Výroční zpráva Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí"

Transkript

1 Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

2 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol...4 Profil...6 Historické milníky...6 Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol...8 Významné události roku Úvodní slovo předsedy dozorčí rady...12 Dopis akcionářům...13 Předpokládaný vývoj a strategie Orgány a vedení společnosti...16 Představenstvo...16 Dozorčí rada...19 Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí)...21 Výbor pro audit...22 Prohlášení...23 Pravidla volby členů orgánů...23 Odměňování...23 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku...27 Úvod...27 Segment rafinérie I. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Rafinérie, Česká rafinérská)...28 Segment rafinérie II. (Paramo)...30 Segment petrochemie I. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Monomery a chemikálie)...32 Segment petrochemie II. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Polyolefiny)...34 Segment maloobchod...35 Investice...37 Optimalizace portfolia aktiv...41 Výzkum a vývoj...42 Informatika...43 Zaměstnanci...43 Finanční situace...44 Nemovitosti, stroje a zařízení...46 Zdroje kapitálu...48 Systém řízení rizik...49 Společnost a okolí...51 Klíčové environmentální aktivity skupiny Unipetrol v roce Sponzorské aktivity v roce Struktura koncernu...56 Schéma skupiny k Majetkové účasti...59 Změny struktury majetkových účastí společností skupiny Unipetrol v roce Hlavní dceřiné společnosti...60 Doplňující informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu...65 Právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti...65 Významné smlouvy...65 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu...68 Audit...68 Cenné papíry...68 Nabytí vlastních akcií a zatímních listů...69 Závěrečné informace...69 Údaje o základním kapitálu emitenta...71 Společenská smlouva a stanovy...72 Předmět podnikání

3 Souhrnná vysvětlující zpráva...73 Zpráva auditora...77 Nekonsolidovaná účetní závěrka...79 Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici...79 Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku...80 Nekonsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu...81 Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích...82 Příloha k nekonsolidované účetní závěrce...83 Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaný výkaz o finanční pozici Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Přehled pohybů ve vlastním kapitálu (konsolidovaný) Konsolidovaný přehled o finančních tocích Příloha ke konsolidované účetní závěrce ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ a ovládanou OSOBOU a o vztazích MEZI OVLÁDANOU OSOBOU a ostatními OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK OVLÁDAJÍCÍ OSOBA ostatní PROPOJENÉ OSOBY Příloha č. 1 - Podnikatelské seskupení Unipetrol ovládané společnosti Příloha č. 2 Podnikatelské seskupení PKN ORLEN S.A. Ovládané společnosti Přehled použitých výrazů a zkratek Identifikační a kontaktní údaje

