10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ"

Transkript

1 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008

2

3 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators / 2 Naše poslání / Mission / 7 Hodnoty společnosti / The Company s Values / 8 Strategie společnosti a plnění strategických úkolů / Company Strategy and Fulfilment of Strategic Obligations / 10 Profil společnosti / Company Profile / 13 Úvodní slovo předsedy představenstva / Chairman s Statement / 14 Přehled hlavních mezníků v historii ČEPS, a.s. / Landmarks in the history of ČEPS / 16 Informace pro akcionáře / Shareholder Information / 20 Vztahy s akcionáři / Relations with Shareholders 21 Valné hromady ČEPS, a.s. / General Meetings / 22 Vývoj právního prostředí elektroenergetiky / Changes to Relevant Czech Legislation / 22 Závazné dokumenty / Binding Legislation / 23 Orgány společnosti a její management / Company Boards and Senior Management / 24 Významné události roku 2008 / Highlights of the Year / 31 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / Business and Financial Activities / 34 Výsledky hospodaření za rok 2008 / Financial Results for 2008 / 56 Očekávaný vývoj v roce 2009 / Projected Development in 2009 / 64 Zpráva dozorčí rady / Supervisory Board Report / 65 Organizační schéma ČEPS, a.s. / The Company s Organisational Chart / 66 Organizační schéma OSINEK, a.s. v likvidaci, k / Group Structure of OSINEK, a.s. Parent Company Under Liquidation as at 31 December 2008 / 67 Důležité události po účetní závěrce / Important Post-balance Sheet Events / 68 Finanční část / Financial Part Výrok nezávislého auditora / Independent Auditor s Report / 70 Rozvaha k 31. prosinci 2008 / Balance Sheet as at 31 December 2008 / 74 Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2008 / Profit and Loss Statement as at 31 December 2008 / 78 Přehled o peněžních tocích / Cash Flow Statement / 80 Příloha účetní závěrky / Financial Statements for the Year Ended 31 December 2008 / 82 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Related Parties Report / 102 Rejstřík pojmů a zkratek / Glossary / 114 Odpovědnost za výroční zprávu / Responsibility for the Correctness of the Annual Report / 116 Identifikační a kontaktní údaje / Identification Data and Directory / 118 1

4 FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE Základní finanční ukazatele m. j Výnosy celkem mil. Kč , , , , ,0 Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb mil. Kč , , , , ,1 Náklady celkem před zdaněním mil. Kč , , , , ,5 Výkonová spotřeba mil. Kč , , , , ,3 Zisk před zdaněním mil. Kč 1 775, , , , ,5 Daň z příjmů mil. Kč 387,8 40,4 839,8 848,3 736,9 Zisk po zdanění mil. Kč 1 387, , , , ,6 Bilanční suma mil. Kč , , , , ,9 Dlouhodobý majetek mil. Kč , , , , ,1 Oběžná aktiva mil. Kč 1 554, , , , ,4 Vlastní kapitál mil. Kč , , , , ,8 Základní kapitál (zapsaný v obchodním rejstříku) mil. Kč , , , , ,7 Přidaná hodnota mil. Kč 4 040, , , , ,8 Investiční výdaje (bez finančních investic) mil. Kč 2 369, , , , ,2 Odpisy mil. Kč 1 848, , , , ,6 EPS (čistý zisk na akcii) Kč 7,77 10,68 14,89 13,75 10,87 ROE (rentabilita vlastního kapitálu netto) % 8,92 11,92 17,36 14,91 12,81 ROA (rentabilita celkových aktiv netto) % 7,10 9,64 13,86 11,36 9,85 Krátkodobý finanční majetek k mil. Kč 551, ,9 993, , ,3 Zisk před zdaněním na zaměstnance tis. Kč 3 856, , , , ,1 Produktivita práce (z přid. hodnoty) na zaměst. a měsíc tis. Kč 731,4 760, , ,2 918,2 Fyzický počet zaměstnanců k osoby

5 KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS Financial Indicators Unit Total revenues CZK m , , , , ,0 Revenues from own products and services CZK m , , , , ,1 Total expenses before tax CZK m , , , , ,5 Production consumption CZK m , , , , ,3 Profit before tax CZK m 1 775, , , , ,5 Income tax CZK m 387,8 40,4 839,8 848,3 736,9 Profit after tax CZK m 1 387, , , , ,6 Balance sheet total CZK m , , , , ,9 Long-term assets CZK m , , , , ,1 Current assets CZK m 1 554, , , , ,4 Equity CZK m , , , , ,8 Registered capital (as recorded CZK m , , , , ,7 in the Commercial Register) Added value CZK m 4 040, , , , ,8 Investment expenditure (not incl. financial investment) CZK m 2 369, , , , ,2 Depreciation CZK m 1 848, , , , ,6 EPS (earnings per share, net) CZK 7,77 10,68 14,89 13,75 10,87 ROE (return on equity, net) % 8,92 11,92 17,36 14,91 12,81 ROA (return on assets, net) % 7,10 9,64 13,86 11,36 9,85 Short-term financial assets as at 31 Dec. CZK m 551, ,9 993, , ,3 Profit before tax per employee CZK t 3 856, , , , ,1 Productivity of labour (from added value) CZK t 731,4 760, , ,2 918,2 per employee per month Number of employees as at 31 Dec. employee /3

