KONCESNÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCESNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Datum KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění. Zadavatel Obec Únětice

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Zadavatele Osoba zastupující Zadavatele Vymezení předmětu Výběrového řízení Základní informace o Výběrovém řízení Strategický záměr Cíle projektu Předmět Koncesní smlouvy Popis Vodohospodářské infrastruktury Doba plnění závazků z Koncesní smlouvy Ostatní skutečnosti ovlivňující realizaci předmětu Výběrového řízení Předpokládaný příjem Koncesionáře Dodatečné informace ke koncesním podmínkám Kvalifikace dodavatele kvalifikační předpoklady Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání splnění kvalifikace sdružením dodavatelů Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Kritéria výběru ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria a jejich váhy Soutěžní cena Výše smluvního pokutového bodu Způsob hodnocení Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Soutěžní cena Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Výše smluvního pokutového bodu Celkové hodnocení Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení Uzavření Koncesní smlouvy Obchodní podmínky Koncesní dokumentace Strana 2

3 7.1. Vzor Koncesní smlouvy Vzor Smluv s Odběrateli Kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) Požadavek na způsob zpracování Soutěžní ceny Výpočet Soutěžní ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Podání nabídky Lhůta a místo pro podání nabídek Požadavky na varianty nabídek Požadavky na formální zpracování nabídky Doporučený obsah nabídky Jiné požadavky Zadavatele Otevírání obálek s nabídkami Prohlídka místa plnění díla Ostatní Přílohy Koncesní dokumentace Koncesní dokumentace Strana 3

4 Přehled pojmů Koncesionář Koncesní zákon Vodohospodářská infrastruktura Výběrové řízení Zadavatel nebo Obec ZoVAK ZVZ Vítězný dodavatel vybraný na základě Výběrového řízení, se kterým bude uzavřena Koncesní smlouva Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění Jedná se o vodohospodářský majetek Zadavatele uvedený v čl. 3.5 této koncesní dokumentace. Výběrovým řízením se rozumí proces výběru provozovatele Vodohospodářské infrastruktury, jeho podmínky a průběh jsou definovány touto koncesní dokumentací Obec Únětice, Náves 17/4, Únětice Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Další používané pojmy pro účely Výběrového řízení Zadavatel vymezuje obdobně dle 17 ZVZ. Koncesní dokumentace Strana 4

5 Zadavatel: se sídlem: jehož jménem jedná: právní forma: IČ: DIČ: CZ Identifikační údaje Zadavatele Obec Únětice Náves 17/4, Únětice Ing. Vladimír Vytiska, starosta Územně-samosprávný celek dle 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2. Osoba zastupující Zadavatele Osoba zastupující Zadavatele: Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. se sídlem: Národní č.p. 984/15, Praha 1, PSČ jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Petrák, Ing. Radko Bucek a Jon Edward Hatcher, jednatelé právní forma: spol. s.r.o. IČ: Kontaktní adresa tohoto Výběrového řízení: Purkyňova 74/2, Praha 1, PSČ Kontaktní osoba tohoto Výběrového řízení: Ing. Martin Salaj, Ph.D. Tel.: Osoba zastupující Zadavatele je pověřena a zmocněna k zastupování Zadavatele při výkonu práv a povinností podle Koncesního zákona s výjimkou činností spočívajících v rozhodnutí, která analogicky podle 151 odst. 2 ZVZ přísluší Zadavateli (zadání Koncesní smlouvy, vyloučení dodavatele z účasti ve Výběrovém řízení, zrušení Výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele pro uzavření smlouvy či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek). 3. Vymezení předmětu Výběrového řízení Název Výběrového řízení: Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice 3.1. Základní informace o Výběrovém řízení Toto Výběrové řízení není koncesním řízením realizovaným dle Koncesního zákona, ani zadávacím řízením dle ZVZ. Zadavatel realizuje Koncesní řízení v souladu se zásadami podle ustanovení 3a Koncesního zákona, a to formou jednofázového řízení, ve kterém Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a současnému prokázání splnění kvalifikace. Tato koncesní dokumentace je současně výzvou k podání nabídek. Zadavatel oznámil zahájení Výběrového řízení na úřadní desce a na svých internetových stránkách Strategický záměr Strategickým záměrem Zadavatele je zajistit kvalitní provozování Vodohospodářské infrastruktury Cíle projektu Hlavním cílem projektu je vybrat strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci, který komplexně a kvalitně zajistí provozování Vodohospodářské infrastruktury Předmět Koncesní smlouvy Předmětem tohoto Výběrového řízení je uzavření Koncesní smlouvy, tj. provozní smlouvy ve smyslu 8 odst. 2 ZoVAK s právem výběru vodného a stočného náležející Koncesionáři ve smyslu 8 odst. 13 a 14 Koncesní dokumentace Strana 5

