PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI"

Transkript

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále jen FDULS) Univerzitní 28, Plzeň www stránky: Kontaktní osoba: Mgr. Martina Smolková, tel.: , fax: , Termín konání přijímací talentové zkoušky: 12. května 2016 Mezní termín pro podání přihlášek a připsání uhrazeného poplatku za přijímací řízení na účet ZČU: 29. dubna 2016 včetně Mezní termín pro doložení dokladu o dosaženém VŠ vzdělání: 8. září 2016 včetně Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500 Kč, poplatek je možno uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v bance. Banka: Komerční banka Plzeň město Účet: /0100 Variabilní symbol: Specifický symbol: (velmi důležitý údaj slouží k identifikaci plátce!) - uvést oborové číslo, jež systém vygeneruje po zadání přihlášky

2 Navazující magisterské studijní programy, obory a specializace FDULS KÓD PROGRAM/OBOR FORMA U/P¹) MPP²) N8206 VÝTVARNÁ UMĚNÍ (VU) Intermediální tvorba Intermédia PS 21/11 12 Intermediální tvorba Animovaná a interaktivní tvorba PS 10/4 6 Intermediální tvorba Užitá fotografie PS 10/8 7 Sochařství Socha a prostor PS 12/9 5 Sochařství Keramika PS 10/7 1 Celkem VU 63/39 31 N8208 DESIGN (D) Design PS 15/9 13 Design kovu a šperku PS 14/10 4 Fashion design PS 18/10 11 Ilustrace a grafický design Grafický design PS 30/9 19 Ilustrace a grafický design Ilustrace PS 42/19 27 Ilustrace a grafický design Malba PS 0/0 7 Celkem D 119/57 81 FDULS VU + D 182/ ¹) Počet uchazečů v ak. r / Počet přijatých v ak. r ²) Maximální počet přijatých v ak. r

3 OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všechny navazující magisterské studijní obory jsou akreditovány v českém jazyce. Uchazeč může podat přihlášku na libovolný studijní program, obor i specializaci (člení-li se obor na specializace), počet podaných přihlášek není omezen. V přijímacím řízení pak bude každá z těchto přihlášek posuzována samostatně. V rámci přijímacího řízení uchazeč skládá přijímací talentovou zkoušku, jejíž součástí je osobní pohovor. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY Přihlášku lze podat výhradně elektronicky na adrese Uchazeč vyplní jednotlivé části elektronického formuláře přihlášky, přičemž je povinen formulář vyplnit kompletně ve všech rubrikách s výjimkou rubriky, týkající se prospěchu na střední škole (na straně 2) a lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu (na straně 3). Pozornost musí věnovat včasnému uhrazení poplatku za přijímací řízení. Úředně ověřenou kopii dokladu o vzdělání zasílá zvlášť poštou viz odst. PODMÍNKY PŘIJETÍ. V případě podání více přihlášek je uchazeč povinen uhradit poplatek 500 Kč za každou podanou přihlášku a zvlášť poštou zaslat úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání dle počtu podaných přihlášek. Kontrolu správně provedené platby je uchazeč povinen provést cca do 5 dnů od zaplacení na adrese odkaz Info a platba. Elektronická přihláška se ve vytištěné podobě na studijní oddělení FDULS neodesílá (studijní oddělení uchazečem podanou přihlášku vytiskne a při prezenci k přijímací talentové zkoušce ji předloží uchazeči k podpisu). Upozornění: Uchazeč je povinen v přihlášce uvést mj. i údaje o absolvované či dosud studované vysoké škole: název školy, adresu, název oboru (všechny tyto požadované informace uchazeč získá na studijním oddělení své fakulty). Vzhledem k zaslání pozvánky k přijímací talentové zkoušce výhradně elektronickou formou a rychlému vyřešení případných nesrovnalostí při vyplňování přihlášek nebo placení poplatku žádáme uchazeče o důsledné uvedení ové adresy i kontaktního telefonního čísla. Včasnému vyplnění, uložení přihlášky a uhrazení poplatku za přijímací řízení musí uchazeč věnovat náležitou pozornost, neboť přihláška ke studiu, jež nebude řádně podána do 29. dubna 2016 včetně, nebude zařazena do evidence přijatých přihlášek pro ak. r. 2016/17.

