V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P."

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

2

3 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI NA VNITROSTÁTNÍ LINCE PIE ËANY ZLÍN BRNO PRAHA AT 9:00 A.M. ON 5 APRIL 1937, THE FIRST AIRCRAFT OF THE THEN CZECHOSLOVAK AIRLINES LANDED AT PRAHA-RUZYNù AIRPORT ON THE DOMESTIC FLIGHT PIE ËANY ZLÍN BRNO PRAGUE

4 OBSAH TABLE OF CONTENTS 2/ P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH A PROVOZNÍCH UKAZATELÒ 006 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE 008 PROFIL LETI Tù PRAHA, S.P. 010 HISTORIE LETI Tù PRAHA 014 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 A V znamné události roku V znamné události roku 2007 do data uzávûrky v roãní zprávy 022 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT 026 V konná organizaãní struktura a vrcholov management 028 Vrcholov management ke dni uzávûrky v roãní zprávy ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti LETI Tù PRAHA, S.P., A O STAVU JEHO MAJETKU 034 POSTAVENÍ LETI Tù PRAHA NA TRHU V ROCE V SLEDKY HOSPODA ENÍ LETI Tù PRAHA, S.P., ZA ROK SPOLUPRÁCE S LETECK MI SPOLEâNOSTMI 042 Koncepce spolupráce s leteck mi spoleãnostmi 044 Silné stránky a pfiíleïitosti Leti tû Praha 045 RozloÏení provozu podle trïních segmentû 047 Marketingová koncepce 050 DESTINACE 052 LETI TNÍ SLUÎBY 052 Komerãní aktivity 058 Handling 060 VIP servis 061 Kongresové centrum 062 VZTAHY S VE EJNOSTÍ 066 PROVOZ LETI Tù PRAHA 070 INVESTICE 072 INFORMAâNÍ A KOMUNIKAâNÍ TECHNOLOGIE 074 SYSTÉM ÍZENÍ BEZPEâNOSTI 078 OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ 082 POLITIKA ÍZENÍ RIZIK 084 LIDSKÉ ZDROJE 088 INTERNÍ AUDIT 090 STRATEGICKÉ ZÁMùRY A V HLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ 092 ZPRÁVA DOZORâÍ RADY FINANâNÍ âást 096 V ROK AUDITORA 100 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K V KAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH K P ÍLOHA ÚâETNÍ ZÁVùRKY K SLOVNÍK POJMÒ A ZKRATEK 152 IDENTIFIKAâNÍ ÚDAJE 004 SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL AND OPERATING RESULTS 006 CEO S STATEMENT 008 LETI Tù PRAHA, S.P. PROFILE 010 HISTORY OF PRAGUE AIRPORT 014 SIGNIFICANT EVENTS OF 2006 AND Significant Events of Significant Events of 2007 (up to the Annual Report Publication Date) 022 DIRECTORS AND OFFICERS 026 Executive Organizational Structure and Top Management 028 Top Management at the Annual Report Publishing Date REPORT ON LETI Tù PRAHA S BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS 034 PRAGUE AIRPORT S MARKET POSITION IN FINANCIAL RESULTS REPORTED BY LETI Tù PRAHA, S.P. FOR COOPERATION WITH AIRLINES 042 Concept of Cooperation with Airlines 044 Prague Airport s Strengths and Opportunities 045 Distribution of Operations by Market Segment 047 Marketing Concept 050 DESTINATIONS 052 AIRPORT SERVICES 052 Commercial Activities 058 Handling 060 VIP Service 061 Congress Centre 062 PUBLIC RELATIONS 066 PRAGUE AIRPORT OPERATIONS 070 INVESTMENTS 072 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 074 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 078 ENVIRONMENTAL PROTECTION 082 RISK MANAGEMENT POLICY 084 HUMAN RESOURCES 088 INTERNAL AUDIT 090 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK 092 SUPERVISORY BOARD REPORT FINANCIAL SECTION 098 AUDITOR S REPORT 100 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER GLOSSARY 152 IDENTIFICATION INFORMATION

5 70 LET YEARS

6 P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH A PROVOZNÍCH UKAZATELÒ SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL AND OPERATING RESULTS 4/ 5 EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANCIAL INDICATORS Jednotka Unit 2006 V kony Production mil. Kã CZK millions Pfiidaná hodnota Value added mil. Kã CZK millions Provozní v sledek hospodafiení Profit on operating activities mil.kã CZK millions V sledek hospodáfiení pfied zdanûním Profit before taxation mil. Kã CZK millions V sledek hospodáfiení za úãetní období Profit for the year mil. Kã CZK millions 972 Aktiva Assets mld. Kã CZK billions 35,3 Vlastní kapitál Equity mld. Kã CZK billions 25,2 Poãet zamûstnancû (prûmûrn pfiepoãten stav) Average adjusted number of employees osob persons Poãet odbaven ch cestujících Number of passengers handled mil. millions 11,58 Poãet pohybû letadel Number of landings/takeoffs tis. thousands 166

