Výroční zpráva Siemens, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Siemens, s.r.o. www.siemens.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Siemens, s.r.o.

2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční část zprávy 16 ROZVAHA AKTIVA 18 ROZVAHA PASIVA 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU POPIS SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY FÚZE SIEMENS, S.R.O., SIEMENS ENGINEERING A.S. A SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY S.R.O DLOUHODOBÝ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY OPRAVNÉ POLOŽKY VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY OSTATNÍ PASIVA RIVÁTY DAŇ Z PŘÍJMŮ LEASING MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) Propojené osoby Seznam propojených osob 42 Seznam smluv Zpráva nezávislého auditora 50 Úvodní slovo 2 3

3 Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Při jejím detailním prostudování zjistíte, že Siemens v České republice zažil opět úspěšný rok, a to i přes stagnaci, do které se vloni po krátkém oživení vrátil celý evropský prostor. Stabilita naší společnosti, způsobená přítomností v mnoha tržních segmentech a exportem našich produktů a služeb do celého světa, byla v minulém roce umocněna zvýšeným důrazem na efektivitu prodejních, výrobních a administrativních procesů. Díky tomu jsme v minulém roce překonali objem tržeb z roku 2011 a zvýšili objem exportu, čímž jsme se opět zařadili mezi největší exportéry v zemi. Vedle růstu exportu jsme byli úspěšní i v rozšiřování našich závodů a vývojových a konstrukčních středisek. Pokračujeme tak v prohlubování aktivit se zvláštním zaměřením na činnosti s vyšší přidanou hodnotou a přispíváme ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Mezi nejúspěšnější obchodní projekty patří prodej sedmi vysokorychlostních vlakových souprav Českým drahám, projekt výstavby parku větrných elektráren v Libavé, podíl na revitalizaci uhelných elektráren Tušimice a Počerady či dodávka technologického řešení pro karosárnu firmy Škoda Auto v Rusku. Právě úspěšné zakázky a projekty v průmyslu, veřejné infrastruktuře a energetice nám pomohly překonat dopady všeobecného útlumu ve stavebnictví a zdravotnictví. Naše závody dokázaly růst či se strategicky rozvíjet, a to i přes rozkolísanost zakázkové náplně. Mohelnický závod, největší svého druhu v Evropě, otevřel novou halu na výrobu speciálních elektromotorů. Trutnovský závod na výrobu nízkonapěťové techniky začal stavět novou výrobní halu. Dařilo se i brněnskému závodu na výrobu průmyslových parních turbín, který v minulém roce realizoval rekordní počet 66 turbín. Pokračovali jsme také v rozvoji naší společenské odpovědnosti. Charitativní projekt Siemens Fond pomoci byl v devátém roce svého trvání rozšířen o regionální kola v místech našich závodů. Umožnili jsme řadu lokálních kolektivních i individuálních aktivit našich spolupracovníků, připojili se k mezinárodnímu dobrovolnickému dni a uspořádali společné darování krve. Zásadního rozšíření se dočkala tradiční soutěž na podporu školství a vědy Cena Siemens. V patnáctém ročníku jsme ocenili nejen talentované studenty, ale také vědce a vysokoškolské pedagogy. Na organizaci a hodnocení prací spolupracovalo množství rektorů, děkanů a dalších pracovníků technických i všeobecných univerzit z celé republiky, což se promítlo do rekordního počtu přihlášek i oceněných. Jsme velice rádi, že uplynulý rok 2012 můžeme zařadit mezi ty úspěšné. K tomuto hodnocení přispěli svým nasazením a aktivitou všichni naši spolupracovníci, včetně kolegů z ostatních zemí koncernu Siemens. Mimořádnou zásluhu na tomto výsledku mají zejména naši zákazníci a obchodní partneři. Děkujeme všem za spolupráci, stálý profesní dialog a lidský přístup. Eduard Palíšek CEO Siemens Česká republika Rudolf Fischer CFO Siemens Česká republika 4 5

4 Strategie rozvoje společnosti Strategií rozvoje společnosti je dlouhodobě zajišťovat spokojenost a udržitelný rozvoj jejích hlavních partnerů zákazníků, zaměstnanců a vlastníků. Intenzivní spoluprací se zákazníky, upřímnou komunikací s vlastníky a odpovědným přístupem k zaměstnancům chce Siemens, s.r.o., dosahovat prosperity a plánovaného růstu. Prohloubení spolupráce mezi jednotlivými divizemi a sektorovými či odštěpnými závody v rámci probíhající konsolidace a vnitřní integrace skupiny Siemens umožnilo společnosti překlenout další obtížný rok velmi úspěšně. I nadále bude skupina Siemens využívat synergických efektů vyplývajících z nastavené organizační struktury. Další rozšíření spolupráce nabízí oblast vědy a výzkumu, kde se čeští pracovníci stále více stávají silným partnerem pro celý koncern Siemens. Společnost nabízí široké spektrum produktů a služeb ve čtyřech hlavních oblastech energetice, průmyslu, zdravotnictví a v oblasti infrastruktury a měst. I nadále se rozvíjí centrum sdílených služeb, které nabízí služby pro ostatní země koncernu Siemens. Ekonomické předpovědi naznačují, že budeme čelit dalšímu náročnému ekonomickému vývoji. Proto je zřejmé, že se společnost také zaměří na využití všech opatření, která podpoří konkurenceschopnost a přispějí ke zvyšování produktivity v souladu s celosvětově spuštěným programem Siemens NAHOŘE Jedním z viditelných atributů probíhající konsolidace a vnitřní integrace společnosti Siemens, s.r.o. je i její nové sídlo v Praze-Stodůlkách.. NAHOŘE Již od roku 2004 funguje celorepublikový charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Každý měsíc tak mohou neziskové organizace z celé České republiky se sociálním zaměřením získat finanční grant pro svoji činnost. Vítězné projekty jsou vybírány komisí nezávislých odborníků z neziskového sektoru. VPRAVO O dlouhodobě správném strategickém plánování svědčí řada skutečností, např. dlouhá a úspěšná historie našich závodů. Ten v Drásově v roce 2013 oslavuje již 100 let od zahájení výroby. 6 7

