KONCESNÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCESNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Datum KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění. Zadavatel Obec Únětice

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Zadavatele Osoba zastupující Zadavatele Vymezení předmětu Výběrového řízení Základní informace o Výběrovém řízení Strategický záměr Cíle projektu Předmět Koncesní smlouvy Popis Vodohospodářské infrastruktury Doba plnění závazků z Koncesní smlouvy Ostatní skutečnosti ovlivňující realizaci předmětu Výběrového řízení Předpokládaný příjem Koncesionáře Dodatečné informace ke koncesním podmínkám Kvalifikace dodavatele kvalifikační předpoklady Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání splnění kvalifikace sdružením dodavatelů Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Kritéria výběru ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria a jejich váhy Soutěžní cena Výše smluvního pokutového bodu Způsob hodnocení Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Soutěžní cena Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Výše smluvního pokutového bodu Celkové hodnocení Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení Uzavření Koncesní smlouvy Obchodní podmínky Koncesní dokumentace Strana 2

3 7.1. Vzor Koncesní smlouvy Vzor Smluv s Odběrateli Kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) Požadavek na způsob zpracování Soutěžní ceny Výpočet Soutěžní ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Podání nabídky Lhůta a místo pro podání nabídek Požadavky na varianty nabídek Požadavky na formální zpracování nabídky Doporučený obsah nabídky Jiné požadavky Zadavatele Otevírání obálek s nabídkami Prohlídka místa plnění díla Ostatní Přílohy Koncesní dokumentace Koncesní dokumentace Strana 3

4 Přehled pojmů Koncesionář Koncesní zákon Vodohospodářská infrastruktura Výběrové řízení Zadavatel nebo Obec ZoVAK ZVZ Vítězný dodavatel vybraný na základě Výběrového řízení, se kterým bude uzavřena Koncesní smlouva Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění Jedná se o vodohospodářský majetek Zadavatele uvedený v čl. 3.5 této koncesní dokumentace. Výběrovým řízením se rozumí proces výběru provozovatele Vodohospodářské infrastruktury, jeho podmínky a průběh jsou definovány touto koncesní dokumentací Obec Únětice, Náves 17/4, Únětice Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Další používané pojmy pro účely Výběrového řízení Zadavatel vymezuje obdobně dle 17 ZVZ. Koncesní dokumentace Strana 4

5 Zadavatel: se sídlem: jehož jménem jedná: právní forma: IČ: DIČ: CZ Identifikační údaje Zadavatele Obec Únětice Náves 17/4, Únětice Ing. Vladimír Vytiska, starosta Územně-samosprávný celek dle 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2. Osoba zastupující Zadavatele Osoba zastupující Zadavatele: Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. se sídlem: Národní č.p. 984/15, Praha 1, PSČ jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Petrák, Ing. Radko Bucek a Jon Edward Hatcher, jednatelé právní forma: spol. s.r.o. IČ: Kontaktní adresa tohoto Výběrového řízení: Purkyňova 74/2, Praha 1, PSČ Kontaktní osoba tohoto Výběrového řízení: Ing. Martin Salaj, Ph.D. Tel.: Osoba zastupující Zadavatele je pověřena a zmocněna k zastupování Zadavatele při výkonu práv a povinností podle Koncesního zákona s výjimkou činností spočívajících v rozhodnutí, která analogicky podle 151 odst. 2 ZVZ přísluší Zadavateli (zadání Koncesní smlouvy, vyloučení dodavatele z účasti ve Výběrovém řízení, zrušení Výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele pro uzavření smlouvy či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek). 3. Vymezení předmětu Výběrového řízení Název Výběrového řízení: Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice 3.1. Základní informace o Výběrovém řízení Toto Výběrové řízení není koncesním řízením realizovaným dle Koncesního zákona, ani zadávacím řízením dle ZVZ. Zadavatel realizuje Koncesní řízení v souladu se zásadami podle ustanovení 3a Koncesního zákona, a to formou jednofázového řízení, ve kterém Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a současnému prokázání splnění kvalifikace. Tato koncesní dokumentace je současně výzvou k podání nabídek. Zadavatel oznámil zahájení Výběrového řízení na úřadní desce a na svých internetových stránkách Strategický záměr Strategickým záměrem Zadavatele je zajistit kvalitní provozování Vodohospodářské infrastruktury Cíle projektu Hlavním cílem projektu je vybrat strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci, který komplexně a kvalitně zajistí provozování Vodohospodářské infrastruktury Předmět Koncesní smlouvy Předmětem tohoto Výběrového řízení je uzavření Koncesní smlouvy, tj. provozní smlouvy ve smyslu 8 odst. 2 ZoVAK s právem výběru vodného a stočného náležející Koncesionáři ve smyslu 8 odst. 13 a 14 Koncesní dokumentace Strana 5

