KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni"

Transkript

1 ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou, pfedsedou pfedstavenstva IC: DIC: ez bankovni spojeni: Sberbank ez, a.s., cislo uctu: /6800 (dale tez jen "prodavajici") a Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha pi'ispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 IC: DIC: ez bank. spojeni: /0710, CNB Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem (dale tez jen "kupujici") spolecne jako "smluvni strany" se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu 262 odst. 1 zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, ve zneni pozdejslch predpisu (dale jen "ObchZ"), rldl timto zakonem a s pouzitfm 409 a nasi. ObchZ uzavlraji na zaklade, vyberoveho rizeni, zadaneho v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") I. Pfedmet plneni 1. Na zaklade vyberoveho rrzeni c.j. 440/20131DP-UVN ze dne (dale take "Vjberove fizenl") je predmetem plneni kupni smlouvy hmotnostni spektrometr, bllze specifikovany v prnoze c. 1 teto smlouvy (dale take jako "zbozi" nebo "pristroj"). II. Doba a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat prrstroj do , jakoz i splnit dalsi sve smluvni zavazky v souladu s podminkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho fizeni a nabidkou prodavajiclho ucinlmou v ramci Vyberoveho rizeni. 2. Prodavajici se zavazuje dodat pi'istroj na oddeleni mikrobiologie, g. do budovy E, vchod E3 pavilonu... v patfe.. 6'... v sidle kupujiciho. 3. Prodavajici je povinen zajistit technickou podporu a asistenci pi'i spojeni pristroje do laboratornlho informacniho systemu. 4. Dodanim se rozumi pfedani pfistroje bez vad a v souladu s Pi'ilohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadiwaci dokumentaci Vyberoveho rizeni. Dodani pristroje potvrdi smluvni strany na predavacfm protokolu a dodacim listu. 1,)

2 5. Nebude-li dodimo zbozi v souladu se smlouvou nebo rna-ii zbozi vady, neni kupujicl povinen zbozi pfevzit. V tom prlpade je prodavajici povinen stav napravit, tedy dodat bezvadne zbozi dal ich 24 hodin. 6. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet plneni ve IhOte uvedene v odst. 1 tohoto clanku smlouvy, do mista plneni s dolozenim dodaciho listu. 7. Osoba povefena kupujicim k pfevzetf pristroje: Ing. Jakub Kratky. III. Kupni cana 1. Sjednana kupni cena pfistroje ve vy i ,- Kc baz DPH, tj ,- Kc vcetne DPH obsahuje ve kere naklady prodavajlciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatko atd. 2. Smluvni strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize prekrocit pouze ve vyjimecnych pripadech, tj. pri prokazatelnem navy eni cen surovin, paliv, energii, smenneho kurzu koruny voci euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmena ceny musi byt pfedem a dostatecne dopfedu projednana s kupujicim, tento musl zmenu kupni ceny prokazatelne odsouhlasit. V pfipade zmeny celnich ci danovych sazeb moze byt kupni cena navy ena bez dal lho, ov~em jen ve vy i odpovidajici dane zmene. 3. V pflpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pflstroje die teto smlouvy dojde ke snlzeni jeho ceny na trhu, prodavajici je povinen provest snlzeni ceny ve vy~i odpovldajlci dane zmene. 4. V ramci kupn! ceny je zahrnut i zarucni servis pristroje, provadeneho ve smyslu clanku VI. smlouvy, jakoi: i za~koleni obsluhy pflstroje die cl. V. smlouvy. IV. Fakturacni a platabni podminky 1. Kupujici neposkytne k uhrade kupni ceny zbozi zalohu. 2. Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s pristrojem, nejpozdeji do 10ti dno od predani dodaciho listu. 3. Faktura mus! spli'lovat nalezitosti dai'loveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdej~!ch pfedpiso. Ocetni a danovy doklad mus! obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznaeeni povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho plnenl, d) oznaceni peneznlho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznaeeni casti dodavky, g) dovod uctovanl s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ueetniho dokladu, i) seznam priloh, j) dal~1 nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, V pfipade, ze danovy licetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vy~e uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny fadne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho fadneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatni-li jej kupujici do 14ti pracovnich dno ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajiclm. Pocinaje dnem dorueeni opraveneho dai'loveho ucetniho dokladu (faktury) kupujicimu zacne plynout nova IhOta splatnosti. Prodavajlcl, je v ak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadovane pfrlohy, je-ii k tomu kupujicim dodatecne vyzvan i po IhOte vy~e 2

