Výroční zpráva Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí"

Transkript

1 Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

2 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol...4 Profil...6 Historické milníky...6 Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol...8 Významné události roku Úvodní slovo předsedy dozorčí rady...12 Dopis akcionářům...13 Předpokládaný vývoj a strategie Orgány a vedení společnosti...16 Představenstvo...16 Dozorčí rada...19 Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí)...21 Výbor pro audit...22 Prohlášení...23 Pravidla volby členů orgánů...23 Odměňování...23 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku...27 Úvod...27 Segment rafinérie I. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Rafinérie, Česká rafinérská)...28 Segment rafinérie II. (Paramo)...30 Segment petrochemie I. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Monomery a chemikálie)...32 Segment petrochemie II. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Polyolefiny)...34 Segment maloobchod...35 Investice...37 Optimalizace portfolia aktiv...41 Výzkum a vývoj...42 Informatika...43 Zaměstnanci...43 Finanční situace...44 Nemovitosti, stroje a zařízení...46 Zdroje kapitálu...48 Systém řízení rizik...49 Společnost a okolí...51 Klíčové environmentální aktivity skupiny Unipetrol v roce Sponzorské aktivity v roce Struktura koncernu...56 Schéma skupiny k Majetkové účasti...59 Změny struktury majetkových účastí společností skupiny Unipetrol v roce Hlavní dceřiné společnosti...60 Doplňující informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu...65 Právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti...65 Významné smlouvy...65 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu...68 Audit...68 Cenné papíry...68 Nabytí vlastních akcií a zatímních listů...69 Závěrečné informace...69 Údaje o základním kapitálu emitenta...71 Společenská smlouva a stanovy...72 Předmět podnikání

3 Souhrnná vysvětlující zpráva...73 Zpráva auditora...77 Nekonsolidovaná účetní závěrka...79 Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici...79 Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku...80 Nekonsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu...81 Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích...82 Příloha k nekonsolidované účetní závěrce...83 Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaný výkaz o finanční pozici Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Přehled pohybů ve vlastním kapitálu (konsolidovaný) Konsolidovaný přehled o finančních tocích Příloha ke konsolidované účetní závěrce ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ a ovládanou OSOBOU a o vztazích MEZI OVLÁDANOU OSOBOU a ostatními OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK OVLÁDAJÍCÍ OSOBA ostatní PROPOJENÉ OSOBY Příloha č. 1 - Podnikatelské seskupení Unipetrol ovládané společnosti Příloha č. 2 Podnikatelské seskupení PKN ORLEN S.A. Ovládané společnosti Přehled použitých výrazů a zkratek Identifikační a kontaktní údaje

4 Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v eské republice a jeden z hlavních hrá ve st ední a v chodní Evrop. Od roku 2005 je sou ástí nejv t í st edoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Poslání Unipetrolu Na ím cílem je zajistit dlouhodob a trval r st hodnoty pro na e akcioná e. Chceme toho dosáhnout zam ením na následující strategické segmenty: Zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérsk ch produkt Petrochemická v roba Maloobchodní prodej motorov ch paliv Energetická sob sta nost Hlavní cíle spole nosti pro rok 2011 Redukce fixních náklad o dal ích cca 200 mil. K Lep í provozní mar e ne v roce 2010 Kladn voln pen ní tok Podobná v e CAPEX jako v roce 2010 (cca 3,0 mld. K ) Pokra ování dlouhodobého tempa sni ování po tu pracovních míst Mírn nár st objemu zpracované ropy oproti roku 2010 Vy í prodej rafinérsk ch v robk oproti roku 2010 R st podílu na maloobchodním trhu motorov ch paliv k 15% hranici Nár st prodejní sít Benziny o 2 nové erpací stanice, 1 samoobslu nou erpací stanici, dále modernizace nebo rebranding více ne 10 dal ích stanic Restrukturalizace Parama a rafinérské ásti Unipetrol RPA Úsp né zvládnutí odstávek rafinérie a petrochemie Cyklická odstávka v rafinérii Litvínov (cca 5-6 t dn v 3Q) Odstávka pardubické rafinérie Paramo (2 m síce v 1Q) Odstávka jednotky hydrogena ního odsí ení v Kralupech (4 t dny v 1Q) Odstávka jednotky visbreakingu (3 t dny v 1Q) Cyklická odstávka v ech jednotek (cca 5-6 t dn v 3Q) Etick kodex lenové skupiny Unipetrol si uv domují svoji odpov dnost v i v em partner m sv m zam stnanc m, zákazník m, akcioná m, obchodním a spole ensk m partner m, ve ejnosti. Proto se Etick m kodexem zavazujeme k jasn m zásadám, které tvo í základní rámec pro podnikatelské a spole enské jednání a zárove pro formování firemní kultury ve spole nostech skupiny Unipetrol. Skupina Unipetrol se ve v ech oblastech podnikání ídí zákony, na ízeními, interními p edpisy a etick mi hodnotami. Respektujeme mezinárodní, národní a místní p edpisy, které jsou p ímo závazné, a ty, ke kter m se zavazujeme dobrovoln, jako jsou nap. zásady správy a ízení spole nosti. Jde p edev ím o ustanovení, která ur ují bezpe nostní a ekologické standardy pro za ízení a jejich provoz, popisují po adavky na kvalitu produkce a slu eb, upravují zp soby chování na jednotliv ch trzích nebo regulují zp soby chování a praktik. Skupina Unipetrol pova uje za svoji prioritu respektovat tyto standardy a pohybovat se pouze v mezích jimi nastaveného rámce. Chování zam stnanc skupiny Unipetrol je v dy a za v ech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákonem a hodnotami skupiny. V echny postupy a innosti vycházejí z nejlep ích praktik korporátního ízení a provozní dokonalosti s d razem na bezpe nost a ochranu ivotního prost edí. V ichni zákazníci (externí i interní) skupiny Unipetrol mají právo na produkty a slu by nejvy í kvality, s ohledem na etické principy. Etick kodex navazuje na platné zákony eské republiky a vnit ní p edpisy spole nosti a definuje základní pravidla chování zam stnanc skupiny Unipetrol. Uplat ování pravidel správy a ízení spole nosti Skupina Unipetrol trvale usiluje o zaji t ní dlouhodob ch a transparentních vztah s akcioná i a investory v rámci strategick ch cíl. ízení a správa skupiny Unipetrol vychází z doporu ení Kodexu pro správu a ízení spole ností (Corporate Governance Codex) zalo eného na principech OECD, jeho ustanovení ve v ech podstatn ch ohledech spole nost napl uje. Valná hromada konaná dne odsouhlasila úpravy ve stanovách spole nosti za ú elem harmonizace s p íslu nou sm rnicí EU. V souladu s nov m zákonem o auditorech byly stanovy dopln ny o úpravu nového povinného 4/166 4

