APOGEO NEWS N 27 září / říjen Apogeo News

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APOGEO NEWS N 27 září / říjen 2010. Apogeo News"

Transkript

1 1 Apogeo News Vážení čtenáři, po letních měsících vychází další číslo ApogeO News, jehož hlavním zájmem nadále zůstává informovat a pomoci vám v oblasti daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd a také problematiky zakládání a prodeje společností. Toto číslo je unikátní nejen svým novým kabátkem, ale také velkou řadou novinek, které se u nás odehrály. Úspěšně jsme dokončili certifikaci ISO 9001 a ISO 27000, čímž vám můžeme nabídnout ještě kvalitnější služby a ještě bezpečnější ochranu dat nám svěřených. Tým APOGEO Tax a Accounting & Payroll je posílen o nové členy a odstartovali jsme refresh našich materiálů. Technický výkres, který je taktéž hlavním grafickým prvkem tohoto čísla, znázorňuje detail, preciznost a originalitu, tedy základní prvky, se kterými se naši odborníci věnují práci na vašich zakázkách. Přeji Vám příjemné čtení AKTUALITY Společnost APOGEO a SMART Office & Companies zvyšují svou konkurenceschopnost Společnosti APOGEO a SMART Office & Companies úspěšně dokončily proces implementace a získaly certifikáty systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2005. Svým zákazníkům tak deklarují vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a zároveň ochranu a bezpečnost důvěrných dat, s kterými pracují a nakládají. Více na straně 7. APOGEO Znalecký ústav míří do informatiky APOGEO Znalecký ústav zareagoval na časté požadavky klientů a rozšířil kapacitu a nabídku služeb v oboru ICT (Information and Comunnication Technology). Více na straně 7. OBSAH Česká daňová soustava je nepřehledná a rychle se mění 1 Smlouva s členem statutárního orgánu 2 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 3 Základní pojmy při ocenění podniku 4 Ready-made společnosti s vyšším základním kapitálem 6 Personální aktuality 6 Aktuality 7 Jana Nerušilová Marketing Manager Česká daňová soustava je nepřehledná a rychle se mění Česká daňová soustava je specifická nejen svou složitostí, ale i tempem a počtem schvalovaných změn. Jen za rok 2009 bylo schváleno 22 změn daňových zákonů. Vzhledem k tomu, že rok má dvanáct měsíců, je to úctyhodné číslo. Jedná se však pouze o změny zákonů, které byly skutečně schváleny, a nikoliv o všechny návrhy, které byly projednávány v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR či v Senátu Parlamentu ČR v průběhu roku. Jsou změny opodstatněné? Ne všechny změny byly vyvolány skutečnou potřebou, jako například změny sazby DPH a daně z nemovitostí nebo povinností začlenit do zákona obecně závazné směrnice Evropské unie. Řada změn byla vyvolána poslaneckými návrhy, které odrážely jen zájmy určité skupiny lidí. Tyto změny jsou většinou nesystémové a orientaci v daňové legislativě rozhodně neusnadňují ani odborníkům, natož pak běžným občanům. Novela zákona o DPH Za zmínku určitě stojí nedávno na veřejnosti velmi diskutovaná novela zákona o DPH schválena v listopadu Touto novelou byl od 1. ledna 2010 do zákona o DPH nově zaveden nástroj pro kontrolu cen mezi spojenými osobami. Okruh spojených osob, na které se ustanovení zákona vztahovalo, byl oproti například dani z příjmů rozšířen i na zaměstnance společností. Základem DPH při poskytování plnění zaměstnancům měla být v takových případech obvyklá cena, zjednodušeně tržní cena. Zaměstnavatel, který by zaměstnancům poskytoval zaměstnanecké výhody například v podobě slev na zboží, zlevněných jízdenek, závodního stravování či zvýhodněné ceny za rekreaci ve vlastním zařízení, musel od ledna 2010 odvést DPH z tržní ceny, tj. ceny před slevou.

