10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15"

Transkript

1 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské historie v dobov ch uniformách i se svou technikou. Foto: Marie ZdeÀková

2 2 KVùTEN 2005 Upozornûní odboru sociální péãe, odd. státní sociální podpory Dne vstoupil v platnost zákon 124/2005 Sb., kter m se mûní zákon ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpofie, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Zmûna se t ká osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch, kde se posuzuje, zda je ãinnost vykonávána jako hlavní a nebo vedlej í dle zákona ã. 155/1995 Sb., o dûchodovém poji tûní. JestliÏe oprávnûná osoba do tfií kalendáfiních mûsícû prokáïe, Ïe její pfiíjmy z podnikání nebo z jiné samostatné v dûleãné ãinnosti a takové pfiíjmy osob spoleãnû s ní posuzovan ch, k nimï bylo pfiihlédnuto pfii rozhodování o dávce (napfi. pfiídavek na dítû, sociální pfiíplatek, pfiíspûvek na bydlení), jsou pfiíjmy osob, které vykonávají ãinnost, která se povaïuje podle zákona o dûchodovém poji tûní za vedlej í samostatnou v dûleãnou ãinnost, nebo jde o pfiíjmy osob, jejichï ãinnost se nepovaïuje podle zákona o dûchodovém poji tûní za ãinnost osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch proto, Ïe tuto ãinnost nevykonávaly soustavnû ( 9 zák. ã.155/1995 Sb., o dûchodovém poji tûní, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû), v e dávek SSP, které náleïí ke dni úãinnosti tohoto zákona, se k tomuto dni posoudí znovu. Pro nové posouzení má klient moïnost podrobnûj í informace doloïit pomocí formuláfiû: - DoplÀující informace o samostatné v dûleãné ãinnosti k dokladu o v i roãního pfiíjmu za rok DoplÀující informace o samostatné v dûleãné ãinnosti k dokladu o v i ãtvrtletního pfiíjmu za 4. ãtvrtletí DoplÀující informace o samostatné v dûleãné ãinnosti k dokladu o v i ãtvrtletního pfiíjmu za 1. ãtvrtletí 2005 Pro rozhodná období r a 2. ãtvrtletí 2005 je povinné dokládat v i pfiíjmu na nov ch formuláfiích vydan ch MPSV: Doklad o v i roãního pfiíjmu Doklad o v i ãtvrtletního pfiíjmu V echny tyto formuláfie si lze vyzvednout v Informaãní kanceláfii Úfiadu mûstské ãásti Praha 15, BoloÀská 478, nebo vytisknout z webov ch stránek MPSV na adrese Podrobnûj í informace vám poskytnou pracovnice oddûlení státní sociální podpory telefonicky nebo osobnû na pracovi ti. Vûra Rinková, vedoucí odboru sociální péãe Informace odboru dopravy 1. Magistrát hl. m. Prahy - odbor mûstského investora - plánuje realizaci II. etapy v stavby spla - kové kanalizace a rekonstrukce komunikace Kutnohorské, P 10, v úseku Dolnomûcholupská - b valá prodejna Mainl vãetnû kfii- Ïovatky ulic Kutnohorská a Dolno- PrÛmyslová - Hornomûcholupská - K MûcholupÛm - zpût Kutnohorská, resp. po ul. Hornomûcholupská - Franti ka Divi e - Podléská - kruhová kfiiïovatka Pfiátelství (Uhfiínûves). Toto opatfiení bude znamenat znaãné zatíïení komunikace Hornomûcholupská a pfiíp. i Plk. Mráze automobilovou dopravou a autobusy integrované dopravy z v chodu hl. m. Prahy. Vedení objízdné trasy není moïno z dûvodu nevyhovujících ífikov ch parametrû ostatních moïn ch komunikací vést jinou trasou. Na základû projednání mezi investorem, MHMP - odborem dopravy, Policií âr SHMP - DI a dal ími prosadil ÚMâ Praha 15 - odbor dopravy - vedení linek pfiímûstsk ch autobusû v objízdné trase po ul. Hornomûcholupská - PrÛmyslo- Termíny jednání Rady Mâ a Zastupitelstva Mâ Praha 15 v roce 2005 Harmonogram jednání Rady Mâ Praha 15 v roce 2005: kvûten ãerven... 6., 20. ãervenec srpen... 1., 22. záfií... 5., 19. fiíjen... 3., 17., 31. listopad , 28. prosinec Jednání Rady Mâ Praha 15 se budou konat vïdy v pondûlí v zasedací místnosti Úfiadu Mâ Praha 15 od 9.00 hodin. Sídli tû Ko ík ãíslo 5/2005 Vychází v Praze mûsíãnû, mimo ãervenec a srpen Vydává: ÚMâ Praha 15, BoloÀská 478/1, Praha 10, Iâ: Vedoucí redakce: Jana imkû Odpovûdn redaktor: Ing. Jan Novák Tajemnice redakce: Katefiina Rathausová Adresa redakce a pfiíjem inzerce: Úfiad mûstské ãásti Praha 15, BoloÀská 478/1, Praha 10, tel , fax: , www. praha15.cz Podávání inzerce kaïdé pondûlí a stfiedu od do hod. Uzávûrka: Grafika + litografie: IQ ART, s.r.o., Tiskne: âeská Unigrafie, a. s. Toto ãíslo vy lo v nákladu v tiskû. ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registraãní znaãka MK âr E âíslo 5/2005 vy lo Za obsahovou a vûcnou správnost odpovídá autor. Foto: Zdenûk Havel mûcholupská. PfiedbûÏn termín zahájení v dobû pfiípravy tohoto ãlánku je cca Stavba bude provádûna pfii úplné uzavírce Kutnohorské ul. a zaslepení ul. Dolnomûcholupské ve smûru od Hostivafie a Dolnomûcholupské ve smûru od Dubãe. UpozorÀujeme fiidiãe a pfiedev ím obyvatele oblasti pfii ul. Hornomûcholupská a sídl. Hornomûcholupská, Mâ Praha 15, Ïe objízdná trasa za uzavfienou ul. Kutnohorskou bude pro individuální dopravu a MHD obousmûrnû vedena z ul. âernokostelecká po ul. Harmonogram zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 15 v roce 2005: kvûten ãerven záfií listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 15 se budou konat vïdy ve stfiedu v Kulturním centru Varta od hodin. âíslo 6/2005 Hlasatele vyjde ve ãtvrtek 16. ãervna 2005

3 KVùTEN vá (poïadavek ROPID a DP-A vedení po ul. Plk. Mráze). Dal í podmínkou bude zabezpeãení pfiechodû pro chodce dohledem pfiíslu níky policie. DÛvodem je ochrana chodcû, pfiedev ím dûtí docházejících do Z Hornomûcholupská, ktefií pouïívají pfiechody pro chodce na ul. Plk. Mráze. Îádáme obyvatele dotãené obytné zástavby o trpûlivost a shovívavost k pfiedpokládanému nárûstu dopravy a tím i zhor en ch podmínek bydlení a dopravní situace. Doba trvání stavby je plánována do konce srpna 2005, tzn. Ïe prûbûh stavby je smûrován pfiedev ím do prázdninového období. 2. Sídl. Ko ík - z dûvodu dlouhodobû nefie ené situace v místní úpravû silniãního provozu a dopravy v klidu (parkování vozidel) na komunikacích v oblasti sídl. Ko ík objednala mûstská ãást Praha 15, resp. odbor dopravy u Ústavu dopravního inïen rství zpracování projektové dokumentace na komplexní fie ení dopravy v této oblasti. V stupním poïadavkem je zv - ení moïnosti odstavu vozidel obyvatel sídl. Ko ík na stávajících komunikacích a pfiíp. zjednosmûrnûní komunikací v pfiípadech, kdy toto nebude mít vliv na zhor ení dopravní obsluïnosti objektû. PfiedbûÏnû v ãervnovém ãísle ãasopisu Hlasatel uvefiejní odbor dopravy zjednodu en projekt fie ení zpracovan ÚDI tak, aby se obyvatelé sídl. Ko ík mohli k návrhu pfies prázdninové období vyjádfiit. Zdenûk Havel, povûfien vedením odboru dopravy K DOPRAVNÍ V CHOVù NA NA ICH MATE SK CH A ZÁKLADNÍCH KOLÁCH Pohyb v provozu na pozemních komunikacích je jednou z nezbytn ch lidsk ch ãinností, bez které se nikdo z nás neobejde. AÈ jsme chodci pohybující se pfieváïnû po chodnících, nebo fiidiãi jezdící po vozovkách - kaïd z nás je úãastníkem provozu. A proto je stále aktuálnûj í, abychom znali pravidla a zásady bezpeãné chûze a jízdy. Uãíme se je vût inou sami, od rodiãû, ve kole a pozdûji v auto kole. Je zfiejmé, Ïe úãastníky provozu se stáváme jiï v dûtství, a proto také stále vût í pozornost vûnujeme dopravní v chovû dûtí v na ich matefisk ch a základních kolách. V matefisk ch kolách se dûtí uãí pfiedev ím prostfiednictvím rûzn ch her, seznamují se s dopravními prostfiedky, svûteln mi signály, dopravními znaãkami a získávají dal í dûleïité poznatky o dopravû. V základních kolách je obsah dopravní v chovy dán závazn m dokumentem M MT, ze kterého vycházejí uãební osnovy pro jednotlivé druhy kol. V rámci povinné kolní docházky je tak dopravní v chova v rûzn ch roãnících zafiazena v rûzn ch pfiedmûtech. Na e koly se také pravidelnû zúãastàují celostátního programu k dopravní v chovû dûtí, napfi. Citron a jablko ãi Zlatá zebra. K úãinn m formám dopravní v chovy dûtí patfií v uka a v cvik na dûtsk ch dopravních hfii tích. Systematick v cvik je soustfiedûn na Ïáky 4. a 5. roãníkû základních kol a jeho obsahem je procviãení základních prvkû jízdy na kole. Ve v ech matefisk ch a základních kolách je v rámci speciální dopravní v chovy dlouhodobû velmi dobrá spolupráce s útvarem prevence Mûstské policie hl. m. Prahy a Policií âr. PhDr. Marcela tiková, zástupkynû starosty Komise bezpečnosti a dopravy Rady MČ Praha 15 pod záštitou radního Pavla Frydrycha srdečně zve žáky ZŠ v Praze 15, rodiče i veřejnost ve čtvrtek 26. května 2005 od hodin do areálu ZŠ Křimická u příležitosti Dne dětí a v rámci dopravně-bezpečnostní a drogové prevence na prezentaci Městské policie HMP, Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy.