3 uvedene s tim, ze v ak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendarnich dnu ode dne doruceni faktury kuplijicimu. 5. Platby budou probfhat vyhradne v ezk a rovnez ve kere cenove udaje budou v teto mene. V. Obchodni podminky, zaskoleni obsluhy pfistroje 1. Prodavajlcf preda kupujlcimu k dodanemu pfistroji neprodlene dodaci list, ihned pfi pfedani pfistroje je povlnen uvest pristroj do provozu (lj. provest Instalaci). Spolu s pfistrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouzitl a postupy v eeskem jazyce, referencni list pfistroje. 2. V souvislosti s instalaci a uvedenim pfistroje do provozu je prodavajici povinen provest za koteni obsluhy pflstroje a uclnit 0 nem oficietnl pisemny zapis, kter5' mus! byt potvrzen pflslu nym pracovnikem kupujlciho. Pisemny zapis musl obsahovat potvrzenl oopravnenosti vy kotenych zamestnancu kupujlciho skolit co do obsluhy pflstroje dais! zamestnance kupujiciho. 3. V pfipade prodlenl prodavajiciho s dodanim pfistroje a jeho instalacl die odst. 1, jakoz I s radnym proskolenlm zamestnancu kupujlciho die odst. 2, je prodavajicl povinen kupujiclmu uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 000,00 Kc za kazdy den prodlenl. narok na nahradu kody tim nenl dotcen. VI. Zaruka a odpov6dnost za vady, zarucni servis 1. Reklamacl zjevnych vad pfistroje kupujlci uplatnl u prodavajiciho pfi pfedani a pfevzetr. nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedanl a pfevzetl zaplsem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbytecneho odkladu plsemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy. 3. Zarueni doba za jakost pfistroje cinl 36 mesicu a pocina bezet dnem dodanlm pfistroje. resp. jeho uvedenim do provozu (instalaci) die cl. V. odst. 1 smlouvy. 4. Prodavajici se zavazuje bezplatne provadet pravidelnou udrtbu pfistroje v intervalu 1x za 12 mesicu, tj. 1 servlsni kontrola (lj. v ech vyrobcem pozadovanych ci doporueenych vykonu. vcetne pri takovych vykonech potrebneho spotrebniho materialu, validace, kalibrace, servisni a preventivnf prohlidky) za rok a to po celou dobu zarucni doby die odst. 3 tohoto climku smlouvy. 5. Prodavajicl je povinen zajistit dobu nastupu servisnlho technika na opravu pristroje v pfipade zarucnlho servisu a odstraneni zavady do 24 hodfn od nahlaseni zavady pfistroje. Po dobu opravy trvajlci vice jak 72 hodin od nahlasenl zavady pfistroje je prodavajici povinen zajistit zapujeeni nahradnlho pfistroje. Prodavajici se zavazuje zajistit dostupnost servisu 7 dni v tydnu. 6. Prodavajici je povlnen spolu s pfistrojem dodat cenik servisnich zasahu veetne ceny vyjezdu technika a zakladnich nahradnich dilu pro pripady. na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis (viz. take Pfiloha c. 2 smlouvy). 7. Prodavajlcl se zavazuje zajistit die potfeby dodavky spotfebnlho materialu pro pi'istroj. VII. Smluvni pokuta a urok z prodleni 1. V pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim zji tenych vad a zavad pfistroje behem zarucni Ihuty ve IhUtach uvedenych v cl. VI. smlouvy je povinen zaplatit prodavajlci kupujiclmu 3

