10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ"

Transkript

1 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008

2

3 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators / 2 Naše poslání / Mission / 7 Hodnoty společnosti / The Company s Values / 8 Strategie společnosti a plnění strategických úkolů / Company Strategy and Fulfilment of Strategic Obligations / 10 Profil společnosti / Company Profile / 13 Úvodní slovo předsedy představenstva / Chairman s Statement / 14 Přehled hlavních mezníků v historii ČEPS, a.s. / Landmarks in the history of ČEPS / 16 Informace pro akcionáře / Shareholder Information / 20 Vztahy s akcionáři / Relations with Shareholders 21 Valné hromady ČEPS, a.s. / General Meetings / 22 Vývoj právního prostředí elektroenergetiky / Changes to Relevant Czech Legislation / 22 Závazné dokumenty / Binding Legislation / 23 Orgány společnosti a její management / Company Boards and Senior Management / 24 Významné události roku 2008 / Highlights of the Year / 31 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / Business and Financial Activities / 34 Výsledky hospodaření za rok 2008 / Financial Results for 2008 / 56 Očekávaný vývoj v roce 2009 / Projected Development in 2009 / 64 Zpráva dozorčí rady / Supervisory Board Report / 65 Organizační schéma ČEPS, a.s. / The Company s Organisational Chart / 66 Organizační schéma OSINEK, a.s. v likvidaci, k / Group Structure of OSINEK, a.s. Parent Company Under Liquidation as at 31 December 2008 / 67 Důležité události po účetní závěrce / Important Post-balance Sheet Events / 68 Finanční část / Financial Part Výrok nezávislého auditora / Independent Auditor s Report / 70 Rozvaha k 31. prosinci 2008 / Balance Sheet as at 31 December 2008 / 74 Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2008 / Profit and Loss Statement as at 31 December 2008 / 78 Přehled o peněžních tocích / Cash Flow Statement / 80 Příloha účetní závěrky / Financial Statements for the Year Ended 31 December 2008 / 82 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Related Parties Report / 102 Rejstřík pojmů a zkratek / Glossary / 114 Odpovědnost za výroční zprávu / Responsibility for the Correctness of the Annual Report / 116 Identifikační a kontaktní údaje / Identification Data and Directory / 118 1

4 FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE Základní finanční ukazatele m. j Výnosy celkem mil. Kč , , , , ,0 Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb mil. Kč , , , , ,1 Náklady celkem před zdaněním mil. Kč , , , , ,5 Výkonová spotřeba mil. Kč , , , , ,3 Zisk před zdaněním mil. Kč 1 775, , , , ,5 Daň z příjmů mil. Kč 387,8 40,4 839,8 848,3 736,9 Zisk po zdanění mil. Kč 1 387, , , , ,6 Bilanční suma mil. Kč , , , , ,9 Dlouhodobý majetek mil. Kč , , , , ,1 Oběžná aktiva mil. Kč 1 554, , , , ,4 Vlastní kapitál mil. Kč , , , , ,8 Základní kapitál (zapsaný v obchodním rejstříku) mil. Kč , , , , ,7 Přidaná hodnota mil. Kč 4 040, , , , ,8 Investiční výdaje (bez finančních investic) mil. Kč 2 369, , , , ,2 Odpisy mil. Kč 1 848, , , , ,6 EPS (čistý zisk na akcii) Kč 7,77 10,68 14,89 13,75 10,87 ROE (rentabilita vlastního kapitálu netto) % 8,92 11,92 17,36 14,91 12,81 ROA (rentabilita celkových aktiv netto) % 7,10 9,64 13,86 11,36 9,85 Krátkodobý finanční majetek k mil. Kč 551, ,9 993, , ,3 Zisk před zdaněním na zaměstnance tis. Kč 3 856, , , , ,1 Produktivita práce (z přid. hodnoty) na zaměst. a měsíc tis. Kč 731,4 760, , ,2 918,2 Fyzický počet zaměstnanců k osoby

5 KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS Financial Indicators Unit Total revenues CZK m , , , , ,0 Revenues from own products and services CZK m , , , , ,1 Total expenses before tax CZK m , , , , ,5 Production consumption CZK m , , , , ,3 Profit before tax CZK m 1 775, , , , ,5 Income tax CZK m 387,8 40,4 839,8 848,3 736,9 Profit after tax CZK m 1 387, , , , ,6 Balance sheet total CZK m , , , , ,9 Long-term assets CZK m , , , , ,1 Current assets CZK m 1 554, , , , ,4 Equity CZK m , , , , ,8 Registered capital (as recorded CZK m , , , , ,7 in the Commercial Register) Added value CZK m 4 040, , , , ,8 Investment expenditure (not incl. financial investment) CZK m 2 369, , , , ,2 Depreciation CZK m 1 848, , , , ,6 EPS (earnings per share, net) CZK 7,77 10,68 14,89 13,75 10,87 ROE (return on equity, net) % 8,92 11,92 17,36 14,91 12,81 ROA (return on assets, net) % 7,10 9,64 13,86 11,36 9,85 Short-term financial assets as at 31 Dec. CZK m 551, ,9 993, , ,3 Profit before tax per employee CZK t 3 856, , , , ,1 Productivity of labour (from added value) CZK t 731,4 760, , ,2 918,2 per employee per month Number of employees as at 31 Dec. employee /3

6 Technicko-obchodní ukazatele m. j Množství elektřiny přenesené PS na výstupu GWh (vč. systém. tranzitu) Přenesená elektřina bez syst. tranzitu/1 zaměst. GWh 131,8 138,6 138,3 139,3 140,7 Ztráty v PS GWh % měrných ztrát (ztráty/energie na vstupu do PS) % 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 Dodržení regulace f a P dle kritérií UCTE: a) elektrická práce % 98,46 98,96 98,29 98,79 98,53 b) elektrický výkon % 97,32 96,99 96,42 96,64 96,88 Celkový instalovaný výkon transformátorů */ MVA Délka tras vedení v provozu celkem km z toho: Délka tras vedení 400 kv km Délka tras vedení 220 kv km Délka tras vedení 110 kv km Délka jednotlivých vedení v provozu celkem km z toho: Délka vedení 400 kv km Délka vedení 220 kv km Délka vedení 110 kv km Transformátory 400/220 kv ks Transformátory 400/110 kv ks Transformátory 220/110 kv ks Rozvodny 420 kv ks Rozvodny 245 kv ks Rozvodny 123 kv ks */ V průběhu roku 2008 byly instalovány nové transformátory v TR Dasný, Otrokovice a Týnec nad Labem, vyměněn byl transformátor v TR Neznášov.