5 Lidské zdroje Ochrana zdraví zaměstnanců je definována Politikou EHS, která stanoví i záměry a zásady, poskytující rámec pro činnost společnosti a pro stanovení cílů BOZP. Od roku 2005 společnost Siemens zavedla a používá systém managementu BOZP podle normy OHSAS 18001:2007 a je vybavena Certifikátem systému managementu BOZP (v rámci certifikace integrovaného systému). Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany a ochrany životního prostředí při plnění jejich pracovních povinností. V obchodním roce 2011/2012 se stalo celkem 8 pracovních úrazů. Příčiny těchto úrazů, jakož i dalších incidentů (tzv. skoronehod) jsou pravidelně zkoumány, vyhodnocovány a případně k nim jsou přijímána patřičná preventivní nebo nápravná opatření. Společnost v obchodním roce 2011/2012 změnila zásadně benefitní systém na tzv. Master Benefit systém, tak aby umožnila zaměstnancům čerpat benefity více podle jejich preferencí. Zaměstnanci si tak mezi jednotlivými volitelnými benefity příspěvek na stravování, cafeteria systém a finanční benefity mohou převádět benefitní body podle svých aktuálních potřeb. Plošně zavedené benefity, jako např. pět týdnů dovolené, odměny při pracovních a životních jubileích, náhrada mzdy za první 3 dny nemoci v roce, dny volna navíc (tzv. bridge days) a další, byly též předmětem změny v rámci postupné harmonizace zaměstnaneckých výhod v rámci celého koncernu Siemens. K měla společnost celkem zaměstnanců. Nahoře Koncern Siemens aktivně podporuje vlastnictví svých akcií zaměstnanci. Existuje několik programů investování pro zaměstnance, které pomáhají naplnit jejich investiční záměry a prohlubují sepětí mezi zaměstnanci a společností Siemens. VPRAVO Ask Bylo zřízeno centrální kontaktní místo pro všechny personální služby. Na specializované telefoní lince, ové adrese nebo intranetové stránce lze najít pomoc a odpovědi na širokou škálu otázek od mzdových záležitostí přes vzdělávání a rozvoj, každodenní zaměstnaneckou agendu až po nábor nových zaměstnanců a jejich podporu při nástupu. A Vlevo Kariérní rozvoj si zaměstnanci Centra sdílených služeb mohou aktivně plánovat s využitím specializovaného nástroje, který jim umožní definovat přesně potřebná školení a kurzy. 8 9

6 Životní prostředí V rámci svých možností společnost přispívá k řešení dlouhodobých celosvětových problémů pramenících z oblasti demografických změn, změn klimatu a omezených zdrojů zejména tím, že: definuje kvantitativní cíle a vyhodnocuje vliv své činnosti na životní prostředí (ŽP), podle výsledků přijímá opatření, uvádí na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí transparentní ekologicko-ekonomické parametry výrobku/služby, posuzuje nakupované výrobky a materiály z pohledu vlivu na ŽP před jejich uvedením na trh. Neustálé snižování případných negativních vlivů na životní prostředí je zajištěno prostřednictvím zavedeného systému EMS a průběžnou inovací výrobkového portfolia Siemens AG. NAHOŘE Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně je nejvýkonnější vodní elektrárnou v České republice. Zároveň představuje nejefektivnější způsob, jak skladovat energii. VPRAVO Na začátku roku 2012 společnost Siemens získala první zakázku v České republice na postavení šesti větrných elektráren v bývalém vojenském prostoru Libavá v obci Rejchartice na Severní Moravě s celkovým výkonem 13,8 megawattů. Nová výkonná turbína SWT-2,3-101 s průměrem rotoru 101 metrů je ideální pro podmínky v České republice je vytvořena pro nízkou až střední rychlost větru. Při nižších rychlostech větru vyrobí více elektrické energie a tak výrazně zvýší návratnost investice do větrného parku. VLEVO Systém měření a regulace Siemens pomohl kancelářské budově City Green Court obdržet jako první v České republice předběžnou certifikaci LEED Platinum. Díky své energetické efektivitě a snižování emisí CO 2 se tak budova stala jednou z nejšetrnějších na našem území