4 smluvnl pokutu ve vy~i 0,05% z ceny pi'lstroje za kazdy zapotaty den prodlenl at do odstraneni vady. 2. V pi'lpade prodlenf kupujlciho s uhradou kupni ceny dodaneho prlstroje ve sjednane Ihute splatnosti je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu smluvnl urok z prodleni ve vy~i 0,02 % z dlutne castky za katdy zapotaty den prodlenl at do uplneho zaplaceni. VIII. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujlcf je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencnl rlzenl, b) navrh na prohla~eni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku, c) prodilvajlci vstoupi do likvidace, d) nastane vy~~i moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu del~i net 90 dncl znemotni nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy. 2. Kupujlci je dale opravnen odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu cinnosti nebo necinnostl prodavajlciho ~koda nebo vznik ~kody hrozi nebo bylo-li po~kozeno dobre jmeno kupujiciho. 3. Kupujici a prodavajici jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pi'lpade podstatneho poru~enl smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou. 4. Odstoupenl od smlouvy musl byt ucineno plsemne a doruceno druhe strane, pi'ieemz ucinky odstoupenl nastavaji dnem dorucenl plsemneho oznamenl Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prlslu~nymi ustanovenlmi obchodnlho zakoniku. 5. Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. IX. Ostatni ujednani 1. Prodavajicl si je vedom pravnlch nasledkcl, ktere pro neho vyplynou v pi'lpade nedodrtenl uvedenych povinnosti. vcetne prava kupujlciho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpclsobene ~kody. 2. Kupujlcl je opravnen narldit prodavajicimu preru~enl dodavky prlstroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravl pracovnlkcl nebo jinych osob, vznikla-ii ~koda nebo jejl vznik hrozl nebo jedna-li prodavajlci proti zajmum kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podminky. za kterych Ize v dodavce pokraeovat. 3. Zjisti-li prodavajicl pi'i provadeni dodavky pi'istroje pi'ekatky ovlivr"lujici jeho dodani, je povinen o tom bez odkladu kupujiciho informovat a dohodnout s nlm podmlnky, za kterych Ize v dodavce pokracovat. 4. KupujfcI se zavazuje umotnit prodavajlclmu i'adne provedenl dodavky pi'lstroje. Pokud kupujlcl neumotni. z duvodu vzniklych na jeho strane, pokraeovanl nebo dokonceni dodavky v terminu dohodnutem v teto smlouve. je prodavajlcl opravnen potadovat zmenu terminu. 5. Prodavajicl prohla~uje. ze pi'edmet plnenl splr"luje v~echny pi'lslu~ne normy. jakot i v~echny zavazne podmlnky pi'edepsane platnou legislativou (zakon c. 123/2000 Sb., nafizeni vlady c. 336/2004, evropske smernice 93/42/EEC. atd.). ma ve~kera poti'ebna povolenl k utlvanl ve zdravotnictvi, jakot i prohla~enl 0 shode atd. 6. Prodavajlcl prohla uje a deklaruje, te software, ktery bude z jeho strany pi'i dodani a instalace pi'lstroje utit. resp. te k danemu software disponuje prislu nymi majetkovymi autorskyn'li pravy a te k jeho utiti je opravnen kupujlclmu poskytnout licenci. 7. Prodavajlcl udeluje touto smlouvou kupujlclmu nevylucne. tasove neomezene. nepi'evoditelne opravnenl k vykonu prava utlvat objednany a i'adne uhrazeny software v ramci internlch poti'eb kupujlclho na uzemi Geske republiky (nevyhradni licence) pro v echny zpclsoby u.titi, ktere jsou v do be uzavi'eni smlouvy znamy a ktere jsou touto smlouvou pi'edpokladany. 4

5 8. Software se rozuml ve~kere programove vybaveni, ktere bylo prodavajicim die teto smlouvy dodtmo a ve~kera dokumentace k software. 9. Software dodany na zaklade smlouvy mijze zahrnovat zdrojovy k6d, ktery je dodavan jako soucast standardn! dodavky. Takovy zdrojovy k6d k software podleha temto licenenlm podminkam. 10. Odmena za poskytnuti licence k software (liceneni poplatky) je zahrnuta v celkove cene pi'istroje. 11. Prodavajlci se dale mimo jine zavazuje. garantuje a ruei za to, ze po celou dobu platnosti teto smlouvy, jakoz i po dobu platnosti poskytovani zarueniho servisu (el. 6 smlouvy) a po celou doby poskytovanl pozarueniho servisu die smlouvy 0 poskytovani pozaruenfho servisu uzavrene mezi smluvnlmu stranami dne... disponuje a bude disponovat prlslu~nymi vyhradnlmi autorskymi pravy, ktere ho opravfluji k upravam, upgradum a dal~im souvisejiclm krokum ve vztahu k software tak, aby mohl byt pfistroj uzlvan v souladu s touto smlouvou a s poti'ebami kupujiciho. x. Zavirecna ustanoveni 1. Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, i'idi se vzajemne vztahy obou smluvnich stran ustanovenimi obchodniho zakoniku Ceske republiky. 2. Smlouva se uzavira na dobu ureitou a to po celou dobu trvani zarueni doby. 3. V pi'ipade sporu se obe smluvni strany zavazuji pokusit se pi'edev~lm 0 jeho urovnanl smfrem, v prlpade soudnlho sporu bude vec projednavana soudem pi'islu~nym podle obeanskeho soudnlho i'adu. 4. Tuto smlouvu Ize doplflovat ei men it pouze formou pisemneho dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnlch strano 5. Smluvni strany prohla~uji, ze jsou opravneny zavazat se zpijsobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlaseni ukaze nepravdivym, zavazujl se k nahrade ve~kere ~kody, ktera by tak mohla vzniknout. 6. Vule smluvnfch stran je vyjadi'ena v nfie uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvoi'i tate kupni smlouva a jejl pi'ilohy: Pfiloha e. 1 - Specifikace predmetu plnen! + spotl'ebniho materialu 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrii 2 vyhotovenl a prodavajlcl2 vyhotoveni. 8. Tato smlouva je platna a ueinna dnem podpisu obou smluvnich strano 9. Smluvni strany zarovefl potvrzujl, ze si tuto smlouvu pi'ed jejlm podpisem pl'eretly a s jejfm obsahem souhlasl, ze nebyla uzavl'ena v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek. Na dijkaz toho pi'ipojuji sve podpisy. V Praze dne V Brne dne I f/t'. tt? 1$ prodavajicf MUDr. Viktor Ruiieka predseda pfedstavenstva 5