4 4 KVùTEN 2005 Odbor dopravy otázky a odpovûdi Na odbor dopravy ÚMâ Praha 15 smûfiuje prostfiednictvím elektronické po ty nebo pfiímo na jednotlivé ové adresy jednotliv ch pracovníkû) mnoïství dotazû na fie ení dopravní situace na komunikacích II. - IV. tfiídy, nad nimiï vykonává státní správu jako pfiíslu n silniãní správní úfiad ÚMâ Praha 15 - OD (Mâ Praha 15, Mâ Dolní Mûcholupy, Mâ Dubeã, Mâ Petrovice, Mâ tûrboholy), pfiíp. na komunikace I. tfiídy, u kter ch je pfiíslu n m SSÚ Magistrát hl. m. Prahy - odbor dopravy. Pro informaci ãtenáfiû uvefiejàujeme nûkteré z nich: Projektovou dokumentaci - fie ení komunikací v rámci této stavby - je moïné si prohlédnout v náv tûvních dnech pondûlí, stfieda na ÚMâ Praha 15 - odbor v stavby nebo odbor dopravy. VáÏení, minul rok byla pfies pûl roku uzavfiena z dûvodu opravy mostu ulice K MûcholupÛm a letos je jiï del í ãas tato ulice znovu uzavfiena z dûvodu opravy vozovky. Nechápu, jak je moïné, Ïe toto nebylo koordinováno a ve keré opravy udûlány najednou. hájena ( vydáno stavebním úfiadem ÚMâ Praha 15 povolení k pfiedãasnému uïívání - dûvodem prûtahy kolaudaãního fiízení ze strany âesk ch drah). V prûbûhu realizace rekonstrukce mostû byla provedena i stavba de Èové kanalizace s odvodnûním vozovky (pfiede l stav jistû znáte). BohuÏel, pfii projednávání stavby Oprava komunikace... bylo potfieba fie it ze strany investora akce nevyjasnûné majetkoprávní pomûry k vlastníkûm pfiilehl ch ploch, ãímï do lo ke skluzu v povolovacím fiízení a pfiesunu zahájení realizace opravy komunikace do roku 2005, a to do doby, kdy to klimatické podmínky dovolují ve vztahu k technologii stavby. Dokonãení stavby a otevfiení komunikace pro silniãní provoz jsou plánovány na konec dubna t. r. (od plánovaná uzavírka ul. Kutnohorská - II. etapa - v stavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky s objízdnou trasou obousmûrnû K MûcholupÛm - Hornomûcholupská - PrÛmyslová). Postup prací je odborem dopravy sledován - napfi. dne v zva smûrem k TSK hl. m. Prahy na zv ení obsaditelnosti stavby pracovníky dodavatelské firmy âermák a Hrachovec. Vûfite, Ïe úfiedníci ÚMâ Praha 15 - OD nejsou vzniklou situací nad eni Ale asi bych chtûl hodnû od úfiedníkû, aby se nûãím takov m zab vali. Prosím proto o vyjádfiení, proã se tak stalo a kdy bude tato ulice zase otevfiena a jak dlouho bude vûbec otevfiena. Jsem velmi zvûdav, zda dostanu v dohledné dobû odpovûì. Ing. V. H. Odpovûì: K va emu dotazu ve vûci uzavírky komunikace K MûcholupÛm, Praha 10, v r sdûluji: Komunikace K MûcholupÛm je místní komunikace II. tfiídy, nad níï vykonává dle pfiíslu - n ch zákonn ch norem a pfiedpisû státní správu jako pfiíslu n silniãní správní úfiad ÚMâ Praha 15 - odbor dopravy. Tato komunikace je v majetku Obce hl. m. Prahy a povûfien m správcem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Na pfielomu let 2003/2004 byla pfiedloïena TSK hl. m. Prahy na ÚMâ Praha 15 - OD projektová dokumentace na stavbu Stavební úpravy mostu Y 519 ul. K MûcholupÛm pfies traè âd a Stavební úpravy mostu X 510 ul. K MûcholupÛm pfies ul. Hornomûcholupskou. ÚMâ Praha 15 - odbor dopravy jako dotãen orgán státní správy vznesl v rámci stanoviska k tûmto stavbám poïadavek na doplnûní PD o pfiípravu a následnou realizaci odvodnûní vozovky v celém úseku komunikace (most pfies âd - Kutnohorská) a následnou opravu komunikace (vozovka + chodník). Pfies negativní pfiístup investora akce, TSK hl. m. Prahy, byla posléze TSK hl. m. Prahy projetková dokumentace doplnûna o poïadované jako samostatná PD. Po projednání (územní fiízení, stavební fiízení) byla rekonstrukce mostû v ãervnu 2004 zaa je jejich snahou akce a omezení provozu koordinovat tak, aby nevznikaly úãastníkûm silniãního provozu a provozovatelûm MHD problémy a pfiíp. kody. BohuÏel, pfii této akci toto ne lo zabezpeãit. Pro va i informaci je tû uvádím, Ïe na kfiiïovatce Kutnohorská x K MûcholupÛm je plánována v stavba svûtelného signalizaãního zafiízení ( dle