V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P."

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

2

3 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI NA VNITROSTÁTNÍ LINCE PIE ËANY ZLÍN BRNO PRAHA AT 9:00 A.M. ON 5 APRIL 1937, THE FIRST AIRCRAFT OF THE THEN CZECHOSLOVAK AIRLINES LANDED AT PRAHA-RUZYNù AIRPORT ON THE DOMESTIC FLIGHT PIE ËANY ZLÍN BRNO PRAGUE

4 OBSAH TABLE OF CONTENTS 2/ P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH A PROVOZNÍCH UKAZATELÒ 006 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE 008 PROFIL LETI Tù PRAHA, S.P. 010 HISTORIE LETI Tù PRAHA 014 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 A V znamné události roku V znamné události roku 2007 do data uzávûrky v roãní zprávy 022 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT 026 V konná organizaãní struktura a vrcholov management 028 Vrcholov management ke dni uzávûrky v roãní zprávy ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti LETI Tù PRAHA, S.P., A O STAVU JEHO MAJETKU 034 POSTAVENÍ LETI Tù PRAHA NA TRHU V ROCE V SLEDKY HOSPODA ENÍ LETI Tù PRAHA, S.P., ZA ROK SPOLUPRÁCE S LETECK MI SPOLEâNOSTMI 042 Koncepce spolupráce s leteck mi spoleãnostmi 044 Silné stránky a pfiíleïitosti Leti tû Praha 045 RozloÏení provozu podle trïních segmentû 047 Marketingová koncepce 050 DESTINACE 052 LETI TNÍ SLUÎBY 052 Komerãní aktivity 058 Handling 060 VIP servis 061 Kongresové centrum 062 VZTAHY S VE EJNOSTÍ 066 PROVOZ LETI Tù PRAHA 070 INVESTICE 072 INFORMAâNÍ A KOMUNIKAâNÍ TECHNOLOGIE 074 SYSTÉM ÍZENÍ BEZPEâNOSTI 078 OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ 082 POLITIKA ÍZENÍ RIZIK 084 LIDSKÉ ZDROJE 088 INTERNÍ AUDIT 090 STRATEGICKÉ ZÁMùRY A V HLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ 092 ZPRÁVA DOZORâÍ RADY FINANâNÍ âást 096 V ROK AUDITORA 100 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K V KAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH K P ÍLOHA ÚâETNÍ ZÁVùRKY K SLOVNÍK POJMÒ A ZKRATEK 152 IDENTIFIKAâNÍ ÚDAJE 004 SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL AND OPERATING RESULTS 006 CEO S STATEMENT 008 LETI Tù PRAHA, S.P. PROFILE 010 HISTORY OF PRAGUE AIRPORT 014 SIGNIFICANT EVENTS OF 2006 AND Significant Events of Significant Events of 2007 (up to the Annual Report Publication Date) 022 DIRECTORS AND OFFICERS 026 Executive Organizational Structure and Top Management 028 Top Management at the Annual Report Publishing Date REPORT ON LETI Tù PRAHA S BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS 034 PRAGUE AIRPORT S MARKET POSITION IN FINANCIAL RESULTS REPORTED BY LETI Tù PRAHA, S.P. FOR COOPERATION WITH AIRLINES 042 Concept of Cooperation with Airlines 044 Prague Airport s Strengths and Opportunities 045 Distribution of Operations by Market Segment 047 Marketing Concept 050 DESTINATIONS 052 AIRPORT SERVICES 052 Commercial Activities 058 Handling 060 VIP Service 061 Congress Centre 062 PUBLIC RELATIONS 066 PRAGUE AIRPORT OPERATIONS 070 INVESTMENTS 072 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 074 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 078 ENVIRONMENTAL PROTECTION 082 RISK MANAGEMENT POLICY 084 HUMAN RESOURCES 088 INTERNAL AUDIT 090 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK 092 SUPERVISORY BOARD REPORT FINANCIAL SECTION 098 AUDITOR S REPORT 100 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER GLOSSARY 152 IDENTIFICATION INFORMATION

5 70 LET YEARS

6 P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH A PROVOZNÍCH UKAZATELÒ SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL AND OPERATING RESULTS 4/ 5 EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANCIAL INDICATORS Jednotka Unit 2006 V kony Production mil. Kã CZK millions Pfiidaná hodnota Value added mil. Kã CZK millions Provozní v sledek hospodafiení Profit on operating activities mil.kã CZK millions V sledek hospodáfiení pfied zdanûním Profit before taxation mil. Kã CZK millions V sledek hospodáfiení za úãetní období Profit for the year mil. Kã CZK millions 972 Aktiva Assets mld. Kã CZK billions 35,3 Vlastní kapitál Equity mld. Kã CZK billions 25,2 Poãet zamûstnancû (prûmûrn pfiepoãten stav) Average adjusted number of employees osob persons Poãet odbaven ch cestujících Number of passengers handled mil. millions 11,58 Poãet pohybû letadel Number of landings/takeoffs tis. thousands 166

