výroční zpráva UNIBON sazba David Stypka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE VEŠKERÉ POSTUPY A PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ bezpečný UNIBON SE ÚČASTNÍ SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ PODLE ZÁKONA O BANKÁCH. DÍKY TOMU MAJÍ VKLADATELÉ U UNIBONU SVÉ VKLADY POJIŠTĚNY STEJNĚ JAKO U JAKÉKOLIV BANKY vstřícný NAPROSTÁ VĚTŠINA NABÍZENÝCH VKLADOVÝCH I ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ UMOŽŇUJE PLNĚ USPOKOJIT SPECIFICKÉ POŽADAVKY KLIENTŮ. výhodný ČLENOVÉ UNIBONU NEJENŽE VYUŽÍVAJÍ VÝHODNÝCH VKLADOVÝCH A ÚVĚROVÝCH SAZEB SROVNATELNÝCH S BANKOVNÍM SEKTOREM, ALE ZÁROVEŇ MAJÍ PRÁVO PODÍLET SE NA DOSAŽENÉM HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU nadnárodní UNIBON OBDRŽEL SOUHLAS RELEVANTNÍHO REGULÁTORA ZŘÍDIT SVÉ POBOČKY NA ÚZEMÍ POLSKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V SOULADU S PRINCIPEM JEDNOTNÉ LICENCE PRO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

3 OBSAH 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 7 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ KOMISE A ÚVĚROVÉ KOMISE 8 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA K JEHO ČINNOSTI, K HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI UNIBONU A KE STAVU MAJETKU UNIBONU 10 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 11 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI, K ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 12 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI 13 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ KE DNI ÚČETNÍ JEDNOTKY UNIBON SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO 15 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 16 ROZVAHA 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení členové, klienti a obchodní přátelé, s potěšením vám mohu sdělit, že rok 2008 se bezesporu zařadí po boku dalších úspěšných let v historii UNIBONu. Dosažení stanovených cílů a očekávání představuje další úspěšný krok v upevňování pozice UNIBONu jako jedné z nejvýznamnějších, kapitálově nejsilnějších a nejstabilnějších družstevních záložen na trhu úvěrových institucí. Opět posílil svou primární charakteristiku jakožto stabilní, flexibilní a efektivní instituce, která je konkurenceschopná a nabízí svým klientům seriózní bankovní produkty. Rok 2008 by pro UNIBON mohl nést přívlastek roku úspěšné realizace významných kvalitativních kroků směrem k dalšímu zkvalitňování služeb a posilování pozice na trhu. UNIBON v průběhu roku 2008 realizoval další kategorii změn, které byly orientovány na rozšíření a další zkvalitnění služeb a produktů. Výsledkem byl plynule rostoucí počet nově přijímaných klientů a objem vkladů. UNIBON úspěšně dokončil proces přechodu na nový informační systém a realizoval řadu úkonů zaměřených na postupné zvyšování svého postavení v oblasti retailového bankovnictví. Pružně reagoval na potřebu zavedení systému internetového bankovnictví a prvním krokem byla na konci roku možnost založení účtu prostřednictvím internetu. Pro úspěšnou adaptaci zmíněných změn UNIBON významně posílil své personální vybavení, a to zejména v oblasti organizačních útvarů vykonávajících obchodní aktivity, přestěhoval pobočku v Ostravě na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru města a postupně realizoval řadu marketingových a reklamních akcí zaměřených na oslovení retailové klientely. S ohledem na rozsah a hloubku realizace výše nastíněných změn, která zároveň znamenala jejich vysokou finanční náročnost, lze nepochybně hospodářský výsledek představovaný dosaženým ziskem po zdanění ve výši tis. Kč označit za ekonomicky úspěšný. Zdárnou realizaci výše uvedených změn by však, i při splnění všech ostatních podmínek, nebylo možno dosáhnout bez každodenního vysokého pracovního nasazení všech zaměstnanců UNIBONu. Právě jejich prokázané schopnosti dosahovat vynikajících výsledků i za vysoce náročných podmínek mne dále utvrzují v přesvědčení o vysokém potenciálu UNIBONu nejen flexibilně a kreativně přistupovat k řešení potřeb svých klientů, ale i o schopnosti zvyšovat hodnotu majetku vloženého členy do kapitálu UNIBONu. Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

