10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15"

Transkript

1 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské historie v dobov ch uniformách i se svou technikou. Foto: Marie ZdeÀková

2 2 KVùTEN 2005 Upozornûní odboru sociální péãe, odd. státní sociální podpory Dne vstoupil v platnost zákon 124/2005 Sb., kter m se mûní zákon ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpofie, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Zmûna se t ká osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch, kde se posuzuje, zda je ãinnost vykonávána jako hlavní a nebo vedlej í dle zákona ã. 155/1995 Sb., o dûchodovém poji tûní. JestliÏe oprávnûná osoba do tfií kalendáfiních mûsícû prokáïe, Ïe její pfiíjmy z podnikání nebo z jiné samostatné v dûleãné ãinnosti a takové pfiíjmy osob spoleãnû s ní posuzovan ch, k nimï bylo pfiihlédnuto pfii rozhodování o dávce (napfi. pfiídavek na dítû, sociální pfiíplatek, pfiíspûvek na bydlení), jsou pfiíjmy osob, které vykonávají ãinnost, která se povaïuje podle zákona o dûchodovém poji tûní za vedlej í samostatnou v dûleãnou ãinnost, nebo jde o pfiíjmy osob, jejichï ãinnost se nepovaïuje podle zákona o dûchodovém poji tûní za ãinnost osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch proto, Ïe tuto ãinnost nevykonávaly soustavnû ( 9 zák. ã.155/1995 Sb., o dûchodovém poji tûní, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû), v e dávek SSP, které náleïí ke dni úãinnosti tohoto zákona, se k tomuto dni posoudí znovu. Pro nové posouzení má klient moïnost podrobnûj í informace doloïit pomocí formuláfiû: - DoplÀující informace o samostatné v dûleãné ãinnosti k dokladu o v i roãního pfiíjmu za rok DoplÀující informace o samostatné v dûleãné ãinnosti k dokladu o v i ãtvrtletního pfiíjmu za 4. ãtvrtletí DoplÀující informace o samostatné v dûleãné ãinnosti k dokladu o v i ãtvrtletního pfiíjmu za 1. ãtvrtletí 2005 Pro rozhodná období r a 2. ãtvrtletí 2005 je povinné dokládat v i pfiíjmu na nov ch formuláfiích vydan ch MPSV: Doklad o v i roãního pfiíjmu Doklad o v i ãtvrtletního pfiíjmu V echny tyto formuláfie si lze vyzvednout v Informaãní kanceláfii Úfiadu mûstské ãásti Praha 15, BoloÀská 478, nebo vytisknout z webov ch stránek MPSV na adrese Podrobnûj í informace vám poskytnou pracovnice oddûlení státní sociální podpory telefonicky nebo osobnû na pracovi ti. Vûra Rinková, vedoucí odboru sociální péãe Informace odboru dopravy 1. Magistrát hl. m. Prahy - odbor mûstského investora - plánuje realizaci II. etapy v stavby spla - kové kanalizace a rekonstrukce komunikace Kutnohorské, P 10, v úseku Dolnomûcholupská - b valá prodejna Mainl vãetnû kfii- Ïovatky ulic Kutnohorská a Dolno- PrÛmyslová - Hornomûcholupská - K MûcholupÛm - zpût Kutnohorská, resp. po ul. Hornomûcholupská - Franti ka Divi e - Podléská - kruhová kfiiïovatka Pfiátelství (Uhfiínûves). Toto opatfiení bude znamenat znaãné zatíïení komunikace Hornomûcholupská a pfiíp. i Plk. Mráze automobilovou dopravou a autobusy integrované dopravy z v chodu hl. m. Prahy. Vedení objízdné trasy není moïno z dûvodu nevyhovujících ífikov ch parametrû ostatních moïn ch komunikací vést jinou trasou. Na základû projednání mezi investorem, MHMP - odborem dopravy, Policií âr SHMP - DI a dal ími prosadil ÚMâ Praha 15 - odbor dopravy - vedení linek pfiímûstsk ch autobusû v objízdné trase po ul. Hornomûcholupská - PrÛmyslo- Termíny jednání Rady Mâ a Zastupitelstva Mâ Praha 15 v roce 2005 Harmonogram jednání Rady Mâ Praha 15 v roce 2005: kvûten ãerven... 6., 20. ãervenec srpen... 1., 22. záfií... 5., 19. fiíjen... 3., 17., 31. listopad , 28. prosinec Jednání Rady Mâ Praha 15 se budou konat vïdy v pondûlí v zasedací místnosti Úfiadu Mâ Praha 15 od 9.00 hodin. Sídli tû Ko ík ãíslo 5/2005 Vychází v Praze mûsíãnû, mimo ãervenec a srpen Vydává: ÚMâ Praha 15, BoloÀská 478/1, Praha 10, Iâ: Vedoucí redakce: Jana imkû Odpovûdn redaktor: Ing. Jan Novák Tajemnice redakce: Katefiina Rathausová Adresa redakce a pfiíjem inzerce: Úfiad mûstské ãásti Praha 15, BoloÀská 478/1, Praha 10, tel , fax: , www. praha15.cz Podávání inzerce kaïdé pondûlí a stfiedu od do hod. Uzávûrka: Grafika + litografie: IQ ART, s.r.o., Tiskne: âeská Unigrafie, a. s. Toto ãíslo vy lo v nákladu v tiskû. ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registraãní znaãka MK âr E âíslo 5/2005 vy lo Za obsahovou a vûcnou správnost odpovídá autor. Foto: Zdenûk Havel mûcholupská. PfiedbûÏn termín zahájení v dobû pfiípravy tohoto ãlánku je cca Stavba bude provádûna pfii úplné uzavírce Kutnohorské ul. a zaslepení ul. Dolnomûcholupské ve smûru od Hostivafie a Dolnomûcholupské ve smûru od Dubãe. UpozorÀujeme fiidiãe a pfiedev ím obyvatele oblasti pfii ul. Hornomûcholupská a sídl. Hornomûcholupská, Mâ Praha 15, Ïe objízdná trasa za uzavfienou ul. Kutnohorskou bude pro individuální dopravu a MHD obousmûrnû vedena z ul. âernokostelecká po ul. Harmonogram zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 15 v roce 2005: kvûten ãerven záfií listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 15 se budou konat vïdy ve stfiedu v Kulturním centru Varta od hodin. âíslo 6/2005 Hlasatele vyjde ve ãtvrtek 16. ãervna 2005

3 KVùTEN vá (poïadavek ROPID a DP-A vedení po ul. Plk. Mráze). Dal í podmínkou bude zabezpeãení pfiechodû pro chodce dohledem pfiíslu níky policie. DÛvodem je ochrana chodcû, pfiedev ím dûtí docházejících do Z Hornomûcholupská, ktefií pouïívají pfiechody pro chodce na ul. Plk. Mráze. Îádáme obyvatele dotãené obytné zástavby o trpûlivost a shovívavost k pfiedpokládanému nárûstu dopravy a tím i zhor en ch podmínek bydlení a dopravní situace. Doba trvání stavby je plánována do konce srpna 2005, tzn. Ïe prûbûh stavby je smûrován pfiedev ím do prázdninového období. 2. Sídl. Ko ík - z dûvodu dlouhodobû nefie ené situace v místní úpravû silniãního provozu a dopravy v klidu (parkování vozidel) na komunikacích v oblasti sídl. Ko ík objednala mûstská ãást Praha 15, resp. odbor dopravy u Ústavu dopravního inïen rství zpracování projektové dokumentace na komplexní fie ení dopravy v této oblasti. V stupním poïadavkem je zv - ení moïnosti odstavu vozidel obyvatel sídl. Ko ík na stávajících komunikacích a pfiíp. zjednosmûrnûní komunikací v pfiípadech, kdy toto nebude mít vliv na zhor ení dopravní obsluïnosti objektû. PfiedbûÏnû v ãervnovém ãísle ãasopisu Hlasatel uvefiejní odbor dopravy zjednodu en projekt fie ení zpracovan ÚDI tak, aby se obyvatelé sídl. Ko ík mohli k návrhu pfies prázdninové období vyjádfiit. Zdenûk Havel, povûfien vedením odboru dopravy K DOPRAVNÍ V CHOVù NA NA ICH MATE SK CH A ZÁKLADNÍCH KOLÁCH Pohyb v provozu na pozemních komunikacích je jednou z nezbytn ch lidsk ch ãinností, bez které se nikdo z nás neobejde. AÈ jsme chodci pohybující se pfieváïnû po chodnících, nebo fiidiãi jezdící po vozovkách - kaïd z nás je úãastníkem provozu. A proto je stále aktuálnûj í, abychom znali pravidla a zásady bezpeãné chûze a jízdy. Uãíme se je vût inou sami, od rodiãû, ve kole a pozdûji v auto kole. Je zfiejmé, Ïe úãastníky provozu se stáváme jiï v dûtství, a proto také stále vût í pozornost vûnujeme dopravní v chovû dûtí v na ich matefisk ch a základních kolách. V matefisk ch kolách se dûtí uãí pfiedev ím prostfiednictvím rûzn ch her, seznamují se s dopravními prostfiedky, svûteln mi signály, dopravními znaãkami a získávají dal í dûleïité poznatky o dopravû. V základních kolách je obsah dopravní v chovy dán závazn m dokumentem M MT, ze kterého vycházejí uãební osnovy pro jednotlivé druhy kol. V rámci povinné kolní docházky je tak dopravní v chova v rûzn ch roãnících zafiazena v rûzn ch pfiedmûtech. Na e koly se také pravidelnû zúãastàují celostátního programu k dopravní v chovû dûtí, napfi. Citron a jablko ãi Zlatá zebra. K úãinn m formám dopravní v chovy dûtí patfií v uka a v cvik na dûtsk ch dopravních hfii tích. Systematick v cvik je soustfiedûn na Ïáky 4. a 5. roãníkû základních kol a jeho obsahem je procviãení základních prvkû jízdy na kole. Ve v ech matefisk ch a základních kolách je v rámci speciální dopravní v chovy dlouhodobû velmi dobrá spolupráce s útvarem prevence Mûstské policie hl. m. Prahy a Policií âr. PhDr. Marcela tiková, zástupkynû starosty Komise bezpečnosti a dopravy Rady MČ Praha 15 pod záštitou radního Pavla Frydrycha srdečně zve žáky ZŠ v Praze 15, rodiče i veřejnost ve čtvrtek 26. května 2005 od hodin do areálu ZŠ Křimická u příležitosti Dne dětí a v rámci dopravně-bezpečnostní a drogové prevence na prezentaci Městské policie HMP, Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy.

