Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2"

Transkript

1 Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2

2 Napsat dobrou reportáž není vůbec jednoduché, mám vždycky nějakou představu, ale Nejprve přemýšlím o tom, co mě na daném místě čeká a jak to tam asi bude vypadat. S touto reportáží to ovšem bylo jinak. V domově důchodců jsem totiž nikdy předtím nebyla. Společné malování studentů a seniorů Ivana Papežová, která zajišťuje v Domově Sedlčany zajímavý kulturní program pro klienty. Nejprve mě překvapil samotný vstup do domova důchodců, který je barevný a moderní. Zdi recepce i všech přilehlých chodeb byly vesele vymalovány, ozdobeny barevnými obrázky a jinými dekoracemi. Senioři bohužel nemají možnost účastnit se podobných akcí často, ale přesto je pro ně připravován zajímavý program. Lidé nejeví příliš velký zájem o to, aby potěšili seniory svou návštěvou, podotkla paní Ivana Papežová. Všichni jsme tedy měli velkou radost z toho, že právě my jsme ti, kteří seniorům zpříjemnili odpoledne. Aby babičky a dědečkové měli možnost se do činnosti také zapojit a ne jen přihlížet práci studentů, vytvořili jsme ve zdejší jídelně provizorní výtvarnou dílnu. Paní profesorka zvolila zajímavou výtvarnou techniku provazotisku, Domov důchodců jsem si představovala jako velmi smutné, šedé, tiché místo, kde senioři pouze přečkávají poslední etapu svého života. Představy ve mně vyvolávaly obavy a zvláštní napětí, zároveň jsem si moc přála, aby realita byla jiná. Přání se mi vyplnilo, odcházela jsem s úplně jinými pocity. Za babičkami a dědečky se vypravili studenti gymnázia ze třídy 1. G pod vedením profesorky Lenky Lichtenbergové v hodinách výtvarné výchovy, aby společně uskutečnili výtvarnou dílnu, ze které vznikly obrázky pro zkrášlení prostor domova, a mě vzali s sebou, abych si vyzkoušela další reportáž, která bez vlastní zkušenosti vzniknout nemůže. Podnětem pro tuto akci bylo zajímavé téma projektu Lukášek Prostor v nás a kolem nás, do kterého se tímto tvořením zapojili i studenti gymnázia. Celou akci nám umožnila realizovat paní která jednoduchým způsobem vytvářela barevné motivy, které nás dále inspirovaly k tvořivosti a probouzely fantazii. Studenti vytvořili pomocí provázku namočeného do barevné tuše náhodné obrazce, které jsme společně se seniory proměňovali v obrázky domalováváním našich představ a tvarů vodovými barvami. Myslím, že takovéhle tvoření všechny bavilo a byla i legrace, protože se rozvinuly zajímavé rozhovory nad vzniklými otisky, a byli jsme rádi, že se babičky i dědečkové rozpovídali a že panuje příjemná atmosféra. Vznikla tak hotová umělecká díla, která budou již brzy zdobit právě jejich domov. Chodby a stěny pokojů oživí obrázky, například s krásným akváriem plným rybiček, různé variace květin, originální kaktus nebo cizokrajný papoušek. Z návštěvy domova důchodců jsem měla velmi dobrý pocit. Obyvatelé domova jsou veselí, upovídaní, a jak jsme zjistili, někteří také velmi výtvarně nadaní lidé. Mé přání do celého nového roku tedy je, aby si na tyto lidi vzpomněli i jiní, nejen studenti gymnázia. K vykonání dobrého skutku přece stačí tak málo vymyslet aktivitu, která by seniory mohla bavit a rozptýlit, zkonzultovat návrh s vedením domova důchodců a pak už si jen vybrat datum a čas. Nebo si po domluvě přijít se starými lidmi jen na chvilku popovídat. Byli by za to velmi vděční. A vidět jejich rozzářené oči za to stojí. Věřte mi. Michaela Šofková Literární dílna G a SOŠE

3 AKTUÁLNĚ Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené Pracovnice Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany Marie Píšová upozorňuje držitele průkazů pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) nebo držitele průkazu pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P), s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, kteří si nestačili provést výměnu zvláštního označení pro vozidla pro parkování O1 za nový Parkovací průkaz, označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou speciální označení O7, k datu , kdy končila platnost zvláštního označení O1, že i v následujícím období budou nová označení vydávána. Doklady potřebné pro výměnu stávajícího zvláštního označení vozidla pro parkování - O1: - průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) - občanský průkaz - 1 fotografie o rozměru 35 x 45 mm (stejný formát jako na občanský průkaz) odpovídající současné podobě žadatele - stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování O1 (AA šestimístné číslo) Kontaktní místo pro výměnu parkovacích průkazů: Městský úřad Sedlčany, odbor sociálních věcí sociální péče, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany, I. patro, sociální pracovnice: Marie Píšová, DiS., tel.: , l. 129, e- mail: Výměna je prováděna zdarma. V případě potřeby (zvláště u osob s těžkým zdravotním postižením výrazně omezující pohyblivost) lze s pracovnicí, pověřenou vyřizováním agendy, dohodnout i výměnu označení u držitele průkazu formou návštěvy v domácnosti. Úvodník starosty města Vážení spoluobčané, přichází čas, kdy po účetní uzávěrce hodnotíme věcné a finanční plnění rozpočtu města za rok Mohu sdělit, že výsledky hospodaření za uplynulý rok jsou neočekávaně dobré v příjmové i výdajové části a po jednotlivých položkách jsou uvedeny v přehledu v závěrečné části tohoto vydání Radnice. Rozpočet, schválený 27. února 2012, byl postaven jako vyrovnaný na reálných příjmech ve výši 179 mil. Kč a konečné plnění činí 208,5 mil. Kč i přes nenaplněné daně ze závislé činnosti o 400 tis. a daně z přidané hodnoty o 3,5 mil. Kč. Přes tuto ztrátu jsou celkové výnosy daní o 2 mil. Kč vyšší vlivem daně z příjmů města z prodeje bytů. Místní a správní poplatky byly ovlivněny příjmy z odvodu z loterií a her, které jsme původně nerozpočtovali, přijetím městské vyhlášky o zákazu této činnosti na území města. Nedaňové příjmy dosáhly předpokladu schváleného rozpočtu a případné neplnění některých plánovaných položek bylo vyrovnáno vyšším prodejem dřeva z obecních lesů, přijatými dary a dědictvím po baronce H. Mladotové na zajištění budoucích koncertů na zámku Červený Hrádek. Nenaplnění příjmů v položce nájemného z bytového fondu bylo ovlivněno větším zájmem o koupi městských bytů proti původnímu předpokladu. Na druhé straně tato skutečnost výrazně povýšila kapitálové příjmy v položce prodej bytového fondu o 13,5 mil. Kč. Poslední příjmová kapitola sestavená z dotací a rezerv je ve výsledku o 9 mil. Kč vyšší vlivem dotací ze státního rozpočtu, získaných v průběhu roku a zapojením rezerv z prodeje bytů, kterými jsme zpětně doplnili výdaje na opravy bytových domů. Dobrým vývojem příjmů v průběhu loňského roku jsme mohli povýšit i výdajovou část rozpočtu v některých již zařazených položkách nebo doplněním o položky nové. Tato skutečnost je uvedena v tabulce výdajů. Z uvedeného přehledu vyplývá, že finanční zdroje byly zásadně směrovány do oblasti všeobecné veřejné správy 46,5% a služeb obyvatelstvu 43% z celkových výdajů 199,7 mil. Kč. Nutno ještě připomenout, že nezapojené prostředky z prodeje bytů jsou převedeny na rezervní fond a celková dluhová služba města (zadluženost) je téměř nulová. Z celkového výsledku hospodaření za rok 2012 vyplývá, že vstupujeme do nového roku s přebytkem 8,8 mil. Kč, což dává předpoklad dobrého zajištění finančních potřeb zejména pro první čtvrtletí Ing. Jiří Burian, starosta města Kde ověřit podpis nebo listinu? Na otázku, kde si na městském úřadě mohu nechat ověřit podpis nebo listinu a za jaký poplatek, odpovídá Jitka Kadlecová (na snímku), vedoucí Odboru vnitřních věcí: Ověřování podpisů a listin se provádí v úředních místnostech na odboru vnitřních věcí, Nádražní 336, 1. poschodí. Ze závažných důvodů, většinou zdravotních, lze provést ověření podpisu i na jiném vhodném místě (nemocnice, Domov, v domácnosti). V tomto případě vyžadujeme, aby při ověřování byla kromě úřednice u úkonu přítomna další osoba (příbuzní, sociální pracovnice...). Zdravotní stav osoby by měl být takový, aby byla schopna vnímat a posoudit obsah listiny, kterou podepisuje. Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., stanoví výši poplatků za ověřování takto: Ověření podpisu 30 Kč, ověření kopie, opisu, fotokopie 30 Kč za každou započatou stránku. Zákon taxativně stanoví i osvobození od správních poplatků. Zákon č. 21/2006 Sb. a prováděcí vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování přesně stanoví, kdo může ověřování provádět, jakým způsobem se vyznačuje, jakými doklady se prokazuje totožnost, kdy se ověření neprovede a další specifika. Seznam úřadů, které provádějí ověřování je v příloze č. 1 uvedené vyhlášky. Od má působnost na úseku ověřování též držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.

