Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie a management Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Praha Duben 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Rostislav Cendelín

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Vlastě Svaté, CSc. za odborné vedení, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Rád bych také poděkoval všem pracovníkům nejmenovaných finančních institucí za spolupráci a poskytnuté informace.

4 Anotace Outsourcing je dnes velmi frekventovaný způsob zajištění některých činností formou nákupu služeb. Se stále větší specializací v oblasti informačních a komunikačních technologií se jedná o jeden z nejúspěšnějších směrů poskytování ICT služeb. Bankovní sektor se naučil tuto možnost efektivně využívat a provozovat tímto modelem část svých informačních a komunikačních služeb, v extrémním případě tyto služby nakupuje formou komplexního outsourcingu. Díky regulaci, která v bankovním sektoru je daná legislativou, je využití outsourcingu v bankovním prostředí vázáno pravidly, které musí jak subjekty realizující, tak i využívající outsourcing dodržovat. Cílem této práce je popsat problematiku nastavení a provozu outsourcingového vztahu s ohledem na možnosti, které jsou aktuálně k dispozici při návrhu poskytovaných služeb. Včetně návaznosti na realizaci následného auditu poskytovaných služeb a auditního pohledu regulátora na finanční instituci využívající outsourcing. V druhé části této práce na názorné ukázce prezentovat modelový příklad auditu takto využívaných služeb v bankovním sektoru. Annotation A frequent way of providing industries is nowadays outsourcing. With increasing specialization in the area of ICT, outsourcing is one of the most successful ways of providing ICT services. The banking sector has learnt to use this possibility effectively and to take advantage of this model to run a part of its ICT services. In some certain cases those services are bought in a form of complex outsourcing. Due to regulation, which is given in banking sector by law, the use of outsourcing is kept by rules, which must be held by subject providing and also by subject using this model. The aim of this document is to describe the questions of setting and operating outsourcing relationship and including possibilities which are available when designing provided services, including the implementation of subsequent audit of outsourced services and the view of regulator of financial institution using outsourcing. In the second part the Audit of outsourcing in banking environment is demonstrated.

5 Obsah 1 Úvod Normy Standardy řízení IT Procesní model řízení CobiT ITIL Řízení rizik Risk IT Rodina norem ISO/IEC Vnitřní kontrolní mechanismy Outsourcing v bankovnictví Pravidla řízení outsourcingu Důvody zavedení outsourcingu Smlouva o outsourcingu Řízení outsourcingu BASEL II Vyhláška č. 123/2007 Sb Outsourcing z pohledu vyhlášky č. 123/2007 Sb Požadavky na řídící a kontrolní systém Auditní techniky pro bankovní sektor Auditní standardy Auditní standardy dle ISACA Auditní směrnice dle ISACA Auditní metodika

6 4.2 Licenční ujednání a autorská práva Licencování outsourcingu produktů společnosti Microsoft Bezpečnost řešení Bezpečnost interní Bezpečnost externí Bezpečností politika Ověření v bankovním prostředí Pravidla a postup nastavení outsourcingu Strategie využívání outsourcingu Návrh smlouvy o outsourcingu Stanovisko odboru řízení rizik Stanovisko odboru vnitřního auditu Stanovisko odboru compliance a informační technologie Návaznost na CobiT Realizace auditu Referenční audit Certifikace poskytovatele ISO/IEC : Závěr Seznam použité literatury Seznam použité literatury Zákonné předpisy a vyhlášky Internetové zdroje