4 Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v eské republice a jeden z hlavních hrá ve st ední a v chodní Evrop. Od roku 2005 je sou ástí nejv t í st edoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Poslání Unipetrolu Na ím cílem je zajistit dlouhodob a trval r st hodnoty pro na e akcioná e. Chceme toho dosáhnout zam ením na následující strategické segmenty: Zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérsk ch produkt Petrochemická v roba Maloobchodní prodej motorov ch paliv Energetická sob sta nost Hlavní cíle spole nosti pro rok 2011 Redukce fixních náklad o dal ích cca 200 mil. K Lep í provozní mar e ne v roce 2010 Kladn voln pen ní tok Podobná v e CAPEX jako v roce 2010 (cca 3,0 mld. K ) Pokra ování dlouhodobého tempa sni ování po tu pracovních míst Mírn nár st objemu zpracované ropy oproti roku 2010 Vy í prodej rafinérsk ch v robk oproti roku 2010 R st podílu na maloobchodním trhu motorov ch paliv k 15% hranici Nár st prodejní sít Benziny o 2 nové erpací stanice, 1 samoobslu nou erpací stanici, dále modernizace nebo rebranding více ne 10 dal ích stanic Restrukturalizace Parama a rafinérské ásti Unipetrol RPA Úsp né zvládnutí odstávek rafinérie a petrochemie Cyklická odstávka v rafinérii Litvínov (cca 5-6 t dn v 3Q) Odstávka pardubické rafinérie Paramo (2 m síce v 1Q) Odstávka jednotky hydrogena ního odsí ení v Kralupech (4 t dny v 1Q) Odstávka jednotky visbreakingu (3 t dny v 1Q) Cyklická odstávka v ech jednotek (cca 5-6 t dn v 3Q) Etick kodex lenové skupiny Unipetrol si uv domují svoji odpov dnost v i v em partner m sv m zam stnanc m, zákazník m, akcioná m, obchodním a spole ensk m partner m, ve ejnosti. Proto se Etick m kodexem zavazujeme k jasn m zásadám, které tvo í základní rámec pro podnikatelské a spole enské jednání a zárove pro formování firemní kultury ve spole nostech skupiny Unipetrol. Skupina Unipetrol se ve v ech oblastech podnikání ídí zákony, na ízeními, interními p edpisy a etick mi hodnotami. Respektujeme mezinárodní, národní a místní p edpisy, které jsou p ímo závazné, a ty, ke kter m se zavazujeme dobrovoln, jako jsou nap. zásady správy a ízení spole nosti. Jde p edev ím o ustanovení, která ur ují bezpe nostní a ekologické standardy pro za ízení a jejich provoz, popisují po adavky na kvalitu produkce a slu eb, upravují zp soby chování na jednotliv ch trzích nebo regulují zp soby chování a praktik. Skupina Unipetrol pova uje za svoji prioritu respektovat tyto standardy a pohybovat se pouze v mezích jimi nastaveného rámce. Chování zam stnanc skupiny Unipetrol je v dy a za v ech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákonem a hodnotami skupiny. V echny postupy a innosti vycházejí z nejlep ích praktik korporátního ízení a provozní dokonalosti s d razem na bezpe nost a ochranu ivotního prost edí. V ichni zákazníci (externí i interní) skupiny Unipetrol mají právo na produkty a slu by nejvy í kvality, s ohledem na etické principy. Etick kodex navazuje na platné zákony eské republiky a vnit ní p edpisy spole nosti a definuje základní pravidla chování zam stnanc skupiny Unipetrol. Uplat ování pravidel správy a ízení spole nosti Skupina Unipetrol trvale usiluje o zaji t ní dlouhodob ch a transparentních vztah s akcioná i a investory v rámci strategick ch cíl. ízení a správa skupiny Unipetrol vychází z doporu ení Kodexu pro správu a ízení spole ností (Corporate Governance Codex) zalo eného na principech OECD, jeho ustanovení ve v ech podstatn ch ohledech spole nost napl uje. Valná hromada konaná dne odsouhlasila úpravy ve stanovách spole nosti za ú elem harmonizace s p íslu nou sm rnicí EU. V souladu s nov m zákonem o auditorech byly stanovy dopln ny o úpravu nového povinného 4/166 4

5 orgánu spole nosti v boru pro audit a byla upravena jeho p sobnost, po et len, stanovení délky funk ního období v konu funkce lena v boru pro audit a zp sob rozhodování v boru pro audit. V souvislosti se z ízením v boru pro audit do lo k roz í ení p sobnosti valné hromady spole nosti. 5/166 5