4 4 KVùTEN 2005 Odbor dopravy otázky a odpovûdi Na odbor dopravy ÚMâ Praha 15 smûfiuje prostfiednictvím elektronické po ty nebo pfiímo na jednotlivé ové adresy jednotliv ch pracovníkû) mnoïství dotazû na fie ení dopravní situace na komunikacích II. - IV. tfiídy, nad nimiï vykonává státní správu jako pfiíslu n silniãní správní úfiad ÚMâ Praha 15 - OD (Mâ Praha 15, Mâ Dolní Mûcholupy, Mâ Dubeã, Mâ Petrovice, Mâ tûrboholy), pfiíp. na komunikace I. tfiídy, u kter ch je pfiíslu n m SSÚ Magistrát hl. m. Prahy - odbor dopravy. Pro informaci ãtenáfiû uvefiejàujeme nûkteré z nich: Projektovou dokumentaci - fie ení komunikací v rámci této stavby - je moïné si prohlédnout v náv tûvních dnech pondûlí, stfieda na ÚMâ Praha 15 - odbor v stavby nebo odbor dopravy. VáÏení, minul rok byla pfies pûl roku uzavfiena z dûvodu opravy mostu ulice K MûcholupÛm a letos je jiï del í ãas tato ulice znovu uzavfiena z dûvodu opravy vozovky. Nechápu, jak je moïné, Ïe toto nebylo koordinováno a ve keré opravy udûlány najednou. hájena ( vydáno stavebním úfiadem ÚMâ Praha 15 povolení k pfiedãasnému uïívání - dûvodem prûtahy kolaudaãního fiízení ze strany âesk ch drah). V prûbûhu realizace rekonstrukce mostû byla provedena i stavba de Èové kanalizace s odvodnûním vozovky (pfiede l stav jistû znáte). BohuÏel, pfii projednávání stavby Oprava komunikace... bylo potfieba fie it ze strany investora akce nevyjasnûné majetkoprávní pomûry k vlastníkûm pfiilehl ch ploch, ãímï do lo ke skluzu v povolovacím fiízení a pfiesunu zahájení realizace opravy komunikace do roku 2005, a to do doby, kdy to klimatické podmínky dovolují ve vztahu k technologii stavby. Dokonãení stavby a otevfiení komunikace pro silniãní provoz jsou plánovány na konec dubna t. r. (od plánovaná uzavírka ul. Kutnohorská - II. etapa - v stavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky s objízdnou trasou obousmûrnû K MûcholupÛm - Hornomûcholupská - PrÛmyslová). Postup prací je odborem dopravy sledován - napfi. dne v zva smûrem k TSK hl. m. Prahy na zv ení obsaditelnosti stavby pracovníky dodavatelské firmy âermák a Hrachovec. Vûfite, Ïe úfiedníci ÚMâ Praha 15 - OD nejsou vzniklou situací nad eni Ale asi bych chtûl hodnû od úfiedníkû, aby se nûãím takov m zab vali. Prosím proto o vyjádfiení, proã se tak stalo a kdy bude tato ulice zase otevfiena a jak dlouho bude vûbec otevfiena. Jsem velmi zvûdav, zda dostanu v dohledné dobû odpovûì. Ing. V. H. Odpovûì: K va emu dotazu ve vûci uzavírky komunikace K MûcholupÛm, Praha 10, v r sdûluji: Komunikace K MûcholupÛm je místní komunikace II. tfiídy, nad níï vykonává dle pfiíslu - n ch zákonn ch norem a pfiedpisû státní správu jako pfiíslu n silniãní správní úfiad ÚMâ Praha 15 - odbor dopravy. Tato komunikace je v majetku Obce hl. m. Prahy a povûfien m správcem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Na pfielomu let 2003/2004 byla pfiedloïena TSK hl. m. Prahy na ÚMâ Praha 15 - OD projektová dokumentace na stavbu Stavební úpravy mostu Y 519 ul. K MûcholupÛm pfies traè âd a Stavební úpravy mostu X 510 ul. K MûcholupÛm pfies ul. Hornomûcholupskou. ÚMâ Praha 15 - odbor dopravy jako dotãen orgán státní správy vznesl v rámci stanoviska k tûmto stavbám poïadavek na doplnûní PD o pfiípravu a následnou realizaci odvodnûní vozovky v celém úseku komunikace (most pfies âd - Kutnohorská) a následnou opravu komunikace (vozovka + chodník). Pfies negativní pfiístup investora akce, TSK hl. m. Prahy, byla posléze TSK hl. m. Prahy projetková dokumentace doplnûna o poïadované jako samostatná PD. Po projednání (územní fiízení, stavební fiízení) byla rekonstrukce mostû v ãervnu 2004 zaa je jejich snahou akce a omezení provozu koordinovat tak, aby nevznikaly úãastníkûm silniãního provozu a provozovatelûm MHD problémy a pfiíp. kody. BohuÏel, pfii této akci toto ne lo zabezpeãit. Pro va i informaci je tû uvádím, Ïe na kfiiïovatce Kutnohorská x K MûcholupÛm je plánována v stavba svûtelného signalizaãního zafiízení ( dle finanãních moïností MHMP, realizace pfii zachování provozu), která by mûla pfiispût ke zv ení bezpeãnosti silniãního provozu a provozu na této kfiiïovatce. V rámci bûïné údrïby byla odborem dopravy zaji tûna u TSK hl. m. Prahy oprava vozovek - odstranûní lokálních závad a vyrovnání kanalizaãních vstupû Hornomûcholupská, Archimédova, Milánská aj. O pfiipravovan ch dal ích komunikaãních akcích a stavbách na území správního obvodu ÚMâ Praha 15 - OD pravidelnû informuje obãany odbor dopravy na stránkách ãasopisu Mâ Praha 15 Hlasatel, napfi. Doprava a komunikace v ãervnovém ãísle 2004 a dále následnû v dal ích ãíslech. Pokud by byl z va í strany zájem o podrobnûj í informace, je moïné odbor dopravy nav tívit v pondûlí a ve stfiedu v dobû od 8.00 do hod. a hod. Vûfiíme, Ïe s na í odpovûdí a vãasností vyfiízení budete spokojen. Dûkujeme za vá zájem o problematiku na úseku komunikací. Zdenûk Havel, ÚMâ P 15 - OD Ulice K MûcholupÛm Dobr den, chtûla bych se zeptat, zda bude v souvislosti s v stavbou nov ch domû na Veronském námûstí provedena oprava komunikací v okolí (silnice, chodníky), napfi. v ulici Na Kfieãku. E. M. Odpovûì: K va emu dotazu uvádím, Ïe v prostoru Veronského nám. kolem nov ch objektû a pfied stávajícími bloky domû bude provedena kompletní rekonstrukce komunikaãních ploch, s roz- ífiením parkovacích ploch a místní úpravou silniãního provozu - dopravní znaãení. Vjezd a v jezd z tohoto prostoru do ul. Na Kfieãku - Holoubkovská bude fie en novou okruïní kfiiïovatkou. Dal í vjezd a v jezd je fie en novou komunikací do prostoru ulice Bolevecká. V souãasné dobû se projednává moïnost napojení podzemních garáïí nového bloku E-rampou a tubusem (nad terénem a pfiístupov m chodníkem) na ul. Milánská (napojení v místû souãasného vjezdu k nákupnímu stfiedisku Albert). Následná oprava ul. Na Kfieãku - Holoubkovská bude v závûru stavby provedena v místech po kození komunikací stavbou. Stav komunikací byl pfied zahájením stavebních prací zdokumentován správcem komunikací, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která posoudí rozsah po kození a pfiíp. opravu bude uplatàovat na dodavatelské firmû (Skanska, a. s.). Ve v hledovém období bude ÚMâ Praha 15 - OD prosazovat u TSK hl. m. Prahy rozsáhlej í opravu povrchu vozovky - frézování s vyrovnáním nerovností. Foto: Zdenûk Havel Jak jsme informovali v minulém ãísle, udûlila mûstská ãást Praha 15 ãestné obãanství deseti v znamn m osobnostem. Nyní pfiiná íme nûkolik zábûrû z této slavnostní události. âestní obãané Prahy 15 se starostou Janem Nádvorníkem Místopfiedseda âeského olympijského v boru Franti ek Dvofiák Astronom Jifií Grygar s Miroslavem Jabulkou Foto: Marie ZdeÀková

5 KVùTEN Ačkoliv se to zdá být neuvěřitelné, časopis městské části Praha 15 HLASATEL završuje květnovým číslem již deset let své existence. Historie místního tisku Nejstarším doloženým periodikem, které vzniklo v Hostivaři, jsou noviny PERIFERIE. První číslo nezávislého čtrnáctidenníku, věnovaného potřebám Hostivaře a obcí XIII. okresu Hlav. města Prahy, jak je napsáno v záhlaví, vyšlo v září Redakce, administrace a expedice sídlily v budově pošty, v bývalé Nádražní ulici v Hostivaři. Prvním vydavatelem a odpovědným redaktorem byl Josef Škrobach. Noviny stály vydával MNV Horní Měcholupy. Od roku 1987 vycházel v nákladu 700 výtisků, později již není náklad uveden a vycházel pravděpodobně do komunálních voleb v roce V Hostivaři začalo Občanské fórum v září 1990 vydával Hostivařský- -Záběhlický občasník. Mezi členy redakční rady patřili i pánové Jan Koukal, pozdější primátor hlavního města Prahy, a Jan Nádvorník, současný starosta MČ Praha 15. V roce 1993 se Místní úřad Praha- -Horní Měcholupy pokusil o znovuvydávání Hornoměcholupského zpravodaje, ale vyšlo jen několik čísel. Po komunálních volbách v listopadu 1994 a vzniku nové městské slaví v květnu 10. narozeniny IQ Art, která zajišťuje grafickou úpravu a následný tisk. Vývoj časopisu během deseti let Od května 1995 do dubna 2005 vyšlo rovných sto vydání časopisu Hlasatel. Během deseti let bylo vytvořeno nebo připraveno pro tisk na tři tisíce článků, plakátů, informací a výzev, doplněných více než dvěma tisíci fotografiemi, kresbami a dalším obrazovým materiálem. Infora tradice, Kouzlo městské části Praha 15 na starých pohlednicích nebo Spolkový život v Hostivaři. V současné době běží seriál Kronika Toulcova dvora, který připravují zaměstnanci uvedené instituce. Své pravidelné místo mají v časopise naši externí přispěvatelé. Kromě Toulcova dvora je to Sokol Hostivař, SKBU Hostivař, Dům UM a další organizace Prahy 15. Činnost redakce se neomezuje jen na vydávání Hlasatele. Její členky se podílely i na vydání šedesáti- Vlevo - členové redakce Hlasatele při práci. Vpravo - grafik Jiří Štembera připravuje číslo do tisku Foto: autorka 80 haléřů a měly čtyři strany o rozměrech 47x33 cm. Během let měnily názvy. Nejprve ZÁJMY Periferie - obcí XIII. okresu, později Zájmy obcí XIII. okresu (Periferie) a na konec Praha XIII., nezávislý list, hájící zájmy občanstva (včetně Hostivaře) s tím, že se redakce později přemístila do Vršovic. Poslední číslo, které se podařilo dohledat, je ze 16. února Další vlastní měsíčník pod názvem Oznamovatel Sokola v Hostivaři si vydávala uvedená tělocvičná jednota od září První čísla měla jen čtyři strany, ale od třetího ročníku měly noviny již 14 stran o velikosti 21x29,5 cm. Za redakci odpovídal Rudolf Zdrůbecký a tiskl je František Chudomel. Poslední číslo vyšlo 10. dubna 1941, dva dny před zákazem Sokola. Náklad u obou tiskovin nebyl uveden. V archivu Kroniky MČ Praha 15 je založeno několik výtisků měsíčníku Hornoměcholupský zpravodaj, který části Praha 15 nastal čas pro nový časopis. V květnu 1995 vyšlo první číslo měsíčníku HLASATEL. Otcem myšlenky vydávat časopis a autorem názvu byl starosta Jan Nádvorník. Jak vzniká Hlasatel Na rozdíl od jiných městských částí, které vydávají tiskoviny, nemá radnice MČ Praha 15 na tuto činnost vyčleněné zaměstnance. To znamená, že redakci tvoří tři pracovnice kanceláře zastupitelstva a starosty - Jana Šimků, Kateřina Rathausová a Marie Zdeňková, které současně zajišťují chod sekretariátu starosty, jednání rady a zasedání zastupitelstva. K vydání jednoho čísla časopisu je třeba připravit do tisku v průměru osmdesát stran textu, nafotit několik filmů, zpracovat a administrativně vyřídit inzerci a vše v termínu předat externím pracovníkům - redaktorovi ing. Janu Novákovi a panu Jaroslavu Haladovi, řediteli agentury mační médium občanů Prahy 15 obsahovalo také přes tisíc inzerátů. První čtyři čísla vyšla osmistránková, od listopadu 1995 již vychází Hlasatel šestnáctistránkový. Do června 1996 vycházel v nákladu 6000, od září 1996 se náklad zvýšil na 8000 výtisků. Dvakrát změnil formát a mnohokrát druh papíru. Od září 1999 se z černobílého stal celobarevným, zvýšil náklad na a distribuci začala zajišťovat agentura přímo do schránek občanů. Do té doby jsme rozváželi časopis sami. V roce 2001 byl náklad opět zvýšen na výtisků a došlo ke změně distribuční firmy. Od ledna 2004 vychází Hlasatel v nákladu výtisků. Zaměření časopisu odpovídá regionálním novinám. Pozornost je věnována především dění v obvodu a zprávám z radnice. Během let vyšlo několik seriálů na pokračování zpracovaných kronikářkou, např. Ze starých zápisů a kronik, Lidové zvyky stránkové brožury Praha 15 se představuje (listopad 1996) a příloh Hlasatele Povodňový plán (4 str. - říjen 1998), Informační bulletin (6 str. - červen 1999), Dny Prahy 15 (4 str. - září 2001), Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím (4 str. - říjen 2002) a Volby do Senátu PČR (8 str. - říjen 2004). Kromě těchto činností zajišťovala redakce vydání Knihy o Praze 15 (1998), Knihy o Praze 15-2., rozšířené a upravené vydání (2003), knihy Antonín Švehla a Hostivař (2003) a Mapy Prahy 15 (2004) s pamětihodnostmi a zajímavostmi regionu, kdy jedna z pracovnic byla spoluautorkou nebo autorkou uvedených publikací a mapy. Třešničkou na dortu pro redakci je stále velmi dobré hodnocení úrovně našeho časopisu profesionálními novináři. Ale největší odměnou jsou ohlasy vás, čtenářů, a to kladné i kritické, neboť nás motivují k ještě lepším výkonům. Marie Zdeňková