7 V VOJ POâTU ODBAVEN CH CESTUJÍCÍCH (mil.) NUMBER OF PASSENGERS HANDLED (millions) ,70 4 4,82 5,55 6,10 7,46 10,78 11,58 6, V VOJ POâTU POHYBÒ LETADEL (tis.) NUMBER OF LANDINGS/TAKEOFFS (thousands) V VOJ P ISTÁNÍ LETADEL (mil. t) LANDINGS (millions of tonnes) ,61 94,12 97,54 103,90 115,76 144,96 160,21 166, ,00 2,15 2,25 2,37 2,74 3,61 3,97 4,

8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE CEO S STATEMENT 6/ 7 VáÏené dámy a pánové, státní podnik Leti tû Praha byl v roce 2006 ekonomicky úspû n m subjektem. Zisk pfiesáhl 1,3 mld. Kã i pfies rozsáhlé investice do v stavby nového Terminálu Sever 2. Poãet pasaïérû meziroãnû vzrostl o 7,4 %, tedy na 11,6 milionû. To bylo moïné díky novému terminálu, kter zv il kapacitu leti tû a oddûlil lety do zemí schengenského prostoru od ostatních letû. Ve spolupráci s ízením letového provozu se podafiilo roz ifiovat poãet pohybû letadel tak, Ïe leteck provoz rostl i pfies limity dané stávajícím dráhov m systémem. V záfií 2006 rozhodla vláda âeské republiky o transformaci Leti tû Praha, s.p., na akciovou spoleãnost, a udûlala tak první krok k jeho privatizaci. Leti tû Praha patfií mezi nejmodernûj í evropské vzdu né pfiístavy a je pfiirozenou vstupní branou do stfiední a v chodní Evropy. Tento v znam je tû posílí vstup âeské republiky do schengenského prostoru zaãátkem pfií tího roku. Leti tû Praha, s.p., nyní ãeká nároãné období pfiípravy na privatizaci. Je zapotfiebí zanalyzovat souãastn stav i situaci na mezinárodním trhu a dofie it otázku paralelní dráhy. Cílem je navrhnout moïné scénáfie dal ího postupu tak, aby vláda âeské republiky mûla ve keré podklady pro v bûr optimální varianty. Klíãov m faktorem je cena, neménû dûleïitá je otázka strategiãnosti budoucího partnera jaké má zámûry v regionu a jak chce posílit roli âeské republiky v celosvûtovém kontextu letecké dopravy. Dlouhodob m cílem je posilovat pozici Leti tû Praha v mezinárodním srovnání, roz ifiovat poãet dopravních spojení a b t atraktivním partnerem pro stále rostoucí poãet leteck ch spoleãností. DÛleÏit m faktorem je rovnûï vytváfiení odpovídajícího pracovního prostfiedí pro zamûstnance, ktefií mají zásluhu na úspû nosti Leti tû Praha. Dûkuji v em obchodním partnerûm i zamûstnancûm, ktefií pfiispûli k pozitivním v sledkûm Leti tû Praha, s.p., v roce 2006, a vûfiím, Ïe vzájemná spolupráce bude v pfiíznivé atmosféfie pokraãovat i nadále. Pfieji vám i Leti ti Praha úspû n rok Ladies and Gentlemen, The state enterprise Leti tû Praha, s.p. enjoyed an economically successful year in Despite the investment in the construction of the new Terminal North 2, the profit was more than CZK 1.3 billion. The number of passengers climbed by 7.4% year on year to 11.6 million. This was made possible by the new terminal, which pushed up the airport s capacity and separated flights to Schengen Area countries from other flights. The Company worked with the air traffic control company ízení letového provozu to increase the number of takeoffs/landings to the extent that air traffic expanded beyond the limits of the current runway system. In September 2006, the Czech government decided to transform Leti tû Praha, s.p. into a public limited company, thus taking the first step on the path to privatization. Prague Airport is one of the most modern European airports and is the natural gateway to Central and Eastern Europe. Its importance will be cemented by the Czech Republic s accession to the Schengen Area at the beginning of next year. Leti tû Praha, s.p. is now faced with a challenging period as it gears up for privatization. The current situation on the international market needs to be analysed and the issue of the parallel runway needs to be resolved. The aim is to propose various possible scenarios on how to proceed so that the government has all the documentation it needs to select the optimal variant. A key factor is price; equally important is the future partner s strategy - the plans it has for the region and how it intends to reinforce the role played by the Czech Republic in the global context of aviation. The long-term goals are to consolidate Prague Airport s position on the international stage, increase the number of routes, and be an attractive partner for the steadily growing number of airlines. Another important factor is the need to cultivate the right sort of working environment for employees, who contribute to the success of Prague Airport. I would like to thank all business partners and employees who helped Leti tû Praha, s.p. achieve solid results in 2006, and I am confident that our constructive cooperation will continue. I wish you and Leti tû Praha a successful year in Ing. Miroslav Dvofiák generální fieditel Chief Executive Officer