4 PODMÍNKY PŘIJETÍ A) Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu se sídlem v České republice, doloží úředně ověřenou kopii VŠ DIPLOMU, POTVRZUJÍCÍ ZÍSKANÉ MINIMÁLNĚ BAKALÁŘSKÉ VZDĚLÁNÍ. Zahraniční uchazeči a tuzemští uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, doloží v českém jazyce úředně ověřené kopie nostrifikačních dokladů ROZHODNUTÍ O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ a OSVĚDČENÍ O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČESKÉ REPUBLICE. Současně doloží kopii cizojazyčného vysokoškolského diplomu, jež nemusí být úředně ověřena. Mají-li všichni výše uvedení uchazeči v době podání přihlášky již vysokou školu absolvovánu, jsou povinni v přihlášce uvést rok absolutoria a předložit všechny výše požadované doklady o dosaženém VŠ vzdělání do mezního termínu pro podání přihlášky, tj. do:29. dubna Výhradně v případě, že uchazeč, studující na vysoké škole v České republice, nebude mít v době podání přihlášky absolvovánu státní závěrečnou zkoušku, odešle spolu s přihláškou originál potvrzení o studiu na dosud studované vysoké škole s uvedením předpokládaného data konání státní závěrečné zkoušky a předpokládaného uděleného titulu. Zároveň v případě, že zahraniční uchazeč a též tuzemský uchazeč, studující vysokou školu v zahraničí, nebude mít v době podání přihlášky absolvovánu státní závěrečnou zkoušku, zašle spolu s přihláškou originál potvrzení o studiu na dosud studované vysoké škole s uvedením předpokládaného data konání státní závěrečné zkoušky a originál překladu tohoto potvrzení do českého jazyka. Požadované doklady o vzdělání viz bod A) doloží uchazeči bezodkladně po složení státní závěrečné zkoušky, nejdéle však do mezního termínu 8. září 2016 včetně. B) ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ JEDNODENNÍ PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY DNE 12. KVĚTNA 2016, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE POHOVOR. Pro úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky je stanovena hranice min. 50 bodů včetně z maxima 100 bodů. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu fakulty.

5 C) PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PŘIPSÁNÍ UHRAZENÉHO POPLATKU ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚČET ZČU NEJDÉLE DO 29. DUBNA 2016 VČETNĚ. Rozhodnutí o přijetí se vydává po ověření všech podmínek přijetí. KRITÉRIA HODNOCENÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Kritériem hodnocení je výtvarný talent uchazeče, jenž uchazeč prokazuje portfoliem své dosavadní tvorby. PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA Jednodenní přijímací talentová zkouška se koná Po ukončené prezenci dne se uchazeči nevzdalují, neboť dle pokynů ateliérových komisí přistupují jednotlivě v abecedním pořadí k prezentaci své dosavadní tvorby prostřednictvím portfolia; součástí prezentace je i pohovor. Portfolio tvoří dvourozměrné práce. Uchazeč své práce předkládá v deskách, přičemž desky i každé dílo musí být označené jménem a příjmením autora, názvem oboru či specializace. Povinnou součástí portfolia je fotodokumentace umělecké závěrečné kvalifikační práce z předchozího VŠ studia. Prezentuje-li uchazeč svoji tvorbu filmem, videem apod. (např. obor Intermediální tvorba), tvoří další součást portfolia i DVD, viditelně označené jménem autora a obsahující soubory ve formátech kompatibilních s řadou Adobe (tj. soubory.pdf,.ind,.il,.eps,.tiff). Své portfolio uchazeč vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o uměleckém rozsahu. Po ukončení prezentací a pohovorů všech uchazečů (cca v rozmezí od do hod. - časové rozmezí je rozdílné v závislosti na počtu uchazečů v jednotlivých ateliérech), budou výtvarné práce postupně vraceny uchazečům zpět proti podpisu. Uchazeči, kteří si podali přihlášky do dvou oborů (specializací), zanechají složku s výtvarnými pracemi při prezenci u jimi zvoleného prvního oboru (specializace). Poté se v termínu, uvedeném na pozvánce k přijímací talentové zkoušce do druhého oboru (specializace), dostaví k prezenci tohoto druhého oboru, resp. specializace. Členové prezenční komise oboru (specializace), kde uchazeč odevzdal své výtvarné práce, zajistí předání prací příslušné další komisi k hodnocení.

