Výroční zpráva Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí"

Transkript

1 Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

2 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol...4 Profil...6 Historické milníky...6 Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol...8 Významné události roku Úvodní slovo předsedy dozorčí rady...12 Dopis akcionářům...13 Předpokládaný vývoj a strategie Orgány a vedení společnosti...16 Představenstvo...16 Dozorčí rada...19 Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí)...21 Výbor pro audit...22 Prohlášení...23 Pravidla volby členů orgánů...23 Odměňování...23 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku...27 Úvod...27 Segment rafinérie I. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Rafinérie, Česká rafinérská)...28 Segment rafinérie II. (Paramo)...30 Segment petrochemie I. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Monomery a chemikálie)...32 Segment petrochemie II. (Unipetrol RPA Obchodní jednotka Polyolefiny)...34 Segment maloobchod...35 Investice...37 Optimalizace portfolia aktiv...41 Výzkum a vývoj...42 Informatika...43 Zaměstnanci...43 Finanční situace...44 Nemovitosti, stroje a zařízení...46 Zdroje kapitálu...48 Systém řízení rizik...49 Společnost a okolí...51 Klíčové environmentální aktivity skupiny Unipetrol v roce Sponzorské aktivity v roce Struktura koncernu...56 Schéma skupiny k Majetkové účasti...59 Změny struktury majetkových účastí společností skupiny Unipetrol v roce Hlavní dceřiné společnosti...60 Doplňující informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu...65 Právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti...65 Významné smlouvy...65 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu...68 Audit...68 Cenné papíry...68 Nabytí vlastních akcií a zatímních listů...69 Závěrečné informace...69 Údaje o základním kapitálu emitenta...71 Společenská smlouva a stanovy...72 Předmět podnikání

3 Souhrnná vysvětlující zpráva...73 Zpráva auditora...77 Nekonsolidovaná účetní závěrka...79 Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici...79 Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku...80 Nekonsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu...81 Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích...82 Příloha k nekonsolidované účetní závěrce...83 Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaný výkaz o finanční pozici Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Přehled pohybů ve vlastním kapitálu (konsolidovaný) Konsolidovaný přehled o finančních tocích Příloha ke konsolidované účetní závěrce ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ a ovládanou OSOBOU a o vztazích MEZI OVLÁDANOU OSOBOU a ostatními OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK OVLÁDAJÍCÍ OSOBA ostatní PROPOJENÉ OSOBY Příloha č. 1 - Podnikatelské seskupení Unipetrol ovládané společnosti Příloha č. 2 Podnikatelské seskupení PKN ORLEN S.A. Ovládané společnosti Přehled použitých výrazů a zkratek Identifikační a kontaktní údaje

4 Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v eské republice a jeden z hlavních hrá ve st ední a v chodní Evrop. Od roku 2005 je sou ástí nejv t í st edoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Poslání Unipetrolu Na ím cílem je zajistit dlouhodob a trval r st hodnoty pro na e akcioná e. Chceme toho dosáhnout zam ením na následující strategické segmenty: Zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérsk ch produkt Petrochemická v roba Maloobchodní prodej motorov ch paliv Energetická sob sta nost Hlavní cíle spole nosti pro rok 2011 Redukce fixních náklad o dal ích cca 200 mil. K Lep í provozní mar e ne v roce 2010 Kladn voln pen ní tok Podobná v e CAPEX jako v roce 2010 (cca 3,0 mld. K ) Pokra ování dlouhodobého tempa sni ování po tu pracovních míst Mírn nár st objemu zpracované ropy oproti roku 2010 Vy í prodej rafinérsk ch v robk oproti roku 2010 R st podílu na maloobchodním trhu motorov ch paliv k 15% hranici Nár st prodejní sít Benziny o 2 nové erpací stanice, 1 samoobslu nou erpací stanici, dále modernizace nebo rebranding více ne 10 dal ích stanic Restrukturalizace Parama a rafinérské ásti Unipetrol RPA Úsp né zvládnutí odstávek rafinérie a petrochemie Cyklická odstávka v rafinérii Litvínov (cca 5-6 t dn v 3Q) Odstávka pardubické rafinérie Paramo (2 m síce v 1Q) Odstávka jednotky hydrogena ního odsí ení v Kralupech (4 t dny v 1Q) Odstávka jednotky visbreakingu (3 t dny v 1Q) Cyklická odstávka v ech jednotek (cca 5-6 t dn v 3Q) Etick kodex lenové skupiny Unipetrol si uv domují svoji odpov dnost v i v em partner m sv m zam stnanc m, zákazník m, akcioná m, obchodním a spole ensk m partner m, ve ejnosti. Proto se Etick m kodexem zavazujeme k jasn m zásadám, které tvo í základní rámec pro podnikatelské a spole enské jednání a zárove pro formování firemní kultury ve spole nostech skupiny Unipetrol. Skupina Unipetrol se ve v ech oblastech podnikání ídí zákony, na ízeními, interními p edpisy a etick mi hodnotami. Respektujeme mezinárodní, národní a místní p edpisy, které jsou p ímo závazné, a ty, ke kter m se zavazujeme dobrovoln, jako jsou nap. zásady správy a ízení spole nosti. Jde p edev ím o ustanovení, která ur ují bezpe nostní a ekologické standardy pro za ízení a jejich provoz, popisují po adavky na kvalitu produkce a slu eb, upravují zp soby chování na jednotliv ch trzích nebo regulují zp soby chování a praktik. Skupina Unipetrol pova uje za svoji prioritu respektovat tyto standardy a pohybovat se pouze v mezích jimi nastaveného rámce. Chování zam stnanc skupiny Unipetrol je v dy a za v ech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákonem a hodnotami skupiny. V echny postupy a innosti vycházejí z nejlep ích praktik korporátního ízení a provozní dokonalosti s d razem na bezpe nost a ochranu ivotního prost edí. V ichni zákazníci (externí i interní) skupiny Unipetrol mají právo na produkty a slu by nejvy í kvality, s ohledem na etické principy. Etick kodex navazuje na platné zákony eské republiky a vnit ní p edpisy spole nosti a definuje základní pravidla chování zam stnanc skupiny Unipetrol. Uplat ování pravidel správy a ízení spole nosti Skupina Unipetrol trvale usiluje o zaji t ní dlouhodob ch a transparentních vztah s akcioná i a investory v rámci strategick ch cíl. ízení a správa skupiny Unipetrol vychází z doporu ení Kodexu pro správu a ízení spole ností (Corporate Governance Codex) zalo eného na principech OECD, jeho ustanovení ve v ech podstatn ch ohledech spole nost napl uje. Valná hromada konaná dne odsouhlasila úpravy ve stanovách spole nosti za ú elem harmonizace s p íslu nou sm rnicí EU. V souladu s nov m zákonem o auditorech byly stanovy dopln ny o úpravu nového povinného 4/166 4