7 1 Úvod Problematika auditu v bankovním prostředí je stále komplikovanější s rozvojem bankovního sektoru. A se stále větším přesunem k automatizaci veškerých prostředků nabývá audit na citlivosti. Poslední dobou se v České republice opět dynamicky rozvíjí sektor družstevních záložen. Záložny po sérii dynamických a hektických let, kdy regulaci realizoval Úřad pro dohled na družstevními záložnami, kdy tyto leta vyvrcholily začleněním tohoto sektoru pod regulaci České národní banky v obdobném rozsahu, jako platí pro běžné bankovní prostředí, v posledních letech rostou. Proto se dá předpokládat transformace řady větších družstevních záložen na klasické banky. Díky tomu, že tyto instituce jsou svým rozsahem menší a hojně využívají outsourcingu, je využití řídících a auditních postupů na vzestupu i v menším prostředí než bylo doposud zvykem. Do obdobného vztahu k řízení a auditu, jako je bankovní sektor a sektor družstevních záložen, se nyní dostávají i další regulované subjekty, jako jsou například obchodníci s cennými papíry a nově připravené platební instituce a instituce elektronických peněz. Cílem práce je popsat aktuální situaci realizace auditu v oblasti informačních a komunikačních technologií se zaměřením na audit outsourcingu. Do pojmu informační a komunikační technologie jsou v této práci vnímány veškeré informační technologie, včetně informačních systémů, a technologie určené pro komunikaci, pokud není uvedeno jinak. Pro pochopení auditovaných oblastí je nutné vnímat kontext několika rovin, které do auditu vstupují. Jedná se především o samotnou problematiku řízení informačních a komunikačních technologií. Této rovině se věnuje první kapitola, která mapuje normy, jež je možné využít jak pro řízení, tak i pro samotné auditní techniky. Druhá kapitola se věnuje rovině outsourcingu. Tato problematika je zejména pro menší poskytovatele služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií v dnešní době životně důležitá. Vzhledem k neustálému tlaku na rozvoj informačních a komunikačních technologií a současně omezenými finančními možnostmi menších společností, je částečný, ale i komplexní outsourcing jednou z efektivních možností, jak zajistit neustálý rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií. Tato kapitola se dále věnuje problematice regulatorních požadavků na outsourcing v bankovním prostředí, které jsou upraveny poměrně striktně Vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a je nezbytné při využití outsourcingu v tomto sektoru plnit požadavky dle uvedené vyhlášky. 7

8 Cílem třetí části je přehled auditních technik a jejich využití v bankovním prostředí. Kapitola se zaměřuje na aktuální možnosti auditorské podpory ve standardech a dalších podpůrných oblastech. Jako základ je použita metodika vydávaná společností ISACA, která primárně sdružuje auditory a další odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií. Rovina auditu jednoznačně využívá metodiky popsané v první kapitole a díky zaměření na outsourcing navazuje na informace z druhé kapitoly. Kapitola čtvrtá ukazuje na modelovém příkladu realizaci auditu outsourcingu informačních a komunikačních služeb v bankovním prostředí. Cílem je identifikovat především problematická místa a to jak z pohledu odběratele služeb, které jsou předmětem outsourcingu, tak i z pohledu poskytovatele outsourcingu. Cílem celé práce je identifikace a popis klíčových oblastí, které do celé problematiky vstupují, jejich vzájemná provázanost v komplexním prostředí a návaznost na vytěsnění zajištění některých služeb formou nezávislé dodávky. Výstup práce je cílen jak pro poskytovatele, tak i odběratele v oblasti outsourcingu informačních a komunikačních technologií pro bankovní sektor. 8

9 2 Normy Kapitola popisuje pohled na normy, které mají dopad do problematiky řízení informačních a komunikačních technologií s návazností na outsourcing a audit (včetně ukotvení těchto norem do legislativy České republiky). Cílem je především objasnit kontext těchto norem z pohledu bankovního sektoru a postupů, které jsou používány při vlastní auditní činnosti. 2.1 Standardy řízení IT Požadavky na standardizaci činností spojených s informačními a komunikačními technologiemi neustále rostou, hlavní motivací je především snadnost dohledu a řízení dodávaných služeb. V historii bylo klíčovým prvkem, který ovlivňoval řízení těchto služeb, především komplexnost poskytovaných služeb a finanční náročnost. Tento pohled se postupem času mění tak, aby poskytované informační a komunikační služby byly více obchodně uchopitelné a jejich činnost lépe řiditelná. Normy, které slouží pro strategické, taktické a operativní řízení informačních technologií, jsou primárně CobiT a rámec ITIL. Oba materiály vychází z evropského vnímání řízení informačních technologií. Poslední dobou se v této oblasti díky globalizaci objevují i další normy, jako je například NIST, BSI a v neposlední řadě aktivita Evropské unie sjednotit pohled na bezpečnost informací Enisa. Pro potřeby této práce se budeme věnovat především rámci ITIL a metodice CobiT. Oba tyto materiály na různé úrovni řízení služeb ICT jsou pro potřeby řízení outsourcingu klíčové Procesní model řízení Klíčem k jednodušším a jasnějším ICT službám je především možnost tyto služby snadněji řídit (tak jako všechny ostatní služby). Požadavky na lepší řízení sebou nesou požadavky na efektivnější měření dodávaných služeb. Tato pravidla platí, ať se jedná o služby dodávané formou outsourcingu nebo interně v rámci společnosti. Klíčem k efektivnějšímu řízení dodávaných služeb je tzv. procesní řízení. Procesní řízení je soubor činností týkajících se plánování a sledování výkonnosti především firemních procesů. Pro pochopení procesního řízení v kontextu dalších (již více technicky konkrétních norem) je nutné poznat procesní model řízení. Na něj jsou typicky navázány všechny další normy a má přímou vazbu i na provoz a řízení outsourcingu. 9