6 ZoVAK, jejímž předmětem bude pronájem Vodohospodářské infrastruktury Koncesionáři a závazek Koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVAK. Za pronájem Vodohospodářské infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli nájemné. Za zajištění provozování Vodohospodářské infrastruktury postoupí Zadavatel vítěznému dodavateli své právo vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na předpis a výběr vodného a stočného od odběratelů. Podrobné vymezení práv a povinností mezi Zadavatelem a Koncesionářem je specifikováno v příloze č. 3 k této koncesní dokumentaci, kterou tvoří vzor Koncesní smlouvy. Předmětem Koncesní smlouvy se stane i takový majetek nacházející se na území obce Únětice v katastrálním území Únětice u Prahy (okres Praha-západ, ), k němuž Zadavatel nabude vlastnické právo po dni účinnosti Koncesní smlouvy do konce doby provozování dle uzavřené Koncesní smlouvy a jež tvoří s Vodohospodářskou infrastrukturou, která je předmětem Koncesní smlouvy, technicky, provozně a ekonomicky nedílný celek Popis Vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářskou infrastrukturu tvoří stávající vodovod a kanalizace (ve smyslu ZoVaK) ve vlastnictví Zadavatele nacházející se v katastrálním území Únětice u Prahy (okres Praha-západ, ). Kanalizace v obci Únětice je oddílná a její celková délka dle Vybraných údajů z majetkové evidence je 6,833 km. Většina odpadních vod je odváděna na ČOV v Roztokách u Prahy, kterou vlastní Město Roztoky. Malá část odpadních vod je odváděna na ČOV v Úněticích, která má kapacitu 250 EO. Povolení k vypouštění odpadních vod pro tuto ČOV v Uněticích je platné pouze do a nejpozději k tomuto datu se předpokládá ukončení jejího provozu a odvedení všech odpadních vod na ČOV Roztoky. Celková délka vodovodních řadů je dle Vybraných údajů z majetkové evidence 6,848 km. Obec je v současné době zásobována z vodovodního přivaděče napojeného na vodovod Roztoky-Velké Přílepy. Historicky byla obec do roku 2010 zásobována pouze z vlastního podzemní zdroje pitné vody napojeného na vodárnu Unětice. Jako zdroj vody byla využívána studna na pozemku č.k. 72/2 s vydatností 2,6 l/s. V obci je věžový vodojem aknaglobus o objemu 150 m 3. V současné době probíhá vodoprávní řízení o ukončení provozu vodárny Unětice, vodojemu i vodního zdroje. Zadavatel ale do budoucna předpokládá další provoz tohoto vodního zdroje a vodárny jako zdroje užitkové vody, nebo náhradního zdroje pitné vody, s tím že by provoz zajišťoval dodavatel v rámci koncesní smlouvy a zadavatel by hradil s tím spojené odůvodněné náklady. Stručný popis Vodohospodářské infrastruktury obsahuje následující tabulka: Tabulka 1: Vodohospodářská infrastruktura Popis Vodohospodářské infrastruktury Vodovod Celková délka vodovodních řadů do DN 100 mm Vodovodní přípojky Vodoměry Čerpací stanice Věžový vodojem Vodárna Únětice Studna na pozemku č.k. 72/2 Kanalizace Celková délka kanalizačních stok do 300 mm ČOV Kanalizační přípojky Čerpací stanice Rozměr m 126 ks 121 ks 1 ks 1 ks (objem 150 m 3 ) 1 ks 1 ks m 1 ks (kapacita 250 EO) 59 ks 2 ks Podrobně je Vodohospodářská infrastruktura popsána v příloze č. 1 k této koncesní dokumentaci, která je totožná s přílohu č. 1 vzoru Koncesní smlouvy, která je přílohou č. 3 této koncesní dokumentace Doba plnění závazků z Koncesní smlouvy Koncesionář zahájí svoji činnost po uzavření Koncesní smlouvy, a to přebíráním Vodohospodářské infrastruktury. Zadavatel stanovil dobu provozování dle Koncesní smlouvy na dobu 7 let, nejpozději však do Koncesní dokumentace Strana 6

