výroční zpráva UNIBON sazba David Stypka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE VEŠKERÉ POSTUPY A PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ bezpečný UNIBON SE ÚČASTNÍ SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ PODLE ZÁKONA O BANKÁCH. DÍKY TOMU MAJÍ VKLADATELÉ U UNIBONU SVÉ VKLADY POJIŠTĚNY STEJNĚ JAKO U JAKÉKOLIV BANKY vstřícný NAPROSTÁ VĚTŠINA NABÍZENÝCH VKLADOVÝCH I ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ UMOŽŇUJE PLNĚ USPOKOJIT SPECIFICKÉ POŽADAVKY KLIENTŮ. výhodný ČLENOVÉ UNIBONU NEJENŽE VYUŽÍVAJÍ VÝHODNÝCH VKLADOVÝCH A ÚVĚROVÝCH SAZEB SROVNATELNÝCH S BANKOVNÍM SEKTOREM, ALE ZÁROVEŇ MAJÍ PRÁVO PODÍLET SE NA DOSAŽENÉM HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU nadnárodní UNIBON OBDRŽEL SOUHLAS RELEVANTNÍHO REGULÁTORA ZŘÍDIT SVÉ POBOČKY NA ÚZEMÍ POLSKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V SOULADU S PRINCIPEM JEDNOTNÉ LICENCE PRO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

3 OBSAH 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 7 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ KOMISE A ÚVĚROVÉ KOMISE 8 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA K JEHO ČINNOSTI, K HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI UNIBONU A KE STAVU MAJETKU UNIBONU 10 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 11 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI, K ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 12 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI 13 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ KE DNI ÚČETNÍ JEDNOTKY UNIBON SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO 15 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 16 ROZVAHA 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení členové, klienti a obchodní přátelé, s potěšením vám mohu sdělit, že rok 2008 se bezesporu zařadí po boku dalších úspěšných let v historii UNIBONu. Dosažení stanovených cílů a očekávání představuje další úspěšný krok v upevňování pozice UNIBONu jako jedné z nejvýznamnějších, kapitálově nejsilnějších a nejstabilnějších družstevních záložen na trhu úvěrových institucí. Opět posílil svou primární charakteristiku jakožto stabilní, flexibilní a efektivní instituce, která je konkurenceschopná a nabízí svým klientům seriózní bankovní produkty. Rok 2008 by pro UNIBON mohl nést přívlastek roku úspěšné realizace významných kvalitativních kroků směrem k dalšímu zkvalitňování služeb a posilování pozice na trhu. UNIBON v průběhu roku 2008 realizoval další kategorii změn, které byly orientovány na rozšíření a další zkvalitnění služeb a produktů. Výsledkem byl plynule rostoucí počet nově přijímaných klientů a objem vkladů. UNIBON úspěšně dokončil proces přechodu na nový informační systém a realizoval řadu úkonů zaměřených na postupné zvyšování svého postavení v oblasti retailového bankovnictví. Pružně reagoval na potřebu zavedení systému internetového bankovnictví a prvním krokem byla na konci roku možnost založení účtu prostřednictvím internetu. Pro úspěšnou adaptaci zmíněných změn UNIBON významně posílil své personální vybavení, a to zejména v oblasti organizačních útvarů vykonávajících obchodní aktivity, přestěhoval pobočku v Ostravě na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru města a postupně realizoval řadu marketingových a reklamních akcí zaměřených na oslovení retailové klientely. S ohledem na rozsah a hloubku realizace výše nastíněných změn, která zároveň znamenala jejich vysokou finanční náročnost, lze nepochybně hospodářský výsledek představovaný dosaženým ziskem po zdanění ve výši tis. Kč označit za ekonomicky úspěšný. Zdárnou realizaci výše uvedených změn by však, i při splnění všech ostatních podmínek, nebylo možno dosáhnout bez každodenního vysokého pracovního nasazení všech zaměstnanců UNIBONu. Právě jejich prokázané schopnosti dosahovat vynikajících výsledků i za vysoce náročných podmínek mne dále utvrzují v přesvědčení o vysokém potenciálu UNIBONu nejen flexibilně a kreativně přistupovat k řešení potřeb svých klientů, ale i o schopnosti zvyšovat hodnotu majetku vloženého členy do kapitálu UNIBONu. Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