7 Technical and commercial indicators Unit Amount of electricity transferred across GWh the transmission system (including transits ) Amount of electricity transferred excluding transits, GWh 131,8 138,6 138,3 139,3 140,7 per employee Transmission losses GWh Percentage of specific losses % 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 (losses/energy at the transmission system entry) P/f control according to UCTE criteria a) Electric energy % 98,46 98,96 98,29 98,79 98,53 b) Electric power % 97,32 96,99 96,42 96,64 96,88 Average installed transformer capacity */ MVA Route km of power lines in total km of which: Route km of 400kV lines km Route km of 220kV lines km Route km of 110kV lines km Length of power lines in total km of which: Length of 400kV power lines km Length of 220kV power lines km Length of 110kV power lines km /220kV transformers No /110kV transformers No /110kV transformers No kV substations No kV substations No kV substations No */ During 2008, a new transformers were installed at the Dasný, Otrokovice and Týnec nad Labem transformer stations, a transformer at the Neznášov transformer station has been replaced. 4/5

8 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION

9 NAŠE POSLÁNÍ MISSION Posláním ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy, mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav a poskytovat uživatelům přenosové soustavy přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. Poslání společnosti vychází zejména z role a úloh provozovatele přenosové soustavy (PS), které jsou stanoveny zákonem. Jako podnikatelský subjekt vnímá ČEPS, a.s., svoje poslání ve vztahu k uživatelům PS, kterými rozumí jak přímé smluvní partnery (zákazníky a dodavatele), tak všechny její uživatele, kteří se podílejí přímo nebo nepřímo na službách poskytovaných provozovatelem přenosové soustavy. ČEPS, a.s., si je plně vědoma nezastupitelné role při vytváření a podpoře fungování trhu s elektřinou v ČR a do značné míry i v EU. Účast na dalším vývoji tržního prostředí a zajištění efektivně fungujícího trhu a nediskriminačního přístupu všech zákazníků ke službám ČEPS, a.s., včetně maximální informační otevřenosti, chápe společnost jako významnou součást svého poslání. ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system, facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide transmission system users with electricity transfer, system services and non-discriminatory access to the transmission system at competitive prices. The Company s mission is based on the duties and responsibilities of the Transmission System Operator as set out by law. ČEPS is well aware of the importance of its relations with transmission system users, i.e. both direct contract partners (direct consumers and suppliers) and other users involved, directly or indirectly, in the provision or use of services provided by the transmission system operator. The Company is well aware of its unique role in the creation and promotion of the electricity market both within the Czech Republic and the EU as a whole. The Company s involvement in the further development of a competitive and efficient market environment and non-discriminatory access to all the services provided by ČEPS together with information transparency is viewed by the Company as a further important component of its mission. S postupnou integrací jednotného evropského trhu s elektřinou a vytvářením tržních regionů je naplňování tohoto poslání stále těsněji provázáno s našimi partnerskými společnostmi - provozovateli přenosových soustav sousedních zemí. With the gradual integration of the common EU electricity market and the creation of market regions, the fulfilment of the Company s mission is increasingly interwoven with our partner companies transmission system operators in neighbouring countries. Bezpečnost a spolehlivost provozu je implicitně obsažena v poslání ČEPS, a.s., a je jednou z jejích základních úloh. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování české společnosti v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR a považuje tuto oblast nejen za součást kvality poskytovaných služeb, ale i za primární složku svého poslání. The safe and reliable operation of the Czech power system forms an implicit part of the Company s mission and is one of its basic responsibilities. The Company is well aware of the importance of a reliable power supply for Czech society as well as for the overall energy security of the country and considers this issue not only as one of the quality parameters of the services the Company provides but also as a principal component of its mission. 6/7

