KONCESNÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCESNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Datum KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění. Zadavatel Obec Únětice

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Zadavatele Osoba zastupující Zadavatele Vymezení předmětu Výběrového řízení Základní informace o Výběrovém řízení Strategický záměr Cíle projektu Předmět Koncesní smlouvy Popis Vodohospodářské infrastruktury Doba plnění závazků z Koncesní smlouvy Ostatní skutečnosti ovlivňující realizaci předmětu Výběrového řízení Předpokládaný příjem Koncesionáře Dodatečné informace ke koncesním podmínkám Kvalifikace dodavatele kvalifikační předpoklady Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání splnění kvalifikace sdružením dodavatelů Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Kritéria výběru ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria a jejich váhy Soutěžní cena Výše smluvního pokutového bodu Způsob hodnocení Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Soutěžní cena Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Výše smluvního pokutového bodu Celkové hodnocení Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení Uzavření Koncesní smlouvy Obchodní podmínky Koncesní dokumentace Strana 2

3 7.1. Vzor Koncesní smlouvy Vzor Smluv s Odběrateli Kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) Požadavek na způsob zpracování Soutěžní ceny Výpočet Soutěžní ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Podání nabídky Lhůta a místo pro podání nabídek Požadavky na varianty nabídek Požadavky na formální zpracování nabídky Doporučený obsah nabídky Jiné požadavky Zadavatele Otevírání obálek s nabídkami Prohlídka místa plnění díla Ostatní Přílohy Koncesní dokumentace Koncesní dokumentace Strana 3

4 Přehled pojmů Koncesionář Koncesní zákon Vodohospodářská infrastruktura Výběrové řízení Zadavatel nebo Obec ZoVAK ZVZ Vítězný dodavatel vybraný na základě Výběrového řízení, se kterým bude uzavřena Koncesní smlouva Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění Jedná se o vodohospodářský majetek Zadavatele uvedený v čl. 3.5 této koncesní dokumentace. Výběrovým řízením se rozumí proces výběru provozovatele Vodohospodářské infrastruktury, jeho podmínky a průběh jsou definovány touto koncesní dokumentací Obec Únětice, Náves 17/4, Únětice Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Další používané pojmy pro účely Výběrového řízení Zadavatel vymezuje obdobně dle 17 ZVZ. Koncesní dokumentace Strana 4

5 Zadavatel: se sídlem: jehož jménem jedná: právní forma: IČ: DIČ: CZ Identifikační údaje Zadavatele Obec Únětice Náves 17/4, Únětice Ing. Vladimír Vytiska, starosta Územně-samosprávný celek dle 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2. Osoba zastupující Zadavatele Osoba zastupující Zadavatele: Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. se sídlem: Národní č.p. 984/15, Praha 1, PSČ jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Petrák, Ing. Radko Bucek a Jon Edward Hatcher, jednatelé právní forma: spol. s.r.o. IČ: Kontaktní adresa tohoto Výběrového řízení: Purkyňova 74/2, Praha 1, PSČ Kontaktní osoba tohoto Výběrového řízení: Ing. Martin Salaj, Ph.D. Tel.: Osoba zastupující Zadavatele je pověřena a zmocněna k zastupování Zadavatele při výkonu práv a povinností podle Koncesního zákona s výjimkou činností spočívajících v rozhodnutí, která analogicky podle 151 odst. 2 ZVZ přísluší Zadavateli (zadání Koncesní smlouvy, vyloučení dodavatele z účasti ve Výběrovém řízení, zrušení Výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele pro uzavření smlouvy či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek). 3. Vymezení předmětu Výběrového řízení Název Výběrového řízení: Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice 3.1. Základní informace o Výběrovém řízení Toto Výběrové řízení není koncesním řízením realizovaným dle Koncesního zákona, ani zadávacím řízením dle ZVZ. Zadavatel realizuje Koncesní řízení v souladu se zásadami podle ustanovení 3a Koncesního zákona, a to formou jednofázového řízení, ve kterém Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a současnému prokázání splnění kvalifikace. Tato koncesní dokumentace je současně výzvou k podání nabídek. Zadavatel oznámil zahájení Výběrového řízení na úřadní desce a na svých internetových stránkách Strategický záměr Strategickým záměrem Zadavatele je zajistit kvalitní provozování Vodohospodářské infrastruktury Cíle projektu Hlavním cílem projektu je vybrat strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci, který komplexně a kvalitně zajistí provozování Vodohospodářské infrastruktury Předmět Koncesní smlouvy Předmětem tohoto Výběrového řízení je uzavření Koncesní smlouvy, tj. provozní smlouvy ve smyslu 8 odst. 2 ZoVAK s právem výběru vodného a stočného náležející Koncesionáři ve smyslu 8 odst. 13 a 14 Koncesní dokumentace Strana 5