6 Zároveň se uchazeč o studium dalšího oboru (specializace) dostaví dle informací v pozvánce k příslušným ateliérovým komisím k prezentaci svého portfolia a pohovoru. Pozvánka k přijímací talentové zkoušce s podrobnějšími informacemi bude vzhledem k malému časovému prostoru mezi termínem pro podání přihlášek a konáním vlastní přijímací talentové zkoušky zveřejněna uchazečům nejdéle 5. května 2016 na www stránkách FDULS viz sekce Uchazeč, a dále zasláním na ové adresy uchazečů, uvedené v přihláškách. INFORMACE O STUDIJNÍCH OBORECH (SPECIALIZACÍCH), UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Těžiště studia je v ateliérové výuce. Ve zbývajícím čase si student individuálně volí předměty v souladu s projektováním své umělecké kvalifikace. Obor Intermediální tvorba, specializace Intermédia Specializace je koncipována jako komunikativní otevřený prostor: multimediální design, grafika, design, videoart, světelný design, modelování, malba, kresba, mediální ilustrace atd. Student si ověřuje své možnosti v různých médiích od klasických forem (objekt, instalace ) až po interaktivní projekty. Studium otevírá možnosti pro tvorbu www stránek, práci pro televizi, film, animovaný film (3D animace), ale i pro využití schopností absolventa s odkazem k místu ve veřejném prostoru, architektuře atd. Absolvent může nalézt uplatnění v reklamních agenturách, jako vysokoškolský pedagog, může působit jako samostatný umělec, tvořící ve svém oboru. Orientace v nových médiích s výstupy směrem ke specifikovaným oborům a schopnost konceptuálního myšlení je základem vybavenosti každého absolventa tohoto ateliéru. Obor Intermediální tvorba, specializace Animovaná a interaktivní tvorba Animace v současné době opouští a překračuje hranici svého původního teritoria (animovaný film) a stává se doprovodnou disciplínou mnoha výtvarných a dramatických oborů, kde pohyb a děj jsou hlavními stylotvornými prvky. Navazující magisterský stupeň studuje animaci jako disciplínu, která se dnes rychle etabluje v široké škále mnoha grafických profesí a stává se tak v oblasti nových médií dalším uměleckým prostředkem. Studium je určeno nejen absolventům bakalářům animované tvorby, ale i talentovaným absolventům příbuzných atelierů (ilustrace, komiksu, grafického designu, fotografie, intermédií, multimédií ), kteří jsou schopni svoji výtvarnou invenci rozvinout a použít v čase tedy v různých formách zaměřených na animovanou grafiku nebo i dramatickou dějovou stavbu. Cílem magisterského stupně není jen rutinní aplikace znalostí a dovedností při realizaci komerčních filmových zakázek, ale hledání nových cest ve velkém prostoru digitálních médií, kam animace rychle proniká a původní umělecké formy přetváří do nových modifikací.