6 BioVendor laboratornl medlclna PruLOHA C. 1 -KUPNi SMLOUVY Specifikace predmetu ploeoi + spotreboiho materialu JednaciTizenibezuverejneni Ntizev verejni zaktizky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Nazev nabizeneho predmetu pineni Kompletni system hmotnostni spektrometrie IVD MALDI Biotyper (MALDI-TOF), ryrobce Bruker Daltonik GmbH Nabizenym predmetem poptavky je dodavka stolniho MALDI-TOF hmotnostniho spektrometru microflex LT ryrobce Bruker Daltonik s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim, urceneho pro rychlou identifikaci patogennich mikroorganizmu z klinickych izoiatu, smesi kultur a pozitivnich hemokultivacnich vzorku (a jinych pozitivnich klinickych tekutych vzorku jako napnklad pozitivni vzorek moce ), jehoz technicka specifikace je uvedena nize. Dodavka predmetu plneni zahrnuje: 1) dodavku pnstroje/zatizeni s kompletnim pnslusenstvim a programovym vybavenim na misto urceni specifikovane z<'lkaznikem 2) odbomou montaz, instalaci a zprovozneni jednotlivych casti predmetu poptavky 3) technickou podporu a asistenci pfi spojeni systemu s laboratomim informacnfm systemem (LIS) laboratore 4) zaskoleni obsluhy v ceskem jazyce, navody k pouzitf, uzivateiske manualy v ceskem jazyce 5) predani predmetu dodavky dodavatelem kupujicimu pfsemnou protokolami formou do uzivarn vcetne pisemneho potvrzeni a zaskoleni obsluhy 6) kompletni dodavka startovaci sady desticek, chemikalii a spotrebniho materiaiu pro okamzite zahajenf provozu a testovani vzorku, ktera vystaci pro provedeni cca identifikaci Specifikace predmetu plneni: Nabizeny predmet verejne zakazky, hmotnostni spektrometr "IVD MALDI Biotyper" je system, ktery je schopen provadet rychlou automatickou identifikaci aerobnich a anaerobnich bakterialnich kmenu a jinych mikroorganismu v ramci porrebnosti identifikaci spektra mikroorganismu v laboratonch klinicke mikrobiologie a je zalozen na principu hmotnostni spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight). Prave diky tomuto principu system rychle identifikuje patogenni mikroorganizmy pnmo z bakterialnich kultur na kultivacnich mikrobiologickych mediich nebo z pozitivni hemokultivacni nadobky (hemokultury), nebo z pozitivnich mocovych vzorku, kde byla pozitivita stanovena mikrobiologickym kultivacnim systemem na principu nefelometrie nebo z jineho mikrobiologicky pozitivniho klinickeho vzorku (napr. vzorky dalsich sterilnich i nesterilnich telnich tekutin). System provadi rychlou identifikaci bakterialniho kmene z izolovane kultury, ale take ze smesi kultur a to primo bez nutnosti dalsi izolace. Nabizeny hmotnostni spektrometr s prislusenstvim je stolniho typu, je umistitelny na standardni laboratomi stul se standardni nosnosti, jeho instalace, uvedeni do provozu a zaskolenf personalu zabmuje maximalne 2-3 pracovni dny.