7 3.7. Ostatní skutečnosti ovlivňující realizaci předmětu Výběrového řízení Zadavatel upozorňuje dodavatele a dodavatelé berou na vědomí, že Vodohospodářská infrastruktura souvisí z části s infrastrukturou a) města Roztoky, se sídlem Nám. 5. května 2, , Roztoky, IČ: , která je vlastníkem vodovodu (ve smyslu ZoVaK), na kterou je Vodohospodářská infrastruktura napojena a odkud je přebírána pitná voda. b) města Roztoky, se sídlem Nám. 5. května 2, , Roztoky, IČ: , která je vlastníkem kanalizace (ve smyslu ZoVaK) včetně ČOV Roztoky, na kterou je Vodohospodářská infrastruktura napojena a kam je odváděna odpadní voda. c) obce Statenice, se sídlem Statenice 23, , Horoměřice, IČ: , která je vlastníkem kanalizace (ve smyslu ZoVaK), která je na Vodohospodářskou infrastrukturu napojena a odkud je přebírána odpadní voda, jenž je dále odvedena na ČOV Roztoky. Dodavatel se zavazuje, že bude využívat služeb subdodavatelů v souladu s článkem vzoru Koncesní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 k této koncesní dokumentaci Předpokládaný příjem Koncesionáře Předpokládaný příjem Koncesionáře činí 9 621tis.Kč bez DPH. Tento předpokládaný příjem byl stanoven v souladu s 4 zákona 139/206 Sb. v platném znění a 2 a Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 217/2006 Sb. v platném znění. 4. Dodatečné informace ke koncesním podmínkám Dodavatelé jsou oprávněni po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace ke koncesním podmínkám. Zadavatel odešle dodatečné informace ke koncesním podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele podle předchozího odstavce. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí Zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí koncesní dokumentace nebo kterým byla koncesní dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace ke koncesním podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. 5. Kvalifikace dodavatele kvalifikační předpoklady 5.1. Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí: a) prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 ZVZ viz čl této koncesní dokumentace, b) prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ viz čl. 5.3 této koncesní dokumentace, c) prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 ZVZ viz čl. 5.4 této koncesní dokumentace d) prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 ZVZ viz čl této koncesní dokumentace. Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu Koncesní dokumentace Strana 7