finanãních moïností MHMP, realizace pfii zachování provozu), která by mûla pfiispût ke zv ení bezpeãnosti silniãního provozu a provozu na této kfiiïovatce. V rámci bûïné údrïby byla odborem dopravy zaji tûna u TSK hl. m. Prahy oprava vozovek - odstranûní lokálních závad a vyrovnání kanalizaãních vstupû Hornomûcholupská, Archimédova, Milánská aj. O pfiipravovan ch dal ích komunikaãních akcích a stavbách na území správního obvodu ÚMâ Praha 15 - OD pravidelnû informuje obãany odbor dopravy na stránkách ãasopisu Mâ Praha 15 Hlasatel, napfi. Doprava a komunikace v ãervnovém ãísle 2004 a dále následnû v dal ích ãíslech. Pokud by byl z va í strany zájem o podrobnûj í informace, je moïné odbor dopravy nav tívit v pondûlí a ve stfiedu v dobû od 8.00 do hod. a hod. Vûfiíme, Ïe s na í odpovûdí a vãasností vyfiízení budete spokojen. Dûkujeme za vá zájem o problematiku na úseku komunikací. Zdenûk Havel, ÚMâ P 15 - OD Ulice K MûcholupÛm Dobr den, chtûla bych se zeptat, zda bude v souvislosti s v stavbou nov ch domû na Veronském námûstí provedena oprava komunikací v okolí (silnice, chodníky), napfi. v ulici Na Kfieãku. E. M. Odpovûì: K va emu dotazu uvádím, Ïe v prostoru Veronského nám. kolem nov ch objektû a pfied stávajícími bloky domû bude provedena kompletní rekonstrukce komunikaãních ploch, s roz- ífiením parkovacích ploch a místní úpravou silniãního provozu - dopravní znaãení. Vjezd a v jezd z tohoto prostoru do ul. Na Kfieãku - Holoubkovská bude fie en novou okruïní kfiiïovatkou. Dal í vjezd a v jezd je fie en novou komunikací do prostoru ulice Bolevecká. V souãasné dobû se projednává moïnost napojení podzemních garáïí nového bloku E-rampou a tubusem (nad terénem a pfiístupov m chodníkem) na ul. Milánská (napojení v místû souãasného vjezdu k nákupnímu stfiedisku Albert). Následná oprava ul. Na Kfieãku - Holoubkovská bude v závûru stavby provedena v místech po kození komunikací stavbou. Stav komunikací byl pfied zahájením stavebních prací zdokumentován správcem komunikací, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která posoudí rozsah po kození a pfiíp. opravu bude uplatàovat na dodavatelské firmû (Skanska, a. s.). Ve v hledovém období bude ÚMâ Praha 15 - OD prosazovat u TSK hl. m. Prahy rozsáhlej í opravu povrchu vozovky - frézování s vyrovnáním nerovností. Foto: Zdenûk Havel Jak jsme informovali v minulém ãísle, udûlila mûstská ãást Praha 15 ãestné obãanství deseti v znamn m osobnostem. Nyní pfiiná íme nûkolik zábûrû z této slavnostní události. âestní obãané Prahy 15 se starostou Janem Nádvorníkem Místopfiedseda âeského olympijského v boru Franti ek Dvofiák Astronom Jifií Grygar s Miroslavem Jabulkou Foto: Marie ZdeÀková

5 KVùTEN Ačkoliv se to zdá být neuvěřitelné, časopis městské části Praha 15 HLASATEL završuje květnovým číslem již deset let své existence. Historie místního tisku Nejstarším doloženým periodikem, které vzniklo v Hostivaři, jsou noviny PERIFERIE. První číslo nezávislého čtrnáctidenníku, věnovaného potřebám Hostivaře a obcí XIII. okresu Hlav. města Prahy, jak je napsáno v záhlaví, vyšlo v září Redakce, administrace a expedice sídlily v budově pošty, v bývalé Nádražní ulici v Hostivaři. Prvním vydavatelem a odpovědným redaktorem byl Josef Škrobach. Noviny stály vydával MNV Horní Měcholupy. Od roku 1987 vycházel v nákladu 700 výtisků, později již není náklad uveden a vycházel pravděpodobně do komunálních voleb v roce V Hostivaři začalo Občanské fórum v září 1990 vydával Hostivařský- -Záběhlický občasník. Mezi členy redakční rady patřili i pánové Jan Koukal, pozdější primátor hlavního města Prahy, a Jan Nádvorník, současný starosta MČ Praha 15. V roce 1993 se Místní úřad Praha- -Horní Měcholupy pokusil o znovuvydávání Hornoměcholupského zpravodaje, ale vyšlo jen několik čísel. Po komunálních volbách v listopadu 1994 a vzniku nové městské slaví v květnu 10. narozeniny IQ Art, která zajišťuje grafickou úpravu a následný tisk. Vývoj časopisu během deseti let Od května 