10 Historie procesního řízení To, že v každé organizaci procesy existují, je známe poměrně dlouho. Nicméně dlouhou dobu se procesům nepřikládal příliš velký praktický význam. Současně s rozvojem průmyslu začaly snahy o unifikaci výroby, při které se začaly řešit první pokusy o efektivnější a méně nákladnější způsob výroby. V tuto dobu se implementoval hierarchický model řízení, kdy došlo k implementaci funkčně liniového řízení. Tím byly opět procesy potlačeny do pozadí. Nicméně postupně v této době začínají vznikat první iniciativy vedoucí k procesnímu řízení především obchodních procesů. Tyto iniciativy jsou datovány do dvacátých let dvacátého století. V průběhu dalších let se procesy a jejich řízení několikrát objevily a následně zapadly v zapomnění. Pro potřeby této práce je důležitá tzv. třetí vlna, která s nástupem informační techniky přinesla především možnosti automaticky sbírat podklady pro řízení a modelování procesů. Přímá podpora informačních technologií pro řízení procesů je klíčová pro další rozvoj tedy umožňuje, aby procesy zlepšovali sami sebe. Tedy, aby výstup z řízení a monitorování sloužil jako vstup pro procesní reingeneering CobiT Metodika CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) je považována za soubor nejlepších praktik pro řízení informačních technologií (IT Governance). Základní motivací této metodiky je především přímá vazba na dosahování strategických cílů organizace. Zaměření CobiTu je na strategickou a taktickou oblast řízení informačních a komunikačních technologií. CobiT není metodika, která by vznikala od nuly, ale je připravována jako kompilát aktuálních metodik, které jsou v oblasti IT využívány. Pro tvorbu metodiky CobiT a dalších podpůrných dokumentů je použito více jak 40 jiných metodik. Jednou z hlavních je i ITIL, který je podrobně popsán v kapitole Mezi další důležité metodiky, ze kterých CobiT vychází je například: COSO, ISO/IEC 17799:2005, PRINCE2, PMBOK, CMMI, TOGAF, NIST a další. Pro všechny tyto metodiky jsou připraveny mapy, které definují, jak jsou jednotlivé metodiky provázány s CobiT. Tyto mapy jsou pravidelně aktualizovány s vývojem jak mapovaným metodik, tak i metodiky CobiT. Jednou z klíčových vlastností metodiky CobiT je přehlednost. Celá metodika je zpracována tak, aby každý zpracovávaný proces byl popsán ve stejné struktuře: 10

11 Popis procesu; Definování klíčových cílů procesů; Seznam vstupů a výstupů do procesu, včetně návaznosti odkud jsou tyto vstupy očekávány a kde jsou výstupy využívány; RACI matice; Cíle a metriky procesu; Definice modelu vyspělosti. V našem případě je metodika CobiT významná především díky jednoznačné orientaci na obchodní přínosy a možnosti definovat vazbu mezi požadavky obchodu a definování cílů ICT. Druhým, a neméně důležitým, použitím metodiky CobiT je použití jako základního podkladu pro vlastní auditní činnost. CobiT v tomto kontextu slouží jako optimální zdroj na to, co je třeba auditovat a jaké jsou očekávané vlastnosti u jednotlivých procesů Historie metodiky CobiT Metodiku CobiT připravuje organizace ISACA (Information Systems Audit and Control Association), což je mezinárodní asociace sdružující odborníky v oblasti IT Governance. Z původního záměru sdružovat pouze odborníky z oblasti auditu, se kterým byla tato asociace v roce 1967 založena, se podařilo rozšířit asociaci na podstatně větší skupinu. Ta dnes sdružuje podstatně větší skupinu pracovníků v ICT oblasti. Jedná se především o auditory, konzultanty, pedagogy, pracovníky v oblasti bezpečnosti, pracovníky regulačních orgánů, apod. Rozšíření organizace ISACA je nyní do více jak 160 zemí a sdružuje více jak členů. Jedná se o nejvýznamnější odbornou organizaci v ICT oblasti. První metodika CobiT byla vydána v roce 1996, další vývoj této metodiky je poměrně pravidelný. V roce 1998 vydána druhá verze, kdy do metodiky byla přidána významná oblast Management Guidelines. Jedná se o detailně zpracované návody pro řízení a audit nejrůznějších ICT oblastí, tyto návody jsou pravidelně aktualizovány. V roce 2000 vychází třetí edice této metodiky s aktualizací v roce 2003, která rozšiřuje možnosti této metodiky o online verzi. Čtvrtá edice je uvedena v roce Aktualizace na verzi 4.1 byla uvedena v roce 2007 a tato verze je platná doposud. Všechny uvedené aktualizace metodiky CobiT reagují především na postupný rozvoj celé ICT oblasti a ostatních metodik, ze kterých se snaží čerpat. Aktualizace tedy neobsahují zásadní změny v metodice, ale jedná se spíše o kontinuální rozvoj. 11

