V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P."

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

2

3 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI NA VNITROSTÁTNÍ LINCE PIE ËANY ZLÍN BRNO PRAHA AT 9:00 A.M. ON 5 APRIL 1937, THE FIRST AIRCRAFT OF THE THEN CZECHOSLOVAK AIRLINES LANDED AT PRAHA-RUZYNù AIRPORT ON THE DOMESTIC FLIGHT PIE ËANY ZLÍN BRNO PRAGUE

4 OBSAH TABLE OF CONTENTS 2/ P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH A PROVOZNÍCH UKAZATELÒ 006 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE 008 PROFIL LETI Tù PRAHA, S.P. 010 HISTORIE LETI Tù PRAHA 014 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 A V znamné události roku V znamné události roku 2007 do data uzávûrky v roãní zprávy 022 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT 026 V konná organizaãní struktura a vrcholov management 028 Vrcholov management ke dni uzávûrky v roãní zprávy ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti LETI Tù PRAHA, S.P., A O STAVU JEHO MAJETKU 034 POSTAVENÍ LETI Tù PRAHA NA TRHU V ROCE V SLEDKY HOSPODA ENÍ LETI Tù PRAHA, S.P., ZA ROK SPOLUPRÁCE S LETECK MI SPOLEâNOSTMI 042 Koncepce spolupráce s leteck mi spoleãnostmi 044 Silné stránky a pfiíleïitosti Leti tû Praha 045 RozloÏení provozu podle trïních segmentû 047 Marketingová koncepce 050 DESTINACE 052 LETI TNÍ SLUÎBY 052 Komerãní aktivity 058 Handling 060 VIP servis 061 Kongresové centrum 062 VZTAHY S VE EJNOSTÍ 066 PROVOZ LETI Tù PRAHA 070 INVESTICE 072 INFORMAâNÍ A KOMUNIKAâNÍ TECHNOLOGIE 074 SYSTÉM ÍZENÍ BEZPEâNOSTI 078 OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ 082 POLITIKA ÍZENÍ RIZIK 084 LIDSKÉ ZDROJE 088 INTERNÍ AUDIT 090 STRATEGICKÉ ZÁMùRY A V HLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ 092 ZPRÁVA DOZORâÍ RADY FINANâNÍ âást 096 V ROK AUDITORA 100 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K V KAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH K P ÍLOHA ÚâETNÍ ZÁVùRKY K SLOVNÍK POJMÒ A ZKRATEK 152 IDENTIFIKAâNÍ ÚDAJE 004 SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL AND OPERATING RESULTS 006 CEO S STATEMENT 008 LETI Tù PRAHA, S.P. PROFILE 010 HISTORY OF PRAGUE AIRPORT 014 SIGNIFICANT EVENTS OF 2006 AND Significant Events of Significant Events of 2007 (up to the Annual Report Publication Date) 022 DIRECTORS AND OFFICERS 026 Executive Organizational Structure and Top Management 028 Top Management at the Annual Report Publishing Date REPORT ON LETI Tù PRAHA S BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS 034 PRAGUE AIRPORT S MARKET POSITION IN FINANCIAL RESULTS REPORTED BY LETI Tù PRAHA, S.P. FOR COOPERATION WITH AIRLINES 042 Concept of Cooperation with Airlines 044 Prague Airport s Strengths and Opportunities 045 Distribution of Operations by Market Segment 047 Marketing Concept 050 DESTINATIONS 052 AIRPORT SERVICES 052 Commercial Activities 058 Handling 060 VIP Service 061 Congress Centre 062 PUBLIC RELATIONS 066 PRAGUE AIRPORT OPERATIONS 070 INVESTMENTS 072 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 074 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 078 ENVIRONMENTAL PROTECTION 082 RISK MANAGEMENT POLICY 084 HUMAN RESOURCES 088 INTERNAL AUDIT 090 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK 092 SUPERVISORY BOARD REPORT FINANCIAL SECTION 098 AUDITOR S REPORT 100 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER GLOSSARY 152 IDENTIFICATION INFORMATION

5 70 LET YEARS

6 P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH A PROVOZNÍCH UKAZATELÒ SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL AND OPERATING RESULTS 4/ 5 EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANCIAL INDICATORS Jednotka Unit 2006 V kony Production mil. Kã CZK millions Pfiidaná hodnota Value added mil. Kã CZK millions Provozní v sledek hospodafiení Profit on operating activities mil.kã CZK millions V sledek hospodáfiení pfied zdanûním Profit before taxation mil. Kã CZK millions V sledek hospodáfiení za úãetní období Profit for the year mil. Kã CZK millions 972 Aktiva Assets mld. Kã CZK billions 35,3 Vlastní kapitál Equity mld. Kã CZK billions 25,2 Poãet zamûstnancû (prûmûrn pfiepoãten stav) Average adjusted number of employees osob persons Poãet odbaven ch cestujících Number of passengers handled mil. millions 11,58 Poãet pohybû letadel Number of landings/takeoffs tis. thousands 166

7 V VOJ POâTU ODBAVEN CH CESTUJÍCÍCH (mil.) NUMBER OF PASSENGERS HANDLED (millions) ,70 4 4,82 5,55 6,10 7,46 10,78 11,58 6, V VOJ POâTU POHYBÒ LETADEL (tis.) NUMBER OF LANDINGS/TAKEOFFS (thousands) V VOJ P ISTÁNÍ LETADEL (mil. t) LANDINGS (millions of tonnes) ,61 94,12 97,54 103,90 115,76 144,96 160,21 166, ,00 2,15 2,25 2,37 2,74 3,61 3,97 4,

