POLOZEMNICE Z OBDOBI BIVWACSKE KULTUKY V BREZNE U LOUH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOZEMNICE Z OBDOBI BIVWACSKE KULTUKY V BREZNE U LOUH"

Transkript

1 Illl amiainozaw

2 POLOZEMNICE Z OBDOBI BIVWACSKE KULTUKY V BREZNE U LOUH IVAN A PLEINEROVA - MILAN ZAPOTOCKY, Praha, AU 1. UVOD Polozemnice fivnacske kultury (dum XC) byla prvym eneolitickym objektem, ktery jsme v r pfi vyzkumu polykulturniho naleziste vychodne od obce Bfezna u Loun objevili. Pozdeji jsme zde odkryli jeste objekty z obdobi raneho a starsiho eneolitu pfedevsim dve unikatni kultovni stavby (Pleinerovd 1980) a dva pudorysy kulovych domu (Pleinerovd 1990). Z obdobl stfednmo eneolitu vsak zminena polozemnice zustala v Bf ezne nalezem jedinym. Zvazujeme-li zdejsi terenni situaci i kvalitu nalezu samych, vidime, ze jde o objev, ktery prispiva k problematice daneho dejinneho obdobi ve vice smerech. Tim prvym je typ a konstrukce fivnacskych obydli, druhym otazka charakteru rovinnych sidlist' teto kultury. Tfetim smerem zde vsak je vypovedni hodnota naseho objektu omezena - je jista regionalni specificnost, kterou pozorujeme v materialech fivnacske kultury na uzemi SZ Cech proti klasicke oblasti stfedoceske. Navic se tu fivnacske osidleni zda byt ponekud slabs! nez v prazsko slanske oblasti a patrne melo i ponekud odlisny raz. Dosavadni nalezovy stav je zde ovsem dosud velmi nizky a polozemnice z Bfezna pfedstavuje vlastne prvy dobfe zachovany objekt tohoto typu, ktery odtud mame k dispozici. 2. POPIS OBJEKTU Polozemnice XC se nachazela ve V casti prozkoumaneho arealu, 115 m na J od soucasneho okraje terasy Ohfe, pfi lipati mirneho svahu skloneneho k Z (obr. 1). Po skryvce o sile mezi 50 a 60 cm se vyrysoval v podlozm sprasi pravidelny ctvercovity objekt vyplneny sedohnedou hlinou. Nalezal se ve vnitfni plose velkeho kiiloveho domu XCI, ktery nalezel obdobi uneticke kultury a ktery tak objekt XC pfekryval. Polozemnice XC (obr. 2 4, 9) se projevila jiz pfi odebirani horniho tmaveho pudniho horizontu cm nad hladinou skryvky, a to pomerne cetnymi zlomky keramilcy a zvifecimi kostmi, nikoliv barevnym rozdilem vyplne. Objekt jsme rozdeloi kfizovym blokem na ctyfi sektory, ktere byly postupne vypracovany. Uliazalo se, ze slo o melkou polozemnici, nejhlubsi ve stfedu, a to nejvice 20 cm od hladiny skryvky. Delka jejich stran mefila 425 cm. Uvnitf byly u vsech ctyf rohu zjisteny kulove jamky o prumeru cm. Kiily v rozich Z steny dosahovaly hloubky 55 a 65 cm, v obou rozich V steny 40 cm od podlahy domu (obr. 4). Podel sten se uvnitf tahly fadky malych kulovych jamek ve vzdalenosti asi 20 cm od okraje zahloubeni. Jejich rozeznatelnost byla velmi spatna, nebot' barevne splyvaly s belosedym podlozim. Teprve po urcitem casovem odstupu, kdy objekt zustal 280 Archeologicke rozhledy LI, Praha 1999

3 otevfen, se je podafilo vlivem prosycham lepe rozlisit. Je vsak presto mozne, ze jsme je nezachytih vsechny, coz vyplyva z porovnani s nejpravidelnejsi a patrne liplnou fadkou u V steny. V JZ casti domu smerem ke stfedu jsme zjistili okrouhle ohniste o rozmerech 75 x 70 cm s hlinou do oranzova vypalenou. V jeho stfedu lezely tfi kameny. Blize JZ rohu byly na podlaze nalezeny dva kameny a v jejich blizkosti vetsi pocet kostenych pfedmetu, bud' nastroju, nebo jejich polotovaru ci jen rozstipanych kosti. Na podlaze blize stfedu S steny lezelo dno nadoby. Celkove byla vypln objektu nalezove bohatsi ve svrchni casti nez v casti spodni. Tarn byl nejchudsi SV sektor (IV). 3. NALEZYA JEJICH DATOVANI 3.1. KERAMIKA* Material keramiky je v naproste pfevaze jemnozrnny, piscity a dobfe vypaleny. Pokud se vyskytly vyjimky od tohoto standardu, vyslovne je v nasledujicim soupisu uvadime. Svrchni zdsyp Dzbdny. A. S uchy typu ansa lunata: cast (2 zl.) ucha, Bl, obr. 5: 1. 1 zl. ucha z dalsiho dzbanu, Bl, obr. 5: 2. 4 zl. OH, o. 2, 5 z ruz. dzbanu, Bl, materialove shodne s ansa, obr. 5: 8. B. Typ?: 1 zl. ucha siroce paskoveho, p. 2, obr. 5: 5. Amfora?: 1 zl. T s kratkym paskovym ouskem, B2, obr. 5: 10. KoJKk uneticky: cast (4 zl. OS), Al, O dm. 90 mm, zach. v. 75 mm, obr. 6: 14. Zdsobni hrnce. A. Typ?, povrch slamovany: 1 zl. T, B7. 1 zl. SD, d. 2, C7, obr. 6: zl. T, BC7. B. S okrajovou listou hluboce prstovanou, telo hlazene: 1 zl. OP, o. 3, C25, obr. 6: 6. C. Typ?, na hladkem tele lista trojuhelnflcoveho profilu pfesekavana obdelnickovym kolkem: 1 zl. V, B21, obr. 6: 13. D. Typ k. lineticke, pfelestene hrdlo odsaz. od zdrsneneho tela listou trojiihel. profilu: 1 zl. HV, B21 (H) - 5 (T), obr. 6: 12. Miska miniaturm, konicka: cast (1 zl. OD), o. 1, d. 4, BC21 p. 25 s dulky po modelaci prsty, v. 23 mm, O dm. 55 nun, obr. 5: 3. 1 Zkratky pfi popisu keramiky: zl. - zlomek, strep, O - okraj, H - hrdlo, P - piece, V - vydut', S spodek, D dno, T telo nadoby, bez blizsflio urceni casti; od techto zkratek jsou odvozeny zkratky slozene, udavajici stupen dochovalosti jednotlivych nadob ci jejich casti, kupr.: 1 zl. OV = zlomek, jehoz profil saha od okraje po vydut'. ORN vyzdoba. Typy okraju (o.) a den (d.) srv. Kalferst Zdpotocky 1991, obr. 17. Povrch a sfla stfepu (alfanumericky lidaj nasledujici po popisu). Povrch: 1 lesteny, 2 hlazeny, 21 jerane hlazeny se stopami pfelesteni ci otrele lesteni, 25 ledabyle, nerovne hlazeny, 20 otfely, korodovany, 3 drsny, 31 jemne blatity, 4 blatity, 5 dto prstovany. 6 dto spachtlovany, 7 slamovany, 8 vostinovany. Sfla stfepu: A mene nez 5 ram, B 5 9 mm, C vice nez 9 mm. Rozmery: v. vyska, d. delka, s. sirka, dm. prumer (O, H, V, D dm. = prumer okraje, hrdla, vydute, dna). /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