7 BioVendor Laboratom! mediclna Technicka specifdmce hmotnostniho spektrometrujpristroje microflex LT: a) Ionizacni zdroj MALDI - Matrix-Assisted-Laser-DesorptioniIonization Iontovy zdroj microscout lm s vylepsenou patentovanou technologii pro zpozd~nou pulzni extrakci desorbovanych a ionizovanych molekul pulzni iontove extrakce iontu - PAN ScanTM. "Bez-mfizkova" iontova optika zdroje pro nejvyssi ionizacni a akceleracni vykon. Hardwarovy modul pro pravidelne, automatizovane Cisteni MALDI ionizacniho zdroje bez nutnosti fyzickeho zasahu operatora / pracovnika laboratofe. b) Dusikovy laser s vlnovou delkou 337 nm Pracuje s variabilni frekvenci v rozsahu 1 az 60 Hz. Obecna zivotnost laseru v ramci nabizeneho zafizeni je cca nastfelu neboli "shotu", kdy pro 1 provedenou identifikaci laser provede cca 600 mistfelu vzorku. Tato technologie umoziiuje vyliziti jednoho typu MALDI matrice a-cyano-4 hydroxyskoficove kyseliny. Vysoce rozlisena pozorovaci optika (kamera) zobrazujici zvetseny obraz vybrane pozice terciku pfimo na displeji PC v ovladacim programu flex Control. Intuitivni graficky interface programu flexcontrol pro jednoduchc urceni pfesne XN pozice laseroveho pulzu pomoci kliknuti ukazatele mysi na dane misto na realnem obraze z kamery. c) Hmotnostni analyzator "Time-of-Flight" (TOF) v linearnim m6du Linearni TOF analyzator se 105 cm dlouhou letovou trubici. Ultracitlivy system dualniho-mcp detektoru iontu s moznosti ovlivnit jejich propustnost pro potlaceni matrice. Moznost detekce iontu jak v pozitivnim, tak v negativnim m6du. Ultra-stabilni zdroj napeti pro analyzator a detektor TOF. Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro peptidy: > pro m/z 1 619,8 (bombesin). Rozliseni pfistroje (FWHM) v linearnim MALDI m6du pro proteiny: > 450 pro m/z = (Protein A). Rozliseni pfistroje v sirsim rozsahu hmot (diky PAN Scan): > 400 pro m/z (Insulin) spolecn~ s > 600 pro m/z 8476 (Myoglobin) > 700 pro m/z = (Cytochrom C) > 800 pro m/z (Myoglobin) M~fene zaroveii pomoci PAN Scan technologie. Hmotnostni rozsah v linearnim MALDI m6du 100 Da kda Presnost mefene hmoty v linearnim MALDI m6du mefena na Substanci P (1 347,7 Da) pfi kalibraci Angiotensinem II (1 046, 5 Da) a Bombesinem (1 619,8): chyba pfi interni kalibraci 155 ppm, chyba pfi externi kalibraci 200 ppm. Citlivost v linearnim MALDI m6du: pomer signal/sum 3 50: 1 pro 500 finol pro m/z = (BSA) po 500 laserovych pulzech. d) System generovani vakua ve spektrometru Extremne tichy provoz diky nejnovejsi vakuove technologii. Membranova bezolejova nizko-vakuova pumpa pfed naslednou turbo-molekularni pumpou pro MALDI zdroj a TOF analyzator. Jednotka pro mefeni vakua a kontrolu pump. Ovladani vsech parametru pfimo se softwarem.

8 BioVendor Laboratomi medlelna e) Terciky pro provadeni identifikace mikroorganismu Zakladnf MALDI desticka s terciky typu microscout 0 velikosti ~ standardnf mikrotitracni desticky, 96 pozic (terciku) pro vzorek, OPAKOV ATELNE POUZITELNA, pine kompatibilni s robotizaci pro automatickou pfipravu vzorku na tercik Tento system take umoinuje pouiiti MALDI desticek BioTarget, desticek na J pouiiti; J takowito desticka obsahuje 48 pozic (terciku) pro vzorek a je vhodna pro pouiiti pfi identifikaci vzorku z laboratofe vyssi tfidy nebezpecnosti (napf. mykobakteriologicke laboratore) nebo vysoce patogennich mikroorganismu zahrnurych do skupiny "BSL 3 ", protoie eliminuje nutnost mytf a Cisteni desticky po jejfm pouiiti. Pocet vzorku ph provedeni identifikace v jednom case neni pevne stanoven, je mozno identifikovat 1 vzorek samostatne aniz by doslo k znehodnoceni zbyieho poctu pozic na prave pouzivane desticce (obou typech), MALDI de sticky je mozno opakovane pouzivat az do vycerpani pozic desticky slouzicich pro naneseni vzorku. Nabizene zafizeni obsahuje v ramci dodavky sadu 4 kusu MALDI desticek z Iestene oceli urcenych pro opakovane pouziti. 1) VzdaIena diagnostika zafizeni pres internet Moznost vzdalene diagnostiky pfistroje ptes sit'ove rozhrani (WebEx session) pnmo techniky spolecnosti Broker s.r.o. vcetne moznosti vzdaiene validace a kalibrace systemu servisnim technikem. K teto operaci dochazi vzdy az se souhlasem zakaznika a po jeho explicitni zeidosti 0 jeji provedeni. Timto zpusobem, dojde k okamzite lokalizaci zavady technikem, v pnpade jednoduchosti jejiho odstraneni take k doporoceni jak zavadu opravit vlastnimi silami. V pfipade nutnosti vetsiho zasahu se pak jiz technik domlouva se zakaznikem na konkretnim reseni. Vzdalena diagnostika je sluzbou volitelnou, je soucasti balicku servisnich sluzeb "Broker Hotline podpora", podrobna specifikace servisnich sluzeb je uvedena ve specifikaci servisniho zabezpeceni. g) DigitaIni datovy system pro pnstroj microflex L T Digitizer s 500 MHz vzorkovaci frekvenci. Technicka specifikace prislusenstvi zjkiadniho pffstroje microflex LT: System s Dual Core procesorem min 2,4 OHz Pamet' 3 OB RAM Harddisk 500 OB Jednotka DVD+-RWIR Operacni system Windows 7 anglicka verze se stfedoevropskou lokalizaci Dodavka kompletniho PC pro spravu systemu obsahuje: pocitac, 20" LCD displej, klavesnici, mys, laserovou tiskarnu HP, laserovou ctecku carovych k6du a UPS zaiozni zdroj Technicka specifikace softwaroveho vybaveni zakiadniho systemujpristroje micro flex LT: a) Softwarovy bahk MALDI Biotyper 3.1 SRI: Kompletni SW balik pro identifikaci mikroorganizmu pomoci mereni MS spekter a srovnani jejich proteinovych fingerprintu s referencnimi spektry v databazich. SW pracuje se spektry zmetenymi uzivatelem a srovmiva je se spektry z referencnich knihoven.

