Ivančický zpravodaj. Rudolf Kondei: Vánoční Ivančice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ivančický zpravodaj. Rudolf Kondei: Vánoční Ivančice"

Transkript

1 P R O S I N E C Ivančický zpravodaj R O Č N Í K X X X V I I I Rudolf Kondei: Vánoční Ivančice Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce

2 Zadáno pro STAROSTU Vážení občané, není každý den takový, abych vám mohl v obecně velmi nepříznivé ekonomické situaci naší republiky podat příznivou zprávu. Dne totiž schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje smlouvu o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem o podmínkách poskytnutí úvěru ve výši 2 miliardy korun. Jde o čistě investiční úvěr, který bude v této nepříznivé době řešit projekty regionální infrastruktury Jihomoravského kraje. Součástí smlouvy je i Evropskou investiční bankou schválený seznam investičních akcí, které budou realizovány v první etapě. Do tohoto seznamu se nám podařilo prosadit vybudování zcela nového domova pro seniory v Ivančicích za 90 milionů korun. Investorem a provozovatelem tohoto zařízení bude Jihomoravský kraj. Investice se budou realizovat v příštích čtyřech letech, a proto se už v těchto dnech rozbíhají práce na potřebné dokumentaci pro stavební povolení. Nový domov pro seniory bude součástí stávajícího areálu Penzionu a po jeho vybudování vznikne komplexní areál pro poskytování péče pro naše starší a potřebné spoluobčany. O dalším průběhu této investiční akce vás budeme informovat v příštích číslech IZ. MUDr. Vojtěch Adam (Pozn. redakce: Evropská investiční banka (EIB), založená v roce 1958 Římskou smlouvou, je institucí EU pro poskytování dlouhodobých úvěrů. Půjčuje peníze subjektům veřejného i soukromého sektoru na projekty v evropském zájmu.) 2

3 Z USNESENÍ RADY MĚSTA Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. 24. schůze konaná dne Ö Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za období od do RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ivančice za období od do Ö Návrh na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích RM schvaluje změnu (dodatkovými tabulkami) stávajícího dopravního značení zpoplatněných parkovišť. Touto změnou se omezuje doba rezervace pro držitele parkovacích karet (konkrétní místa určí městská policie) následovně: Po, St hodin; Út, Čt, Pá hodin. Ö Darovací smlouvy Penzion pro důchodce RM schvaluje Darovací smlouvy: a) mezi Městem Ivančice a manž. Pallovými, b) mezi Městem Ivančice a p. Flodrem. Předmětem smluv je bezplatné převedení pro město neupotřebitelného zařízení bytu v Penzionu pro důchodce. Ö Použití investičního fondu ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice k čerpání prostředků investičního fondu ve výši ,- Kč na nákup kombinovaného sporáku pro školní jídelnu. Ö Žádost ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice o povolení výjimky z počtu dětí RM schvaluje navýšení počtu dětí v MŠ Alexovice a MŠ Němčice, v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/2005 Sb., na žádost ředitelky ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice Mgr. Magerové. Ö Vyhlášení ředitelského volna ( ) v základních školách a souhlas zřizovatele s uzavřením mateřských škol v období prázdnin a svátků RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne v ZŠ TGM Ivančice, ZŠ V. Menšíka Ivančice a ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice. RM souhlasí s uzavřením provozu MŠ Řeznovice ve dnech 29. a v době podzimních prázdnin, dále s uzavřením mateřských škol MŠ Chřestová Ivančice, MŠ Na Úvoze Ivančice, MŠ Němčice, MŠ Alexovice dne a společně s MŠ Řez- 3