5 orgánu spole nosti v boru pro audit a byla upravena jeho p sobnost, po et len, stanovení délky funk ního období v konu funkce lena v boru pro audit a zp sob rozhodování v boru pro audit. V souvislosti se z ízením v boru pro audit do lo k roz í ení p sobnosti valné hromady spole nosti. 5/166 5

6 Profil Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je v znamnou sou ástí eského pr myslu. V eské republice je nejv t ím zpracovatelem ropy, jedním z nejd le it j ích v robc plastu a vlastníkem nejv t í sít erpacích stanic. V oboru rafinérské a petrochemické v roby je v znamn m hrá em i ve st ední a v chodní Evrop. Od roku 2005 je sou ástí nejv t í st edoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Skupina Unipetrol provozuje: 3 rafinérie s ro ní kapacitou 5,5 milionu tun ropy, 3 polyolefinové jednotky s ro ní kapacitou 595 tisíc tun, etylénovou jednotku s ro ní kapacitou 544 tisíc tun, více ne 335 erpacích stanic, irokou kálu dopravních slu eb. Spole nosti skupiny se zab vají zejména v robou a prodejem rafinérsk ch v robk, chemick ch a petrochemick ch produkt, polymer, hnojiv a speciálních chemikálií. Mezi v znamné aktivity pat í také financování vlastního v zkumu a v voje. Skupina zam stnává tém pracovník nejr zn j ích profesí. Hlavními spole nostmi skupiny v roce 2010 byly tyto dce iné spole nosti: K : UNIPETROL RPA, s.r.o. v roba a prodej rafinérsk ch, petrochemick ch a agrochemick ch produkt BENZINA, s.r.o. provozovatel nejrozsáhlej í sít erpacích stanic v eské republice PARAMO, a.s. nejv t í v robce asfalt, maziv a topn ch olej i pohonn ch hmot a dal ích rafinérsk ch produkt ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. spole n podnik skupin UNIPETROL, a.s. (51,22 %), Eni International B.V., Amsterdam, Nizozemsko (32,445 %) a Shell Overseas Investments B.V., Haag, Nizozemsko (16,335 %), nejv t í p epracovací rafinérie v R se irokou kálou produkt a celkovou ro ní kapacitou zpracování 8,8 milion tun Historické milníky 1994 Zalo ením akciové spole nosti Unipetrol byl napln n jeden z postupn ch koncep ních krok privatizace eského petrochemického pr myslu. Unipetrol m l spojit vybrané eské petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat siln m nadnárodním koncern m. Majoritním akcioná em spole nosti byl se 63 procenty akcií esk stát, reprezentovan Fondem národního majetku. Zbylé akcie byly ve vlastnictví investi ních fond a drobn ch akcioná. Podle p vodní koncepce m l b t podíl státu ve spole nosti privatizován. Do spole nosti Unipetrol byly postupn za len ny akciové spole nosti Kau uk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, eská rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie Vy lenily se rafinérie ze spole ností Chemopetrol v Litvínov a Kau uk v Kralupech do spole nosti eská rafinérská Slou ení spole ností Koramo a Paramo. Nástupnickou spole ností se stala spole nost Paramo. eská rafinérská je od tohoto roku provozována jako p epracovací rafinérie, resp. nákladové st edisko sv ch zpracovatel Podpis smlouvy mezi spole ností PKN Orlen a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií spole nosti Unipetrol V roce 2005 byl dokon en proces privatizace spole nosti Unipetrol a následn se spole nost stala v znamnou ástí jedné z nejv t ích rafinérsk ch a petrochemick ch skupin ve st ední Evrop PKN Orlen Prodej majoritního podílu v dce iné spole nosti Spolana polské spole nosti Zaklady Azotowe ANWIL Prodej dce iné spole nosti Kau uk polské spole nosti Firma Chemiczna Dwory. 6/166 6

7 Zahájení innosti nové dce iné spole nosti Unipetrol Services. Zm na právní formy spole nosti Unipetrol Doprava, Benzina a Petrotrans z akciov ch spole ností na spole nosti s ru ením omezen m. Zalo ení spole nosti Butadien Kralupy, jejími akcioná i se stávají Unipetrol (51 %) a Kau uk (49 %). Slou ení dce in ch spole ností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie se spole ností Unipetrol RPA. Spole nost Unipetrol koupila od firmy ConocoPhillips akcie, p edstavující 0,225% podíl na základním kapitálu eské rafinérské. Spole nost Unipetrol získala od spole ností skupiny MEI 14,51 % akcií spole nosti Paramo. Prob hla nejrozsáhlej í udr ovací odstávka v historii spole nosti Vypo ádání prodeje akcií spole ností Agrobohemie a Synthesia na základ smluv o koupi akcií mezi spole nostmi Unipetrol a Deza. Spole nost Unipetrol vlastnila 50 % akcií spole nosti Agrobohemie a 38,79 % akcií spole nosti Synthesia. Kupní cena za akcií spole nosti Agrobohemie inila celkem 503 milion K. Kupní cena za akcií spole nosti Synthesia inila celkem 680 milion K. ádná valná hromada spole nosti Unipetrol rozhodla o v plat dividend z nerozd leného zisku minul ch let. Skupina Unipetrol pokra ovala v restrukturalizaci spole nosti Unipetrol Trade. V roce 2008 do lo k zániku spole nosti Unipetrol France slou ením se spole ností Unipetrol Trade Skupina vyplatila minoritní akcioná e a získala 100% podíl ve spole nosti Paramo Spole nosti UNIPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. p evedly své podíly ve firm CELIO a.s. na spole nosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. P evod akcií byl dokon en 14. dubna Skupina Unipetrol pokra ovala v restrukturalizaci spole nosti Unipetrol Trade. V ervnu 2010 vstoupila spole nost Chemapol (Schweiz) AG do likvidace a v prosinci byla spolu se spole ností Unipetrol Deutschland GmbH p evedena z Unipetrol Trade na Unipetrol RPA. Unipetrol Trade vstoupil ke dni 1. ledna 2011 do likvidace. Finan ní v sledky skupiny Unipetrol se meziro n v znamn zlep ily. Za cel rok skupina vytvo ila provozní zisk 1,7 mld. K a ist zisk 937 mil. K, co p edstavuje meziro ní nár st ziskovosti p ibli n o 2 mld. K. Tr by skupiny vzrostly o 28 % na 86 mld. K. 7/166 7

