APOGEO NEWS N 27 září / říjen Apogeo News

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APOGEO NEWS N 27 září / říjen 2010. Apogeo News"

Transkript

1 1 Apogeo News Vážení čtenáři, po letních měsících vychází další číslo ApogeO News, jehož hlavním zájmem nadále zůstává informovat a pomoci vám v oblasti daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd a také problematiky zakládání a prodeje společností. Toto číslo je unikátní nejen svým novým kabátkem, ale také velkou řadou novinek, které se u nás odehrály. Úspěšně jsme dokončili certifikaci ISO 9001 a ISO 27000, čímž vám můžeme nabídnout ještě kvalitnější služby a ještě bezpečnější ochranu dat nám svěřených. Tým APOGEO Tax a Accounting & Payroll je posílen o nové členy a odstartovali jsme refresh našich materiálů. Technický výkres, který je taktéž hlavním grafickým prvkem tohoto čísla, znázorňuje detail, preciznost a originalitu, tedy základní prvky, se kterými se naši odborníci věnují práci na vašich zakázkách. Přeji Vám příjemné čtení AKTUALITY Společnost APOGEO a SMART Office & Companies zvyšují svou konkurenceschopnost Společnosti APOGEO a SMART Office & Companies úspěšně dokončily proces implementace a získaly certifikáty systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2005. Svým zákazníkům tak deklarují vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a zároveň ochranu a bezpečnost důvěrných dat, s kterými pracují a nakládají. Více na straně 7. APOGEO Znalecký ústav míří do informatiky APOGEO Znalecký ústav zareagoval na časté požadavky klientů a rozšířil kapacitu a nabídku služeb v oboru ICT (Information and Comunnication Technology). Více na straně 7. OBSAH Česká daňová soustava je nepřehledná a rychle se mění 1 Smlouva s členem statutárního orgánu 2 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 3 Základní pojmy při ocenění podniku 4 Ready-made společnosti s vyšším základním kapitálem 6 Personální aktuality 6 Aktuality 7 Jana Nerušilová Marketing Manager Česká daňová soustava je nepřehledná a rychle se mění Česká daňová soustava je specifická nejen svou složitostí, ale i tempem a počtem schvalovaných změn. Jen za rok 2009 bylo schváleno 22 změn daňových zákonů. Vzhledem k tomu, že rok má dvanáct měsíců, je to úctyhodné číslo. Jedná se však pouze o změny zákonů, které byly skutečně schváleny, a nikoliv o všechny návrhy, které byly projednávány v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR či v Senátu Parlamentu ČR v průběhu roku. Jsou změny opodstatněné? Ne všechny změny byly vyvolány skutečnou potřebou, jako například změny sazby DPH a daně z nemovitostí nebo povinností začlenit do zákona obecně závazné směrnice Evropské unie. Řada změn byla vyvolána poslaneckými návrhy, které odrážely jen zájmy určité skupiny lidí. Tyto změny jsou většinou nesystémové a orientaci v daňové legislativě rozhodně neusnadňují ani odborníkům, natož pak běžným občanům. Novela zákona o DPH Za zmínku určitě stojí nedávno na veřejnosti velmi diskutovaná novela zákona o DPH schválena v listopadu Touto novelou byl od 1. ledna 2010 do zákona o DPH nově zaveden nástroj pro kontrolu cen mezi spojenými osobami. Okruh spojených osob, na které se ustanovení zákona vztahovalo, byl oproti například dani z příjmů rozšířen i na zaměstnance společností. Základem DPH při poskytování plnění zaměstnancům měla být v takových případech obvyklá cena, zjednodušeně tržní cena. Zaměstnavatel, který by zaměstnancům poskytoval zaměstnanecké výhody například v podobě slev na zboží, zlevněných jízdenek, závodního stravování či zvýhodněné ceny za rekreaci ve vlastním zařízení, musel od ledna 2010 odvést DPH z tržní ceny, tj. ceny před slevou.