7 Absolvent magisterského stupně má možnost využít svůj talent, znalosti a dovednosti animačních a grafických softwarů v různých oblastech (filmu, divadle, televizi, webu, mobilních aplikacích), kde kromě kultivovaného výtvarného projevu jsou pohyb a děj základním předpokladem. Uplatnění absolventa je vzhledem k současnému prudkému vývoji digitálních animací optimální dle míry talentu a schopností buď jako článek řetězu digitální konfekce či jako svobodně a nezávisle působící umělec. Obor Intermediální tvorba, specializace Užitá fotografie Magisterské studium staví na znalostech a rozsáhlých řemeslných dovednostech nabytých v rámci bakalářského studia. Získané kompetence student uplatňuje a dále rozvíjí ve studiu magisterském při realizaci komplexních semestrálních zadání, vyžadujících individuální přístup, autorský projev, samostatnost, znalost praxe a spolupráci s jinými obory. Kontakt s aktuálním děním na poli fotografie zaručuje systém hostujících lektorů, četné cykly přednášek a workshopů pod vedením předních českých a zahraničních fotografů a strukturální programy (např. každoroční účastí na Mezinárodním fotografickém symposiu Plzeň). Zkušenost v praxi studenti nabývají spoluprací s jinými obory v rámci fakulty, ale též formou konkrétních zakázek od Západočeské univerzity, města Plzeň,či soukromých subjektů. Absolvent díky své řemeslné zdatnosti, individuální vyzrálosti a všestrannosti dokáže zaujmout soběstačnou pozici na trhu fotografie. Jeho předností je znalost souvisejících oborů (grafického designu, produktového designu, fashion designu a multimédií), se kterými v rámci semestrálních a klauzurních projektů během svého studia spolupracuje. Nabyté zkušenosti zužitkuje v individuální praxi i při plnění kolektivních projektů. Obor Design Obor je zaměřen na studium designu v kontextu aktuálního rozvoje vědy, techniky a technologií v intencích současného názoru na estetiku, funkčnost a optimalizaci výroby produktu, přičemž samozřejmostí je zohlednění souvislostí s ekologií, sociologií a ekonomikou. Studium má charakter praktické ateliérové výuky se zařazením týmové práce se studenty dalších fakult zejména Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické. Součástí výuky je řešení úkolů z praxe formou spolupráce s konkrétními firmami (projekčními a konstrukčními kancelářemi, výrobními podniky zadavateli projektů). Absolvent projde komplexní přípravou, rozvíjející prostorové cítění a schopnost přesně vyjadřovat tvarové charakteristiky libovolných objektů. S využitím technik kresby, modelování a 3D editorů dokáže samostatně zpracovat designérské řešení stroje, nástroje, dopravního prostředku, elektrospotřebiče, nábytku, ale i sanitární keramiky nebo módního doplňku či šperku ve formě návrhu, na jehož základě je příslušná dílna či továrna schopna produkt realizovat. Absolvent staví na znalosti historických proměn designu, zná současné trendy v oboru, aktuální materiály, nejnovější technologické postupy a dokáže je při své tvorbě využít. Je všestranně připraven pro výkon svého povolání jako samostatný designér či jako vedoucí designérského studia, realizující zakázky od různých subjektů; je zvyklý pracovat v týmu s dalšími designéry, ale i s odborníky jiných specializací, např. s konstruktéry, řemeslníky, managery apod.