6 ZoVAK, jejímž předmětem bude pronájem Vodohospodářské infrastruktury Koncesionáři a závazek Koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVAK. Za pronájem Vodohospodářské infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli nájemné. Za zajištění provozování Vodohospodářské infrastruktury postoupí Zadavatel vítěznému dodavateli své právo vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na předpis a výběr vodného a stočného od odběratelů. Podrobné vymezení práv a povinností mezi Zadavatelem a Koncesionářem je specifikováno v příloze č. 3 k této koncesní dokumentaci, kterou tvoří vzor Koncesní smlouvy. Předmětem Koncesní smlouvy se stane i takový majetek nacházející se na území obce Únětice v katastrálním území Únětice u Prahy (okres Praha-západ, ), k němuž Zadavatel nabude vlastnické právo po dni účinnosti Koncesní smlouvy do konce doby provozování dle uzavřené Koncesní smlouvy a jež tvoří s Vodohospodářskou infrastrukturou, která je předmětem Koncesní smlouvy, technicky, provozně a ekonomicky nedílný celek Popis Vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářskou infrastrukturu tvoří stávající vodovod a kanalizace (ve smyslu ZoVaK) ve vlastnictví Zadavatele nacházející se v katastrálním území Únětice u Prahy (okres Praha-západ, ). Kanalizace v obci Únětice je oddílná a její celková délka dle Vybraných údajů z majetkové evidence je 6,833 km. Většina odpadních vod je odváděna na ČOV v Roztokách u Prahy, kterou vlastní Město Roztoky. Malá část odpadních vod je odváděna na ČOV v Úněticích, která má kapacitu 250 EO. Povolení k vypouštění odpadních vod pro tuto ČOV v Uněticích je platné pouze do a nejpozději k tomuto datu se předpokládá ukončení jejího provozu a odvedení všech odpadních vod na ČOV Roztoky. Celková délka vodovodních řadů je dle Vybraných údajů z majetkové evidence 6,848 km. Obec je v současné době zásobována z vodovodního přivaděče napojeného na vodovod Roztoky-Velké Přílepy. Historicky byla obec do roku 2010 zásobována pouze z vlastního podzemní zdroje pitné vody napojeného na vodárnu Unětice. Jako zdroj vody byla využívána studna na pozemku č.k. 72/2 s vydatností 2,6 l/s. V obci je věžový vodojem aknaglobus o objemu 150 m 3. V současné době probíhá vodoprávní řízení o ukončení provozu vodárny Unětice, vodojemu i vodního zdroje. Zadavatel ale do budoucna předpokládá další provoz tohoto vodního zdroje a vodárny jako zdroje užitkové vody, nebo náhradního zdroje pitné vody, s tím že by provoz zajišťoval dodavatel v rámci koncesní smlouvy a zadavatel by hradil s tím spojené odůvodněné náklady. Stručný popis Vodohospodářské infrastruktury obsahuje následující tabulka: Tabulka 1: Vodohospodářská infrastruktura Popis Vodohospodářské infrastruktury Vodovod Celková délka vodovodních řadů do DN 100 mm Vodovodní přípojky Vodoměry Čerpací stanice Věžový vodojem Vodárna Únětice Studna na pozemku č.k. 72/2 Kanalizace Celková délka kanalizačních stok do 300 mm ČOV Kanalizační přípojky Čerpací stanice Rozměr m 126 ks 121 ks 1 ks 1 ks (objem 150 m 3 ) 1 ks 1 ks m 1 ks (kapacita 250 EO) 59 ks 2 ks Podrobně je Vodohospodářská infrastruktura popsána v příloze č. 1 k této koncesní dokumentaci, která je totožná s přílohu č. 1 vzoru Koncesní smlouvy, která je přílohou č. 3 této koncesní dokumentace Doba plnění závazků z Koncesní smlouvy Koncesionář zahájí svoji činnost po uzavření Koncesní smlouvy, a to přebíráním Vodohospodářské infrastruktury. Zadavatel stanovil dobu provozování dle Koncesní smlouvy na dobu 7 let, nejpozději však do Koncesní dokumentace Strana 6