10 HODNOTY SPOLEČNOSTI THE COMPANY S VALUES Při realizaci podnikatelské činnosti společnost vyžaduje, ochraňuje, rozvíjí a důsledně uplatňuje tyto sdílené hodnoty: - Odpovědnost vůči odvětví energetiky a jejímu vlivu na hospodářství ČR ČEPS, a.s., postupuje vždy tak, aby její činnosti podporovaly dlouhodobé zájmy odvětví elektroenergetiky. Zapojila se proto aktivně do diskusí týkajících se dlouhodobého rozvoje energetiky ČR v rámci prací Nezávislé energetické komise ustavené vládou ČR. Aktivně se podílí na tvorbě a aktualizaci právních norem. - Odpovědnost vůči partnerům v propojené soustavě UCTE ČEPS, a.s., usiluje o efektivní rozvoj vzájemně výhodných partnerských vztahů a důsledně plní přijaté závazky. V roce 2008 se podařilo ustavit novou celoevropskou asociaci provozovatelů soustav ENTSO-E, jejímž úkolem bude koordinace otázek rozvoje přenosových soustav, bezpečnosti provozu i tržních mechanismů. - Vysoká úroveň podnikatelské etiky ČEPS, a.s., uplatňuje při podnikání nejvyšší etické standardy. Její zaměstnanci z vlastního přesvědčení dodržují principy dobrých mravů a Etický kodex zaměstnance. - Shodné vnímaní poslání, vize, strategie, spolupráce a sdílení znalostí Každý zaměstnanec rozumí poslání, vizi a strategii společnosti, které jsou propojeny s cíli vnitřních útvarů a s jeho osobními cíli, a ztotožňuje se s nimi. - Orientace na zákazníky Společnost si je vědoma svého výlučného postavení na trhu s elektřinou. Trvale usiluje o zvýšení úrovně poskytovaných služeb a orientuje jejich rozvoj k maximálně možnému uspokojení potřeb zákazníků. The Company insists upon, safeguards, continues to develop and consistently applies the following values in its business dealings. These values are shared by all the Company s employees: - Responsibility towards the power sector especially with regard to impacts on the Czech economy ČEPS traditionally supports the long-term interests of the power sector. Accordingly, the Company was involved in discussions concerning the long-term development of the Czech power sector which were conducted by the Independent Energy Commission established by the Czech government. The Company actively participates in the preparation of new as well as the updating of current legal regulations. - Responsibility towards its partners in the UCTE interconnected network ČEPS aims to develop mutually beneficial partner relationships and to consistently fulfil its international commitments. ENTSO-E, the European Network for Transmission System Operators for Electricity was established in 2008 to ensure closer cooperation in addressing issues concerning transmission system development and security, and market mechanisms. - High standard of business ethics ČEPS conducts business in adherence to the highest possible ethical standards. Its employees fully respect the principles of good business practice and the Company s Code of Ethics. - Common perception of the Company s mission, vision, strategy, approach to cooperation and knowledge sharing All employees understand and fully accept the Company s mission, vision and strategy which are consistent with the aims of the Company s individual departments and the personal targets of each employee. - Šetrný vztah k životnímu prostředí ČEPS, a.s., si je vědoma povinnosti chránit životní prostředí i pro další generace, proto aktivně spolupracuje na dosažení konsensu o jeho žádoucích a dosažitelných úrovních. Za základ ochrany životního prostředí považuje prevenci, založenou na vytváření systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy. - Customer-oriented approach ČEPS, aware of its unique position in the electricity market, constantly strives to improve the standard of its services with the aim of fully satisfying customer needs. - Environmentally friendly behaviour The Company is well aware of its obligation to protect the environment for future generations; for this reason it actively participates in seeking consensus on desirable and

11 Stožárová konstrukce Portál, typ kotevní, opatřená leteckým bezpečnostním nátěrem Jednoduché vedení 1x400 kv. Stožárová konstrukce Delta, typ nosný Vedení 2x110 kv. Stožár Podchodový Dvojité vedení 2x400 kv. Stožárová konstrukce Dunaj Stožárová konstrukce Soudek, typ kotevní Dvojité vedení 2x220 kv. Stožárová konstrukce Portál dvojnásobný Portal anchor tower with an aircraft protective coating Single 400kV line. Delta suspension tower Double 110kV line. Low-profile tower Double 400kV line. Donau tower Barrel anchor tower Double 220kV line. Double portal tower - Transparentnost ČEPS, a.s., pravdivě a otevřeně informuje všechny zájmové skupiny o obchodní politice, dosažených výsledcích a očekávaném vývoji. V roce 2008 zahájila společnost práce na novém internetovém portálu, který zvýší rozsah, kvalitu a dostupnost zveřejňovaných informací. - Nediskriminační přístup ČEPS, a.s., zajišťuje všem účastníkům trhu s elektřinou nediskriminačním způsobem shodné podmínky pro připojení k PS a pro přenos elektřiny. Oblast trhu podpůrných služeb, kterou společnost jako významnou složku své činnosti rozvíjí, patří k jedněm z nejvyvinutějších a nejotevřenějších v Evropě. - Hospodárnost a odpovědnost Všichni zaměstnanci přistupují k řešení úkolů s péčí řádného hospodáře a každá předávaná zpráva o výkonu činnosti je pravdivá, přesná a včasná. Zaměstnanci znají roli, kterou plní v jednotlivých procesech a jsou si vědomi spoluzodpovědnosti za výsledky celého procesu. attainable environmental protection levels. Prevention, based on the creation of system conditions aimed at maximising the safe and reliable operation of the Czech transmission system, is considered to be a core element of its approach to environmental protection. - Transparency The Company is committed to informing all relevant interest groups fairly and openly on its business strategy, achievements and future development. The development of a new Internet portal commenced in 2008 aimed at enhancing the scope, quality and availability of information. - Non-discriminatory approach to all transmission system users ČEPS offers equal and non-discriminatory conditions for access to the transmission system and electricity transfer to all electricity market players. The ancillary services market, organised by the Company as an important element of its business, ranks among the most developed and most open markets in Europe. - Efficiency and accountability All ČEPS employees approach their work tasks with due diligence and progress reports are submitted regularly providing true and fair information on staff performance. Every employee is apprised of his/her role in each individual process and is aware of his/her responsibility for the overall results of the relevant process. 8/9