6 Technicko-obchodní ukazatele m. j Množství elektřiny přenesené PS na výstupu GWh (vč. systém. tranzitu) Přenesená elektřina bez syst. tranzitu/1 zaměst. GWh 131,8 138,6 138,3 139,3 140,7 Ztráty v PS GWh % měrných ztrát (ztráty/energie na vstupu do PS) % 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 Dodržení regulace f a P dle kritérií UCTE: a) elektrická práce % 98,46 98,96 98,29 98,79 98,53 b) elektrický výkon % 97,32 96,99 96,42 96,64 96,88 Celkový instalovaný výkon transformátorů */ MVA Délka tras vedení v provozu celkem km z toho: Délka tras vedení 400 kv km Délka tras vedení 220 kv km Délka tras vedení 110 kv km Délka jednotlivých vedení v provozu celkem km z toho: Délka vedení 400 kv km Délka vedení 220 kv km Délka vedení 110 kv km Transformátory 400/220 kv ks Transformátory 400/110 kv ks Transformátory 220/110 kv ks Rozvodny 420 kv ks Rozvodny 245 kv ks Rozvodny 123 kv ks */ V průběhu roku 2008 byly instalovány nové transformátory v TR Dasný, Otrokovice a Týnec nad Labem, vyměněn byl transformátor v TR Neznášov.

7 Technical and commercial indicators Unit Amount of electricity transferred across GWh the transmission system (including transits ) Amount of electricity transferred excluding transits, GWh 131,8 138,6 138,3 139,3 140,7 per employee Transmission losses GWh Percentage of specific losses % 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 (losses/energy at the transmission system entry) P/f control according to UCTE criteria a) Electric energy % 98,46 98,96 98,29 98,79 98,53 b) Electric power % 97,32 96,99 96,42 96,64 96,88 Average installed transformer capacity */ MVA Route km of power lines in total km of which: Route km of 400kV lines km Route km of 220kV lines km Route km of 110kV lines km Length of power lines in total km of which: Length of 400kV power lines km Length of 220kV power lines km Length of 110kV power lines km /220kV transformers No /110kV transformers No /110kV transformers No kV substations No kV substations No kV substations No */ During 2008, a new transformers were installed at the Dasný, Otrokovice and Týnec nad Labem transformer stations, a transformer at the Neznášov transformer station has been replaced. 4/5

8 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION

9 NAŠE POSLÁNÍ MISSION Posláním ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy, mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav a poskytovat uživatelům přenosové soustavy přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. Poslání společnosti vychází zejména z role a úloh provozovatele přenosové soustavy (PS), které jsou stanoveny zákonem. Jako podnikatelský subjekt vnímá ČEPS, a.s., svoje poslání ve vztahu k uživatelům PS, kterými rozumí jak přímé smluvní partnery (zákazníky a dodavatele), tak všechny její uživatele, kteří se podílejí přímo nebo nepřímo na službách poskytovaných provozovatelem přenosové soustavy. ČEPS, a.s., si je plně vědoma nezastupitelné role při vytváření a podpoře fungování trhu s elektřinou v ČR a do značné míry i v EU. Účast na dalším vývoji tržního prostředí a zajištění efektivně fungujícího trhu a nediskriminačního přístupu všech zákazníků ke službám ČEPS, a.s., včetně maximální informační otevřenosti, chápe společnost jako významnou součást svého poslání. ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system, facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide transmission system users with electricity transfer, system services and non-discriminatory access to the transmission system at competitive prices. The Company s mission is based on the duties and responsibilities of the Transmission System Operator as set out by law. ČEPS is well aware of the importance of its relations with transmission system users, i.e. both direct contract partners (direct consumers and suppliers) and other users involved, directly or indirectly, in the provision or use of services provided by the transmission system operator. The Company is well aware of its unique role in the creation and promotion of the electricity market both within the Czech Republic and the EU as a whole. The Company s involvement in the further development of a competitive and efficient market environment and non-discriminatory access to all the services provided by ČEPS together with information transparency is viewed by the Company as a further important component of its mission. S postupnou integrací jednotného evropského trhu s elektřinou a vytvářením tržních regionů je naplňování tohoto poslání stále těsněji provázáno s našimi partnerskými společnostmi - provozovateli přenosových soustav sousedních zemí. With the gradual integration of the common EU electricity market and the creation of market regions, the fulfilment of the Company s mission is increasingly interwoven with our partner companies transmission system operators in neighbouring countries. Bezpečnost a spolehlivost provozu je implicitně obsažena v poslání ČEPS, a.s., a je jednou z jejích základních úloh. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování české společnosti v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR a považuje tuto oblast nejen za součást kvality poskytovaných služeb, ale i za primární složku svého poslání. The safe and reliable operation of the Czech power system forms an implicit part of the Company s mission and is one of its basic responsibilities. The Company is well aware of the importance of a reliable power supply for Czech society as well as for the overall energy security of the country and considers this issue not only as one of the quality parameters of the services the Company provides but also as a principal component of its mission. 6/7

