výroční zpráva UNIBON sazba David Stypka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE VEŠKERÉ POSTUPY A PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ bezpečný UNIBON SE ÚČASTNÍ SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ PODLE ZÁKONA O BANKÁCH. DÍKY TOMU MAJÍ VKLADATELÉ U UNIBONU SVÉ VKLADY POJIŠTĚNY STEJNĚ JAKO U JAKÉKOLIV BANKY vstřícný NAPROSTÁ VĚTŠINA NABÍZENÝCH VKLADOVÝCH I ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ UMOŽŇUJE PLNĚ USPOKOJIT SPECIFICKÉ POŽADAVKY KLIENTŮ. výhodný ČLENOVÉ UNIBONU NEJENŽE VYUŽÍVAJÍ VÝHODNÝCH VKLADOVÝCH A ÚVĚROVÝCH SAZEB SROVNATELNÝCH S BANKOVNÍM SEKTOREM, ALE ZÁROVEŇ MAJÍ PRÁVO PODÍLET SE NA DOSAŽENÉM HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU nadnárodní UNIBON OBDRŽEL SOUHLAS RELEVANTNÍHO REGULÁTORA ZŘÍDIT SVÉ POBOČKY NA ÚZEMÍ POLSKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V SOULADU S PRINCIPEM JEDNOTNÉ LICENCE PRO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

3 OBSAH 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 7 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ KOMISE A ÚVĚROVÉ KOMISE 8 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA K JEHO ČINNOSTI, K HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI UNIBONU A KE STAVU MAJETKU UNIBONU 10 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 11 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI, K ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 12 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI 13 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ KE DNI ÚČETNÍ JEDNOTKY UNIBON SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO 15 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 16 ROZVAHA 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení členové, klienti a obchodní přátelé, s potěšením vám mohu sdělit, že rok 2008 se bezesporu zařadí po boku dalších úspěšných let v historii UNIBONu. Dosažení stanovených cílů a očekávání představuje další úspěšný krok v upevňování pozice UNIBONu jako jedné z nejvýznamnějších, kapitálově nejsilnějších a nejstabilnějších družstevních záložen na trhu úvěrových institucí. Opět posílil svou primární charakteristiku jakožto stabilní, flexibilní a efektivní instituce, která je konkurenceschopná a nabízí svým klientům seriózní bankovní produkty. Rok 2008 by pro UNIBON mohl nést přívlastek roku úspěšné realizace významných kvalitativních kroků směrem k dalšímu zkvalitňování služeb a posilování pozice na trhu. UNIBON v průběhu roku 2008 realizoval další kategorii změn, které byly orientovány na rozšíření a další zkvalitnění služeb a produktů. Výsledkem byl plynule rostoucí počet nově přijímaných klientů a objem vkladů. UNIBON úspěšně dokončil proces přechodu na nový informační systém a realizoval řadu úkonů zaměřených na postupné zvyšování svého postavení v oblasti retailového bankovnictví. Pružně reagoval na potřebu zavedení systému internetového bankovnictví a prvním krokem byla na konci roku možnost založení účtu prostřednictvím internetu. Pro úspěšnou adaptaci zmíněných změn UNIBON významně posílil své personální vybavení, a to zejména v oblasti organizačních útvarů vykonávajících obchodní aktivity, přestěhoval pobočku v Ostravě na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru města a postupně realizoval řadu marketingových a reklamních akcí zaměřených na oslovení retailové klientely. S ohledem na rozsah a hloubku realizace výše nastíněných změn, která zároveň znamenala jejich vysokou finanční náročnost, lze nepochybně hospodářský výsledek představovaný dosaženým ziskem po zdanění ve výši tis. Kč označit za ekonomicky úspěšný. Zdárnou realizaci výše uvedených změn by však, i při splnění všech ostatních podmínek, nebylo možno dosáhnout bez každodenního vysokého pracovního nasazení všech zaměstnanců UNIBONu. Právě jejich prokázané schopnosti dosahovat vynikajících výsledků i za vysoce náročných podmínek mne dále utvrzují v přesvědčení o vysokém potenciálu UNIBONu nejen flexibilně a kreativně přistupovat k řešení potřeb svých klientů, ale i o schopnosti zvyšovat hodnotu majetku vloženého členy do kapitálu UNIBONu. Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