2 2 Zákon začal platit 1. ledna 2010 a následně se zvedla vlna odporu ze strany odborových organizací. Ty v únoru a březnu letošního roku požadovaly zrušení tohoto ustanovení a schválení novely zákona podmiňovaly stávkou. Poslanci nakonec v dubnu 2010 odborům ustoupili a zrušení sporného paragrafu schválili při opakovaném hlasování, při kterém přehlasovali jak zamítnutí Senátem Parlamentu ČR, tak i prezidentské veto. Celá tato záležitost trvala skoro 4 měsíce. Tento případ svědčí o nesystémových zásazích do českých daňových zákonů, kdy zájmy malé skupiny lidí dokážou zaměstnat českou politickou scénu na mnoho měsíců. Seznam změněných daňových zákonů v roce 2009: 12 novel zákona o daních z příjmů; čtyři novely zákona o dani z přidané hodnoty; tři změny zákona o dani z nemovitostí; dvě změny zákona o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitostí; jedna změna zákona o silniční dani. Jsou přechodná protikrizová opatření pro podnikání pomocí? Sporná jsou i tzv. protikrizová opatření, která byla schválena pouze na přechodnou dobu s cílem podpořit podnikání a ulevit daňovým poplatníkům v době největšího útlumu z důvodu celosvětové krize. Je však otázkou, nakolik pomůže poplatníkům možnost využít např. mimořádné odpisy majetku v době, kdy nemají dostatek finančních prostředků, aby nový majetek pořídili. Přílepky k jiným zákonům Kuriozitou české daňové soustavy je i to, že řada zákonů bývá novelizována nikoliv samostatnou změnou zákona, ale takzvanými přílepkami k jiným zákonům. V praxi to vypadá tak, že v rámci schvalování nového zákona či změny zákona, který s daněmi tak úplně nesouvisí (např. zákon o nemocenském pojištění) je schváleno několik řádků daňového zákona. Často se pak může stát, že poplatník změnu zákona prostě přehlédne. Schvalování se zpětnou platností Dalším zvykem našich zákonodárců je schvalovat zákony se zpětnou platností, kdy se určité ustanovení schválí v průběhu roku, ale uplatní se za celé zdaňovací období. Takovým příkladem může být paušální výdaj na dopravu. Změna zákona, která uplatnění paušálu na dopravu umožňuje, vstoupila v platnost červenci 2009, avšak uplatnit jej lze zpětně za celé zdaňovací období roku Není snadné orientovat se v českých daňových zákonech. Množství schvalovaných změn a různá platnost novel zákonů vede k velké nepřehlednosti. Často se stane, že ani sám finanční úředník přesně neví, v jakém znění zákon vlastně platí. Nezbytností každého podnikatele se proto stává, kromě vlastní obchodní činnosti, i studium zákonů. A přestože je situace v legislativě složitá, stále platí: Neznalost zákona neomlouvá!. Ing. Helena Zemanová Senior Tax Consultant Smlouva s členem statutárního orgánu V praxi se stále velmi často setkáváme se situací, kdy statutární orgán společnosti, vykonává svoji činnost pro společnost na základě pracovní smlouvy, kdy jako druh práce je sjednán výkon činnosti ředitele společnosti, generálního ředitele, apod. Takto uzavřená smlouva je však neplatná. Podle dnes již ustálené judikatury Nejvyššího soudu, činnost statutárního orgánu společnosti není možné vykonávat v pracovním poměru, neboť tato činnost není závislou činností tak, jak ji definuje zákoník práce. Vznik, obsah a zánik smluvního vztahu mezi společností a jejím statutárním orgánem se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a vnitřními předpisy společnosti. Tento závěr neplatí v případě, že statutární orgán vykonává pro společnost, na základě pracovněprávního vztahu, další činnosti, které nespadají pod obchodní vedení společnosti. Člen statutárního orgánu může tedy pro společnost vykonávat v pracovněprávním vztahu například funkci finančního analytika, technika apod. Může tak nastat situace, kdy jedna osoba bude mít se společnosti uzavřenou jak mandátní smlouvu o výkonu funkce, tak i pracovní smlouvu s náplní práce nespadající do obchodního vedení společnosti. Proč je vhodné smlouvu uzavřít? Uzavření smlouvy o výkonu funkce není povinností, nicméně uzavření takové smlouvy doporučujeme. Nebylali s členem statutárního orgánu uzavřena smlouva, vztah mezi členem statutárního orgánu a společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě. S ohledem na značně obecný charakter zákonné úpravy mandátní smlouvy může neexistence konkrétního smluvního ujednání mezi společností a členem jejího statutárního orgánu v praxi vyvolat spory týkající se celé řady otázek, na něž úprava mandátní smlouvy v obchodním zákoníku nepamatuje. Největším problémem pak může být spor o výši odměny za výkon funkce statutárního orgánu. Odměna člena statutárního orgánu Mandátní smlouva je typem smlouvy, mezi jejíž pojmové znaky patří úplatnost. Není-li ve smlouvě s členem statutárního orgánu výslovně sjednán bezúplatný výkon jeho funkce, případně není-li taková smlouva