5 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Obchodní firma Sídlo Právní forma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ družstvo IČO Datum zápisu do obchodního rejstříku 28. května 1996 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ V souladu s obdrženým povolením působit jako družstevní záložna je UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) oprávněn vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a přijímání vkladů od členů, b poskytování úvěrů členům, c platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, d finanční leasing pro členy, e poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, f nákup a prodej cizí měny pro členy, g pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. 4 výroční zpráva 2008

6 DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Od počátku působení UNIBONu nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností, k jejichž poskytování je UNIBON na základě příslušného povolení oprávněn. V roce 2008 nebylo ze strany České národní banky vydáno vůči UNIBONu žádné opatření nebo požadavek ke zjednání nápravy podle 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2008 UNIBON neposkytl úvěr ani ručení za půjčku či úvěr žádnému z členů volených orgánů ani žádné osobě jim blízké podle občanského zákoníku. Poskytl úvěr členu majícímu pracovní poměr v UNIBONu v celkové výši ,15 Kč. UNIBON nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění jiné právnické osoby ani vůči žádné právnické osobě, přímo či nepřímo nedisponuje právem jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, možností vykonávat rozhodující vliv na řízení jiné právnické osoby, nebo možností vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. výroční zpráva

7 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE A UKAZATELE Bilance Bilanční suma celkem (netto) pohledávky za bankami a družstevními záložnami (brutto) pohledávky za klienty (brutto) z toho pohledávky bez selhání dlužníka z toho pohledávky se selháním dlužníka cenné papíry a majetkové účasti (brutto) ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období (brutto) závazky vůči bankám a družstevním záložnám závazky vůči klientům základní kapitál rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období zisk nebo ztráta za účetní období (před zdaněním) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrozvahové účty poskytnuté přísliby a záruky poskytnuté zástavy přijaté přísliby a záruky přijaté zástavy a zajištění tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výkaz zisku a ztráty výnosy z úroků a podobné výnosy náklady na úroky a podobné náklady správní náklady odpisy majetku ostatní výnosy ostatní náklady zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 970 tis. Kč tis. Kč Kapitál a kapitálová přiměřenost celková výše kapitálu Tier I tis. Kč kapitálová přiměřenost % 6 výroční zpráva 2008

8 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ A ÚVĚROVÉ KOMISE Funkci člena představenstva UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. David Rusňák předseda představenstva po celé období MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva člen představenstva po celé období Radek Hradil člen představenstva po celé období Funkci člena kontrolní komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Václav Dostál předseda kontrolní komise po celé období Mgr. Eva Dědochová člen kontrolní komise po celé období Ing. Miroslava Manová člen kontrolní komise po celé období Funkci člena úvěrové komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Aleš Kočiščák předseda úvěrové komise do Daneš Zátorský předseda úvěrové komise od Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise po celé období Ing. Richard Turza člen úvěrové komise po celé období V průběhu roku 2008 nenastaly u žádného člena z výše uvedených volených orgánů UNIBONu žádné události, které by zapříčinily pozbytí bezúhonnosti a odborné způsobilosti ve smyslu 2a odst. 7 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Peněžité i nepeněžité příjmy členů volených orgánů UNIBONu dosahovaly za rok 2008 následujících souhrnných výší za každý orgán: představenstvo kontrolní komise úvěrová komise souhrnná výše peněžitých a nepeněžitých příjmů 360 tis. Kč 108 tis. Kč 336 tis. Kč výroční zpráva