12 K aktuální verzi metodiky, tedy verzi 4.1, postupně byly dodány další samostatné bloky, mezi nejdůležitější patří Val IT a Risk IT. Val IT obsahuje především části vedoucí k optimalizaci investic, které plynou do IT. Risk IT se zaměřuje na řízení rizik spojených s IT oblastí. Na druhou polovinu roku 2011 je připraveno vydání nové verze metodiky, konkrétně 5.0. Tato verze doplňuje aktuální verzi metodiky CobiT především o již zmíněné části Val IT a Risk IT a měla by dávat komplexnější pohled na IT i z pohledu požadavků strategie společnosti Balanced Scorecard Celá metodika CobiT je plně v souladu se metodou managementu Balanced Scorecard (BSC), resp. všechny procesy této metodiky využívají tuto metodu pro tvorbu vazby mezi strategií a operativou. Základní čtyři perspektivy metody BSC jsou: finanční perspektiva; zákaznická perspektiva; perspektiva interních procesů; perspektiva učení se a růstu (inovace). Metodika CobiT interně využívá IT Balanced Scorecard, které občas bývá rozděleno ještě na vývojovou a operativní BSC. Tuto metodu zde zmiňuji především s ohledem na jednoznačné provázání strategických firemních cílů do cílů IT. To je klíčové k rozhodování o implementaci outsourcingu a případně rozhodování jaké části mají být realizovány pomocí outsourcingu. Jak bude dále popsáno podrobněji, toto je klíčové při tvorbě strategie pro využívání outsourcingu a její naplňování Metodika CobiT Samotná metodika CobiT je rozdělena do 4 základních domén: Plánování a organizace Akvizice a implementace Dodávka a podpora Monitorování a hodnocení 12

13 Všechny uvedené domény jsou v metodice rozděleny do 34 samostatných procesů. Pro naše potřeby jsou důležité zejména procesy z domény Plánování a organizace a domény Monitorování a hodnocení, nicméně i část procesů v ostatních doménách se týká problematiky outsourcingu RACI matice Jedná se o jednoduchou matici odpovědností u každého procesu. Pro každý proces je definováno několik úrovní odpovědností: R (Responsible) osoby, které činnosti fyzicky vykonávají. A (Accountable) nesou odpovědnost za splnění. C (Consulted) jen nutné s nimi postup konzultovat. I (Informed) mají být včas informováni. U těchto odpovědností jsou vždy uvedeny jednotlivé aktivity a funkce v kombinaci jaký mají konkrétní typ odpovědnosti. V případě metodiky CobiT je použit poměrně maximalistický model, který je třeba upravit na konkrétní typ a velikost společnosti Model zralosti CMMI Model zralosti CMMI (Capability Maturity Model Integration) je model kvality organizace vyvinutý při Carnegie Mellon University, konkrétně Software Engineering Institute (SEI- CMU). Model má pět úrovní zralosti: 0) Neexistující 1 procesy nejsou aplikovány. 1) Inicializovaný na této úrovni definované procesy jsou vykonávány ad-hoc a nejsou organizovány. 2) Opakovatelné, ale intuitivní procesy mají opakovatelný charakter, ale neexistuje u těchto procesů jasná definice. 3) Definovány realizované procesy jsou definovány a dokumentovány. Procesy je možné dále dobře sdělovat. 4) Řízený a měřitelný procesy jsou sledovány a měřeny. 5) Optimalizující procesy jsou soustavně optimalizovány. 1 Úroveň 0 bývá občas spojena s úrovní 1. 13