5 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Obchodní firma Sídlo Právní forma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ družstvo IČO Datum zápisu do obchodního rejstříku 28. května 1996 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ V souladu s obdrženým povolením působit jako družstevní záložna je UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) oprávněn vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a přijímání vkladů od členů, b poskytování úvěrů členům, c platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, d finanční leasing pro členy, e poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, f nákup a prodej cizí měny pro členy, g pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. 4 výroční zpráva 2008

6 DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Od počátku působení UNIBONu nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností, k jejichž poskytování je UNIBON na základě příslušného povolení oprávněn. V roce 2008 nebylo ze strany České národní banky vydáno vůči UNIBONu žádné opatření nebo požadavek ke zjednání nápravy podle 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2008 UNIBON neposkytl úvěr ani ručení za půjčku či úvěr žádnému z členů volených orgánů ani žádné osobě jim blízké podle občanského zákoníku. Poskytl úvěr členu majícímu pracovní poměr v UNIBONu v celkové výši ,15 Kč. UNIBON nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění jiné právnické osoby ani vůči žádné právnické osobě, přímo či nepřímo nedisponuje právem jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, možností vykonávat rozhodující vliv na řízení jiné právnické osoby, nebo možností vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. výroční zpráva

7 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE A UKAZATELE Bilance Bilanční suma celkem (netto) pohledávky za bankami a družstevními záložnami (brutto) pohledávky za klienty (brutto) z toho pohledávky bez selhání dlužníka z toho pohledávky se selháním dlužníka cenné papíry a majetkové účasti (brutto) ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období (brutto) závazky vůči bankám a družstevním záložnám závazky vůči klientům základní kapitál rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období zisk nebo ztráta za účetní období (před zdaněním) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrozvahové účty poskytnuté přísliby a záruky poskytnuté zástavy přijaté přísliby a záruky přijaté zástavy a zajištění tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výkaz zisku a ztráty výnosy z úroků a podobné výnosy náklady na úroky a podobné náklady správní náklady odpisy majetku ostatní výnosy ostatní náklady zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 970 tis. Kč tis. Kč Kapitál a kapitálová přiměřenost celková výše kapitálu Tier I tis. Kč kapitálová přiměřenost % 6 výroční zpráva 2008

8 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ A ÚVĚROVÉ KOMISE Funkci člena představenstva UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. David Rusňák předseda představenstva po celé období MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva člen představenstva po celé období Radek Hradil člen představenstva po celé období Funkci člena kontrolní komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Václav Dostál předseda kontrolní komise po celé období Mgr. Eva Dědochová člen kontrolní komise po celé období Ing. Miroslava Manová člen kontrolní komise po celé období Funkci člena úvěrové komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Aleš Kočiščák předseda úvěrové komise do Daneš Zátorský předseda úvěrové komise od Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise po celé období Ing. Richard Turza člen úvěrové komise po celé období V průběhu roku 2008 nenastaly u žádného člena z výše uvedených volených orgánů UNIBONu žádné události, které by zapříčinily pozbytí bezúhonnosti a odborné způsobilosti ve smyslu 2a odst. 7 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Peněžité i nepeněžité příjmy členů volených orgánů UNIBONu dosahovaly za rok 2008 následujících souhrnných výší za každý orgán: představenstvo kontrolní komise úvěrová komise souhrnná výše peněžitých a nepeněžitých příjmů 360 tis. Kč 108 tis. Kč 336 tis. Kč výroční zpráva