8 prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Koncesní smlouvy dodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Prokázání splnění kvalifikace sdružením dodavatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení 6 odst. 3 písm. a) ZoVAK neumožňuje, aby krajský úřad vydal povolení k provozování kanalizace, pokud povolení k provozování kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě, nepřipouští tak současně tento zákon i s ohledem na definici provozovatele v 2 odst. 4 ZoVAK, aby konkrétní kanalizaci provozovala více než jedna osoba. Z tohoto důvodu nepřipouští Zadavatel podání nabídky, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace, v tomto Výběrovém řízení několika dodavateli společně. Koncesní smlouva tak nemůže být plněna několika dodavateli společně. Několik dodavatelů však může využít prokázání splnění kvalifikace postupy podle čl na základě subdodavatelských vztahů, pokud to tato koncesní dokumentace umožňuje Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace kopiemi dokladů (může však použít rovněž jejich originály či úředně ověřené kopie). Doklady prokazující kvalifikaci musí být obsaženy v nabídce. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů. V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zákonem (tj. v souladu se ZVZ) nebo Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc tohoto zmocněnce v originále nebo úředně ověřené kopii Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ v souladu s 62 odst. 2 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Výběrového řízení zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci. Dodavatel musí být oprávněn provozovat živnost volnou v oboru činnosti provozování kanalizací podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) v platném znění Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: a) doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč pokrývající předmět plnění Koncesní smlouvy. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokazuje platnou pojistnou smlouvou, popř. smlouvami včetně příslušných všeobecných pojistných podmínek a případných dodatků nebo smluvních ujednání. Dodavatel Koncesní dokumentace Strana 8

9 může prokázat splnění daného kvalifikačního předpokladu také pojistným certifikátem (pojistkou) vystaveným příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem. b) údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem zjištěném podle zvláštních právních předpisů a o obratu dosaženém v oboru provozování kanalizací za poslední 3 účetní období, přičemž obrat v oboru provozování kanalizací a ČOV musí dosahovat minimálně 2 mil. Kč za každé účetní období. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokazuje čestným prohlášením např. v následující struktuře: Rok Celkový obrat dodavatele Obrat v oboru provozování kanalizací a ČOV V případě, že dodavatel nemá k dispozici údaje o obratu za poslední 3 roky (účetní období), předloží ve své nabídce přehled o obratu za roky 2009 a 2010 a odhad na rok V případě, že dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu Koncesní smlouvy později, předloží údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti Technické kvalifikační předpoklady V rámci technických kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje: a) K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem prokazující, že za posledních tři roky poskytl minimálně tyto významné služby poskytnuté v oblasti provozování kanalizací: i) dodavatel sám na svých vlastních vodovodech a kanalizacích nebo v rámci provozních smluv uzavřených jím jako provozovatelem musí mít v posledních 3 letech součet obyvatel napojených na takto provozované vodovody a kanalizace, u kterých byl provozovatelem, nejméně 1000 (tedy jedna nebo součet více dodavatelem provozovaných vodovodů a kanalizací musí být v rozsahu min připojených obyvatel); ii) dodavatel v posledních třech letech provozoval minimálně 1 čistírnu odpadních vod s minimální kapacitou pro 250 EO (ekvivalentních obyvatel). Přílohou seznamu těchto služeb musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, nebo pokud činnosti dodavatel provozuje na svých vlastních kanalizacích a čistírně odpadních vod. b) K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dvou osob, které budou odpovědné za realizaci předmětu Koncesní smlouvy, přičemž a. jedna osoba musí mít VŠ vzdělání vodohospodářského směru a minimálně pět let praxe v oboru a b. druhá osoba musí mít minimálně SŠ vzdělání a minimálně pět let praxe v oboru. Dodavatel v nabídce předloží kopie dokladů o vzdělání obou osob a profesní životopisy obou osob. Dále dodavatel v nabídce uvede formou čestného prohlášení pracovněprávní nebo obdobný vztah těchto osob k dodavateli. Koncesní dokumentace Strana 9