9 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V roce 2008 UNIBON dosáhl kladného hospodářského výsledku, představovaného ziskem po zdanění ve výši ,26 Kč, a navázal tak na předchozí ekonomicky úspěšná období. Došlo k znatelnému nárůstu výnosů z úroků z úvěrů o tis Kč (28,4 %) na celkovou výši tis Kč, přestože v oblasti úvěrové politiky byla stále na prvním místě primární orientace na aktivity s relativně nízkou úrovní úvěrového rizika. Náklady na úroky z vkladů se rovněž zvýšily o tis. Kč na celkovou výši tis Kč. Celkový rozdíl mezi úrokovými výnosy z poskytnutých úvěrů a vkladů a úrokovými náklady na přijaté vklady a úvěry se meziročně zvýšil o tis. Kč. 8 výroční zpráva S ohledem na výši kapitálu, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na celkovou sumu tis. Kč, došlo také ke změně ve výši jeho zapisované části, a to z tis. Kč na tis. Kč. Důvodem k této změně bylo posílení důvěry našich klientů a také synchronizace růstu kapitálu celkového a jeho zapisované části. Nákladovou složku hospodářského výsledku ovlivnila řada faktorů. Mezi nimi je nezbytné uvést: aktivní přístup k procesu zvyšování počtu nových klientů z retailového segmentu trhu, v rámci kterého UNIBON realizoval několik důležitých kroků: přemístil novou pobočku, primárně zaměřenou na retailovou klientelu, na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru Ostravy a dokončil další potřebné fáze přípravy k otevření druhé pobočky v Ostravě; realizoval řadu reklamních a sponzoringových akcí, v oblasti marketingu se zaměřil na propagaci UNIBONu na internetových stránkách. V souladu s marketingovým plánem realizoval první krok, kterým byla možnost založení účtu v UNIBONu prostřednictvím internetu; realizace postupného otevírání UNIBONu pro retailový sektor trhu i proces přechodu na nový informační systém si vyžádaly i relativně rozsáhlé posílení personálního vybavení UNIBONu. V rámci toho došlo k nárůstu počtu zaměstnanců na celkových 20 a rovněž k vytvoření nové vnitřní organizační struktury společnosti. V souladu s tímto došlo i k adekvátnímu nárůstu ročních mzdových nákladů, a to o tis. Kč na celkových tis. Kč. průběžnou aktualizaci a zpřesňování organizačních a procesních úprav, reagující na vývoj, který byl představován zejména vydanými úředními sděleními České národní banky, týkajícími se implementace vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb.;

10 Z pohledu kategorizace úvěrů dle kritérií České národní banky UNIBON ke konci roku 2008 evidoval pohledávky se selháním dlužníka v celkové výši tis. Kč, z čehož nestandardní pohledávky činily tis. Kč a pochybné pohledávky tis. Kč. Žádná z pohledávek UNIBONu nesplňovala podmínky zařazení do kategorie ztrátových pohledávek. V souladu s příslušnými právními předpisy UNIBON vytvořil na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek opravné položky v souhrnné výši tis. Kč, čímž navýšil celkovou hodnotu opravných položek alokovaných na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek na úroveň tis. Kč. Z celkového objemu ohrožených pohledávek, spadajících do kategorie pohledávek se selháním dlužníka, dosahuje výše jistin a příslušenství po splatnosti tis. Kč. Souhrnná výše zajištění těchto pohledávek ve prospěch UNIBONu dosahovala hodnoty tis. Kč. Z celkové výše vytvořených opravných položek je na krytí úprav ocenění polhůtních pohledávek se selháním dlužníka alokováno celkem tis. Kč. Za další významné skutečnosti, které významně ovlivnily kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, lze bezpochyby považovat skutečnost, kdy na základě dosažených hospodářských výsledků v letech 2005 až 2007 UNIBON požádal Českou národní banku o vydání souhlasu s používáním modelu výpočtu kapitálového požadavku operačního rizika prostřednictvím implementace speciálního přístupu ASA. Tento souhlas byl regulátorem dne 28. ledna 2008 vydán. Na základě vydání tohoto souhlasu lze konstatovat, že UNIBON plnil a stále plní náročné požadavky proto, aby mohl používat pokročilejší model pro řízení operačního rizika a kvantifikaci kapitálového požadavku na krytí tohoto rizika. V průběhu roku 2008 se neustále udržoval na hodnotě okolo 18 % kapitálové přiměřenosti, což je výrazně více, než vyžaduje příslušná legislativa. výroční zpráva