6 Profil Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je v znamnou sou ástí eského pr myslu. V eské republice je nejv t ím zpracovatelem ropy, jedním z nejd le it j ích v robc plastu a vlastníkem nejv t í sít erpacích stanic. V oboru rafinérské a petrochemické v roby je v znamn m hrá em i ve st ední a v chodní Evrop. Od roku 2005 je sou ástí nejv t í st edoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Skupina Unipetrol provozuje: 3 rafinérie s ro ní kapacitou 5,5 milionu tun ropy, 3 polyolefinové jednotky s ro ní kapacitou 595 tisíc tun, etylénovou jednotku s ro ní kapacitou 544 tisíc tun, více ne 335 erpacích stanic, irokou kálu dopravních slu eb. Spole nosti skupiny se zab vají zejména v robou a prodejem rafinérsk ch v robk, chemick ch a petrochemick ch produkt, polymer, hnojiv a speciálních chemikálií. Mezi v znamné aktivity pat í také financování vlastního v zkumu a v voje. Skupina zam stnává tém pracovník nejr zn j ích profesí. Hlavními spole nostmi skupiny v roce 2010 byly tyto dce iné spole nosti: K : UNIPETROL RPA, s.r.o. v roba a prodej rafinérsk ch, petrochemick ch a agrochemick ch produkt BENZINA, s.r.o. provozovatel nejrozsáhlej í sít erpacích stanic v eské republice PARAMO, a.s. nejv t í v robce asfalt, maziv a topn ch olej i pohonn ch hmot a dal ích rafinérsk ch produkt ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. spole n podnik skupin UNIPETROL, a.s. (51,22 %), Eni International B.V., Amsterdam, Nizozemsko (32,445 %) a Shell Overseas Investments B.V., Haag, Nizozemsko (16,335 %), nejv t í p epracovací rafinérie v R se irokou kálou produkt a celkovou ro ní kapacitou zpracování 8,8 milion tun Historické milníky 1994 Zalo ením akciové spole nosti Unipetrol byl napln n jeden z postupn ch koncep ních krok privatizace eského petrochemického pr myslu. Unipetrol m l spojit vybrané eské petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat siln m nadnárodním koncern m. Majoritním akcioná em spole nosti byl se 63 procenty akcií esk stát, reprezentovan Fondem národního majetku. Zbylé akcie byly ve vlastnictví investi ních fond a drobn ch akcioná. Podle p vodní koncepce m l b t podíl státu ve spole nosti privatizován. Do spole nosti Unipetrol byly postupn za len ny akciové spole nosti Kau uk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, eská rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie Vy lenily se rafinérie ze spole ností Chemopetrol v Litvínov a Kau uk v Kralupech do spole nosti eská rafinérská Slou ení spole ností Koramo a Paramo. Nástupnickou spole ností se stala spole nost Paramo. eská rafinérská je od tohoto roku provozována jako p epracovací rafinérie, resp. nákladové st edisko sv ch zpracovatel Podpis smlouvy mezi spole ností PKN Orlen a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií spole nosti Unipetrol V roce 2005 byl dokon en proces privatizace spole nosti Unipetrol a následn se spole nost stala v znamnou ástí jedné z nejv t ích rafinérsk ch a petrochemick ch skupin ve st ední Evrop PKN Orlen Prodej majoritního podílu v dce iné spole nosti Spolana polské spole nosti Zaklady Azotowe ANWIL Prodej dce iné spole nosti Kau uk polské spole nosti Firma Chemiczna Dwory. 6/166 6

7 Zahájení innosti nové dce iné spole nosti Unipetrol Services. Zm na právní formy spole nosti Unipetrol Doprava, Benzina a Petrotrans z akciov ch spole ností na spole nosti s ru ením omezen m. Zalo ení spole nosti Butadien Kralupy, jejími akcioná i se stávají Unipetrol (51 %) a Kau uk (49 %). Slou ení dce in ch spole ností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie se spole ností Unipetrol RPA. Spole nost Unipetrol koupila od firmy ConocoPhillips akcie, p edstavující 0,225% podíl na základním kapitálu eské rafinérské. Spole nost Unipetrol získala od spole ností skupiny MEI 14,51 % akcií spole nosti Paramo. Prob hla nejrozsáhlej í udr ovací odstávka v historii spole nosti Vypo ádání prodeje akcií spole ností Agrobohemie a Synthesia na základ smluv o koupi akcií mezi spole nostmi Unipetrol a Deza. Spole nost Unipetrol vlastnila 50 % akcií spole nosti Agrobohemie a 38,79 % akcií spole nosti Synthesia. Kupní cena za akcií spole nosti Agrobohemie inila celkem 503 milion K. Kupní cena za akcií spole nosti Synthesia inila celkem 680 milion K. ádná valná hromada spole nosti Unipetrol rozhodla o v plat dividend z nerozd leného zisku minul ch let. Skupina Unipetrol pokra ovala v restrukturalizaci spole nosti Unipetrol Trade. V roce 2008 do lo k zániku spole nosti Unipetrol France slou ením se spole ností Unipetrol Trade Skupina vyplatila minoritní akcioná e a získala 100% podíl ve spole nosti Paramo Spole nosti UNIPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. p evedly své podíly ve firm CELIO a.s. na spole nosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. P evod akcií byl dokon en 14. dubna Skupina Unipetrol pokra ovala v restrukturalizaci spole nosti Unipetrol Trade. V ervnu 2010 vstoupila spole nost Chemapol (Schweiz) AG do likvidace a v prosinci byla spolu se spole ností Unipetrol Deutschland GmbH p evedena z Unipetrol Trade na Unipetrol RPA. Unipetrol Trade vstoupil ke dni 1. ledna 2011 do likvidace. Finan ní v sledky skupiny Unipetrol se meziro n v znamn zlep ily. Za cel rok skupina vytvo ila provozní zisk 1,7 mld. K a ist zisk 937 mil. K, co p edstavuje meziro ní nár st ziskovosti p ibli n o 2 mld. K. Tr by skupiny vzrostly o 28 % na 86 mld. K. 7/166 7