14 Pro běžné společnosti je u většiny procesů dostačující, pokud je splněna úroveň 3 (to je ve většině odvětví průměrný stav plnění modelu zralosti), je však žádoucí plnit co nejvyšší úroveň zralosti, nicméně v některých případech nemusí být výsledný efekt při plnění úrovně 4 a 5 ekonomicky obhajitelný. Pro splnění požadované úrovně zralosti musí být splněny i všechny předchozí úrovně. Postupně byly modely zralosti připraveny i pro další odvětví, nejen problematiku informačních technologií. Tyto modely zralosti jsou integrovány jako jedna z klíčových vlastností metodiky CobiT a všechny procesy, které jsou v metodice CobiT obsaženy mají jasně definovány jednotlivé úrovně zralosti ITIL ITIL (IT Infrastructure Library knihovna infrastruktury IT) je veřejně dostupný rámec, který je koncipován jako konsistentní a soudržný model vycházející z nejlepší praxe v dané oblasti. Vytvořen byl na základě požadavků vlády Spojeného království, kdy s ohledem na rozvíjející se obor informačních technologií bylo ze strany vlády požadováno zavést jednoznačná pravidla pro řízení informačních technologií. Samotný ITIL se zaměřuje především na taktickou a operativní úroveň řízení procesů. Celý rámec je založen na procesním pohledu na řízení jednotlivých oblastí informačních technologií, kdy jako základ tohoto řízení si bere model PDCA. PDCA model (tzv. Demingův diagram), je základní nástroj pro soustavné zlepšování procesů, je využit jako základ většiny metodik a ISO směrnic, které mají souvislost s kvalitou. Základní stavy modelu PDCA: P (Plan) prověřit současný stav a posoudit případné problémy procesu. Navrhnout možné řešení. D (Do) realizace navrženého řešení. C (Check) ověřit výsledky realizace a posoudit, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků. A (Act) na základě navrženého řešení a ověřené realizace zapracovat konečné řešení tak, aby se stalo trvale použitelným. 14

15 Tato kapitola nemá sloužit jako komplexní popis rámce ITIL, má sloužit pouze jako přehled celé problematiky a návaznost tohoto rámce na problematiku outsourcingu, se kterou velice úzce souvisí. Pro podrobnější informace o rámci ITIL doporučuji některou z komplexních publikací o tomto rámci, například zde: Historie ITILu ITIL byl poprvé publikován v letech u Her Majesty s Stationery Office (HMSO) se jménem Central Communications and Telecomunications Agency (CCTA). Tato organizace byla později přejmenována na Office of Government Commerce (OGC). Původní verze knihovny ITIL měla 31 knih. Na přelomu století OGC přepracovává vydanou knihovnu a vzniká verze druhá. Ta je primárně založena na dvou knihách Service Support a Service Delivery. S postupem času se ukazuje, že tato verze neřeší všechny části informačních technologií, které řeší praxe. Postupně jsou doplňovány další knihy zabývající se bezpečnostní, návazností na požadavky obchodu, apod. Druhá verze se stala zlomovým momentem, jelikož tato verze začala být univerzálně přijímána všemi typy organizací a začala sloužit jako základna pro efektivní poskytování IT služeb ITIL verze 3 Aktuální publikovaná třetí verze, ta je rozdělena do pěti základních částí (Service Strategy, Sevice Design, Service Transition, Service Operation a Continual Service Improvement). Je však nutné poznamenat, že rozdíl mezi verzemi je spíše evoluční než revoluční. Třetí verze dává spíše ucelený a podrobnější pohled na procesy popsané v druhé verzi, které doplňuje o další oblasti, které byly k druhé verzi postupně přidávány dle jednotlivých potřeb. Nové procesy, které jsou v třetí verzi popsané, vznikly především dekompozicí procesů, které byly již obsaženy ve verzi druhé. Základní přehled pěti částí ITIL verze 3: Service Strategy (Strategie služeb) jedná se o ústřední publikaci, která poskytuje pohled na návrh, vývoj a implementaci služeb. A to jak z pohledu organizačního, ale i 15

