIS) laboratore 4) zaskoleni obsluhy v ceskem jazyce, navody k pouzitf, uzivateiske manualy v ceskem jazyce 5) predani predmetu dodavky dodavatelem kupujicimu pfsemnou protokolami formou do uzivarn vcetne pisemneho potvrzeni a zaskoleni obsluhy 6) kompletni dodavka startovaci sady desticek, chemikalii a spotrebniho materiaiu pro okamzite zahajenf provozu a testovani vzorku, ktera vystaci pro provedeni cca identifikaci Specifikace predmetu plneni: Nabizeny predmet verejne zakazky, hmotnostni spektrometr "IVD MALDI Biotyper" je system, ktery je schopen provadet rychlou automatickou identifikaci aerobnich a anaerobnich bakterialnich kmenu a jinych mikroorganismu v ramci porrebnosti identifikaci spektra mikroorganismu v laboratonch klinicke mikrobiologie a je zalozen na principu hmotnostni spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight). Prave diky tomuto principu system rychle identifikuje patogenni mikroorganizmy pnmo z bakterialnich kultur na kultivacnich mikrobiologickych mediich nebo z pozitivni hemokultivacni nadobky (hemokultury), nebo z pozitivnich mocovych vzorku, kde byla pozitivita stanovena mikrobiologickym kultivacnim systemem na principu nefelometrie nebo z jineho mikrobiologicky pozitivniho klinickeho vzorku (napr. vzorky dalsich sterilnich i nesterilnich telnich tekutin). System provadi rychlou identifikaci bakterialniho kmene z izolovane kultury, ale take ze smesi kultur a to primo bez nutnosti dalsi izolace. Nabizeny hmotnostni spektrometr s prislusenstvim je stolniho typu, je umistitelny na standardni laboratomi stul se standardni nosnosti, jeho instalace, uvedeni do provozu a zaskolenf personalu zabmuje maximalne 2-3 pracovni dny.

7 BioVendor Laboratom! mediclna Technicka specifdmce hmotnostniho spektrometrujpristroje microflex LT: a) Ionizacni zdroj MALDI - Matrix-Assisted-Laser-DesorptioniIonization Iontovy zdroj microscout lm s vylepsenou patentovanou technologii pro zpozd~nou pulzni extrakci desorbovanych a ionizovanych molekul pulzni iontove extrakce iontu - PAN ScanTM. "Bez-mfizkova" iontova optika zdroje pro nejvyssi ionizacni a akceleracni vykon. Hardwarovy modul pro pravidelne, automatizovane Cisteni MALDI ionizacniho zdroje bez nutnosti fyzickeho zasahu operatora / pracovnika laboratofe. b) Dusikovy laser s vlnovou delkou 337 nm Pracuje s variabilni frekvenci v rozsahu 1 az 60 Hz. Obecna zivotnost laseru v ramci nabizeneho zafizeni je cca nastfelu neboli "shotu", kdy pro 1 provedenou identifikaci laser provede cca 600 mistfelu vzorku. Tato technologie umoziiuje vyliziti jednoho typu MALDI matrice a-cyano-4 hydroxyskoficove kyseliny. Vysoce rozlisena pozorovaci optika (kamera) zobrazujici zvetseny obraz vybrane pozice terciku pfimo na displeji PC v ovladacim programu flex Control. Intuitivni graficky interface programu flexcontrol pro jednoduchc urceni pfesne XN pozice laseroveho pulzu pomoci kliknuti ukazatele mysi na dane misto na realnem obraze z kamery. c) Hmotnostni analyzator "Time-of-Flight" (TOF) v linearnim m6du Linearni TOF analyzator se 105 cm dlouhou letovou trubici. Ultracitlivy system dualniho-mcp detektoru iontu s moznosti ovlivnit jejich propustnost pro potlaceni matrice. Moznost detekce iontu jak v pozitivnim, tak v negativnim m6du. Ultra-stabilni zdroj napeti pro analyzator a detektor TOF. Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro peptidy: > pro m/z 1 619,8 (bombesin). Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro proteiny: > 450 pro m/z = (Protein A). Rozliseni pfistroje v sirsim rozsahu hmot (diky PAN Scan): > 400 pro m/z (Insulin) spolecn~ s > 600 pro m/z 8476 (Myoglobin) > 700 pro m/z = (Cytochrom C) > 800 pro m/z (Myoglobin) M~fene zaroveii pomoci PAN Scan technologie. Hmotnostni rozsah v linearnim MALDI m6du 100 Da kda Presnost mefene hmoty v linearnim MALDI m6du mefena na Substanci P (1 347,7 Da) pfi kalibraci Angiotensinem II (1 046, 5 Da) a Bombesinem (1 619,8): chyba pfi interni kalibraci 155 ppm, chyba pfi externi kalibraci 200 ppm. Citlivost v linearnim MALDI m6du: pomer signal/sum 3 50: 1 pro 500 finol pro m/z = (BSA) po 500 laserovych pulzech. d) System generovani vakua ve spektrometru Extremne tichy provoz diky nejnovejsi vakuove technologii. Membranova bezolejova nizko-vakuova pumpa pfed naslednou turbo-molekularni pumpou pro MALDI zdroj a TOF analyzator. Jednotka pro mefeni vakua a kontrolu pump. Ovladani vsech parametru pfimo se softwarem.