8 Hlavní finan ní ukazatele skupiny Unipetrol Ukazatel p epo teno Struktura aktiv a pasiv (v mil. K ) Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva (dlouhodob majetek) Ob ná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Struktura hospodá ského v sledku (v mil. K ) Tr by EBITDA (EBIT + odpisy) Provozní zisk (EBIT) Da z p íjmu Zisk nále ející akcioná m mate ské spole nosti Finan ní ukazatele ROACE 3,8 % -1,3 % 1,9 % 8,4 % 6,2 % Zisk na akcii 5,17-4,63 0,36 6,67 8,82 ist dluh / vlastní kapitál -6,5 % 3,2 % 8,4 % 3,7 % 12,0 % K / USD konec období 1) 18,75 18,37 19,35 18,08 20,88 K / EUR konec období 1) 25,06 26,47 26,93 26,62 27,50 1) Sm nn kurz platn k , zdroj: 8/166 8

9 V znamné události roku 2010 Únor Hospodá sk v sledek skupiny Unipetrol za rok 2009 v razn poznamenaly dopady nep íznivého makroekonomického v voje. P esto e skupina v razn sní ila náklady ve v ech segmentech, negativní externí faktory, jako oslabená poptávka po motorov ch palivech a dal ích rafinérsk ch produktech, nízké mar e v rafinérském a petrochemickém segmentu a mal rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural, byly hlavními d vody, pro skupina za rok 2009 vykázala záporn provozní v sledek -654 milion K. B ezen Nov m jednatelem Unipetrol Services se stal Marek Fr ckiewicz, editel odd lení informa ních technologií PKN ORLEN S.A UNIPETROL, a.s. a Unipetrol RPA rozhodly o p evodu sv ch podíl ve firm Celio na spole nosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. Celio se zab vá odpadov m hospodá stvím a jeho prodej je v souladu se strategií skupiny Unipetrol, jejím cílem je více se zam it na strategické segmenty. erven ádná valná hromada spole nosti Unipetrol schválila konsolidovanou a nekonsolidovanou ú etní záv rku spole nosti Unipetrol za rok 2009 a rozhodla o rozd lení zisku a o slo ení dozor í rady. Akcioná i schválili také zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a stavu jejího majetku. Do funkce len dozor í rady Unipetrolu akcioná i op tovn zvolili její dosavadní leny Zde ka erného a Krystiana Patera V pr myslovém areálu Chempark v Litvínov Zálu í se konal den otev en ch dve í. Na akci se podílely spole nosti Unipetrol RPA, Unipetrol Services, Unipetrol Doprava, eská rafinérská, Air Products, Alvian, Euromont Group, OKMP, Elsev, Fireclay a BIS Czech. Zá titu nad akcí p evzalo m sto Litvínov Spole n podnik Unipetrolu a Synthosu Kralupy, Butadien Kralupy a.s., zahájil v robu v nové butadienové jednotce. Investice za 1,2 miliardy korun nahradí stávající v robní jednotku provozovanou Synthosem Kralupy. Nová jednotka zvy uje kapacitu v roby z p vodních 90 na 120 kt za rok, co za adí spole nost mezi 10 nejv t ích v robc butadienu v Evrop. Srpen Unipetrol op t uzav el smlouvu o spolupráci s Vysokou kolou chemicko-technologickou Praha. Skupina Unipetrol je strategick m partnerem V CHT ji devát m rokem. Zá í Nov mi jednateli spole nosti Unipetrol RPA byli zvoleni Marek witajewski a Mariusz K dra. Ve funkci st ídají Rista Saranta a Wojciecha Ostrowského, kte í na tyto posty rezignovali. Nov mi jednateli spole nosti Unipetrol Services byli zvoleni Maciej Szegda a Mariusz K dra. Ve funkci st ídají Karla Surmu a Wojciecha Ostrowského, kte í na tyto posty rezignovali Byl p edstaven harmonogram uzav ení teplárny T200 v Chemparku v Zálu í. Teplárna T200 je zastaral m zdrojem elekt iny a páry a její provoz - po ínaje rokem ji nebude spl ovat legislativní po adavky. Jednotka energetické slu by Unipetrolu RPA bude po jejím uzav ení i nadále provozovat nov j í teplárnu T700 9/166 9