1995 do dubna 2005 vyšlo rovných sto vydání časopisu Hlasatel. Během deseti let bylo vytvořeno nebo připraveno pro tisk na tři tisíce článků, plakátů, informací a výzev, doplněných více než dvěma tisíci fotografiemi, kresbami a dalším obrazovým materiálem. Infora tradice, Kouzlo městské části Praha 15 na starých pohlednicích nebo Spolkový život v Hostivaři. V současné době běží seriál Kronika Toulcova dvora, který připravují zaměstnanci uvedené instituce. Své pravidelné místo mají v časopise naši externí přispěvatelé. Kromě Toulcova dvora je to Sokol Hostivař, SKBU Hostivař, Dům UM a další organizace Prahy 15. Činnost redakce se neomezuje jen na vydávání Hlasatele. Její členky se podílely i na vydání šedesáti- Vlevo - členové redakce Hlasatele při práci. Vpravo - grafik Jiří Štembera připravuje číslo do tisku Foto: autorka 80 haléřů a měly čtyři strany o rozměrech 47x33 cm. Během let měnily názvy. Nejprve ZÁJMY Periferie - obcí XIII. okresu, později Zájmy obcí XIII. okresu (Periferie) a na konec Praha XIII., nezávislý list, hájící zájmy občanstva (včetně Hostivaře) s tím, že se redakce později přemístila do Vršovic. Poslední číslo, které se podařilo dohledat, je ze 16. února Další vlastní měsíčník pod názvem Oznamovatel Sokola v Hostivaři si vydávala uvedená tělocvičná jednota od září První čísla měla jen čtyři strany, ale od třetího ročníku měly noviny již 14 stran o velikosti 21x29,5 cm. Za redakci odpovídal Rudolf Zdrůbecký a tiskl je František Chudomel. Poslední číslo vyšlo 10. dubna 1941, dva dny před zákazem Sokola. Náklad u obou tiskovin nebyl uveden. V archivu Kroniky MČ Praha 15 je založeno několik výtisků měsíčníku Hornoměcholupský zpravodaj, který části Praha 15 nastal čas pro nový časopis. V květnu 1995 vyšlo první číslo měsíčníku HLASATEL. Otcem myšlenky vydávat časopis a autorem názvu byl starosta Jan Nádvorník. Jak vzniká Hlasatel Na rozdíl od jiných městských částí, které vydávají tiskoviny, nemá radnice MČ Praha 15 na tuto činnost vyčleněné zaměstnance. To znamená, že redakci tvoří tři pracovnice kanceláře zastupitelstva a starosty - Jana Šimků, Kateřina Rathausová a Marie Zdeňková, které současně zajišťují chod sekretariátu starosty, jednání rady a zasedání zastupitelstva. K vydání jednoho čísla časopisu je třeba připravit do tisku v průměru osmdesát stran textu, nafotit několik filmů, zpracovat a administrativně vyřídit inzerci a vše v termínu předat externím pracovníkům - redaktorovi ing. Janu Novákovi a panu Jaroslavu Haladovi, řediteli agentury mační médium občanů Prahy 15 obsahovalo také přes tisíc inzerátů. První čtyři čísla vyšla osmistránková, od listopadu 1995 již vychází Hlasatel šestnáctistránkový. Do června 1996 vycházel v nákladu 6000, od září 1996 se náklad zvýšil na 8000 výtisků. Dvakrát změnil formát a mnohokrát druh papíru. Od září 1999 se z černobílého stal celobarevným, zvýšil náklad na a distribuci začala zajišťovat agentura přímo do schránek občanů. Do té doby jsme rozváželi časopis sami. V roce 2001 byl náklad opět zvýšen na výtisků a došlo ke změně distribuční firmy. Od ledna 2004 vychází Hlasatel v nákladu výtisků. Zaměření časopisu odpovídá regionálním novinám. Pozornost je věnována především dění v obvodu a zprávám z radnice. Během let vyšlo několik seriálů na pokračování zpracovaných kronikářkou, např. Ze starých zápisů a kronik, Lidové zvyky stránkové brožury Praha 15 se představuje (listopad 1996) a příloh Hlasatele Povodňový plán (4 str. - říjen 1998), Informační bulletin (6 str. - červen 1999), Dny Prahy 15 (4 str. - září 2001), Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím (4 str. - říjen 2002) a Volby do Senátu PČR (8 str. - říjen 2004). Kromě těchto činností zajišťovala redakce vydání Knihy o Praze 15 (1998), Knihy o Praze 15-2., rozšířené a upravené vydání (2003), knihy Antonín Švehla a Hostivař (2003) a Mapy Prahy 15 (2004) s pamětihodnostmi a zajímavostmi regionu, kdy jedna z pracovnic byla spoluautorkou nebo autorkou uvedených publikací a mapy. Třešničkou na dortu pro redakci je stále velmi dobré hodnocení úrovně našeho časopisu profesionálními novináři. Ale největší odměnou jsou ohlasy vás, čtenářů, a to kladné i kritické, neboť nás motivují k ještě lepším výkonům. Marie Zdeňková

