Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012"

Transkript

1 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012,

2 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment, VRV Obsah Sekce I Úvod k problematice výběru provozovatele (Ernst & Young) Role vlastníka, hlediska rozhodování o provozování vodohospodářského majetku, klíčové aspekty vstupující do rozhodování, Sekce II Zkušenosti s koncesním řízením (VRV) Proces koncesního řízení (významná koncese, velká koncese, koncese malého rozsahu), podklady pro koncesní řízení, koncesní projekt, obsah kvalifikační a koncesní dokumentace, koncesní smlouva a další Strana 2

3 Sekce I Úvod k problematice výběru provozovatele Strana 3

4 Vlastník a jeho role (klíčový princip) Pravomoc k nakládaní s majetkem v rámci interních pravidel a zákona Finanční a ekonomický aspekt Odpovědnost je nepřenositelná, pouze výkon činností lze delegovat Efektivnost, účelnost a smysluplnost Vlastník jako řádný hospodář Společenský a politický aspekt Regulační a zákonný aspekt Zákaznický a obchodní aspekt Odpovědnost vlastníka je klíčová, ovlivňující fungování celé společnosti Strana 4

5 Rámcová hlediska pro rozhodování o provozování vodohospodářského majetku Kvalita dodávaných služeb odběratelům (kvalita produktu a dalších služeb s ním spojených) Cena za služby poskytované odběratelům (zajištění charakteru služby obecného hospodářského zájmu) Obnova a rozvoj (zajištění kontinuity provozu ve vztahu k budoucímu tržnímu, právnímu a sociálnímu prostředí) Cílem je nalezení vyváženého modelu provozování. Strana 5

6 Detailní členění hledisek pro rozhodování o provozování vodohospodářského majetku Investiční Provozní Plánování obnovy a oprav majetku vlastníka Know how potřebné k provozování Kvalita dodávaných služeb Možnosti získávání cizích zdrojů financování vodohospodářského majetku Vztah s odběrateli Nákladová efektivita provozování Finanční Transformační Náklady a přiměřený zisk provozovatele Procedurální náročnost transformace Využívání institutu nájemného Zajištění kontinuity provozování Povinnost využívat finanční model dle OPŽP Právní aspekty (např. povolení k provozování a jiné) Strana 6

7 Sekce II Zkušenosti s koncesním řízením Strana 7

8 KŘ na výběr provozovatele ZADAVATEL KŘ = VLASTNÍK VH INFRASTRUKTURY KONCESIONÁŘ = PROVOZOVATEL pokud končí smlouva se stávajícím provozovatelem a není možné ji prodloužit pokud vlastník vybuduje novou VH infrastrukturu a rozhodne se pro oddílný model provozování pokud dojde k rozšíření VH majetku o více něž 30% ( 99 odst. 3 písm. b) ZVZ) pokud vlastník VH infrastruktury čerpá dotaci z OPŽP a rozhodne se pro oddílný model provozování Strana 8

9 KŘ u projektů z OPŽP KŘ NA VÝBĚR PROVOZOVATELE základní údaj předpokládaný příjem koncesionáře 2 vyhlášky č. 217/2006 Sb. ke KZ součet předpokládaných příjmů koncesionáře z realizace předmětu KS v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti KS výpočet podle přílohy č. 1 vyhlášky Rok Rok přepokládané platnosti koncesní smlouvy Předpokládaný příjem provozovatele z vodovodů v daném roce (v tis. Kč) Předpokládaný příjem provozovatele z kanalizace v daném roce (v tis. Kč) Předpokládaný příjem provozovatele celkem v daném roce (v tis. Kč) Diskontní koeficient 1/(1+r)^n Současná hodnota předpokládaného příjmu provozovatele v daném roce (v tis. Kč) (n) a b a*b Strana 9

10 Proces KŘ Rozdělení dle výše předpokládaného příjmu koncesionáře: Významná koncese Velká koncese Koncese tzv. malého rozsahu Strana 10

11 Koncese tzv. malého rozsahu Příjem do 20 mil.kč bez DPH ( 5 odst. 2 KZ) Zadavatel nemusí postupovat podle KZ, je však povinen dodržet zásady uvedené v 3a KZ - dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace pouze jednokolové KŘ jen výzva pro podání nabídek jen koncesní dokumentace a návrh koncesní smlouvy požadavky na kvalifikaci dodavatele se uvádějí v koncesní dokumentaci Strana 11

12 Významná koncese předpokládaný příjem dle 20 odst. 2 KZ obec nad obyvatel příjem min. 200 mil.kč, obec nad do příjem min. 100 mil.kč, obec do obyvatel - příjem min. 50 mil.kč, jiný zadavatel příjem min. 100 mil.kč povinnost zpracovat Koncesní projekt a předložit jej ke schválení zastupitelstvu dále postup v KŘ jako velká koncese Strana 12

