Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 PROSPERITA investičn společnost, a. s. IČ: Sdlo: Ndražn 213/10, , Moravsk Ostrava Výročn zprva za rok 2011 Výročn zprva za rok 2011 je zpracovna v souladu s ustanovenm 21 zkona č. 563/1991 Sb., o účetnictv, v platném zněn a vyhlšky ČNB č.194/2011 Sb. o podrobnějš úpravě některých pravidel v kolektivnm investovn. Obsah: 1. Textov čst výročn zprvy 2. Účetn zvěrka společnosti k 31. prosinci 2011, ověřena auditorem, obsahujc: a) Účetn výkazy investičn společnosti k b) Přloha účetn zvěrky investičn společnosti 3. Zprva o vztazch mezi propojenými osobami za rok Zprva auditora o ověřen výročn zprvy Ostrava, duben

2 PROSPERITA investičn společnost, a. s. Výročn zprva za rok 2011 Textov čst výročn zprvy 1. Zkladn údaje o investičn společnosti Obchodn firma: PROSPERITA investičn společnost, a.s. Sdlo společnosti: Ndražn 213/10, Moravsk Ostrava IČ: Datum vzniku investičn spol.: 30. března 2005 Rejstřkový soud, kde je investičn společnost registrovna: Krajský soud v Ostravě, oddl B, vložka Internetové strnky společnosti: 2. Zprva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku investičn společnosti v roce 2011 a o změrech pro rok 2012 Vžen akcionři a vžen obchodn přtelé, chci Vs touto cestou informovat o podnikatelské činnosti společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. v roce 2011, o stavu majetku obhospodařovaného fondu PROSPERITA OPF globln, a také o změrech představenstva a veden investičn společnosti pro obdob roku Naše investičn společnost, kter byla založena v r. 2005, obhospodařuje fond PROSPERITA OPF globln již sedmým rokem. Musm konstatovat, že z hlediska vývoje majetku v obhospodařovaném fondu rok 2011 nebyl úspěšným obdobm. Na českém kapitlovém trhu a také na zahraničnch trzch se v prvn polovině roku projevoval růst akci, ale během třetho čtvrtlet nastal prudký pokles cen na všech burzch. To se negativně projevilo na vývoji hodnoty podlového listu ke konci minulého roku a také na hospodařen investičn společnosti, jejž přjmy jsou zvislé na hodnotě obhospodařovaného majetku fondu. Představenstvo investičn společnosti se na svých zasednch v minulém roce zabývalo obhospodařovnm majetku fondu a společně s vrcholovým vedenm hledalo různé metody, které by vedly k růstu vlastnho kapitlu fondu. Jak je vidět na nže uvedeném grafu, během prvnch pěti měsců minulého roku hodnota podlového listu mrně rostla, avšak od června se jeho hodnota postupně snižovala, přičemž nejnižš kurs byl na konci měsce zř. V řjnu byl patrný určitý růst hodnoty vlastnho kapitlu fondu, avšak do konce roku se kurs podlového listu opět postupně snižoval

3 Graf vývoje hodnoty podlového listu v obdob od 1. ledna do 31. prosince 2011 Počtek roku 2012 je poměrně úspěšným obdobm a majetek obhospodařovaného fondu se postupně zvyšuje, podobně jak rostou tržn ceny akci, které jsou součst portfolia fondu. V souladu se statutem fondu je nutno konstatovat, že investice do fondu PROSPERITA OPF globln je určena pro středně a dlouhodobé zhodnocen finančnho majetku a nen vhodn pro krtkodobou spekulaci. Podlnci nemohou u svých investic očekvat dosažen krtkodobých zisků. Podlnci by si měli být vědomi toho, že hodnota podlových listů a přjmy z nich mohou klesat nebo stoupat. Pokud hodnotme vlastn hospodařen investičn společnosti, pak za účetn obdob roku 2011 vytvořila společnost zisk po zdaněn ve výši tis. Kč. V porovnn s rokem 2010 se zisk společnosti zvýšil o 8,0 %. Kvalitnějšm ekonomickým řzenm společnosti se podařilo snžit provozn nklady a výdaje na reklamu. Výnosy z obhospodařovn fondu poklesly z důvodu snžen hodnoty vlastnho kapitlu obhospodařovaného fondu PROSPERITA OPF globln o 665 tis. Kč. Celkové nklady společnosti před zdaněnm činily celkem tis. Kč. Celkové výnosy společnosti činily tis. Kč. Hlavnm zdrojem přjmů investičn společnosti byly výnosy z obhospodařovn fondu ( tis. Kč). Za účetn obdob roku 2011 vykazuje společnost před zdaněnm zisk ve výši tis. Kč, po zaúčtovn daně z přjmů prvnických osob čin hospodřský výsledek tis. Kč. Změrem naš společnosti pro rok 2012 je zskn povolen k vytvořen specilnho podlového fondu, shromažďujcho peněžn prostředky od kvalifikovaných investorů a také zskn povolen k obhospodařovn dalšch investičnch fondů na zkladě smlouvy o obhospodařovn. Investice ve fondu kvalifikovaných investorů budou směřovny zejména do nemovitost, do cenných paprů a také do komodit. Management společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. předpokld, že v roce 2012 a v dalšch letech bude hospodařen investičn společnosti ziskové, podobně jako ve sledovaném účetnm obdob. Bude to vyžadovat vysoké pracovn úsil všech našich zaměstnanců. Vžen obchodn přtelé, při této přležitosti chci poděkovat všem zaměstnancům investičn společnosti, představenstvu i členům dozorč rady za prci, vykonanou pro investičn společnost a pro obhospodařovaný fond Bc. Rostislav Šindlř předseda představenstva PROSPERITA investičn společnost, a.s.