10 HODNOTY SPOLEČNOSTI THE COMPANY S VALUES Při realizaci podnikatelské činnosti společnost vyžaduje, ochraňuje, rozvíjí a důsledně uplatňuje tyto sdílené hodnoty: - Odpovědnost vůči odvětví energetiky a jejímu vlivu na hospodářství ČR ČEPS, a.s., postupuje vždy tak, aby její činnosti podporovaly dlouhodobé zájmy odvětví elektroenergetiky. Zapojila se proto aktivně do diskusí týkajících se dlouhodobého rozvoje energetiky ČR v rámci prací Nezávislé energetické komise ustavené vládou ČR. Aktivně se podílí na tvorbě a aktualizaci právních norem. - Odpovědnost vůči partnerům v propojené soustavě UCTE ČEPS, a.s., usiluje o efektivní rozvoj vzájemně výhodných partnerských vztahů a důsledně plní přijaté závazky. V roce 2008 se podařilo ustavit novou celoevropskou asociaci provozovatelů soustav ENTSO-E, jejímž úkolem bude koordinace otázek rozvoje přenosových soustav, bezpečnosti provozu i tržních mechanismů. - Vysoká úroveň podnikatelské etiky ČEPS, a.s., uplatňuje při podnikání nejvyšší etické standardy. Její zaměstnanci z vlastního přesvědčení dodržují principy dobrých mravů a Etický kodex zaměstnance. - Shodné vnímaní poslání, vize, strategie, spolupráce a sdílení znalostí Každý zaměstnanec rozumí poslání, vizi a strategii společnosti, které jsou propojeny s cíli vnitřních útvarů a s jeho osobními cíli, a ztotožňuje se s nimi. - Orientace na zákazníky Společnost si je vědoma svého výlučného postavení na trhu s elektřinou. Trvale usiluje o zvýšení úrovně poskytovaných služeb a orientuje jejich rozvoj k maximálně možnému uspokojení potřeb zákazníků. The Company insists upon, safeguards, continues to develop and consistently applies the following values in its business dealings. These values are shared by all the Company s employees: - Responsibility towards the power sector especially with regard to impacts on the Czech economy ČEPS traditionally supports the long-term interests of the power sector. Accordingly, the Company was involved in discussions concerning the long-term development of the Czech power sector which were conducted by the Independent Energy Commission established by the Czech government. The Company actively participates in the preparation of new as well as the updating of current legal regulations. - Responsibility towards its partners in the UCTE interconnected network ČEPS aims to develop mutually beneficial partner relationships and to consistently fulfil its international commitments. ENTSO-E, the European Network for Transmission System Operators for Electricity was established in 2008 to ensure closer cooperation in addressing issues concerning transmission system development and security, and market mechanisms. - High standard of business ethics ČEPS conducts business in adherence to the highest possible ethical standards. Its employees fully respect the principles of good business practice and the Company s Code of Ethics. - Common perception of the Company s mission, vision, strategy, approach to cooperation and knowledge sharing All employees understand and fully accept the Company s mission, vision and strategy which are consistent with the aims of the Company s individual departments and the personal targets of each employee. - Šetrný vztah k životnímu prostředí ČEPS, a.s., si je vědoma povinnosti chránit životní prostředí i pro další generace, proto aktivně spolupracuje na dosažení konsensu o jeho žádoucích a dosažitelných úrovních. Za základ ochrany životního prostředí považuje prevenci, založenou na vytváření systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy. - Customer-oriented approach ČEPS, aware of its unique position in the electricity market, constantly strives to improve the standard of its services with the aim of fully satisfying customer needs. - Environmentally friendly behaviour The Company is well aware of its obligation to protect the environment for future generations; for this reason it actively participates in seeking consensus on desirable and

11 Stožárová konstrukce Portál, typ kotevní, opatřená leteckým bezpečnostním nátěrem Jednoduché vedení 1x400 kv. Stožárová konstrukce Delta, typ nosný Vedení 2x110 kv. Stožár Podchodový Dvojité vedení 2x400 kv. Stožárová konstrukce Dunaj Stožárová konstrukce Soudek, typ kotevní Dvojité vedení 2x220 kv. Stožárová konstrukce Portál dvojnásobný Portal anchor tower with an aircraft protective coating Single 400kV line. Delta suspension tower Double 110kV line. Low-profile tower Double 400kV line. Donau tower Barrel anchor tower Double 220kV line. Double portal tower - Transparentnost ČEPS, a.s., pravdivě a otevřeně informuje všechny zájmové skupiny o obchodní politice, dosažených výsledcích a očekávaném vývoji. V roce 2008 zahájila společnost práce na novém internetovém portálu, který zvýší rozsah, kvalitu a dostupnost zveřejňovaných informací. - Nediskriminační přístup ČEPS, a.s., zajišťuje všem účastníkům trhu s elektřinou nediskriminačním způsobem shodné podmínky pro připojení k PS a pro přenos elektřiny. Oblast trhu podpůrných služeb, kterou společnost jako významnou složku své činnosti rozvíjí, patří k jedněm z nejvyvinutějších a nejotevřenějších v Evropě. - Hospodárnost a odpovědnost Všichni zaměstnanci přistupují k řešení úkolů s péčí řádného hospodáře a každá předávaná zpráva o výkonu činnosti je pravdivá, přesná a včasná. Zaměstnanci znají roli, kterou plní v jednotlivých procesech a jsou si vědomi spoluzodpovědnosti za výsledky celého procesu. attainable environmental protection levels. Prevention, based on the creation of system conditions aimed at maximising the safe and reliable operation of the Czech transmission system, is considered to be a core element of its approach to environmental protection. - Transparency The Company is committed to informing all relevant interest groups fairly and openly on its business strategy, achievements and future development. The development of a new Internet portal commenced in 2008 aimed at enhancing the scope, quality and availability of information. - Non-discriminatory approach to all transmission system users ČEPS offers equal and non-discriminatory conditions for access to the transmission system and electricity transfer to all electricity market players. The ancillary services market, organised by the Company as an important element of its business, ranks among the most developed and most open markets in Europe. - Efficiency and accountability All ČEPS employees approach their work tasks with due diligence and progress reports are submitted regularly providing true and fair information on staff performance. Every employee is apprised of his/her role in each individual process and is aware of his/her responsibility for the overall results of the relevant process. 8/9