7 Výzkum a vývoj V roce 2012 došlo v rámci Siemens, s.r.o., k dalšímu rozvoji výzkumných a vývojových aktivit. Podrobnější informace jsou uvedeny v odstavci 21 Výroční zprávy. VLEVO Proti mechanickému poškození elektrickým výbojem chrání generátory speciální izolace obohacená nanočásticemi. DOLE Použití efektivních diod pro nasvícení obří sochy Ježíše Krista v brazilském Riu je ve srovnání s běžným osvětlením o 75 % účinnější. VPRAVO Vozítko Curiosity, jež v současné době brázdí povrch Marsu, bylo kompletně navrženo a zkonstruováno pomocí softwaru od společnosti Siemens. Dole Nanočásticemi obohacený hliník, vyvinutý vědci společnosti Siemens, je lehký jako běžný hliník, ale výrazně pevnější. Copyright: NASA / JPL-Caltech 12 13

8 Finanční část zprávy 16 ROZVAHA AKTIVA 18 ROZVAHA PASIVA 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU POPIS SPOLEČNOSTI 22 Vznik a charakteristika společnosti 22 Vlastníci společnosti k Sídlo společnosti 22 Statutární orgány společnosti k Organizační struktura 23 Odštěpné závody 24 Předmět podnikání společnosti k ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 24 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 24 b) Dlouhodobý hmotný majetek 25 c) Finanční majetek 25 d) Zásoby 25 e) Pohledávky 25 f) Deriváty 26 g) Vlastní kapitál 26 h) Cizí zdroje 26 i) Najatý majetek 26 j) Devizové operace 26 k) Použití odhadů 27 l) Účtování výnosů a nákladů 27 m) Daň z příjmů 27 n) Dotace/investiční pobídky 27 o) Následné události REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY OSTATNÍ PASIVA RIVÁTY DAŇ Z PŘÍJMŮ LEASING MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU FÚZE SIEMENS, S.R.O., SIEMENS ENGINEERING A.S. A SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY S.R.O DLOUHODOBÝ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY OPRAVNÉ POLOŽKY VLASTNÍ KAPITÁL 14 15

9 Finanční část zprávy ROZVAHA AKTIVA ROZVAHA AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období 2011 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM ( ) A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK ( ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software ( ) Ocenitelná práva (30 701) Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ( ) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek ( ) B. II. 1 Pozemky Stavby ( ) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ( ) Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (2 838) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ( ) B. III. Dlouhodobý finanční majetek (97 143) B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách (68 465) Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek (28 678) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Běžné účetní období Minulé účetní období 2011 Brutto Korekce Netto Netto C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( ) C. I. Zásoby ( ) C. I. 1 Materiál (85 473) Nedokončená výroba a polotovary (16 149) Výrobky (3 693 ) Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží ( ) Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (18 037) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů (17 250) Pohledávky ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky (787) Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky ( ) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů ( ) Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období ROZVAHA AKTIVA ROZVAHA AKTIVA 16 17

10 Finanční část zprávy ROZVAHA PASIVA ROZVAHA PASIVA Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (22 764) A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (22 764) 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 5 Rozdíly z přeměn společností 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let ( ) A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období 11 2 Výnosy příštích období ROZVAHA PASIVA ROZVAHA PASIVA 18 19

11 Finanční část zprávy VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti ( ) ( ) 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 745 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (39 143) IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 * Provozní výsledek hospodaření VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření ( ) ( ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 splatná Q. 2 odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 splatná S. 2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (14 708) 1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU 20 21

12 Finanční část zprávy 1. POPIS SPOLEČNOSTI Vznik a charakteristika společnosti Siemens, s.r.o. ( společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne jako Siemens, Medicínská technika ČSFR, spol. s r.o. Dne změnila název na Siemens s.r.o. a dne na Siemens, s.r.o. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 625. Vlastníci společnosti k Österreich (vklad tis. Kč) Dne byly uzavřeny smlouvy o převodu obchodního podílu ze společnosti a Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG na společnost Österreich, na základě kterých se společnost Österreich stala stoprocentním společníkem společnosti Siemens, s.r.o. Do obchodního rejstříku byla změna zapsána dne Konsolidovaná účetní závěrka podle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností celé skupiny, Mnichov, Berlín, SRN. V souladu s českou účetní legislativou má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů a v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. Sídlo společnosti Siemens, s.r.o. Siemensova Praha 13 Česká republika Identifikační číslo Statutární orgány společnosti k Jednatelé Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Organizační struktura Maticovou strukturu společnosti tvoří na jedné straně jednotlivé sektory vyplývající z obchodní činnosti společnosti, které se dále dělí na jednotlivé divize, a na druhé straně centrální oddělení infrastruktury, např. marketing a komunikace, účetnictví, správa informační techniky: Energy Fossil Power Generation Power Transmission Windpower Solar & Hydro Oil & Gas Energy Services Healthcare Industry Infrastructure & Cities Cross Sector Services Centrální funkce Imaging & Therapy Clinical Products Diagnostics Industry Automation Drive Technologies Customer Services Metal Technologies Building Technologies Low and Medium Voltage Smart Grid Rail Systems Mobility and Logistics Siemens Real Estate Global Shared Services Centrální oddělení Společnost má organizační složku ve Slovenské republice: Siemens, s.r.o. Boženy Němcovej 30 Košice IČO: Odštěpné závody Ve finančním roce 2012 měla společnost tyto odštěpné závody: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Paper Industry Maintenance Sídlo: Štětí, Litoměřická 272, PSČ Předmět podnikání: Q Q montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení provádění staveb, jejich změn a odstraňování vodoinstalatérství, topenářství Vedoucí: Ing. Vladimír Jaroš Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Sídlo: Trutnov, Volanovská 516, PSČ Předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zámečnictví, nástrojařství obráběčství Vedoucí: Ing. Eduard Tannhäuser Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery Sídlo: Brno, Olomoucká 7/9, PSČ Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení obráběčství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojařství Vedoucí: Ing. Vladimír Štěpán, MBA Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Sídlo: Mohelnice, Nádražní 395/25, PSČ Předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojařství obráběčství slévárenství, modelářství Vedoucí: Ing. Pavel Pěnička Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát Sídlo: Frenštát pod Radhoštěm, Markova 952 Předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojařství obráběčství výroba a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Vedoucí: Ing. Jaromír Zapletal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Mobility Metro Services Sídlo: Praha 4, Sliačská 1, PSČ Předmět podnikání: opravy ostatních dopravních prostředků Vedoucí: Mgr. MgA. Roman Kokšal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Maintenance Technology Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Do obchodního rejstříku zapsán: montáž, údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů Vedoucí: Arnošt Kolaska Do obchodního rejstříku zapsán: POPIS SPOLEČNOSTI 1. POPIS SPOLEČNOSTI 22 23