4 3. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne: K ždným významným skutečnostem po konci rozvahového dne nedošlo. 4. Informace o předpokldaném budoucm vývoji činnosti účetn jednotky: Pro účetn obdob roku 2012 společnost předpokld vysoce ziskové hospodařen společnosti, založené zejména na činnosti obhospodařovn otevřeného podlového fondu. Předpokldané nklady: Předpokldané výnosy: Předpokldaný hospodřský výsledek: tis. Kč tis. Kč tis. Kč Očekvaný hospodřský výsledek nezahrnuje daň z přjmů prvnických osob. Veden společnosti předpokld, že většina hospodřského výsledku společnosti bude rozdělena na výplatu dividend jedinému akcionři. V přštch letech bude společnost pokračovat v činnosti kolektivnho investovn. Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikn neřeš problémy ochrany životnho prostřed. Investičn společnost zaměstnv v roce 2012 celkem 18 pracovnků. V oblasti pracovněprvnch vztahů se nevyskytuj ždné problémy. 5. Informace o výdajch na činnost v oblasti výzkumu a vývoje: Společnost nevyvjela v uplynulém účetnm obdob ždné aktivity v této oblasti. Pro rozvoj obchodn činnosti společnost předpokld možnost zadn zpracovn marketingové studie nebo studentské vědecké prce. 6. Informace o organizačn složce v zahranič a o soudnch sporech: PROSPERITA investičn společnost, a.s. nem v současné době ždnou svou organizačn složku v zahranič. Společnost také nen účastnkem ždných probhajcch soudnch nebo rozhodčch sporů. 7. Dalš informace, týkajc se výročn zprvy za rok 2011 Veškeré dalš důležité informace (zejména dle 3 Vyhlšky č. 603/2006 Sb.), které uceleně, vyvženě a komplexně informuj o hospodřském výsledku společnosti a stavu jejho majetku, jsou uvedeny v účetnch výkazech a v Přloze účetn zvěrky ze dne 23. března 2012, kter je nedlnou součst této Výročn zprvy za rok V Ostravě, dne 16. dubna 2012 Ing. Zdeněk Raška mstopředseda představenstva Ing. Miroslav Kučera finančn manažer Bližš informace: PROSPERITA Ostrava

5 Í č č Č é Ž š ě č č Č ř ě Ť Ť ť úč ě č č č é é ž Ý é Ž é ž é Ž Ý Ý Ý Ý ý ý ý ý ůč ů ůč ř řš Č ř Ž ý ř Í é Í é ůč ů ůč č Ž ň ůč ě ů ý ý řš ý é é ř ě ý úč č ý ř é ř Č ř Í Í Úč ď ť ÚČ ě úč ě ž ě Š Ř Á Č

6 Í ě č Č é Ž š č č Íč ý Č ř ě ě é úč č ž ě Ý č Á ž ý Č ř č č ýý ú ů é ý ý Ú ů ýý ů é ý ý ř ý ý ů š ě ů ě ů Í ř é Ž é é ň ř ů é é úč ěž é č ř ě ň ř ů ň ř Ů Ž úč ě úč ě Úč é ě ě úč é Š ÁŘ Á ť