3 3 vůbec sjednána, dovozuje se právo člena statutárního orgánu na přiměřenou odměnu. To může v praxi vést k sporům mezi společností a jejím statutárním orgánem o výši takové odměny. Uzavření smlouvy o výkonu funkce obsahující jednoznačné ustanovení o odměňování je nejlepším způsobem, jak vzniku takových sporů předejít. Forma smlouvy Je-li uzavírána mandátní smlouva mezi společností a členem jejího statutárního orgánu, musí mít písemnou formu a znění uzavřené smlouvy podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Takové schválení je podmínkou účinnosti smlouvy. Upozorňujeme, že nestačí, pokud valná hromada ve svém usnesení konstatuje, že schvaluje konkrétní smluvní podmínky; je nezbytné, aby součástí usnesení valné hromady byl celý text smlouvy, případně byl text smlouvy přílohou rozhodnutí z valné hromady, která je nedílnou součástí rozhodnutí. Mgr. Petra Šimková Projekt Manager Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností. Vyplatit či nevyplatit? Jednou z oblastí vyššího účetnictví jsou přeměny společností, které jsou od 1. července 2008 upraveny novým zákonem o přeměnách obchodních společností (zákon č. 125/2008 Sb.). Tyto přeměny, respektive podnikové kombinace, mohou nabývat různých podob: Fúze sloučením, kdy se společnost A sloučí do společnosti B. Společnost A je zanikající společností, společnost B pokračuje dále ve své podnikatelské činnosti. Fúze a rozdělení společností V případech fúzí a rozdělení společností vzniká povinnost zanikající nebo rozdělované společnost provést ocenění majetku společnosti soudem jmenovaným znalcem a následně toto ocenění promítnout do účetnictví jednotlivých společností účastnících se na přeměně. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách a goodwill Promítnutí znaleckého ocenění majetku do účetnictví společnosti, resp. přecenění, se v rozvaze dané společnosti projeví na straně aktiv a zároveň na straně pasiv. Na straně pasiv dochází ke zvýšení vlastního kapitálu na úroveň stanovenou ve znaleckém posudku. Pro účely navýšení vlastního kapitálu z důvodů fúze nebo rozdělení je v pasivech rozvahy vytvořena zvláštní položka, která se nazývá oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (dále jen fond z přecenění). Na straně aktiv rozvahy existuje proti fondu z přecenění položka oceňovací rozdíl k nabytému majetku, zachycený jako dlouhodobý hmotný majetek společnosti, do kterého se zahrnuje rozdíl vznikající z přecenění majetku společnosti soudním znalcem. Druhou variantou, která může stát na straně aktiv proti fondu z přecenění, je goodwill zachycený jako dlouhodobý nehmotný majetek společnosti. Goodwill vzniká v případě, kdy zanikající společnost provede individuální přecenění svého majetku a závazků na reálnou hodnotu. Ta část z přecenění, která není přiřaditelná konkrétnímu aktivu či závazku, je nazývána goodwill. Vzniklý oceňovací rozdíl v dlouhodobém majetku společnosti se následně účetně odepisuje po dobu 180 měsíců. Pokud vznikne společnosti goodwill, je účetně odepisován 60 měsíců. Popis převzetí vlastního kapitálu Jednou z povinných náležitostí projektu fúze je popis způsobu převzetí vlastního kapitálu zanikající spo- Fúze splynutím, kdy společnosti A a B splynou do společnosti C, která je právním nástupcem obou společností. Společnosti A a B jsou v pozici zanikajících společností. Převod jmění na majoritního vlastníka (nejčastěji akcionáře nebo společníka), kdy společnost B, akciová společnost a zároveň dceřiná společnost společnosti A, ve které společnost A vlastní více než 90 % akcií (pokud jde o společnost s ručením omezeným, musí společnost A vlastnit alespoň 90 % obchodního podílu). Tu je možné provést převod jmění na hlavního akcionáře. Při této transakci dochází k vytěsnění menšinových akcionářů, kteří přicházejí o svá práva, na druhé straně však společnosti A vzniká povinnost tyto akcionáře vyplatit. Rozdělení, kde rozdělovaná společnost A převede svůj majetek na nově vzniklé právní nástupce, např. společnosti B a C. Společnost A je zároveň v postavení zanikající společnosti. Rozdělení odštěpením, kde společnost A odštěpí část svého majetku, který převede na existující nebo nově vzniklou společnost, a zároveň společnost A nezaniká. Změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