4 USNESENÍ / VOLBA PREZIDENTA USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 23/2012 ze dne Rada města Sedlčany (dále RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM doporučila, aby v případě výkupu pozemku parc. č. 569/64 v k. ú. a obci Sedlčany (viz. GP Ing. Jana Canaje, V domkách č. p. 206, Teplice - Duchcov, č /2012), který je v majetku Římskokatolické farnosti Sedlčany a který by měl tvořit součást plánované místní komunikace, pokračující v dopravní obslužnosti lokality za prováděnou výstavbou Obchodního centra KIK Sedlčany, byl výkup tohoto pozemku realizován za cenu 100 Kč/ m 2. V tomto smyslu bude předložen návrh k případnému schválení Zastupitelstvem města Sedlčany. - RM schvaluje prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 11/III. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 624, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Pavlou Kalistovou a podnájemcem bytu panem Václavem Baudischem, dosud trvale bytem U Školky č. p. 726, Sedlčany, a to na Kam se stížnostmi? Na koho se mohu obrátit, když chci podat stížnost nebo oznámit přestupek? Jsou na Městském úřadě v Sedlčanech k dispozici bezplatné právní služby? S těmito dotazy se můžete obrátit na Marcelu Janouškovou v kanceláři budovy čp. 32 v 1. patře, která přijme nebo s žadatelem sepíše jeho stížnost či oznámení o přestupku (například když si občan stěžuje na chování svého souseda nebo je občan svědkem krádeže apod.). Pokud má žadatel nějaký problém, který vyžaduje odborné právní služby, máme k dispozici seznam advokátních kanceláří v rámci města Sedlčany, kam se žadatel může se svým problémem obrátit. Bezplatné právní služby však na Městském úřadě v Sedlčanech neposkytujeme, vysvětlila M. Janoušková (na snímku). dobu určitou od do RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu bytu 2+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 623, Sedlčany, a to panu Ing. Janu Stiborovi, doposud trvale bytem Sokolovská č. p. 526, Sedlčany. - RM revokuje své usnesení ze dne 21. listopadu t. r., kterým byla přidělena ubytovací jednotka č. 6/IV. patro na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, paní Nadiye Lyzohub, dosud trvale bytem Osečany č. p. 86, Sedlčany, neboť jmenovaná od své žádosti odstoupila. - RM schvaluje přidělení bytu 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domě s pečovatelskou službou v Sedlčanech č. p. 175 v ulici 28. října v Sedlčanech, a to paní Jaroslavě Hrstkové, trvale bytem Víta Nejedlého č. p. 314, Sedlčany. - RM na základě dříve založené Smlouvy o poskytnutí přístřeší a s ohledem k potřebnosti žadatelky schvaluje prodloužení doby poskytnutí přístřeší na Městské ubytovně Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to paní Barboře Varadiové na dobu určitou, tj. do 31. prosince RM schvaluje snížení ceny za poskytování ubytování a služeb s tímto spojených na městské ubytovně situované na LAS Taverny pro soustředění A mužstva fotbalového oddílu TJ Tatran Sedlčany, které se uskuteční v termínu Za poskytnuté služby bude tomuto subjektu účtována nákladová cena, stanovená ve věci jednajícím příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, panem Pavlem Bednářem, ředitelem. - RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5000 Kč, účelově vázaného na podporu aktivit Blue Orchestra Základní umělecké školy Sedlčany, a to od dárce - firmy Povltavské mlékárny Sedlčany, a. s. Finanční dar bude na základě tohoto souhlasu vpraven do účetnictví příspěvkové organizace zřízené Městem Sedlčany. - RM za účelem zmírnění dopadu Obecně závazné vyhlášky Města Sedlčany č. 5/2012, o poplatku za komunální odpad na území města Sedlčany, kterou schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne , schválila postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to až do výše 800 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky sociální a společenské potřebnosti, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze na základě podané žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálním) a následného sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálním. - RM schvaluje, v působnosti zřizovatele, posílení investičního fondu finančními prostředky z rezervního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá č. p. 67, Sedlčany, IČ , v celkové výši Kč na pořízení mobiliáře technologického vybavení pro výrobu pokrmů (elektrické fritézy a plotny na elektrickou stoličku). Výsledky volby prezidenta (1. kolo) v našem obvodu Výsledky druhého kola nebyly v době uzávěrky známy

5 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 24/2012 ze dne Rada města Sedlčany (dále RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM schvaluje ukončení Smlouvy o užívání veřejného prostranství, kterou uzavřelo dne 28. května 2005 Město Sedlčany s panem Romanem Pudilem, trvale bytem Víta Nejedlého č. p. 361, Sedlčany, a to za účelem umístění prodejního stánku na části pozemku parc. č. 270/23 o výměře 18 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany. Smlouva bude ukončena Dohodou k 31. prosinci RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce pozemků, kterou dne 20. února 2003 uzavřelo Město Sedlčany s TJ Tatran Sedlčany, a to za účelem užívání pozemků v majetku rodiny Mrskošových (viz. LV 853 pro k. ú. a obec Sedlčany), jako tréninkové hřiště převážně pro fotbalový oddíl. Smlouva bude ukončena Dohodou k 31. prosinci 2012 s tím, že Rada města Sedlčany zároveň ukládá, aby Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace, pro Město Sedlčany zajišťovala správu a údržbu těchto pozemků. - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o užívání stožárů, na základě kterého se mění čl. IV. Doba užívání původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. Městem Sedlčany a uživatelem Pavlínou Dlouhou - Brillcolor, se sídlem ul. Kapitána Jaroše č. p. 482, Sedlčany. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 se prodlužuje na dobu určitou od 1. ledna do 31. prosince RM schvaluje prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 12/III. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 624, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Zdeňkou Jirákovou a podnájemcem bytu panem Stanislavem Chlastákem, dosud trvale bytem Na Potůčku č. p. 703, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 2013 do 31. prosince RM schvaluje v návaznosti na své usnesení ze dne 21. listopadu 2012 pro paní Marii Gulášovou, trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, prodloužení doby užívání ubytovací jednotky č. 10/ IV. patro na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna do 31. března 2013 za dále obvyklých podmínek a režimu, který je Smlouvou sjednán. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr Města prodat obálkovou metodou uvolněný městský byt o velikostní kategorii 2+1 o výměře 52,54 m 2 (č. bytu 1/přízemí) na adrese U Kulturního domu č. p. 586, Sedlčany, za cenu minimálně Kč, a to způsobem v místě a čase obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr Města Sedlčany prodat obálkovou metodou uvolněný městský byt o velikostní kategorii 1+KK o výměře 59,70 m 2 (č. bytu 12/II. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 13, Sedlčany, za cenu minimálně Kč, a to způsobem v místě a čase obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM schvaluje se spoluvlastníky pozemků paní Ludmilou Šrámkovou, trvale bytem Racek č. p. 9, Chlístov, Benešov a paní Irenou Veseckou, trvale bytem Kamínky 296/33, Nový Lískovec, Brno, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 262/64 v k. ú. Nesvačily u Bystřice, obec Bystřice, a to pro případ zajištění realizace investiční akce Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany. Rada města Sedlčany zároveň Zastupitelstvu města Sedlčany doporučuje výkup výše uvedeného pozemku realizovat. - RM bere na vědomí výsledky hospodaření města za uzavřené účetní období I.-XI./2012; dosažené příjmy jsou ve výši ,60 tis. Kč, což představuje 90,88 % schváleného rozpočtu včetně zapracovaného Rozpočtového opatření č. 4/2012 a rozpočtové výdaje jsou v částce ,22 tis. Kč, což představuje 89,99 % schváleného rozpočtu včetně zapracovaného Rozpočtového opatření č. 4/ RM bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu subjektu, Sportovní areály Sedlčany, příspěvkové organizace, a to za účetní období měsíce I.-XI./2012 (stav ke dni ). Rada města Sedlčany trvá na podmínce, že překročení výše rozpočtem stanovených položek a jeho celkového objemu není přípustné. - RM odmítla neurčitou nabídku ve věci jednání o odkoupení nedobytných a těžko vymahatelných pohledávek Města Sedlčany, která byla učiněna společností ZENN s. r. o.; IČ RM souhlasí s přistoupením Města Sedlčany k Dohodě o partnerství v rámci projektu Moderní autobusy na ekologický pohon, kterou jsou definovány společné cíle partnerství a jeho předpokládané výsledky. Dohoda je realizována v rámci podpory projektu na zajištění základní dopravní obslužnosti města a regionu, a to bez jakéhokoliv finančního plnění ze strany Města Sedlčany. - Ve věci zajištění tzv. Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Sedlčany - Vysoký Chlumec: a) RM schvaluje předložený návrh Výzvy zadavatele veřejné zakázky (Město Sedlčany, IČ ), spolu s návrhem Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby, která je učiněna v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím které budou vyzváni k podání nabídky na služby - Vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany-Vysoký Chlumec v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany s platností od do , potenciální uchazeči o tuto veřejnou zakázku; b) RM schvaluje seznam níže uvedených subjektů: Lesní taxační společnost s. r. o., Bezručova č. p. 1501, Hradec Králové 2; Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., Nádražní č. p. 2811, Frýdek-Místek; LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská č. p. 13, Brno; Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o, Veverkova č. p. 1335, Hradec Králové; LHProjekt a. s., Kroftova č. p. 45, Brno, a to za účelem přímého oslovení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení ve výše uvedené záležitosti; c) RM schvaluje předložený návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení došlých nabídek na zpracování dokumentu Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Sedlčany - Vysoký Chlumec ve složení pan Ing. Vladimír Mrázek, paní Ing. Marie Kotalíková, pan Ladislav Burda, pan Jaroslav Kolský a pan Petr Kuthan. Náhradníky jsou: paní Anna Molinová, paní Ing. Dana Hesová, pan Richard Synek, pan Václav Calta a paní Miluše Kaderková. - RM: a) schvaluje text Výzvy k podání nabídky na zajištění veřejné zakázky Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Sedlčany (část varovný vyrozumívací systém) ; b) souhlasí se zasláním Výzvy k podání nabídky níže vybraným subjektům na dodávku v rámci této veřejné zakázky, a to firmě Extra NET s. r. o., IČ ; Colsys, IČ ; Empemont s. r. o., IČ ; Telmo s. r. o., IČ a MASTER IT Technologies, a. s., IČ RM na základě předložených podkladů souhlasí se zápočtem částky v celkové výši ,60 Kč proti nájemnému, a to v souladu s příslušnými ustanoveními uzavřené Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice Sedlčany ze dne Konečný zůstatek ke dni tak činí ,12 Kč. Rada města Sedlčany souhlasí se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši Kč, představující částku nájemného za rok 2012 za užívání objektu Městské nemocnice Sedlčany, která bude započtena proti pohledávce MEDITERRA Sedlčany, s. r. o., tj. konečný stav pohledávek MEDI- TERRA-Sedlčany, s. r. o. se o tuto částku snižuje a ke dni činí částku ,12 Kč a závazek z titulu povinnosti uhradit nájemné za rok 2012 je tímto zápočtem vyrovnán.

