výroční zpráva UNIBON sazba David Stypka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE VEŠKERÉ POSTUPY A PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ bezpečný UNIBON SE ÚČASTNÍ SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ PODLE ZÁKONA O BANKÁCH. DÍKY TOMU MAJÍ VKLADATELÉ U UNIBONU SVÉ VKLADY POJIŠTĚNY STEJNĚ JAKO U JAKÉKOLIV BANKY vstřícný NAPROSTÁ VĚTŠINA NABÍZENÝCH VKLADOVÝCH I ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ UMOŽŇUJE PLNĚ USPOKOJIT SPECIFICKÉ POŽADAVKY KLIENTŮ. výhodný ČLENOVÉ UNIBONU NEJENŽE VYUŽÍVAJÍ VÝHODNÝCH VKLADOVÝCH A ÚVĚROVÝCH SAZEB SROVNATELNÝCH S BANKOVNÍM SEKTOREM, ALE ZÁROVEŇ MAJÍ PRÁVO PODÍLET SE NA DOSAŽENÉM HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU nadnárodní UNIBON OBDRŽEL SOUHLAS RELEVANTNÍHO REGULÁTORA ZŘÍDIT SVÉ POBOČKY NA ÚZEMÍ POLSKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V SOULADU S PRINCIPEM JEDNOTNÉ LICENCE PRO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

3 OBSAH 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 7 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ KOMISE A ÚVĚROVÉ KOMISE 8 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA K JEHO ČINNOSTI, K HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI UNIBONU A KE STAVU MAJETKU UNIBONU 10 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 11 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI, K ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU 12 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE K VLASTNÍ ČINNOSTI 13 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ KE DNI ÚČETNÍ JEDNOTKY UNIBON SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO 15 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 16 ROZVAHA 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení členové, klienti a obchodní přátelé, s potěšením vám mohu sdělit, že rok 2008 se bezesporu zařadí po boku dalších úspěšných let v historii UNIBONu. Dosažení stanovených cílů a očekávání představuje další úspěšný krok v upevňování pozice UNIBONu jako jedné z nejvýznamnějších, kapitálově nejsilnějších a nejstabilnějších družstevních záložen na trhu úvěrových institucí. Opět posílil svou primární charakteristiku jakožto stabilní, flexibilní a efektivní instituce, která je konkurenceschopná a nabízí svým klientům seriózní bankovní produkty. Rok 2008 by pro UNIBON mohl nést přívlastek roku úspěšné realizace významných kvalitativních kroků směrem k dalšímu zkvalitňování služeb a posilování pozice na trhu. UNIBON v průběhu roku 2008 realizoval další kategorii změn, které byly orientovány na rozšíření a další zkvalitnění služeb a produktů. Výsledkem byl plynule rostoucí počet nově přijímaných klientů a objem vkladů. UNIBON úspěšně dokončil proces přechodu na nový informační systém a realizoval řadu úkonů zaměřených na postupné zvyšování svého postavení v oblasti retailového bankovnictví. Pružně reagoval na potřebu zavedení systému internetového bankovnictví a prvním krokem byla na konci roku možnost založení účtu prostřednictvím internetu. Pro úspěšnou adaptaci zmíněných změn UNIBON významně posílil své personální vybavení, a to zejména v oblasti organizačních útvarů vykonávajících obchodní aktivity, přestěhoval pobočku v Ostravě na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru města a postupně realizoval řadu marketingových a reklamních akcí zaměřených na oslovení retailové klientely. S ohledem na rozsah a hloubku realizace výše nastíněných změn, která zároveň znamenala jejich vysokou finanční náročnost, lze nepochybně hospodářský výsledek představovaný dosaženým ziskem po zdanění ve výši tis. Kč označit za ekonomicky úspěšný. Zdárnou realizaci výše uvedených změn by však, i při splnění všech ostatních podmínek, nebylo možno dosáhnout bez každodenního vysokého pracovního nasazení všech zaměstnanců UNIBONu. Právě jejich prokázané schopnosti dosahovat vynikajících výsledků i za vysoce náročných podmínek mne dále utvrzují v přesvědčení o vysokém potenciálu UNIBONu nejen flexibilně a kreativně přistupovat k řešení potřeb svých klientů, ale i o schopnosti zvyšovat hodnotu majetku vloženého členy do kapitálu UNIBONu. Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

