Výroční zpráva za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 PROSPERITA investičn společnost, a. s. IČ: Sdlo: Ndražn 213/10, , Moravsk Ostrava Výročn zprva za rok 2011 Výročn zprva za rok 2011 je zpracovna v souladu s ustanovenm 21 zkona č. 563/1991 Sb., o účetnictv, v platném zněn a vyhlšky ČNB č.194/2011 Sb. o podrobnějš úpravě některých pravidel v kolektivnm investovn. Obsah: 1. Textov čst výročn zprvy 2. Účetn zvěrka společnosti k 31. prosinci 2011, ověřena auditorem, obsahujc: a) Účetn výkazy investičn společnosti k b) Přloha účetn zvěrky investičn společnosti 3. Zprva o vztazch mezi propojenými osobami za rok Zprva auditora o ověřen výročn zprvy Ostrava, duben

2 PROSPERITA investičn společnost, a. s. Výročn zprva za rok 2011 Textov čst výročn zprvy 1. Zkladn údaje o investičn společnosti Obchodn firma: PROSPERITA investičn společnost, a.s. Sdlo společnosti: Ndražn 213/10, Moravsk Ostrava IČ: Datum vzniku investičn spol.: 30. března 2005 Rejstřkový soud, kde je investičn společnost registrovna: Krajský soud v Ostravě, oddl B, vložka Internetové strnky společnosti: 2. Zprva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku investičn společnosti v roce 2011 a o změrech pro rok 2012 Vžen akcionři a vžen obchodn přtelé, chci Vs touto cestou informovat o podnikatelské činnosti společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. v roce 2011, o stavu majetku obhospodařovaného fondu PROSPERITA OPF globln, a také o změrech představenstva a veden investičn společnosti pro obdob roku Naše investičn společnost, kter byla založena v r. 2005, obhospodařuje fond PROSPERITA OPF globln již sedmým rokem. Musm konstatovat, že z hlediska vývoje majetku v obhospodařovaném fondu rok 2011 nebyl úspěšným obdobm. Na českém kapitlovém trhu a také na zahraničnch trzch se v prvn polovině roku projevoval růst akci, ale během třetho čtvrtlet nastal prudký pokles cen na všech burzch. To se negativně projevilo na vývoji hodnoty podlového listu ke konci minulého roku a také na hospodařen investičn společnosti, jejž přjmy jsou zvislé na hodnotě obhospodařovaného majetku fondu. Představenstvo investičn společnosti se na svých zasednch v minulém roce zabývalo obhospodařovnm majetku fondu a společně s vrcholovým vedenm hledalo různé metody, které by vedly k růstu vlastnho kapitlu fondu. Jak je vidět na nže uvedeném grafu, během prvnch pěti měsců minulého roku hodnota podlového listu mrně rostla, avšak od června se jeho hodnota postupně snižovala, přičemž nejnižš kurs byl na konci měsce zř. V řjnu byl patrný určitý růst hodnoty vlastnho kapitlu fondu, avšak do konce roku se kurs podlového listu opět postupně snižoval

3 Graf vývoje hodnoty podlového listu v obdob od 1. ledna do 31. prosince 2011 Počtek roku 2012 je poměrně úspěšným obdobm a majetek obhospodařovaného fondu se postupně zvyšuje, podobně jak rostou tržn ceny akci, které jsou součst portfolia fondu. V souladu se statutem fondu je nutno konstatovat, že investice do fondu PROSPERITA OPF globln je určena pro středně a dlouhodobé zhodnocen finančnho majetku a nen vhodn pro krtkodobou spekulaci. Podlnci nemohou u svých investic očekvat dosažen krtkodobých zisků. Podlnci by si měli být vědomi toho, že hodnota podlových listů a přjmy z nich mohou klesat nebo stoupat. Pokud hodnotme vlastn hospodařen investičn společnosti, pak za účetn obdob roku 2011 vytvořila společnost zisk po zdaněn ve výši tis. Kč. V porovnn s rokem 2010 se zisk společnosti zvýšil o 8,0 %. Kvalitnějšm ekonomickým řzenm společnosti se podařilo snžit provozn nklady a výdaje na reklamu. Výnosy z obhospodařovn fondu poklesly z důvodu snžen hodnoty vlastnho kapitlu obhospodařovaného fondu PROSPERITA OPF globln o 665 tis. Kč. Celkové nklady společnosti před zdaněnm činily celkem tis. Kč. Celkové výnosy společnosti činily tis. Kč. Hlavnm zdrojem přjmů investičn společnosti byly výnosy z obhospodařovn fondu ( tis. Kč). Za účetn obdob roku 2011 vykazuje společnost před zdaněnm zisk ve výši tis. Kč, po zaúčtovn daně z přjmů prvnických osob čin hospodřský výsledek tis. Kč. Změrem naš společnosti pro rok 2012 je zskn povolen k vytvořen specilnho podlového fondu, shromažďujcho peněžn prostředky od kvalifikovaných investorů a také zskn povolen k obhospodařovn dalšch investičnch fondů na zkladě smlouvy o obhospodařovn. Investice ve fondu kvalifikovaných investorů budou směřovny zejména do nemovitost, do cenných paprů a také do komodit. Management společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. předpokld, že v roce 2012 a v dalšch letech bude hospodařen investičn společnosti ziskové, podobně jako ve sledovaném účetnm obdob. Bude to vyžadovat vysoké pracovn úsil všech našich zaměstnanců. Vžen obchodn přtelé, při této přležitosti chci poděkovat všem zaměstnancům investičn společnosti, představenstvu i členům dozorč rady za prci, vykonanou pro investičn společnost a pro obhospodařovaný fond Bc. Rostislav Šindlř předseda představenstva PROSPERITA investičn společnost, a.s.