10 6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje koncesním podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější Kritéria výběru ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria a jejich váhy Soutěžní cena 95 % Výše smluvního pokutového bodu 5 % Soutěžní cena Výsledná Soutěžní cena pro účel hodnocení ve Výběrovém řízení bude vypočtena jako součet za vodné a stočné následující veličiny: diskontovaný požadovaný příjem provozovatele (dodavatele) bez nájemného a promítaných variabilních provozních nákladů ale včetně nominální výše nákladů provozovatele na smluvní služby pro vlastníka v celých sedmi (7) letech provozování, celý dělený diskontovaným dodaným či odváděným objemem Za účelem výpočtu Soutěžní ceny dodavatel závazně vyplní list Soutěžní cena v Modelu tvořící přílohu č. 5 k této koncesní dokumentaci. Dodavatel v Modelu vyplní určené buňky na listu Soutěžní cena Výše smluvního pokutového bodu Hodnocena bude výše smluvního pokutového bodu uvedená v krycím listu nabídky shodná s návrhem Koncesní smlouvy dodavatele. Výše smluvního pokutového bodu bude uvedena v Kč, kde minimální požadavek je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), maximální však 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Pokud dodavatel nabídne výši smluvního pokutového bodu vyšší než je maximální hodnota (5 000,- Kč), nebude toto hodnotící komisí akceptováno a bude posuzováno jako maximální hodnota (5 000,- Kč). Pokud dodavatel nabídne výši smluvního pokutového bodu nižší než minimální hodnota (1 000,- Kč), bude z Výběrového řízení vyloučen z důvodu nesplnění koncesních podmínek Způsob hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Soutěžní cena Pro dílčí hodnotící kritérium Soutěžní cena, pro které nejvhodnější nabídku představuje nejnižší hodnota, získá hodnocená nabídka v rámci tohoto dílčího hodnotící kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Výše smluvního pokutového bodu Pro dílčí hodnotící kritérium Výše smluvního pokutového bodu, pro které nejvhodnější nabídku (max) představuje maximální hodnota 5 000,- Kč při minimální hranici 2 000,-Kč (min), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu (B SPB ), která vznikne násobkem 100 a rozdílu mezi hodnotou 1 a poměrem rozdílů maximální hranice snížené o hodnotu hodnocené nabídky (nab) k nejvhodnější nabídce snížené o hodnotu minimální hranice.. B SPB Celkové hodnocení max nab 5000 nab = 100* 1 = 100* 1 max min Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dodavatelů dle dílčích hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnocení bude provedeno v MS Excel bez zaokrouhlení. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako Koncesní dokumentace Strana 10

11 nejúspěšnější (tj. ekonomicky nejvýhodnější) bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Dalším nabídkám budou přiřazena pořadí podle počtu dosažených bodů, tj. čím více bodů, tím lepší pořadí Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení Na základě výsledků Výběrového řízení vybere Zadavatel pro uzavření Koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel odešle oznámení o výběru koncesionáře nejpozději do 5 dnů ode dne výběru koncesionáře všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve Výběrovém řízení. Pokud Zadavatel některého dodavatele z Výběrového řízení vyloučí, bude ho bezodkladně informovat o vyloučení včetně důvodů Uzavření Koncesní smlouvy K uzavření Koncesní smlouvy je Zadavatel povinen vyžádat si stanovisko Ministerstva financí Vzor Koncesní smlouvy 7. Obchodní podmínky Obchodní podmínky Zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 3 (Koncesní smlouva) k této koncesní dokumentaci. Vyplněný a podepsaný návrh Koncesní smlouvy (provozní smlouva) dle uvedeného vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této koncesní dokumentaci se zohledněním podmínek Výběrového řízení včetně shodné elektronické verze na datovém nosiči CD nebo DVD v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF musí být součástí nabídky. Písemný návrh Koncesní smlouvy musí zcela akceptovat návrh Koncesní smlouvy (viz příloha č. 3 Koncesní smlouva) a musí být v souladu s textem koncesní dokumentace nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu Výběrového řízení. Od návrhu Koncesní smlouvy, která je součástí koncesní dokumentace, se nelze odchýlit, dodavatel pouze doplní ty části návrhu Koncesní smlouvy, jejichž doplnění se předpokládá. Údaje uvedené v návrhu Koncesní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele Vzor Smluv s Odběrateli Přílohou Koncesní smlouvy je povinný vzor smluv s odběrateli o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Návrh vzoru smlouvy s odběrateli musí být součástí nabídky dodavatele. Finální znění vzoru smlouvy s odběrateli jakožto Přílohy č. 9 ke koncesní smlouvě bude projednáno a odsouhlaseno na společném jednání mezi Vlastníkem a vítězným dodavatelem před uzavřením koncesní smlouvy Kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby se zavázali, že ke dni uzavření Koncesní smlouvy budou mít pro plnění Koncesní smlouvy zajištěno kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) v dojezdové vzdálenosti maximálně 5 km od sídla Zadavatele. Koncesní dokumentace Strana 11