5 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Obchodní firma Sídlo Právní forma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ družstvo IČO Datum zápisu do obchodního rejstříku 28. května 1996 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ V souladu s obdrženým povolením působit jako družstevní záložna je UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) oprávněn vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a přijímání vkladů od členů, b poskytování úvěrů členům, c platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, d finanční leasing pro členy, e poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, f nákup a prodej cizí měny pro členy, g pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. 4 výroční zpráva 2008

6 DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Od počátku působení UNIBONu nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností, k jejichž poskytování je UNIBON na základě příslušného povolení oprávněn. V roce 2008 nebylo ze strany České národní banky vydáno vůči UNIBONu žádné opatření nebo požadavek ke zjednání nápravy podle 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2008 UNIBON neposkytl úvěr ani ručení za půjčku či úvěr žádnému z členů volených orgánů ani žádné osobě jim blízké podle občanského zákoníku. Poskytl úvěr členu majícímu pracovní poměr v UNIBONu v celkové výši ,15 Kč. UNIBON nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění jiné právnické osoby ani vůči žádné právnické osobě, přímo či nepřímo nedisponuje právem jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, možností vykonávat rozhodující vliv na řízení jiné právnické osoby, nebo možností vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. výroční zpráva

7 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE A UKAZATELE Bilance Bilanční suma celkem (netto) pohledávky za bankami a družstevními záložnami (brutto) pohledávky za klienty (brutto) z toho pohledávky bez selhání dlužníka z toho pohledávky se selháním dlužníka cenné papíry a majetkové účasti (brutto) ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období (brutto) závazky vůči bankám a družstevním záložnám závazky vůči klientům základní kapitál rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období zisk nebo ztráta za účetní období (před zdaněním) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrozvahové účty poskytnuté přísliby a záruky poskytnuté zástavy přijaté přísliby a záruky přijaté zástavy a zajištění tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výkaz zisku a ztráty výnosy z úroků a podobné výnosy náklady na úroky a podobné náklady správní náklady odpisy majetku ostatní výnosy ostatní náklady zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 970 tis. Kč tis. Kč Kapitál a kapitálová přiměřenost celková výše kapitálu Tier I tis. Kč kapitálová přiměřenost % 6 výroční zpráva 2008

8 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ A ÚVĚROVÉ KOMISE Funkci člena představenstva UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. David Rusňák předseda představenstva po celé období MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva člen představenstva po celé období Radek Hradil člen představenstva po celé období Funkci člena kontrolní komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Václav Dostál předseda kontrolní komise po celé období Mgr. Eva Dědochová člen kontrolní komise po celé období Ing. Miroslava Manová člen kontrolní komise po celé období Funkci člena úvěrové komise UNIBONu v průběhu roku 2008 vykonávali: Ing. Aleš Kočiščák předseda úvěrové komise do Daneš Zátorský předseda úvěrové komise od Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise po celé období Ing. Richard Turza člen úvěrové komise po celé období V průběhu roku 2008 nenastaly u žádného člena z výše uvedených volených orgánů UNIBONu žádné události, které by zapříčinily pozbytí bezúhonnosti a odborné způsobilosti ve smyslu 2a odst. 7 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Peněžité i nepeněžité příjmy členů volených orgánů UNIBONu dosahovaly za rok 2008 následujících souhrnných výší za každý orgán: představenstvo kontrolní komise úvěrová komise souhrnná výše peněžitých a nepeněžitých příjmů 360 tis. Kč 108 tis. Kč 336 tis. Kč výroční zpráva