4 Obr. 1. Brezno (o. Louny). Prozkoumana cast pravekeho a rane stredovekeho naleziste. 1 zjist'ovaci sondy, 2 souvisle odkryta plocha, 3 poloha polozenrnice XC fivnacske kultury. Tvar? Dna: 1 zl. SD, d. 1, C zl. SD, d. 1, C zl. SD, d. 2, Bl, 2, obr. 5: zl. SD, d. 3, B2. 1 zl. SD, obvod dna prstencovite zesfleny, B25, mat. shodny jako u hrnce obr. 6: 1, D dm. 100 mm, obr. 5: 17. Atypicke: 5 zl. T, B zl. T, B zl. T, B zl. T, B zl. HS, B21 slabe slidnaty, obr. 5: 9. Spodni vrstva Misy. A. Misa esoviteho profilu, hrdlo odsazene zeberkem: 1 zl. HV, Al, obr. 5: 6. B. Misa s prohnutym hrdlem a vyraznou vyduti, na plecich siroke trubkovite ucho: 1 zl. HS, A21, V-dm. ca 180 mm, obr. 5: 7. Hmozdif: 1 zl. SD, dno odsazene uzkou listou, B21, obr. 5: 16. Zdsobnice unetickd s hrdlem odsazenym od drsneho tela schudkem: 1 zl. HV, BCI (hrdlo) - 31 (telo), obr. 6: 11. Zdsobnihmce. A. S prstovanou listou pod okrajem a slamovanym telem: 1 zl. OP, B7, mat. s primesi vetsich svetlych zrn pisku a drobnych kamenku, O dm. 180 mm, obr. 6: 1. B. S povrchem slamovanym az k okraji: 1 zl. OH, B7, obr. 6: 2. C. Typ? Se slamovanym povrchem: 17 zl. T, B7. 21 zl. T, C7. 1 zl. SD, d. 2, C7. D. Typ? Se sirokou hladkou okrajovou listou a hlazenym hrdlem: 1 zl. OH, B21, o-dm. 190 mm, obr. 6: 3. E. Typ?: 1 zl. T s uzkym jazykovitym pupkem, B31, obr. 6: I. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice...

5 Tvar? Okraje: 1 zl. OH, o. 1 siroce rozevreny, B21, obr. 5: zl. OH, dto, Bl. - 5 zl. OH, o. 2, Al. - 2 zl. OH, o. 2, hrdlo prohnute, Bl, obr. 5: zl. OH, o. 3, hrdlo prime, B21, obr. 5: zl. OH, o. 3 obloukovite vyhnuty, B21, obr. 6: zl. OH, o zl. 0, o. 1, C2. Profflovane: 1 zl. HV, Bl, obr. 5: zl. V, Bl. Ucho siroce paskove: 1 zl., s. 31 mm, p. 21. Dna: 1 dno d. 1 cele, slabe konkavni, C4, D-dm. 180 mm. 1 zl. SD, d. 1, A zl. SD, d. 1, Bl, obr. 5: zl. SD, d. 2, B zl. SD, d. 3, B zl. SD, d. 3,B3,obr. 5:21. Atypicke: 1 zl. VS, Bl zl. T, Al (5 zl.), Bl (1), B21 (18), B2 (22), B3 (4), B31 (1), C4 (1). Mladsi pravek. Soudkovity hrnec (d. steh. narodu?): 1 zl. OT. C21. - Hrnec hradistni: 1 zl. O, B2, obr. 6: 16. Pfeslen mzce konicky: 1 zl., dm. ca 60 mm, obr. 5: 4. Ohniste (v JZ sektoru) Zdsobni hrnec se slamovanym povrchem, tvar?: 1 zl. T, B7. Tvar?: I zl. OH, o. 2, hrdlo prohnute rozevrene, Al. 1 zl. HV, profil mekce esovity, B21 slabe slidnaty. - 1 zl. SD, d. 2, C3. KulC Zdsobni hrnec se slamovanym povrchem, tvar?: 1 zl. T, C7. Kontrolni bloky (svrchni i spodni vrstva) Zdsobni hrnce. A. S okrajovou listou naspodu svisle pf esekavanou a telem hlazenym: 1 zl. OP, B2, obr. 6: 4. B. S telem slamovanym, tvar?: 1 zl. SD, d. 2, C3, 7, obr. 6: zl. T, BC7. Tvar?: 1 zl. OH, o. 2, Bl, obr. 5: zl. OH, o. 3, Al. - 1 zl. HP, Al, jako obr. 5: zl. HP, cast nizkeho jazykoviteho pupku, B21, obr. 6: zl. T, B21. Z celkoveho poctu 204 zlomku je 55 zl. ze svrchni vrstvy, 135 zl. ze spodni vrstvy (vcetne ohniste a kulu) a 14 zl. z kontrolnich bloku. Podfl tvarove urcitelnych a vyraznych zlomku (vcetne tech se slamovanym povrchem) 88 zl., tj. 43 % z celk. poctu stfepu, je relativne vysoky, pficemz naprosta vetsina jich nalezi fivnacske kultufe. Z jejflio repertoaru je tu fada forem beznych na rovinnych i vysinnych sidhstich a datovatelnych vesmes do klasickeho obdobi teto kultury (Ehrich - Pleslovd-Stikovd 1968, 52, tab. A; Pleslovd-Stikovd 1972, 111): 1. Dzbany s uchy typu ansa lunata (obr. 5: 1, 2). 2. Misy dvou typu, obe s esovitym profilem, pficemz u jednoho typu je hrdlo odsazeno zeberkem ctvercoveho prurezu (obr. 5: 6), u druheho je na plecich siroke trubkovite ucho (obr. 5: 7). 3. Hmozdifovity hrnek spodek obr. 5: Zasobnicove hrnce nekolika typu, vesmes se slamovanym povrchem: A. se sirsi okrajovou listou naspodu nehtovanou, obr. 6: 4, 5; B. s okrajovou listou hladkou, obr. 6: 3; C. s lizkou prstovanou listou pod okrajem, obr. 6: 1; D. bez okrajove listy, s povrchem slamovanym az k usti, obr. 6: 2. /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

6 I p II Obr. 2. Brezno (o. Louny). Polozemnice XC. 1 po skryvce, 2 v prubehu vybirani s profilovym knzer 284 /. Pleinerovd - M. Zdpotocky: Polozemnice...

