ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce"

Transkript

1 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní smlouvy podle zákona č. 139/2006 Sb., (koncesní zákon) ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce 1. Informace o zadavateli zadavatel: Česká televize sídlo: Kavčí hory, , Praha 4 IČ: DIČ: CZ jednající Petrem Dvořákem, generálním ředitelem (dále jen Zadavatel ) Zadavatel uveřejnil v Informačním systému zakázek (IS ZV) pod evidenčním číslem a v Úředním věstníku Oznámení o zakázce veřejné služby na veřejnou zakázku s názvem Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní smlouvy podle zákona č. 139/2006 Sb., (koncesní zákon), která je zadávána v užším řízení. V souladu s 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen ZVZ ), uvádí Zadavatel v této Kvalifikační dokumentaci podrobnou specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace zájemce o účast v užším řízení (dále jen zájemce nebo dodavatel ). 2. Předmět veřejné zakázky 2.1. Předmětem veřejné zakázky s názvem Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní smlouvy podle zákona č. 139/2006 Sb., (koncesní zákon) je poskytování odborných poradenských služeb Zadavateli při administraci zadávacích, výběrových a příp. koncesních řízení za účelem obstarání dodávek, služeb a stavebních prací Zadavatelem v postavení veřejného zadavatele ve smyslu ZVZ. Administrací se rozumí kompletní zpracování zadávacích podmínek, poskytování odborného poradenství (vč. zpracování odborných analýz a stanovisek) a zastupování Zadavatele ve všech zadavatele určených zadávacích (případně též výběrových a koncesních) řízeních, kde Zadavatel vystupuje v postavení veřejného zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), resp. zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), (dále jen KZ ), a to rovněž ve správních a soudních řízeních týkajících se přezkumu postupu zadavatele v zadávacích příp. řízeních směřujících k uzavření koncesní smlouvy Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části ve smyslu 98 ZVZ, z nichž pro každou jeho část Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s více dodavateli, tj. celkem budou uzavřeny dvě (2) rámcové smlouvy. První část veřejné zakázky (dále jen část 1 ) se týká poskytování poradenských služeb při zadávání veřejných zakázek na dodávky (zejména dodávky technologií, ICT, IT a energií) a služby (zejména v oblastech pojišťovnictví, stravování, cestovních služeb a poskytování účetních, personálních, bezpečnostních a ekonomických auditů). Druhá část veřejné zakázky (dále jen část 2 ) se týká poskytování poradenských služeb při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Zájemce může podat žádost o účast na všechny části veřejné zakázky Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (části 1 a části 2) za celou dobu platnosti rámcových smluv (4 roky) bude ve smyslu 13 ZVZ v rozsahu mezi 15 mil. až 25 mil. Kč bez DPH (za obě dvě části), tj. v rámci části 1 v rozsahu mezi 10 mil. až 15 mil. Kč bez DPH a v rámci části 2 v rozsahu mezi 5-10 mil. Kč bez DPH. 3. Kvalifikační předpoklady 3.1. Zadavatel uvádí v této kvalifikační dokumentaci v souladu s 63 ZVZ a Oddílem III. Oznámení o zakázce veřejné služby (dále jen Oznámení ) upřesňující požadavky Zadavatele na zájemce k prokazování kvalifikačních předpokladů. Zadavatel uvádí, že kvalifikační předpoklady dle této Kvalifikační dokumentace 1

2 se vztahují pouze na zájemce pro část 2 rozdělené veřejné zakázky (část 2: veřejné zakázky na stavební práce) Zadavatel uvádí, že hodlá omezit účast v užším řízení postupem dle čl. 12 této Kvalifikační dokumentace Splnění kvalifikace prokáže zájemce, který s poukazem na 50 odst. 1 ZVZ splní kvalifikační předpoklady uvedené dále Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Způsob prokázání splnění: 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. 2

3 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. e) který není v likvidaci. 3

4 f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce. 4

5 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 5

6 l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. m) který má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů: a) Splnění profesního předpokladu dle 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Splnění profesního předpokladu dle 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 6