4 3. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne: K ždným významným skutečnostem po konci rozvahového dne nedošlo. 4. Informace o předpokldaném budoucm vývoji činnosti účetn jednotky: Pro účetn obdob roku 2012 společnost předpokld vysoce ziskové hospodařen společnosti, založené zejména na činnosti obhospodařovn otevřeného podlového fondu. Předpokldané nklady: Předpokldané výnosy: Předpokldaný hospodřský výsledek: tis. Kč tis. Kč tis. Kč Očekvaný hospodřský výsledek nezahrnuje daň z přjmů prvnických osob. Veden společnosti předpokld, že většina hospodřského výsledku společnosti bude rozdělena na výplatu dividend jedinému akcionři. V přštch letech bude společnost pokračovat v činnosti kolektivnho investovn. Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikn neřeš problémy ochrany životnho prostřed. Investičn společnost zaměstnv v roce 2012 celkem 18 pracovnků. V oblasti pracovněprvnch vztahů se nevyskytuj ždné problémy. 5. Informace o výdajch na činnost v oblasti výzkumu a vývoje: Společnost nevyvjela v uplynulém účetnm obdob ždné aktivity v této oblasti. Pro rozvoj obchodn činnosti společnost předpokld možnost zadn zpracovn marketingové studie nebo studentské vědecké prce. 6. Informace o organizačn složce v zahranič a o soudnch sporech: PROSPERITA investičn společnost, a.s. nem v současné době ždnou svou organizačn složku v zahranič. Společnost také nen účastnkem ždných probhajcch soudnch nebo rozhodčch sporů. 7. Dalš informace, týkajc se výročn zprvy za rok 2011 Veškeré dalš důležité informace (zejména dle 3 Vyhlšky č. 603/2006 Sb.), které uceleně, vyvženě a komplexně informuj o hospodřském výsledku společnosti a stavu jejho majetku, jsou uvedeny v účetnch výkazech a v Přloze účetn zvěrky ze dne 23. března 2012, kter je nedlnou součst této Výročn zprvy za rok V Ostravě, dne 16. dubna 2012 Ing. Zdeněk Raška mstopředseda představenstva Ing. Miroslav Kučera finančn manažer Bližš informace: PROSPERITA Ostrava

5 Í č č Č é Ž š ě č č Č ř ě Ť Ť ť úč ě č č č é é ž Ý é Ž é ž é Ž Ý Ý Ý Ý ý ý ý ý ůč ů ůč ř řš Č ř Ž ý ř Í é Í é ůč ů ůč č Ž ň ůč ě ů ý ý řš ý é é ř ě ý úč č ý ř é ř Č ř Í Í Úč ď ť ÚČ ě úč ě ž ě Š Ř Á Č

6 Í ě č Č é Ž š č č Íč ý Č ř ě ě é úč č ž ě Ý č Á ž ý Č ř č č ýý ú ů é ý ý Ú ů ýý ů é ý ý ř ý ý ů š ě ů ě ů Í ř é Ž é é ň ř ů é é úč ěž é č ř ě ň ř ů ň ř Ů Ž úč ě úč ě Úč é ě ě úč é Š ÁŘ Á ť

7 ř ě č úč č č úč ž Í Č Ž ž ň ú ý úě ů ů úč ů úč ě Úč é ě ě úč Š ÁŘ Á Č Í

8 PROSPERITA investičn společnost, a.s. IČ: Přloha účetn zvěrky za rok 2011 Obsah přlohy: strana 1. Obecné údaje o společnosti Popis účetn jednotky 1.2. Organizačn struktura společnosti 1.3. Členové představenstva a dozorč rady společnosti 1.4. Informace o osobnch nkladech zaměstnanců a odměnch 1.5. Údaje o obhospodařovaném fondu kolektivnho investovn 1.6. Údaje o osobch s kvalifikovanou účast 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn Účetn metody použvané v r Způsoby oceňovn majetku 2.3. Přepočet cizch měn na českou měnu 2.4. Okamžik uskutečněn účetnho přpadu 2.5. Postupy odpisovn hmotného a nehmotného majetku 2.6. Postupy účtovn odložené daně z přjmů prvnických osob 2.7. Postupy účtovn úrokových výnosů a nkladů 2.8. Metody a postupy identifikace klasifikovaných ohrožených aktiv 3. Požvané finančn nstroje Postaven společnosti v koncernu PROSPERITA Údaje o osobě, kter vykonv rozhodujc vliv ve společnosti 4.2. Údaje o obchodnch vztazch k osobm se zvlštnm vztahem ke společnosti 5. Obory činnosti a zeměpisné oblasti, ve kterých účetn jednotka provozuje svou činnost Významné položky v účetnch výkazech a přehledu o změnch ve vlastnm kapitlu Významné položky rozvahy a podrozvahy 6.2. Významné položky výkazu zisku a ztrty 6.3. Významné položky přehledu o změnch ve vlastnm kapitlu 6.4. Opravné položky k majetku 6.5. Doměrky splatné daně z přjmů za minul účetn obdob 6.6. Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely 6.7. Rozpis odloženého daňového zvazku 6.8. Dlouhodobý majetek 6.9. Informace o dlouhodobých úvěrech, pohledvkch, zvazcch a majetku Informace o půjčkch, opčnch a termnovaných obchodech 7. Vztahy se spřzněnými stranami Vztahy s obhospodařovaným fondem 7.2. Údaje o kvalifikované účasti na jiných osobch 7.3. Údaje o osobch personlně propojených s investičn společnost 7.4. Údaje o osobch, které jednaly s investičn společnost ve shodě 8. Informace o depozitři a obchodncch s cennými papry Významné udlosti, které nastaly před podpisem účetn zvěrky Vliv oprav zsadnch chyb z minulých let na vlastn kapitl Přehled o změnch ve vlastnm kapitlu Informace o zpracovn Přlohy účetn zvěrky

9 1. Obecné údaje o společnosti 1.1. Popis účetn jednotky Obchodn firma: PROSPERITA investičn společnost, a.s. Prvn forma: akciov společnost Sdlo: Ndražn 213/10, , Ostrava, Moravsk Ostrava IČ / DIČ: / CZ Zkladn kapitl: ,- Kč (byl splacen v plné výši) Rozvahový den: 31. prosinec 2011 Okamžik sestaven: 23. březen 2012 Předmět podnikn: Předmětem podnikn je činnost dle ust. 14 odst. 1 psmeno a) zkona o kolektivnm investovn vykonvan na zkladě rozhodnut Komise pro cenné papry č. j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června Zpis v obchodnm rejstřku: Společnost zapsan v obchodnm rejstřku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddl B, vložka Společnost vznikla dne 30. března Změny a dodatky provedené v účetnm obdob v obchodnm rejstřku: Během účetnho obdob nebyly v obchodnm rejstřku zapsny ždné změny. Společnost, podlejc se na zkladnm kapitlu společnosti vce než 20%: Obchodn firma PROSPERITA holding, a.s. IČ: Sdlo společnosti Ostrava, Moravsk Ostrava, Ndražn 213/10, PSČ: Sledované účetn obdob Podl tj. % 6 akci v nominln hodnotě 1 mil. Kč 100 % Výše uveden společnost měla podl ve výši 100 % na vlastnm kapitlu po celé obdob. V meziročnm srovnn nedošlo ve výše uvedených údajch ke změnm Organizačn struktura společnosti Akciov společnost PROSPERITA investičn společnost, a. s. zaměstnvala během účetnho obdob celkem 18 pracovnků (z toho 4 řdc). Tyto údaje se týkaj fyzického stavu pracovnků k rozvahovému dni. Společnost si vytvořila tuto organizačn strukturu: Generln ředitel společnosti: Ing. Miroslav KURKA (asistentky ředitele, compliance officer) Divize obhospodařovn majetku fondu Obchodn ředitel: pan Miroslav KURKA starš (portfolio manažer, makléř, analytici, vypořdn obchodů) Ekonomick divize Finančn manažer: Ing. Miroslav KUČERA (účetn pro fond, účetn investičn společnosti, finančn účetn) Provozn divize Provozn a marketingový manažer: (pracovnci provozu společnosti) Ing. Martin CIEŽÁK Činnost internho auditora zajišťuje extern společnost na zkladě smlouvy. Fyzický stav výše uvedených pracovnků je vyšš než přepočtený stav, uvedený v kapitole