6 ZoVAK, jejímž předmětem bude pronájem Vodohospodářské infrastruktury Koncesionáři a závazek Koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVAK. Za pronájem Vodohospodářské infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli nájemné. Za zajištění provozování Vodohospodářské infrastruktury postoupí Zadavatel vítěznému dodavateli své právo vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na předpis a výběr vodného a stočného od odběratelů. Podrobné vymezení práv a povinností mezi Zadavatelem a Koncesionářem je specifikováno v příloze č. 3 k této koncesní dokumentaci, kterou tvoří vzor Koncesní smlouvy. Předmětem Koncesní smlouvy se stane i takový majetek nacházející se na území obce Únětice v katastrálním území Únětice u Prahy (okres Praha-západ, ), k němuž Zadavatel nabude vlastnické právo po dni účinnosti Koncesní smlouvy do konce doby provozování dle uzavřené Koncesní smlouvy a jež tvoří s Vodohospodářskou infrastrukturou, která je předmětem Koncesní smlouvy, technicky, provozně a ekonomicky nedílný celek Popis Vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářskou infrastrukturu tvoří stávající vodovod a kanalizace (ve smyslu ZoVaK) ve vlastnictví Zadavatele nacházející se v katastrálním území Únětice u Prahy (okres Praha-západ, ). Kanalizace v obci Únětice je oddílná a její celková délka dle Vybraných údajů z majetkové evidence je 6,833 km. Většina odpadních vod je odváděna na ČOV v Roztokách u Prahy, kterou vlastní Město Roztoky. Malá část odpadních vod je odváděna na ČOV v Úněticích, která má kapacitu 250 EO. Povolení k vypouštění odpadních vod pro tuto ČOV v Uněticích je platné pouze do a nejpozději k tomuto datu se předpokládá ukončení jejího provozu a odvedení všech odpadních vod na ČOV Roztoky. Celková délka vodovodních řadů je dle Vybraných údajů z majetkové evidence 6,848 km. Obec je v současné době zásobována z vodovodního přivaděče napojeného na vodovod Roztoky-Velké Přílepy. Historicky byla obec do roku 2010 zásobována pouze z vlastního podzemní zdroje pitné vody napojeného na vodárnu Unětice. Jako zdroj vody byla využívána studna na pozemku č.k. 72/2 s vydatností 2,6 l/s. V obci je věžový vodojem aknaglobus o objemu 150 m 3. V současné době probíhá vodoprávní řízení o ukončení provozu vodárny Unětice, vodojemu i vodního zdroje. Zadavatel ale do budoucna předpokládá další provoz tohoto vodního zdroje a vodárny jako zdroje užitkové vody, nebo náhradního zdroje pitné vody, s tím že by provoz zajišťoval dodavatel v rámci koncesní smlouvy a zadavatel by hradil s tím spojené odůvodněné náklady. Stručný popis Vodohospodářské infrastruktury obsahuje následující tabulka: Tabulka 1: Vodohospodářská infrastruktura Popis Vodohospodářské infrastruktury Vodovod Celková délka vodovodních řadů do DN 100 mm Vodovodní přípojky Vodoměry Čerpací stanice Věžový vodojem Vodárna Únětice Studna na pozemku č.k. 72/2 Kanalizace Celková délka kanalizačních stok do 300 mm ČOV Kanalizační přípojky Čerpací stanice Rozměr m 126 ks 121 ks 1 ks 1 ks (objem 150 m 3 ) 1 ks 1 ks m 1 ks (kapacita 250 EO) 59 ks 2 ks Podrobně je Vodohospodářská infrastruktura popsána v příloze č. 1 k této koncesní dokumentaci, která je totožná s přílohu č. 1 vzoru Koncesní smlouvy, která je přílohou č. 3 této koncesní dokumentace Doba plnění závazků z Koncesní smlouvy Koncesionář zahájí svoji činnost po uzavření Koncesní smlouvy, a to přebíráním Vodohospodářské infrastruktury. Zadavatel stanovil dobu provozování dle Koncesní smlouvy na dobu 7 let, nejpozději však do Koncesní dokumentace Strana 6