12 STRATEGIE SPOLEČNOSTI A PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH ÚKOLŮ COMPANY STRATEGY AND FULFILMENT OF STRATEGIC OBLIGATIONS V souladu se schválenou Koncepcí podnikatelské činnosti ČEPS, a.s., a v návaznosti na analýzu strategie společnosti zaměřené na zhodnocení vlivu měnících se vnitřních a vnějších podmínek podnikatelské činnosti vyplynulo potvrzení základního strategického směru a definované strategické priority tak zůstávají i nadále aktuální. - Bezpečnost a spolehlivost provozu PS je dominantní oblastí, která reflektuje zhoršující se vnější podmínky pro spolehlivé fungování soustavy (snížení dostupnosti rezerv zdrojů i přenosových kapacit, zvyšující se dynamika změn, růst obecných bezpečnostních rizik a nárůst mezinárodních toků). V provozu PS nedošlo v roce 2008 k žádným mimořádným událostem, které by vedly k přerušení provozu nebo vyhlášení stavu nouze, spolehlivost byla zabezpečena na standardní úrovni. Ovšem nárůst přetoků přes naše sítě při tranzitech elektřiny ze severu na jih Evropy vytváří ve střednědobém horizontu rizika pro provoz PS. Strategické iniciativy ČEPS, a.s., jsou zaměřeny jak na posílení úzkých míst, tak i na součinnost provozovatelů při řešení přetížení. Podařilo se realizovat změny v oblasti podpůrných služeb a regulační energie, které ve svém výsledku snížily odchylky v soustavě a významně stabilizovaly provoz. Přes významný nárůst cen elektřiny na trzích se cena systémových služeb udržela a u přenosových služeb byl nárůst v porovnání s cenami elektřiny minimální. V dalších letech bude rozvoj zaměřen na další rozšíření a zintenzivnění spolupráce s provozovateli přenosových soustav evropských zemí při plánování provozu a vytváření regionálního trhu s regulační energií. - Rozvoj infrastruktury přenosové soustavy je v kontextu změn v evropské energetice i v rozvoji domácích zdrojů a kapacit předacích míst součástí nového investičního programu na období do roku 2018 a představuje oproti minulosti zásadní zvýšení investic do zařízení rozvoden i do liniové části PS (vyvedení kapacit nových zdrojů, jejichž výstavba je plánována v období 2009 až 2020, zvýšení přeshraniční kapacity, které má minimalizovat rizika přetížení vyvolaná mezinárodními tranzity). - Aktivní účast ČEPS, a.s., při vytváření legislativního prostředí trhu s elektřinou je dána spoluprací s MPO, ERÚ a OTE. Společnost se aktivně podílela na činnosti expertních týmů při návrhu novelizace energetického zákona i diskusí a přípravy pozičních dokumentů v rámci třetího energetického balíčku. The Company s basic strategy direction and defined strategic priorities, which comply with the Business Development Plan and the results of Company strategy analysis focusing on the assessment of the impact of changing internal and external business conditions, remain in place. - Safe and reliable operation of the Czech transmission system This is the Company s major obligation and reflects worsening external conditions (a decline in the availability both of generation and transmission capacity reserves, growing dynamics of change, an increase in safety risk in general and an increase in cross-border flows). No abnormal events which might have led to supply interruption or the declaration of a state of emergency occurred in the transmission system during 2008; the reliability of supply was ensured at the standard level. However, increased power flows through the Czech network due to transits from the north to the south of Europe incur a degree of risk for the Czech transmission system in the medium term. ČEPS s strategic initiatives are aimed both at mitigating the risk of bottlenecks and cooperating with other transmission system operators in overload management. Changes concerning the provision of ancillary services and regulation energy have been introduced due to which imbalance within the system has been significantly reduced and system operation further stabilised. The price of system services has remained unchanged despite a significant increase in market prices for electricity; transmission services showed only a slight price increase when compared to the price for electricity. The main focus in the years to come will continue to be on the further expansion and strengthening of cooperation with transmission system operators in other European countries with particular regard to scheduling and system control as well as the development of a regional market for regulation energy. - Development of transmission system infrastructure Infrastructure development forms part of the Company s new investment programme for the period to 2018 prepared with a view to ongoing changes taking place in the European energy sector as well as the development of domestic power sources and points of supply capacity. The investment programme envisages a substantial increase in investment in transformer station equipment and transmission lines (the supply to the grid of the output of new power plants to be built in the period 2009 to 2020 and the enhancement of interconnector capacities to minimise the risk of overload due to cross-border transits).

13 Jednou z priorit v této oblasti je prosazení jednotného tarifu za mezinárodní přenos, který by nediskriminačním způsobem zajišťoval kompenzaci nákladů spojených s použitím infrastruktury pro mezinárodní přenosy a současně vytvářel zdroje pro rozvoj evropské sítě spolu s mechanismem podpory klíčových projektů. ČEPS, a.s., podpořila v rámci přípravy strategie regulace ve III. regulačním období snahy ERÚ o zavedení motivační regulace, která by zajistila spravedlivou dělbu hodnoty získané zvýšením efektivnosti činností mezi akcionáře a konečné zákazníky. Podílela se na revizi pravidel pro vyrovnávací trh tak, aby se stal likvidním nástrojem a dále na změnách pravidel, která umožní propojení českého a slovenského trhu s elektřinou formou implicitních aukcí. - V mezinárodní oblasti chce být společnost významným a vůdčím činitelem v procesu rozvoje regionální spolupráce i na úrovni evropských struktur provozovatelů soustav. ČEPS, a.s., stále funguje jako aukční kancelář pro pět středoevropských provozovatelů přenosových soustav. V rámci evropských asociací byla ČEPS, a.s., velmi aktivní v diskusích o rozvoji kompenzačního mechanismu. Pro následující období je cílem ČEPS, a.s., prosadit zavedení jednotného evropského přenosového tarifu a zvýšení koordinace a podpory rozvoje přenosové infrastruktury zejména ve střední Evropě. Strategické cíle jsou pro prioritní oblasti ČEPS, a.s, formulovány na principech Balanced Scorecard, zajišťujících harmonizovaný a všestranný rozvoj společnosti. - Active involvement in creating a legal framework for the electricity market ČEPS actively cooperates with the Ministry of Industry and Trade, the Energy Regulatory Office (ERÚ) and the Electricity Market Operator (OTE). The Company was closely involved in the work of expert teams during the preparation of draft amendments to the Energy Act as well as in discussions on and the eventual elaboration of position documents for the third energy package one of the priorities of which was the introduction of a common tariff for cross-border exchanges which will provide a non-discriminatory method for compensating for costs relating to the use of the crossborder transmission infrastructure and, at the same time, create funds for the further development of the European network and support mechanisms for key projects. ČEPS supported the ERÚ in its efforts to introduce incentive regulation which would ensure the fair distribution between stakeholders and end users of the added value created by efficiency enhancement. The Company participated in the revision of rules for the balancing market in order for it to become a liquidity tool, and in changes to rules which would allow the interconnection of the Czech and Slovak electricity markets through implicit auctions. - International activities ČEPS seeks to maintain its important role in the ongoing development of regional cooperation at the European transmission system operator (TSO) level. The Company continues to run the Joint Auction Office for five transmission system operators within the Central European region. ČEPS is strongly involved in discussions within the various European energy associations on the further development of the compensation mechanism for cross-border power flows. ČEPS s aims in the short term include the introduction of a unified European transmission tariff and the strengthening of the coordination of and support for transmission infrastructure development particularly in the Central European region. The Company s strategic objectives for its priority areas of activity have been identified using Balanced Scorecard (BSC) principles which provide for both the harmonised and versatile development of the Company going forward. 10/11