5 orgánu spole nosti v boru pro audit a byla upravena jeho p sobnost, po et len, stanovení délky funk ního období v konu funkce lena v boru pro audit a zp sob rozhodování v boru pro audit. V souvislosti se z ízením v boru pro audit do lo k roz í ení p sobnosti valné hromady spole nosti. 5/166 5

6 Profil Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je v znamnou sou ástí eského pr myslu. V eské republice je nejv t ím zpracovatelem ropy, jedním z nejd le it j ích v robc plastu a vlastníkem nejv t í sít erpacích stanic. V oboru rafinérské a petrochemické v roby je v znamn m hrá em i ve st ední a v chodní Evrop. Od roku 2005 je sou ástí nejv t í st edoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Skupina Unipetrol provozuje: 3 rafinérie s ro ní kapacitou 5,5 milionu tun ropy, 3 polyolefinové jednotky s ro ní kapacitou 595 tisíc tun, etylénovou jednotku s ro ní kapacitou 544 tisíc tun, více ne 335 erpacích stanic, irokou kálu dopravních slu eb. Spole nosti skupiny se zab vají zejména v robou a prodejem rafinérsk ch v robk, chemick ch a petrochemick ch produkt, polymer, hnojiv a speciálních chemikálií. Mezi v znamné aktivity pat í také financování vlastního v zkumu a v voje. Skupina zam stnává tém pracovník nejr zn j ích profesí. Hlavními spole nostmi skupiny v roce 2010 byly tyto dce iné spole nosti: K : UNIPETROL RPA, s.r.o. v roba a prodej rafinérsk ch, petrochemick ch a agrochemick ch produkt BENZINA, s.r.o. provozovatel nejrozsáhlej í sít erpacích stanic v eské republice PARAMO, a.s. nejv t í v robce asfalt, maziv a topn ch olej i pohonn ch hmot a dal ích rafinérsk ch produkt ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. spole n podnik skupin UNIPETROL, a.s. (51,22 %), Eni International B.V., Amsterdam, Nizozemsko (32,445 %) a Shell Overseas Investments B.V., Haag, Nizozemsko (16,335 %), nejv t í p epracovací rafinérie v R se irokou kálou produkt a celkovou ro ní kapacitou zpracování 8,8 milion tun Historické milníky 1994 Zalo ením akciové spole nosti Unipetrol byl napln n jeden z postupn ch koncep ních krok privatizace eského petrochemického pr myslu. Unipetrol m l spojit vybrané eské petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat siln m nadnárodním koncern m. Majoritním akcioná em spole nosti byl se 63 procenty akcií esk stát, reprezentovan Fondem národního majetku. Zbylé akcie byly ve vlastnictví investi ních fond a drobn ch akcioná. Podle p vodní koncepce m l b t podíl státu ve spole nosti privatizován. Do spole nosti Unipetrol byly postupn za len ny akciové spole nosti Kau uk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, eská rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie Vy lenily se rafinérie ze spole ností Chemopetrol v Litvínov a Kau uk v Kralupech do spole nosti eská rafinérská Slou ení spole ností Koramo a Paramo. Nástupnickou spole ností se stala spole nost Paramo. eská rafinérská je od tohoto roku provozována jako p epracovací rafinérie, resp. nákladové st edisko sv ch zpracovatel Podpis smlouvy mezi spole ností PKN Orlen a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií spole nosti Unipetrol V roce 2005 byl dokon en proces privatizace spole nosti Unipetrol a následn se spole nost stala v znamnou ástí jedné z nejv t ích rafinérsk ch a petrochemick ch skupin ve st ední Evrop PKN Orlen Prodej majoritního podílu v dce iné spole nosti Spolana polské spole nosti Zaklady Azotowe ANWIL Prodej dce iné spole nosti Kau uk polské spole nosti Firma Chemiczna Dwory. 6/166 6

7 Zahájení innosti nové dce iné spole nosti Unipetrol Services. Zm na právní formy spole nosti Unipetrol Doprava, Benzina a Petrotrans z akciov ch spole ností na spole nosti s ru ením omezen m. Zalo ení spole nosti Butadien Kralupy, jejími akcioná i se stávají Unipetrol (51 %) a Kau uk (49 %). Slou ení dce in ch spole ností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie se spole ností Unipetrol RPA. Spole nost Unipetrol koupila od firmy ConocoPhillips akcie, p edstavující 0,225% podíl na základním kapitálu eské rafinérské. Spole nost Unipetrol získala od spole ností skupiny MEI 14,51 % akcií spole nosti Paramo. Prob hla nejrozsáhlej í udr ovací odstávka v historii spole nosti Vypo ádání prodeje akcií spole ností Agrobohemie a Synthesia na základ smluv o koupi akcií mezi spole nostmi Unipetrol a Deza. Spole nost Unipetrol vlastnila 50 % akcií spole nosti Agrobohemie a 38,79 % akcií spole nosti Synthesia. Kupní cena za akcií spole nosti Agrobohemie inila celkem 503 milion K. Kupní cena za akcií spole nosti Synthesia inila celkem 680 milion K. ádná valná hromada spole nosti Unipetrol rozhodla o v plat dividend z nerozd leného zisku minul ch let. Skupina Unipetrol pokra ovala v restrukturalizaci spole nosti Unipetrol Trade. V roce 2008 do lo k zániku spole nosti Unipetrol France slou ením se spole ností Unipetrol Trade Skupina vyplatila minoritní akcioná e a získala 100% podíl ve spole nosti Paramo Spole nosti UNIPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. p evedly své podíly ve firm CELIO a.s. na spole nosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. P evod akcií byl dokon en 14. dubna Skupina Unipetrol pokra ovala v restrukturalizaci spole nosti Unipetrol Trade. V ervnu 2010 vstoupila spole nost Chemapol (Schweiz) AG do likvidace a v prosinci byla spolu se spole ností Unipetrol Deutschland GmbH p evedena z Unipetrol Trade na Unipetrol RPA. Unipetrol Trade vstoupil ke dni 1. ledna 2011 do likvidace. Finan ní v sledky skupiny Unipetrol se meziro n v znamn zlep ily. Za cel rok skupina vytvo ila provozní zisk 1,7 mld. K a ist zisk 937 mil. K, co p edstavuje meziro ní nár st ziskovosti p ibli n o 2 mld. K. Tr by skupiny vzrostly o 28 % na 86 mld. K. 7/166 7