13 Finanční část zprávy Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Automation Services Sídlo: Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, PSČ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Dr. Ing. Bohumil Brodský Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Sídlo: Mohelnice, Nádražní 25, PSČ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Sven Zschiedrich Do obchodního rejstříku zapsán: Předmět podnikání společnosti k : zprostředkování zaměstnání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob projektová činnost ve výstavbě vodoinstalatérství, topenářství montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení obráběčství zámečnictví, nástrojařství slévárenství, modelářství montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2011 a Hospodářským rokem 2012 a 2011 se rozumí období od do (dále jen rok 2012) a od do (dále jen rok 2011). 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické životnosti. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení a evidován v operativní evidenci. Odpisy Majetek Metoda Počet let Software lineární 5 Ocenitelná práva lineární dle smlouvy Jiný dlouhodobý nehmotný majetek lineární 15 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů a evidován v operativní evidenci. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Odpisy Majetek Metoda Počet let Budovy, stavby lineární Stroje a přístroje lineární 3 10 Inventář lineární 2 17 Nářadí lineární 2 Dopravní prostředky lineární 4 10 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku lineární 15 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku (nebo jeho části) nabytého zejména koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky. c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové podíly. Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. K se jednotlivé složky finančního majetku oceňují pořizovací hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů na úroveň reálné hodnoty. d) Zásoby Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou účtovány v pořizovacích cenách s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné a ostatní náklady s pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, hotové výrobky) jsou oceňovány skutečnými vlastními výrobními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímou mzdu a výrobní režii (část režijních nákladů přímo souvisejících s výrobní činností, především nepřímý materiál, nepřímé mzdy, osobní náklady, energie, služby, opravy, odpisy apod.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů na úroveň realizační hodnoty pohledávek. Společnost tvoří opravné položky na pohledávky vůči odběratelům mimo skupinu Siemens. Při tvorbě opravných položek společnost zohledňuje následující rizika: bonitu zákazníka, riziko země, specifické zákaznické riziko. Společnost tvoří individuální opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení a v soudním řízení. f) Deriváty Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků. Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací za podmínek stanovených v platné účetní legislativě, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni společnost přeceňuje reálnou hodnotou deriváty a část majetku a závazků zajištěnou deriváty (zajištění reálné hodnoty). Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu (jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků) a v rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů. Vložené deriváty V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky: 1. POPIS SPOLEČNOSTI 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 24 25