10 Z technick ch d vod do lo k urychlení odstávky etylénové jednotky v Litvínov o t i t dny. Odstávka se uskute nila ji na konci zá í 2010 místo p vodn ohlá eného íjna Doba trvání byla p ibli n dva t dny. Aplikovaná technická opat ení zv ila ú innost etylénové jednotky. íjen Nov m lenem p edstavenstva a finan ním editelem spole nosti Unipetrol se stal Mariusz K dra. Po t íletém p sobení z pozice finan ního editele skupiny Unipetrol odchází Wojciech Ostrowski Unipetrol vybuduje v ukové a v zkumné centrum UniCRE. Centrum, které propojí v zkum a v deckou práci s v ukovou inností, vyroste v p í tích letech v pr myslovém areálu v Zálu í. Celkové náklady na vybudování centra byly vy ísleny na tém 800 milion korun. Projekt podpo í Evropská unie ástkou 600 milion korun Skupina Unipetrol získala celkem t i ze ty hlavních cen v sout i PETROLawards. Reprezentant skupiny Unipetrol, len p edstavenstva Ivan Ottis, se stal osobností roku. Spole nost Benzina si odnesla dv ocen ní PETROLaward 2010: jedno za zlep ení vlastností prémiového paliva Verva Diesel a druhé za nov informa ní systém RIS (Retail Information System) instalovan na jejích erpacích stanicích. Listopad Spole nost Paramo získala na dva roky zakázku na dodávky motorové nafty pro Správu a údr bu silnic Královéhradeckého kraje. Objednavatel za dodávky zaplatí zhruba 15 milion korun Benzina zahájila spolupráci s et zcem rychlého ob erstvení Burger King, kter na erpací stanici Benzina plus na t etím kilometru dálnice D11 ve sm ru od Prahy otev el svou první pobo ku na dálnici v R. Prosinec Nov m jednatelem spole nosti Unipetrol RPA se stal Tomasz Szyma ski. Nahradil Piotra Jaceka Cieslaka, kter rezignoval Nov m lenem p edstavenstva spole nosti Paramo byl zvolen Jan ihák. Na pozici nahradil Jaceka Kukiera, kter odstoupil Byla uvedena do provozu hydrokrakovací jednotka, která byla odstavena v d sledku havárie stripovací kolony kysel ch vod dne a která zp sobila p echodné omezení zpracovací kapacity rafinérie Litvínov eské rafinérské. Leden Pawe Kania se stal nov m jednatelem spole nosti Benzina Dce iná spole nost UNIPETROL RPA, s.r.o. vyhlásila v jime nou situaci pro zákazníky pavku a mo oviny Pardubická rafinérie Paramo urychlila a tím pádem prodlou ila provozní zará ku p ibli n o m síc. Únor Do asné sní ení kapacity v rafinérii Litvínov z d vod technick ch problém na hydrokrakovací jednotce. 10/

11

12 Úvodní slovo p edsedy dozor í rady Vá ení akcioná i, rok 2010 byl v evropském kontextu v znamn, nebo v t ina zemí vykázala slu n hospodá sk r st a volatilita podnikatelského prost edí se zmírnila. Jeden p íklad za v echny: ceny ropy z stávaly po v t inu roku v relativn stabilním pásmu mezi 70 a 90 USD za barel. Prohlubující se rozpo tové deficity v na em regionu v ak vyvolaly siln j í tlak na vlády, aby hledaly dal í zdroje p íjm do státního rozpo tu. Prioritou pro vlády jsou nejr zn j í odvody a zvy ování daní, spole nosti pak musejí bojovat a potvrzovat své postavení na trhu. V roce 2010 byl Unipetrol jako v znamn zam stnavatel a spolehliv obchodní a sociální partner v tomto sm ru úsp n. K realizaci na ich provozních cíl, ziskovosti a rozvojov ch úkol byla nezbytná spolupráce na v ech úrovních, tj. mezi skupinou PKN Orlen a spole ností Unipetrol, mezi dozor í radou a p edstavenstvem i mezi p edstavenstvem a v emi pracovníky. P edstavenstvo vyvíjelo tlak na zlep ování vnit ní provozní efektivnosti tak, aby se Unipetrol vrátil na cestu kladn ch hospodá sk ch v sledk z p edchozích let. I p esto, e v uplynulém roce do lo k úsp né realizaci ady iniciativ, stále je t existuje prostor pro dal í zlep ování a optimalizaci s tím, jak se m ní podnikatelské prost edí. Dozor í rada s uspokojením konstatuje, e Unipetrol usp l nejen p i zvy ování ziskovosti, ale také v roz i ování svého tr ního podílu, pokra oval v realizaci sv ch rozvojov ch projekt, t il ze sdílení know-how a prohloubil spolupráci s ostatními spole nostmi v rámci skupiny PKN Orlen. Rok 2011, kter byl vyhlá en mezinárodním rokem chemie, bude náro n p edev ím z hlediska nov uplat ovan ch odvod a daní, na n se musí Unipetrol p ipravit. Pat í mezi n odvody ze zdroj obnoviteln ch energií a darovací da z povolenek CO 2. Na p edstavenstvo i zam stnance je tak vyvíjen dal í tlak na vykompenzování t chto negativních vn j ích faktor pomocí vnit ních iniciativ a na pokra ování v trendu nastoleném v roce Rád bych pod koval v em zam stnanc m za jejich maximální úsilí odvést co nejlep í práci, díky n mu se spole nost Unipetrol vrátila do ern ch ísel. Dále bych cht l vyjád it sv j vd k p edstavenstvu spole nosti Unipetrol a sv m spolupracovník m v dozor í rad. S pozdravem Dariusz Jacek Krawiec p edseda dozor í rady UNIPETROL, a.s. 12/