4 4 lečnosti nástupnickou společností. Vlastní kapitál zanikající společnosti obsahuje i diskutovanou položku fondu z přecenění. V současné době neexistují žádná omezení, kam je tuto položku možné u nástupnické společnosti ve vlastním kapitálu převzít. Je tedy možné o tuto položku zvýšit základní kapitál nástupnické společnosti nebo tuto položku převést na nerozdělené zisky minulých let. Vyplacení oceňovacího rozdílu Odborná veřejnost doporučuje oceňovací rozdíl z přecenění nevyplácet, neboť se nejedná o zisk vytvořený společností. Jde o čistě kapitálový fond, tzn. že pokud by se vlastník společnosti přeci jen rozhodl si tento fond vyplatit, musel by ho ještě jednou zdanit. Motiv výplaty oceňovacího rozdílu z přecenění je zejména vyvedení peněžních prostředků ze společnosti a obohacení na úkor ostatních věřitelů společnosti. Pro výplatu oceňovacího rozdílu z přecenění hovoří skutečnost, že na straně aktiv se oceňovací rozdíl nebo goodwill odepisuje, stejně tak přeceněná aktiva. Tímto odepisováním se dostávají do výsledku hospodaření společnosti a zároveň do vlastního kapitálu, který snižují. Na základě této úvahy je logické, že může dojít k výplatě fondu z přecenění. Výplata fondu z přecenění je možná a měla by nastat pouze v případě, kdy není ohroženo budoucí trvání společnosti - společnost má dostatek vlastních finančních prostředků k výplatě fondu, dosahuje dlouhodobě zisku díky majetku, který byl v procesu fúze přeceněn a jeho výplata neznamená riziko pro dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. Tomáš Brabec Audit Manager Základní pojmy při ocenění podniku Metody ocenění V teorii i v praxi oceňování podniků využívá velké množství metod pro stanovení hodnoty společnosti, které lze sdružit do tří základních skupin: metody majetkové, metody výnosové a metody založené na tržním porovnání. Volba metody je závislá na účelu ocenění (k jakému účelu je hodnota zjišťována) a na charakteristice oceňované společnosti (např. v jaké fázi rozvoje se firma nachází, jaké je její postavení na trhu a jaké jsou výhledy na budoucí prosperitu). Metody majetkové Při tomto přístupu k oceňování podniku je určitým způsobem oceněna každá majetková složka. Součtem těchto cen pak získáme souhrnné ocenění aktiv podniku. Odpočteme-li všechny dluhy a závazky, dostaneme hodnotu vlastního kapitálu. Rozlišujeme tyto majetkové metody: metoda účetní hodnoty; metoda substanční hodnoty (věcná hodnota); metoda likvidační hodnoty. Metoda účetní hodnoty Účetní hodnota podniku vyplývá z účetní evidence, která minimálně obsahuje následující informace: hodnotu podniku celkem = aktiva (pasiva); hodnotu základního kapitálu = počet akcií x nominální hodnota akcie; hodnotu vlastního kapitálu = aktiva (pasiva) cizí zdroje. Existuje celá řada výhrad proti použití této metody. Odvíjejí se především od rozdílných účetních technik. Účetní hodnota je však hodnocením podniku, které je třeba vzít v úvahu. Metoda substanční hodnoty Substanční hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých složek majetku a rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek podniku. Tyto složky přitom oceňujeme k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (tzn. při splnění principu Going concern). Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení brutto substanční hodnota. Odpočteme-li od této hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto. Substanční metoda nechává stranou ocenění nekvantifikovatelných nehmotných složek goodwillu, pracovní síly, organizační struktury, vybudované sítě odběratelů a dodavatelů. To je slabý bod této metody. Metoda likvidační hodnoty Podstata metody likvidační hodnoty spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že podnik ukončí svoji činnost, jednotlivá aktiva budou rozprodána a budou splaceny veškeré závazky podniku včetně odměny likvidátora. Likvidace podniku může probíhat různou rychlostí a různou in-