12 STRATEGIE SPOLEČNOSTI A PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH ÚKOLŮ COMPANY STRATEGY AND FULFILMENT OF STRATEGIC OBLIGATIONS V souladu se schválenou Koncepcí podnikatelské činnosti ČEPS, a.s., a v návaznosti na analýzu strategie společnosti zaměřené na zhodnocení vlivu měnících se vnitřních a vnějších podmínek podnikatelské činnosti vyplynulo potvrzení základního strategického směru a definované strategické priority tak zůstávají i nadále aktuální. - Bezpečnost a spolehlivost provozu PS je dominantní oblastí, která reflektuje zhoršující se vnější podmínky pro spolehlivé fungování soustavy (snížení dostupnosti rezerv zdrojů i přenosových kapacit, zvyšující se dynamika změn, růst obecných bezpečnostních rizik a nárůst mezinárodních toků). V provozu PS nedošlo v roce 2008 k žádným mimořádným událostem, které by vedly k přerušení provozu nebo vyhlášení stavu nouze, spolehlivost byla zabezpečena na standardní úrovni. Ovšem nárůst přetoků přes naše sítě při tranzitech elektřiny ze severu na jih Evropy vytváří ve střednědobém horizontu rizika pro provoz PS. Strategické iniciativy ČEPS, a.s., jsou zaměřeny jak na posílení úzkých míst, tak i na součinnost provozovatelů při řešení přetížení. Podařilo se realizovat změny v oblasti podpůrných služeb a regulační energie, které ve svém výsledku snížily odchylky v soustavě a významně stabilizovaly provoz. Přes významný nárůst cen elektřiny na trzích se cena systémových služeb udržela a u přenosových služeb byl nárůst v porovnání s cenami elektřiny minimální. V dalších letech bude rozvoj zaměřen na další rozšíření a zintenzivnění spolupráce s provozovateli přenosových soustav evropských zemí při plánování provozu a vytváření regionálního trhu s regulační energií. - Rozvoj infrastruktury přenosové soustavy je v kontextu změn v evropské energetice i v rozvoji domácích zdrojů a kapacit předacích míst součástí nového investičního programu na období do roku 2018 a představuje oproti minulosti zásadní zvýšení investic do zařízení rozvoden i do liniové části PS (vyvedení kapacit nových zdrojů, jejichž výstavba je plánována v období 2009 až 2020, zvýšení přeshraniční kapacity, které má minimalizovat rizika přetížení vyvolaná mezinárodními tranzity). - Aktivní účast ČEPS, a.s., při vytváření legislativního prostředí trhu s elektřinou je dána spoluprací s MPO, ERÚ a OTE. Společnost se aktivně podílela na činnosti expertních týmů při návrhu novelizace energetického zákona i diskusí a přípravy pozičních dokumentů v rámci třetího energetického balíčku. The Company s basic strategy direction and defined strategic priorities, which comply with the Business Development Plan and the results of Company strategy analysis focusing on the assessment of the impact of changing internal and external business conditions, remain in place. - Safe and reliable operation of the Czech transmission system This is the Company s major obligation and reflects worsening external conditions (a decline in the availability both of generation and transmission capacity reserves, growing dynamics of change, an increase in safety risk in general and an increase in cross-border flows). No abnormal events which might have led to supply interruption or the declaration of a state of emergency occurred in the transmission system during 2008; the reliability of supply was ensured at the standard level. However, increased power flows through the Czech network due to transits from the north to the south of Europe incur a degree of risk for the Czech transmission system in the medium term. ČEPS s strategic initiatives are aimed both at mitigating the risk of bottlenecks and cooperating with other transmission system operators in overload management. Changes concerning the provision of ancillary services and regulation energy have been introduced due to which imbalance within the system has been significantly reduced and system operation further stabilised. The price of system services has remained unchanged despite a significant increase in market prices for electricity; transmission services showed only a slight price increase when compared to the price for electricity. The main focus in the years to come will continue to be on the further expansion and strengthening of cooperation with transmission system operators in other European countries with particular regard to scheduling and system control as well as the development of a regional market for regulation energy. - Development of transmission system infrastructure Infrastructure development forms part of the Company s new investment programme for the period to 2018 prepared with a view to ongoing changes taking place in the European energy sector as well as the development of domestic power sources and points of supply capacity. The investment programme envisages a substantial increase in investment in transformer station equipment and transmission lines (the supply to the grid of the output of new power plants to be built in the period 2009 to 2020 and the enhancement of interconnector capacities to minimise the risk of overload due to cross-border transits).

13 Jednou z priorit v této oblasti je prosazení jednotného tarifu za mezinárodní přenos, který by nediskriminačním způsobem zajišťoval kompenzaci nákladů spojených s použitím infrastruktury pro mezinárodní přenosy a současně vytvářel zdroje pro rozvoj evropské sítě spolu s mechanismem podpory klíčových projektů. ČEPS, a.s., podpořila v rámci přípravy strategie regulace ve III. regulačním období snahy ERÚ o zavedení motivační regulace, která by zajistila spravedlivou dělbu hodnoty získané zvýšením efektivnosti činností mezi akcionáře a konečné zákazníky. Podílela se na revizi pravidel pro vyrovnávací trh tak, aby se stal likvidním nástrojem a dále na změnách pravidel, která umožní propojení českého a slovenského trhu s elektřinou formou implicitních aukcí. - V mezinárodní oblasti chce být společnost významným a vůdčím činitelem v procesu rozvoje regionální spolupráce i na úrovni evropských struktur provozovatelů soustav. ČEPS, a.s., stále funguje jako aukční kancelář pro pět středoevropských provozovatelů přenosových soustav. V rámci evropských asociací byla ČEPS, a.s., velmi aktivní v diskusích o rozvoji kompenzačního mechanismu. Pro následující období je cílem ČEPS, a.s., prosadit zavedení jednotného evropského přenosového tarifu a zvýšení koordinace a podpory rozvoje přenosové infrastruktury zejména ve střední Evropě. Strategické cíle jsou pro prioritní oblasti ČEPS, a.s, formulovány na principech Balanced Scorecard, zajišťujících harmonizovaný a všestranný rozvoj společnosti. - Active involvement in creating a legal framework for the electricity market ČEPS actively cooperates with the Ministry of Industry and Trade, the Energy Regulatory Office (ERÚ) and the Electricity Market Operator (OTE). The Company was closely involved in the work of expert teams during the preparation of draft amendments to the Energy Act as well as in discussions on and the eventual elaboration of position documents for the third energy package one of the priorities of which was the introduction of a common tariff for cross-border exchanges which will provide a non-discriminatory method for compensating for costs relating to the use of the crossborder transmission infrastructure and, at the same time, create funds for the further development of the European network and support mechanisms for key projects. ČEPS supported the ERÚ in its efforts to introduce incentive regulation which would ensure the fair distribution between stakeholders and end users of the added value created by efficiency enhancement. The Company participated in the revision of rules for the balancing market in order for it to become a liquidity tool, and in changes to rules which would allow the interconnection of the Czech and Slovak electricity markets through implicit auctions. - International activities ČEPS seeks to maintain its important role in the ongoing development of regional cooperation at the European transmission system operator (TSO) level. The Company continues to run the Joint Auction Office for five transmission system operators within the Central European region. ČEPS is strongly involved in discussions within the various European energy associations on the further development of the compensation mechanism for cross-border power flows. ČEPS s aims in the short term include the introduction of a unified European transmission tariff and the strengthening of the coordination of and support for transmission infrastructure development particularly in the Central European region. The Company s strategic objectives for its priority areas of activity have been identified using Balanced Scorecard (BSC) principles which provide for both the harmonised and versatile development of the Company going forward. 10/11