6 6 KVùTEN 2005 Prezentace Prahy 15 v Harlow Na základû pozvání starosty britského mûsta Harlow pana Iana Jacksona, u pfiíleïitosti 10. v roãí mûstské ãásti Praha 15 a v rámci prohlubování pfiátelsk ch vztahû mezi mûstem Harlow a mûstskou ãástí Praha 15 se uskuteãnila ve dnech 16. aï 20. dubna 2005 v stava fotografií Marie ZdeÀkové v nové, moderní radnici mûsta Harlow nedaleko Lond na. Expozice nazvaná Praha 15 - Harlow, sedm let pfiátelství si kladla za cíl pfiiblíïit a pfiedstavit alespoà ãásteãnû hlavní mûsto âeské republiky, mûstskou ãást Praha 15 a okolí. Sto patnáct fotografií formátu 30x45 cm s popisky bylo koncipováno do dvou ãástí. První ãást pfiipomnûla náv tûvy hostû z Harlow bûhem posledních sedmi let. Náv tûvníci Gibberd Gallery, kde byla v stava umístûna v tûsném sousedství expozice kreseb Pabla Picassa, se mohli symbolicky vydat na procházku Prahou tak, jak ji vidûli na i pfiátelé. Pro lep- í pfiedstavu jednotliv ch objektû, míst a romantick ch zákoutí hlavního mûsta âeské republiky byl k dispozici katalog s popisem jejich historie a zajímavostí. Z vernisáïe v stavy Galerie radnice v Harlow nabízí pro v stavy velmi pûsobivé prostfiedí vehlova cesta 2005 Pfiedseda SA poloïil kvûtiny na vehlûv hrob Detail jednoho z v stavních panelû, které reprezentovaly nejen na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková Druhá ãást pfiiblíïila rozmanitost Prahy 15 ve v ech jejích aspektech. Fotografie pfiipomnûly mnohé události, které jsou spojeny s pfiáteli z Harlow - pravidelné fotbalové turnaje, pomoc pfii povodních v roce 2002, studijní pobyt v matefisk ch kolách. V stava byla nakonec prodlouïena o mûsíc. Bûhem slavnostní vernisáïe pfiedal starosta Jan Nádvorník radnici Harlow bustu Antonína vehly, která byla k tomuto úãelu zhotovena spolu s plastikou, odhalenou v ãervnu 2001 v Hostivafii. PhDr. Marcela tiková fií po stopách ministerského pfiedsedy. Poslední zastávka byla vûnována poloïení kvûtin na vehlûv hrob. Cílem se stal opût ToulcÛv dvûr, kde pokraãoval kulturní program, na nûmï se podílela taneãní skupina M Horolezecká. Po prohlídce areálu pfieãetl ing. Jan Malypetr nûkolik autentick ch vzpomínek z rukopisu svého dûdeãka a po diskusi následovalo poho tûní sponzorované p. Wenzlem. Pfiíjemné vycházce a milému setkání pfiálo i sluneãné poãasí. Marie ZdeÀková Zaãínalo se u busty Antonína vehly V nedûli 24. dubna se uskuteãnil 2. roãník vehlovy cesty 2005 za úãasti mnoha v znamn ch osobností. Po úvodních slovech Pavla âerného, pfiedsedy Spoleãnosti Antonína vehly, PhDr. Marie Neudorflové z Akademie vûd a ing. Vladimíra Dole- Ïala, poslance Snûmovny Parlamentu âr, u busty Antonína vehly se poãetná skupina asi edesáti zájemcû vydala na komentovanou procházku Hostiva- Leto ní úãast organizátory mile pfiekvapila Závûreãné posezení se odehrálo v Toulcovû dvofie Foto: autorka

7 KVùTEN Den Zemû v Toulcovû dvofie Oslavy svátku vûnovaného pfiírodû a jejímu uchování rámovaly rozkvetlé ovocné stromy Foto: Marie ZdeÀková Pracovníci Toulcova dvora pfiipravili na Den Zemû pestr program Den Zemû v Praze 15 Ti, ktefií se v sobotu 23. dubna nechali zlákat krásn m, takfika letním poãasím na v let na Hostivafiskou pfiehradu, mûli moïnost zúãastnit se programu, kter u pfiíleïitosti celosvûtové oslavy Dne Zemû pofiádalo mládeïnické obãanské sdruïení spolu s dal ími ochránci pfiírody. Na tfiech stanovi tích byla nejen pro dûti nachystána celá fiada her, ale i malífiská minidílna. Souãástí celé akce byl také úklid okolního parku a parkovi tû, do kterého se kromû organizátorû zapoji- naplnûním hesla cel ch narozenin Zemû, hesla Clean up the world (Ukliìme svût). O tom, Ïe nezûstalo jen u gest a symbolû, vypovídá nûkolik metrákû