9

10 Leti tû Praha, s.p., je státní podnik, jehoï zfiizovatelem je Ministerstvo dopravy âeské republiky. Leti tû Praha, s.p., bylo zaloïeno 1. ãervna 1995 (tehdej í âeská správa leti È, s.p.). Leti tû Praha, s.p. is a state enterprise founded by the Ministry of Transport of the Czech Republic. Leti tû Praha, s.p. was founded on 1 June 1995 (as âeská správa leti È, s.p. Czech Airports Authority). Leti tû Praha, s.p., pfii své ãinnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy âeské republiky, Úfiadem pro civilní letectví, ízením letového provozu âeské republiky, státní podnik (dále jen ízení letového provozu), leteck mi dopravci, s orgány vefiejné správy v sektoru letectví i mimo nûj, s uïivateli leti tû a v neposlední fiadû s hlavním mûstem Prahou a obcemi leïícími v blízkosti leti tû. In its operations, Leti tû Praha, s.p. works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority, ízení letového provozu âeské republiky, státní podnik (Air Traffic Control), airlines, public administration authorities in and outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity of the airport. Hlavním posláním Leti tû Praha, s.p., je vykonávat ãinnost správce a provozovatele civilního vefiejného mezinárodního Leti tû Praha a peãovat o jeho rozvoj. Poskytuje sluïby cestující a necestující vefiejnosti, leteck m spoleãnostem, pfiepravcûm a ostatním uïivatelûm leti tû. The main mission of Leti tû Praha, s.p. is to act as the administrator and operator of the international civil Prague Airport and to take care of the airport s development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users. 8/ 9 Mezi hlavní poskytované sluïby patfií odbavování cestujících a jejich zavazadel, pfieprava nákladû a po tovních zásilek a pfieprava cestujících a jejich zavazadel z letadla do letadla. Dále pronájem zafiízení v objektech, které má ve správû, a to hlavnû pro úãely odbavování cestujících, zboïí a po ty na leti ti, parkování a obsluhy letadel. Leti tû Praha, s.p., fiídí provoz na leti ti, pfiidûluje stání pro odbavení letadel a pronajímá i dal í prostory leti tû pro komerãní vyuïití. Leti tû Praha, s.p., zaji Èuje bezpeãnost letecké dopravy vãetnû v konu v ech souvisejících sluïeb, resp. bezpeãnostní, záchranné a poïární sluïby. Leti tû Praha, s.p., vlastní handlingovou licenci a podepsalo dohodu o certifikaci ve smyslu zákona ã. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Certifikace klade pfiísné poïadavky na soulad provozního zabezpeãení a odborné zpûsobilosti leti tního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zaji tûna vysoká míra provozní bezpeãnosti civilní letecké dopravy. Do majetku Leti tû Praha, s.p., mimo jiné patfií odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod pohybov mi plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Leti tû Praha, s.p., Ministerstvo dopravy âeské republiky, stanovil, Ïe Leti tû Praha, s.p., má právo hospodafiit s obchodním majetkem âeské republiky dle zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Leti tû Praha, s.p., vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecnû závazn ch pfiedpisû âeské republiky nebo pfiedpisû jim nadfiazen ch vãetnû obecnû závazn ch právních pfiedpisû Evropsk ch spoleãenství. The principal services provided by the Company include passenger and baggage handling, the carriage of cargo and postal items, and the transfer of passengers and their luggage from aircraft to aircraft. It also lets facilities in the structures under its management, mainly for the handling of passengers, goods and mail at the airport, as well as parking and aircraft servicing. Leti tû Praha, s.p. manages airport operations, allocates stands for aircraft handling, and lets other airport premises for commercial purposes. Leti tû Praha, s.p. is responsible for the safety of air transport, including the performance of all related services (the provision of security, rescue and fire services). Leti tû Praha, s.p. holds a handling licence and has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil aviation. This certification places stringent requirements on the compliance of operating security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization) to ensure a high degree of operating safety for civil air transport. The assets of Leti tû Praha, s.p. include the handling terminals, the movement areas of the airport, and the land under the movement areas and handling terminals. Leti tû Praha, s.p. founder, the Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Leti tû Praha, s.p. has the right to manage business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. Leti tû Praha, s.p. exercises rights of ownership within the scope of this Act and generally binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal regulations of the European Communities.