8 Hlavní finan ní ukazatele skupiny Unipetrol Ukazatel p epo teno Struktura aktiv a pasiv (v mil. K ) Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva (dlouhodob majetek) Ob ná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Struktura hospodá ského v sledku (v mil. K ) Tr by EBITDA (EBIT + odpisy) Provozní zisk (EBIT) Da z p íjmu Zisk nále ející akcioná m mate ské spole nosti Finan ní ukazatele ROACE 3,8 % -1,3 % 1,9 % 8,4 % 6,2 % Zisk na akcii 5,17-4,63 0,36 6,67 8,82 ist dluh / vlastní kapitál -6,5 % 3,2 % 8,4 % 3,7 % 12,0 % K / USD konec období 1) 18,75 18,37 19,35 18,08 20,88 K / EUR konec období 1) 25,06 26,47 26,93 26,62 27,50 1) Sm nn kurz platn k , zdroj: 8/166 8

9 V znamné události roku 2010 Únor Hospodá sk v sledek skupiny Unipetrol za rok 2009 v razn poznamenaly dopady nep íznivého makroekonomického v voje. P esto e skupina v razn sní ila náklady ve v ech segmentech, negativní externí faktory, jako oslabená poptávka po motorov ch palivech a dal ích rafinérsk ch produktech, nízké mar e v rafinérském a petrochemickém segmentu a mal rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural, byly hlavními d vody, pro skupina za rok 2009 vykázala záporn provozní v sledek -654 milion K. B ezen Nov m jednatelem Unipetrol Services se stal Marek Fr ckiewicz, editel odd lení informa ních technologií PKN ORLEN S.A UNIPETROL, a.s. a Unipetrol RPA rozhodly o p evodu sv ch podíl ve firm Celio na spole nosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. Celio se zab vá odpadov m hospodá stvím a jeho prodej je v souladu se strategií skupiny Unipetrol, jejím cílem je více se zam it na strategické segmenty. erven ádná valná hromada spole nosti Unipetrol schválila konsolidovanou a nekonsolidovanou ú etní záv rku spole nosti Unipetrol za rok 2009 a rozhodla o rozd lení zisku a o slo ení dozor í rady. Akcioná i schválili také zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a stavu jejího majetku. Do funkce len dozor í rady Unipetrolu akcioná i op tovn zvolili její dosavadní leny Zde ka erného a Krystiana Patera V pr myslovém areálu Chempark v Litvínov Zálu í se konal den otev en ch dve í. Na akci se podílely spole nosti Unipetrol RPA, Unipetrol Services, Unipetrol Doprava, eská rafinérská, Air Products, Alvian, Euromont Group, OKMP, Elsev, Fireclay a BIS Czech. Zá titu nad akcí p evzalo m sto Litvínov Spole n podnik Unipetrolu a Synthosu Kralupy, Butadien Kralupy a.s., zahájil v robu v nové butadienové jednotce. Investice za 1,2 miliardy korun nahradí stávající v robní jednotku provozovanou Synthosem Kralupy. Nová jednotka zvy uje kapacitu v roby z p vodních 90 na 120 kt za rok, co za adí spole nost mezi 10 nejv t ích v robc butadienu v Evrop. Srpen Unipetrol op t uzav el smlouvu o spolupráci s Vysokou kolou chemicko-technologickou Praha. Skupina Unipetrol je strategick m partnerem V CHT ji devát m rokem. Zá í Nov mi jednateli spole nosti Unipetrol RPA byli zvoleni Marek witajewski a Mariusz K dra. Ve funkci st ídají Rista Saranta a Wojciecha Ostrowského, kte í na tyto posty rezignovali. Nov mi jednateli spole nosti Unipetrol Services byli zvoleni Maciej Szegda a Mariusz K dra. Ve funkci st ídají Karla Surmu a Wojciecha Ostrowského, kte í na tyto posty rezignovali Byl p edstaven harmonogram uzav ení teplárny T200 v Chemparku v Zálu í. Teplárna T200 je zastaral m zdrojem elekt iny a páry a její provoz - po ínaje rokem ji nebude spl ovat legislativní po adavky. Jednotka energetické slu by Unipetrolu RPA bude po jejím uzav ení i nadále provozovat nov j í teplárnu T700 9/166 9

10 Z technick ch d vod do lo k urychlení odstávky etylénové jednotky v Litvínov o t i t dny. Odstávka se uskute nila ji na konci zá í 2010 místo p vodn ohlá eného íjna Doba trvání byla p ibli n dva t dny. Aplikovaná technická opat ení zv ila ú innost etylénové jednotky. íjen Nov m lenem p edstavenstva a finan ním editelem spole nosti Unipetrol se stal Mariusz K dra. Po t íletém p sobení z pozice finan ního editele skupiny Unipetrol odchází Wojciech Ostrowski Unipetrol vybuduje v ukové a v zkumné centrum UniCRE. Centrum, které propojí v zkum a v deckou práci s v ukovou inností, vyroste v p í tích letech v pr myslovém areálu v Zálu í. Celkové náklady na vybudování centra byly vy ísleny na tém 800 milion korun. Projekt podpo í Evropská unie ástkou 600 milion korun Skupina Unipetrol získala celkem t i ze ty hlavních cen v sout i PETROLawards. Reprezentant skupiny Unipetrol, len p edstavenstva Ivan Ottis, se stal osobností roku. Spole nost Benzina si odnesla dv ocen ní PETROLaward 2010: jedno za zlep ení vlastností prémiového paliva Verva Diesel a druhé za nov informa ní systém RIS (Retail Information System) instalovan na jejích erpacích stanicích. Listopad Spole nost Paramo získala na dva roky zakázku na dodávky motorové nafty pro Správu a údr bu silnic Královéhradeckého kraje. Objednavatel za dodávky zaplatí zhruba 15 milion korun Benzina zahájila spolupráci s et zcem rychlého ob erstvení Burger King, kter na erpací stanici Benzina plus na t etím kilometru dálnice D11 ve sm ru od Prahy otev el svou první pobo ku na dálnici v R. Prosinec Nov m jednatelem spole nosti Unipetrol RPA se stal Tomasz Szyma ski. Nahradil Piotra Jaceka Cieslaka, kter rezignoval Nov m lenem p edstavenstva spole nosti Paramo byl zvolen Jan ihák. Na pozici nahradil Jaceka Kukiera, kter odstoupil Byla uvedena do provozu hydrokrakovací jednotka, která byla odstavena v d sledku havárie stripovací kolony kysel ch vod dne a která zp sobila p echodné omezení zpracovací kapacity rafinérie Litvínov eské rafinérské. Leden Pawe Kania se stal nov m jednatelem spole nosti Benzina Dce iná spole nost UNIPETROL RPA, s.r.o. vyhlásila v jime nou situaci pro zákazníky pavku a mo oviny Pardubická rafinérie Paramo urychlila a tím pádem prodlou ila provozní zará ku p ibli n o m síc. Únor Do asné sní ení kapacity v rafinérii Litvínov z d vod technick ch problém na hydrokrakovací jednotce. 10/