7 V VOJ POâTU ODBAVEN CH CESTUJÍCÍCH (mil.) NUMBER OF PASSENGERS HANDLED (millions) ,70 4 4,82 5,55 6,10 7,46 10,78 11,58 6, V VOJ POâTU POHYBÒ LETADEL (tis.) NUMBER OF LANDINGS/TAKEOFFS (thousands) V VOJ P ISTÁNÍ LETADEL (mil. t) LANDINGS (millions of tonnes) ,61 94,12 97,54 103,90 115,76 144,96 160,21 166, ,00 2,15 2,25 2,37 2,74 3,61 3,97 4,

8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE CEO S STATEMENT 6/ 7 VáÏené dámy a pánové, státní podnik Leti tû Praha byl v roce 2006 ekonomicky úspû n m subjektem. Zisk pfiesáhl 1,3 mld. Kã i pfies rozsáhlé investice do v stavby nového Terminálu Sever 2. Poãet pasaïérû meziroãnû vzrostl o 7,4 %, tedy na 11,6 milionû. To bylo moïné díky novému terminálu, kter zv il kapacitu leti tû a oddûlil lety do zemí schengenského prostoru od ostatních letû. Ve spolupráci s ízením letového provozu se podafiilo roz ifiovat poãet pohybû letadel tak, Ïe leteck provoz rostl i pfies limity dané stávajícím dráhov m systémem. V záfií 2006 rozhodla vláda âeské republiky o transformaci Leti tû Praha, s.p., na akciovou spoleãnost, a udûlala tak první krok k jeho privatizaci. Leti tû Praha patfií mezi nejmodernûj í evropské vzdu né pfiístavy a je pfiirozenou vstupní branou do stfiední a v chodní Evropy. Tento v znam je tû posílí vstup âeské republiky do schengenského prostoru zaãátkem pfií tího roku. Leti tû Praha, s.p., nyní ãeká nároãné období pfiípravy na privatizaci. Je zapotfiebí zanalyzovat souãastn stav i situaci na mezinárodním trhu a dofie it otázku paralelní dráhy. Cílem je navrhnout moïné scénáfie dal ího postupu tak, aby vláda âeské republiky mûla ve keré podklady pro v bûr optimální varianty. Klíãov m faktorem je cena, neménû dûleïitá je otázka strategiãnosti budoucího partnera jaké má zámûry v regionu a jak chce posílit roli âeské republiky v celosvûtovém kontextu letecké dopravy. Dlouhodob m cílem je posilovat pozici Leti tû Praha v mezinárodním srovnání, roz ifiovat poãet dopravních spojení a b t atraktivním partnerem pro stále rostoucí poãet leteck ch spoleãností. DÛleÏit m faktorem je rovnûï vytváfiení odpovídajícího pracovního prostfiedí pro zamûstnance, ktefií mají zásluhu na úspû nosti Leti tû Praha. Dûkuji v em obchodním partnerûm i zamûstnancûm, ktefií pfiispûli k pozitivním v sledkûm Leti tû Praha, s.p., v roce 2006, a vûfiím, Ïe vzájemná spolupráce bude v pfiíznivé atmosféfie pokraãovat i nadále. Pfieji vám i Leti ti Praha úspû n rok Ladies and Gentlemen, The state enterprise Leti tû Praha, s.p. enjoyed an economically successful year in Despite the investment in the construction of the new Terminal North 2, the profit was more than CZK 1.3 billion. The number of passengers climbed by 7.4% year on year to 11.6 million. This was made possible by the new terminal, which pushed up the airport s capacity and separated flights to Schengen Area countries from other flights. The Company worked with the air traffic control company ízení letového provozu to increase the number of takeoffs/landings to the extent that air traffic expanded beyond the limits of the current runway system. In September 2006, the Czech government decided to transform Leti tû Praha, s.p. into a public limited company, thus taking the first step on the path to privatization. Prague Airport is one of the most modern European airports and is the natural gateway to Central and Eastern Europe. Its importance will be cemented by the Czech Republic s accession to the Schengen Area at the beginning of next year. Leti tû Praha, s.p. is now faced with a challenging period as it gears up for privatization. The current situation on the international market needs to be analysed and the issue of the parallel runway needs to be resolved. The aim is to propose various possible scenarios on how to proceed so that the government has all the documentation it needs to select the optimal variant. A key factor is price; equally important is the future partner s strategy - the plans it has for the region and how it intends to reinforce the role played by the Czech Republic in the global context of aviation. The long-term goals are to consolidate Prague Airport s position on the international stage, increase the number of routes, and be an attractive partner for the steadily growing number of airlines. Another important factor is the need to cultivate the right sort of working environment for employees, who contribute to the success of Prague Airport. I would like to thank all business partners and employees who helped Leti tû Praha, s.p. achieve solid results in 2006, and I am confident that our constructive cooperation will continue. I wish you and Leti tû Praha a successful year in Ing. Miroslav Dvofiák generální fieditel Chief Executive Officer