5 5 tenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, kterého je třeba pro rozprodej podnikového majetku. Intenzitou rozumíme míru rozdělení podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány. Podstatné je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů, nebo zda jde o likvidaci převážně dobrovolnou. Protože se předpokládá prodej po částech, mohou některé specializované součásti ztrácet na své hodnotě a jen obtížně se bude hledat kupec. Konečný nárok vlastníků v případě likvidace podniku = hodnota podniku hodnota závazků. Metody výnosové Metody výnosové představují skupinu metod, kde základem pro stanovení tržní hodnoty podniku je stanovení reálného výnosu pro vlastníka. Ocenění zahrnuje stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení současné hodnoty těchto výnosů za předpokladu nepřetržité ekonomické existence podniku (tj. při splnění principu Going concern). Mezi výnosové metody patří tyto metody: metody diskontovaných peněžních toků (Discounted cash flow DCF); metoda kapitalizovaných čistých výnosů; metoda ekonomické přidané hodnoty (Economic value added - EVA). Při hledání tržní hodnoty si musíme klást otázku, jaké výnosy u oceňovaného podniku očekává příslušný trh. Při subjektivním oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. Metody diskontovaných peněžních toků (DCF - Discounted cash flow) Metoda je alespoň z pohledu teorie považována za základní metodu oceňování. Lze dokonce vyslovit názor, že většina ostatních výnosových oceňovacích metod jsou především deriváty metody DCF. V praxi se nejčastěji uplatňují dvě varianty výpočtu peněžních toků: metoda entity (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek); metoda equity (equity = vlastní kapitál). Při použití metody DCF entity probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve vyjdeme z peněžních toků, které byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a jejich diskontováním získáme hodnotu podniku jako celku. Od ní pak v druhém kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni ocenění a získáme tak hodnotu vlastního kapitálu. S použitím této metody vyjdeme z peněžních toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům podniku. Jejich diskontováním získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Metoda kapitalizovaných čistých výnosů představuje nejjednodušší výnosovou metodu založenou na výkonnosti podniku, tj. na historické úrovni zisku. Časová řada minulých hospodářských výsledků se upravuje na srovnatelnou reálnou úroveň a je základem pro výpočet tzv. odnímatelného čistého výnosu, který je třeba chápat jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům. Tyto prostředky mohou být rozděleny, aniž by byla dotčena podstata podniku. Metoda ekonomické přidané hodnoty (Economic value added - EVA) Metoda EVA na rozdíl od modelů DCF nepracuje s cash flow, nýbrž s ukazatelem ekonomické přidané hodnoty (tzv. EVA ). Myšlenkový základ metody EVA staví na očekávaném výnosu, který musí pokrýt nejen náklady na cizí kapitál ale i náklady na kapitál vlastní a proto zahrnuje tzv. oportunitní náklady (tj. náklady ušlé příležitosti), které odečítá od operačního výsledku hospodaření. Za jistých okolností má metoda EVA schopnost vyjadřovat stejné výsledky jako metoda DCF. Metoda DCF však musí splnit tyto podmínky: použít v metodě stejné průměrné vážené náklady kapitálu; výpočet volných peněžních toků musí vycházet z čistého provozního zisku po zdanění (NOPAT); investovaný provozně nutný kapitál musí být stejný jako u metody EVA. Metody založené na analýze trhu Metody ocenění podniku založené na analýze trhu vycházejí z informací o konkrétních cenách či o tržních hodnotách obdobných podniků. Pro správné stanovení je nezbytné, aby mezi jednotlivými porovnávanými podniky existovali malé či nepatrné rozdíly ať již z hlediska odvětví, produktů, právní formy, velikosti apod. Metody založené na analýze trhu jsou uplatňovány v těchto rovinách: srovnání s podobnými podniky, u nichž je hodnota známá; odvození hodnoty podniku ze srovnatelných transakcí; odvození hodnoty podniku z údajů o podnicích uváděných na burze. Využití předností metod založených na analýze trhu je vázáno na rozvinutý kapitálový trh, časté a průhledné transakce s podniky a na dostatek spolehlivých dat. Andrea Paslerová Valuation Institute Manager Použitá literatura MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a postupy. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, s. ISBN