4 novice ještě v době vánočních prázdnin tj až Ö Nájemní smlouva ZŠ Oslavany RM schvaluje Nájemní smlouvu se ZŠ Oslavany na pronájem tělocvičny pro sportovní aktivity zaměstnanců MěÚ Ivančice (nohejbal, volejbal). Nájemné ve výši 100,- Kč/hod (2 hodiny týdně) bude hrazeno ze sociálního fondu zaměstnanců MěÚ Ivančice. Ö Zhotovení smaltovaných hřbitovních čísel RM schvaluje: a) přidělení zakázky na výrobu 1604 ks smaltovaných hřbitovních cedulek s čísly firmě Smaltovna Tupesy za cenu 96,50 Kč/ks vč. DPH vybíráno ze tří nabídek, b) Smlouvu o dílo mezi Městem Ivančice a Smaltovnou Tupesy, a.s., IČ na zhotovení 1604 ks smaltovaných hřbitovních cedulek s čísly za cenu ,- Kč vč. DPH. Faktura bude uhrazena z rozpočtu odboru majetkoprávního. Ö Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 komunální odpady RM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ö Umístění mobilního WC u splavu na Stříbském mlýně RM schvaluje úhradu částky 4.550,- Kč z rezervy rady za umístění mobilního WC na louce u splavu v rekreační oblasti Stříbský mlýn, za období od do , ve prospěch paní B. Matúškové. Ö Připojení garáže na komunikaci sjezdem a nájezdem RM uděluje souhlas k připojení garáže na pozemcích st. 205 a p.č. 1333/ 18 sjezdem a nájezdem na pozemek p.č.1631 v k.ú. Němčice (stavebník p. Dufek). Ö Souhlas vlastníka pozemku k realizaci akce Televizní kabelový rozvod Ivančice, rekonstrukce rozvodu v ulici Hybešova RM uděluje, jako vlastník pozemku p.č. ZE 3105/1 v k.ú. Ivančice, firmě SELF servis, spol. s r.o., souhlas k realizaci akce Televizní kabelový rozvod Ivančice, rekonstrukce rozvodu v ulici Hybešova dle předložené technické zprávy. Ö Stanovisko města k vybudování půdní vestavby RD na pozemku st. 189/5 v k.ú. Ivančice RM uděluje vlastníkovi domu č.p. 467 na pozemku st. 189/5 v k.ú. Ivančice souhlas k vybudování nové půdní vestavby ke stávajícímu RD dle předložené dokumentace (sousední pozemek p.č. ZE 357 v k.ú. Ivančice je v majetku města). Ö Pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 27 RM vybrala ze 3 nabídek na pronájem nebytových prostor (stávajícího 4

5 knihkupectví) na Palackého nám. 27, Ivančice jako nájemce paní M. Juřenovou za nájemné 1.200,- Kč/m 2 /rok (dle schváleného ceníku nájemného ve městě). Ukládá majetkoprávnímu odboru vypracovat návrh nájemní smlouvy na dobu určitou (max. 3 roky) a předložit ho příští schůzi rady. Ö Smlouva o právu provést stavbu uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 689/4 v k.ú. Řeznovice RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 689/4 v k.ú. Řeznovice (stavebník p. Holý). Ö Záměr prodeje části pozemku p.č. ZE 641/8 v k.ú. Budkovice; nabytí pozemku p.č. 2425/3 v k.ú. Budkovice RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. ZE 641/8 v KN označené jako p.č. 641/1, 435/2 a 2382/1 v k.ú. Budkovice o celkové výměře cca 686 m 2 za podmínky zachování pozemku, ve kterém vede hlavní vodovodní řad, v majetku města. RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemku p.č. 2425/3 ost. plocha o výměře 647 m 2 v k.ú. Budkovice do majetku města. Ö Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu Skupinový vodovod Ivančice-Rosice, Zajištění kvality pitné vody RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu Skupinový vodovod Ivančice-Rosice, Zajištění kvality pitné vody, uzavřené dne , mezi Městem Ivančice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Předmětem tohoto dodatku je doplnění pozemku p.č. 3161/2 v k.ú. Ivančice do přehledu dotčených pozemků. Ö Záměr pronájmu pozemků p.č. 2651/47, 2651/48 a st. 309 v k.ú. Kounické předměstí amfiteátr na Réně RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2651/47, 2651/48 a st. 309 v k.ú. Kounické předměstí. Ö Rozpočtové opatření č. 10 dotace a převody RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 (v pravomoci RM dle metodického pokynu), které zahrnuje 1) úpravu dotací, 2) převody mezi obcemi, podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou. Ö Rozpočtové opatření č. 11 rezerva rady RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 (v pravomoci RM dle metodického pokynu), které zahrnuje čerpání rezervy rady vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 21 až č. 24 roku Ö Rozpočtové opatření č. 12 úprava položek RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 (v pravomoci RM dle metodického pokynu), které zahrnuje úpravu 5