8 Hlavní finan ní ukazatele skupiny Unipetrol Ukazatel p epo teno Struktura aktiv a pasiv (v mil. K ) Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva (dlouhodob majetek) Ob ná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Struktura hospodá ského v sledku (v mil. K ) Tr by EBITDA (EBIT + odpisy) Provozní zisk (EBIT) Da z p íjmu Zisk nále ející akcioná m mate ské spole nosti Finan ní ukazatele ROACE 3,8 % -1,3 % 1,9 % 8,4 % 6,2 % Zisk na akcii 5,17-4,63 0,36 6,67 8,82 ist dluh / vlastní kapitál -6,5 % 3,2 % 8,4 % 3,7 % 12,0 % K / USD konec období 1) 18,75 18,37 19,35 18,08 20,88 K / EUR konec období 1) 25,06 26,47 26,93 26,62 27,50 1) Sm nn kurz platn k , zdroj: 8/166 8

9 V znamné události roku 2010 Únor Hospodá sk v sledek skupiny Unipetrol za rok 2009 v razn poznamenaly dopady nep íznivého makroekonomického v voje. P esto e skupina v razn sní ila náklady ve v ech segmentech, negativní externí faktory, jako oslabená poptávka po motorov ch palivech a dal ích rafinérsk ch produktech, nízké mar e v rafinérském a petrochemickém segmentu a mal rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural, byly hlavními d vody, pro skupina za rok 2009 vykázala záporn provozní v sledek -654 milion K. B ezen Nov m jednatelem Unipetrol Services se stal Marek Fr ckiewicz, editel odd lení informa ních technologií PKN ORLEN S.A UNIPETROL, a.s. a Unipetrol RPA rozhodly o p evodu sv ch podíl ve firm Celio na spole nosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. Celio se zab vá odpadov m hospodá stvím a jeho prodej je v souladu se strategií skupiny Unipetrol, jejím cílem je více se zam it na strategické segmenty. erven ádná valná hromada spole nosti Unipetrol schválila konsolidovanou a nekonsolidovanou ú etní záv rku spole nosti Unipetrol za rok 2009 a rozhodla o rozd lení zisku a o slo ení dozor í rady. Akcioná i schválili také zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a stavu jejího majetku. Do funkce len dozor í rady Unipetrolu akcioná i op tovn zvolili její dosavadní leny Zde ka erného a Krystiana Patera V pr myslovém areálu Chempark v Litvínov Zálu í se konal den otev en ch dve í. Na akci se podílely spole nosti Unipetrol RPA, Unipetrol Services, Unipetrol Doprava, eská rafinérská, Air Products, Alvian, Euromont Group, OKMP, Elsev, Fireclay a BIS Czech. Zá titu nad akcí p evzalo m sto Litvínov Spole n podnik Unipetrolu a Synthosu Kralupy, Butadien Kralupy a.s., zahájil v robu v nové butadienové jednotce. Investice za 1,2 miliardy korun nahradí stávající v robní jednotku provozovanou Synthosem Kralupy. Nová jednotka zvy uje kapacitu v roby z p vodních 90 na 120 kt za rok, co za adí spole nost mezi 10 nejv t ích v robc butadienu v Evrop. Srpen Unipetrol op t uzav el smlouvu o spolupráci s Vysokou kolou chemicko-technologickou Praha. Skupina Unipetrol je strategick m partnerem V CHT ji devát m rokem. Zá í Nov mi jednateli spole nosti Unipetrol RPA byli zvoleni Marek witajewski a Mariusz K dra. Ve funkci st ídají Rista Saranta a Wojciecha Ostrowského, kte í na tyto posty rezignovali. Nov mi jednateli spole nosti Unipetrol Services byli zvoleni Maciej Szegda a Mariusz K dra. Ve funkci st ídají Karla Surmu a Wojciecha Ostrowského, kte í na tyto posty rezignovali Byl p edstaven harmonogram uzav ení teplárny T200 v Chemparku v Zálu í. Teplárna T200 je zastaral m zdrojem elekt iny a páry a její provoz - po ínaje rokem ji nebude spl ovat legislativní po adavky. Jednotka energetické slu by Unipetrolu RPA bude po jejím uzav ení i nadále provozovat nov j í teplárnu T700 9/166 9

10 Z technick ch d vod do lo k urychlení odstávky etylénové jednotky v Litvínov o t i t dny. Odstávka se uskute nila ji na konci zá í 2010 místo p vodn ohlá eného íjna Doba trvání byla p ibli n dva t dny. Aplikovaná technická opat ení zv ila ú innost etylénové jednotky. íjen Nov m lenem p edstavenstva a finan ním editelem spole nosti Unipetrol se stal Mariusz K dra. Po t íletém p sobení z pozice finan ního editele skupiny Unipetrol odchází Wojciech Ostrowski Unipetrol vybuduje v ukové a v zkumné centrum UniCRE. Centrum, které propojí v zkum a v deckou práci s v ukovou inností, vyroste v p í tích letech v pr myslovém areálu v Zálu í. Celkové náklady na vybudování centra byly vy ísleny na tém 800 milion korun. Projekt podpo í Evropská unie ástkou 600 milion korun Skupina Unipetrol získala celkem t i ze ty hlavních cen v sout i PETROLawards. Reprezentant skupiny Unipetrol, len p edstavenstva Ivan Ottis, se stal osobností roku. Spole nost Benzina si odnesla dv ocen ní PETROLaward 2010: jedno za zlep ení vlastností prémiového paliva Verva Diesel a druhé za nov informa ní systém RIS (Retail Information System) instalovan na jejích erpacích stanicích. Listopad Spole nost Paramo získala na dva roky zakázku na dodávky motorové nafty pro Správu a údr bu silnic Královéhradeckého kraje. Objednavatel za dodávky zaplatí zhruba 15 milion korun Benzina zahájila spolupráci s et zcem rychlého ob erstvení Burger King, kter na erpací stanici Benzina plus na t etím kilometru dálnice D11 ve sm ru od Prahy otev el svou první pobo ku na dálnici v R. Prosinec Nov m jednatelem spole nosti Unipetrol RPA se stal Tomasz Szyma ski. Nahradil Piotra Jaceka Cieslaka, kter rezignoval Nov m lenem p edstavenstva spole nosti Paramo byl zvolen Jan ihák. Na pozici nahradil Jaceka Kukiera, kter odstoupil Byla uvedena do provozu hydrokrakovací jednotka, která byla odstavena v d sledku havárie stripovací kolony kysel ch vod dne a která zp sobila p echodné omezení zpracovací kapacity rafinérie Litvínov eské rafinérské. Leden Pawe Kania se stal nov m jednatelem spole nosti Benzina Dce iná spole nost UNIPETROL RPA, s.r.o. vyhlásila v jime nou situaci pro zákazníky pavku a mo oviny Pardubická rafinérie Paramo urychlila a tím pádem prodlou ila provozní zará ku p ibli n o m síc. Únor Do asné sní ení kapacity v rafinérii Litvínov z d vod technick ch problém na hydrokrakovací jednotce. 10/