14 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION

15 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem přenosové soustavy v České republice, a to na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje (elektrárny poskytující podpůrné služby pro zajištění systémových služeb) na území České republiky. ČEPS, the holder of an electricity transmission licence, is the sole Czech Transmission System Operator (according to Act 458/2000, as amended) and is responsible for the provision of transmission and system services, the procurement of ancillary services, the operation of transmission system facilities and the dispatch of system resources (power plants providing ancillary services required for the provision of system services) within the Czech Republic. Prostřednictvím propojovacích vedení zajišťuje dle závazných pravidel UCTE propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci kapacity přeshraničních vedení. Společnost v souladu s udělenými živnostenskými oprávněními podniká také v dalších oborech. Podrobnější popis předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti. The Company is also responsible for the interconnected operation of the Czech power system with those of neighbouring countries under UCTE binding rules and organises auctions for the allocation of available transfer capacity on interconnectors. The Company conducts other licensed business details of which can be found in the Company s Articles of Incorporation. 12/13

16 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA CHAIRMAN S STATEMENT ČEPS celebrated its tenth anniversary as an independent company in The Transmission System Division was split from ČEZ in 1998 to form a new company. Ownership separation between electricity generation and transmission was thus implemented well ahead of most other European countries. The Czech Republic is rightly referred to as a model example of electricity market liberalisation. The Czech transmission system is considered to be one of the most advanced energy systems in Europe due, amongst other factors, to its high-standard technical parameters may be considered a successful year for ČEPS in terms of its financial results. The Company s after-tax profit amounted to CZK 1,387.5 million. A significant portion of the year s profits came from auctions for available transfer capacity on interconnectors and from the provision of system services. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, kolegyně a kolegové, vážení přátelé, společnost ČEPS slaví desetileté výročí vzniku. V roce 1998 byla ze společnosti ČEZ vyčleněna Divize přenosové soustavy, čímž bylo ve značném předstihu v porovnání s většinou evropského kontinentu realizováno vlastnické oddělení výroby a přenosu. Česká republika je proto právem označována za vzorový příklad liberalizace trhu s elektřinou. I technické parametry řadí přenosovou soustavu ČEPS k nejvyspělejším energetickým systémům evropského kontinentu. Rok 2008 byl z pohledu výsledku hospodaření pro společnost úspěšný. Čistý zisk společnosti dosáhl hodnoty 1 387,5 mil. Kč. Největší podíl na tvorbě zisku měly výnosy z aukcí a ze systémových služeb. Mezi projekty, které jsme v roce 2008 dokončili, patří například zdvojení vedení zvláště vysokého napětí 400 kv ze Slavětic do rakouského Dűrnrohru. Tato akce výrazným způsobem přispěla nejen ke zvýšení spolehlivosti přenosové soustavy ČR, ale především k posílení propojení evropské elektrizační soustavy jako takové. V rámci přenosové soustavy běží řada podobných projektů (ať už se jedná o rekonstrukce, posilování vedení nebo o stavbu nových vedení a rozvoden). Zejména prudký nárůst požadavků na připojení nových odběrů v regionech, jako je Moravskoslezský kraj, vyžaduje posílení přenosové sítě a ČEPS v součinnosti s ostatními zainteresovanými stranami plánuje a realizuje odpovídající investiční akce. Nicméně Construction of a second circuit for the 400kV extra-high voltage line between the Slavětice, southern Moravia and Dürnrohr, Austria transformer stations was just one of the Company s projects successfully completed in The new circuit contributed significantly towards not only improving the service reliability of the Czech transmission system but also, importantly, towards strengthening the European power system as a whole. A number of other projects concerning transmission infrastructure are underway (the upgrading and reinforcement of power lines and the construction of new lines and transformer stations). A sharp rise in the number of applications for the connection of new consumers to the grid in certain regions, e.g. the Moravia- Silesia region, has necessitated the strengthening of the transmission network and ČEPS, in cooperation with other interested parties, has been active in both preparing and executing a number of new investment projects in this area. However, the situation which has characterised the last few years persists the design preparation and administrative phases of the construction of a new power line continue to be disproportionately time-consuming stages of the process. On 1 July 2008 the transmission system of the Czech Republic (as well as those of Hungary, Poland and Slovakia) became an independent control block fully responsible for operation control in its area. The joint Energy Accounting and Control Centre in Warsaw was closed and the Czech Republic acquired a status, already common in Western Europe, by which a transmission system operator acts as an independent party vis-a-vis a UCTE Coordination Centre, in ČEPS s case Coordination Centre North in Brauweiler, Germany.