8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE CEO S STATEMENT 6/ 7 VáÏené dámy a pánové, státní podnik Leti tû Praha byl v roce 2006 ekonomicky úspû n m subjektem. Zisk pfiesáhl 1,3 mld. Kã i pfies rozsáhlé investice do v stavby nového Terminálu Sever 2. Poãet pasaïérû meziroãnû vzrostl o 7,4 %, tedy na 11,6 milionû. To bylo moïné díky novému terminálu, kter zv il kapacitu leti tû a oddûlil lety do zemí schengenského prostoru od ostatních letû. Ve spolupráci s ízením letového provozu se podafiilo roz ifiovat poãet pohybû letadel tak, Ïe leteck provoz rostl i pfies limity dané stávajícím dráhov m systémem. V záfií 2006 rozhodla vláda âeské republiky o transformaci Leti tû Praha, s.p., na akciovou spoleãnost, a udûlala tak první krok k jeho privatizaci. Leti tû Praha patfií mezi nejmodernûj í evropské vzdu né pfiístavy a je pfiirozenou vstupní branou do stfiední a v chodní Evropy. Tento v znam je tû posílí vstup âeské republiky do schengenského prostoru zaãátkem pfií tího roku. Leti tû Praha, s.p., nyní ãeká nároãné období pfiípravy na privatizaci. Je zapotfiebí zanalyzovat souãastn stav i situaci na mezinárodním trhu a dofie it otázku paralelní dráhy. Cílem je navrhnout moïné scénáfie dal ího postupu tak, aby vláda âeské republiky mûla ve keré podklady pro v bûr optimální varianty. Klíãov m faktorem je cena, neménû dûleïitá je otázka strategiãnosti budoucího partnera jaké má zámûry v regionu a jak chce posílit roli âeské republiky v celosvûtovém kontextu letecké dopravy. Dlouhodob m cílem je posilovat pozici Leti tû Praha v mezinárodním srovnání, roz ifiovat poãet dopravních spojení a b t atraktivním partnerem pro stále rostoucí poãet leteck ch spoleãností. DÛleÏit m faktorem je rovnûï vytváfiení odpovídajícího pracovního prostfiedí pro zamûstnance, ktefií mají zásluhu na úspû nosti Leti tû Praha. Dûkuji v em obchodním partnerûm i zamûstnancûm, ktefií pfiispûli k pozitivním v sledkûm Leti tû Praha, s.p., v roce 2006, a vûfiím, Ïe vzájemná spolupráce bude v pfiíznivé atmosféfie pokraãovat i nadále. Pfieji vám i Leti ti Praha úspû n rok Ladies and Gentlemen, The state enterprise Leti tû Praha, s.p. enjoyed an economically successful year in Despite the investment in the construction of the new Terminal North 2, the profit was more than CZK 1.3 billion. The number of passengers climbed by 7.4% year on year to 11.6 million. This was made possible by the new terminal, which pushed up the airport s capacity and separated flights to Schengen Area countries from other flights. The Company worked with the air traffic control company ízení letového provozu to increase the number of takeoffs/landings to the extent that air traffic expanded beyond the limits of the current runway system. In September 2006, the Czech government decided to transform Leti tû Praha, s.p. into a public limited company, thus taking the first step on the path to privatization. Prague Airport is one of the most modern European airports and is the natural gateway to Central and Eastern Europe. Its importance will be cemented by the Czech Republic s accession to the Schengen Area at the beginning of next year. Leti tû Praha, s.p. is now faced with a challenging period as it gears up for privatization. The current situation on the international market needs to be analysed and the issue of the parallel runway needs to be resolved. The aim is to propose various possible scenarios on how to proceed so that the government has all the documentation it needs to select the optimal variant. A key factor is price; equally important is the future partner s strategy - the plans it has for the region and how it intends to reinforce the role played by the Czech Republic in the global context of aviation. The long-term goals are to consolidate Prague Airport s position on the international stage, increase the number of routes, and be an attractive partner for the steadily growing number of airlines. Another important factor is the need to cultivate the right sort of working environment for employees, who contribute to the success of Prague Airport. I would like to thank all business partners and employees who helped Leti tû Praha, s.p. achieve solid results in 2006, and I am confident that our constructive cooperation will continue. I wish you and Leti tû Praha a successful year in Ing. Miroslav Dvofiák generální fieditel Chief Executive Officer