7 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část c) Splnění profesního předpokladu dle 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to doklad prokazující Autorizaci vydanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prokazující zápis dodavatele do seznamu autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením: Způsob prokázání splnění: Předložením pojistné smlouvy, nebo pojistného certifikátu. Z předložených dokumentů musí vyplývat, že zájemce má uzavřené pojištění, jehož předmětem je pojištění dodavatele při výkonu podnikatelské činnosti, vůči třetí osobě, s limitem pojistného plnění min. 20 mil. Kč. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele vůči třetí osobě Zadavatel požaduje pro případ, kdy by zájemce tento kvalifikační předpoklad prokazoval pomocí pojistné smlouvy svého subdodavatele, současně předložení garance příslušného pojistitele, u něhož je pojistná smlouva subdodavatele uzavřena, že uzná plnění vyplývající z pojistné smlouvy vztažené i na činnosti, které v rámci plnění nebude zajišťovat tento subdodavatel, ale bude, je zajišťovat buď zájemce sám, nebo kterýkoliv z ostatních subdodavatelů. Zadavatel požaduje pro případ, že nabídka bude podávána více zájemci společně jako společná nabídka podle 51 odst. 6 ZVZ, současně předložení garance příslušného pojistitele, u něhož je pojistná smlouva některého ze zájemců, kteří podávají společnou nabídku uzavřena, že uzná plnění vyplývající z pojistné smlouvy vztažené i na činnosti, které v rámci plnění nebude zajišťovat tento zájemce, ale bude, je zajišťovat kterýkoliv ostatních zájemců v rámci sdružení. Kvalifikační předpoklad je možné ve sdružení dodavatelů taktéž prokázat tak, že každý z členů sdružení předloží pojistnou smlouvu alespoň ve výši požadovaného limitu. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých členů 7

8 sdružení Zadavatel nepřipouští. údajů o obratu dosaženém zájemcem s ohledem na předmět této veřejné zakázky, tzn. specializovaný obrat v rámci poskytování poradenských služeb v oblasti veřejných zakázek zjištěný podle zvláštních právních předpisů za předcházející tři účetní období; jestliže zájemce vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém specializovaném obratu za všechna účetní období od svého vzniku Předložením jediného jasně a přehledně formulovaného čestného prohlášení zájemce, ze kterého bude zřejmé, že zájemce v předcházejících třech účetních obdobích (popř. za účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti) dosáhl alespoň minimálního požadovaného obratu tj. 12 mil. Kč v součtu. V případě podání společné nabídky více zájemci podle 51 odst. 6 ZVZ, Zadavatel požaduje, aby předmětný kvalifikační předpoklad prokázal stanoveným způsobem v plném rozsahu alespoň jeden zájemce ze společně zúčastněných zájemců. To znamená, že splnění požadované minimální úrovně celkového obratu musí prokázat jeden a tentýž zájemce. Možnost sčítání výše obratů jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští. Využije-li zájemce možnosti prokázat předmětný kvalifikační předpoklad prostřednictvím subdodavatele dle 51 odst. 4 ZVZ, musí být tento kvalifikační předpoklad prokázán v plném rozsahu jediným subdodavatelem. Pro využití subdodavatele k prokazování předmětného předpokladu v rámci společné nabídky zájemců platí předchozí odstavec obdobně. 8