7 v : v :,. I p " ' B ; - : ;^ -1, : IP Obr. 3. Bfezno (o. Louny). Polozemnice XC. 1 po vypracovani, 2 ohniste v JZ casti. /. Pleinerovd - M. Zdpotocky: Polozemnice

8 Co se materialu tyce, odchylku od standardni kvality (tj. jemnozrnne, piscite struktury stfepu) jsme pozorovali jen ve dvou pfipadech: okraj zasobnice obr. 6: 1 a zlomek dna obr. 5: 17, s prstencovite zesflenym dnem vykazuji primes vetsich svetlych zrn pisku a kamenku. Takovato kvalita stfepu, pfedevsim ale ono prstencovite odsazeni dna, jsou znaky charakteristicke pro cast produkce k. kulovitych amfor (KKA). V pocetnem souboru keramiky z velkeho sidlistniho objektu KKA z Lovosic patfilo tomuto typu 32 % z celkoveho poctu den (Zdpotocky Dobes v tisku). Naopak zase hrnec s touto formou dna z Homolky pfedstavuje mezi masou tamni fivnacske keramiky vyjimku interpretovanou autory monografie zfejme spravne jako vyrobek KKA (Ehrich - Pleslovd 1968, 236, PI. 34:18). Oba uvedene zlomky jsou tedy indicii, ze obyvatele bfezenske chaty byli v kontaktu s populaci KKA, a to jak pf fmem (import nadoby s prstencovitym dnem z prostf edi KKA), tak i nepfimem (pouziti hrncifske technologie KKA pri vyrobe typicke rivnacske zasobnice). Podobne zjisteni ovsem nepifekvapuje, protoze spolehlivy doklad o dotyku obou kultur je uz znam z nedalekych Blsan (Hrala Simunek 1964; k moznosti existence samostatneho sidelnfho horizontu KKA v SZ Cechach a jeho vztahu k rivnacske kultufe srv. Petrlik Zdpotocky 1992; Dobes 1993), Mladsi primesi, ve zdejsi polykulturni lokalite pochopitelnou, je nekolik stfepu k. lineticke (cast kofliku obr. 6: 14 a stfepy zasobnic obr. 6: 11, 12 a snad i 6: 6), z doby stehovaninarodu (1 zl. soudkoviteho hrnce) a raneho stfedoveku (obr. 6: 16) KOSTENAAPAROHOVA INDUSTRIE (osteologicke urcenil. Peske) Svrchni zdsyp Industrie Tercovita ozdoba/spinadlo: polovina ploche, slabe konkavni desticky piiv. kruhove ci siroce ovalne, s dvojici otvoru (3-4 mm) umistenou ponekud asymetricky od stfedu, z celisti tura (Bos primigenius f. taurus), max. dm. 57 mm, obr. 7: 1.,,Dyka" z casti lodyhy jeleniho parohu (Cervus elaphus cornu), d. 153, obr. 7: 3. Hroty ploche, uzce trojiihelnikovite, z ustepu dlouhych kosti: Hrot (neurc. - stfednf savec), d. 44 mm, obr. 8: 2. Dto (OvislCapra tibia diaf.), d. 71 mm, obr. 8: 5. Vyrobni odpad Ustep ploche kosti s nepravidehiymi podelnymi ryhami na horni plose (Bos primigenius f. taurus? humerus diaf.), d. 107 mm. Spodni vrstva (v zdvorce: 5. = c. sektoru, KB = kontrolni blok) Industrie Spachtle ci hladitko: odlomeny hrotity konec, z ustepu parohu jelena (Cervus elaphus cornu), zach. d. 33 mm, obr. 8: 15 (s. III). Hroty-sidla z ustepu dlouhych kosti: Ustep (stfedni savec), d. 56, obr. 8: 1 (s. III). -Dto (Bos primigenius f. taurus, costa), d. 54mm, obr. 8: 3 (s. I). -Dto (Ovis/Capra, tibia diaf.), d. 51 mm, obr. 8: 4 (s. I). Dto, horni cast chybi (Ovis/Capra - tibia diaf.), zach. d. 73 mm, obr. 8: 6 (s. IV). 286 /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice...

9 REZ C-D REZ A-B IV 0.5m \J Obr. 4. Bfezno (o. Louny). Polozemnice XC: fez vychodni radou malych kulu, profily rohovych kulu. Hrot sidlo uzce trojiihelnikoveho tvaru ze zebra tura (Bos primigenius f. taurus - costa), A. 76 mm, obr. 8: 9 (KB). Dto z masivni kosti (? Bos primigenius f. taurus), d. 108 mm, obr. 8: 8 (s. I). Dto z listepu trojuhel. profilu (Bos primigenius f. taurus costa), d. 70 mm, obr. 8: 7 (KB). Kratke lizke odstepky pfihrocene: Ustep (neurc.), d. 33 mm, obr. 8: 10 (s. I). Dto (neurc. costa), d. 27 mm, obr. 8: 11 (s. I). Dto (neurc.), d. 31 mm, obr. 8: 13 (s. I). Dto (Ovis/Capra metacarpus diaf., zl.), d. 62 mm, obr. 8: 14 (s. III). - Dto (? Bos primigenius f. taurus zl. zebra), d. 44 mm, obr. 8: 12 (s. I). Sirsi dlatovite hroty: Hrot {neurc., stf edni savec), d. 47 mm, obr. 8: 16 (s. I). Dto (Ovis/Capra tibia diaf. sin.), d. 114 mm, obr. 8: 19 (s. I). - Dto (Ovis/Capra - radius diaf.), d. 61 mm, obr. 8: 21 (s. I). Dto (Ovis/Capra tibia diaf. sin.), d. 84 mm, obr. 8: 20 (s. I). - Dto (Ovis/Capra - tibia diaf.), d. 94 mm, obr. 8: 22 (s. I). Sipka s kuzelovitym hrotem a fapem ctvercoveho profilu (neurc., velky savec, z kompakty velke kosti), d. 76 mm, obr. 7: 2 (KB). Hladitko z sirsi dute kosti, pracovni konec siroce ovalny, (neurc., snad Bos primigenius f. taurus), d. 95 mm, obr. 8: 18 (s. II). Dlatko kratke s pfimym ostfim (Ovis/Capra tibia dist. diaf., zl.), d. 51 mm, obr. 8: 17 (s. II). Polotovary I vyrobni odpad Vetsi ustepy silnych kosti: 1 ustep (Bos primigenius f. taurus tibia diaf.), d. 78 mm (s. I). Dto (Bos primigenius f. taurus ulna dex. diaf., subadultni), d. 78 mm (s. I). Dto (Bos primigenius f. taurus mandibula dist. sin.), d. 115 mm (s. II). Kratke uzke ustepy zahrocene: Ustep (Ovis/Capra ulna diaf.), d. 65 mm (s. I). - Dto (neurc.), d. 45 mm (s. I). - Dto (neurc.), d. 40 mm (s. I). - Dto (neurc.), d. /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