14 Finanční část zprávy Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje. Finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu. Hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny z přecenění jsou ponechány v rozvaze. Společnost považuje všechny kontrakty uzavřené v EUR za kontrakty uzavřené v běžné měně, tudíž zde nedochází k oddělení derivátu od hostitelského nástroje a neúčtuje se o něm samostatně. Vložené deriváty vztahující se ke kontraktům uzavřeným v EUR, které byly identifikované v předchozích obdobích, jsou i nadále přeceňovány na reálnou hodnotu a změny z přecenění reálné hodnoty jsou zohledněny ve výsledku hospodaření společnosti. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. h) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Společnost tvoří následující rezervy: Rezerva na jubilea je tvořena na očekávané platby zaměstnancům při dosažení pracovních a životních jubileí. Rezerva na ztráty ze zakázek je tvořena na ztráty ze zakázek nebo projektů, a to ve výši rozdílu, o který očekávané náklady převyšují očekávané výnosy. Rezerva na odměny pracovníkům a rezerva na 13. plat je tvořena na roční odměny zaměstnanců. Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené a průměrných mzdových nákladů, včetně nákladů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění podle jednotlivých zaměstnanců. Rezerva na garance je tvořena na garanční náklady, které jsou stanoveny na základě jednotlivých smluv obchodních případů. Rezerva na pokuty a penále je tvořena na již existující rizikové případy, ze kterých společnosti hrozí pokuty nebo penále. Rezerva na restrukturalizaci je tvořena na budoucí náklady spojené se změnou struktury společnosti. Rezerva na audit a daňové poradenství je tvořena na náklady auditu a sestavení daňového přiznání. Rezerva na procesní rizika je tvořena na riziko zpoždění dodávky, nedosažení výkonu a riziko disponibility projektů. Rezerva na dokončení projektů je tvořena ve výši očekávaných nákladů na dlouhodobých projektech, které již byly zákazníkovi stoprocentně vyfakturovány. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku (operativní leasing) tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. j) Devizové operace Majetek a závazky peněžité povahy pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem, který se stanovuje na základě denního kurzu České národní banky z předchozího dne. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Majetek a závazky pořízené v cizí měně jsou k rozvahovému dni přeceněny oficiálním kurzem České národní banky k Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. k) Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. l) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O výnosech se účtuje na základě potvrzeného předávacího protokolu nebo k datu uskutečnění služby. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje v okamžiku dokončení a vyfakturování části zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě ve výši odpovídající dané fakturaci. U projektů, u nichž průběh fakturace předbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty, společnost účtuje (podle stupně dokončenosti a povahy projektu a fakturace): o dohadné položce pasivní o výnosech příštích období o rezervě na dokončení projektu Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. m) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. n) Dotace/investiční pobídky Společnosti byla poskytnuta účelová podpora formou dotace na školení zaměstnanců, výzkum a vývoj a z Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Dále společnost získala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 40 % uznatelných pořizovacích nákladů. o) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 4. FÚZE SIEMENS, S.R.O., SIEMENS ENGINEERING A.S. A SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY S.R.O. K rozhodnému dni fúze, tj. k , došlo ke spojení Siemens, s.r.o., se společnostmi Siemens Engineering a.s. a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Nástupnická společnost Siemens, s.r.o., a zanikající společnosti Siemens Engineering a.s. a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. patří do skupiny společností se sídlem ve Spolkové republice Německo. Vzhledem ke svému organizačnímu, personálnímu a administrativnímu propojení se tyto společnosti rozhodly provést fúzi sloučením na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením. 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 4. FÚZE SIEMENS, S.R.O., SIEMENS ENGINEERING A.S. A SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY S.R.O

15 Finanční část zprávy 5. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek b) Dlouhodobý hmotný majetek Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Software (5 131) Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (9 304) Celkem (5 131) Celkem (8 401) POŘIZOVACÍ CENA OPRÁVKY Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Pozemky (5 702) Stavby ( ) Stroje, přístroje a zařízení ( ) Dopravní prostředky (9 974) Inventář (8 423) Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( ) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Počáteční zůstatek Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Software ( ) (8 601) (16) ( ) Ocenitelná práva (23 799) (6 902) (30 701) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ( ) (51 377) ( ) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem 2012 ( ) (66 880) (16) ( ) Celkem 2011 ( ) ( ) (67 598) (1) ( ) Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k v pořizovacích cenách tis. Kč a k tis. Kč. POŘIZOVACÍ CENA (47 319) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní (16 439) (16 439) Celkem ( ) Celkem ( ) Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 patřily výrobní hala včetně vybavení v pořizovací hodnotě tis. Kč a diagnostické přístroje v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 patřily diagnostické přístroje v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč, tlakový licí stroj Společnost v roce 2012 a 2011 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. v hodnotě tis. Kč, paketovací stroj v hodnotě tis. Kč, vtahovací automat v pořizovací hodnotě tis. Kč a kolový lis v pořizovací hodnotě tis. Kč. K a činila hodnota drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze k v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. c) Dlouhodobý finanční majetek Počáteční zůstatek Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Opravné položky Účetní hodnota Pozemky Stavby ( ) (85 760) (97 649) ( ) (15 949) Stroje, přístroje a zařízení ( ) ( ) (16 847) ( ) Dopravní prostředky ( ) (46 445) (81) ( ) Inventář ( ) (15 927) (24) ( ) Umělecká díla 488 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (2 838) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní ( ) ( ) ( ) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní (810) Celkem 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) (18 787) Celkem 2011 ( ) ( ) ( ) (28 606) ( ) (21 490) OPRÁVKY Společnost v roce 2012 a 2011 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 8). Společnost eviduje sedm oceňovacích rozdílů k nabytému majetku: a) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Healthcare Diagnostics GmbH v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. b) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Österreich v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 69 tis. Kč a 6 tis. Kč. c) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 1998 koupí části podniku ELIN EBG Elektrotechnika s.r.o. Do výnosů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 562 tis. Kč a 562 tis. Kč. Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku Zůstatek k Přírůstky Úbytky Vliv fúze Tvorba/ Zúčtování opravné položky d) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 2011 přeceněním společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. zaniklé na základě projektu fúze. Do nákladů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu ve výši tis. Kč a tis. Kč. e) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 2007 pořízením části podniku od společnosti BAYER s.r.o. Do nákladů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 814 tis. Kč a 814 tis. Kč. f) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl pořízením části podniku od společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o. v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 429 tis. Kč a 429 tis. Kč. g) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 1999 pořízením aktiv a převzetím pasiv od společnosti Siemens Elektropřístroje s.r.o. za nižší hodnotu, než byla jejich účetní hodnota. Do výnosů byl ve finančním roce 2012 a 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 534 tis. Kč a 534 tis. Kč. Zůstatek k Přírůstky Tvorba/ Zúčtování opravné položky Zůstatek k Podíly v ovládaných a řízených osobách: ANF DATA spol. s r.o (68 465) ETS Teplice s.r.o. (13 449) Siemens Engineering a.s.* Ostatní podíly: OEZ s.r.o. (3,75 %) Celkem (13 449) (68 465) *Společnost zanikla k fúzí sloučením se společností Siemens, s.r.o. 5. DLOUHODOBÝ MAJETEK 5. DLOUHODOBÝ MAJETEK 28 29