7 ř ě č úč č č úč ž Í Č Ž ž ň ú ý úě ů ů úč ů úč ě Úč é ě ě úč Š ÁŘ Á Č Í

8 PROSPERITA investičn společnost, a.s. IČ: Přloha účetn zvěrky za rok 2011 Obsah přlohy: strana 1. Obecné údaje o společnosti Popis účetn jednotky 1.2. Organizačn struktura společnosti 1.3. Členové představenstva a dozorč rady společnosti 1.4. Informace o osobnch nkladech zaměstnanců a odměnch 1.5. Údaje o obhospodařovaném fondu kolektivnho investovn 1.6. Údaje o osobch s kvalifikovanou účast 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn Účetn metody použvané v r Způsoby oceňovn majetku 2.3. Přepočet cizch měn na českou měnu 2.4. Okamžik uskutečněn účetnho přpadu 2.5. Postupy odpisovn hmotného a nehmotného majetku 2.6. Postupy účtovn odložené daně z přjmů prvnických osob 2.7. Postupy účtovn úrokových výnosů a nkladů 2.8. Metody a postupy identifikace klasifikovaných ohrožených aktiv 3. Požvané finančn nstroje Postaven společnosti v koncernu PROSPERITA Údaje o osobě, kter vykonv rozhodujc vliv ve společnosti 4.2. Údaje o obchodnch vztazch k osobm se zvlštnm vztahem ke společnosti 5. Obory činnosti a zeměpisné oblasti, ve kterých účetn jednotka provozuje svou činnost Významné položky v účetnch výkazech a přehledu o změnch ve vlastnm kapitlu Významné položky rozvahy a podrozvahy 6.2. Významné položky výkazu zisku a ztrty 6.3. Významné položky přehledu o změnch ve vlastnm kapitlu 6.4. Opravné položky k majetku 6.5. Doměrky splatné daně z přjmů za minul účetn obdob 6.6. Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely 6.7. Rozpis odloženého daňového zvazku 6.8. Dlouhodobý majetek 6.9. Informace o dlouhodobých úvěrech, pohledvkch, zvazcch a majetku Informace o půjčkch, opčnch a termnovaných obchodech 7. Vztahy se spřzněnými stranami Vztahy s obhospodařovaným fondem 7.2. Údaje o kvalifikované účasti na jiných osobch 7.3. Údaje o osobch personlně propojených s investičn společnost 7.4. Údaje o osobch, které jednaly s investičn společnost ve shodě 8. Informace o depozitři a obchodncch s cennými papry Významné udlosti, které nastaly před podpisem účetn zvěrky Vliv oprav zsadnch chyb z minulých let na vlastn kapitl Přehled o změnch ve vlastnm kapitlu Informace o zpracovn Přlohy účetn zvěrky

9 1. Obecné údaje o společnosti 1.1. Popis účetn jednotky Obchodn firma: PROSPERITA investičn společnost, a.s. Prvn forma: akciov společnost Sdlo: Ndražn 213/10, , Ostrava, Moravsk Ostrava IČ / DIČ: / CZ Zkladn kapitl: ,- Kč (byl splacen v plné výši) Rozvahový den: 31. prosinec 2011 Okamžik sestaven: 23. březen 2012 Předmět podnikn: Předmětem podnikn je činnost dle ust. 14 odst. 1 psmeno a) zkona o kolektivnm investovn vykonvan na zkladě rozhodnut Komise pro cenné papry č. j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června Zpis v obchodnm rejstřku: Společnost zapsan v obchodnm rejstřku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddl B, vložka Společnost vznikla dne 30. března Změny a dodatky provedené v účetnm obdob v obchodnm rejstřku: Během účetnho obdob nebyly v obchodnm rejstřku zapsny ždné změny. Společnost, podlejc se na zkladnm kapitlu společnosti vce než 20%: Obchodn firma PROSPERITA holding, a.s. IČ: Sdlo společnosti Ostrava, Moravsk Ostrava, Ndražn 213/10, PSČ: Sledované účetn obdob Podl tj. % 6 akci v nominln hodnotě 1 mil. Kč 100 % Výše uveden společnost měla podl ve výši 100 % na vlastnm kapitlu po celé obdob. V meziročnm srovnn nedošlo ve výše uvedených údajch ke změnm Organizačn struktura společnosti Akciov společnost PROSPERITA investičn společnost, a. s. zaměstnvala během účetnho obdob celkem 18 pracovnků (z toho 4 řdc). Tyto údaje se týkaj fyzického stavu pracovnků k rozvahovému dni. Společnost si vytvořila tuto organizačn strukturu: Generln ředitel společnosti: Ing. Miroslav KURKA (asistentky ředitele, compliance officer) Divize obhospodařovn majetku fondu Obchodn ředitel: pan Miroslav KURKA starš (portfolio manažer, makléř, analytici, vypořdn obchodů) Ekonomick divize Finančn manažer: Ing. Miroslav KUČERA (účetn pro fond, účetn investičn společnosti, finančn účetn) Provozn divize Provozn a marketingový manažer: (pracovnci provozu společnosti) Ing. Martin CIEŽÁK Činnost internho auditora zajišťuje extern společnost na zkladě smlouvy. Fyzický stav výše uvedených pracovnků je vyšš než přepočtený stav, uvedený v kapitole