6 GOA / HOKEJ / ZÁPIS Navštívil nás Martin Škoda Penny Market ve spolupráci s výživovou poradkyní Petrou Hamerskou připravil zábavný projekt pro děti ze základních i středních škol o zdravé výživě. Na závěr byla vyhlášena soutěž o vyfotografování nejkrásnější zdravé školní svačiny, do které se zapojilo 40 škol z celé republiky. I my, Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, jsme se zúčastnili a do soutěže zaslali své fotografie. Měli jsme štěstí, jelikož výherní fotografie patřila právě našim dvěma spolužačkám (svačinu tvořily společně) Stanislavě Schultingové a Kláře Čápové ze třídy oktáva. Děvčata obdržela poukaz v hodnotě 500 Kč a k tomu se celá naše třída mohla za odměnu zúčastnit speciálního dvouhodinového workshopu o vaření se známým kuchařem Martinem Škodou (na snímku). V pátek 7. prosince 2012 dopoledne dorazil do naší školy velmi sympatický tým mladých lidí. Jak už bylo řečeno, kromě kuchaře Martina Škody, mimochodem našeho vrstevníka, přijela i výživová poradkyně Petra Hamerská a koordinátorka Lucie Petrasová. Ani jsme nevěřili tomu, že lze z naší obyčejné třídy udělat kuchyň včetně restaurace - v podobě nás, diváků. Spousta nádobí, voňavých čerstvých potravin a dokonce i plotýnka. Během chviličky pro všechny připravili výborný nápoj z ovocné šťávy, máty i s kousky ledu. Tento den jsme si do školy svačinu brát opravdu nemuseli, jelikož pro nás napekli také slaný štrúdl plněný sýrem se šunkou nebo špenátem. Jako ukázka teplého jídla posloužila specialita, vlastní recept Martinův, opečená topinka s rajčatovou pomazánkou a krůtím plátkem na bylinkách, celé ozdobené ledovým salátem s rukolou a pokapané olivovým olejem. Bylo toho dostatek, takže každý mohl ochutnat. A dokonce jsme se mohli zapojit i do vaření a naklepat řízky či nastrouhat rajčata. Překvapilo nás, že Martin Škoda už v tak mladém věku dokázal sepsat, nafotit i vydat svoji kuchařku. K tomu všemu jsme se mohli poučit o tom, jak se taková kuchařka tvoří, kolik času k tomu potřebuje a pro jaký účel to vlastně všechno má. Nejen, že vidí, že udělal užitečnou věc, ale hlavně ho tato činnost naplňuje a baví. Je krásné mít své koníčky a věnovat se jim. Jako překvapení pro nás přípravný tým vymyslel ještě jednu soutěž. Tentokrát se soutěžilo právě o tři Martinovy kuchařky. Úkol nebyl jednoduchý, museli jsme rozeznat pět neobvyklých předmětů, které se prý běžně používají v kuchyni při vaření. Zjistili jsme, že příprava jídla může být opravdu zábava. Stačí, když si k vaření pustíte svoji oblíbenou hudbu a fantazii na špacír. Určitě stojí za to si jídlo připravovat sám, přesto, že to zabere více času než sáhnout v obchodě po polotovaru. Všechny suroviny, co do pokrmu dáváte, jsou čerstvé, a nutí vás to také přemýšlet, zdali to jsou opravdu suroviny vhodné pro váš organismus. Vaše oblíbené suroviny se brzy naučíte kombinovat a můžou vznikat různorodé, chutné, zdravé, s láskou a radostí připravované, pokrmy. Martinovi Škodovi přejeme spoustu dalších úspěchů a hlavně vytrvalost v tom, co dělá. Děkujeme celému týmu za návštěvu naší školy i za čas, který si pro nás udělal. Z naší strany je obrovská radost a spokojenost z vydařené spolupráce. Velký dík patří i paní profesorce Drahomíře Grinové, která nás s celým projektem Snídejte a svačte zdravě a hravě seznámila. Bez její ochoty a snahy by se jen těžko něco dotáhlo do konce. Magda Kohoutová oktáva G a SOŠE Hokejový pohár PÁ v 18.30: HC Miličín Žabáci Solopysky, ve 20.25: Kňovice AHC N. Knín. SO v 16.30: Draci Bubák Chlum, v 18.25: Čerti Votice - Dublovice, ve 20.20: Bomba Rovina SG Štětkovice B. NE v 16.30: Ševci N. Knín Rumola, v RB Zvírotice - Rožmitál, ve 20.20: Draci - Olbramovice. PO v 18.30: SG Štětkovice - Delikomat, ve 20.25: Blackmilk - Genemusic. ST v 18.30: Stars Cetos PB, ve 20.25: Tučnáci K. Hora - Medvědi. PÁ v 18.30: DSK D. Dušníky Kačeři Příčovy, ve 20.25: Dublovice Čerti Křepenice. SO v 8.45: Bubák Chlum - Miličín, v 10.30: Žabáci Solopysky - Kňovice, ve 12.15: AHC N. Knín - Stros, v 16.30: Matadores Marila Votice, v 18.25: Citroen Drásov - Domino, ve 20.20: Rumola Petrovice - Hrádek. NE v 16.30: Stars - Blackmilk, v 18.25: Cetos PB DSK D. Dušníky, ve 20.20: SG Štětkovice B Čerti Votice. PO v 18.30: Kačeři SG Štětkovice, ve 20.25: Hrádek Novit Neveklov. ST v 18.30: Kňovice Bubák Chlum, ve 20.25: Rožmitál - Genemusic. PÁ v 18.30: Novit Neveklov Bomba, ve 20.25: Olbramovice Citroen Drásov. SO v 16.30: Domino - Matadores, v 18.25: Marila AHC N. Knín, ve 20.20: Stros Žabáci. NE v 16.30: Delikomat RB Zvírotice, v 18.25: Miličín - Draci, ve 20.20: Čerti Křepenice SG Štětkovice B. PO v 18.30: Medvědi - Dublovice, ve 20.25: Čerti Votice Novit Neveklov. ST v 18.30: Bomba Rumola, ve 20.25: Genemusic - Delikomat. PÁ v 18.30: Blackmilk - Rožmitál, ve 20.25: RB Zvírotice Kačeři Příčovy. SO v 10: Bubák Chlum - Stros, ve 12: Miličín - Olbramovice, ve 14: Hrádek Ševci N. Knín, v 16: SG Štětkovice Cetos PB, v 18: DSK D. Dušníky - Stars, ve 20: AHC N. Knín - Domino. NE v 16.30: Žabáci Solopysky Marila Votice, v 18.30: Matadores Drásov, ve 20.25: Rumola Petrovice Čerti. PO v 18.30: Draci - Kňovice, ve 20.25: SG Štětkovice B - Medvědi. ÚT v 18.30: Novit Neveklov Křepenice, ve 20.25: Ševci N. Knín Rovina. ST v 18.30: Dublovice Tučnáci, ve 20.25: DSK D. Dušníky - Blackmilk. Čekáme na možné rozlosování nastavby krajské soutěže mužů, tímto můžou nastat určité změny v rozlosování Poháru na únor. Zápis do školy Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 46 zák. č. 561/2004 Sb. zápis do 1. ročníku na čtvrtek 14. února 2013 od 14 hodin v budově školy. Základní škola Sedlčany - Konečná 1090, tel.: ,