10 33 mm (s. I-JZ roh). Dto (Ovis/Capra?), d. 52 mm (s. III). - Dto (Ovis/Capra), d. 48 mm (s. I). Sirsi ustepy zahrocene: IJstep (neurc., snad B. t. f. t.), d. 58 mm (s. I). Dto (neurc.), d. 65 mm (s. I). - Dto (neurc.), d. 58 mm (s. I). Dto (neurc.), d. 64 mm (s. I JZ roh). Dto (neurc.), d. 48 mm (s. I). - Dto (neurc.), d. 54 mm (s. III). - Dto (neurc.), d. 35 mm (s. III). Drobne ustepy a zlomky kosti: Ovis/Capra (1 zl. metacarpus diaf., 1 zl. tibia diaf., 3 zl. metatarsus diaf., 1 zl. femur diaf.). Bos primigenius f. taurus: 1 zl. costa, 1 zl. pelvis. Velky savec: 1 zl. Neurceno: 15 zlomku (pfevazne ze s. I). Ve vyplni objektu nalezeny dale zvif eci kosti razu bezneho sidlistniho odpadu (2 sacky, neurceny). Kolekce kostenych predmetu sestava celkem ze 70 kusu, z cehoz 25 ks pfipada na industrii (1 ozdoba, 2 zbrane, 22 nastroju) a zbyvajicich 35 ks stepin a zlomku ma charakter polotovaru ci dflenskeho odpadu. Plocha okrouhld desticka obr. 7:1. Tvarove podobne ze Stehelcevse Homolky a dalsich rivnacskych lokalit majf obdobnou velikost, ale jen jeden otvor (Ehrich Pleslovd 1968, 174). Nezdobene, shodne s nasi (tj. s dvojicf otvoru) jsou z hrobu k. snurove (Buchvaldek 1967, 61). Stejne terciky z kosti, musli, jantaru ci medi, zdobene kfizovymi motivy, vystupuji pak ve vice mladoeneolitickych a starobronzovych kulturach; s ohledem na druh vyzdoby se povazuji za slunecni symboly (Moucha 1981). Nas nezdobeny exemplar plnil zfejme jen profanm funkci nasivky ci spinadla. Sipka s kuzelovitym hrotem a fapem ctvercoveho profilu obr. 7: 2 je take typem, s mmz se v souborech eneoliticke kostene Industrie setkavame jen vyjimecne. Sipky stejneho ci podobneho tvaru tj. dvojdflne s tylni partii hranolovitou ci jazykovitou - zname jednak z fivnacskych vysinnych sidhst' (Praha-Bohnice, Slany-Slanska hora, Stehelceves Homolka, Vrany Certovka: Hdjek - Moucha 1983, tab. 37: 7; Pic 1899, tab. 72: 26; Ehrich - Pleslovd-Stikovd 1968, fig. 29: 7; Pleiner a kol. 1978, obr. 64: 24-25), jednak z vysinnych sidlist' k. chamske (Lopata: Jilkovd 1957, obr. 13: 2; Galgenberg b. Kopfham: Ottaway 1983, Abb. 14), strednemecke k. bernburske (Quenstedt S chalk enburg: Behrens Schroter 1980, Abb. 79m o, q, r; Grafentonna Lohberg: Biicke 1986, Abb. 19: 13 14) a na Mohanu (Burgerroth: Spennemann 1984, 92, Taf. 24: 152); napadna je proti tomu jejich absence na Morave, v bohatych materialech k. jevisovicke (Pavelcik 1989, 254). Ukazuje se, ze i kdyz se hroty tohoto typu vyskytuji vcelku vzacne, maji kulturne synchronizacni vyznam: patri k tern necetnym prvkum materialni kultury, ktere spojuji fivnacskou k., celym svym habitem orientovanou na jihovychod, se soudobymi skupinami na Z a SZ od Cech. Parohovd,,dyka" jednoducheho tvaru (obr. 7: 3) je po sipce druhym pfedmetem v nasem souboru, ktery mozno zafadit i kdyz s ohledem na jeji delku (153 mm) jen s urcitou licenci do skupiny zbram. Drobne ndstroje. V kolekci citajici 22 kusu (vesmes se stopami opracovanf) mozno odlisit 6 forem: 1. lizke hroty/sidla d mm (obr. 8: 1^4, 6), 2. sirsi hroty trojiihelnikovite, d mm (obr. 8: 5, 7-9), 3. kratke uzke stepiny zahrocene, d mm (obr. 8: 10 14), 4. dlatka ci uzke dlatkovite hroty, d mm (obr. 8: 16-17, 19-22), 288 I. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice...