6 6 KVùTEN 2005 Prezentace Prahy 15 v Harlow Na základû pozvání starosty britského mûsta Harlow pana Iana Jacksona, u pfiíleïitosti 10. v roãí mûstské ãásti Praha 15 a v rámci prohlubování pfiátelsk ch vztahû mezi mûstem Harlow a mûstskou ãástí Praha 15 se uskuteãnila ve dnech 16. aï 20. dubna 2005 v stava fotografií Marie ZdeÀkové v nové, moderní radnici mûsta Harlow nedaleko Lond na. Expozice nazvaná Praha 15 - Harlow, sedm let pfiátelství si kladla za cíl pfiiblíïit a pfiedstavit alespoà ãásteãnû hlavní mûsto âeské republiky, mûstskou ãást Praha 15 a okolí. Sto patnáct fotografií formátu 30x45 cm s popisky bylo koncipováno do dvou ãástí. První ãást pfiipomnûla náv tûvy hostû z Harlow bûhem posledních sedmi let. Náv tûvníci Gibberd Gallery, kde byla v stava umístûna v tûsném sousedství expozice kreseb Pabla Picassa, se mohli symbolicky vydat na procházku Prahou tak, jak ji vidûli na i pfiátelé. Pro lep- í pfiedstavu jednotliv ch objektû, míst a romantick ch zákoutí hlavního mûsta âeské republiky byl k dispozici katalog s popisem jejich historie a zajímavostí. Z vernisáïe v stavy Galerie radnice v Harlow nabízí pro v stavy velmi pûsobivé prostfiedí vehlova cesta 2005 Pfiedseda SA poloïil kvûtiny na vehlûv hrob Detail jednoho z v stavních panelû, které reprezentovaly nejen na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková Druhá ãást pfiiblíïila rozmanitost Prahy 15 ve v ech jejích aspektech. Fotografie pfiipomnûly mnohé události, které jsou spojeny s pfiáteli z Harlow - pravidelné fotbalové turnaje, pomoc pfii povodních v roce 2002, studijní pobyt v matefisk ch kolách. V stava byla nakonec prodlouïena o mûsíc. Bûhem slavnostní vernisáïe pfiedal starosta Jan Nádvorník radnici Harlow bustu Antonína vehly, která byla k tomuto úãelu zhotovena spolu s plastikou, odhalenou v ãervnu 2001 v Hostivafii. PhDr. Marcela tiková fií po stopách ministerského pfiedsedy. Poslední zastávka byla vûnována poloïení kvûtin na vehlûv hrob. Cílem se stal opût ToulcÛv dvûr, kde pokraãoval kulturní program, na nûmï se podílela taneãní skupina M Horolezecká. Po prohlídce areálu pfieãetl ing. Jan Malypetr nûkolik autentick ch vzpomínek z rukopisu svého dûdeãka a po diskusi následovalo poho tûní sponzorované p. Wenzlem. Pfiíjemné vycházce a milému setkání pfiálo i sluneãné poãasí. Marie ZdeÀková Zaãínalo se u busty Antonína vehly V nedûli 24. dubna se uskuteãnil 2. roãník vehlovy cesty 2005 za úãasti mnoha v znamn ch osobností. Po úvodních slovech Pavla âerného, pfiedsedy Spoleãnosti Antonína vehly, PhDr. Marie Neudorflové z Akademie vûd a ing. Vladimíra Dole- Ïala, poslance Snûmovny Parlamentu âr, u busty Antonína vehly se poãetná skupina asi edesáti zájemcû vydala na komentovanou procházku Hostiva- Leto ní úãast organizátory mile pfiekvapila Závûreãné posezení se odehrálo v Toulcovû dvofie Foto: autorka

7 KVùTEN Den Zemû v Toulcovû dvofie Oslavy svátku vûnovaného pfiírodû a jejímu uchování rámovaly rozkvetlé ovocné stromy Foto: Marie ZdeÀková Pracovníci Toulcova dvora pfiipravili na Den Zemû pestr program Den Zemû v Praze 15 Ti, ktefií se v sobotu 23. dubna nechali zlákat krásn m, takfika letním poãasím na v let na Hostivafiskou pfiehradu, mûli moïnost zúãastnit se programu, kter u pfiíleïitosti celosvûtové oslavy Dne Zemû pofiádalo mládeïnické obãanské sdruïení spolu s dal ími ochránci pfiírody. Na tfiech stanovi tích byla nejen pro dûti nachystána celá fiada her, ale i malífiská minidílna. Souãástí celé akce byl také úklid okolního parku a parkovi tû, do kterého se kromû organizátorû zapoji- naplnûním hesla cel ch narozenin Zemû, hesla Clean up the world (Ukliìme svût). O tom, Ïe nezûstalo jen u gest a symbolû, vypovídá nûkolik metrákû odpadkû, sebran ch do plastikov ch pytlû, ãi celkovû kulturnûj í prostfiedí v okolí Hostivafiské pfiehrady. Leto ní Den Zemû na Praze 15 jasnû ukázal, Ïe vzrûstá poãet lidí, kter m není lhostejn osud jejich prostfiedí a namísto pasivity aktivnû usilují o nápravu vûcí, které je trápí v jejich okolí. Zájem vefiejnosti byl Nechybûly dílniãky seznamující s tradiãními fiemesly Pozvánka na nedûlní setkání Evangelická církev v Hostivafii vás zve opût do vehlovy sokolovny na nedûlní setkání dne , tentokrát od 17 hodin, na téma: Fungující manïelství V tomto mûsíci slavíme Den matek. Jeden moudr muï fiekl: Je dobré b t laskav k Ïenám v období muïné síly, protoïe se musíme svûfiit jejich rukám na obou koncích svého Ïivota. Vstup voln. Mgr. Jan Kowalczyk, tel.: Zasklívání lodïií pfiímo od v robce kvalita nízká cena Balkon system, s.r.o. certifikát Záruka 6 let. s tímto inzerátem 5% sleva! Na pláïi Hostivafiské pfiehrady se pfii slavnosti Hajdulafest také pálily ãarodûjnice Foto: Lenka Bräunerová lo téï mnoïství zájemcû z fiad vefiejnosti. Jejich dobrovolné gesto, kdy obûtovali ãást svého volného dne na to, aby uklidili nepofiádek po tûch ménû pofiádn ch, tak vlastnû bylo tím nejkrásnûj ím moïn m tak tím nejvût ím ocenûním pro pofiadatele, ktefií se tû í, Ïe budou moci v echny opût napfiesrok pfiivítat pfii dal ím roãníku Dne Zemû. Vladimír Novák, Petr Kyslík