10 1.3. Členové představenstva a dozorč rady obhospodařovatele (platné od ledna 2011): Během sledovaného obdob došlo k personln změně ve složen představenstva. Obsazen členů dozorč rady investičn společnosti se nezměnilo. V nže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje o délce vykonvn funkce u každého člena. Funkce Přjmen a jméno Datum narozen Ve funkci od: předseda představenstva Bc. Rostislav Šindlř 25. řjna března 2005 mstopředseda představenstva Ing. Zdeněk Raška 18. řjna ledna 2011 člen představenstva Ing. Jiř Němec 27. března března 2005 předseda dozorč rady Ing. Světlana Gemmelov 28. listopadu března 2005 mstopředseda dozorč rady Ing. Petr Šimice 16. zř března 2005 člen dozorč rady Lenka Řežbkov 4. července června 2007 Na zkladě rozhodnut jediného akcionře ze dne 11. ledna 2011 byl po předchozm souhlasu České nrodn banky zvolen za člena představenstva pan Ing. Zdeněk Raška. Do té doby mělo představenstvo jenom dva členy. Členové představenstva a dozorč rady, vyjmenovni ve výše uvedené tabulce, byli odměňovni podle rozhodnut valné hromady (celkem 768 tis. Kč za obdob roku 2011). Členu představenstva panu Ing. Zdeňkovi Raškovi byla poskytnuta půjčka ve výši 70 tis. Kč za obvyklých obchodnch podmnek. Půjčka byla v průběhu roku 2011 uhrazena. Kromě této půjčky nebyla členům představenstva poskytnuta ždn dalš mimořdn peněžit nebo nepeněžit plněn Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů představenstva Předseda představenstva Bc. Rostislav Šindlř je absolventem bakalřského studia Vysoké školy podnikn, a.s. v Ostravě a je držitelem makléřské licence. Od r pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičnho analytika, od r vykonval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio manažera. od r je portfolio manažerem fondu ve společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. Funkci člena představenstva vykonv v investičn společnosti od 30. března Mstopředseda představenstva pan Ing. Zdeněk Raška je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy bňské v Ostravě. Po studiu zastval pozici analytika na finančnm odboru GŘ společnosti Vtkovice, a.s., dle pracoval jako provozn manažer u společnosti Gastronomia, a. s. Od roku 1994 pracoval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dřve TRADEINVEST investičn společnost spol. s r.o.) nejdřve ve funkci analytik a makléř. Od r pracuje jako portfolio manažer fondu. Funkci člena představenstva vykonv v investičn společnosti od 11. ledna Člen představenstva pan Ing. Jiř Němec je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy bňské v Ostravě. Po dobu své odborné praxe zastval od r do r různé funkce v OKD a.s. Ostrava v oblasti plnovn, obchodu a zsobovn. Od r zahjil podnikn ve vlastnch společnostech (KONEGO spol. s.r.o., G.R.G. - Management spol. s r.o., Lihovar a likérka Velk Polom, spol. s r.o.), kde působ jako společnk a jednatel. Od r spolupracuje se skupinou PROSPERITA v oblasti kolektivnho investovn, kde působil jako člen představenstva společnosti PROSPERITA investičn fond, a.s. až do r Od r do r byl členem představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. Funkci člena představenstva investičn společnosti vykonv od 30. března Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů dozorč rady Předsedkyně dozorč rady pan Ing. Světlana Gemmelov je absolventkou Vysoké školy bňské v Ostravě, ekonomické fakulty, obor ekonomika průmyslu. Po ukončen studia v r pracovala ve funkci odborného referenta ASŘ na VŠB v Ostravě. Od r pracovala jako celn deklarant pro firmu TRADETEX Orlov, zroveň vykonvala funkci tajemnka fondu PROSPERITA, a.s. a od r pracovala ve funkci provozn manažerky společnosti PROSPERITA holding, a.s. Od r zastv funkci compliance officer v PROSPERITA investičn společnost, a.s. Funkci členky dozorč rady investičn společnosti vykonv od 30. března 2005, funkci předsedkyně dozorč rady vykonv od 16. června