5 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Obchodní firma Sídlo Právní forma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ družstvo IČO Datum zápisu do obchodního rejstříku 28. května 1996 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ V souladu s obdrženým povolením působit jako družstevní záložna je UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) oprávněn vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a přijímání vkladů od členů, b poskytování úvěrů členům, c platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, d finanční leasing pro členy, e poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, f nákup a prodej cizí měny pro členy, g pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. 4 výroční zpráva 2008

6 DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Od počátku působení UNIBONu nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností, k jejichž poskytování je UNIBON na základě příslušného povolení oprávněn. V roce 2008 nebylo ze strany České národní banky vydáno vůči UNIBONu žádné opatření nebo požadavek ke zjednání nápravy podle 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2008 UNIBON neposkytl úvěr ani ručení za půjčku či úvěr žádnému z členů volených orgánů ani žádné osobě jim blízké podle občanského zákoníku. Poskytl úvěr členu majícímu pracovní poměr v UNIBONu v celkové výši ,15 Kč. UNIBON nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění jiné právnické osoby ani vůči žádné právnické osobě, přímo či nepřímo nedisponuje právem jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, možností vykonávat rozhodující vliv na řízení jiné právnické osoby, nebo možností vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. výroční zpráva

7 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE A UKAZATELE Bilance Bilanční suma celkem (netto) pohledávky za bankami a družstevními záložnami (brutto) pohledávky za klienty (brutto) z toho pohledávky bez selhání dlužníka z toho pohledávky se selháním dlužníka cenné papíry a majetkové účasti (brutto) ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období (brutto) závazky vůči bankám a družstevním záložnám závazky vůči klientům základní kapitál rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období zisk nebo ztráta za účetní období (před zdaněním) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrozvahové účty poskytnuté přísliby a záruky poskytnuté zástavy přijaté přísliby a záruky přijaté zástavy a zajištění tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výkaz zisku a ztráty výnosy z úroků a podobné výnosy náklady na úroky a podobné náklady správní náklady odpisy majetku ostatní výnosy ostatní náklady zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 970 tis. Kč tis. Kč Kapitál a kapitálová přiměřenost celková výše kapitálu Tier I tis. Kč kapitálová přiměřenost % 6 výroční zpráva 2008

8 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ A ÚVĚROVÉ KOMISE Funkci člena představenstva UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. David Rusňák předseda představenstva po celé období MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva člen představenstva po celé období Radek Hradil člen představenstva po celé období Funkci člena kontrolní komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Václav Dostál předseda kontrolní komise po celé období Mgr. Eva Dědochová člen kontrolní komise po celé období Ing. Miroslava Manová člen kontrolní komise po celé období Funkci člena úvěrové komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Aleš Kočiščák předseda úvěrové komise do Daneš Zátorský předseda úvěrové komise od Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise po celé období Ing. Richard Turza člen úvěrové komise po celé období V průběhu roku 2008 nenastaly u žádného člena z výše uvedených volených orgánů UNIBONu žádné události, které by zapříčinily pozbytí bezúhonnosti a odborné způsobilosti ve smyslu 2a odst. 7 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Peněžité i nepeněžité příjmy členů volených orgánů UNIBONu dosahovaly za rok 2008 následujících souhrnných výší za každý orgán: představenstvo kontrolní komise úvěrová komise souhrnná výše peněžitých a nepeněžitých příjmů 360 tis. Kč 108 tis. Kč 336 tis. Kč výroční zpráva