9

10 Leti tû Praha, s.p., je státní podnik, jehoï zfiizovatelem je Ministerstvo dopravy âeské republiky. Leti tû Praha, s.p., bylo zaloïeno 1. ãervna 1995 (tehdej í âeská správa leti È, s.p.). Leti tû Praha, s.p. is a state enterprise founded by the Ministry of Transport of the Czech Republic. Leti tû Praha, s.p. was founded on 1 June 1995 (as âeská správa leti È, s.p. Czech Airports Authority). Leti tû Praha, s.p., pfii své ãinnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy âeské republiky, Úfiadem pro civilní letectví, ízením letového provozu âeské republiky, státní podnik (dále jen ízení letového provozu), leteck mi dopravci, s orgány vefiejné správy v sektoru letectví i mimo nûj, s uïivateli leti tû a v neposlední fiadû s hlavním mûstem Prahou a obcemi leïícími v blízkosti leti tû. In its operations, Leti tû Praha, s.p. works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority, ízení letového provozu âeské republiky, státní podnik (Air Traffic Control), airlines, public administration authorities in and outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity of the airport. Hlavním posláním Leti tû Praha, s.p., je vykonávat ãinnost správce a provozovatele civilního vefiejného mezinárodního Leti tû Praha a peãovat o jeho rozvoj. Poskytuje sluïby cestující a necestující vefiejnosti, leteck m spoleãnostem, pfiepravcûm a ostatním uïivatelûm leti tû. The main mission of Leti tû Praha, s.p. is to act as the administrator and operator of the international civil Prague Airport and to take care of the airport s development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users. 8/ 9 Mezi hlavní poskytované sluïby patfií odbavování cestujících a jejich zavazadel, pfieprava nákladû a po tovních zásilek a pfieprava cestujících a jejich zavazadel z letadla do letadla. Dále pronájem zafiízení v objektech, které má ve správû, a to hlavnû pro úãely odbavování cestujících, zboïí a po ty na leti ti, parkování a obsluhy letadel. Leti tû Praha, s.p., fiídí provoz na leti ti, pfiidûluje stání pro odbavení letadel a pronajímá i dal í prostory leti tû pro komerãní vyuïití. Leti tû Praha, s.p., zaji Èuje bezpeãnost letecké dopravy vãetnû v konu v ech souvisejících sluïeb, resp. bezpeãnostní, záchranné a poïární sluïby. Leti tû Praha, s.p., vlastní handlingovou licenci a podepsalo dohodu o certifikaci ve smyslu zákona ã. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Certifikace klade pfiísné poïadavky na soulad provozního zabezpeãení a odborné zpûsobilosti leti tního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zaji tûna vysoká míra provozní bezpeãnosti civilní letecké dopravy. Do majetku Leti tû Praha, s.p., mimo jiné patfií odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod pohybov mi plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Leti tû Praha, s.p., Ministerstvo dopravy âeské republiky, stanovil, Ïe Leti tû Praha, s.p., má právo hospodafiit s obchodním majetkem âeské republiky dle zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Leti tû Praha, s.p., vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecnû závazn ch pfiedpisû âeské republiky nebo pfiedpisû jim nadfiazen ch vãetnû obecnû závazn ch právních pfiedpisû Evropsk ch spoleãenství. The principal services provided by the Company include passenger and baggage handling, the carriage of cargo and postal items, and the transfer of passengers and their luggage from aircraft to aircraft. It also lets facilities in the structures under its management, mainly for the handling of passengers, goods and mail at the airport, as well as parking and aircraft servicing. Leti tû Praha, s.p. manages airport operations, allocates stands for aircraft handling, and lets other airport premises for commercial purposes. Leti tû Praha, s.p. is responsible for the safety of air transport, including the performance of all related services (the provision of security, rescue and fire services). Leti tû Praha, s.p. holds a handling licence and has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil aviation. This certification places stringent requirements on the compliance of operating security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization) to ensure a high degree of operating safety for civil air transport. The assets of Leti tû Praha, s.p. include the handling terminals, the movement areas of the airport, and the land under the movement areas and handling terminals. Leti tû Praha, s.p. founder, the Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Leti tû Praha, s.p. has the right to manage business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. Leti tû Praha, s.p. exercises rights of ownership within the scope of this Act and generally binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal regulations of the European Communities.