9 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce: 1. významné služby předložením seznamu min. 15- ti významných služeb realizovaných zájemcem v posledních 3 letech v celkovém objektu (předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavateli) v součtu všech v seznamu uváděných významných služeb ve výši min ,- Kč (bez DPH), jejichž předmětem bylo poskytování poradenských služeb spočívajících v přípravě zadávacích řízení k zadání veřejných zakázek na stavební práce včetně příloh dle 56 odst. 2 písm. a) bod 1,2,3 ZVZ, přičemž seznamem musí být doložen: a) druh referenčního zadávacího řízení zájemce musí prokázat zkušenost se zadávacími řízeními podle 21 odst. 1 písm. a) nebo b) ZVZ (min. jedním z nich), a dále se zadávacími řízeními podle 21 odst. 1 písm. d) a f) ZVZ (každým z uvedených); b) předmět referenčního zadávacího řízení Ze seznamu dále musí vyplývat, že zájemce realizoval přípravu zadávacích podmínek jednotlivých v seznamu uvedených zadávacích řízení, a provedl následnou komplexní administraci řízení, jejichž předmětem bylo pořízení stavebních prací. c) zastoupení zadavatele při podání námitek ( 110 ZVZ) a ve správním řízení ( 113 a násl. ZVZ) Ze seznamu významných služeb musí rovněž vyplývat, že součástí služeb zájemce byla alespoň v 1 případě podpora objednatele při vyřizování námitek dodavatele a dále alespoň v 1 případě zastoupení zadavatele v rámci správního řízení týkajícího se přezkumu postupu zadavatele ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). d) příprava vzorové smlouvy jako součásti zadávacích podmínek Ze seznamu významných služeb musí rovněž Způsob prokázání splnění: Předložením seznamu významných služeb realizovaných zájemcem v posledních 3 letech s uvedením minimálně následujících údajů: název významné služby; identifikační údaje objednatele, pro něhož byla významná služba určena; stručný popis a charakteristika významné služby; finanční objem významné služby; stručný popis úrovně poskytované významné služby; období, ve kterém byla významná služba poskytována; kontaktní osoba objednatele významné služby pro účely ověření pravdivosti uvedených informací, přičemž zájemce současně musí v rámci předloženého seznamu splnit předpoklady podle písm. a) až e) dle protějšího sloupce; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení zájemce, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně (v takovém případě musí být důvod nezískání osvědčení dle bodu 2 výslovně a jednoznačně uveden). Z osvědčení (popř. za shora uvedených podmínek prohlášení) musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků Zadavatele a musí v něm být 9

10 vyplývat, že součástí služeb zájemce byla alespoň v 10- ti případech příprava závazné vzorové smlouvy, která byla součástí zadávacích (obchodních) podmínek. e) právní analýzu při zadávání veřejných zakázek Ze seznamu významných služeb musí rovněž vyplývat, že součástí služeb zájemce bylo alespoň ve 3 případech zpracování odborných právních analýz (právních stanovisek, právních posudků) v oblasti práva veřejných zakázek. uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit. Rovněž z něj musí vyplývat minimálně: a) název objednatele; b) popis (rozsah) a předmět významné služby; c) finanční objem; d) doba realizace zakázky (zahájení a ukončení). V případě podání společné nabídky více zájemci podle 51 odst. 6 ZVZ, musí splnění tohoto předpokladu prokázat všichni dodavatelé společně. Využije-li zájemce možnosti prokázat předmětný kvalifikační předpoklad prostřednictvím subdodavatele dle 51 odst. 4 ZVZ, může být tento kvalifikační předpoklad prokázán kterýmkoli subdodavatelem. Pro využití subdodavatele k prokazování předmětného předpokladu v rámci společné nabídky zájemců platí předchozí odstavec obdobně. 2. seznam oborníků předložením seznamu odborníků, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zájemce nebo osoby v jiném vztahu k zájemci, z něhož bude vyplývat, že zájemce má k dispozici minimálně: a) 2 osoby (právníci) s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru právo (alespoň magisterský stupeň), splňující požadavek minimálně 5 let praxe v oblasti poskytování právních služeb při přípravě zadávacích řízení dle zákona č. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo dle zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, přičemž každá z uvedených osob musí doložit, že disponuje zkušeností s přípravou každého z požadovaných druhů zadávacího řízení dle Předložením seznamu odborníků. Přílohou tohoto seznamu budou profesní životopisy příslušných osob, ze kterých bude vyplývat splnění požadavků zadavatele a dále doklady o vzdělání osob, u nichž je příslušný stupeň vzdělání požadován. U každého z odborníků budou uvedeny kontaktní údaje osob, u nichž lze uváděné zkušenosti ověřit. V případě podání společné nabídky více zájemci podle 51 odst. 6 ZVZ, musí splnění tohoto předpokladu 10