9 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V roce 2008 UNIBON dosáhl kladného hospodářského výsledku, představovaného ziskem po zdanění ve výši ,26 Kč, a navázal tak na předchozí ekonomicky úspěšná období. Došlo k znatelnému nárůstu výnosů z úroků z úvěrů o tis Kč (28,4 %) na celkovou výši tis Kč, přestože v oblasti úvěrové politiky byla stále na prvním místě primární orientace na aktivity s relativně nízkou úrovní úvěrového rizika. Náklady na úroky z vkladů se rovněž zvýšily o tis. Kč na celkovou výši tis Kč. Celkový rozdíl mezi úrokovými výnosy z poskytnutých úvěrů a vkladů a úrokovými náklady na přijaté vklady a úvěry se meziročně zvýšil o tis. Kč. 8 výroční zpráva S ohledem na výši kapitálu, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na celkovou sumu tis. Kč, došlo také ke změně ve výši jeho zapisované části, a to z tis. Kč na tis. Kč. Důvodem k této změně bylo posílení důvěry našich klientů a také synchronizace růstu kapitálu celkového a jeho zapisované části. Nákladovou složku hospodářského výsledku ovlivnila řada faktorů. Mezi nimi je nezbytné uvést: aktivní přístup k procesu zvyšování počtu nových klientů z retailového segmentu trhu, v rámci kterého UNIBON realizoval několik důležitých kroků: přemístil novou pobočku, primárně zaměřenou na retailovou klientelu, na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru Ostravy a dokončil další potřebné fáze přípravy k otevření druhé pobočky v Ostravě; realizoval řadu reklamních a sponzoringových akcí, v oblasti marketingu se zaměřil na propagaci UNIBONu na internetových stránkách. V souladu s marketingovým plánem realizoval první krok, kterým byla možnost založení účtu v UNIBONu prostřednictvím internetu; realizace postupného otevírání UNIBONu pro retailový sektor trhu i proces přechodu na nový informační systém si vyžádaly i relativně rozsáhlé posílení personálního vybavení UNIBONu. V rámci toho došlo k nárůstu počtu zaměstnanců na celkových 20 a rovněž k vytvoření nové vnitřní organizační struktury společnosti. V souladu s tímto došlo i k adekvátnímu nárůstu ročních mzdových nákladů, a to o tis. Kč na celkových tis. Kč. průběžnou aktualizaci a zpřesňování organizačních a procesních úprav, reagující na vývoj, který byl představován zejména vydanými úředními sděleními České národní banky, týkajícími se implementace vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb.;

10 Z pohledu kategorizace úvěrů dle kritérií České národní banky UNIBON ke konci roku 2008 evidoval pohledávky se selháním dlužníka v celkové výši tis. Kč, z čehož nestandardní pohledávky činily tis. Kč a pochybné pohledávky tis. Kč. Žádná z pohledávek UNIBONu nesplňovala podmínky zařazení do kategorie ztrátových pohledávek. V souladu s příslušnými právními předpisy UNIBON vytvořil na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek opravné položky v souhrnné výši tis. Kč, čímž navýšil celkovou hodnotu opravných položek alokovaných na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek na úroveň tis. Kč. Z celkového objemu ohrožených pohledávek, spadajících do kategorie pohledávek se selháním dlužníka, dosahuje výše jistin a příslušenství po splatnosti tis. Kč. Souhrnná výše zajištění těchto pohledávek ve prospěch UNIBONu dosahovala hodnoty tis. Kč. Z celkové výše vytvořených opravných položek je na krytí úprav ocenění polhůtních pohledávek se selháním dlužníka alokováno celkem tis. Kč. Za další významné skutečnosti, které významně ovlivnily kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, lze bezpochyby považovat skutečnost, kdy na základě dosažených hospodářských výsledků v letech 2005 až 2007 UNIBON požádal Českou národní banku o vydání souhlasu s používáním modelu výpočtu kapitálového požadavku operačního rizika prostřednictvím implementace speciálního přístupu ASA. Tento souhlas byl regulátorem dne 28. ledna 2008 vydán. Na základě vydání tohoto souhlasu lze konstatovat, že UNIBON plnil a stále plní náročné požadavky proto, aby mohl používat pokročilejší model pro řízení operačního rizika a kvantifikaci kapitálového požadavku na krytí tohoto rizika. V průběhu roku 2008 se neustále udržoval na hodnotě okolo 18 % kapitálové přiměřenosti, což je výrazně více, než vyžaduje příslušná legislativa. výroční zpráva