7 ÚNOR 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany V únoru se v Městském muzeu Sedlčany uskuteční hned dvě velmi zajímavé cestovatelské přednášky, které vás zavedou do Nepálu, Albánie a Makedonie. Dlouhodobé akce: do FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POPÁTÉ (knihovna) VÝSTAVA do konce února MY DVĚ A ČAS (KDJS) - str VÝSTAVA od do KAREL LADISLAV KUKLA A JEHO DOBA (knihovna) - str VÝSTAVA do LOGA - ZORA SOKOLOVÁ (muzeum) - str VÝSTAVA Únorové akce: PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/DĚDEČEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ a SO 1. a ve 20 hod. SVATÁ ČTVEŘICE (film ČR) - str KINO ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. TŘI PILÍŘE PRO BUDOUCNOST (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA ČT v 17 hod. KAREL LADISLAV KUKLA A JEHO DOBA (knihovna) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ČT v hod. DISCOHRÁTKY (HANKY PANKY) (KDJS) - str TRAVESTI SHOW PÁ v 15 hod. MASOPUSTNÍ ŠÁTEČKOVÝ TANEC (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 18 hod. ŠTĚPÁN RAK (muzeum) - str KONCERT PÁ a SO 8. a ve 20 hod. CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? (film F) - str KINO SO v 7.50 hod. KE KAPUCÍNŮM DO LORETY (KČT) - str POCHOD NE v 15 hod. JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD (KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE PO v hod. TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ J. NOVÁKOVÉ (koncertní sál ZUŠ) - str KONCERT PO v hod. OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ (KDJS) - str DIVADLO - dárkový balíček ÚT ve hod. MASOPUST (náměstí TGM Sedlčany) - str MASOPUST ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT ve 20 hod. FILMOVÝ KLUB (KDJS) - str KINO PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/DĚDEČEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v hod. NEPÁL 2012 (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA PÁ ve 20 hod. MATURITNÍ PLES SOU ČERVENÝ HRÁDEK (KDJS, hraje Elisabeth) PLES PÁ a SO 15. a ve 20 hod. TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - část 2 (fantasy romance) - str KINO NE v 15 hod. KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ (pohádkové pásmo) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ÚT v hod. PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ (KDJS) - str KONCERT ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT ve 20 hod. SEDM PSYCHOPATŮ (film USA) - str KINO PÁ v 15 hod. VYPRÁVĚNKY ZA PECÍ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 16 hod. KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ (KDJS) - str KONCERT PÁ v hod. ALBÁNIE A MAKEDONIE (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA PÁ ve 20 hod. AŽ DO MĚSTA AŠ (film SR, ČR) - str KINO SO v 8.30 hod. ODCHOD DO NEJISTOTY (KČT) - str POCHOD SO ve 20 hod. ŠIBŘINKY TJ TATRAN (KDJS, hraje Rock Wonder a DJ Bloch) PLES PO v hod. VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU (KDJS) - str DIVADLO - dárkový balíček ST v 10 hod. VEPŘÍK A KŮZLE (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v 16 hod. KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ (KDJS) - str KONCERT ÚNOR

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - ÚNOR 2013 čtvrtek 7. února v hod. KONCERT - SHOW mimo předplatné neděle 10. února v 15 hod. POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE Do divadelního sálu zveme děti a jejich rodiče či prarodiče na pohádkové představení autorů L. Jeníka a R. Snítila JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD V provedení osvědčené Divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy můžeme sledovat příběh Honzy, kterého není nutno představovat zná jej téměř každý. A tak není divu, že když prošel takový lán cesty, lecčemu se přiučil a poznal mnoho nového. Tentokrát jej vítr zavál až do královského města, kde se budou jiní učit od něj. Podaří se Honzovi dostat až na královský hrad? Nebo království zůstane na pospas chamtivému rádci a všichni půjdou po žebrotě? V režii L. Jeníka hrají: P. Buchta / D. Linka, J. Jurištová, L. Jeník / J. Háma, R. Snítil, A. Krejčíková / J. Birgusová. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky. pondělí 11. února v hod. DIVADLO - dárkový balíček Nejen písnička H. Zagorové nese název Diskohrátky, ale rovněž zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky. Kromě nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů. Skupina, která paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky a herce si i tentokrát vzala na paškál celou řadu známých celebrit a nově se můžete těšit kromě písniček i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí od 70. let až po současnost. Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden Kids (H. Vondráčková, V. Neckář a M. Kubišová), H. Zagorová dorazí společně s P. Kotvaldem a S. Hložkem. Dále uvidíme P. Janů, V. Bílou nebo film Světáci. Ze zahraničních potom Katy Perry, Roxette a řadu dalších. Manažer skupiny Hanky Panky dodává: V pořadu minimálně vzpomínáme na to, co už u nás diváci mohli vidět, chtěli jsme, aby pořad Diskohrátky byl od koncepčního pojetí až po jednotlivá vystoupení jiný. Určitě stojí za to přijít se podívat. Nenechte si ujít pořad skupiny Hanky Panky, která se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších formací ve svém oboru a se svou travesti show vystupuje nejen v České republice, ale i na Slovensku. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici za 220 Kč nebo před začátkem představení na místě konání za 240 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. 2 V pořadí druhé představení z dárkového balíčku KDJS 2013 uvádíme OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ Tato komedie italského dramatika Daria FO a Franky RAME je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Především však mohou diváci prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. Tato brilantní komedie o jednom svérázném manželském páru je hereckou příležitostí pro dva vynikající herce (žijící v našem regionu) - Janu Krausovou a Karla Rodena. Spolu s nimi účinkuje Marian Roden. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. ÚNOR 2013

9 pondělí 25. února v hod. DIVADLO - dárkový balíček V pořadí třetí představení z dárkového balíčku KDJS 2013 se jmenuje Velký holky nepláčou Divadelní agentura Jany Šulcové uvede komedii amerického autora Neila Simona - tak trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát. Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich problémy je svedly dohromady. Humor a nadsázka, s jakou dámy řeší své problémy, vedou ke komickým situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné manželky trápily někde o samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém každá hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím manžela málem k šílenství. Taktéž rozhovory mezi kamarádkami jsou velice komické, připomínají styl světoznámého seriálu Sex ve městě. úterý 19. února v hod. KONCERT - mimo předplatné Ve společenském sále při stolové úpravě s možností příjemného občerstvení uvítáme stálici naší folkové scény v pořadu PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ Jak název napovídá, tak mimo hlavní protagonistky Pavlíny Jíšové uvidíme a hlavně uslyšíme hrát a zpívat její kolegy Adélu Jonášovou a Jaroslava Matějů. V průběhu večera zazní osvědčené písně, ale i novinky z jejich tvorby. Přijďte strávit příjemný večer plný hudby, zpěvu a dobré zábavy do KDJS. Účinkují: J. Šulcová, V. Jeníková, V. Křížová, D. Batulková / K. Seidlová, Č. Gebouský / E. Čekan, M. Vašinka / L. Hruška Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. ÚNOR