11 PROFIL LETI Tù PRAHA, S.P. LETI Tù PRAHA, S.P. PROFILE

12 HISTORIE LETI Tù PRAHA HISTORY OF PRAGUE AIRPORT 10 / 11 Dne 5. dubna 2007 uplynulo 70 let od pfiistání prvního letadla na leti ti v Praze-Ruzyni, které bylo ve 30. letech minulého století vybudováno tak velkoryse, Ïe mohlo i pfii boufilivém rozvoji letectví slouïit pln ch 30 let. Za v stavbu a koncepãní fie ení pfiistávacích ploch získalo leti tû v Praze-Ruzyni Zlatou medaili na Svûtové v stavû v PafiíÏi v roce Na svou dobu unikátní byla délka pûti travnat ch pfiistávacích drah (aï m) a zpevnûná odbavovací plocha 110 x 140 m. Leti tû mûlo zpoãátku rozlohu 108 ha, po roce 1937 byla jeho plocha jiï trojnásobnû vût í I. v stavba Travnaté povrchy vzletové a pfiistávací dráhy byly v tomto období nahrazeny zpevnûn m povrchem a byly prodlouïeny. Do okupace v bfieznu 1939 byl vybudován základní dráhov systém ve tvaru trojúhelníku a upraven terén celé leti tní plochy V období druhé svûtové války, v roce 1940, byla v Jenãi dokonãena v stavba vysílacího ústfiedí, které zaji Èovalo spojení s letadly, mezileti tní spojení, vysílání oblastních i národních povûtrnostních zpráv. Správu leti tû v Praze-Ruzyni provozoval jiï od roku 1939 nûmeck vojensk Fliegehorst Od osvobození âeskoslovenska 9. kvûtna 1945 byly zapoãaty práce na uvedení civilního leti tû v Praze-Ruzyni opût do trvalého provozu První mezikontinentální spojení se uskuteãnilo 10. dubna Tehdy nejmodernûj í dopravní letadlo Lockheed L-049 Constellation letecké spoleãnosti Pan American World Airways (PAA) pfiiletûlo z Bruselu na zku ební trati New York New Foundland Shannon Lond n Brusel Praha VídeÀ Kalkata. Zástupci PAA oznaãili leti tû v Praze-Ruzyni za nejlep í dopravní leti tû na evropském kontinentû. On 5 April 2007, it was 70 years since the first aircraft landed at the airport in the Ruzynû district of Prague, which was built in such a grandiose style in the 1930s that, despite the unrestrained developments in the aviation industry, it was able to operate for a full 30 years. Prague-Ruzynû Airport won a Gold Medal for the construction and design of its runways at the World Exhibition in Paris in The length of the five grass runways (up to 1,200 m) and the dimensions of the apron (110 x 140 m) were unique for their time. The airport initially covered an area of 108 ha; after 1937, its area was three times larger Construction I The grassy surfaces of the runway were paved over and extended in this period. By the time of the occupation in March 1939, the basic runway system had been built in the form of a triangle, and field engineering for the whole airport area had taken place In 1940, during the Second World War, construction of the transmission centre in Jeneã was completed; this facility provided communications with aircraft and inter-airport contact, and transmitted local and national weather reports. As of 1939, Prague-Ruzynû Airport was managed by the German military Fliegehorst When Czechoslovakia was liberated on 9 May 1945, work began on putting Prague-Ruzynû back into full operation as a civil airport The first intercontinental flight involving Prague took place on 10 April A Lockheed L-049 Constellation (the most modern passenger aircraft of the time) flown by Pan American World Airways (PAA) arrived in Prague from Brussels on a trial route covering New York New Foundland Shannon London Brussels Prague Vienna Calcutta. PAA representatives praised Prague-Ruzynû Airport as the best passenger airport on the European continent.

13 Byla zahájena v stavba paralelní vzletové a pfiistávací dráhy smûrem na SV a JZ Work began on the construction of a parallel runway in a north-east/ south-west direction Zaãala modernizace ruzyàského leti tû, vzletové a pfiistávací dráhy byly prodlouïeny a souãasnû byl doplnûn systém pojezdov ch drah. V stavba svûtelného zabezpeãovacího zafiízení vysoké svítivosti umoïnila noãní provoz a vzlety a pfiistání za zhor en ch povûtrnostních podmínek Nov leteck zákon právnû ustavil leteckou dispeãerskou sluïbu pro v kon fiízení letového provozu The modernization of Prague-Ruzynû Airport was launched; the runways were extended and a system of taxiways was added. The construction of illuminated safety devices with high luminous intensity paved the way for night operations and for takeoffs and landings in poor weather The new Aviation Act set up the air traffic control service V padesát ch letech zaãal provoz proudov ch a turbovrtulov ch letadel, kter zv il nároky na zimní údrïbu plochy, dráhy musely b t roz ífieny a prodlouïeny. V roce 1959 byla jejich délka m. Byly vybaveny moderním svûteln m a rádiov m zabezpeãením In the 1950s, jets and turboprop aircraft were put into service, placing higher demands on the winter maintenance of airport surfaces; the runways had to be made wider and longer. In 1959, they were 3,350 m long. They were fitted with modern lighting and radio equipment II. v stavba Severnû od pûvodního areálu bylo vybudováno nové leti tû areál Sever. Byl roz ífien a pfiepracován systém vzletov ch drah byly prodluïeny aï na m a byly novû vystavûny budova pfiípravy posádek a technick blok s vûïí technické kontroly. Nová odbavovací budova o pûdorysu 104 x 72 m s kapacitou cca cestujících za rok byla otevfiena 15. ãervna Construction II A new airport, the North Complex, was built north of the original complex. The runway system was expanded and redesigned. The runways were extended to lengths of as much as 4,300 m, a new crew training building and technical block with a technical control tower were constructed. A new handling building, with a surface area of 104 x 72 m and a capacity of approximately 2,300,000 passengers per year, was opened on 15 June 1968.