6 jednotlivých položek v rámci různých Od při zachování celkové výše daných položek. Ö Jmenování ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice RM zúžila výběr na dva uchazeče, kteří budou pozváni na příští schůzi rady, aby předložili koncepci rozvoje Kulturního a informačního centra Ivančice. Ö Vedoucí organizační složky Městská knihovna Ivančice RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení, konaného dne 14. října 2009, a na návrh výběrové komise uděluje souhlas k přijetí paní Blanky Odutové do pracovního poměru na místo vedoucí organizační složky města Městská knihovna Ivančice, a to od 1. ledna Ö Souhlas k přijetí finančního daru příspěvková organizace ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice RM uděluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 39 b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí finančního daru ve výši 200,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice. Ö Smlouva o právu provést stavbu Ivančice, Stříbský mlýn, přípojka NN Frantová RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Ivančice, Stříbský mlýn, přípojka NN Frantová (stavebník E.ON Distribuce, a.s.). Ö Žádost o příspěvek z rozpočtu města Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích RM schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč z rezervy rady Diakonii ČCE středisko Myslibořice na opravu střechy domova pro seniory v Myslibořicích (toto zařízení slouží i občanům našeho města). Ö Žádost o souhlas s umístěním stavby bytový dům na Malovansku RM odkládá projednání bodu. Ö Žádost o souhlas města vybudování fotovoltaické elektrárny KM Rest Ivančice RM vydává souhlas společnosti KM Rest Ivančice s.r.o. k vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku KN p.č. 427/9 v k.ú. Ivančice. Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dopravní studie města Ivančice RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Vlastislavem Novákem CSc., Brno, IČ , na zhotovení Dopravní studie města Ivančice, kterým se prodlužuje termín předání díla do Ö Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Ivančice RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Ivančice nutné pro realizaci stavby 6

7 Statické zajištění základů pod částí obvodového zdiva bytového domu Okružní 12,14,16. Ö Přidělení zakázky na dodávku a výměnu oken v bytovém domě Komenského nám. 22/9, Ivančice RM přiděluje zakázku na dodávku a výměnu oken v bytovém domě Komenského nám. 22/9, Ivančice firmě TRIPROX spol. s r.o., za cenu ,- Kč vč. DPH, se zárukou 60 měsíců a dobou realizace do Vybíráno ze tří nabídek. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky na dodávku a výměnu oken v bytovém domě U Jatek 1019/5, Ivančice RM přiděluje zakázku na dodávku a výměnu oken v bytovém domě U Jatek 1019/5, Ivančice firmě TRIPROX spol. s r.o., za cenu ,- Kč vč. DPH, se zárukou 60 měsíců a dobou realizace do Vybíráno ze 4 nabídek. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Dodatek č. 2 ke Smlouvě č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A; Smlouva č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A RM schvaluje: a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A uzavřené mezi Městem Ivančice a Českou poštou, s.p., b) Smlouvu č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A mezi Městem Ivančice a Českou poštou s.p., Praha 1, IČ Ö Akce Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny RM bere na vědomí informaci místostarosty Mgr. Dočkala, že Komise evropských společenství Rozhodnutím ze dne , č.j. CCI 2009CZ161PR005 schválila finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na velký projekt Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové mlýny. Částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování dané prioritní osy č. 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní pro velký projekt, se stanoví na EUR. RM bere na vědomí návrh Smlouvy o sdružené investiční akci se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. 25. schůze konaná dne Ö Smlouvu o nájmu částí pozemků p.č. ZE 84/1 a 84/2 v k.ú. Řeznovice RM schvaluje Smlouvu o nájmu částí pozemků p.č. ZE 84/1 a 84/2 v k.ú. Řeznovice nájemce TJ Sokol 7

8 Řeznovice. Celková výměra pronajímaných pozemků je m 2. Nájemné bylo stanoveno dohodou ve výši 0,50 Kč/m 2 /rok, tedy ročně celkem 3.328,- Kč (nájemné bude zvyšováno o roční inflace). Ö Smlouva o dílo - dodávka a výměna oken v bytovém domě Komenského nám. 22/9, Ivančice RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a výměnu oken v bytovém domě Komenského nám. 22/9, Ivančice s firmou TRIPROX spol. s r.o., Ivančice, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH. Zakázka byla přidělena RM dne usnesením č. 31/R24. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu Ö Smlouva o dílo dodávka a výměna oken v bytovém domě U Jatek 1019/5, Ivančice RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a výměnu oken v bytovém domě U Jatek 1019/5, Ivančice firmě TRIPROX spol. s r.o., Ivančice, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH. Zakázka byla přidělena RM dne usnesením č. 32/R24. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu schůze konaná dne Ö Jmenování ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice RM jmenuje pana Mgr. Aleše Turečka ředitelem příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice, a to k 1. lednu Hlasováno o usnesení: pro 3, proti 2, zdržel se 0 Ö Předchozí souhlas k přijetí finančních darů příspěvková organizace ZŠ V. Menšíka Ivančice RM uděluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 39 b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí finančních darů účelově určených v celkové výši Kč příspěvkové organizaci ZŠ V. Menšíka Ivančice. Ö Žádost o dar Ivančická hodinovka RM schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč z rezervy rady panu M. Ondrovi, Ivančice na náklady spojené s uspořádáním Ivančické hodinovky. Ö Smlouva o právu provést stavbu uložení přípojek do pozemku p.č. ZE 3130/3 v k.ú. Ivančice RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č. ZE 3130/3 v k.ú. Ivančice (stavebník BETOSTAV, spol. s r.o.). 8