11 5. hladitko z dute kosti tura (?), d. 95 mm (obr. 8: 18), 6. hrot ploche spachtle/hladitka z jeleniho parohu (obr. 8: 15). Vetsi polovinu teto kolekce tedy tvofi hroty ci sidla (14 ks), zbytek dlatovite nastroje (6 ks), hladitko a spachtle (k terminologii a funkci srv. Classon 1985; Rulf 1984; Pavelcik 1989). Pokud bylo mozne urcit druh, s vyjimkou parohove spachtle byly vsechny nastroje vyrobeny z listepu zeber ci dlouhych kosti ovci/koz ci tura; napadna je zde absence nastroju s kloubni hlavici, na jinych eneolitickych lokalitach beznych. Polotovary/vyrobni odpad. Celkem 35 ks stepin a ulomku ruzne vehkosti, vetsinou zahrocenych, ale bez stop opracovani; pokud urceno, pochazeji opet z kosti ovci/koz nebo tura KAMENNA INDUSTRIE Brousky: 1 zl. stfedove casti z puv. kvadru ci jehlanu, zlutave sedy jemnozrnny vapenec/opuka, zach. d. 72 mm a 2 omlete lilomky tvrdeho, jemnozrnneho zeleziteho piskovce, max. dm. 50, 52 mm (svrchni vrstva). 1 zl. rohovy s casti konkavni brusne plochy, zelenave sedy jemnozrnny piskovec, zach. d. 74 mm, obr. 7: 5 (spodni vrstva). 1 zl. zeleziteho piskovce (shodneho s ulomky brousku z povrchove vrstvy), max. dm. 33 mm (ohniste v JZ sektoru). Stipana Industrie. Cepelka lichobeznikovita, puvodne s hrotem (odlomen), svetle sedy pazourek, zach. d. 30 mm, obr. 7: 4 (rohovy kul B). - Odstepek zlutosedeho kvarcitu, max. dm. 31 mm (spodni vrstva). 4. FUNKCE A ZANIK CHATY Nalezy z polozemnice i jeji konstrukce (k te srv. kap. 5) shodne datuji stavbu do doby fivnacske kultury. V nalezovem souboru ziskanem z pomerne melke vyplne (hi. max. 20 cm) zabiraji napadne velky podfl zvif eci kosti, a to ve forme nastroju - pfedevsim ruznych hrotu/sidel a dlatek nebo jejich polotvaru ci vyrobniho odpadu. Obytnych objektu s takto pocetnymi kolekcemi kostene Industrie je znamo ze fivnacskych sidhst' uz nekolili jak z vysinnych lokalit (Homolka u Stehelcevse, Zamky v Praze-Bohnicich), tak i rovinnych poloh (Lysolaje, nove i polozemnice z Hradenina, nepubl.); kolekce z bfezenske chaty je z uvedenych pfipadu nejvetsi. Pocetnost kostene Industrie je obecne napadna i u dalsich kulturnich skupin pozdne badenskeho horizontu. Bezne se uvazuje o speciahzovane, dilenske vyrobe (Ehrich Pleslovd Stikovd 1978; Pleiner a kol. 1978, 277; pro neolit a eneolit Rulf 1984, 252), coz je interpretace, kterou muzeme pfijmout i pro nas objekt. Funkce chaty skoncila patrne jejim opustenim, pficemz nalezova situace napovida, ze pfed tim doslo i k jejimu vykhzeni (coz naznacuje absence celych nadob ci alespofi vetsich fragmentu). Je take zfejme, ze nezanikla pozarem, protoze pak by jeji podlahu kryla uhlikata ci popelovita vrstva ze spalene dfevene konstrukce. Pote nasledovalo zaplnovani hunitym materialem z lirovne fivnac- I. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

12 062 \z OL 8

13 13 \ ^-^_X^ Obr. 6. Bfezno (o. Louny). Polozemnice XC: keramika. /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

14 Obr. 6. Bfezno (o. Louny). Polozemnice XC: keramika. /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

15 Obr. 7. Brezno (o. Louny). Polozemnice XC: kostena (1,2), parohova (3) a kamenna (4,5) Industrie. skeho sidelniho horizontu. Ke konecne nivelaci povrchu muselo dojft nejpozdeji ve starsi dobe bronzove, kdy toto mfsto pfekryla stavba kuloveho domu k. uneticke. 5. KONSTRUKCE CHATYA TYPY OBYDLIRIVNACSKE KULTURY Uvazujeme-li o vzhledu a konstrukci stavby, byly zakladnimi prvky ctyfi hlubsi rohove kuly, ktere musely byt propojeny ctyfmi vaznicemi. Tim byla dana vyska sten a vytvofen zaklad pro krov. Ten byl pravdepodobne stanovy vzhledem ke ctvercovitemu tvaru pudorysu, jeho malym rozmerum a vzhledem k umisteni konstrukcnich kulu pouze v rozich. Stredovy kiil nebyl zjisten a ani nebyl pro tuto konstrukci nutny. Steny nemely nosnou funkci, pouze prostor uzaviraly a zajist'ovaly tepelnou izolaci. Jejich pletena licova cast, dolozena malyini kulovymi jamkami uvnitf stavby zhruba 20 cm od hranice zahloubeni, ukazuje na sflu sten. Zjistena hloubka polozemnice max. 20 cm - neodpovida puvodnimu zahloubeni. To bylo vetsi, domnivame se vsak, ze nemohlo pfesahovat cm. Vyplyva to z rozboru podminek v miste nalezu pfi upati svahu a dale neprimo i ze srovnani s hloubkami okolnich objektu z riiznych casovych obdobi. Nadzemni cast steny by pak mefila asi 140 cm, coz pfedstavuje spodni moznou mez pro vysku vstupu. Ten se mohl nalezat bud' uprostfed S nebo Z steny domu, kde v obou pfipadech zjist'ujeme v fadce malych kulovych jamek interval 70 cm. Neni vsak jiste, zda tyto odstupy byly skutecne, nebo zda jsou odrazem toho, ze se tarn nepodafilo zachytit vsechny stopy po kulech. Nadto vchod mohl byt i v mistech s huste f azenymi kulovymi jamkami, nebot' pletena stena tarn, kde by byl umisten, mohla dosahovat pouze na liroven povrchu. Celkova vyska stavby by se ve vrcholu krovu pohybovala mezi cm. Vzhledem k nevelkym rozmerum rohovych jamek pro kuly, 292 /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice...