9

10 Leti tû Praha, s.p., je státní podnik, jehoï zfiizovatelem je Ministerstvo dopravy âeské republiky. Leti tû Praha, s.p., bylo zaloïeno 1. ãervna 1995 (tehdej í âeská správa leti È, s.p.). Leti tû Praha, s.p. is a state enterprise founded by the Ministry of Transport of the Czech Republic. Leti tû Praha, s.p. was founded on 1 June 1995 (as âeská správa leti È, s.p. Czech Airports Authority). Leti tû Praha, s.p., pfii své ãinnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy âeské republiky, Úfiadem pro civilní letectví, ízením letového provozu âeské republiky, státní podnik (dále jen ízení letového provozu), leteck mi dopravci, s orgány vefiejné správy v sektoru letectví i mimo nûj, s uïivateli leti tû a v neposlední fiadû s hlavním mûstem Prahou a obcemi leïícími v blízkosti leti tû. In its operations, Leti tû Praha, s.p. works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority, ízení letového provozu âeské republiky, státní podnik (Air Traffic Control), airlines, public administration authorities in and outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity of the airport. Hlavním posláním Leti tû Praha, s.p., je vykonávat ãinnost správce a provozovatele civilního vefiejného mezinárodního Leti tû Praha a peãovat o jeho rozvoj. Poskytuje sluïby cestující a necestující vefiejnosti, leteck m spoleãnostem, pfiepravcûm a ostatním uïivatelûm leti tû. The main mission of Leti tû Praha, s.p. is to act as the administrator and operator of the international civil Prague Airport and to take care of the airport s development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users. 8/ 9 Mezi hlavní poskytované sluïby patfií odbavování cestujících a jejich zavazadel, pfieprava nákladû a po tovních zásilek a pfieprava cestujících a jejich zavazadel z letadla do letadla. Dále pronájem zafiízení v objektech, které má ve správû, a to hlavnû pro úãely odbavování cestujících, zboïí a po ty na leti ti, parkování a obsluhy letadel. Leti tû Praha, s.p., fiídí provoz na leti ti, pfiidûluje stání pro odbavení letadel a pronajímá i dal í prostory leti tû pro komerãní vyuïití. Leti tû Praha, s.p., zaji Èuje bezpeãnost letecké dopravy vãetnû v konu v ech souvisejících sluïeb, resp. bezpeãnostní, záchranné a poïární sluïby. Leti tû Praha, s.p., vlastní handlingovou licenci a podepsalo dohodu o certifikaci ve smyslu zákona ã. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Certifikace klade pfiísné poïadavky na soulad provozního zabezpeãení a odborné zpûsobilosti leti tního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zaji tûna vysoká míra provozní bezpeãnosti civilní letecké dopravy. Do majetku Leti tû Praha, s.p., mimo jiné patfií odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod pohybov mi plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Leti tû Praha, s.p., Ministerstvo dopravy âeské republiky, stanovil, Ïe Leti tû Praha, s.p., má právo hospodafiit s obchodním majetkem âeské republiky dle zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Leti tû Praha, s.p., vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecnû závazn ch pfiedpisû âeské republiky nebo pfiedpisû jim nadfiazen ch vãetnû obecnû závazn ch právních pfiedpisû Evropsk ch spoleãenství. The principal services provided by the Company include passenger and baggage handling, the carriage of cargo and postal items, and the transfer of passengers and their luggage from aircraft to aircraft. It also lets facilities in the structures under its management, mainly for the handling of passengers, goods and mail at the airport, as well as parking and aircraft servicing. Leti tû Praha, s.p. manages airport operations, allocates stands for aircraft handling, and lets other airport premises for commercial purposes. Leti tû Praha, s.p. is responsible for the safety of air transport, including the performance of all related services (the provision of security, rescue and fire services). Leti tû Praha, s.p. holds a handling licence and has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil aviation. This certification places stringent requirements on the compliance of operating security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization) to ensure a high degree of operating safety for civil air transport. The assets of Leti tû Praha, s.p. include the handling terminals, the movement areas of the airport, and the land under the movement areas and handling terminals. Leti tû Praha, s.p. founder, the Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Leti tû Praha, s.p. has the right to manage business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. Leti tû Praha, s.p. exercises rights of ownership within the scope of this Act and generally binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal regulations of the European Communities.