11

12 Úvodní slovo p edsedy dozor í rady Vá ení akcioná i, rok 2010 byl v evropském kontextu v znamn, nebo v t ina zemí vykázala slu n hospodá sk r st a volatilita podnikatelského prost edí se zmírnila. Jeden p íklad za v echny: ceny ropy z stávaly po v t inu roku v relativn stabilním pásmu mezi 70 a 90 USD za barel. Prohlubující se rozpo tové deficity v na em regionu v ak vyvolaly siln j í tlak na vlády, aby hledaly dal í zdroje p íjm do státního rozpo tu. Prioritou pro vlády jsou nejr zn j í odvody a zvy ování daní, spole nosti pak musejí bojovat a potvrzovat své postavení na trhu. V roce 2010 byl Unipetrol jako v znamn zam stnavatel a spolehliv obchodní a sociální partner v tomto sm ru úsp n. K realizaci na ich provozních cíl, ziskovosti a rozvojov ch úkol byla nezbytná spolupráce na v ech úrovních, tj. mezi skupinou PKN Orlen a spole ností Unipetrol, mezi dozor í radou a p edstavenstvem i mezi p edstavenstvem a v emi pracovníky. P edstavenstvo vyvíjelo tlak na zlep ování vnit ní provozní efektivnosti tak, aby se Unipetrol vrátil na cestu kladn ch hospodá sk ch v sledk z p edchozích let. I p esto, e v uplynulém roce do lo k úsp né realizaci ady iniciativ, stále je t existuje prostor pro dal í zlep ování a optimalizaci s tím, jak se m ní podnikatelské prost edí. Dozor í rada s uspokojením konstatuje, e Unipetrol usp l nejen p i zvy ování ziskovosti, ale také v roz i ování svého tr ního podílu, pokra oval v realizaci sv ch rozvojov ch projekt, t il ze sdílení know-how a prohloubil spolupráci s ostatními spole nostmi v rámci skupiny PKN Orlen. Rok 2011, kter byl vyhlá en mezinárodním rokem chemie, bude náro n p edev ím z hlediska nov uplat ovan ch odvod a daní, na n se musí Unipetrol p ipravit. Pat í mezi n odvody ze zdroj obnoviteln ch energií a darovací da z povolenek CO 2. Na p edstavenstvo i zam stnance je tak vyvíjen dal í tlak na vykompenzování t chto negativních vn j ích faktor pomocí vnit ních iniciativ a na pokra ování v trendu nastoleném v roce Rád bych pod koval v em zam stnanc m za jejich maximální úsilí odvést co nejlep í práci, díky n mu se spole nost Unipetrol vrátila do ern ch ísel. Dále bych cht l vyjád it sv j vd k p edstavenstvu spole nosti Unipetrol a sv m spolupracovník m v dozor í rad. S pozdravem Dariusz Jacek Krawiec p edseda dozor í rady UNIPETROL, a.s. 12/

13 Dopis akcioná m Vá ení akcioná i, finan ní v sledky skupiny Unipetrol za rok 2010 se v porovnání s rokem p edchozím podstatn zlep ily, nebo jak na e vnit ní snaha, tak i p ízniv j í vn j í podnikatelské prost edí jejich r st podpo ily. Díky znovuo ivení hospodá ské aktivity do lo k posílení poptávky i r stu cen za v robky. Poda ilo se nám dále sní it náklady, znovu vyjednat dal í smlouvy, pokra ovat v optimalizaci v robních proces a zahájit nové iniciativy. Celkové tr by skupiny Unipetrol vzrostly tém o jednu t etinu, a pomohly tak potvrdit na e postavení jedné z nejv t ích spole ností v eské republice. Míra ziskovosti se zlep ila p ibli n o 2 mld. K a vrátila Unipetrol zp t do ern ch ísel. P isp la té ke sní ení jeho isté zadlu enosti na historické minimum. I nadále jsme se soust edili na p ísné ízení náklad, pozorné ízení finan ních prost edk a optimalizaci na í majetkové struktury. Skupin se poda ilo fixní náklady sní it o více ne 130 mil. K, volné pen ní toky vzrostly skoro o 80 % na 3,7 mld. K. S cílem posílit na e zam ení na strategické segmenty jsme realizovali prodej spole nosti Celio, která se zab vá odpadov m hospodá stvím. Z hlediska restrukturalizace na í energetiky do lo k zahájení procesu odstavení teplárny T200. Navíc se nám poda ilo zv it produktivitu práce p i sou asném sni ování stavu zam stnanc. Unipetrol v lo ském roce také realizoval celou adu rozvojov ch projekt. Na e maloobchodní dce iná spole nost Benzina své portfolio erpacích stanic roz í ila o t i nové a realizovala modernizaci, pop. rebranding 25 dal ích. Po spu t ní nové butadienové jednotky v rámci spole ného podniku jsme se s celkovou v robní kapacitou 120 kt ro n umístili mezi prvních deset v robc butadienu v Evrop. Díky podpo e z Evropské unie zahájila na e dce iná spole nost V zkumn ústav anorganické chemie projekt v stavby v zkumného a vzd lávacího centra, jeho náklady byly vypo teny na tém 800 mil. K. V roce 2011 máme v úmyslu pokra ovat v p ísném ízení náklad a fixní náklady dále sní it p ibli n o 200 mil. K. Cílem skupiny je posílit mar i EBIT a investi ní náklady udr et p ibli n na úrovni roku 2010 (cca 3 mld. K ). Mezi cíle v provozní oblasti pat í zpracování v t ího mno ství ropy a dal í modernizace a roz i ování sít erpacích stanic Benzina. V oblasti údr by je na ím cílem úsp n zvládnout plánované odstávky v rafinérském i petrochemickém segmentu (zejména cyklickou odstávku rafinérsk ch a petrochemick ch jednotek v Litvínov ve t etím tvrtletí roku 2011). Rád bych pod koval v em, kdo p isp li k lo sk m úsp ch m skupiny Unipetrol, v prvé ad sv m koleg m za jejich plné pracovní nasazení, akcioná m spole nosti Unipetrol za jejich d v ru, na im obchodním partner m za jejich loajalitu a na im partner m v regionech za jejich podporu a pochopení. Piotr Che mi ski p edseda p edstavenstva a generální editel UNIPETROL, a.s. 13/