13 Dopis akcioná m Vá ení akcioná i, finan ní v sledky skupiny Unipetrol za rok 2010 se v porovnání s rokem p edchozím podstatn zlep ily, nebo jak na e vnit ní snaha, tak i p ízniv j í vn j í podnikatelské prost edí jejich r st podpo ily. Díky znovuo ivení hospodá ské aktivity do lo k posílení poptávky i r stu cen za v robky. Poda ilo se nám dále sní it náklady, znovu vyjednat dal í smlouvy, pokra ovat v optimalizaci v robních proces a zahájit nové iniciativy. Celkové tr by skupiny Unipetrol vzrostly tém o jednu t etinu, a pomohly tak potvrdit na e postavení jedné z nejv t ích spole ností v eské republice. Míra ziskovosti se zlep ila p ibli n o 2 mld. K a vrátila Unipetrol zp t do ern ch ísel. P isp la té ke sní ení jeho isté zadlu enosti na historické minimum. I nadále jsme se soust edili na p ísné ízení náklad, pozorné ízení finan ních prost edk a optimalizaci na í majetkové struktury. Skupin se poda ilo fixní náklady sní it o více ne 130 mil. K, volné pen ní toky vzrostly skoro o 80 % na 3,7 mld. K. S cílem posílit na e zam ení na strategické segmenty jsme realizovali prodej spole nosti Celio, která se zab vá odpadov m hospodá stvím. Z hlediska restrukturalizace na í energetiky do lo k zahájení procesu odstavení teplárny T200. Navíc se nám poda ilo zv it produktivitu práce p i sou asném sni ování stavu zam stnanc. Unipetrol v lo ském roce také realizoval celou adu rozvojov ch projekt. Na e maloobchodní dce iná spole nost Benzina své portfolio erpacích stanic roz í ila o t i nové a realizovala modernizaci, pop. rebranding 25 dal ích. Po spu t ní nové butadienové jednotky v rámci spole ného podniku jsme se s celkovou v robní kapacitou 120 kt ro n umístili mezi prvních deset v robc butadienu v Evrop. Díky podpo e z Evropské unie zahájila na e dce iná spole nost V zkumn ústav anorganické chemie projekt v stavby v zkumného a vzd lávacího centra, jeho náklady byly vypo teny na tém 800 mil. K. V roce 2011 máme v úmyslu pokra ovat v p ísném ízení náklad a fixní náklady dále sní it p ibli n o 200 mil. K. Cílem skupiny je posílit mar i EBIT a investi ní náklady udr et p ibli n na úrovni roku 2010 (cca 3 mld. K ). Mezi cíle v provozní oblasti pat í zpracování v t ího mno ství ropy a dal í modernizace a roz i ování sít erpacích stanic Benzina. V oblasti údr by je na ím cílem úsp n zvládnout plánované odstávky v rafinérském i petrochemickém segmentu (zejména cyklickou odstávku rafinérsk ch a petrochemick ch jednotek v Litvínov ve t etím tvrtletí roku 2011). Rád bych pod koval v em, kdo p isp li k lo sk m úsp ch m skupiny Unipetrol, v prvé ad sv m koleg m za jejich plné pracovní nasazení, akcioná m spole nosti Unipetrol za jejich d v ru, na im obchodním partner m za jejich loajalitu a na im partner m v regionech za jejich podporu a pochopení. Piotr Che mi ski p edseda p edstavenstva a generální editel UNIPETROL, a.s. 13/