9 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V roce 2008 UNIBON dosáhl kladného hospodářského výsledku, představovaného ziskem po zdanění ve výši ,26 Kč, a navázal tak na předchozí ekonomicky úspěšná období. Došlo k znatelnému nárůstu výnosů z úroků z úvěrů o tis Kč (28,4 %) na celkovou výši tis Kč, přestože v oblasti úvěrové politiky byla stále na prvním místě primární orientace na aktivity s relativně nízkou úrovní úvěrového rizika. Náklady na úroky z vkladů se rovněž zvýšily o tis. Kč na celkovou výši tis Kč. Celkový rozdíl mezi úrokovými výnosy z poskytnutých úvěrů a vkladů a úrokovými náklady na přijaté vklady a úvěry se meziročně zvýšil o tis. Kč. 8 výroční zpráva S ohledem na výši kapitálu, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na celkovou sumu tis. Kč, došlo také ke změně ve výši jeho zapisované části, a to z tis. Kč na tis. Kč. Důvodem k této změně bylo posílení důvěry našich klientů a také synchronizace růstu kapitálu celkového a jeho zapisované části. Nákladovou složku hospodářského výsledku ovlivnila řada faktorů. Mezi nimi je nezbytné uvést: aktivní přístup k procesu zvyšování počtu nových klientů z retailového segmentu trhu, v rámci kterého UNIBON realizoval několik důležitých kroků: přemístil novou pobočku, primárně zaměřenou na retailovou klientelu, na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru Ostravy a dokončil další potřebné fáze přípravy k otevření druhé pobočky v Ostravě; realizoval řadu reklamních a sponzoringových akcí, v oblasti marketingu se zaměřil na propagaci UNIBONu na internetových stránkách. V souladu s marketingovým plánem realizoval první krok, kterým byla možnost založení účtu v UNIBONu prostřednictvím internetu; realizace postupného otevírání UNIBONu pro retailový sektor trhu i proces přechodu na nový informační systém si vyžádaly i relativně rozsáhlé posílení personálního vybavení UNIBONu. V rámci toho došlo k nárůstu počtu zaměstnanců na celkových 20 a rovněž k vytvoření nové vnitřní organizační struktury společnosti. V souladu s tímto došlo i k adekvátnímu nárůstu ročních mzdových nákladů, a to o tis. Kč na celkových tis. Kč. průběžnou aktualizaci a zpřesňování organizačních a procesních úprav, reagující na vývoj, který byl představován zejména vydanými úředními sděleními České národní banky, týkajícími se implementace vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb.;

10 Z pohledu kategorizace úvěrů dle kritérií České národní banky UNIBON ke konci roku 2008 evidoval pohledávky se selháním dlužníka v celkové výši tis. Kč, z čehož nestandardní pohledávky činily tis. Kč a pochybné pohledávky tis. Kč. Žádná z pohledávek UNIBONu nesplňovala podmínky zařazení do kategorie ztrátových pohledávek. V souladu s příslušnými právními předpisy UNIBON vytvořil na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek opravné položky v souhrnné výši tis. Kč, čímž navýšil celkovou hodnotu opravných položek alokovaných na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek na úroveň tis. Kč. Z celkového objemu ohrožených pohledávek, spadajících do kategorie pohledávek se selháním dlužníka, dosahuje výše jistin a příslušenství po splatnosti tis. Kč. Souhrnná výše zajištění těchto pohledávek ve prospěch UNIBONu dosahovala hodnoty tis. Kč. Z celkové výše vytvořených opravných položek je na krytí úprav ocenění polhůtních pohledávek se selháním dlužníka alokováno celkem tis. Kč. Za další významné skutečnosti, které významně ovlivnily kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, lze bezpochyby považovat skutečnost, kdy na základě dosažených hospodářských výsledků v letech 2005 až 2007 UNIBON požádal Českou národní banku o vydání souhlasu s používáním modelu výpočtu kapitálového požadavku operačního rizika prostřednictvím implementace speciálního přístupu ASA. Tento souhlas byl regulátorem dne 28. ledna 2008 vydán. Na základě vydání tohoto souhlasu lze konstatovat, že UNIBON plnil a stále plní náročné požadavky proto, aby mohl používat pokročilejší model pro řízení operačního rizika a kvantifikaci kapitálového požadavku na krytí tohoto rizika. V průběhu roku 2008 se neustále udržoval na hodnotě okolo 18 % kapitálové přiměřenosti, což je výrazně více, než vyžaduje příslušná legislativa. výroční zpráva