14 P edpokládan v voj a strategie 2011 Vzhledem k p edpokládanému zlep ení ekonomické aktivity v eské republice, podobn jako tomu bylo v roce 2010 (cca 2% r st HDP), i k fiskálním opat ením (nap. zdan ní povolenek CO 2, p íplatky k elektrické energii z obnoviteln ch zdroj ), musí Unipetrol pokra ovat ve svém úsilí o v domé ízení náklad a optimalizaci, dále posílit svou cenovou politiku a hledat nové zákazníky, a to jak v eské republice, tak v zahrani í. Krom externích zále itostí se Unipetrol bude muset zab vat pe liv m plánováním a realizací cyklické provozní odstávky na opravy ke konci t etího tvrtletí 2011 v Litvínov, která podle druhu za ízení potrvá asi 5 a 6 t dn. P edstavuje to náro n úkol v oblasti plánování a údr by jak pro petrochemick, tak pro rafinérsk segment, nebo za ízení budou odstavena spole n teprve podruhé v celé historii spole nosti Unipetrol. Navzdory této cyklické odstávce Unipetrol p edpokládá, e v roce 2011 zvládne zpracovat o n co v t í objem ropy a prodat v t í objem rafinérsk ch v robk. V rafinérském segmentu se p edpokládá, e zejména mar e nafta-ropa by se v roce 2011 mohla v návaznosti na pokra ující hospodá sk r st zlep it, zatímco mar e benzín-ropa se pon kud zú í. V petrochemickém segmentu má Unipetrol v úmyslu dále zkvalitnit cenotvorbu (sní it slevy na polymery) a pokra ovat v pronikání na trhy D-A-CH (N mecko, Rakousko, v carsko), p i em by p edev ím v d sledku cyklické provozní odstávky ve t etím tvrtletí 2011 mohlo dojít k mírnému poklesu objem. Hrozba dodávek z nov ch kapacit na St edním v chod, které byly o ekávány ji v roce 2010, av ak neuskute nily se, by se p ípadn v roce 2011 mohla naplnit, a ovlivnit tak rovnováhu na evropském petrochemickém trhu. V roce 2011 nep edpokládáme ádné mimo ádné odstávky etylénov ch jednotek, které by ovlivnily ceny sm rem vzh ru, jako tomu bylo v roce V maloobchodním segmentu se Unipetrol prost ednictvím své dce iné spole nosti Benzina zam uje na roz í ení svého tr ního podílu z aktuáln odhadovan ch 14,2 % (ke konci roku 2010) tém k hranici 15 % do konce roku V oblasti investi ní innosti si uv domujeme nutnost posunout spole nost vp ed a nadále vytvá et pro na e akcioná e hodnotu. Investi ní náklady v roce 2011 mají dosáhnout v e p ibli n 3 mld. K. Z tohoto objemu by 61 % m lo sm ovat do petrochemického segmentu, 26 % do rafinérské innosti, 9 % do maloobchodní innosti a zbytek do dal ích oblastí. Tak jako v p edchozích letech by t i t investi ních náklad m lo spo ívat v zachování bezpe ného a spolehlivého provozu ka dé v robní jednotky, co je v dy nejvy í prioritou, ale také ve spln ní p ísn j ích právních norem na poli ochrany ivotního prost edí a v dal ím rozvoji. Nap íklad v rafinérském segmentu by m lo dojít k úprav fléry jednotky NRL tak, aby se zlep ila její funkce a vyhov la nejlep í praxi v oblasti vypou t cích systém, zatímco v petrochemickém segmentu by Unipetrol m l pokra ovat v rekonstrukci pecí etylénov ch jednotek a v stavbou jednotky na i t ní propylénu i v procesu navy ování kapacity polypropylénové jednotky. V maloobchodním segmentu Unipetrol dále posílí svou sí zprovozn ním dvou nov ch erpacích stanic, renovací n kolika dal ích a zahájením provozu první samoobslu né stanice v portfoliu spole nosti Benzina. Dosavadní restrukturalizace rafinérsk ch aktiv skupiny vstupuje do poslední fáze jejich optimalizace. Vyt sn ní men inov ch akcioná ze spole nosti Paramo, které bylo zavr eno v roce 2009 a vedlo k nabytí úplného vlastnictví Parama, umo uje Unipetrolu dále tuto spole nost optimalizovat a sladit její innost s rafinérsk m segmentem skupiny PKN Orlen/Unipetrol. Pozitivní vlivy obchodní koordinace v oblasti v roby a prodeje motorové nafty mezi spole nostmi Unipetrol RPA, eská rafinérská a Paramo se projevily ji v roce 2010 a budou v roce 2011 posíleny. Lze o ekávat je t dal í synergické vlivy propojení Parama s eskou rafinérskou, v ní Unipetrol v sou asné dob vlastní 51,22% podíl. Unipetrol je p ipraven za ekonomicky zd vodn n ch podmínek svou majetkovou ú ast nav it, jestli e se jeden ze dvou zb vajících akcioná rozhodne ze spole nosti odejít. Zárove dojde k realizaci p ídavn ch ekonomick ch p ínos z obchodního propojení Parama se spole nostmi skupiny PKN Orlen, které p sobí v oblasti maziv, základních olej a asfalt. Za len ní rafinérsk ch aktiv do celé skupiny a jejich dal í obchodní propojení p edstavuje základ budoucího r stu a rozvoje vzhledem k tvorb hodnoty pro na e akcioná e a o ekává se té, e umo ní i uplatn ní synergick ch efekt. V oblasti rafinérií bude v roce 2011 pokra ovat zlep ování efektivity proces s cílem posílit ízení náklad a zv it mar e. Zám rem je zlep it postavení spole nosti Unipetrol v oblasti v roby a prodeje motorové nafty a také dále zlep it integraci rafinérské v roby s p ípadnou intenzifikací petrochemie. Co se t e petrochemické v roby, tato oblast je pova ována za klí ovou a pro Unipetrol velmi d le itou, a tudí bude dále rozvíjena se zám rem posílit tvorbu dal í hodnoty. Toho by m lo b t dosa eno optimalizací odbytu polyolefin, zv ením míry vyu ití polypropylénov ch jednotek a pr b nou optimalizací a integrací v roby olefin s rafinérsk mi aktivitami. Rozvoj nov ch kapacit v oblasti polyolefin je sou ástí st edn dobé strategie. Ta je v sou asnosti p edm tem úvah a je orientována na maximalizaci hodnoty petrochemického segmentu v Unipetrolu. V roce 2010 zahájila spole nost Butadien Kralupy, spole n podnik se spole ností Synthos Kralupy, provoz nové butadienové jednotky s vy í kapacitou, která zaji uje vyu ití vedlej ích produkt etylénové jednotky Unipetrolu a poskytuje rafinát 1, tedy surovinu pro jednotku MTBE vyráb jící vysokooktanov benzín. Od roku 2011 bude rovn mo né zajistit efektivn j í koordinaci velkoobchodních inností v petrochemickém segmentu, p i em v plném rozsahu se synergické efekty projevují ji od konce roku 2010, kdy do lo k plné centralizaci obchodních funkcí spole nosti Unipetrol Trade a jejích dce in ch spole ností do spole nosti Unipetrol RPA. Dále se po dokon ení likvidace spole nosti Unipetrol Trade, p edpokládané v polovin roku 2011, v plném rozsahu projeví p ínosy úspor administrativních náklad vypl vajících ze tíhlej í struktury portfolia aktiv. Zárove jsou pe livému zkoumání podrobeny jednotky provozující zastaralou technologii, pop. provozované na nízké úrovni. V roce 2011 budou p ijata opat ení k posílení efektivnosti, jako je nap. optimalizace v robního majetku nebo uzav ení nev konn ch jednotek. 14/