10 prodlouženo do konce února Do konce měsíce února prodlužujeme současnou výstavu MY DVĚ A ČAS VÝSTAVA Výstava je obsahově kombinovaná. Dvě vystavující autorky jsou sestry a každá se věnuje jiné tvorbě. Jedna z nich - Petra Bastlová - se věnuje fotografování a bude vystavovat své fotografie (včetně velkoformátových fotografií). Druhá z autorek - Jindra Šlemrová - bude vystavovat své práce z oblasti patchworku zejména deky a polštáře. Vstup volný. Výstava je přístupná v pracovní dny od 8 do 16 hod. a před každou kulturní akcí konanou v KDJS. Představení Filmového klubu Sedlčany se uskuteční ve čtvrtek 14. února od 20 hodin. Titul bude upřesněn na vývěskách kina a Filmového klubu Sedlčany. Pozvánka na akce Základní umělecké školy v Sedlčanech Pondělí v hod.: Třídní koncert žáků J. Novákové, koncertní sál ZUŠ Úterý ve hod.: Masopust, náměstí TGM Pátek a čtvrtek v 16 hod.: Koncert hudebního oboru, koncertní sál KDJS Plánované akce na březen 2013 ČT SWING TRIO AVALON JAKUBA ŠAFRA KONCERT ST VINOBRANÍ PŘEDPLATNÉ DIVADLO NE KUBULA A KUBA KUBIKULA PRO DĚTI A RODIČE ÚT ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ ZÁBAVNÝ POŘAD ČT SONETY W. SHAKESPEARA PŘEDPLATNÉ POEZIE Ochotnické ohlédnutí za rokem 2012 Opět uběhl rok a nechci zde uvádět zásluhy, výhry a prohry, ale chtěl bych za nás všechny poděkovat všem členům ochotnického spolku v Sedlčanech. Dále všem příznivcům spolku, divákům a v neposlední řadě výboru Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech. Bez diváků bychom tuto bohatou činnost nemohli provozovat a bez výboru a členů organizovat. Bez zdraví a spokojenosti se neobejdeme, a proto bychom si přáli více vzájemné úcty a tolerance. Jiný finanční zdroj mimo vstupného nemáme, proto se snažíme zjistit příčinu poměrně slabé návštěvnosti posledního kabaretu uváděného v listopadu Uvítali bychom Vaše náměty na zlepšení produkce uváděných her. Ono je skutečně těžké pobavit diváka při současném repertoáru profesionálních divadel. Stačí, když jeden ze čtyřiceti vypadne a máme neřešitelný problém. Snažíme se angažovat mladé lidi, což se nám i částečně daří. Chtěl bych ocenit dobrou spolupráci s Kulturním domem Josefa Suka a jeho vedením. Výbor spolku ještě jednou děkuje a přeje všem zdraví, pohodu a splněná přání v roce Za Výbor Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech Jaroslav Mrvka. Turistické pochody Sobota 9. 2.: KE KAPUCÍNŮM DO LORETY Sraz na autobusovém nádraží v Sedlčanech v 7.50 hod. Odjezd v 8 hod. do Prahy. Příjezd do Prahy v 9.25 hod. Na Knížecí. Trasa: Anděl - Loretánské náměstí 2,5 km. Prohlídka začíná v a trvá cca 2 hodiny. Předpokládaný odjezd z Prahy ve hod. Sobota : ODCHOD DO NEJISTOTY I. etapa pochodu OKOLO CVIČIŠTĚ SS - Pochodem si připomínáme vystěhování Sedlčanska za 2. světové války před 70 lety. Tento pochod je rozdělen do deseti etap. Na začátku první etapy nás pan prof. Páv krátce seznámí s touto historií regionu. Sraz v Sedlčanech u kašny v 8.30 hod. Pochod je dlouhý cca 12 km a končí v Líchovech. Odjezd do Sedlčan z Líchov je ve hod. Plán jednotlivých pochodů: I. etapa: Sedlčany - Líchovy. II. etapa: Líchovy - Křepenice. III. etapa: Křepenice - Radíč - Kňovice (Dubnové brouzdání , délka 10 km). IV. etapa: Kňovice - Jablonná (V praprscích slunce 8. 6., délka 17,5 km). V. etapa: Jablonná - Štěchovice (Za výhledy na Velkou řeku , délka 20 km). VI. etapa: Brunšov - Krhanice. VII. etapa: Krhanice - Poříčí nad Sázavou. VIII. etapa: Poříčí nad Sázavou - Benešov. IX. etapa: Benešov - Olbramovice. X. etapa: Olbramovice - Sedlčany. Sobota : PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKO Sobota : POCHOD ZLÁMANÝCH KŘÍDEL Sobota 4. 5.: SUKOVOVOU STEZKOU Sobota : PRAHA-PRČICE Sobota : ZA KVĚTENOU BÍLÝCH SKAL 4 ÚNOR 2013

11 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - ÚNOR 2013 pátek a sobota 1. a 2. února ve 20 hod. film ČR romantická komedie (2012), 78 min. SVATÁ ČTVEŘICE - Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi. Jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Manželky Dita a Marie se mají rády, Ondrovi synové chodí s Vítkovými dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc, a to postelová nuda. Jak vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky? Přijďte se podívat do kina. Hrají J. Langmajer, H. Čermák, M. Procházková, V. Čermáková, L. Munzar, J. Gýrová a další. Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. čtvrtek 21. února ve 20 hod. film USA komedie, kriminální (2012), 109 min. SEDM PSYCHOPATŮ - Marty potřebuje trochu inspirace a tu se mu snaží dodat kamarád Billy, nezaměstnaný herec a zloděj psů. Tito dva se příležitostně živí krádežemi psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům. Právě jednoho čtyřnohého mazlíčka unesli. Naneštěstí tenhle pes patří psychopatickému gangsterovi Charliemu. Charlie je nepředvídatelný, extrémně násilnický a rozhodně nemá potíže zabít každého, kdo má se zmizením jeho psa cokoliv společného... Hrají C. Farrel, Ch. Walken, O. Kurylenko, W. Harelson a další. Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek a sobota 8. a 9. února ve 20 hod. film F - tragikomedie (2012), 96 min. CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? - Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim paměť i srdce začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít společně. I přes občasné neshody se tu začíná nádherné dobrodružství a společný život v komunitě. V pětasedmdesáti letech. V hlavních rolích hrají G. Chaplin, J. Fonda, C. Rich, P. Richard, G. Bedos, D. Brühl. Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek 22. února ve 20 hod. film SR, ČR drama (2012), 84 min. AŽ DO MĚSTA AŠ - Jeden z nejočekávanějších debutů, který byl nominován na Oscara. Dorotka právě odmaturovala a ráda by se vrhla do života. Na východním Slovensku ji však příliš štěstí nečeká tak se vydává za lepším životem do vzdálené Aše. Spolubydlící Sylvie ji záhy seznamuje s odvrácenou stranou života, do kterého se Dorotka stále hlouběji propadá. Může vztah s postarším Němcem být vysvobozením? Vstupné 70 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. neděle 17. února v 15 hod. film ČR pohádkové pásmo (2013), 62 min. KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ - Pohádkové pásmo obsahuje tyto pohádky: Krtek a zápalky, Krtek a medicína, Krtek hodinářem, Krtek a muzika, Krtek a karneval, Krtek a koberec, Krtek a buldozer. Vstupné 40 Kč. pátek a sobota 15. a 16. února ve 20 hod. film USA fantasy, romance, thriller (2012), 115 min. TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK část 2. - Závěrečná část upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Novorozená upírka Bella a její manžel Edvard mohou být konečně navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmé uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou... Velkolepá bitva, kde vítězství může vše změnit, právě začíná. Hrají R. Pattinson, K. Stewart, T. Lautner, M. Grace a další. Vstupné 60 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. ÚNOR

12 od 8. února do 6. března VÝSTAVA V provozní době knihovny bude v uvedené době k vidění výstava dokumentů k 150. výročí narození sedlčanského rodáka Karel Ladislav Kukla a jeho doba Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 17 hod. a promluví na ni známý sedlčanský historik Jiří Páv. Rovněž zazní Hašlerovy písničky v podání sedlčanských ochotníků. U příležitosti 150. výročí narození spisovatele a novináře Karla Ladislava Kukly budou v letošním roce v Sedlčanech probíhat různé kulturní akce, které si kladou za cíl seznámit s jeho životem a dílem širší veřejnost. Na výstavě nám osobnost tohoto spisovatele přiblíží jeho knihy, některé novinové články, dobové dokumenty a fotografie. Karel Ladislav Kukla vstoupil do literatury v 80. letech 19. století, v době, kdy byly České země součástí Rakouska-Uherska. V roce 1884 zvítězil v dramatické soutěži a jeho hra z ruského prostředí Anatomové byla uvedena v Národním divadle, a později i drama Svatební noc. Z Kuklova pera vzešlo i mnoho dalších her, ale také povídky a novely, v nichž popisuje život pražské spodiny na přelomu 19. a 20. století. Jeho knihy jsou cenné především dobrou znalostí pražského místopisu a dodnes jsou vyhledávány sběrateli pragensií. Podle Kuklovy předlohy byly natočeny dva filmy. 6 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18, ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - ÚNOR 2013 středa 6. února od 18 hod. PŘEDNÁŠKA V rámci občanského vzdělávání v sedlčanské knihovně (Centrum Lukáš) se ve středu 6. února uskuteční první z cyklu přednášek na téma finanční gramotnosti. Tři pilíře pro budoucnost přednáška Lenky Jiráčkové Pojďme si prožít společný čas a spojit PŘÍJEMNÉ s UŽITEČ- NÝM Dejme dohromady UŽITEČNÉ informace v otázkách a odpovědích PROČ: DŮCHODOVÁ REFORMA TŘI PILÍŘE SE TO TÝKÁ AKTUÁLNĚ KAŽDÉHO Z NÁS Lenka se jako jedna z prvních v ČR stala v roce 2011 držitelkou prestižního evropského titulu FA - uropean Financial Advisor, který představuje nejvyšší odbornost v oblasti finančního poradenství v celoevropském měřítku. Ve financích se pohybuje již 13 let, od roku 2010 pracuje jako manažerka ve společnosti Partners Financial Services, a.s., kde krom klientské práce a vedení nově otevřeného klientského centra v Příbrami, má na starosti i vzdělávání veřejnosti v oblasti finančního myšlení. Programy na dětském oddělení pro veřejnost: Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka budeme číst z knihy Hromnice aneb Příběh tajemné stopařky od Evy Prchalové. Na tento program naváže od 16 hod. tajuplná výtvarná dílna nazvaná Hromničky. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Masopustní šátečkový tanec a další masopustní tance řemeslnických cechů si nejen připomeneme, ale i zatancujeme společně s knihovnicemi. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna s veselým názvem Masopustní chřestidla. Pokud můžete, vezměte si sebou zavírací skleničku nebo zavírací nádobku od vitamínů. ÚNOR 2013