7 3.7. Ostatní skutečnosti ovlivňující realizaci předmětu Výběrového řízení Zadavatel upozorňuje dodavatele a dodavatelé berou na vědomí, že Vodohospodářská infrastruktura souvisí z části s infrastrukturou a) města Roztoky, se sídlem Nám. 5. května 2, , Roztoky, IČ: , která je vlastníkem vodovodu (ve smyslu ZoVaK), na kterou je Vodohospodářská infrastruktura napojena a odkud je přebírána pitná voda. b) města Roztoky, se sídlem Nám. 5. května 2, , Roztoky, IČ: , která je vlastníkem kanalizace (ve smyslu ZoVaK) včetně ČOV Roztoky, na kterou je Vodohospodářská infrastruktura napojena a kam je odváděna odpadní voda. c) obce Statenice, se sídlem Statenice 23, , Horoměřice, IČ: , která je vlastníkem kanalizace (ve smyslu ZoVaK), která je na Vodohospodářskou infrastrukturu napojena a odkud je přebírána odpadní voda, jenž je dále odvedena na ČOV Roztoky. Dodavatel se zavazuje, že bude využívat služeb subdodavatelů v souladu s článkem vzoru Koncesní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 k této koncesní dokumentaci Předpokládaný příjem Koncesionáře Předpokládaný příjem Koncesionáře činí 9 621tis.Kč bez DPH. Tento předpokládaný příjem byl stanoven v souladu s 4 zákona 139/206 Sb. v platném znění a 2 a Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 217/2006 Sb. v platném znění. 4. Dodatečné informace ke koncesním podmínkám Dodavatelé jsou oprávněni po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace ke koncesním podmínkám. Zadavatel odešle dodatečné informace ke koncesním podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele podle předchozího odstavce. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí Zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí koncesní dokumentace nebo kterým byla koncesní dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace ke koncesním podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. 5. Kvalifikace dodavatele kvalifikační předpoklady 5.1. Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí: a) prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 ZVZ viz čl této koncesní dokumentace, b) prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ viz čl. 5.3 této koncesní dokumentace, c) prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 ZVZ viz čl. 5.4 této koncesní dokumentace d) prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 ZVZ viz čl této koncesní dokumentace. Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu Koncesní dokumentace Strana 7