8 8 KVùTEN 2005 Kvûten 1945 v Hostivafii Vzpomínka na velitele Ivan Ledovoj na konci války v Hostivafii Shodou pfiízniv ch náhod jsem se v roli kronikáfiky ocitla na náv tûvû u sympatické paní BoÏenky, která pochází z Hostivafie. Bûhem vzpomínání na spolky a hostivafisk Ïivot v dobû první republiky a protektorátu zaãala vyprávût dojemn pfiíbûh, kter má souvislost se 60. v roãím osvobození. 10. kvûtna 1945 pfiijela do Hostivafie kolona spojafiû od Brna a Tfiebíãe. Velitelem byl ãtyfiiadvacetilet nadporuãík s vysok mi fiády na uniformû, Ivan Michajloviã Ledovoj z âernigova. DÛstojníci byli ubytováni v hostivafisk ch rodinn ch domcích nedaleko Hornomûcholupské ulice a pfies sto vojákû s technikou a koàmi tábofiilo v místû dne ního areálu Vltava. Koncem ãervence 1945 velitel Ledovoj s kolonou odjel smûrem na Ostravu a s sebou si kromû vzpomínek na Hostivafi odvezl i fotografii hezké dívenky, která na zadní stranu pfiipsala Na památku od BoÏenky. eklo by se epizoda ze Ïivota, kter ch byly v té dobû tisíce. Ale tento pfiíbûh má pokraãování. Nadporuãíka zavedl osud aï na japonskou frontu, kde byl také ranûn. Skonãil v hodnosti podplukovníka, ale zfiejmû nebojoval na správné stranû nebo toho pfiíli vûdûl - v kaïdém pfiípadû se po válce nemohl vrátit na Krym, odkud pocházel, ale byl umístûn do Krasnojarska na Sibifii. âasem dokonãil pfieru ená studia a jako sta- vební inïen r tam pracoval v tehdy nejvût í vodní elektrárnû na svûtû. Z Hostivafie v roce 1945 na adresu, kterou zanechal, chodily dopisy. Po ãase se vrátily zpût se stroh m sdûlením - adresát nezvûstn, dûm vyhofiel. Po mnoha letech beznadûje jednoho dne fiíjna vy- el v ãasopise Svût SovûtÛ ãlánek, ve kterém Ivan Ledovoj vzpomíná na Prahu, na Hostivafi a na lidi, které má tak rád. Dokonce si pamatuje ãeské názvy ulic a ukazuje za- Ïloutlou fotografii s vûnováním. To byl den, na kter nemûïe paní Bo- Ïenka zapomenout. ProhlíÏela si fotografii, na níï Ivan ukazuje ãeskému redaktorovi snímek z Hostivafie, kter mu v roce 1945 BoÏenka dala na památku. To jsem pfiece já, fiekla si a okamïitû zavolala do redakce, kde dostala jeho adresu. Od té doby si psali a po 34 letech se poprvé setkali i s rodinami, a nikoliv naposled. Po letech se dozvûdûla, i jak pfii el o její adresu. Shodou náhod byl v místû, kde ji mûl uloïenu, zranûn. Okolností, proã nemohl ani pozdûji psát, bylo víc, ale osud sehrál svoji roli. Se slzami v oãích konãila paní BoÏenka vyprávûní o krásném a hlubokém pfiátelství, které vzniklo pfied edesáti lety v Hostivafii a trvalo aï do loàského 16. listopadu, kdy Ivan Michajloviã v 83 letech zemfiel. Na závûr dodala, Ïe aï po 25 letech pobytu na Sibifii se mohl vrátit zpût do rodného âernigova. Marie ZdeÀková Setkání po 34 letech. Ivan Ledovoj první zleva Bohuslav Kecek Bohuslav Kecek z Hostivafie (* ) Jedna vzpomínka na zmafien mlad Ïivot za v echny. Je tû mu nebylo ani 20 let a Ïivot mûl pfied sebou... a pfiesto jméno Bohuslav Kecek nalezneme na památníku obûtem II. svûtové války na ãestném pohfiebi ti v Hostivafii. Bydlel se sv mi rodiãi a bratrem v ulici U Hostivafiského nádraïí. Mezi kamarády mûl pfiezdívku Boban. Tak jako u vût iny mlad ch v té dobû byl centrem jeho zájmu sport. Byl ãlenem hostivafiského Sokola, hrál také pozemní hokej i lední hokej za H. C. OGAR - FY tûpánek v Hostivafii. V dobû protektorátu byl jeden rok vyhlá en jako nejlep í brankáfi. Po ukonãení gymnázia se stal úfiedníkem v Mûstské spofiitelnû praïské a hovofiil plynnû nûmecky, coï sehrálo svou roli v osudovém omylu. Bûhem války byly v hostivafiské sokolovnû krejãovské dílny se spoustou icích strojû, na kter ch se ily nûmecké uniformy. Dne 5. kvûtna 1945 byli Nûmci jiï na ústupu a o dílny se nikdo nezajímal. Parta klukû vãetnû Bobana toho dne pfii la do dílen. Jak vzpomínal bratr Ludvík Kecek, nikdo uï dnes nezjistí, ãí to byl nápad na ít na límce tûchto uniforem ãeskou trikoloru, obléci se do uniformy a vyrazit do ulic. Právû tento nápad se stal pozdûji Bobanovi osudn m a zaplatil ho sv m Ïivotem. Zda se je tû nûkdo oblékl do nûmecké uniformy, si pan Ludvík Kecek nepamatoval. V pamûti mu utkvûl jen jeho bratr, kterého naposledy spatfiil 5. kvûtna Otec, pan Bohuslav Kecek, pracoval v Praze a vzhledem k nastávajícím okolnostem v hlavním mûstû se nemohl dostat domû. Vrátil se aï 8. nebo 9. kvûtna a hned po návratu se shánûl po synovi. Dozvûdûl se, Ïe Nûmci odvádûli nûjaké zajatce smûrem na Kunratice. Tam podle pfiedlo- Ïen ch osobních vûcí (poznal prst nek, kousek ustfiiïeného spodního prádla a fietízek se lvíãkem, kterého si Boban vypiloval z mince) identifikoval svého syna. V té dobû byl jiï pohfiben na kunratickém hfibitovû. Otec Bohuslav Kecek nechal svého syna exhumovat a dne byl ve stra nickém krematoriu zpopelnûn. Urna s popelem Bohuslava Kecka byla uloïena do rodinného hrobu v H skovû u Berouna. V broïurce Jifiího Bartonû: Jak zákony kázaly nám, je uvedeno:...pondûlí 7. kvûtna... Nûmci se tvrdû tlaãili stfiedem obce a jiï smûfiovali pfies zahrady na vehlovo námûstí. Zde se opozdil hostivafisk Bohuslav Kecek. Nûmci vnikli na námûstí Îení kovou chalupou. Kecka, obleãeného do stejnokroje nûmeckého vojáka, zaskoãili a zajali. Za cloumání a nadávání byl odveden k transformaãní stanici, pfiifiazen k nûkolika dal ím zajatcûm a odveden ke Kunratické cestû......krátce potom byla pfiivedena skupina osmi zajat ch povstalcû. Byl mezi nimi Bohuslav Kecek ve stejnokroji nûmeckého vojáka. V ichni mûli ruce vzhûru a za nimi li tfii SS s pu kami pfiipraven mi k v stfielu. Skupina byla po chvíli samostatnû odvádûna smûrem do Kunratic... Jak Ludvík Kecek uvedl, protoïe jeho bratr hovofiil velmi dobfie nûmecky, nelze vylouãit, Ïe jej Nûmci mohli povaïovat za zbûha. Byl vysl chán, kde vzal nûmeckou uniformu. Pravdûpodobnû jim to odmítl fiíci a nakonec byl pfied kunratickou kolou zastfielen. Ostatní zajatci se shodou okolností zachránili. Rodina se z dokumentû následnû dozvûdûla, Ïe se jejich syn dne 5. kvûtna 1945 dobrovolnû pfiihlásil u âs. vojenského velitelství v Praze XIII. a jako bojovník na barikádû v Chodovû se zúãastnil národního povstání. Dne byl zajat a bestiálnû 7 ranami do t la zavraïdûn. V roce 1946 byl Bohuslavu Keckovi prezidentem republiky udûlen âeskoslovensk váleãn kfiíï 1939 in memoriam a v roce 1951 ministr vnitra ocenil jeho úãast v odboji Pamûtním odznakem druhého národního odboje in memoriam. Ze záznamu rozhovoru Jana Pláteníka, kronikáfie Mâ Praha- tûrboholy, s Ludvíkem Keckem a dokumentû zpracovala Marie ZdeÀková

9 KVùTEN Petroviãtí a konec druhé svûtové války - jeden pfiíbûh za v echny Zdenûk Náhlík (* 30. kvûtna 1924, 30.dubna 1945) V roce 1938 jim bylo teprve ãtrnáct a Ïivot mûli je tû pfied sebou. Mûli studovat, pracovat, bavit se, proïívat první lásky a trápit se jenom zklamáními, která k prvnímu zamilování patfií. JenÏe v echno bylo jinak. Pfii el Mnichov a po nûm protektorát Böhmen und Mähren. 1. záfií 1939 vypukla druhá svûtová válka. Kola dûjin se zaãala otáãet naplno a vych lila osud mnoh ch z pfiirozeného smûfiování. V roce 1943 svitla pro v echny porobené nadûje. To kdyï hitlerovci utrpûli poráïku u Stalingradu. Tato nadûje v ak mûla také druhou stranu mince. Nûmecko potfiebovalo dal í vojáky a v ichni bojeschopní muïi byli odvedeni na frontu. V zemi zaãala chybût pracovní síla, a tak bylo rozhodnuto nahradit ji obyvateli z okupovan ch zemí, pfiedev ím mlad mi. UÏ roku 1942 bylo kaïd mûsíc posláno z protektorátu do fií e na práci nûkolik tisíc mlad ch lidí. Nejprve li ti, ktefií se narodili v letech , ale i star í roãníky. Do fií e museli odejít také nûktefií Petroviãtí. Ze star ích to byl Ïelezniãáfi Franti ek Harsa (* 1899), kter zahynul za náletû nûkde v Rakousku, mladí Ladislav Jäger a Miloslav Dolensk (* 1921) se pfies ve keré útrapy vrátili. Pan Dolensk Ïije dodnes v Petrovicích stejnû jako dal í nasazen, Zdenûk tych (* 1922), pûvodem z Kfieslic, kter shromáïdil k dûjinám totálního nasazení a osudûm konkrétních lidí fiadu dokumentû. V roce 1943 pfiibyl roãník narození Sotva staãili oslavit devatenácté narozeniny a uï je ãekala budoucnost je tû hor í neï Ïivot v protektorátu. Z Petrovic známe tfii jména, Jarmila Johublová, Josef Chaloupka a Zdenûk Náhlík. Ten byl nasazen v Rakousku, poblíï Salcburku, jako topiã na dráze. KdyÏ mu v roce 1944 zemfiel otec, dostal povolení zúãastnit se jeho pohfibu. Maminka ho jen s tûïk m srdcem pou tûla nazpátek. Pfiála si, aby zûstal doma, ale bála se ho ukr t - v Petrovicích bylo v ude dost NûmcÛ a mlad í syn Josef byl tehdy teprve dvanáctilet. Tak se Zdenûk vrátil do fií e. T dny a mûsíce, které musel trávit na nucen ch pracích, mu jistû ubíhaly jen pomalu. Pfiehoupla se v ak poslední váleãná zima a s jarem se zaãala blíïit svoboda. 30. dubna nebyli Ameriãané od tábora, kde Zdenûk pracoval, jiï da- Zdenûk Náhlík leko. Ten den mu nûmeck dozorce nafiídil, aby zvedl strom a odnesl ho. KdyÏ se mladíkovi nepodafiilo pfiíkaz splnit, bez slitování ho zezadu zastfielil. 1. kvûtna pfii li do lágru ameriãtí vojáci, ale pro ZdeÀka to bylo jiï pozdû. O pár dnû pozdûji vypuklo v Praze povstání proti nûmeck m okupantûm. Druhá svûtová válka skonãila tam, kde v podstatû zaãala, v âechách. Náhlíkovi se v ak nedozvûdûli krutou pravdu hned. Je tû pár mûsícû doufali, Ïe se Zdenûk vrátí, pátrali, zda neleïí nûkde zranûn, pozdûji uï jen po místû jeho posledního odpoãinku. Mlad Ïivot nedo el svého naplnûní. Banální váleãn pfiíbûh, kter se opakoval v nesãetn ch variantách? Z pohledu statistik milionû padl ch, ztracen ch a umuãen ch snad. Jedineãn pfiíbûh - osud konkrétního ãlovûka v ak mrazí. Opakující se tragédie nepfiestává b t tragédií. Pfied válkou spokojená rodina, která vkládá svoje nadûje do dvou synû. Po válce ovdovûlá Ïena s osifiel m chlapcem, která marnû ãeká na návrat star ího syna. Jméno ZdeÀka Náhlíka nesou oba petrovické památníky obûtem druhé svûtové války, které se nacházejí v Edisonovû ulici a na novém hfibitovû. Jméno Náhlík v ak nalezneme také na druhé stéle památníkû, která pfiipomíná padlé z první svûtové války. Ironií osudu si i tento váleãn konflikt vybral v rodinû NáhlíkÛ svoji daà. Josef, bratr ZdeÀkova otce, padl zfiejmû v bojích na Piavû. Ani jemu nebylo o mnoho více neï dvacet let. V echno se stalo tak dávno, ale ti, kdo zûstali, nezapomínají. ZdeÀkÛv pfiíbûh mi vyprávûl jeho bratr Josef. Dana Picková Jifií Grygar pfiedná el nad Pfiehradou Zajímavá pfiedná ka mûla úspûch O vzniku Zemû a v voji Ïivota pfiipravil pro Ïáky devát ch tfiíd v Základní kole Nad Pfiehradou nesmírnû zajímavou pfiedná ku populární astrofyzik Jifií Grygar. Zámûr byl pfiipravován del í dobu, ale Ïe se nakonec podafií termín uskuteãnit pfiesnû na Den Zemû dubna - nikdo nepfiedpokládal. VÏdyÈ najít volnou chvíli v diáfii známého popularizátora vûdy a nyní i ãestného obãana Prahy 15 je opravdu zázrak. Posluchaãi se zájmem vyslechli zajímavosti o událostech, které se odehrály pfied miliardami svûteln ch let. V duchu si jistû pfiedstavovali v buch supernovy, studené Slunce ãi tûïké bombardování Zemû v tzv. prvním období pfied 3,8 mld. let a dal í neuvûfiitelné informace z astronomie. Nebudu se pou tût do podrobností, jsem laik, ale mohu zodpovûdnû fiíci, Ïe kdyï poslouchám v klad pana doktora, mám pocit, Ïe tomu na chvíli i rozumím. Jeho umûní seznamovat irokou vefiejnost s vûdeck mi poznatky pfiístupnou formou je skuteãnû obdivuhodné. Po pfiedná ce zbyla chvilka ãasu na dotazy, a tak jsme se dozvûdûli, Ïe Slunce roãnû zvût uje svûj objem o 15 m, Ïe hranice vesmíru neexistuje a dal í zajímavosti. Na dotaz paní fieditelky Anny Bûhunkové, zda touïil b t astronomem odmala, se pan doktor pfiiznal, jak se v pûti letech nauãil sám ãíst z reklam. Beletrie ho v ak nebavila, stfiedem zájmu editelka koly Anna Bûhunková byla literatura faktu a podle toho, co právû ãetl, tím chtûl b t - biologem, lékafiem apod. Za války, v osmi letech, dostal pod stromeãek knihu Vesmír nov ma oãima (má ji schovanou dodnes). Pfieãetl ji hned a natolik ho zaujala, Ïe se ji nauãil do Nového roku nazpamûè. Dokonce ocitoval závûreãnou vûtu, která zaãínala a konãila následovnû: Stojíme na prahu poznání... mûïe kapkou pfiispût i ty. Ta mu uvízla v hlavû a jiï v osmi letech se rozhodl, Ïe bude hvûzdáfi - astronom. Na závûr si Jifií Grygar v doprovodu paní uãitelky vejdové se zájmem prohlédl skleník a pokraãoval za sv mi povinnostmi. Velkou pochvalu si Jifií Grygar si v doprovodu paní uãitelky vejdové se zájmem prohlédl kolní skleník Foto: autorka rozhodnû zaslouïí paní fieditelka, která pfiipravila pro své Ïáky zajímavé a pfiitom odborné zpestfiení vyuãování. Marie ZdeÀková Blahopfiání Blahopfiání V kvûtnu oslaví své 80. narozeniny na e maminka a babiãka paní Milena Malíková z Horních Mûcholup. Celá rodina jí pfieje hodnû zdraví a Ïivotního elánu, kter rozdává v dostateãné mífie i nyní.