9 Ö Smlouva o nájmu nebytových prostor Palackého nám. 27 RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor knihkupectví Palackého nám. 27, Ivančice, nájemce paní M. Juřenová. Ö Smlouva o nájmu pozemku p.č. 2442/4 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2442/4 les o výměře 50 m 2 v k.ú. Kounické předměstí, nájemci paní D. Gruberová a Z. Žabinská. Ö Souhlas s umístěním stavby RKM Brokers, s.r.o. RM doporučuje zastupitelstvu udělit společnosti RKM Brokers, s.r.o. souhlas k přístavbě bytového domu k RD na pozemcích p.č. 519/31, 3319, 519/35 a st v k.ú. Ivančice. Hlasováno o usnesení: pro 4, proti 1, zdržel se 0 Ö Přidělení zakázky na dodávku a výměnu oken v bytovém domě Palackého náměstí 12, Ivančice a schválení smlouvy o dílo RM přiděluje zakázku na dodávku a výměnu oken v bytovém domě Palackého náměstí 12, Ivančice firmě ANTRE 3000 s.r.o., Moravany u Brna, IČ za cenu ,- Kč včetně DPH, se zárukou 60 měsíců a dobou realizace do 4-8 týdnů od podpisu smlouvy. Vybíráno ze tří nabídek. Zároveň RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ANTRE 3000 s.r.o., Moravany u Brna, IČ na výše uvedenou zakázku. Částka ,- Kč bude uhrazena ze schváleného rozpočtu města na rok Ö Inventarizace majetku a závazků Města Ivančice k RM schvaluje: a) příkaz starosty, kterým ukládá provedení inventarizace majetku a závazků ke dni dle rozvahy Města Ivančice, b) složení ústřední inventarizační komise, c) seznam inventarizovaných objektů, d) složení dílčích inventarizačních komisí. Ö Obecně závazné vyhlášky č. 3/ 2009 a č. 4/2009 RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku Města Ivančice č. 3/2009 verze II, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Ivančice č. 16/1994, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 Koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí. RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku Města Ivančice č. 4/2009, kterou se stanoví zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Ö Nalezené věci RM schvaluje způsob naložení s nalezenými věcmi, odevzdanými obci, podle návrhu předloženého MěP Ivančice a v souladu s Občanským zákoníkem. Ö Zřízení egon centra Ivančice 9

10 RM doporučuje zastupitelstvu schválit 15% spoluúčast k dotaci 3 mil. Kč v rámci operačního programu LZZ (lidské zdroje a zaměstnanost) na vybudování a provoz Vzdělávacího egon centra Ivančice (výzva č. 40; Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby). RM schvaluje Dohodu ORP o převzetí školení pro cílové skupiny jiné ORP s městem Moravský Krumlov v rámci projektu Vzdělávací egon centrum Ivančice. Hlasováno o usnesení: pro 3, proti 1, zdržel se 1 Ö Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu projektu pod názvem Oranžové kolo rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OK 154/09 mezi Městem Ivančice a Nadací ČEZ, Praha, IČ v rámci projektu pod názvem Oranžové kolo rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích. Příspěvek ve výši Kč bude použit na rekonstrukci elektroinstalace BD. Vzhledem k tomu, že celkové náklady projektu dle předloženého rozpočtu činí ,- Kč, schvaluje RM uvolnění částky 838 Kč z rezervy rady na zajištění dofinancování, nadačním příspěvkem nepokryté, části projektu. Ö Výběr nejvhodnější varianty Dopravní studie města Ivančice RM rozhodne a vybere nejvhodnější variantu Dopravní studie města Ivančice po koordinační poradě projektanta se zástupci dotčených samospráv a orgánů státní správy, která se bude konat dne Ö Plán zimní údržby místních komunikací na rok 2009/2010 RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací na období 2009/2010 v Ivančicích. Ö Smlouvy o dílo zajištění zimní údržby místních komunikací pro rok 2009/2010 RM schvaluje Smlouvu o dílo na skladování inertního posypového materiálu s firmou STAFIZ-K, s.r.o., Ivančice, IČ za cenu 500 Kč bez DPH/1 měsíc skladování a Smlouvu o dílo na nakládku inertního posypového materiálu s firmou R. Badin, Ivančice, za cenu 230 Kč bez DPH/1 nakládka multikáry + příplatky za pohotovost. Ö Smlouva o dílo prohrnování sněhu RM schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací prohrnování sněhu 2009/2010 s firmou AUTOEXPRES CZ s.r.o., Ivančice, IČ za cenu 420,- Kč bez DPH/1 hodina práce + příplatky za pohotovost. Ö Dotace na požární vozidlo pro SDH Ivančice-Němčice RM doporučuje zastupitelstvu zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 finanční prostředky, jako spoluúčast k dotačnímu titulu (kapitola MV pro- 10