15 V oblasti maloobchodní distribuce pohonn ch hmot se snahy Unipetrolu nadále budou soust e ovat na udr ení nejsiln j í tr ní pozice i v roce 2011 a na pr b né budování základ budoucího r stu, s cílem do roku 2013 zv it ná tr ní podíl ze sou asn odhadovan ch 14,2 % na 20 %. Je t eba udr et kontinuitu inností souvisejících s programem optimalizace SWAP ur en m pro lokality, je se p ekr vají s velk mi hrá i na trhu, s realizací synergick ch efekt se spole ností PKN Orlen vypl vajících ve vybran ch oblastech dopl kového prodeje z velkého rozsahu, s rozvíjením koncepcí DODO a DOFO a dal ími moderními prvky, jako jsou erpací stanice bez obsluhy i pronájem erpacích stanic, a dále podporu pr b né a plodné restrukturalizace Benziny, zahájené v roce 2006 a zam ené p edev ím na stimulaci mar í z pohonn ch hmot. B hem roku 2011 Benzina plánuje pilotní projet zam en na testování p ejmenování n kter ch erpacích stanic v eské republice na úspornou zna ku STAR a na prémiovou zna ku ORLEN. Cílem je prozkoumat synergické efekty sjednocení zna ek v rámci skupiny. Poda í-li se v e uvedené iniciativy úsp n spojit s akvizicí st edn velké sít ve st edn dobé perspektiv, m l by si Unipetrol zajistit vedoucí pozici na eském trhu s velk m náskokem p ed konkurencí. Nezbytn m faktorem p i dosahování plánovan ch cíl bude i pozorné sledování strategií, které uplat ují ostatní hrá i na trhu. Vedení Unipetrolu pova uje oblast energetiky za v znamn pilí rozvoje a r stu v základních segmentech innosti. V roce 2010 pokra ovaly d kladné anal zy zam ené na zabezpe ení dodávek paliv do provozovan ch energetick ch zdroj a na provozní efektivnost v rámci skupiny, vyvolané r zn mi problémy na trhu jako nap. rostoucími cenami energií a ekologick mi omezeními. V roce 2011 by se v echny tyto úvahy m ly zhmotnit do podoby aktualizované strategie, jí by se Unipetrol m l ídit v reakci na budoucí podmínky energetického trhu. V tomto ohledu je jednou ze sch dn ch mo ností spolupráce s t etími osobami. Z hlediska strategie spole nosti nad rámec ty strategick ch pilí, tj. zpracování ropy, petrochemické v roby, maloobchodu s pohonn mi hmotami a energetické sob sta nosti, p ikládá Unipetrol velk v znam i oblastem logistiky a energetiky a z hlediska tvorby hodnoty v budoucích letech je pova uje za zcela zásadní. B hem roku 2011 bude pokra ovat anal za mo ností restrukturalizace logistick ch aktiv, po ní bude na základ definitivních strategick ch rozhodnutí následovat bu volba outsourcingu, nebo vytvo ení partnerství. Unipetrol si chce ve svém portfoliu ponechat innosti v oblasti v zkumu a v voje, které podporují jeho rozvoj v oblasti rafinérií a petrochemie. P edev ím bude v prostorách Unipetrol RPA do dvou let vybudováno nové pr myslov -chemické v zkumn -vzd lávací st edisko, které propojí v zkumné kapacity se pi kov mi vzd lávacími aktivitami a pr myslov mi aplikacemi. St edisko se zam í na v zkum, v voj, inovace a vzd lávání v oblasti rafinérsk ch a petrochemick ch technologií, environmentální techniky a proces pro efektivní vyu ití obnoviteln ch zdroj. Ekonomické p ínosy a konkurenceschopnost dosa ené s jeho pomocí budou vyu ity v rámci celé skupiny. Zb vající v zkumné a v vojové slu by, které se stávají zastaral mi nebo nadbyte n mi, budou ve st edn dobé perspektiv odprodány i zru eny. 15/

16 Orgány a vedení spole nosti P edstavenstvo P edstavenstvo je statutárním orgánem spole nosti, jen ídí innost spole nosti a jedná jejím jménem. Dle stanov spole nosti, platn ch k je p edstavenstvo sedmi lenné a lenové jsou voleni na t íleté funk ní období. P edstavenstvo volí ze svého st edu p edsedu a dva místop edsedy, kte í ka d samostatn v plném rozsahu zastupují p edsedu p edstavenstva p i v konu jeho p sobnosti. P edstavenstvo spole nosti k PIOTR CHE MI SKI narozen 17. íjna 1964, len p edstavenstva od , p edseda p edstavenstva od (funk ní období uplyne dne ), vzd lání vysoko kolské, 20 let praxe, V sou asné dob je také generálním editelem spole nosti. Profesní kariéra: V p edcházejících p ti letech p sobil jako len rady editel spole nosti Gamet Holdings S.A. Luxembourg ( /2009) dále jako místop edseda pro obchod a marketing, Gamet, S.A. Torun, Polsko ( /2010). Rovn byl lenem p edstavenstva a lenem dozor í rady s p ím m provozním dozorem nad marketingem a prodejem ve spole nosti Kamis- Przyprawy S.A ( ). ádná z t chto funkcí ji netrvá. Vzd lání: Vysoká kola ízení a marketingu ve Var av (partner Univerzity v Denveru USA) postgraduální studium v oblasti ízení, Vysoká kola zem d lská ve Var av, magistersk program MAREK SERAFIN narozen 10. srpna 1969, len a místop edseda p edstavenstva od (sou asné funk ní období uplyne dne ), vzd lání vysoko kolské, 17 let praxe, V sou asné dob je lenem p edstavenstva spole nosti PKN Orlen, kde je zodpov dn za petrochemické operace. Profesní kariéra: V p edcházejících p ti letech p sobil jako generální editel skupiny ArcelorMittal Group ( ). P sobil rovn jako jednatel, len p edstavenstva a p edseda p edstavenstva ve spole nosti Huta Warszawa (v sou asnosti skupina ArcelorMittal Group) a sou asn té jako p edseda p edstavenstva Silscrap Sp. z o.o. P edtím p sobil jako generální editel a p edseda p edstavenstva ve spole nosti Huta Zawiercie S.A. a jako provozní editel ve spole nosti Huta Aluminum Konin S.A. ( ). Vzd lání: Vysoké u ení technické ve Var av, Business School, Vysoké u ení technické v Poznani, fakulta stavební 16/