8 BioVendor Laboratomi medlelna e) Terciky pro provadeni identifikace mikroorganismu Zakladnf MALDI desticka s terciky typu microscout 0 velikosti ~ standardnf mikrotitracni desticky, 96 pozic (terciku) pro vzorek, OPAKOV ATELNE POUZITELNA, pine kompatibilni s robotizaci pro automatickou pfipravu vzorku na tercik Tento system take umoinuje pouiiti MALDI desticek BioTarget, desticek na J pouiiti; J takowito desticka obsahuje 48 pozic (terciku) pro vzorek a je vhodna pro pouiiti pfi identifikaci vzorku z laboratofe vyssi tfidy nebezpecnosti (napf. mykobakteriologicke laboratore) nebo vysoce patogennich mikroorganismu zahrnurych do skupiny "BSL 3 ", protoie eliminuje nutnost mytf a Cisteni desticky po jejfm pouiiti. Pocet vzorku ph provedeni identifikace v jednom case neni pevne stanoven, je mozno identifikovat 1 vzorek samostatne aniz by doslo k znehodnoceni zbyieho poctu pozic na prave pouzivane desticce (obou typech), MALDI de sticky je mozno opakovane pouzivat az do vycerpani pozic desticky slouzicich pro naneseni vzorku. Nabizene zafizeni obsahuje v ramci dodavky sadu 4 kusu MALDI desticek z Iestene oceli urcenych pro opakovane pouziti. 1) VzdaIena diagnostika zafizeni pres internet Moznost vzdalene diagnostiky pfistroje ptes sit'ove rozhrani (WebEx session) pnmo techniky spolecnosti Broker s.r.o. vcetne moznosti vzdaiene validace a kalibrace systemu servisnim technikem. K teto operaci dochazi vzdy az se souhlasem zakaznika a po jeho explicitni zeidosti 0 jeji provedeni. Timto zpusobem, dojde k okamzite lokalizaci zavady technikem, v pnpade jednoduchosti jejiho odstraneni take k doporoceni jak zavadu opravit vlastnimi silami. V pfipade nutnosti vetsiho zasahu se pak jiz technik domlouva se zakaznikem na konkretnim reseni. Vzdalena diagnostika je sluzbou volitelnou, je soucasti balicku servisnich sluzeb "Broker Hotline podpora", podrobna specifikace servisnich sluzeb je uvedena ve specifikaci servisniho zabezpeceni. g) DigitaIni datovy system pro pnstroj microflex L T Digitizer s 500 MHz vzorkovaci frekvenci. Technicka specifikace prislusenstvi zjkiadniho pffstroje microflex LT: System s Dual Core procesorem min 2,4 OHz Pamet' 3 OB RAM Harddisk 500 OB Jednotka DVD+-RWIR Operacni system Windows 7 anglicka verze se stfedoevropskou lokalizaci Dodavka kompletniho PC pro spravu systemu obsahuje: pocitac, 20" LCD displej, klavesnici, mys, laserovou tiskarnu HP, laserovou ctecku carovych k6du a UPS zaiozni zdroj Technicka specifikace softwaroveho vybaveni zakiadniho systemujpristroje micro flex LT: a) Softwarovy bahk MALDI Biotyper 3.1 SRI: Kompletni SW balik pro identifikaci mikroorganizmu pomoci mereni MS spekter a srovnani jejich proteinovych fingerprintu s referencnimi spektry v databazich. SW pracuje se spektry zmetenymi uzivatelem a srovmiva je se spektry z referencnich knihoven.