11 PROFIL LETI Tù PRAHA, S.P. LETI Tù PRAHA, S.P. PROFILE

12 HISTORIE LETI Tù PRAHA HISTORY OF PRAGUE AIRPORT 10 / 11 Dne 5. dubna 2007 uplynulo 70 let od pfiistání prvního letadla na leti ti v Praze-Ruzyni, které bylo ve 30. letech minulého století vybudováno tak velkoryse, Ïe mohlo i pfii boufilivém rozvoji letectví slouïit pln ch 30 let. Za v stavbu a koncepãní fie ení pfiistávacích ploch získalo leti tû v Praze-Ruzyni Zlatou medaili na Svûtové v stavû v PafiíÏi v roce Na svou dobu unikátní byla délka pûti travnat ch pfiistávacích drah (aï m) a zpevnûná odbavovací plocha 110 x 140 m. Leti tû mûlo zpoãátku rozlohu 108 ha, po roce 1937 byla jeho plocha jiï trojnásobnû vût í I. v stavba Travnaté povrchy vzletové a pfiistávací dráhy byly v tomto období nahrazeny zpevnûn m povrchem a byly prodlouïeny. Do okupace v bfieznu 1939 byl vybudován základní dráhov systém ve tvaru trojúhelníku a upraven terén celé leti tní plochy V období druhé svûtové války, v roce 1940, byla v Jenãi dokonãena v stavba vysílacího ústfiedí, které zaji Èovalo spojení s letadly, mezileti tní spojení, vysílání oblastních i národních povûtrnostních zpráv. Správu leti tû v Praze-Ruzyni provozoval jiï od roku 1939 nûmeck vojensk Fliegehorst Od osvobození âeskoslovenska 9. kvûtna 1945 byly zapoãaty práce na uvedení civilního leti tû v Praze-Ruzyni opût do trvalého provozu První mezikontinentální spojení se uskuteãnilo 10. dubna Tehdy nejmodernûj í dopravní letadlo Lockheed L-049 Constellation letecké spoleãnosti Pan American World Airways (PAA) pfiiletûlo z Bruselu na zku ební trati New York New Foundland Shannon Lond n Brusel Praha VídeÀ Kalkata. Zástupci PAA oznaãili leti tû v Praze-Ruzyni za nejlep í dopravní leti tû na evropském kontinentû. On 5 April 2007, it was 70 years since the first aircraft landed at the airport in the Ruzynû district of Prague, which was built in such a grandiose style in the 1930s that, despite the unrestrained developments in the aviation industry, it was able to operate for a full 30 years. Prague-Ruzynû Airport won a Gold Medal for the construction and design of its runways at the World Exhibition in Paris in The length of the five grass runways (up to 1,200 m) and the dimensions of the apron (110 x 140 m) were unique for their time. The airport initially covered an area of 108 ha; after 1937, its area was three times larger Construction I The grassy surfaces of the runway were paved over and extended in this period. By the time of the occupation in March 1939, the basic runway system had been built in the form of a triangle, and field engineering for the whole airport area had taken place In 1940, during the Second World War, construction of the transmission centre in Jeneã was completed; this facility provided communications with aircraft and inter-airport contact, and transmitted local and national weather reports. As of 1939, Prague-Ruzynû Airport was managed by the German military Fliegehorst When Czechoslovakia was liberated on 9 May 1945, work began on putting Prague-Ruzynû back into full operation as a civil airport The first intercontinental flight involving Prague took place on 10 April A Lockheed L-049 Constellation (the most modern passenger aircraft of the time) flown by Pan American World Airways (PAA) arrived in Prague from Brussels on a trial route covering New York New Foundland Shannon London Brussels Prague Vienna Calcutta. PAA representatives praised Prague-Ruzynû Airport as the best passenger airport on the European continent.

13 Byla zahájena v stavba paralelní vzletové a pfiistávací dráhy smûrem na SV a JZ Work began on the construction of a parallel runway in a north-east/ south-west direction Zaãala modernizace ruzyàského leti tû, vzletové a pfiistávací dráhy byly prodlouïeny a souãasnû byl doplnûn systém pojezdov ch drah. V stavba svûtelného zabezpeãovacího zafiízení vysoké svítivosti umoïnila noãní provoz a vzlety a pfiistání za zhor en ch povûtrnostních podmínek Nov leteck zákon právnû ustavil leteckou dispeãerskou sluïbu pro v kon fiízení letového provozu The modernization of Prague-Ruzynû Airport was launched; the runways were extended and a system of taxiways was added. The construction of illuminated safety devices with high luminous intensity paved the way for night operations and for takeoffs and landings in poor weather The new Aviation Act set up the air traffic control service V padesát ch letech zaãal provoz proudov ch a turbovrtulov ch letadel, kter zv il nároky na zimní údrïbu plochy, dráhy musely b t roz ífieny a prodlouïeny. V roce 1959 byla jejich délka m. Byly vybaveny moderním svûteln m a rádiov m zabezpeãením In the 1950s, jets and turboprop aircraft were put into service, placing higher demands on the winter maintenance of airport surfaces; the runways had to be made wider and longer. In 1959, they were 3,350 m long. They were fitted with modern lighting and radio equipment II. v stavba Severnû od pûvodního areálu bylo vybudováno nové leti tû areál Sever. Byl roz ífien a pfiepracován systém vzletov ch drah byly prodluïeny aï na m a byly novû vystavûny budova pfiípravy posádek a technick blok s vûïí technické kontroly. Nová odbavovací budova o pûdorysu 104 x 72 m s kapacitou cca cestujících za rok byla otevfiena 15. ãervna Construction II A new airport, the North Complex, was built north of the original complex. The runway system was expanded and redesigned. The runways were extended to lengths of as much as 4,300 m, a new crew training building and technical block with a technical control tower were constructed. A new handling building, with a surface area of 104 x 72 m and a capacity of approximately 2,300,000 passengers per year, was opened on 15 June 1968.