11 PROFIL LETI Tù PRAHA, S.P. LETI Tù PRAHA, S.P. PROFILE

12 HISTORIE LETI Tù PRAHA HISTORY OF PRAGUE AIRPORT 10 / 11 Dne 5. dubna 2007 uplynulo 70 let od pfiistání prvního letadla na leti ti v Praze-Ruzyni, které bylo ve 30. letech minulého století vybudováno tak velkoryse, Ïe mohlo i pfii boufilivém rozvoji letectví slouïit pln ch 30 let. Za v stavbu a koncepãní fie ení pfiistávacích ploch získalo leti tû v Praze-Ruzyni Zlatou medaili na Svûtové v stavû v PafiíÏi v roce Na svou dobu unikátní byla délka pûti travnat ch pfiistávacích drah (aï m) a zpevnûná odbavovací plocha 110 x 140 m. Leti tû mûlo zpoãátku rozlohu 108 ha, po roce 1937 byla jeho plocha jiï trojnásobnû vût í I. v stavba Travnaté povrchy vzletové a pfiistávací dráhy byly v tomto období nahrazeny zpevnûn m povrchem a byly prodlouïeny. Do okupace v bfieznu 1939 byl vybudován základní dráhov systém ve tvaru trojúhelníku a upraven terén celé leti tní plochy V období druhé svûtové války, v roce 1940, byla v Jenãi dokonãena v stavba vysílacího ústfiedí, které zaji Èovalo spojení s letadly, mezileti tní spojení, vysílání oblastních i národních povûtrnostních zpráv. Správu leti tû v Praze-Ruzyni provozoval jiï od roku 1939 nûmeck vojensk Fliegehorst Od osvobození âeskoslovenska 9. kvûtna 1945 byly zapoãaty práce na uvedení civilního leti tû v Praze-Ruzyni opût do trvalého provozu První mezikontinentální spojení se uskuteãnilo 10. dubna Tehdy nejmodernûj í dopravní letadlo Lockheed L-049 Constellation letecké spoleãnosti Pan American World Airways (PAA) pfiiletûlo z Bruselu na zku ební trati New York New Foundland Shannon Lond n Brusel Praha VídeÀ Kalkata. Zástupci PAA oznaãili leti tû v Praze-Ruzyni za nejlep í dopravní leti tû na evropském kontinentû. On 5 April 2007, it was 70 years since the first aircraft landed at the airport in the Ruzynû district of Prague, which was built in such a grandiose style in the 1930s that, despite the unrestrained developments in the aviation industry, it was able to operate for a full 30 years. Prague-Ruzynû Airport won a Gold Medal for the construction and design of its runways at the World Exhibition in Paris in The length of the five grass runways (up to 1,200 m) and the dimensions of the apron (110 x 140 m) were unique for their time. The airport initially covered an area of 108 ha; after 1937, its area was three times larger Construction I The grassy surfaces of the runway were paved over and extended in this period. By the time of the occupation in March 1939, the basic runway system had been built in the form of a triangle, and field engineering for the whole airport area had taken place In 1940, during the Second World War, construction of the transmission centre in Jeneã was completed; this facility provided communications with aircraft and inter-airport contact, and transmitted local and national weather reports. As of 1939, Prague-Ruzynû Airport was managed by the German military Fliegehorst When Czechoslovakia was liberated on 9 May 1945, work began on putting Prague-Ruzynû back into full operation as a civil airport The first intercontinental flight involving Prague took place on 10 April A Lockheed L-049 Constellation (the most modern passenger aircraft of the time) flown by Pan American World Airways (PAA) arrived in Prague from Brussels on a trial route covering New York New Foundland Shannon London Brussels Prague Vienna Calcutta. PAA representatives praised Prague-Ruzynû Airport as the best passenger airport on the European continent.

13 Byla zahájena v stavba paralelní vzletové a pfiistávací dráhy smûrem na SV a JZ Work began on the construction of a parallel runway in a north-east/ south-west direction Zaãala modernizace ruzyàského leti tû, vzletové a pfiistávací dráhy byly prodlouïeny a souãasnû byl doplnûn systém pojezdov ch drah. V stavba svûtelného zabezpeãovacího zafiízení vysoké svítivosti umoïnila noãní provoz a vzlety a pfiistání za zhor en ch povûtrnostních podmínek Nov leteck zákon právnû ustavil leteckou dispeãerskou sluïbu pro v kon fiízení letového provozu The modernization of Prague-Ruzynû Airport was launched; the runways were extended and a system of taxiways was added. The construction of illuminated safety devices with high luminous intensity paved the way for night operations and for takeoffs and landings in poor weather The new Aviation Act set up the air traffic control service V padesát ch letech zaãal provoz proudov ch a turbovrtulov ch letadel, kter zv il nároky na zimní údrïbu plochy, dráhy musely b t roz ífieny a prodlouïeny. V roce 1959 byla jejich délka m. Byly vybaveny moderním svûteln m a rádiov m zabezpeãením In the 1950s, jets and turboprop aircraft were put into service, placing higher demands on the winter maintenance of airport surfaces; the runways had to be made wider and longer. In 1959, they were 3,350 m long. They were fitted with modern lighting and radio equipment II. v stavba Severnû od pûvodního areálu bylo vybudováno nové leti tû areál Sever. Byl roz ífien a pfiepracován systém vzletov ch drah byly prodluïeny aï na m a byly novû vystavûny budova pfiípravy posádek a technick blok s vûïí technické kontroly. Nová odbavovací budova o pûdorysu 104 x 72 m s kapacitou cca cestujících za rok byla otevfiena 15. ãervna Construction II A new airport, the North Complex, was built north of the original complex. The runway system was expanded and redesigned. The runways were extended to lengths of as much as 4,300 m, a new crew training building and technical block with a technical control tower were constructed. A new handling building, with a surface area of 104 x 72 m and a capacity of approximately 2,300,000 passengers per year, was opened on 15 June 1968.