9 BioVendor Laboratoml medldna OF SW umoziiuje tvorbu vlastnich knihoven referencnich spekter, pndavani vlastnich spekter do stavajicich knihoven a dalsi upravy techto knihoven. SW pracuje se ziskan)rmi spektry a databazemi a provadi on-line anal)izy a identifikace mikroorganizmu velice efektivne a rychle - v fadech desitek sekund, max. minut. Metoda vyhodnocovani a ID pomoci MALDI Biotyper je univerzalni a dostatecne robustni a neni zavisla na typu mikroorganizmu (gram-pozitivni vs. gram-negativni organizmus). SW dovoluje take provadeni pokrocilejsich vyhodnocovacich postupu, jako jsou napfiklad tvorby taxonomickych stromu pro identifikovane mikroorganizmy, epidemiologicke studie a podobne. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. b) Software IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ Kompletni software pro IVD rychlou a automatizovanou identifikaci mikroorganizmu z klinickych izolatu, smesi kultur a pozitivnich klinickych vzorku jako napf. hemokultivacnich vzorku, pozitivnich vzorku moce a jinych Uzivatelske rozhrani softwaru v ceskem jazyce. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. c) Databaze-CD Btyp3.0 - Library pro MALDI BioTyper: Referencnf knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra mikroorganizmu obsahujici vsechny podstatne klinicky, environmentalne a hygienou monitorovane a relevantni druhy. V soucasne dobe Knihovna 3.0 obsahuje ruznych referencnich druhu. Referencnf spektra jsou generovana pro dobfe zname druhy a jsou doplnena spektry ziskan)rmi z prumyslovych, veterinarnich a klinickych izolaru. Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. d) Knihovna MALDI Fungi Library 1.0 Tato samostatne dodavana knihovna obsahuje dais! referencnf spektra, konkretne spektra pro vyuiiti v mykologicke laboraton pro identifikaci kvasinek a vlaknirych hub. Prvni verze teto knihovny vlaknitych hub zahrnuje vice nez 110 druhu pnblizne 40 ruznych rodu. Soucasti dodavky teto knihovny je rozsifene zaskoleni pracovniku laboratofe pro jiny postup zpracovani vzorku v preanalyticke fazi tak, aby byla identifikace uspesna Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvanl zaruky. d) Knihovna Security Relevant Library 1.0 -" Vojenskil databaze" - Referencni knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra vysoce patogennich mikroorganismu, ktere jsou legislativou CRIEU zahrnuty do skupiny "Biosafety Level 3" (dale jen "BSL-3") a nejsou soucasti standardni MALDI knihovny. Vzhledem k tomu, ze referencnf spektra teto knihovny patti do skupiny klinicke mikrobiologie a "detekce bojovych biologickych latek", vztahuje se na koupi teto knihovny vyfizenf vyvozne-dovozni licence na dovoz vojenskeho materialu a jeji koupe je tedy podminena podpisem dalsich zavaznych dokumenru v prubehu realizace koupe.