16 Finanční část zprávy Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k : ANF DATA spol. s r.o. IČO společnosti Podíl v % 100 % Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál a kapit. fondy Fondy ze zisku 480 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Zisk běžného roku 664 Cena pořízení podílu Finanční informace o společnosti ANF DATA spol. s r.o. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky. 6. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě zohlednění množstevního, cenového a technického rizika (viz bod 8). 7. POHLEDÁVKY Na neuhrazené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2012 a 2011 vytvořeny opravné položky na základě rozboru pohledávek podle jejich splatnosti, stanovení bonity zákazníka, stanovení rizikovosti země, specifického zákaznického rizika a odúročení (viz bod 8). K a činily obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč a tis. Kč. Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení nebo na základě výsledku soudního řízení, exekuce, likvidace atd. odepsala do nákladů v roce 2012 a 2011 pohledávky ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši tis. Kč a tis. Kč týkající se otevřených projektů společnosti. K dlouhodobým pohledávkám byla k a vytvořená opravná položka ve výši tis. Kč a tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činí k a tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14), pohledávkami z titulu splnění dotačních podmínek ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč a ostatními dlouhodobými pohledávkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. K jiným dlouhodobým pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 787 tis. Kč a 339 tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14) a ostatními pohledávkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. V souvislosti s realizací významného projektu v České republice došlo ke sporu se zákazníkem společnosti o úhradu vzniklé pohledávky ve výši 735 mil. Kč. Zákazník dále požaduje i úhradu škod způsobených společností. Ve věci bylo zahájeno sporné řízení, jehož výsledek nelze předem kvalifikovaně odhadnout. Proto společnost ve spolupráci s předními odborníky a soudními znalci z oboru, jakož i externími poradci, situaci podrobně analyzovala a na jejím základě kvantifikovala možné a v okamžiku provedení analýzy předvídatelné skutečnosti a vytvořila přiměřenou opravnou položku ke sporné pohledávce ve svém účetnictví. Vzhledem k tomu, že ocenění této pohledávky je významně závislé na výsledku sporného řízení, existuje nejistota, která by mohla zpochybnit přiměřenost ocenění této pohledávky k V souvislosti s tímto projektem byla zároveň vytvořena dohadná položka aktivní ve výši podílu Österreich na očekávaném výsledku projektu, která byla společností Österreich potvrzena. Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované výnosy na projektech a smluvní nároky vůči společnosti Österreich (viz výše). Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5, 6 a 7). Změny na účtech opravných položek: Opravné položky k: Zůstatek k Vliv fúze Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k zálohám na dlouhodobý hm. majetek dlouhodobému hm. majetku (6 160) (4 466) dlouhodobému fin. majetku zásobám ( ) ( ) pohledávkám zákonné (17 036) (4 782) pohledávkám ostatní ( ) ( ) Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 9. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti se skládá z plně upsaných a splacených podílů s nominální hodnotou tis. Kč. Dne bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti, a to formou zvýšení podílu na základním kapitálu společníka o 1 tis. Kč. V roce 2012 a 2011 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu Statutární a ostatní fondy se skládají z ostatních fondů ze zisku, části základních kapitálů společností zaniklých bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením k a z oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách zaniklé společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Zůstatek k Vliv fúze Zvýšení Snížení Zůstatek k Zvýšení Snížení Zůstatek k Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy ( ) Rozdíly z přecenění majetku a závazků ( ) ( ) (22 764) Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy ( ) Nerozdělený zisk minulých let ( ) ( ) Neuhrazená ztráta minulých let ( ) ( ) ( ) Hospodářský výsledek běžného účetního období ( ) ( ) Vlastní kapitál ( ) ( ) Rozdíly z přecenění majetku a závazků k vznikly z důvodu změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů včetně dopadů do odložené daně (viz bod 3f)). Na podílech na zisku za rok 2012 lze vyplatit pouze zisk za rok 2012 převyšující povinnou tvorbu rezervního fondu zvýšeného o případné zdroje ostatních fondů. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k zápočtu části nerozděleného zisku minulých let s neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek dosažený v hospodářském roce 2011 ve výši tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let ve výši tis. Kč a statutární a ostatní fondy ve výši tis. Kč byly rozděleny společníkům. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k zápočtu části výsledku hospodaření (zisku) dosaženého v hospodářském roce 2010 s neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši tis. Kč, převodu části výsledku hospodaření (zisku) dosaženého v hospodářském roce 2010 ve výši tis. Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let a převodu ostatních kapitálových fondů ve výši tis. Kč na účet Statutárních a ostatních fondů. 5. DLOUHODOBÝ MAJETEK 6. ZÁSOBY 7. POHLEDÁVKY 8. OPRAVNÉ POLOŽKY 9. VLASTNÍ KAPITÁL 30 31