7 3.7. Ostatní skutečnosti ovlivňující realizaci předmětu Výběrového řízení Zadavatel upozorňuje dodavatele a dodavatelé berou na vědomí, že Vodohospodářská infrastruktura souvisí z části s infrastrukturou a) města Roztoky, se sídlem Nám. 5. května 2, , Roztoky, IČ: , která je vlastníkem vodovodu (ve smyslu ZoVaK), na kterou je Vodohospodářská infrastruktura napojena a odkud je přebírána pitná voda. b) města Roztoky, se sídlem Nám. 5. května 2, , Roztoky, IČ: , která je vlastníkem kanalizace (ve smyslu ZoVaK) včetně ČOV Roztoky, na kterou je Vodohospodářská infrastruktura napojena a kam je odváděna odpadní voda. c) obce Statenice, se sídlem Statenice 23, , Horoměřice, IČ: , která je vlastníkem kanalizace (ve smyslu ZoVaK), která je na Vodohospodářskou infrastrukturu napojena a odkud je přebírána odpadní voda, jenž je dále odvedena na ČOV Roztoky. Dodavatel se zavazuje, že bude využívat služeb subdodavatelů v souladu s článkem vzoru Koncesní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 k této koncesní dokumentaci Předpokládaný příjem Koncesionáře Předpokládaný příjem Koncesionáře činí 9 621tis.Kč bez DPH. Tento předpokládaný příjem byl stanoven v souladu s 4 zákona 139/206 Sb. v platném znění a 2 a Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 217/2006 Sb. v platném znění. 4. Dodatečné informace ke koncesním podmínkám Dodavatelé jsou oprávněni po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace ke koncesním podmínkám. Zadavatel odešle dodatečné informace ke koncesním podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele podle předchozího odstavce. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí Zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí koncesní dokumentace nebo kterým byla koncesní dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace ke koncesním podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. 5. Kvalifikace dodavatele kvalifikační předpoklady 5.1. Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí: a) prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 ZVZ viz čl této koncesní dokumentace, b) prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ viz čl. 5.3 této koncesní dokumentace, c) prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 ZVZ viz čl. 5.4 této koncesní dokumentace d) prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 ZVZ viz čl této koncesní dokumentace. Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu Koncesní dokumentace Strana 7