17 trend posledních let se nemění. Zejména přípravná, administrativní fáze výstavby vedení zůstává velmi časově náročným procesem. Od 1. července 2008 se Česká republika stejně jako Maďarsko, Polsko a Slovensko stala samostatným kontrolním blokem plně zodpovědným za řízení své oblasti. Společné zúčtovací a řídicí centrum ve Varšavě tak skončilo svoji činnost a Česká republika se dostala do pozice v Evropě obvyklé, kdy provozovatel přenosové soustavy vystupuje samostatně vůči koordinačnímu centru UCTE Sever v německém Brauweileru. Rok 2008 byl pro ČEPS úspěšný i z pohledu rozvoje zahraniční spolupráce. Na výročním zasedání ETSO, které se uskutečnilo na pozvání společnosti ČEPS koncem června v Praze, byla podepsána tzv. Deklarace společného zájmu, která předeslala vznik nové celoevropské asociace ENTSO-E. K jejímu založení došlo na konci roku v Bruselu. Cílem nové asociace je přispět ke zlepšení spolehlivosti a efektivity fungování celoevropského trhu s elektřinou. Úkolem společnosti ČEPS je hrát v tomto procesu i nadále roli nositele nových myšlenek a aktivně se zapojit do jejich realizace. Všechny uvedené úspěchy spolu s ekonomickými výsledky potvrzují, že společnost ČEPS za posledních deset let urazila značný kus cesty. Stala se tak vysoce profesionální a respektovanou společností, která má obrovský potenciál hrát aktivní roli nejen v rámci středoevropského regionu, ale i na celoevropském trhu s elektřinou was also a successful year for ČEPS in terms of international cooperation. A Declaration of Intent to create a new pan-european association (ENTSO-E) was signed at the annual ETSO meeting hosted by ČEPS in late June in Prague. ENTSO-E was established at the end of the year in Brussels with the aim of increasing overall energy security and improving the efficiency of the European electricity market. ČEPS is committed to continuing in its role as a vehicle for new ideas in this process and aims to actively participate in their implementation. All of our accomplishments together with highly satisfactory financial results prove that the Company has made remarkable progress over the past ten years. ČEPS has become a highly professional and respected company with huge potential for playing an active role not only within the Central European region but in the greater European electricity market. Finally, let me express my thanks to all the Company s employees for their hard work during the year in helping to fulfil our mission. My thanks also go out to our business partners and friends who continue to contribute towards ensuring the safe and reliable operation of the Czech transmission system. Děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci a za to, že své zaměstnání považují za službu i poslání. Stejně tak děkuji všem obchodním partnerům a přátelům, kteří nám pomáhají zajistit spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy. Vladimír Tošovský předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer 14/15

18 PŘEHLED HLAVNÍCH MEZNÍKŮ V HISTORII ČEPS, a.s. LANDMARKS IN THE HISTORY OF ČEPS Dne byla založena ČEPS, a.s., rozhodnutím valné hromady ČEZ, a. s., vyčlenit Divizi přenosové soustavy do samostatné akciové společnosti V lednu byly se společností ČEZ, a. s., podepsány smlouvy o vzájemné spolupráci. - K byla účetně převedena organizační jednotka ČEZ, a. s., Divize přenosové soustavy do ČEPS, a.s. Základní jmění ČEPS, a.s., bylo navýšeno o 12,6 mld. Kč. Tímto dnem nabyly účinnosti smlouvy mezi ČEZ, a. s., a ČEPS, a.s. - V listopadu se sekce Ústřední dispečink a sekce Rozvoj a výstavba přestěhovaly do nového areálu na Bohdalci v Praze V únoru zahájila ČEPS, a.s., obchodování se systémovými a podpůrnými službami. - V červnu bylo zvýšeno základní jmění ČEPS, a.s., peněžitým a nepeněžitým vkladem ve výši 5,2 mld. Kč V lednu bylo zahájeno nakupování podpůrných služeb na základě výsledků výběrového řízení. - Dne došlo k zápisu dceřiné společnosti ENIT, a.s., do obchodního rejstříku. - V květnu vydal ERÚ Rozhodnutí o udělení licence pro ČEPS, a.s., na přenos elektřiny do roku Dne se ČEPS, a.s., stává zakládajícím plnoprávným členem nově založené organizace UCTE. - Dne začala ČEPS, a.s., na základě cenového rozhodnutí ERÚ po přechodnou dobu vykonávat roli subjektu provádějícího vyhodnocování a zúčtování odchylek. - V srpnu došlo k přestěhování pracovníků ČEPS, a.s., z budovy Merkuria do nového objektu na Bohdalci. - V říjnu bylo zahájeno obchodování s podpůrnými službami na denním trhu prostřednictvím systému Damas. - Dne byla ČEPS, a.s., přijata za asociovaného člena ETSO K přestala ČEPS, a.s., vykonávat činnost zúčtování odchylek a zahájila předávání dat pro zúčtování Operátorovi trhu s elektřinou. - V březnu byly zahájeny denní alokace přenosových kapacit. - V dubnu a v červnu byl Ústředním dispečinkem vyhlášen regulační stupeň č On 20 August ČEPS was established following a ČEZ Annual General Meeting decision to split the Transmission System Division from the rest of the company to form an independent joint-stock company In January contracts on mutual cooperation were signed with ČEZ. - By 1 August the accounting unbundling of ČEZ s Transmission System Division was complete. ČEPS s registered capital was increased by CZK 12.6 billion. Contracts between ČEZ and ČEPS took effect on the same date. - In November the National Control Centre and the Development and Investment Section were relocated to new premises at Bohdalec, Prague In February ČEPS launched system and ancillary services trading. - The Company s registered capital was increased by cash and non-cash contributions totalling CZK 5.2 billion In January the purchase of ancillary services through tender commenced. - On 31 January ENIT, a subsidiary of ČEPS, was entered into the Commercial Register. - In May the Energy Regulatory Office (ERÚ) granted an electricity transmission licence to ČEPS for the period up to On 1 July ČEPS, pursuant to an ERÚ Price Decision, assumed the organisation, for an interim period, of the balancing market and imbalance settlement. - In August the Company s headquarters moved from the Merkuria building to new premises at Bohdalec, on the outskirts of Prague. - In October the day-ahead market for ancillary services, using DAMAS, ČEPS s electronic trading portal, was launched. - On 30 November the Company was accepted as an ETSO associate member On 1 January ČEPS s responsibility for organising the balancing market and imbalance settlement came to an end and the Company began transmitting data regarding imbalance settlement to the Electricity Market Operator. - In March the day-ahead allocation of transfer capacity was introduced.