14 1972 Byla otevfiena budova Technick blok pracovi tû Oblastní sluïby fiízení letového provozu, nová leti tní fiídicí vûï, technick sál s nahrávacími soupravami pro radiokorespondenci a pozorovatelna Letecké meteorologické sluïby Praha A Technical Block (Regional Air Traffic Control Centre), new airport control tower, technical hall with recording equipment for radio communication, and Prague Aviation Meteorological Service observation tower were opened Byl zprovoznûn nov objekt letecké meteorologické stanice A new aviation meteorological station was put into operation Byla ukonãena rekonstrukce provozních ploch leti tû, komunikaãního leti tního systému a parkovi tû, jejich celková plocha vzrostla na m 2. Byla zahájena rekonstrukce fasády pûvodní odbavovací budovy. Rekonstrukce byla ukonãena v roce The renovation of the operating areas of the airport, the airport communication system and car park was completed, resulting in an expansion to 1,602,576 m 2. Work began on the renovation of the façade of the original check-in building. This project was completed in / III. v stavba Probûhla rekonstrukce a pfiístavba odbavovací budovy Terminál Sever 1. Její v chodní ãást byla urãena pro zahraniãní odlety, západní ãást pro pfiílety. Zv ila se kapacita odbavení cestujících, ktefií mûli moïnost odbavit se u jedné z 19 pfiepáïek provozovan ch âesk mi aeroliniemi, a k dispozici bylo 9 pracovi È celní kontroly a 8 pracovi È pasové kontroly IV. v stavba V roce 1995 byla zahájena stavba nového odbavovacího komplexu, pfiestavba odbavovací budovy areálu Sever z roku 1968 a parkovi tû. Provoz první ãásti nového odbavovacího komplexu prstu B byl zahájen 14. kvûtna Vlastní odletová ãást Terminálu Sever 1 byla zprovoznûna 3. ãervna 1997 a cílov stav odbavení byl stanoven na cestujících za rok. V roce 1997 vznikl Terminál Jih urãen pro v eobecné letectví. V roce 1998 byly uvedeny do provozu moderní cargo terminál, odmrazovací stojánka, patrové garáïe, objekt Policie âeské republiky a byla zmodernizována leti tní fiídicí vûï Zástavbou odbavovacího prostoru v Terminálu Sever 1 byla vytvofiena odbavovací pracovi tû, roz ífieno zafiízení pro tfiídûní zavazadel a zprovoznûn nov detekãní bezpeãnostní systém ke kontrole zavazadel Construction III The handling building Terminal North 1 was renovated and extended. The eastern part was reserved for international departures, the western part for arrivals. The passenger handling capacity was increased; check-in services were provided by 19 counters operated by Czech Airlines, and nine customs control and eight passport control points were available Construction IV The construction of a new handling complex, along with the reconstruction of the North complex handling building from 1968 and the car park, began in The first part of the new handling complex of Pier B started operating on 14 May The departures section of Terminal North 1 was put into service on 3 June 1997, and the handling target was set at 4,800,000 passengers per year. In 1997, Terminal South was opened for general aviation purposes. In 1998, a modern cargo terminal, de-icing apron, multilevel garage, and premises for the Czech Police Force were put into operation, and the air traffic control tower was modernized The development of the handling area in Terminal North 1 created handling centres, expanded facilities for baggage sorting, and launched a new baggage control detection security system.

15 2002 V roce 2002 byla dokonãena v stavba Parkingu C jako nejvût ího poschoìového parkování ve stfiední Evropû, které nabízí pfies parkovacích míst. Do provozu byl uveden prodlouïen prst B s nástupními prosklen mi mosty a pohybliv m chodníkem. Skonãila rekonstrukce odbavovací budovy, která získala holandsk zavazadlov karusel In 2002, the construction of Parking C, the largest multi-storey car park in Central Europe with over 3,000 parking spaces, was completed. The extended Pier B, with glazed boarding bridges and a travelator, was re-opened. The renovation of the handling building, which involved the installation of a Dutch baggage carousel, was completed V. v stavba Dne 26. ãervna 2003 byla zahájena v stavba Terminálu Sever Construction V Work began on the construction of Terminal North 2 on 26 June Od 1. ãervence 2004 se leti tû v Praze-Ruzyni osamostatnilo od regionálních leti È a správy leti È v Brnû, Ostravû a Karlov ch Varech byly pfiedány pod správu krajû V kvûtnu 2005 leti tû v Praze-Ruzyni získalo první místo v mezinárodní soutûïi World Airport Awards 2005 v sekci Nejlep í leti tû stfiední/v chodní Evropy. V záfií 2005 se obchodní název âeská správa leti È, s.p., zmûnil na Leti tû Praha, s.p Dne 13. ledna 2006 byla otevfiena vefiejná ãást Terminálu Sever 2, která umoïnila v raznû zv it kapacitu leti tû. Terminál Sever 2 vyuïívají cestující ze zemí Evropské unie podle reïimu Schengenské dohody. Branami leti tû v tomto roce pro lo 11,6 mil. cestujících. Terminál Sever 2 je navrïen tak, aby bylo moïné jeho kapacitu postupnû zvy ovat pfiidáním dal ích nástupních mostû a vybudováním nového odbavovacího prstu D, pfiípadnû E. Rozvojová studie leti tû poãítá do budoucna s roãní kapacitou 20 mil. cestujících On 1 July 2004, Prague-Ruzynû Airport became an independent facility when the integrated network of regional airports was shut down and the Czech Republic s administrative regions took over management of the Brno, Ostrava and Karlovy Vary airport authorities In May 2005, Prague-Ruzynû Airport came first in the World Airport Awards 2005 in the section Best Airport in Central/Eastern Europe. In September 2005, âeská správa leti È, s.p. (Czech Airport Authority) changed its name to Leti tû Praha, s.p On 13 January 2006, the public part of Terminal North 2 opened, significantly expanding the airport capacity. Terminal North 2 is used by passengers from EU Member States in the Schengen Area. Last year, 11.6 million passengers passed through the airport. Terminal North 2 has been designed so that its capacity can be progressively increased with the addition of further boarding bridges and the construction of new handling piers (Pier D, and if necessary Pier E). The airport development study envisages an annual capacity of 20 million passengers in the future.