8 prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Koncesní smlouvy dodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Prokázání splnění kvalifikace sdružením dodavatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení 6 odst. 3 písm. a) ZoVAK neumožňuje, aby krajský úřad vydal povolení k provozování kanalizace, pokud povolení k provozování kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě, nepřipouští tak současně tento zákon i s ohledem na definici provozovatele v 2 odst. 4 ZoVAK, aby konkrétní kanalizaci provozovala více než jedna osoba. Z tohoto důvodu nepřipouští Zadavatel podání nabídky, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace, v tomto Výběrovém řízení několika dodavateli společně. Koncesní smlouva tak nemůže být plněna několika dodavateli společně. Několik dodavatelů však může využít prokázání splnění kvalifikace postupy podle čl na základě subdodavatelských vztahů, pokud to tato koncesní dokumentace umožňuje Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace kopiemi dokladů (může však použít rovněž jejich originály či úředně ověřené kopie). Doklady prokazující kvalifikaci musí být obsaženy v nabídce. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů. V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zákonem (tj. v souladu se ZVZ) nebo Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc tohoto zmocněnce v originále nebo úředně ověřené kopii Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ v souladu s 62 odst. 2 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Výběrového řízení zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci. Dodavatel musí být oprávněn provozovat živnost volnou v oboru činnosti provozování kanalizací podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) v platném znění Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: a) doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč pokrývající předmět plnění Koncesní smlouvy. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokazuje platnou pojistnou smlouvou, popř. smlouvami včetně příslušných všeobecných pojistných podmínek a případných dodatků nebo smluvních ujednání. Dodavatel Koncesní dokumentace Strana 8

9 může prokázat splnění daného kvalifikačního předpokladu také pojistným certifikátem (pojistkou) vystaveným příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem. b) údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem zjištěném podle zvláštních právních předpisů a o obratu dosaženém v oboru provozování kanalizací za poslední 3 účetní období, přičemž obrat v oboru provozování kanalizací a ČOV musí dosahovat minimálně 2 mil. Kč za každé účetní období. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokazuje čestným prohlášením např. v následující struktuře: Rok Celkový obrat dodavatele Obrat v oboru provozování kanalizací a ČOV V případě, že dodavatel nemá k dispozici údaje o obratu za poslední 3 roky (účetní období), předloží ve své nabídce přehled o obratu za roky 2009 a 2010 a odhad na rok V případě, že dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu Koncesní smlouvy později, předloží údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti Technické kvalifikační předpoklady V rámci technických kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje: a) K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem prokazující, že za posledních tři roky poskytl minimálně tyto významné služby poskytnuté v oblasti provozování kanalizací: i) dodavatel sám na svých vlastních vodovodech a kanalizacích nebo v rámci provozních smluv uzavřených jím jako provozovatelem musí mít v posledních 3 letech součet obyvatel napojených na takto provozované vodovody a kanalizace, u kterých byl provozovatelem, nejméně 1000 (tedy jedna nebo součet více dodavatelem provozovaných vodovodů a kanalizací musí být v rozsahu min připojených obyvatel); ii) dodavatel v posledních třech letech provozoval minimálně 1 čistírnu odpadních vod s minimální kapacitou pro 250 EO (ekvivalentních obyvatel). Přílohou seznamu těchto služeb musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, nebo pokud činnosti dodavatel provozuje na svých vlastních kanalizacích a čistírně odpadních vod. b) K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dvou osob, které budou odpovědné za realizaci předmětu Koncesní smlouvy, přičemž a. jedna osoba musí mít VŠ vzdělání vodohospodářského směru a minimálně pět let praxe v oboru a b. druhá osoba musí mít minimálně SŠ vzdělání a minimálně pět let praxe v oboru. Dodavatel v nabídce předloží kopie dokladů o vzdělání obou osob a profesní životopisy obou osob. Dále dodavatel v nabídce uvede formou čestného prohlášení pracovněprávní nebo obdobný vztah těchto osob k dodavateli. Koncesní dokumentace Strana 9