14 1972 Byla otevfiena budova Technick blok pracovi tû Oblastní sluïby fiízení letového provozu, nová leti tní fiídicí vûï, technick sál s nahrávacími soupravami pro radiokorespondenci a pozorovatelna Letecké meteorologické sluïby Praha A Technical Block (Regional Air Traffic Control Centre), new airport control tower, technical hall with recording equipment for radio communication, and Prague Aviation Meteorological Service observation tower were opened Byl zprovoznûn nov objekt letecké meteorologické stanice A new aviation meteorological station was put into operation Byla ukonãena rekonstrukce provozních ploch leti tû, komunikaãního leti tního systému a parkovi tû, jejich celková plocha vzrostla na m 2. Byla zahájena rekonstrukce fasády pûvodní odbavovací budovy. Rekonstrukce byla ukonãena v roce The renovation of the operating areas of the airport, the airport communication system and car park was completed, resulting in an expansion to 1,602,576 m 2. Work began on the renovation of the façade of the original check-in building. This project was completed in / III. v stavba Probûhla rekonstrukce a pfiístavba odbavovací budovy Terminál Sever 1. Její v chodní ãást byla urãena pro zahraniãní odlety, západní ãást pro pfiílety. Zv ila se kapacita odbavení cestujících, ktefií mûli moïnost odbavit se u jedné z 19 pfiepáïek provozovan ch âesk mi aeroliniemi, a k dispozici bylo 9 pracovi È celní kontroly a 8 pracovi È pasové kontroly IV. v stavba V roce 1995 byla zahájena stavba nového odbavovacího komplexu, pfiestavba odbavovací budovy areálu Sever z roku 1968 a parkovi tû. Provoz první ãásti nového odbavovacího komplexu prstu B byl zahájen 14. kvûtna Vlastní odletová ãást Terminálu Sever 1 byla zprovoznûna 3. ãervna 1997 a cílov stav odbavení byl stanoven na cestujících za rok. V roce 1997 vznikl Terminál Jih urãen pro v eobecné letectví. V roce 1998 byly uvedeny do provozu moderní cargo terminál, odmrazovací stojánka, patrové garáïe, objekt Policie âeské republiky a byla zmodernizována leti tní fiídicí vûï Zástavbou odbavovacího prostoru v Terminálu Sever 1 byla vytvofiena odbavovací pracovi tû, roz ífieno zafiízení pro tfiídûní zavazadel a zprovoznûn nov detekãní bezpeãnostní systém ke kontrole zavazadel Construction III The handling building Terminal North 1 was renovated and extended. The eastern part was reserved for international departures, the western part for arrivals. The passenger handling capacity was increased; check-in services were provided by 19 counters operated by Czech Airlines, and nine customs control and eight passport control points were available Construction IV The construction of a new handling complex, along with the reconstruction of the North complex handling building from 1968 and the car park, began in The first part of the new handling complex of Pier B started operating on 14 May The departures section of Terminal North 1 was put into service on 3 June 1997, and the handling target was set at 4,800,000 passengers per year. In 1997, Terminal South was opened for general aviation purposes. In 1998, a modern cargo terminal, de-icing apron, multilevel garage, and premises for the Czech Police Force were put into operation, and the air traffic control tower was modernized The development of the handling area in Terminal North 1 created handling centres, expanded facilities for baggage sorting, and launched a new baggage control detection security system.

15 2002 V roce 2002 byla dokonãena v stavba Parkingu C jako nejvût ího poschoìového parkování ve stfiední Evropû, které nabízí pfies parkovacích míst. Do provozu byl uveden prodlouïen prst B s nástupními prosklen mi mosty a pohybliv m chodníkem. Skonãila rekonstrukce odbavovací budovy, která získala holandsk zavazadlov karusel In 2002, the construction of Parking C, the largest multi-storey car park in Central Europe with over 3,000 parking spaces, was completed. The extended Pier B, with glazed boarding bridges and a travelator, was re-opened. The renovation of the handling building, which involved the installation of a Dutch baggage carousel, was completed V. v stavba Dne 26. ãervna 2003 byla zahájena v stavba Terminálu Sever Construction V Work began on the construction of Terminal North 2 on 26 June Od 1. ãervence 2004 se leti tû v Praze-Ruzyni osamostatnilo od regionálních leti È a správy leti È v Brnû, Ostravû a Karlov ch Varech byly pfiedány pod správu krajû V kvûtnu 2005 leti tû v Praze-Ruzyni získalo první místo v mezinárodní soutûïi World Airport Awards 2005 v sekci Nejlep í leti tû stfiední/v chodní Evropy. V záfií 2005 se obchodní název âeská správa leti È, s.p., zmûnil na Leti tû Praha, s.p Dne 13. ledna 2006 byla otevfiena vefiejná ãást Terminálu Sever 2, která umoïnila v raznû zv it kapacitu leti tû. Terminál Sever 2 vyuïívají cestující ze zemí Evropské unie podle reïimu Schengenské dohody. Branami leti tû v tomto roce pro lo 11,6 mil. cestujících. Terminál Sever 2 je navrïen tak, aby bylo moïné jeho kapacitu postupnû zvy ovat pfiidáním dal ích nástupních mostû a vybudováním nového odbavovacího prstu D, pfiípadnû E. Rozvojová studie leti tû poãítá do budoucna s roãní kapacitou 20 mil. cestujících On 1 July 2004, Prague-Ruzynû Airport became an independent facility when the integrated network of regional airports was shut down and the Czech Republic s administrative regions took over management of the Brno, Ostrava and Karlovy Vary airport authorities In May 2005, Prague-Ruzynû Airport came first in the World Airport Awards 2005 in the section Best Airport in Central/Eastern Europe. In September 2005, âeská správa leti È, s.p. (Czech Airport Authority) changed its name to Leti tû Praha, s.p On 13 January 2006, the public part of Terminal North 2 opened, significantly expanding the airport capacity. Terminal North 2 is used by passengers from EU Member States in the Schengen Area. Last year, 11.6 million passengers passed through the airport. Terminal North 2 has been designed so that its capacity can be progressively increased with the addition of further boarding bridges and the construction of new handling piers (Pier D, and if necessary Pier E). The airport development study envisages an annual capacity of 20 million passengers in the future.