14 P edpokládan v voj a strategie 2011 Vzhledem k p edpokládanému zlep ení ekonomické aktivity v eské republice, podobn jako tomu bylo v roce 2010 (cca 2% r st HDP), i k fiskálním opat ením (nap. zdan ní povolenek CO 2, p íplatky k elektrické energii z obnoviteln ch zdroj ), musí Unipetrol pokra ovat ve svém úsilí o v domé ízení náklad a optimalizaci, dále posílit svou cenovou politiku a hledat nové zákazníky, a to jak v eské republice, tak v zahrani í. Krom externích zále itostí se Unipetrol bude muset zab vat pe liv m plánováním a realizací cyklické provozní odstávky na opravy ke konci t etího tvrtletí 2011 v Litvínov, která podle druhu za ízení potrvá asi 5 a 6 t dn. P edstavuje to náro n úkol v oblasti plánování a údr by jak pro petrochemick, tak pro rafinérsk segment, nebo za ízení budou odstavena spole n teprve podruhé v celé historii spole nosti Unipetrol. Navzdory této cyklické odstávce Unipetrol p edpokládá, e v roce 2011 zvládne zpracovat o n co v t í objem ropy a prodat v t í objem rafinérsk ch v robk. V rafinérském segmentu se p edpokládá, e zejména mar e nafta-ropa by se v roce 2011 mohla v návaznosti na pokra ující hospodá sk r st zlep it, zatímco mar e benzín-ropa se pon kud zú í. V petrochemickém segmentu má Unipetrol v úmyslu dále zkvalitnit cenotvorbu (sní it slevy na polymery) a pokra ovat v pronikání na trhy D-A-CH (N mecko, Rakousko, v carsko), p i em by p edev ím v d sledku cyklické provozní odstávky ve t etím tvrtletí 2011 mohlo dojít k mírnému poklesu objem. Hrozba dodávek z nov ch kapacit na St edním v chod, které byly o ekávány ji v roce 2010, av ak neuskute nily se, by se p ípadn v roce 2011 mohla naplnit, a ovlivnit tak rovnováhu na evropském petrochemickém trhu. V roce 2011 nep edpokládáme ádné mimo ádné odstávky etylénov ch jednotek, které by ovlivnily ceny sm rem vzh ru, jako tomu bylo v roce V maloobchodním segmentu se Unipetrol prost ednictvím své dce iné spole nosti Benzina zam uje na roz í ení svého tr ního podílu z aktuáln odhadovan ch 14,2 % (ke konci roku 2010) tém k hranici 15 % do konce roku V oblasti investi ní innosti si uv domujeme nutnost posunout spole nost vp ed a nadále vytvá et pro na e akcioná e hodnotu. Investi ní náklady v roce 2011 mají dosáhnout v e p ibli n 3 mld. K. Z tohoto objemu by 61 % m lo sm ovat do petrochemického segmentu, 26 % do rafinérské innosti, 9 % do maloobchodní innosti a zbytek do dal ích oblastí. Tak jako v p edchozích letech by t i t investi ních náklad m lo spo ívat v zachování bezpe ného a spolehlivého provozu ka dé v robní jednotky, co je v dy nejvy í prioritou, ale také ve spln ní p ísn j ích právních norem na poli ochrany ivotního prost edí a v dal ím rozvoji. Nap íklad v rafinérském segmentu by m lo dojít k úprav fléry jednotky NRL tak, aby se zlep ila její funkce a vyhov la nejlep í praxi v oblasti vypou t cích systém, zatímco v petrochemickém segmentu by Unipetrol m l pokra ovat v rekonstrukci pecí etylénov ch jednotek a v stavbou jednotky na i t ní propylénu i v procesu navy ování kapacity polypropylénové jednotky. V maloobchodním segmentu Unipetrol dále posílí svou sí zprovozn ním dvou nov ch erpacích stanic, renovací n kolika dal ích a zahájením provozu první samoobslu né stanice v portfoliu spole nosti Benzina. Dosavadní restrukturalizace rafinérsk ch aktiv skupiny vstupuje do poslední fáze jejich optimalizace. Vyt sn ní men inov ch akcioná ze spole nosti Paramo, které bylo zavr eno v roce 2009 a vedlo k nabytí úplného vlastnictví Parama, umo uje Unipetrolu dále tuto spole nost optimalizovat a sladit její innost s rafinérsk m segmentem skupiny PKN Orlen/Unipetrol. Pozitivní vlivy obchodní koordinace v oblasti v roby a prodeje motorové nafty mezi spole nostmi Unipetrol RPA, eská rafinérská a Paramo se projevily ji v roce 