11

12 Úvodní slovo p edsedy dozor í rady Vá ení akcioná i, rok 2010 byl v evropském kontextu v znamn, nebo v t ina zemí vykázala slu n hospodá sk r st a volatilita podnikatelského prost edí se zmírnila. Jeden p íklad za v echny: ceny ropy z stávaly po v t inu roku v relativn stabilním pásmu mezi 70 a 90 USD za barel. Prohlubující se rozpo tové deficity v na em regionu v ak vyvolaly siln j í tlak na vlády, aby hledaly dal í zdroje p íjm do státního rozpo tu. Prioritou pro vlády jsou nejr zn j í odvody a zvy ování daní, spole nosti pak musejí bojovat a potvrzovat své postavení na trhu. V roce 2010 byl Unipetrol jako v znamn zam stnavatel a spolehliv obchodní a sociální partner v tomto sm ru úsp n. K realizaci na ich provozních cíl, ziskovosti a rozvojov ch úkol byla nezbytná spolupráce na v ech úrovních, tj. mezi skupinou PKN Orlen a spole ností Unipetrol, mezi dozor í radou a p edstavenstvem i mezi p edstavenstvem a v emi pracovníky. P edstavenstvo vyvíjelo tlak na zlep ování vnit ní provozní efektivnosti tak, aby se Unipetrol vrátil na cestu kladn ch hospodá sk ch v sledk z p edchozích let. I p esto, e v uplynulém roce do lo k úsp né realizaci ady iniciativ, stále je t existuje prostor pro dal í zlep ování a optimalizaci s tím, jak se m ní podnikatelské prost edí. Dozor í rada s uspokojením konstatuje, e Unipetrol usp l nejen p i zvy ování ziskovosti, ale také v roz i ování svého tr ního podílu, pokra oval v realizaci sv ch rozvojov ch projekt, t il ze sdílení know-how a prohloubil spolupráci s ostatními spole nostmi v rámci skupiny PKN Orlen. Rok 2011, kter byl vyhlá en mezinárodním rokem chemie, bude náro n p edev ím z hlediska nov uplat ovan ch odvod a daní, na n se musí Unipetrol p ipravit. Pat í mezi n odvody ze zdroj obnoviteln ch energií a darovací da z povolenek CO 2. Na p edstavenstvo i zam stnance je tak vyvíjen dal í tlak na vykompenzování t chto negativních vn j ích faktor pomocí vnit ních iniciativ a na pokra ování v trendu nastoleném v roce Rád bych pod koval v em zam stnanc m za jejich maximální úsilí odvést co nejlep í práci, díky n mu se spole nost Unipetrol vrátila do ern ch ísel. Dále bych cht l vyjád it sv j vd k p edstavenstvu spole nosti Unipetrol a sv m spolupracovník m v dozor í rad. S pozdravem Dariusz Jacek Krawiec p edseda dozor í rady UNIPETROL, a.s. 12/

13 Dopis akcioná m Vá ení akcioná i, finan ní v sledky skupiny Unipetrol za rok 2010 se v porovnání s rokem p edchozím podstatn zlep ily, nebo jak na e vnit ní snaha, tak i p ízniv j í vn j í podnikatelské prost edí jejich r st podpo ily. Díky znovuo ivení hospodá ské aktivity do lo k posílení poptávky i r stu cen za v robky. Poda ilo se nám dále sní it náklady, znovu vyjednat dal í smlouvy, pokra ovat v optimalizaci v robních proces a zahájit nové iniciativy. Celkové tr by skupiny Unipetrol vzrostly tém o jednu t etinu, a pomohly tak potvrdit na e postavení jedné z nejv t ích spole ností v eské republice. Míra ziskovosti se zlep ila p ibli n o 2 mld. K a vrátila Unipetrol zp t do ern ch ísel. P isp la té ke sní ení jeho isté zadlu enosti na historické minimum. I nadále jsme se soust edili na p ísné ízení náklad, pozorné ízení finan ních prost edk a optimalizaci na í majetkové struktury. Skupin se poda ilo fixní náklady sní it o více ne 130 mil. K, volné pen ní toky vzrostly skoro o 80 % na 3,7 mld. K. S cílem posílit na e zam ení na strategické segmenty jsme realizovali prodej spole nosti Celio, která se zab vá odpadov m hospodá stvím. Z hlediska restrukturalizace na í energetiky do lo k zahájení procesu odstavení teplárny T200. Navíc se nám poda ilo zv it produktivitu práce p i sou asném sni ování stavu zam stnanc. Unipetrol v lo ském roce také realizoval celou adu rozvojov ch projekt. Na e maloobchodní dce iná spole nost Benzina své portfolio erpacích stanic roz í ila o t i nové a realizovala modernizaci, pop. rebranding 25 dal ích. Po spu t ní nové butadienové jednotky v rámci spole ného podniku jsme se s celkovou v robní kapacitou 120 kt ro n umístili mezi prvních deset v robc butadienu v Evrop. Díky podpo e z Evropské unie zahájila na e dce iná spole nost V zkumn ústav anorganické chemie projekt v stavby v zkumného a vzd lávacího centra, jeho náklady byly vypo teny na tém 800 mil. K. V roce 2011 máme v úmyslu pokra ovat v p ísném ízení náklad a fixní náklady dále sní it p ibli n o 200 mil. K. Cílem skupiny je posílit mar i EBIT a investi ní náklady udr et p ibli n na úrovni roku 2010 (cca 3 mld. K ). Mezi cíle v provozní oblasti pat í zpracování v t ího mno ství ropy a dal í modernizace a roz i ování sít erpacích stanic Benzina. V oblasti údr by je na ím cílem úsp n zvládnout plánované odstávky v rafinérském i petrochemickém segmentu (zejména cyklickou odstávku rafinérsk ch a petrochemick ch jednotek v Litvínov ve t etím tvrtletí roku 2011). Rád bych pod koval v em, kdo p isp li k lo sk m úsp ch m skupiny Unipetrol, v prvé ad sv m koleg m za jejich plné pracovní nasazení, akcioná m spole nosti Unipetrol za jejich d v ru, na im obchodním partner m za jejich loajalitu a na im partner m v regionech za jejich podporu a pochopení. Piotr Che mi ski p edseda p edstavenstva a generální editel UNIPETROL, a.s. 13/