11 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU UNIBON za rok 2008 vykázal zisk po zdanění ve výši ,26 Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk po zdanění ve výši ,26 Kč byl rozdělen následujícím způsobem: doplnění rezervního fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, doplnění rizikového fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, převod zůstatku nerozděleného zisku po zdanění ve výši ,26 - Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let. Ing. David Rusňák předseda představenstva MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva Radek Hradil člen představenstva představenstvo UNIBON 10 výroční zpráva 2008

12 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE V průběhu roku 2008 kontrolní komise UNIBONu prováděla úkony, které jí náleží z příslušných právních předpisů a ze Stanov UNIBONu. Jako kontrolní orgán prováděla kontrolní činnost v podstatných oblastech fungování UNIBONu. Kontrolní komise konstatuje, že na zjištěné nedostatky upozorňovala v rámci jí svěřeného prostoru odpovědné pracovníky a představenstvo UNIBONu a požadovala zjednání nápravy. Kontrolní komise se snažila svou činností přispět k řádnému fungování a hospodaření UNIBONu. V souladu s příslušnými právními předpisy byla účetní závěrka UNIBONu za rok 2008 podrobena auditu společnosti DANEPO s.r.o., která k ní vydala svůj výrok bez výhrad. Kontrolní komise obdržela auditorskou zprávu a vzala ji na vědomí. Kontrolní komise přezkoumala a projednala roční účetní závěrku a vzala na vědomí výše zmíněný závěr auditora, že účetní závěrka ve všech významných aspektech zobrazuje věrně a správně finanční situaci UNIBONu a že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s relevantními právními předpisy. Na základě všech výše uvedených skutečností kontrolní komise doporučuje členské schůzi UNIBONu schválit roční účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem. Kontrolní komise vyslovuje poděkování všem zaměstnancům UNIBONu za jejich přínos pro dosažení výsledků za rok Ing. Václav Dostál Mgr. Eva Dědochová Ing. Miroslava Manová předseda kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise výroční zpráva

13 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2008 Úvěrová komise se v průběhu roku 2008 scházela v souladu se stanovami a jednacím řádem. Na svých zasedáních zajišťovala výkon činností v souladu se zákonem č. 87/1995Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech. Zabývala se zejména posuzováním žádostí o úvěry, jejich schvalováním, optimalizací úvěrových pravidel, posuzováním výše úrokových sazeb. Předložené žádosti a následně schválené úvěry byly řádně zadokumentovány, předepsaným způsobem doloženy, včetně zabezpečení stanovených ručení. Postupovala tak, aby byla v maximální míře zajištěna návratnost úvěrů poskytnutých družstvem. V průběhu roku 2008 na 45 jednáních úvěrová komise schválila 60 úvěrových obchodů v celkové výši tis. Kč. K bylo evidováno celkem 90 úvěrů v celkovém objemu tis. Kč. V průběhu roku 2008 schválila úvěrová komise osobě uvedené v 7 odst. 1 zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech úvěr v celkové výši ,15 Kč. V měsíci dubnu 2008 došlo ke změně předsedy úvěrové komise. Žádný z členů úvěrové komise UNIBONu nebyl v průběhu r ručitelem jakéhokoliv z úvěrů, které UNIBON poskytl. K úvěrové portfolio vykázalo v klasifikaci: sledované 13,75% nestandardní 8,05% pochybné 78,20% ztrátové 0% Opravné položky činí částku tis. Kč. Úvěry po splatnosti jsou řádně sledovány a v součinnosti s představenstvem jsou průběžně činěna efektivní opatření ke snížení úvěrové delikvence a vymáhání úvěrů po splatnosti prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Daneš Zátorský předseda úvěrové komise Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise Ing. Richard Turza člen úvěrové komise 12 výroční zpráva 2008