16 <a 'S u 1N O I PQ CO -a M _ 8 (M

17 ktere byly zakladnim konstrukcnim prvkem, Ize prumery pouzitych kulatin odhadnout asi na cm. Dochazime tak k pf edstave pomerne lehkeho mensiho staveni o plosne vymefe 18 m2. Domy fivnacske kultury z ceskeho uzemi Ize rozdelit na dva zakladm typy: 1. Domy s podlahou na lirovni povrchu, vetsinou ctvercoviteho, avsak i obdelmkoveho pudorysu, s lehci kulovou konstrukcf, v podelne ose casto s fadou stfedovych nosniku. Zatim jsou znamy pouze z vysinnych sidlist', napf. z Homolky u Stehelcevsi (Ehrich Pleslovd-Stikovd 1968). 2. Domy polozemnice s podlahou zahloubenou pod liroven povrchu, vetsinou dosti melee. Jejich pudorys se casteji blizi ctverci, muze vsak byt i obdelnfkovy. Tyto zahloubene domy vystupuji jak na vysinnych sfdlistich, tak v rovinnych polohach. Vetsinou maji o neco mensi plosnou vymeru nez domy s podlahou na lirovni. Existuji vsak i vyjimky, napf. velky zahloubeny objekt protofivnacskeho staff 0 max. rozmerech 10 x 8,25 m z Kamyka (Jakimowicz 1914). U polozemnic Ize v zasade rozlisit dve varianty: a) beze stop po kulove konstrukci; b) s rohovymi kuly, pfipadne s dalsimi stopami po kulech. Pro variantu a) Ize uvest jako pfiklady nektere domy ze Zamku u Bohnic (Hdjek Moucha 1983, obr. 5) nebo jiz zmiiiovany objekt z Kamyku (Jakimowicz 1914). Ohniste neni nekdy v techto objektech zjisteno. Pro variantu b) se ctyfmi rohovymi kuly je charakteristickym znakem ctvercovy pudorys s temef standardni delkou steny kolem 4 m a ohniste nalezane bud' pfimo ve stfedu objektu, nebo alespoii zhruba v jeho stfednf casti. V detailech se nektere domy teto varianty lisi, napf. zdvojenim 1 ztrojemm fad malych kulovych jamek podel vnitfku sten. Je to patrne napf. u S a Z steny domu 40 d ze Zamku u Bohnic (Hdjek Moucha 1985, obr. 20) nebo u domu z Uhohcek, o. Praha-zapad (vyzkum Stfedoceskeho muzea Roztoky 1994 Vojtechovska, Pleinerova). Naopak u chaty III s rohovymi kuly ze Zamku nebyly stopy po fadkach malych kulu zjisteny vubec (Hdjek Moucha 1983, obr. 11). Polozemnice XC z Bfezna je vyraznym zastupcem varianty b). Ma pfesnou analogii v dome z Prahy-Bubence, ktery prozkoumal a popsal A. Knor (1939^6) a vyobrazil J. Bohm (1941, obr. 25: 1). Pfi vyobrazeni nebyla respektovana skutecnost, ze Z stena objektu byla zcela znicena, takze kresba podava zavadejicf informaci. Pudorys domu uvadfme proto znovu s rekonstruovanou Z casti na obr. 10. K variante b) Ize pocitat i objekt z Lysolaji, prozkoumany v r techniky Archeologickeho ustavu Millerem a Palmou (Pleslovd 1972, obr. 6, 7). Ma vsechny charakteristicke znaky teto varianty - rozmery, ctvercovy pudorys, rohove kuly, fadky malych kulovych jamek u sten. Navic se vsak v jeho vnitfni plose u stfedu, ponekud excentricky, objevuje kulova(?) jama. Podle profilu se zda, ze slo o stopu po mohutnem sloupu. Po stavebnf strance by pudorys z Lysolaji pfedstavoval primitivnejsi a v podstate nevyhodnejsi f esem konstrukce krovu. Spolu s okolnosti, ze je jedinym takto koncipovanym pudorysem mezi objekty fivnacske kultury, to vede k urcitym pochybnostem o charakteru jamy v jeho stfedu. V techto mistech byvaji totiz v ostatnich polozemnicich umisteny ruzne mensi i vetsi jamy nebo ohniste. Objekty varianty a) jsou pomerne ruznorode, a to jak rozmerove, tak i rozmistenim jam ve vnitfni plose. Mohly mft i jiny ucel, nejen obytny, pro coz by mohlo svedcit, ze v nich nebylo vzdy zjisteno ohniste. Objekty varianty b) pusobi jednotne a Ize je vetsinou povazovat za obydli. 294 I. Pleinerova M. Zdpotocky: Polozemnice...

18 IS & & e e O S? ic i e e e> > c 6 c e REZ Z-V 1m REZ S-J Obr. 9. Brezno (o. Louny). Polozemnice XC pudorys a rezy. /. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

19 6. SITUOVANI v TERENU A OTAZKA STRUKTURY ROVINNYCH SIDLISf RIVNACSKE KULTURY Za dominantnf ci jediny sidelni typ fivnacske kultury se puvodne povazovala vysinna sidliste. Teprve A. Knor (1939/46), N. Masek (1961) a E. Pleslovd-Stikovd (1981) dolozili na konkretnich pffpadech, ze soucasne s chranenymi, strategickymi polohami existovala i cetna sidliste v rovinnych, otevfenych terenech. Podle situace zachycene vyzkumy ve dvou lokalitach v Praze Lysolajich (Denkrova piskovna ca 350 m2, Hergetova piskovna - ca 0,5 ha) a v Klucove (ca 2 ha) pak jmenovana autorka usoudila, ze tato forma sidlist' postradala planovitou koncepci; v uvedenych pfipadech se jednalo o 1 az 4 shluky nekolika malo objektii, pficemz vdalenost mezi nimi mefila od 50 do 100 m. Obr. 10. Praha-Bubenec. Polozemnice rivnacske kultury (podle J. Bohma 1941, obr. 25:1; opraveno na zaklade udaju A. Knora, , vyznam sikmo srafovanych ploch nezjisten). 296 I. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice...

20 Umisteni polozemnice z Bfezna zda se dobfe odpovidat pozorovanim A. Knora (1939/46), ktery o podobnych objektech v rovinnych polohach pise:... stoji v krajine zcela osamoceny bez dalsich sidlistnich objektu v bezprostf ednim sousedstvi." Souvisle odkryta plocha v Bfezne mefila 4,30 ha, na ni pak navazovala sit' lizkych sond provadenych strojem, jimiz jsme obsahli plochu 3,64 ha, takze jsme informovani temef o 8 ha (obr. 1). Zadna dalsi polozemnice nebo jama fivnacske kultury se na uvedene rozloze uz nevyskytla. Zda se proto, ze v tomto pfipade muzeme uvazovat o jedinem obydli. Zdejsi situace tedy navozuje pfedstavu osidleni sestavajiciho z jednotlivych staveni fidce rozptylenych v krajine, zde konkretne na ploche plani pravobfezni terasy Ohfe. Takovou interpretaci podporuji i nektera pozorovani z dolniho Poohfi, ale tez z Lounska (k identifikaci pravekych,,household clusters" u nas srv. Kuna 1991). Na fivnacske sidelni objekty se pfislo Imp?, i v nedalekych Blsanech, ca 7 km na V od Bfezna. Na svahu nad obci v poloze Na kameni tarn byl v byv. Mrazkove piskovne na c. kat. 166/1 uz v r zachranen kostrovy hrob k. kulovitych amfor, v jehoz vybave byl tez fivnacsky koflik (Hrala Simunek 1964). V r zde byla na c. kat. 160 odkryta v tezebnim profilu v fezu polozemnice (Pleinerovd - Novak 1966, 718, obr. 224) o zjistene delce 400 cm a hloubce 55 cm, s rovnym dnem a kolmymi stenami. Z teze polohy je uvaden jeste nalez fivnacske jamy zjistene rovnez v profilu pfskovny v r (Neustupny 1965, 417, obr. 10). Slo o cast objektu s rovnym dnem, takze neni vylouceno, ze to mohl byt tez zbytek (narozi?) polozemnice. Stezi vsak muzeme pfedpokladat, ze by se jednalo o stejny objekt, jako ten z r. 1960, i kdyz to nelze vzhledem ke zpusobu zamef eni objektu na obou zachrannych akcich ani zcela odmitnout. V r a 1963 byly pfi pokracujicich pracich v piskovne zjisteny objekty lineticke kultury. V zasypu dvou jam (10 a 12) se mimo lineticke nalezy vyskytly tez charakteristicke zlomky fivnacske keramiky (Pleinerovd 1960, 522; Pleinerovd - Novak 1966, 724). V jejich blizkosti vsak nebyl zjisten zadny eneohticky objekt. Protoze zachranny vyzkum probihal na plose, kde jiz pfedem byla provedena skryvka horniho tmaveho pudniho horizontu, je zniceni melkych objektu a jmenovite pak kulovych pudorysu mozne. Jamy 10 a 12 se nalezaly ve vzdalenosti zhruba m od eneoliticke polozemnice z r Zda se tedy, ze v pfipade rovinne polohy u Blsan melo fivnacske osidleni spise raz shluku usedlosti, i kdyz shluku znacne volnych. Vyskyt jednoho izolovaneho objektu v rovinne poloze, jak tomu je v Bfezne i na fade dalsich nalezist', nemusi proto byt jedinou modelovou situaci fivnacskych rovinnych sidlist'. Literatura Behrens, H. Schroter, E. 1980: Siedlungen und Graber der Trichterbcherkultur und Schnurkeraraik bei Halle (Saale). Berlin. Bohni, J. 1941: Kronika objeveneho veku. Praha. Buchvaldek, M. 1967: Die Selinurkeramik in Bohmen. Praha. Biicke, S. 1986: Zwei Siedlungen der Bernburger Kultur im Thiiringer Becken, Alt Thiiringen 21, Classon, A. T. 1968: Animal Bones and Implement. In: Enrich Pleslova Stikova 1968, Dobes, M. 1993: Sidliste kultury kulovitych amfor u Dolnich Zalezel, okr. Usti n. Labem, Archeologicke rozhledy 45, Ehrich, R. W. - Pleslovd-Stikovd, E. 1968: Homolka, An Eneolithic Site in Bohemia. Praha. 7. Pleinerovd M. Zdpotocky: Polozemnice