11 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU UNIBON za rok 2008 vykázal zisk po zdanění ve výši ,26 Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk po zdanění ve výši ,26 Kč byl rozdělen následujícím způsobem: doplnění rezervního fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, doplnění rizikového fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, převod zůstatku nerozděleného zisku po zdanění ve výši ,26 - Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let. Ing. David Rusňák předseda představenstva MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva Radek Hradil člen představenstva představenstvo UNIBON 10 výroční zpráva 2008

12 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE V průběhu roku 2008 kontrolní komise UNIBONu prováděla úkony, které jí náleží z příslušných právních předpisů a ze Stanov UNIBONu. Jako kontrolní orgán prováděla kontrolní činnost v podstatných oblastech fungování UNIBONu. Kontrolní komise konstatuje, že na zjištěné nedostatky upozorňovala v rámci jí svěřeného prostoru odpovědné pracovníky a představenstvo UNIBONu a požadovala zjednání nápravy. Kontrolní komise se snažila svou činností přispět k řádnému fungování a hospodaření UNIBONu. V souladu s příslušnými právními předpisy byla účetní závěrka UNIBONu za rok 2008 podrobena auditu společnosti DANEPO s.r.o., která k ní vydala svůj výrok bez výhrad. Kontrolní komise obdržela auditorskou zprávu a vzala ji na vědomí. Kontrolní komise přezkoumala a projednala roční účetní závěrku a vzala na vědomí výše zmíněný závěr auditora, že účetní závěrka ve všech významných aspektech zobrazuje věrně a správně finanční situaci UNIBONu a že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s relevantními právními předpisy. Na základě všech výše uvedených skutečností kontrolní komise doporučuje členské schůzi UNIBONu schválit roční účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem. Kontrolní komise vyslovuje poděkování všem zaměstnancům UNIBONu za jejich přínos pro dosažení výsledků za rok Ing. Václav Dostál Mgr. Eva Dědochová Ing. Miroslava Manová předseda kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise výroční zpráva

13 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2008 Úvěrová komise se v průběhu roku 2008 scházela v souladu se stanovami a jednacím řádem. Na svých zasedáních zajišťovala výkon činností v souladu se zákonem č. 87/1995Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech. Zabývala se zejména posuzováním žádostí o úvěry, jejich schvalováním, optimalizací úvěrových pravidel, posuzováním výše úrokových sazeb. Předložené žádosti a následně schválené úvěry byly řádně zadokumentovány, předepsaným způsobem doloženy, včetně zabezpečení stanovených ručení. Postupovala tak, aby byla v maximální míře zajištěna návratnost úvěrů poskytnutých družstvem. V průběhu roku 2008 na 45 jednáních úvěrová komise schválila 60 úvěrových obchodů v celkové výši tis. Kč. K bylo evidováno celkem 90 úvěrů v celkovém objemu tis. Kč. V průběhu roku 2008 schválila úvěrová komise osobě uvedené v 7 odst. 1 zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech úvěr v celkové výši ,15 Kč. V měsíci dubnu 2008 došlo ke změně předsedy úvěrové komise. Žádný z členů úvěrové komise UNIBONu nebyl v průběhu r ručitelem jakéhokoliv z úvěrů, které UNIBON poskytl. K úvěrové portfolio vykázalo v klasifikaci: sledované 13,75% nestandardní 8,05% pochybné 78,20% ztrátové 0% Opravné položky činí částku tis. Kč. Úvěry po splatnosti jsou řádně sledovány a v součinnosti s představenstvem jsou průběžně činěna efektivní opatření ke snížení úvěrové delikvence a vymáhání úvěrů po splatnosti prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Daneš Zátorský předseda úvěrové komise Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise Ing. Richard Turza člen úvěrové komise 12 výroční zpráva 2008