8 Obor Design kovu a šperku Cílem tohoto oboru je připravit umělce orientovaného v prostorové tvorbě s akcentem na drobnou plastiku a šperk. Design kovu a šperku má základ v práci s prostorem, v aplikaci, studiu tradičních i netradičních technologií a v precizním řemesle. Absolvent bude znalý tradičních i moderních technologií, dokáže pracovat se dřevem, kamenem, kovy, drahokamy, polodrahokamy, plasty atd., bude připraven experimentovat ve výtvarném i technickém řešení. Ve svém oboru navrhne a zrealizuje úkoly na vysoké úrovni umělecké zralosti a odborné zkušenosti. Uplatnění nalezne jako samostatný umělec - designér, či jako člen týmu nebo pracovník firmy. Obor Fashion design Ateliérová výuka oboru Fashion design směřuje k tvorbě autorské a k tvorbě výtvarných solitérů včetně výuky designu obuvi a oděvních doplňků, přičemž podstata výuky se opírá o již dříve nabyté znalosti a dovednosti. Bude schopen se vyjadřovat technickou i ilustrační oděvní kresbou, dokáže vytvořit konkrétní návrh pomocí počítačové animace. Samozřejmostí jsou znalosti textilních, ale i přírodních či plastových materiálů. Absolvent se vyjadřuje modelářsky se schopností autorského dohledu při tvorbě prototypů či při realizaci autorských modelů nebo zakázkových oděvů. Odborné vzdělání, včetně jazykového, umožní uplatnit se jako samostatný výtvarník nebo návrhář při tvorbě originálů ve vlastní oděvní firmě či ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními výrobci oděvů a prádla. Dokáže provozovat poradenskou a stylistickou činnost, zároveň bude schopen odborně spolupracovat s dalšími profesemi či reklamními firmami. Obor Sochařství (specializace Socha a prostor, specializace Keramika) Cílem oboru je připravit na uměleckém i uměleckořemeslném základu absolventa - umělce orientujícího se v prostorové tvorbě. Obor má široký základ ve studiu figury a přírodnin, v portrétu, ale i v práci s prostorem. Důraz je kladen na aplikaci tradičních i netradičních materiálů a současně na precizní řemeslo. Ve specializaci Socha a prostor se studenti angažují zejména v oblasti revitalizace kulturního a životního prostředí v krajině, v exteriérech i interiérech historických i průmyslových komplexů. Ve specializaci Keramika studenti řeší např. exteriéry i interiéry městských objektů i aglomerací (od vybavení obytných domů např. sanitární keramikou, až po tvorbu solitérů větších rozměrů do veřejného prostoru, a to především z keramických materiálů. Absolvent ovládá a v praxi používá tradiční i současné řemeslné a umělecko-řemeslné technologie, vytvoří formu, zrealizuje minimálně jeden prototyp navrhovaného produktu. Pracuje se dřevem, kamenem, kovem, plasty atd., experimentuje ve výtvarném i technickém řešení. Působit může v tuzemsku i v zahraničí jako samostatný umělec, sochař, designér nebo jako člen týmu či firmy.

9 Obor Ilustrace a grafický design (specializace Ilustrace, specializace Grafický design) Vedle hlavního ateliéru Ilustrace a hlavního ateliéru Grafický design posluchači obou specializací během svého studia absolvují dle vlastní volby i další předměty: kresbu, vědeckou ilustraci, intermédia apod. Absolvent je kreativní, flexibilní osobností, schopnou pracovat samostatně i v týmu. Uplatnění nalezne jako samostatný umělec, tvořící ve svém oboru - ilustrátor knih pro děti i dospělé, ilustrátor encyklopedií, tvůrce didaktických pomůcek pracující pro nová média, kreslíř, malíř, grafik, grafický designér atd. Působit může v nakladatelstvích, reklamních agenturách, DTP studiích, tiskárnách, ale i jako vysokoškolský pedagog. Obor Ilustrace a grafický design (specializace Malba) Magisterské studium navazuje na bakalářský stupeň studijní specializace Malba a otevírá studentům možnost se výtvarně realizovat v klasických i nových malířských technikách, včetně transformace malby elektronickými médii. Obsahově je studium zaměřeno na jasné umělecké vyznění ve vícevrstvých obsahových rovinách s důrazem na samostatný přístup studenta, pro něhož je pedagog oporou a rádcem, nikoliv jediným vzorem. Student má možnost výběru témat i stylů, vycházejících z principů práce atelieru Malba. Nalézá vlastní originalitu a myšlenkovou sebeprojekci v celém spektru možností malby a přistupuje k malbě jako samostatnému nositeli neverbálních sdělení v intimním i veřejném prostoru. Spolupracuje na projektech a zakázkách mezioborového charakteru, samozřejmostí je verbální schopnost obhájit svoji práci a zařadit ji do kontextu výtvarné scény. Absolvent je připraven uplatnit se jako samostatný umělec v oboru, ale též jako řemeslně a umělecky profesionálně působící výtvarník. Mezioborové vzdělání a získané znalosti i dovednosti pracovat s klasickými i soudobými technikami a materiály mu umožňují vysokou tvůrčí kreativitu a možnost uplatnění nejen při realizacích např. v architektuře a dalších výtvarných komoditách, ale i v odborné pedagogické práci. V Plzni 19. listopadu 2015 Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r. děkan