11 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU UNIBON za rok 2008 vykázal zisk po zdanění ve výši ,26 Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk po zdanění ve výši ,26 Kč byl rozdělen následujícím způsobem: doplnění rezervního fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, doplnění rizikového fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, převod zůstatku nerozděleného zisku po zdanění ve výši ,26 - Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let. Ing. David Rusňák předseda představenstva MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva Radek Hradil člen představenstva představenstvo UNIBON 10 výroční zpráva 2008

12 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE V průběhu roku 2008 kontrolní komise UNIBONu prováděla úkony, které jí náleží z příslušných právních předpisů a ze Stanov UNIBONu. Jako kontrolní orgán prováděla kontrolní činnost v podstatných oblastech fungování UNIBONu. Kontrolní komise konstatuje, že na zjištěné nedostatky upozorňovala v rámci jí svěřeného prostoru odpovědné pracovníky a představenstvo UNIBONu a požadovala zjednání nápravy. Kontrolní komise se snažila svou činností přispět k řádnému fungování a hospodaření UNIBONu. V souladu s příslušnými právními předpisy byla účetní závěrka UNIBONu za rok 2008 podrobena auditu společnosti DANEPO s.r.o., která k ní vydala svůj výrok bez výhrad. Kontrolní komise obdržela auditorskou zprávu a vzala ji na vědomí. Kontrolní komise přezkoumala a projednala roční účetní závěrku a vzala na vědomí výše zmíněný závěr auditora, že účetní závěrka ve všech významných aspektech zobrazuje věrně a správně finanční situaci UNIBONu a že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s relevantními právními předpisy. Na základě všech výše uvedených skutečností kontrolní komise doporučuje členské schůzi UNIBONu schválit roční účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem. Kontrolní komise vyslovuje poděkování všem zaměstnancům UNIBONu za jejich přínos pro dosažení výsledků za rok Ing. Václav Dostál Mgr. Eva Dědochová Ing. Miroslava Manová předseda kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise výroční zpráva

13 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2008 Úvěrová komise se v průběhu roku 2008 scházela v souladu se stanovami a jednacím řádem. Na svých zasedáních zajišťovala výkon činností v souladu se zákonem č. 87/1995Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech. Zabývala se zejména posuzováním žádostí o úvěry, jejich schvalováním, optimalizací úvěrových pravidel, posuzováním výše úrokových sazeb. Předložené žádosti a následně schválené úvěry byly řádně zadokumentovány, předepsaným způsobem doloženy, včetně zabezpečení stanovených ručení. Postupovala tak, aby byla v maximální míře zajištěna návratnost úvěrů poskytnutých družstvem. V průběhu roku 2008 na 45 jednáních úvěrová komise schválila 60 úvěrových obchodů v celkové výši tis. Kč. K bylo evidováno celkem 90 úvěrů v celkovém objemu tis. Kč. V průběhu roku 2008 schválila úvěrová komise osobě uvedené v 7 odst. 1 zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech úvěr v celkové výši ,15 Kč. V měsíci dubnu 2008 došlo ke změně předsedy úvěrové komise. Žádný z členů úvěrové komise UNIBONu nebyl v průběhu r ručitelem jakéhokoliv z úvěrů, které UNIBON poskytl. K úvěrové portfolio vykázalo v klasifikaci: sledované 13,75% nestandardní 8,05% pochybné 78,20% ztrátové 0% Opravné položky činí částku tis. Kč. Úvěry po splatnosti jsou řádně sledovány a v součinnosti s představenstvem jsou průběžně činěna efektivní opatření ke snížení úvěrové delikvence a vymáhání úvěrů po splatnosti prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Daneš Zátorský předseda úvěrové komise Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise Ing. Richard Turza člen úvěrové komise 12 výroční zpráva 2008