11 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část odst bodu 1. písm. a) shora a současně že se podílela na přípravě zadávacích podmínek alespoň 10- ti zadávacích řízení dle požadavků obsažených v odst bodu 1. písm. b) shora a současně se alespoň v 5- ti případech podílela na přípravě vzorové smlouvy ve smyslu odst bodu 1. písm. d) shora; alespoň 1 z uvedených osob musí doložit, že alespoň ve 2 případech poskytovala právní služby při zastupování zadavatele v rámci správního řízení týkajícího se přezkumu postupu zadavatele ze strany ÚOHS; b) minimálně 1 osoba (autorizovaný inženýr/autorizovaný technik), splňující požadavek minimálně 5 let praxe v pozici specializované na rozpočty staveb a cenovou politiku; c) minimálně 1 osobu (autorizovaný inženýr/autorizovaný technik) splňující požadavek minimálně 3 roky praxe v oboru pozemních staveb v řídící (seniorské) pozici; d) minimálně 1 osoba (autorizovaný inženýr/autorizovaný technik) splňující požadavek minimálně 3 roky praxe v oboru technologická zařízení staveb v řídící (seniorské) pozici; prokázat všichni dodavatelé společně. Využije-li zájemce možnosti prokázat předmětný kvalifikační předpoklad prostřednictvím subdodavatele dle 51 odst. 4 ZVZ, může být tento kvalifikační předpoklad prokázán kterýmkoli subdodavatelem. Pro využití subdodavatele k prokazování předmětného předpokladu v rámci společné nabídky zájemců platí předchozí odstavec obdobně. Přílohou seznamu odborníků budou profesní životopisy každé osoby s tím, že profesní životopisy budou obsahovat alespoň následující údaje: e) jméno a příjmení pracovníka; f) popis pozice pracovníka; g) podrobný popis funkce pracovníka při plnění veřejné zakázky; h) údaj o zaměstnavateli této osoby; i) přehled profesní praxe; j) čestná prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise; k) další údaje prokazující splnění požadavků Zadavatele. 11

12 4. Forma splnění kvalifikace 4.1. Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Splnění kvalifikačních předpokladů může zájemce prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 127 ZVZ nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 134 ZVZ, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu za podmínek stanovených v 143 ZVZ Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční zájemce splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce určitý doklad nevydává, je zahraniční zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční zájemce v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce zájemce se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 5. Důsledky nesplnění kvalifikace 5.1. Neprokáže-li zájemce splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí zájemci své rozhodnutí o jeho vyloučení s uvedením důvodu. 6. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 6.1. Zájemce musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady podle 50 ZVZ. Zájemce je však oprávněn určitou část kvalifikačních předpokladů, požadovanou Zadavatelem podle 50 odst. 1 písmene b) až d) ZVZ, prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ) Zájemce je v takovém případě povinen Zadavateli předložit doklady podle 51 odst. 4 písm. a) ZVZ a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem v souladu s 51 odst. 4 ZVZ, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 7. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 7.1. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zájemci společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku nebo žádost o účast, je každý ze zájemců povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. předpoklady podle 53 ZVZ, viz odst této Kvalifikační dokumentace) a profesního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) ZVZ (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma 54 písm. a) zákona, viz odst této Kvalifikační dokumentace), 50 odst. 1 c) ZVZ (tj. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady viz odst této 12