14 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION

15 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem přenosové soustavy v České republice, a to na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje (elektrárny poskytující podpůrné služby pro zajištění systémových služeb) na území České republiky. ČEPS, the holder of an electricity transmission licence, is the sole Czech Transmission System Operator (according to Act 458/2000, as amended) and is responsible for the provision of transmission and system services, the procurement of ancillary services, the operation of transmission system facilities and the dispatch of system resources (power plants providing ancillary services required for the provision of system services) within the Czech Republic. Prostřednictvím propojovacích vedení zajišťuje dle závazných pravidel UCTE propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci kapacity přeshraničních vedení. Společnost v souladu s udělenými živnostenskými oprávněními podniká také v dalších oborech. Podrobnější popis předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti. The Company is also responsible for the interconnected operation of the Czech power system with those of neighbouring countries under UCTE binding rules and organises auctions for the allocation of available transfer capacity on interconnectors. The Company conducts other licensed business details of which can be found in the Company s Articles of Incorporation. 12/13

16 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA CHAIRMAN S STATEMENT ČEPS celebrated its tenth anniversary as an independent company in The Transmission System Division was split from ČEZ in 1998 to form a new company. Ownership separation between electricity generation and transmission was thus implemented well ahead of most other European countries. The Czech Republic is rightly referred to as a model example of electricity market liberalisation. The Czech transmission system is considered to be one of the most advanced energy systems in Europe due, amongst other factors, to its high-standard technical parameters may be considered a successful year for ČEPS in terms of its financial results. The Company s after-tax profit amounted to CZK 1,387.5 million. A significant portion of the year s profits came from auctions for available transfer capacity on interconnectors and from the provision of system services. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, kolegyně a kolegové, vážení přátelé, společnost ČEPS slaví desetileté výročí vzniku. V roce 1998 byla ze společnosti ČEZ vyčleněna Divize přenosové soustavy, čímž bylo ve značném předstihu v porovnání s většinou evropského kontinentu realizováno vlastnické oddělení výroby a přenosu. Česká republika je proto právem označována za vzorový příklad liberalizace trhu s elektřinou. I technické parametry řadí přenosovou soustavu ČEPS k nejvyspělejším energetickým systémům evropského kontinentu. Rok 2008 byl z pohledu výsledku hospodaření pro společnost úspěšný. Čistý zisk společnosti dosáhl hodnoty 1 387,5 mil. Kč. Největší podíl na tvorbě zisku měly výnosy z aukcí a ze systémových služeb. Mezi projekty, které jsme v roce 2008 dokončili, patří například zdvojení vedení zvláště vysokého napětí 400 kv ze Slavětic do rakouského Dűrnrohru. Tato akce výrazným způsobem přispěla nejen ke zvýšení spolehlivosti přenosové soustavy ČR, ale především k posílení propojení evropské elektrizační soustavy jako takové. V rámci přenosové soustavy běží řada podobných projektů (ať už se jedná o rekonstrukce, posilování vedení nebo o stavbu nových vedení a rozvoden). Zejména prudký nárůst požadavků na připojení nových odběrů v regionech, jako je Moravskoslezský kraj, vyžaduje posílení přenosové sítě a ČEPS v součinnosti s ostatními zainteresovanými stranami plánuje a realizuje odpovídající investiční akce. Nicméně Construction of a second circuit for the 400kV extra-high voltage line between the Slavětice, southern Moravia and Dürnrohr, Austria transformer stations was just one of the Company s projects successfully completed in The new circuit contributed significantly towards not only improving the service reliability of the Czech transmission system but also, importantly, towards strengthening the European power system as a whole. A number of other projects concerning transmission infrastructure are underway (the upgrading and reinforcement of power lines and the construction of new lines and transformer stations). A sharp rise in the number of applications for the connection of new consumers to the grid in certain regions, e.g. the Moravia- Silesia region, has necessitated the strengthening of the transmission network and ČEPS, in cooperation with other interested parties, has been active in both preparing and executing a number of new investment projects in this area. However, the situation which has characterised the last few years persists the design preparation and administrative phases of the construction of a new power line continue to be disproportionately time-consuming stages of the process. On 1 July 2008 the transmission system of the Czech Republic (as well as those of Hungary, Poland and Slovakia) became an independent control block fully responsible for operation control in its area. The joint Energy Accounting and Control Centre in Warsaw was closed and the Czech Republic acquired a status, already common in Western Europe, by which a transmission system operator acts as an independent party vis-a-vis a UCTE Coordination Centre, in ČEPS s case Coordination Centre North in Brauweiler, Germany.