8 prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Koncesní smlouvy dodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Prokázání splnění kvalifikace sdružením dodavatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení 6 odst. 3 písm. a) ZoVAK neumožňuje, aby krajský úřad vydal povolení k provozování kanalizace, pokud povolení k provozování kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě, nepřipouští tak současně tento zákon i s ohledem na definici provozovatele v 2 odst. 4 ZoVAK, aby konkrétní kanalizaci provozovala více než jedna osoba. Z tohoto důvodu nepřipouští Zadavatel podání nabídky, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace, v tomto Výběrovém řízení několika dodavateli společně. Koncesní smlouva tak nemůže být plněna několika dodavateli společně. Několik dodavatelů však může využít prokázání splnění kvalifikace postupy podle čl na základě subdodavatelských vztahů, pokud to tato koncesní dokumentace umožňuje Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace kopiemi dokladů (může však použít rovněž jejich originály či úředně ověřené kopie). Doklady prokazující kvalifikaci musí být obsaženy v nabídce. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů. V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zákonem (tj. v souladu se ZVZ) nebo Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc tohoto zmocněnce v originále nebo úředně ověřené kopii Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ v souladu s 62 odst. 2 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Výběrového řízení zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci. Dodavatel musí být oprávněn provozovat živnost volnou v oboru činnosti provozování kanalizací podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) v platném znění Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: a) doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč pokrývající předmět plnění Koncesní smlouvy. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokazuje platnou pojistnou smlouvou, popř. smlouvami včetně příslušných všeobecných pojistných podmínek a případných dodatků nebo smluvních ujednání. Dodavatel Koncesní dokumentace Strana 8

9 může prokázat splnění daného kvalifikačního předpokladu také pojistným certifikátem (pojistkou) vystaveným příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem. b) údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem zjištěném podle zvláštních právních předpisů a o obratu dosaženém v oboru provozování kanalizací za poslední 3 účetní období, přičemž obrat v oboru provozování kanalizací a ČOV musí dosahovat minimálně 2 mil. Kč za každé účetní období. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokazuje čestným prohlášením např. v následující struktuře: Rok Celkový obrat dodavatele Obrat v oboru provozování kanalizací a ČOV V případě, že dodavatel nemá k dispozici údaje o obratu za poslední 3 roky (účetní období), předloží ve své nabídce přehled o obratu za roky 2009 a 2010 a odhad na rok V případě, že dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu Koncesní smlouvy později, předloží údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti Technické kvalifikační předpoklady V rámci technických kvalifikačních předpokladů dodavatele Zadavatel požaduje: a) K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem prokazující, že za posledních tři roky poskytl minimálně tyto významné služby poskytnuté v oblasti provozování kanalizací: i) dodavatel sám na svých vlastních vodovodech a kanalizacích nebo v rámci provozních smluv uzavřených jím jako provozovatelem musí mít v posledních 3 letech součet obyvatel napojených na takto provozované vodovody a kanalizace, u kterých byl provozovatelem, nejméně 1000 (tedy jedna nebo součet více dodavatelem provozovaných vodovodů a kanalizací musí být v rozsahu min připojených obyvatel); ii) dodavatel v posledních třech letech provozoval minimálně 1 čistírnu odpadních vod s minimální kapacitou pro 250 EO (ekvivalentních obyvatel). Přílohou seznamu těchto služeb musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, nebo pokud činnosti dodavatel provozuje na svých vlastních kanalizacích a čistírně odpadních vod. b) K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dvou osob, které budou odpovědné za realizaci předmětu Koncesní smlouvy, přičemž a. jedna osoba musí mít VŠ vzdělání vodohospodářského směru a minimálně pět let praxe v oboru a b. druhá osoba musí mít minimálně SŠ vzdělání a minimálně pět let praxe v oboru. Dodavatel v nabídce předloží kopie dokladů o vzdělání obou osob a profesní životopisy obou osob. Dále dodavatel v nabídce uvede formou čestného prohlášení pracovněprávní nebo obdobný vztah těchto osob k dodavateli. Koncesní dokumentace Strana 9