10 1.3. Členové představenstva a dozorč rady obhospodařovatele (platné od ledna 2011): Během sledovaného obdob došlo k personln změně ve složen představenstva. Obsazen členů dozorč rady investičn společnosti se nezměnilo. V nže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje o délce vykonvn funkce u každého člena. Funkce Přjmen a jméno Datum narozen Ve funkci od: předseda představenstva Bc. Rostislav Šindlř 25. řjna března 2005 mstopředseda představenstva Ing. Zdeněk Raška 18. řjna ledna 2011 člen představenstva Ing. Jiř Němec 27. března března 2005 předseda dozorč rady Ing. Světlana Gemmelov 28. listopadu března 2005 mstopředseda dozorč rady Ing. Petr Šimice 16. zř března 2005 člen dozorč rady Lenka Řežbkov 4. července června 2007 Na zkladě rozhodnut jediného akcionře ze dne 11. ledna 2011 byl po předchozm souhlasu České nrodn banky zvolen za člena představenstva pan Ing. Zdeněk Raška. Do té doby mělo představenstvo jenom dva členy. Členové představenstva a dozorč rady, vyjmenovni ve výše uvedené tabulce, byli odměňovni podle rozhodnut valné hromady (celkem 768 tis. Kč za obdob roku 2011). Členu představenstva panu Ing. Zdeňkovi Raškovi byla poskytnuta půjčka ve výši 70 tis. Kč za obvyklých obchodnch podmnek. Půjčka byla v průběhu roku 2011 uhrazena. Kromě této půjčky nebyla členům představenstva poskytnuta ždn dalš mimořdn peněžit nebo nepeněžit plněn Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů představenstva Předseda představenstva Bc. Rostislav Šindlř je absolventem bakalřského studia Vysoké školy podnikn, a.s. v Ostravě a je držitelem makléřské licence. Od r pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičnho analytika, od r vykonval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio manažera. od r je portfolio manažerem fondu ve společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. Funkci člena představenstva vykonv v investičn společnosti od 30. března Mstopředseda představenstva pan Ing. Zdeněk Raška je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy bňské v Ostravě. Po studiu zastval pozici analytika na finančnm odboru GŘ společnosti Vtkovice, a.s., dle pracoval jako provozn manažer u společnosti Gastronomia, a. s. Od roku 1994 pracoval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dřve TRADEINVEST investičn společnost spol. s r.o.) nejdřve ve funkci analytik a makléř. Od r pracuje jako portfolio manažer fondu. Funkci člena představenstva vykonv v investičn společnosti od 11. ledna Člen představenstva pan Ing. Jiř Němec je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy bňské v Ostravě. Po dobu své odborné praxe zastval od r do r různé funkce v OKD a.s. Ostrava v oblasti plnovn, obchodu a zsobovn. Od r zahjil podnikn ve vlastnch společnostech (KONEGO spol. s.r.o., G.R.G. - Management spol. s r.o., Lihovar a likérka Velk Polom, spol. s r.o.), kde působ jako společnk a jednatel. Od r spolupracuje se skupinou PROSPERITA v oblasti kolektivnho investovn, kde působil jako člen představenstva společnosti PROSPERITA investičn fond, a.s. až do r Od r do r byl členem představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. Funkci člena představenstva investičn společnosti vykonv od 30. března Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů dozorč rady Předsedkyně dozorč rady pan Ing. Světlana Gemmelov je absolventkou Vysoké školy bňské v Ostravě, ekonomické fakulty, obor ekonomika průmyslu. Po ukončen studia v r pracovala ve funkci odborného referenta ASŘ na VŠB v Ostravě. Od r pracovala jako celn deklarant pro firmu TRADETEX Orlov, zroveň vykonvala funkci tajemnka fondu PROSPERITA, a.s. a od r pracovala ve funkci provozn manažerky společnosti PROSPERITA holding, a.s. Od r zastv funkci compliance officer v PROSPERITA investičn společnost, a.s. Funkci členky dozorč rady investičn společnosti vykonv od 30. března 2005, funkci předsedkyně dozorč rady vykonv od 16. června