17 trend posledních let se nemění. Zejména přípravná, administrativní fáze výstavby vedení zůstává velmi časově náročným procesem. Od 1. července 2008 se Česká republika stejně jako Maďarsko, Polsko a Slovensko stala samostatným kontrolním blokem plně zodpovědným za řízení své oblasti. Společné zúčtovací a řídicí centrum ve Varšavě tak skončilo svoji činnost a Česká republika se dostala do pozice v Evropě obvyklé, kdy provozovatel přenosové soustavy vystupuje samostatně vůči koordinačnímu centru UCTE Sever v německém Brauweileru. Rok 2008 byl pro ČEPS úspěšný i z pohledu rozvoje zahraniční spolupráce. Na výročním zasedání ETSO, které se uskutečnilo na pozvání společnosti ČEPS koncem června v Praze, byla podepsána tzv. Deklarace společného zájmu, která předeslala vznik nové celoevropské asociace ENTSO-E. K jejímu založení došlo na konci roku v Bruselu. Cílem nové asociace je přispět ke zlepšení spolehlivosti a efektivity fungování celoevropského trhu s elektřinou. Úkolem společnosti ČEPS je hrát v tomto procesu i nadále roli nositele nových myšlenek a aktivně se zapojit do jejich realizace. Všechny uvedené úspěchy spolu s ekonomickými výsledky potvrzují, že společnost ČEPS za posledních deset let urazila značný kus cesty. Stala se tak vysoce profesionální a respektovanou společností, která má obrovský potenciál hrát aktivní roli nejen v rámci středoevropského regionu, ale i na celoevropském trhu s elektřinou was also a successful year for ČEPS in terms of international cooperation. A Declaration of Intent to create a new pan-european association (ENTSO-E) was signed at the annual ETSO meeting hosted by ČEPS in late June in Prague. ENTSO-E was established at the end of the year in Brussels with the aim of increasing overall energy security and improving the efficiency of the European electricity market. ČEPS is committed to continuing in its role as a vehicle for new ideas in this process and aims to actively participate in their implementation. All of our accomplishments together with highly satisfactory financial results prove that the Company has made remarkable progress over the past ten years. ČEPS has become a highly professional and respected company with huge potential for playing an active role not only within the Central European region but in the greater European electricity market. Finally, let me express my thanks to all the Company s employees for their hard work during the year in helping to fulfil our mission. My thanks also go out to our business partners and friends who continue to contribute towards ensuring the safe and reliable operation of the Czech transmission system. Děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci a za to, že své zaměstnání považují za službu i poslání. Stejně tak děkuji všem obchodním partnerům a přátelům, kteří nám pomáhají zajistit spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy. Vladimír Tošovský předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer 14/15

18 PŘEHLED HLAVNÍCH MEZNÍKŮ V HISTORII ČEPS, a.s. LANDMARKS IN THE HISTORY OF ČEPS Dne byla založena ČEPS, a.s., rozhodnutím valné hromady ČEZ, a. s., vyčlenit Divizi přenosové soustavy do samostatné akciové společnosti V lednu byly se společností ČEZ, a. s., podepsány smlouvy o vzájemné spolupráci. - K byla účetně převedena organizační jednotka ČEZ, a. s., Divize přenosové soustavy do ČEPS, a.s. Základní jmění ČEPS, a.s., bylo navýšeno o 12,6 mld. Kč. Tímto dnem nabyly účinnosti smlouvy mezi ČEZ, a. s., a ČEPS, a.s. - V listopadu se sekce Ústřední dispečink a sekce Rozvoj a výstavba přestěhovaly do nového areálu na Bohdalci v Praze V únoru zahájila ČEPS, a.s., obchodování se systémovými a podpůrnými službami. - V červnu bylo zvýšeno základní jmění ČEPS, a.s., peněžitým a nepeněžitým vkladem ve výši 5,2 mld. Kč V lednu bylo zahájeno nakupování podpůrných služeb na základě výsledků výběrového řízení. - Dne došlo k zápisu dceřiné společnosti ENIT, a.s., do obchodního rejstříku. - V květnu vydal ERÚ Rozhodnutí o udělení licence pro ČEPS, a.s., na přenos elektřiny do roku Dne se ČEPS, a.s., stává zakládajícím plnoprávným členem nově založené organizace UCTE. - Dne začala ČEPS, a.s., na základě cenového rozhodnutí ERÚ po přechodnou dobu vykonávat roli subjektu provádějícího vyhodnocování a zúčtování odchylek. - V srpnu došlo k přestěhování pracovníků ČEPS, a.s., z budovy Merkuria do nového objektu na Bohdalci. - V říjnu bylo zahájeno obchodování s podpůrnými službami na denním trhu prostřednictvím systému Damas. - Dne byla ČEPS, a.s., přijata za asociovaného člena ETSO K přestala ČEPS, a.s., vykonávat činnost zúčtování odchylek a zahájila předávání dat pro zúčtování Operátorovi trhu s elektřinou. - V březnu byly zahájeny denní alokace přenosových kapacit. - V dubnu a v červnu byl Ústředním dispečinkem vyhlášen regulační stupeň č On 20 August ČEPS was established following a ČEZ Annual General Meeting decision to split the Transmission System Division from the rest of the company to form an independent joint-stock company In January contracts on mutual cooperation were signed with ČEZ. - By 1 August the accounting unbundling of ČEZ s Transmission System Division was complete. ČEPS s registered capital was increased by CZK 12.6 billion. Contracts between ČEZ and ČEPS took effect on the same date. - In November the National Control Centre and the Development and Investment Section were relocated to new premises at Bohdalec, Prague In February ČEPS launched system and ancillary services trading. - The Company s registered capital was increased by cash and non-cash contributions totalling CZK 5.2 billion In January the purchase of ancillary services through tender commenced. - On 31 January ENIT, a subsidiary of ČEPS, was entered into the Commercial Register. - In May the Energy Regulatory Office (ERÚ) granted an electricity transmission licence to ČEPS for the period up to On 1 July ČEPS, pursuant to an ERÚ Price Decision, assumed the organisation, for an interim period, of the balancing market and imbalance settlement. - In August the Company s headquarters moved from the Merkuria building to new premises at Bohdalec, on the outskirts of Prague. - In October the day-ahead market for ancillary services, using DAMAS, ČEPS s electronic trading portal, was launched. - On 30 November the Company was accepted as an ETSO associate member On 1 January ČEPS s responsibility for organising the balancing market and imbalance settlement came to an end and the Company began transmitting data regarding imbalance settlement to the Electricity Market Operator. - In March the day-ahead allocation of transfer capacity was introduced.