10 BioVendor Labor.toml mediclna - Soucasml verze teto knihovny obsahuje 105 referencnich spekter. - Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. e) Software flexcontrol pro uzivatelskou spnlvu spektrometru (validace. kalibrace): Software flexcontrol je SW, ktery fidi cinnost hmotnostniho spektrometru a usnadnuje akvizici dat. Validace a kalibrace se provadf pomoci validacnich a kalibracnich tercikii s nanesen:0n standardem, ktere se analyzuji jako bezne vzorky vyhodnoceni kalibrace a validace se nasledne provadf pomoci SW flexcontrol. Softwarovy modul pro automaticke kalibrace MALDI-TOF zafizeni. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. Souvisejici sluzby: Servis nabizeneho zafizeni je firmou BioVendor -laboratomi medicina a.s. zajist'ovan pomoci subdodavatele, firmy Bruker s.r.o., ktera je autorizovan:0n servisnim strediskem techto systemu v Ceske republice a Slovenske republice. Dodavky veskerych nahradnich dflii jsou taktez zajist'ovany prostrednictvfm stejneho subdodavatele Kompletni spotrebni material (chemikalie, plastovy material) rna ve sve nabidce standardne firma Bio Vendor - Laboratomi medicina a.s. a veskere polozky rna neustale skladem. POLOZKOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi 1) POLOZKA 1 Dodavka zakladniho pfistroje microflex LT, katalogove Cislo: L8 Dodavka pfislusenstvi zakladnfho pfistroje: Pocitacova jednotka HP Z400 vcetne klavesnice a mysi LCD displej HP Compaq LA2205wg Laserova tiskama HP Laser Printer P3015D Laserova ctecka carovych k6dii Zalozni zdroj APC Smart-UPS, 2200V A LCD MSP96 desticka s terciky z lestene oceli s MrovYm k6dem, celkem v dodavce 4 kusy desticek, katalogove cislo: Reference Physiocare Pack Eppendorf, katalogove cislo: , ktery obsahuje: 3 kusy manualnich jednokanalovych pipet s variabilnim objemem, vjrobce Eppendorf, typ EppendorfReference PhysioCare Concept (0,5-10 ul, ul a ul), 3 ddaky jednokanalovych pipet typu Eppendorf a 3 kusy zasobnfch krabicek na pipetovaci spicky (format 96 ks), max. kapacita max. 20, 200 a 1000 ul Dodavka softwaroveho vybaveni pfistroje microflex LT: Softwarovy balik MALDI Biotyper 3.1 SRI, katalogove cislo: Software flexcontrol Databaze-CD Btyp3.0-Library pro MALDI Biotyper, katalogove cislo: Dodavka startovaci balicku spotrebniho materialu (chemikolie a spotfebni material) na provedeni celkem cca 1800 identifikaci z jakehokoli typu materialu (izolat, pozitivni krevni kultura, atd.) balicek obsahuje: Ix Bruker Bacterial Standard (kalibrant), baleni 5 tubicek, katalogove Cislo: Ix MALDI HCCA, portioned (matrice), baleni lox2,5 mg, katalogove cislo: Ix Ethanol, absolute, baleni I litr, katalogove cislo: L-R

11 BioVendor I.lIboratomi me<ilclna Ix Fonnic acid 98% (kys.mravenci), baleni 100 ml, kalalogove Cislo: ML Ix Acetonitrile 99,9%, baleni 250 ml, katalogove Cislo: ML Ix Trifluoroacetic acid, 99%, baleni 100 ml, kalalogove cislo: T ML Ix Water, baleni 1 litr, katalogove cislo: L Ix 2-PropanoI, 99,9%, 1 litr, kalalogove cislo: L Ix pipet. spicky ept.i.p.s., 0,1-10 ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky ept.i.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky eptj.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix mikrozkumavky Safe-Lock 1,5 ml, baleni 1000 ks, kalalogove cislo: Ix Uterky KIMTECH Science, baleni 200 ks, katalogove Cislo: 7216 Ix Mini-rotator s casovanim na zkumavky, katalogove cislo: Rio RS-24 2) POLOZKA2 IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ, katalogove cislo: ) POLOZKA3 Knihovna MALDI Fungi Library 1.0, katalogove cisl: ) POLOZKA4 Knihovna Security relevant Library 1.0, katalogove cfslo: POLOZKOVA CENOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi A CELKOVA NABIDKOV A CENA 1) POLOZKA 1 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 2) POLOZKA2 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v K6 vcetne DPH: , 3) POLOZKA3 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: 46200,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 4) POLOZKA4 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , CELKOVA NABIDKOVA CENA ZA KOMPLETNi PREDMET PLNENI Celkova cena v K6 bez DPH: , DPH 21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: ,- Na cely predmet pineni je poskytovana zafucni doba v deice 36 mesicu, ktera bezl ode dne predani instalovaneho, provozuschopneho kompletniho systemu kupujicimu.