14 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2009 V uplynulých letech se podařilo nastavit potřebné procesy a zajistit dostatečné technické zázemí pro zahájení další fáze rozvoje UNIBONu, především formou zřizování nových poboček. V 1. čtvrtletí roku 2009 počítáme se zprovozněním pilotní pobočky v budově společnosti VOKD v Ostravě, která bude sloužit především k obsluze klientů z řad zaměstnanců našich významných členů. Zde bude nutné si ověřit systémová nastavení a vzdálenou komunikaci mezi plánovanými pobočkami a centrálou. V polovině roku plánujeme otevřít další pobočku, a to v Praze. Tato by měla výrazně posílit pozici UNIBONu na českém trhu, zejména ve smyslu zvýšení počtu členů družstva a s tím také související nárůst objemů vkladů. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu klientů a zvyšování jejich požadavků nabídneme v polovině roku možnost využívání služeb internetového bankovnictví. Kvalitu a rozsah nabízených produktů stále považujeme za rozhodující faktory dalšího systematického zvyšování úrovně našich služeb. Společně s obezřetnou obchodní strategií by měly nadále pozitivně ovlivňovat dynamiku růstu objemu obchodů a celkový ekonomický výsledek. Rozšíření faktické působnosti UNIBONu v zahraničí očekáváme v polovině roku 2009, kdy v případě pobočky na Slovensku plánujeme v 1. pololetí roku dokončit testování komunikace s informačním systémem Národnej banky Slovenska. Pro realizaci aktivních obchodů na pobočce v Polsku bychom chtěli využít kapacity a zkušenosti našich zaměstnanců, kteří v současnosti zajišťují přípravu pobočky na Slovensku. Proto plánujeme další aktivní kroky v tomto směru až počátkem následujícího roku. výroční zpráva

15 výroční zpráva 2008 zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni účetní jednotky UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo 14 výroční zpráva 2008

16 výroční č zpráva

17 ROZVAHA PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE Podle sbírky zákonů, vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z k 2008/12 (v celých tisících Kč) Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům AKTIVA SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ SLEDOVANÉM MINULÉM Označ. Text Hrubá částka Úprava Čistá částka Čistá částka 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkup. dluhop. a ost. CP přij. CB k real. - 2a+2b a - vydané vládními institucemi b - ostatní Pohledávky za bankami a dr. záložnami - 3a+3b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy DZ - 4a+4b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry - 5a+5b a - vydané vládními institucemi b - vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek - 9a+9b+9c a - zřizovací výdaje b - goodwil c - ostatní Dlouhodobý hmotný majetek - 10a+10b a - pozemky a budovy pro provozní činnost b - ostatní Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem výroční zpráva 2008

18 PASIVA TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Závazky vůči bankám a dr. záložnám - 1a+1b a - splatné na požádání b - ostaní závazky Závazky vůči klientům - členům dr. záložen - 2a+2b a - splatné na požádání b Ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů - 3a+3b a - emitované dluhové cenné papíry b - ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy - 6a+6b+6c a - na důchody a podobné závazky b - na daně c - ostatní Podřízené závazky Základní kapitál - 8a+8b a - splacený základní kapitál b - vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - 10a+10b+10c a - povinné rezervní fondy a rizikové fondy b - ostatní rezervní fondy c - ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a - z majetku a závazků b - ze zajišťovacích derivátů c - z přepočtu účastí Nerozdělěný zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období - aktiva - (pas.1 až pas.14) Pasiva celkem výroční zpráva

19 PODROZVAHA OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 5. Pohledávky z opcí 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8. Hodnoty předané k obhospodařování 9. Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací 12. Závazky z pevných termínovaných operací 13. Závazky z opcí 14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15. Hodnoty převzaté k obhospodařování Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva 18 výroční zpráva 2008