11 Mstopředseda dozorč rady pan Ing. Petr Šimice je absolventem Vysoké školy bňské v Ostravě, fakulty ekonomické. Během své odborné praxe zastval různé referentské a řdc funkce v podniku OKR - Bňské stavby (od r samostatný referent zsobovn a finančn referent, od r vedouc útvaru financ a cen, od r nměstek pro ekonomiku a také mstopředseda představenstva společnosti). V obdob od r do r pracoval jako soukromý podnikatel v ekonomické oblasti. Od r zastv funkci ekonomického manažera společnosti CONCENTRA a.s. a také funkci mstopředsedy představenstva této společnosti. Funkci člena dozorč rady investičn společnosti vykonv od 30. března Členka dozorč rady pan Lenka Řežbkov je absolventkou Středn ekonomické školy v Ostravě. Od r pracovala jako účetn ve společnosti TRADEINVEST investičn společnosti, a.s., a od r pracuje ve společnosti CONCENTRA a.s. jako hlavn účetn a současně vykonv funkci finančnho analytika. M zkušenosti z členstv ve statutrnch orgnech dalšch obchodnch společnost. Funkci členky dozorč rady investičn společnosti vykonv od 15. června Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucch osob a portfolio manažerů Generln ředitel společnosti pan Ing. Miroslav Kurka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty řzen. Po dobu odborné praxe od r do r zastval různé odborné a řdc funkce (SVÚOM Praha, Potrub Praha). Od r podnik jako fyzick osoba v oblasti oděvn výroby. Od roku 1992 byl spoluzakladatelem, jednatelem a ředitelem společnosti TRADEINVEST investičn společnost spol. s r. o. v Orlové - Lutyni, kter byla zakladatelem a obhospodařovatelem investičnho fondu PROSPERITA, a. s., (nyn otevřený podlový fond PROSPERITA OPF globln). V roce 1995 úspěšně složil makléřskou zkoušku. V roce 1998 se TRADEINVEST investičn společnost, spol. s r. o. transformovala na TRADEINVEST investičn společnost, a.s., nyn PROSPERITA holding, a.s. V této společnosti zastval funkci předsedy představenstva a zroveň pozici generlnho ředitele společnosti. Pan Ing. Miroslav Kurka je generlnm ředitelem společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. od 1. července 2005, kdy se společnost stala obhospodařovatelem fondu PROSPERITA OPF globln. Obchodn ředitel pan Miroslav Kurka je absolventem obchodn akademie. Během dlouholeté praxe (od července 1948 do dubna 1990) pracoval v různých obchodnch společnostech (Chemapol Praha, Strojimport Praha, OPOS Karvin). Od května 1990 začal soukromě podnikat. V listopadu 1991 byl spoluzakladatelem a jednatelem investičn společnosti TRADEINVEST spol. s r.o., kter založila a obhospodařovala fond PROSPERITA, a.s. Kromě působen v představenstvech a dozorčch radch různých obchodnch společnost je v současné době mstopředsedou představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. a od 1. července 2005 zroveň obchodnm ředitelem společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s., kter je obhospodařovatelem fondu PROSPERITA OPF globln. Finančn manažer pan Ing. Miroslav Kučera je absolventem Vysoké školy bňské v Ostravě (1985). Zastval různé odborné a řdc funkce ve společnostech PREFA Olomouc ( , technický rozvoj), PREFIZOL Bohumn ( , vedouc obchodnho oddělen) a KOVONA Karvin ( , vedouc finančnho oddělen). Od června 1996 je zaměstnancem společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dřve TRA- DEINVEST investičn společnost spol. s r.o.), původně jako investičn analytik, finančn manažer a od r zastv funkci finančnho ředitele mateřské společnosti skupiny podniků PROSPERITA. Vedle členstv v orgnech společnost skupiny PROSPERITA zastv funkci finančnho manažera společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. (od července 2005). Provozn a marketingový manažer pan Ing. Martin Ciežk je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy bňské v Ostravě (r. 1993). Od července 1993 pracoval ve společnosti TRADEINVEST investičn společnost spol. s r. o. Orlov - Lutyně (nyn PROSPERITA investičn společnost, a.s.) ve funkcch analytik a makléř kapitlového trhu. Od července 2005 je provoznm a marketingovým manažerem společnosti a zroveň zastv funkce v orgnech některých obchodnch společnost. Manažery portfolia fondu jsou pnové Ing. Zdeněk Raška (nar. v r. 1963) a Bc. Rostislav Šindlř (nar. v r. 1967). Oba uveden portfolio manažeři jsou držiteli makléřské licence a funkci portfolio manažera fondu vykonvaj od vzniku otevřeného podlového fondu v r Údaje o zkušenostech a kvalifikaci obou portfolio manažerů jsou uvedeny u funkce předsedy a mstopředsedy představenstva

12 1.4. Informace o osobnch nkladech zaměstnanců a odměnch V nsledujc tabulce jsou uvedeny informace o celkových osobnch nkladech, nkladech na řdc pracovnky, odměnch statutrnm orgnům a dozorč radě. Finančn údaje jsou uvedeny v tiscch Kč. Sledovaný ukazatel Zaměstnanci celkem Sledované účetn obdob Předchoz účetn obdob Z toho řdc orgny Sledované účetn obdob Předchoz účetn obdob Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Mzdové nklady Odměny členům statutrnch orgnů společnosti Odměny členům dozorčch orgnů společnosti Nklady na soc. zabezpečen a ostatn soc. nkl Penzijn zvazky Osobn nklady celkem Ve sledovaném účetnm obdob společnost hradila svým zaměstnancům penzijn připojištěn (v celkové čstce 109 tis. Kč) a životn pojištěn (v celkové čstce 112 tis. Kč). Vyplacené čstky splňuj podmnky pro daňově uznatelné nklady. V nsledujc tabulce je uveden přehled peněžitých a nepeněžitých plněn vybraných osob od investičn společnosti v roce 2011 (v tis. Kč) a vlastnictv podlových listů, které jsou v majetku těchto osob (v tis. Kč nominln hodnoty): Přehled peněžitých a nepeněžitých plněn Peněžité Nepeněžité Vlastnictv od investičn společnosti v r plněn plněn podl. listů Členové představenstva Členové dozorč rady Řdc orgny celkem Portfolio manažeři celkem Vybrané osoby celkem Mezi nepeněžité přjmy byla zařazena tato plněn: přspěvek na rekreaci, penzijn připojištěn placené zaměstnavatelem, životn pojištěn placené zaměstnavatelem a stravenky. Ve sloupci Vlastnictv podlových listů jsou uvedeny počty podlových listů (v tis. Kč nom. hodnoty), které vlastnily vybrané osoby k 31. prosinci Podlové listy nejsou předmětem ždných prv (opce) Údaje o obhospodařovaném fondu kolektivnho investovn Během celého účetnho obdob roku 2011 byla investičn společnost obhospodařovatelem fondu: Nzev: PROSPERITA investičn společnost, a.s., otevřený podlový fond globln Zkrcený nzev: IČO přidělené SCP: ISIN podlového listu: Nominln hodnota: PROSPERITA OPF globln CZ Vlastn kapitl k : tis. Kč 1,-- Kč za jeden podlový list (PL) Výše uvedený otevřený podlový fond je jediným fondem, který investičn společnost obhospodařovala ve sledovaném účetnm obdob