12 8.1. Výpočet Soutěžní ceny 8. Požadavek na způsob zpracování Soutěžní ceny Pro výpočet výše Soutěžní ceny dodavatel závazně využije přílohu č. 5 (Soutěžní nástroje) k této koncesní dokumentaci. Po otevření všech částí přílohy č. 5 dodavatel vyplní pouze odemčené buňky na listu Nabídka dodavatele v části A Soutěžní formulář dle pokynů uvedených v pravé části tohoto listu. Výše Soutěžní ceny musí být stanovena na základě a v souladu s touto koncesní dokumentací v české měně. Výše Soutěžní ceny bude stanovena při plném zohlednění hodnoty prací, dodávek a všech nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při realizaci předmětu Výběrového řízení požadovány, společně s dočasnými pracemi a instalacemi zařízení, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. Výše vodného a stočného v jednotlivých letech budou stanoveny v souladu s přílohou č. 3 (Koncesní smlouva) k této koncesní dokumentaci a s právními předpisy. Zadavatel požaduje, aby při zpracování kalkulace Soutěžní ceny dodavatelé vycházeli z částí B a C přílohy č. 5 k této koncesní dokumentaci, které již obsahují údaje pevně stanovené Zadavatelem. Tyto údaje budou tvořit součást stanovení Soutěžní ceny, jsou stejné pro všechny dodavatele a nemohou být dodavatelem měněny Podání nabídky 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky - Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované touto koncesní dokumentací, které je dodavatel povinen předložit ve stanoveném obsahu, ve stanovené formě a lhůtě. - Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Provozování vodovodů a kanalizací obce Únětice, názvem a adresou dodavatele a osoby zastupující Zadavatele. - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto Výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, který se podílí na prokazování kvalifikace jiného dodavatele v tomto Výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku ve Výběrovém řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž Výběrovém řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž Výběrovém řízení, Zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí Lhůta a místo pro podání nabídek - Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do do 9:00 hodin na adrese Zadavatele. Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude Zadavatelem v souladu s ust. 71 odst. 6 ZVZ bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. - Za okamžik doručení se v případě osobního doručení považuje písemné potvrzení o převzetí. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Doručení nabídky eviduje Zadavatel do seznamu doručených nabídek s uvedením pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení Požadavky na varianty nabídek Variantní nabídky nejsou přípustné Požadavky na formální zpracování nabídky - Nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii. - Nabídka musí být podána v českém jazyce (jednacím jazykem tohoto Výběrového řízení je český jazyk). Koncesní dokumentace Strana 12