14 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2009 V uplynulých letech se podařilo nastavit potřebné procesy a zajistit dostatečné technické zázemí pro zahájení další fáze rozvoje UNIBONu, především formou zřizování nových poboček. V 1. čtvrtletí roku 2009 počítáme se zprovozněním pilotní pobočky v budově společnosti VOKD v Ostravě, která bude sloužit především k obsluze klientů z řad zaměstnanců našich významných členů. Zde bude nutné si ověřit systémová nastavení a vzdálenou komunikaci mezi plánovanými pobočkami a centrálou. V polovině roku plánujeme otevřít další pobočku, a to v Praze. Tato by měla výrazně posílit pozici UNIBONu na českém trhu, zejména ve smyslu zvýšení počtu členů družstva a s tím také související nárůst objemů vkladů. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu klientů a zvyšování jejich požadavků nabídneme v polovině roku možnost využívání služeb internetového bankovnictví. Kvalitu a rozsah nabízených produktů stále považujeme za rozhodující faktory dalšího systematického zvyšování úrovně našich služeb. Společně s obezřetnou obchodní strategií by měly nadále pozitivně ovlivňovat dynamiku růstu objemu obchodů a celkový ekonomický výsledek. Rozšíření faktické působnosti UNIBONu v zahraničí očekáváme v polovině roku 2009, kdy v případě pobočky na Slovensku plánujeme v 1. pololetí roku dokončit testování komunikace s informačním systémem Národnej banky Slovenska. Pro realizaci aktivních obchodů na pobočce v Polsku bychom chtěli využít kapacity a zkušenosti našich zaměstnanců, kteří v současnosti zajišťují přípravu pobočky na Slovensku. Proto plánujeme další aktivní kroky v tomto směru až počátkem následujícího roku. výroční zpráva

15 výroční zpráva 2008 zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni účetní jednotky UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo 14 výroční zpráva 2008

16 výroční č zpráva

17 ROZVAHA PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE Podle sbírky zákonů, vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z k 2008/12 (v celých tisících Kč) Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům AKTIVA SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ SLEDOVANÉM MINULÉM Označ. Text Hrubá částka Úprava Čistá částka Čistá částka 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkup. dluhop. a ost. CP přij. CB k real. - 2a+2b a - vydané vládními institucemi b - ostatní Pohledávky za bankami a dr. záložnami - 3a+3b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy DZ - 4a+4b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry - 5a+5b a - vydané vládními institucemi b - vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek - 9a+9b+9c a - zřizovací výdaje b - goodwil c - ostatní Dlouhodobý hmotný majetek - 10a+10b a - pozemky a budovy pro provozní činnost b - ostatní Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem výroční zpráva 2008

18 PASIVA TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Závazky vůči bankám a dr. záložnám - 1a+1b a - splatné na požádání b - ostaní závazky Závazky vůči klientům - členům dr. záložen - 2a+2b a - splatné na požádání b Ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů - 3a+3b a - emitované dluhové cenné papíry b - ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy - 6a+6b+6c a - na důchody a podobné závazky b - na daně c - ostatní Podřízené závazky Základní kapitál - 8a+8b a - splacený základní kapitál b - vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - 10a+10b+10c a - povinné rezervní fondy a rizikové fondy b - ostatní rezervní fondy c - ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a - z majetku a závazků b - ze zajišťovacích derivátů c - z přepočtu účastí Nerozdělěný zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období - aktiva - (pas.1 až pas.14) Pasiva celkem výroční zpráva

19 PODROZVAHA OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 5. Pohledávky z opcí 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8. Hodnoty předané k obhospodařování 9. Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací 12. Závazky z pevných termínovaných operací 13. Závazky z opcí 14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15. Hodnoty převzaté k obhospodařování Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva 18 výroční zpráva 2008