11 gram rozvoj a obnova materiálně-technické základy HZS ČR) na nákup požárního vozidla pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ivančice- -Němčice, do výše 50 % celkové ceny vozidla, maximálně však 3 mil. Kč. Ö Výpověď smlouvy Help Studio spol. s r.o. RM schvaluje, z důvodu zrušení původní výzvy k podávání žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu Opatření 2.1, výpověď Smlouvy o poskytování poradenských služeb ze dne uzavřené s Help Studio spol. s r.o., Hodonín. Ö Změna projektu Obnova Parku na Réně, komunikace a technické prvky RM schvaluje předložený soupis víceprací a méněprací, ke kterým došlo v rámci realizace projektu Obnova Parku na Réně komunikace a technické prvky na základě průběžného vzájemného odsouhlasování mezi městem Ivančice a realizátorem - firmou Ing. Halámek Vojtěch a autory projektu. Celková cena díla se oproti smluvní nabídce snižuje o Kč a upravená plocha se navyšuje o 158 m 2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Ing. Halámek Vojtěch, IČ: , který zohledňuje výše uvedené skutečnosti. Ö Příspěvek na nákup alkoholtesteru Mikroregion Ivančicko RM neschvaluje příspěvek ve výši ,- Kč na pořízení alkoholtesteru Alcotest Dräger Ö Dotace na rozvoj služeb egovernmentu RM projednala informaci tajemníka MěÚ Ivančice o vyhlášení nové výzvy v rámci Integrovaného operačního programu č. 06; Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě (rozvoj služeb egovernmentu v obcích). RM doporučuje zastupitelstvu schválit 15% spoluúčast města k dotaci, o kterou město požádá. Hlasováno o usnesení: pro 4, proti schůze konaná dne Ö Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jm kraje RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, podle něhož platba pro rok 2010 za nadstandard dopravní obslužnosti (tj. spoje Ivančice-Hrubšice a zpět) činí ,- Kč, a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. Ö Zápis z komise pro školství a vzdělávání konané dne

12 RM bere na vědomí zápis z komise pro školství a vzdělávání konané dne 4. listopadu Ö Změna zápisu v rejstříku škol u ZŠ V. Menšíka Ivančice RM uděluje souhlas k podání žádosti o provedení změny v rejstříku škol u Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov, jejímž předmětem je doplnění zápisu místa poskytování vzdělávání o Městskou sportovní halu, Rybářská 1202, Ivančice. Ö Připojení nemovitosti na pozemku p.č. 490/7 v k.ú. Řeznovice sjezdem a nájezdem na komunikaci RM uděluje souhlas k připojení sousední nemovitosti (na pozemku p.č. 490/7 v k.ú. Řeznovice) sjezdem a nájezdem na účelovou komunikaci p.č. 689/4 v k.ú. Řeznovice (stavebník p. Holý). Ö Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen pro akce Ivančice, Stř. mlýn, příp. NN Frantová a Řeznovice, přípojka NN Holý RM schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen pro akce Ivančice, Stř. mlýn, příp. NN Frantová a Řeznovice, přípojka NN Holý (oprávněný z věcných břemen u obou akcí je E.ON Distribuce, a.s.). Ö Smlouva o výpůjčce části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Ivančice pro realizaci akce Statické zajištění základů pod částí obvodového zdiva bytového domu Okružní 12,14,16 RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Ivančice nutnou pro realizaci akce Statické zajištění základů pod částí obvodového zdiva bytového domu Okružní 12,14,16 (stavebník GEO- -ING Jihlava, spol. s r.o.). Ö Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od do RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ivančice za období od do Ö Dohoda o sjednání ceny elektřiny pro veřejné osvětlení na rok 2011 RM uděluje souhlas k zafixování ceny za el. energii pro veřejné osvětlení na rok 2011 na hodnotě 1280 Kč/MWh + 48 Kč stálý plat. RM ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít příslušnou smlouvu na rok 2011 se současným dodavatelem E.ON Energie a.s. Ö Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby pro obec Čučice a o poskytování dotace městu Ivančice RM doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro obec Čučice a o poskytování dotace městu Ivančice na zjištění výkonu pečovatelské služby. 12