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU Děkan FUD UJEP doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2012/2013, a to v souladu s ustanovením

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Podmínky přijímacího řízení VŠPP, a.s. do 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 (nástup od letního semetru)

Podmínky přijímacího řízení VŠPP, a.s. do 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 (nástup od letního semetru) Podmínky přijímacího řízení VŠPP, a.s. do 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 (nástup od letního semetru) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vnitřní norma Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Vnitřní norma Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: 3. 8. 2012 Účinnost: 3. 8. 2012 Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 4 Počet příloh: 1 Rozdělovník: SD2012.05 Směrnice děkanky Směrnice

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Keramický design Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/12

Více

Směrnice přijímacího řízení. pro akademický rok 2011/2012. pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. a DOKTORSKÝ studijní program

Směrnice přijímacího řízení. pro akademický rok 2011/2012. pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. a DOKTORSKÝ studijní program Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2010 Vzor vyplnění poštovní

Více

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, OBORŮ A SPECIALIZACÍ FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017 2. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017 2. KOLO V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 PRO OBOR SVĚTELNÝ DESIGN magisterského navazujícího stupně studijního programu

Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 PRO OBOR SVĚTELNÝ DESIGN magisterského navazujícího stupně studijního programu Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 PRO OBOR SVĚTELNÝ DESIGN magisterského navazujícího stupně studijního programu Dramatická umění V Brně, 5.ledna 2016 Adresa JAMU (majitel

Více

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2015 do 31. března 2016.

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2015 do 31. března 2016. Podmínky přijímacího řízení a stanovení maximálních počtů přijímaných studentů v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu s 48 až 51 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017 Číslo Obor 743 Průmyslový design 100 přijat ke studiu 852 Průmyslový design 88 přijat ke studiu 816 Průmyslový design 72 přijat

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz Den otevřených dveří: 8. ledna 2011 Informace:

Více

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010 Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 13. 3. Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském oboru Marketingové komunikace, kombinovaná forma studia Obsah:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/14 DO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Poznámka: Dne 26. června

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2013 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2012 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kovotlačitel Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R)

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista Kvalifikační

Více

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky

Více

Hodnoticí standard. Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních. kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód: 82-028-N)

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních. kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód: 82-028-N) Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód: 82-028-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H)

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H) Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Výtvarná škola Václava Hollara Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Identifikátor: 600 004 970 Zřizovatel: Ministerstvo školství,

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Hodnoticí standard. Technik BOZP (kód: 39-004-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.11.2011

Hodnoticí standard. Technik BOZP (kód: 39-004-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.11.2011 Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Povolání: Technik BOZP Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce dřevěných hraček (kód: 33-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Výrobce dřevěných hraček

Více

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017 Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická Jihlava, Křížová 18 Zadání maturitní práce Předmět: Fotografie Obor: 82-41-M/05 Grafický design Multimediální umělecká tvorba Školní

Více

Zápis z 26. zasedání AS FA ČVUT, konaného 12.6.2013 zasedací místnosti FA ČVUT č. 262

Zápis z 26. zasedání AS FA ČVUT, konaného 12.6.2013 zasedací místnosti FA ČVUT č. 262 Zápis z 26. zasedání AS FA ČVUT, konaného 12.6.2013 zasedací místnosti FA ČVUT č. 262 Přítomni (viz také presenční listina) Senát zaměstnanecká část: Jehlík, Kolářová, Matějovská, Lábus, Paroubek, Rykl,

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Přípravář keramických hmot Kvalifikační

Více

Logistika je dovednost řídit a kontrolovat tok informací, energií, zboží a ostatních zdrojů k zákazníkovi.