13 1.6. Údaje o osobch s kvalifikovanou účast Vzhledem ke skutečnosti, že ustanoven 77 zkona č. 189/2004 Sb., o kolektivnm investovn, v platném zněn, zakazuje investičnm společnostem ovldat jinou obchodn společnost, investičn společnost nem ždné vlastnické podly na jiných osobch. PROSPERITA investičn společnost, a.s. jako obhospodařovatel otevřeného podlového fondu PROSPERITA OPF globln vykonv hlasovac prva k akcim fondu, jejichž emitentem jsou tuzemské akciové společnosti. Údaje o akcich fondu, u nichž jsou vykonvna hlasovac prva, a jejichž hlasovac prva jsou součst jednn ve shodě s jinými osobami, které tvoř s investičn společnost koncern, jsou uvedeny v nsledujc tabulce. Hospodřský výsledek společnost, ve kterých jsou vykonvan hlasovac prva, nen auditovaný a týk se stavu k (konsolidované pololetn zprvy za rok 2011). Přehled účast, kde jsou vykonvan hlasovac prva Nzev společnosti IČ společnosti doba vlastnictv HV společnosti (stav k ) hlasovac prva ENERGOAQUA, a.s celý rok tis. Kč 10,00 % TOMA, a.s celý rok tis. Kč 9,98 % TESLA Karln a.s celý rok tis. Kč 9,60 % Ustanoven 51 odst. 2) výše uvedeného zkona investičn společnosti ukld, aby v majetku podlového fondu nebylo vce než 10 % z celkové jmenovité hodnoty investičnch cenných paprů vydaných jednm emitentem, a proto obhospodařovaný otevřený podlový fond PROSPERITA OPF globln neeviduje ve svém majetku ždné účasti s rozhodujcm a podstatným vlivem (kvalifikovanou účast). 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn 2.1. Účetn metody použvané v r Předkldan účetn zvěrka společnosti za rok 2011 byla zpracovna v souladu s ustanovenmi těchto prvnch předpisů: a) Zkon č. 563/1991 Sb., o účetnictv, b) Zkon č. 189/2004 Sb. o kolektivnm investovn, v platném zněn c) Vyhlška Ministerstva financ ČR č. 501/2002 Sb., kterou se provděj někter ustanoven zkona č. 563/1991 Sb., o účetnictv, ve zněn pozdějšch předpisů, pro účetn jednotky, které jsou bankami a jinými finančnmi institucemi, d) Vyhlška ČNB č. 358/2010 Sb. o předkldn výkazů a dalšch informac investičn společnost a fondem kolektivnho investovn České nrodn bance e) Vyhlška č. 194/2011 Sb. o podrobnějš úpravě některých pravidel v kolektivnm investovn. c) české účetn standardy. Investičn společnost je již od 1. července 2005 obhospodařovatelem otevřeného podlového fondu s nzvem PROSPERITA investičn společnost, a.s., otevřený podlový fond globln. Tento obhospodařovaný fond m vedeno samostatné účetnictv. Účetn zvěrka obsahuje rozvahu, podrozvahu, výkaz zisku a ztrty a přlohu účetn zvěrky včetně výkazu změn vlastnho kapitlu. Předkldan účetn zvěrka je nekonsolidovan. Veškeré čselné údaje jsou uvděny v tis. Kč, pokud nen uvedeno jinak Způsoby oceňovn majetku Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmot. majetku vytvořeného vlastn činnost - společnost nevytvořila vlastn činnost ždný majetek

14 Oceněn cenných paprů a majetkových účast - společnost nevlastnila v účetnm obdob cenné papry ani majetkové účasti Přepočet cizch měn na českou měnu - společnost ve sledovaném účetnm obdob neúčtovala v cizch měnch Okamžik uskutečněn účetnho přpadu Okamžikem uskutečněn účetnho přpadu se rozum den proveden nebo přijet platby, postoupen pohledvky, pohybu majetku uvnitř účetn jednotky, popřpadě den, ve kterém m účetn jednotka k dispozici potřebné doklady, které nastalé skutečnosti dokumentuj z hlediska požadavků průkazného účetnictv. V přpadech, na které se nevztahuje výše uvedený odstavec, se tmto dnem rozum den, ve kterém dojde k nabyt nebo zniku vlastnictv, popř. prv k cizm věcem, ke vzniku pohledvky a zvazku, jejich změně nebo zniku, ke zjištěn škody, manka, schodku, přebytku, k pohybu majetku uvnitř účetn jednotky a k dalšm skutečnostem, které jsou předmětem účetnictv a které nastaly, nebo které vyplývaj z vnitřnch podmnek účetn jednotky anebo ze zvlštnch předpisů Postupy odpisovn hmotného a nehmotného majetku Odpisovn hmotného a nehmotného majetku provd účetn jednotka v souladu s odpisovým plnem. V tomto odpisovém plnu je respektovno opotřeben zařazovaného majetku odpovdajc běžným podmnkm jeho použvn. Daňové odpisy jsou v souladu se zkonem č. 586/1992 Sb. v platném zněn. Hmotný a nehmotný majetek je rozčleněn takto: a) drobný hmotný a nehmotný majetek (pořizovac cena do 15 tis. Kč) b) drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovac cena od 15 do 40 tis. Kč) c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovac cena od 15 do 60 tis. Kč) d) dlouhodobý hmotný majetek (pořizovac cena nad 40 tis. Kč) e) dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovac cena nad 60 tis. Kč) Postupy účtovn odložené daně z přjmů prvnických osob Během účetnho obdob roku 2011 se ve společnosti nevyskytly ždné účetn přpady, které by ovlivnily odloženou daň z přjmů prvnických osob, kromě rozdlu mezi účetn zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Postupy účtovn úrokových výnosů a nkladů V účetnm obdob roku 2011 vykzala společnost výnosy z úvěru, poskytnutého jiné prvnické osobě a výnosy z úročeného vkladu na běžném účtu. Výnosové úroky činily celkem 549 tis. Kč a byly zaúčtovny v souladu s platnou prvn úpravou Metody a postupy identifikace klasifikovaných ohrožených aktiv Ve sledovaném obdob nejsou v účetn jednotce evidovna ždn ohrožen aktiva. 3. Použvané finančn nstroje Investičn společnost nen bankou a neposkytuje úvěry veřejnosti. Proto společnost nepoužv ždné metody hodnocen úvěrového rizika ani tržnho rizika. Při obhospodařovn otevřeného podlového fondu PROSPERITA OPF globln se společnost řd omezenm a rozloženm rizika vlastněných cenných paprů, uvedeným v ustanoven 51 odst. 1-8 zkona č. 189/2004 Sb., o kolektivnm investovn, v platném zněn. Dalš údaje o řzen rizik a o zsadch obhospodařovn fondu jsou popsny ve Statutu otevřeného podlového fondu