13 Podklady pro KŘ Identifikační údaje zadavatele Současně platná Provozní smlouva vč. Příloh Popis současně provozované VH infrastruktury včetně kapacit PVZ,ÚV,ČOV Informace o budované infrastruktuře (podporované z OPŽP) Doklady o akceptaci projektu k financování z OPŽP/SFŽP (Rozhodnutí), včetně finanční analýzy (součást Žádosti) Přehled pronajatého hmotného majetku Přehled VH majetku zadavatele včetně majetku, ke kterému má zadavatel nájemní či jiné užívací právo Přehled nemovitostí vlastněných zadavatelem, zapsaných v katastru nemovitostí, které budou pronajaty provozovateli Specifikace nehmotného majetku, který tvoří součást nebo příslušenství VH majetku, ale není vlastníka Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací - aktuální znění Spotřeba vody (v posledních 3 letech, seznam významných odběratelů) Prognóza vývoje množství dodávané a odváděné vody (v m3) po dobu KS Strana 13

14 Podklady pro KŘ Prognóza předpokládaného minimálního nájemného po dobu KS (min. výše pro udržitelnost infrastruktury+investice výstup z FM) Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence (poslední 3 roky) Plán investic a technického zhodnocení po dobu KS Počet přípojek v jednotlivých letech trvání KS (+ vliv investic) Přehled provozních řádů Přehled služeb, které současný provozovatel nezajišťuje a přitom využívá VH majetku (např. čištění OV na ČOV zadavatele) Kalkulace ceny pro vodné a stočné na aktuální rok + 3 roky zpět Mapové podklady (situace VaK a VH systémů + vyznačení nové investice) Požadavky na smluvní investice (GIS, systémy měření, SW, generely ) Informace o současném systému úhrady oprav, havárií, obnovy Vzor smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod Zjištění zákaznických center, linky, SMS spojení s odběrateli apod. Prověření současných subdodávek (činnosti bez subdodavatelů) Současný obrat stávajícího provozovatele Strana 14

15 Koncesní projekt 21 KZ odst. 2 a 3 vyhlášky č. 217/2006 Sb. Minimální obsah KP: identifikace objektivních potřeb zadavatele, včetně vymezení požadovaných cílů k uspokojení potřeb, popis možných způsobů zajištění potřeb zadavatele, včetně ekonomického posouzení a doporučení nejvýhodnější varianty; popis důsledků, kdyby daná potřeba nebyla realizována vůbec, analýza způsobů realizace doporučené varianty min. 2 formy řešení, srovnání jejich výhodnosti zajištění podle KZ se zajištěním jinou formou; není-li zajištění dané služby vyjmuto ze ZVZ, je vždy jedna z forem řešení VZ; z analýzy musí být zřejmé předpokládané finanční toky jednotlivých řešení a zda je pro zajištění služby vhodný a ekonomicky výhodný postup podle KZ. Strana 15

16 Obsah koncesního projektu popis současného stavu VH infrastruktury a provozování popis služeb a způsob jejich poskytování předpokládaný příjem provozovatele vymezení způsobu nakládání s VH majetkem zadavatele předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu KS práva a povinnosti vlastníka a provozovatele předpokládané platební podmínky a požadavky na kvalitu poskytovaných služeb vks zhodnocení ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti KS předpokládaný časový harmonogram přípravy a průběhu KŘ vybrané údaje majetkové a provozní evidence plán financování a obnovy VH majetku předpokládané nájemné předpokládané náklady na provoz VH majetku Strana 16

17 Velká koncese Příjem nad 20 mil.kč bez DPH Dvoukolové řízení 1. kolo KŘ oznámení o zahájení KŘ ( 6 a 7 KZ) lhůta pro doručení žádosti o účast v KŘ nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení zadavatel si může vyhradit zrušení KŘ ( 6 odst. 2 KZ) žádosti o účast dle kvalifikační dokumentace posuzování kvalifikace dle ZVZ ( 59 ZVZ) 2. kolo KŘ výzva k podání nabídek ( 8 KZ) lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 40 dnů ode dne odeslání výzvy nabídky dle ZVZ a koncesní dokumentace včetně KS posouzení a hodnocení nabídek dle ZVZ (Hlava VII ZVZ) Strana 17

18 Obsah kvalifikační dokumentace důvod vypsání KŘ předmět KŘ včetně klasifikace popis provozované infrastruktury a místo plnění předpokládaný harmonogram realizace předmětu KS předpokládaný celkový příjem koncesionáře požadavky na kvalifikaci dodavatele (dle 50 ZVZ) plnění části zakázky subdodavatelem ( 44 odst. 6 ZVZ) požadavky na zpracování žádosti a průběh kvalifikace zrušení koncesního řízení (dle oznámení a 84 ZVZ) právo zadavatele aktualizovat, případně doplnit údaje informace k základním a dílčím hodnotícím kriteriím proces příjímání a posuzování žádostí relevantní informace k předpokládaným požadavkům ve výzvě (jistota, důvěrnost informací atd.) doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona o obcích zadavatel potvrzuje schválení KvD Radou/zastupitelstvem Strana 18