2 2 Zákon začal platit 1. ledna 2010 a následně se zvedla vlna odporu ze strany odborových organizací. Ty v únoru a březnu letošního roku požadovaly zrušení tohoto ustanovení a schválení novely zákona podmiňovaly stávkou. Poslanci nakonec v dubnu 2010 odborům ustoupili a zrušení sporného paragrafu schválili při opakovaném hlasování, při kterém přehlasovali jak zamítnutí Senátem Parlamentu ČR, tak i prezidentské veto. Celá tato záležitost trvala skoro 4 měsíce. Tento případ svědčí o nesystémových zásazích do českých daňových zákonů, kdy zájmy malé skupiny lidí dokážou zaměstnat českou politickou scénu na mnoho měsíců. Seznam změněných daňových zákonů v roce 2009: 12 novel zákona o daních z příjmů; čtyři novely zákona o dani z přidané hodnoty; tři změny zákona o dani z nemovitostí; dvě změny zákona o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitostí; jedna změna zákona o silniční dani. Jsou přechodná protikrizová opatření pro podnikání pomocí? Sporná jsou i tzv. protikrizová opatření, která byla schválena pouze na přechodnou dobu s cílem podpořit podnikání a ulevit daňovým poplatníkům v době největšího útlumu z důvodu celosvětové krize. Je však otázkou, nakolik pomůže poplatníkům možnost využít např. mimořádné odpisy majetku v době, kdy nemají dostatek finančních prostředků, aby nový majetek pořídili. Přílepky k jiným zákonům Kuriozitou české daňové soustavy je i to, že řada zákonů bývá novelizována nikoliv samostatnou změnou zákona, ale takzvanými přílepkami k jiným zákonům. V praxi to vypadá tak, že v rámci schvalování nového zákona či změny zákona, který s daněmi tak úplně nesouvisí (např. zákon o nemocenském pojištění) je schváleno několik řádků daňového zákona. Často se pak může stát, že poplatník změnu zákona prostě přehlédne. Schvalování se zpětnou platností Dalším zvykem našich zákonodárců je schvalovat zákony se zpětnou platností, kdy se určité ustanovení schválí v průběhu roku, ale uplatní se za celé zdaňovací období. Takovým příkladem může být paušální výdaj na dopravu. Změna zákona, která uplatnění paušálu na dopravu umožňuje, vstoupila v platnost červenci 2009, avšak uplatnit jej lze zpětně za celé zdaňovací období roku Není snadné orientovat se v českých daňových zákonech. Množství schvalovaných změn a různá platnost novel zákonů vede k velké nepřehlednosti. Často se stane, že ani sám finanční úředník přesně neví, v jakém znění zákon vlastně platí. Nezbytností každého podnikatele se proto stává, kromě vlastní obchodní činnosti, i studium zákonů. A přestože je situace v legislativě složitá, stále platí: Neznalost zákona neomlouvá!. Ing. Helena Zemanová Senior Tax Consultant Smlouva s členem statutárního orgánu V praxi se stále velmi často setkáváme se situací, kdy statutární orgán společnosti, vykonává svoji činnost pro společnost na základě pracovní smlouvy, kdy jako druh práce je sjednán výkon činnosti ředitele společnosti, generálního ředitele, apod. Takto uzavřená smlouva je však neplatná. Podle dnes již ustálené judikatury Nejvyššího soudu, činnost statutárního orgánu společnosti není možné vykonávat v pracovním poměru, neboť tato činnost není závislou činností tak, jak ji definuje zákoník práce. Vznik, obsah a zánik smluvního vztahu mezi společností a jejím statutárním orgánem se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a vnitřními předpisy společnosti. Tento závěr neplatí v případě, že statutární orgán vykonává pro společnost, na základě pracovněprávního vztahu, další činnosti, které nespadají pod obchodní vedení společnosti. Člen statutárního orgánu může tedy pro společnost vykonávat v pracovněprávním vztahu například funkci finančního analytika, technika apod. Může tak nastat situace, kdy jedna osoba bude mít se společnosti uzavřenou jak mandátní smlouvu o výkonu funkce, tak i pracovní smlouvu s náplní práce nespadající do obchodního vedení společnosti. Proč je vhodné smlouvu uzavřít? Uzavření smlouvy o výkonu funkce není povinností, nicméně uzavření takové smlouvy doporučujeme. Nebylali s členem statutárního orgánu uzavřena smlouva, vztah mezi členem statutárního orgánu a společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě. S ohledem na značně obecný charakter zákonné úpravy mandátní smlouvy může neexistence konkrétního smluvního ujednání mezi společností a členem jejího statutárního orgánu v praxi vyvolat spory týkající se celé řady otázek, na něž úprava mandátní smlouvy v obchodním zákoníku nepamatuje. Největším problémem pak může být spor o výši odměny za výkon funkce statutárního orgánu. Odměna člena statutárního orgánu Mandátní smlouva je typem smlouvy, mezi jejíž pojmové znaky patří úplatnost. Není-li ve smlouvě s členem statutárního orgánu výslovně sjednán bezúplatný výkon jeho funkce, případně není-li taková smlouva

3 3 vůbec sjednána, dovozuje se právo člena statutárního orgánu na přiměřenou odměnu. To může v praxi vést k sporům mezi společností a jejím statutárním orgánem o výši takové odměny. Uzavření smlouvy o výkonu funkce obsahující jednoznačné ustanovení o odměňování je nejlepším způsobem, jak vzniku takových sporů předejít. Forma smlouvy Je-li uzavírána mandátní smlouva mezi společností a členem jejího statutárního orgánu, musí mít písemnou formu a znění uzavřené smlouvy podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Takové schválení je podmínkou účinnosti smlouvy. Upozorňujeme, že nestačí, pokud valná hromada ve svém usnesení konstatuje, že schvaluje konkrétní smluvní podmínky; je nezbytné, aby součástí usnesení valné hromady byl celý text smlouvy, případně byl text smlouvy přílohou rozhodnutí z valné hromady, která je nedílnou součástí rozhodnutí. Mgr. Petra Šimková Projekt Manager Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností. Vyplatit či nevyplatit? Jednou z oblastí vyššího účetnictví jsou přeměny společností, které jsou od 1. července 2008 upraveny novým zákonem o přeměnách obchodních společností (zákon č. 125/2008 Sb.). Tyto přeměny, respektive podnikové kombinace, mohou nabývat různých podob: Fúze sloučením, kdy se společnost A sloučí do společnosti B. Společnost A je zanikající společností, společnost B pokračuje dále ve své podnikatelské činnosti. Fúze a rozdělení společností V případech fúzí a rozdělení společností vzniká povinnost zanikající nebo rozdělované společnost provést ocenění majetku společnosti soudem jmenovaným znalcem a následně toto ocenění promítnout do účetnictví jednotlivých společností účastnících se na přeměně. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách a goodwill Promítnutí znaleckého ocenění majetku do účetnictví společnosti, resp. přecenění, se v rozvaze dané společnosti projeví na straně aktiv a zároveň na straně pasiv. Na straně pasiv dochází ke zvýšení vlastního kapitálu na úroveň stanovenou ve znaleckém posudku. Pro účely navýšení vlastního kapitálu z důvodů fúze nebo rozdělení je v pasivech rozvahy vytvořena zvláštní položka, která se nazývá oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (dále jen fond z přecenění). Na straně aktiv rozvahy existuje proti fondu z přecenění položka oceňovací rozdíl k nabytému majetku, zachycený jako dlouhodobý hmotný majetek společnosti, do kterého se zahrnuje rozdíl vznikající z přecenění majetku společnosti soudním znalcem. Druhou variantou, která může stát na straně aktiv proti fondu z přecenění, je goodwill zachycený jako dlouhodobý nehmotný majetek společnosti. Goodwill vzniká v případě, kdy zanikající společnost provede individuální přecenění svého majetku a závazků na reálnou hodnotu. Ta část z přecenění, která není přiřaditelná konkrétnímu aktivu či závazku, je nazývána goodwill. Vzniklý oceňovací rozdíl v dlouhodobém majetku společnosti se následně účetně odepisuje po dobu 180 měsíců. Pokud vznikne společnosti goodwill, je účetně odepisován 60 měsíců. Popis převzetí vlastního kapitálu Jednou z povinných náležitostí projektu fúze je popis způsobu převzetí vlastního kapitálu zanikající spo- Fúze splynutím, kdy společnosti A a B splynou do společnosti C, která je právním nástupcem obou společností. Společnosti A a B jsou v pozici zanikajících společností. Převod jmění na majoritního vlastníka (nejčastěji akcionáře nebo společníka), kdy společnost B, akciová společnost a