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE k 2008/12 (v celých tisících Kč) Podle sbírky zákonů vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉM MINULÉM 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy - 1a+1b a - úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní výnosy z úroků a podobné Náklady na úroky a podobné náklady - 2a+2b a - náklady na úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní náklady na úroky a podobné Výnosy z akcií a podílů - 3a+3b+3c a - výnosy z účastí s podstatným vlivem b - výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c - ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady - 9a+9b a - náklady na zaměstnance aa - mzdy a platy ab - sociální a zdravotní pojištění ac - ostatní b - ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opr. položek k dl.hm. a nehm. majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr.pol. k dl. hm. a nehm. majetku Rozpuštění opr. položek a rezerv k pohl. a zárukám, výnosy z dříve odeps. pohledávek Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použití opr. p. k účastem s rozh. a podst. vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh. nebo podstat. vlivem Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činn. před zdan Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za úč. obd. mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

21 výroční zpráva 2008 příloha k účetní závěrce 20 výroční zpráva 2008

22 ÚVOD UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200, IČ , je úvěrovou institucí, oprávněnou v souladu s obdrženým povolením vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a b c d e f g přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, finanční leasing pro členy, poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, nákup a prodej cizí měny pro členy, pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. UNIBON podléhá dohledu České národní banky a je účastníkem systému pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách. výroční zpráva

23 ZÁKLADNÍ ÚDAJE počet členů výše základního členského vkladu 12 tis. Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč bilanční suma tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho zapisovaný základní kapitál z toho nezapsaný základní kapitál 500 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč fondy ze zisku 334 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč kapitálové fondy nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč zisk nebo ztráta za účetní období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč objem nesplacených členských vkladů tis. Kč celkový objem vkladů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady členů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady družstevních záložen z toho vklady jiných osob pohledávky po lhůtě splatnosti 447 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč do 3 měsíců po lhůtě splatnosti 218 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 229 tis. Kč 215 tis. Kč 953 tis. Kč tis. Kč závazky po lhůtě splatnosti celkem z toho do 3 měsíců po lhůtě splatnosti z toho nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 106 tis. Kč 168 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 2 tis. Kč tis. Kč 799 tis. Kč 106 tis. Kč 166 tis. Kč 166 tis. Kč 217 tis. Kč finanční investice krátkodobý finanční majetek výroční zpráva 2008

24 UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka UNIBONu byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována jako nekonsolidovaná, na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 501/2002. V oblastech neupravených zákonem a vyhláškou se UNIBON řídí opatřeními a metodickými pokyny Ministerstva financí. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ UNIBON používá účetní osnovu a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, přičemž se dále řídí vyhláškou 501/2002 ze dne V roce 2008 jsou úroky z poskytnutých úvěrů vykázány v rozvaze AKTIVA řádek 13. Závazky z přijatých termínovaných vkladů jsou vykázány v položce rozvahy PASIVA 5. UNIBON používá následující způsoby oceňování majetku a závazků: hmotný majetek oceněn pořizovací cenou, hmotný majetek vytvořený vlastní činností neevidován, zásoby vytvořené vlastní činností nevytvářeny, peněžní prostředky a ceniny - jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry neevidovány, deriváty neevidovány, pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou, pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou, závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, závazky při převzetí - neevidováno, nehmotný majetek kromě pohledávek neevidován, nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností neevidován. Za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje okamžik splnění smlouvy nebo vypořádání obchodu. Úrokové výnosy a náklady UNIBONu jsou účtovány následujícím způsobem: úrokové výnosy úvěry členům MD 352/AE D 713/AE úrokové výnosy - banka MD 141/AE D 711/AE úrokové náklady - vklady členů MD 613/AE D 355/AE výroční zpráva

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV. (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV. (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) HLAVA I PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ AKTIV 190

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Organizační schéma UNIBON

Organizační schéma UNIBON ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚDAJE O UNIBON SPOŘITELNÍM A ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU Obchodní firma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) Právní forma družstvo Adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Velká

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2009 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.6.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k 1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo Informace k 31.12.2007 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více