13 Ö Přidělení bytu RM přiděluje byt č. 5 paní Hrubé na dobu určitou do Ö Čerpání rezervního fondu Základní škola T. G. Masaryka RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci ZŠ T.G.Masaryka Ivančice k čerpání rezervního fondu ve výši ,- Kč na venkovní opravu zavlhání zdiva ve školní družině. Ö Čerpání rezervního fondu Mateřská škola Chřestová RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci MŠ Chřestová Ivančice k čerpání rezervního fondu ve výši Kč na posílení investičního fondu. Ö Čerpání rezervního fondu Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice k čerpání rezervního fondu ve výši ,- Kč na dokrytí záloh na teplo a el. energii a dále na úhradu nákladů souvisejících s opravou připojení školy k internetu. Ö Předchozí souhlas k přijetí finančních darů Základní škola V. Menšíka RM uděluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 39 b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí finančních darů, účelově určených, v celkové výši Kč příspěvkové organizaci ZŠ V. Menšíka Ivančice. Ö Prodej bytového domu Alexovice 28 RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje bytového domu Alexovice 28 s pozemky st. 43/1 o výměře m 2, p.č. 402/1 zahrada o výměře m 2 a p.č. 400 zahrada o výměře 284 m 2 v k.ú. Alexovice. Ö Reklama v publikaci Relax 2010 RM neschvaluje umístění reklamních materiálů města Ivančice do publikace Relax Ö Licenční smlouva s firmou GEPRO spol. s r.o. rozšíření geografického informačního systému MISYS RM schvaluje Licenční smlouvu č. 1761/2009 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat s firmou GEPRO spol. s r.o., Praha, IČ Předmětem smlouvy je rozšíření geografického informačního systému pro veřejnou zprávu MISYS za celkovou cenu Kč včetně DPH. Ö Informace o projektové dokumentaci k akci Stavební úpravy MK Pod Hájkem RM bere na vědomí informaci o projektové dokumentaci k akci Stavební úpravy MK Pod Hájkem a požadavek Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na přeložku tel. sítí. Ukládá odboru technickému a investičnímu jednat s výše uvedenou firmou o možnostech financování akce. 13

14 Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou STAVOPROGRES BRNO na akci Oprava střechy na objektu radnice RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne s firmou STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., IČ na akci Oprava střechy na objektu radnice. Dodatek č. 1 řeší posunutí termínu zahájení a ukončení díla. Ö Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací RM schvaluje mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst. 2, písm. h) a ust. 10, písm.d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ust. 14, odst.2 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ), která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ) na území města Ivančic. 2. Správu poplatku vykonává Město Ivančice, řízení ve věcech poplatků provádí Městský úřad Ivančice podle zvláštních předpisů (1). Čl. 2 POPLATNÍK POPLATKU 1. Poplatek platí a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; 14

15 má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 2. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. Čl. 3 OHLAŠOVACÍ POVINNOST 1. Poplatník poplatku je povinen ohlásit písemně správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 2. Poplatník poplatku je povinen splnit ohlašovací povinnost podáním přiznání k poplatku. V přiznání uvede své jméno, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště a popřípadě adresu pro doručování. Čl. 4 SAZBA POPLATKU 1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2, odst.1, písm. a, b) této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena a) částkou 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a b) částkou 250,- Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka byla stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího roku (2008) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl.2, odst.1, písm.a, b) vyhlášky 2. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok je provedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 5 SPLATNOST POPLATKU 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do konce měsíce března příslušného kalendářního roku. 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto dni v důsledku změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, je poměrná část poplatku splatná do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy k této změně došlo. 15