10 6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje koncesním podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější Kritéria výběru ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria a jejich váhy Soutěžní cena 95 % Výše smluvního pokutového bodu 5 % Soutěžní cena Výsledná Soutěžní cena pro účel hodnocení ve Výběrovém řízení bude vypočtena jako součet za vodné a stočné následující veličiny: diskontovaný požadovaný příjem provozovatele (dodavatele) bez nájemného a promítaných variabilních provozních nákladů ale včetně nominální výše nákladů provozovatele na smluvní služby pro vlastníka v celých sedmi (7) letech provozování, celý dělený diskontovaným dodaným či odváděným objemem Za účelem výpočtu Soutěžní ceny dodavatel závazně vyplní list Soutěžní cena v Modelu tvořící přílohu č. 5 k této koncesní dokumentaci. Dodavatel v Modelu vyplní určené buňky na listu Soutěžní cena Výše smluvního pokutového bodu Hodnocena bude výše smluvního pokutového bodu uvedená v krycím listu nabídky shodná s návrhem Koncesní smlouvy dodavatele. Výše smluvního pokutového bodu bude uvedena v Kč, kde minimální požadavek je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), maximální však 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Pokud dodavatel nabídne výši smluvního pokutového bodu vyšší než je maximální hodnota (5 000,- Kč), nebude toto hodnotící komisí akceptováno a bude posuzováno jako maximální hodnota (5 000,- Kč). Pokud dodavatel nabídne výši smluvního pokutového bodu nižší než minimální hodnota (1 000,- Kč), bude z Výběrového řízení vyloučen z důvodu nesplnění koncesních podmínek Způsob hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Soutěžní cena Pro dílčí hodnotící kritérium Soutěžní cena, pro které nejvhodnější nabídku představuje nejnižší hodnota, získá hodnocená nabídka v rámci tohoto dílčího hodnotící kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Výše smluvního pokutového bodu Pro dílčí hodnotící kritérium Výše smluvního pokutového bodu, pro které nejvhodnější nabídku (max) představuje maximální hodnota 5 000,- Kč při minimální hranici 2 000,-Kč (min), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu (B SPB ), která vznikne násobkem 100 a rozdílu mezi hodnotou 1 a poměrem rozdílů maximální hranice snížené o hodnotu hodnocené nabídky (nab) k nejvhodnější nabídce snížené o hodnotu minimální hranice.. B SPB Celkové hodnocení max nab 5000 nab = 100* 1 = 100* 1 max min Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dodavatelů dle dílčích hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnocení bude provedeno v MS Excel bez zaokrouhlení. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako Koncesní dokumentace Strana 10

11 nejúspěšnější (tj. ekonomicky nejvýhodnější) bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Dalším nabídkám budou přiřazena pořadí podle počtu dosažených bodů, tj. čím více bodů, tím lepší pořadí Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení Na základě výsledků Výběrového řízení vybere Zadavatel pro uzavření Koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel odešle oznámení o výběru koncesionáře nejpozději do 5 dnů ode dne výběru koncesionáře všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve Výběrovém řízení. Pokud Zadavatel některého dodavatele z Výběrového řízení vyloučí, bude ho bezodkladně informovat o vyloučení včetně důvodů Uzavření Koncesní smlouvy K uzavření Koncesní smlouvy je Zadavatel povinen vyžádat si stanovisko Ministerstva financí Vzor Koncesní smlouvy 7. Obchodní podmínky Obchodní podmínky Zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 3 (Koncesní smlouva) k této koncesní dokumentaci. Vyplněný a podepsaný návrh Koncesní smlouvy (provozní smlouva) dle uvedeného vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této koncesní dokumentaci se zohledněním podmínek Výběrového řízení včetně shodné elektronické verze na datovém nosiči CD nebo DVD v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF musí být součástí nabídky. Písemný návrh Koncesní smlouvy musí zcela akceptovat návrh Koncesní smlouvy (viz příloha č. 3 Koncesní smlouva) a musí být v souladu s textem koncesní dokumentace nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu Výběrového řízení. Od návrhu Koncesní smlouvy, která je součástí koncesní dokumentace, se nelze odchýlit, dodavatel pouze doplní ty části návrhu Koncesní smlouvy, jejichž doplnění se předpokládá. Údaje uvedené v návrhu Koncesní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele Vzor Smluv s Odběrateli Přílohou Koncesní smlouvy je povinný vzor smluv s odběrateli o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Návrh vzoru smlouvy s odběrateli musí být součástí nabídky dodavatele. Finální znění vzoru smlouvy s odběrateli jakožto Přílohy č. 9 ke koncesní smlouvě bude projednáno a odsouhlaseno na společném jednání mezi Vlastníkem a vítězným dodavatelem před uzavřením koncesní smlouvy Kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby se zavázali, že ke dni uzavření Koncesní smlouvy budou mít pro plnění Koncesní smlouvy zajištěno kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) v dojezdové vzdálenosti maximálně 5 km od sídla Zadavatele. Koncesní dokumentace Strana 11