17 Finanční část zprávy 10. REZERVY V roce 2012 došlo k následujícím změnám na účtech rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Název rezervy Rezerva na jubilea ( ) Rezerva na restrukturalizaci (17 812) Rezerva na zlepšovací návrhy (5 283) Rezerva na odměny pracovníkům ( ) Rezerva na nevybranou dovolenou ( ) Rezerva na garance ( ) Rezerva na procesní rizika ( ) Rezerva na penále (1 548) Rezerva na ztráty ze zakázek ( ) Rezerva na audit (3 649) Rezerva na archivaci (3 072) Rezerva na dokončení projektů ( ) Rezerva na soudní spory (44 772) Ostatní rezervy (11 964) Celkem ( ) V roce 2011 došlo k následujícím změnám na účtech rezerv 11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K a vykazuje společnost dlouhodobé obchodní závazky z titulu zádržného ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 15). 12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14) a ostatními krátkodobými závazky ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost k a eviduje splatné závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši tis. Kč a tis. Kč. Dohadné účty pasivní zahrnují především náklady k zakázkám a projektům, které společnosti nebyly vyfakturovány. Závazky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě OSTATNÍ PASIVA K a zahrnovaly výnosy příštích období časové rozlišení výnosů na dlouhodobých projektech a zakázkách ve výši tis. Kč a tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši tis. Kč a tis. Kč. 14. RIVÁTY Společnost má uzavřeny smlouvy o derivátech, které dále člení na deriváty určené k obchodování a deriváty zajišťovací. K a společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp. v jiných závazcích. Název rezervy Zůstatek k Vliv fúze Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva na jubilea (86 621) Rezerva na restrukturalizaci (2 716) Rezerva na zlepšovací návrhy (3 042) Rezerva na odměny pracovníkům ( ) Rezerva na nevybranou dovolenou ( ) Rezerva na garance ( ) Rezerva na procesní rizika ( ) Rezerva na bonus odběratelům (38 369) Rezerva na penále (2 378) Rezerva na ztráty ze zakázek ( ) Rezerva na audit a daňové poradenství (4 590) Rezerva na archivaci (591) Rezerva na dokončení projektů ( ) Rezerva na soudní spory (37 423) Ostatní rezervy (7 829) Celkem ( ) V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k : RIVÁTY Reálná hodnota Reálná hodnota Smluvní/ Kladná Záporná Smluvní/ Kladná Záporná Nominální Nominální Měnové forwardy (55 923) (88 588) Zajišťovací deriváty celkem (55 923) (88 588) Deriváty nesplňující podmínky pro zajištění jsou zahrnuty v derivátech určených k obchodování. V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů určených k obchodování k : RIVÁTY Reálná hodnota Reálná hodnota Smluvní/ Kladná Záporná Smluvní/ Kladná Záporná Nominální Nominální Měnové forwardy (49 402) (55 489) Vložené měnové deriváty (482) Komoditní forwardy (9 339) ( ) Deriváty určené k obchodování celkem (58 741) ( ) 10. REZERVY 11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 13. OSTATNÍ PASIVA 14. RIVÁTY 32 33

18 Finanční část zprávy 15. DAŇ Z PŘÍJMŮ Na základě předběžné kalkulace společnost vyčíslila daň následovně: předběžná kalkulace DAně Z PŘÍJMŮ Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy ( ) ( ) Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba/zúčtování opravných položek, netto ( ) Tvorba/zúčtování rezerv, netto ( ) ( ) Ostatní Rozdíl mezi dohadem a skutečností zohledněný v daňovém přiznání za předešlý rok Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: Ostatní úpravy základu daně Zdanitelný příjem Odečet daňové ztráty minulých let (4 162) Odečitatelná položka na výzkum a vývoj ( ) (36 390) Dary (1 622) (3 947) Zdanitelný příjem po úpravách Sazba daně z příjmu 19 % 19 % Daň Sleva na dani (2 817) (4 375) Zápočet daně (422) Splatná daň Úprava daně minulých let (37 848) Splatná daň Společnost neevidovala k a daňové nedoplatky. odložená DAŇ Z PŘÍJMŮ Položky odložené daně Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Odložená daňová pohledávka v roce 2012 Odložený daňový závazek v roce 2012 Odložená daňová pohledávka v roce 2011 Odložený daňový závazek v roce 2011 ( ) ( ) Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k zálohám na dlouh. majetek OP k zásobám OP k dl. hmotnému majetku OP k dl. finančnímu majetku Rezervy Zajišťovací deriváty (12 302) (4 409) Celkem ( ) ( ) Netto LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i)). Majetek najatý společností formou operativního leasingu k a : Odpisy Délka sjednaného leasingu Výše nájemného v roce 2012 Výše nájemného v roce 2011 Popis (v měsících) Automobily Výpočetní technika Ostatní technika Celkem VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti 19. OSOBNÍ NÁKLADY 17. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Přehled poskytnutých bankovních a korporátních záruk z důvodu dlouhodobých projektů k a : Bankovní záruky Krátkodobé splatné do 1 roku Střednědobé splatné do 3 let Dlouhodobé splatné nad 3 roky Celkem bankovní záruky v tis. Kč Domácí Zahraniční Celkem Domácí Zahraniční Celkem Zboží Výrobky Služby Výnosy celkem Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti Celkový počet zaměstnanců Členové řídicích orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídicích orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Odměny členům orgánů společnosti a družstva Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem V roce 2012 došlo ke změně v definici členů řídicích orgánů. V důsledku toho došlo k poklesu hodnoty tohoto ukazatele. Odpisy Poskytovatelem bankovních záruk je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Royal Bank of Scotland a Deutsche Bank. Poskytovatelem korporátních záruk je společnost Siemens Financial Services GmbH. Pro výpočet odložené daně pro rok 2012 a 2011 byla v souladu s účetními postupy použita daňová sazba 19 %. K , resp společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši tis. Kč, resp tis. Kč. 15. DAŇ Z PŘÍJMŮ 16. LEASING 17. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE 18. VÝNOSY 19. OSOBNÍ NÁKLADY 34 35