14 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2009 V uplynulých letech se podařilo nastavit potřebné procesy a zajistit dostatečné technické zázemí pro zahájení další fáze rozvoje UNIBONu, především formou zřizování nových poboček. V 1. čtvrtletí roku 2009 počítáme se zprovozněním pilotní pobočky v budově společnosti VOKD v Ostravě, která bude sloužit především k obsluze klientů z řad zaměstnanců našich významných členů. Zde bude nutné si ověřit systémová nastavení a vzdálenou komunikaci mezi plánovanými pobočkami a centrálou. V polovině roku plánujeme otevřít další pobočku, a to v Praze. Tato by měla výrazně posílit pozici UNIBONu na českém trhu, zejména ve smyslu zvýšení počtu členů družstva a s tím také související nárůst objemů vkladů. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu klientů a zvyšování jejich požadavků nabídneme v polovině roku možnost využívání služeb internetového bankovnictví. Kvalitu a rozsah nabízených produktů stále považujeme za rozhodující faktory dalšího systematického zvyšování úrovně našich služeb. Společně s obezřetnou obchodní strategií by měly nadále pozitivně ovlivňovat dynamiku růstu objemu obchodů a celkový ekonomický výsledek. Rozšíření faktické působnosti UNIBONu v zahraničí očekáváme v polovině roku 2009, kdy v případě pobočky na Slovensku plánujeme v 1. pololetí roku dokončit testování komunikace s informačním systémem Národnej banky Slovenska. Pro realizaci aktivních obchodů na pobočce v Polsku bychom chtěli využít kapacity a zkušenosti našich zaměstnanců, kteří v současnosti zajišťují přípravu pobočky na Slovensku. Proto plánujeme další aktivní kroky v tomto směru až počátkem následujícího roku. výroční zpráva

15 výroční zpráva 2008 zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni účetní jednotky UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo 14 výroční zpráva 2008

16 výroční č zpráva

17 ROZVAHA PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE Podle sbírky zákonů, vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z k 2008/12 (v celých tisících Kč) Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům AKTIVA SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ SLEDOVANÉM MINULÉM Označ. Text Hrubá částka Úprava Čistá částka Čistá částka 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkup. dluhop. a ost. CP přij. CB k real. - 2a+2b a - vydané vládními institucemi b - ostatní Pohledávky za bankami a dr. záložnami - 3a+3b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy DZ - 4a+4b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry - 5a+5b a - vydané vládními institucemi b - vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek - 9a+9b+9c a - zřizovací výdaje b - goodwil c - ostatní Dlouhodobý hmotný majetek - 10a+10b a - pozemky a budovy pro provozní činnost b - ostatní Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem výroční zpráva 2008

18 PASIVA TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Závazky vůči bankám a dr. záložnám - 1a+1b a - splatné na požádání b - ostaní závazky Závazky vůči klientům - členům dr. záložen - 2a+2b a - splatné na požádání b Ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů - 3a+3b a - emitované dluhové cenné papíry b - ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy - 6a+6b+6c a - na důchody a podobné závazky b - na daně c - ostatní Podřízené závazky Základní kapitál - 8a+8b a - splacený základní kapitál b - vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - 10a+10b+10c a - povinné rezervní fondy a rizikové fondy b - ostatní rezervní fondy c - ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a - z majetku a závazků b - ze zajišťovacích derivátů c - z přepočtu účastí Nerozdělěný zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období - aktiva - (pas.1 až pas.14) Pasiva celkem výroční zpráva

19 PODROZVAHA OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 5. Pohledávky z opcí 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8. Hodnoty předané k obhospodařování 9. Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací 12. Závazky z pevných termínovaných operací 13. Závazky z opcí 14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15. Hodnoty převzaté k obhospodařování Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva 18 výroční zpráva 2008