16 Čl. 6 ÚLEVY OD PLACENÍ POPLATKU 1. Od poplatku se osvobozuje čtvrté a další nezaopatřené dítě do 18 let za splnění těchto podmínek : 1.a) nejméně 4 děti jsou nezaopatřeny a žijí ve společné domácnosti s poplatníkem uvedeným v čl. 2, odst.1, písm. a) 1.b) zákonný zástupce doloží čestné prohlášení o nezaopatřenosti dětí. 2. Úleva ve výši 50,- Kč z ročního poplatku platného pro příslušný kalendářní rok se poskytuje poplatníku poplatku dle čl. 2, odst.1, písm. a) vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce je mladší než 3 roky nebo v tomto roce dosáhne věku 3 let anebo je starší 70 let anebo v tomto roce dosáhne věku 70 let 3. Vznik nároku na úlevu od placení poplatku je poplatník poplatku nebo jeho zákonný zástupce povinen oznámit správci poplatku písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na tuto úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník poplatku povinen správci poplatku zánik nároku na úlevu od placení poplatku. Čl. 7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2008, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. starosta MUDr. Vojtěch Adam, v.r. místostarosta Jaroslav Pospíchal, v.r. 16

17 (1) zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č. 1 k vyhlášce č. 2/2009 Rozúčtování podle ust. 10b, odst. 3, písm.b) zák. č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů : 1. Počet obyvatel přihlášených v Ivančicích k trvalému pobytu v předchozím roce k činí osob, 101 cizinců, 620 rekreačních objektů, tj. celkem poplatníků. 2. Skutečně fakturované náklady na svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce (2008) činily ,- Kč. 3. Podíl na jednoho poplatníka činí 283,90 Kč. Pozn. redakce: Z poplatku 500,- Kč jsou kromě pravidelného svozu popelnic (náklady 283,9 Kč/osoba) dále občanům hrazeny následující služby: ambulantní svoz a likvidace nebezpečných odpadů dvakrát za rok, likvidace obsahu velkoobjemových kontejnerů včetně kontejnerů od hřbitovů, likvidace odpadů z trhu, odpadů z košů, odpadů z akcí na náměstí, svoz separovaných odpadů ze sběrných hnízd, provoz odpadního dvora (tj. obsluha a odvoz a likvidace odpadů zde uložených) a svoz a likvidace bioodpadů. Skučené celkové náklady na občana činí 574 Kč, ze kterých platí občan 500 Kč a 74 Kč doplácí město. Oznámení o vybavení obcí Mikroregionu Ivančicko novým obecním mobiliářem Nové lavičky, odpadkové koše, nádoby na posypový materiál, nádoby na květiny či dokonce autobusová zastávka to vše je v období od podzimu do konce roku 2009 instalováno v členských obcích Mikroregionu Ivančicko. Snad v každé obci na Ivančicku najdeme hned několik míst, která by si zasluhovala naši zvýšenou pozornost ať už je to většinou absence odpadkových košů, chybějících laviček, či jiného potřebného vybavení na veřejném prostranství. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko se alespoň částečně snaží tuto situaci zlepšit a v rámci svých možností obcím pomáhat. Celkovým cílem projektu je zlepšení občanské vybavenosti členských obcí Mikroregionu Ivančicko, zatraktivnění a zlepšení vzhledu obcí. Projekt se dotýká všech obyvatel a návštěvníků obce, jednoznačně přispívá ke zlepšení životních podmínek obyvatel a ke spokojenosti občanů. 17

18 Dosažení těchto cílů je možné díky podpoře partnera Skupiny ČEZ a dotaci získané v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Realizací tohoto projektu získají obce v souladu se svými potřebami a požadavky nové vybavení v hodnotě řádově několika desítek tisíc Kč. Ing. Bohumil Smutný, tajemník Mikroregionu Informace převzaté z internetových stránek Ivančic Vodné a stočné na rok 2010 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice uveřejnil kalkulaci Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Brno-venkov na vodné a stočné v roce Cena vodného včetně DPH (Kč/m 3 ) bude činit 33,00 a cena stočného včetně DPH (Kč/m 3 ) bude 34,00. Nezaměstnanost na Ivančicku mírně poklesla Poprvé po obodbí jednoho roku míra nezaměstnanosti na Ivančicku vykazuje mírně klesající trend, doposud se každým měsícem jen zvyšovala. Ze statistik za měsíc říjen 2009 vyplývá, že v Ivančicích z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel bylo evidováno 439 uchazečů o zaměstnání, což odpovídá míře nezaměstnanosti 9,6% (ještě před měsícem byla 9,8%). Volná místa k dispozici byla 4. V celém Mikroregionu Ivančicko bylo z ekonomicky aktivních obyvatel evidováno 1183 uchazečů o zaměstnání, což činí 10,5%. Oproti září jde o pokles o 0,2%. Ivančicko společně s Rosickem i přesto stále vykazují nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi mikroregiony v okrese Brno-venkov. Ke dni Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií? 18 Počítačové podvody, úniky dat, pomluvy, škodlivé kódy a viry, spamy tyto všechny představují nebezpečí, které si mnohdy neuvědomujeme. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno vám poradí, jak se vyhnout nepříjemnostem, spojených s tímto nebezpečím.