16 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 SIGNIFICANT EVENTS OF / 15 Leden 1. ledna Leti tû Praha, s.p., a Mûstsk úfiad Prahy 6 spoleãnû vyhlásily soutûï O nej etrnûj ího leteckého dopravce k Ïivotnímu prostfiedí. 13. ledna byla za úãasti pfiedsedy vlády a ministra dopravy âeské republiky slavnostnû otevfiena vefiejná ãást Terminálu Sever ledna prezident Václav Klaus zahájil provoz Terminálu Sever 2 a otevfiel tranzitní prostor pro cestující do schengenského prostoru. Leti tû Praha tak splnilo podmínku budoucího ãlenství âeské republiky v schengenském prostoru, kterou bylo umoïnit oddûlení letû mezi státy Schengenské dohody od ostatních mezinárodních letû. Únor Leti tû Praha, s.p., uzavfielo smlouvu o spolupráci s nízkonákladov m leteck m dopravcem SkyEurope, kter v Praze otevfiel domovskou bázi. Bfiezen Letecká spoleãnost easyjet Switzerland zavedla novou linku z Prahy do Basileje. Letní letov fiád platn od 26. bfiezna nabídl cestujícím pfiímé lety do osmi nov ch destinací a dopravu zaji tûnou sedmi nov mi leteck mi dopravci. Duben âeské aerolinie zavedly novou linku do ukrajinské Odûsy. Od 10. dubna SkyEurope spojily Prahu s Nice, PafiíÏí Orly, Neapolí a dal ími destinacemi. Leti tû Praha zavedlo moïnost elektronického (on-line check in) odbavení cestujících. January On 1 January, Leti tû Praha, s.p. and Praha 6 Municipal Authority announce a competition for the Most Environmentally-Friendly Air Carrier. On 13 January, the public part of the new Terminal North 2 is officially opened in the presence of the Prime Minister and the Minister for Transport of the Czech Republic. On 17 January, President Václav Klaus launches the operation of Terminal North 2 and opens the transit area for travellers to the Schengen Area. Prague Airport thus meets the requirement for the Czech Republic s future participation in the Schengen Area, i.e. flights between Schengen countries are separate from other international flights. February Leti tû Praha, s.p. concludes a cooperation agreement with the low-cost airline SkyEurope, which opens its home base in Prague. March The easyjet Switzerland airline introduces a new connection from Prague to Basle. The summer timetable, valid as of 26 March, offers passengers direct flights to eight new destinations, with services available from seven new air carriers. April Czech Airlines launches a new service to Odessa, Ukraine. From 10 April, SkyEurope starts offering flights between Prague and Nice, Paris Orly, Naples and other destinations. Prague Airport introduces online check-in for passengers. Kvûten 1. kvûtna padl provozní rekord leti tûm v tento den pro lo k odletu cestujících, poãet odletû a pfiíletû se vy plhal na 549. Poãet cestujících odbaven ch za jedin mûsíc pfiekroãil jeden milion osob, zatímco v roce 2005 byla tato hranice pfiekonána aï v ãervnu. Kapacita leti tního dráhového systému byla díky spolupráci s ízením letového provozu âeské republiky nav ena o dal ích 5 % na 40 odletû a pfiíletû za hodinu. May A record is broken on 1 May on this day, 25,691 passengers make departures from the airport, and the number of departures and arrivals climbs to 549. The number of passengers handled in one month exceeds one million; in 2005 this threshold was not reached until June. The capacity of the airport s runway system increases by a further 5% to 40 departures and arrivals per hour thanks to cooperation with Air Traffic Control ( ízení letového provozu âeské republiky).

17 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 A 2007 SIGNIFICANT EVENTS OF 2006 AND 2007