14 P edpokládan v voj a strategie 2011 Vzhledem k p edpokládanému zlep ení ekonomické aktivity v eské republice, podobn jako tomu bylo v roce 2010 (cca 2% r st HDP), i k fiskálním opat ením (nap. zdan ní povolenek CO 2, p íplatky k elektrické energii z obnoviteln ch zdroj ), musí Unipetrol pokra ovat ve svém úsilí o v domé ízení náklad a optimalizaci, dále posílit svou cenovou politiku a hledat nové zákazníky, a to jak v eské republice, tak v zahrani í. Krom externích zále itostí se Unipetrol bude muset zab vat pe liv m plánováním a realizací cyklické provozní odstávky na opravy ke konci t etího tvrtletí 2011 v Litvínov, která podle druhu za ízení potrvá asi 5 a 6 t dn. P edstavuje to náro n úkol v oblasti plánování a údr by jak pro petrochemick, tak pro rafinérsk segment, nebo za ízení budou odstavena spole n teprve podruhé v celé historii spole nosti Unipetrol. Navzdory této cyklické odstávce Unipetrol p edpokládá, e v roce 2011 zvládne zpracovat o n co v t í objem ropy a prodat v t í objem rafinérsk ch v robk. V rafinérském segmentu se p edpokládá, e zejména mar e nafta-ropa by se v roce 2011 mohla v návaznosti na pokra ující hospodá sk r st zlep it, zatímco mar e benzín-ropa se pon kud zú í. V petrochemickém segmentu má Unipetrol v úmyslu dále zkvalitnit cenotvorbu (sní it slevy na polymery) a pokra ovat v pronikání na trhy D-A-CH (N mecko, Rakousko, v carsko), p i em by p edev ím v d sledku cyklické provozní odstávky ve t etím tvrtletí 2011 mohlo dojít k mírnému poklesu objem. Hrozba dodávek z nov ch kapacit na St edním v chod, které byly o ekávány ji v roce 2010, av ak neuskute nily se, by se p ípadn v roce 2011 mohla naplnit, a ovlivnit tak rovnováhu na evropském petrochemickém trhu. V roce 2011 nep edpokládáme ádné mimo ádné odstávky etylénov ch jednotek, které by ovlivnily ceny sm rem vzh ru, jako tomu bylo v roce V maloobchodním segmentu se Unipetrol prost ednictvím své dce iné spole nosti Benzina zam uje na roz í ení svého tr ního podílu z aktuáln odhadovan ch 14,2 % (ke konci roku 2010) tém k hranici 15 % do konce roku V oblasti investi ní innosti si uv domujeme nutnost posunout spole nost vp ed a nadále vytvá et pro na e akcioná e hodnotu. Investi ní náklady v roce 2011 mají dosáhnout v e p ibli n 3 mld. K. Z tohoto objemu by 61 % m lo sm ovat do petrochemického segmentu, 26 % do rafinérské innosti, 9 % do maloobchodní innosti a zbytek do dal ích oblastí. Tak jako v p edchozích letech by t i t investi ních náklad m lo spo ívat v zachování bezpe ného a spolehlivého provozu ka dé v robní jednotky, co je v dy nejvy í prioritou, ale také ve spln ní p ísn j ích právních norem na poli ochrany ivotního prost edí a v dal ím rozvoji. Nap íklad v rafinérském segmentu by m lo dojít k úprav fléry jednotky NRL tak, aby se zlep ila její funkce a vyhov la nejlep í praxi v oblasti vypou t cích systém, zatímco v petrochemickém segmentu by Unipetrol m l pokra ovat v rekonstrukci pecí etylénov ch jednotek a v stavbou jednotky na i t ní propylénu i v procesu navy ování kapacity polypropylénové jednotky. V maloobchodním segmentu Unipetrol dále posílí svou sí zprovozn ním dvou nov ch erpacích stanic, renovací n kolika dal ích a zahájením provozu první samoobslu né stanice v portfoliu spole nosti Benzina. Dosavadní restrukturalizace rafinérsk ch aktiv skupiny vstupuje do poslední fáze jejich optimalizace. Vyt sn ní men inov ch akcioná ze spole nosti Paramo, které bylo zavr eno v roce 2009 a vedlo k nabytí úplného vlastnictví Parama, umo uje Unipetrolu dále tuto spole nost optimalizovat a sladit její innost s rafinérsk m segmentem skupiny PKN Orlen/Unipetrol. Pozitivní vlivy obchodní koordinace v oblasti v roby a prodeje motorové nafty mezi spole nostmi Unipetrol RPA, eská rafinérská a Paramo se projevily ji v roce 2010 a budou v roce 2011 posíleny. Lze o ekávat je t dal í synergické vlivy propojení Parama s eskou rafinérskou, v ní Unipetrol v sou asné dob vlastní 51,22% podíl. Unipetrol je p ipraven za ekonomicky zd vodn n ch podmínek svou majetkovou ú ast nav it, jestli e se jeden ze dvou zb vajících akcioná rozhodne ze spole nosti odejít. Zárove dojde k realizaci p ídavn ch ekonomick ch p ínos z obchodního propojení Parama se spole nostmi skupiny PKN Orlen, které p sobí v oblasti maziv, základních olej a asfalt. Za len ní rafinérsk ch aktiv do celé skupiny a jejich dal í obchodní propojení p edstavuje základ budoucího r stu a rozvoje vzhledem k tvorb hodnoty pro na e akcioná e a o ekává se té, e umo ní i uplatn ní synergick ch efekt. V oblasti rafinérií bude v roce 2011 pokra ovat zlep ování efektivity proces s cílem posílit ízení náklad a zv it mar e. Zám rem je zlep it postavení spole nosti Unipetrol v oblasti v roby a prodeje motorové nafty a také dále zlep it integraci rafinérské v roby s p ípadnou intenzifikací petrochemie. Co se t e petrochemické v roby, tato oblast je pova ována za klí ovou a pro Unipetrol velmi d le itou, a tudí bude dále rozvíjena se zám rem posílit tvorbu dal í hodnoty. Toho by m lo b t dosa eno optimalizací odbytu polyolefin, zv ením míry vyu ití polypropylénov ch jednotek a pr b nou optimalizací a integrací v roby olefin s rafinérsk mi aktivitami. Rozvoj nov ch kapacit v oblasti polyolefin je sou ástí st edn dobé strategie. Ta je v sou asnosti p edm tem úvah a je orientována na maximalizaci hodnoty petrochemického segmentu v Unipetrolu. V roce 2010 zahájila spole nost Butadien Kralupy, spole n podnik se spole ností Synthos Kralupy, provoz nové butadienové jednotky s vy í kapacitou, která zaji uje vyu ití vedlej ích produkt etylénové jednotky Unipetrolu a poskytuje rafinát 1, tedy surovinu pro jednotku MTBE vyráb jící vysokooktanov benzín. Od roku 2011 bude rovn mo né zajistit efektivn j í koordinaci velkoobchodních inností v petrochemickém segmentu, p i em v plném rozsahu se synergické efekty projevují ji od konce roku 2010, kdy do lo k plné centralizaci obchodních funkcí spole nosti Unipetrol Trade a jejích dce in ch spole ností do spole nosti Unipetrol RPA. Dále se po dokon ení likvidace spole nosti Unipetrol Trade, p edpokládané v polovin roku 2011, v plném rozsahu projeví p ínosy úspor administrativních náklad vypl vajících ze tíhlej í struktury portfolia aktiv. Zárove jsou pe livému zkoumání podrobeny jednotky provozující zastaralou technologii, pop. provozované na nízké úrovni. V roce 2011 budou p ijata opat ení k posílení efektivnosti, jako je nap. optimalizace v robního majetku nebo uzav ení nev konn ch jednotek. 14/