9 BioVendor Laboratoml medldna OF SW umoziiuje tvorbu vlastnich knihoven referencnich spekter, pndavani vlastnich spekter do stavajicich knihoven a dalsi upravy techto knihoven. SW pracuje se ziskan)rmi spektry a databazemi a provadi on-line anal)izy a identifikace mikroorganizmu velice efektivne a rychle - v fadech desitek sekund, max. minut. Metoda vyhodnocovani a ID pomoci MALDI Biotyper je univerzalni a dostatecne robustni a neni zavisla na typu mikroorganizmu (gram-pozitivni vs. gram-negativni organizmus). SW dovoluje take provadeni pokrocilejsich vyhodnocovacich postupu, jako jsou napfiklad tvorby taxonomickych stromu pro identifikovane mikroorganizmy, epidemiologicke studie a podobne. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. b) Software IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ Kompletni software pro IVD rychlou a automatizovanou identifikaci mikroorganizmu z klinickych izolatu, smesi kultur a pozitivnich klinickych vzorku jako napf. hemokultivacnich vzorku, pozitivnich vzorku moce a jinych Uzivatelske rozhrani softwaru v ceskem jazyce. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. c) Databaze-CD Btyp3.0 - Library pro MALDI BioTyper: Referencnf knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra mikroorganizmu obsahujici vsechny podstatne klinicky, environmentalne a hygienou monitorovane a relevantni druhy. V soucasne dobe Knihovna 3.0 obsahuje ruznych referencnich druhu. Referencnf spektra jsou generovana pro dobfe zname druhy a jsou doplnena spektry ziskan)rmi z prumyslovych, veterinarnich a klinickych izolaru. Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. d) Knihovna MALDI Fungi Library 1.0 Tato samostatne dodavana knihovna obsahuje dais! referencnf spektra, konkretne spektra pro vyuiiti v mykologicke laboraton pro identifikaci kvasinek a vlaknirych hub. Prvni verze teto knihovny vlaknitych hub zahrnuje vice nez 110 druhu pnblizne 40 ruznych rodu. Soucasti dodavky teto knihovny je rozsifene zaskoleni pracovniku laboratofe pro jiny postup zpracovani vzorku v preanalyticke fazi tak, aby byla identifikace uspesna Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvanl zaruky. d) Knihovna Security Relevant Library 1.0 -" Vojenskil databaze" - Referencni knihovna spekter pro MALDI Biotyper obsahuje referencni spektra vysoce patogennich mikroorganismu, ktere jsou legislativou CRIEU zahrnuty do skupiny "Biosafety Level 3" (dale jen "BSL-3") a nejsou soucasti standardni MALDI knihovny. Vzhledem k tomu, ze referencnf spektra teto knihovny patti do skupiny klinicke mikrobiologie a "detekce bojovych biologickych latek", vztahuje se na koupi teto knihovny vyfizenf vyvozne-dovozni licence na dovoz vojenskeho materialu a jeji koupe je tedy podminena podpisem dalsich zavaznych dokumenru v prubehu realizace koupe.