9 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V roce 2008 UNIBON dosáhl kladného hospodářského výsledku, představovaného ziskem po zdanění ve výši ,26 Kč, a navázal tak na předchozí ekonomicky úspěšná období. Došlo k znatelnému nárůstu výnosů z úroků z úvěrů o tis Kč (28,4 %) na celkovou výši tis Kč, přestože v oblasti úvěrové politiky byla stále na prvním místě primární orientace na aktivity s relativně nízkou úrovní úvěrového rizika. Náklady na úroky z vkladů se rovněž zvýšily o tis. Kč na celkovou výši tis Kč. Celkový rozdíl mezi úrokovými výnosy z poskytnutých úvěrů a vkladů a úrokovými náklady na přijaté vklady a úvěry se meziročně zvýšil o tis. Kč. 8 výroční zpráva S ohledem na výši kapitálu, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na celkovou sumu tis. Kč, došlo také ke změně ve výši jeho zapisované části, a to z tis. Kč na tis. Kč. Důvodem k této změně bylo posílení důvěry našich klientů a také synchronizace růstu kapitálu celkového a jeho zapisované části. Nákladovou složku hospodářského výsledku ovlivnila řada faktorů. Mezi nimi je nezbytné uvést: aktivní přístup k procesu zvyšování počtu nových klientů z retailového segmentu trhu, v rámci kterého UNIBON realizoval několik důležitých kroků: přemístil novou pobočku, primárně zaměřenou na retailovou klientelu, na jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru Ostravy a dokončil další potřebné fáze přípravy k otevření druhé pobočky v Ostravě; realizoval řadu reklamních a sponzoringových akcí, v oblasti marketingu se zaměřil na propagaci UNIBONu na internetových stránkách. V souladu s marketingovým plánem realizoval první krok, kterým byla možnost založení účtu v UNIBONu prostřednictvím internetu; realizace postupného otevírání UNIBONu pro retailový sektor trhu i proces přechodu na nový informační systém si vyžádaly i relativně rozsáhlé posílení personálního vybavení UNIBONu. V rámci toho došlo k nárůstu počtu zaměstnanců na celkových 20 a rovněž k vytvoření nové vnitřní organizační struktury společnosti. V souladu s tímto došlo i k adekvátnímu nárůstu ročních mzdových nákladů, a to o tis. Kč na celkových tis. Kč. průběžnou aktualizaci a zpřesňování organizačních a procesních úprav, reagující na vývoj, který byl představován zejména vydanými úředními sděleními České národní banky, týkajícími se implementace vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb.;

10 Z pohledu kategorizace úvěrů dle kritérií České národní banky UNIBON ke konci roku 2008 evidoval pohledávky se selháním dlužníka v celkové výši tis. Kč, z čehož nestandardní pohledávky činily tis. Kč a pochybné pohledávky tis. Kč. Žádná z pohledávek UNIBONu nesplňovala podmínky zařazení do kategorie ztrátových pohledávek. V souladu s příslušnými právními předpisy UNIBON vytvořil na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek opravné položky v souhrnné výši tis. Kč, čímž navýšil celkovou hodnotu opravných položek alokovaných na krytí úprav ocenění uvedených pohledávek na úroveň tis. Kč. Z celkového objemu ohrožených pohledávek, spadajících do kategorie pohledávek se selháním dlužníka, dosahuje výše jistin a příslušenství po splatnosti tis. Kč. Souhrnná výše zajištění těchto pohledávek ve prospěch UNIBONu dosahovala hodnoty tis. Kč. Z celkové výše vytvořených opravných položek je na krytí úprav ocenění polhůtních pohledávek se selháním dlužníka alokováno celkem tis. Kč. Za další významné skutečnosti, které významně ovlivnily kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, lze bezpochyby považovat skutečnost, kdy na základě dosažených hospodářských výsledků v letech 2005 až 2007 UNIBON požádal Českou národní banku o vydání souhlasu s používáním modelu výpočtu kapitálového požadavku operačního rizika prostřednictvím implementace speciálního přístupu ASA. Tento souhlas byl regulátorem dne 28. ledna 2008 vydán. Na základě vydání tohoto souhlasu lze konstatovat, že UNIBON plnil a stále plní náročné požadavky proto, aby mohl používat pokročilejší model pro řízení operačního rizika a kvantifikaci kapitálového požadavku na krytí tohoto rizika. V průběhu roku 2008 se neustále udržoval na hodnotě okolo 18 % kapitálové přiměřenosti, což je výrazně více, než vyžaduje příslušná legislativa. výroční zpráva