16 z pohledu strategického. Publikace je klíčovou pro plánování, přípravu strategií a dalších částí v oblasti IT Governance. Popisuje tyto procesy: o Financial Management (správa financí) o Service Portfolio Management (správa portfolia služeb) o Demand Management (správa požadavků) Service Design (Návrh služeb) cílem publikace je návrh a vývoj služeb a řízení jejich procesů. Popisuje především principy pro převod strategických cílů do portfolia poskytovaných služeb s důrazem na tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka. Pro úplný pohled na zpracovávané téma je tato publikace důležitá, vzhledem k tomu, že řeší problematiku compliance souladu s právními normami a standardy. Popisuje procesy: o Service Catalogue Management (správa katalogu služeb) o Service Level Management (správa úrovně služeb) o Capacity Management (správa kapacit) o Availability Management (správa dostupnosti) o IT Service Continuity Management (správa kontinuity služeb IT) o Information Security Management (správa bezpečnosti informací) o Supplier Management (správa dodavatelů) Service Transition (Přechod služeb) cílem této publikace je zajistit realizaci požadavků definovaných na základě publikace Service Strategy, případně vzniklých jako reakcí na potřeby reálného prostředí, například na základě řízení rizik nebo funkčnosti služeb. Kniha popisuje tyto procesy: o Change Management (správa změn) o Service Asset and Configuration Management (správa aktiv a konfigurace) o Knowledge Management (správa znalostí) o Transition Planning and Support (Plánování a podpora přechodu) o Release and Deployment Management (správa vydání a nasazení) o Service Validation and Testing (ověření a testování služby) o Evaluation (Vyhodnocení) Service Operation (Provoz služeb) publikace obsahuje postupy pro řízení dodávaných služeb dle požadovaných vlastností (kvality). Tato část přebírá ve větší míře původní knihy z ITIL verze 2, tedy Service Strategy a Service Delivery. Kniha popisuje tyto procesy: o Event Management (správa událostí) 16

17 o Incident Management (správa incidentů) o Problem Management (správa problémů) o Access Management (správa přístupů) o Request Fullfilment (provádění požadavků) o IT Operation Management (správa provozu IT) o Application Management (správa aplikací) o Technical Management (technická správa) Continual Service Improvement (Neustálé zlepšování služeb) cílem této knihy je popsat procesy vedoucí k vytvoření a udržování přidané hodnoty provozovaných služeb. Obsahuje tyto procesy: o Service Measurement (měření služeb) o Service Reporting (vykazování služeb) Celkový pohled na provázanost jednotlivých knih a procesů je znázorněn v následujícím obrázku: 2 OBRÁZEK 1 PROVÁZANOST JEDNOTLIVÝCH KNIH A PROCESŮ ITIL VERZE 3 2 An Introductory Overview of ITIL V3, ISBN

18 Návaznost rámce ITIL na outsourcing Celý rámec ITIL zde zmiňuji především proto, že bývá klíčovým rámcem pro řízení dodávky IT služeb v taktické a operativní úrovni na straně poskytovatelů těchto služeb. Pro řízení, hodnocení a monitorování poskytovaných služeb je vhodné problematiku ITIL využít právě z důvodu jednoznačného rozhraní mezi poskytovatelem a odběratelem služeb a to i v případě, že se poskytovatel a odběratel je jedna společnost a toto rozhraní je postaveno pouze na interní podobě mezi odděleními. Celý ITIL, tak jak je koncipován, je postaven na taktickém a operativním řízení poskytovaných procesů a definuje nástroje, které právě k tomuto účelu mají sloužit. Pro naše potřeby je tedy optimální, pokud poskytovatel služeb zajišťuje požadované procesy přesně dle rámce ITIL, samozřejmě s jasnými a dohodnutými pravidly, které jsou zakotvené do outsourcingové smlouvy ISO Vzhledem ke snaze standardizovat procesy zajišťující provoz informačních technologií, byl klíčový základ metodického rámce ITIL vydán jako norma ISO/IEC Konkrétně se jedná o následné normy: ISO/IEC :2006 část 1: Specifikace ISO/IEC :2006 část 2: Soubor postupů ISO/IEC :2007 část 3: Stanovení rozsahu a aplikovatelnost ISO/IEC :2007 část 4: Referenční model procesu Správa služeb Tyto normy poskytují mezinárodně uznávané standardy, které mohou využít organizace pro posouzení a certifikaci poskytovaných služeb. Tato certifikace je možná od roku 2005, kdy certifikační schéma bylo navrženo a je řízeno itsmf UK (The IT Service Management Forum). Pro potřeby auditu je optimální, pokud poskytované služby odpovídají standardu ISO/IEC :2006. Takto nastavený vztah má jednoznačná pravidla a auditor má významný prostředek pro porovnání kvality dodávaných služeb. 18