10 BioVendor Labor.toml mediclna - Soucasml verze teto knihovny obsahuje 105 referencnich spekter. - Bezplatny upgrade knihovny ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. e) Software flexcontrol pro uzivatelskou spnlvu spektrometru (validace. kalibrace): Software flexcontrol je SW, ktery fidi cinnost hmotnostniho spektrometru a usnadnuje akvizici dat. Validace a kalibrace se provadf pomoci validacnich a kalibracnich tercikii s nanesen:0n standardem, ktere se analyzuji jako bezne vzorky vyhodnoceni kalibrace a validace se nasledne provadf pomoci SW flexcontrol. Softwarovy modul pro automaticke kalibrace MALDI-TOF zafizeni. Bezplatny upgrade softwaroveho baliku ve chvili dostupnosti nove softwarove verze po dobu trvani zaruky. Souvisejici sluzby: Servis nabizeneho zafizeni je firmou BioVendor -laboratomi medicina a.s. zajist'ovan pomoci subdodavatele, firmy Bruker s.r.o., ktera je autorizovan:0n servisnim strediskem techto systemu v Ceske republice a Slovenske republice. Dodavky veskerych nahradnich dflii jsou taktez zajist'ovany prostrednictvfm stejneho subdodavatele Kompletni spotrebni material (chemikalie, plastovy material) rna ve sve nabidce standardne firma Bio Vendor - Laboratomi medicina a.s. a veskere polozky rna neustale skladem. POLOZKOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi 1) POLOZKA 1 Dodavka zakladniho pfistroje microflex LT, katalogove Cislo: L8 Dodavka pfislusenstvi zakladnfho pfistroje: Pocitacova jednotka HP Z400 vcetne klavesnice a mysi LCD displej HP Compaq LA2205wg Laserova tiskama HP Laser Printer P3015D Laserova ctecka carovych k6dii Zalozni zdroj APC Smart-UPS, 2200V A LCD MSP96 desticka s terciky z lestene oceli s MrovYm k6dem, celkem v dodavce 4 kusy desticek, katalogove cislo: Reference Physiocare Pack Eppendorf, katalogove cislo: , ktery obsahuje: 3 kusy manualnich jednokanalovych pipet s variabilnim objemem, vjrobce Eppendorf, typ EppendorfReference PhysioCare Concept (0,5-10 ul, ul a ul), 3 ddaky jednokanalovych pipet typu Eppendorf a 3 kusy zasobnfch krabicek na pipetovaci spicky (format 96 ks), max. kapacita max. 20, 200 a 1000 ul Dodavka softwaroveho vybaveni pfistroje microflex LT: Softwarovy balik MALDI Biotyper 3.1 SRI, katalogove cislo: Software flexcontrol Databaze-CD Btyp3.0-Library pro MALDI Biotyper, katalogove cislo: Dodavka startovaci balicku spotrebniho materialu (chemikolie a spotfebni material) na provedeni celkem cca 1800 identifikaci z jakehokoli typu materialu (izolat, pozitivni krevni kultura, atd.) balicek obsahuje: Ix Bruker Bacterial Standard (kalibrant), baleni 5 tubicek, katalogove Cislo: Ix MALDI HCCA, portioned (matrice), baleni lox2,5 mg, katalogove cislo: Ix Ethanol, absolute, baleni I litr, katalogove cislo: L-R

11 BioVendor I.lIboratomi me<ilclna Ix Fonnic acid 98% (kys.mravenci), baleni 100 ml, kalalogove Cislo: ML Ix Acetonitrile 99,9%, baleni 250 ml, katalogove Cislo: ML Ix Trifluoroacetic acid, 99%, baleni 100 ml, kalalogove cislo: T ML Ix Water, baleni 1 litr, katalogove cislo: L Ix 2-PropanoI, 99,9%, 1 litr, kalalogove cislo: L Ix pipet. spicky ept.i.p.s., 0,1-10 ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky ept.i.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix pipet. spicky eptj.p.s., ul, baleni 1000 ks, kalalogove Cislo: Ix mikrozkumavky Safe-Lock 1,5 ml, baleni 1000 ks, kalalogove cislo: Ix Uterky KIMTECH Science, baleni 200 ks, katalogove Cislo: 7216 Ix Mini-rotator s casovanim na zkumavky, katalogove cislo: Rio RS-24 2) POLOZKA2 IVD MALDI Biotyper 2.3 CZ, katalogove cislo: ) POLOZKA3 Knihovna MALDI Fungi Library 1.0, katalogove cisl: ) POLOZKA4 Knihovna Security relevant Library 1.0, katalogove cfslo: POLOZKOVA CENOVA SPECIFlKACE DODAVKY PREDMETU PLNENi A CELKOVA NABIDKOV A CENA 1) POLOZKA 1 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 2) POLOZKA2 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v K6 vcetne DPH: , 3) POLOZKA3 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: 46200,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , 4) POLOZKA4 Celkova cena v Kc bez DPH: , DPH21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: , CELKOVA NABIDKOVA CENA ZA KOMPLETNi PREDMET PLNENI Celkova cena v K6 bez DPH: , DPH 21%: ,- Celkova cena v Kc vcetne DPH: ,- Na cely predmet pineni je poskytovana zafucni doba v deice 36 mesicu, ktera bezl ode dne predani instalovaneho, provozuschopneho kompletniho systemu kupujicimu.