11 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A UŽITÍ ZISKU UNIBON za rok 2008 vykázal zisk po zdanění ve výši ,26 Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk po zdanění ve výši ,26 Kč byl rozdělen následujícím způsobem: doplnění rezervního fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, doplnění rizikového fondu UNIBONu o částku ,00 - Kč, převod zůstatku nerozděleného zisku po zdanění ve výši ,26 - Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let. Ing. David Rusňák předseda představenstva MVDr. Zdeněk Švancara místopředseda představenstva Radek Hradil člen představenstva představenstvo UNIBON 10 výroční zpráva 2008

12 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE V průběhu roku 2008 kontrolní komise UNIBONu prováděla úkony, které jí náleží z příslušných právních předpisů a ze Stanov UNIBONu. Jako kontrolní orgán prováděla kontrolní činnost v podstatných oblastech fungování UNIBONu. Kontrolní komise konstatuje, že na zjištěné nedostatky upozorňovala v rámci jí svěřeného prostoru odpovědné pracovníky a představenstvo UNIBONu a požadovala zjednání nápravy. Kontrolní komise se snažila svou činností přispět k řádnému fungování a hospodaření UNIBONu. V souladu s příslušnými právními předpisy byla účetní závěrka UNIBONu za rok 2008 podrobena auditu společnosti DANEPO s.r.o., která k ní vydala svůj výrok bez výhrad. Kontrolní komise obdržela auditorskou zprávu a vzala ji na vědomí. Kontrolní komise přezkoumala a projednala roční účetní závěrku a vzala na vědomí výše zmíněný závěr auditora, že účetní závěrka ve všech významných aspektech zobrazuje věrně a správně finanční situaci UNIBONu a že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s relevantními právními předpisy. Na základě všech výše uvedených skutečností kontrolní komise doporučuje členské schůzi UNIBONu schválit roční účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem. Kontrolní komise vyslovuje poděkování všem zaměstnancům UNIBONu za jejich přínos pro dosažení výsledků za rok Ing. Václav Dostál Mgr. Eva Dědochová Ing. Miroslava Manová předseda kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise výroční zpráva

13 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2008 Úvěrová komise se v průběhu roku 2008 scházela v souladu se stanovami a jednacím řádem. Na svých zasedáních zajišťovala výkon činností v souladu se zákonem č. 87/1995Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech. Zabývala se zejména posuzováním žádostí o úvěry, jejich schvalováním, optimalizací úvěrových pravidel, posuzováním výše úrokových sazeb. Předložené žádosti a následně schválené úvěry byly řádně zadokumentovány, předepsaným způsobem doloženy, včetně zabezpečení stanovených ručení. Postupovala tak, aby byla v maximální míře zajištěna návratnost úvěrů poskytnutých družstvem. V průběhu roku 2008 na 45 jednáních úvěrová komise schválila 60 úvěrových obchodů v celkové výši tis. Kč. K bylo evidováno celkem 90 úvěrů v celkovém objemu tis. Kč. V průběhu roku 2008 schválila úvěrová komise osobě uvedené v 7 odst. 1 zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech úvěr v celkové výši ,15 Kč. V měsíci dubnu 2008 došlo ke změně předsedy úvěrové komise. Žádný z členů úvěrové komise UNIBONu nebyl v průběhu r ručitelem jakéhokoliv z úvěrů, které UNIBON poskytl. K úvěrové portfolio vykázalo v klasifikaci: sledované 13,75% nestandardní 8,05% pochybné 78,20% ztrátové 0% Opravné položky činí částku tis. Kč. Úvěry po splatnosti jsou řádně sledovány a v součinnosti s představenstvem jsou průběžně činěna efektivní opatření ke snížení úvěrové delikvence a vymáhání úvěrů po splatnosti prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Daneš Zátorský předseda úvěrové komise Ing. Alena Procházková člen úvěrové komise Ing. Richard Turza člen úvěrové komise 12 výroční zpráva 2008