16 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 SIGNIFICANT EVENTS OF / 15 Leden 1. ledna Leti tû Praha, s.p., a Mûstsk úfiad Prahy 6 spoleãnû vyhlásily soutûï O nej etrnûj ího leteckého dopravce k Ïivotnímu prostfiedí. 13. ledna byla za úãasti pfiedsedy vlády a ministra dopravy âeské republiky slavnostnû otevfiena vefiejná ãást Terminálu Sever ledna prezident Václav Klaus zahájil provoz Terminálu Sever 2 a otevfiel tranzitní prostor pro cestující do schengenského prostoru. Leti tû Praha tak splnilo podmínku budoucího ãlenství âeské republiky v schengenském prostoru, kterou bylo umoïnit oddûlení letû mezi státy Schengenské dohody od ostatních mezinárodních letû. Únor Leti tû Praha, s.p., uzavfielo smlouvu o spolupráci s nízkonákladov m leteck m dopravcem SkyEurope, kter v Praze otevfiel domovskou bázi. Bfiezen Letecká spoleãnost easyjet Switzerland zavedla novou linku z Prahy do Basileje. Letní letov fiád platn od 26. bfiezna nabídl cestujícím pfiímé lety do osmi nov ch destinací a dopravu zaji tûnou sedmi nov mi leteck mi dopravci. Duben âeské aerolinie zavedly novou linku do ukrajinské Odûsy. Od 10. dubna SkyEurope spojily Prahu s Nice, PafiíÏí Orly, Neapolí a dal ími destinacemi. Leti tû Praha zavedlo moïnost elektronického (on-line check in) odbavení cestujících. January On 1 January, Leti tû Praha, s.p. and Praha 6 Municipal Authority announce a competition for the Most Environmentally-Friendly Air Carrier. On 13 January, the public part of the new Terminal North 2 is officially opened in the presence of the Prime Minister and the Minister for Transport of the Czech Republic. On 17 January, President Václav Klaus launches the operation of Terminal North 2 and opens the transit area for travellers to the Schengen Area. Prague Airport thus meets the requirement for the Czech Republic s future participation in the Schengen Area, i.e. flights between Schengen countries are separate from other international flights. February Leti tû Praha, s.p. concludes a cooperation agreement with the low-cost airline SkyEurope, which opens its home base in Prague. March The easyjet Switzerland airline introduces a new connection from Prague to Basle. The summer timetable, valid as of 26 March, offers passengers direct flights to eight new destinations, with services available from seven new air carriers. April Czech Airlines launches a new service to Odessa, Ukraine. From 10 April, SkyEurope starts offering flights between Prague and Nice, Paris Orly, Naples and other destinations. Prague Airport introduces online check-in for passengers. Kvûten 1. kvûtna padl provozní rekord leti tûm v tento den pro lo k odletu cestujících, poãet odletû a pfiíletû se vy plhal na 549. Poãet cestujících odbaven ch za jedin mûsíc pfiekroãil jeden milion osob, zatímco v roce 2005 byla tato hranice pfiekonána aï v ãervnu. Kapacita leti tního dráhového systému byla díky spolupráci s ízením letového provozu âeské republiky nav ena o dal ích 5 % na 40 odletû a pfiíletû za hodinu. May A record is broken on 1 May on this day, 25,691 passengers make departures from the airport, and the number of departures and arrivals climbs to 549. The number of passengers handled in one month exceeds one million; in 2005 this threshold was not reached until June. The capacity of the airport s runway system increases by a further 5% to 40 departures and arrivals per hour thanks to cooperation with Air Traffic Control ( ízení letového provozu âeské republiky).

17 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 A 2007 SIGNIFICANT EVENTS OF 2006 AND 2007