zároveň dceřiná společnost společnosti A, ve které společnost A vlastní více než 90 % akcií (pokud jde o společnost s ručením omezeným, musí společnost A vlastnit alespoň 90 % obchodního podílu). Tu je možné provést převod jmění na hlavního akcionáře. Při této transakci dochází k vytěsnění menšinových akcionářů, kteří přicházejí o svá práva, na druhé straně však společnosti A vzniká povinnost tyto akcionáře vyplatit. Rozdělení, kde rozdělovaná společnost A převede svůj majetek na nově vzniklé právní nástupce, např. společnosti B a C. Společnost A je zároveň v postavení zanikající společnosti. Rozdělení odštěpením, kde společnost A odštěpí část svého majetku, který převede na existující nebo nově vzniklou společnost, a zároveň společnost A nezaniká. Změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

4 4 lečnosti nástupnickou společností. Vlastní kapitál zanikající společnosti obsahuje i diskutovanou položku fondu z přecenění. V současné době neexistují žádná omezení, kam je tuto položku možné u nástupnické společnosti ve vlastním kapitálu převzít. Je tedy možné o tuto položku zvýšit základní kapitál nástupnické společnosti nebo tuto položku převést na nerozdělené zisky minulých let. Vyplacení oceňovacího rozdílu Odborná veřejnost doporučuje oceňovací rozdíl z přecenění nevyplácet, neboť se nejedná o zisk vytvořený společností. Jde o čistě kapitálový fond, tzn. že pokud by se vlastník společnosti přeci jen rozhodl si tento fond vyplatit, musel by ho ještě jednou zdanit. Motiv výplaty oceňovacího rozdílu z přecenění je zejména vyvedení peněžních prostředků ze společnosti a obohacení na úkor ostatních věřitelů společnosti. Pro výplatu oceňovacího rozdílu z přecenění hovoří skutečnost, že na straně aktiv se oceňovací rozdíl nebo goodwill odepisuje, stejně tak přeceněná aktiva. Tímto odepisováním se dostávají do výsledku hospodaření společnosti a zároveň do vlastního kapitálu, který snižují. Na základě této úvahy je logické, že může dojít k výplatě fondu z přecenění. Výplata fondu z přecenění je možná a měla by nastat pouze v případě, kdy není ohroženo budoucí trvání společnosti - společnost má dostatek vlastních finančních prostředků k výplatě fondu, dosahuje dlouhodobě zisku díky majetku, který byl v procesu fúze přeceněn a jeho výplata neznamená riziko pro dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. Tomáš Brabec Audit Manager Základní pojmy při ocenění podniku Metody ocenění V teorii i v praxi oceňování podniků využívá velké množství metod pro stanovení hodnoty společnosti, které lze sdružit do tří základních skupin: metody majetkové, metody výnosové a metody založené na tržním porovnání. Volba metody je závislá na účelu ocenění (k jakému účelu je hodnota zjišťována) a na charakteristice oceňované společnosti (např. v jaké fázi rozvoje se firma nachází, jaké je její postavení na trhu a jaké jsou výhledy na budoucí prosperitu). Metody majetkové Při tomto přístupu k oceňování podniku je určitým způsobem oceněna každá majetková složka. Součtem těchto cen pak získáme souhrnné ocenění aktiv podniku. Odpočteme-li všechny dluhy a závazky, dostaneme hodnotu vlastního kapitálu. Rozlišujeme tyto majetkové metody: metoda účetní hodnoty; metoda substanční hodnoty (věcná hodnota); metoda likvidační hodnoty. Metoda účetní hodnoty Účetní hodnota podniku vyplývá z účetní evidence, která minimálně obsahuje následující informace: hodnotu podniku celkem = aktiva (pasiva); hodnotu základního kapitálu = počet akcií x nominální hodnota akcie; hodnotu vlastního kapitálu = aktiva (pasiva) cizí zdroje. Existuje celá řada výhrad proti použití této metody. Odvíjejí se především od rozdílných účetních technik. Účetní hodnota je však hodnocením podniku, které je třeba vzít v úvahu. Metoda substanční hodnoty Substanční hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých složek majetku a rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek podniku. Tyto složky přitom oceňujeme k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (tzn. při splnění principu Going concern). Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení brutto substanční hodnota. Odpočteme-li od této hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto. Substanční metoda nechává stranou ocenění nekvantifikovatelných nehmotných složek goodwillu, pracovní síly, organizační struktury, vybudované sítě odběratelů a dodavatelů. To je slabý bod této metody. Metoda likvidační hodnoty Podstata metody likvidační hodnoty spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že podnik ukončí svoji činnost, jednotlivá aktiva budou rozprodána a budou splaceny veškeré závazky podniku včetně odměny likvidátora. Likvidace podniku může probíhat různou rychlostí a různou in-