14 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2009 V uplynulých letech se podařilo nastavit potřebné procesy a zajistit dostatečné technické zázemí pro zahájení další fáze rozvoje UNIBONu, především formou zřizování nových poboček. V 1. čtvrtletí roku 2009 počítáme se zprovozněním pilotní pobočky v budově společnosti VOKD v Ostravě, která bude sloužit především k obsluze klientů z řad zaměstnanců našich významných členů. Zde bude nutné si ověřit systémová nastavení a vzdálenou komunikaci mezi plánovanými pobočkami a centrálou. V polovině roku plánujeme otevřít další pobočku, a to v Praze. Tato by měla výrazně posílit pozici UNIBONu na českém trhu, zejména ve smyslu zvýšení počtu členů družstva a s tím také související nárůst objemů vkladů. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu klientů a zvyšování jejich požadavků nabídneme v polovině roku možnost využívání služeb internetového bankovnictví. Kvalitu a rozsah nabízených produktů stále považujeme za rozhodující faktory dalšího systematického zvyšování úrovně našich služeb. Společně s obezřetnou obchodní strategií by měly nadále pozitivně ovlivňovat dynamiku růstu objemu obchodů a celkový ekonomický výsledek. Rozšíření faktické působnosti UNIBONu v zahraničí očekáváme v polovině roku 2009, kdy v případě pobočky na Slovensku plánujeme v 1. pololetí roku dokončit testování komunikace s informačním systémem Národnej banky Slovenska. Pro realizaci aktivních obchodů na pobočce v Polsku bychom chtěli využít kapacity a zkušenosti našich zaměstnanců, kteří v současnosti zajišťují přípravu pobočky na Slovensku. Proto plánujeme další aktivní kroky v tomto směru až počátkem následujícího roku. výroční zpráva

15 výroční zpráva 2008 zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni účetní jednotky UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo 14 výroční zpráva 2008

16 výroční č zpráva

17 ROZVAHA PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE Podle sbírky zákonů, vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z k 2008/12 (v celých tisících Kč) Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům AKTIVA SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ SLEDOVANÉM MINULÉM Označ. Text Hrubá částka Úprava Čistá částka Čistá částka 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkup. dluhop. a ost. CP přij. CB k real. - 2a+2b a - vydané vládními institucemi b - ostatní Pohledávky za bankami a dr. záložnami - 3a+3b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy DZ - 4a+4b a - splatné na požádání b - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry - 5a+5b a - vydané vládními institucemi b - vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem - 7a+7b a - v bankách b - v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek - 9a+9b+9c a - zřizovací výdaje b - goodwil c - ostatní Dlouhodobý hmotný majetek - 10a+10b a - pozemky a budovy pro provozní činnost b - ostatní Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem výroční zpráva 2008

18 PASIVA TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Závazky vůči bankám a dr. záložnám - 1a+1b a - splatné na požádání b - ostaní závazky Závazky vůči klientům - členům dr. záložen - 2a+2b a - splatné na požádání b Ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů - 3a+3b a - emitované dluhové cenné papíry b - ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy - 6a+6b+6c a - na důchody a podobné závazky b - na daně c - ostatní Podřízené závazky Základní kapitál - 8a+8b a - splacený základní kapitál b - vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - 10a+10b+10c a - povinné rezervní fondy a rizikové fondy b - ostatní rezervní fondy c - ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a - z majetku a závazků b - ze zajišťovacích derivátů c - z přepočtu účastí Nerozdělěný zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období - aktiva - (pas.1 až pas.14) Pasiva celkem výroční zpráva

19 PODROZVAHA OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 1. Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 5. Pohledávky z opcí 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8. Hodnoty předané k obhospodařování 9. Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací 12. Závazky z pevných termínovaných operací 13. Závazky z opcí 14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15. Hodnoty převzaté k obhospodařování Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva 18 výroční zpráva 2008