11 Mstopředseda dozorč rady pan Ing. Petr Šimice je absolventem Vysoké školy bňské v Ostravě, fakulty ekonomické. Během své odborné praxe zastval různé referentské a řdc funkce v podniku OKR - Bňské stavby (od r samostatný referent zsobovn a finančn referent, od r vedouc útvaru financ a cen, od r nměstek pro ekonomiku a také mstopředseda představenstva společnosti). V obdob od r do r pracoval jako soukromý podnikatel v ekonomické oblasti. Od r zastv funkci ekonomického manažera společnosti CONCENTRA a.s. a také funkci mstopředsedy představenstva této společnosti. Funkci člena dozorč rady investičn společnosti vykonv od 30. března Členka dozorč rady pan Lenka Řežbkov je absolventkou Středn ekonomické školy v Ostravě. Od r pracovala jako účetn ve společnosti TRADEINVEST investičn společnosti, a.s., a od r pracuje ve společnosti CONCENTRA a.s. jako hlavn účetn a současně vykonv funkci finančnho analytika. M zkušenosti z členstv ve statutrnch orgnech dalšch obchodnch společnost. Funkci členky dozorč rady investičn společnosti vykonv od 15. června Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucch osob a portfolio manažerů Generln ředitel společnosti pan Ing. Miroslav Kurka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty řzen. Po dobu odborné praxe od r do r zastval různé odborné a řdc funkce (SVÚOM Praha, Potrub Praha). Od r podnik jako fyzick osoba v oblasti oděvn výroby. Od roku 1992 byl spoluzakladatelem, jednatelem a ředitelem společnosti TRADEINVEST investičn společnost spol. s r. o. v Orlové - Lutyni, kter byla zakladatelem a obhospodařovatelem investičnho fondu PROSPERITA, a. s., (nyn otevřený podlový fond PROSPERITA OPF globln). V roce 1995 úspěšně složil makléřskou zkoušku. V roce 1998 se TRADEINVEST investičn společnost, spol. s r. o. transformovala na TRADEINVEST investičn společnost, a.s., nyn PROSPERITA holding, a.s. V této společnosti zastval funkci předsedy představenstva a zroveň pozici generlnho ředitele společnosti. Pan Ing. Miroslav Kurka je generlnm ředitelem společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. od 1. července 2005, kdy se společnost stala obhospodařovatelem fondu PROSPERITA OPF globln. Obchodn ředitel pan Miroslav Kurka je absolventem obchodn akademie. Během dlouholeté praxe (od července 1948 do dubna 1990) pracoval v různých obchodnch společnostech (Chemapol Praha, Strojimport Praha, OPOS Karvin). Od května 1990 začal soukromě podnikat. V listopadu 1991 byl spoluzakladatelem a jednatelem investičn společnosti TRADEINVEST spol. s r.o., kter založila a obhospodařovala fond PROSPERITA, a.s. Kromě působen v představenstvech a dozorčch radch různých obchodnch společnost je v současné době mstopředsedou představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. a od 1. července 2005 zroveň obchodnm ředitelem společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s., kter je obhospodařovatelem fondu PROSPERITA OPF globln. Finančn manažer pan Ing. Miroslav Kučera je absolventem Vysoké školy bňské v Ostravě (1985). Zastval různé odborné a řdc funkce ve společnostech PREFA Olomouc ( , technický rozvoj), PREFIZOL Bohumn ( , vedouc obchodnho oddělen) a KOVONA Karvin ( , vedouc finančnho oddělen). Od června 1996 je zaměstnancem společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dřve TRA- DEINVEST investičn společnost spol. s r.o.), původně jako investičn analytik, finančn manažer a od r zastv funkci finančnho ředitele mateřské společnosti skupiny podniků PROSPERITA. Vedle členstv v orgnech společnost skupiny PROSPERITA zastv funkci finančnho manažera společnosti PROSPERITA investičn společnost, a.s. (od července 2005). Provozn a marketingový manažer pan Ing. Martin Ciežk je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy bňské v Ostravě (r. 1993). Od července 1993 pracoval ve společnosti TRADEINVEST investičn společnost spol. s r. o. Orlov - Lutyně (nyn PROSPERITA investičn společnost, a.s.) ve funkcch analytik a makléř kapitlového trhu. Od července 2005 je provoznm a marketingovým manažerem společnosti a zroveň zastv funkce v orgnech některých obchodnch společnost. Manažery portfolia fondu jsou pnové Ing. Zdeněk Raška (nar. v r. 1963) a Bc. Rostislav Šindlř (nar. v r. 1967). Oba uveden portfolio manažeři jsou držiteli makléřské licence a funkci portfolio manažera fondu vykonvaj od vzniku otevřeného podlového fondu v r Údaje o zkušenostech a kvalifikaci obou portfolio manažerů jsou uvedeny u funkce předsedy a mstopředsedy představenstva