10 10 KVùTEN 2005 SOBOTA Jsou je tû jiné kopce v Polabí - vycházka PONDùLÍ Tajemství mokfiadu - pohled pod hladinu PONDùLÍ Den dûtí SOBOTA Tajemn m krajem DÏbánu - vycházka (Tfiebíz, DÏbán, Kounov, Cikánsk dolík, Roãov) PONDùLÍ Skryt Ïivot v pûdû ST EDA Víme, co jíme? ST EDA Ekologická domácnost? Proã ne! V stava Akce pro vefiejnost v Toulcovû dvofie (kvûten - ãerven 2005) PÁTEK NEDùLE Víkend v pravûku (Tfii dny Ïivota ve stylu na ich dávn ch pfiedkû - pro dûti od 9 do 13 let) Zájemci o akce najdou podrobnûj í informace na webov ch stránkách radnice Prahy 15 nebo na MATE SK KLUB MATE ÍDOU KA (kvûten - ãerven) V Matefiídou ce, která má k dispozici dûtskou hernu, dvû zahrady a organizaãní zázemí, se pravidelnû scházejí maminky se sv mi nejmen- ími potomky. Vlastní iniciativou matek nebo pod vedením lektorek je zde pfiipravován rûznorod pravideln i nepravideln program - hry v hernû a na zahradû, v tvarné ãinnosti, hraní na hudební nástroje... PONDùLÍ h Mámo, táto, nauã mû h Rok na statku ÚTER h Pfied koliãka v pfiírodû h Paletka barev a nápadû ST EDA DRUHÁ ST EDA V MùSÍCI h Víme, co jíme? T ETÍ ST EDA V MùSÍCI h Ekologická domácnost? Proã ne! Dal í stfiedy dopoledne jsou vyhrazeny pro náv tûvy z jin ch matefisk ch center h Dílna pfiírodních materiálû Program stfiedeãních Dílen pfiírodních materiálû na kvûten : 18. kvûtna - Batika II. - sypaná batika 25. kvûtna - Batika III. - vosk, ablony, domalování barvou 11. ãervna - V roba herbáfie 18. ãervna - Obrázky z lis. kvûtû 15. ãervna - ití a zdobení bylinkov ch pytlíãkû âtvrtek h Mámo, táto, nauã mû h Divadlo v pfiírodû PÁTEK h Mámo, táto, nauã mû... Více informací o ãinnosti klubu najdete na Internetové kalendárium plné námûtû na Vedoucí klubu: ZdeÀka Hrubá, tel.: , na radnici V mûsících dubnu a kvûtnu je ve vestibulu Úfiadu mûstské ãásti Praha 15 dal í z v stav fotografií. Tentokrát se jedná o snímky mladého francouzského dobrovolníka Pierra-Jean Mougina, kter je na rok ve Stfiedisku ekologické v chovy ToulcÛv dvûr v Hostivafii. Pierre se fotografii vûnuje dlouhá léta a ve Francii pûsobí jako novináfi. Jeho zábûry pfiedstavují ToulcÛv dvûr v doposud nevídaném pohledu. Hra barev a svûtel i prosté ãernobílé fotografie, to v e naznaãuje poetiku a také krutou realitu místa v zajetí sídli È a velkomûsta. Stranou zájmu nezûstalo ani dûní a akce, které v areálu probíhají. V stava jako celek je v povûdí o práci lidí, ktefií se snaïí pfiiná et radost a poznání nejen dûtem. Je také pozvánkou do míst, kde i vy mûïete b t doma. ToulcÛv dvûr má své nezamûnitelné kouzlo a v tûchto fotografiích je ho kus zachycen. Jakub Moravec, ToulcÛv dvûr Zlat klíã putoval do Hostivafie V pondûlí 25. dubna probûhlo v Kulturním centru Zahrada vyhlá- ení v sledkû 3. roãníku literární soutûïe O zlat klíã. V kategorii dospûl ch získala 1. cenu povídka Veselé Vánoce, Tondo, autora Bc. Miroslava Paulíãka z Hostivafie. Pozvání od tambura Û PraÏ tí Tambura i vás zvou na pfiíjemné posezení s hudbou a zpûvem 4. ãervna - sobota ve hod. v Základní kole Lond nská 34, Praha 2 (mezi nám. J. K. Tyla a nám. Míru) proti b valé porodnici. Diriguje â. teffek. Info pí Klusáãková. Vstupenky u vchodu. Miroslav Paulíãek pfiebírá literární cenu za svou povídku Foto: autorka âtyfiiadvacetilet student mediálního studia FSV UK a sociologie na FF UK zaãal poprvé pfiispívat do kolního ãasopisu na základní kole a pozdûji na gymnáziu. Znalosti v oblasti literárních smûrû si prohluboval ãetbou kvalitní literatury a systematickou prûpravou v kurzu tvûrãího psaní Dar slova Mgr. Jifiího Poláka, pofiádaného literární agenturou LIMA v KC Zahrada. Z absolventû kurzu a z nároãn ch ãtenáfiû vznikl v KV Zahrada Klub autorû JiÏního Mûsta nazvan KAJMAN, jehoï je Mirek Paulíãek ãlenem. Posledních pár let pí i pro pobavení sv ch pfiátel a také proto, abych se rozpt lil pfii studiu spousty odborn ch textû, uvedl autor povídky. Jak je vidût, u lechtilá tvûrãí zábava pfiinesla své ovoce. Redakce Hlasatele mladému talentu upfiímnû gratuluje. S vítûznou prací ãtenáfie urãitû seznámíme. Marie ZdeÀková Koncert v zahradû Botanická zahrada Pfiírodovûdecké fakulty UK, Na Slupi 16, a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis si dovolují pozvat ãtenáfie na úvodní Koncert v zahradû, kter se koná 25. kvûtna 2005 v refugiu rozkvetlé Botanické zahrady od hod. První z fiady pfiíleïitostn ch KoncertÛ v zahradû uvede fieditel Botanické zahrady Pfiírodovûdecké fakulty UK Václav Vûtviãka. Na programu jsou skladby od W. A. Mozarta, J. Mysliveãka, A. Rösslera-Rosettiho a Fr. V. Kramáfie. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert uskuteãní o t den pozdûji, 1. ãervna. Lubo Fait, vedoucí souboru Harmonia Mozartiana Pragensis