13 Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace) a 50 odst. 1 d) ZVZ (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz odst této Kvalifikační dokumentace) musí prokázat všichni zájemci společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 6. použije obdobně V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 ZVZ společně několika zájemci, jsou Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby zájemci byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak. Pokud se ve smyslu 51 odst. 6 ZVZ zájemci spojují pro účely podání společné nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním společné nabídky. 8. Prokázání kvalifikace u zahraničního zájemce 8.1. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 ZVZ, zahraniční zájemce splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce určitý doklad nevydává, je zahraniční zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční zájemce v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce zájemce se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 9. Změny v kvalifikaci 9.1. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci zájemce, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 ZVZ (viz bod 5. této Kvalifikační dokumentace), je zájemce povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na zájemce, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí zájemce, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 10. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace V užším řízení je zájemce povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádosti o účast ( 52 odst. 2 ZVZ). 11. Posouzení kvalifikace Posouzení kvalifikace provede Zadavatel v souladu s 59 ZVZ. 12. Omezení počtu zájemců Zadavatel v oznámení užšího řízení omezil počet zájemců pro účast v užším řízení na tři zájemce. Omezení počtu zájemců bude provedeno podle ustanovení 61 odst. 1 ZVZ. Pokud splní kvalifikaci tři nebo méně než tři zájemci, omezení počtu zájemců zadavatel neprovede (k podání nabídky vyzve všechny 13

14 takové zájemce) Omezení počtu zájemců provede zadavatel na základě kritérií stanovených v souladu s 61 odst. 2 ZVZ. Zadavatel stanoví pořadí zájemců podle míry naplnění úrovně níže uvedených technických kvalifikačních předpokladů a jejich vah: Kvalifikační předpoklad, kterému odpovídá kritérium pro omezení počtu zájemců ve smyslu ust. 61 odst. 2 ZVZ Váha pro účely omezení počtu zájemců A. Seznam významných služeb realizovaných zájemcem v posledních 3 letech 60 % B. Seznam odborníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 40 % Pro účely posouzení (resp. omezování počtu zájemců) dle uvedených kritérií je zájemce povinen předložit doklady a informace s příslušnými údaji, a to ve formě, která odpovídá požadavkům na prokázání splnění kvalifikace (tj. referenční listiny/osvědčení; profesní životopisy odborníků právníků apod.) Pro účely posouzení kvalifikace dle míry naplnění kritéria A (Seznam významných služeb realizovaných zájemcem v posledních 3 letech) bude relevantní celkový objem (předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovené zadavateli) všech v seznamu uváděných významných služeb týkajících se právního poradenství při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Zadavatel bude hodnotit celkový objem všech v seznamu uváděných významných služeb zájemce v dané oblasti, přičemž maximální počet takových významných zakázek, který bude zohledněn pro účely omezování počtu zájemců, činí 20 a do výpočtu se zahrnuje prvních max. 20 v seznamu uváděných významných služeb dle pořadí Pro účely posouzení kvalifikace dle míry naplnění kritéria B (Seznam odborníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky) bude relevantní délka odborné praxe odborníků zájemce v oblasti veřejných zakázek dle odst , oddílu 2. (seznam odborníků), písm. a) kvalifikační dokumentace, tj. souhrnná délka praxe 2 osob členů realizačního týmu na pozici právník v oblasti veřejných zakázek. Zadavatel bude hodnotit celkovou délku relevantní praxe obou osob, přičemž maximální hodnota, která bude zohledněna pro účely omezování počtu zájemců, činí v součtu nejvýše 25 let Při hodnocení bude jako nejvhodnější v každém dílčím kritériu, na základě bodové metody, vyhodnocena nejvyšší přípustná hodnota dle podmínek obsažených v této kvalifikační dokumentaci (tj. v rámci kritérií A i B platí, že nejvhodnější hodnota je maximální hodnota kritéria). Ostatní zájemci obdrží počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené kvalifikace k hodnotě nejvhodnější kvalifikace Následně budou bodové hodnoty vynásobeny vahou příslušného kritéria A a B a získané body za obě kritéria budou sečteny Na základě takto sestaveného pořadí zájemců dojde k omezení počtu zájemců. Zadavatel bude adresovat výzvu k podání nabídky těm zájemcům, kteří se umístí na prvním až pátém místě. V případě rovnosti bodů na pátém místě, budou k podání nabídky vyzváni všichni zájemci s totožným počtem bodů. Česká televize Petr Dvořák, generální ředitel 14

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více