17 MARTIN DURČÁK narozen 25. listopadu 1966, člen představenstva od (současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 19 let praxe, V současné době je také ředitelem pro segment maloobchodu a jednatelem společnosti BENZINA, s.r.o. Profesní kariéra: V předcházejících pěti letech vykonával funkci člena představenstva a generálního ředitele společnosti ARAL ČR a.s. ( ) Výkon této funkce netrvá. Předtím působil jako projektový manažer ve společnosti Aral ČR a jako ředitel controllingu ve společnosti Aral ČR a Aral Polsko. Vzdělání: Vysoká škola báňská v Ostravě MARIUSZ KĘDRA narozen 7. června 1970, člen představenstva od (funkční období uplyne dne ), vzdělání vysokoškolské, 15 let praxe, V současné době je také finančním ředitelem společnosti. Profesní kariéra: V předcházejících pěti letech působil jako člen představenstva a ve vedení společnosti Lafarge Kruszywa i Beton Sp. Z o.o. provozní ředitel(2008 červen 2010) a Lafarge Aggregates Ltd. člen představenstva zodpovědný za finance a rozvoj ( ). Žádná z těchto funkcí již netrvá. Vzdělání: Ekonomická univerzita v Katovicích, magisterský titul kontroling a řízení 1 7

18 IVAN OTTIS narozen 21. listopadu 1947, člen představenstva od (současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 39 let praxe, V současné době je také ředitelem pro rafinérský segment. Profesní kariéra: V předcházejících pěti letech vykonával funkci předsedy představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( ), funkci předsedy dozorčí rady společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( ), člena dozorčí rady Rafineria Trzebinia S.A., člena dozorčí rady Rafineria Jedlicze, S.A. Výkon žádné z těchto funkcí netrvá. V současnosti je členem dozorčí rady ORLEN OIL Sp. z o.o., Polská republika. Působil také jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Paramo ( ) a jako ředitel strategických projektů společnosti Unipetrol Rafinérie ( ). Vzdělání: Chemicko-technologická fakulta Univerzity Pardubice ARTUR PAŹDZIOR narozen 6. října 1970, člen představenstva od (současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 18 let praxe, V současné době je také ředitelem pro petrochemický segment. Profesní kariéra: Působil jako generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti MK sp. z o.o. ( /2009) a jako ředitel pro prodej a marketing a člen představenstva Wavin Metalplast Buk sp. z o.o. ( ). Výkon žádné z těchto funkcí netrvá. Vzdělání: Master of Business Administration, Nottingham Trent University / The Wielkopolska Business School Dipl. Ing., Vysoká škola polytechniky v Poznani, fakulta strojní Představenstvo změny v roce 2010 Ke dni 1. ledna 2010 byli členy představenstva pánové Piotr Chełmiński předseda, Wojciech Ostrowski místopředseda, Marek Serafin místopředseda, Ivan Ottis, Martin Durčák, Artur Paździor členové. Dozorčí rada na svém zasedání, které se konalo dne 18. června 2010 zvolila znovu do představenstva na další funkční období pana Wojciecha Ostrowského. Dozorčí rada společnosti na svém zasedání konaném dne 24. září 2010 vzala na vědomí rezignaci pana Wojciecha Ostrowského na funkci člena a místopředsedy představenstva a schválila jeho žádost, aby jeho výkon funkce skončil dnem 30. září Dozorčí rada téhož dne 24. září 2010 zvolila členem představenstva pana Mariusze Kędru s účinností od 1. října K 31. prosinci 2010 tedy představenstvo pracovalo ve složení Piotr Chełmiński předseda, Marek Serafín místopředseda, Mariusz Kędra, Ivan Ottis, Martin Durčák, Artur Paździor členové. 1 8

19 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V souladu se stanovami platnými k měla dozorčí rada 9 členů, kteří byli voleni na tříleté funkční období. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují předsedu dozorčí rady při výkonu jeho působnosti. Dozorčí rada k DARIUSZ JACEK KRAWIEC narozen 23. září 1967, člen a místopředseda dozorčí rady (od , funkční období uplyne ), předseda dozorčí rady (od dosud), vzdělání vysokoškolské, 19 let praxe, V současnosti je mimo skupinu Unipetrol členem a předsedou představenstva PKN Orlen S.A., V předcházejících pěti letech vykonával funkci předsedy představenstva společnosti Action (2006 3/2008). Výkon funkce netrvá. V roce 2002 byl jmenován předsedou představenstva společnosti Elektrim SA a v roce 2003 výkonným ředitelem společnosti Sindicatum Ltd London. Předtím působil jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Impexmetal SA. V roce 1998 nastoupil do britské kanceláře japonské investiční banky Nomura plc London, kde zodpovídal za polský trh. V letech 1992 až 1997 pracoval pro PEKAO S.A., Ernst & Young SA a PriceWaterhouse Sp. z o.o. D. J. Krawiec absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Poznani, obor ekonomie a organizace zahraničního obchodu. SŁAWOMIR ROBERT JĘDRZEJCZYK narozen 5. května 1969, člen dozorčí rady (od , funkční období uplyne ), místopředseda dozorčí rady (od dosud), vzdělání vysokoškolské, 17 let praxe, V současnosti je mimo skupinu Unipetrol členem a místopředsedou představenstva PKN Orlen S.A. a členem představenstva společnosti AB ORLEN Lietuva. V předcházejících pěti letech vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti TPEmiTel Sp. z o.o. ( ). Předtím působil jako Group Controlling Director ve společnosti Telekomunikacja Polska S.A ( ). Výkon těchto funkcí netrvá. Působil jako finanční ředitel ORFE SA ( ) a člen představenstva společnosti CEFARM Slaski, dceřiné společnosti ORFE S.A., ( ). Předtím v období 1997 až 2002 zastával pozici člena představenstva a finančního ředitele (do roku 1998 náměstka) ve společnosti IMPEXMETAL SA. V letech 1992 až 1997 pracoval pro společnosti: Telebud, ASEA Brown Boveri a PriceWaterhouse Sp z o.o. V roce 1997 získal certifikát British Certified Auditor od Asociace britských účetních. Absolvoval postgraduální ekonomický kurz pro manažery (1994). Vystudoval Vysoké učení technické v Łódźi, specializace telekomunikace (1992). IVAN KOČÁRNÍK narozen 29. listopadu 1944, člen a místopředseda dozorčí rady (od , současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 42 let praxe, V předcházejících pěti letech byl předsedou dozorčí rady společnosti Impronta, a.s. (do ), předsedou dozorčí rady Společnosti Česká pojišťovna Slovensko, a.s. (do 4/2008), předsedou správní rady Nadace VŠE, předsedou dozorčí rady společnosti Česká pojišťovna a.s. (do 1/2007) a předsedou dozorčí rady společnosti ČESKÉ AEROLINIE, a.s. (do 9/2009). Výkon žádné funkce netrvá. Zastával funkce místopředsedy vlády a ministra financí ( ) a náměstka ministra financí ČSFR ( ). Předtím působil jako Ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí ( ), na VŠE v Praze ( ) a ve Výzkumném ústavu finanční a úvěrové soustavy ( ). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. ZDENĚK ČERNÝ narozen 20. října 1953, člen dozorčí rady (od dosud, současné funkční období uplyne ), 1 9