14 1972 Byla otevfiena budova Technick blok pracovi tû Oblastní sluïby fiízení letového provozu, nová leti tní fiídicí vûï, technick sál s nahrávacími soupravami pro radiokorespondenci a pozorovatelna Letecké meteorologické sluïby Praha A Technical Block (Regional Air Traffic Control Centre), new airport control tower, technical hall with recording equipment for radio communication, and Prague Aviation Meteorological Service observation tower were opened Byl zprovoznûn nov objekt letecké meteorologické stanice A new aviation meteorological station was put into operation Byla ukonãena rekonstrukce provozních ploch leti tû, komunikaãního leti tního systému a parkovi tû, jejich celková plocha vzrostla na m 2. Byla zahájena rekonstrukce fasády pûvodní odbavovací budovy. Rekonstrukce byla ukonãena v roce The renovation of the operating areas of the airport, the airport communication system and car park was completed, resulting in an expansion to 1,602,576 m 2. Work began on the renovation of the façade of the original check-in building. This project was completed in / III. v stavba Probûhla rekonstrukce a pfiístavba odbavovací budovy Terminál Sever 1. Její v chodní ãást byla urãena pro zahraniãní odlety, západní ãást pro pfiílety. Zv ila se kapacita odbavení cestujících, ktefií mûli moïnost odbavit se u jedné z 19 pfiepáïek provozovan ch âesk mi aeroliniemi, a k dispozici bylo 9 pracovi È celní kontroly a 8 pracovi È pasové kontroly IV. v stavba V roce 1995 byla zahájena stavba nového odbavovacího komplexu, pfiestavba odbavovací budovy areálu Sever z roku 1968 a parkovi tû. Provoz první ãásti nového odbavovacího komplexu prstu B byl zahájen 14. kvûtna Vlastní odletová ãást Terminálu Sever 1 byla zprovoznûna 3. ãervna 1997 a cílov stav odbavení byl stanoven na cestujících za rok. V roce 1997 vznikl Terminál Jih urãen pro v eobecné letectví. V roce 1998 byly uvedeny do provozu moderní cargo terminál, odmrazovací stojánka, patrové garáïe, objekt Policie âeské republiky a byla zmodernizována leti tní fiídicí vûï Zástavbou odbavovacího prostoru v Terminálu Sever 1 byla vytvofiena odbavovací pracovi tû, roz ífieno zafiízení pro tfiídûní zavazadel a zprovoznûn nov detekãní bezpeãnostní systém ke kontrole zavazadel Construction III The handling building Terminal North 1 was renovated and extended. The eastern part was reserved for international departures, the western part for arrivals. The passenger handling capacity was increased; check-in services were provided by 19 counters operated by Czech Airlines, and nine customs control and eight passport control points were available Construction IV The construction of a new handling complex, along with the reconstruction of the North complex handling building from 1968 and the car park, began in The first part of the new handling complex of Pier B started operating on 14 May The departures section of Terminal North 1 was put into service on 3 June 1997, and the handling target was set at 4,800,000 passengers per year. In 1997, Terminal South was opened for general aviation purposes. In 1998, a modern cargo terminal, de-icing apron, multilevel garage, and premises for the Czech Police Force were put into operation, and the air traffic control tower was modernized The development of the handling area in Terminal North 1 created handling centres, expanded facilities for baggage sorting, and launched a new baggage control detection security system.

15 2002 V roce 2002 byla dokonãena v stavba Parkingu C jako nejvût ího poschoìového parkování ve stfiední Evropû, které nabízí pfies parkovacích míst. Do provozu byl uveden prodlouïen prst B s nástupními prosklen mi mosty a pohybliv m chodníkem. Skonãila rekonstrukce odbavovací budovy, která získala holandsk zavazadlov karusel In 2002, the construction of Parking C, the largest multi-storey car park in Central Europe with over 3,000 parking spaces, was completed. The extended Pier B, with glazed boarding bridges and a travelator, was re-opened. The renovation of the handling building, which involved the installation of a Dutch baggage carousel, was completed V. v stavba Dne 26. ãervna 2003 byla zahájena v stavba Terminálu Sever Construction V Work began on the construction of Terminal North 2 on 26 June Od 1. ãervence 2004 se leti tû v Praze-Ruzyni osamostatnilo od regionálních leti È a správy leti È v Brnû, Ostravû a Karlov ch Varech byly pfiedány pod správu krajû V kvûtnu 2005 leti tû v Praze-Ruzyni získalo první místo v mezinárodní soutûïi World Airport Awards 2005 v sekci Nejlep í leti tû stfiední/v chodní Evropy. V záfií 2005 se obchodní název âeská správa leti È, s.p., zmûnil na Leti tû Praha, s.p Dne 13. ledna 2006 byla otevfiena vefiejná ãást Terminálu Sever 2, která umoïnila v raznû zv it kapacitu leti tû. Terminál Sever 2 vyuïívají cestující ze zemí Evropské unie podle reïimu Schengenské dohody. Branami leti tû v tomto roce pro lo 11,6 mil. cestujících. Terminál Sever 2 je navrïen tak, aby bylo moïné jeho kapacitu postupnû zvy ovat pfiidáním dal ích nástupních mostû a vybudováním nového odbavovacího prstu D, pfiípadnû E. Rozvojová studie leti tû poãítá do budoucna s roãní kapacitou 20 mil. cestujících On 1 July 2004, Prague-Ruzynû Airport became an independent facility when the integrated network of regional airports was shut down and the Czech Republic s administrative regions took over management of the Brno, Ostrava and Karlovy Vary airport authorities In May 2005, Prague-Ruzynû Airport came first in the World Airport Awards 2005 in the section Best Airport in Central/Eastern Europe. In September 2005, âeská správa leti È, s.p. (Czech Airport Authority) changed its name to Leti tû Praha, s.p On 13 January 2006, the public part of Terminal North 2 opened, significantly expanding the airport capacity. Terminal North 2 is used by passengers from EU Member States in the Schengen Area. Last year, 11.6 million passengers passed through the airport. Terminal North 2 has been designed so that its capacity can be progressively increased with the addition of further boarding bridges and the construction of new handling piers (Pier D, and if necessary Pier E). The airport development study envisages an annual capacity of 20 million passengers in the future.