11 KVùTEN pondělí: cvičení rodičů s dětmi kondiční cvičení, ženy volejbal, muži aerobik úterý: basketbal, muži příležitostně: cvičení na nářadí Celodenní výlety turistického oddílu pro celou rodinu. Informace na www nebo u J. Kowalczyka, tel května Výlet do skalního bludiště u Mšena na Kokořínsku. Sraz v 8.15 na nádraží Praha-Vršovice. Výlet je vhodný i pro rodiče s dětmi. Přivítáme vás každé pondělí úterý středu čtvrtek od 9.00 do Děti si vyzkoušejí cvičení na nářadí v tělocvičně, naučí se nové říkanky a písničky, něco hezkého namalují, vymodelují apod. Na závěr dopoledne se podívají na malou maňáskovou pohádku. Maminkám nabízíme příjemné posezení při kávě či čaji. MC končí 16. června 2005 Burza dětských potřeb, 7. června 2005 od 9.00 v MC. Informace vám podá Alice Houšková, tel Cvičení rodičů s dětmi, pondělí Informace vám podá Hana Škodová, tel Kurz končí 30. května 2005 Výtvarné hrátky, čtvrtek Informace vám podá Monika Cibulková, tel Kurz končí 12. května 2005 Loutkové pohádky především pro děti od 2 do 7 let. Od května do září Divadélko Frydolín nehraje. Program: KVĚTEN ČERVEN 2005 středa: volejbal, muži aerobik cvičení na nářadí pátek: basketbal, muži sobota: Sport Mateřské centrum Frydolínek Zájmové kroužky pro děti Divadélko Frydolín Každý pátek od Taneční hodiny pro dospělé. Láká vás boogie-woogie, rock'n'roll, charleston či step? Je vám 30 nebo 60 a máte rádi svižný tanec, ale nemáte partnera? Přijďte si rozhýbat své tělo do našich tanečních hodin. Náš kurz tance pro dospělé není založen na párovém tanci. Zatančíte si v rytmech melodií Ondřeje Havelky, latinskoamerických, rokenrolu či stepu. Kurz vede a informace vám podá Sylvie RANDOVÁ na tel května JAN VESELÝ Asambláže - od Vernisáž výstavy fotografií. Tancování pro radost Frydolínkova šlapanda Soutěžní odpoledne začne 1. června v 16 hodin. Závod všech vozítek - kol, odstrkovadel, koloběžek nebo bruslí - hnaných výhradně lidskou silou. Již tradičně se vyhlašuje cena za nejoriginálněji ozdobené vozítko. Letos poprvé Na trati o délce 3 až 5 km můžete změřit své síly i vy, dospělí. 21. května VÁCLAV KOUBEK Koncert. Od května DISKOTÉKA Hity konce dvacátého století. Od ŠVEHLOVA SOKOLOVNA TJ Sokol Hostivař, U Branek 7, Praha 15 tel.: , Petra Šikýřová Odchovankynû hostivafiského karate Kristína Bosáková se stala mistryní Evropy! Dne 3. dubna se konalo v Norsku ve městě Bergen mistrovství Evropy karate JKA seniorů pro rok Mistrovství se pod vedením trenéra státní reprezentace pana Richarda Růžičky zúčastnilo smíšené reprezentační družstvo ve složení Bosáková Kristína, Hilbertová Martina, Priškinová Linda, Plunderová Alena, Táborová Jana, Bernat Šimon, Koubek Stanislav, Krátký Jan, Zounek Radek a Míka Jiří. Mistrovství se zúčastnilo celkem 230 závodníků z 24 států. Celý turnaj byl organizován v jednom dni. Eliminační boje byly proto zahájeny již v 8.30 hodin ráno a celé mistrovství bylo ukončeno předáním medailí vítězům až v 9 hodin večer. Turnaj proto kladl značné nároky na všechny jeho účastníky jednak z hlediska fyzické a taktické přípravy, ale i kvality jejich psychické odolnosti. Česká výprava odjela do Norska s nelehkým úkolem: obhájit bronzové medaile v disciplíně kumite družstev (ženy), bronzovou medaili v disciplíně kata jednotlivci (Radek Zounek) a stříbrnou medaili v disciplíně kumite jednotlivkyně (Kristína Bosáková). V disciplíně kumite družstev narazili naši muži ihned v prvním kole na takticky velmi dobře připravené družstvo Italů, kterému po více než vyrovnaném průběhu nakonec podlehli. Družstvo žen porazilo po výborném výkonu družstvo Německa a v druhém kole se utkalo s družstvem Srbska, které obhajovalo loňské vítězství. V tomto duelu bohužel naše děvčata nezopakovala svůj výkon z mistrovství světa v roce 2004 v Tokiu. Tam totiž družstvo Srbska porazila, ale tentokrát dost nešťastně prohrála, loňskou bronzovou medailu neobhájila a obsadila tak místo. Vše jsme si však vynahradili v soutěži jednotlivců. Radek Zounek a Linda Priškinová se probojovali do čtyřčlenného finále v disciplíně kata jednotlivců. Zatímco Radkovi se podařilo obhájit svoji loňskou bronzovou medaili, Lindě se na stupně vítězů nepodařilo probojovat a obsadila tak tolik nepopulární čtvrté místo. Mezi poslední čtyři se také v disciplíně kumite jednotlivkyň probojovala i Kristína Bosáková. Jako by se chtěla pomstít členkám srbského družstva, porazila naprosto nekompromisním způsobem obě opory jejich družstva, nejdříve v semifinále Tanju Siličovou a ve finále Naďu Saričovou, a stala se tak první držitelkou zlaté medaile v disciplíně kumite jednotlivců v desetileté historii existence Českého svazu karate JKA. Aby byla radost celého družstva ze zlaté medaile ještě více podtržena, byla Kristína Bosáková na závěr turnaje vyhlášena nejlepším závodníkem celého mistrovství Evropy 2005! Dalo by se říci, že členové SKBU Hostivař tvořili základ reprezentačního družstva. Z celkového počtu 11členného týmu jich bylo z SKBU Hostivař celých 6. Kristíně Bosákové se podařil přímo životní úspěch. Jana Táborová také předvedla v disciplíně kumite jednotlivkyň výborný výkon a svým 5. místem se zařadila do evropské špičky. Škoda jen, že se jí nepodařilo stejný výkon předvést v rozhodujícím zápase s družstvem Srbska v disciplíně kumite družstev. Alena Plunderová vždy narazila na soupeřky, které se později dostaly buď do semifinále, nebo dokonce na stupně vítězů. Martině Hilbertové se nedařilo, přestože by si to díky své tréninkové píli zasloužila. Rovněž se nedařilo Šimonu Bernatovi. Nebyl schopen zopakovat své výkony z domácích soutěží. Na výkonu Honzy Krátkého se podepsala dlouhodobá absence na soutěžích. Mistrovství Evropy karate seniorů JKA se bude v roce 2006 konat ve SRN. Celý realizační tým reprezentace čeká tedy nelehká úloha připravit reprezentační družstvo našeho svazu k obhajobě tak výrazných sportovních úspěchů v tomto roce. Ing. Karel Strnad Sportovní klub BUDO Hostivafi (www.skbu.cz) Trhanovské nám. 179/9, Praha 10, tel (po pá , so ne )

12 12 KVùTEN 2005 Dopolední golfové kurzy s hlídáním dûtí âesk rybáfisk svaz, MO Hostivafi, pofiádá od 8.00 do hodin DùTSK DEN ve své klubovnû, Praha 15-Hostivafi, U Bfiehu 77. Hry, soutûïe, promítání pohádek, táborák, opékání uzenin. Rybolov v sádce pod dohledem zku en ch rybáfiû, bohatû zarybnûno kaprem. Pruty zapûjãíme. Areál praïského tréninkového centra Golf Hostivafi opût potvrdil, Ïe je urãen pro irokou vefiejnost. Dal ím projektem, kter toto tvrzení dokládá, jsou nové dopolední kurzy pro maminky s dûtmi. Od dubna zde totiï zahájili dvanáctit denní golfové kurzy na získání Zelené karty s hlídáním dûtí. (Zelená karta - oprávnûní ke hfie na kterémkoliv golfovém hfii ti.) V souãasné dobû jsou jiï otevfieny ãtyfii kurzy, dva ve stfiedu a dva ve ãtvrtek, v kaïdém z nich jsou tfii aï ãtyfii úãastnice. V echny ãtyfii hodiny trénuje David ipla. Kurzy probíhají v dopoledních hodinách, dûti si hrají na malém hfii ti ãi v okolí. O kurz rozhodnû nemají zájem pouze Ïeny z blízkého okolí. Spí e naopak, nûkteré hráãky k nám jezdí pfies celou Prahu, a jak fiíkají, jsou nad ené, Ïe nûco takového vûbec existuje, fiíká hlavní manaïer areálu Jifií Martinka. Díky tomu, Ïe je otevfieno více kurzû a ve dvou dnech, mohl b t zaveden také tzv. systém náhrad. KaÏdá úãastnice má tak jistotu, Ïe mû- Ïe absolvovat v ech dvanáct edesátiminutov ch lekcí s trenérem, zme kanou hodinu si nahradí v termínu jiného kurzu. Cena kurzû je pro ãlenky Golf Clubu Hostivafi 5900 Kã, pro neãlenky 6900 Kã. Pfii poãtu ãtyfi úãastnic ve skupinû je kurzovné o 1000 Kã niï í. V cenû kurzû je také zahrnuto osm dal ích vstupû a Ïetony na individuální trénink. Pokud maminka pfiijde trénovat v dobû jiného kurzu, má moïnost nechat si své dítû opût bezplatnû pohlídat. Kurz konãí zkou kou na Zelenou kartu, pfiedpokládaná cena praktické i teoretické zkou ky na ZK je 2500 Kã. Kurzy s hlídáním dûtí jsou první akcí pomalu vznikajícího Dámského klubu. Dal ím projektem je zaji tûní hlídání dûtí pfii individuálním tréninku pokroãilej ích hráãû. Toto hlídání jiï funguje dvû dopoledne v t dnu a uvaïuje se i roz ífiení na nûkteré odpoledne. Dal í informace Lenka Martinková tel mail: Pro dûti obãerstvení zdarma. Srdeãnû zve v bor organizace. Nenechte si ujít unikátní v stavu pohybliv ch modelû v nadïivotních velikostech, která je v âeské republice poprvé a trvá do 29. kvûtna. Stra idelná stvofiení najdete v Europarku tûrboholy Foto: Lenka Bräunerová Zimní fotbalov turnaj o putovní pohár starosty Mâ Praha 15 V leto ní zimû uspofiádal fotbalov klub SK Hostivafi 6. roãník zimního turnaje na umûlé trávû o putovní pohár starosty mûstské ãásti Praha 15 Jana Nádvorníka. Do areálu Na Gro i se podle rozlosování sjíïdûlo celkem osm t mû. Jesenice, Braník, Háje JM, Sparta Krã B, Slivenec, Hvozdnice a domácí Hostivafi A i B. SoubûÏnû s turnajem o pohár starosty Mâ Praha 15 Jana Nádvorníka probûhl také turnaj dorostu za úãasti Dol. BfieÏan, Sparty Krã, Hor. Mûcholup, Dobfiejovic, Braníku, Staré Boleslavi a domácí Hostivafie. Turnaj dorostu vyhrálo mládí Krãe pfied Hor. Mûcholupy a Braníkem. Utkání o putovní pohár starosty mûla dobrou úroveà pfiesto, Ïe vût ina zúãastnûn ch muïstev zkou ela hráãe na nadcházející jarní mistrovské soutûïe. Celkov m vítûzem se stal t m Jesenice, kter s jednou remízou jednoznaãnû na turnaji kraloval. Turnaj byl oproti loàskému roãníku obsazen ménû kvalitnû, kvûli konání dal ích zimních turnajû na umûlé trávû tfietí generace v blízkém okolí. Z toho vypl vá pro vedení fotbalového klubu SK Hostivafi zamûfiit se na vybudování travnatého hfii tû tfietí generace na vlastním pozemku. K hladkému prûbûhu utkání jistû pfiispûla i dobrá a kvalitnû pfiipravená hrací plocha, o kterou se starala skupina obûtav ch pracovníkû, a i pfies leto ní bohatou snûhovou nadílku se podafiilo vïdy vãas sníh odstranit. Za to bychom jim chtûli moc podûkovat. Turnaj probûhl bez ru iv ch událostí a bez jediného odloïeného utkání. Dík patfií i rozhodãím, ktefií i v mraziv ch a patn ch povûtrnostních podmínkách stateãnû zvládli v echna utkání. Závûreãné vyhodnocení a pfiedání putovního poháru a dal- ích cen usuzrãnilo vedení SK Hostivafi z dûvodu Ïalostné úãasti muïstev v loàském roãníku, kdy pfiedával ceny osobnû starosta Prahy 15 Jan Nádvorník, a organizátofii turnaje nemûli pfiislíbenou stoprocentní úãast v ech klubû. Pfii této pfiíleïitosti bychom chtûli pfiipomenout, Ïe klub byl zaloïen v roce Nejvût- ích úspûchû dosáhl v letech , kdy borci z Hostivafie váleli divizi. Nûktefií odchovanci dosáhli úspûchu i v t mech hrajících vy í soutûïe, napfi. Robert Neumann (I. liga), Roman Nádvorník (reprezentant ve futsalu, dnes asistent trenéra v Plzni), Karel Holeãek (divize). Fotbalov oddíl se v roce 1994 opût stal samostatn m právním subjektem, nese název SK Hostivafi a stal se pokraãovatelem a garantem zachování my lenek a v sledkû práce sv ch pfiedchûdcû. V roce 1996 se vyfie il i pfievod pozemkû na právo trvalého uïívání pro SK Hostivafi, následnû se podafiilo vybudovat travnaté hfii tû a cel areál je v souãasné dobû postupnû rekonstruován. Vybudování travnatého hfii tû pfiilákalo více adeptû fotbalového umûní. V roce 2003 pfie ly pozemky ze zákona do vlastnictví SK Hostivafi a zapsání pozemkû do katastru nemovitostí probíhá v souãasné dobû. Závûrem bychom chtûli podûkovat v em na im pfiíznivcûm z fiad sponzorû, státních orgánû, fanou kûm, ktefií nám zachovávají pfiízeà aè finanãní, nebo vlastním pfiiãinûním, a pozvat vás na mistrovská utkání na ich muïstev, ale i na na e webové stránky (www.skhostivar.wz.cz), kde najdete kompletní rozpis soutûïních utkání. Petr Kováfi, sekretáfi oddílu