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE k 2008/12 (v celých tisících Kč) Podle sbírky zákonů vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉM MINULÉM 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy - 1a+1b a - úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní výnosy z úroků a podobné Náklady na úroky a podobné náklady - 2a+2b a - náklady na úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní náklady na úroky a podobné Výnosy z akcií a podílů - 3a+3b+3c a - výnosy z účastí s podstatným vlivem b - výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c - ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady - 9a+9b a - náklady na zaměstnance aa - mzdy a platy ab - sociální a zdravotní pojištění ac - ostatní b - ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opr. položek k dl.hm. a nehm. majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr.pol. k dl. hm. a nehm. majetku Rozpuštění opr. položek a rezerv k pohl. a zárukám, výnosy z dříve odeps. pohledávek Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použití opr. p. k účastem s rozh. a podst. vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh. nebo podstat. vlivem Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činn. před zdan Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za úč. obd. mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

21 výroční zpráva 2008 příloha k účetní závěrce 20 výroční zpráva 2008

22 ÚVOD UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200, IČ , je úvěrovou institucí, oprávněnou v souladu s obdrženým povolením vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a b c d e f g přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, finanční leasing pro členy, poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, nákup a prodej cizí měny pro členy, pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. UNIBON podléhá dohledu České národní banky a je účastníkem systému pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách. výroční zpráva

23 ZÁKLADNÍ ÚDAJE počet členů výše základního členského vkladu 12 tis. Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč bilanční suma tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho zapisovaný základní kapitál z toho nezapsaný základní kapitál 500 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč fondy ze zisku 334 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč kapitálové fondy nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč zisk nebo ztráta za účetní období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč objem nesplacených členských vkladů tis. Kč celkový objem vkladů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady členů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady družstevních záložen z toho vklady jiných osob pohledávky po lhůtě splatnosti 447 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč do 3 měsíců po lhůtě splatnosti 218 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 229 tis. Kč 215 tis. Kč 953 tis. Kč tis. Kč závazky po lhůtě splatnosti celkem z toho do 3 měsíců po lhůtě splatnosti z toho nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 106 tis. Kč 168 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 2 tis. Kč tis. Kč 799 tis. Kč 106 tis. Kč 166 tis. Kč 166 tis. Kč 217 tis. Kč finanční investice krátkodobý finanční majetek výroční zpráva 2008

24 UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka UNIBONu byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována jako nekonsolidovaná, na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 501/2002. V oblastech neupravených zákonem a vyhláškou se UNIBON řídí opatřeními a metodickými pokyny Ministerstva financí. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ UNIBON používá účetní osnovu a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, přičemž se dále řídí vyhláškou 501/2002 ze dne V roce 2008 jsou úroky z poskytnutých úvěrů vykázány v rozvaze AKTIVA řádek 13. Závazky z přijatých termínovaných vkladů jsou vykázány v položce rozvahy PASIVA 5. UNIBON používá následující způsoby oceňování majetku a závazků: hmotný majetek oceněn pořizovací cenou, hmotný majetek vytvořený vlastní činností neevidován, zásoby vytvořené vlastní činností nevytvářeny, peněžní prostředky a ceniny - jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry neevidovány, deriváty neevidovány, pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou, pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou, závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, závazky při převzetí - neevidováno, nehmotný majetek kromě pohledávek neevidován, nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností neevidován. Za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje okamžik splnění smlouvy nebo vypořádání obchodu. Úrokové výnosy a náklady UNIBONu jsou účtovány následujícím způsobem: úrokové výnosy úvěry členům MD 352/AE D 713/AE úrokové výnosy - banka MD 141/AE D 711/AE úrokové náklady - vklady členů MD 613/AE D 355/AE výroční zpráva

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Částka 17 Ročník 2002. Vydáno dne 20. listopadu 2002. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 17 Ročník 2002. Vydáno dne 20. listopadu 2002. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 17 Ročník 2002 Vydáno dne 20. listopadu 2002 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 9. Opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

SLOUŽÍME TĚM, KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA

SLOUŽÍME TĚM, KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA SLOUŽÍME TĚM, KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 27 1 Vážení členové, představenstvo Vojenské družstevní záložny (dále jen VDZ) Vám předkládá výroční zprávu za

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více