15 Účetn jednotka použv k měřen rizik v obhospodařovaném fondu metodu hodnoty v riziku VaR (value at risk), kter je založena na modelu relativn a absolutn rizikové hodnoty, kter splňuje tyto požadavky: a) rizikov hodnota je počtna jednou za dva týdny, b) pro výpočet rizikové hodnoty je použvn jednostranný konfidenc interval na hladině spolehlivosti 99 %, c) pro výpočet rizikové hodnoty je obdobm držen nstrojů 1 měsc (ke konci měsce) nebo 1 týden (uprostřed v polovině měsce), d) efektivn historické obdob pozorovn pro výpočet rizikové hodnoty je 1 rok, e) u úrokového rizika se zohledňuj rizikové faktory odpovdajc úrokovým mrm v každé měně, f) u akciového rizika jsou zohledňovny rizikové faktory odpovdajc každému trhu, na kterém m fond akciové nstroje, g) u měnového rizika jsou zohledňovny rizikové faktory odpovdajc nstrojům v jednotlivých cizch měnch, h) model zohledňuje přpadné specifické riziko, obsahuje zpětné a stresové testovn. 4. Postaven společnosti v koncernu PROSPERITA Podle ustanoven 66a zkona 513/91 Sb., obchodn zkonk v platném zněn je společnost PROSPERITA investičn společnost, a.s. ovldan společnost PROSPERITA holding, a.s. (IČ ), se sdlem Ndražn 213/10, Ostrava, Moravsk Ostrava, PSČ Výše uveden společnost vykonv přmo rozhodujc vliv, protože vlastn 100 % podlu na vlastnm kapitlu i na hlasovacch prvech společnosti. Společnost PROSPERITA holding, a.s. je zroveň mateřskou společnost holdingu (celkem 49 ovldaných společnost), které společně s ovldajc společnost tvoř koncern. Bližš údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v kapitole 7.3. a ve Zprvě o vztazch mezi propojenými osobami, kter je součst Výročn zprvy za rok Údaje o osobě, kter vykonv rozhodujc vliv ve společnosti Ve společnosti vykonv rozhodujc vliv prvnick osoba, uveden v kapitole 1.1., kde jsou uvedeny veškeré identifikačn údaje ovldajc osoby. Během účetnho obdob nedošlo u jediného akcionře ke změně v počtu emitovaných akci ani ke změně vlastnických vztahů Údaje o obchodnch vztazch k osobm se zvlštnm vztahem ke společnosti V nsledujc tabulce je uveden přehled obchodnch vztahů k osobm se zvlštnm vztahem ke společnosti. Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k Druh aktiva nebo pasiva Pohledvky vůči osobm se zvlštnm vztahem Změny během účetnho obdob Ovldajc společnost s rozhod. vlivem Členové sprvnch orgnů Ostatn osoby počtečn stav tis. Kč 70 tis. Kč 0 tis. Kč přrůstky tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč úbytky tis. Kč 70 tis. Kč 0 tis. Kč konečný stav tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Mateřské společnosti byl v souladu s rozhodnutm jediného akcionře poskytnut úvěr za obvyklých obchodnch podmnek (4,9 % p. a.) a je splatný do 9. listopadu Na počtku účetnho obdob činila hodnota úvěru tis. Kč, na konci účetnho obdob činila hodnota poskytnutého úvěru celkem tis. Kč

16 5. Obory činnosti a zeměpisné oblasti, v nichž společnost provozuje svou činnost Rozhodujcm předmětem činnosti je činnost dle ust. 14 odst. 1 psmeno a) zkona o kolektivnm investovn vykonvan na zkladě rozhodnut Komise pro cenné papry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června Veškerou svou činnost vykonv společnost pouze na územ České republiky. 6. Významné položky v úč. výkazech a přehledu o změnch ve vl. kapitlu 6.1. Významné položky rozvahy a podrozvahy Celkov aktiva společnosti k čin tis. Kč. Mezi největš položky majetku patř pohledvka z poskytnutého úvěru a půjčky ve výši tis. Kč (viz kapitola 4.2), pohledvky za bankami (běžný účet) v celkové čstce 855 tis. Kč a dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (739 tis. Kč). Na řdku ostatnch aktiv jsou nejvýznamnějš pohledvky vůči obchodnm partnerům (celkem 605 tis. Kč, jedn se o pohledvky vůči fondu PROSPERITA OPF globln). Dalš významnou položkou je pohledvka vůči sttu v čstce 102 tis. Kč (přeplatek na dani z přjmu prvnických osob). Společnost vykazuje k celkov pasiva ve výši tis. Kč. Vlastn kapitl v celkové hodnotě tis. Kč se skld ze zkladnho kapitlu (6 000 tis. Kč), povinného rezervnho fondu (1 200 tis. Kč), hospodřského výsledku za účetn obdob (5 222 tis. Kč) a nerozděleného zisku minulých let (2 090 tis. Kč). Vlastn kapitl tvoř celkem 93,16 % majetku společnosti. Ciz zdroje čin celkem tis. Kč, přičemž se jedn o ostatn pasiva. Významnými položkami ostatnch pasiv jsou zvazky vůči obchodnm partnerům (394 tis. Kč) a zvazky vůči zaměstnancům (399 tis. Kč). Všechny zvazky společnosti jsou do lhůty splatnosti. Ostatn pasiva představuj celkem 6,84 % z celkového majetku společnosti. Společnost neeviduje ždn podřzen aktiva ani ždné podřzené zvazky. Během účetnho obdob roku 2011 vykazovala účetn jednotka v podrozvaze pouze údaje o vlastnm kapitlu obhospodařovaného fondu (položka Hodnoty převzaté k obhospodařovn ). K datu účetn zvěrky byl obhospodařovn majetek fondu PROSPERITA OPF globln s vlastnm kapitlem tis. Kč Významné položky výkazu zisku a ztrty Za účetn obdob roku 2011 vytvořila společnost zisk po zdaněn ve výši tis. Kč. V porovnn s rokem 2010 se zisk společnosti zvýšil o 8,0 %. Kvalitnějšm řzenm hospodařen společnosti se podařilo snžit provozn nklady a výdaje na reklamu. Výnosy z obhospodařovn fondu poklesly z důvodu snžen hodnoty vlastnho kapitlu obhospodařovaného fondu PROSPERITA OPF globln o 665 tis. Kč. Celkové nklady společnosti před zdaněnm činily celkem tis. Kč. Největš nkladovou položkou jsou nklady na pracovnky (8 184 tis. Kč) a ostatn sprvn nklady (4 873 tis. Kč). Celkové výnosy společnosti činily tis. Kč. Hlavnm zdrojem přjmů investičn společnosti jsou výnosy z obhospodařovn fondu ( tis. Kč). Za účetn obdob roku 2011 vykazuje společnost před zdaněnm zisk ve výši tis. Kč, po zaúčtovn daně z přjmů prvnických osob čin hospodřský výsledek tis. Kč Významné položky v přehledu o změnch ve vlastnm kapitlu Podrobný přehled o změnch ve vlastnm kapitlu je uveden v kapitole 11. Během sledovaného obdob se vlastn kapitl snžil z tis. Kč na tis. Kč. Hodnotu vlastnho kapitlu ovlivnila kladně tvorba zisku (5 222 tis. Kč) a zporně výplata dividend mateřské společnosti ve výši tis. Kč. Čst zisku z roku 2010 byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých let