10 6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje koncesním podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější Kritéria výběru ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria a jejich váhy Soutěžní cena 95 % Výše smluvního pokutového bodu 5 % Soutěžní cena Výsledná Soutěžní cena pro účel hodnocení ve Výběrovém řízení bude vypočtena jako součet za vodné a stočné následující veličiny: diskontovaný požadovaný příjem provozovatele (dodavatele) bez nájemného a promítaných variabilních provozních nákladů ale včetně nominální výše nákladů provozovatele na smluvní služby pro vlastníka v celých sedmi (7) letech provozování, celý dělený diskontovaným dodaným či odváděným objemem Za účelem výpočtu Soutěžní ceny dodavatel závazně vyplní list Soutěžní cena v Modelu tvořící přílohu č. 5 k této koncesní dokumentaci. Dodavatel v Modelu vyplní určené buňky na listu Soutěžní cena Výše smluvního pokutového bodu Hodnocena bude výše smluvního pokutového bodu uvedená v krycím listu nabídky shodná s návrhem Koncesní smlouvy dodavatele. Výše smluvního pokutového bodu bude uvedena v Kč, kde minimální požadavek je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), maximální však 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Pokud dodavatel nabídne výši smluvního pokutového bodu vyšší než je maximální hodnota (5 000,- Kč), nebude toto hodnotící komisí akceptováno a bude posuzováno jako maximální hodnota (5 000,- Kč). Pokud dodavatel nabídne výši smluvního pokutového bodu nižší než minimální hodnota (1 000,- Kč), bude z Výběrového řízení vyloučen z důvodu nesplnění koncesních podmínek Způsob hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Soutěžní cena Pro dílčí hodnotící kritérium Soutěžní cena, pro které nejvhodnější nabídku představuje nejnižší hodnota, získá hodnocená nabídka v rámci tohoto dílčího hodnotící kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Výše smluvního pokutového bodu Pro dílčí hodnotící kritérium Výše smluvního pokutového bodu, pro které nejvhodnější nabídku (max) představuje maximální hodnota 5 000,- Kč při minimální hranici 2 000,-Kč (min), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu (B SPB ), která vznikne násobkem 100 a rozdílu mezi hodnotou 1 a poměrem rozdílů maximální hranice snížené o hodnotu hodnocené nabídky (nab) k nejvhodnější nabídce snížené o hodnotu minimální hranice.. B SPB Celkové hodnocení max nab 5000 nab = 100* 1 = 100* 1 max min Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dodavatelů dle dílčích hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnocení bude provedeno v MS Excel bez zaokrouhlení. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako Koncesní dokumentace Strana 10

11 nejúspěšnější (tj. ekonomicky nejvýhodnější) bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Dalším nabídkám budou přiřazena pořadí podle počtu dosažených bodů, tj. čím více bodů, tím lepší pořadí Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení Na základě výsledků Výběrového řízení vybere Zadavatel pro uzavření Koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel odešle oznámení o výběru koncesionáře nejpozději do 5 dnů ode dne výběru koncesionáře všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve Výběrovém řízení. Pokud Zadavatel některého dodavatele z Výběrového řízení vyloučí, bude ho bezodkladně informovat o vyloučení včetně důvodů Uzavření Koncesní smlouvy K uzavření Koncesní smlouvy je Zadavatel povinen vyžádat si stanovisko Ministerstva financí Vzor Koncesní smlouvy 7. Obchodní podmínky Obchodní podmínky Zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 3 (Koncesní smlouva) k této koncesní dokumentaci. Vyplněný a podepsaný návrh Koncesní smlouvy (provozní smlouva) dle uvedeného vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této koncesní dokumentaci se zohledněním podmínek Výběrového řízení včetně shodné elektronické verze na datovém nosiči CD nebo DVD v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF musí být součástí nabídky. Písemný návrh Koncesní smlouvy musí zcela akceptovat návrh Koncesní smlouvy (viz příloha č. 3 Koncesní smlouva) a musí být v souladu s textem koncesní dokumentace nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu Výběrového řízení. Od návrhu Koncesní smlouvy, která je součástí koncesní dokumentace, se nelze odchýlit, dodavatel pouze doplní ty části návrhu Koncesní smlouvy, jejichž doplnění se předpokládá. Údaje uvedené v návrhu Koncesní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele Vzor Smluv s Odběrateli Přílohou Koncesní smlouvy je povinný vzor smluv s odběrateli o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Návrh vzoru smlouvy s odběrateli musí být součástí nabídky dodavatele. Finální znění vzoru smlouvy s odběrateli jakožto Přílohy č. 9 ke koncesní smlouvě bude projednáno a odsouhlaseno na společném jednání mezi Vlastníkem a vítězným dodavatelem před uzavřením koncesní smlouvy Kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby se zavázali, že ke dni uzavření Koncesní smlouvy budou mít pro plnění Koncesní smlouvy zajištěno kontaktní místo pro styk se zákazníky (odběrateli) v dojezdové vzdálenosti maximálně 5 km od sídla Zadavatele. Koncesní dokumentace Strana 11