16 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 SIGNIFICANT EVENTS OF / 15 Leden 1. ledna Leti tû Praha, s.p., a Mûstsk úfiad Prahy 6 spoleãnû vyhlásily soutûï O nej etrnûj ího leteckého dopravce k Ïivotnímu prostfiedí. 13. ledna byla za úãasti pfiedsedy vlády a ministra dopravy âeské republiky slavnostnû otevfiena vefiejná ãást Terminálu Sever ledna prezident Václav Klaus zahájil provoz Terminálu Sever 2 a otevfiel tranzitní prostor pro cestující do schengenského prostoru. Leti tû Praha tak splnilo podmínku budoucího ãlenství âeské republiky v schengenském prostoru, kterou bylo umoïnit oddûlení letû mezi státy Schengenské dohody od ostatních mezinárodních letû. Únor Leti tû Praha, s.p., uzavfielo smlouvu o spolupráci s nízkonákladov m leteck m dopravcem SkyEurope, kter v Praze otevfiel domovskou bázi. Bfiezen Letecká spoleãnost easyjet Switzerland zavedla novou linku z Prahy do Basileje. Letní letov fiád platn od 26. bfiezna nabídl cestujícím pfiímé lety do osmi nov ch destinací a dopravu zaji tûnou sedmi nov mi leteck mi dopravci. Duben âeské aerolinie zavedly novou linku do ukrajinské Odûsy. Od 10. dubna SkyEurope spojily Prahu s Nice, PafiíÏí Orly, Neapolí a dal ími destinacemi. Leti tû Praha zavedlo moïnost elektronického (on-line check in) odbavení cestujících. January On 1 January, Leti tû Praha, s.p. and Praha 6 Municipal Authority announce a competition for the Most Environmentally-Friendly Air Carrier. On 13 January, the public part of the new Terminal North 2 is officially opened in the presence of the Prime Minister and the Minister for Transport of the Czech Republic. On 17 January, President Václav Klaus launches the operation of Terminal North 2 and opens the transit area for travellers to the Schengen Area. Prague Airport thus meets the requirement for the Czech Republic s future participation in the Schengen Area, i.e. flights between Schengen countries are separate from other international flights. February Leti tû Praha, s.p. concludes a cooperation agreement with the low-cost airline SkyEurope, which opens its home base in Prague. March The easyjet Switzerland airline introduces a new connection from Prague to Basle. The summer timetable, valid as of 26 March, offers passengers direct flights to eight new destinations, with services available from seven new air carriers. April Czech Airlines launches a new service to Odessa, Ukraine. From 10 April, SkyEurope starts offering flights between Prague and Nice, Paris Orly, Naples and other destinations. Prague Airport introduces online check-in for passengers. Kvûten 1. kvûtna padl provozní rekord leti tûm v tento den pro lo k odletu cestujících, poãet odletû a pfiíletû se vy plhal na 549. Poãet cestujících odbaven ch za jedin mûsíc pfiekroãil jeden milion osob, zatímco v roce 2005 byla tato hranice pfiekonána aï v ãervnu. Kapacita leti tního dráhového systému byla díky spolupráci s ízením letového provozu âeské republiky nav ena o dal ích 5 % na 40 odletû a pfiíletû za hodinu. May A record is broken on 1 May on this day, 25,691 passengers make departures from the airport, and the number of departures and arrivals climbs to 549. The number of passengers handled in one month exceeds one million; in 2005 this threshold was not reached until June. The capacity of the airport s runway system increases by a further 5% to 40 departures and arrivals per hour thanks to cooperation with Air Traffic Control ( ízení letového provozu âeské republiky).

17 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2006 A 2007 SIGNIFICANT EVENTS OF 2006 AND 2007