12 Laboratoml mediclna Cenik chemikalli a spotiebniho materiaiu pro rok 2013 v Kc Dodavky chemikalii a spotfebniho materialu zajist'uje firma Biovendor - Laboratorni medicina a.s., a jejich plnlniprovadi na zakladl platnych dilcich objednavek kupujiciho tubicek Bruker Bacterial Standard, 5 tubes 6925, tubicek MALDI alpba-cyano-4-bydroxycinnamic acid, portioned 3960, (po 2,5 mg) L-R 1 litr Ethanol, absolute extra pure 1250, NEBO 02862MI000 1 litr Ethylalkohol, p.a., absolutni, min. 99,8% 1 100, ML 100 ml Formic acid, puriss.p.a., 98% 348, ML 250 ml Acetonitrile, LC-MS CBROMASOLV, 99,9% 2158,- T MLlOO m! Tritluoroacetic acid, Reagent Plus, 99% 406, L 1 litr 2-Propanol, CHROMASOLV, for HPLC, 99,9 0 /0 1596, L 1 litr Water, LC-MS CBROMASOLV 554, NEBO C23CllX 2,5 Htru VodaHPLC 474, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, 0,1-10 ul volume 1416, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf Safe-Lock microtubes, PCR clean, capacity 1,5 mi 1129, Dais! spotfebni material k dispozici: kslbal. Uterky KIMTECB Science, 2-vrstve, bile, rozmcr-20,5x20 ern 187, ks MSP 96 target polished steel- ocelovy tercik 6425, pouze do vycerpdnl sk/adovych zdsob, pak nahrazeno nds/edujlci p%tkou: ks MSP 96 target polished steel BC oeelovj tercik s c. k6dern 7037, ks MSP 48 target polished steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7037, ks MSP 96 target ground steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7 037, ks BioTarget (1 desticka obsahuje 48 pozic I terciku.) 18277, - MALDI desticky s terciky najedno pouiiti loks Transportni boxy pro BioTarget desticky 1 896, I ks MSP adapter pro MALDI BioTarget 4 992, Adapter do pfistroje nutny pfi pouiiwini BioTarget desticek testu MALDI Sepsityper Kit 5968, (Ceny v Kc bez DPH21%; platnost ceniku od )

13 BioVendor Laboratoml mediclna ;,}

14 rno-re&ovice 12I1iG5 hiov('l!<' PRILOHA C. 2 -KUPNi SMLOUVY BioVendor Laboratoml medldna '" Cenik servisnich zasaho, ceny vfiezdu technika a zakladnich nahradnich duo pro pripady, na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis Jednacilhenibezuvelejneni Nazev velejne zakazky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Do zarucniho servisu, ktery je poskytovan na predmet pineni teto verejne zakazky, jsou zahrnuty jakekoli servisni zasahy, ktens se mohou na predmetu pineni v dobe jeho provozu vyskytnout. BezpIatny zarucni servis se vztahuje na jakykoli servisni pnpad, a proto tato Ptiloha c. 2 neobsahuje a ani nemme obsahovat zadny vycet servisnich zasahii., ceny vyjezdu technika, cenik mihradnich dilii., na ktere se bezpiatny z8.rucni servis nevztahuje.

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni ~ ~Cont DIG: CZ47676795 KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079 Smluvni strany : Usttedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni n~mocnice Praha prispevkova organizace zfizena Ministerstvem obrany

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL PEC "1' \1 -ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL KUPNí SMLOUVA ek pod Z Brcty uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více