19 Možná nebezpečí a obrana proti nim Podvody Počítačové podvody mohou mít různé podoby (podvodné aukce, snaha vylákat z lidí různé platby, atd.). Proslulé jsou především tzv. nigerijské podvody, kdy je důvěřivcům nabízen podíl z částky ve výši desítek milionů za pomoc s převodem peněz do zahraničí. Když vyhlédnutá oběť na něco podobného kývne, dostává se do nekonečného kolotoče nutnosti platit různé manipulační poplatky, úplatky, nečekané výdaje apod. Člověk tak neustále vkládá čím dál víc peněz, protože si nepřipouští, že by mohl předchozí investici prohrát (syndrom gamblera). Obrana: obezřetnost, ověřovat předkládaná tvrzení, nenechat se zlákat nesmyslnými nabídkami. Phishing (nebo-li lov informací ) Jedná se o snahu vylákat z důvěřivého uživatele soukromé informace (např. přihlašovací jméno a heslo k bankovnímu účtu). Za využití falešných webových stránek nebo důvěryhodných příběhů (bezpečnostní ověření, selhání hardware apod.) se tak hackeři dostanou k vašim důvěrným informacím. Obrana: maximální obezřetnost, zejména v oblasti internetového bankovnictví, ověřovat informace, využívat pouze oficiální informační kanály bank (např. neklikat na odkazy, které přijdou v u), nesdělovat citlivé informace (číslo účtu, PIN, heslo) na telefonický dotaz (může se jednat o voice phishing ), hlídat si pravidelně stav svého bankovního účtu (a to i v souvislosti s možnými neoprávněnými opravnými platbami kartou, kdy si obchodník může bez vašeho vědomí strhnout z účtu doplatek za již dříve dodané a zaplacené zboží či služby). 19

20 Pomluva / hoax Prostřednictvím elektronické pošty se mohou šířit různé pomluvy. Takovým příkladem jsou např. řetězové dopisy o závadných potravinách v některých hypermarketech, zaručené zprávy o blížícím se krachu nějaké banky a nutnosti vybrat z bankomatu co největší hotovost a další podobné zprávy. Na závěru každé z nich se zpravidla objeví: Pošlete co nejvíce lidem. Podobným způsobem funguje tzv. hoax, vymyšlené zprávy senzačního charakteru, a na ně často navázané různé petice proti popisovanému jevu (např. případ koťátka ve zkumavkách ). Obrana: nepomáhat šíření nesmyslných nebo lživých zpráv, ověřovat informace, jestliže se stanete obětí pomluvy, zatněte zuby a případ nerozmazávejte, nepřipojovat se k pochybně vypadajícím peticím, slouží jen k získání údajů o vás. Škodlivé kódy a viry Patří k nejstarším nebezpečím. První viry se objevily již před čtvrt stoletím. Z pouhých vandalských nástrojů, jejichž cílem bylo napadnout co nejvíce počítačů a smazat z něj nějaká data, se vyvinuly nesmírně silné aplikace, které jsou schopné zjistit hesla k internetovému bankovnictví, provádět průmyslovou špionáž, instalovat na počítač další nástroje apod. Příkladem mohou být tzv. dialery programy, které modifikují volané číslo v případě internetového spojení realizovaného přes telefonní linku. Namísto několika korun za hodinu je pak spojení s internetem realizováno pomocí linky třeba na Kajmanských ostrovech a sazba je v řádu desítek korun za minutu. Obrana: obezřetnost, vyhýbat se nebezpečným webovým stránkám a zdrojům, používat legální software, používat kvalitní antivirový program. Spam (nevyžádaná elektronická pošta) V dnešní době představuje % celkového objemu veškeré elektronické pošty. Jedná se o zprávy, o které nikdo nestojí, nicméně boj s tímto fenoménem je velice obtížný. Jaké představují spamy nebezpečí? Kromě toho, že zbytečně vytěžují kapacitu elektronické pošty, mohou být spamy nositeli virů, podvodů anebo slouží k průzkumu bojem pro hackery apod. 20

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) 1 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu 2009. Hotovo bude

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více