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PODLE PRAVIDEL PRO BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE k 2008/12 (v celých tisících Kč) Podle sbírky zákonů vyhlášky č. 501/2002 z a vyhlášky č. 473/2003 z Identifikační číslo: Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Předmět podnikání: UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo Velká 2984/23, Moravská Ostrava Přijímání vkladů od svých členů, poskytování úvěrů členům OZNAČ. TEXT SLEDOVANÉM MINULÉM 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy - 1a+1b a - úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní výnosy z úroků a podobné Náklady na úroky a podobné náklady - 2a+2b a - náklady na úroky z dluhových cenných papírů b - ostatní náklady na úroky a podobné Výnosy z akcií a podílů - 3a+3b+3c a - výnosy z účastí s podstatným vlivem b - výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c - ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady - 9a+9b a - náklady na zaměstnance aa - mzdy a platy ab - sociální a zdravotní pojištění ac - ostatní b - ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opr. položek k dl.hm. a nehm. majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr.pol. k dl. hm. a nehm. majetku Rozpuštění opr. položek a rezerv k pohl. a zárukám, výnosy z dříve odeps. pohledávek Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použití opr. p. k účastem s rozh. a podst. vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh. nebo podstat. vlivem Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činn. před zdan Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za úč. obd. mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. David Rusňák předseda představenstva výroční zpráva

21 výroční zpráva 2008 příloha k účetní závěrce 20 výroční zpráva 2008

22 ÚVOD UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200, IČ , je úvěrovou institucí, oprávněnou v souladu s obdrženým povolením vykonávat činnosti v následujícím rozsahu: a b c d e f g přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, finanční leasing pro členy, poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, nákup a prodej cizí měny pro členy, pronájem bezpečnostních schránek členům, přičemž výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je UNIBON dále oprávněn: h i j k l ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z předmětu podnikání, a obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry s tímto omezením - UNIBON je oprávněn nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. UNIBON podléhá dohledu České národní banky a je účastníkem systému pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách. výroční zpráva

23 ZÁKLADNÍ ÚDAJE počet členů výše základního členského vkladu 12 tis. Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč bilanční suma tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho zapisovaný základní kapitál z toho nezapsaný základní kapitál 500 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč fondy ze zisku 334 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč kapitálové fondy nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč zisk nebo ztráta za účetní období tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč objem nesplacených členských vkladů tis. Kč celkový objem vkladů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady členů tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč z toho vklady družstevních záložen z toho vklady jiných osob pohledávky po lhůtě splatnosti 447 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč do 3 měsíců po lhůtě splatnosti 218 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 229 tis. Kč 215 tis. Kč 953 tis. Kč tis. Kč závazky po lhůtě splatnosti celkem z toho do 3 měsíců po lhůtě splatnosti z toho nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti 106 tis. Kč 168 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 2 tis. Kč tis. Kč 799 tis. Kč 106 tis. Kč 166 tis. Kč 166 tis. Kč 217 tis. Kč finanční investice krátkodobý finanční majetek výroční zpráva 2008

24 UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka UNIBONu byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována jako nekonsolidovaná, na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 501/2002. V oblastech neupravených zákonem a vyhláškou se UNIBON řídí opatřeními a metodickými pokyny Ministerstva financí. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ UNIBON používá účetní osnovu a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, přičemž se dále řídí vyhláškou 501/2002 ze dne V roce 2008 jsou úroky z poskytnutých úvěrů vykázány v rozvaze AKTIVA řádek 13. Závazky z přijatých termínovaných vkladů jsou vykázány v položce rozvahy PASIVA 5. UNIBON používá následující způsoby oceňování majetku a závazků: hmotný majetek oceněn pořizovací cenou, hmotný majetek vytvořený vlastní činností neevidován, zásoby vytvořené vlastní činností nevytvářeny, peněžní prostředky a ceniny - jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry neevidovány, deriváty neevidovány, pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou, pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou, závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, závazky při převzetí - neevidováno, nehmotný majetek kromě pohledávek neevidován, nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností neevidován. Za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje okamžik splnění smlouvy nebo vypořádání obchodu. Úrokové výnosy a náklady UNIBONu jsou účtovány následujícím způsobem: úrokové výnosy úvěry členům MD 352/AE D 713/AE úrokové výnosy - banka MD 141/AE D 711/AE úrokové náklady - vklady členů MD 613/AE D 355/AE výroční zpráva

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13 Výroční zpráva Živnostenské banky, a.s., za rok 2002 OBSAH Strana Složení dozorčí rady a představenstva 3 Zpráva dozorčí rady 4 Úvod místopředsedy představenstva ke zprávě představenstva 5 Zpráva představenstva

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více