5 5 tenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, kterého je třeba pro rozprodej podnikového majetku. Intenzitou rozumíme míru rozdělení podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány. Podstatné je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů, nebo zda jde o likvidaci převážně dobrovolnou. Protože se předpokládá prodej po částech, mohou některé specializované součásti ztrácet na své hodnotě a jen obtížně se bude hledat kupec. Konečný nárok vlastníků v případě likvidace podniku = hodnota podniku hodnota závazků. Metody výnosové Metody výnosové představují skupinu metod, kde základem pro stanovení tržní hodnoty podniku je stanovení reálného výnosu pro vlastníka. Ocenění zahrnuje stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení současné hodnoty těchto výnosů za předpokladu nepřetržité ekonomické existence podniku (tj. při splnění principu Going concern). Mezi výnosové metody patří tyto metody: metody diskontovaných peněžních toků (Discounted cash flow DCF); metoda kapitalizovaných čistých výnosů; metoda ekonomické přidané hodnoty (Economic value added - EVA). Při hledání tržní hodnoty si musíme klást otázku, jaké výnosy u oceňovaného podniku očekává příslušný trh. Při subjektivním oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. Metody diskontovaných peněžních toků (DCF - Discounted cash flow) Metoda je alespoň z pohledu teorie považována za základní metodu oceňování. Lze dokonce vyslovit názor, že většina ostatních výnosových oceňovacích metod jsou především deriváty metody DCF. V praxi se nejčastěji uplatňují dvě varianty výpočtu peněžních toků: metoda entity (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek); metoda equity (equity = vlastní kapitál). Při použití metody DCF entity probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve vyjdeme z peněžních toků, které byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a jejich diskontováním získáme hodnotu podniku jako celku. Od ní pak v druhém kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni ocenění a získáme tak hodnotu vlastního kapitálu. S použitím této metody vyjdeme z peněžních toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům podniku. Jejich diskontováním získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Metoda kapitalizovaných čistých výnosů představuje nejjednodušší výnosovou metodu založenou na výkonnosti podniku, tj. na historické úrovni zisku. Časová řada minulých hospodářských výsledků se upravuje na srovnatelnou reálnou úroveň a je základem pro výpočet tzv. odnímatelného čistého výnosu, který je třeba chápat jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům. Tyto prostředky mohou být rozděleny, aniž by byla dotčena podstata podniku. Metoda ekonomické přidané hodnoty (Economic value added - EVA) Metoda EVA na rozdíl od modelů DCF nepracuje s cash flow, nýbrž s ukazatelem ekonomické přidané hodnoty (tzv. EVA ). Myšlenkový základ metody EVA staví na očekávaném výnosu, který musí pokrýt nejen náklady na cizí kapitál ale i náklady na kapitál vlastní a proto zahrnuje tzv. oportunitní náklady (tj. náklady ušlé příležitosti), které odečítá od operačního výsledku hospodaření. Za jistých okolností má metoda EVA schopnost vyjadřovat stejné výsledky jako metoda DCF. Metoda DCF však musí splnit tyto podmínky: použít v metodě stejné průměrné vážené náklady kapitálu; výpočet volných peněžních toků musí vycházet z čistého provozního zisku po zdanění (NOPAT); investovaný provozně nutný kapitál