18 16 / 17 âerven Leti tû Praha instalovalo na Terminálech Sever 1 a Sever 2 samoodbavovací kiosky. Dvakrát t dnû propojila Prahu a Dubrovník spoleãnost SkyEurope. 27. ãervna byl podepsán dodatek k Guarantee Facility Agreement, ve kterém se prodluïuje garance za úvûr Evropské investiãní banky a zároveà sniïuje sazba úroku za tuto garanci. V prvním pololetí bylo odbaveno cestujících, tedy o 5,5 % více v porovnání se stejn m obdobím pfiedchozího roku. âervenec 1. ãervence otevfiela spoleãnost Polet Airlines pfiímou linku do VoronûÏe. 3. ãervence se zmûnila organizace dopravy v prostoru pfied Terminálem Sever 1, aby se minimalizovala bezpeãnostní rizika. Srpen Leti tû Praha odbavilo historicky nejvût í poãet cestujících v rámci jednoho mûsíce, a to osob. 4. srpna odstartovalo z Prahy do Ósaky Jumbo spoleãnosti Japan Airlines na první dálkov charterov let v roce Záfií Terminál Sever 2 získal titul Dopravní stavba roku 2006 v soutûïi, kterou pofiádalo Ministerstvo dopravy âeské republiky ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury. 13. záfií Leti tû Praha, s.p., uzavfielo smlouvu na dodávku nového integrovaného informaãního systému ERP se spoleãností IBM âeská republika, spol. s r.o. Dne 27. záfií pfiijala vláda âeské republiky usnesení, kter m uloïila ministru dopravy zahájit transformaci státního podniku Leti tû Praha na státem vlastnûnou akciovou spoleãnost, a odstartovala tak novou v znamnou etapu ve v voji Leti tû Praha. 30. záfií skonãila soutûï O nej etrnûj ího leteckého dopravce k Ïivotnímu prostfiedí, která probíhala od 1. ledna Nejlépe si v ní vedla spoleãnost easyjet. June Prague Airport installs self-service check-in machines in Terminals North 1 and North 2. SkyEurope starts operating a flight between Prague and Dubrovnik twice a week. On 27 June, an addendum to the Guarantee Facility Agreement is signed, in which the guarantee for a loan from the European Investment Bank is extended and the interest rate charged on the guarantee is reduced. In the first half of the year, 5,117,759 passengers are handled, i.e. 5.5% more than in the same period of the previous year. July Polet Airlines opens a direct flight to Voronezh on 1 July. The transport arrangements in front of Terminal North 1 are changed on 3 July to minimize the security risk. August Prague Airport handles its highest ever number of passengers in a single month 1,289,897 people. On 4 August, a Japan Airlines Jumbo takes off from Prague to Osaka on the first long-haul charter flight in September Terminal North 2 is named the Transport Structure of the Year 2006 in a competition held by the Ministry of Transport in cooperation with the State Fund for Transport Infrastructure. On 13 September, Leti tû Praha, s.p. concludes a contract for the supply of a new ERP integrated information system with IBM âeská republika, spol. s r.o. On 27 September, the Czech government adopts a resolution under which the Minister for Transport is tasked with the launch of the process to transform Leti tû Praha from a state enterprise into a state-controlled public limited company, thus kick-starting a major new era in the development of Prague Airport. On 30 September, the competition to find the Most Environmentally-Friendly Air Carrier, which has been open since 1 January 2006, comes to an end. The winner is easyjet.

19 íjen V mûsíci fiíjnu oznámila letecká spoleãnost Delta Air Lines zámûr provozovat od kvûtna 2007 pfiímé letecké spojení mezi Prahou a nejvût ím leti tûm svûta Atlantou. 4. fiíjna Leti tû Praha, s.p., pfiedstavilo vefiejnosti novou koncepci pronájmu komerãních prostor. Cílem je roz ífiit nabídku sluïeb pro souãasnou skladbu cestujících a zv it v nosy z obchodní ãinnosti. Od 29. fiíjna zaãal platit zimní letov fiád, kter nabídl cestujícím o 5 % více destinací dosaïiteln ch pfiím m letem a o 9 % vût í v bûr dopravcû neï v zimû pfiede lého roku. Listopad Leti tû Praha, s.p., a ízení letového provozu âeské republiky se dohodly na prohloubení spolupráce pfii rozvoji Leti tû Praha a na pokraãujícím zv ení dráhové kapacity, která do roku 2009 dosáhne 46 pohybû za hodinu. 1. listopadu Leti tû Praha, s.p., dokonãilo certifikaci a obdrïelo od Úfiadu pro civilní letectví certifikát t kající se provozní bezpeãnosti dle pravidel ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví). Tímto krokem bylo zaji tûno plnûní závazkû vypl vajících z Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, kterou âeská republika pfiijala. 6. listopadu byla uvedena do praxe nová bezpeãnostní opatfiení v souladu s nafiízením Evropské unie, která mají pfiispût k ochranû cestujících pfied hrozbou teroristick ch útokû. 9. listopadu byl odbaven desetimiliont cestující, a to o 19 dní dfiíve neï v pfiede lém roce. Prosinec Od 1. prosince byla kromû ãeské a anglické jazykové verze zprovoznûna také nûmecká mutace internetov ch stránek Leti tû Praha. 6. prosince byla uvedena do provozu nová centrální stanice hasiãského záchranného sboru odpovídající mezinárodním standardûm bezpeãnosti leteckého provozu. 13. prosince Leti tû Praha poprvé za dobu trvání pfiekroãilo hranici 11 milionû odbaven ch cestujících bûhem jednoho roku. Leti tû Praha za cel rok odbavilo historicky nejvy í poãet cestujících, a to , a zaznamenalo pohybû letadel. NárÛst celkového poãtu cestujících v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 ãinil 7,5 % a o 4 % vzrostl pohyb letadel. October In October, Delta Air Lines announces its plan to start operating direct flights between Prague and the largest airport in the world Atlanta as of May Leti tû Praha, s.p. publishes its new concept for the letting of commercial premises on 4 October. The aim is to expand the range of services for the current passenger structure and increase revenues from business activities. On 29 October, the winter timetable comes into force, offering passengers 5% more direct destinations and a 9% increase in the choice of carriers compared to the previous winter. November Leti tû Praha, s.p. and Air Traffic Control agree to intensify their cooperation in the development of Prague Airport and in the ongoing enlargement of runway capacity, which will rise to 46 landings/takeoffs per hour by On 1 November, Leti tû Praha, s.p. completes the certification process and receives a certificate from the Civil Aviation Authority confirming its operating safety in accordance with the rules of the ICAO (International Civil Aviation Organization). This move safeguards the fulfilment of obligations under the Convention on International Civil Aviation, which has been adopted by the Czech Republic. On 6 November, new security measures are introduced in line with an EU Regulation which are designed to give passengers greater protection from terrorist threats. The ten millionth passenger is handled on 9 November, 19 days earlier than in the previous year. December As of 1 December, the Czech and English versions of the Prague Airport website are joined by a German version. On 6 December, a new central fire station complying with international air traffic safety standards is put into operation. On 13 December, Prague Airport breaks through the threshold of 11 million handled passengers in a single year for the first time in its history. Prague Airport handles its highest ever numbers of passengers and takeoffs/landings in a single year 11,581,511 passengers and 166,346 takeoffs/landings. Compared to 2005, the total increase in passenger numbers in 2006 is 7.5%; takeoffs/landings are up by 4%.