15 V oblasti maloobchodní distribuce pohonn ch hmot se snahy Unipetrolu nadále budou soust e ovat na udr ení nejsiln j í tr ní pozice i v roce 2011 a na pr b né budování základ budoucího r stu, s cílem do roku 2013 zv it ná tr ní podíl ze sou asn odhadovan ch 14,2 % na 20 %. Je t eba udr et kontinuitu inností souvisejících s programem optimalizace SWAP ur en m pro lokality, je se p ekr vají s velk mi hrá i na trhu, s realizací synergick ch efekt se spole ností PKN Orlen vypl vajících ve vybran ch oblastech dopl kového prodeje z velkého rozsahu, s rozvíjením koncepcí DODO a DOFO a dal ími moderními prvky, jako jsou erpací stanice bez obsluhy i pronájem erpacích stanic, a dále podporu pr b né a plodné restrukturalizace Benziny, zahájené v roce 2006 a zam ené p edev ím na stimulaci mar í z pohonn ch hmot. B hem roku 2011 Benzina plánuje pilotní projet zam en na testování p ejmenování n kter ch erpacích stanic v eské republice na úspornou zna ku STAR a na prémiovou zna ku ORLEN. Cílem je prozkoumat synergické efekty sjednocení zna ek v rámci skupiny. Poda í-li se v e uvedené iniciativy úsp n spojit s akvizicí st edn velké sít ve st edn dobé perspektiv, m l by si Unipetrol zajistit vedoucí pozici na eském trhu s velk m náskokem p ed konkurencí. Nezbytn m faktorem p i dosahování plánovan ch cíl bude i pozorné sledování strategií, které uplat ují ostatní hrá i na trhu. Vedení Unipetrolu pova uje oblast energetiky za v znamn pilí rozvoje a r stu v základních segmentech innosti. V roce 2010 pokra ovaly d kladné anal zy zam ené na zabezpe ení dodávek paliv do provozovan ch energetick ch zdroj a na provozní efektivnost v rámci skupiny, vyvolané r zn mi problémy na trhu jako nap. rostoucími cenami energií a ekologick mi omezeními. V roce 2011 by se v echny tyto úvahy m ly zhmotnit do podoby aktualizované strategie, jí by se Unipetrol m l ídit v reakci na budoucí podmínky energetického trhu. V tomto ohledu je jednou ze sch dn ch mo ností spolupráce s t etími osobami. Z hlediska strategie spole nosti nad rámec ty strategick ch pilí, tj. zpracování ropy, petrochemické v roby, maloobchodu s pohonn mi hmotami a energetické sob sta nosti, p ikládá Unipetrol velk v znam i oblastem logistiky a energetiky a z hlediska tvorby hodnoty v budoucích letech je pova uje za zcela zásadní. B hem roku 2011 bude pokra ovat anal za mo ností restrukturalizace logistick ch aktiv, po ní bude na základ definitivních strategick ch rozhodnutí následovat bu volba outsourcingu, nebo vytvo ení partnerství. Unipetrol si chce ve svém portfoliu ponechat innosti v oblasti v zkumu a v voje, které podporují jeho rozvoj v oblasti rafinérií a petrochemie. P edev ím bude v prostorách Unipetrol RPA do dvou let vybudováno nové pr myslov -chemické v zkumn -vzd lávací st edisko, které propojí v zkumné kapacity se pi kov mi vzd lávacími aktivitami a pr myslov mi aplikacemi. St edisko se zam í na v zkum, v voj, inovace a vzd lávání v oblasti rafinérsk ch a petrochemick ch technologií, environmentální techniky a proces pro efektivní vyu ití obnoviteln ch zdroj. Ekonomické p ínosy a konkurenceschopnost dosa ené s jeho pomocí budou vyu ity v rámci celé skupiny. Zb vající v zkumné a v vojové slu by, které se stávají zastaral mi nebo nadbyte n mi, budou ve st edn dobé perspektiv odprodány i zru eny. 15/

16 Orgány a vedení spole nosti P edstavenstvo P edstavenstvo je statutárním orgánem spole nosti, jen ídí innost spole nosti a jedná jejím jménem. Dle stanov spole nosti, platn ch k je p edstavenstvo sedmi lenné a lenové jsou voleni na t íleté funk ní období. P edstavenstvo volí ze svého st edu p edsedu a dva místop edsedy, kte í ka d samostatn v plném rozsahu zastupují p edsedu p edstavenstva p i v konu jeho p sobnosti. P edstavenstvo spole nosti k PIOTR CHE MI SKI narozen 17. íjna 1964, len p edstavenstva od , p edseda p edstavenstva od (funk ní období uplyne dne ), vzd lání vysoko kolské, 20 let praxe, V sou asné dob je také generálním editelem spole nosti. Profesní kariéra: V p edcházejících p ti letech p sobil jako len rady editel spole nosti Gamet Holdings S.A. Luxembourg ( /2009) dále jako místop edseda pro obchod a marketing, Gamet, S.A. Torun, Polsko ( /2010). Rovn byl lenem p edstavenstva a lenem dozor í rady s p ím m provozním dozorem nad marketingem a prodejem ve spole nosti Kamis- Przyprawy S.A ( ). ádná z t chto funkcí ji netrvá. Vzd lání: Vysoká kola ízení a marketingu ve Var av (partner Univerzity v Denveru USA) postgraduální studium v oblasti ízení, Vysoká kola zem d lská ve Var av, magistersk program MAREK SERAFIN narozen 10. srpna 1969, len a místop edseda p edstavenstva od (sou asné funk ní období uplyne dne ), vzd lání vysoko kolské, 17 let praxe, V sou asné dob je lenem p edstavenstva spole nosti PKN Orlen, kde je zodpov dn za petrochemické operace. Profesní kariéra: V p edcházejících p ti letech p sobil jako generální editel skupiny ArcelorMittal Group ( ). P sobil rovn jako jednatel, len p edstavenstva a p edseda p edstavenstva ve spole nosti Huta Warszawa (v sou asnosti skupina ArcelorMittal Group) a sou asn té jako p edseda p edstavenstva Silscrap Sp. z o.o. P edtím p sobil jako generální editel a p edseda p edstavenstva ve spole nosti Huta Zawiercie S.A. a jako provozní editel ve spole nosti Huta Aluminum Konin S.A. ( ). Vzd lání: Vysoké u ení technické ve Var av, Business School, Vysoké u ení technické v Poznani, fakulta stavební 16/