musí být stejný jako u metody EVA. Metody založené na analýze trhu Metody ocenění podniku založené na analýze trhu vycházejí z informací o konkrétních cenách či o tržních hodnotách obdobných podniků. Pro správné stanovení je nezbytné, aby mezi jednotlivými porovnávanými podniky existovali malé či nepatrné rozdíly ať již z hlediska odvětví, produktů, právní formy, velikosti apod. Metody založené na analýze trhu jsou uplatňovány v těchto rovinách: srovnání s podobnými podniky, u nichž je hodnota známá; odvození hodnoty podniku ze srovnatelných transakcí; odvození hodnoty podniku z údajů o podnicích uváděných na burze. Využití předností metod založených na analýze trhu je vázáno na rozvinutý kapitálový trh, časté a průhledné transakce s podniky a na dostatek spolehlivých dat. Andrea Paslerová Valuation Institute Manager Použitá literatura MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a postupy. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, s. ISBN

6 6 Ready-made společnosti s vyšším základním kapitálem Na základě přání klientů jsme navýšili základní kapitál u akciových společností i společností s ručením omezením. Vycházíme tím vstříc požadavkům našich klientů, kteří častěji vyžadují společnosti s vyšším základním kapitálem. Dosud bylo nutné v případě potřeby vyššího základního kapitálu buď společnost zdlouhavě zakládat, nebo absolvovat neméně náročný proces zvyšování základního kapitálu, který např. u akciové společnosti trvá běžně několik měsíců. SMART Companies, jako první v České republice, nabízí tzv. předzaložené společnosti s právní formou s.r.o. se základním kapitálem ve výši 400, 600, 800 tisíc a 1 mil. korun. Pro právní formu akciová společnost SMART Companies svým klientům nabízí společnosti se standardním základním kapitálem 2 milióny a dále pak s kapitálem 4, 6 a 8 miliónů korun. Maximální výše základního kapitálu u nové ready-made, kterou si budou moci ihned koupit, bude ve výši 10 miliónů korun. Mezi hlavní důvody, které vedou klienty ke koupi předzaložených společností s vyšším základním kapitálem patří především výše základního kapitálu pro daný typ předmětu podnikání. Příkladem mohou být banky či společnosti provozující loterie a sázky. Dalším důvodem je samotná image a důvěryhodnost dané společnosti. Petra Janáková Business Manager Pět hlavních důvodů pro založení ready-made firmy (RM) s vyšším základním kapitálem Důvod pro využití RM s vyšším kapitálem Zákonem daná výše kapitálu pro předmět podnikání (např. zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách) % respondentů, kteří uvádí důvod jako hlavní pro nákup RM s vyšším ZK 35 % Úspora nákladů spojených s navyšováním základního kapitálu 20 % Image a důvěryhodnost společnosti s vyšším kapitálem 20 % Nízká kapitalizace a podobné důvody 15 % Ostatní důvody 10 % Personální aktuality Tax Manager Ing. Gabriela Magsumová Ze společnosti BDO/PRK Ecovis přichází Gabriela Magsumová, kde působila rovněž na pozici Tax Manager. Před BDO/PRK Ecovis prošla pozicemi Senior Consultant společnostmi Alfery & Partner a Deloitte. Od roku 2003 je Gabriela Magsumová členkou KDP ČR a International Fiscal Association (IFA). Ve skupině Apogeo převezme řízení business unit Daňového poradenství. Mezi její hlavní úkoly v prvním období bude patřit rozvoj klíčových odborností týmu vzhledem k situaci na trhu a další budování týmu pokrývajícího tyto oblasti, jakož i business development. Accounting & Payroll Manager David Jelen Po 3letém intermezzu ve společnosti Flow East, a.s. na pozici finančního manažera se David Jelen vrací do oblasti consultingu, kde působil celou svou předchozí praxi, konkrétně ve společnosti TMF Czech, s.r.o., kde postupně prošel kompletně všemi pozicemi od Junior Accountanta, Coordinatora of Acc. Department, po Deputy Managing Directora, přičemž se podílel na řízení celého českého zastoupení TMF. Mezi klíčovými úkoly Davida Jelena bude definice produktových řešení pro malé/střední/velké podniky v oblasti outsourcingu účetnictví a mezd, rovněž pak stanovení klíčových odborností vzhledem k situaci na trhu, jakož i budování business development.