13 Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka budeme číst z knihy Vrch čajové konvice autorů Jana Cimického a Jeňýka Pacáka. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Šperkovnice, ve které budeme vyrábět papírové krabičky zdobené růžicí z papírových obalů od čajových sáčků. Dílnu povedou žačky 5. třídy 1. ZŠ Šánty Vystydová a Katka Cihelková. Středa od 10 hod. Vepřík a kůzle - program pro rodiče s dětmi. Dětem je určeno maňáskové povídání o vepříkovi a kůzleti na motivy pohádek Václava Čtvrtka a pro rodiče budou připraveny zajímavé knihy o různých aspektech výchovy a knihy s nápady pro trávení volného času s dětmi. Středa od 15 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Vyprávěnky za pecí za pecí si budeme vyprávět pověsti ze Sedlčanska, které MVDr. Karel Bazal sbíral a zaznamenával po čtyřicet let. Později byly jednotlivé pověsti sestaveny do knih. O pověstech si s námi na pec přijde povídat Mgr. Marie Bazalová. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Tajuplné Sedlčansko, která bude inspirována právě pověstmi. Pracovat budeme s přírodninami a s barvami a kombinovat různé techniky. Výsledné práce pošleme na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice 2013, jejíž letošní podtitul zní: Tradice a dědictví lidu mojí země. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Kluby v komunitním centru: Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti: schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong hod. pouze pro ženy, hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé: a od 9 hod. Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 18 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý v čase hod. Kreslení Kurz Lukáš: a od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. ÚNOR

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - ÚNOR 2013 do 8. března VÝSTAVA V městském muzeum můžete po celý únor navštívit výstavu LOGA Zora Sokolová představuje svou práci v oblasti grafického designu. Na konkrétních příkladech máte možnost se seznámit s detailním pohledem na tvorbu loga a všeho, co s ním souvisí. Přijďte se podívat na to, jak grafická identita pomáhá vytvářet celkový obraz firmy či organizace. Komentované prohlídky výstavy pod vedením autorky expozice se uskuteční každý únorový pátek od hodin. Vstup zdarma. 8 ÚNOR 2013

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Zvlášť velký zájem mají Rusové o hodinky: Davaj časy se stalo úslovím. Postupem času se však poměr Rusů k civilnímu obyvatelstvu zlepšoval. Chovali se ukázněněji a přátelštěji. Lze si to vysvětlit tím, že jednak se oni přizpůsobili nám a že my jsme si na ně zvykli. Dne 2. června, když odjížděli dva prostí vojáci, kteří nás navštěvovali, při loučení plakali. Jeden z nich byl v civilu traktorista, druhý říkal o sobě, že je lovec tygrů, jak dalece mluvili pravdu, nevím. Pobyt pro Rusy zde u nás byl jakousi rekreací, protože ani necvičili (jen oddíly nejmladších chlapců), jen se bavili, popíjeli, jedli, zajížděli do okolí a vždy s sebou něco přivezli. V neděli 3. června 1945 měli ruští důstojníci na Vltavě plavecké závody, spíše to byl takový výlet, jak nám vyprávěl vedle nás bydlící ruský major, když jsme se ho vyptávali, co tam všechno dělali: gulali?, popíjeli, slu- nili se, tančili. Odbíjená je asi v Rusku oblíbeným sportem. I starší důstojníci, dokonce i p. generál s bříškem, košili dole, statečně odrážel míč. Hřiště si udělali na jetelišti u Vackova mlýna. Částečně zlepšení v chování rudoarmějců nastalo, když se velitelem města stal ppl. Schnitzer. Říká se, že většina vojska odejde a že zde zůstane jen 6 důstojníků a 36 mužů posádky. Rudá armáda v Kamýku nad Vltavou květen Foto Lad. Spálenský Lidová hvězdárna Únorová večerní obloha nabídne bohatý výběr zajímavých objektů ze souhvězdí zimní oblohy. Nejvýraznější bude Velká mlhovina v Orionu, kterou i prostým okem rozeznáme pod trojicí jasných hvězd tvořících Orionův pás v tzv. Orionově meči. Tato mlhavá skvrna s plošným rozměrem jako dva měsíční úplňky vynikne již v malém dalekohledu. Jemné struktury a detaily spatříme ve velkém dalekohledu hvězdárny. Mlhovina s katalogovým označením M42 se nachází ve vzdálenosti 1500 světelných roků. Její skutečný průměr má být podle nejlepších odhadů 30 sv. r. Stáří se odhaduje na 100 mil. roků. Západněji nalezneme Plejády (M45) v souhvězdí Býka. Dobré oko rozezná nanejvýš deset jasnějších hvězd, z nichž sedm připomíná svým uskupením Malý vůz. Hvězdy této otevřené hvězdokupy vznikly společně před 60 miliony lety a společně se pohybují prostorem ve vzdálenosti 410 sv. r. Na barevných fotografiích vynikne modré světlo zářící mlhoviny, kterou v současné době hvězdy hvězdokupy procházejí. V souhvězdí Býka se nachází Krabí mlhovina (M1), která se zrodila v roce 1054 n.l. po výbuchu supernovy. Kromě samotné mlhoviny se velkými dalekohledy, ale i na radiových vlnách, pozoruje blikání malé hvězdy v centru mlhoviny. Tento zbytek původní hvězdy zhroucený vlivem silné gravitace po výbuchu do malého objemu o průměru přibližně 10 km rotuje rychlostí 30x za vteřinu. Rychle rotujících neutronových hvězd (pulsarů) pozorujeme v naší Galaxii tisíce. Nejrychlejší z nich se otočí za vteřinu až 600x. Na severní obloze lze pozorovat i pouhým okem Velkou mlhovinu v Andromedě, jinak galaxii (M31) ve vzdálenosti 2,5 mil. sv. r. Ve větším dalekohledu rozeznáme i její menší průvodce, trpasličí galaxie M32 a M110. Galaxie v Andromedě je asi dvakrát mohutnější než náš galaktický domov Mléčná dráha. Průměr se odhaduje na sv.r. Je známo, že se tyto dva galaktické světy vzájemně přibližují rychlostí asi 200 km/s. V daleké budoucnosti nás čeká splynutí a pravděpodobně vytvoření jediné velké galaxie. Plán pozorování pro veřejnost na měsíc únor: Hvězdárna otevřena každý pátek od 18 hod. do 21 hod. Měsíc na večerní páteční obloze 15. a První čtvrť , úplněk Planety Merkur bude viditelný nad západním obzorem několik dnů uprostřed měsíce. Venuše i Mars nepozorovatelní. Jupiter v první polovině noci. Saturn ve druhé polovině noci. Uran večer nad západním obzorem. Ostatní objekty Mlhovina a hvězdokupy v souhvězdích Býka a Orionu. Galaxie M31 v Andromedě a M33 v Trojúhelníku. M81 a M82 ve Velké medvědici a další objekty večerní oblohy. Pozvánka: Pro vážné zájemce o amatérskou astronomii je pozorovací čas pátečních večerů prodloužen o další hodinu se zaměřením na speciální sledování proměnných hvězd a exoplanet CCD technikou. František Lomoz