12 1.4. Informace o osobnch nkladech zaměstnanců a odměnch V nsledujc tabulce jsou uvedeny informace o celkových osobnch nkladech, nkladech na řdc pracovnky, odměnch statutrnm orgnům a dozorč radě. Finančn údaje jsou uvedeny v tiscch Kč. Sledovaný ukazatel Zaměstnanci celkem Sledované účetn obdob Předchoz účetn obdob Z toho řdc orgny Sledované účetn obdob Předchoz účetn obdob Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Mzdové nklady Odměny členům statutrnch orgnů společnosti Odměny členům dozorčch orgnů společnosti Nklady na soc. zabezpečen a ostatn soc. nkl Penzijn zvazky Osobn nklady celkem Ve sledovaném účetnm obdob společnost hradila svým zaměstnancům penzijn připojištěn (v celkové čstce 109 tis. Kč) a životn pojištěn (v celkové čstce 112 tis. Kč). Vyplacené čstky splňuj podmnky pro daňově uznatelné nklady. V nsledujc tabulce je uveden přehled peněžitých a nepeněžitých plněn vybraných osob od investičn společnosti v roce 2011 (v tis. Kč) a vlastnictv podlových listů, které jsou v majetku těchto osob (v tis. Kč nominln hodnoty): Přehled peněžitých a nepeněžitých plněn Peněžité Nepeněžité Vlastnictv od investičn společnosti v r plněn plněn podl. listů Členové představenstva Členové dozorč rady Řdc orgny celkem Portfolio manažeři celkem Vybrané osoby celkem Mezi nepeněžité přjmy byla zařazena tato plněn: přspěvek na rekreaci, penzijn připojištěn placené zaměstnavatelem, životn pojištěn placené zaměstnavatelem a stravenky. Ve sloupci Vlastnictv podlových listů jsou uvedeny počty podlových listů (v tis. Kč nom. hodnoty), které vlastnily vybrané osoby k 31. prosinci Podlové listy nejsou předmětem ždných prv (opce) Údaje o obhospodařovaném fondu kolektivnho investovn Během celého účetnho obdob roku 2011 byla investičn společnost obhospodařovatelem fondu: Nzev: PROSPERITA investičn společnost, a.s., otevřený podlový fond globln Zkrcený nzev: IČO přidělené SCP: ISIN podlového listu: Nominln hodnota: PROSPERITA OPF globln CZ Vlastn kapitl k : tis. Kč 1,-- Kč za jeden podlový list (PL) Výše uvedený otevřený podlový fond je jediným fondem, který investičn společnost obhospodařovala ve sledovaném účetnm obdob