12 8.1. Výpočet Soutěžní ceny 8. Požadavek na způsob zpracování Soutěžní ceny Pro výpočet výše Soutěžní ceny dodavatel závazně využije přílohu č. 5 (Soutěžní nástroje) k této koncesní dokumentaci. Po otevření všech částí přílohy č. 5 dodavatel vyplní pouze odemčené buňky na listu Nabídka dodavatele v části A Soutěžní formulář dle pokynů uvedených v pravé části tohoto listu. Výše Soutěžní ceny musí být stanovena na základě a v souladu s touto koncesní dokumentací v české měně. Výše Soutěžní ceny bude stanovena při plném zohlednění hodnoty prací, dodávek a všech nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při realizaci předmětu Výběrového řízení požadovány, společně s dočasnými pracemi a instalacemi zařízení, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. Výše vodného a stočného v jednotlivých letech budou stanoveny v souladu s přílohou č. 3 (Koncesní smlouva) k této koncesní dokumentaci a s právními předpisy. Zadavatel požaduje, aby při zpracování kalkulace Soutěžní ceny dodavatelé vycházeli z částí B a C přílohy č. 5 k této koncesní dokumentaci, které již obsahují údaje pevně stanovené Zadavatelem. Tyto údaje budou tvořit součást stanovení Soutěžní ceny, jsou stejné pro všechny dodavatele a nemohou být dodavatelem měněny Podání nabídky 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky - Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované touto koncesní dokumentací, které je dodavatel povinen předložit ve stanoveném obsahu, ve stanovené formě a lhůtě. - Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Provozování vodovodů a kanalizací obce Únětice, názvem a adresou dodavatele a osoby zastupující Zadavatele. - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto Výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, který se podílí na prokazování kvalifikace jiného dodavatele v tomto Výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku ve Výběrovém řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž Výběrovém řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž Výběrovém řízení, Zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí Lhůta a místo pro podání nabídek - Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do do 9:00 hodin na adrese Zadavatele. Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude Zadavatelem v souladu s ust. 71 odst. 6 ZVZ bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. - Za okamžik doručení se v případě osobního doručení považuje písemné potvrzení o převzetí. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Doručení nabídky eviduje Zadavatel do seznamu doručených nabídek s uvedením pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení Požadavky na varianty nabídek Variantní nabídky nejsou přípustné Požadavky na formální zpracování nabídky - Nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii. - Nabídka musí být podána v českém jazyce (jednacím jazykem tohoto Výběrového řízení je český jazyk). Koncesní dokumentace Strana 12