17 Vzhledem ke skutečnosti, že již nen nutné doplňovat rezervn fond, je možno očekvat, že představenstvo společnosti navrhne valné hromadě toto rozdělen zisku za rok 2011: výplata dividend (6 000 tis. Kč), což čin tis. Kč na jednu akcii, přičemž na výplatu dividend bude využitý nerozdělený zisk minulých let ve výši 788 tis. Kč Opravné položky k majetku Ve sledovaném obdob nejsou evidovny ždné tituly pro tvorbu opravných položek k majetku Doměrky splatné daně z přjmů za minul účetn obdob Ve sledovaném obdob nebyly v účetn jednotce evidovny doměrky splatné daně z přjmů Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Ve sledovaném obdob účetn jednotka neobdržela ždné dotace Rozpis odloženého daňového zvazku Čstky uvedeny v Kč. Položka obdob běžné minulé Účetn ZC>Daňové ZC Neuhrazený úrok z prodlen pohledvka 0 0 Celkem zdanitelné Odložený DZ (2011 = 19 %; 2010 = 19%) 0 0 Odložen DP (2011 = 19 %; 2010 = 19%) Odložen daň celkem (+pohl./-zv.) Změna odložené daně v účetnm obdob Dlouhodobý majetek Přehled pořizovacch cen dlouhodobého majetku, oprvek a zůstatkových cen je uveden v nsledujc tabulce. Skupina majetku Samostatné movité věci a soubory movitých věc Pořiz. cena Oprvky Zůstatkov cena Běžné obdob běžné obdob minulé obdob běžné obdob minulé obdob běžné obdob minulé obdob přrůstky úbytky Drobný dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Software Dlouhodobý nehmot. majetek Informace o dlouhodobých úvěrech, pohledvkch, zvazcch a majetku Ve sledovaném obdob účetn jednotka nečerpala ždné dlouhodobé úvěry. Údaje o pohledvkch: a) K rozvahovému dni nejsou evidovny ždné pohledvky po lhůtě splatnosti. b) Společnost eviduje pohledvky za spřzněnými osobami ve výši tis. Kč z poskytnutého úvěru. c) Společnost eviduje pohledvky k obhospodařovanému fondu ve výši 605 tis. Kč, které byly splaceny v lednu d) Společnost eviduje pohledvku k zaměstnanci společnosti ve výši 30 tis. Kč, kter bude splacena do 30. června

18 e) K rozvahovému dni nejsou evidovny pohledvky zatžené zstavnm prvem. f) V účetn jednotce nejsou k rozvahovému dni evidovny pohledvky určené k obchodovn, které jsou oceňovny relnou hodnotou. g) K rozvahovému dni neeviduje účetn jednotka pohledvky se splatnost vce jak 5 let. Údaje o zvazcch: a) K rozvahovému dni nejsou evidovny ždné zvazky po lhůtě splatnosti. b) K rozvahovému dni nejsou evidovny zvazky zatžené zstavnm prvem. c) K rozvahovému dni nejsou evidovny splatné zvazky vůči sprvci daně, sprvě socilnho zabezpečen a zdravotnm pojišťovnm. Veškeré zvazky vyplývajc z mezd za 12/2011 byly účetn jednotkou uhrazeny do 10. ledna d) K rozvahovému dni nejsou znmy potenciln ztrty, na které by se měly v účetnictv tvořit rezervy. Bližš údaje o majetku: a) Účetn jednotka neeviduje majetek zatžený zstavnm prvem. b) Účetn jednotka ve sledovaném obdob neposkytla jištěn třetm stranm Informace o půjčkch, opčnch a termnovaných obchodech V průběhu účetnho obdob investičn společnost uzavrala pro obhospodařovaný otevřený podlový fond PROSPERITA OPF globln forwardové obchody k zajištěn kurzů cizch měn. K datu účetn zvěrky byly pro obhospodařovaný otevřený podlový fond PROSPERITA OPF globln uzavřeny forwardové obchody k zajištěn měn USD, GBP a EUR se splatnost v roce 2012 v celkové nominln hodnotě tis. Kč, což tvoř 49,19 % hodnoty aktiv fondu. Obhospodařovaný majetek otevřeného podlového fondu nen zatžen ždným zstavnm prvem. Podlový fond nepřijal ani neposkytl ždný úvěr ani půjčku. 7. Vztahy se spřzněnými stranami 7.1. Vztahy s obhospodařovaným fondem Investičn společnosti nlež jako obhospodařovateli fondu PROSPERITA OPF globln ročn poplatek ve výši maximlně 2 % průměrné ročn hodnoty vlastnho kapitlu fondu, který se vypočte jako průměr hodnoty vlastnho kapitlu fondu k poslednmu dni každého kalendřnho měsce. Investičn společnosti byla úplata hrazena zlohově měsčně ve výši 1/12 z 2 % hodnoty vlastnho kapitlu fondu. Postup výpočtu a vyúčtovn poplatku za obhospodařovn majetku fondu (v tis. Kč): Výpočet poplatku za obhospodařovn rok 2011 rok 2010 Průměrn hodnota vlastnho kapitlu: % průměrné hodnoty vlastnho kapitlu: Vyplaceno celkem: Údaje o kvalifikované účasti na jiných osobch Investičn společnost neměla v rozhodném obdob kvalifikovanou účast na podnikn jiných prvnických osob Údaje o osobch majetkově a personlně propojených s investičn společnost Investičn společnost je dceřinou společnost, kter je ovldna společnost PROSPERITA holding, a.s. Generlnm ředitelem investičn společnosti je pan Ing. Miroslav Kurka, obchodnm ředitelem investičn společ