19 Obsah koncesní dokumentace důvod vypsání KŘ předmět a klasifikace předmětu KS popis provozované infrastruktury a místo plnění KS předpokládaný investiční rozvoj v době trvání KS předpokládaný harmonogram realizace předmětu KS obsah koncesní dokumentace ( 44 ZVZ) obchodní a platební podmínky technické podmínky ( 45 ZVZ) požadavky na varianty podmínky a požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny způsob hodnocení nabídek podle uvedených hodnotících kriterií jiné podmínky a požadavky zadavatele (jistota, dodatečné info ke KD, část KS, která nesmí být plněna subdodavatelem, prohlídka místa plnění) způsob ukončení KŘ doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona o obcích zadavatel potvrzuje schválení KD Radou/zastupitelstvem Strana 19

20 Koncesní smlouva část třetí KZ koncesionář se zavazuje poskytovat služby a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb. Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví KS. Obsah KS důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukončení KS, vymezení právních vztahů smluvních stran k VH majetku, určenému k realizaci KS, včetně pravidel jejich vypořádání dojde-li k ukončení KS KS lze uzavřít pouze na dobu určitou. V KS zadavatel může koncesionáři umožnit vybírat od uživatelů úhrady za poskytované služby pouze v případě, že by sám zadavatel měl právo takové úhrady od uživatelů vybírat. Strana 20

21 Obsah koncesní smlouvy Předmět a účel KS Specifikace pronajatého majetku (seznam VH majetku, přehled nemovitostí, prognóza objemů spotřeby pitné vody a odváděných odpadních vod) Práva a povinnosti vlastníka Nájemné a jeho platba (stanovení minimální výše nájemného) Tvorba ceny pro vodné a stočné (finanční nástroje, výchozí kalkulace) Provozování (práva a povinnosti provozovatele, subdodávky) Výkonové ukazatele kvality VH služeb, smluvní pokutové body, sankce, vzory zpráv o stavu provozování VH majetku Obnova a údržba VH majetku, odstraňování poruch a havárií, investice Připojování dalších odběratelů na VH infrastrukturu Vztahy mezi smluvními stranami (řešení sporů, vzájemná komunikace mezi smluvními stranami, vztahy k třetím osobám) Ukončení KS (postup při předání VH majetku) Škody na VH majetku a omezení odpovědnosti (pojištění provozovatele) Liberační události, Vyšší moc Strana 21

22 Před uzavřením koncesní smlouvy PŘED UZAVŘENÍM KONCESNÍ SMLOUVY předchozí stanovisko MF dle 30 KZ Vyžádání stanoviska k uzavření KS a jeho projednání při schvalování KS je podmínkou platnosti KS Žádost o stanovisko musí obsahovat vybrané náležitosti KS, ekonomický rozbor dopadů KS na ekonomickou situaci žadatele, včetně údajů o stavu zadluženosti žadatele. Pokud se MF nevyjádří do 60 dnů od doručení, platí, že nemá námitek k uzavření KS. schválení KS významná KS se schvaluje dle 23 KZ - zastupitelstvo ostatní KS schvaluje Rada nebo zastupitelstvo PO UZAVŘENÍ KS zveřejnění v rejstříku KS MMR - 32 KZ Strana 22

23 Časový harmonogram KŘ Strana 23

24 Připomínkování ze strany SFŽP všechny dokumenty ke KŘ musí být schváleny SFŽP zdlouhavé s nejistým výsledkem v současné době připomínkování pozastaveno termíny pro ukončení projektů platí Strana 24

25 Finanční tok Vlastník Nájem Provozovatel V + S Obyvatelé Vlastník nájem Provozovatel provozní náklady + zisk Obyvatelé vodné + stočné (V+S) Výše V+S je dána FA (příloha žádosti OPŽP) a musí být dodržena jako minimální Strana 25

26 Finanční model (FM) poměrně složitý nástroj 3 propojené soubory.xls předvyplněný zadavatelem (minimální nájemné) soutěží se o provozní náklady správné nastavení FM je klíčové pro dosažení ekonomicky efektivních výsledků nájem držet se na minimu, které je požadováno SFŽP (zbytečně nenavyšovat V+S) historická data o provozu analýza dat poskytnutých stávajícím provozovatelem, analýza budoucího stavu (např. záměr předávat vodu sousední obci) strop na provozní náklady Strana 26

27 Kvalita za rozumnou cenu snahou vždy vybrat kvalitního provozovatele, který je schopen plnit náročné podmínky OPŽP technické administrativní ačkoliv min. výše V+S je předem dána, levnější provoz se projeví ve vyšším nájmu konec dotací v sektoru VH z nájmu bude nutné hradit veškeré rekonstrukce, obnovu a novou výstavbu infrastruktury Strana 27

28 Děkujeme za pozornost! Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment, VRV

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Jana Šubrtová Soulad výdaje s legislativou V rámci realizace projektu je nutné dodržovat obecně legislativu EK i ČR. Specifickou oblastí je dodržování pravidel,

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Oldřich Hladký, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více