13 - Všechny listy nabídky budou očíslovány, spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy (za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje Zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem). - Veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK) Doporučený obsah nabídky - úvodní přebalový list s označením názvu Výběrového řízení, NABÍDKA, obchodní firma dodavatele, apod., - vyplněný, oprávněnou osobou podepsaný Krycí list nabídky ve formátu Přílohy č. 4 k této koncesní dokumentaci, - vyplněná část A Soutěžní formulář Přílohy č. 5 k této koncesní dokumentaci, v elektronické i listinné podobě podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, - doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 5 této koncesní dokumentace, - součástí nabídky bude vyplněný a podepsaný návrh Koncesní smlouvy (provozní smlouva) dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k této koncesní dokumentaci se zohledněním podmínek Výběrového řízení včetně shodné elektronické verze na datovém nosiči CD nebo DVD v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF (viz následující odrážka). - CD nebo DVD s vyplněným a řádně podepsaným návrhem Koncesní smlouvy v elektronické verzi v textovém formátu (např..doc,.txt, apod.) a PDF a návrhem výpočetních příloh Koncesní smlouvy v elektronické verzi v relevantním formátu (.xls), přičemž části přílohy č. 5 Platební mechanismus Koncesní smlouvy budou tvořit zpracované části B a C přílohy č. 5 (Soutěžní nástroje) k této koncesní dokumentaci, a - další, dle uvážení dodavatele Otevírání obálek s nabídkami 10. Jiné požadavky Zadavatele Otevírání obálek s nabídkami a čtení hodnot kritérií proběhne dne od 10:00 hodin na adrese Zadavatele. Otevírání obálek proběhne obdobně dle 71 ZVZ. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s 71 ZVZ) vždy maximálně 1 osoba za každého dodavatele. Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů a prokázali se oprávněním (např. plnou mocí) jednat jménem daného dodavatele. V rámci procesu Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno ověření výpočtu nabízené Soutěžní ceny za využití Soutěžního formuláře vyplněného dodavatelem a předloženého v rámci nabídky Prohlídka místa plnění díla Dne od 10:00 hodin bude, za možné účasti dodavatelů a zástupce Zadavatele, provedena prohlídka místa plnění Koncesní smlouvy. Sraz zájemců o prohlídku bude v sídle Zadavatele. Dodavatel má možnost v rámci prohlídky místa plnění upozornit zástupce Zadavatele na případné nesoulady mezi jednotlivými částmi podkladů Výběrového řízení a vznést dotazy. Pro Zadavatele však budou závazné pouze dodatečné informace Zadavatele poskytnuté dodavatelům na žádosti podané dodavatelem dle čl. 4 této koncesní dokumentace Ostatní Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením Koncesní smlouvy Výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. Koncesní dokumentace Strana 13

14 Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto Výběrovém řízení, všechny výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání nabídek nevrací. Podklady které nebudou zasílány dodavatelům z důvodu jejich velkého rozsahu k dispozici k nahlédnutí na adrese Obec Únětice, Náves 17/4, Únětice v úřední dny, tj. středa od 18:00 do 20:00. V ostatní pracovní dny po dohodě. Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 180 dní. V Úněticích dne Koncesní dokumentace Strana 14

15 Příloha č. 1 Vymezení předmětu nájmu o o o o 11. Přílohy Koncesní dokumentace Část 1.1 Specifikace Majetku dle majetkové a provozní evidence (ZoVaK) Část 1.2 Situace širších vztahů Část 1.3 Seznam vodoměrů Část 1.4 Soupis pozemků Příloha č. 2 Provozní předpis stanice Příloha č. 3 Koncesní smlouva včetně příloh Příloha č. 4 Krycí list nabídky Příloha č. 5 Soutěžní nástroje o Model (pouze elektronická verze, soubor Model_Unetice_5_soutez.xls ) Příloha č. 6 Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne , č.j. ŽP/MEUC /2010/V/Bru-R Příloha č. 7 Povolení odběru vody ze studny kú Únětice ze dne , č.j. Vod /87-La Příloha č. 8 Provozní pokyny vodovodu Únětice Příloha č. 9 Kanalizační řád stokové sítě Únětice Příloha č. 10 Kalkulace cen pro vodné a stočné (pro rok 2011, 2010) Koncesní dokumentace Strana 15

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více