19 nosti je pan Miroslav Kurka starš. Oba pnové maj společně podl ve výši 100 % na mateřské společnosti PRO- SPERITA holding, a.s. Bližš údaje o majitelch jsou uvedeny v obchodnm rejstřku mateřské společnosti. Mezi společnosti, které jsou propojené s investičn společnost v rmci holdingu PROSPERITA, patř nsledujc prvnické osoby (stav k ): P.č. Obchodn firma IČ: Sdlo: PSČ 1. PROSPERITA holding, a.s Ostrava, Moravsk Ostrava, Ndražn 213/ AKB CZECH s.r.o Brno, Heršpick 758/ ALMET, a.s Hradec Krlové, Ležky BENAR a.s., v konkursu Benešov n. Ploučnic, Českolipsk Bělehradsk Invest, a.s Praha 4, Nusle, Bělehradsk 7/ CONCENTRA a.s Orlov-Lutyně, U Centrumu České vinařské zvody a.s Praha 4, Nusle, Bělehradsk 7/ DYAS Uherský Ostroh a.s. v likvidaci Uherský Ostroh, Veselsk EA alfa, s.r.o Rožnov p. Radhoštěm, 1.mje EA beta, s.r.o Rožnov p. Radhoštěm, 1.mje EA Invest, spol. s r.o Orlov-Lutyně, U Centrumu ENERGOAQUA, a.s Rožnov p. Radhoštěm, 1.mje ETOMA INVEST spol. s r.o Orlov-Lutyně, U Centrumu HIKOR Psek, a.s Psek, Lesnick HIKOR Týn, a.s Orlov, Lutyně, U Centrumu HSP CZ s.r.o Orlov-Lutyně, U Centrumu KAROSERIA a.s Brno, Heršpick 758/ Karvinsk finančn, a.s Orlov, Lutyně, U Centrumu KDYNIUM a.s Kdyně, Ndražn KDYNIUM Service, s.r.o Kdyně, Ndražn LEPOT s.r.o Otrokovice, tř. T. Bati MA Investment s.r.o Otrokovice, tř. T. Bati MATE, a.s Brno, Havrnkov 30/ MORAVIAKONCERT, s.r.o Otrokovice, tř. T. Bati Niťrna Česk Třebov s.r.o Česk Třebov, Dr. E. Beneše NOPASS a.s Nov Paka, Heřmanice OTAVAN Třeboň a.s Třeboň, Ndražn OTAVAN BG, OOD Sliven, ul. Sergej Rumjancev 4, BG PRIMONA, a.s. v konkurzu Česk Třebov, Dr. E. Beneše PROSPERITA investičn společnost, a.s Ostrava, Moravsk Ostrava, Ndražn 213/ PROSPERITA finance, s.r.o Ostrava, Moravsk Ostrava, Ndražn 213/ PROTON, spol. s r.o Zln, Kvtkov PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s Otrokovice, Objzdn PULCO, a.s Brno, Heršpick Rybřstv Přerov, a.s Přerov, gen. Štefnika

20 P.č. Obchodn firma IČ: Sdlo: PSČ 36. S.P.M.B. a.s Brno, Řpsk 1142 / TESLA KARLÍN, a.s Praha 10, V Chotejně 9/ TEXHEM, a.s. v likvidaci Brno, Mlýnsk 44/ TK GALVANOSERVIS s.r.o Praha 10, V Chotejně 9/ TOMA, a.s Otrokovice, tř. T. Bati TOMA odpady, s.r.o Otrokovice, tř. T. Bati TOMA úverov a leasingov, a.s Mjov 1319, Čadca, SR TOMA rezidenčn Kroměřž, s.r.o Otrokovice, tř. T. Bati TOMA rezidenčn Prostějov, s.r.o Otrokovice, tř. T. Bati TOMA, a.s Otrokovice, tř. T. Bati TZP, a.s Hlinsko, Třebzského Vinice Vnorovy, s.r.o Velké Pavlovice, Hlavn VINIUM a.s Velké Pavlovice, Hlavn VINIUM Pezinok, s.r.o Bratislava, Zmock 30, SR Vno Hodonn, s.r.o Hodonn, Nrodn třda VOS a.s Psek, Ndražn Generln ředitel a obchodn ředitel investičn společnosti jsou zroveň vlastnky ( ovldajc osoby ) mateřské společnosti PROSPERITA holding, a.s., kter je vlastnkem společnosti PROSPERI- TA investičn společnost, a.s. ve výši 100 % podlu na zkladnm kapitlu a na hlasovacch prvech. Propojen s ostatnmi výše uvedenými prvnickými osobami vyplýv ze skutečnosti, že společnost PROSPERITA holding, a.s. je mateřskou a ovldajc společnost všech výše uvedených společnost v rmci skupiny PROSPERITA. Dalš údaje, týkajc se vztahů se společnostmi, ve kterých uplatňuje mateřsk společnost, uveden v kapitole 1.1., rozhodujc nebo podstatný vliv, jsou uvedeny v samostatné Zprvě o vztazch mezi ovldajc osobou, ovldanou osobou a propojenými osobami za účetn obdob roku 2011, kter je součst Výročn zprvy za rok V uvedené zprvě jsou vyjmenovny také některé dalš společnosti, které společně ovldaj ovldajc osoby vlastnci mateřské společnosti PROSPERITA holding, a.s Údaje o osobch, které jednaly s investičn společnost ve shodě Během účetnho obdob vykonvala investičn společnost hlasovac prva ve společnostech, uvedených v kapitole 1.6. Kromě prvnických osob č. 1, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 35 a 36, uvedených v kapitole 7.3., jednaly s investičn společnost ve shodě ještě tyto fyzické a prvnické osoby: p.č. Obchodn firma/ přjmen a jméno IČ/dat. nar. sdlo/bydliště PSČ 1. AKCIA TRADE, spol. s r.o Orlov-Lutyně, U Centrumu VIRIBUS UNITIS i.p., s. r.o Praha 1, Splen Ing. Janečkov Eva Havřov Šumbark, Petřvaldsk Ing. Kurka Michal Havřov Šumbark, Lomen 15/ Bc. Kurka Vladimr Havřov-Such, Životick 1417/ Výše uvedené prvnické i fyzické osoby jednaly s investičn společnost ve shodě během celého účetnho obdob roku

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66 a) ZÁKONA Č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE 82 ZÁKONA Č. 90/2012 Sb. ZA ROK 2014 Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 Orlová, Lutyně Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012 É č Šč Ž úč ď š ěúč Š š ě č ě ó č ř Ž Úč úč ě ě č Ó ř ěž úž É ó ů ň É č č Ó Ž š řš ř ěž úč Úč ě ď ě ň É ř ěž úč úť ě ď Ů č Š ě ň ú ě ú ě ú ě š ř š ř š č č úč Ť ř ě Á Ú č š ě úč č ě šúč ě š š ě č Ó ř č

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky č.271/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 ROSPERITA - OPF globální Sídlo obhospodařovatele: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 PROSPERITA - OPF globální Sídlo obhospodařovatele: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Velké Pavlovice 24. dubna 2015 Obsah: 1. Údaje o společnosti 1.1. Základní údaje o společnosti 1.2. Předmět podnikání 1.3.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2008 KAROSERIA a.s. Výroční zpráva 2008 1/89 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5-6

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2014 OBSAH: Výkaz o finanční situaci Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku Výkaz změn vlastního

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2008 KAROSERIA a.s. Výroční zpráva 2008 1/88 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5-6

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) rok 2014 OBSAH: Údaje o emitentovi Číselné údaje v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát v souladu

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více