16 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2012 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Oblast příjmů SR - ZM Plnění za I-XII DAŇOVÉ PŘÍJMY , , Výnosy daní , ,85 a) daň z příjmu SVČ 1300,0 1643,98 b) daň z příjmu ze závislé činnosti , ,89 c) daň z nemovitosti 5100,0 4933,44 d) daň z příjmu právnických osob , ,64 e) daň z příjmu PO - město , ,16 f) daň z přidané hodnoty , , Místní a správní poplatky 5190,0 9261,19 a) poplatky za psy 90,0 92,93 b) poplatky za užívání veř. prostranství 1100,0 1484,92 c) správní poplatky 4000,0 4130,01 d) příjmy z odvodu z loterií aj. her 3345,43 e) popl. za komunální odpad na r ,90 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,67 Příjmy z vlastní činnosti a) Pečovatelská služba 220,0 187,38 b) Městská knihovna 140,0 129,60 c) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 100,0 120,48 d) Pronájem pozemků (dočasné užívání) 55,0 78,62 e) Příjmy z úroků bank. vkladů 100,0 171,39 f) Pokuty MP, přest. komise, žp, žo, od.dop. 1050,0 991,47 g) Prodej dřeva - obecní lesy 505,0 1062,84 h) Přijaté dary 445,0 762,35 IS zona 7 445,0 444,35 Sukovy Sedlčany 83,00 ROSA ,00 DPS 51,00 EKO-KOM a.s. - dar tř., odstr. odp. 70,00 MěP 44,00 Třídění elektroodpadu - dar Střč. kraj 35,00 ch) Ostatní nedaňové příjmy 1100,0 875,07 Podíl na výnosech sázk. kanceláří 434,80 Veřejné WC 25,51 Pojistná plnění 139,46 Ostatní nedaňové příjmy 248,40 Vstupné - festival Sukovy Sedlčany 26,90 i) Příjmy za tř. odpadu 1400,0 1193,97 j) Pronájem nebyt. prostor 4100,0 4207,10 k) Nájemné z byt. fondu ,0 9394,90 l) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 4080,0 4182,00 m) Pronájem vodohosp. zařízení 1830,0 1831,00 n) Příjmy z dobývací činnosti 50,0 80,50 o) dědictví - Henriette Mladota 1000,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z prodeje pozemků 500,0 1363, Příjmy z prodeje majetku , ,14 Prodej BF (FOMBF) , ,34 Prodej vyřazeného majetku 20,00 Prodej garáží SDH - Havlíčkova ul. 3000,00 Prodej plynové přípojky - severozápad 358,80 4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY , , Dotace ze SR, OP EU , ,46 a) výkon státní správy , ,96 b) základní školství 1481,0 1480,64 c) výkon státní správy na úseku SO-SPOD 1250,0 1074,85 d) OLH, LHO 2000,0 2277,23 e) FV r doplatek dotace SPOD, SO 400,0 398,99 f) IOP - dotace OP EU - územní plán 1012,0 1011,90 g) dotace SFŽP - analýza rizik 1465,0 1237,24 h) dotace Zelená úsporám 1753,35 ch) dotace PS 215,00 i) dotace MěK - MK ČR 31,00 j) dotace MěK - Střč. kraj 47,00 k) dotace SZIF - nákup lesnické techniky 148,50 l) dotace - změna systému centr. reg. vozidel 44,04 m) dotace - jednotky SDH 2,16 n) dotace OP EU - OP VK - 2. ZŠ 519,50 o) dotace - volby zastupitelstva krajů 197,50 p) dotace - volby prezidenta ČR 20,00 q) dotace - obnova lesních porostů 46, Investiční účel. dotace a půjčky 0,0 0, Dotace obcí na zákl. školství 878,0 298, Zapojení rezerv , ,97 a) zůstatek ZBÚ ,0 2775,84 b) zůstatek BF 324,0 324,13 c) zapojení rezerv , , Sdružené finanční prostředky 280,0 280,83 Smlouva - ČD, a.s. - Město Sedlčany 280,0 280, Vratka- předfin. OP EU VKK - 2. ZŠ 697,27 Příjmy celkem: , ,08 V Ý D A J E Název kapitoly SR - ZM Plnění za I-XII Zemědělství- lesní hosp. 2895,0 3804,41 Obecní lesy - pěstební činnost 895,0 933,18 Nákup lesnické techniky 594,00 LHO - z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 2277,23 2. Průmyslová a ostatní odv. hosp. 7620,0 9750, Doprava 5865,0 6417,90 Silnice-údržba a opravy míst. komunikací 5515,0 6043,95 Dopravní obslužnost 350,0 373, Vodní hospodářství 115,0 1567,86 Provoz RTN 65,0 37,85 Pronájem pozemků - ČOV 50,0 50,39 Analýza rizik staré ekologické zátěže 1479, Vodohospodářské zařízení - opravy 1.SčV 1610,0 1719, Všeobecné služby - provoz parkoviště 30,0 45,41 3. Služby obyvatelstvu , , Školství (strav., škol., provoz) 8945,0 9464,50 1. ZŠ (příspěvek na provoz) 2700,0 2700,00 2. ZŠ (příspěvek na provoz) 2070,0 2070,00 2. ZŠ (příspěvek - dotace OP EU - VK) 519,50 ZUŠ (příspěvek na provoz) 395,0 395,00 Mateřská škola (příspěvek na provoz) 2670,0 2670,00 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 520,0 520,00 ŠJ 2. ZŠ - (příspěvek na provoz) 590,0 590, Kultura , ,66 Příspěvek KDJS 4200,0 4200,00 Příspěvek městskému muzeu 2400,0 2400,00 Městská knihovna 2700,0 2552,59 Komise pro občanské obřady 50,0 43,22 Tisk městského zpravodaje Radnice 325,0 298,98 Výdaje na prezentaci města,ris 400,0 462,41

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2012 (v tis. Kč) Festival Sukovy Sedlčany 100,0 71,46 Slavnosti ROSA ,0 348,22 Jarní koncerty 60,0 75, Tělovýchova a zájm. činnost 2495,0 3694,71 Příspěvek SAS 2475,0 3675,00 příspěvek na činnost r ,0 3445,00 ZS - náklady na energie r ,0 230,00 Provoz minigolfu 20,0 19, Bydlení, komunální služby , ,50 územní rozvoj, investiční výst. Provoz budovy č.p ,0 679,85 Ostatní NP, veř. WC, NP-č.p.159, ,0 1493,98 Činnost MTS 3500,0 3581,17 Provozní náklady ubytovny č.p ,0 2571,47 Opravy BF 1500,0 1465,15 Výkony technických služeb 7245,0 7237,65 z toho: čištění města 1700,0 1367,29 zimní údržba 1375,0 1019,08 veřejná zeleň 2100,0 2347,29 veřejné osvětlení 1900,0 2320,66 provoz hřbitova 170,0 183,33 Skládka TKO 250,0 224,06 Provoz sběrného dvora 250,0 250,00 Tříděný a nebezpečný odpad 1400,0 1320,99 Projekt. dokumentace - přivaděč pit. vody 250,0 755,15 Projektová dokumentace 700,0 798,00 Projekty k OP EU 570,0 1295,34 Územní plán 840,0 778,64 ÚaP aktualizace 280,0 282,00 Úpravy osad 600,0 443,64 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ 700,0 627,56 Pronájem pozemků, nemovitostí 310,0 302,61 Výkup pozemků a nemovitostí 1200,0 952,50 Oprava budov - sport. zařízení města 400,0 398,78 Topné kanály 3430,0 3429,65 Úpravy sídlišť 1000,0 907,87 Investice a další akce charakteru , ,85 oprav, st. úprav a údržby majetku města: Budova SDH II 4000,0 Přístavba hasičské zbrojnice Libíň 200,0 272,16 Úpravy kotelny 1. ZŠ 143,0 1. ZŠ - elektro 299,14 Oprava bytu 1. MŠ - Jižní sídliště 100,0 Podlaha - jídelna 1. MŠ - Jižní sídliště 130,0 143,78 Stavební úpravy KDJS 350,0 449,96 Rekonstrukce střechy a zateplení ZUŠ 300,0 318,50 Stavební úpravy č.p. 159 (RZS) 750,0 708,84 Stavební úpravy - ordinace ORL 267,29 Oprava fasády č.p. 34 (zadní část) 1300,0 919,99 Oprava fasády č.p. 32 (dvorní část) 1850,0 1700,81 Tribuna fotbalový stadion - plynofikace 404,59 Stavební úpravy šaten - ZS 280,89 Rekonstrukce VO 2332,0 2503,85 IS Sever - zóna č ,0 1982,32 Rekonstrukce buněk ubytovna 450,0 694,00 Likvidace jímky u č.p ,0 251,10 Zateplení fasády č.p ,0 2079,98 Zateplení fasády č.p ,0 4392,24 Výměna výtahu č.,p ,0 2120,40 Oprava západní fasády č.p ,0 1074,28 Zateplení fasády a oprava balkonů č.p ,0 1273,13 Výměna výtahu č.p ,0 1123,12 Zateplení fasády č.p ,81 Výměna výtahu č.p ,70 Zateplení fasády č.p ,80 Opravy č.p.13 - rozpis viz. příloha č ,17 Opravy bytových domů určených k prodeji 4983,59 zajišťované MTS s.r.o.- správce BF Opravy BD - č.p ,65 Opravy BD - č.p ,97 Opravy BD - č.p ,01 Opravy BD - č.p ,65 Opravy BD - č.p ,38 Opravy BD - č.p ,28 Opravy BD - č.p ,66 Opravy BD - č.p ,70 Opravy BD - č.p ,64 Opravy BD - č.p ,72 Opravy BD - č.p ,84 Opravy BD - č.p ,91 Opravy BD - č.p ,94 Opravy BD - č.p ,24 Opravy BD - č.p ,00 4. SOC. VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 1915,0 1742,08 Jesle - provozní náklady MC Petrklíč 250,0 225,19 Pečovatelská služba 1600,0 1451,89 Klub důchodců 20,0 20,00 Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,00 Svaz diabetiků Sedlčany 20,0 20,00 Benkon Benešov 5,0 5,00 5. OCHRANA A BEZPEČNOST 5450,0 5420,54 Městská policie 4250,0 4240,69 Hasiči 700,0 697,91 Kamerový systém 400,0 481,94 Varovný systém - revize, údržba 100,0 6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA , ,99 Správa městského úřadu , ,34 FV ,0 228,84 Převod do FOMBF z prodeje BF , ,28 Převod - Fond rezerv (dědictví) 1000,00 Příspěvky obč. sdruž., zájm. organizacím 830,0 830,00 Tělovýchova: 650,0 650,00 TJ TATRAN - přísp. na činnost 500,0 500,00 TJ SOKOL - přísp. na činnost 40,0 40,00 TJ SOKOL - obnova lipové aleje 50,0 50,00 SK PEGAS - přísp. na činnost 40,0 40,00 Šachový klub KDJS 20,0 20,00 Ochrana fauny 80,0 80,00 Ostatní: 100,0 100,00 Pěvecký sbor Záboj 5,00 Pěvecký sbor Zábojáček 3,00 MS ČR kvadriatlon 10,00 SK Zlobr 5,00 Petr Vaniš 5,00 Šipkový klub Letka Sedlčany 1,00 Sportovně střelecký klub 2,00 Rugby club Sedlčany 3,00 (dokončení na další straně)