18 16 / 17 âerven Leti tû Praha instalovalo na Terminálech Sever 1 a Sever 2 samoodbavovací kiosky. Dvakrát t dnû propojila Prahu a Dubrovník spoleãnost SkyEurope. 27. ãervna byl podepsán dodatek k Guarantee Facility Agreement, ve kterém se prodluïuje garance za úvûr Evropské investiãní banky a zároveà sniïuje sazba úroku za tuto garanci. V prvním pololetí bylo odbaveno cestujících, tedy o 5,5 % více v porovnání se stejn m obdobím pfiedchozího roku. âervenec 1. ãervence otevfiela spoleãnost Polet Airlines pfiímou linku do VoronûÏe. 3. ãervence se zmûnila organizace dopravy v prostoru pfied Terminálem Sever 1, aby se minimalizovala bezpeãnostní rizika. Srpen Leti tû Praha odbavilo historicky nejvût í poãet cestujících v rámci jednoho mûsíce, a to osob. 4. srpna odstartovalo z Prahy do Ósaky Jumbo spoleãnosti Japan Airlines na první dálkov charterov let v roce Záfií Terminál Sever 2 získal titul Dopravní stavba roku 2006 v soutûïi, kterou pofiádalo Ministerstvo dopravy âeské republiky ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury. 13. záfií Leti tû Praha, s.p., uzavfielo smlouvu na dodávku nového integrovaného informaãního systému ERP se spoleãností IBM âeská republika, spol. s r.o. Dne 27. záfií pfiijala vláda âeské republiky usnesení, kter m uloïila ministru dopravy zahájit transformaci státního podniku Leti tû Praha na státem vlastnûnou akciovou spoleãnost, a odstartovala tak novou v znamnou etapu ve v voji Leti tû Praha. 30. záfií skonãila soutûï O nej etrnûj ího leteckého dopravce k Ïivotnímu prostfiedí, která probíhala od 1. ledna Nejlépe si v ní vedla spoleãnost easyjet. June Prague Airport installs self-service check-in machines in Terminals North 1 and North 2. SkyEurope starts operating a flight between Prague and Dubrovnik twice a week. On 27 June, an addendum to the Guarantee Facility Agreement is signed, in which the guarantee for a loan from the European Investment Bank is extended and the interest rate charged on the guarantee is reduced. In the first half of the year, 5,117,759 passengers are handled, i.e. 5.5% more than in the same period of the previous year. July Polet Airlines opens a direct flight to Voronezh on 1 July. The transport arrangements in front of Terminal North 1 are changed on 3 July to minimize the security risk. August Prague Airport handles its highest ever number of passengers in a single month 1,289,897 people. On 4 August, a Japan Airlines Jumbo takes off from Prague to Osaka on the first long-haul charter flight in September Terminal North 2 is named the Transport Structure of the Year 2006 in a competition held by the Ministry of Transport in cooperation with the State Fund for Transport Infrastructure. On 13 September, Leti tû Praha, s.p. concludes a contract for the supply of a new ERP integrated information system with IBM âeská republika, spol. s r.o. On 27 September, the Czech government adopts a resolution under which the Minister for Transport is tasked with the launch of the process to transform Leti tû Praha from a state enterprise into a state-controlled public limited company, thus kick-starting a major new era in the development of Prague Airport. On 30 September, the competition to find the Most Environmentally-Friendly Air Carrier, which has been open since 1 January 2006, comes to an end. The winner is easyjet.

19 íjen V mûsíci fiíjnu oznámila letecká spoleãnost Delta Air Lines zámûr provozovat od kvûtna 2007 pfiímé letecké spojení mezi Prahou a nejvût ím leti tûm svûta Atlantou. 4. fiíjna Leti tû Praha, s.p., pfiedstavilo vefiejnosti novou koncepci pronájmu komerãních prostor. Cílem je roz ífiit nabídku sluïeb pro souãasnou skladbu cestujících a zv it v nosy z obchodní ãinnosti. Od 29. fiíjna zaãal platit zimní letov fiád, kter nabídl cestujícím o 5 % více destinací dosaïiteln ch pfiím m letem a o 9 % vût í v bûr dopravcû neï v zimû pfiede lého roku. Listopad Leti tû Praha, s.p., a ízení letového provozu âeské republiky se dohodly na prohloubení spolupráce pfii rozvoji Leti tû Praha a na pokraãujícím zv ení dráhové kapacity, která do roku 2009 dosáhne 46 pohybû za hodinu. 1. listopadu Leti tû Praha, s.p., dokonãilo certifikaci a obdrïelo od Úfiadu pro civilní letectví certifikát t kající se provozní bezpeãnosti dle pravidel ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví). Tímto krokem bylo zaji tûno plnûní závazkû vypl vajících z Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, kterou âeská republika pfiijala. 6. listopadu byla uvedena do praxe nová bezpeãnostní opatfiení v souladu s nafiízením Evropské unie, která mají pfiispût k ochranû cestujících pfied hrozbou teroristick ch útokû. 9. listopadu byl odbaven desetimiliont cestující, a to o 19 dní dfiíve neï v pfiede lém roce. Prosinec Od 1. prosince byla kromû ãeské a anglické jazykové verze zprovoznûna také nûmecká mutace internetov ch stránek Leti tû Praha. 6. prosince byla uvedena do provozu nová centrální stanice hasiãského záchranného sboru odpovídající mezinárodním standardûm bezpeãnosti leteckého provozu. 13. prosince Leti tû Praha poprvé za dobu trvání pfiekroãilo hranici 11 milionû odbaven ch cestujících bûhem jednoho roku. Leti tû Praha za cel rok odbavilo historicky nejvy í poãet cestujících, a to , a zaznamenalo pohybû letadel. NárÛst celkového poãtu cestujících v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 ãinil 7,5 % a o 4 % vzrostl pohyb letadel. October In October, Delta Air Lines announces its plan to start operating direct flights between Prague and the largest airport in the world Atlanta as of May Leti tû Praha, s.p. publishes its new concept for the letting of commercial premises on 4 October. The aim is to expand the range of services for the current passenger structure and increase revenues from business activities. On 29 October, the winter timetable comes into force, offering passengers 5% more direct destinations and a 9% increase in the choice of carriers compared to the previous winter. November Leti tû Praha, s.p. and Air Traffic Control agree to intensify their cooperation in the development of Prague Airport and in the ongoing enlargement of runway capacity, which will rise to 46 landings/takeoffs per hour by On 1 November, Leti tû Praha, s.p. completes the certification process and receives a certificate from the Civil Aviation Authority confirming its operating safety in accordance with the rules of the ICAO (International Civil Aviation Organization). This move safeguards the fulfilment of obligations under the Convention on International Civil Aviation, which has been adopted by the Czech Republic. On 6 November, new security measures are introduced in line with an EU Regulation which are designed to give passengers greater protection from terrorist threats. The ten millionth passenger is handled on 9 November, 19 days earlier than in the previous year. December As of 1 December, the Czech and English versions of the Prague Airport website are joined by a German version. On 6 December, a new central fire station complying with international air traffic safety standards is put into operation. On 13 December, Prague Airport breaks through the threshold of 11 million handled passengers in a single year for the first time in its history. Prague Airport handles its highest ever numbers of passengers and takeoffs/landings in a single year 11,581,511 passengers and 166,346 takeoffs/landings. Compared to 2005, the total increase in passenger numbers in 2006 is 7.5%; takeoffs/landings are up by 4%.