19 - V červenci přechod na nový model řízení výrobních zdrojů v PS. ČEPS, a.s., řídí pouze výkony nakoupených PpS. - V srpnu začaly přeshraniční aukce, které nahradily přidělování přeshraniční přenosové kapacity. - V listopadu se uskutečnily aukce přeshraniční přenosové kapacity na rok 2003 a byly uzavřeny smlouvy se sedmi poskytovateli podpůrných služeb pro rok Dne přistoupila ČEPS, a.s., k evropskému tarifnímu mechanismu na zúčtování přeshraničních přenosů Dne bylo zahájeno elektronické sjednávání přeshraničních přenosů prostřednictvím internetového portálu Damas. - V dubnu došlo ke změně akcionářské struktury, ČEZ, a. s., převedla 51 % akcií na společnost OSINEK, a.s., a 15 % na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. - V dubnu se uskutečnila první společná aukce volných přeshraničních kapacit na profilu ČEPS/SEPS. - V květnu byl zahájen ostrý zkušební provoz podávání požadavků na alokace přeshraničních profilů k obchodování v rámci Organizovaného krátkodobého obchodu. - V červnu schválil řídicí výbor ETSO plné členství ČEPS, a.s., v ETSO. - V červenci se uskutečnil nákup spoluvlastnického podílu na vedeních s kombinovanými zemními lany od ČEZ, a. s., a převod do majetku ČEPS, a.s. - V srpnu likvidace havárie vedení 400 kv u Kadaně (důsledek přírodní katastrofy). - Dne rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu o 4,8 mld. Kč z důvodu úhrady ztráty minulých let. - Dne schválila dozorčí rada novou organizační strukturu společnosti k V lednu byl otevřen vnitrodenní a vyrovnávací trh s regulační energií a byly zahájeny denní aukce přenosových kapacit. - V únoru se uskutečnilo první výběrové řízení na nákup PpS v elektronickém portálu Damas. - V březnu uzavřela ČEPS, a.s., smlouvu se SEPS, a.s., o havarijní výpomoci dodávek elektřiny. - V květnu byla uzavřena nová smlouva o havarijní výpomoci mezi ČEPS a VE-T. - V červnu se ČEPS, a.s., stala členem zájmového sdružení ČSRES. - V srpnu bylo vypsáno a vyhodnoceno první víceleté výběrové řízení na nákup podpůrných služeb. - In April and June regulation level No. 1 was imposed by the National Control Centre within the Czech transmission system. - In July a new system was implemented for the dispatch control of generating units within the transmission system; ČEPS became responsible solely for the dispatch control of those units providing purchased ancillary services. - In August the Company began organising monthly auctions for available transfer capacity on interconnectors. - In November auctions for available transfer capacity on interconnectors for 2003 were held; contracts for ancillary services provision were signed with seven suppliers. - On 18 December ČEPS joined the European tariff mechanism for cross-border electricity transfers On 1 January the electronic organisation of cross-border exchanges via the DAMAS Internet portal was introduced. - In April the Company s shareholder profile changed: ČEZ transferred 51% of ČEPS s shares into the ownership of OSINEK, a joint-stock company, and 15% to the Ministry of Labour and Social Affairs. - In April the first joint auction for available transfer capacity on the ČEPS/SEPS interconnector was held. - In May a new scheme for the submission of applications for available transfer capacity allocation was put into test operation to be used eventually for spot market electricity trading. - In June the ETSO Steering Committee approved ČEPS s full membership of the Association. - In July ČEZ s stake in previously jointly owned OPGWequipped power lines was purchased by the Company and subsequently transferred to its assets. - In August damage to a 400kV power line near the town of Kadaň, north-western Bohemia (caused by a particularly violent storm) was repaired. - On 3 October an Extraordinary General Meeting of Shareholders decided to reduce the Company s registered capital by CZK 4.8 billion in order to settle retained losses outstanding from previous years. - On 18 November a new Company organisational structure to commence 1 January 2004 was approved by the Supervisory Board In January an intra-day market and a balancing market for regulation energy were introduced and daily auctions for transfer capacity on interconnectors were launched. - In February the first invitation to tender for ancillary services procurement via the DAMAS Internet portal was issued. 16/17