13 KVùTEN DÛm dûtí a mládeïe Praha 10 - DÛm UM Pracovi tû Hostivafi - Petrovice Golfová 910/10, Praha 10, tel./fax: NABÍDKA AKCÍ na KVùTEN a âerven Zájezd do âeského ráje B t v pfiítomnosti dûtí je veliké tûstí Uãitelka literárnû-dramatického oboru Vûra Dfievíkovská vystudovala stfiední pedagogickou kolu a pak ãtyfii roky herectví na tehdej í Lidové konzervatofii a poté dvouleté studium loutkáfiství na DAMU. Po studiích v roce 1984 nastoupila do koly jako uãitelka LDO a pûsobí zde jiï 20 let. Jifií Stárek - autobusov zájezd pro rodiãe s dûtmi, dûti a jejich pfiátele. Vypravíme se za krásami Prachovsk ch skal, nav tívíme skalní hrad Trosky, popfi. pohádkové mûsto Jiãín. Cena za dopravu, vstupné - dospûlí 150,- Kã, dûti 100,- Kã Zdobení krabiãek - v tvarná dílna Petrovice, jiï plnû obsazeno V roba ruãního papíru - otevfiená v tvarná dílna v Golfové DÛm UM Golfová, zaãátek v 10 hod. sl. Hejduková a pí Pi tûková Den dûtí v Golfové a Den otevfien ch dvefií - staàte se na odpoledne námofiníky, zasoutûïte si a pfiijìte se podívat, co v e dûláme v Domû UM. Prostor pfied Domem UM, zaãátek her v 16 hod. sl. Volfová a pí Pi tûková Den dûtí na koleãkách u Z Bellova - pfiijeìte na v em, co má kola, a zasoutûïte si s námi. Prostranství u Z Bellova Klubov víceboj - klub Chodba - program a datum budou upfiesnûny na v vûsce v klubu Setkání spoluïákû Setkání spoluïákû po 66 letech Letos se v ichni b valí spoluïáci, jejichï kolní docházka do Pokusné reformní obecné koly na Trhanovském námûstí byla zahájena v roce 1931, setkali 7. dubna v pfiíjemném prostfiedí hotelu Selsk dvûr. Snad mi dámy odpustí, kdyï prozradím, Ïe se v leto ním roce v ichni doïívají v znamného Ïivotního jubilea. Jakého nefieknu, ale stejnû si myslím, Ïe to ani neuhádnete, protoïe nikdo z nich na svûj vûk nevypadá. A jejich du evní svûïest jim mûïeme jenom závidût. Moc vám v em, a pfiedev ím paní Vlastû Bezpalcové, která jiï mnoho let setkání organizuje a s láskou pfiipravuje, dûkuji za pozvání a milé pfiijetí. Jsem vdûãná za va e vyprávûní a vzpomínky na b valou Hostivafi. Gratujeme ke kulat m narozeninám, pfiejeme pevné zdraví a hodnû spokojenosti a za rok na shledanou! Marie ZdeÀková Foto: autorka Uãitelka Dfievíkovská s dûtmi Proã jste po vystudování DAMU zaãala uãit a nestala se radûji hereãkou? Sestra mého dûdeãka byla hereãkou. Hrála v divadlech a také ve filmech pro pamûtníky, takïe kdesi v genetické pamûti je i u mne zakódována láska k herectví. Touha pracovat s dûtmi byla ale silnûj í. Od dûtství jsem touïila stát se uãitelkou a nakonec se mi podafiilo v echna ta studia skloubit v jeden celek. Setkala jste se ve svém Ïivotû s pedagogy, ktefií na vás pûsobili jako vzor? Mûla jsem tûstí na vynikající pedagogické osobnosti. Profesor Ivan Vyskoãil, dramaturgynû Zdena Josková, profesorka Jana Altmanová - ke v em jsem cítila nesmírn obdiv a úctu pro jejich pedagogické mistrovství. KaÏdá hodina s nimi byla velk m záïitkem. Oni pfiistupovali ke kaïdému Ïáku jako k bytosti, v níï je skryt velk tvûrãí potencionál. V uka probíhala jako spoleãné dobrodruïství s cílem najít svou vlastní osobitou tvûrãí cestu. Tito lidé zcela zasvûtili svûj Ïivot pedagogické profesi. Co literárnû-dramatick obor dûtem nabízí? Tento obor rozvíjí u dûtí schopnost zobrazovat lidské chování a jednání, schopnost vcièovat se do psychiky jiného ãlovûka prostfiednictvím rolí a ovládat svûj dech, mluvit nahlas, správnû vyslovovat, recitovat poezii, pfiedná et prózu a podobnû. ZároveÀ se uãí vûdomû pouïívat mimiku, gesta a chápat svoje tûlo i jako nástroj mimoslovní komunikace. Îáci pí í vlastní básnû, povídky, ale i divadelní scénáfie. Vybírají si úryvky z divadelních her, uãí se základûm animace loutek, hrát loutkové divadlo a pantomimu. Spektrum ãinností je velmi iroké, a proto byl zaveden systém voliteln ch pfiedmûtû. Myslím, Ïe mnohé dûti, které pro ly dramatick m oborem, se budou lépe orientovat ve svém vlastním pro- Ïívání. Budou se lépe vcièovat do jednání jin ch lidí a budou schopny snadnûji pochopit druhého ãlovûka, jaksi vklouznout do jiné kûïe, neï je ta jejich. MoÏná si budou uvûdomovat zákony lidského proïívání a reakce, které vedou k dramatick m, nebo naopak k harmonick m vztahûm. To v echno se jistû mûïe hodit i v dospûlém vûku nebo pfii v bûru profese. To rozhodnû ano. Nûkolik ÏákÛ vystudovalo herectví na PraÏské konzervatofii a Vy í odborné kole, dva vystudovali DAMU - loutkoherectví a scénografii a katedru v chovné dramatiky. Mnoho ÏákÛ zvolilo pedagogickou profesi, jedna Ïákynû dokonce vystudovala divadelní vûdu. Na i Ïáci také dostávají dûtské role ve filmu a v muzikálech. To znamená, Ïe pfiijímáte v hradnû talentované dûti? To urãitû ne. Pfiiznám se, Ïe mne láká práce i s hendikepovan mi dûtmi. Zajímá mne, nakolik jim dramatická hra mûïe pomoci pfieklenout nûkteré jejich problémy. Nûkdy se bûïnû zadrhávající dítû tak zabere do hry, Ïe zcela zapomene na svûj problém. To je pro mne stejnû dûleïit úspûch jako úspûchy s talentovan mi Ïáky. B t v pfiítomnosti dûtí pokládám za velké tûstí. Dûti vás kaïd den odzbrojují svou otevfieností a upfiímností. My dospûlí se máme ãemu od nich uãit, a tak je ten proces uãení vzájemn. Jak se cítí uãitel, kter ve kole uãí 20 let a je dnes ãlenem nejmlad ího uãitelského kolektivu? Nalezla jsem zde skvûlé pracovní podmínky a hlavnû pohodov kolektiv lidí, ktefií si navzájem pomáhají. Toto není u mladé generace obvyklé. Velice blízká je pro ná obor spolupráce s v tvarn m oddûlením, které nám vyrábí kulisy a rekvizity do divadelních pfiedstavení. Je radost, kdyï se na tyto na e pfiedstavení chodí dívat b valí Ïáci se sv mi dûtmi a já se pak dozvím, Ïe si sami zakládají své vlastní divadelní soubory. Je tûstí tady pracovat.