20 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 DO DATA UZÁVùRKY V ROâNÍ ZPRÁVY SIGNIFICANT EVENTS OF 2007 (UP TO THE ANNUAL REPORT PUBLICATION DATE) Leden Od 15. ledna spoleãnost SWISS International Air Lines spojila pfiímou linkou Prahu s Basilejí. Dne 18. ledna postihl Leti tû Praha orkán Kirill, kter dosáhl síly 35 m/s, coï zpûsobilo ãásteãné po kození stfiech. 25. ledna zahájil provoz v tranzitním prostoru Terminálu Sever 2 hotel Tranzit II s kapacitou 20 lûïek. January On 15 January, SWISS International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle. On 18 January, Hurricane Kyrill hits Prague Airport at a force of 35 m/s, enough to cause damage to roofs. On 25 January, the Hotel Tranzit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal North / 19 Únor V Terminálu Sever 2 byla zahájena v stavba 6 nov ch nástupních mostû. Internetové odbavení nabízí na Leti ti Praha jiï 6 leteck ch spoleãností Air France, British Airways, easyjet, Brussels Airlines, KLM a SWISS International Air Lines. Od 15. února zavedla panûlská nízkonákladová spoleãnost clickair spojení na pravidelné lince Praha Barcelona. Bfiezen 5. bfiezna oznámil Norwegian Air Shuttle pravidelné spojení do norského Stavangeru. 12. bfiezna probûhl slavnostní kfiest letadla v barvách Leti tû Praha a hlavního mûsta Prahy u pfiíleïitosti pfiedstavení marketingové aktivity cílené na propagaci Leti tû Praha jako vstupní brány do mûsta Prahy. 20. bfiezna vyhlásilo Leti tû Praha, s.p., Komplexní program podpory okolním obcím a mûstsk m ãástem dotãen m provozem Leti tû Praha v roãním objemu pfies 22 mil. Kã. 25. bfiezna vstoupil v platnost letní letov fiád, kter nabídl cestujícím dal í roz ífiení poãtu destinací a linek. Pfiedpokládan poãet pravidelnû nalétávan ch destinací v letní sezonû 2007 je 121, poãet pravideln ch dopravcû 57. V 1. ãtvrtletí roku 2007 Leti tû Praha odbavilo cestujících a zaznamenalo pohybû letadel. NárÛst celkového poãtu cestujících v 1. ãtvrtletí 2007 ve srovnání s rokem 2006 ãinil 15,8 % a o 7,9 % vzrostl pohyb letadel. February The construction of six new boarding bridges commences in Terminal North 2. Online check-in at Prague Airport is now offered by six airlines Air France, British Airways, easyjet, Brussels Airlines, KLM and SWISS International Air Lines. The Spanish low-cost airline clickair starts running a scheduled flight between Prague and Barcelona as of 15 February. March On 5 March, Norwegian Air Shuttle announces a scheduled flight to Stavanger, Norway. On 12 March, a naming ceremony is held for an aircraft in the colours of Prague Airport and the City of Prague to mark the introduction of marketing targeting the promotion of Prague Airport as the gateway to Prague. On 20 March, Leti tû Praha, s.p. announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities and boroughs affected by Prague Airport s operations, with an annual budget of more than CZK 22 million. On 25 March, the summer timetable enters into force, offering passengers even more destinations and flights. The number of regular destinations covered in the summer season is envisaged at 121, with 57 regular carriers. In the first quarter of 2007, Prague Airport handles 2,343,599 passengers and reports 37,674 landings/takeoffs. Compared to 2006, the total increase in passenger numbers in the first quarter of 2007 is 15.8%; takeoffs/landings are up by 7.9%.

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Curriculum vitae. Veronika Kubatá

Curriculum vitae. Veronika Kubatá Curriculum vitae Osobní údaje Trvalé bydliště: Tylova 4, 700 30, Ostrava-Zábřeh Mobil: +420 737 105 549, E-mail: Veronika.kubata@gmail.com Rodinný stav: svobodná Datum a místo narození: 8. ledna 1990,

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY, âeská SPO ITELNA FINANCIAL GROUP A.S. âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny,

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva / Annual Report Penzijní fond České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI UKAZATELI / OPEN FLAP FOR KEY FIGURES > Vývoj majetku a počtu klientů Client Assets and Numbers 11 992 9 187

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group 2013/2014 Obsah 1. Skupina Český aeroholding... 2 2. Český Aeroholding, a.s... 10 3. Letiště Praha, a. s...14 4. České aerolinie

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah???

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah??? 28. 12. 2015 strana 1 Vztah??? ISACA organizace profesionálů Bezpečnost a audit 17.2.2010 Luboš Klečka lklecka@csas.cz Obsah ISACA ITGI, Cobit 4.1 Strategie ISACA Information Security Governance Rizika

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více