7 7 AKTUALITY APOGEO a SMART Office & Companies zvyšují svou konkurenceschopnost Společnosti APOGEO a SMART Office & Companies úspěšně dokončily proces implementace a získaly certifikáty systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2005. Svým zákazníkům tak deklarují vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a zároveň ochranu a bezpečnost důvěrných dat, s kterými pracují a nakládají. Získání certifikace chápeme především jako potvrzení kvality našich procesů a vyjádření odpovědnosti vůči svým klientům a partnerům. Spolu se zavedením systému řízení jakosti, které je dnes poměrně běžné, jsme implementovali také systém řízení bezpečnosti informací a vytvořili tak integrovaný systém řízení společnosti, uvádí Josef Jaroš, Managing Director poradenské skupiny APOGEO. Vysoká úroveň interního řízení je nyní zárukou bezproblémového průběhu svěřených projektů a minimalizace bezpečnostních rizik. V České republice získalo certifikát ISO v oboru daňového poradenství pouze minimum společností, proto jeho získání považujeme za významnou konkurenční výhodu, dodává Josef Jaroš. Pro většinu významných poradenských společností je v dnešní době certifikace systému řízení jakosti standardem a pro jejich klienty základním kritériem výběru vysoké úrovně poskytovaných služeb. Zavádění a certifikace systémů managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC je naopak relativně mladá disciplina posuzování shody, která zaznamenává od vydání normy v roce 2005 poměrně rychlý vývoj. Zájem mají především organizace disponující velkými objemy důvěrných dat, např. pošty, pojišťovny a banky, ale také zdravotnické nebo marketingové organizace či státní správa. Certifikát pro řízení bezpečnosti informací znamená pro držitele významnou konkurenční výhodu. Systém řízení jakosti i bezpečnosti informací zaváděla akreditovaná certifikační společnost 3EC International. Implementační proces byl zahájen v březnu a ukončen úspěšným certifikačním auditem v srpnu letošního roku. APOGEO Znalecký ústav míří do informatiky APOGEO Znalecký ústav zareagoval na časté požadavky klientů a rozšířil kapacitu a nabídku služeb v oboru ICT (Information and Comunnication Technology). Papír a tužku nahradil , podpis a razítko zas digitální certifikáty a klíče. Styk mezi státem a společnostmi zajišťují datové schránky. Do banky nechodíme, ale připojujeme se do ní přes náš počítač. Tak se stále častěji potkáváme a budeme potkávat se zásadními problémy, kdy něco nefungovalo, jak mělo, a někdo musí odborně a nezávisle posoudit, kde se stala chyba, říká Ing. Andrea Paslerová, manažerka APOGEO Znaleckého ústavu. Náš tým ICT s více než desítkou specialistů je připraven sloužit klientům jako rozhodce ve věcech smluvních. Může se stát součástí projektového realizačního týmu v roli jakéhosi stavebního dozoru nebo jen zkrátka nezávislým posuzovatelem stavu, projektu, selhání systému atd. Náš znalecký ústav vždy zaručí výběr takových konzultantů, kteří budou odborným a nezávislým orgánem. A záběr APOGEO Znaleckého ústavu je opravdu široký. Právo a ekonomika v ICT, architektura a integrace systémů, infrastruktura ICT, dynamické infrastruktury a Cloud Computing, licence a SW audit, telekomunikační technologie a služby, ICT bezpečnost, ERP systémy. Toto vše jsou oblasti, které pokrýváme z řad našeho kmenového týmu znalců, dodává Ing. Ivan Janoušek, soudní znalec v oboru kybernetika. Záběr je skutečně široký a s naší působností a službami rádi každého zájemce blíže seznámíme a samozřejmě mu nabídneme ty nejkvalitnější odborné služby.

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI,

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra: Účetnictví a financí Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Diplomová

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více