18 16 / 17 âerven Leti tû Praha instalovalo na Terminálech Sever 1 a Sever 2 samoodbavovací kiosky. Dvakrát t dnû propojila Prahu a Dubrovník spoleãnost SkyEurope. 27. ãervna byl podepsán dodatek k Guarantee Facility Agreement, ve kterém se prodluïuje garance za úvûr Evropské investiãní banky a zároveà sniïuje sazba úroku za tuto garanci. V prvním pololetí bylo odbaveno cestujících, tedy o 5,5 % více v porovnání se stejn m obdobím pfiedchozího roku. âervenec 1. ãervence otevfiela spoleãnost Polet Airlines pfiímou linku do VoronûÏe. 3. ãervence se zmûnila organizace dopravy v prostoru pfied Terminálem Sever 1, aby se minimalizovala bezpeãnostní rizika. Srpen Leti tû Praha odbavilo historicky nejvût í poãet cestujících v rámci jednoho mûsíce, a to osob. 4. srpna odstartovalo z Prahy do Ósaky Jumbo spoleãnosti Japan Airlines na první dálkov charterov let v roce Záfií Terminál Sever 2 získal titul Dopravní stavba roku 2006 v soutûïi, kterou pofiádalo Ministerstvo dopravy âeské republiky ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury. 13. záfií Leti tû Praha, s.p., uzavfielo smlouvu na dodávku nového integrovaného informaãního systému ERP se spoleãností IBM âeská republika, spol. s r.o. Dne 27. záfií pfiijala vláda âeské republiky usnesení, kter m uloïila ministru dopravy zahájit transformaci státního podniku Leti tû Praha na státem vlastnûnou akciovou spoleãnost, a odstartovala tak novou v znamnou etapu ve v voji Leti tû Praha. 30. záfií skonãila soutûï O nej etrnûj ího leteckého dopravce k Ïivotnímu prostfiedí, která probíhala od 1. ledna Nejlépe si v ní vedla spoleãnost easyjet. June Prague Airport installs self-service check-in machines in Terminals North 1 and North 2. SkyEurope starts operating a flight between Prague and Dubrovnik twice a week. On 27 June, an addendum to the Guarantee Facility Agreement is signed, in which the guarantee for a loan from the European Investment Bank is extended and the interest rate charged on the guarantee is reduced. In the first half of the year, 5,117,759 passengers are handled, i.e. 5.5% more than in the same period of the previous year. July Polet Airlines opens a direct flight to Voronezh on 1 July. The transport arrangements in front of Terminal North 1 are changed on 3 July to minimize the security risk. August Prague Airport handles its highest ever number of passengers in a single month 1,289,897 people. On 4 August, a Japan Airlines Jumbo takes off from Prague to Osaka on the first long-haul charter flight in September Terminal North 2 is named the Transport Structure of the Year 2006 in a competition held by the Ministry of Transport in cooperation with the State Fund for Transport Infrastructure. On 13 September, Leti tû Praha, s.p. concludes a contract for the supply of a new ERP integrated information system with IBM âeská republika, spol. s r.o. On 27 September, the Czech government adopts a resolution under which the Minister for Transport is tasked with the launch of the process to transform Leti tû Praha from a state enterprise into a state-controlled public limited company, thus kick-starting a major new era in the development of Prague Airport. On 30 September, the competition to find the Most Environmentally-Friendly Air Carrier, which has been open since 1 January 2006, comes to an end. The winner is easyjet.

19 íjen V mûsíci fiíjnu oznámila letecká spoleãnost Delta Air Lines zámûr provozovat od kvûtna 2007 pfiímé letecké spojení mezi Prahou a nejvût ím leti tûm svûta Atlantou. 4. fiíjna Leti tû Praha, s.p., pfiedstavilo vefiejnosti novou koncepci pronájmu komerãních prostor. Cílem je roz ífiit nabídku sluïeb pro souãasnou skladbu cestujících a zv it v nosy z obchodní ãinnosti. Od 29. fiíjna zaãal platit zimní letov fiád, kter nabídl cestujícím o 5 % více destinací dosaïiteln ch pfiím m letem a o 9 % vût í v bûr dopravcû neï v zimû pfiede lého roku. Listopad Leti tû Praha, s.p., a ízení letového provozu âeské republiky se dohodly na prohloubení spolupráce pfii rozvoji Leti tû Praha a na pokraãujícím zv ení dráhové kapacity, která do roku 2009 dosáhne 46 pohybû za hodinu. 1. listopadu Leti tû Praha, s.p., dokonãilo certifikaci a obdrïelo od Úfiadu pro civilní letectví certifikát t kající se provozní bezpeãnosti dle pravidel ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví). Tímto krokem bylo zaji tûno plnûní závazkû vypl vajících z Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, kterou âeská republika pfiijala. 6. listopadu byla uvedena do praxe nová bezpeãnostní opatfiení v souladu s nafiízením Evropské unie, která mají pfiispût k ochranû cestujících pfied hrozbou teroristick ch útokû. 9. listopadu byl odbaven desetimiliont cestující, a to o 19 dní dfiíve neï v pfiede lém roce. Prosinec Od 1. prosince byla kromû ãeské a anglické jazykové verze zprovoznûna také nûmecká mutace internetov ch stránek Leti tû Praha. 6. prosince byla uvedena do provozu nová centrální stanice hasiãského záchranného sboru odpovídající mezinárodním standardûm bezpeãnosti leteckého provozu. 13. prosince Leti tû Praha poprvé za dobu trvání pfiekroãilo hranici 11 milionû odbaven ch cestujících bûhem jednoho roku. Leti tû Praha za cel rok odbavilo historicky nejvy í poãet cestujících, a to , a zaznamenalo pohybû letadel. NárÛst celkového poãtu cestujících v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 ãinil 7,5 % a o 4 % vzrostl pohyb letadel. October In October, Delta Air Lines announces its plan to start operating direct flights between Prague and the largest airport in the world Atlanta as of May Leti tû Praha, s.p. publishes its new concept for the letting of commercial premises on 4 October. The aim is to expand the range of services for the current passenger structure and increase revenues from business activities. On 29 October, the winter timetable comes into force, offering passengers 5% more direct destinations and a 9% increase in the choice of carriers compared to the previous winter. November Leti tû Praha, s.p. and Air Traffic Control agree to intensify their cooperation in the development of Prague Airport and in the ongoing enlargement of runway capacity, which will rise to 46 landings/takeoffs per hour by On 1 November, Leti tû Praha, s.p. completes the certification process and receives a certificate from the Civil Aviation Authority confirming its operating safety in accordance with the rules of the ICAO (International Civil Aviation Organization). This move safeguards the fulfilment of obligations under the Convention on International Civil Aviation, which has been adopted by the Czech Republic. On 6 November, new security measures are introduced in line with an EU Regulation which are designed to give passengers greater protection from terrorist threats. The ten millionth passenger is handled on 9 November, 19 days earlier than in the previous year. December As of 1 December, the Czech and English versions of the Prague Airport website are joined by a German version. On 6 December, a new central fire station complying with international air traffic safety standards is put into operation. On 13 December, Prague Airport breaks through the threshold of 11 million handled passengers in a single year for the first time in its history. Prague Airport handles its highest ever numbers of passengers and takeoffs/landings in a single year 11,581,511 passengers and 166,346 takeoffs/landings. Compared to 2005, the total increase in passenger numbers in 2006 is 7.5%; takeoffs/landings are up by 4%.