12 Laboratoml mediclna Cenik chemikalli a spotiebniho materiaiu pro rok 2013 v Kc Dodavky chemikalii a spotfebniho materialu zajist'uje firma Biovendor - Laboratorni medicina a.s., a jejich plnlniprovadi na zakladl platnych dilcich objednavek kupujiciho tubicek Bruker Bacterial Standard, 5 tubes 6925, tubicek MALDI alpba-cyano-4-bydroxycinnamic acid, portioned 3960, (po 2,5 mg) L-R 1 litr Ethanol, absolute extra pure 1250, NEBO 02862MI000 1 litr Ethylalkohol, p.a., absolutni, min. 99,8% 1 100, ML 100 ml Formic acid, puriss.p.a., 98% 348, ML 250 ml Acetonitrile, LC-MS CBROMASOLV, 99,9% 2158,- T MLlOO m! Tritluoroacetic acid, Reagent Plus, 99% 406, L 1 litr 2-Propanol, CHROMASOLV, for HPLC, 99,9 0 /0 1596, L 1 litr Water, LC-MS CBROMASOLV 554, NEBO C23CllX 2,5 Htru VodaHPLC 474, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, 0,1-10 ul volume 1416, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf ept.i.p.s. standard, ul volume 881, ks Eppendorf Safe-Lock microtubes, PCR clean, capacity 1,5 mi 1129, Dais! spotfebni material k dispozici: kslbal. Uterky KIMTECB Science, 2-vrstve, bile, rozmcr-20,5x20 ern 187, ks MSP 96 target polished steel- ocelovy tercik 6425, pouze do vycerpdnl sk/adovych zdsob, pak nahrazeno nds/edujlci p%tkou: ks MSP 96 target polished steel BC oeelovj tercik s c. k6dern 7037, ks MSP 48 target polished steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7037, ks MSP 96 target ground steel BC - oeelovj tercik s c. k6dem 7 037, ks BioTarget (1 desticka obsahuje 48 pozic I terciku.) 18277, - MALDI desticky s terciky najedno pouiiti loks Transportni boxy pro BioTarget desticky 1 896, I ks MSP adapter pro MALDI BioTarget 4 992, Adapter do pfistroje nutny pfi pouiiwini BioTarget desticek testu MALDI Sepsityper Kit 5968, (Ceny v Kc bez DPH21%; platnost ceniku od )

13 BioVendor Laboratoml mediclna ;,}

14 rno-re&ovice 12I1iG5 hiov('l!<' PRILOHA C. 2 -KUPNi SMLOUVY BioVendor Laboratoml medldna '" Cenik servisnich zasaho, ceny vfiezdu technika a zakladnich nahradnich duo pro pripady, na ktere se nevztahuje bezplatny zarucni servis Jednacilhenibezuvelejneni Nazev velejne zakazky: Hmotnostni spektrometr C.j.: DP-UVN ze dne Do zarucniho servisu, ktery je poskytovan na predmet pineni teto verejne zakazky, jsou zahrnuty jakekoli servisni zasahy, ktens se mohou na predmetu pineni v dobe jeho provozu vyskytnout. BezpIatny zarucni servis se vztahuje na jakykoli servisni pnpad, a proto tato Ptiloha c. 2 neobsahuje a ani nemme obsahovat zadny vycet servisnich zasahii., ceny vyjezdu technika, cenik mihradnich dilii., na ktere se bezpiatny z8.rucni servis nevztahuje.

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01

KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 KUPNI SMLOUV A c. 20130595/01 Smluvni strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace Zflzena Ministerstvem obrany CR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

KUPNl SMLOUV A. I. Predmet plneni

KUPNl SMLOUV A. I. Predmet plneni l~ '~ II/e. herdcntal.cz liafi"h"d,n "l~ ce a laborslofe.. c - \. D i l'! (.l\i.. ;. KUPNl SMLOUV A. Smluvni strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha pnspevkova organizace

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNI SMLOUVA C. PT/2013/57

KUPNI SMLOUVA C. PT/2013/57 , KUPNI SMLOUVA C. PT/2013/57 SmIuvni strany : LINET spol. s r.o. zapis v OR u Mestsk6ho soudu v Praze, oddil C, vlozka 163 se sidlem: 27401 Siany ZelevCice c.p. 5 zastoupena: Ing. Zbynek Frolik - jednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni ~ ~Cont DIG: CZ47676795 KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079 Smluvni strany : Usttedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni n~mocnice Praha prispevkova organizace zfizena Ministerstvem obrany

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném...,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha

c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha SMLOUVA 0 POSKYTOVANf POzARUCNfHO SERVISU uzavrena nize uvedeneho dne, mesice a roku podle ustanovenf 269 odst. 2 a nasi. zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, v platnem zneni c... - Ustredni vojenska

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Monitor a PC pro operační sály

Monitor a PC pro operační sály Čj.: 353-78/2012/DP - ÚVN V Praze dne 9. srpna 2012 Monitor a PC pro operační sály Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci

Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci Ústřední vojenská nemocnice Praha, vyhlašuje marketing na dodávku

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 KUPNÍ SMLOUVA dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, (dále jen občanský zákoník nebo NObčZ ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném..., sídlem... IČ:...,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

I I. I 2.2. Prodavajici se zavazuje dodat pristroj na Chirurgickou kliniku v sidle kupujiciho. I I. 1. Pfedmet plneni. 2. Doba a misto plneni

I I. I 2.2. Prodavajici se zavazuje dodat pristroj na Chirurgickou kliniku v sidle kupujiciho. I I. 1. Pfedmet plneni. 2. Doba a misto plneni Smluvni strany: KUPNlsMLOUVA Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany er se sldlem: U Vojenske nemocnice 1200,169 02 Praha 6 e:

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více