19 2.2 Řízení rizik Riziko je nedílnou součástí všech procesů a i při outsourcingu je nutné s rizikem pracovat (nelze jej odstranit). Pro naše potřeby je klíčová analýza rizik především díky nutnosti stanovit postupy pro řízení rizik a kontrolní mechanismy. A následně je nutné pravidelně posuzovat, zda poskytovatel outsourcingu pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých mechanismů vnitřní kontroly a řízení rizik. Analýza řízení je součástí plánování auditu a umožňuje identifikovat rizika a zranitelnosti, které by měli být dále využity auditorem pro stanovení odpovídajících kontrolních mechanismů. U realizace auditu je však mít stále na paměti, že samotné riziko je zakomponované přímo i do oblasti realizace samotného auditu. Existuje celá řada definic rizika, jelikož se jedná o značně obecný pojem, který je využíván různými obory. Obecně je možné říci, že riziko je jakákoliv událost, která může negativně ovlivnit splnění podnikatelských cílů. Zřejmě nejpřesnější definice rizika vychází z norem ISO/IEC 27001: Možnost, že daná hrozba využije zranitelnosti aktiva nebo skupiny aktiv a způsobí ztrátu nebo zničení aktiv. Dopad nebo závažnost rizika je proporcionální vzhledem k hodnotě ztráty, škodě a vzhledem k odhadované frekvenci této hrozby. Jedná se o běžné používanou definici, jelikož poměrně snadno zapadá do strategických pohledů použitých při řízení organizací. Z toho je zřejmé, že riziko má následující prvky: Hrozby a zranitelnosti procesů a aktiv. Dopady na aktiva, které jsou založené na hrozbách a zranitelnostech. Pravděpodobnost výskytu hrozeb Risk IT Postupné rozšiřování metodiky CobiT vedlo k identifikaci poměrně rozsáhlé části z oblasti řízení rizik, která není podchycena v původní metodice CobiT, nicméně je významná. Tato oblast byla v rámci ISACA zpracovaná do samostatného dokumentu nazvaného Risk IT, kdy 19

20 dokument reaguje na komplexní problematiku řízení podnikatelských rizik s dopadem na informační a komunikační technologie. Základní principy rámce Risk IT jsou: sladit rizika s obchodními cíli; vyvážení nákladů a přínosů mechanismu řízení rizik; podpora otevřené komunikace v oblasti řízení IT rizik; vytvořit korektní pohled řízení organizace při definování a prosazování odpovědnosti v oblasti řízení rizik; začlenit řízení rizik do každodenních aktivit. Metodika Risk IT je rozdělena do tří základních domén, které jsou postaveny obdobně jako domény v metodice CobiT. Jedná se konkrétně o domény: řízení rizik, hodnocení rizika a reakce na rizika. Jednotlivé domény jsou opět založeny na procesech, každý proces má jednoznačný popis v obdobném rozsahu jako procesy metodiky CobiT a to včetně modelu zralosti Rodina norem ISO/IEC Normy rámce ISO/IEC se věnují systému managementu bezpečnosti informací, jedná se o dokumentovaný systém řízení, který vznikl původně z britského standardu BS 7799 a postupně je rozšiřován o další celou řadu dalších praktik v oblasti bezpečnosti. Tyto normy jsou postupně implementovány do českého prostředí. Pro naše účely jsou klíčové normy ISO/IEC , která definuje požadavky na ISMS (Information security management systems systém managementu bezpečnosti informací). Dále ISO/IEC , obsahující soubor postupů pro řízení bezpečnosti informací. A v neposlední řadě ISO/IEC zajišťující z pohledu této normy řízení rizik. Všechny tyto normy byly již uvedeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví formou České státní normy do české legislativy. Využití těchto norem z pohledu garance přiměřené bezpečnosti informací, a to jak pro případného poskytovatele, tak i odběratele, je dostatečné. 20

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Daniela Mišičková Vývojové trendy ve světovém a českém pojišťovnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2009 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více