Logistika je dovednost řídit a kontrolovat tok informací, energií, zboží a ostatních zdrojů k zákazníkovi. Kdo jsme? Vysoká škola logistiky o.p.s. je technickou vysokou školou, která jako jediná v ČR nabízí studium v jedinečném studijním oboru Logistika, a to v bakalářském (titul Bc.), navazujícím magisterské

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Ekonom práce (kód: 63-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Finanční specialista Kvalifikační úroveň NSK

Více

Základní podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je podání přihlášky ke studiu do 30. 11. 2016.

Základní podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je podání přihlášky ke studiu do 30. 11. 2016. Vyhlášení přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Vyhláška děkana č. 2/2016 Děkan Fakulty architektury

Více

Lékařská fakulta. Informace o studijních programech a oborech, které jsou otevírány v přijímacím řízení 2010 na Lékařské fakultě MU

Lékařská fakulta. Informace o studijních programech a oborech, které jsou otevírány v přijímacím řízení 2010 na Lékařské fakultě MU Lékařská fakulta Komenského nám. 2, Brno, 662 43 Tel.: 549 494 710, 549 496 767, 549 498 188, 549 498 076, 549 496 782, 549 498 283, fax: 549 491 325 e-mail: studijni@med.muni.cz, www stránka: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Hodnoticí standard. Umělecký kašér (kód: 82-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Umělecký kašér (kód: 82-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Umělecký kašér (kód: 82-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Umělecký kašér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Úvod. Důležité odkazy:

Úvod. Důležité odkazy: Úvod Publikace Školy a školská zařízení přináší základní údaje za oblast školství v České republice ve školním roce 2014/15. Představuje vybrané statistické ukazatele o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů 1. Název zakázky: Výběrové řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Zajištění speciálně upraveného vlakového vagonu pro pojízdné informační centrum (putovního výstavního vlakového vozu), včetně zajištění jeho úpravy

Zajištění speciálně upraveného vlakového vagonu pro pojízdné informační centrum (putovního výstavního vlakového vozu), včetně zajištění jeho úpravy Výzva k podání nabídky (dále jen zadávací dokumentace ) v rámci zjednodušené podlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Pracovník prádelen a čistíren Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kamnář Kvalifikační úroveň

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Hodnoticí standard. Průvodce přírodou (kód: 16-002-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Průvodce přírodou (kód: 16-002-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Průvodce přírodou (kód: 16-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Průvodce přírodou Kvalifikační úroveň

Více

Animátor charakterové kreslené animace (kód: 82-023-N)

Animátor charakterové kreslené animace (kód: 82-023-N) Animátor charakterové kreslené animace (kód: 82-023-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

Pracovník poštovní přepážky univerzální (kód: 37-018-M)

Pracovník poštovní přepážky univerzální (kód: 37-018-M) Pracovník poštovní přepážky univerzální (kód: 37-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Samostatný pracovník poštovního provozu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodavatele služeb - Rozvojový

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M)

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Technik odpadového

Více

petra.hantakova@azylovydum.cz

petra.hantakova@azylovydum.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PROJEKT OP LZZ Č.: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB I. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název zakázky: Název zadavatele : Sídlo zadavatele: Tvorba sběrného dokumentárního

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

6.15 Výtvarná výchova

6.15 Výtvarná výchova 6.15 Výtvarná výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: je založen na tvůrčích činnostech-tvorbě,vnímání a interpretaci

Více

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení Č. j. SVS/2013/028174-G ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávací řízení OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejná zakázka s názvem Realizace nápravných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Hodnoticí standard. Technik památkové obnovy (kód: 82-038-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technik památkové obnovy (kód: 82-038-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technik památkové obnovy (kód: 82-038-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost Název

Více

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou

Více

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M)

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M) Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Pracovník poštovní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 OBSAH OBSAH...2 PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ NA FSV UK...3 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ...4

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Provozování tepelného hospodářství

Více

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více