19 Finanční část zprávy 20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V roce 2012 a 2011 obdrželi jednatelé odměny a ostatní náhrady spojené s funkcí statutárního orgánu v celkové výši tis. Kč a tis. Kč. V roce 2012 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. Všichni členové statutárních orgánů a někteří řídící pracovníci mohou využívat služební automobily i pro osobní účely. Zálohy poskytnuté spřízněným osobám dosáhly k a celkové výše tis. Kč a tis. Kč. Společnost běžně prodává zboží, výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2012 a 2011 dosáhl tento prodej objemu tis. Kč a tis. Kč. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů za spřízněnými osobami k : Krátkodobé pohledávky Spřízněná osoba Splatnost Siemens Sherkate Sahami Siemens, S.A. de C.V., México, D.F Siemens Ltd SIEMENS SPA OSRAM Opto Semiconductors GmbH Österreich Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 202 Siemens Healthcare Diagnostics SA 103 Yaskawa Siemens 60 Celkem Společnost nakupuje materiál, výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2012 a 2011 činily nákupy tis. Kč a tis. Kč. Společnost v roce 2012 a 2011 nakoupila dlouhodobý hmotný a finanční majetek od spřízněných osob v celkové hodnotě tis. Kč a tis. Kč. Od roku 2012 společnost běžně prodává krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů společnosti, která přebírá riziko neuhrazení pohledávky zákazníkem. V roce 2012 byly prodány pohledávky v celkové hodnotě tis. Kč. Poplatky spojené s prodejem těchto pohledávek dosáhly tis. Kč. Přehled krátkodobých závazků vůči spřízněným osobám k : Krátkodobé závazky Spřízněná osoba Splatnost Siemens Technology and Services Pvt, Österreich Siemens s.r.o. (Slovensko) Celkem Krátkodobé závazky za ovládající a řídící osobou jsou evidovány z titulu krátkodobých půjček od společnosti Siemens Aktiengesellschaft. K a dosáhly půjčky výše tis. Kč a tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se ke krátkodobým úvěrům za rok 2012 a 2011 dosáhly tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši tis. Kč a tis. Kč z titulu krátkodobého uložení volných peněžních prostředků (viz bod 3c)) a z titulu prodaných pohledávek. Výnosové úroky z peněžních prostředků dočasně uložených u společnosti dosáhly v roce 2012 a tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala dlouhodobé závazky za ovládající a řídící osobou z titulu akciových programů ve výši tis. Kč a tis. Kč. 21. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v roce 2012 a 2011 vynaloženo a zaúčtováno do nákladů tis. Kč a tis. Kč. Společnost realizovala výnosy z fakturace části těchto nákladů na společnost ve výši tis. Kč a tis. Kč, které jsou vykazovány v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. 22. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT Ostatní provozní výnosy Společnost vykazuje za rok 2012, resp ostatní provozní výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří v roce 2012 výnosy z prodeje pohledávek. Ostatní provozní náklady Společnost vykazuje za rok 2012, resp ostatní provozní náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří v roce 2012 náklady z prodeje pohledávek. Ostatní finanční výnosy Společnost vykazuje za rok 2012, resp ostatní finanční výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří výnosy z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových zisků. Ostatní finanční náklady Společnost vykazuje za rok 2012, resp ostatní finanční náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří náklady z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových ztrát. Mimořádné výnosy a náklady Společnost zaúčtovala v roce 2011 mimořádné výnosy a náklady ve výši tis. Kč a tis. Kč z titulu prodeje části podniku. Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA 23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Valná hromada společnosti Siemens, s.r.o., (nástupnická společnost) ze dne rozhodla o fúzi sloučením bez likvidace se společností ANF DATA spol. s r.o. (zanikající společnost) s rozhodným dnem , s tím, že jmění zanikající společnosti přejde na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o., v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. Skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Ing. David Poláček Ing. Josef Večerka 20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 21. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 22. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT 23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 24. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 36 37

20 38 39

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více