12 8.1. Výpočet Soutěžní ceny 8. Požadavek na způsob zpracování Soutěžní ceny Pro výpočet výše Soutěžní ceny dodavatel závazně využije přílohu č. 5 (Soutěžní nástroje) k této koncesní dokumentaci. Po otevření všech částí přílohy č. 5 dodavatel vyplní pouze odemčené buňky na listu Nabídka dodavatele v části A Soutěžní formulář dle pokynů uvedených v pravé části tohoto listu. Výše Soutěžní ceny musí být stanovena na základě a v souladu s touto koncesní dokumentací v české měně. Výše Soutěžní ceny bude stanovena při plném zohlednění hodnoty prací, dodávek a všech nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při realizaci předmětu Výběrového řízení požadovány, společně s dočasnými pracemi a instalacemi zařízení, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. Výše vodného a stočného v jednotlivých letech budou stanoveny v souladu s přílohou č. 3 (Koncesní smlouva) k této koncesní dokumentaci a s právními předpisy. Zadavatel požaduje, aby při zpracování kalkulace Soutěžní ceny dodavatelé vycházeli z částí B a C přílohy č. 5 k této koncesní dokumentaci, které již obsahují údaje pevně stanovené Zadavatelem. Tyto údaje budou tvořit součást stanovení Soutěžní ceny, jsou stejné pro všechny dodavatele a nemohou být dodavatelem měněny Podání nabídky 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky - Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované touto koncesní dokumentací, které je dodavatel povinen předložit ve stanoveném obsahu, ve stanovené formě a lhůtě. - Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Provozování vodovodů a kanalizací obce Únětice, názvem a adresou dodavatele a osoby zastupující Zadavatele. - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto Výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, který se podílí na prokazování kvalifikace jiného dodavatele v tomto Výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku ve Výběrovém řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž Výběrovém řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž Výběrovém řízení, Zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí Lhůta a místo pro podání nabídek - Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do do 9:00 hodin na adrese Zadavatele. Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude Zadavatelem v souladu s ust. 71 odst. 6 ZVZ bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. - Za okamžik doručení se v případě osobního doručení považuje písemné potvrzení o převzetí. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Doručení nabídky eviduje Zadavatel do seznamu doručených nabídek s uvedením pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení Požadavky na varianty nabídek Variantní nabídky nejsou přípustné Požadavky na formální zpracování nabídky - Nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii. - Nabídka musí být podána v českém jazyce (jednacím jazykem tohoto Výběrového řízení je český jazyk). Koncesní dokumentace Strana 12