18 REPREZENTACE MĚSTA / VOLBY (dokončení z předchozí strany) Ocenění úspěšných reprezentantů města Na zasedání rady města Sedlčany, které se konalo ve středu v Kulturním domě Josefa Suka, byla předána ocenění významným reprezentantům města. Nominováni byli jednotlivými školami nebo spolky, ve kterých působí. Reprezentanti a jejich úspěchy: 1. Základní škola Viola Tulachová 3. místo v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek Tereza Gondášová 1. místo na Mistrovství ČR ve westernovém ježdění 2012 junioři Martin Pospíšil Hokejová reprezentace ČR mladší dorost David Bulan 8. místo na Mistrovství ČR v tenise Šimon Klus 3. místo na Mistrovství ČR ve společenských tancích Veronika Opočenská, David Čipera, Tomáš Nováček, Martin Pospíšil, Jan Heřman, Šimon Klus za celorepublikové finále OVOV v Praze TJ TATRAN - fotbal. turnaj přípravek 8,00 Svaz skautů Sedlčany 5,00 Velká Kobra 6,00 ČRS Sedlčany 8,00 ZO ČSCH Sedlčany 5,00 Kynologický klub Sedlčany 5,00 Gymnázium Sedlčany 8,00 SNN Příbram 2,00 Občanské sdružení Stéblo 5,00 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 1,00 Společenství obcí Čertovo břemeno 3,00 Karate P-Klub 2,00 Klub stomiků Příbram 2,00 MELA o.p.s. 3,00 Posázavský pacifik, o.s. 3,00 Nákup služebního automobilu 250,0 261,00 Splátky úvěrů, půjček 1410,0 1408,00 Úroky z úvěrů a půjček 510,0 418,90 Daň z příjmu placená obcí , ,16 Příspěvek do Sdružení obcí Sedlčanska 375,0 386,95 Daň z převodu nemovitostí 500,0 987,81 Volby Zastupitelstva krajů 197,46 Volby prezident ČR 25,25 Výdaje celkem: , ,98 2. Základní škola Andrea Plavcová, Michaela Čermáková, Markéta Valtová, Kateřina Hrbková, Lenka Mulačová, Aneta Šeleverová, Tereza Zrůbková, Michaela Spilková, Eliška Stará tým florbalistek v kategorii tříd postoupil mezi 15 nejlepších týmů republiky republikové finále v soutěži Orionflorbalcup Základní umělecká škola Radek Chyla 3. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v Kladně ve hře na bicí Eva Bartošová, Veronika Čiháková, Emma Dědová, Adéla Englová, Magdalena Junková, Kristýna Kakešová, Anna Mášová, Kamila Oubrechtová, Zuzana Pipková, Denisa Šeleverová, Tereza Trojanová, Lucie Všetečková postup choreografie KAMENY ZEMĚ do celostátní přehlídky tanečních oborů ZUŠ v Kroměříži Aneta Čejdová, Kateřina Jelenová, Naďa Andrušíková kolektivní práce Válka s mloky Pavel Chýle, Alžběta Kosařová, Barbora Budková získání medaile na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě LIDICE David Pilík uděleno čestné uznání Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany Jáchym Štemberk 10. místo na republikovém finále v OVOV Eliška Králíčková, Alžběta Slancová, Veronika Papežová, Michaela Vaverková 6. místo na republikovém finále v silovém čtyřboji Magda Jirsová - 6. místo na republikovém finále v silovém čtyřboji, 2. místo v mezinárodním štafetovém maratónu Ekiden, Taverny Martin Hroch, Jiří Moulík, Magda Kohoutová, Pavel Lípa, Michal Novotný 2. místo v mezinárodním štafetovém maratónu Ekiden, Taverny Karel Marek 13. místo v celostátním kole chemické olympiády Střední odborné učiliště Kamila Ševčíková 3. místo v kategorii Účesová tvorba na Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček TJ Tatran Tereza Lachoutová dvakrát 3. místo debl kajak, 2. místo ve čtyř kajaku Zuzana Štemberková 3. místo ve čtyř kajaku, 4. a 5. místo v singl a debl kajaku Barbora Budková 3. místo ve čtyř kajaku, 4. a 5. místo v debl kajaku Vojtěch Bartůněk dvakrát 4. místo v singl kajaku Katarina Balane 1. místo v singl kajaku Aerobic studio Dvojka Tereza Vlková - 9 medailí v republikových soutěžích, s fitness týmem 2 zlaté medaile, 2 zlaté medaile ve sportovním aerobiku, bronzová medaile v kategorii 8 10 let Veronika Šeráková 8 medailí v kategoriích sólo a fitness let, zlatá medaile v soutěži Mistry a mistry a další stříbrné a bronzové medaile v různých republikových soutěžích Spolek rybářů Václav Calta 2. místo na Mistrovství ČR v rybolovné technice, 3. místo v družstvech v soutěži Zlatá udice, několik stříbrných medailí na závodech v hale i na hřišti v rámci středočeského kraje Lucie Hodíková 1. místo Zlatá udice kategorie žákyně, 3. místo v družstvech v národním kole, několik medailí v rámci středočeského kraje Lukáš Rejholec 1. místo v krajském kole Zlatá udice, v národním kole získal stříbro a bronz za družstva (dokončení na další straně) Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 (dokončení z předchozí strany) Zlobr Ondřej Gyömber 5. místo na Mistrovství světa juniorů v kategorii do 74 kg, juniorský mistr republiky v benchpressu do 74 kg, juniorský národní rekordman v benchpressu v rámci silového trojboje - výkon 165 kg Lukáš Mandík 6. místo na Mistrovství světa juniorů v kategorii do 74 kg, 2. místo na Mistrovství ČR juniorů v benchpressu v kategorii do 74 kg Jiří Prášek 7. místo na Mistrovství světa juniorů v kategorii do 93 kg, několikanásobný národní juniorský rekordman v benchpressu v rámci silového trojboje. Juniorský mistr republiky v benchpressu v kategorii do 93 kg, juniorský mistr republiky v silovém trojboji v kategorii do 93 kg, ve dřepu a v mrtvém tahu. Jiří Prášek, David Kabyl, Jiří Pech a Ondřej Gyömber 5. místo na národní lize silového trojboje družstev PeVan Gym Team Patrik Horský 3. místo na Mistrovství Čech, kategorie do 75 kg Luděk Jiráček - 4. místo na Mistrovství Čech, kategorie klasická kulturistika do 180 cm Patrik Horský 3. místo na Mistrovství ČR, kategorie do 75 kg Luděk Jiráček 5. místo na Mistrovství ČR, kategorie klasická kulturistika do 180 cm Petr Vaniš účast na Mr. Olympia Český střelecký svaz Ivan Andrušík mistr Středočeského kraje ve 2 disciplínách, 2. ve Velké ceně Středočeského kraje a 3. na Mistrovství Středočeského kraje REPREZENTACE MĚSTA Ocenění úspěšných reprezentantů města

20 Nádražní ulice v zimě roku 1933 (archiv Milan Růžička) Nádražní ulice v zimě roku 2013 (foto Jana Kubásková)

V Ý D A J E Plnění za

V Ý D A J E Plnění za Město Sedlčany Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč) Strana 1 1. Zemědělství- lesní hosp. 2 895,0 3 489,0 3 597,0 3 804,0 3 804,41 100,01 Obecní lesy - pěstební činnost 895,0 895,0 1003,0 933,0 933,18 100,02

Více

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany. Dlouhodobé akce: do 6. 2.

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany. Dlouhodobé akce: do 6. 2. ÚNOR 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany V únoru se v Městském muzeu Sedlčany uskuteční hned dvě velmi zajímavé cestovatelské přednášky, které

Více

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2013. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany. Dlouhodobé akce: do 6. 2.

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2013. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany. Dlouhodobé akce: do 6. 2. ÚNOR 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany V únoru se v Městském muzeu Sedlčany uskuteční hned dvě velmi zajímavé cestovatelské přednášky, které

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 100 000,00 Kč 1112

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více