20 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 DO DATA UZÁVùRKY V ROâNÍ ZPRÁVY SIGNIFICANT EVENTS OF 2007 (UP TO THE ANNUAL REPORT PUBLICATION DATE) Leden Od 15. ledna spoleãnost SWISS International Air Lines spojila pfiímou linkou Prahu s Basilejí. Dne 18. ledna postihl Leti tû Praha orkán Kirill, kter dosáhl síly 35 m/s, coï zpûsobilo ãásteãné po kození stfiech. 25. ledna zahájil provoz v tranzitním prostoru Terminálu Sever 2 hotel Tranzit II s kapacitou 20 lûïek. January On 15 January, SWISS International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle. On 18 January, Hurricane Kyrill hits Prague Airport at a force of 35 m/s, enough to cause damage to roofs. On 25 January, the Hotel Tranzit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal North / 19 Únor V Terminálu Sever 2 byla zahájena v stavba 6 nov ch nástupních mostû. Internetové odbavení nabízí na Leti ti Praha jiï 6 leteck ch spoleãností Air France, British Airways, easyjet, Brussels Airlines, KLM a SWISS International Air Lines. Od 15. února zavedla panûlská nízkonákladová spoleãnost clickair spojení na pravidelné lince Praha Barcelona. Bfiezen 5. bfiezna oznámil Norwegian Air Shuttle pravidelné spojení do norského Stavangeru. 12. bfiezna probûhl slavnostní kfiest letadla v barvách Leti tû Praha a hlavního mûsta Prahy u pfiíleïitosti pfiedstavení marketingové aktivity cílené na propagaci Leti tû Praha jako vstupní brány do mûsta Prahy. 20. bfiezna vyhlásilo Leti tû Praha, s.p., Komplexní program podpory okolním obcím a mûstsk m ãástem dotãen m provozem Leti tû Praha v roãním objemu pfies 22 mil. Kã. 25. bfiezna vstoupil v platnost letní letov fiád, kter nabídl cestujícím dal í roz ífiení poãtu destinací a linek. Pfiedpokládan poãet pravidelnû nalétávan ch destinací v letní sezonû 2007 je 121, poãet pravideln ch dopravcû 57. V 1. ãtvrtletí roku 2007 Leti tû Praha odbavilo cestujících a zaznamenalo pohybû letadel. NárÛst celkového poãtu cestujících v 1. ãtvrtletí 2007 ve srovnání s rokem 2006 ãinil 15,8 % a o 7,9 % vzrostl pohyb letadel. February The construction of six new boarding bridges commences in Terminal North 2. Online check-in at Prague Airport is now offered by six airlines Air France, British Airways, easyjet, Brussels Airlines, KLM and SWISS International Air Lines. The Spanish low-cost airline clickair starts running a scheduled flight between Prague and Barcelona as of 15 February. March On 5 March, Norwegian Air Shuttle announces a scheduled flight to Stavanger, Norway. On 12 March, a naming ceremony is held for an aircraft in the colours of Prague Airport and the City of Prague to mark the introduction of marketing targeting the promotion of Prague Airport as the gateway to Prague. On 20 March, Leti tû Praha, s.p. announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities and boroughs affected by Prague Airport s operations, with an annual budget of more than CZK 22 million. On 25 March, the summer timetable enters into force, offering passengers even more destinations and flights. The number of regular destinations covered in the summer season is envisaged at 121, with 57 regular carriers. In the first quarter of 2007, Prague Airport handles 2,343,599 passengers and reports 37,674 landings/takeoffs. Compared to 2006, the total increase in passenger numbers in the first quarter of 2007 is 15.8%; takeoffs/landings are up by 7.9%.

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group 2013/2014 Obsah 1. Skupina Český aeroholding... 2 2. Český Aeroholding, a.s... 10 3. Letiště Praha, a. s...14 4. České aerolinie

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Profil Českého aeroholdingu 2012/2013 je vytištěn na papíře certifikovaném organizací FSC.

Profil Českého aeroholdingu 2012/2013 je vytištěn na papíře certifikovaném organizací FSC. PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 2012/2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Skupina Český aeroholding 4 Struktura skupiny Český aeroholding 6 Významné události skupiny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2012 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více