20 - Dne byl převeden 34% podíl na základním kapitálu ČEPS, a.s., z ČEZ, a. s., na Ministerstvo financí ČR. - V listopadu se uskutečnila roční koordinovaná aukce na profilech ČEPS/VE-T/PSE-O. - Od likvidace havárie dvojitého vedení 400 kv na profilu ČEPS/PSE-O vlivem extrémních klimatický podmínek na severní Moravě V březnu bylo ČEPS, a.s., předáno aktualizované Rozhodnutí ERÚ o udělení licence na přenos elektrické energie. - Dne byly zahájeny denní koordinované aukce pro ČEPS, PSE-O a VE-T. - Manažerkou roku 2004 byla vyhlášena paní Ludmila Petráňová, generální ředitelka ČEPS, a.s. - V dubnu byly zahájeny práce na implementaci nového informačního systému SAP. - V listopadu se uskutečnila roční aukce zahrnující profily 5 TSO (ČEPS, E.ON Netz, PSE-O, SEPS a VE-T). - Dne získala ČEPS, a.s., ocenění za dynamický růst v anketě Českých 100 nejlepších (22. místo). - V prosinci proběhlo komplexní otestování záložního dispečerského pracoviště včetně regulace P/f a U/Q a dálkového ovládání K byl zahájen provoz nového informačního systému SAP. - V lednu řešila ČEPS, a.s., kritickou situaci v elektrizační soustavě v důsledku neplánovaných výpadků zdrojů, sněhové kalamity a prudkého poklesu venkovních teplot. - Dne rozhodla mimořádná valná hromada ČEPS, a.s., o snížení základního kapitálu o 2,5 mld. Kč z důvodu optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti. - V červnu byla aktualizována smlouva mezi ČEPS, a.s., a PSE-O o provozu a řízení spolupráce sítí 400 kv a 220 kv. - Dne došlo v důsledku vichřice k havárii vedení Hradec-Etzenricht. - Dne byl vyhlášen stav nouze přenosové soustavy s regulačními stupni 2, 3, 4 a 5. - Dne postihla evropskou elektrizační síť série na sebe navazujících výpadků, která ovlivnila také ES ČR. - Dne rozhodla mimořádná valná hromada o fúzi ENIT, a.s., s ČEPS, a.s. - In March an agreement on mutual emergency assistance (electricity exchanges) was signed between ČEPS and SEPS. - In May a new agreement on mutual emergency assistance was signed between ČEPS and VE-T. - In June the Company became a member of the Czech Association of Regional Energy Companies (ČSRES). - In August an invitation to tender for multi-annual ancillary services contracts was issued and assessed for the first time. - On 7 September ČEZ s 34% stake in ČEPS s registered capital was transferred to the Ministry of Finance. - In November a yearly coordinated auction for available transfer capacity on interconnectors between ČEPS, VE-T and PSE-O was held. - On 19 November the repair of a double 400kV line forming part of the ČEPS/PSE-O interconnector, damaged due to extreme weather conditions in northern Moravia, commenced In March ČEPS was granted an updated electricity transmission licence by the ERÚ. - On 12 April coordinated daily auctions for available transfer capacity on interconnectors between ČEPS, PSE-O and VE-T were launched. - On 21 April Mrs Ludmila Petráňová, ČEPS s CEO, was named Manager of the Year for In November the yearly auction for available transfer capacity on interconnectors between 5 TSOs (ČEPS, E.ON Netz, PSE-O, SEPS and VE-T) was held. - On 25 November ČEPS was listed among the Top 100 Czech Companies. ČEPS came 22nd as a consequence of its dynamic development. - In December comprehensive testing of the backup Control Centre which included the testing of P/f and U/Q control and remote control, was carried out On 2 January SAP, a new information system, was put into operation. - In January a critical situation, which occurred in the Czech power system due to a number of unplanned power plant outages, heavy snowfall and a sharp drop in temperature, was successfully handled by ČEPS. - On 12 January an Extraordinary General Meeting decided to reduce the Company s registered capital by CZK 2.5 billion to optimize the Company s capital availability. - On 20 May the Hradec Etzenricht power line was damaged due to a violent storm.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s.

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Obsah / Contents Vybrané finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators / 2 Naše poslání

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

2010 Výroční zpráva Annual Report

2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele Výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Náklady celkem před zdaněním Výkonová

Více

FINANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS

FINANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS OBSAH / CONTENTS Finanãní a provozní ukazatele Key operating and financial indicators.... 0 Poslání a cíle spoleãnosti The Company s mission and objectives... 3 Profil spoleãnosti Company profile................

Více

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY OBSAH CONTENTS 2 Finanční a provozní ukazatele / Operating and Financial Indicators 6 Strategie společnosti

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Well unbundled connectivity Pohled na ramena kotevního stožáru nesoucí vedení 400 kv View of cantilevers of the anchor type tower with

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 12. 2013 byla vydána ve Sbírce zákonů vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM

OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM OBSAH CONTENTS 2 Finanční ukazatele / Financial Indicators 3 Profil,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Významné události ve sledovaném období: - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT. Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz

NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT. Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz Praha NC CACM Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management and a guideline on Governance (NC CACM) Nejvýznamnější

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA PhDr. Irina Zálišová Ředitelka EPMA Kdo mluví: PhDr. Irina Zálišová Hlavní témata Europe 2020: 5 targets & 8 indicators for the EU National targets inside EUROPE 2020 Example Europe has identified new

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 Provozovatelé přenosových soustav (dále TSO) ve střední Evropě se v posledních pěti letech vyrovnávají s komplexnějšími provozními podmínkami

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

V. Mezinárodní energetické regulační fórum

V. Mezinárodní energetické regulační fórum V. Mezinárodní energetické regulační fórum Posilování regulačního rámce versus liberalizace trhů s energií 26. března 2009 Praha Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Vývoj liberalizace

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Podpůrné služby a obstarávání regulační energie

Podpůrné služby a obstarávání regulační energie Podpůrné služby a obstarávání regulační energie Richard Kabele sekce Strategie AEM 15.6.2009 Obsah Systémové a podpůrné služby Regulační energie Systémové a podpůrné služby Systémové služby Slouží k zajištění

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více