20 vzdělání vysokoškolské, 36 let praxe, V předcházejících pěti letech byl mimo skupinu Unipetrol předsedou dozorčí rady společnosti Vykáň a.s. (do ) a členem dozorčí rady Severomoravská energetika a.s., Ostrava (do ). V současnosti je předsedou Odborového svazu ECHO. Předtím působil jako předseda Odborového svazu chemie ČR ( ), kde pracoval od roku 1990 postupně na různých jiných pozicích (vedoucí sekretariátu předsedy, výkonný tajemník, vedoucí legislativně-právního úseku). V letech působil na různých pozicích a úsecích v odvětví železniční dopravy. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. BOGDAN DZUDZEWICZ narozen 9. února 1966, náhradní člen dozorčí rady ( ), člen dozorčí rady (od dosud, funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 20 let praxe, V současnosti působí jako hlavní právník společnosti PKN ORLEN (od září 2008). V minulosti působil jako senior právník ve společnosti Linklaters ( ) a dále vedl soukromou právní praxi ( ). Předtím působil jako komerční právník ve společnosti Elektrim S.A. (2002), jako senior právník ve společnosti Weil, Gotshal & Manges ( ) a jako právník v právnické kanceláři Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ( ). Vystudoval Právnickou fakultu Adama Mickiewicze v Poznani a LAW Faculty, Central European University v Budapešti. Je členem Regionální komory komerčních právníků ve Varšavě. PIOTR KEARNEY narozen 4. října 1969, člen dozorčí rady ( dosud, současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 16 let praxe, V současnosti působí v PKN Orlen jako ředitel oddělení fúzí a akvizicí a je členem dozorčí rady společnosti AB ORLEN Lietuva (2006 dosud), ORLEN Upstream Sp. z o.o. (2006 dosud) a společnosti Polkomtel, S.A. (od března 2008). Do PKN Orlen nastoupil v roce 2000 na pozici zástupce ředitele úseku kapitálových investic, později zastával funkci ředitele úseku strategie a rozvoje. Předtím pracoval ve společnosti Nafta Polska, nejprve jako poradce úseku finanční politiky, později ve funkci zástupce ředitele úseku restrukturalizace a privatizace. Svoji pracovní kariéru začal v Rafineria Gdanska jako finanční manažer pro rozvoj ( ). V předcházejících pěti letech byl členem dozorčí rady společností ORLEN Deutschland GmBH ( ), Rafineria Trzebinia S.A. ( ), Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. ( ). Je také akcionářem nebo společníkem obchodních společností: 20 % KGL Sp. z o.o, Gdynia, Polská republika a dále akcionářem s malým podílem v jiných společnostech soukromých nebo kótovaných na burze, nikoli však v UNIPETROL, a.s. ani v jeho dceřiných společnostech. Je absolventem ekonomické fakulty Univerzity v Gdaňsku. ANDRZEJ JERZY KOZŁOWSKI narozen 13. ledna 1975, člen dozorčí rady ( dosud, výkon funkce uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 13 let praxe, V současnosti působí v PKN Orlen jako výkonný ředitel pro strategii a projektové portfolio (od února 2009) a člen dozorčí rady společnosti AB ORLEN Lietuva (od dubna 2009). V předcházejících letech působil jako ředitel oddělení strategie, řízení projektů a spolupráce s regulátorem ve společnosti TP Emitel, ředitel ve společnosti Prokom S.A., manažer odpovědný za realizaci strategických projektů pro představenstvo Telekomunikacja Polska S.A., konzultant a projektový manažer pro společnosti Avantis Consulting Group a American Management Systems. A. J. Kozłowski je absolvent bakalářského programu na Wyższa Szkoła Biznesu/National-Louis University a MBA programu na Maastricht School of Management. KRYSTIAN PATER narozen 16. prosince 1964, člen dozorčí rady (od dosud, současné funkční období uplyne ), 2 0

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Rozhodnutí řádné valné hromady 2015 1) Rozhodnutí o schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky a řádné konsolidované závěrky k 31. prosinci 2014 společnosti UNIPETROL, a.s. 7.

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 1 Obsah 1 POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1. HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAVNÍ FINANČNÍ

Více

VNITŘNÍ INFORMACE. Rozhodnutí řádné valné hromady 2013

VNITŘNÍ INFORMACE. Rozhodnutí řádné valné hromady 2013 VNITŘNÍ INFORMACE Rozhodnutí řádné valné hromady 2013 1) Rozhodnutí o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 Řádná valná hromada společnosti

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Dodatek č. 1 k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Dodatek č. 1 k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Dodatek č. 1 k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Společnost ATAS elektromotory Náchod tímto dodatkem doplňuje Kapitolu 6. Údaje o statutárních, kontrolních a řídících orgánech

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2011. Uzávěrka výroční zprávy: 28. března 2012

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2011. Uzávěrka výroční zprávy: 28. března 2012 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2011 Uzávěrka výroční zprávy: 28. března 2012 1 Obsah POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL...4 PROFIL...5 HISTORICKÉ MILNÍKY...5 HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE

Více

Výroční zpráva 2011. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

Výroční zpráva 2011. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí Výroční zpráva 2011 Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2011 Uzávěrka výroční zprávy: 28. března 2012 Obsah POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A představenstva o činnosti společnosti v roce 2008 F P D C O R P O R A T I O N C Z a. s. O B S A H 3 Základní údaje společnosti 3 Z historie společnosti 3 Obchodní strategie 4

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Návrh ZÁKON ze dne...... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 1 POSLÁ Í, VIZE A CÍLE SKUPI Y U IPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1 HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAV Í FI A Č Í UKAZATELE SKUPI Y U IPETROL...9 4 VÝZ AM É

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Doplněk dluhopisového programu

Doplněk dluhopisového programu efi Palace, s.r.o. Dluhopisový program dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč s dobou trvání programu

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Nová fundamentální analýza společnosti Unipetrol, a.s. Fio banka, a.s. 26.1.2012 Unipetrol, a.s. Nové doporučení - držet Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 174,- Kč

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol.................................................................................... 2

Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol.................................................................................... 2 Výroční zpráva 2012 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 Poslání Unipetrolu... 2 Hlavní cíle společnosti pro rok 2013... 2 Etický kodex... 2 Uplatňování pravidel správy a řízení společnosti...

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012. Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29.

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012. Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29. Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012 Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29. března 2013 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 4 Profil... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více