17 MARTIN DURČÁK narozen 25. listopadu 1966, člen představenstva od (současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 19 let praxe, V současné době je také ředitelem pro segment maloobchodu a jednatelem společnosti BENZINA, s.r.o. Profesní kariéra: V předcházejících pěti letech vykonával funkci člena představenstva a generálního ředitele společnosti ARAL ČR a.s. ( ) Výkon této funkce netrvá. Předtím působil jako projektový manažer ve společnosti Aral ČR a jako ředitel controllingu ve společnosti Aral ČR a Aral Polsko. Vzdělání: Vysoká škola báňská v Ostravě MARIUSZ KĘDRA narozen 7. června 1970, člen představenstva od (funkční období uplyne dne ), vzdělání vysokoškolské, 15 let praxe, V současné době je také finančním ředitelem společnosti. Profesní kariéra: V předcházejících pěti letech působil jako člen představenstva a ve vedení společnosti Lafarge Kruszywa i Beton Sp. Z o.o. provozní ředitel(2008 červen 2010) a Lafarge Aggregates Ltd. člen představenstva zodpovědný za finance a rozvoj ( ). Žádná z těchto funkcí již netrvá. Vzdělání: Ekonomická univerzita v Katovicích, magisterský titul kontroling a řízení 1 7

18 IVAN OTTIS narozen 21. listopadu 1947, člen představenstva od (současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 39 let praxe, V současné době je také ředitelem pro rafinérský segment. Profesní kariéra: V předcházejících pěti letech vykonával funkci předsedy představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( ), funkci předsedy dozorčí rady společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( ), člena dozorčí rady Rafineria Trzebinia S.A., člena dozorčí rady Rafineria Jedlicze, S.A. Výkon žádné z těchto funkcí netrvá. V současnosti je členem dozorčí rady ORLEN OIL Sp. z o.o., Polská republika. Působil také jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Paramo ( ) a jako ředitel strategických projektů společnosti Unipetrol Rafinérie ( ). Vzdělání: Chemicko-technologická fakulta Univerzity Pardubice ARTUR PAŹDZIOR narozen 6. října 1970, člen představenstva od (současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 18 let praxe, V současné době je také ředitelem pro petrochemický segment. Profesní kariéra: Působil jako generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti MK sp. z o.o. ( /2009) a jako ředitel pro prodej a marketing a člen představenstva Wavin Metalplast Buk sp. z o.o. ( ). Výkon žádné z těchto funkcí netrvá. Vzdělání: Master of Business Administration, Nottingham Trent University / The Wielkopolska Business School Dipl. Ing., Vysoká škola polytechniky v Poznani, fakulta strojní Představenstvo změny v roce 2010 Ke dni 1. ledna 2010 byli členy představenstva pánové Piotr Chełmiński předseda, Wojciech Ostrowski místopředseda, Marek Serafin místopředseda, Ivan Ottis, Martin Durčák, Artur Paździor členové. Dozorčí rada na svém zasedání, které se konalo dne 18. června 2010 zvolila znovu do představenstva na další funkční období pana Wojciecha Ostrowského. Dozorčí rada společnosti na svém zasedání konaném dne 24. září 2010 vzala na vědomí rezignaci pana Wojciecha Ostrowského na funkci člena a místopředsedy představenstva a schválila jeho žádost, aby jeho výkon funkce skončil dnem 30. září Dozorčí rada téhož dne 24. září 2010 zvolila členem představenstva pana Mariusze Kędru s účinností od 1. října K 31. prosinci 2010 tedy představenstvo pracovalo ve složení Piotr Chełmiński předseda, Marek Serafín místopředseda, Mariusz Kędra, Ivan Ottis, Martin Durčák, Artur Paździor členové. 1 8

19 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V souladu se stanovami platnými k měla dozorčí rada 9 členů, kteří byli voleni na tříleté funkční období. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují předsedu dozorčí rady při výkonu jeho působnosti. Dozorčí rada k DARIUSZ JACEK KRAWIEC narozen 23. září 1967, člen a místopředseda dozorčí rady (od , funkční období uplyne ), předseda dozorčí rady (od dosud), vzdělání vysokoškolské, 19 let praxe, V současnosti je mimo skupinu Unipetrol členem a předsedou představenstva PKN Orlen S.A., V předcházejících pěti letech vykonával funkci předsedy představenstva společnosti Action (2006 3/2008). Výkon funkce netrvá. V roce 2002 byl jmenován předsedou představenstva společnosti Elektrim SA a v roce 2003 výkonným ředitelem společnosti Sindicatum Ltd London. Předtím působil jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Impexmetal SA. V roce 1998 nastoupil do britské kanceláře japonské investiční banky Nomura plc London, kde zodpovídal za polský trh. V letech 1992 až 1997 pracoval pro PEKAO S.A., Ernst & Young SA a PriceWaterhouse Sp. z o.o. D. J. Krawiec absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Poznani, obor ekonomie a organizace zahraničního obchodu. SŁAWOMIR ROBERT JĘDRZEJCZYK narozen 5. května 1969, člen dozorčí rady (od , funkční období uplyne ), místopředseda dozorčí rady (od dosud), vzdělání vysokoškolské, 17 let praxe, V současnosti je mimo skupinu Unipetrol členem a místopředsedou představenstva PKN Orlen S.A. a členem představenstva společnosti AB ORLEN Lietuva. V předcházejících pěti letech vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti TPEmiTel Sp. z o.o. ( ). Předtím působil jako Group Controlling Director ve společnosti Telekomunikacja Polska S.A ( ). Výkon těchto funkcí netrvá. Působil jako finanční ředitel ORFE SA ( ) a člen představenstva společnosti CEFARM Slaski, dceřiné společnosti ORFE S.A., ( ). Předtím v období 1997 až 2002 zastával pozici člena představenstva a finančního ředitele (do roku 1998 náměstka) ve společnosti IMPEXMETAL SA. V letech 1992 až 1997 pracoval pro společnosti: Telebud, ASEA Brown Boveri a PriceWaterhouse Sp z o.o. V roce 1997 získal certifikát British Certified Auditor od Asociace britských účetních. Absolvoval postgraduální ekonomický kurz pro manažery (1994). Vystudoval Vysoké učení technické v Łódźi, specializace telekomunikace (1992). IVAN KOČÁRNÍK narozen 29. listopadu 1944, člen a místopředseda dozorčí rady (od , současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 42 let praxe, V předcházejících pěti letech byl předsedou dozorčí rady společnosti Impronta, a.s. (do ), předsedou dozorčí rady Společnosti Česká pojišťovna Slovensko, a.s. (do 4/2008), předsedou správní rady Nadace VŠE, předsedou dozorčí rady společnosti Česká pojišťovna a.s. (do 1/2007) a předsedou dozorčí rady společnosti ČESKÉ AEROLINIE, a.s. (do 9/2009). Výkon žádné funkce netrvá. Zastával funkce místopředsedy vlády a ministra financí ( ) a náměstka ministra financí ČSFR ( ). Předtím působil jako Ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí ( ), na VŠE v Praze ( ) a ve Výzkumném ústavu finanční a úvěrové soustavy ( ). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. ZDENĚK ČERNÝ narozen 20. října 1953, člen dozorčí rady (od dosud, současné funkční období uplyne ), 1 9