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE k 2008/12 (v celých tisících Kč) Podle sbírky zákonů vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉM MINULÉM 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy - 1a+1b a - úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní výnosy z úroků a podobné Náklady na úroky a podobné náklady - 2a+2b a - náklady na úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní náklady na úroky a podobné Výnosy z akcií a podílů - 3a+3b+3c a - výnosy z účastí s podstatným vlivem b - výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c - ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady - 9a+9b a - náklady na zaměstnance aa - mzdy a platy ab - sociální a zdravotní pojištění ac - ostatní b - ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opr. položek k dl.hm. a nehm. majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr.pol. k dl. hm. a nehm. majetku Rozpuštění opr. položek a rezerv k pohl. a zárukám, výnosy z dříve odeps. pohledávek Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použití opr. p. k účastem s rozh. a podst. vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh. nebo podstat. vlivem Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činn. před zdan Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za úč. obd. mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

21 výroční zpráva 2008 příloha k účetní závěrce 20 výroční zpráva 2008

22 ÚVOD UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200, IČ , je úvěrovou institucí, oprávněnou v souladu s obdrženým povolením vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a b c d e f g přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, finanční leasing pro členy, poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, nákup a prodej cizí měny pro členy, pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. UNIBON podléhá dohledu České národní banky a je účastníkem systému pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách. výroční zpráva

23 ZÁKLADNÍ ÚDAJE počet členů výše základního členského vkladu 12 tis. Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč bilanční suma tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho zapisovaný základní kapitál z toho nezapsaný základní kapitál 500 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč fondy ze zisku 334 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč kapitálové fondy nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč zisk nebo ztráta za účetní období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč objem nesplacených členských vkladů tis. Kč celkový objem vkladů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady členů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady družstevních záložen z toho vklady jiných osob pohledávky po lhůtě splatnosti 447 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč do 3 měsíců po lhůtě splatnosti 218 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 229 tis. Kč 215 tis. Kč 953 tis. Kč tis. Kč závazky po lhůtě splatnosti celkem z toho do 3 měsíců po lhůtě splatnosti z toho nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 106 tis. Kč 168 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 2 tis. Kč tis. Kč 799 tis. Kč 106 tis. Kč 166 tis. Kč 166 tis. Kč 217 tis. Kč finanční investice krátkodobý finanční majetek výroční zpráva 2008

24 UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka UNIBONu byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována jako nekonsolidovaná, na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 501/2002. V oblastech neupravených zákonem a vyhláškou se UNIBON řídí opatřeními a metodickými pokyny Ministerstva financí. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ UNIBON používá účetní osnovu a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, přičemž se dále řídí vyhláškou 501/2002 ze dne V roce 2008 jsou úroky z poskytnutých úvěrů vykázány v rozvaze AKTIVA řádek 13. Závazky z přijatých termínovaných vkladů jsou vykázány v položce rozvahy PASIVA 5. UNIBON používá následující způsoby oceňování majetku a závazků: hmotný majetek oceněn pořizovací cenou, hmotný majetek vytvořený vlastní činností neevidován, zásoby vytvořené vlastní činností nevytvářeny, peněžní prostředky a ceniny - jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry neevidovány, deriváty neevidovány, pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou, pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou, závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, závazky při převzetí - neevidováno, nehmotný majetek kromě pohledávek neevidován, nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností neevidován. Za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje okamžik splnění smlouvy nebo vypořádání obchodu. Úrokové výnosy a náklady UNIBONu jsou účtovány následujícím způsobem: úrokové výnosy úvěry členům MD 352/AE D 713/AE úrokové výnosy - banka MD 141/AE D 711/AE úrokové náklady - vklady členů MD 613/AE D 355/AE výroční zpráva

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV. (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV. (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV (K 15 zákona o bankách a k 11 odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) HLAVA I PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ AKTIV 190

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více