2010 a budou v roce 2011 posíleny. Lze o ekávat je t dal í synergické vlivy propojení Parama s eskou rafinérskou, v ní Unipetrol v sou asné dob vlastní 51,22% podíl. Unipetrol je p ipraven za ekonomicky zd vodn n ch podmínek svou majetkovou ú ast nav it, jestli e se jeden ze dvou zb vajících akcioná rozhodne ze spole nosti odejít. Zárove dojde k realizaci p ídavn ch ekonomick ch p ínos z obchodního propojení Parama se spole nostmi skupiny PKN Orlen, které p sobí v oblasti maziv, základních olej a asfalt. Za len ní rafinérsk ch aktiv do celé skupiny a jejich dal í obchodní propojení p edstavuje základ budoucího r stu a rozvoje vzhledem k tvorb hodnoty pro na e akcioná e a o ekává se té, e umo ní i uplatn ní synergick ch efekt. V oblasti rafinérií bude v roce 2011 pokra ovat zlep ování efektivity proces s cílem posílit ízení náklad a zv it mar e. Zám rem je zlep it postavení spole nosti Unipetrol v oblasti v roby a prodeje motorové nafty a také dále zlep it integraci rafinérské v roby s p ípadnou intenzifikací petrochemie. Co se t e petrochemické v roby, tato oblast je pova ována za klí ovou a pro Unipetrol velmi d le itou, a tudí bude dále rozvíjena se zám rem posílit tvorbu dal í hodnoty. Toho by m lo b t dosa eno optimalizací odbytu polyolefin, zv ením míry vyu ití polypropylénov ch jednotek a pr b nou optimalizací a integrací v roby olefin s rafinérsk mi aktivitami. Rozvoj nov ch kapacit v oblasti polyolefin je sou ástí st edn dobé strategie. Ta je v sou asnosti p edm tem úvah a je orientována na maximalizaci hodnoty petrochemického segmentu v Unipetrolu. V roce 2010 zahájila spole nost Butadien Kralupy, spole n podnik se spole ností Synthos Kralupy, provoz nové butadienové jednotky s vy í kapacitou, která zaji uje vyu ití vedlej ích produkt etylénové jednotky Unipetrolu a poskytuje rafinát 1, tedy surovinu pro jednotku MTBE vyráb jící vysokooktanov benzín. Od roku 2011 bude rovn mo né zajistit efektivn j í koordinaci velkoobchodních inností v petrochemickém segmentu, p i em v plném rozsahu se synergické efekty projevují ji od konce roku 2010, kdy do lo k plné centralizaci obchodních funkcí spole nosti Unipetrol Trade a jejích dce in ch spole ností do spole nosti Unipetrol RPA. Dále se po dokon ení likvidace spole nosti Unipetrol Trade, p edpokládané v polovin roku 2011, v plném rozsahu projeví p ínosy úspor administrativních náklad vypl vajících ze tíhlej í struktury portfolia aktiv. Zárove jsou pe livému zkoumání podrobeny jednotky provozující zastaralou technologii, pop. provozované na nízké úrovni. V roce 2011 budou p ijata opat ení k posílení efektivnosti, jako je nap. optimalizace v robního majetku nebo uzav ení nev konn ch jednotek. 14/

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 1 POSLÁ Í, VIZE A CÍLE SKUPI Y U IPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1 HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAV Í FI A Č Í UKAZATELE SKUPI Y U IPETROL...9 4 VÝZ AM É

Více

Výroční zpráva 2009. Y partner O v Rnestabilním prostředí

Výroční zpráva 2009. Y partner O v Rnestabilním prostředí Výroční zpráva Stabilní partner v nestabilním prostředí UNIPETL, a.s. Výroční zpráva SAH Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 5 Profil... 8 Historické milníky... 9 Hlavní finanční ukazatele skupiny

Více

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 1. Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 2. Profil... 4 3. Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol... 6 4. Významné události roku 2008... 7 5. Dopis akcionářům...

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol za rok 2012 Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Základní data o hospodaření skupiny Unipetrol v roce

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více