odpadkû, sebran ch do plastikov ch pytlû, ãi celkovû kulturnûj í prostfiedí v okolí Hostivafiské pfiehrady. Leto ní Den Zemû na Praze 15 jasnû ukázal, Ïe vzrûstá poãet lidí, kter m není lhostejn osud jejich prostfiedí a namísto pasivity aktivnû usilují o nápravu vûcí, které je trápí v jejich okolí. Zájem vefiejnosti byl Nechybûly dílniãky seznamující s tradiãními fiemesly Pozvánka na nedûlní setkání Evangelická církev v Hostivafii vás zve opût do vehlovy sokolovny na nedûlní setkání dne , tentokrát od 17 hodin, na téma: Fungující manïelství V tomto mûsíci slavíme Den matek. Jeden moudr muï fiekl: Je dobré b t laskav k Ïenám v období muïné síly, protoïe se musíme svûfiit jejich rukám na obou koncích svého Ïivota. Vstup voln. Mgr. Jan Kowalczyk, tel.: Zasklívání lodïií pfiímo od v robce kvalita nízká cena Balkon system, s.r.o. certifikát Záruka 6 let. s tímto inzerátem 5% sleva! Na pláïi Hostivafiské pfiehrady se pfii slavnosti Hajdulafest také pálily ãarodûjnice Foto: Lenka Bräunerová lo téï mnoïství zájemcû z fiad vefiejnosti. Jejich dobrovolné gesto, kdy obûtovali ãást svého volného dne na to, aby uklidili nepofiádek po tûch ménû pofiádn ch, tak vlastnû bylo tím nejkrásnûj ím moïn m tak tím nejvût ím ocenûním pro pofiadatele, ktefií se tû í, Ïe budou moci v echny opût napfiesrok pfiivítat pfii dal ím roãníku Dne Zemû. Vladimír Novák, Petr Kyslík

8 8 KVùTEN 2005 Kvûten 1945 v Hostivafii Vzpomínka na velitele Ivan Ledovoj na konci války v Hostivafii Shodou pfiízniv ch náhod jsem se v roli kronikáfiky ocitla na náv tûvû u sympatické paní BoÏenky, která pochází z Hostivafie. Bûhem vzpomínání na spolky a hostivafisk Ïivot v dobû první republiky a protektorátu zaãala vyprávût dojemn pfiíbûh, kter má souvislost se 60. v roãím osvobození. 10. kvûtna 1945 pfiijela do Hostivafie kolona spojafiû od Brna a Tfiebíãe. Velitelem byl ãtyfiiadvacetilet nadporuãík s vysok mi fiády na uniformû, Ivan Michajloviã Ledovoj z âernigova. DÛstojníci byli ubytováni v hostivafisk ch rodinn ch domcích nedaleko Hornomûcholupské ulice a pfies sto vojákû s technikou a koàmi tábofiilo v místû dne ního areálu Vltava. Koncem ãervence 1945 velitel Ledovoj s kolonou odjel smûrem na Ostravu a s sebou si kromû vzpomínek na Hostivafi odvezl i fotografii hezké dívenky, která na zadní stranu pfiipsala Na památku od BoÏenky. eklo by se epizoda ze Ïivota, kter ch byly v té dobû tisíce. Ale tento pfiíbûh má pokraãování. Nadporuãíka zavedl osud aï na japonskou frontu, kde byl také ranûn. Skonãil v hodnosti podplukovníka, ale zfiejmû nebojoval na správné stranû nebo toho pfiíli vûdûl - v kaïdém pfiípadû se po válce nemohl vrátit na Krym, odkud pocházel, ale byl umístûn do Krasnojarska na Sibifii. âasem dokonãil pfieru ená studia a jako sta- vební inïen r tam pracoval v tehdy nejvût í vodní elektrárnû na svûtû. Z Hostivafie v roce 1945 na adresu, kterou zanechal, chodily dopisy. Po ãase se vrátily zpût se stroh m sdûlením - adresát nezvûstn, dûm vyhofiel. Po mnoha letech beznadûje jednoho dne fiíjna vy- el v ãasopise Svût SovûtÛ ãlánek, ve kterém Ivan Ledovoj vzpomíná na Prahu, na Hostivafi a na lidi, které má tak rád. Dokonce si pamatuje ãeské názvy ulic a ukazuje za- Ïloutlou fotografii s vûnováním. To byl den, na kter nemûïe paní Bo- Ïenka zapomenout. ProhlíÏela si fotografii, na níï Ivan ukazuje ãeskému redaktorovi snímek z Hostivafie, kter mu v roce 1945 BoÏenka dala na památku. To jsem pfiece já, fiekla si a okamïitû zavolala do redakce, kde dostala jeho adresu. Od té doby si psali a po 34 letech se poprvé setkali i s rodinami, a nikoliv naposled. Po letech se dozvûdûla, i jak pfii el o její adresu. Shodou náhod byl v místû, kde ji mûl uloïenu, zranûn. Okolností, proã nemohl ani pozdûji psát, bylo víc, ale osud sehrál svoji roli. Se slzami v oãích konãila paní BoÏenka vyprávûní o krásném a hlubokém pfiátelství, které vzniklo pfied edesáti lety v Hostivafii a trvalo aï do loàského 16. listopadu, kdy Ivan Michajloviã v 