19 - V červenci přechod na nový model řízení výrobních zdrojů v PS. ČEPS, a.s., řídí pouze výkony nakoupených PpS. - V srpnu začaly přeshraniční aukce, které nahradily přidělování přeshraniční přenosové kapacity. - V listopadu se uskutečnily aukce přeshraniční přenosové kapacity na rok 2003 a byly uzavřeny smlouvy se sedmi poskytovateli podpůrných služeb pro rok Dne přistoupila ČEPS, a.s., k evropskému tarifnímu mechanismu na zúčtování přeshraničních přenosů Dne bylo zahájeno elektronické sjednávání přeshraničních přenosů prostřednictvím internetového portálu Damas. - V dubnu došlo ke změně akcionářské struktury, ČEZ, a. s., převedla 51 % akcií na společnost OSINEK, a.s., a 15 % na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. - V dubnu se uskutečnila první společná aukce volných přeshraničních kapacit na profilu ČEPS/SEPS. - V květnu byl zahájen ostrý zkušební provoz podávání požadavků na alokace přeshraničních profilů k obchodování v rámci Organizovaného krátkodobého obchodu. - V červnu schválil řídicí výbor ETSO plné členství ČEPS, a.s., v ETSO. - V červenci se uskutečnil nákup spoluvlastnického podílu na vedeních s kombinovanými zemními lany od ČEZ, a. s., a převod do majetku ČEPS, a.s. - V srpnu likvidace havárie vedení 400 kv u Kadaně (důsledek přírodní katastrofy). - Dne rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu o 4,8 mld. Kč z důvodu úhrady ztráty minulých let. - Dne schválila dozorčí rada novou organizační strukturu společnosti k V lednu byl otevřen vnitrodenní a vyrovnávací trh s regulační energií a byly zahájeny denní aukce přenosových kapacit. - V únoru se uskutečnilo první výběrové řízení na nákup PpS v elektronickém portálu Damas. - V březnu uzavřela ČEPS, a.s., smlouvu se SEPS, a.s., o havarijní výpomoci dodávek elektřiny. - V květnu byla uzavřena nová smlouva o havarijní výpomoci mezi ČEPS a VE-T. - V červnu se ČEPS, a.s., stala členem zájmového sdružení ČSRES. - V srpnu bylo vypsáno a vyhodnoceno první víceleté výběrové řízení na nákup podpůrných služeb. - In April and June regulation level No. 1 was imposed by the National Control Centre within the Czech transmission system. - In July a new system was implemented for the dispatch control of generating units within the transmission system; ČEPS became responsible solely for the dispatch control of those units providing purchased ancillary services. - In August the Company began organising monthly auctions for available transfer capacity on interconnectors. - In November auctions for available transfer capacity on interconnectors for 2003 were held; contracts for ancillary services provision were signed with seven suppliers. - On 18 December ČEPS joined the European tariff mechanism for cross-border electricity transfers On 1 January the electronic organisation of cross-border exchanges via the DAMAS Internet portal was introduced. - In April the Company s shareholder profile changed: ČEZ transferred 51% of ČEPS s shares into the ownership of OSINEK, a joint-stock company, and 15% to the Ministry of Labour and Social Affairs. - In April the first joint auction for available transfer capacity on the ČEPS/SEPS interconnector was held. - In May a new scheme for the submission of applications for available transfer capacity allocation was put into test operation to be used eventually for spot market electricity trading. - In June the ETSO Steering Committee approved ČEPS s full membership of the Association. - In July ČEZ s stake in previously jointly owned OPGWequipped power lines was purchased by the Company and subsequently transferred to its assets. - In August damage to a 400kV power line near the town of Kadaň, north-western Bohemia (caused by a particularly violent storm) was repaired. - On 3 October an Extraordinary General Meeting of Shareholders decided to reduce the Company s registered capital by CZK 4.8 billion in order to settle retained losses outstanding from previous years. - On 18 November a new Company organisational structure to commence 1 January 2004 was approved by the Supervisory Board In January an intra-day market and a balancing market for regulation energy were introduced and daily auctions for transfer capacity on interconnectors were launched. - In February the first invitation to tender for ancillary services procurement via the DAMAS Internet portal was issued. 16/17