13 - Všechny listy nabídky budou očíslovány, spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy (za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje Zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem). - Veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK) Doporučený obsah nabídky - úvodní přebalový list s označením názvu Výběrového řízení, NABÍDKA, obchodní firma dodavatele, apod., - vyplněný, oprávněnou osobou podepsaný Krycí list nabídky ve formátu Přílohy č. 4 k této koncesní dokumentaci, - vyplněná část A Soutěžní formulář Přílohy č. 5 k této koncesní dokumentaci, v elektronické i listinné podobě podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, - doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 5 této koncesní dokumentace, - součástí nabídky bude vyplněný a podepsaný návrh Koncesní smlouvy (provozní smlouva) dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k této koncesní dokumentaci se zohledněním podmínek Výběrového řízení včetně shodné elektronické verze na datovém nosiči CD nebo DVD v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF (viz následující odrážka). - CD nebo DVD s vyplněným a řádně podepsaným návrhem Koncesní smlouvy v elektronické verzi v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF a návrhem výpočetních příloh Koncesní smlouvy v elektronické verzi v relevantním formátu (.xls), přičemž části přílohy č. 5 Platební mechanismus Koncesní smlouvy budou tvořit zpracované části B a C přílohy č. 5 (Soutěžní nástroje) k této koncesní dokumentaci, a - další, dle uvážení dodavatele Otevírání obálek s nabídkami 10. Jiné požadavky Zadavatele Otevírání obálek s nabídkami a čtení hodnot kritérií proběhne dne od 10:00 hodin na adrese Zadavatele. Otevírání obálek proběhne obdobně dle 71 ZVZ. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s 71 ZVZ) vždy maximálně 1 osoba za každého dodavatele. Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů a prokázali se oprávněním (např. plnou mocí) jednat jménem daného dodavatele. V rámci procesu Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno ověření výpočtu nabízené Soutěžní ceny za využití Soutěžního formuláře vyplněného dodavatelem a předloženého v rámci nabídky Prohlídka místa plnění díla Dne od 10:00 hodin bude, za možné účasti dodavatelů a zástupce Zadavatele, provedena prohlídka místa plnění Koncesní smlouvy. Sraz zájemců o prohlídku bude v sídle Zadavatele. Dodavatel má možnost v rámci prohlídky místa plnění upozornit zástupce Zadavatele na případné nesoulady mezi jednotlivými částmi podkladů Výběrového řízení a vznést dotazy. Pro Zadavatele však budou závazné pouze dodatečné informace Zadavatele poskytnuté dodavatelům na žádosti podané dodavatelem dle čl. 4 této koncesní dokumentace Ostatní Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením Koncesní smlouvy Výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. Koncesní dokumentace Strana 13

14 Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto Výběrovém řízení, všechny výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání nabídek nevrací. Podklady které nebudou zasílány dodavatelům z důvodu jejich velkého rozsahu k dispozici k nahlédnutí na adrese Obec Únětice, Náves 17/4, Únětice v úřední dny, tj. středa od 18:00 do 20:00. V ostatní pracovní dny po dohodě. Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 180 dní. V Úněticích dne Koncesní dokumentace Strana 14

15 Příloha č. 1 Vymezení předmětu nájmu o o o o 11. Přílohy Koncesní dokumentace Část 1.1 Specifikace Majetku dle majetkové a provozní evidence (ZoVaK) Část 1.2 Situace širších vztahů Část 1.3 Seznam vodoměrů Část 1.4 Soupis pozemků Příloha č. 2 Provozní předpis stanice Příloha č. 3 Koncesní smlouva včetně příloh Příloha č. 4 Krycí list nabídky Příloha č. 5 Soutěžní nástroje o Model (pouze elektronická verze, soubor Model_Unetice_5_soutez.xls ) Příloha č. 6 Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne , č.j. ŽP/MEUC /2010/V/Bru-R Příloha č. 7 Povolení odběru vody ze studny kú Únětice ze dne , č.j. Vod /87-La Příloha č. 8 Provozní pokyny vodovodu Únětice Příloha č. 9 Kanalizační řád stokové sítě Únětice Příloha č. 10 Kalkulace cen pro vodné a stočné (pro rok 2011, 2010) Koncesní dokumentace Strana 15

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace - Provozování vodohospodářské infrastruktury Města Vratimova Výběrové řízení přiměřeně dle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 19. 08. 2016 KONCESNÍ DOKUMENTACE Výběr provozovatele kanalizace a ČOV obce Přišimasy Koncesní řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni 74767 Hrabyně 202 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín Vážení, v souladu

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné Dolní Lomná 260 739 91 Dolní Lomná Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné II Vážení, v souladu

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Město Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Vážení, v souladu s Metodickým