13 - Všechny listy nabídky budou očíslovány, spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy (za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje Zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem). - Veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK) Doporučený obsah nabídky - úvodní přebalový list s označením názvu Výběrového řízení, NABÍDKA, obchodní firma dodavatele, apod., - vyplněný, oprávněnou osobou podepsaný Krycí list nabídky ve formátu Přílohy č. 4 k této koncesní dokumentaci, - vyplněná část A Soutěžní formulář Přílohy č. 5 k této koncesní dokumentaci, v elektronické i listinné podobě podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, - doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 5 této koncesní dokumentace, - součástí nabídky bude vyplněný a podepsaný návrh Koncesní smlouvy (provozní smlouva) dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k této koncesní dokumentaci se zohledněním podmínek Výběrového řízení včetně shodné elektronické verze na datovém nosiči CD nebo DVD v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF (viz následující odrážka). - CD nebo DVD s vyplněným a řádně podepsaným návrhem Koncesní smlouvy v elektronické verzi v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF a návrhem výpočetních příloh Koncesní smlouvy v elektronické verzi v relevantním formátu (.xls), přičemž části přílohy č. 5 Platební mechanismus Koncesní smlouvy budou tvořit zpracované části B a C přílohy č. 5 (Soutěžní nástroje) k této koncesní dokumentaci, a - další, dle uvážení dodavatele Otevírání obálek s nabídkami 10. Jiné požadavky Zadavatele Otevírání obálek s nabídkami a čtení hodnot kritérií proběhne dne od 10:00 hodin na adrese Zadavatele. Otevírání obálek proběhne obdobně dle 71 ZVZ. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s 71 ZVZ) vždy maximálně 1 osoba za každého dodavatele. Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů a prokázali se oprávněním (např. plnou mocí) jednat jménem daného dodavatele. V rámci procesu Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno ověření výpočtu nabízené Soutěžní ceny za využití Soutěžního formuláře vyplněného dodavatelem a předloženého v rámci nabídky Prohlídka místa plnění díla Dne od 10:00 hodin bude, za možné účasti dodavatelů a zástupce Zadavatele, provedena prohlídka místa plnění Koncesní smlouvy. Sraz zájemců o prohlídku bude v sídle Zadavatele. Dodavatel má možnost v rámci prohlídky místa plnění upozornit zástupce Zadavatele na případné nesoulady mezi jednotlivými částmi podkladů Výběrového řízení a vznést dotazy. Pro Zadavatele však budou závazné pouze dodatečné informace Zadavatele poskytnuté dodavatelům na žádosti podané dodavatelem dle čl. 4 této koncesní dokumentace Ostatní Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením Koncesní smlouvy Výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. Koncesní dokumentace Strana 13

14 Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto Výběrovém řízení, všechny výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání nabídek nevrací. Podklady které nebudou zasílány dodavatelům z důvodu jejich velkého rozsahu k dispozici k nahlédnutí na adrese Obec Únětice, Náves 17/4, Únětice v úřední dny, tj. středa od 18:00 do 20:00. V ostatní pracovní dny po dohodě. Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 180 dní. V Úněticích dne Koncesní dokumentace Strana 14

15 Příloha č. 1 Vymezení předmětu nájmu o o o o 11. Přílohy Koncesní dokumentace Část 1.1 Specifikace Majetku dle majetkové a provozní evidence (ZoVaK) Část 1.2 Situace širších vztahů Část 1.3 Seznam vodoměrů Část 1.4 Soupis pozemků Příloha č. 2 Provozní předpis stanice Příloha č. 3 Koncesní smlouva včetně příloh Příloha č. 4 Krycí list nabídky Příloha č. 5 Soutěžní nástroje o Model (pouze elektronická verze, soubor Model_Unetice_5_soutez.xls ) Příloha č. 6 Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne , č.j. ŽP/MEUC /2010/V/Bru-R Příloha č. 7 Povolení odběru vody ze studny kú Únětice ze dne , č.j. Vod /87-La Příloha č. 8 Provozní pokyny vodovodu Únětice Příloha č. 9 Kanalizační řád stokové sítě Únětice Příloha č. 10 Kalkulace cen pro vodné a stočné (pro rok 2011, 2010) Koncesní dokumentace Strana 15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815/, 739 61 Třinec V Ostravě dne 15. března 2012 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Modernizace divadelního sálu KD

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o.

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. "Oprava kanalizace - Chvalšiny"

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava kanalizace - Chvalšiny tel.: 380 739 114; podatelna@chvalsiny.cz ZADÁVACÍDOKUMENTACE - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více