6 6 Ready-made společnosti s vyšším základním kapitálem Na základě přání klientů jsme navýšili základní kapitál u akciových společností i společností s ručením omezením. Vycházíme tím vstříc požadavkům našich klientů, kteří častěji vyžadují společnosti s vyšším základním kapitálem. Dosud bylo nutné v případě potřeby vyššího základního kapitálu buď společnost zdlouhavě zakládat, nebo absolvovat neméně náročný proces zvyšování základního kapitálu, který např. u akciové společnosti trvá běžně několik měsíců. SMART Companies, jako první v České republice, nabízí tzv. předzaložené společnosti s právní formou s.r.o. se základním kapitálem ve výši 400, 600, 800 tisíc a 1 mil. korun. Pro právní formu akciová společnost SMART Companies svým klientům nabízí společnosti se standardním základním kapitálem 2 milióny a dále pak s kapitálem 4, 6 a 8 miliónů korun. Maximální výše základního kapitálu u nové ready-made, kterou si budou moci ihned koupit, bude ve výši 10 miliónů korun. Mezi hlavní důvody, které vedou klienty ke koupi předzaložených společností s vyšším základním kapitálem patří především výše základního kapitálu pro daný typ předmětu podnikání. Příkladem mohou být banky či společnosti provozující loterie a sázky. Dalším důvodem je samotná image a důvěryhodnost dané společnosti. Petra Janáková Business Manager Pět hlavních důvodů pro založení ready-made firmy (RM) s vyšším základním kapitálem Důvod pro využití RM s vyšším kapitálem Zákonem daná výše kapitálu pro předmět podnikání (např. zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách) % respondentů, kteří uvádí důvod jako hlavní pro nákup RM s vyšším ZK 35 % Úspora nákladů spojených s navyšováním základního kapitálu 20 % Image a důvěryhodnost společnosti s vyšším kapitálem 20 % Nízká kapitalizace a podobné důvody 15 % Ostatní důvody 10 % Personální aktuality Tax Manager Ing. Gabriela Magsumová Ze společnosti BDO/PRK Ecovis přichází Gabriela Magsumová, kde působila rovněž na pozici Tax Manager. Před BDO/PRK Ecovis prošla pozicemi Senior Consultant společnostmi Alfery & Partner a Deloitte. Od roku 2003 je Gabriela Magsumová členkou KDP ČR a International Fiscal Association (IFA). Ve skupině Apogeo převezme řízení business unit Daňového poradenství. Mezi její hlavní úkoly v prvním období bude patřit rozvoj klíčových odborností týmu vzhledem k situaci na trhu a další budování týmu pokrývajícího tyto oblasti, jakož i business development. Accounting & Payroll Manager David Jelen Po 3letém intermezzu ve společnosti Flow East, a.s. na pozici finančního manažera se David Jelen vrací do oblasti consultingu, kde působil celou svou předchozí praxi, konkrétně ve společnosti TMF Czech, s.r.o., kde postupně prošel kompletně všemi pozicemi od Junior Accountanta, Coordinatora of Acc. Department, po Deputy Managing Directora, přičemž se podílel na řízení celého českého zastoupení TMF. Mezi klíčovými úkoly Davida Jelena bude definice produktových řešení pro malé/střední/velké podniky v oblasti outsourcingu účetnictví a mezd, rovněž pak stanovení klíčových odborností vzhledem k situaci na trhu, jakož i budování business development.