Raně eneolitické sídliště v trmicích, okr. Ústí nad labem

Raně eneolitické sídliště v trmicích, okr. Ústí nad labem Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, str. 153 171 Raně eneolitické sídliště v trmicích, okr. Ústí nad labem martacvrková drahomírkoutecký milanzápotocký 1. Úvod Období raného eneolitu, trvající asi

Více

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský 4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský OBSAH 4a. 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4a. 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4a. 3 Literatura 4a. 1 Soupis

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

@ CASTELLOLOGICA BOHEMICA 9, PRAHA 2004 str. 171-176

@ CASTELLOLOGICA BOHEMICA 9, PRAHA 2004 str. 171-176 @ CASTELLOLOGICA BOHEMICA 9, PRAHA 2004 str. 7-76 ZviPeci kosti z vfzkumu na hradi4 Zlenice (5. stoleti) Na hrad6 Zlenice (k. U. Senohrady, okr. Praha-vfchod) probihal v letech 999 a 2000 archeologicky

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

Vysvětlivky ke katalogu keramiky

Vysvětlivky ke katalogu keramiky Vysvětlivky ke katalogu keramiky VČ: vlastní číslo (číslo, pod kterým se jednotlivé keramické fragmenty nacházejí v tabulce) OBEC: název obce, na jejímţ katastru se lokalita nachází (např. Hartvíkovice)

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina 9. PRANí rud Pozůstatky po praní rud jsou hojným druhem podpovrchových archeologických nálezů a situací. Zásadní problém na úrovni vnější kritiky pramene ale spočívá v tom, že velké části těchto zařízení

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Skupina Typ varianta Typ varianta

Skupina Typ varianta Typ varianta Přílohy 89 Hrnce Procházka Brno Ronovec Skupina Typ varianta Typ varianta 02 01.01 04 89 05 02.01 07 08.01 08 81 09 02.01 04.01 05.01 22 33 06.01 10 01.01 02.01 05.01 2 5 9 06.01 07.01 11 01.01 02.01 04.01

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č.

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č. Tesák Úvod Tesáky představují významnou skupinu v kategorii chladných zbraní. Jedná se také o jednu z nejvíce zastoupených chladných zbraní v archeologických nálezech. Podle úchopu tesáky rozdělujeme na

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

SÍDLIŠTĚ ŘIVNÁČSKÉ KULTURY V PRAZE-ĎÁBLICÍCH

SÍDLIŠTĚ ŘIVNÁČSKÉ KULTURY V PRAZE-ĎÁBLICÍCH ARCHEOLOGIE VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 11, 2007, str. 131 166 SÍDLIŠTĚ ŘIVNÁČSKÉ KULTURY V PRAZE-ĎÁBLICÍCH Miroslav Dobeš Michal Kostka Daniel Stolz OKOLNOSTI A PRŮBĚH VÝZKUMU Archeologický výzkum řivnáčského

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

VÝŠINNÉ SÍDLIŠTĚ MALÉ KOLO U NALŽOVICKÉHO PODHÁJÍ, OKR. PŘÍBRAM Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu

VÝŠINNÉ SÍDLIŠTĚ MALÉ KOLO U NALŽOVICKÉHO PODHÁJÍ, OKR. PŘÍBRAM Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu VÝŠINNÉ SÍDLIŠTĚ MALÉ KOLO U NALŽOVICKÉHO PODHÁJÍ, OKR. PŘÍBRAM Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu MIROSLAV DOBEŠ RASTISLAV KORENÝ Úvod Eneolit středního Povltaví

Více

4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) Autor: P. Budinský, 2014.

4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) Autor: P. Budinský, 2014. 4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) 4c OBSAH 4c 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4c 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4c 3 Literatura Autor: P. Budinský, 2014. 4c 1 Soupis

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 DOBA KAMENNÁ (cca 2 500 000 8 000 let př. n. l.) - Starší doba kamenná Paleolit - Střední doba kamenná Mezolit (8

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE

DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE ARCHEOLOGIE VE STREDNICH CECHACH 9, 25, str. 77-2 DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE Petr Sfda.UVOD Od roku 22, kdy probiha dlouhodoby systematicky vyzkum

Více

Kapitola I: Kapitola II: [237]

Kapitola I: Kapitola II: [237] VIII. SEZNAM obrazových příloh Kapitola I: Obr. I.1. Výběr několika typů rondelů podle Podborský a kol. 1999, obr. 4.: 1 Kothingeichendorf Těšetice; 2 Bučany Svodín; 3 Lochenice Unternberg. Obr. I.2. Výskyt

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Kantenanleimmaschine /poloautomatická olepovačka hran Marke und Typ / Značka a typ: Miniprof 100 Baujahr / Rok výroby: 2006 Hersteller / Výrobce:

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

3 OKRES ÚSTÍ NAD LABEM

3 OKRES ÚSTÍ NAD LABEM 3 OKRES ÚSTÍ NAD LABEM Autor: Peter Budinský OBSAH 3.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 3.2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 3.3 Literatura 3.1 Soupis sbírkových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

DEPOT KERAMIKY ZE STŘEDNÍ DOBY BRONZOVÉ Z VACÍKOVA

DEPOT KERAMIKY ZE STŘEDNÍ DOBY BRONZOVÉ Z VACÍKOVA DEPOT KERAMIKY ZE STŘEDNÍ DOBY BRONZOVÉ Z VACÍKOVA RASTISLAV KORENÝ Úvod V loňském roce uplynulo 80 let od objevení souboru keramiky českofalcké mohylové kultury, nalezeném v únoru 1925 u Vacíkova na Březnicku.