20 - Dne byl převeden 34% podíl na základním kapitálu ČEPS, a.s., z ČEZ, a. s., na Ministerstvo financí ČR. - V listopadu se uskutečnila roční koordinovaná aukce na profilech ČEPS/VE-T/PSE-O. - Od likvidace havárie dvojitého vedení 400 kv na profilu ČEPS/PSE-O vlivem extrémních klimatický podmínek na severní Moravě V březnu bylo ČEPS, a.s., předáno aktualizované Rozhodnutí ERÚ o udělení licence na přenos elektrické energie. - Dne byly zahájeny denní koordinované aukce pro ČEPS, PSE-O a VE-T. - Manažerkou roku 2004 byla vyhlášena paní Ludmila Petráňová, generální ředitelka ČEPS, a.s. - V dubnu byly zahájeny práce na implementaci nového informačního systému SAP. - V listopadu se uskutečnila roční aukce zahrnující profily 5 TSO (ČEPS, E.ON Netz, PSE-O, SEPS a VE-T). - Dne získala ČEPS, a.s., ocenění za dynamický růst v anketě Českých 100 nejlepších (22. místo). - V prosinci proběhlo komplexní otestování záložního dispečerského pracoviště včetně regulace P/f a U/Q a dálkového ovládání K byl zahájen provoz nového informačního systému SAP. - V lednu řešila ČEPS, a.s., kritickou situaci v elektrizační soustavě v důsledku neplánovaných výpadků zdrojů, sněhové kalamity a prudkého poklesu venkovních teplot. - Dne rozhodla mimořádná valná hromada ČEPS, a.s., o snížení základního kapitálu o 2,5 mld. Kč z důvodu optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti. - V červnu byla aktualizována smlouva mezi ČEPS, a.s., a PSE-O o provozu a řízení spolupráce sítí 400 kv a 220 kv. - Dne došlo v důsledku vichřice k havárii vedení Hradec-Etzenricht. - Dne byl vyhlášen stav nouze přenosové soustavy s regulačními stupni 2, 3, 4 a 5. - Dne postihla evropskou elektrizační síť série na sebe navazujících výpadků, která ovlivnila také ES ČR. - Dne rozhodla mimořádná valná hromada o fúzi ENIT, a.s., s ČEPS, a.s. - In March an agreement on mutual emergency assistance (electricity exchanges) was signed between ČEPS and SEPS. - In May a new agreement on mutual emergency assistance was signed between ČEPS and VE-T. - In June the Company became a member of the Czech Association of Regional Energy Companies (ČSRES). - In August an invitation to tender for multi-annual ancillary services contracts was issued and assessed for the first time. - On 7 September ČEZ s 34% stake in ČEPS s registered capital was transferred to the Ministry of Finance. - In November a yearly coordinated auction for available transfer capacity on interconnectors between ČEPS, VE-T and PSE-O was held. - On 19 November the repair of a double 400kV line forming part of the ČEPS/PSE-O interconnector, damaged due to extreme weather conditions in northern Moravia, commenced In March ČEPS was granted an updated electricity transmission licence by the ERÚ. - On 12 April coordinated daily auctions for available transfer capacity on interconnectors between ČEPS, PSE-O and VE-T were launched. - On 21 April Mrs Ludmila Petráňová, ČEPS s CEO, was named Manager of the Year for In November the yearly auction for available transfer capacity on interconnectors between 5 TSOs (ČEPS, E.ON Netz, PSE-O, SEPS and VE-T) was held. - On 25 November ČEPS was listed among the Top 100 Czech Companies. ČEPS came 22nd as a consequence of its dynamic development. - In December comprehensive testing of the backup Control Centre which included the testing of P/f and U/Q control and remote control, was carried out On 2 January SAP, a new information system, was put into operation. - In January a critical situation, which occurred in the Czech power system due to a number of unplanned power plant outages, heavy snowfall and a sharp drop in temperature, was successfully handled by ČEPS. - On 12 January an Extraordinary General Meeting decided to reduce the Company s registered capital by CZK 2.5 billion to optimize the Company s capital availability. - On 20 May the Hradec Etzenricht power line was damaged due to a violent storm.

2010 Výroční zpráva Annual Report

2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele Výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Náklady celkem před zdaněním Výkonová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY OBSAH CONTENTS 2 Finanční a provozní ukazatele / Operating and Financial Indicators 6 Strategie společnosti

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Well unbundled connectivity Pohled na ramena kotevního stožáru nesoucí vedení 400 kv View of cantilevers of the anchor type tower with

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 Provozovatelé přenosových soustav (dále TSO) ve střední Evropě se v posledních pěti letech vyrovnávají s komplexnějšími provozními podmínkami

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 4. 9. 2013 proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české energetické

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Významné události ve sledovaném období: Prosinec: - Během prosince se společnost ČEPS vyrovnávala s kritickými neplánovanými přetoky způsobenými rekordní výrobou

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST

The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST The NANs references Dato: 23.02.09 SST Table of contents The NANs references... 1 Austria... 2 Belgium Flanders... 2 Cyprus... 2 Czech Republic... 2 Finland... 7 Great Britain... 7 Greece... 7 Hungary...

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

Metainformation System MIDAS

Metainformation System MIDAS Metainformation System MIDAS as an On-Line Catalogue of Geodata of Public Administration in the transformation process Eva Pauknerová, CAGI in name of the MIDAS project team of CAGI Bronislava Horáková,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2012 OTE, a.s., je subjektem aktivním jak v ČR, tak v Evropě, a konkrétně přispívá k vytvoření jednotného trhu s elektřinou v rámci celé Evropské unie. OTE, a.s. has been active

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 22. 1. Index PX uzavřel na hodnotě

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Damas Energy Systém pro řízení trhu

Damas Energy Systém pro řízení trhu Damas Energy Systém pro řízení trhu > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů > Řízení bilance soustavy prostřednictvím podpůrných služeb >

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.10.2004 KOM(2004)724 v konečném znění 2004/0252(CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Michal Skalka ČEZ, a.s., Trading Head of Front Office Duben 2011

Michal Skalka ČEZ, a.s., Trading Head of Front Office Duben 2011 Velkoobchodní trh s elektřinou Michal Skalka ČEZ, a.s., Trading Head of Front Office Duben 2011 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI TRHU S ELEKTŘINOU Koncoví odběratelé mají zájem pokrýt očekávanou spotřebu za minimální

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více