83 letech zemfiel. Na závûr dodala, Ïe aï po 25 letech pobytu na Sibifii se mohl vrátit zpût do rodného âernigova. Marie ZdeÀková Setkání po 34 letech. Ivan Ledovoj první zleva Bohuslav Kecek Bohuslav Kecek z Hostivafie (* ) Jedna vzpomínka na zmafien mlad Ïivot za v echny. Je tû mu nebylo ani 20 let a Ïivot mûl pfied sebou... a pfiesto jméno Bohuslav Kecek nalezneme na památníku obûtem II. svûtové války na ãestném pohfiebi ti v Hostivafii. Bydlel se sv mi rodiãi a bratrem v ulici U Hostivafiského nádraïí. Mezi kamarády mûl pfiezdívku Boban. Tak jako u vût iny mlad ch v té dobû byl centrem jeho zájmu sport. Byl ãlenem hostivafiského Sokola, hrál také pozemní hokej i lední hokej za H. C. OGAR - FY tûpánek v Hostivafii. V dobû protektorátu byl jeden rok vyhlá en jako nejlep í brankáfi. Po ukonãení gymnázia se stal úfiedníkem v Mûstské spofiitelnû praïské a hovofiil plynnû nûmecky, coï sehrálo svou roli v osudovém omylu. Bûhem války byly v hostivafiské sokolovnû krejãovské dílny se spoustou icích strojû, na kter ch se ily nûmecké uniformy. Dne 5. kvûtna 1945 byli Nûmci jiï na ústupu a o dílny se nikdo nezajímal. Parta klukû vãetnû Bobana toho dne pfii la do dílen. Jak vzpomínal bratr Ludvík Kecek, nikdo uï dnes nezjistí, ãí to byl nápad na ít na límce tûchto uniforem ãeskou trikoloru, obléci se do uniformy a vyrazit do ulic. Právû tento nápad se stal pozdûji Bobanovi osudn m a zaplatil ho sv m Ïivotem. Zda se je tû nûkdo oblékl do nûmecké uniformy, si pan Ludvík Kecek nepamatoval. V pamûti mu utkvûl jen jeho bratr, kterého naposledy spatfiil 5. kvûtna Otec, pan Bohuslav Kecek, pracoval v Praze a vzhledem k nastávajícím okolnostem v hlavním mûstû se nemohl dostat domû. Vrátil se aï 8. nebo 9. kvûtna a hned po návratu se shánûl po synovi. Dozvûdûl se, Ïe Nûmci odvádûli nûjaké zajatce smûrem na Kunratice. Tam podle pfiedlo- Ïen ch osobních vûcí (poznal prst nek, kousek ustfiiïeného spodního prádla a fietízek se lvíãkem, kterého si Boban vypiloval z mince) identifikoval svého syna. V té dobû byl jiï pohfiben na kunratickém hfibitovû. Otec Bohuslav Kecek nechal svého syna exhumovat a dne byl ve stra nickém krematoriu zpopelnûn. Urna s popelem Bohuslava Kecka byla uloïena do rodinného hrobu v H skovû u Berouna. V broïurce Jifiího Bartonû: Jak zákony kázaly nám, je uvedeno:...pondûlí 7. kvûtna... Nûmci se tvrdû tlaãili stfiedem obce a jiï smûfiovali pfies zahrady na vehlovo námûstí. Zde se opozdil hostivafisk Bohuslav Kecek. Nûmci vnikli na námûstí Îení kovou chalupou. Kecka, obleãeného do stejnokroje nûmeckého vojáka, zaskoãili a zajali. Za cloumání a nadávání byl odveden k transformaãní stanici, pfiifiazen k nûkolika dal ím zajatcûm a odveden ke Kunratické cestû......krátce potom byla pfiivedena skupina osmi zajat ch povstalcû. Byl mezi nimi Bohuslav Kecek ve stejnokroji nûmeckého vojáka. V ichni mûli ruce vzhûru a za nimi li tfii SS s pu kami pfiipraven mi k v stfielu. Skupina byla po chvíli samostatnû odvádûna smûrem do Kunratic... Jak Ludvík Kecek uvedl, protoïe jeho bratr hovofiil velmi dobfie nûmecky, nelze vylouãit, Ïe jej Nûmci mohli povaïovat za zbûha. Byl vysl chán, kde vzal nûmeckou uniformu. Pravdûpodobnû jim to odmítl fiíci a nakonec byl pfied kunratickou kolou zastfielen. Ostatní zajatci se shodou okolností zachránili. Rodina se z dokumentû následnû dozvûdûla, Ïe se jejich syn dne 5. kvûtna 1945 dobrovolnû pfiihlásil u âs. vojenského velitelství v Praze XIII. a jako bojovník na barikádû v Chodovû se zúãastnil národního povstání. Dne byl zajat a bestiálnû 7 ranami do t la zavraïdûn. V roce 1946 byl Bohuslavu Keckovi prezidentem republiky udûlen âeskoslovensk váleãn kfiíï 1939 in memoriam a v roce 1951 ministr vnitra ocenil jeho úãast v odboji Pamûtním odznakem druhého národního odboje in memoriam. Ze záznamu rozhovoru Jana Pláteníka, kronikáfie Mâ Praha- tûrboholy, s Ludvíkem Keckem a dokumentû zpracovala Marie ZdeÀková

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více