13 1.6. Údaje o osobch s kvalifikovanou účast Vzhledem ke skutečnosti, že ustanoven 77 zkona č. 189/2004 Sb., o kolektivnm investovn, v platném zněn, zakazuje investičnm společnostem ovldat jinou obchodn společnost, investičn společnost nem ždné vlastnické podly na jiných osobch. PROSPERITA investičn společnost, a.s. jako obhospodařovatel otevřeného podlového fondu PROSPERITA OPF globln vykonv hlasovac prva k akcim fondu, jejichž emitentem jsou tuzemské akciové společnosti. Údaje o akcich fondu, u nichž jsou vykonvna hlasovac prva, a jejichž hlasovac prva jsou součst jednn ve shodě s jinými osobami, které tvoř s investičn společnost koncern, jsou uvedeny v nsledujc tabulce. Hospodřský výsledek společnost, ve kterých jsou vykonvan hlasovac prva, nen auditovaný a týk se stavu k (konsolidované pololetn zprvy za rok 2011). Přehled účast, kde jsou vykonvan hlasovac prva Nzev společnosti IČ společnosti doba vlastnictv HV společnosti (stav k ) hlasovac prva ENERGOAQUA, a.s celý rok tis. Kč 10,00 % TOMA, a.s celý rok tis. Kč 9,98 % TESLA Karln a.s celý rok tis. Kč 9,60 % Ustanoven 51 odst. 2) výše uvedeného zkona investičn společnosti ukld, aby v majetku podlového fondu nebylo vce než 10 % z celkové jmenovité hodnoty investičnch cenných paprů vydaných jednm emitentem, a proto obhospodařovaný otevřený podlový fond PROSPERITA OPF globln neeviduje ve svém majetku ždné účasti s rozhodujcm a podstatným vlivem (kvalifikovanou účast). 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn 2.1. Účetn metody použvané v r Předkldan účetn zvěrka společnosti za rok 2011 byla zpracovna v souladu s ustanovenmi těchto prvnch předpisů: a) Zkon č. 563/1991 Sb., o účetnictv, b) Zkon č. 189/2004 Sb. o kolektivnm investovn, v platném zněn c) Vyhlška Ministerstva financ ČR č. 501/2002 Sb., kterou se provděj někter ustanoven zkona č. 563/1991 Sb., o účetnictv, ve zněn pozdějšch předpisů, pro účetn jednotky, které jsou bankami a jinými finančnmi institucemi, d) Vyhlška ČNB č. 358/2010 Sb. o předkldn výkazů a dalšch informac investičn společnost a fondem kolektivnho investovn České nrodn bance e) Vyhlška č. 194/2011 Sb. o podrobnějš úpravě některých pravidel v kolektivnm investovn. c) české účetn standardy. Investičn společnost je již od 1. července 2005 obhospodařovatelem otevřeného podlového fondu s nzvem PROSPERITA investičn společnost, a.s., otevřený podlový fond globln. Tento obhospodařovaný fond m vedeno samostatné účetnictv. Účetn zvěrka obsahuje rozvahu, podrozvahu, výkaz zisku a ztrty a přlohu účetn zvěrky včetně výkazu změn vlastnho kapitlu. Předkldan účetn zvěrka je nekonsolidovan. Veškeré čselné údaje jsou uvděny v tis. Kč, pokud nen uvedeno jinak Způsoby oceňovn majetku Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmot. majetku vytvořeného vlastn činnost - společnost nevytvořila vlastn činnost ždný majetek

14 Oceněn cenných paprů a majetkových účast - společnost nevlastnila v účetnm obdob cenné papry ani majetkové účasti Přepočet cizch měn na českou měnu - společnost ve sledovaném účetnm obdob neúčtovala v cizch měnch Okamžik uskutečněn účetnho přpadu Okamžikem uskutečněn účetnho přpadu se rozum den proveden nebo přijet platby, postoupen pohledvky, pohybu majetku uvnitř účetn jednotky, popřpadě den, ve kterém m účetn jednotka k dispozici potřebné doklady, které nastalé skutečnosti dokumentuj z hlediska požadavků průkazného účetnictv. V přpadech, na které se nevztahuje výše uvedený odstavec, se tmto dnem rozum den, ve kterém dojde k nabyt nebo zniku vlastnictv, popř. prv k cizm věcem, ke vzniku pohledvky a zvazku, jejich změně nebo zniku, ke zjištěn škody, manka, schodku, přebytku, k pohybu majetku uvnitř účetn jednotky a k dalšm skutečnostem, které jsou předmětem účetnictv a které nastaly, nebo které vyplývaj z vnitřnch podmnek účetn jednotky anebo ze zvlštnch předpisů Postupy odpisovn hmotného a nehmotného majetku Odpisovn hmotného a nehmotného majetku provd účetn jednotka v souladu s odpisovým plnem. V tomto odpisovém plnu je respektovno opotřeben zařazovaného majetku odpovdajc běžným podmnkm jeho použvn. Daňové odpisy jsou v souladu se zkonem č. 586/1992 Sb. v platném zněn. Hmotný a nehmotný majetek je rozčleněn takto: a) drobný hmotný a nehmotný majetek (pořizovac cena do 15 tis. Kč) b) drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovac cena od 15 do 40 tis. Kč) c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovac cena od 15 do 60 tis. Kč) d) dlouhodobý hmotný majetek (pořizovac cena nad 40 tis. Kč) e) dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovac cena nad 60 tis. Kč) Postupy účtovn odložené daně z přjmů prvnických osob Během účetnho obdob roku 2011 se ve společnosti nevyskytly ždné účetn přpady, které by ovlivnily odloženou daň z přjmů prvnických osob, kromě rozdlu mezi účetn zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Postupy účtovn úrokových výnosů a nkladů V účetnm obdob roku 2011 vykzala společnost výnosy z úvěru, poskytnutého jiné prvnické osobě a výnosy z úročeného vkladu na běžném účtu. Výnosové úroky činily celkem 549 tis. Kč a byly zaúčtovny v souladu s platnou prvn úpravou Metody a postupy identifikace klasifikovaných ohrožených aktiv Ve sledovaném obdob nejsou v účetn jednotce evidovna ždn ohrožen aktiva. 3. Použvané finančn nstroje Investičn společnost nen bankou a neposkytuje úvěry veřejnosti. Proto společnost nepoužv ždné metody hodnocen úvěrového rizika ani tržnho rizika. Při obhospodařovn otevřeného podlového fondu PROSPERITA OPF globln se společnost řd omezenm a rozloženm rizika vlastněných cenných paprů, uvedeným v ustanoven 51 odst. 1-8 zkona č. 189/2004 Sb., o kolektivnm investovn, v platném zněn. Dalš údaje o řzen rizik a o zsadch obhospodařovn fondu jsou popsny ve Statutu otevřeného podlového fondu