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Obec Bystřice Bystřice 334, 739 95 Bystřice Věc: Písemná výzva k podání nabídky u výběrového řízení pod označením Bystřice dopravní automobil - II Vážení, v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice 1. Název předmětu koncesní smlouvy: Provozování vodovodu v obci Černolice 2. Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Datum 22. června 2011 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Návsí v rámci realizace projektu Revitalizace Povodí Olše zadávací řízení zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Systém přivolání pomoci pro středisko SILOE Ostrava Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ministerstva práce a sociálních

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE EBB gear box solo endurance test rig 1 ks Projekt: Rozšíření vývojového centra NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V Jablonci nad Nisou, dne 8.7.2016..

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Stavební práce projektu Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen Charity Opava Zakázka malého rozsahu na stavební zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova Název zakázky: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro Základní

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení MĚSTO LETOHRAD Komenského 41, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1212/2009/2060/86 Franc 26.2.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku zařízení

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení drtiče se štěpkovačem Dodávky 42990000-2

Více

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba Telefon Ondřej Neuman

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba  Telefon Ondřej Neuman Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov ID schránky v ISDS: 2umb8hk VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon Ondřej Neuman neuman@novybydzov.cz

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j.: MKU / 1263 / 2016 Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Oprava místní komunikace v Rudce u Kunštátu Zakázka malého rozsahu

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce mostů a lávky v obci Kateřinice" 1. Identifikační údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Odstranění nánosů sedimentu Poldr č. 3 Nad koupalištěm Sendražice Identifikace zadavatele: Název: Obec Sendražice Sídlo:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

tel , mobil: , Nabídka bude zájemcem podána podle následujících zadávacích podmínek:

tel , mobil: ,   Nabídka bude zájemcem podána podle následujících zadávacích podmínek: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156 638 01 Brno V Brně dne 13. května 2011 Výzva více zájemcům (dále jen výzva) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Křižatky kanalizace a vodovod Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Adresa: Náměstí Míru 139 267 01 Králův Dvůr Česká republika Poradce zadavatele

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Výběrové řízení na realizaci expozic na veletrzích 2 Druh zakázky Služby ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele COMTES FHT a.s. Sídlo zadavatele Průmyslová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení realizovaného mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplnění na VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VYHLEDÁNÍ ZPRACOVATELE

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy Dodávka 4 konvektomatů pro jídelny MŠ v Trutnově Systémové číslo VZ: P16V00000004 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Sídlo: Komenského 485, Trutnov Horní Předměstí

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Adresa pracoviště: Domov seniorů Drachtinka 1631, Erbenova, 539 01 Hlinsko Č.j.: DsD/474/2016/Se Spis. znak skart. znak/lhůta: 60.1./V5 Vyřizuje:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš telefon:

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš   telefon: VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : Víceúčelové sportovní hřiště Horní Lipová 1. Název veřejné zakázky: Výběrové

Více

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Kateřina Vargová Tel.: 267 994 411 Fax: 272 936 597 E-mail: katerina.vargova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín V ý z v a Inženýrská činnost ve výstavbě k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby Zakázka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče 1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. 2. Nabídka bude splňovat podmínky stanovené zněním 68 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Právní služby související s projekty a administrací Green Investment Scheme

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Datum 3.6.2010 Č.j. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Vysokoškolské sportovní centrum Sídlo: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6 Právní forma: organizační složka státu IČO: 71154639 DIČ: nejsme plátci

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 73961 Třinec - Dolní Líštná, Habrová 302 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána podle výsledků řízení o zadání veřejné zakázky ve 2. stupni (tzv. užším řízení).

Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána podle výsledků řízení o zadání veřejné zakázky ve 2. stupni (tzv. užším řízení). V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: S-46140/STAR/11 Výzva více zájemcům o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené podlimitní řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Flotilové pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a pracovních strojů pro město Nové Město nad Metují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Hať výstavba cyklostezky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná v souladu s PŘÍRUČKOU PRO PŘÍJEMCE DOTACE Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika

Více