20 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 DO DATA UZÁVùRKY V ROâNÍ ZPRÁVY SIGNIFICANT EVENTS OF 2007 (UP TO THE ANNUAL REPORT PUBLICATION DATE) Leden Od 15. ledna spoleãnost SWISS International Air Lines spojila pfiímou linkou Prahu s Basilejí. Dne 18. ledna postihl Leti tû Praha orkán Kirill, kter dosáhl síly 35 m/s, coï zpûsobilo ãásteãné po kození stfiech. 25. ledna zahájil provoz v tranzitním prostoru Terminálu Sever 2 hotel Tranzit II s kapacitou 20 lûïek. January On 15 January, SWISS International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle. On 18 January, Hurricane Kyrill hits Prague Airport at a force of 35 m/s, enough to cause damage to roofs. On 25 January, the Hotel Tranzit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal North / 19 Únor V Terminálu Sever 2 byla zahájena v stavba 6 nov ch nástupních mostû. Internetové odbavení nabízí na Leti ti Praha jiï 6 leteck ch spoleãností Air France, British Airways, easyjet, Brussels Airlines, KLM a SWISS International Air Lines. Od 15. února zavedla panûlská nízkonákladová spoleãnost clickair spojení na pravidelné lince Praha Barcelona. Bfiezen 5. bfiezna oznámil Norwegian Air Shuttle pravidelné spojení do norského Stavangeru. 12. bfiezna probûhl slavnostní kfiest letadla v barvách Leti tû Praha a hlavního mûsta Prahy u pfiíleïitosti pfiedstavení marketingové aktivity cílené na propagaci Leti tû Praha jako vstupní brány do mûsta Prahy. 20. bfiezna vyhlásilo Leti tû Praha, s.p., Komplexní program podpory okolním obcím a mûstsk m ãástem dotãen m provozem Leti tû Praha v roãním objemu pfies 22 mil. Kã. 25. bfiezna vstoupil v platnost letní letov fiád, kter nabídl cestujícím dal í roz ífiení poãtu destinací a linek. Pfiedpokládan poãet pravidelnû nalétávan ch destinací v letní sezonû 2007 je 121, poãet pravideln ch dopravcû 57. V 1. ãtvrtletí roku 2007 Leti tû Praha odbavilo cestujících a zaznamenalo pohybû letadel. NárÛst celkového poãtu cestujících v 1. ãtvrtletí 2007 ve srovnání s rokem 2006 ãinil 15,8 % a o 7,9 % vzrostl pohyb letadel. February The construction of six new boarding bridges commences in Terminal North 2. Online check-in at Prague Airport is now offered by six airlines Air France, British Airways, easyjet, Brussels Airlines, KLM and SWISS International Air Lines. The Spanish low-cost airline clickair starts running a scheduled flight between Prague and Barcelona as of 15 February. March On 5 March, Norwegian Air Shuttle announces a scheduled flight to Stavanger, Norway. On 12 March, a naming ceremony is held for an aircraft in the colours of Prague Airport and the City of Prague to mark the introduction of marketing targeting the promotion of Prague Airport as the gateway to Prague. On 20 March, Leti tû Praha, s.p. announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities and boroughs affected by Prague Airport s operations, with an annual budget of more than CZK 22 million. On 25 March, the summer timetable enters into force, offering passengers even more destinations and flights. The number of regular destinations covered in the summer season is envisaged at 121, with 57 regular carriers. In the first quarter of 2007, Prague Airport handles 2,343,599 passengers and reports 37,674 landings/takeoffs. Compared to 2006, the total increase in passenger numbers in the first quarter of 2007 is 15.8%; takeoffs/landings are up by 7.9%.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 4/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Certifikace podle norem ISO PERSONALISTIKA est let práce s lidmi NÁ PORTRÉT Henk Weijers ZAJÍMAV PRODUKT Olejové hydrogenáty LITVÍNOV

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005

V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Obsah / Contens Úvodní slovo pfiedsedy Úfiadu prûmyslového vlastnictví....................................... 3 Introductory word of the President of the Industrial

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více