15 Účetn jednotka použv k měřen rizik v obhospodařovaném fondu metodu hodnoty v riziku VaR (value at risk), kter je založena na modelu relativn a absolutn rizikové hodnoty, kter splňuje tyto požadavky: a) rizikov hodnota je počtna jednou za dva týdny, b) pro výpočet rizikové hodnoty je použvn jednostranný konfidenc interval na hladině spolehlivosti 99 %, c) pro výpočet rizikové hodnoty je obdobm držen nstrojů 1 měsc (ke konci měsce) nebo 1 týden (uprostřed v polovině měsce), d) efektivn historické obdob pozorovn pro výpočet rizikové hodnoty je 1 rok, e) u úrokového rizika se zohledňuj rizikové faktory odpovdajc úrokovým mrm v každé měně, f) u akciového rizika jsou zohledňovny rizikové faktory odpovdajc každému trhu, na kterém m fond akciové nstroje, g) u měnového rizika jsou zohledňovny rizikové faktory odpovdajc nstrojům v jednotlivých cizch měnch, h) model zohledňuje přpadné specifické riziko, obsahuje zpětné a stresové testovn. 4. Postaven společnosti v koncernu PROSPERITA Podle ustanoven 66a zkona 513/91 Sb., obchodn zkonk v platném zněn je společnost PROSPERITA investičn společnost, a.s. ovldan společnost PROSPERITA holding, a.s. (IČ ), se sdlem Ndražn 213/10, Ostrava, Moravsk Ostrava, PSČ Výše uveden společnost vykonv přmo rozhodujc vliv, protože vlastn 100 % podlu na vlastnm kapitlu i na hlasovacch prvech společnosti. Společnost PROSPERITA holding, a.s. je zroveň mateřskou společnost holdingu (celkem 49 ovldaných společnost), které společně s ovldajc společnost tvoř koncern. Bližš údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v kapitole 7.3. a ve Zprvě o vztazch mezi propojenými osobami, kter je součst Výročn zprvy za rok Údaje o osobě, kter vykonv rozhodujc vliv ve společnosti Ve společnosti vykonv rozhodujc vliv prvnick osoba, uveden v kapitole 1.1., kde jsou uvedeny veškeré identifikačn údaje ovldajc osoby. Během účetnho obdob nedošlo u jediného akcionře ke změně v počtu emitovaných akci ani ke změně vlastnických vztahů Údaje o obchodnch vztazch k osobm se zvlštnm vztahem ke společnosti V nsledujc tabulce je uveden přehled obchodnch vztahů k osobm se zvlštnm vztahem ke společnosti. Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k Druh aktiva nebo pasiva Pohledvky vůči osobm se zvlštnm vztahem Změny během účetnho obdob Ovldajc společnost s rozhod. vlivem Členové sprvnch orgnů Ostatn osoby počtečn stav tis. Kč 70 tis. Kč 0 tis. Kč přrůstky tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč úbytky tis. Kč 70 tis. Kč 0 tis. Kč konečný stav tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Mateřské společnosti byl v souladu s rozhodnutm jediného akcionře poskytnut úvěr za obvyklých obchodnch podmnek (4,9 % p. a.) a je splatný do 9. listopadu Na počtku účetnho obdob činila hodnota úvěru tis. Kč, na konci účetnho obdob činila hodnota poskytnutého úvěru celkem tis. Kč

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2008 KAROSERIA a.s. Výroční zpráva 2008 1/89 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5-6

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66 a) ZÁKONA Č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013 Činnost společnosti v roce 2013 spočívala výhradně v obhospodařování fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více