7 7 AKTUALITY APOGEO a SMART Office & Companies zvyšují svou konkurenceschopnost Společnosti APOGEO a SMART Office & Companies úspěšně dokončily proces implementace a získaly certifikáty systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2005. Svým zákazníkům tak deklarují vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a zároveň ochranu a bezpečnost důvěrných dat, s kterými pracují a nakládají. Získání certifikace chápeme především jako potvrzení kvality našich procesů a vyjádření odpovědnosti vůči svým klientům a partnerům. Spolu se zavedením systému řízení jakosti, které je dnes poměrně běžné, jsme implementovali také systém řízení bezpečnosti informací a vytvořili tak integrovaný systém řízení společnosti, uvádí Josef Jaroš, Managing Director poradenské skupiny APOGEO. Vysoká úroveň interního řízení je nyní zárukou bezproblémového průběhu svěřených projektů a minimalizace bezpečnostních rizik. V České republice získalo certifikát ISO v oboru daňového poradenství pouze minimum společností, proto jeho získání považujeme za významnou konkurenční výhodu, dodává Josef Jaroš. Pro většinu významných poradenských společností je v dnešní době certifikace systému řízení jakosti standardem a pro jejich klienty základním kritériem výběru vysoké úrovně poskytovaných služeb. Zavádění a certifikace systémů managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC je naopak relativně mladá disciplina posuzování shody, která zaznamenává od vydání normy v roce 2005 poměrně rychlý vývoj. Zájem mají především organizace disponující velkými objemy důvěrných dat, např. pošty, pojišťovny a banky, ale také zdravotnické nebo marketingové organizace či státní správa. Certifikát pro řízení bezpečnosti informací znamená pro držitele významnou konkurenční výhodu. Systém řízení jakosti i bezpečnosti informací zaváděla akreditovaná certifikační společnost 3EC International. Implementační proces byl zahájen v březnu a ukončen úspěšným certifikačním auditem v srpnu letošního roku. APOGEO Znalecký ústav míří do informatiky APOGEO Znalecký ústav zareagoval na časté požadavky klientů a rozšířil kapacitu a nabídku služeb v oboru ICT (Information and Comunnication Technology). Papír a tužku nahradil , podpis a razítko zas digitální certifikáty a klíče. Styk mezi státem a společnostmi zajišťují datové schránky. Do banky nechodíme, ale připojujeme se do ní přes náš počítač. Tak se stále častěji potkáváme a budeme potkávat se zásadními problémy, kdy něco nefungovalo, jak mělo, a někdo musí odborně a nezávisle posoudit, kde se stala chyba, říká Ing. Andrea Paslerová, manažerka APOGEO Znaleckého ústavu. Náš tým ICT s více než desítkou specialistů je připraven sloužit klientům jako rozhodce ve věcech smluvních. Může se stát součástí projektového realizačního týmu v roli jakéhosi stavebního dozoru nebo jen zkrátka nezávislým posuzovatelem stavu, projektu, selhání systému atd. Náš znalecký ústav vždy zaručí výběr takových konzultantů, kteří budou odborným a nezávislým orgánem. A záběr APOGEO Znaleckého ústavu je opravdu široký. Právo a ekonomika v ICT, architektura a integrace systémů, infrastruktura ICT, dynamické infrastruktury a Cloud Computing, licence a SW audit, telekomunikační technologie a služby, ICT bezpečnost, ERP systémy. Toto vše jsou oblasti, které pokrýváme z řad našeho kmenového týmu znalců, dodává Ing. Ivan Janoušek, soudní znalec v oboru kybernetika. Záběr je skutečně široký a s naší působností a službami rádi každého zájemce blíže seznámíme a samozřejmě mu nabídneme ty nejkvalitnější odborné služby.

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

2) Ocenění na základě analýzy trhu

2) Ocenění na základě analýzy trhu 2) Ocenění na základě analýzy trhu Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění srovnatelných podniků Ocenění údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů Ocenění

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní metoda se nemění, organizace

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více