20 vzdělání vysokoškolské, 36 let praxe, V předcházejících pěti letech byl mimo skupinu Unipetrol předsedou dozorčí rady společnosti Vykáň a.s. (do ) a členem dozorčí rady Severomoravská energetika a.s., Ostrava (do ). V současnosti je předsedou Odborového svazu ECHO. Předtím působil jako předseda Odborového svazu chemie ČR ( ), kde pracoval od roku 1990 postupně na různých jiných pozicích (vedoucí sekretariátu předsedy, výkonný tajemník, vedoucí legislativně-právního úseku). V letech působil na různých pozicích a úsecích v odvětví železniční dopravy. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. BOGDAN DZUDZEWICZ narozen 9. února 1966, náhradní člen dozorčí rady ( ), člen dozorčí rady (od dosud, funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 20 let praxe, V současnosti působí jako hlavní právník společnosti PKN ORLEN (od září 2008). V minulosti působil jako senior právník ve společnosti Linklaters ( ) a dále vedl soukromou právní praxi ( ). Předtím působil jako komerční právník ve společnosti Elektrim S.A. (2002), jako senior právník ve společnosti Weil, Gotshal & Manges ( ) a jako právník v právnické kanceláři Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ( ). Vystudoval Právnickou fakultu Adama Mickiewicze v Poznani a LAW Faculty, Central European University v Budapešti. Je členem Regionální komory komerčních právníků ve Varšavě. PIOTR KEARNEY narozen 4. října 1969, člen dozorčí rady ( dosud, současné funkční období uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 16 let praxe, V současnosti působí v PKN Orlen jako ředitel oddělení fúzí a akvizicí a je členem dozorčí rady společnosti AB ORLEN Lietuva (2006 dosud), ORLEN Upstream Sp. z o.o. (2006 dosud) a společnosti Polkomtel, S.A. (od března 2008). Do PKN Orlen nastoupil v roce 2000 na pozici zástupce ředitele úseku kapitálových investic, později zastával funkci ředitele úseku strategie a rozvoje. Předtím pracoval ve společnosti Nafta Polska, nejprve jako poradce úseku finanční politiky, později ve funkci zástupce ředitele úseku restrukturalizace a privatizace. Svoji pracovní kariéru začal v Rafineria Gdanska jako finanční manažer pro rozvoj ( ). V předcházejících pěti letech byl členem dozorčí rady společností ORLEN Deutschland GmBH ( ), Rafineria Trzebinia S.A. ( ), Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. ( ). Je také akcionářem nebo společníkem obchodních společností: 20 % KGL Sp. z o.o, Gdynia, Polská republika a dále akcionářem s malým podílem v jiných společnostech soukromých nebo kótovaných na burze, nikoli však v UNIPETROL, a.s. ani v jeho dceřiných společnostech. Je absolventem ekonomické fakulty Univerzity v Gdaňsku. ANDRZEJ JERZY KOZŁOWSKI narozen 13. ledna 1975, člen dozorčí rady ( dosud, výkon funkce uplyne ), vzdělání vysokoškolské, 13 let praxe, V současnosti působí v PKN Orlen jako výkonný ředitel pro strategii a projektové portfolio (od února 2009) a člen dozorčí rady společnosti AB ORLEN Lietuva (od dubna 2009). V předcházejících letech působil jako ředitel oddělení strategie, řízení projektů a spolupráce s regulátorem ve společnosti TP Emitel, ředitel ve společnosti Prokom S.A., manažer odpovědný za realizaci strategických projektů pro představenstvo Telekomunikacja Polska S.A., konzultant a projektový manažer pro společnosti Avantis Consulting Group a American Management Systems. A. J. Kozłowski je absolvent bakalářského programu na Wyższa Szkoła Biznesu/National-Louis University a MBA programu na Maastricht School of Management. KRYSTIAN PATER narozen 16. prosince 1964, člen dozorčí rady (od dosud, současné funkční období uplyne ), 2 0

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 1 Obsah 1 POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1. HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAVNÍ FINANČNÍ

Více

Výroční zpráva 2011. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

Výroční zpráva 2011. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí Výroční zpráva 2011 Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2011 Uzávěrka výroční zprávy: 28. března 2012 Obsah POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 1 POSLÁ Í, VIZE A CÍLE SKUPI Y U IPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1 HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAV Í FI A Č Í UKAZATELE SKUPI Y U IPETROL...9 4 VÝZ AM É

Více

Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol.................................................................................... 2

Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol.................................................................................... 2 Výroční zpráva 2012 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 Poslání Unipetrolu... 2 Hlavní cíle společnosti pro rok 2013... 2 Etický kodex... 2 Uplatňování pravidel správy a řízení společnosti...

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012. Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29.

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012. Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29. Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012 Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29. března 2013 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 4 Profil... 5

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 1. Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 2. Profil... 4 3. Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol... 6 4. Významné události roku 2008... 7 5. Dopis akcionářům...

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Y partner O v Rnestabilním prostředí

Výroční zpráva 2009. Y partner O v Rnestabilním prostředí Výroční zpráva Stabilní partner v nestabilním prostředí UNIPETL, a.s. Výroční zpráva SAH Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 5 Profil... 8 Historické milníky... 9 Hlavní finanční ukazatele skupiny

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výroční zpráva UNIPETROL, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva UNIPETROL, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva UNIPETROL, a.s. za rok 2007 1 Poslání, vize a cíle skupiny UNIPETROL... 4 2 Profil... 6 3 Finanční a provozní ukazatele Skupiny... 8 4 Významné události roku... 9 5 Rozhovor s předsedou

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2012 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS)

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2012 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2012 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) Piotr Chełmiński předseda představenstva a generální ředitel Mariusz Kędra člen představenstva a finanční ředitel 25. dubna

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013

Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013 Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013 1. Základní údaje Obchodní jméno: Themis, a.s. Sídlo: Rožnov p.r., 1. máje 2633 IO: 00578142 DI: CZ699000153 Datum zápisu do OR: 19. prosince 1990 Registrace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013

UNIPETROL, a.s. ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013 NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS)

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) François Vleugels, CEO Wojciech Ostrowski, CFO 15. května 2008 Program Hlavní údaje Finanční výsledky Přehled segmentů Doprovodné

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více