Více

Sídlištní objekty mladopaleolitických lovců u Dolních Věstonic

Sídlištní objekty mladopaleolitických lovců u Dolních Věstonic Sídlištní objekty mladopaleolitických lovců u Dolních Věstonic Lukáš Faktor 1. ročník Archeologie, Filozofická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2006, Lukariu@seznam.cz Úvod První stopy

Více

VIŠŇOVÉ (OKR. ZNOJMO). KERAMICKÝ SOUBOR Z MLADŠÍ DOBY BRONZOVÉ S PROBLEMATICKOU VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTÍ

VIŠŇOVÉ (OKR. ZNOJMO). KERAMICKÝ SOUBOR Z MLADŠÍ DOBY BRONZOVÉ S PROBLEMATICKOU VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTÍ Pravěk NŘ 18, 2008, 273-319 VIŠŇOVÉ (OKR. ZNOJMO). KERAMICKÝ SOUBOR Z MLADŠÍ DOBY BRONZOVÉ S PROBLEMATICKOU VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTÍ DAVID PARMA 1.0 Úvod Záchranný výzkum při stavbě kanalizace v obci Višňové

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín)

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Martin Hložek Úvod V roce 1996 v prostoru tratí Rúdnícký dvůr, Rúdnícký mlýn zahájili M. Hložek a M. Chludil

Více

Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem - rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ

Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem - rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem - rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ Das äneolithische Siedlungsareal der Jordanów- und Řivnáč-Kultur mit Rondell

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

VÝCHODNÍ ČECHY V RANÉM ENEOLITU: LENGYELSKÁ A JORDANOVSKÁ KULTURA

VÝCHODNÍ ČECHY V RANÉM ENEOLITU: LENGYELSKÁ A JORDANOVSKÁ KULTURA ARCHEOLOGIE VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 13, 2009, STR. 567 654 VÝCHODNÍ ČECHY V RANÉM ENEOLITU: LENGYELSKÁ A JORDANOVSKÁ KULTURA Vít Vokolek Milan Zápotocký 1. ÚVOD Našim původním záměrem bylo zpracovat raně

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek TOMÁŠ KYNCL JIŘÍ VARHANÍK Abstrakt: Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXIII 2011 3 373 556

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXIII 2011 3 373 556 373 556 Archeologické rozhledy LXIII 2011 se it 3 Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi Miroslav Dobeš Petr Limburský René Kyselý

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Cíle a navrhované metody

Cíle a navrhované metody Příloha č. 2 Cíle a navrhované metody Šlo by o pokračování badatelského archeologického výzkumu Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové, a to podle bodu VIII doporučení odborné komise z 19. 9.

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově - Na vrchu Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury

Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově - Na vrchu Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově - Na vrchu Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury Das äneolithische Siedlungs- und Bestattungsareal in Klučov - Na vrchu Ein Beitrag zur Periodisierung

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích Eine jungneolithische eingetiefte Hütte in Prag 9 - Miškovice

Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích Eine jungneolithische eingetiefte Hütte in Prag 9 - Miškovice Ernée Dobeš Hlaváč Kočár Kyselý Šída, Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích Eine jungneolithische eingetiefte Hütte

Více

Spoje střechy Dachanschlüsse. www.novatop-system.com

Spoje střechy Dachanschlüsse. www.novatop-system.com CZ D Spoje střechy Dachanschlüsse II www.novatop-system.com KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails II 0. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte. VRUT (POČET DLE

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_160105 15. září 2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

a starší době bronzové Čech 1

a starší době bronzové Čech 1 Silicitové seker y v eneolitu a starší době bronzové Čech 1 Milan Zápotocký Abstrakt: Soubor silicitových seker a tesel z území Čech čítá 74 exemplářů. Morfologicky je velmi pestrý, což se dá vysvětlit

Více

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘI STAVBĚ PLYNOVODU NA K. Ú. OŘECH, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘI STAVBĚ PLYNOVODU NA K. Ú. OŘECH, OKR. PRAHA-ZÁPAD ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘI STAVBĚ PLYNOVODU NA K. Ú. OŘECH, OKR. PRAHA-ZÁPAD. PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ OSÍDLENÍ Z ČASNÉ DOBY LATÉNSKÉ A STARŠÍ DOBY ŘÍMSKÉ Daniel Bursák V roce 1977 bylo při dohledu

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří

Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří 451 503 Archeologické rozhledy LXV 2013 451 Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří Die Spätphase der Trichterbecherkultur in Nordwestböhmen: die Siedlung

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

SIMPLI-1 SIMPLI-2 SIMPLI-3 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1400 x 330 mm

SIMPLI-1 SIMPLI-2 SIMPLI-3 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1400 x 330 mm SIMPLI-1 SIMPLI-2 SIMPLI-3 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1400 x 330 mm 21 104,80 169,00 995,00 980,00 21 104,80 169,00 995,00 980,00 21 181,00 111,70 895,00 915,00 Robuste Metallständer

Více

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UN1VERSITATIS BRUNENSIS M2,1997 IVAN PAVLŮ

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UN1VERSITATIS BRUNENSIS M2,1997 IVAN PAVLŮ SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UN1VERSITATIS BRUNENSIS M2,1997 IVAN PAVLŮ SÍDELNÍ AREÁL KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU NA POLYKULTURNÍM NALEZIŠTI

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech:

Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech: Příloha 1: Souhrnný katalog hrobů Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech: 1. Inventář: heslovitý popis pro orientaci

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova:

Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: ULDRICH Robert Jaroslava Jírová,Ing.Uldrich

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

3.2.3. Kamenná broušená industrie. 3.2.3.1. Morfologie, typologie seker, tesel a dlát. Morfologie (obr. 101)

3.2.3. Kamenná broušená industrie. 3.2.3.1. Morfologie, typologie seker, tesel a dlát. Morfologie (obr. 101) Denemarská ostrožna v době řivnáčské kultury 132 292 Obr. 90. Keramika kultury kulovitých amfor: rozmístění. Nálezové situace, počet zlomků (zl.): 1 sídlištní objekty stratigraficky starší 1, 2, 5 zl.;

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

OSÍDLENÍ KULTURY LUŽICKÝCH

OSÍDLENÍ KULTURY LUŽICKÝCH Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav archeologie a muzeologie Miroslav Novák OSÍDLENÍ KULTURY LUŽICKÝCH POPELNICOVÝCH POLÍ V JAROMĚŘI Rigorózní práce Brno 2008 2 Prohlašuji, že jsem rigorózní

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více