14 14 KVùTEN 2005 âesk svaz chovatelû ZO Praha-Dubeã se pfiedstavuje Nepatfiíme mezi nejvût í organizace v Praze, jedno prvenství v ak v okolí máme: kaïd rok v lednu pofiádáme Králíkáfisk ples pro obãany, pro sebe i pfiespolní. Ten leto ní mûl velkou úãast, a proto dûkujeme za pfiízeà. Tombola obsahovala tfiicet králíkû, mnoïství dal ích cen a hlavnû selátko, které se nám vymanilo z pfiepravky a lo se podívat, jaké jsou dal í ceny. V lednu ale nebyla jen zábava. Obeslali jsme Stfiedoãeskou v stavu drobného zvífiectva Ná chova- Stûhování z areálu U NûmeãkÛ na nové pûsobi tû roku 2004 občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením vás srdečně zve na Den otevřených dveří Centra denních služeb Bolevecká 468, Praha 15-Horní Měcholupy v sobotu h (prodloužení není vyloučeno) program: prohlídka keramického ateliéru, kartonážní, textilní dílny, výtvarného ateliéru, dřevodílny, zahradní dílny, prádelny a prodej výrobků výstava fotografií Marie Zdeňkové kouzelník GRINO trampskocountryfolková kapela FEST rocková skupina Hero In Heroine diskotéka DJ Radovan Myslík DJ Michal Pěkný občerstvení grilování masa a klobás, pivo, koláčky čerstvé pečivo z naší pekárny Sponzorem akce je RADOVAN AN MYSLÍK PraÏsk svaz orientaãního bûhu vás zve na seriál závodû v orientaãním bûhu: kaïdé stfiedeãní odpoledne 18. kvûtnem poãínaje pfiíleïitost ke sportu v 6 praïsk ch lesoparcích v echny závody v dosahu MHD! Tratû vhodné i pro zaãáteãníky - srdeãnû zveme v echny, ktefií by si chtûli tento sport vyzkou- et! Obleãte se do pfiírody, na startovné vám staãí 10 korun a pfiijìte se probûhnout nebo projít s mapou! Tratû pro Ïákovské kategorie i pro pfiíchozí jakéhokoliv vûku - to znamená, Ïe mû- Ïete s sebou vzít i rodiãe a dopfiát jim také trochu pohybu. Rozpisy v ech závodû obsahují kontakt pro pfiihlá ky, ale mûïete se pfiihlásit i na místû. Kde a kdy se budou jednotlivé závody ÎA- KET PRAÎSKÉHO POHÁRU ÎACTVA konat? 18. kvûtna na Lhotce v Praze 4 v Lesním divadle - pofiádá oddíl Praga Praha 25. kvûtna v Praze 8-Ládví - pofiádá oddíl Tretra Praha 1. ãervna ve Hvûzdû v Praze 6 - pofiádá oddíl Kotláfika Praha Neãekan m zpestfiením leto ního plesu byl útûk selátka z tomboly tel 2005 a V stavu králíkû, holubû a drûbeïe. Na obou akcích, v Lysé n. Labem a v Úvalech, jsme byli úspû ní. Vrátíme se ale o rok zpût, kdy jsme museli uvolnit areál U NûmeãkÛ, na e stanovi tû posledních patnácti let. Nyní je tam bytová v stavba nûkolika domû. Pfiesídlili jsme tedy do b valé prodejny plynu v ulici U Transformátoru, kde máme ãást objektu na uskladnûní fundusû. A aby se nûkdo nedomníval, Ïe to je ná konec, uspofiádali jsme v fiíjnu 2004 Posvícenskou v stavu pfied budovou v této ulici a vûrní pfiíznivci nás na li. Nutno vyzdvihnout pomoc hostivafiské chovatelské organizace, jejíï ãlenové u nás také vystavovali své králíky. Nyní se snaïíme zlep it podmínky pro na i ãinnost pfiístavbou ke stávajícímu objektu. Podporujeme chovatelství a vystavujeme na v ech v stavách v okolí. Na imi ãleny byly obsazeny v stavy ve Slu ticích, Úvalech, Hostivafii, Mukafiovû a na celopraïské ve Hvûzdû, ale i na vzdálenûj ích místech. Jsme parta osmnácti nad encû a rádi mezi sebou pfiivítáme kaïdé- ÎAKET PRAÎSK POHÁR ÎACTVA 6 závodû v orientaãním bûhu pro praïskou mládeï 8. ãervna v Praze-Klánovicích u nádraïí âd - pofiádá Fakulta stavební Praha 15. ãervna v Praze-Suchdole - pofiádá oddíl z Roztok u Prahy 22. ãervna v praïské Troji za pofiadatelství Sokola Troja. Prezentace ke kaïdému závodu zaãíná od 16 hodin, startuje se intervalovû od do Do celkového pofiadí se zapoãítávají nejlep í ãtyfii závody a první tfii závodníci v kaïdé Ïákovské kategorii obdrïí pûkné ceny od partnera soutûïe - firmy ÎAKET. BliÏ í informace k celému seriálu ÎAKET PRAÎSK POHÁR ÎACTVA a odkazy na webové stránky jednotliv ch závodû najdete na ho dal ího zájemce, kter by chtûl z králíkû pekáãov ch pfiejít na plemena v stavní. Zveme i pfiespolní Mûcholupské a tûrboholské: pfiijìte mezi nás. Oslovujeme také mládeï - oblíben zakrsl králík je hezk zaãátek chovatelství. Ulicí U Transformátoru vedou ãasté procházky dûtí do pfiírody - proã by se nemohly podívat i k nám? Kontaktujte nás, rádi budeme s vámi spolupracovat. Nûkolik mlad ch chovatelek z va- ich fiad uï mezi nás chodí. Spojení: Pfiedseda ZO âsch Jaromír Vydrafi, Na Ostrovû 52/ Praha 10-Dubeã, tel.: Jednatel Jaroslav Hork, zahrád. kolonie HORKA - Dubeã tel.: Bojanovská 2719/19, Praha 4, tel.: MoÏnost vy etfiení vody Hygienické laboratofie ZÚ nabízejí vy- etfiení vody ze soukrom ch i vefiejn ch studní a vodovodû - ke kolaudaci - studní po asanaci - kontroly mikrobiologického a chemického vy etfiení vody (doporuãená frekvence je 1x roãnû) cena od 1100 Kã (chemické a mikrobiologické vy etfiení) Dále nabízíme: - vy etfiení vzorkû teplé vody na v skyt legionel ve zdravotnick ch zafiízeních, hotelích a jin ch subjektech. Cena do 500 Kã za vzorek - vy etfiení stûrû z bytov ch a jin ch prostor. Cena od 200 Kã za vzorek Vzorkovnice pro vy etfiení vody si zájemci mohou vyzvednout - v hygienick ch laboratofiích v Praze 1, Rytífiská 10, 3. patro - v laboratofii v budovû A, Jasmínová 37, Praha 10, kde mohou odevzdat i odebrané vzorky k vy etfiení. Vy etfiení se provádí v Hygienick ch laboratofiích v Praze 1, Rytífiská 10. BliÏ í informace a kontakt: Hygienické laboratofie v Praze 1, Rytífiská 10 telefon: , (voda) , (stûry, legionely) web:

15 KVùTEN SdruÏení SRAZ - Spoleãnû za radostí a zdravím Podûbradská 587/140, PRAHA 9 Iâ: , DIâ: CZ tel.: , , Léto s koàmi 2005 JiÏ tradiãnû nabízí obãanské sdruïení SRAZ - Spoleãnû za radostí a zdravím na zemûdûlské usedlosti Vápno v âeském ráji ozdravné a rekondiãní Léto v sedlech huculsk ch koní. Pro dûti od 12 let jsou pfiipraveny dva termíny táborû. Kromû celotáborové hry a kaïdodenního jeïdûní na koních na dûti ãeká fiada soutûïí, dílniãek a poznávacích her. Na í specialitou je domácí kuchynû, v pfiípadû zájmu zaji Èujeme i vegetariánskou stravu. Máme objednané pûkné poãasí. Termíny dûtsk ch táborû: aï a aï Informace a pfiihlá ky: SdruÏení SRAZ, ToulcÛv dvûr, Kubátova 1, PRAHA 10, tel.: ZŠ KOZINOVA, PRAHA 10 otevírá již druhým rokem sportovní třídu se zaměřením na CYKLISTIKU. Info: ZŠ Hostivař HLEDÁ CYKLISTICKÉ TALENTY a zároveň nabízí profesionální vedení sportovní třídy. Při ZŠ Hostivař vznikla před rokem sportovní třída zaměřená na CYKLISTIKU. Tuto třídu zajišťuje TJ Cykloprag Praha, tzn: finanční pomoc profesionální trenéři pravidelné zdravotní kontroly postup až do středisek cykl. mládeže. Žáci mají 5 h TV týdně, musí se účastnit pravidelných lékařských prohlídek. Tréninky probíhají v terénu - jízdy, ale i v tělocvičně - silová příprava. V zimním období tréninky na dráze a spinning. Vedoucí: Antonín EIS. Telefon: TJ CYKLOPRAG PRAHA Dûtsk letní sportovní tábor - srpen 2005 Program: - zamûfien hlavnû na cyklistiku, dûti do 15 let - sporty v pfiírodû, turistika, hry v lese,... Strava: 3x dennû Délka pobytu: 1 t den, Cena: 3000 Kã Ubytování: v ubytovnû - penzion Pevnost, Náchod Malebná krajina oblasti Náchoda, Babiããino údolí. Pfiihlá ky posílat na uveden nejpozdûji do konce kvûtna. Info: Tel.: LET HISTORIE AUTOMOBILÒ SIMPLY CLEVER TEë SI VYSTAâÍTE SAMI I P I KOUPI NOVÉHO VOZU kodafabia s první splátkou pouh ch Kã a mûsíãní splátkou Kã vãetnû havarijního poji tûní a povinného ruãení * Pfiípadné vyváïení a v mûnu letních kol, doplnûní provozních kapalin a pouïité pfiípravky hradí zákazník. Kódování zamykání dvefií bude provedeno pouze na pfiání zákazníka a platí pro vozy Fabia, Octavia a Su- koda Auto, kofin a âeská poji Èovna pfiicházejí s akcí Teì si vystaãíte sami, která Vám nabízí nejenom nízkou první splátku, ale i v hodnou mûsíãní kodaservice splátku. Akce je maximálnû flexibilní, protoïe Vám umoïàuje zvolit si jak v i splátky pfiedem, tak i dobu splácení. Navíc si mûïete vybrat také z modelû kodaoriginální Fabia Combi a Fabia Sedan. díly Teì si uï nemusíte pûjãovat na nov vûz, vystaãíte si bohatû sami. Nav tivte nás co nejdfiíve. kodaoriginální pfiíslu enství Pozn.: V e uvedené údaje platí pro vûz koda Fabia Classic v metalické barvû, s motorem 1,2 HTP/40 kw. * Doplnûní provozních kapalin, pouïité pfiípravky ãi pfiípadné vyváïení kol hradí zákazník Vá autorizovan servisní partner koda: Provozní doba: Po Pá hod Dolnomûcholupská 214 So hod AUTO TùPÁNEK, a. s Praha 10 tel , mail:

16 16 KVùTEN 2005 PLASTOVÁ OKNA A DVE E Malífiské a natûraãské práce. P. Saifrt SLAPY pron. chatky a app. 2 + k. k./ /4 os., vl. WC, bazén. Cena od 4200 chata/t den. Tel.: STùHOVÁNÍ NONSTOP, fa NYKL byty - kanceláfie - trezory - piana. Tel./mobil: , WELL, spol. s r.o. Novû otevfiené obchodní zastoupení Praha 10, Îelivecká 3 Tel komorov systém VEKA Zavádûcí sleva aï 28 % REDAKCE HLASATELE prosí majitele domů, aby v případě, že je dům uzamčen, sdělili Reklamní agentufie GRÁTIS, která Hlasatele doručuje, jakým způsobem je možné jej doručit (jak budou domy zpřístupněny, případně kontaktní osobu, která Hlasatele převezme). Děkujeme Reklamní agentura GRÁTIS - tel Soukromá psychiatrická ambulance MUDr. Ilona Divácká, MBA Poliklinika, Ohmova ul. 271, Praha 10-Petrovice Telefon: , Mobil: Ordinační hodiny: PO ÚT ST ČT Kromě standardní psychiatrické péče se ambulance specializuje na kognitivně-behaviorální psychoterapii, partnerskou a rodinnou terapii a hypnózu. Ambulance má smlouvu se zdravotními poji Èovnami. ST EDNÍ PEDAGOG. KOLA, s.r.o., V PRAZE 10, pro fotbalisty(ky), pfiijme od 2005/6 fieditele(ku). PoÏadujeme: praxi ve funkci fieditele koly nebo jeho zást., vztah ke sportu (v hodou trenér. kvalifik.), zájem a schopnosti rozvíjet novou kolu v t mové spolupráci. Nabízíme: zajím. pedagog. a organiz. práci s perspektivou, odmûnu rostoucí s rozvojem koly, spoluúãast na dal ích ãinnostech firmy. Pfiihlá ky se struktur. Ïivot. pís.: Stfiední pedagog. kola, s.r.o., Weilova 4, Praha-Hostivafi, nebo Více o projektu na Info KURZY PLAVÁNÍ HOSTIVA âerven úter + ãtvrtek h. Zápis a první lekce ( ). Informace tel.: , ZÁKLADNÍ KOLA HORNOMùCHOLUPSKÁ v Praze 10-Hostivafii pfiijme od uãitele na I. stupeà a uãitele anglického jazyka. Tel.: ST EDNÍ PEDAGOG. KOLA, s.r.o., V PRAZE 10, kola pro fotbalisty a fotbalistky, pfiijme od 2005/6 uãitele(ky) na ãásteãn úvazek (2 tfiídy) pro v echny pfiedmûty studijního ob. Pedagogické lyceum: âj, AJ, NJ, ON, Dûj., Zem., M, F, CH, Bi, VT, HV, VV, Dram. V, TV (u ní podmínkou trenérská licence P nebo A). Pfiihlá ky se struktur. Ïivotopisem: Stfiední pedagog. kola, s.r.o., Weilova 4, Praha-Hostivafi, Info a

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Slavnostní koncert v Rytífiském sále

Slavnostní koncert v Rytífiském sále H_01_8_15 12.1.2004 15:43 Str nka 8 LEDEN 2004 8 Slavnostní koncert v Rytífiském sále Koncertovat mezi zdmi, z nichï d chají dûjiny, je pfiíleïitost, jaká se nenaskytne kaïdému Hudebníci i dirigent Petr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 28/ãerven 2005 Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Dívka podávající informace o vystaven ch

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Slavnostní otevfiení a zpfiístupnûní zrekonstruovaného parku u Z Smí kova. Park bude otevfien ve v ední dny od 8 do 17 hodin. Foto: L. Vlasáková www.tisnov.cz Radnice informuje

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více